Säkerhet och support CECHK04. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet och support CECHK04. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk."

Transkript

1 SV Säkerhet och support CECHK04 Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk

2 VARNINGAR Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör utsätts för modifieringar eller används på annat sätt än det som beskrivs i den här texten kan detta leda till att du eller din omgivning utsätts för skadlig strålning. Risken för ögonskador ökar om optiska verktyg används i produkten. Epileptiska anfall framkallade av ljus Om du lider av epileptiska besvär eller har drabbats av epileptiskt anfall ska du rådgöra med läkare innan du spelar. Vissa personer kan drabbas av irritation i ögonen, förändrad synförmåga, migrän, muskelryckningar, krampanfall, tillfällig medvetslöshet eller förvirring när de utsätts för blinkande eller flimrande ljus eller andra ljusintryck från en teveskärm eller när de spelar tevespel. Om du upplever något av symptomen ovan medan du spelar ska du omedelbart sluta spela och ta kontakt med en läkare. Sluta omedelbart att spela om du upplever något av följande symtom Om du drabbas av ovanstående symtom eller huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, åksjukeliknande symtom eller om du känner obehag eller smärta i någon del av kroppen som ögon, öron, händer, armar eller fötter ska du omedelbart sluta spela. Om tillståndet håller i sig ska du söka läkarvård. Radiovågor Den här produkten är klassad som en klass 1-laser enligt IEC A2:2001. Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges i R&TTE-direktivet med en sladd som är kortare än tre meter. Använd inte sladdar som är längre än tre meter. Denna produkt tillverkas av Sony Computer Entertainment Inc., Minami- Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 0327 Stuttgart, Tyskland. Distribuerad i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinsk apparatur (exempelvis pacemakers), vilket kan leda till funktionsstörning och i värsta fall kroppsskador. Om du har pacemaker eller annan medicinsk apparatur ska du rådgöra med din läkare eller utrustningens tillverkare innan du använder funktioner för trådlöst nätverk. Använd inte trådlösa nätverksfunktioner på följande platser: Områden där användning av trådlösa nätverk är förbjuden, som sjukhus. Följ alltid vårdinrättningars bestämmelser när du befinner dig på deras område. I närheten av brandlarm, dörrar med automatisk öppningsfunktion och annat slags automatiserad utrustning. 2 VARNINGAR

3 Om DNAS Sony Computer Entertainment Inc. använder DNAS (Dynamic Network Authentication System), som är ett autentiseringssystem med syfte att skydda upphovsrätt och säkerhet när PS3 -systemet ansluts till ett nätverk. DNAS kan samla in information om användarens hårdvara och mjukvara för autentisering, kopieringsskydd, kontoblockering, regelhantering, speldrift eller för andra syften. Informationen som samlas in identifierar inte spelaren som individ. Obehörig överföring, förevisande, export, import eller spridning av program och utrustning genom att kringgå autentiseringssystemet kan vara olaglig. SV Systemprogramvara Programvaran i systemet omfattas av en begränsad licens från Sony Computer Entertainment Inc. Mer information finns på VARNINGAR 3

4 Innehållsförteckning VARNINGAR... 2 Om dokumentationen till PS3 -systemet x Innan användning Försiktighetsåtgärder x Felsökning Innan du söker service... 9 GARANTI x Ytterligare information Att ta bort / byta ut hårddisken Att installera systemets programvara på nytt Avfallshantering av PS3 -systemet Batteriet i den trådlösa handkontrollen Detaljerad beskrivning Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och support (detta dokument) Det här dokumentet innehåller säkerhetsinformation om användning av PS3 systemet, felsökning, detaljerad produktbeskrivning och annan information. Snabbhandledning Det här dokumentet innehåller information om installation av PS3 -systemet, förberedelser för användning och grundläggande handhavande av hårdvaran. Användarmanual (finns på: eu.playstation.com/manuals) Det här onlinedokumentet nås via Internet och innehåller detaljerad information om användning av PS3 -systemet. Informationen om systemfunktioner i det här dokumentet kan skilja sig från informationen för ditt PS3 -system, beroende på vilken version av systemprogramvaran som används. 4 Innehållsförteckning

5 Innan användning Försiktighetsåtgärder Säkerhet Vid utformningen av denna produkt har ytterst stor vikt lagts vid säkerhetsaspekten. Trots detta kan alla elektriska apparater vid felaktig användning innebära brandfara, risk för elektriska stötar eller personskador. För att garantera ett riskfritt användande ber vi dig följa dessa riktlinjer: Ta hänsyn till alla varningar, säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner. Kontrollera regelbundet att nätsladden inte är skadad och att det inte har samlats damm runt stickkontakten eller i väggkontakten. Sluta använda produkten, dra ut nätsladden ur väggen och koppla ur övriga sladdar omedelbart om produkten beter sig onormalt, ger i från sig konstiga ljud, luktar märkligt eller blir för varm för att hantera. Kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Användning och hantering Använd produkten i väl upplysta omgivningar och håll ett ordentligt avstånd till teveskärmen. Undvik att använda PS3 -systemet under alltför lång tid i sträck. Ta en paus på 15 minuter efter varje speltimme. Undvik att spela när du är trött eller behöver sova. Sluta omedelbart att använda systemet om du börjar känna dig trött eller upplever obehag eller smärta i händer eller armar när du använder den trådlösa handkontrollen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta en läkare. Om du upplever något av följande hälsomässiga problem ska du omedelbart sluta använda systemet. Om symtomen kvarstår bör du söka läkarvård. Yrsel, illamående, trötthet eller åksjukeliknande symtom. Obehag eller smärta i någon kroppsdel, som ögon, öron, händer eller armar. Håll systemet och dess tillbehör utom räckhåll för små barn. Anslut inga andra sladdar än en USB-kabel när systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast sken). Ta inte på systemet eller de anslutna sladdarna och tillbehören under åskväder. Använd inte systemet eller dess tillbehör i närheten av vatten. Låt inte vätska, damm eller andra främmande föremål komma in i systemet eller dess tillbehör. Vidrör inte systemets eller tillbehörens kontakter inuti eller på strömförande delar av metall. Utsätt inte systemet och dess tillbehör för damm, rök eller ånga. Placera inte heller systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska. Utsätt inte systemet eller dess tillbehör för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus. Placera inte systemet eller dess tillbehör på underlag som är instabilt, som lutar eller som utsätts för vibrationer. Placera inte systemet på annat sätt än i vertikalt eller horisontellt läge. Flytta inte heller på systemet medan det är påslaget. Var försiktig när du flyttar systemet. Om du inte har ett ordentligt grepp kan du tappa det, med skador på systemet, andra föremål eller i värsta fall personskador som följd. Flytta inte på systemet när det sitter en skiva i. Skakningarna kan leda till att skivan repas eller att systemet skadas. Stäng inte av systemet medan data sparas på hårddisken eller läses in. Stå inte på systemet och ställ inga föremål på det. Kläm inte in systemet mellan andra föremål eller annan utrustning. Placera inte systemet eller dess tillbehör på golvet eller på ett annat ställe där någon kan snubbla över dem. Ha inte kroppslig kontakt med systemet och andas inte in luft från systemets lufthål under längre tid medan systemet används. För lång kontakt kan under sådana förhållanden ge upphov till brännskador, trots förhållandevis låga temperaturer. När systemet kopplas till en plasmaskärm eller en projektionsteve* bör du inte låta en stillbild visas på teven under en längre tid, eftersom detta kan lämna permanenta spår på skärmen. * Gäller inte LCD-skärmar. Försiktighetsåtgärder SV Innan användning 5

