Utveckla nya. innovativa. områden och nya. kreativa miljöer. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla nya. innovativa. områden och nya. kreativa miljöer. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd 1 2012-04-23 11.39"

Transkript

1 #4 #4 UTVECKLA NYA NYA INNOVATIVA INNOVATIVA OMRÅDEN OMRÅDEN OCH NYA KREATIVA OCH NYA MILJÖER KREATIVA MILJÖER #4 Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

2 Det handlar om att identifiera och utveckla det ännu oupptäckta. 44 Det handlar om att tillvarata de möjligheter som uppstår vid samarbete över gränser. Det handlar om att göra Skåne till en plats där det görs saker som ingen kan göra själv. Innehåll Innovationtrategi 4 Ö P P N A I N N OVAT I O N SA R ENOR Om gränser - och vad som händer när de luckras upp. sid 4 PAC K B R I D G E Samarbete på en dansbana. sid 5 Strategi 4 utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer Uppdragsgivare: Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och Soundingboard Innovation i Skåne. Projektledare/ Redaktör: Petter Söderström, Region Skåne och Niklas Ekdahl, Dockside Reklambyrå Projektledare: Maria Lindblom, verkställande sekreterare Soundingboard Innovation i Skåne, Näringsliv Skåne. Processledare: Björn Lagnevik, Näringsliv Skåne Layout: Antti Vuorenniemi, Dockside Reklambyrå. Texter: Henrik Jansson, Dockside Reklambyrå. Foto: istock (där inget annat anges). Illustrationer: Dockside Reklambyrå. Tryckeri: Tryckfolket /mars Upplaga: ex. V I TA FÄ LT Föreställ dig nästan vadsomhelst. sid 8 10 H A N S K N U T S S O N När Darwin var på Galapagosöarna. sid 11 F R Å N O R D T I L L H A N D L I NG Så blir vi vad vi vill bli. sid M O T E N N Y T I D Summering med blicken framåt sid P L AT T F O R M E N Där det händer - vad det nu är. sid 6 VÄ L KO M M E N O M B O R D ZIRRO Så ska diabetes botas. sid 6 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

3 I september 2011 lanserades dokumentet En internationell innovationsstrategi för Skåne, sex strategier som var och en skapar förutsättningar för en stark, skånsk attraktionskraft och tillsammans bildar ett verktyg för att forma Europas mest innovativa region. En vital del i det arbetet handlar om att stärka tillväxten. Och för att åstadkomma tillväxt krävs förmåga att identifiera och utveckla nya områden för innovation. Skåne arbetar för att skapa dessa förutsättningar, bland annat genom att stimulera utvecklingen av öppna innovationsarenor. D U Ä R H Ä R Som aktiv entreprenör i Skåne är du säkert bekant med begreppet kluster: En geografiskt avgränsad miljö, där företag inom liknande branscher, genom konkurrens och samverkan, fokuserar på en specifik slutprodukt. Silicon Valley är troligen det mest kända exemplet. Klusterfenomenen bygger alltså på förtätning av kunskap inom en separat kategori. Fördelarna med kluster är många, till exempel kostnadsbesparingar genom inköpssamverkan, men själva poängen uppstår först när företagen börjar skapa värden för varandra genom samarbetet. Klusterteorin i sig är ingen dum idé och Skåne har genom åren varit med och satsat på ett flertal klusterinitiativ. Ändå handlar den här strategin om något annat. Varför? Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp. Tage Danielsson InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

