FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING"

Transkript

1 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2001 Nr INNEHÅLL Nr Sidan 1057 Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering Lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar Lag om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag Lag om ändring av folkpensionslagen Lag om ändring av 23 lagen om arbetsmarknadsstöd Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien- Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen Statsrådets förordning om allmän rättshjälp och fri rättegång Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång Statsrådets förordning om ändring av 3 statsrådets beslut om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet Statsrådets förordning om ändring av gruvförordningen Statsrådets förordning om ändring av 6 förordningen om teknologiska utvecklingscentralen 3076 Nr 1057 Lag om temporär ändring av Folkpensionsanstaltens finansiering 2002 Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Utan hinder av vad som i 1 1 mom. mervärdesskattelagen (1501/1993) bestäms om mervärdesskattetagare skall enligt bestämmelserna i denna lag till Folkpensionsanstalten 2002 av intäkterna av mervärdesskatten redovisas 700 miljoner euro. Av det belopp som enligt 1 mom. skall redovisas till Folkpensionsanstalten skall 500 miljoner euro redovisas till folkpensionsfonden och 200 miljoner euro till sjukförsäkringsfonden. 2 Folkpensionsanstaltens andel av mervärdesskatten redovisas kalendermånadsvis. Varje kalendermånad redovisas 1/12 av det belopp som nämns i 1. 3 De månatliga posterna skall betalas vid den betalningstidpunkt som de till Folkpensionsanstalten redovisade beloppen enligt 3 4 mom. lagen om skatteredovisning (532/1998) betalas. RP 118/2001 FiUB 18/2001 RSv 129/

2 3062 Nr De redovisningar som avses i denna lag och de därtill anslutna betalningarna sköts av Skattestyrelsen eller av ett skatteverk som Skattestyrelsen förordnar. 5 Närmare bestämmelser om verkställigheten av denna lag kan utfärdas genom förordning av statsrådet. 6 Denna lag träder i kraft den 1 januari Lagen tillämpas på den mervärdesskatt som redovisas till Folkpensionsanstalten för Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Finansminister Sauli Niinistö

3 3063 Nr 1058 Lag om ändring av 3 lagen om skattelättnader för gravt handikappade företagare Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 8 december 1995 om skattelättnader för gravt handikappade företagare (1393/1995) 3 2 mom., sådant det lyder i lag 1017/2000, som följer: 3 Denna lag tillämpas då en vara har levererats eller en tjänst utförts eller en vara eller en tjänst har tagits i eget bruk under Denna lag träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Finansminister Sauli Niinistö RP 119/2001 FiUB 17/2001 RSv 130/2001

4 3064 Nr 1059 Lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med riksdagens beslut ändras 4 mom. i ikraftträdelsebestämmelsen i lagen den 15 maj 1998 (342/1998) om ändring av lagen om allmänna vägar som följer: Även om giltighetstiden för vägplaner har förlängts under åren , kan giltighetstiden utan hinder av lagens 28 3 mom. förlängas av särskilda skäl genom beslut av statsrådet ytterligare en gång med högst fyra år, om vägplanerna i övrigt är tidsenliga samt miljömässigt acceptabla och tekniskt genomförbara. Denna lag träder i kraft den 1 december Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Kommunikationsminister Olli-Pekka Heinonen RP 145/2001 TrUB 10/2001 RSv 135/2001

5 3065 Nr 1060 Lag om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 5 februari 1988 om handikappbidrag (124/1988) 8, sådan den lyder i lag 729/2001, samt fogas till 2, sådan den lyder i lag 838/1998 och i nämnda lag 729/2001, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 2 Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betalas till den som genom en korrekt diagnostiserad sjukdom är absolut tvungen att använda glutenfria produkter 21 euro i månaden i handikappbidrag för de kostnader för dieten som sjukdomen ger upphov till. 8 Om inte något annat bestäms i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 1 d, 35 39, 39 b, 40, 42, 43 och 44, 45 1och 4 mom., 46, 67, 69 och 75, 79 1 och 4 mom. samt 80 83, 84 86, 88 och 88 a folkpensionslagen samt lagen om folkpensionsindex (456/2001), i fråga om den sistnämnda lagen dock inte det belopp som nämns i 2 3 mom. Denna lag träder i kraft den 1 oktober Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Social- och hälsovårdsminister Maija Perho RP 149/2001 ShUB 27/2001 RSv 131/2001

6 3066 Nr 1061 Lag om ändring av folkpensionslagen Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med riksdagens beslut ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 77 1 mom., sådant det lyder i lag 724/2001, och fogas till 30 a, sådan den lyder i lagarna 979/1996, 837/1998 och i nämnda lag 724/2001, ett nytt 3 mom., varvid de nuvarande 3 7 mom. blir 4 8 mom., samt till 30 b, sådan den lyder i nämnda lagar 979/1996 och 724/2001, ett nytt 3 mom., varvid det nuvarande 3 mom. blir 4 mom., som följer: 30a Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. betalas till den som genom en korrekt diagnostiserad sjukdom är absolut tvungen att använda glutenfria produkter 21 euro i månaden i vårdbidrag för pensionstagare för de kostnader för dieten som sjukdomen ger upphov till. 30b Vad som föreskrivs i 1 och 2 mom. gäller inte det vårdbidrag som avses i 30a 3mom. 77 De förmåner som föreskrivs i denna lag och grunderna för fastställande av dem binds vid förändringar i prisnivån på det sätt som bestäms i lagen om folkpensionsindex (456/2001), med undantag för det belopp som nämns i 30 a 3mom. i denna lag. Denna lag träder i kraft den 1 oktober Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN RP 149/2001 ShUB 27/2001 RSv 131/2001 Social- och hälsovårdsminister Maija Perho

7 3067 Nr 1062 Lag om ändring av 23 lagen om arbetsmarknadsstöd Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/1993) 23 2 mom., sådant det lyder i lag 1705/1995, som följer: 23 Arbetsmarknadsstödets belopp Till en mottagare av arbetsmarknadsstöd som skall försörja barn under 18 år betalas stödet tillsammans med en barnförhöjning, som uppgår till det belopp som anges i 24 lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Denna lag träder i kraft den 1 januari Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft. Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Arbetsminister Tarja Filatov RP 125/2001 ShUB 29/2001 RSv 138/2001

8 3068 Nr 1063 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, stadgas: 1 Den i Helsingfors den 1 november 2000 mellan Republiken Finlands regering och Bosnien-Hercegovina ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 5 juni 2001 och godkänts av republikens president den 24 augusti 2001 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 8 november 2001, träder i kraft internationellt för Finlands del den 8 december 2001 så som därom har överenskommits. 2 Lagen den 24 augusti 2001 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Bosnien-Hercegovina om främjande av och skydd för investeringar (746/ 2001) träder i kraft den 28 november De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning. 4 Denna förordning träder i kraft den 28 november Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 77/2001)

9 3069 Nr 1064 Republikens presidents förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar och av lagen om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen Given i Helsingfors den 23 november 2001 I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikeshandelsministern för handläggning av ärenden som hör till utrikesministeriets verksamhetsområde, stadgas: 1 Den i Helsingfors den 18 april 2001 mellan Republiken Finlands regering och Republiken Ecuadors regering ingångna överenskommelsen om främjande av och skydd för investeringar, som godkänts av riksdagen den 10 oktober 2001 och godkänts av republikens president den 16 november 2001 samt beträffande vilken noterna om dess godkännande utväxlats den 16 november 2001, träder i kraft internationellt för Finlands del den 16 december 2001 så som därom har överenskommits. 2 Lagen den 16 november 2001 om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Ecuador om främjande av och skydd för investeringar (991/2001) träder i kraft den 28 november De bestämmelser i överenskommelsen som inte hör till området för lagstiftningen är i kraft som förordning. 4 Denna förordning träder i kraft den 28 november Helsingfors den 23 november 2001 Republikens President TARJA HALONEN Utrikeshandelsminister Kimmo Sasi /146 (Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 79/2001)

10 3070 Nr 1065 Statsrådets förordning om allmän rättshjälp och fri rättegång Given i Helsingfors den 22 november 2001 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, ändras med stöd av 4, 20 och 30 lagen den 6 februari 1998 om allmän rättshjälp (104/1998) samt 5, 5 a och 28 lagen den 2 februari 1973 om fri rättegång (87/1973) av dessa lagrum 5och5a sådana de lyder i lag 105/ och 2 mom., 5, 6, 7, 9, 16 4 mom., 17, 18 2 mom. och 19 förordningen den 29 maj 1998 om allmän rättshjälp och fri rättegång (358/1998), som följer: 2 En förmån beviljas på basis av sökandens nettoinkomst enligt vad som bestäms nedan. Nettoinkomsten beräknas så att det från de månatliga inkomsterna för sökanden och dennes make eller den som lever med sökanden under äkteskapsliknande förhållanden (makar) avdras skatt enligt förskottsinnehållning eller förskottsbetalning och de lagbestämda avgifter för arbetstagaren som är anknutna till dessa. Från inkomsterna avdras även oundgängliga utgifter till den del totalbeloppet av dem överstiger 252 euro per månad. Oundgängliga utgifter anses vara boendekostnader, dagvårdsavgifter, underhållsbidrag, betalningar till utsökning samt betalningar enligt ett betalningsprogram för skuldsanering. Omfattar sökandens hushåll barn under 18 år som sökanden har vårdnaden om avdras från inkomsterna 252 euro per barn. Har ett barn regelbundna inkomster som räcker för det egna underhållet görs inget avdrag för barnet i fråga. Avdraget kan göras för barn som fyllt 18 år och som sökanden faktiskt försörjer. 5 En förmån skall beviljas utan ersättning när den nettoinkomst som anges i 2 för en enskild uppgår till högst 656 euro och för makar till högst 521 euro per person. 6 Självriskandelen bestäms enligt nettoinkomsten som följer: Enskilda personer högst 757 euro 25 % högst 841 euro 50 % högst 925 euro 75 % högst euro 90 % Makar per person högst 589 euro 25 % högst 673 euro 50 % högst 757 euro 75 % högst 841 euro 90 % Självriskandelen är högst tre gånger nettoinkomsten enligt 2. 7 Har sökanden bankdepositioner eller någon

11 Nr annan med dem jämförbar lätt realiserbar förmögenhet till ett värde av över euro, är självriskandelen minst 50 procent av det som överstiger euro oberoende av om sökanden erhåller förmånen utan ersättning med stöd av nettoinkomsten. När förmånstagarens ersättningsskyldighet bestäms, höjs självriskandelen på det sätt som anges i 1 mom. om förmånstagaren får en fördel på över euro vid ett arvskifte eller en avvittring vid vilken en förmån har beviljats. Självriskandelen höjs dock inte ifall den fördel sökanden erhållit inte är lätt att realisera. 9 En förmån skall inte beviljas när nettoinkomst som anges i 2 för en enskild överstiger euro och för makar 841 euro per person. Blir kostnaderna för behandlingen av ärendet oskäligt stora med beaktande av sökandens betalningsförmåga på grund av omfattningen av fallet eller dess svårighetsgrad, kan förmånen dock undantagsvis beviljas fastän sökandens nettoinkomst överstiger beloppen i 1 mom. Självriskandelen är då minst euro. 16 Sökandens depositioner och annan egendom som är lätt att realisera adderas till nettoförmögenheten om dess värde är euro eller mindre. Överstiger sökandens egendom som är lätt att realisera euro räknas egendomen inte in i nettoförmögenheten, utan den beaktas enligt 7 1 mom. 17 När nettoförmögenheten enligt 16 överstiger euro eller för lantbruksföretagare och näringsidkare euro, skall 1 procent av den överskjutande delen fogas till nettoinkomsten enligt Förrättningsarvodet skall i första hand uppbäras ur de depositioner och ur sådan egendom som lätt kan realiseras vilka ingår i boet efter att skulderna dragits av. Om värdet av den egendom som ingår i boandelen och som lätt kan realiseras överstiger euro skall andelen i boet inte beaktas i nettoförmögenheten utan den skall beaktas på det sätt som anges i 7 2 mom. 19 För rättshjälp eller för en sådan utredning om inkomsterna som rättshjälpsbyrån ger enligt 5 lagen om fri rättegång (87/1973) skall ingen avgift uppbäras om sökandens nettoinkomst enligt 2 understiger 505 euro. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Förordningen tillämpas då rättshjälp eller fri rättegång beviljas efter nämnda datum. Helsingfors den 22 november 2001 Minister Olli-Pekka Heinonen Regeringssekreterare Merja Muilu

12 3072 Nr 1066 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång Given i Helsingfors den 22 november 2001 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, ändras förordningen den 29 maj 1998 om grunderna för arvodet vid allmän rättshjälp och fri rättegång (359/1998) 2 1mom., 3, 4 1mom., 5, 6, 11 2 mom., 12 1 mom., av dessa lagrum 2 1 mom., 4 1 mom. sådana de lyder i förordning 843/2001 och 6 sådant det lyder i förordning 352/2001, som följer: 2 Arvodet för förberedelser för en rättegång inför tingsrätten är i 1) brottmål 252 euro, 2) tvångsmedelsärenden och besvärsärenden enligt 7 kap. 1 lagen om verkställighet av straff 84 euro, 3) tvistemål och ansökningsärenden 505 euro för kärandens eller sökandens biträde och 4) tvistemål och ansökningsärenden 420 euro för svarandens biträde eller biträde för den som skall höras. 3 Arvodet för ytterligare skriftlig förberedelse vid tingsrätten är 185 euro. Till denna förberedelse hör de skrivelser som upprättas efter stämningsansökan eller ansökan och svaromålet och de förhandlingar som hänför sig till dem. 4 Arvodet för biträdande vid den muntliga förhandlingen inför domstolen är 303 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst tre timmar. Vid förhandlingen i ett tvångsmedelsärende och besvärsärenden enligt 7 kap. 1 lagen om verkställighet av straff är arvodet dock 168 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst två timmar, och då ett tvångsmedelsärende behandlas på nytt eller ett mål som gäller tagande i förvar enligt 48 utlänningslagen (378/1991) handläggs är arvodet 84 euro, om förhandlingen inklusive resor räcker högst en timme. 5 Arvodet för biträdande vid förundersökning är 118 euro för en behandling som räcker högst två timmar. För den del som överskrider två timmar bestäms arvodet enligt 6. 6 För andra åtgärder som omfattas av tillämpningsområdet för denna förordning, såsom upprättande av besvär och svaromål för behandling vid fullföljdsdomstolen, bestäms arvodet enligt den tid som används. Timarvodet är 84 euro. För res- och väntetid som debiteras särskilt är timarvodet dock 67 euro. Arvodena betalas för varje hel timme så att den sammanlagda restiden och den övriga tiden avrundas till närmaste hela timme.

13 Nr I övriga ärenden är grunderna för rättshjälpsbyråns arvode följande: 1) förhandling vid vilken ett enkelt dokument eventuellt upprättas 50 euro, 2) upprättande av ett dokument eller ett besvär samt annat biträdande av juridisk art 168 euro, ifall åtgärden kräver högst två timmars arbetstid. För den tid som överskrider detta är arvodet 84 euro per timme. 12 Arvodet för en stödperson som förordnats med stöd av 2 kap. 3 lagen om rättegång i brottmål är 84 euro per timme. Om den förordnade stödpersonen inte bedriver verksamheten yrkesmässigt eller annars har allmänna kostnader för verksamheten, är arvodet 42 euro per timme. Har en person i ett offentligt samfunds tjänst å tjänstens vägnar förordnats till stödperson, är arvodet 17 euro per timme som erläggs personligen till den förordnade stödpersonen. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Förordningen tillämpas på arvoden och kostnadsersättningar för vilka en faktura företes för domstolen eller rättshjälpsbyrån efter att förordningen har trätt i kraft. Helsingfors den 22 november 2001 Minister Olli-Pekka Heinonen Regeringssekreterare Merja Muilu

14 3074 Nr 1067 Statsrådets förordning om ändring av 3 statsrådets beslut om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet Given i Helsingfors den 22 november 2001 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, ändras i statsrådets beslut den 18 januari 1996 om betalning av ränta på studielån med statens medel på grund av arbetslöshet (33/1996) 3 som följer: 3 Inkomsternas inverkan på betalning av ränta Räntan på studielånet för en sådan arbetslös person som avses i 2 betalas om de skattepliktiga inkomsterna, arbetslöshetsdagpenningen, arbetsmarknadsstödet och utbildningsstödet för arbetskraftspolitisk vuxenutbildning inberäknat, under den tid som avses i 2 1 och 2 mom. är högst 775 euro i månaden i genomsnitt. Om den sökande i sin familj har egna minderåriga barn, minderåriga barn till maken eller till den person sökanden lever i gemensamt hushåll med, minderåriga adoptivbarn eller fosterbarn att försörja, är gränsen för högsta inkomst som följer: antal barn ett två tre eller flera inkomstgräns 895 euro 930 euro 985 euro Denna förordning träder i kraft den 1 januari Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft. Helsingfors den 22 november 2001 Kulturminister Suvi Lindén Konsultativ tjänsteman Leena Koskinen

15 3075 Nr 1068 Statsrådets förordning om ändring av gruvförordningen Given i Helsingfors den 22 november 2001 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, ändras i gruvförordningen av den 17 december 1965 (663/1965) 8, 9 1 mom., 19 1 mom. och 27, dessa lagrum sådana de lyder, 8 i förordning 1571/1994 samt 9 1 mom., 19 1 mom. och 27 i förordning 968/1988, som följer: 8 Den årliga inmutningsavgift inmutaren skall erlägga till handels- och industriministeriet utgör 6,75 euro per hektar, beräknad enligt den areal, som i mutsedeln finns angiven för inmutningsområdet. 9 Den årliga inmutningsersättning inmutaren skall erlägga till jordägaren utgör 10 euro per hektar enligt den areal som i mutsedeln finns angiven för området. 19 Den årliga utmålsavgift gruvrättsinnehavaren skall erlägga till jordägaren utgör 20 euro per hektar. Utmålsavgift utgår även för hjälpområde. 27 På rättsförhållanden som uppkommit före denna förordnings ikraftträdande tillämpas, under de förutsättningar som föreskrivs i 73 gruvlagen, bestämmelserna i förordningen angående verkställigheten och tillämpningen av gruvlagen (276/1943) och i förordningen om ändring av gruvförordningen angående verkställigheten och tillämpningen av gruvlagen (619/1950). Den ursprungliga årliga försvarsavgiften för utmål är dock 250 euro. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 22 november 2001 Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre Äldre regeringssekreterare Anja Liukko

16 3076 FÖRFS/ELEKTRONISK VERSION Nr 1069 Statsrådets förordning om ändring av 6 förordningen om teknologiska utvecklingscentralen Given i Helsingfors den 22 november 2001 I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, ändras i förordningen den 28 maj 1993 om teknologiska utvecklingscentralen (467/1993) 6 1 mom. 3 punkten och 2 mom., sådana de lyder i förordning 738/1999, som följer: 6 Styrelsen beslutar om 3) beviljande av medel för företags produkt- och produktionsteknologiska utvecklingsprojekt och övriga forskningsprojekt inom teknisk forskning i de fall där utvecklingscentralens finansieringsandel överstiger 1,7 miljoner euro, Utan hinder av 1 mom. 3 punkten kan styrelsen besluta om att bevilja medel för ett sådant i nämnda punkt avsett projekt i vilket utvecklingscentralens finansieringsandel inte överstiger 1,7 miljoner euro. Denna förordning träder i kraft den 1 januari Helsingfors den 22 november 2001 Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre Äldre regeringssekreterare Anja Liukko Nr , 2 ark EDITA ABP, HELSINGFORS 2001 HUVUDREDAKTÖR JARI LINHALA ISSN

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 28 november 2003 Nr 965 969 INNEHÅLL Nr Sidan 965 Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om statsrådets kansli... 3411 966

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 12 december 2007 Nr 1133 1138 INNEHÅLL Nr Sidan 1133 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Chile om social trygghet

Läs mer

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.

FÖRFATTNINGAR OCH ANVISNINGAR GÄLLANDE ADVOKATVERKSAMHET. B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12. RÄTTSHJÄLP OCH FÖRSVARARE B 14.3 STATSRÅDETS FÖRORDNING OM RÄTTSHJÄLP ( 23.5.2002/388, senast ändr. 3.12.2009/1008) I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet, föreskrivs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 9 oktober 2002 Nr 833 839 INNEHÅLL Nr Sidan 833 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om skydd av Europeiska gemenskapernas

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 27 oktober 1999 Nr 956 963 INNEHÅLL Nr Sidan 956 om godkännande av vissa bestämmelser i protokollet om ändring av avtalet med Indien för att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2008 Nr 126 127 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2005 Utgiven i Helsingfors den 30 juni 2005 Nr 471 476 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av förköpslagen... 2583 472 om ikraftträdande av avtalet med Jersey om beskattning

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2004 Nr 350 371 INNEHÅLL Nr Sidan 350 om ändring av folkpensionslagen... 1037 351 om ändring av sjukförsäkringslagen... 1039 352 om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 1999 Nr 930 937 INNEHÅLL Nr Sidan 930 Lag om ändring av 1 lagen om republikens presidents rätt till pension... 2341 931 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 8 september 1999 Nr 875 880 INNEHÅLL Nr Sidan 875 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i konventionen om förbud mot och förhindrande av olovlig

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 augusti 2006 Nr 715 721 INNEHÅLL Nr Sidan 715 Lag om ändring av aravalagen... 2197 716 Lag om ändring av aravabegränsningslagen... 2199 717

Läs mer

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den.

RP 50/2015 rd. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2016 och avses bli behandlad i samband med den. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 8 i lagen om garantipension, lagen om handikappförmåner och 103 i folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 11 oktober 2002 Nr 843 848 INNEHÅLL Nr Sidan 843 Lag om ändring av 7 kap. 5 ärvdabalken... 3975 844 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 22 januari 2010 Nr 27 33 INNEHÅLL Nr Sidan 27 om sättande i kraft av avtalet om utlämning mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2001 Utgiven i Helsingfors den 29 juni 2001 Nr 43 45 INNEHÅLL Nr Sidan 43 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 23 mars 2006 Nr 187 193 INNEHÅLL Nr Sidan 187 Lag om ändring av lagen om domännamn... 593 188 om domännamnsförvaltning i landskapet Åland...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 8 oktober 2004 Nr 899 904 INNEHÅLL Nr Sidan 899 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i ändringarna

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 149/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 2 och 8 lagen om handikappbidrag och av folkpensionslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 117/2002 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2003 uppbärs hos olycksfalls- och trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 5 maj 2004 Nr 324 329 INNEHÅLL Nr Sidan 324 Lag om sättande i kraft och tillämpning av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 17 juli 2002 Nr 585 591 INNEHÅLL Nr Sidan 585 Lag om ändring av 18 och 45 a lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

Läs mer

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

RP 156/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING RP 156/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om avgift som för 2002 uppbärs hos olycksfallsoch trafikförsäkringsanstalterna PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 7 och 4 kap. lagen om offentlig arbetskraftsservice samt 8 kap. lagen om utkomstskydd för arbetslösa PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2008 Utgiven i Helsingfors den 26 november 2008 Nr 104 105 INNEHÅLL Nr Sidan 104 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2003 Nr 1309 1330 INNEHÅLL Nr Sidan 1309 om ändring av 4 lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården.. 4471

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 17 september 2008 Nr 599 603 INNEHÅLL Nr Sidan 599 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i Lissabonfördraget

Läs mer

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

RP 151/2001 rd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av folkpensionslagen och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 5 juni 2001 Nr 441 451 INNEHÅLL Nr Sidan 441 Lag om ändring av rättegångsbalken... 1249 442 Lag om ändring av lagen om utnämning av domare...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2007 Utgiven i Helsingfors den 9 november 2007 Nr 963 969 INNEHÅLL Nr Sidan 963 Republikens presidents förordning om upphävande av förordningen om bringande i kraft av överenskommelsen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 31 augusti 2006 Nr 743 748 INNEHÅLL Nr Sidan 743 Lag om ändring av 1 och 20 kap. i strafflagen... 2249 744 Lag om ändring av 7 iordningslagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2003 Nr 45 51 INNEHÅLL Nr Sidan 45 Lag om Leivonmäki nationalpark... 93 46 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 19 oktober 2012 554/2012 Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner Utfärdad i Helsingfors den 19 oktober 2012 I enlighet med riksdagens beslut

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 4 oktober 2004 Nr 875 877 I N N E H Å L L Nr Sidan 875 II tilläggsbugeten för 2004.................................................................

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 25 januari 2008 Nr 38 43 INNEHÅLL Nr Sidan 38 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det multilaterala

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 1 juni 2006 Nr 411 417 INNEHÅLL Nr Sidan 411 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 april 2008 Nr 167 175 INNEHÅLL Nr Sidan 167 Lag om ändring av 1 ilagen om verkställighet av böter... 425 168 Lag om ändring av 10 i lagen om

Läs mer

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen

Lag. om ändring av 10 kap. i strafflagen Lag om ändring av 10 kap. i strafflagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i strafflagen (39/1889) 10 kap. 5 3 mom., sådant det lyder i lag 875/2001, ändras 10 kap. 2 och 3, 6 1 mom. samt 9 och 11,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 26 januari 2011 52/2011 Lag om ändring av lagen om studiestöd Utfärdad i Helsingfors den 21 januari 2011 I enlighet med riksdagens beslut ändras i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 12 oktober 2004 Nr 135 136 INNEHÅLL Nr Sidan 135 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 263/2015 Familjevårdslag Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 Lagens syfte Syftet med

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 6 oktober 2006 Nr 866 871 INNEHÅLL Nr Sidan 866 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2004 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 2004 Nr 909 912 INNEHÅLL Nr Sidan 909 Republikens presidents förordning om sättande i kraft av tilläggsprotokollet till den europeiska

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 27 december 2000 Nr 1144 1152 INNEHÅLL Nr Sidan 1144 Lag om ändring av lagen om statsandelar till kommunerna... 3065 1145 Lag om ändring av lagen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

Lag. om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 1 kap. 9 och 2 a kap. 6 a, sådana de lyder, 1 kap. 9 i

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 150/2003 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 2 lagen om arbetsgivares socialskyddsavgift och 5 lagen om storleken av den försäkrades

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 19 september 2001 Nr 794 798 INNEHÅLL Nr Sidan 794 Statsrådets förordning om ändring av 1 statsrådets förordning om ikraftträdande av lagen om

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 6 september 2001 Nr 762 771 INNEHÅLL Nr Sidan 762 om ikraftträdande av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Utgiven i Helsingfors den 29 december 2006 Nr 1453 1460 INNEHÅLL Nr Sidan 1453 Lag om ändring av universitetslagen... 4457 1454 Republikens Presidents öppna brev om en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 25 april 2001 Nr 344 349 INNEHÅLL Nr Sidan 344 Lag om ändring av lagen om stöd för skolresor för studerande i gymnasieutbildning och yrkesutbildning...

Läs mer

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension.

RP 131/2013 rd. som beviljats som invalid- eller sjukpension. RP 131/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 och 12 i lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av sjukförsäkringslagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att den bestämmelse i sjukförsäkringslagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 10 januari 2003 Nr 1 3 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten för skatteåret

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 3 april 2002 Nr 224 231 INNEHÅLL Nr Sidan 224 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i det fakultativa

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 4 juli 2008 Nr 471 474 INNEHÅLL Nr Sidan 471 Lag om ändring av lagen om civilpersonals deltagande i krishantering... 1365 472 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 7 september 2001 Nr 772 774 INNEHÅLL Nr Sidan 772 Republikens presidents förordning om ikraftträdandet av avtalet med Slovakien om samarbete

Läs mer

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010

RP 148/2009 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 RP 148/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om tillämpning av folkpensionsindex 2010 PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att det stiftas en

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2000 Nr 322 331 INNEHÅLL Nr Sidan 322 Lag om ändring av revisionslagen... 827 323 Republikens presidents förordning om ikraftträdande

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om rehabilitering som ordnas av folk pensionsanstalten PROPOSITIONENS HUVUD SAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner

Lag. om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner Lag om ändring av lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) 14 och rubriken för 5 kap., ändras

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 25 mars 2015 296/2015 Lag om ändring av lagen om sjömanspensioner Utfärdad i Helsingfors den 20 mars 2015 I enlighet med riksdagens beslut upphävs

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 13 oktober 1999 Nr 939 946 INNEHÅLL Nr Sidan 939 Lag om ändring av lagen om statens pensioner... 2401 940 Lag om ändring av mervärdesskattelagen...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 6 februari 2002 Nr 12 14 INNEHÅLL Nr Sidan 12 Lag om ikraftträdande av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2002 Utgiven i Helsingfors den 13 november 2002 Nr 96 98 INNEHÅLL Nr Sidan 96 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit

RP 96/2001 rd. I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen efter det att den har antagits och blivit RP 96/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 105 a och 143 inkomstskattelagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att inkomstskattelagen

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 17 januari 2000 Nr 1 7 INNEHÅLL Nr Sidan 1 Förordning om ikraftträdande av 1992 års konvention om skydd av Östersjöområdets marina miljö... 1

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 25 augusti 1999 Nr 848 855 INNEHÅLL Nr Sidan 848 Förordning om ikraftträdande av överenskommelsen med Internationella tribunalen för brott i

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 20 juli 2001 Nr 654 659 INNEHÅLL Nr Sidan 654 Lag om ändring av strafflagen... 2077 655 Lag om ändring av 5 kap. 11 tvångsmedelslagen... 2079

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 12 maj 2015 579/2015 Lag om ändring av lagen om fritt bildningsarbete Utfärdad i Helsingfors den 8 maj 2015 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 243/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar samt 68 skoltlagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2006 Utgiven i Helsingfors den 8 december 2006 Nr 95 101 INNEHÅLL Nr Sidan 95 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension

Beslut. Lag. om ändring av lagen om garantipension RIKSDAGENS SVAR 42/2011 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om garantipension, 56 i folkpensionslagen, lagen om bostadsbidrag för pensionstagare och lagen om handikappförmåner

Läs mer

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd

RP 167/2004 rd. för 2005 och avses bli behandlad i. Den föreslagna lagen avses träda i kraft den. som begränsar i vilken mån man skall bekomststöd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om permanent och temporär ändring av lagen om utkomststöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om Propositionen

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om studiestöd (65/1994) 11 a, 12 och 14 a, sådana de lyder, 11 a i lag 1402/2015, 12 i lagarna 345/2004 och 1402/2015

Läs mer

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag

Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag RP 269/1998 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om bostadsbidrag PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om bostadsbidrag

Läs mer

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar

RP 9/2006 rd. 1. Nuläge och föreslagna ändringar Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås att lagen om studiestöd skall ändras. De

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om studiestöd

Lag. om ändring av lagen om studiestöd Lag om ändring av lagen om studiestöd I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om studiestöd (65/1994) 1 4 mom., 3 4 punkten, 4 2 mom. 2 punkten och 3 mom. 1 punkten, 5 b, 6 1 mom. 3 punkten, 11,

Läs mer

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010

Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura Määttänen. Betänkanden och utlåtanden Serienummer 40/2010 14.4.2010 Publikationens titel Organisering av den internationella indrivningen av underhållsbidrag Författare Justitieministeriet s publikation Arbetsgrupp. Ordförande: Markku Helin, sekreterare: Laura

Läs mer

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på

RP 156/2009 rd. kompletteras. Bestämmelsen i fråga gäller överföring till Folkpensionsanstalten av kommunens fordringar som grundar sig på RP 156/2009 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om underhållsstöd PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att lagen om underhållsstöd

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 21 i folkpensionslagen och av 5 i lagen om garantipension PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det

Läs mer

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete

RP 255/2010 rd. Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om främjande av sjukpensionärers återgång i arbete PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 145/2001 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdelsebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om allmänna vägar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen

Lag. om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen Lag om ändring av lagen om rättegång i marknadsdomstolen I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen om rättegång i marknadsdomstolen (100/2013) 1 kap. 1 och 6 kap. 6 samt fogas till lagen ett nytt

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL MOTIVERING Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om beaktande av arbetstagares pensionsavgift och löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om vissa dagpenningar PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE Utgiven i Helsingfors den 13 maj 2014 (Finlands författningssamlings nr 372/2014) Statsrådets förordning om sättande i kraft av överenskommelsen om ett finsk-norskt

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2004 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2004 Nr 174 176 INNEHÅLL Nr Sidan 174 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 15 juli 2002 Nr 581 584 INNEHÅLL Nr Sidan 581 Lag om offentliggörande och registrering av insolvensförfarande som inletts i en annan medlemsstat

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd

Lag. om ändring av lagen om utkomststöd Lag om ändring av lagen om utkomststöd I enlighet med riksdagens beslut upphävs i lagen om utkomststöd (1412/1997) 17 a, sådan den lyder i lag 815/2015, ändras 4 2 mom., 11 2 mom. 5 och 6 punkten, 14 d

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2002 Utgiven i Helsingfors den 5 april 2002 Nr 232 240 INNEHÅLL Nr Sidan 232 Lag om delägarbostäder som finansieras med räntestödslån för hyresbostäder... 669 233 Lag om ändring

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 25 maj 2000 Nr 448 460 INNEHÅLL Nr Sidan 448 Lag om ändring av fastighetsregisterlagen... 1095 449 Lag om upphörande av vissa servitut... 1097

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida

Lag. RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida RIKSDAGENS SVAR 113/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av bestämmelserna om förtida ålderspension och deltidspension Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 1 februari 2008 Nr 58 62 INNEHÅLL Nr Sidan 58 Statsrådets förordning om grunderna för beviljande av statsunderstöd år 2008 för kostnaderna för

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 8 juni 2000 Nr 512 515 INNEHÅLL Nr Sidan 512 Lag om Syöte nationalpark... 1263 513 Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Jaaskamonvaara,

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2008 Utgiven i Helsingfors den 14 november 2008 Nr 685 687 INNEHÅLL Nr Sidan 685 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i 2001 års

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 77/2003 rd Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lag om ändring av 13 lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I syfte att underlätta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 9 april 2009 Nr 222 225 INNEHÅLL Nr Sidan 222 Lag om temporärt höjda avskrivningar på produktiva investeringar... 2897 223 Jord- och skogsbruksministeriets

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 2007 Utgiven i Helsingfors den 16 april 2007 Nr 39 40 INNEHÅLL Nr Sidan 39 Lag om sättande i kraft av de bestämmelser som

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 8 april 2010 Nr 228 230 INNEHÅLL Nr Sidan 228 Justitieministeriets förordning om ändring av justitieministeriets förordning om justitieministerietsarbetsordning...

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa.

Lag. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa. RIKSDAGENS SVAR 161/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om pensionsstöd till vissa långtidsarbetslösa Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2001 Utgiven i Helsingfors den 31 oktober 2001 Nr 872 874 INNEHÅLL Nr Sidan 872 Statsrådets förordning om ändring av 1 förordningen om när vissa beslut som fattas vid statsrådets

Läs mer