6 Föräldrar uppmanas hålla koll på och vägleda sina barn när de är ute på nätet för att se till att de använder Internet på ett säkert och ansvarsfullt sätt Säkerhetsinformation när du använder trådlös handkontroll DUALSHOCK 3* Använd inte vibrationsfunktionen om du har någon sjukdom eller skada på skelett, leder eller muskler i händer eller armar. Om du har en sådan sjukdom eller skada, spela inte titlar där en trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 används om du inte har satt vibrationsfunktionen på Av. Tänk på följande när du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor. Om handkontrollen träffar någon eller något kan detta orsaka skada. Se till att du har tillräckligt med plats omkring dig innan du använder rörelsedetektorn. Håll ordentligt i den trådlösa handkontrollen så att den inte glider ur ditt grepp och skadar någon eller något. När du använder den trådlösa handkontrollen med en USB-kabel ska du se till att kabeln inte kan träffa personer eller föremål. Dra inte heller ut kabeln ur PS3 -systemet medan du spelar. * Denna information gäller även andra handkontroller. Lufthål Blockera inte lufthålen. För att ventilationen ska fungera bra ber vi dig följa dessa riktlinjer: Placera systemet minst 10 cm från en vägg. Lägg inte systemet på en matta med långa textilfibrer. Placera det inte heller där det är för ont om utrymme. Täck inte över systemet med tyg. Se till att lufthålen inte täpps igen av damm. Hantering av nätsladden Kontrollera regelbundet om nätsladden är skadad. Kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Använd endast den medföljande nätsladden. Utför inga modifieringar på sladden. Ta inte på nätsladdens kontakt om du är blöt om händerna. Skydda nätsladden så att den inte ligger så att folk kliver på den och så att den inte kläms åt. Var särskilt uppmärksam i närheten av kontakter, förlängningssladdar och där sladden sitter i systemet. Placera inga tunga föremål på sladden. Lägg inte nätsladden i närheten av en värmekälla och se till att den inte utsätts för hetta i allmänhet. Se till att inte damm eller liknande samlas kring AC IN-uttaget. Innan du kopplar in nätsladden i systemet och i uttaget ska du kontrollera att det inte finns damm eller liknande i eller på eluttaget, stickkontakten, AC IN-uttaget på systemets baksida eller kontakten som kopplas in där. Har någon kontakt blivit smutsig ska den torkas av med en torr tygtrasa innan den ansluts. Koppla ur nätsladden från uttaget innan du rengör eller flyttar systemet och även när du inte avser att använda systemet under en längre tid. När du drar ur sladden ska du ta tag i själva kontakten och dra rakt ut från uttaget. Dra aldrig genom att hålla i sladden och dra inte heller ut kontakten snett. Anslut inte nätsladden till en spänningsomvandlare eller en växelriktare. Om nätsladden kopplas till en spänningsomvandlare avsedd för resor eller en växelriktare avsedd för användning i bil kan värme alstras i systemet som kan leda till brännskador eller till att systemet går sönder. Plocka aldrig isär eller bygg om systemet eller dess tillbehör Använd PS3 -systemet och dess tillbehör i enlighet med instruktionerna i produktdokumentationen. Användare är inte berättigade att öppna eller modifiera systemet, dess tillbehör eller dess kretsar. Om systemet modifieras utan auktorisering slutar garantin att gälla. Det finns inga komponenter i PS3 systemet som kan åtgärdas av användaren själv. Dessutom löper man risk för att utsättas för laserstrålning och elektriska stötar om systemet öppnas. 6 Försiktighetsåtgärder

7 Nätverk En bredbandsanslutning till Internet behövs för att kunna upprätta en nätverksanslutning. Eventuella avgifter för anslutningen är användarens ansvar. Vill du veta mer kan du läsa i kontraktet för anslutningen eller kontakta Internetleverantören. Använd bara Ethernet-sladd kompatibel med nätverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX eller 1000BASE-T. 1000BASE-T. Använd inte en vanlig telefonsladd eller andra typer av sladdar än de ovan nämnda. Om fel slags sladd används kan detta leda till att mer elektrisk ström än nödvändigt flödar genom LAN-uttaget, vilket kan resultera i för hög värme, brandfara eller att systemet slutar fungera. Trådlös nätverksfunktion Radiofrekvensomfånget 2,4 GHz som den här produkten utnyttjar för trådlös nätverkskommunikation används även av annan utrustning. Systemet har utformats för att inte störa annan utrustning som använder samma frekvensomfång. Dock kan störning från annan utrustning ibland leda till nedsatt överföringshastighet, förkortad räckvidd eller till att anslutningen plötsligt bryts. När PS3 -systemets avsökningsfunktion används för att hitta en anslutningspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan anslutningspunkter som inte är ämnade för allmän användning komma att visas. Du får endast ansluta dig till anslutningspunkter som du har fått tillåtelse att använda eller anslutningspunkter som är ämnade för allmän användning. Kondens Om systemet eller skivan förs direkt från kalla till varma omgivningar kan fukt kondenseras på linsen inuti systemet eller på skivan. Det kan leda till att systemet inte fungerar som det ska. Ta i så fall ur skivan, stäng av systemet och koppla ur nätsladden. Sätt inte i skivan igen förrän fukten har avdunstat (vilket kan ta flera timmar). Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Rengöring Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätsladden från uttaget innan du rengör systemet eller de anslutna tillbehören. Yttre ytor (plasthöljet på systemet och den trådlösa handkontrollen) Följ instruktionerna nedan för att undvika att ytan slits eller blir missfärgad. Torka med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte insektsgifter eller andra flyktiga medel. Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier. Lufthål När damm samlas i lufthålen tas detta bort med en svag dammsugare. Kontakter Använd inte systemet om kontakterna eller nätsladden är smutsiga. Då kan nämligen strömöverföringen störas. Ta bort smutsen med en torr tygtrasa. Säkerhetskopiering Du bör göra regelbundna säkerhetskopior av data lagrade på hårddisken för att skydda dig mot att de går förlorade eller skadas. Om detta skulle hända eller om hårddisken måste formateras under auktoriserad service, kan det vara omöjligt att återfå eller reparera skadade program eller data. SCEE kan inte hållas ansvariga för förlorade eller skadade data, filer eller program. Säkerhetskopiering Du kan säkerhetskopiera data som sparats på hårddisken till en USBmasslagringsenhet och återskapa data som säkerhetskopierats. Välj Säkerhetskopiering under (Inställningar) (Systeminställningar) och följ instruktionerna på skärmen. I vissa fall kanske det inte är möjligt att använda denna Försiktighetsåtgärder SV Innan användning 7