4 ÖPPNA INNOVAT I O N SA R E NOR INNOVAT I O N SA R E NOR ÖPPNA Gränser luckras upp, branscher tangerar varandra och vi byter jobb allt oftare, inte sällan till konkurrerande verksamheter. Mindre aktörer, som underleverantörer eller kunder, får tillgång till ny kunskap och har möjlighet att utnyttja den. Sammantaget innebär det att stor inte längre alltid är bäst. I en snabbt snurrande värld krävs korta ledtider; det måste helt enkelt knytas tätare band mellan involverade aktörer i utvecklingen av idé till färdig produkt. Klustret måste bli något nytt, något mer. Därför är det på sin plats med ett nytt begrepp. Vi kallar det Öppna innovationsarenor. Tankarna kring Öppna innovationsarenor har nära koppling till begreppet Open Innovation. En av utgångspunkterna bakom Open Innovation är att kunskapsutveckling uppstår när olika aktörer samspelar och aktivt medverkar för att tillgodogöra sig kunskaper. Det är en process som fordrar ett samspel mellan aktörer som kan komma från vitt skilda håll, var och en med sina kunskaper. Den öppna innovationsarenan behåller i princip alla de fördelarna ett kluster medför, även om själva begreppet byter namn: Det handlar fortfarande om att identifiera, utveckla och tillvarata olika typer av kompetens. Det handlar fortfarande om att stimulera till innovation, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte, men på den öppna arenan ryms även den som i ett kluster skulle anses som helt avskild. Mycket handlar om inställning, att förstå, acceptera och därigenom utnyttja att gränser luckras upp. Traditionell klusterteori bygger på en sektoriell logik. Med tiden har det dock noterats en förflyttning av gränser. Olika branscher har närmat sig varandra naturligt. Den öppna innovationsarenan går ett steg längre och erbjuder en mötesplats för aktörer med olika hemvist och kunskapsbakgrund. B MILJÖ- TEKNIK B A C MEDIA VA/SOL ARENA OFFENTLIG SEKTOR TRAD. MEDIA ICT AKADEMI A C InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

5 Namn: PER-STEFAN GERSBRO Företag: PACKBRIDGE Läs mer: packbridge.se Skribenten Henrik O. Jansson dricker kaffe med Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge, en öppen innovationsarena inom förpackningsindustrin. Samtalet kretsar kring en enda fråga: När blir klustret en arena? På packbridge.se står det: Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och kanske viktigast människor med människor. Det låter bra, men jag tänker på ett vanligt kluster. Vad gör det till en öppen innovationsarena? Definitionen av ett kluster beror ju på vem du frågar. Några begränsar det geografiskt, andra tycker att det ramas in av ett skrå, eller att man helt enkelt har nära till varandra, kan mötas över en fika och sen gå vidare. För mig gränsar flera av de här definitionerna till den öppna innovationsarenan. Jag gillar tanken att likna det vid en dansbana; man kan se till att det är bra musik, rätt ljus och god stämning. Sen är det upp till folk att välja danspartner och se vad som blir av det. På en öppen innovationsarena är det viktigt att inte styra för mycket, det måste finnas utrymme för vision. Ordet vision tycks återkommande när man pratar om den öppna innovationsarenan. Det finns ett värde i att sikta högt. En ambition med den öppna innovationsarenan är att det ska kunna uppstå saker på vägen. Resan i sig är målet gränslandet som skapas när olika perspektiv möts. Kluster tenderar ju att ha utbyten med andra kluster. Jag antar att det gäller på den öppna innovationsarenan med? I högsta grad. Om man ser till förpackningsbranschen så finns det tre svenska klusterinitiativ: The Packaging Arena i Karlstad, Packaging Mid Sweden i Sundsvall och Packbridge. Vi visste att vi hade liknande ambitioner så vi bestämde oss för att träffas, förutsättningslöst. Och nu har vi och Packaging Mid Sweden en gemensam organisation! Geografiska gränser är över huvud taget inte ett hinder som jag ser det. Packbridge har till exempel ett samarbete med sydkoreanska Foodpolis, som är en satsning på framtidens livsmedel. Ni, sundsvallsborna och koreanerna är långt ifrån varandra geografiskt, men det måste ju kännas att ni är likasinnade? Skulle man kunna föra ihop alla tre? Det tror jag. Det är nyfikenhet och intresse som fört oss samman och så länge det finns någon eller några som samordnar utgör avstånd inget hinder. Det kan handla om att exempelvis påvisa gemensamma frågor, att sammanföra utan att för den skull fösa ihop. Vi använder ju bara en bråkdel av den totala summan mänsklig kompetens. Tänk om man kunde dubbla det och använda två bråkdelar inom varje område, vilka lösningar man skulle kunna få fram! Men för att komma dit handlar det om att hitta nya vägar som öppna innovationsarenor. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

6 PLATTFORMEN PLATTFORMEN Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor bildar öppna innovationsplattformar. Den öppna innovationsarenan lägger vikt vid att bredda definitionen av vilka aktörer som kan inkluderas i ett samarbete. Innovationsplattformen ser till möjligheterna att A koppla ihop sig med andra initiativ eller aktörer som kan vara behjälpliga för arenamedlemmarna i deras utveckling. Det handlar, enkelt uttryckt, om att organisatoriskt sätta förutsättningarna. B Välkommen ombord Kampen mot diabetes är den förenande kraften när sex vitt skilda aktörer etablerar ett helt nytt sätt för att arbeta mot gemensamma mål. Helena Tillborg är projektledare för projekt Zirro. E Plattformen: Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor. PLATTFORM D C Om projektet: Zirro är inte ett klustersamarbete. Det är något mycket mer. En öppen innovationsplattform, som utgörs av sex vitt skilda aktörer där var och en utgör en egen arena. SLI, Teknopol, Mobile heights, Future position X (FPX), Printed electronics arena och Hälsans nya verktyg. Gemensamt är att de delar visionen att ingen ska behöva lida av diabetes i framtiden och att vägen dit ska kantas av innovation som skapar tillväxt. Tillsammans bildar de grunden för en innovationsplattform. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

7 Namn: HELENA TILLBORG Företag: ZIRRO Läs mer: zirro.teknopol.se Om plattformen: Zirro bildades sommaren 2011 med ett enda mål: Att finna ett botemedel mot diabetes. Målet är högt ställt, vilket är själva poängen. De enskilda arenorna fungerar som samordnare och ska se till att stimulera, initiera och utveckla möten på plattformen. Vi ska ha ett möte snart där vi samlat några aktörer som vi ser och känner att de är så nära varandra! Så vi sätter dem i samma rum. Om att dela med sig: Grundinställningen vid den här typen av samarbete måste vara att man har förtroende för varandra. Det är inte en garanti att man alltid får någonting konkret i utbyte, men det är en möjlighet och när det sker så blir det garanterat någonting som inte skulle ha uppkommit i ett vanligt kluster. FPX jobbar med geografisk informationsteknik, vilket kan tyckas som ganska långt ifrån diabetesforskning, men de har fullt klart för sig varför de är med. De frågar sig hur de kan bidra och vad de kan upptäcka. Var och en har sin egen orsak. Men tillsammans utgör de en fantastisk nyfikenhet och öppenhet. Om att fånga tillfället: Min kollega Marianne var på en workshop om klusterutveckling. Där fick man välja mellan två utmaningar: Hållbara städer, eller personlig hälsa. Hon valde det senare och väl i gruppen fick de göra ett nytt val om man ville delta på policynivå eller i en verkstad. Marianne gick till verkstaden, till dem som ville göra. Där fanns representanter från alla de aktörer jag nämnde tidigare och tillsammans sa man vad finns det för utmaningar?. Någon nämnde diabetes och resten är historia. Om utmaning: Jag tror att utmaningen är viktig när man jobbar i sådana här former. Poängen är att vad som utgör den här utmaningen är upp till var och en. För det här samarbetet var det diabetes som gav den extra energin. Andra arenasamarbeten kanske hittar sin utmaning på ett helt annat plan, men just att söka utmaning. Om begrepp: Det är viktigt att man inte fastnar i orden! Man får inte stänga folk ute för att de inte kan vad kluster och arena betyder. Det måste handla om vad folk gör och vill göra! Det finns inget facit, det är viktigt att komma ihåg. Strukturerna är teori. Det är människor som får det att hända. Det viktiga är att de inblandade är överens om vad man har tillsammans. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

8 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

9 * InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

10 I TA FÄ LT Framväxten av exempelvis hälsosam vita fält *Föreställ dig ett uppslag i en bok. Texten kan bestå av nästan vadsomhelst, men den är statisk. Det går inte att ändra, ta bort eller lägga till om du inte använder marginalen vill säga, det vita utrymmet. Fälten där något nytt kan uppstå. Att skapa förutsättningar för oväntade möten mellan olika kompetensområden är ett viktigt led i att stärka innovations- och förnyelseförmågan i Skåne. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka samarbetet mellan de skånska innovationsarenorna, men även mellan dem och andra initiativ både inom och utanför regionen. Begreppet vita fält har lanserats för att beskriva de utvecklingsmöjligheter som finns mellan två eller flera branscher/kunskapsområden. Produkter, tjänster och processer baseras i allt större utsträckning på kunskap från olika kompetensområden. Översatt till policy handlar förmågan att arbeta med vita fält om att underlätta för samarbete mellan traditionella bransch- och kompetensområden. Resultatet behöver inte nödvändigtvis resultera i innovationer som är helt nya på marknaden, utan kan lika gärna vara nya kombinationer av existerande lösningar. yoghurt med aktiva bakterier, kan ses som ett exempel på en produkt som utvecklats i gränslandet mellan två branscher: Livsmedel och läkemedel. Från kost......via mat...till måltidsglädje. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

11 Namn: HANS KNUTSSON Organisation: SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI Läs mer: livsmedelsakademin.se Det sägs att Darwin en gång stod på Galapagosöarna och tittade ner i ett korallrev, myllrande av liv. Sedan blickade han upp mot ön som mest tycktes bestå av palmer och gräs. Och väldigt få arter. Darwin insåg att artrikedom uppstår genom möten. Jämförelsen kan översättas till Skånes sätt att arbeta för innovation. Skånes Livsmedelsakademi har fått i uppdrag av Region Skåne att utforma framtidens sjukhusmåltider. Projektet heter Måltidsglädje och handlar om att skapa en överlägsen helhetsupplevelse för de som konsumerar sjukhusmat till fortsatt låga kostnader. Uppdraget är brett och förutsättningslöst. De deltagande aktörerna är flera och kommer från vitt skilda håll. Tillsammans har de utvecklat en insikt: Det nya ligger inte i att lära restaurangpersonal hantera svinn, krydda annorlunda eller arbeta effektivare. Det vore att be dem göra samma sak som nu, fast lite bättre. Det handlar snarare om att omdefiniera hela verksamheten. Måltiden ska inte längre ses som samlad näring på en tallrik, utan som en viktig och mänsklig del av vården. En social aktivitet framför en näringsberäknad portion. Det handlar om att jobba med människors föreställning om saker och tings varande. Hur uppstod den insikten? Och varför? Svaret är enkelt: Genom att någon eller några utmanade den rådande ordningen och tillläts göra det. Olika människor, med olika erfarenheter, men ett gemensamt mål. Vi kan tala om kluster som utvecklats till öppna innovationsarenor. Vi kan tala om vita fält. Vi kan använda en mängd relevanta begrepp, men inget av dem är något utan relationen. Öppna innovationsarenor består inte av organisationer, utan av individer som måste vilja träffas, vilja samarbeta och vilja utvecklas. När man hittar sådana krafter som kommer från skilda håll, men vill lika då ligger världen öppen. Som ett vitt fält. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

12 F F R ÅN Vad behöver klustret göra för att bli en arena? Det kommer att krävas ett arbete med att ta fram och enas kring lämpliga mål, både övergripande och inom respektive initiativ. Och för att uppnå förväntade effekter fordras långsiktighet i satsningarna. I praktiken innebär det att aktörer uttalar sin långsiktiga medverkan med tydliga ambitioner som sträcker sig längre än till treåriga projekt. Vidare kommer arbetet med öppna innovationer att kräva ett nytt förhållningssätt till utvecklingen av innovation. Rent operativt innebär detta att på projektnivå attrahera och inkludera parter från fler sektorer, men även att bjuda in befintliga medlemmars konkurrenter till samarbeten. Det handlar också om att etablera arbetsprocesser för nya typer av samarbeten och fysiska miljöer som möjliggör innovation och förnyelse i samverkan mellan olika typer av aktörer. Geografiska gränser spelar en allt mindre roll vid klustersamarbeten och framtidens öppna innovationsarenor måste därför aktivt arbeta med att stödja medlemmarnas internationalisering. Redan idag arbetar de skånska klusterinitiativen med att utveckla sina internationella kontakter. I vissa fall ligger tyngdvikten på att bidra till nya affärer mellan skånska och utländska företag, i andra fall handlar det om att koppla ihop klusterinitiativ med motsvarande kluster i andra länder. Fullt utvecklade kommer de skånska innovationsarenorna att fungera som en stark attraktionskraft i relation till innovation ur ett internationellt perspektiv. För det behöver varje initiativ en tydlig profil som definierar och särpräglar det vid marknadsföring. Profileringen ska inte förväxlas med teknologisk specialisering inom olika sektorer, avsikten är snarare att tydliggöra initiativets enskilda varumärke och erbjudande. För att utveckla den kunskap och kompetens som krävs för en internationellt attraktiv innovationsmiljö behövs bred omvärldskunskap till vilket samtliga skånska aktörer med uppdrag att främja innovation behöver bidra. För de öppna innovationsarenorna handlar det om att hålla sig á jour med de senaste trenderna inom sina respektive profilområden, exempelvis marknads- och teknologiutveckling. För att kunna arbeta med globala samhälleliga utmaningar är det också viktigt att följa den politiska utvecklingen, då den bidrar starkt till att sätta förutsättningarna för framtida, potentiell marknadsutveckling. T I L L D R O H A N D- O T H InnovSkåne_#4_SV_orig.indd L L I N G

13 F RÅN F ORD O TILL T H AND- H LING InnovSkåne_#4_SV_orig.indd L

14 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

15 M O T E N NY TID Den öppna innovationsarenan är en utveckling av den befintliga klustermodellen och ett sätt att tackla de förändrade förutsättningarna för långsiktig konkurrenskraft. Rätt utfört stimulerar arenan till branschöverskridande och öppna samarbeten. Öppen innovation handlar alltså inte nödvändigtvis om att sälja och köpa kunskap, utan snarare om ett förhållningssätt till samarbete. Om arenan kopplar ihop sig med ett annat klusterinitiativ eller en innovationsarena uppstår en plattform där aktörerna kan mötas. De utvecklingsmöjligheter som kan uppstå när nya branscher eller kunskapsområden möts på plattformen kallar vi vita fält. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

16 Visionen: Europas mest innovativa region 2020 DOCKSIDE.SE 2012 Skånes internationella innovationsstrategi består av sex strategier som bildar ett kraftfullt verktyg för att forma Europas mest innovativa region. Det här är strategi nummer fyra. 1. Utveckla det systemiska ledarskapet. 2. Vidga synen på vad innovation är för något. 3. Effektivisera stödstrukturen för innovation. 4.Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer främja innovationsarbete som sker i gränslandet mellan olika branscher för att ta tillvara på oväntade möjligheter 5. Utveckla internationell samhandling. 6. Stärka innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig verksamhet. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

17 KONTAKT Öppna innovationsarenor och klusterinitiativ baserade i Skåne: SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI livsmedelsakademin.se MOBILE HEIGHTS mobileheights.org MEDIA EVOLUTION mediaevolution.se SUSTAINABLE BUSINESS HUB sbhub.se PACKBRIDGE packbridge.se TRAINING REGIONS trainingregions.com ORDLISTA INNOVATIONSARENA: Definition av ett synsätt som breddar ramarna för vilka aktörer som kan inkluderas i ett samarbete. INNOVATIONSPLATTFORM: Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor. VITA FÄLT: Symbolisk beskrivning av de möjligheter som kan uppstå när nya branscher eller kunskapsområden möts. INNOVATION: Process som ger en ny idé ett värde och skapar tillväxt. KLUSTER: En geografiskt avgränsad miljö där företag inom liknande branscher, genom konkurrens och samverkan, fokuserar på en specifik slutprodukt. INITIATIV: En organiserad utveckling av kluster för att öka dess gemensamma effekter. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV

ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV ÖPPNA UPP FÖR INNOVATION 10 TIPS SOM GÖR DIG LITE MER INNOVATIV Livsmedelsakademin har under de senaste tjugo åren skapat förutsättningar för innovation och entreprenörskap inom livsmedelsnäringen. Vi

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn

Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Workshop InnoVatten Analys av potentiella innovationer i den blå sektorn Sedan en tid pågår ett länsövergripande arbete för att utveckla nya arbetssätt för att skapa en bättre havs- och vattenmiljö och

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012

Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Ett innovationsklimat i världsklass Tillväxtverket Smart hållbar tillväxt 28 november 2012 Christer Christensen Regional Tillväxt Näringsdepartementet Jobb och konkurrenskraft Sverige i topp i många mätningar

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april

Innovationskraft i offentlig verksamhet. Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april Innovationskraft i offentlig verksamhet Emma Gretzer, VINNOVA Klas Danerlöv, SKL Helsingborg 18 april VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet - Innovation för tjänster och produkter! - Innovation för processer

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28

Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 Rådet för Innovation och Företagande 2015-08-28 1 Dalarna 2020 Vägval: Innovativa miljöer och entreprenörskap Betydelsen av näringslivets förändrings- och konkurrensförmåga. Utveckla kluster och öppna

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19

Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande. Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande en inspirationskälla till innovation och företagande Larissa Godlewski 2013-03-19 Barns lek och lärande - jämställdhetspolitisk arena - för de invandrakvinnor som vill och kan arbeta

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna

Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Agenda för Smart Specialisering i Dalarna Förord Dalarnas framtida välstånd beror är beroende av att det finns en god jordmån för företag att växa i. Dalarnas näringsliv har byggts upp utifrån ett stort

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle

Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomer utvecklar företag och samhälle FULLMÄKTIGE 2011 2(5) Antaget av fullmäktige Civilekonomer utvecklar företag och samhälle Civilekonomers specifika

Läs mer

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version

Evenemangstrategi för Region Skåne. Sammanfattad förkortad version Evenemangstrategi för Region Skåne Sammanfattad förkortad version Bakgrund Evenemang är en viktig del av Region Skånes varumärke. Målsättningen att vara en attraktiv och innovativ region kombineras med

Läs mer

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09

Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 Johan Hansing o Lena Barkman 2009-01-09 1 Olika initiativ samma mål Finansplats Stockholm samarbetsprojekt på branschens initiativ 2005 Finansmarknadsrådet tillsatt av regeringen med uppdraget att främja

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Borås den 2 oktober 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation: Thomas

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Välkommen till ett nytt SNAB-år!

Välkommen till ett nytt SNAB-år! Verksamhetsplan 2015 Välkommen till ett nytt SNAB-år! Med företagens bästa i fokus kommer 2015 präglas av tillväxt och business to business. Konkret innebär det fokus på aktiviteter som skapar möjligheter

Läs mer

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman

SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL. Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman SLUTPRESENTATION K3 KONCEPTPLAN OCH GRAFISK PROFIL Hannes Svensson Amanda Lundius Mörck Ebba Krigström Linda Hurtig Jon Högman BAKGRUND Otydlig profilering Svårt att ta del av information Dålig koll på

Läs mer

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor

Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regional utveckling verklighet och framtidsfrågor Regioner och innovationsfrämjande 2011-05-27 Maria Lindqvist, Nordregio Innovation "An 'innovation' is the implementation of a new or significantly improved

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014

Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Dialogmöten på åtta orter var med och påverka framtidens lokalt ledda utveckling Sammanställt av processledare Frida Tibblin Citron, 2 november 2014 Det här är en sammanfattning av åtta dialogmöten under

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR

INBJUDAN. Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR INBJUDAN Innovationsstafetten LÖS VARDAGSPROBLEM SKAPA SAMHÄLLSLÖSNINGAR SKL erbjuder Dig och Din kommun att delta i Innovationsstafetten ett initiativ för att stödja innovationskraften i våra kommunala

Läs mer

Fridaskolornas vision och värdegrund.

Fridaskolornas vision och värdegrund. Fridaskolornas vision och värdegrund. Vår vision - Att utbilda tågluffare. Våra skolor har som främsta mål att de barn och ungdomar som finns hos oss ska utvecklas till ansvarstagande, kreativa och skapande

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap

På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Miniskrift På väg mot ett agilt ledaroch medarbetarskap Skrift två i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna (ovan) i Partsrådets program Förändring och utveckling

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan)

Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Affärsplan Järnvägsklustret i Västerås (Järnvägsklustrets verksamhetsplan) Bakgrund Järnvägskluster i Västerås ekonomisk förening bildades 2013 för att samla företag med erfarenheter inom tåg och järnvägsindustrin.

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

NYHETSBREV 3 MAJ 2013

NYHETSBREV 3 MAJ 2013 NYHETSBREV 3 MAJ 2013 Laget med de bästa spelarna vinner i längden! Detta gäller som regel inom såväl idrott som företag. Men det finns skillnader. Idrottsvärlden begränsas av fyrkantiga planer och regelverk,

Läs mer

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan

LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan LA goes KKN! ett förslag till handlingsplan Inledning I samband med att Region Skåne drog igång sin förstudie kring kulturella och kreativa näringar i våras (se nedan under Bakgrund) blev jag tillfrågad

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Nationella och regionala klusterprofiler

Nationella och regionala klusterprofiler Nationella och regionala klusterprofiler Företag inom bioteknik, läkemedel och medicinsk teknik i Sverige 2004 Arbetsmaterial 04 12 29 VINNOVA Analys VA 2005:2 BioMedley Denna redovisning är utformad som

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR

Mode. Drivkrafter. tävling TEKNIK. Motivation. Entreprenörskap. naturvetenskap. innovationer. kreativitet MILJÖ. samarbete KRETSLOPP NYFIKENHET ANSVAR Entreprenörskap och entreprenöriellt lärande med Skogen i Skolan NYFIKENHET TEKNIK Motivation tävling livsmedel SKOG MILJÖ Hälsa framtiden friluftsliv Drivkrafter innovationer Entreprenörskap kreativitet

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020

En resa in i framtiden. Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En resa in i framtiden Vision och strategi 2015 2020 En fortsatt resa in i framtiden 6 En kreativ kunskapsmiljö i Linnés anda 9 Vision 9 Övergripande

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna.

GENOMFÖRANDEPLAN. Projektets uppdrag är att driva processen framåt, boka samtliga möten och vara den mobila part som rör sig mellan stadsdelarna. BILAGOR: GENOMFÖRANDEPLAN Genomförandeplanen görs inledningsvis med syfte att skapa struktur i arbetet och förtydliga uppdraget inom stadsdelen. Det ger projektet och stadsdelen en gemensam plan att följa.

Läs mer

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015

THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 THE EXPERIENCE ERA NINE YARDS TRENDSPANING 2015 I EN AMERIKANSK UNDERSÖKNING....bland kommunikationschefer uppgav en majoritet att de upplever att förändringarna de senaste två åren är mer omfattande och

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

1 5 3 3 4 Lugn Närhet

1 5 3 3 4 Lugn Närhet Grupp Kunskap Drivkraft Lugn Mångfald Byt ut Lägg till 1 5 3 3 4 Lugn Närhet Övriga kommentarer: Utvecka ordet mångfald. Drivkraft Inspiritation 2 6 6 3 2 Lugn Öppenhet Mångfald Internationellt Trivsel

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik

Doktorandprogram. Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Doktorandprogram Tjänsteinnovation i kollektivtrafik Som Excellence Center har vi ett särskilt ansvar att föra praktik och akademi närmare varandra och som ett led i att hitta nya former för kunskapsutveckling

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer