Utveckla nya. innovativa. områden och nya. kreativa miljöer. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckla nya. innovativa. områden och nya. kreativa miljöer. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd 1 2012-04-23 11.39"

Transkript

1 #4 #4 UTVECKLA NYA NYA INNOVATIVA INNOVATIVA OMRÅDEN OMRÅDEN OCH NYA KREATIVA OCH NYA MILJÖER KREATIVA MILJÖER #4 Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

2 Det handlar om att identifiera och utveckla det ännu oupptäckta. 44 Det handlar om att tillvarata de möjligheter som uppstår vid samarbete över gränser. Det handlar om att göra Skåne till en plats där det görs saker som ingen kan göra själv. Innehåll Innovationtrategi 4 Ö P P N A I N N OVAT I O N SA R ENOR Om gränser - och vad som händer när de luckras upp. sid 4 PAC K B R I D G E Samarbete på en dansbana. sid 5 Strategi 4 utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer Uppdragsgivare: Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) och Soundingboard Innovation i Skåne. Projektledare/ Redaktör: Petter Söderström, Region Skåne och Niklas Ekdahl, Dockside Reklambyrå Projektledare: Maria Lindblom, verkställande sekreterare Soundingboard Innovation i Skåne, Näringsliv Skåne. Processledare: Björn Lagnevik, Näringsliv Skåne Layout: Antti Vuorenniemi, Dockside Reklambyrå. Texter: Henrik Jansson, Dockside Reklambyrå. Foto: istock (där inget annat anges). Illustrationer: Dockside Reklambyrå. Tryckeri: Tryckfolket /mars Upplaga: ex. V I TA FÄ LT Föreställ dig nästan vadsomhelst. sid 8 10 H A N S K N U T S S O N När Darwin var på Galapagosöarna. sid 11 F R Å N O R D T I L L H A N D L I NG Så blir vi vad vi vill bli. sid M O T E N N Y T I D Summering med blicken framåt sid P L AT T F O R M E N Där det händer - vad det nu är. sid 6 VÄ L KO M M E N O M B O R D ZIRRO Så ska diabetes botas. sid 6 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

3 I september 2011 lanserades dokumentet En internationell innovationsstrategi för Skåne, sex strategier som var och en skapar förutsättningar för en stark, skånsk attraktionskraft och tillsammans bildar ett verktyg för att forma Europas mest innovativa region. En vital del i det arbetet handlar om att stärka tillväxten. Och för att åstadkomma tillväxt krävs förmåga att identifiera och utveckla nya områden för innovation. Skåne arbetar för att skapa dessa förutsättningar, bland annat genom att stimulera utvecklingen av öppna innovationsarenor. D U Ä R H Ä R Som aktiv entreprenör i Skåne är du säkert bekant med begreppet kluster: En geografiskt avgränsad miljö, där företag inom liknande branscher, genom konkurrens och samverkan, fokuserar på en specifik slutprodukt. Silicon Valley är troligen det mest kända exemplet. Klusterfenomenen bygger alltså på förtätning av kunskap inom en separat kategori. Fördelarna med kluster är många, till exempel kostnadsbesparingar genom inköpssamverkan, men själva poängen uppstår först när företagen börjar skapa värden för varandra genom samarbetet. Klusterteorin i sig är ingen dum idé och Skåne har genom åren varit med och satsat på ett flertal klusterinitiativ. Ändå handlar den här strategin om något annat. Varför? Om man vägrar att se bakåt och inte vågar se framåt så måste man se upp. Tage Danielsson InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

4 ÖPPNA INNOVAT I O N SA R E NOR INNOVAT I O N SA R E NOR ÖPPNA Gränser luckras upp, branscher tangerar varandra och vi byter jobb allt oftare, inte sällan till konkurrerande verksamheter. Mindre aktörer, som underleverantörer eller kunder, får tillgång till ny kunskap och har möjlighet att utnyttja den. Sammantaget innebär det att stor inte längre alltid är bäst. I en snabbt snurrande värld krävs korta ledtider; det måste helt enkelt knytas tätare band mellan involverade aktörer i utvecklingen av idé till färdig produkt. Klustret måste bli något nytt, något mer. Därför är det på sin plats med ett nytt begrepp. Vi kallar det Öppna innovationsarenor. Tankarna kring Öppna innovationsarenor har nära koppling till begreppet Open Innovation. En av utgångspunkterna bakom Open Innovation är att kunskapsutveckling uppstår när olika aktörer samspelar och aktivt medverkar för att tillgodogöra sig kunskaper. Det är en process som fordrar ett samspel mellan aktörer som kan komma från vitt skilda håll, var och en med sina kunskaper. Den öppna innovationsarenan behåller i princip alla de fördelarna ett kluster medför, även om själva begreppet byter namn: Det handlar fortfarande om att identifiera, utveckla och tillvarata olika typer av kompetens. Det handlar fortfarande om att stimulera till innovation, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte, men på den öppna arenan ryms även den som i ett kluster skulle anses som helt avskild. Mycket handlar om inställning, att förstå, acceptera och därigenom utnyttja att gränser luckras upp. Traditionell klusterteori bygger på en sektoriell logik. Med tiden har det dock noterats en förflyttning av gränser. Olika branscher har närmat sig varandra naturligt. Den öppna innovationsarenan går ett steg längre och erbjuder en mötesplats för aktörer med olika hemvist och kunskapsbakgrund. B MILJÖ- TEKNIK B A C MEDIA VA/SOL ARENA OFFENTLIG SEKTOR TRAD. MEDIA ICT AKADEMI A C InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

5 Namn: PER-STEFAN GERSBRO Företag: PACKBRIDGE Läs mer: packbridge.se Skribenten Henrik O. Jansson dricker kaffe med Per-Stefan Gersbro, vd för Packbridge, en öppen innovationsarena inom förpackningsindustrin. Samtalet kretsar kring en enda fråga: När blir klustret en arena? På packbridge.se står det: Idén med Packbridge är att skapa en mötesplats som naturligt kopplar samman industri med akademi, forskning med kommersiell tillämpning, och kanske viktigast människor med människor. Det låter bra, men jag tänker på ett vanligt kluster. Vad gör det till en öppen innovationsarena? Definitionen av ett kluster beror ju på vem du frågar. Några begränsar det geografiskt, andra tycker att det ramas in av ett skrå, eller att man helt enkelt har nära till varandra, kan mötas över en fika och sen gå vidare. För mig gränsar flera av de här definitionerna till den öppna innovationsarenan. Jag gillar tanken att likna det vid en dansbana; man kan se till att det är bra musik, rätt ljus och god stämning. Sen är det upp till folk att välja danspartner och se vad som blir av det. På en öppen innovationsarena är det viktigt att inte styra för mycket, det måste finnas utrymme för vision. Ordet vision tycks återkommande när man pratar om den öppna innovationsarenan. Det finns ett värde i att sikta högt. En ambition med den öppna innovationsarenan är att det ska kunna uppstå saker på vägen. Resan i sig är målet gränslandet som skapas när olika perspektiv möts. Kluster tenderar ju att ha utbyten med andra kluster. Jag antar att det gäller på den öppna innovationsarenan med? I högsta grad. Om man ser till förpackningsbranschen så finns det tre svenska klusterinitiativ: The Packaging Arena i Karlstad, Packaging Mid Sweden i Sundsvall och Packbridge. Vi visste att vi hade liknande ambitioner så vi bestämde oss för att träffas, förutsättningslöst. Och nu har vi och Packaging Mid Sweden en gemensam organisation! Geografiska gränser är över huvud taget inte ett hinder som jag ser det. Packbridge har till exempel ett samarbete med sydkoreanska Foodpolis, som är en satsning på framtidens livsmedel. Ni, sundsvallsborna och koreanerna är långt ifrån varandra geografiskt, men det måste ju kännas att ni är likasinnade? Skulle man kunna föra ihop alla tre? Det tror jag. Det är nyfikenhet och intresse som fört oss samman och så länge det finns någon eller några som samordnar utgör avstånd inget hinder. Det kan handla om att exempelvis påvisa gemensamma frågor, att sammanföra utan att för den skull fösa ihop. Vi använder ju bara en bråkdel av den totala summan mänsklig kompetens. Tänk om man kunde dubbla det och använda två bråkdelar inom varje område, vilka lösningar man skulle kunna få fram! Men för att komma dit handlar det om att hitta nya vägar som öppna innovationsarenor. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

6 PLATTFORMEN PLATTFORMEN Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor bildar öppna innovationsplattformar. Den öppna innovationsarenan lägger vikt vid att bredda definitionen av vilka aktörer som kan inkluderas i ett samarbete. Innovationsplattformen ser till möjligheterna att A koppla ihop sig med andra initiativ eller aktörer som kan vara behjälpliga för arenamedlemmarna i deras utveckling. Det handlar, enkelt uttryckt, om att organisatoriskt sätta förutsättningarna. B Välkommen ombord Kampen mot diabetes är den förenande kraften när sex vitt skilda aktörer etablerar ett helt nytt sätt för att arbeta mot gemensamma mål. Helena Tillborg är projektledare för projekt Zirro. E Plattformen: Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor. PLATTFORM D C Om projektet: Zirro är inte ett klustersamarbete. Det är något mycket mer. En öppen innovationsplattform, som utgörs av sex vitt skilda aktörer där var och en utgör en egen arena. SLI, Teknopol, Mobile heights, Future position X (FPX), Printed electronics arena och Hälsans nya verktyg. Gemensamt är att de delar visionen att ingen ska behöva lida av diabetes i framtiden och att vägen dit ska kantas av innovation som skapar tillväxt. Tillsammans bildar de grunden för en innovationsplattform. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

7 Namn: HELENA TILLBORG Företag: ZIRRO Läs mer: zirro.teknopol.se Om plattformen: Zirro bildades sommaren 2011 med ett enda mål: Att finna ett botemedel mot diabetes. Målet är högt ställt, vilket är själva poängen. De enskilda arenorna fungerar som samordnare och ska se till att stimulera, initiera och utveckla möten på plattformen. Vi ska ha ett möte snart där vi samlat några aktörer som vi ser och känner att de är så nära varandra! Så vi sätter dem i samma rum. Om att dela med sig: Grundinställningen vid den här typen av samarbete måste vara att man har förtroende för varandra. Det är inte en garanti att man alltid får någonting konkret i utbyte, men det är en möjlighet och när det sker så blir det garanterat någonting som inte skulle ha uppkommit i ett vanligt kluster. FPX jobbar med geografisk informationsteknik, vilket kan tyckas som ganska långt ifrån diabetesforskning, men de har fullt klart för sig varför de är med. De frågar sig hur de kan bidra och vad de kan upptäcka. Var och en har sin egen orsak. Men tillsammans utgör de en fantastisk nyfikenhet och öppenhet. Om att fånga tillfället: Min kollega Marianne var på en workshop om klusterutveckling. Där fick man välja mellan två utmaningar: Hållbara städer, eller personlig hälsa. Hon valde det senare och väl i gruppen fick de göra ett nytt val om man ville delta på policynivå eller i en verkstad. Marianne gick till verkstaden, till dem som ville göra. Där fanns representanter från alla de aktörer jag nämnde tidigare och tillsammans sa man vad finns det för utmaningar?. Någon nämnde diabetes och resten är historia. Om utmaning: Jag tror att utmaningen är viktig när man jobbar i sådana här former. Poängen är att vad som utgör den här utmaningen är upp till var och en. För det här samarbetet var det diabetes som gav den extra energin. Andra arenasamarbeten kanske hittar sin utmaning på ett helt annat plan, men just att söka utmaning. Om begrepp: Det är viktigt att man inte fastnar i orden! Man får inte stänga folk ute för att de inte kan vad kluster och arena betyder. Det måste handla om vad folk gör och vill göra! Det finns inget facit, det är viktigt att komma ihåg. Strukturerna är teori. Det är människor som får det att hända. Det viktiga är att de inblandade är överens om vad man har tillsammans. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

8 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

9 * InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

10 I TA FÄ LT Framväxten av exempelvis hälsosam vita fält *Föreställ dig ett uppslag i en bok. Texten kan bestå av nästan vadsomhelst, men den är statisk. Det går inte att ändra, ta bort eller lägga till om du inte använder marginalen vill säga, det vita utrymmet. Fälten där något nytt kan uppstå. Att skapa förutsättningar för oväntade möten mellan olika kompetensområden är ett viktigt led i att stärka innovations- och förnyelseförmågan i Skåne. Ett sätt att åstadkomma detta är att öka samarbetet mellan de skånska innovationsarenorna, men även mellan dem och andra initiativ både inom och utanför regionen. Begreppet vita fält har lanserats för att beskriva de utvecklingsmöjligheter som finns mellan två eller flera branscher/kunskapsområden. Produkter, tjänster och processer baseras i allt större utsträckning på kunskap från olika kompetensområden. Översatt till policy handlar förmågan att arbeta med vita fält om att underlätta för samarbete mellan traditionella bransch- och kompetensområden. Resultatet behöver inte nödvändigtvis resultera i innovationer som är helt nya på marknaden, utan kan lika gärna vara nya kombinationer av existerande lösningar. yoghurt med aktiva bakterier, kan ses som ett exempel på en produkt som utvecklats i gränslandet mellan två branscher: Livsmedel och läkemedel. Från kost......via mat...till måltidsglädje. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

11 Namn: HANS KNUTSSON Organisation: SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI Läs mer: livsmedelsakademin.se Det sägs att Darwin en gång stod på Galapagosöarna och tittade ner i ett korallrev, myllrande av liv. Sedan blickade han upp mot ön som mest tycktes bestå av palmer och gräs. Och väldigt få arter. Darwin insåg att artrikedom uppstår genom möten. Jämförelsen kan översättas till Skånes sätt att arbeta för innovation. Skånes Livsmedelsakademi har fått i uppdrag av Region Skåne att utforma framtidens sjukhusmåltider. Projektet heter Måltidsglädje och handlar om att skapa en överlägsen helhetsupplevelse för de som konsumerar sjukhusmat till fortsatt låga kostnader. Uppdraget är brett och förutsättningslöst. De deltagande aktörerna är flera och kommer från vitt skilda håll. Tillsammans har de utvecklat en insikt: Det nya ligger inte i att lära restaurangpersonal hantera svinn, krydda annorlunda eller arbeta effektivare. Det vore att be dem göra samma sak som nu, fast lite bättre. Det handlar snarare om att omdefiniera hela verksamheten. Måltiden ska inte längre ses som samlad näring på en tallrik, utan som en viktig och mänsklig del av vården. En social aktivitet framför en näringsberäknad portion. Det handlar om att jobba med människors föreställning om saker och tings varande. Hur uppstod den insikten? Och varför? Svaret är enkelt: Genom att någon eller några utmanade den rådande ordningen och tillläts göra det. Olika människor, med olika erfarenheter, men ett gemensamt mål. Vi kan tala om kluster som utvecklats till öppna innovationsarenor. Vi kan tala om vita fält. Vi kan använda en mängd relevanta begrepp, men inget av dem är något utan relationen. Öppna innovationsarenor består inte av organisationer, utan av individer som måste vilja träffas, vilja samarbeta och vilja utvecklas. När man hittar sådana krafter som kommer från skilda håll, men vill lika då ligger världen öppen. Som ett vitt fält. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

12 F F R ÅN Vad behöver klustret göra för att bli en arena? Det kommer att krävas ett arbete med att ta fram och enas kring lämpliga mål, både övergripande och inom respektive initiativ. Och för att uppnå förväntade effekter fordras långsiktighet i satsningarna. I praktiken innebär det att aktörer uttalar sin långsiktiga medverkan med tydliga ambitioner som sträcker sig längre än till treåriga projekt. Vidare kommer arbetet med öppna innovationer att kräva ett nytt förhållningssätt till utvecklingen av innovation. Rent operativt innebär detta att på projektnivå attrahera och inkludera parter från fler sektorer, men även att bjuda in befintliga medlemmars konkurrenter till samarbeten. Det handlar också om att etablera arbetsprocesser för nya typer av samarbeten och fysiska miljöer som möjliggör innovation och förnyelse i samverkan mellan olika typer av aktörer. Geografiska gränser spelar en allt mindre roll vid klustersamarbeten och framtidens öppna innovationsarenor måste därför aktivt arbeta med att stödja medlemmarnas internationalisering. Redan idag arbetar de skånska klusterinitiativen med att utveckla sina internationella kontakter. I vissa fall ligger tyngdvikten på att bidra till nya affärer mellan skånska och utländska företag, i andra fall handlar det om att koppla ihop klusterinitiativ med motsvarande kluster i andra länder. Fullt utvecklade kommer de skånska innovationsarenorna att fungera som en stark attraktionskraft i relation till innovation ur ett internationellt perspektiv. För det behöver varje initiativ en tydlig profil som definierar och särpräglar det vid marknadsföring. Profileringen ska inte förväxlas med teknologisk specialisering inom olika sektorer, avsikten är snarare att tydliggöra initiativets enskilda varumärke och erbjudande. För att utveckla den kunskap och kompetens som krävs för en internationellt attraktiv innovationsmiljö behövs bred omvärldskunskap till vilket samtliga skånska aktörer med uppdrag att främja innovation behöver bidra. För de öppna innovationsarenorna handlar det om att hålla sig á jour med de senaste trenderna inom sina respektive profilområden, exempelvis marknads- och teknologiutveckling. För att kunna arbeta med globala samhälleliga utmaningar är det också viktigt att följa den politiska utvecklingen, då den bidrar starkt till att sätta förutsättningarna för framtida, potentiell marknadsutveckling. T I L L D R O H A N D- O T H InnovSkåne_#4_SV_orig.indd L L I N G

13 F RÅN F ORD O TILL T H AND- H LING InnovSkåne_#4_SV_orig.indd L

14 InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

15 M O T E N NY TID Den öppna innovationsarenan är en utveckling av den befintliga klustermodellen och ett sätt att tackla de förändrade förutsättningarna för långsiktig konkurrenskraft. Rätt utfört stimulerar arenan till branschöverskridande och öppna samarbeten. Öppen innovation handlar alltså inte nödvändigtvis om att sälja och köpa kunskap, utan snarare om ett förhållningssätt till samarbete. Om arenan kopplar ihop sig med ett annat klusterinitiativ eller en innovationsarena uppstår en plattform där aktörerna kan mötas. De utvecklingsmöjligheter som kan uppstå när nya branscher eller kunskapsområden möts på plattformen kallar vi vita fält. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

16 Visionen: Europas mest innovativa region 2020 DOCKSIDE.SE 2012 Skånes internationella innovationsstrategi består av sex strategier som bildar ett kraftfullt verktyg för att forma Europas mest innovativa region. Det här är strategi nummer fyra. 1. Utveckla det systemiska ledarskapet. 2. Vidga synen på vad innovation är för något. 3. Effektivisera stödstrukturen för innovation. 4.Utveckla nya innovativa områden och nya kreativa miljöer främja innovationsarbete som sker i gränslandet mellan olika branscher för att ta tillvara på oväntade möjligheter 5. Utveckla internationell samhandling. 6. Stärka innovationskraften i befintligt näringsliv och offentlig verksamhet. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

17 KONTAKT Öppna innovationsarenor och klusterinitiativ baserade i Skåne: SKÅNES LIVSMEDELSAKADEMI livsmedelsakademin.se MOBILE HEIGHTS mobileheights.org MEDIA EVOLUTION mediaevolution.se SUSTAINABLE BUSINESS HUB sbhub.se PACKBRIDGE packbridge.se TRAINING REGIONS trainingregions.com ORDLISTA INNOVATIONSARENA: Definition av ett synsätt som breddar ramarna för vilka aktörer som kan inkluderas i ett samarbete. INNOVATIONSPLATTFORM: Ett samarbete mellan två eller flera innovationsarenor. VITA FÄLT: Symbolisk beskrivning av de möjligheter som kan uppstå när nya branscher eller kunskapsområden möts. INNOVATION: Process som ger en ny idé ett värde och skapar tillväxt. KLUSTER: En geografiskt avgränsad miljö där företag inom liknande branscher, genom konkurrens och samverkan, fokuserar på en specifik slutprodukt. INITIATIV: En organiserad utveckling av kluster för att öka dess gemensamma effekter. InnovSkåne_#4_SV_orig.indd

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG

INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG VvvvvvvvvvvvvvvVvvv Arbetslivsutveckling INNOVATIONSDRIVANDE LEDARSKAP I KRONOBERG Chefer diskuterar behov och åtgärder Sammanfattning På uppdrag av Region Kronoberg inom ramen för projektet tillväxt och

Läs mer

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt

Göteborgs Insjörike. en utvärdering av samverkan i projekt Göteborgs Insjörike en utvärdering av samverkan i projekt Våren 2013 kontaktade projektledare Martin Dahl Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och utbildningen i kulturgeografi med inriktning mot

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR

Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödsystemet i Skåne VERSION 1.0 INKL. BILAGOR Strategi för utveckling av inkubatorernas roll i innovationsstödssystemet i Skåne... 3 Sammanfattning...

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden

& Insikter. erfaren- heter. Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden erfaren- & Insikter heter Lärdomar från Mångfald för ökad konkurrenskraft, ett kompetensutvecklingsprojekt finansierat av Europeiska Socialfonden Vi var med i projektet! LFC Malmö Försäkringskassan Målsättning

Läs mer

Reflektioner om strategisk internationalisering

Reflektioner om strategisk internationalisering Reflektioner om strategisk internationalisering Forum för internationalisering anordnar i samarbete med Universitets- och högskolerådet ett seminarium den 19:e augusti om strategisk internationalisering.

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling

Gör. Leader. skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL. Forskning & Utveckling. unga i regional utveckling Gör Leader skillnad? En studie av arbetet i sju leaderområden DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling DOING RURAL Forskning & Utveckling unga i regional utveckling Text: Jacob Käll

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Verktygslåda för innovation

Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Verktygslåda för innovation Innovation och förnyelse är viktigt för att Kronoberg ska kunna stärka sin välfärdsnivå. Vill vi bo och verka i en konkurrenskraftig region som kännetecknas

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 ICT NETWORKS PÅ MALTA GENUSMEDVETET LEDARSKAP tjejer & teknik HANDLINGSPLAN ny vd FIBER OPTIC VALLEY VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 1 21-26 januari Photonics West 2012 DEC NOV JAN

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA

Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Lärande och Arbetssätt i Arbetslivsinstitutets Tema SMARTA Strategier, metoder och arbetssätt för fungerande arbetsmiljöarbete En studie baserad på deltagarintervjuer om uppbyggnadsåren 2004-2005 Jan Karlsson

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6

Innehåll. Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Innehåll Varsågod! En GPS i utvecklingsdjungeln 5 Utveckling i småföretag en lönsam modell 6 Kompetensutveckling, reflektion, Affärsutveckling och tillväxt = kraft 9 kraftprogrammet 10 627 företag i 101

Läs mer

ABC I SOCIAL INNOVATION

ABC I SOCIAL INNOVATION ABC I SOCIAL INNOVATION Ingång av Erika Augustinsson En motorväg för social innovation verige och världen behöver sociala innovationer och so- Inte bara för att vi brottas Sciala/samhällsentreprenörer.

Läs mer

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling

Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092. Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Rapport U2014:07 ISSN 1103-4092 Klusterinitiativ. En förstudie om kommunal avfallsverksamhet som motor i regional utveckling Förord Avregleringar, införandet av Teckal-kriterier och förändringar i upphandlings-

Läs mer

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data

Från byråkrati till innovation. Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data Från byråkrati till innovation En-i till-att-a ntroduktion- rbeta-med-öp pna-data Från byråkrati till innovation - en introduktion till att arbeta med öppna data 1 Projektgruppen: Projektledare: Christer

Läs mer

Trender i ledarskapsutveckling en överblick

Trender i ledarskapsutveckling en överblick MODERN LEDARUTVECKLING Trender i ledarskapsutveckling en överblick Mats Frick Enligt en studie från MIT 2003 såg man en fara med att ledarskapsutveckling riskerade att bli enbart business och att utvecklingsinitiativ

Läs mer