Säkerhet och support CECHK04. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet och support CECHK04. Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk."

Transkript

1 SV Säkerhet och support CECHK04 Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk

2 VARNINGAR Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör utsätts för modifieringar eller används på annat sätt än det som beskrivs i den här texten kan detta leda till att du eller din omgivning utsätts för skadlig strålning. Risken för ögonskador ökar om optiska verktyg används i produkten. Epileptiska anfall framkallade av ljus Om du lider av epileptiska besvär eller har drabbats av epileptiskt anfall ska du rådgöra med läkare innan du spelar. Vissa personer kan drabbas av irritation i ögonen, förändrad synförmåga, migrän, muskelryckningar, krampanfall, tillfällig medvetslöshet eller förvirring när de utsätts för blinkande eller flimrande ljus eller andra ljusintryck från en teveskärm eller när de spelar tevespel. Om du upplever något av symptomen ovan medan du spelar ska du omedelbart sluta spela och ta kontakt med en läkare. Sluta omedelbart att spela om du upplever något av följande symtom Om du drabbas av ovanstående symtom eller huvudvärk, yrsel, illamående, trötthet, åksjukeliknande symtom eller om du känner obehag eller smärta i någon del av kroppen som ögon, öron, händer, armar eller fötter ska du omedelbart sluta spela. Om tillståndet håller i sig ska du söka läkarvård. Radiovågor Den här produkten är klassad som en klass 1-laser enligt IEC A2:2001. Utrustningen har testats och godkänts enligt de begränsningar som anges i R&TTE-direktivet med en sladd som är kortare än tre meter. Använd inte sladdar som är längre än tre meter. Denna produkt tillverkas av Sony Computer Entertainment Inc., Minami- Aoyama, Minato-ku Tokyo, Japan. Den auktoriserade representanten för EMC och produktsäkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 0327 Stuttgart, Tyskland. Distribuerad i Europa av Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP. Radiovågor kan påverka elektronisk utrustning och medicinsk apparatur (exempelvis pacemakers), vilket kan leda till funktionsstörning och i värsta fall kroppsskador. Om du har pacemaker eller annan medicinsk apparatur ska du rådgöra med din läkare eller utrustningens tillverkare innan du använder funktioner för trådlöst nätverk. Använd inte trådlösa nätverksfunktioner på följande platser: Områden där användning av trådlösa nätverk är förbjuden, som sjukhus. Följ alltid vårdinrättningars bestämmelser när du befinner dig på deras område. I närheten av brandlarm, dörrar med automatisk öppningsfunktion och annat slags automatiserad utrustning. 2 VARNINGAR

3 Om DNAS Sony Computer Entertainment Inc. använder DNAS (Dynamic Network Authentication System), som är ett autentiseringssystem med syfte att skydda upphovsrätt och säkerhet när PS3 -systemet ansluts till ett nätverk. DNAS kan samla in information om användarens hårdvara och mjukvara för autentisering, kopieringsskydd, kontoblockering, regelhantering, speldrift eller för andra syften. Informationen som samlas in identifierar inte spelaren som individ. Obehörig överföring, förevisande, export, import eller spridning av program och utrustning genom att kringgå autentiseringssystemet kan vara olaglig. SV Systemprogramvara Programvaran i systemet omfattas av en begränsad licens från Sony Computer Entertainment Inc. Mer information finns på VARNINGAR 3

4 Innehållsförteckning VARNINGAR... 2 Om dokumentationen till PS3 -systemet x Innan användning Försiktighetsåtgärder x Felsökning Innan du söker service... 9 GARANTI x Ytterligare information Att ta bort / byta ut hårddisken Att installera systemets programvara på nytt Avfallshantering av PS3 -systemet Batteriet i den trådlösa handkontrollen Detaljerad beskrivning Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och support (detta dokument) Det här dokumentet innehåller säkerhetsinformation om användning av PS3 systemet, felsökning, detaljerad produktbeskrivning och annan information. Snabbhandledning Det här dokumentet innehåller information om installation av PS3 -systemet, förberedelser för användning och grundläggande handhavande av hårdvaran. Användarmanual (finns på: eu.playstation.com/manuals) Det här onlinedokumentet nås via Internet och innehåller detaljerad information om användning av PS3 -systemet. Informationen om systemfunktioner i det här dokumentet kan skilja sig från informationen för ditt PS3 -system, beroende på vilken version av systemprogramvaran som används. 4 Innehållsförteckning

5 Innan användning Försiktighetsåtgärder Säkerhet Vid utformningen av denna produkt har ytterst stor vikt lagts vid säkerhetsaspekten. Trots detta kan alla elektriska apparater vid felaktig användning innebära brandfara, risk för elektriska stötar eller personskador. För att garantera ett riskfritt användande ber vi dig följa dessa riktlinjer: Ta hänsyn till alla varningar, säkerhetsföreskrifter och användarinstruktioner. Kontrollera regelbundet att nätsladden inte är skadad och att det inte har samlats damm runt stickkontakten eller i väggkontakten. Sluta använda produkten, dra ut nätsladden ur väggen och koppla ur övriga sladdar omedelbart om produkten beter sig onormalt, ger i från sig konstiga ljud, luktar märkligt eller blir för varm för att hantera. Kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Användning och hantering Använd produkten i väl upplysta omgivningar och håll ett ordentligt avstånd till teveskärmen. Undvik att använda PS3 -systemet under alltför lång tid i sträck. Ta en paus på 15 minuter efter varje speltimme. Undvik att spela när du är trött eller behöver sova. Sluta omedelbart att använda systemet om du börjar känna dig trött eller upplever obehag eller smärta i händer eller armar när du använder den trådlösa handkontrollen. Om symtomen kvarstår ska du kontakta en läkare. Om du upplever något av följande hälsomässiga problem ska du omedelbart sluta använda systemet. Om symtomen kvarstår bör du söka läkarvård. Yrsel, illamående, trötthet eller åksjukeliknande symtom. Obehag eller smärta i någon kroppsdel, som ögon, öron, händer eller armar. Håll systemet och dess tillbehör utom räckhåll för små barn. Anslut inga andra sladdar än en USB-kabel när systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast sken). Ta inte på systemet eller de anslutna sladdarna och tillbehören under åskväder. Använd inte systemet eller dess tillbehör i närheten av vatten. Låt inte vätska, damm eller andra främmande föremål komma in i systemet eller dess tillbehör. Vidrör inte systemets eller tillbehörens kontakter inuti eller på strömförande delar av metall. Utsätt inte systemet och dess tillbehör för damm, rök eller ånga. Placera inte heller systemet på en plats där det finns mycket damm eller där det förekommer mycket cigarettrök. Damm eller rester av cigarettrök som samlas på komponenterna i systemet (exempelvis på linsen) kan göra att det inte fungerar som det ska. Utsätt inte systemet eller dess tillbehör för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus. Placera inte systemet eller dess tillbehör på underlag som är instabilt, som lutar eller som utsätts för vibrationer. Placera inte systemet på annat sätt än i vertikalt eller horisontellt läge. Flytta inte heller på systemet medan det är påslaget. Var försiktig när du flyttar systemet. Om du inte har ett ordentligt grepp kan du tappa det, med skador på systemet, andra föremål eller i värsta fall personskador som följd. Flytta inte på systemet när det sitter en skiva i. Skakningarna kan leda till att skivan repas eller att systemet skadas. Stäng inte av systemet medan data sparas på hårddisken eller läses in. Stå inte på systemet och ställ inga föremål på det. Kläm inte in systemet mellan andra föremål eller annan utrustning. Placera inte systemet eller dess tillbehör på golvet eller på ett annat ställe där någon kan snubbla över dem. Ha inte kroppslig kontakt med systemet och andas inte in luft från systemets lufthål under längre tid medan systemet används. För lång kontakt kan under sådana förhållanden ge upphov till brännskador, trots förhållandevis låga temperaturer. När systemet kopplas till en plasmaskärm eller en projektionsteve* bör du inte låta en stillbild visas på teven under en längre tid, eftersom detta kan lämna permanenta spår på skärmen. * Gäller inte LCD-skärmar. Försiktighetsåtgärder SV Innan användning 5

6 Föräldrar uppmanas hålla koll på och vägleda sina barn när de är ute på nätet för att se till att de använder Internet på ett säkert och ansvarsfullt sätt Säkerhetsinformation när du använder trådlös handkontroll DUALSHOCK 3* Använd inte vibrationsfunktionen om du har någon sjukdom eller skada på skelett, leder eller muskler i händer eller armar. Om du har en sådan sjukdom eller skada, spela inte titlar där en trådlös handkontroll DUALSHOCK 3 används om du inte har satt vibrationsfunktionen på Av. Tänk på följande när du använder den trådlösa handkontrollens rörelsedetektor. Om handkontrollen träffar någon eller något kan detta orsaka skada. Se till att du har tillräckligt med plats omkring dig innan du använder rörelsedetektorn. Håll ordentligt i den trådlösa handkontrollen så att den inte glider ur ditt grepp och skadar någon eller något. När du använder den trådlösa handkontrollen med en USB-kabel ska du se till att kabeln inte kan träffa personer eller föremål. Dra inte heller ut kabeln ur PS3 -systemet medan du spelar. * Denna information gäller även andra handkontroller. Lufthål Blockera inte lufthålen. För att ventilationen ska fungera bra ber vi dig följa dessa riktlinjer: Placera systemet minst 10 cm från en vägg. Lägg inte systemet på en matta med långa textilfibrer. Placera det inte heller där det är för ont om utrymme. Täck inte över systemet med tyg. Se till att lufthålen inte täpps igen av damm. Hantering av nätsladden Kontrollera regelbundet om nätsladden är skadad. Kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Använd endast den medföljande nätsladden. Utför inga modifieringar på sladden. Ta inte på nätsladdens kontakt om du är blöt om händerna. Skydda nätsladden så att den inte ligger så att folk kliver på den och så att den inte kläms åt. Var särskilt uppmärksam i närheten av kontakter, förlängningssladdar och där sladden sitter i systemet. Placera inga tunga föremål på sladden. Lägg inte nätsladden i närheten av en värmekälla och se till att den inte utsätts för hetta i allmänhet. Se till att inte damm eller liknande samlas kring AC IN-uttaget. Innan du kopplar in nätsladden i systemet och i uttaget ska du kontrollera att det inte finns damm eller liknande i eller på eluttaget, stickkontakten, AC IN-uttaget på systemets baksida eller kontakten som kopplas in där. Har någon kontakt blivit smutsig ska den torkas av med en torr tygtrasa innan den ansluts. Koppla ur nätsladden från uttaget innan du rengör eller flyttar systemet och även när du inte avser att använda systemet under en längre tid. När du drar ur sladden ska du ta tag i själva kontakten och dra rakt ut från uttaget. Dra aldrig genom att hålla i sladden och dra inte heller ut kontakten snett. Anslut inte nätsladden till en spänningsomvandlare eller en växelriktare. Om nätsladden kopplas till en spänningsomvandlare avsedd för resor eller en växelriktare avsedd för användning i bil kan värme alstras i systemet som kan leda till brännskador eller till att systemet går sönder. Plocka aldrig isär eller bygg om systemet eller dess tillbehör Använd PS3 -systemet och dess tillbehör i enlighet med instruktionerna i produktdokumentationen. Användare är inte berättigade att öppna eller modifiera systemet, dess tillbehör eller dess kretsar. Om systemet modifieras utan auktorisering slutar garantin att gälla. Det finns inga komponenter i PS3 systemet som kan åtgärdas av användaren själv. Dessutom löper man risk för att utsättas för laserstrålning och elektriska stötar om systemet öppnas. 6 Försiktighetsåtgärder

7 Nätverk En bredbandsanslutning till Internet behövs för att kunna upprätta en nätverksanslutning. Eventuella avgifter för anslutningen är användarens ansvar. Vill du veta mer kan du läsa i kontraktet för anslutningen eller kontakta Internetleverantören. Använd bara Ethernet-sladd kompatibel med nätverk av typen 10BASE-T, 100BASE-TX eller 1000BASE-T. 1000BASE-T. Använd inte en vanlig telefonsladd eller andra typer av sladdar än de ovan nämnda. Om fel slags sladd används kan detta leda till att mer elektrisk ström än nödvändigt flödar genom LAN-uttaget, vilket kan resultera i för hög värme, brandfara eller att systemet slutar fungera. Trådlös nätverksfunktion Radiofrekvensomfånget 2,4 GHz som den här produkten utnyttjar för trådlös nätverkskommunikation används även av annan utrustning. Systemet har utformats för att inte störa annan utrustning som använder samma frekvensomfång. Dock kan störning från annan utrustning ibland leda till nedsatt överföringshastighet, förkortad räckvidd eller till att anslutningen plötsligt bryts. När PS3 -systemets avsökningsfunktion används för att hitta en anslutningspunkt för trådlöst nätverk (WLAN) kan anslutningspunkter som inte är ämnade för allmän användning komma att visas. Du får endast ansluta dig till anslutningspunkter som du har fått tillåtelse att använda eller anslutningspunkter som är ämnade för allmän användning. Kondens Om systemet eller skivan förs direkt från kalla till varma omgivningar kan fukt kondenseras på linsen inuti systemet eller på skivan. Det kan leda till att systemet inte fungerar som det ska. Ta i så fall ur skivan, stäng av systemet och koppla ur nätsladden. Sätt inte i skivan igen förrän fukten har avdunstat (vilket kan ta flera timmar). Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Rengöring Av säkerhetsskäl ska du alltid koppla ur nätsladden från uttaget innan du rengör systemet eller de anslutna tillbehören. Yttre ytor (plasthöljet på systemet och den trådlösa handkontrollen) Följ instruktionerna nedan för att undvika att ytan slits eller blir missfärgad. Torka med en mjuk och torr tygtrasa. Använd inte insektsgifter eller andra flyktiga medel. Placera inte föremål av gummi eller vinylplast på produktens hölje under en längre tid. Använd inte lösningsmedel eller andra kemikalier. Torka inte heller med en trasa som har behandlats med kemikalier. Lufthål När damm samlas i lufthålen tas detta bort med en svag dammsugare. Kontakter Använd inte systemet om kontakterna eller nätsladden är smutsiga. Då kan nämligen strömöverföringen störas. Ta bort smutsen med en torr tygtrasa. Säkerhetskopiering Du bör göra regelbundna säkerhetskopior av data lagrade på hårddisken för att skydda dig mot att de går förlorade eller skadas. Om detta skulle hända eller om hårddisken måste formateras under auktoriserad service, kan det vara omöjligt att återfå eller reparera skadade program eller data. SCEE kan inte hållas ansvariga för förlorade eller skadade data, filer eller program. Säkerhetskopiering Du kan säkerhetskopiera data som sparats på hårddisken till en USBmasslagringsenhet och återskapa data som säkerhetskopierats. Välj Säkerhetskopiering under (Inställningar) (Systeminställningar) och följ instruktionerna på skärmen. I vissa fall kanske det inte är möjligt att använda denna Försiktighetsåtgärder SV Innan användning 7

8 funktion för att säkerhetskopiera eller återställa systemet på ett korrekt sätt. Det rekommenderas att du i förväg skapar en extra säkerhetskopia för viktig data genom att kopiera eller flytta data till en USB-masslagringsenhet. För detaljer om säkerhetskopieringsfunktionen, se användarmanualen på Internet. Kopiera/flytta filer Följande filtyper sparade på systemets hårddisk kan kopieras eller flyttas till en USB-enhet. Välj fil, tryck på Ç-knappen, och välj sedan Kopiera eller Flytta från alternativmenyn. Du kanske inte kan kopiera eller flytta filer som innehåller copyright-skyddad data. Filtyp Sparade speldata. Film-, ljud- och bildfiler Tips Kopiering till USB-masslagringsenhet (USB-flashdisk e. dyl.) Genom att använda en kortläsare/-skrivare (av USB-kontakttyp) kan du säkerhetskopiera filer som sparats på hårddisken till lagringsmedia som ett Memory Stick eller SD Memory Card. Hantering Ta inte på skivytan när du hanterar en skiva utan håll den i stället i kanterna. Sätt inte fast papper eller tejp på skivor och skriv inte heller på dem. Fingeravtryck, damm, smuts och repor på en skiva kan förvränga bilden och försämra ljudkvaliteten. Hantera alltid skivor varsamt och kontrollera att de är rena innan du använder dem. Förvaring Utsätt inte skivor för hög temperatur, hög luftfuktighet eller direkt solljus. När en skiva inte ska användas på ett tag bör den försvaras i sitt fodral. Att stapla skivor utan fodral ovanpå varandra eller lägga dem lutade mot något eller stående kan leda till att de böjs. Rengöring Rengör skivorna med en mjuk tygtrasa med lätta rörelser från mitten och utåt. Använd inga lösningsmedel, skivrengöringsmedel, sprej mot statisk elektricitet eller andra kemikalier då detta kan skada skivan.. Skivor Angående kompatibilitet Vissa media kan ha regionala eller territoriella begränsningar och därför inte fungera på ditt system. Se förpackningen för mer information. 8 Försiktighetsåtgärder

9 Felsökning Innan du söker service Gå igenom det här avsnittet om du har problem med PS3 -systemet. Om problemet ändå sedan kvarstår bör du kontakta den kundtjänst för PlayStation som gäller för din region. Du hittar kontaktinformation i alla mjukvarumanualer till PlayStation, PlayStation 2 och PLAYSTATION 3. Strömförsörjning Systemet går inte att sätta på., Kontrollera att MAIN POWER-brytaren (huvudströmbrytaren) är påslagen., Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten till systemet och till eluttaget. Bild Det är ingen bild på teveskärmen., Ställ in tevens videoinställningar så att de överensstämmer med den typ av kabel som används för att ansluta PS3 -systemet., Se till att kabeln är ordentligt isatt. Prova att koppla ur kabeln från PS3 systemet eller teven och sätta in den igen., Det kan vara fel på sladden du använder. Testa att använda en annan sladd som är kompatibel med PS3 -systemet., Om systemets inställningar för bild inte stämmer överens med sladden eller teven kan detta resultera i att ingen bild visas. Om bildskärmen är tom ska du stänga av systemet. Sedan ska du med bara systemet och teven anslutna trycka på systemets strömbrytare i mer än fem sekunder för att slå på systemet igen. Inställningarna för bild kommer nu automatiskt att ha återställts till standardläget., Om upplösningen hos videomaterialet inte stöds av den teve som används kan skärmen bli helt tom när man försöker spela upp det. Om det skulle ske går du till skärmen för val av upplösning i stystemets inställningar för bild och anger sedan de upplösningar som teven har stöd för. En Blu-ray Disc (BD) eller DVD kan inte spelas upp alls eller spelas upp med dålig bild., När DVD-material eller programvara i PLAYSTATION 3-format visas i SDupplösning (Standard Definition) kan endast skivor gjorda för PAL-standarden spelas upp., Om systemet är anslutet till en videobandspelare eller en kombinerad teve/ videobandspelare kan kopieringsskydd på vissa DVD- och BD-skivor orsaka förvrängd bild eller göra bilden ljusare eller mörkare. Om det är fallet bör du koppla systemet direkt till teven., Om DVD:n eller BD:n inte stämmer överens med regionkoden för systemet kan den inte spelas upp., Vissa DVD:er har föräldrakontrollskyddat innehåll. Skriv in lösenordet som har angivits i (Säkerhetsinställningar) för att tillfälligt höja föräldrakontrollnivån., Vissa BD:er har föräldrakontrollskyddat material. Skriv in lösenordet som har angivits i (Säkerhetsinställningar) för att ändra föräldrakontrollnivån., BD:n kan vara skyddad. Skriv då in lösenordet som angavs när skivan skapades., Se även avsnittet Skivor som kan spelas ( sid. 21). Viss BD kan inte spelas., För att spela BD-videoprogramvara måste i vissa fall krypteringsnyckeln för AACS (Advanced Access Control System) förnyas. Krypteringsnyckeln kan förnyas när systemets mjukvara uppdaterats. Bildens storlek stämmer inte överens med teveskärmens storlek., Kontrollera att systemets inställningar stämmer under (Inställningar) (Skärminställningar) Inställningar för videoutdata., Kontrollera att tevens inställningar stämmer. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för teven., För somligt videomaterial går det inte att ändra på skärmstorleken. Färgerna på skärmen ser konstiga ut., I grundinställningen ändras bakgrundsfärgen automatiskt under dygnet. Innan du söker service SV Felsökning 9

10 Ljud Det hörs inget ljud., Kontrollera att ljudet inte är avstängt på teven eller på högtalarna. Kontrollera också volymnivån., Om ett ljudsystem är inkopplat bör du kontrollera dess inställningar. Mer detaljer om det bör du hitta i instruktionerna för ljudsystemet., Det kan vara fel på sladden. Testa att använda en annan sladd som är kompatibel med PS3 -systemet., En del programvara har inte stöd för digitalt ljud., Om systemets ljudinställningar inte passar sladden eller utrustningen som används kan resultatet bli att inget ljud hörs. Kontrollera att systemets inställningar stämmer under (Inställningar) (Ljudinställningar) Inställningar för ljudutdata., Visst material med stöd för Dolby Digital, DTS och andra format ger inte ljud i alla kanaler. Musikfiler går inte att spela upp., Låtar med tidsbegränsad uppspelning eller begränsat antal uppspelningar kan inte spelas., Uppspelningsmetoderna kan vara begränsade för vissa musikfiler som distribuerats via Internet. I sådana fall kan det vara omöjligt att spela dem på PS3 -systemet. Video Trots att ett val gjorts i kontrollpanelen kan inte aktiviteten utföras., Uppspelningsförhållanden kan ha angivits i förväg av mjukvaruutvecklaren. I sådana fall kan vissa alternativ inte vara tillgängliga, även om du följer instruktionerna i produktdokumentationen. Nätverk Ingen nätverksanslutning kan upprättas., Kontrollera att Ethernet-kabeln är ordentligt ansluten., Kontrollera nätverksinställningarna. För korrekta nätverksinställningar hänvisar vi till instruktioner från Internetleverantör eller i manualen för mjukvaran. En webbsida visas inte som den ska., Somliga webbsidor kan inte visas ordentligt i webbläsaren. Skivmedia och USB-enheter Systemet känner inte igen skivan., Ta ur skivan och sätt i den igen., Om det är tryck på skivan ska den tryckta sidan vara uppåt., Kontrollera att skivan inte är repad eller smutsig. Är den smutsig torkar du försiktigt av den med en tygtrasa., Se även avsnittet Skivor som kan spelas ( sid. 21). Det går inte att få ut skivan., Tryck på utmatningsknappen på systemets framsida i 10 sekunder eller mer för att mata ut skivan. När du har tagit ur skivan ska du stänga av systemet och sätta på det igen innan du sätter i en ny skiva. Den trådl Systemet känner inte igen USB-enheten eller så fungerar inte USBenheten som den ska., Kontrollera att enheten är isatt på rätt sätt., Kontrollera om enhetens kontakt är smutsig. Om den är smutsig, torka den med en bomullspinne., Den anslutna enheten är kanske inte kompatibel med systemet., Försök att använda en annan USB-kontakt. Enheten kanske inte känns igen på grund av kombinationen av USB-kontakter som används. 10 Innan du söker service

11 , I vissa fall känner systemet inte igen enheten om en extern USB-hubb används och om fler enheter än det anvisade antalet är anslutna. Prova att ta bort enheter som inte används. Vid anslutning av en USB-enhet visas meddelandet En okänd USBenhet har anslutits., Den anslutna enheten är kanske inte kompatibel med systemet eller programvaran., Enheten kan vara kompatibel endast med särskilda typer av programvara. Använd programvara som är kompatibel med enheten., Alltför många USB-hubbar kan vara anslutna. Prova att ta bort en USB-hubb. Den trådlösa handkontrollen Den trådlösa handkontrollen fungerar inte., När handkontrollen är för långt från systemet när den används trådlöst fungerar den inte som den ska., Den trådlösa handkontrollen måste paras ihop med systemet och tilldelas ett handkontrollnummer. Medan systemet är påslaget (strömindikatorn lyser grönt med ett fast sken) kopplar du ihop systemet och handkontrollen med USBkabeln och trycker sedan på PS-knappen på handkontrollen., Handkontrollsnumret kan ha raderats. Tryck på PS-knappen på handkontrollen för att omtilldela numret., Kontrollera nivån på batteriet i den trådlösa handkontrollen. När handkontrollen används i trådlöst läge fungerar den inte om batteriet är slut. Ladda batteriet genom att koppla handkontrollen till systemet med USB-kabeln., Återställ den trådlösa handkontrollen genom att trycka på återställningsknappen på handkontrollens baksida med en penna eller annat spetsigt föremål. Återställningsknappen Den trådlösa handkontrollen vibrerar inte., Välj (Inställningar) (Tillbehörsinställningar) Kontrollerns vibrationsfunktion och försök sedan ange värdet På för Vibrationsfunktion., Programvaran kanske inte stöder vibrationsfunktionen. Se programvarans bruksanvisning. För programvara som laddats ner från (PLAYSTATION Store), se kompabilitetsinfomationen i programvarans online-beskrivning. Långsam respons på knapptryckningar., Responsen kan vara långsam på en LCD-skärm eller PC-skärm. Detta är inget tekniskt fel. Batteriet blir inte laddat alls eller blir bara delvis uppladdat., Batteriet laddas enbart när systemet är påslaget (när strömindikatorn lyser grönt med fast sken)., Kontrollera att kontakten på USB-kabeln är ren. Är den smutsig torkar du av den med en tygtrasa., Se Livslängd för batteriet i den trådlösa handkontrollen ( sid. 19). Batteriet räcker inte länge., Batteriet kanske börjar bli gammalt. Batteriets kapacitet minskar i takt med att det används och åldras. Se Livslängd för batteriet i den trådlösa handkontrollen ( sid. 19). Den trådlösa handkontrollen laddas ur med tiden även när den inte används., Handkontrollens batteri laddas långsamt ur även när handkontrollen inte används. Vi rekommenderar att du laddar handkontrollen regelbundet. SV Felsökning Innan du söker service 11

12 Andra problem Systemet låter mer än vanligt., Eftersom vissa skivor läses av i högre hastigheter kan det då låta mer än normalt., När systemet används på en plats där det kan bli varmt, som till exempel ett stängt teveskåp, roterar fläkten snabbt för att minska systemets inre temperatur och detta kan leda till ökat ljud. Flytta systemet till en plats med bra ventilation. Du har glömt ditt lösenord för säkerhetsinställningar, Om du återställer systemet via (Inställningar) (Systeminställningar) (Återställ standardinställningar) kommer lösenordet att återställas till Tänk på att alla andra inställningar då också kommer att återställas. När inställningarna väl har återställts går det inte att ångra. Strömindikatorn blinkar rött och systemet fungerar inte., Temperaturen inuti systemet kan vara för hög. Kontrollera att systemet inte står för varmt och att lufthålen inte är övertäckta. Tryck på systemets strömbrytare för att få blinkandet att upphöra och låt sedan systemet vara avstängt tills det har svalnat. När systemet har svalnat kan du sätta på det igen. Systemet känner inte igen innehåll., Innehållet kan vara av ett format som systemet inte har stöd för. Systemet känner inte igen innehåll av format det inte stödjer. För mer information om vilka format som stöds hänvisas till användarmanualen online. Systemet är varmt., När systemet används eller är påslaget kan det bli varmt. Det betyder inte att något är fel. Skärmbilden är frusen. Systemet fungerar inte., Starta om systemet. Genom att trycka på strömbrytaren på systemets framsida i 10 sekunder eller mer tvingas systemet att stängas av. Sedan kan du sätta på systemet igen. Strömindikatorn blinkar omväxlande rött och grönt., Systemets inre har blivit onormalt varmt. Kontrollera att systemet inte står för varmt och att lufthålen inte är övertäckta. Sluta använda systemet och låt det vila tills det har svalnat. Fortsätter du att använda systemet när det är för varmt kan det leda till att det slutar fungera. 12 Innan du söker service

13 GARANTI GARANTI Tack för att du har köpt den här produkten. Vi hoppas att du får nöje av den. Ordet produkt syftar här på hemunderhållningssystemet PLAYSTATION 3 ( PS3 -systemet ) och den officiella kringutrustning till PLAYSTATION 3 som levereras i PS3 -systemets förpackning. Programvaran som finns förinstallerad på PS3 -systemet och som uppdateras med uppgraderingar används av dig som användare på licens och köps alltså inte av dig. Därför får den bara användas som en del av PS3 -systemet. Villkoren för mjukvarulicensen finns tillgängliga på http//www.scei.co.jp/ps3-eula Garantin täcker inte dina data, annan mjukvara eller PlayStation -spel oavsett om de levererats med produkten. Den täcker inte heller tillbehör eller kringutrustning till PlayStation som inte tillverkats av eller för SCEE. Garantin gäller dig, produktens första användare. Den tillhör dig personligen och kan inte utnyttjas av någon annan. Sony Computer Entertainment Europe Ltd ( SCEE ) garanterar att produkten är fri från material- och konstruktionsfel som leder till att produkten slutar fungera vid normal användning enligt villkoren nedan och kommer under en period av 1 (ett) år från det ursprungliga köpet att reparera eller (om SCEE så väljer) byta ut berörda delar av produkten utan kostnad om problemet beror på material- eller konstruktionsfel. Den utbytta delen kommer att vara ny eller reparerad (enligt SCEE:s val) och garantin gäller för denna under återstoden av den ursprungliga garantiperioden. Denna garanti gäller utöver dina lagstadgade konsumenträttigheter (enligt lokal lagstiftning) och påverkar dem inte på något sätt. Den här garantin ges till dig, produktens första användare, av Sony Computer Entertainment Europe Ltd of 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, United Kingdom. VIKTIGT 1. Om du behöver åberopa denna garanti ombeds du kontakta din lokala kundtjänst för vidare instruktioner. (Kontaktuppgifter finns i mjukvarumanualerna för PLAYSTATION 3.) 2. Garantin gäller endast: i. I Danmark, Finland, Sverige och Norge; samt ii. när kvitto från det ursprungliga köpet, faktura eller annat köpebevis där köpedatum och försäljarens namn framgår kan visas upp tillsammans med den bristfälliga produkten inom garantiperioden (och inte har modifierats eller gjorts oläsligt efter köpet); och iii. när garantiförseglingen och serienumret på produkten inte är skadade, modifierade, fördärvade eller borttagna. 3. Det står SCEE fritt att välja att reparera eller byta ut produkten med en ny eller reparerad komponent eller enhet. 4. Reparation eller utbyte innebär också att produktens senaste systemprogramvara installeras. 5. Inför service enligt denna garanti kommer vår kundservice att prata med dig om huruvida du bör lämna kvar hårddisken ( HDD ) som fanns i PS3 -systemet vid köpet i systemet eller ta ur den och behålla den innan du lämnar in systemet för service. 6. Om PS3 -systemet lämnas tillbaka med hårddisken i för service enligt garantin kommer reparation eller byte av produkten innebära att hårddisken formateras om. Det här är den snabbaste form av garantiarbete vi kan erbjuda. 7. Om PS3 -systemet lämnats in för garantiservice utan hårddisken kommer vi att så långt det är möjligt se till att den reparerade eller utbytta enheten har samma interna identifikation som det inlämnade PS3 -systemet. Tänk på att denna form av garantiarbete tar längre tid än den service som beskrevs under den förra punkten. Om vi av någon anledning inte kan återskapa den ursprungliga systemidentiteten och du vill få service enligt garantin måste du formatera om din hårddisk innan du kan använda den i ditt reparerade eller utbytta PS3 -system. 8. När hårddisken formateras om går de data, filer och program som finns på hårddisken förlorade. 9. För att undvika att förlora mjukvara, data eller filer som är lagrade på hårddisken som du anser vara privata eller hemliga eller som du vill behålla ska du i den mån det är möjligt kopiera dessa och sedan radera dem innan produkten lämnas in för service enligt garantin. Att radera lösenordet till PLAYSTATION Network hjälper till att skydda information. Garantin täcker inte data som är lagrade i systemet och du SCEE kan inte ställas till svars för data, filer eller mjukvara som gått förlorade eller skadats som en följd av reparation eller utbyte av produkten enligt denna garanti. 10. Du bör regelbundet säkerhetskopiera hårddisken för att undvika att data går förlorade eller förstörs, även om visst innehåll inte kan säkerhetskopieras utan måste installeras på nytt. SV Felsökning GARANTI 13

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4004A

Säkerhet och support. Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4004A SV Säkerhet och support Detta dokument innehåller information om föräldrakontroll. CECH-4004A 7019934 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra

Läs mer

Säkerhetshandbok CUH-1116A

Säkerhetshandbok CUH-1116A SV Säkerhetshandbok CUH-1116A 7026143 VARNING Öppna inte höljet, då riskerar du att få en elektrisk stöt. Låt enbart yrkesreparatörer utföra service på maskinen. Varning Om produkten eller dess tillbehör

Läs mer

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B

Bruksanvisning CECH-2104A CECH-2104B SV Bruksanvisning Läs noggrant igenom manualer och bifogade dokument innan du använder produkten och spara dem sedan för framtida bruk. CECH-2104A CECH-2104B 7015887 VARNINGAR 2 Öppna inte höljet, då riskerar

Läs mer

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104

Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 SV Säkerhetsguide PCH-1004 / PCH-1104 7019171 VARNING Öppna inte höljet eftersom det finns risk för elektriska stötar. Överlåt all service på kunnig servicepersonal. Denna produkt är avsedd från 6 år och

Läs mer

Snabbhandledning CECHK04 7012194

Snabbhandledning CECHK04 7012194 Snabbhandledning CECHK04 7012194 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten.

Läs mer

Snabbhandledning 7009518

Snabbhandledning 7009518 Snabbhandledning 7009518 Om dokumentationen till PS3 -systemet PS3 -systemets dokumentation omfattar följande: Säkerhet och Support Läs noggrant igenom detta dokument innan du använder produkten. Det här

Läs mer

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning

Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning Hårddiskenhet (med monteringskonsol) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert

Läs mer

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player 4-261-097-31(1)

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player 4-261-097-31(1) 4-261-097-31(1) Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/ z För praktiska råd och tips och information

Läs mer

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S470 4-260-337-61(1)

Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S470 4-260-337-61(1) 4-260-337-61(1) Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/ z För praktiska råd och tips och information

Läs mer

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1

BD390 SVENSKA DANSK NORSK SUOMI. BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 BD390-P-BSWELLK-NEW-SWE 8/18/09 5:27 PM Page 1 SVENSKA DANSK BD390 NORSK SUOMI Som en ENERGY STAR partner, har LG fastställt att denna produkt eller produkt-modeller uppfyller ENERGY STAR riktlinjerna

Läs mer

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation

4-290-283-31(2) Bruksanvisning. Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186. 2011 Sony Corporation 4-290-283-31(2) Bruksanvisning Blu-ray Disc / DVD Player BDP-S185/S186 2011 Sony Corporation VARNING Minska risken för brand och elchock genom att inte utsätta apparaten för regn eller fukt. Öppna inte

Läs mer

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning

Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning Monteringskonsol för hårddiskenhet Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvara PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Försiktighetsåtgärder Säkerställ att produkten används på ett säkert sätt

Läs mer

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770

Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 Sound Bar Användarinstruktioner HT-CT370/CT770 VARNING Placera inte apparaten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en stängt skåp. Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med

Läs mer

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540

Användarhandbok. ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Användarhandbok ThinkPad Edge E440 och Edge E540 Anmärkningar: Innan du använder den här informationen och produkten är det viktigt att du har läst och förstått: Säkerhets-, garanti- och installationshandbok

Läs mer

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H

M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Projektor M403W/M363W/M323W/ M403X/M363X/M323X/M283X/ M353WS/M303WS/M333XS/ M403H/M323H Bruksanvisning M403W, M303WS och M323H distribueras inte i Nordamerika. Modell Nr. NP-M403W, NP-M363W, NP-M323W,

Läs mer

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion

Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA. azur 651/751BD. Din musik + vår passion Blu-ray spelare Bruksanvisning 2 SVENSKA azur 651/751BD Din musik + vår passion Innehåll Se till att registrera ditt köp. Besök: www.cambridge-audio.com/care Om du registrerar blir du den första som vi

Läs mer

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning

BDT 3/BDT 30. Blu-ray Disc -spelare. Bruksanvisning Blu-ray Disc -spelare Bruksanvisning Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR 3 UPPACKNING 5 INSTALLATIONSPLATS 5 RENGÖRING 5 TACK FÖR ATT DU VALDE HARMAN KARDON 5 BDT 3-/BDT 30-SPELARENS FUNKTIONER 6 MEDFÖLJANDE

Läs mer

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information

LCD TV. Bruksanvisning A-EHK-100-11(1) Startguide. Titta på TV. Använda extrautrustning. Använda MENU-funktioner. Ytterligare information A-EHK-100-11(1) LCD TV Bruksanvisning Startguide Titta på TV Använda extrautrustning Använda MENU-funktioner Ytterligare information KDL-46R473A / 46R470A KDL-40R474A / 40R473A / 40R471A / 40R470A KDL-32R424A

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien

Bruksanvisning. Persondator VGC-LA-serien Bruksanvisning Persondator VGC-LA-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn...5 För kännedom...6 Dokumentation...7 Ergonomisk information...11 Komma igång...13 Hitta kontroller och portar...14

Läs mer

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning

DVD Recorder RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205. Bruksanvisning 4-128-704-32(1) DVD Recorder Bruksanvisning För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct RDR-AT100/AT105/AT107/AT200/AT205 2009 Sony

Läs mer

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113

Din manual NOKIA 2680 SLIDE http://sv.yourpdfguides.com/dref/821113 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA 2680 SLIDE. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Snabbstarts- och felsökningsguide

Snabbstarts- och felsökningsguide Snabbstarts- och felsökningsguide I NNEHÅLL Registrera produkten 2 Viktig information 2 Grundläggande datorhantering 4 Säkerhet och komfort... 4 Säkerhetsåtgärder... 4 Hälsofrämjande åtgärder... 5 Lär

Läs mer

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Bruksanvisning Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innehållet kan ändras utan föregående meddelande. Uppdaterade versioner av denna bruksanvisning finns på Tobiis webbplats www.tobii.com.

Läs mer

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18

Användarhandbok INNEHÅLL. www.packardbell.se. Webbläsarfunktioner...17 Vad är e-post?...18 Dina Internetverktyg...18 INNEHÅLL Säkerhet och komfort...3 Säkerhetsåtgärder...3 Ergonomi...3 Förstå grunderna...5 Datorns kontroller...5 Slå på/stänga av datorn...8 Ditt programbibliotek...9 Navigera...10 Dokumentationen för

Läs mer

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL

EW270U. EW270U Användarhandbok DLP PROJEKTOR MODELL DLP PROJEKTOR MODELL EW270U Användarhandbok SVENSKA EW270U Den här användarhandboken innehåller viktig information för dig. Läs den innan du använder projektorn. VAR FÖRSIKTIG! RISK FÖR ELEKTRISK STÖT

Läs mer

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem

Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem 4-279-067-11(2) (SE) Blu-ray Disc/DVD Hemmabiosystem Bruksanvisning BDV-L800/BDV-L800M/BDV-L600 VARNING! Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme, såsom en bokhylla eller ett skåp. Täck inte över

Läs mer

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien

Bruksanvisning. Persondator VPCZ13-serien Bruksanvisning Persondator VPCZ13-serien n 2 Innehåll Innan du börjar använda datorn... 4 Ta reda på mer om din VAIO-dator... 5 Ergonomisk information... 8 Komma igång... 10 Hitta kontroller och portar...

Läs mer

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok

Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530. Användarhandbok Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok 2013 Med ensamrätt. Aspire E1-572 / E1-570 / E1-532 / E1-530 Användarhandbok Denna revidering: 06/2013 AcerCloud ger dig friheten att njuta av ditt

Läs mer

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 SV Användarhandbok Innehåll 1 Viktigt 3 Säkerhet 3 Vård 4 Juridiskt 5 Hållbarhet 7 Hjälp och support 9 2 Använda TV:n 10

Läs mer

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien

Maskinvaruguide. VGN-A-serien - PCG-TR-serien Maskinvaruguide VG-A-serien - PCG-TR-serien 1 Läs detta först Läs detta först För kännedom: 2004 Sony Corporation. Med ensamrätt. Det är förbjudet att utan föregående skriftligt tillstånd kopiera eller

Läs mer