8 funktion för att säkerhetskopiera eller återställa systemet på ett korrekt sätt. Det rekommenderas att du i förväg skapar en extra säkerhetskopia för viktig data genom att kopiera eller flytta data till en USB-masslagringsenhet. För detaljer om säkerhetskopieringsfunktionen, se användarmanualen på Internet. Kopiera/flytta filer Följande filtyper sparade på systemets hårddisk kan kopieras eller flyttas till en USB-enhet. Välj fil, tryck på Ç-knappen, och välj sedan Kopiera eller Flytta från alternativmenyn. Du kanske inte kan kopiera eller flytta filer som innehåller copyright-skyddad data. Filtyp Sparade speldata. Film-, ljud- och bildfiler Tips Kopiering till USB-masslagringsenhet (USB-flashdisk e. dyl.) Genom att använda en kortläsare/-skrivare (av USB-kontakttyp) kan du säkerhetskopiera filer som sparats på hårddisken till lagringsmedia som ett Memory Stick eller SD Memory Card. Hantering Ta inte på skivytan när du hanterar en skiva utan håll den i stället i kanterna. Sätt inte fast papper eller tejp på skivor och skriv inte heller på dem. Fingeravtryck, damm, smuts och repor på en skiva kan förvränga bilden och försämra ljudkvaliteten. Hantera alltid skivor varsamt och kontrollera att de är rena innan du använder dem. Förvaring Utsätt inte skivor för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus. När en skiva inte ska användas på ett tag bör den försvaras i sitt fodral. Att stapla skivor utan fodral ovanpå varandra eller lägga dem lutade mot något eller stående kan leda till att de böjs. Rengöring Rengör skivorna med en mjuk tygtrasa med lätta rörelser från mitten och utåt. Använd inga lösningsmedel, skivrengöringsmedel, sprej mot statisk elektricitet eller andra kemikalier då detta kan skada skivan.. Skivor Angående kompatibilitet Vissa media kan ha regionala eller territoriella begränsningar och därför inte fungera på ditt system. Se förpackningen för mer information. 8 Försiktighetsåtgärder

9 Felsökning Innan du söker service Gå igenom det här avsnittet om du har problem med PS3 -systemet. Om problemet ändå sedan kvarstår bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Strömförsörjning Systemet går inte att sätta på., Kontrollera att MAIN POWER-brytaren (huvudströmbrytaren) är påslagen., Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till systemet och till eluttaget. Bild Det är ingen bild på teveskärmen., Ställ in tevens videoinställningar så att de överensstämmer med den typ av kabel som används för att ansluta PS3 -systemet., Se till att kabeln är ordentligt isatt. Prova att koppla ur kabeln från PS3 systemet eller teven och sätta in den igen., Det kan vara fel på sladden du använder. Testa att använda en annan sladd som är kompatibel med PS3 -systemet., Om systemets inställningar för bild inte stämmer överens med sladden eller teven kan detta resultera i att ingen bild visas. Om bildskärmen är tom ska du stänga av systemet. Sedan ska du med bara systemet och teven anslutna trycka på systemets strömbrytare i mer än fem sekunder för att slå på systemet igen. Inställningarna för bild kommer nu automatiskt att ha återställts till standardläget., Om upplösningen hos videomaterialet inte stöds av den teve som används kan skärmen bli helt tom när man försöker spela upp det. Om det skulle ske går du till skärmen för val av upplösning i stystemets inställningar för bild och anger sedan de upplösningar som teven har stöd för. En Blu-ray Disc (BD) eller DVD kan inte spelas upp alls eller spelas upp med dålig bild., När DVD-material eller programvara i PLAYSTATION 3-format visas i SDupplösning (Standard Definition) kan endast skivor gjorda för PAL-standarden spelas upp., Om systemet är anslutet till en videobandspelare eller en kombinerad teve/ videobandspelare kan kopieringsskydd på vissa DVD- och BD-skivor orsaka förvrängd bild eller göra bilden ljusare eller mörkare. Om det är fallet bör du koppla systemet direkt till teven., Om DVD:n eller BD:n inte stämmer överens med regionkoden för systemet kan den inte spelas upp., Vissa DVD:er har föräldrakontrollskyddat innehåll. Skriv in lösenordet som har angivits i (Säkerhetsinställningar) för att tillfälligt höja föräldrakontrollnivån., Vissa BD:er har föräldrakontrollskyddat material. Skriv in lösenordet som har angivits i (Säkerhetsinställningar) för att ändra föräldrakontrollnivån., BD:n kan vara skyddad. Skriv då in lösenordet som angavs när skivan skapades., Se även avsnittet Skivor som kan spelas ( sid. 21). Viss BD kan inte spelas., För att spela BD-videoprogramvara måste i vissa fall krypteringsnyckeln för AACS (Advanced Access Control System) förnyas. Krypteringsnyckeln kan förnyas när systemets mjukvara uppdaterats. Bildens storlek stämmer inte överens med teveskärmens storlek., Kontrollera att systemets inställningar stämmer under (Inställningar) (Skärminställningar) Inställningar för videoutdata., Kontrollera att tevens inställningar stämmer. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för teven., För somligt videomaterial går det inte att ändra på skärmstorleken. Färgerna på skärmen ser konstiga ut., I grundinställningen ändras bakgrundsfärgen automatiskt under dygnet. Innan du söker service SV Felsökning 9

10 Ljud Det hörs inget ljud., Kontrollera att ljudet inte är avstängt på teven eller på högtalarna. Kontrollera också volymnivån., Om ett ljudsystem är inkopplat bör du kontrollera dess inställningar. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för ljudsystemet., Det kan vara fel på sladden. Testa att använda en annan sladd som är kompatibel med PS3 -systemet., En del programvara har inte stöd för digitalt ljud., Om systemets ljudinställningar inte passar sladden eller utrustningen som används kan resultatet bli att inget ljud hörs. Kontrollera att systemets inställningar stämmer under (Inställningar) (Ljudinställningar) Inställningar för ljudutdata., Visst material med stöd för Dolby Digital, DTS och andra format ger inte ljud i alla kanaler. Musikfiler går inte att spela upp., Låtar med tidsbegränsad uppspelning eller begränsat antal uppspelningar kan inte spelas., Uppspelningsmetoderna kan vara begränsade för vissa musikfiler som distribuerats via Internet. I sådana fall kan det vara omöjligt att spela dem på PS3 -systemet. Video Trots att ett val gjorts i kontrollpanelen kan inte aktiviteten utföras., Uppspelningsförhållanden kan ha angivits i förväg av mjukvaruutvecklaren. I sådana fall kan vissa alternativ inte vara tillgängliga, även om du följer instruktionerna i produktdokumentationen. Nätverk Ingen nätverksanslutning kan upprättas., Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten., Kontrollera nätverksinställningarna. För korrekta nätverksinställningar hänvisar vi till instruktioner från Internetleverantör eller i manualen för mjukvaran. En webbsida visas inte som den ska., Somliga webbsidor kan inte visas ordentligt i webbläsaren. Skivmedia och USB-enheter Systemet känner inte igen skivan., Ta ur skivan och sätt i den igen., Om det är tryck på skivan ska den tryckta sidan vara uppåt., Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig. Är den smutsig torkar du försiktigt av den med en tygtrasa., Se även avsnittet Skivor som kan spelas ( sid. 21). Det går inte att få ut skivan., Tryck på utmatningsknappen på systemets framsida i 10 sekunder eller mer för att mata ut skivan. När du har tagit ur skivan ska du stänga av systemet och sätta på det igen innan du sätter i en ny skiva. Den trådl Systemet känner inte igen USB-enheten eller så fungerar inte USBenheten som den ska., Kontrollera att enheten är isatt på rätt sätt., Kontrollera om enhetens kontakt är smutsig. Om den är smutsig, torka den med en bomullspinne., Den anslutna enheten är kanske inte kompatibel med systemet., Försök att använda en annan USB-kontakt. Enheten kanske inte känns igen på grund av kombinationen av USB-kontakter som används. 10 Innan du söker service

11 , I vissa fall känner systemet inte igen enheten om en extern USB-hubb används och om fler enheter än det anvisade antalet är anslutna. Prova att ta bort enheter som inte används. Vid anslutning av en USB-enhet visas meddelandet En okänd USBenhet har anslutits., Den anslutna enheten är kanske inte kompatibel med systemet eller programvaran., Enheten kan vara kompatibel endast med särskilda typer av programvara. Använd programvara som är kompatibel med enheten., Alltför många USB-hubbar kan vara anslutna. Prova att ta bort en USB-hubb. Den trådlösa handkontrollen Den trådlösa handkontrollen fungerar inte., När handkontrollen är för långt från systemet när den används trådlöst fungerar den inte som den ska., Den trådlösa handkontrollen måste paras ihop med systemet och tilldelas ett handkontrollnummer. Medan systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast sken) kopplar du ihop systemet och handkontrollen med USBkabeln och trycker sedan på PS-knappen på handkontrollen., Handkontrollsnumret kan ha raderats. Tryck på PS-knappen på handkontrollen för att omtilldela numret., Kontrollera nivån på batteriet i den trådlösa handkontrollen. När handkontrollen används i trådlöst läge fungerar den inte om batteriet är slut. Ladda batteriet genom att koppla handkontrollen till systemet med USB-kabeln., Återställ den trådlösa handkontrollen genom att trycka på återställningsknappen på handkontrollens baksida med en penna eller annat spetsigt föremål. Återställningsknappen Den trådlösa handkontrollen vibrerar inte., Välj (Inställningar) (Tillbehörsinställningar) Kontrollerns vibrationsfunktion och försök sedan ange värdet På för Vibrationsfunktion., Programvaran kanske inte stöder vibrationsfunktionen. Se programvarans bruksanvisning. För programvara som laddats ner från (PLAYSTATION Store), se kompabilitetsinfomationen i programvarans online-beskrivning. Långsam respons på knapptryckningar., Responsen kan vara långsam på en LCD-skärm eller PC-skärm. Detta är inget tekniskt fel. Batteriet blir inte laddat alls eller blir bara delvis uppladdat., Batteriet laddas enbart när systemet är påslaget (när strömindikatorn lyser grönt med fast sken)., Kontrollera att kontakten på USB-kabeln är ren. Är den smutsig torkar du av den med en tygtrasa., Se Livslängd för batteriet i den trådlösa handkontrollen ( sid. 19). Batteriet räcker inte länge., Batteriet kanske börjar bli gammalt. Batteriets kapacitet minskar i takt med att det används och åldras. Se Livslängd för batteriet i den trådlösa handkontrollen ( sid. 19). Den trådlösa handkontrollen laddas ur med tiden även när den inte används., Handkontrollens batteri laddas långsamt ur även när handkontrollen inte används. Vi rekommenderar att du laddar handkontrollen regelbundet. SV Felsökning Innan du söker service 11

12 Andra problem Systemet låter mer än vanligt., Eftersom vissa skivor läses av i högre hastigheter kan det då låta mer än normalt., När systemet används på en plats där det kan bli varmt, som till exempel ett stängt teveskåp, roterar fläkten snabbt för att minska systemets inre temperatur och detta kan leda till ökat ljud. Flytta systemet till en plats med bra ventilation. Du har glömt ditt lösenord för säkerhetsinställningar, Om du återställer systemet via (Inställningar) (Systeminställningar) (Återställ standardinställningar) kommer lösenordet att återställas till Tänk på att alla andra inställningar då också kommer att återställas. När inställningarna väl har återställts går det inte att ångra. Strömindikatorn blinkar rött och systemet fungerar inte., Temperaturen inuti systemet kan vara för hög. Kontrollera att systemet inte står för varmt och att lufthålen inte är övertäckta. Tryck på systemets strömbrytare för att få blinkandet att upphöra och låt sedan systemet vara avstängt tills det har svalnat. När systemet har svalnat kan du sätta på det igen. Systemet känner inte igen innehåll., Innehållet kan vara av ett format som systemet inte har stöd för. Systemet känner inte igen innehåll av format det inte stödjer. För mer information om vilka format som stöds hänvisas till användarmanualen online. Systemet är varmt., När systemet används eller är påslaget kan det bli varmt. Det betyder inte att något är fel. Skärmbilden är frusen. Systemet fungerar inte., Starta om systemet. Genom att trycka på strömbrytaren på systemets framsida i 10 sekunder eller mer tvingas systemet att stängas av. Sedan kan du sätta på systemet igen. Strömindikatorn blinkar omväxlande rött och grönt., Systemets inre har blivit onormalt varmt. Kontrollera att systemet inte står för varmt och att lufthålen inte är övertäckta. Sluta använda systemet och låt det vila tills det har svalnat. Fortsätter du att använda systemet när det är för varmt kan det leda till att det slutar fungera. 12 Innan du söker service

13 GARANTI GARANTI Tack för att du har köpt den här produkten. Vi hoppas att du får nöje av den. Ordet produkt syftar här på hemunderhållningssystemet PLAYSTATION 3 ( PS3 -systemet ) och den officiella kringutrustning till PLAYSTATION 3 som levereras i PS3 -systemets förpackning. Programvaran som finns förinstallerad på PS3 -systemet och som uppdateras med uppgraderingar används av dig som användare på licens och köps alltså inte av dig. Därför får den bara användas som en del av PS3 -systemet. Villkoren för mjukvarulicensen finns tillgängliga på http//www.scei.co.jp/ps3-eula Garantin täcker inte dina data, annan mjukvara eller PlayStation -spel oavsett om de levererats med produkten. Den täcker inte heller tillbehör eller kringutrustning till PlayStation som inte tillverkats av eller för SCEE. Garantin gäller dig, produktens första användare. Den tillhör dig personligen och kan inte utnyttjas av någon annan. Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) garanterar att produkten är fri från material- och konstruktionsfel som leder till att produkten slutar fungera vid normal användning enligt villkoren nedan och kommer under en period av 1 (ett) år från det ursprungliga köpet att reparera eller (om SCEE så väljer) byta ut berörda delar av produkten utan kostnad om problemet beror på material- eller konstruktionsfel. Den utbytta delen kommer att vara ny eller reparerad (enligt SCEE:s val) och garantin gäller för denna under återstoden av den ursprungliga garantiperioden. Denna garanti gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter (enligt lokal lagstiftning) och påverkar dem inte på något sätt. Den här garantin ges till dig, produktens första användare, av Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. VIKTIGT 1. Om du behöver åberopa denna garanti ombeds du kontakta din lokala kundtjänst för vidare instruktioner. (Kontaktuppgifter finns i mjukvarumanualerna för PLAYSTATION 3.) 2. Garantin gäller endast: i. I Danmark, Finland, Sverige och Norge; samt ii. när kvitto från det ursprungliga köpet, faktura eller annat köpebevis där köpedatum och försäljarens namn framgår kan visas upp tillsammans med den bristfälliga produkten inom garantiperioden (och inte har modifierats eller gjorts oläsligt efter köpet); och iii. när garantiförseglingen och serienumret på produkten inte är skadade, modifierade, fördärvade eller borttagna. 3. Det står SCEE fritt att välja att reparera eller byta ut produkten med en ny eller reparerad komponent eller enhet. 4. Reparation eller utbyte innebär också att produktens senaste systemprogramvara installeras. 5. Inför service enligt denna garanti kommer vår kundservice att prata med dig om huruvida du bör lämna kvar hårddisken ( HDD ) som fanns i PS3 -systemet vid köpet i systemet eller ta ur den och behålla den innan du lämnar in systemet för service. 6. Om PS3 -systemet lämnas tillbaka med hårddisken i för service enligt garantin kommer reparation eller byte av produkten innebära att hårddisken formateras om. Det här är den snabbaste form av garantiarbete vi kan erbjuda. 7. Om PS3 -systemet lämnats in för garantiservice utan hårddisken kommer vi att så långt det är möjligt se till att den reparerade eller utbytta enheten har samma interna identifikation som det inlämnade PS3 -systemet. Tänk på att denna form av garantiarbete tar längre tid än den service som beskrevs under den förra punkten. Om vi av någon anledning inte kan återskapa den ursprungliga systemidentiteten och du vill få service enligt garantin måste du formatera om din hårddisk innan du kan använda den i ditt reparerade eller utbytta PS3 -system. 8. När hårddisken formateras om går de data, filer och program som finns på hårddisken förlorade. 9. För att undvika att förlora mjukvara, data eller filer som är lagrade på hårddisken som du anser vara privata eller hemliga eller som du vill behålla ska du i den mån det är möjligt kopiera dessa och sedan radera dem innan produkten lämnas in för service enligt garantin. Att radera lösenordet till PLAYSTATION Network hjälper till att skydda information. Garantin täcker inte data som är lagrade i systemet och du SCEE kan inte ställas till svars för data, filer eller mjukvara som gått förlorade eller skadats som en följd av reparation eller utbyte av produkten enligt denna garanti. 10. Du bör regelbundet säkerhetskopiera hårddisken för att undvika att data går förlorade eller förstörs, även om visst innehåll inte kan säkerhetskopieras utan måste installeras på nytt. SV Felsökning GARANTI 13

14 11. För att undvika skada på eller radering/förlust av löstagbara externa lagringsmedia eller kringutrustning ska dessa tas bort innan produkten lämnas in för service enligt garantin. 12. Denna garanti gäller inte om produkten har skadats som följd av: i. kommersiellt bruk, olycka, slitage, vårdslöshet, missbruk eller felaktig användning (vilket innefattar när produkten inte används i det syfte den är ämnad för, då den inte används i enlighet med instruktioner om användning och underhåll och/eller då den installeras eller används på ett sätt som inte överensstämmer med lokal teknisk och säkerhetsmässig standard); ii. användning tillsammans med icke auktoriserad kringutrustning (exempelvis, men inte enbart, spelförbättringsutrustning, hårddiskar, adaptrar och kraftkällor); iii. justering, förändring eller manipulation av produkten, oavsett syfte och oavsett om det gjorts på ett korrekt sätt eller icke; iv. underhåll eller reparation eller försök till reparation som inte utförts av en av SCEE godkänd serviceverkstad; v. användning med icke auktoriserad mjukvara, virusinfektion, eldsvåda, översvämning eller annan katastrof; eller vi. användning eller handhavande av produkten som inte är att betrakta som normal personlig användning, eller användning som icke är i enlighet med produktspecifikationerna. 13. Det går inte att åberopa denna garanti om du bryter mot mjukvarulicensen (se http//www.scei. co.jp/ps3-eula). 14. I den utsträckning tillämpbar lagstiftning tillåter är denna garanti det enda skydd som ges mot funktionsbrister på produkten. Övriga garantiåtaganden och villkor, såväl uttryckliga som underförstådda, som hänsyftar produkten är ogiltiga och varken SCEE eller deras dotterbolag eller leverantörer är ansvariga för någon som helst speciell, oförutsedd eller indirekt skada, följdskada eller förlust, inklusive förlust av data, som inte täcks av denna garanti. 15. SCEE ger inga garantier för några som helst produkter eller tjänster från tredje part som kan erbjudas i samband med köp av produkten. Om produkten är i behov av reparation som inte täcks av denna garanti ber vi dig ringa till din lokala kundtjänst för att få rådgivning. Om ditt land inte finns med i listan ber vi dig kontakta återförsäljaren. 14 GARANTI

15 Ytterligare information Att ta bort / byta ut hårddisken I följande avsnitt beskrivs hur man tar ur och byter ut hårddisken. Varning Ta bara ur hårddisken på en plats dit små barn inte når, för att inte riskera att de sväljer smådelar som skruvar och liknande. Systemets innandöme är varmt när det har använts. Ge systemet tid att svalna innan du börjar ta ur hårddisken. Var försiktigt så att du inte gör dig illa när du tar ur eller hanterar hårddisken. Se till att sätta tillbaka luckan för hårddiskfacket innan du sätter på PS3 systemet igen. Om luckan inte sitter där den ska kan det leda till att värme alstras i systemet. Tillägg Beroende på vilket slags service som utförs kan hårddisken som användes före servicen behöva formateras om. Se till att säkerhetskopiera viktiga data i förväg. För att skydda personlig information och undvika att denna information missbrukas av andra, se till att ta bort lösenorden för samtliga PLAYSTATION Network-konton och ta bort hårddisken innan du lämnar in ditt PS3 -system för service. För att skruva i eller ta loss skruvarna, använd en korrekt anpassad stjärnskruvmejsel. Om storleken inte passar kan skårorna på skruvhuvudet skadas. 1 Välj 1 (Stäng av systemet) under (Användare) på hemmenyn. Strömindikatorn ska nu lysa rött med ett fast sken och systemet är i standby-läge. 2 Stäng av systemet med hjälp av MAIN POWER-brytaren på systemets baksida. 3 Dra ur nätsladden och koppla sedan ur övriga sladdar ur systemet. För säkerhets skull ska du först dra ut nätsladdens stickkontakt från eluttaget i väggen och sedan koppla ur resten av sladdarna. 4 Lyft bort luckan för hårddiskfacket på systemets vänstra sida. Använd mellanrummet vid hårddiskfackets vänstra hörn för att dra ut den från systemet. Om luckan är svår att få bort kan du försiktigt bända loss det med en liten skruvmejsel. Var försiktig så att systemet eller luckan inte skadas när du använder en skruvmejsel. SV Ytterligare information Att ta ut hårddisken Lucka för hårddiskfack Varning Av säkerhetsskäl ska man alltid stänga av och dra ur sladden till systemet innan man tar ur hårddisken. Att ta bort / byta ut hårddisken 15

16 5 Lossa hårddisken från systemet. 1 Skruva loss den blå skruven med en stjärnskruvmejsel av rätt storlek. 2 Dra handtaget framåt. 1 2 Dra och låt handtaget glida åt vänster. Var försiktig så att du inte skadar dig när du gör detta. 6 Ta ur hårddisken från systemet. Dra ut hårddisken ur systemet med hjälp av handtaget. Tillägg Hårddisken är en känslig komponent som alltid ska hanteras med största varsamhet. För att undvika att program eller data förloras eller skadas eller att skador uppstår på hårddisken ska du följa instruktionerna nedan. Släpp inte systemet eller hårddisken i marken eller utsätt dem för stötar eller vibrationer. Låt inte vätska eller småpartiklar komma in i systemet eller hårddisken. Rör inte vid kontakterna och för inte in främmande föremål i kontakterna. Placera inte systemet eller hårddisken i närheten av magnetfält som de som skapas av magneter eller högtalare. Lägg inte heller föremål som kan vara känsliga för magnetfält (som armbandsur eller kort med magnetremsa) i närheten av hårddisken. Placera inga tunga föremål på hårddisken. När du hanterar hårddisken ska du enbart hålla den i kanterna eller i metallramen. Hårddisken är sårbar för statisk elektricitet. Se till att du hanterar hårddisken på ett korrekt sätt när du installerar den. Förvara hårddisken på ett svalt och torrt ställe. Att byta ut hårddisken Varning Av säkerhetsskäl ska man alltid stänga av och dra ur sladden till systemet innan man byter ut hårddisken. När du byter ut hårddisken ska du följa de här instruktionerna för att ta bort metallramen. 1 Använd en stjärnskruvmejsel för att ta bort skruvarna (4 stycken). 16 Att ta bort / byta ut hårddisken

17 2 Ta loss hårddisken från metallramen. Att installera systemets programvara på nytt Om systemets programvara inte startar när systemet är påslaget (som till exempel när hårddisken har bytts ut), visas en skärm på systemet som ser ut som den nedan. I detta fall måste du installera systemets programvara på nytt med hjälp av nedladdad uppdateringsdata. 3 Sätt i den nya hårddisken i PS3 -systemets metallram för hårddisk och skruva sedan fast den med de fyra skruvarna. Dra inte åt skruvarna för hårt. 4 Sätt i hårddisken i systemet. Stoppa in hela hårddisken i hårddiskfacket. Fäst hårddisken med den blå skruven. Läs instruktionerna under Att ta ut hårddisken ( sid. 15) och följ dem i omvänd ordning när du sätter i hårddisken. 5 Sätt tillbaka luckan för hårddiskfacket. 6 Installera systemets programvara på nytt. När hårddisken har bytts ut måste systemets programvara installeras på nytt ( sid. 17). Vid byte av hårddisk Följande typer av hårddiskar kan användas i PS3 -systemet: Storlek 2,5 tum (intern) *1 Anslutningstyp Serial ATA *2 *1 Alla modeller garanteras inte fungera. *2 Parallell ATA stöds inte. Tips Om du skulle bli av med luckan för hårddiskfacket, skruvar eller metalldelarna bör du kontakta ditt lokala serviceombud (de finns listade i programvarumanualer till PLAYSTATION 3) och fråga om reservdelar. Steg 1: Ladda ner uppdateringsdata för systemets programvara Använd en PC med Internetuppkoppling och ladda ner uppdateringsdata för systemets programvara från webbsidan som visas nedan. Tips Använd den senaste versionen av uppdateringsdata. Du kan inte installera systemets programvara på nytt med en version som är äldre än den version som användes tidigare. Om relevanta uppdateringsdata inte är tillgängliga på hemsidan kan du kontakta din lokala kundservice (uppgifter finns i programvarumanualer till PLAYSTATION 3). Om du har en spelskiva eller en annan skiva som innehåller uppdateringsdata kan du kanske använda den skivan för att installera programvaran på nytt. Om du sätter in skivan i PS3 -systemet och följer instruktionerna på skärmen kan du få reda på om uppdateringsdata kan användas. Om du inte har tillgång till Internetuppkoppling på en PC, kontakta din lokala kundservice (uppgifter finns i programvarumanualer till PLAYSTATION 3). Att installera systemets programvara på nytt SV Ytterligare information 17

18 Steg 2: Spara uppdateringsdata på lagringsmedia Spara nedladdade uppdateringsdata på något av följande lagringsmedia. Skivmedia som CD-ROM CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW och BD-RE stöds. USB-masslagringsenhet Lagringsmedia som USB-flashminne stöds. Memory Stick Duo och andra typer av kortlagringsmedia Om man använder denna typ av medium behöver man en kortläsare/-skrivare (av USB-kontakttyp). Steg 3: Installera systemets programvara Observera Stäng inte av systemet eller ta bort lagringsmediet under installationen. Om installationen avbryts innan den är färdig kan systemets programvara skadas och systemet kan komma att behöva service eller bytas ut. Under installationen är power-knappen på systemets framsida och PS-knappen på den trådlösa handkontrollen inte aktiva. Sätt på PS3 -systemet och sätt sedan in lagringsmediet. Följ instruktionerna på skärmen för att installera systemets programvara på nytt. Hur mycket ledigt utrymme som behövs beror på vilken version av uppdateringsdata som används. I allmänhet behövs minst 150 MB ledigt utrymme på lagringsmediet. Spara uppdateringsdata enligt instruktionerna nedan. Använd en PC och skapa en mapp som heter PS3 i lagringsmediet. Skapa en mapp som heter UPDATE i PS3 -mappen. Spara uppdateringsdatan i UPDATE -mappen. Lagringsmedium PS3 UPDATE Observera Se till att spara uppdateringsdata enligt nedan. Om data inte sparas korrekt känner PS3 systemet inte igen uppdateringsdata. Mappens namn måste skrivas med versaler. Plats: Spara i PS3 -mappen > UPDATE -mappen Filnamn: Spara som filnamn PS3UPDAT.PUP 18 Att installera systemets programvara på nytt

19 Avfallshantering av PS3 -systemet Innan du gör dig av med systemet är det viktigt att all personlig information och liknande data raderas. Du raderar denna information genom att välja (Inställningar) (Systeminställningar) (Återställ PS3 -system). Det rekommenderas att du väljer Fullständig formatering när skärmen med formateringsmetod för hårddisken visas under systemets återställning. Även om tiden för formatering kan förkortas om man använder Snabbformatering, kan det vara möjligt att återställa raderad data i vissa fall om ett särskilt verktyg används. Batteriet i den trådlösa handkontrollen Varning Kommer du i kontakt med läckage från ett batteri ska du göra följande: Om du fått det i ögonen ska du inte gnugga dem. Skölj omedelbart ögonen med rent vatten och sök läkarvård. Om du fått det på huden eller på kläderna bör du genast skölja med rent vatten. Ta kontakt med läkare om inflammation eller irritation uppstår. Utsätt inte batteriet för eld eller extrema temperaturer som kan uppstå genom direkt solljus, i en bil som står i solen eller i närheten av en värmekälla SV När du ser dessa symboler på någon av våra elektriska produkter, batterier eller förpackningar anger det att den elektriska produkten eller batteriet ifråga inte ska slängas som allmänt hushållsavfall i Europa. För att säkra rätt avfallsbehandling för produkten och batteriet, deponera dem i enlighet med gällande lokal lagstiftning eller regler för deponering av elektrisk utrustning/batterier. Genom att göra detta hjälper du till att bevara naturresurser och förbättrar standarden på det miljömässiga skyddet vid hantering och deponering av elektriskt och elektroniskt avfall. Livslängd för batteriet i den trådlösa handkontrollen Batteriet har begränsad livslängd. Batteriets kapacitet minskar i takt med att det används och åldras. Batteriets livslängd varierar också beroende på hur det förvaras, i vilka omgivningar det används och andra faktorer. Förvaring När den trådlösa handkontrollen inte används under en längre period rekommenderas att du laddar upp den helt minst en gång per år för att bibehålla batteriets funktionalitet. Ytterligare information Den här produkten innehåller ett batteri som är inbyggt av säkerhets-, prestandaoch dataintegritetsskäl. Batteriet ska inte behöva bytas ut under produktens livslängd och bör endast tas ut av kunnig servicepersonal. För att garantera rätt avfallsbehandling för batteriet, sortera den här produkten som elektriskt avfall. Avfallshantering av PS3 -systemet 19

20 Detaljerad beskrivning Utformning och specifikationer kan när som helst ändras utan förvarning. PLAYSTATION 3-systemet Processor Grafikprocessor Ljudstandard Minne Cell Broadband Engine RSX Dolby Digital Plus, Dolby Digital 5.1 ch, DTS 5.1 ch, LPCM 7.1 ch och AAC med flera *1 256 MB XDR primärminne, 256 MB GDDR3 grafikminne Hårddisk 2.5 Serial ATA 80 GB *2 Ingångar/ utgångar *3 Nätverk Handkontroll Hi-Speed USB (överensstämmer med USB 2.0) Oppløsning 2 Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T) 1 IEEE b/g Bluetooth 2.0 (EDR) Trådlös handkontroll (Bluetooth) 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i Strömförsörjning Strömförsörjning Yttre mått (utan utskjutande delar) Vikt Temperatur för användning AC V, 50 / 60 Hz C:a 280 W C:a mm (12,8 3,86 10,79 tum) (bredd höjd längd) C:a 4.4 kg 5 C - 35 C (41 F - 95 F) *1 Utrustning kompatibel med Linear PCM 7.1 kan förmedla 7.1-ljud, vilket stöds av Dolby TrueHD eller liknande format, genom HDMI OUT-uttaget. *2 Hårddiskkapaciteten beräknad enligt det decimala talsystemet (1 GB = byte). I versionen 1.10 av systemprogramvaran och senare beräknas kapaciteten enligt det binära talsystemet (1 GB = byte) vilket anger mindre kapacitet och ledigt utrymme. En del av hårddiskkapaciteten är reserverad för systemadministration och kan inte användas. Hur stor denna del är varierar beroende på version av systemprogramvaran. *3 Funktionalitet för alla lagringsmedia kan inte garanteras. *4 Deep Colour och x.v.colour (xvycc) definierat enligt HDMI version 1.3a stöds. Trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 Batterityp Spänning Batterikapacitet Vikt Inbyggt uppladdningsbart Litiumjonbatteri (Li-Ion) DC 3.7 V 610 mah C:a 193 g AV-utgång HDMI OUT-uttag *4 1 AV MULTI OUT-uttag 1 BD/DVD/ CD-enhet (endast spelare) DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag Maksimal lesehastighet 1 BD 2 (BD-ROM) DVD 8 (DVD-ROM) CD 24 (CD-ROM) 20 Detaljerad beskrivning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Säkerhet och support. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Säkerhet och support. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. SV Säkerhet och support Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. 7010640 VARNINGAR Öppna inte höljet, då riskerar du att få

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

Säkerhet och support. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Säkerhet och support. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. SV Säkerhet och support Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. 7011288 VARNINGAR Öppna inte höljet, då riskerar du att få

Läs mer

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1

Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 Trådlöst tangentbord Bruksanvisning CECH-ZKB1 7018156 Försiktighetsåtgärder Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder produkten och spara den sedan för framtida bruk. Läs också bruksanvisningen

Läs mer

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4

Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Trådlös USB-adapter för DUALSHOCK 4 Bruksanvisning CUH-ZWA1E 7028438 SV Före användning Läs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4004A

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4004A SV Säkerhet och support Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4004A 7019934 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra

Läs mer

Säkerhetshandbok CUH-1116B

Säkerhetshandbok CUH-1116B Säkerhetshandbok CUH-1116B 7027914 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör

Läs mer

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4204A

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4204A SV Säkerhet och support Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4204A 7022234 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0

Trådlöst stereoheadset 2.0 Trådlöst stereoheadset 2.0 Säkerhetshandbok CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här

Läs mer

Säkerhetshandbok CUH-1004A

Säkerhetshandbok CUH-1004A SV SV Säkerhetshandbok CUH-1004A 7023118 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör

Läs mer

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY

PlayStation Camera. Bruksanvisning CUH-ZEY PlayStation Camera Bruksanvisning CUH-ZEY2 7028418 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen. Den kan behövas

Läs mer

Säkerhetshandbok CUH-1116A

Säkerhetshandbok CUH-1116A SV Säkerhetshandbok CUH-1116A 7024833 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A

Välkommen till PlayStations värld. Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning. Svenska CUH-1004A Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1004A Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076

Trådlöst headset. Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset Bruksanvisning CECHYA-0076 Trådlöst headset MIC MUTING-knapp Statusindikator POWER-knapp Knappen VOL + Knappen VOL - Telefonknapp Mikrofon Öronclip Högtalare RESET-knapp USB-kontakt Laddningsstation

Läs mer

PlayStation. Move racingratt CECHYA-ZWA Bruksanvisning

PlayStation. Move racingratt CECHYA-ZWA Bruksanvisning PlayStation Move racingratt Bruksanvisning CECHYA-ZWA1 7019810 Delarnas namn Framsida vänster frigörningsspak -knapp -knapp högerknapp övre hållare uppåtknapp vänsterknapp nedåtknapp höger frigörningsspak

Läs mer

Trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll Bruksanvisning CUH-ZCT2E

Trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll Bruksanvisning CUH-ZCT2E Trådlös DUALSHOCK 4-handkontroll Bruksanvisning CUH-ZCT2E 7028423 SV Före användning ˎˎLäs noga igenom den här bruksanvisningen och bruksanvisningarna för kompatibel maskinvara. Spara bruksanvisningen.

Läs mer

Säkerhetshandbok CUH-1116A

Säkerhetshandbok CUH-1116A SV Säkerhetshandbok CUH-1116A 7026143 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135

Snabbhandledning. Svenska CUH-1116A 7026135 Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7026135 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång Strömsladd

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska CUH-2016A / CUH-2016B

Snabbhandledning. Svenska CUH-2016A / CUH-2016B Snabbhandledning Svenska CUH-2016A / CUH-2016B 7028392 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Baksida AC IN-uttag HDMI OUT-port HDMI-ingång

Läs mer

Välkommen till PlayStations värld

Välkommen till PlayStations värld Välkommen till PlayStations värld Få igång din PS4 med den här praktiska snabbhandledningen. Snabbhandledning Svenska CUH-1116A 7024817 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta

Läs mer

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083

Trådlöst stereoheadset 2.0. Bruksanvisning CECHYA-0083 Trådlöst stereoheadset 2.0 Bruksanvisning CECHYA-0083 VARNING! Undvik att skada hörseln genom att inte lyssna på för hög volym under längre perioder. Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7011941

Snabbhandledning CECHK04 7011941 Snabbhandledning CECHK04 7011941 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4304C

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4304C SV Säkerhet och support Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4304C 7024682 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1

Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 Användarhandbok för Nokia Video Call Stand PT-8 (för Nokia 6630) 9234164 Upplaga 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-8 uppfyller kraven

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

Säkerhetsguide VTE-1016

Säkerhetsguide VTE-1016 SV Säkerhetsguide VTE-1016 7025704 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Utrustningen har testats och godkänts enligt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Din manual NOKIA BH-601

Din manual NOKIA BH-601 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA BH-601. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA BH-601 instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbhandledning 7010633

Snabbhandledning 7010633 Snabbhandledning 7010633 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Trådlöst stereoheadset Bruksanvisning CECHYA-0080

Trådlöst stereoheadset Bruksanvisning CECHYA-0080 Trådlöst stereoheadset Bruksanvisning CECHYA-0080 7018062 Säkerhetsföreskrifter Läs informationen i den här bruksanvisningen och på förpackningen innan produkten används. Läs även instruktionerna till

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7600 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850887 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7600. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning

Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning Upplev en PS4-spelares underbara liv. Snabbhandledning Svenska CUH-7016B 7028619 Komma igång Anslut till din TV. Följ steg till nedan för att ansluta PlayStation 4-systemet till din TV. Tänk på att ansluta

Läs mer

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig.

Hårddisk. Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. PåSvenska Hårddisk Anvisningar för byte Följ nedanstående anvisningar noggrant. I annat fall kan utrustningen skadas och garantin bli ogiltig. AppleCare Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV

Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok. 9239252 Utgåva 2 SV Nokias trådlösa headset (HS-36W) Användarhandbok 9239252 Utgåva 2 SV KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-36W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok

Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Nokia Bluetooth Headset BH-112 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Inledning Om ditt headset Med Nokias Bluetooth-headset BH-112 kan du ringa och besvara samtal och hålla händerna fria, även när du använder två

Läs mer

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016

Snabbhandledning. Svenska VTE-1016 Snabbhandledning Svenska VTE-1016 7025691 1 Så låt oss komma igång! Anslut din handkontroll till ditt PlayStation TVsystem Du kan använda den trådlösa handkontrollen DUALSHOCK 3 eller DUALSHOCK 4 med ditt

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

Registrera din produkt och få support på TCP320/00. Användarhandbok

Registrera din produkt och få support på  TCP320/00. Användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/welcome TCP320/00 Användarhandbok 1 Viktigt! Säkerhet Viktiga säkerhetsinstruktioner Läs de här instruktionerna. Följ samtliga instruktioner. Använd

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok

Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Säkerhetskopiering och återställning Användarhandbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

L82. Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. L82 Svensk Bruksanvisning Version 1 Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. Hej och tack för att du köpt en produkt! Vi hoppas

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1

Användarhandbok för Nokia Musikställ MD Utgåva 1 Användarhandbok för Nokia Musikställ MD-1 9235760 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten MD-1 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601

Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Användarhandbok Nokia trådlös laddare DT-601 Utgåva 1.1 SV Delar Den trådlösa laddarens olika delar. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampa 3 Laddningsområde Produktens yta är fri från nickel. Vissa tillbehör som

Läs mer

Säkerhet och support. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Säkerhet och support. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. SV Säkerhet och support Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. 7009524 VARNINGAR Öppna inte höljet, då riskerar du att få

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532

SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 SKIVSPELARE STEREO MED LINE-OUT TT-8532 Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom denna instruktions

Läs mer

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W

Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W Nokia Wireless Audio-adapter AD-47W SVENSKA Med AD-47W-adaptern kan du ansluta ett kompatibelt headset som kan hantera trådlös Bluetooth-teknik till datorn (eller andra kompatibla enheter). På så sätt

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920

Installationsguide. Kreatel/Motorola VIP1920 Installationsguide VARNING FÖR ATT UNDVIKA BRANDRISK OCH ELEKTRISK STÖT, UTSÄTT EJ DENNA APPARAT FÖR REGN ELLER FUKT Viktiga säkerhetsföreskrifter - Läs dessa instruktioner - Behåll dessa instruktioner

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Med förbehåll för ändringar av tekniska specifikationer, funktioner och deras användning. 3511045 Version 1.0 1201 Daglig användning 3 När du är färdig med installationen

Läs mer

Enheter. Användarhandbok

Enheter. Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen häri kan ändras utan föregående meddelande. De enda garantierna för produkter och tjänster från HP presenteras

Läs mer

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON

NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON NOKIAS BEGRÄNSADE TILLVERKARGARANTI FÖR NOKIA MED WINDOWS-TELEFON OBS! Den begränsade tillverkargarantin (nedan kallad garantin) gäller endast för äkta Nokia-produkter med Windows-telefoner som säljs via

Läs mer

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006

Enheter. Dokumentartikelnummer: I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Maj 2006 Enheter Dokumentartikelnummer: 407948-101 Maj 2006 I den här handboken beskrivs hårddisken och den optiska enheten i datorn. Innehåll 1 Skötsel av enhet 2 Lampa på enhet 3 Hårddisk Byta ut hårddisken..............................

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Användarhandbok HP Photosmart 6220 dockningsstation för digitalkamera Användarhandbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informationen kan ändras

Läs mer

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER Svenska FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER LÄS NOGGRANT INNAN DU FORTSÄTTER För nätadaptern VARNING Den här nätadaptern är konstruerad enbart för användning med Yamaha-enheter. Använd den inte för något annat ändamål.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten.

Trådlöst headset. Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087. Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Trådlöst headset Bruksanvisning SCEH-00075 SCEH-00087 Läs noga igenom den medföljande dokumentationen innan du börjar använda produkten. Innehåll 1. Varningar 1.1 Återvinningsinstruktioner för kunder i

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL

ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL ANVÄNDARMANUAL PEDALASSISTERAD ELCYKEL Grattis till köpet av en pedalassisterad elcykel, som kommer att ge många behagliga kilometer av cykling. Observera att felaktig installation eller skötsel av systemet

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18

Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Användarhandbok Nokia Universal Portable USB-laddare DC-18 Utgåva 1.3 SV Delar Den bärbara laddarens olika delar. 1 Micro-USB-kontakt 2 Kontaktgrepp 3 Indikator för batterinivå 4 Laddarkontakt 5 USB-kabel

Läs mer

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide

POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK. Kom igång guide POLAR EQUINE FT1 HEALTHCHECK Kom igång guide 1. PRODUKTDELAR 1. T31 sändarbälte med ett styre: Sändaren skickar EKG-noggrann pulssignal till träningsdatorn. 2. FT1 träningsdator: Träningsdatorn visar pulsen.

Läs mer

Enheter Användarhandbok

Enheter Användarhandbok Enheter Användarhandbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen häri kan ändras utan föregående

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH /1

Nokia Bluetooth-headset BH /1 Nokia Bluetooth-headset BH-101 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 10 9206520/1 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna HS-94W står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Säkerhetshandbok CUH-7016B

Säkerhetshandbok CUH-7016B Säkerhetshandbok CUH-7016B 7028631 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör

Läs mer

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3

Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok. 9354812 Upplaga 3 Induktiv slinga LPS-4 Användarhandbok 9354812 Upplaga 3 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LPS-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

BMG 4907. Svensk bruksanvisning

BMG 4907. Svensk bruksanvisning BMG 4907 Svensk bruksanvisning Generella säkerhets instruktioner - Läs bruksanvisningen noggrannt innan produkten används. Spara dessutom bruksanvisningen för framtida bruk och behåll garanti sedeln (warranty),

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715

Din manual NOKIA PT-3 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824715 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA PT-3. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA PT-3 instruktionsbok (information,

Läs mer

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2

Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok. 9356921 Utgåva 2 Nokia Fun Camera PT-3 Användarhandbok 9356921 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten PT-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer