DRAFT KÄRNVÄRDESFÖRMEDLING GENOM GRAFISK PROFILERING HOW TO COMMUNICATE VALUE WORDS THROUGH BRANDING. Andreas Karlgren.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DRAFT KÄRNVÄRDESFÖRMEDLING GENOM GRAFISK PROFILERING HOW TO COMMUNICATE VALUE WORDS THROUGH BRANDING. Andreas Karlgren."

Transkript

1 KÄRNVÄRDESFÖRMEDLING GENOM GRAFISK PROFILERING HOW TO COMMUNICATE VALUE WORDS THROUGH BRANDING Andreas Karlgren Jesper Georgsson EXAMENSARBETE 2012 Teknikens tillämpning med inriktning Grafisk design

2 Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet Grafisk design. Arbetet är ett led i kandidatpåbyggnadsprogrammet. Författarna svarar själva för framförda åsikter, slutsatser och resultat. Examinator: Ingrid Wadskog Handledare: Sten-Yngve Johansson Omfattning: 15 hp Datum:

3 Abstract Abstract As the number of competitors in the market is constantly increasing, a strong brand is among the most important things a company can have. The travel company Resehuset was founded in 1979 in Jönköping. They are a fullservice agency that sells private, group and business travels. When we began our collaboration, the graphic profile of Resehuset was flawed and failed to communicate the values it stands for. The problem was that the company had no clear strategy on how to market themselves and how the graphic profile would be used, which their competitors had. The purpose of this project was to develop a proposal for a new visual identity for Resehuset that better conveys the company's unique qualities and words of value. To accomplish this, we broke down the purpose to the following questions: How do you communicate a company's unique qualities and words of value through graphic profiling in general? Which unique qualities and words of value does Resehuset have today that they want to communicate to their target audience? How do you communicate the unique qualities and words of value of Resehuset to the market through graphic profiling? In order to answer these questions, we conducted interviews with the president of Resehuset and knowledgeable referees from various communication agencies. We also carried out analyzes and studied relevant theory on topics such as color theory, typography, visual communication, branding and design processes. The result of this project resulted in a draft where a new visual identity for Resehuset was presented. The profile contains suggestions for a logotype, business card, stationery, website and an advertising campaign. Based on the analyzes and interviews we conducted, it was shown that consistency, color, shape, style and image were important features to consider when designing a good visual identity. This is clearly shown in the result of the proposal we have developed as it has a unified design while it is creating attention with color, shape and image. Conclusions that can be drawn from this project is that it is important to keep up with trends and update your visual identity in order to keep in pace with the market. The graphic profile can contribute to this which also means that companies should spend money and time on developing a consistent visual identity. 1

4 Sammanfattning Sammanfattning Då antalet konkurrenter på marknaden ständigt ökar är ett starkt varumärke bland det viktigaste ett företag kan ha. Resebolaget Resehuset startades 1979 i Jönköping. De är en fullservicebyrå som säljer privat-, grupp- och affärsresor. Då vi inledde vårt samarbete var Resehusets grafiska profil bristfällig och kommunicerade inte de värderingar företaget står för. Problemet var att företaget inte hade någon tydlig strategi för hur de skulle marknadsföra sig samt hur den grafiska profilen skulle användas, vilket deras konkurrenter hade. Syftet med arbetet var att ta fram ett förslag på en ny grafisk profil till Resehuset som bättre förmedlar företagets unika kvalitéer och kärnvärden. För att lyckas med detta bröt vi ner syftet i följande frågeställningar: Hur kommunicerar man ett företags unika kvalitéer och kärnvärden genom grafisk profilering i allmänhet? Vilka unika kvalitéer och kärnvärden har Resehuset idag som de vill kommunicera till sin målgrupp? Hur förmedlar man genom grafisk profilering Resehusets unika kvaliteter och kärnvärden till marknaden? För att besvara frågeställningarna genomfördes intervjuer med Resehusets Vd och kunniga referenspersoner på olika kommunikationsbyråer. Vi genomförde även analyser och studerade relevant teori inom ämnen som färglära, typografi, visuell kommunikation, varumärke och arbetsprocesser. Resultatet av arbetet presenteras som ett förslag på en ny grafisk profil till Resehuset. Profilen innehåller förslag på logotyp, visitkort, brevpapper, webbsida och en reklamkampanj. Utifrån de analyser och intervjuer vi genomfört, visade det sig att enhetlighet samt färg, form, typografi och bild var viktiga egenskaper att tänka på vid utformandet av en bra grafisk profil. Detta märks tydligt i resultatet av förslaget vi tagit fram då det har en enhetlig design samtidigt som det väcker uppmärksamhet med färg, form och bild. Slutsatser vi kan dra av detta arbete är att det är viktigt att följa trender och uppdatera sin grafiska profil för att ligga i fas med marknaden. Den grafiska profilen kan bidra till detta vilket också innebär att företag bör lägga pengar och tid på att utveckla en enhetlig visuell identitet. Nyckelord Varumärke, grafisk profil, visuell identitet, markandskommunikation, enhetlig design, kärnvärden, värdeord, webbdesign, logotyp, varumärkesbyggnad, kommunikativ identitet, redesign. 2

5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Inledning BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR AVGRÄNSNINGAR DISPOSITION Teoretisk bakgrund FÄRGLÄRA RGB CMYK Pantone TYPOGRAFI Typsnitt Teckenstorlek Radlängd Radavstånd Textfärg Synlig respektive osynlig typografi VISUELL KOMMUNIKATION Gestaltlagarna AIDA Färg VARUMÄRKE/IDENTITET Grafisk profil Logotyp Visitkort Brevpapper Identitet Image Kärnvärden Varumärkesuppbyggnad ARBETSPROCESSER Förstudie Skisser och kreativ utveckling Presentation Metod och genomförande DATAINSAMLING Intervju Resehuset Varumärkesanalys Intervju referenspersoner DESIGN AV GRAFISK PROFIL Nyckelord och moodboard Logotyp Hemsida Visitkort Brevpapper Reklamkampanj Resultat och analys / Designprocessen INTERVJU MED RESEHUSET VARUMÄRKESANALYS Framgångsfaktorer

6 Innehållsförteckning Konkurrentanalys Positionering SWOT-analys INTERVJU MED REFERENSPERSONER Verkställande direktör och Art director webb Art director NYCKELORD OCH MOODBOARD FÖRSLAG AV GRAFISK PROFIL Färgval Logotyp Hemsida Visitkort Brevpapper Reklamkampanj ANALYS AV RESULTAT Hur kommunicerar man ett företags unika kvalitéer och kärnvärden genom grafisk profilering i allmänhet? Vilka unika kvalitéer och kärnvärden har Resehuset idag som de vill kommunicera till sin målgrupp? Hur förmedlar man genom grafisk profilering Resehusets unika kvaliteter och kärnvärden till marknaden? Diskussion och slutsatser METODDISKUSSION RESULTATDISKUSSION Hur kommunicerar man ett företags unika kvalitéer och kärnvärden genom grafisk profilering i allmänhet? Vilka unika kvalitéer och kärnvärden har Resehuset idag som de vill kommunicera till sin målgrupp? Hur förmedlar man genom grafisk profilering Resehusets unika kvaliteter och kärnvärden till marknaden? SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER Referenser Sökord Bilagor

7 1 Inledning Inledning Efter två års studier med Grafisk design och Webbutveckling vid Tekniska Högskolan i Jönköping har vi fått upp ögonen marknadskommunikation. I och med detta arbete ville vi fördjupa våra kunskaper inom grafisk profilering samt skapa större förståelse för hur man kommunicerar ett varumärke. I dagens samhälle där sociala medier spelar en stor roll är det viktigt för företag att modernisera sig och synas, både på internet och genom tryckta medier. Vi har tidigare under vår utbildning varit med om företag som misslyckats i avseendet att kommunicera sitt budskap till marknaden. Konsekvenserna av detta kan medföra förlust av kunder och att varumärkets värde sjunker. Detta kan bero på att företagets nuvarande profil är omodern eller att företaget inte längre står för det som det gamla materialet representerar. Ett företags framtid kan således avgöras av vilken kännedom som finns av marknaden och om det finns en önskan om att utveckla och förnya sig i takt med marknaden. 1.1 Bakgrund och problembeskrivning Den lokala resebyrån Resehuset grundades 1979 i Jönköping. Resehuset är en fullservicebyrå med tjänster som privat-, affärs- och gruppresor samt bokning online. Till en början fanns Resehuset endast i en butik i Jönköping, men de har utvecklats under åren och idag finns totalt tre butiker i Jönköping. Organisationen har 21 anställda, där 16 är rena säljare. Resehuset omsatte 154 miljoner kronor under året Resehusets företagsledning vill i dagsläget utveckla och förnya sig i takt med marknaden. Företagsledningen har insett att det grafiska materialet som finns idag är bristfälligt. Vi håller med och anser att företagets profil inte håller den standard man idag kräver av ett resebolag. Den grafiska profilen kommunicerar idag inte de kärnvärden Resehuset står för. Webbsidan är exempelvis svår att använda och den grafiska profilen med logotypen i fokus kommunicerar varken en lokal eller personlig känsla. Det finns ett flertal konkurrenter som har hängt med i utvecklingen bättre de senare åren. Därför anser vi att det finns mycket att göra för att utveckla Resehusets varumärke och grafiska profil för att göra dem mer konkurrenskraftiga på marknaden. Vi känner till att Resehuset har en sträng budget när det gäller marknadsföring, vilket kan vara en av orsakerna till att deras marknadsföring och grafiska profil inte är så attraktiv idag. Detta kommer vi att ha i åtanke när vi genomför projektet, då inga större kampanjer eller liknande kommer gå att genomföra med deras budget. Resehusets webbsida är idag inte optimalt anpassad för marknaden. Detta är däremot ingen prioritet för företaget, då det inte tycker det är viktigt att deras webbsida ska fungera som en bokningstjänst. De ser hellre att kunderna besöker ett av deras tre befintliga kontor, då de enklare kan hjälpa sina kunder på det viset. 5

8 Inledning Resehuset löper en risk i och med deras föråldrade grafiska profil och deras stränga budget. Ett exempel är att andra resebolag kan slå sig in på den lokala marknaden med hjälp av olika sorters marknadsföring. 1.2 Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete är att ta reda på hur man i allmänhet kommunicerar ett företags unika kvalitéer och kärnvärden genom grafisk profilering. Efter detta kommer vi att ta reda på vilka kärnvärden Resehuset vill kommunicera till marknaden och utifrån resultatet jobba fram ett förslag till Resehusets nya grafiska profil med hjälp av litteratur och kunniga reklambyråer. Syftet med det grafiska materialet som tas fram är att förmedla Resehusets kärnvärden och värderingar till marknaden på ett attraktivt sätt. Syftet bryts ned i dessa frågeställningar: Hur kommunicerar man ett företags unika kvalitéer och kärnvärden genom grafisk profilering i allmänhet? Vilka unika kvalitéer och kärnvärden har Resehuset idag som de vill kommunicera till sin målgrupp? Hur förmedlar man genom grafisk profilering Resehusets unika kvaliteter och kärnvärden till marknaden? 1.3 Avgränsningar För att vi ska kunna besvara frågeställningarna korrekt har vi valt att avgränsa arbetet enligt följande punkter: Hemsidan kommer inte att kodas. Inga nya fotografier kommet att tas. Intervjuer gällande Resehusets befintliga grafiska profil kommer enbart att hållas med Resehuset samt kunniga reklam- och kommunikationsbyråer. Ingen information om företaget kommer att omarbetas. 1.4 Disposition Rapporten inleds med Teoretisk bakgrund, där relevanta litteraturstudier inom ämnena färglära, typografi, visuell kommunikation, varumärke och arbetsprocesser har behandlats. Detta ligger sedan till grund för det resultat vi kommit fram till. Vidare kommer vi redogöra för hur vi gått tillväga för att komma fram till resultatet i avsnittet Metod och genomförande. Detta börjar med en datainsamling och avslutas med en beskrivning av hur vår designprocess kommer att gå till. I Resultat och analys/designprocessen presenterar vi vårt resultat från intervjuer med uppdragsgivare och referenspersoner, analyser samt vår designprocess. 6

9 Inledning Diskussion och slutsats innefattar vår diskussion av metodval och resultat. Avslutningsvis beskriver vi här de viktigaste slutsatser vi kan dra från vårt arbete. 7

10 Teoretisk bakgrund 2 Teoretisk bakgrund Utifrån den kurslitteratur vi använt oss av i vår tidigare utbildning Grafisk design och webbutveckling följer nedan vår teoretiska bakgrund. Denna har sedan kompletterats med litteratur som tagits fram genom ett antal väsentliga sökord. Områden vi behandlar i följande avsnitt är färglära, typografi, visuell kommunikation, varumärke och arbetsprocesser. 2.1 Färglära Färglära är grunden till all grafisk produktion. Kulörer finns egentligen inte någon annanstans än i våra huvuden. Färger uppstår först när ögats näthinna träffas av ljus från olika frekvenser. Det är därför världen verkar grå om natten då ljuset är svagt. På ögats näthinna finns små känselkroppar, tappar och stavar. Stavarna är känsliga för olika skillnader i ljusets intensitet medan tapparna är känsliga för kulörer. Tre olika sorters tappar är känsliga för de olika grundkulörerna rött, grönt och blått. Det är med hjälp av dessa tre tappar som vi kan uppfatta olika kulörer genom att blanda ljus i varierande mängd från de tre grundkulörerna (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006). Färger attraherar och väcker uppmärksamhet. De kan även väcka känslor och anspela på inlärda regler hos människan. Genom användning av olika färger kan således budskapet hos olika produkter förstärkas. Den röda färgen förknippas exempelvis med värme medan den blå förknippas med kyla. Detta märks tydligt idag då det inte längre står varmt respektive kallt på vattenkranar. Den röda och den blå färgen hittas istället på dagens vattenkranar. Företag kan använda sig av färger och färglära för att kommunicera sitt varumärke. Genom att vara enhetlig i färgval och göra färger återkommande kan man skapa igenkännlighet och bygga ett varumärke (Bergström, 2007) RGB Då man blandar ljus med olika kulörer kallas det för additiv kulörblandning. RGB är ett sådant kulörsystem och står för röd, grön, blå. Man blandar olika intensivt ljus från de tre grundkulörerna för att återskapa kulörer (se figur 1). Tänder man de tre ljuskällorna med full intensitet i RGB-systemet så uppfattas färgen som vit av ögat. Släcker man således samtliga ljuskällor uppfattas färgen som svart. Vid digitalt arbete anges de tre färgernas intensitetsvärden mellan 0 och 255. Värdet 0 anger den lägsta ljusstyrkan och visar en mörk färg medan värdet 255 anger den högsta ljusstyrkan och visar en ljus färg. Beroende på hur vi ändrar ljusintensiteten kan vi alltså skapa olika kulörer. RGB-systemet används i apparater där kulörer återskapas med hjälp av ljuskällor. Bildskärmar, projektorer, kameror och scannrar är några av enheterna som använder sig av systemet (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006). 8

11 Teoretisk bakgrund Figur 1. Additiv kulörblandning (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006) CMYK CMYK-systemet används i tryck där kulörer skapas med hjälp av fysiska tryckfärger. Tryckfärgerna är transparenta och filtrerar bort delar av det infallande ljuset. Detta medför att vissa delar av ljuset släpps igenom och reflekteras i pappret medan andra delar av ljuset absorberas av tryckfärgen. Genom att dela upp de fyra färgerna i fyra olika punktraster och placera dessa ovanpå varandra, kan man således skapa alla färgnyanser. Raster byggs upp i punkter, där storleken samt avståndet mellan punkterna avgör hur färgen uppfattas. De olika färgerna uppstår genom styrning av mängden infallande ljus som skall absorberas respektive reflekteras. Det här systemet kallas för subtraktiv kulörblandning då tryckfärgerna subtraherar delar av ljuset. CMYK står för cyan, magenta, yellow(gul) och key color (nyckelfärg) för den extra färgen svart (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006). CMYK-systemet definierar kulörer genom procentuella blandningar av CMYKvärden från 0 % (ingen tryckfärg) till 100 % (heltäckande tryckfärg). Om alla CMYK-färger är inställda på värdet 0 % trycker man ingen färg alls och får därför den färg som pappret man trycker på har. Är samtliga CMYK-färger inställda på 100 % får man färgen svart. Genom att blanda de olika CMYK-färgernas procentuella värde kan man alltså trycka olika kulörer (se figur 2) (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006). 9

12 Teoretisk bakgrund Figur 2. Subtraktiv kulörblandning (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006) Pantone Pantone matching system (PMS) används om man vill trycka en exakt kulör, men bara vill använda sig av en enda tryckfärg. Det kan exempelvis handla om att en färg är svår att återge i vanligt fyrfärgstryck eller att man vill vara säker på att det inte skall uppstå avvikelse i färgen. Det är mycket vanligt att företag använder sig av Pantone-färger i sin grafiska profil och logotyp då det är viktigt att det inte blir några olikheter i färg och tryck. När man trycker med Pantone-färger måste färgen läggas till som en femte extra färg i trycket. Systemet bygger på nio olika grundfärger som sedan definierat 1114 olika kulörer. Dessa färger är namngivna efter ett siffersystem som gör det lättare att välja kulörer. Det går dock inte att avläsa hur kulören ser ut med hjälp av siffrorna. Speciella färgguider finns därför tryckta för att man skall kunna kontrollera hur en Pantone-färg kommer att se ut. (Johansson, Lundberg, Rydberg 2006). 2.2 Typografi Typografi brukar beskrivas som den samlade termen för en texts visuella form sammanställd av bokstäver, siffor och tecken. Den har till uppgift att ge den skrivna texten en form som gör det lätt att läsa. När man pratar om typografi pratar man ofta om typografisk formgivning. Detta kan också tolkas som trycksakens totala formgivning. Några av momenten som innefattas i detta är val av format och papper, marginaler samt utformning av omslag och pärmar. Utifrån layouten man formger hör den typografiska formgivningen bland annat till att välja typsnitt, radavstånd och mått på bilder (Heine, 2005). Anledningen till att man utformar typografi är för att förmedla texternas innehåll på bästa möjliga sätt och därför finns det inte några förutbestämda instruktioner, utan man formger varje text för sig (Heine, 2005). 10

13 Teoretisk bakgrund Typsnitt Typsnitten kan delas in i två stora familjer (se figur 3). De karaktäriseras av sin familjs utmärkande egenskaper. Den första är antikvan, vilken kännetecknas på dess serifer, även kallade klackar (se figur 4) och sin växlande rytm mellan tjocka grundstreck och tunna hårstreck (se figur 5) (Bergström, 2009). Den används främst i löpande texter i böcker och magasin. Det beror på att den är lättare att läsa. Den andra familjen, sanserifer, har tvärtemot antikvan inga serifer alls. Sanserifen används oftast till rubriker, affischer och reklambudskap då den är lättare att läsa på håll (Hellmark, 2004). Figur 3. Exempel på antikva respektive san serif. Figur 4. Exempel på serifer/klackar. Det finns oändligt med typsnitt till varje familj och det finns naturligtvis både bra och dåliga. Det finns även olika skärningar av ett och samma typsnitt, vilket gör att de får ett större användningsområde. De olika typsnittsfamiljerna förmedlar olika känslor, exempelvis traditionellt eller modernt, vilket medför att de har olika användningsområden (Hellmark, 2004). Det finns ytterligare typsnittsfamiljer, som dock används mer begränsat. Dessa är Mekaner, Skripter och Fria stilar (Bergström, 2009) Teckenstorlek Figur 5. Hårstreck och grundstreck. Bokstävernas storlek, det vill säga teckenstorleken, mäts numera uteslutande i punkter (pt). Teckenstorleken är viktig att tänka på, då den kan avgöra hur lättläst en text blir. I böcker med löpande text, där texten är avsedd att läsas av vuxna, är det optimalt att använda sig av en grad mellan tio och tolv punkter. I tidningar och magasin däremot, bör en mindre grad mellan sju till tio punkter användas. Många tror att det räcker att öka teckenstorleken för att göra texten mer lättläst, men detta stämmer inte alls. Det är ofta bättre att ha en mindre teckenstorlek och då istället öka radavståndet (Hellmark, 2004). 11

14 Teoretisk bakgrund Radlängd Det är viktigt att utforma radlängden i en bok så att läsaren enkelt kan följa med i texten. Enkelt sagt kan man säga att radlängden ska vara lagom lång, men den ideala radlängden bör vara maximalt tecken per rad. Den ska inte heller vara kortare än tecken. Detta för att läsaren inte ska behöva vrida huvudet när den läser, utan endast flytta ögonen ett par gånger varje rad. Detta betyder också att ju mindre grad på teckenstorlek du använder, desto fler bokstäver går det in på varje rad. Till tecken hörs bokstäver, siffror, ordmellanrum och skiljetecken (Hellmark, 2004) Radavstånd Radavståndet, det vill säga avståndet mellan raderna, kallas kägel och mäts från baslinje till baslinje och anges i punkter (se figur 6). Den minsta kägeln som går använda är densamma som teckenstorleken (Hellmark, 2004). Avståndet mellan baslinjerna bör vara minst 120 % av teckenstorleken (Heine, 2005) Textfärg Figur 6. Radavstånd. Läsbarheten har inte bara med typsnitt, teckenstorlek, radlängd och radavstånd att göra. Det är också viktigt att ha en bra kontrast mellan texten och bakgrunden. Det vanligaste är att ha en vit bakgrund till svart text för att få en bra kontrast. Det viktigaste är dock att undvika kombinationer av komplementfärger, till exempel röd text mot grön bakgrund (Bergström, 2009) Synlig respektive osynlig typografi Synlig typografi innebär att utformningen av en bokstavskombination blir personlig och därför förstärker budskapet i exempelvis en logotyp. Synlig typografi är bra när man vill fånga uppmärksamhet eller förmedla en specifik känsla (Bergström, 2009). Motsatsen till synlig typografi är osynlig typografi, vilken kan beskrivas som en länk mellan sändare och mottagare. Huvuduppgiften för den osynliga typografin är förenkla läsbarheten utan att direkt ta fokus från läsaren, som exempelvis i en skönlitterär bok (Bergström, 2009). 12

15 Teoretisk bakgrund 2.3 Visuell kommunikation Visuell kommunikation är överföring av information via olika visuella hjälpmedel. Förutsättningen för all visuell kommunikation är att någon har något att berätta, ett budskap. Detta budskap har alltid ett syfte och kommer från en specifik avsändare som söker en tänkt mottagare med sitt meddelande. Avsändaren kan exempelvis vara en enskild person, ett företag, en tv-kanal eller en organisation. Sändarens syfte är att motivera, beröra och informera med hjälp av exempelvis en webbsida eller en stark grafisk profil. Bild, form, text och färg är betydelsefulla medel man kan använda för att kommunicera sitt budskap till kunden (Bergström, 2009). Nedan behandlas några grafiska grundprinciper som enkelt kan påverka effekten av ett budskap. Dessa principer bidrar till att utforma en design som informerar, skapar uppmärksamhet och förmedlar budskapet på bästa möjliga sätt (Bergström, 2009) Gestaltlagarna Inom formgivning och bildkommunikation pratar man ofta om gestaltlagarna som ett verktyg eller hjälpmedel för att gruppera objekt. De tre vanligaste man brukar tala om är närhetens lag, likhetens lag och slutenhetens lag (Bergström, 2009). Närhetens lag relaterar till de former och objekt som ligger nära varandra och därför tycks höra samman (se figur 7). Likhetens lag säger att former och objekt som är lika varandra hör ihop (se figur 8). Slutenhetens lag används när man vill avgränsa eller sluta viss information från en annan, med exempelvis ramar eller färger (se figur 9) (Bergström, 2009). Figur 7. Närhetens lag. Figur 8. Likhetens lag. 13

16 Teoretisk bakgrund Figur AIDA Slutenehetens lag. AIDA är en akronym som används flitigt inom reklambranschen. Akronymen står för Attention, Interest, Desire samt Action och beskriver en vanlig följd av händelser som kan inträffa då en kund kommer i kontakt med reklam eller en webbsida (Bergström, 2009). Det första som man bör tänka på är att väcka uppmärksamhet hos kunden (Attention). Det gör man exempelvis genom att skapa reklam som är provokativ, sympatisk, visuell, konsekvent, typografisk, eller kontrastrik (Öhlin, 2006). När kundens uppmärksamhet är fångad bör nästa steg vara att hålla kunden intresserad (Interest). Man kan förse kunden med mer detaljerad information och påverka dem till att vilja läsa mer. Det kan också vara bra att fokusera på fördelar och förmåner med produkten/tjänsten. Samtidigt som man ökar intresset bör man också tala till kundens behov och begär (Desire). Lyft fram fördelar eller funktioner som kunden kan vara intresserade av. Slutligen bör reklamen uppmana till någon sorts handling (Action), exempelvis att kunden skall köpa en produkt eller agera på ett visst sätt (Dahlqvist, Linde 2009) Färg Färg har stor betydelse för hur vi upplever saker och ting. I visuell kommunikation är det också viktigt att tänka på vilka färger man väljer. De bör användas främst för att attrahera, skapa stämning, informera, pedagogisera och strukturera. Man kan relativt enkelt med hjälp av färg skapa och höja stämningar på webbsidor och i sin grafiska profil (Bergström, 2009). 2.4 Varumärke/identitet Ett starkt varumärke är ofta ett företags mest värdefulla tillgång. Ett exempel som tydligt visar detta är undersökningar som gjorts avseende konsumenternas preferenser gällande Coca-Cola och Pepsi Cola. Resultatet av undersökningen visade efter ett blindtest att majoriteten föredrog Pepsi framför Coca-Cola. När testet gjordes och konsumenterna kände till produkternas rätta identitet föredrog istället majoriteten Coca-Cola före Pepsi. Företagets varumärke kan alltså i hög grad påverka kundernas preferenser (Holger, Holmberg 2002). 14

17 Teoretisk bakgrund Genom att förmedla sin identitet till marknaden skapar företaget en image hos konsumenterna som bidrar till hur varumärket uppfattas. (Melin, 1999) Grafisk profil Det visuella budskapet, exempelvis en annons, trycksak eller webbsida, är ofta den första kontakten företaget har med sina intressenter. Det är därför viktigt att skapa en grafisk profil, så att allt företaget vill nå ut med passar ihop och så småningom känns igen. En grafisk profil beskriver allt som har med företagets visuella utformning att göra. Det kan exempelvis vara tryckformat, färger, typografi och illustrationer (Heine, 2005). Detta är sedan något företag skall följa i utformningen av nya trycksaker och även för webben. Det är viktigt att utbilda berörda personer om just denna profil, så inga tveksamheter finns kring utformandet av nya visuella budskap (Bergström, 2009). Det är vanligt att förändringar sker i ett företag. Då många samtidigt försöker förbättra den grafiska profilen kan detta medföra att det istället försämrar företagets visuella utseende. Vill man göra större förändringar på den grafiska profilen bör man lägga ner mycket tid och omsorg. Det kan även vara viktigt att göra en ordentlig planering, för att få fram eventuella konsekvenser av nyutformningen (Heine, 2005) Logotyp En logotyp är något som skall symbolisera företaget och är den viktigaste delen i en grafisk profil. Logotypen skall stämma överens med företagets kultur, affärsidé, produkt/tjänst och kärnvärden. En bra logotyp skall vara lätt att läsa, lätt att känna igen och kunna fungera i färg samt svart och vitt. Den skall också kunna visas i flera olika storlekar och vara tidlös (Bergström, 2009). Logotypen är ofta företagets namn eller en liten del av det, skrivet i ett speciellt teckensnitt. Detta kallas för ordmärke och bör vara unikt samt lätt att känna igen. Ordmärke kompletteras oftast med figurmärke. Ett figurmärke är ett slags företagsmärke som utgör en förenklad bild av företaget. Då företagsmärket blivit tillräckligt inarbetat på marknaden kan figurmärket och ordmärket användas separat utan förvirring (Bergström, 2009) Visitkort Standardmåttet för visitkort i norden är 90 x 55 mm (Trycksaksguiden, FWD Reklambyrå Stockholm, 2011). Detta är dock inget mått man måste hålla sig till, då originella visitkort med annorlunda form och format ibland fungerar bättre då de väcker uppmärksamhet på ett annat sätt. Visitkort bör innehålla namn, adress, position, telefonnummer och mailadress (Bergström, 2009). 15

18 Teoretisk bakgrund Pappersval är också en viktig aspekt vid utformningen av visitkort. Glättat papper kan vara bra om det finns stora krav på färgbildsåtergivning. Den blanka ytan ger dock reflexer som kan vara störande. Ett annat val är matt papper, som ibland känns lite lyxigare. Den matta ytan främjar läsbarheten då inget störande ljus reflekteras i pappret (Bergström, 2009) Brevpapper Ett brev ska se ut som ett brev skriver Arne Heine, vilket naturligtvis låter logiskt. Men det svåra i utformningen av ett brevpapper är att få det att se mindre formellt ut än resterande del av den grafiska profilen. Det kan bli svårt att få fram personliga budskap om det ser allt för formellt ut. Därför bör man välja andra typsnitt för brevpappret än de som används i andra trycksaker. Brevpapper ska alltid utformas i A4-format. Man ska undvika att ha fetstil i utmärkningar och i rubriker tillsammans med stor typgrad, då det kan ge fel signaler i brevet (Heine, 2005) Identitet Med ett företags identitet avses vad ett företag står för eller kanske snarare hur det vill uppfattas. (Melin, 1999). Identiteten förmedlar således företagets personlighet till marknaden utifrån företagets värderingar och historia. Företag arbetar idag hårt med att synas på den ständigt växande marknaden genom att skapa personliga identiteter och genom att försöka förmedla sin unikitet. En tilltalande identitet som tydligt når ut till marknaden skapar ett starkare varumärke och gör företaget mer konkurrenskraftigt (Melin, 1999). Identiteten är något av det starkaste ett företag har. Den beskriver företagets själ och bygger på dess historia och kultur. Identiteten sitter oftast i väggarna hos företaget, vilket kan medföra att det inte alltid är något som man aktivt tänker på. Det är därför viktigt för ledningen att vara uppmärksam på om identiteten förändras och samtidigt förstå varför. Man måste vara aktsam om sin själ (Bergström, 2009) Image Image är den bild omvärlden har av ett företag. Man kan därför inte skapa en image, men man kan påverka den. Företag strävar efter att varumärkets identitet och image skall stämma överens, att kunden har samma uppfattning om företaget som företaget vill att kunden skall ha. Genom att ha en stark företagsidentitet som förmedlas i den profil som sänds ut till målgruppen hjälper företaget kunden att skapa den image de själva vill ha (Melin, 1999). 16

19 Teoretisk bakgrund Kärnvärden Kärnvärden är en del av företagets identitet. De är värderingar som företaget står för och vill kommunicera till konsumenterna samt internt inom organisationen. Dessa värden kommunicerar företagets konkurrensfördelar till marknaden. Detta medför att ju starkare och mer unika kärnvärden ett företag har, desto tydligare kan de skapa stark status. Kärnvärden talar också om vilka grundläggande värderingar som driver varumärket (Melin, 1999). När man tar fram kärnvärden till ett företag kan det vara viktigt att tänka på fyra grundläggande kriterier. För att ett kärnvärde skall fungera optimalt bör det vara kommunicerbart till konsumenten, värdefullt, unikt och svårt att imitera för konkurrenterna (Holger, Holmberg 2002) Varumärkesuppbyggnad Då konkurrensen på dagens marknad ständigt ökar och liknande produkter/tjänster dyker upp blir det svårare och svårare för konsumenterna att skilja dem åt. Uppfattningen om företaget bakom produkten/tjänsten blir då den avgörande faktorn. Kunden söker sig till företag med gott anseende som de känner förtroende för. Att förmedla företagets kärnvärden och värderingar på ett korrekt och tilltalande sätt stärker förtroendet hos konsumenterna och bygger således ett starkare varumärke (Bergström, 2007). För att bygga ett starkt varumärke är marknadskommunikationen väldigt viktig. Att utveckla en unik kommunikativ identitet som är tydlig och särskiljande bidrar till att företaget sticker ut på marknaden och bygger sitt varumärke hos kunden. Den kommunikativa identiteten kan vara uppbyggd av en rad olika element (Holger, Holmberg 2002). Tematisk identitet: Där något gemensamt råder, exempelvis en viss stämning eller ett tema. Exempelvis Gevalias återkommande tema i reklam när du får oväntat besök. Visuell identitet: När företagets färg och form är ett viktigt element i den kommunikativa identiteten. Exempelvis Kalles Kaviar eller Löfbergs Lila där färgerna blått/gult och lila är extremt inarbetade. Verbal identitet: Företagets slogan som uttrycks i text. Exempelvis Nikes slogan Just Do It. Audiell identitet: Företagets slogan/signum som uttrycks i tal/ljud. Exempelvis Hemglass signaturmelodi. Det är vanligt att ett av de fyra elementen är mer framträdande hos företag, vilket illustrerades i de olika exemplen ovan. Detta medför att företagets kommunikativa identitet i hög grad präglas av just detta element, vilket skapar igenkännlighet på marknaden (Holger, Holmberg 2002). 17

20 Teoretisk bakgrund 2.5 Arbetsprocesser Förstudie Förarbetet är nyckeln till resultatet. Det är enkelt att få en bra idé snabbt, men vilar den inte på en affärsmässig grund blir inte resultatet det man önskar sig. Man bör istället sätta sig in i hela organisationen och göra en grundlig förstudie. Förstudien kan innehålla målgrupp, mål, visioner, värdringar, kärnvärden, nutidsanalys, konkurrentanalys och positionering. Man bör också titta på tidigare material och resonera kring vad som bör behållas och vad som borde förändras. Det måste finnas en tydlig koppling mellan den visuella identiteten och företagets värderingar (Wilk, 2011) Skisser och kreativ utveckling Då förstudien är genomförd och viktiga frågor är besvarade är det dags för den kreativa utvecklingen. Brainstorming bör ske kontinuerligt under projektets gång där alla förslag bör noteras och diskuteras. Skisser och moodboards är andra viktiga metoder som underlättar den kreativa utvecklingen. Att ha företagets kärnvärden och värderingar i åtanke under skiss-processen samt att försöka implementera dessa i den grafiska profilen är en viktig aspekt (Wilk, 2011) Presentation Oavsett hur bra du själv tycker att dina idéer är betyder det ingenting utan uppdragsgivarens välsignelse. Det kan vara bra att implementera företaget och involvera nyckelpersoner kring viktiga frågor redan vid första mötet. Detta underlättar sedan presentationen då alla involverade är på samma plan och har hört varandras ståndpunkter redan från början. Presentationen bör sedan innehålla färdiga förslag och bakomliggande tankar till de förändringar som gjorts. Man bör också vara tydlig och framhäva vad som funkar och vad som inte funkar i den grafiska profilen och marknadsföringen (Wilk, 2011). 18

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér

Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck. Projektarbete Solveig Betnér Högskolan i Borås HT10 Webbredaktörsprogrammet distans Grafisk produktion för webb och tryck Projektarbete Solveig Betnér Sammanfattning och syfte Företaget Solveig skapar textila handarbetade produkter

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger

Inledning 4 6. Märke. Typsnitt 7 9. 10. Färger GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 3. Inledning 4 6. Märke Huvudmärke. Varianter. Tillämpning. 7 9. Typsnitt Huvudtypsnitt. Webbtypsnitt. 10. Färger Huvudfärger. Komplementfärger. Webbfärger INLEDNING Den grafiska

Läs mer

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN

GRAFISKT PROFILPROGRAM TESKEDSORDEN GRAFISKT PROFILPROGRAM INLEDNING Hur handlar en människa när det börjar brinna, på tre olika sätt enligt Amos Oz: 1. Hon springer från eldsvådan så fort hon bara kan och struntar i alla dem som inte kan

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Grafisk manual. version 1.2

Grafisk manual. version 1.2 Grafisk manual version 1.2 Innehåll 1.0 Varför en grafisk manual? 1.1 När ska manualen användas? 1.2. Använda profilmaterial 1.3 Lämna synpunkter 2.0 Namnet och organisationen 2.1 Namnet 2.2 Presentationstext

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat

Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet. Ung Pirat Allt är Tobbes fel. Grafisk profil för förbundet Ung Pirat Varför behövs en grafisk profil? En grafisk profil har man för att en organisation enkelt ska kännas igen. Här sammanställs olika riktlinjer för

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005

Grafisk Profil. Grafisk Profil Version 1.0 06/12-2005 Grafisk Profil Gertruds grafiska profil är dess ansiktet utåt. För Gertruds kunder, samarbetspartners och medarbetare ska det vara lätt att identifiera budskap från Gertrud i olika medier. Logotpen är

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Vad är Typografi och Layout

Vad är Typografi och Layout Vad är Typografi och Layout Typografi: Att ge form åt dokumentets bokstäver, ord, meningar, stycken och rubriker. Layout: Att lägga ut text och bild på en sida så att den blir tilltalande och lätt för

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10

GRAFISK MANUAL FASTSTÄLLD AV FULLMÄKTIGE 2014-12-10 GRAFISK MANUAL Studentkåren i Borås Studentkåren i Borås 2014 Fastställd av fullmäktige 2014-12-10 Grafik: Studentkåren i Borås Layout: Paulina Olin Att användas som riktlinje av studentkårens interna

Läs mer

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL

ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL ATT FÄRGA EN GRAFISK PROFIL EN GUIDE SOM HJÄLPER DIG FRAM TILL EN LYCKAD GRAFISK PROFIL Förord En grafisk profil är ett ansikte utåt mot allmänheten, det är den grafiska profilen som ger allmänheten ett

Läs mer

färger - för profil och känsla

färger - för profil och känsla industrialismen...och det blev viktigare för både producenter och tjänstemän att särskilja sig från andra... och skapa en egen grafisk profil en egen form och ett eget namn, att synas och särskiljas från

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD

FÄRGER GRAFISKA ELEMENT BILD- OCH TEXTMANÉER ANVÄNDNING SLUTORD GRAFISK MANUAL IDENTITET INNEHÅLL Grafisk design och kommunikation är en sektion med en stark identitet. Vi vet vilka vi är och hur vi gör. Denna manual har gjorts för att alla andra också ska veta vilka

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare.

Viktigt att tänka på vad gäller formen är - vill man stärka sitt varumärke Sälja sina produkter eller informera... som vi nämnt tidigare. Föreläsning 080408 eller 080410 eller inför förpackninsdesign GRAFISK DESIGN 2 Uttrycket grafisk design skapades när industrialismen bröt igenom med en typ av produkter som skulle säljas, likaså då utvecklades

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T medier och budskap

M E D I E - O C H K O M M U N I K A T I O N S V E T E N S K A P A N N L U N D Q V I S T medier och budskap medier och budskap Val av medier I vilket media kan man nå målgruppen i detta speciella projekt/marknadsföringskampanj? Annonser i dagspress, fackpress, populärpress TV reklam Radio reklam/info Internet

Läs mer

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015

S.M.A.R.T UF 07/11 2014 GRAFISK PROFIL Emin Karalic. Grafisk profil 2014/2015 Grafisk profil 2014/2015 Förord Vi inom S.M.A.R.T UF arbetar för avstigmatiseringen kring psykisk ohälsa genom olika projekt. Talespersonen som agerar som en del av ansiktet utåt är Emin Agga. Han jobbar

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation

Grafsk Profl. Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Grafsk Profl Stilmanual för Astronomisk Ungdoms kommunikation Inledning Varför grafsk profl? Identifkation För att alla ska uppfatta att det är Astronomisk ungdom som står bakom ett meddelande måste vi

Läs mer

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com

Grafisk manual. Innehåll. Kontakt: max@desmond.com Grafisk manual Innehåll Kontakt: max@desmond.com Förutsättningar Hoop skall ha en modern och sportig profil som skall vara denna manual trogen i allt formellt material som: Brev, Mejl, Instruktionsböcker

Läs mer

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL

EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL EN GUIDE FÖR GRAFISK PROFIL 1 Innehåll Grafisk profil 2 Uppdrag och kärnvärde 3 Tilltal och tonläge 3 Bildspråk 4 Logotypen 5 Ortnamnsmontering 6 Verksamhetslogotyper 6 Vinjetter 7 Typsnitt 8 Färgpalett

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach

Grafisk profil för Charlott Zsoldos. Holistic Health Coach Grafisk profil för Charlott Zsoldos Holistic Health Coach Innehållsförteckning 1. Logotype 2. Typsnitt 3. Annonsering 4. Imagebilder Logotype Charlott Zsoldos använder sig av två stycken olika logotyper.

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Profilmanual för varumärket Enköpings SK

Profilmanual för varumärket Enköpings SK Profilmanual för varumärket Förord Varför är det så viktigt med en enhetlig profil? har sedan föreningen bildades 1914 haft stor betydelse för idrottsverksamheten i Enköping och varit ledande inom såväl

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil

Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil 1 (9) Riktlinjer för Försäkringskassans grafiska profil Allmänt Riktlinjerna är baserade på Försäkringskassans varumärkesplattform och kommunikationskoncept. Riktlinjerna gäller för samtliga interna och

Läs mer

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN

INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN INTRODUKTION TILL LOGOTYPEN Greppa Näringen logotypen är den officiella avsändaren och vårt viktigaste verktyg. Logotypen har en klar och tydlig form som syns mycket bra i alla sammanhang. För att skydda

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

IP-solutions Grafisk Profil

IP-solutions Grafisk Profil Grafisk Profil Varför branding är viktigt Positionering Genom design så förmedlar och förankrar ett företag sin position på marknaden. Förtroende Företag med ett genomarbetat varumärke förmedlar högre

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET

KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET 2008-01-28 09.32 KULTURRÅDET - EN INSPIRERANDE MYNDIGHET Kulturrådet har i uppdrag att förverkliga de kulturpolitiska beslut som riksdag och regering fattat. Det är ett viktigt uppdrag och ett inspirerande

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i

Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Grafisk profil EN KULTURSKOLA I RÖRELSE 2011 03 07 Denna grafiska manual tillhör festivalen En Kulturskola i Rörelse som arrangeras av Kulturskolan i Göteborgs Stad. Bakgrund En Kulturskola i Rörelse är

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE

IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE BRANDBOOK IDENTITET ATT BYGGA ECOTURE Varumärken är ett diffust begrepp. Alla pratar om det men egentligen existerar det inte annat än i konsumenternas huvuden. På dagens marknad växer sig betydelsen

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen

Grafi skprofi l. för. Kanal 7 Tjejkanalen Grafi skprofi l för Kanal 7 Tjejkanalen Kanal 7 Tjejkanalen Ska vara tydlig som avsändare i all produktion och det som förmedlas ska stämma överens med det som varumärket Kanal 7 Tjejkanalen står för.

Läs mer

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker

INNEHÅLL. Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker GRAFISK MANUAL INNEHÅLL Förord Festivalen Logotyp Färger Typografi Trycksaker FÖRORD Den grafiska manualen beskriver vad vårt varumärke står för, hur det fungerar och hur vi kommunicerar det till omvärlden.

Läs mer

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013

Grafisk manual. Studentkåren i Sundsvall 2013 Grafisk manual Studentkåren i Sundsvall 2013 STUDENTKÅREN I SUNDSVALL GRAFISK MANUAL INLEDNING 2 Inledning Detta dokument reglerar Sundsvalls studentkårs grafiska profil med logotyper, typsnitt, färger

Läs mer

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9

VARUMÄRKESMANUAL. 2013.07.12 Version 0.9 VARUMÄRKESMANUAL 2013.07.12 Version 0.9 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Ett starkt varumärke Tillsammans har vi skapat ett nytt varumärke 1177 Vårdguiden Ett starkt varumärke Vår varumärkesplattform

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Grafisk Profil. Jeans in Business

Grafisk Profil. Jeans in Business Grafisk Profil Jeans in Business Grafisk desig och layout GRUPP 8 Mariell Arvidsson Madelene Bergling Ida Eklöf Kristina Jönsson Ameli Olsson Innehållsförteckning 4 Koncept 5 Logotyp 6 Jeans 7 Broderat

Läs mer

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger.

Färglära. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Ljus är en blandning av färger som tillsammans upplevs som vitt. Färg är reflektion av ljus. I ett mörkt rum inga färger. Människans öga är känsligt för rött, grönt och blått ljus och det är kombinationer

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

0.1 PROFILANSVARIG FÖRORD OCH

0.1 PROFILANSVARIG FÖRORD OCH VISUELL IDENTITET 0.1 FÖRORD OCH PROFILANSVARIG I denna manual drar vi upp riktlinjerna för den grafiska kommunikationen kring varumärket Höga Kusten. Syftet med detta är att skapa en tydlig destination.

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal...

Budskap. Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Budskap Kommunikationens verktyg - budskapet, ska formuleras och formas till en helhet som når ut till mottagaren genom en kanal... Den grafiska formen tillsammans med formuleringen av budskapet - en kanal

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

NT- GYMNASIET UPPGIFT I DIGITALT SKAPANDE JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM

NT- GYMNASIET UPPGIFT I DIGITALT SKAPANDE JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM JUBILEUMSUTGÅVA UTIFRÅN EN VÄRDEPLATTFORM Ett konfektyrföretag ska ge ut en jubileumskartong och dra fördel av att en viss artist har varit verksam i 25 år eller någon annan särskild anledning till att

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07

Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Grafisk profil 2014 Uppdaterad senast 2014-07-07 Innehåll Vad är en grafisk profil?...3 Färger...4 Profilfärg... 4 Komplementfärger... 4 Gråtoner... 4 Tilläggsfärger... 4 Färgkoder... 5 SciLifeLabs logotyp...6

Läs mer

problem Orättvisor på Sveriges är inte lösningen central och lokal kommunikation affischer och annonser

problem Orättvisor på Sveriges är inte lösningen central och lokal kommunikation affischer och annonser Grafisk profil Vår kommunikation Våra grundläggande värderingar är kärnan i vår kommunikation. En gemensam grafisk profil förstärker och förtydligar både budskap och avsändare. Utifrån lokala och centrala

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst

Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Fördrink, någon? Introduktion till hur vi jobbar på Åkestam.Holst Vadå hur vi jobbar? Som reklambyrå och inte minst reklambyråkund rör man sig i en värld där en spade inte alltid är en spade. Där ord som

Läs mer

Färglära. Grundläggande kunskaper om färg och färgblandning

Färglära. Grundläggande kunskaper om färg och färgblandning Färglära Grundläggande kunskaper om färg och färgblandning Färger är olika frekvenser av elektromagnetisk strålning. En del frekvenser ligger inom det område våra ögon kan se, andra ligger utanför. Vad

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet

Titel på examensarbetet. Dittnamn Efternamn. Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader Dittnamn Efternamn Examensarbete 2013 Programmet Titel på examensarbetet på två rader English title on one row Dittnamn Efternamn Detta examensarbete är utfört vid

Läs mer

Ny grafisk symbol för Sölvesborg

Ny grafisk symbol för Sölvesborg Ny grafisk symbol för Sölvesborg På kommunfullmäktigesammanträdet i slutet av januari ligger ett ärende om en ny grafisk symbol för kommunen uppe för beslut. Denna symbol är tänkt att ersätta det träd

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg

Grafisk manual Vårdsamverkan Skaraborg Grafisk manual AaBbCcDdEe FfGgHhIiJjKk LlMmNnOoPp QqRrSsTtnOoPpQq RrSsTtUuVv WwXxYyZzÅåÄäÖö Varför en grafisk manual? s visuella profil syftar till att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation

Läs mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer

Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer Eye tracking analysera din kommunikation och sälj mer 1 2 Skapa iögonfallande information och sälj mer Ser dina kunder det du verkligen vill att de ska läsa på fakturan, hemsidan eller i appen? Eller missar

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

LOKALISERA. Designmanual

LOKALISERA. Designmanual L LOKALISERA Designmanual Innehåll 5 Lokalisera AB 6 Logotyp 7 Användning av logo 8 Färger 9 Grafiska element 10 Typsnitt 11 Bildanvändning 12 Kontakt Lokalisera AB I och med övergången från Xpresskontor

Läs mer

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil

STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil STOCKHOLMS FÄLTRITTKLUBB Grafisk Profil Handbok Styrelsen/Jan Pallinder Grafisk Profil 2009-12-09 Sida 1 av 12 Innehållsförteckning 1. GRAFISK PROFIL... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Skölden... 3 1.2.1 Allmänt...

Läs mer

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01

Örebro Kommunikationsplattform. Version 1.2 2015-10-01 Örebro Kommunikationsplattform Version 1.2 2015-10-01 Innehåll Inledning................................... 3 Målet med vår marknadsföring....................... 4 Våra kärnvärden...............................

Läs mer

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index

Färgtyper. Färg. Skriva ut. Använda färg. Pappershantering. Underhåll. Felsökning. Administration. Index Med skrivaren får du möjlighet att kommunicera med färg. drar till sig uppmärksamhet, ger ett attraktivt intryck och förhöjer värdet på det material eller den information som du skrivit ut. Om du använder

Läs mer

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD

Grafisk manual. för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Grafisk manual för varumärket Västervik REGLER OCH RÅD Innehåll Varför en grafisk profil för Västervik?...3 Värdet av en gemensam grafisk identitet...4 Logotype...5 Variant på logotyp...7 Logotypen infälld

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER

GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER GRAFISK PROFIL FÖR MUNKFORS-RANSÄTER 1. Värdet med grafisk profil 3 2. Vår logotyp 4 2.1 Användningsområden 4 2.2 Avsändare 5 2.3 Tryckfärger 6 2.4 Placering 6 3. Heraldik: Historien om Munkfors kommuns

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer