Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll: LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2011

2 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 2 Innehåll: Länstrafiken i Västerbotten AB Storgatan Lycksele Tel Förvaltningsberättelse 3 s resultaträkning 8 s balansräkning 9 s resultaträkning 10 s balansräkning 11 s finansieringsanalys 12 s finansieringsanalys 12 Bokslutskommentarer & Noter 13 Revisionsberättelse 15

3 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 3 Allmänt Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge följande årsredovisning för räkenskapsåret Länstrafiken bildades 1980 för att som trafikhuvudman fullgöra de länstrafikansvarigas uppgift enligt lag om ansvar för viss kollektiv persontrafik samt de uppgifter parterna ålagt Länstrafiken i de gemensamma ägardirektiven. Det övergripande målet med Länstrafikens verksamhet är, enligt konsortialavtalet, att fullgöra de uppgifter som enligt lag åvilar kommuner och landsting att svara för regional och lokal kollektivtrafik. Länstrafiken ägs till 50 % av landstinget och 50 % av kommunerna i länet. Kommunerna äger aktier i förhållande till respektive kommuns antal invånare. Länstrafiken bedriver genom entreprenadavtal med olika trafikutövare linjetrafik för personbefordran med därtill hörande bussgodsbefordran på ett länstrafiknät inom Västerbottens län och angränsande områden. Länstrafiken bedriver även efterfrågestyrd kompletteringstrafik inom motsvarande områden. Länstrafiken upprättar och antar årligen en trafikförsörjningsplan för länet - länstrafikplanen - där bland annat trafikens omfattning och inriktning för kommande trafikår framgår. Från och med 2012 gäller en ny lagstiftning, som innebär att i varje län/region ska finnas en kollektivtrafikmyndighet. I Västerbotten kommer myndigheten att finnas inom ramen för Region Västerbottens verksamhet och de tidigare ägarna har under 2011 beslutat att överföra ägandet av bolaget till regionen. Från och med är Länstrafiken i Västerbotten AB ett bolag som till 100 % ägs av Region Västerbotten. Uppfyllelse av ägarnas uppdrag I de av ägarna fastställda styrdokumenten skall Länstrafiken bedriva verksamhet enligt mål för tillgänglighet, kundkvalitet, beläggningsgrad och avgiftsfinansiering. Om konflikt uppstår mellan mål och medel så skall medlen vara styrande. Mål för verksamheten Utfall 2011 Minst 60 % av befolkningen i Västerbottens län skall ha tillgång till sex dubbelturer per dag inom 400 m och alla skall ha minst 5 dubbelturer per vecka. 59 %, samt 1 dubbel tur under vardagar Resenärernas upplevda kvalitet skall vara Uppfyllt för 11 av 14 över 4 av 5 möjliga enligt kollektivtrafik- variabler barometern Beläggningsgraden skall uppgå till 60 % 45,0 % Avgiftsfinansieringsgraden skall uppgå 41,5 % till minst 40 % Kilometerproduktionen för 2011 uppgick till kilometer för landsbygdstrafiken, kilometer för stadstrafiken i Umeå och kilometer för stadstrafiken i Lycksele.

4 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 4 Priser Utgångspunkter för prissättningen En betydelsefull faktor för resandet är prissättningen. Länstrafikens utgångspunkt är att tillämpa en enkel och enhetlig sådan som verkar utjämnande på resekostnaderna och som stimulerar till ett ökat kollektivt resande. Prissättningen är i huvudsak en degressiv kilometertaxa. Med detta menas att priset per kilometer minskar när kilometeravståndet ökar. För att stimulera resandet och utöka möjligheterna att knyta pendlingsresenärer starkare till kollektivtrafiken samt att generera nya kundgrupper, bedrivs ett aktivt och kontinuerligt arbete med pris, biljettutbud och andra resevillkor. Med anledning av bl. a. samhällets nuvarande syn på kollektivtrafik som en viktig samhällsmotor och en källa till ökad välfärd inom flera områden gäller nu att kraftigt försöka öka resandet i kollektivtrafiken. Länstrafiken har därför anslutit sig till det s.k. fördubblingsarbetet. Detta arbete innebär att kollektivtrafiken i Sverige ska öka sin marknadsandel till det dubbla fram till år Några av de avgörande faktorerna för att öka resandet är givetvis prissättningen och enkelheten att resa. Biljettpriserna höjdes med i genomsnitt 4 %. Prognoser vid inledningen av 2011 visade att bolagets underskott skulle komma att bli betydligt större än den budget som ägarna antagit. Styrelsen fattades beslut om att bolaget skulle genomföra ett antal sparåtgärder, som innebär sänkta kostnader för trafiken men också en höjning av taxan. Ytterligare en justering av taxan genomfördes därför som framförallt innebär en översyn av periodkortspriserna (30-dagarskort). Resandeutveckling Utvecklingen av resandet för stadstrafiken i Umeå var 6,59 % för året och verksamheten redovisar därmed den bästa noteringen hittills med resor per år. Resandet på Länstrafikens övriga linjer ligger ganska stabilt men en överflyttning har under året skett till ett ökat tågresande på aktuella linjer där också busstrafiken minskat kraftigt. Upphandling Under 2011 genomfördes en stor trafikupphandling omfattande trafik inom Umeå, Skellefteå, Robertsfors, Malå och Lycksele kommuner. Dessutom upphandlades, tillsammans med Länstrafiken i Jämtland, stomlinjetrafiken Östersund Dorotea Gällivare, samt Östersund Umeå. Även stomlinjetrafiken Umeå Robertsfors, Umeå Vindeln, Umeå Vännäs - Bjurholm, Umeå Lycksele Storuman Tärnaby samt Lycksele Sorsele upphandlades. Denna upphandling blev föremål för en överprövning, men avtal kunde, efter utslag i Högsta Förvaltningsdomstolen, tecknas i juni Trafikstart enligt de nya avtalen skedde dels i september 2011 och vid årsskiftet 2011/2012. Miljö Den sedan tidigare framtagna miljöplanen utgör styrdokument för Länstrafikens miljöarbete. Det pågår kontinuerligt översyn av planen och den övriga miljöorganisationen. Länstrafikens verksamhet förändras hela tiden, liksom samhället i övrigt, och behöver därför fortlöpande omvärderas utifrån miljösynpunkt. Det initierade översynsarbetet följer de riktlinjer som anges i Svensk kollektivtrafiks miljöprogram. Det finns en ambitiös föresats att dels stämma av Länstrafikens hela aktionsradie mot de senaste rönen på miljöområdet, dels inventera hur nuvarande miljörutiner fungerar och kan förbättras för att minska kollektivtrafikens negativa miljöpåverkan. Resultatet presenteras i en miljöplan. Det är ett viktigt led i att effektivisera miljöarbetet och säkerställa att uppsatta miljömål nås. Målsättningen är att på årsbasis kunna redovisa tillförlitliga fakta avseende fordonsparkens miljöstatus. Trafiksäkerhet Länstrafiken har långtgående krav på trafiksäkerhet i upphandling. Förutom de grundläggande huvudmannakraven som finns för bussar i linjetrafik, som exempelvis brandsläckningsutrustningar, vinterdäck och extra bromskontroller, innehåller Länstrafikens anbudsunderlag mer bestämda och omfattade säkerhetsföreskrifter, t.ex. i nyare avtal ställs det krav på att fordonen ska vara utrustade med alkolås. Vidare deltar Länstrafiken tillsammans med andra aktörer i olika projekt som främjar utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet, där nya råd och rekommendationer tas fram för att stödja bussföretagen och förarna att utföra busstrafiken på ett säkert sätt.

5 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 5 Norrtåg AB Norrtåg AB Bolaget som bildades 29 februari 2008 är ett samägt bolag mellan de fyra nordligaste trafikhuvudmännen och har till uppgift att bedriva tågtrafik i Norrland. Norrtågsförsöket Regeringen beslutade i december 2007 om en försöksverksamhet på 10 år där trafikhuvudmännen i de fyra nordligaste länen får bedriva länsgränsöverskridande regional persontågstrafik norr om Sundsvall. I beslutet finns även en statlig finansiering för första fem årens trafik som måste växlas upp mot regionala insatser. Trafikering Botniatåg är operatör för trafiken efter den operatörsupphandling som slutfördes i maj Upphandlingen var en tjänstekoncession där operatören gavs stora befogenheter men också skyldigheter. Operatören får bland annat sätta pris och ta hand om alla intäkter med undantag för reskortsgiltigheter avseende trafikhuvudmännens ordinarie resekort för frekventa resenärer. Det är sex sträckor som ska trafikeras i Norrtågstrafiken; Sundsvall-Östersund-Storlien, Sundsvall-Umeå, Umeå-Lycksele, Umeå-Vännäs, Umeå-Luleå samt Luleå-Kiruna-Narvik. Sammanfattningsvis har detta år varit relativt händelserikt med flera positiva händelser men också några motgångar och nedan beskrivs status för de linjer som berör Västerbotten. Sundsvall-Umeå Trafiken på Botniabanan fortsatte med samma omfattning som i slutet på 2010, med sju dubbelturer på vardagar mellan Örnsköldsvik och Umeå. I december utökades trafiken till tio dubbelturer vardagar och helgtrafik. Samtidigt byttes fordonen Regina ut mot de nya Coradia för trafiken på Botniabanan. De stora störningarna från 2010 fortsatte fram till och med mars men sedan blev transportkvaliteten avsevärt bättre. Resandet ökade också stadigt under året och nådde knappt resor per månad som mest. Trafiken söder om Örnsköldsvik på Botniabanan skulle ha startat i augusti 2011 men i april kom Trafikverkets beslut om försening till december. Nästa förseningsbesked kom genom ett Trafikverksbeslut i september då hela trafikstarten flyttades fram till augusti Umeå-Lycksele Trafiken på Tvärbanan invigdes i augusti under pompa och ståt med tre dubbelturer vardagar och viss helgtrafik. I december utökades trafiken med en ytterligare tur. Trafiken togs emot bra och trafiken fungerade bra de första månaderna men i december uppträdde betydande fordonsstörningar. Trafiken har framförts med dieseltåget Itino och med en, från Inlandsbanan AB, inhyrd Y1 som reservfordon. Umeå-Vännäs Västerbottens läns landsting tog ett tilläggsbeslut i april om att avropa optionen Umeå-Vännäs. Trafiken startade i december med åtta dubbelturer, initialt med en Regina som fordon. Umeå-Luleå Trafiken skulle ursprungligen ha startat i augusti, senare framflyttat till december, men tekniska problem med fordonen innebar att trafikutökning försköts på obestämd tid. Fordon till trafiken Norrtåg tillhandahåller fordon till operatören Botniatåg genom det, gemensamt med andra länstrafikbolag ägda, AB Transitio. Norrtågs trafik kommer primärt att utföras med de av Transitio upphandlade tolv eldrivna motorvagnar av typen X62 Coradia Nordic (Alstom) samt ett Itino dieseltåg (Bombardier). Norrtåg (genom sina ägare) hyr formellt av Transitio fordon och hyr sedan i sin tur ut fordonen till operatören Botniatåg genom ett underhyresavtal där operatören påtar sig ansvaret för fordonen under hyresperioden. Dieseltåget Itino togs i trafik i augusti 2011 i samband med trafikstarten Umeå-Lycksele. Utöver dessa tåg har Norrtåg även hyrt en till två X52 Regina under året. Fram till i december gick dessa i trafik på Örnsköldsvik-Umeå och ett av dem har därefter trafikerat Umeå- Vännäs.

6 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 6 Etablering av verkstad Byggnationen av verkstaden i Umeå inleddes 2010 och byggnaden stod klar i augusti Verkstadsfunktion är central för trafiksystemets funktion, inte minst beroende på att avstånden till närmaste liknande verkstad är för långa sett ur ett ekonomiskt och funktionellt perspektiv. Inflyttning skedde i slutet på augusti Umeå tätort Det gemensamma målarbetet mellan kommunen, Länstrafiken och Nobina som påbörjades 2009 har fortsatt under 2011 och resulterat i ytterligare förbättringar av kvalitén, förbättrad kundnöjdhet samt ett kraftigt ökat resande. Trepartssamarbetet för att utveckla varumärket Ultra och de effekter det fått på resandet i Umeå stad har väckt uppmärksamhet i flera olika sammanhang och ingår som ett av de goda exemplen inom det nationella fördubblingsarbetet. Kvalité I samverkan med representanter för våra trafikutövare pågår inom Länstrafiken ett löpande kvalitetsarbete. Det grundläggande syftet är att öka kundnöjdheten och kollektivtrafikens konkurrenskraft. En viktig faktor i kvalitetsarbetet är att tillse att kraven i trafikeringsavtalen efterlevs på ett avsett och för våra resenärer positivt sätt. Vi försöker uppnå detta mål genom ökad och förbättrad information till trafikens funktionärer, förbättrade och tydligare regelverk för den dagliga driften samt via kontrollåtgärder. Bussgods Transport av gods i Länstrafik sker under samlingsbegreppet Bussgods Västerbotten, som också utgör en resultatenhet inom Länstrafiken. Inom Bussgods Västerbotten verkar all busstationspersonal, en stor mängd godsombud samt personal från Länstrafiken gemensamt för att optimera Länstrafikens ekonomiska nytta av godstransporter i linjetrafik. Bussgodsverksamheten är mycket konjunkturberoende, varför intäkterna varierar mellan olika år. Omsättningsmässigt är Umeå busstation den dominerande bussgodsförmedlaren, följd av busstationerna i Skellefteå och Lycksele. Bussgods marknadsförs på en rad olika sätt. En fortsatt satsning sker på privatmarknaden, det vill säga att få privatpersoner att skicka paket med buss istället för på andra sätt. Under 2011 har ägarna beställt en speciell utredning vars syfte är att genomlysa bussgodsets effekter ur ett affärsmässigt, samhällsekonomiskt, juridiskt och organisatoriskt perspektiv. Marknad Under 2011 har en helt ny varumärkesplattform arbetats fram. Grunden är missionen: Vi ger människor i Västerbotten möjligheten att besöka sina nära och kära, upptäcka nya platser och använda pendlingstid till att arbeta eller att umgås. Vi knyter ihop länet och bidrar till ett mer hållbart Västerbotten; både ekologiskt, ekonomiskt och socialt. Ett grundläggande syfte med varumärkesarbetet har varit att Länstrafikens produkt och varumärket ska stå för hållbarhet. Tillsammans med en anpassad infrastruktur utgör vi en del av ett sammanhängande kollektivtrafiksystem. De karaktärsdrag som vi lyfter fram i all marknadsföring är att vi ska upplevas som modiga, personliga och öppna. Därför har all kommunikation som vänder sig ut mot allmänhet och resenärer fått en ny layout. Att nå ut med information i rätt tid blir också allt viktigare, varför vi under året lanserat en modern app för stadstrafiken i Umeå. En liknande kommer att lanseras för den övriga trafiken under En helt ny hemsida har också arbetats fram och den kommer att finnas tillgänglig på nätet under första kvartalet Investeringar Länstrafiken har under 2011 tecknat avtal om uppgradering till nästa generations betalsystem. Projektet påbörjades i augusti 2011 och driftstart är planerad till våren/försommaren Uppgraderingen omfattar mjukvara för centralsystem och terminaler, ny kortstandard med utökad säkerhetsnivå samt delvis utbyte av hårdvara. Investeringen omsluter brutto 28,2 mkr varav närmare 4,8 mkr i hårdvara delas med grannlänen. I bokslutet har 11,1 mkr bokförts som pågående investering avseende betalsystem. Övriga investeringar uppgår till 1,0 mkr och omfattar i huvudsak reinvesteringar i trafik- och kontorsutrustning.

7 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 7 Summa intäkter uppgår till kkr. inklusive driftsbidrag från ägarna med kkr Summa kostnader uppgår till kkr. Årets underskott om kkr har balanserats som avräkningsfordran till ägarna varefter intäkter och driftsbidrag har ökats med motsvarande belopp. Omsättningen uppgår därefter till kkr och driftsbidragen till kkr. Inköp/Försäljning inom Andel av försäljning som avser koncernföretag 0,0% 0,0% Andel av trafikeringskostnader som avser koncernföretag 4,0% 3,8% Investering och finansiering Investeringar i anläggningstillgångar uppgår under perioden till kkr Fördelat på Trafikutrustning 692 kkr Kontorsutrustning 295 kkr Bilar 35 kkr Ersättning från Trafikverket har under året tagits i anspråk med kkr ekonomi Budgeterat driftunderskott finansieras löpande per tertial från Landsting och Kommuner. Ekonomiskt sammandrag Omsättning exkl. driftsbidrag Resultat efter finansiella poster Kostnadstäckningsgrad 51,5 54,6 55,1 56,5 57,0 Soliditet 13,6 30,6 23,5 15,8 34,6 Likviditet 82,0 106,1 101,9 106,1 136,7 RESULTATDISPOSITION (i kronor) Styrelsen och verkställande direktören föreslår att från föregående år balanserade vinstmedel kr jämte årets resultat -0 kr kr disponeras sålunda: i ny räkning balanseras kr

8 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 8 koncernen Resultaträkning för tiden (kkr) RÖRELSENS INTÄKTER, Not Nettoomsättning, Not Övriga rörelseintäkter, Not Driftsbidrag från ägare, Not SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Trafikeringkostnader Övriga externa kostnader, Not Personalkostnader, Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT 0 0

9 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 9 TILLGÅNGAR, Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer, Not Finansiella anläggningstillgångar koncernen Balansräkning per (kkr) Andelar i intresseföretag, Not Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos Intresseföretag Skattefordringar Övriga kortfristiga fordringar Fordran driftsbidrag, Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL, Not 12 och Not 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 0 0 SUMMA EGET KAPITAL MINORITETENS ANDEL KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till intressebolag Förskott från aktieägare, Not Avräkningsskuld driftsbidrag Not Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA

10 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 10 moderbolaget Resultaträkning för tiden (kkr) RÖRELSENS INTÄKTER, Not Nettoomsättning, Not Övriga rörelseintäkter, Not Driftsbidrag från ägare, Not SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Trafikeringskostnader Övriga externa kostnader, Not Personalkostnader, Not Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar, Not SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER RÖRELSERESULTAT Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter, Not Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Resultat efter finansiella poster 0 0 ÅRETS RESULTAT 0 0

11 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 11 TILLGÅNGAR, Not ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer, Not Finansiella anläggningstillgångar moderbolaget Balansräkning per (kkr) Andelar i dotterföretag, Not Andelar i intresseföretag, Not Övriga långfristiga värdepappersinnehav, Not SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Intresseföretag Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Fordran driftsbidrag Not Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, Not Fordringar dotterbolag Summa Kortfristiga fordringar Kassa och bank SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL, Not 12 och Not 13 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 0 0 SUMMA EGET KAPITAL KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till koncernbolag Skuld till intressebolag Förskott från aktieägare, Not Avräkningsskuld driftsbidrag Not Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, Not SUMMA KORTFRISTIGA SKULDER SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA SÄKERHETER INGA INGA ANSVARSFÖRBINDELSER INGA INGA

12 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 12 kassaflödesanalys KASSAFLÖDESANALYS (kkr) KASSAFLÖDESANALYS (kkr) Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Årets skattekostnad Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvidamedel vid årets början Likvidamedel vid årets slut Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Ökning/Minskning av fordringar Ökning/Minskning av leverantörsskulder Ökning/Minskning av övriga korta skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Ökning/Minskning av likvida medel Likvidamedel vid årets början Likvidamedel vid årets slut

13 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 13 notertill RESULTAT- och BALANSRÄKNING Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. s bokslut har upprättats enligt Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00 och med tillämpning av förvärvsmetoden. I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag. Tillämpning av redovisningsprinciper Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används. Maskiner, Inventarier & Terminalutrustning 20 % Personbilar 33 % Biljettmaskiner 20 % Kortfristiga fordringar Fordringarna upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Tillgångar och skulder Har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan Not 5 Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Pågående nyanläggning maskiner & inv Årets försäljningar/avyttringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på försålda maskiner och andra tekniska anläggningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Pågående nyanläggning maskiner & inv Årets försäljningar/avyttringar Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Justering för avskrivningar på försålda maskiner och andra tekniska anläggningar Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde enligt plan Not 2 Nettoomsättning Intäkter personbefordran Intäkter godsbefordran Summa nettoomsättning Intäkter personbefordran Intäkter godsbefordran Summa nettoomsättning Not 3 Övriga rörelseintäkter Ersättning från Trafikverket Övriga poster Summa övriga rörelseintäkter Ersättning från Trafikverket Övriga poster Summa övriga rörelseintäkter Not 4 Personalkostnader Medelantal anställda Män Kvinnor Totalt Löner och ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav VD 373/403 kkr) Summa sociala avgifter och pensionskostnader Medelantal anställda Män 9 9 Kvinnor 6 6 Totalt Löner och ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Summa löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader (varav VD 373/403 kkr) Summa sociala avgifter och pensionskostnader Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Sjukfrånvaro för samtliga anställda 3,32% 2,92% varav långtidsjuka 1,63% 0,00% Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter Summa ränteintäkter Ränteintäkter Summa ränteintäkter Not 7 Driftsbidrag och Bjurholm kommun Dorotea kommun Lycksele kommun Lycksele stadstrafik Malå kommun Nordmaling kommun Norsjö kommun Robertsfors kommun Skellefteå kommun Sorsele kommun Storuman kommun Umeå kommun Umeå stadstrafik Vilhelmina kommun Vindeln kommun Vännnäs kommun Åsele kommun Västerbottens läns landsting Summa utfakturerat Avräkningsskuld/fordran Summa intäktsförda driftsbidrag Skuld till ägarna för förskott på driftsbidrag Ingående skuld för förskott på driftsbidrag 0 0 Uttag av förskotterar driftsbidrag 0 0 Förinbetalda driftsbidrag Kvarstående skuld för förskott på driftsbidrag Avräkningsskuld/fordran driftsbidrag Ingående skuld Utbetald avräkningskuld Fordran fakturerade driftsbidrag avseende Avräkningsskuld/fordran Kvarvarande avräkningsskuld/fordran driftsbidrag Specifikation avräkningsskuld Driftsbidrag enl Under året Avräkningsbokslut betalt fordran Bjurholm kommun Dorotea kommun Lycksele kommun Lycksele stadstrafik Malå kommun Nordmaling kommun Norsjö kommun Robertsfors kommun Skellefteå kommun Sorsele kommun Storuman kommun Umeå kommun Umeå stadstrafik Vilhelmina kommun Vindeln kommun Vännnäs kommun Åsele kommun Västerbottens läns landsting

14 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN Not 8 Andelar i dotterbolag Umeå Busstation AB (org.nr ) med säte i Umeå kommun 204 aktier med rösträtt- och kapitalandel 51 % Bokfört värde Not 9 Andelar i intresseföretag Norrtåg AB ( org.nr ) med säte i Umeå kommun 500 aktier, rösträtt- och kapitalandel 25% Bokfört värde Norrtåg AB ( org.nr ) med säte i Umeå kommun 500 aktier, rösträtt- och kapitalandel 25% Bokfört värde Not 10 Övriga långfristiga värdepappersinnehav Samtrafiken i Sverige AB ( org.nr ) med säte i Stockholms kommun 30 aktier, rösträtts- och kapitalandel 2,1 % Bokfört värde AB Transitio ( org.nr ) med säte i Stockholms kommun 1000 aktier, rösträtts- och kapitalandel 0,5% Bokfört värde Samtrafiken i Sverige AB ( org.nr ) med säte i Stockholms kommun 30 aktier, rösträtts- och kapitalandel 2,1 % Bokfört värde AB Transitio ( org.nr ) med säte i Stockholms kommun 1000 aktier, rösträtts- och kapitalandel 0,5% Bokfört värde Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Intäkter personbefordran Intäkter godsbefordran Trafikeringskostnader Oredovisade biljettintäkter Övriga poster Summa Intäkter personbefordran Intäkter godsbefordran Trafikeringskostnader Oredovisade biljettintäkter Övriga poster Summa Not 12 Förändring av eget kapital Bundet eget kapital Enligt balansräkning föregående år Enligt balansräkning innevarande år Fritt eget kapital Enligt balansräkning föregående år Årets resultat 0 0 Enligt balansräkning innevarande år Not 13 Aktiekapital, aktier med kvotvärde 100 kronor, Ägarbild Koncern och Moderbolag Bjurholm kommun, 310 aktier Dorotea kommun, 390 aktier Lycksele kommun, 1430 aktier Malå kommun, 430 aktier Nordmaling kommun, 800 aktier Norsjö kommun, 550 aktier Robertsfors kommun, 790 aktier Skellefteå kommun, 7570 aktier Sorsele kommun, 380 aktier Storuman kommun, 840 aktier Umeå kommun, 8680 aktier Vilhelmina kommun, 880 aktier Vindeln kommun, 680 aktier Vännnäs kommun, 830 aktier Åsele kommun, 440 aktier Västerbottens läns landsting, aktier Summa Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Trafikeringskostnader Intäkter Norrtågsförsöket Semesterlöneskuld Sociala avgifter, lagstadgade Löneskatt på pensioner Övriga poster Summa Trafikeringskostnader Intäkter Norrtågsförsöket Semesterlöneskuld Sociala avgifter, lagstadgade Löneskatt på pensioner Övriga poster Summa Not 15 Övriga externa kostnader Ersättning till revisorer Revisionuppdrag Övriga uppdrag 0 0 Summa Revisionuppdrag Övriga uppdrag 0 0 Summa Leasingkostnader Leasingkostnader Summa Leasingkostnader Summa Bundet eget kapital Enligt balansräkning föregående år Enligt balansräkning innevarande år Fritt eget kapital Enligt balansräkning föregående år Årets resultat 0 0 Enligt balansräkning innevarande år

15 LÄNSTRAFIKEN I VÄSTERBOTEN AB ÅRSREDOVISNING 2011 SIDAN 15 styrelsen LYCKSELE Östen Eriksson, ordf Ulf Andersson Gunilla Berglund Karin Wincent Christer Lindvall Christina Holmgren Lars-Åke Holmgren Gunilla Lundgren Christer Lundgren Maria Höglander, VD Revisionsberättelse Till årstämman i Länstrafiken i Västerbotten AB, org. nr Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har reviderat årsredovisningen och koncernredovisningen för Länstrafiken i Västerbotten AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen och koncernredovisningen. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningen och för den intern kontroll som styrelsen och verkställande direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och koncernredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revision för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen och koncernredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur företaget upprättar årsredovisningen och koncernredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolagets och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2011 och av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen. Övriga upplysningar Årsredovisningen för 2010 reviderades av en annan revisor som i sin revisionsberättelse daterad den 18 mars 2011 uttalade sig enligt standardutformningen om denna årsredovisning. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även reviderat förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för Länstrafiken i Västerbotten AB för år Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att de revisionsbevis vi inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Vi tillstyrker att årsstämman disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Umeå den 16/ KPMG AB Helen Sundström Hetta Godkänd revisor

16 Styrelsen Ordinarie ledamöter och ersättare Utsedda av landstinget: Östen Eriksson, Norsjö Ersättare Michael Norén, Ånäset Karin Wincent, Sävar Ersättare Sickan Forsberg, Ursviken Lars-Åke Holmgren, Norsjö Ersättare Maria Bahlenberg, Bjurhom Utsedda av kommunförbundet: Ulf Andersson, Byske Ersättare Ulla-Maj Andersson, Nordmaling Christer Lindvall, Umeå Ersättare Åke Nilsson, Vilhelmina Gunilla Lundgren, Storuman Ersättare Lilly Bäcklund, Lycksele Gunilla Berglund, Umeå Ersättare Thomas Nilsson, Vindeln Christina Holmgren, Örträsk Ersättare Karin Wegebro, Tavelsjö Christer Lundgren, Vindeln Ersättare Ulf Eriksson, Vännäs Kansliet: Tor Björkstrand Karolina Filipsson Maria Höglander Tom Westerberg Harriet Söder Jakob Schöld (t.o.m. 30/6 2011) Tor Eriksson Joakim Lindgren Åke Larsson (t.o.m. 4/9 2011) Britta Eriksson-Tiger Tommy Laestander Magnus Eriksson (t.o.m. 21/ ) Susanne Marklund Jonas Sandberg Carolina Nyqvist Olof Sundelin (fr.o.m. 1/8 2011) Revisorer Ordinarie: Kjell Edlundh Jonny Sandström Helen Sundström Hetta Ersättare: Daniel Ögren Per Åke Nordström Storgatan Lycksele Tel Produktion våren 2012 Layout och tryck: Nya Tryckeriet, Lycksele. Foto: Marcus Bäckström - 3d-foto.se

15 643 9 i Umeå o. Koncernens bal. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Priser. Innehåll:

15 643 9 i Umeå o. Koncernens bal. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Priser. Innehåll: Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Länstrafiken i Västerbotten AB Besöksadress: Storgatan s 36 resultaträkning 921 31 Lycksele Postadress: Box 134 921 23 Lycksele Telefon: 0950-239 00 www.tabussen.nu

Läs mer

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling

INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE. Allmänt. Uppfyllelse av ägarens uppdrag. Resandeutveckling Årsredovisning 2013 INNEHÅLL FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Länstrafiken i Västerbotten AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 2013-12-31.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31

SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2011-05-01 2011-12-31 Sävsjö Biogas AB ägs till 90,5 procent av Göteborg Energi AB. Resterande 9,5 procent ägs av Vrigstad Fjärrvärme AB. Företaget uppför en anläggning för produktion av biogas. SÄVSJÖ BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen

Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen Taxi Stockholm 2011 Årsredovisning och koncernredovisning för TTF-koncernen 1 Snabba fakta ttf-koncernen Mål & RESULTAT Mål Resultat Ägare: Taxi Trafikförening upa med 882 taxiägare som medlemmar. Eget

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Göteborg Energi Gothnet AB

Göteborg Energi Gothnet AB Göteborg Energi Gothnet AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 5 Resultaträkningar 5 Balansräkningar 6 Rapport över förändring i eget kapital 8 Kassaflödesanalyser

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011

Årsredovisning för Västtrafik AB 2011 STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (35) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-04-26 Kf Ks 61 Au 87 Dnr KS/2012-0128 Årsredovisning för Västtrafik AB Kommunstyrelsen beslutar: Kommunstyrelsen

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1

i s n i n g 0 1 1 - - 1 2-3 1 - Å r s r e d o v i s n i n g 2 0 1 1-0 1 0 1 2011 2 0 1 1-1 2-3 1 203 GROUP AB (publ) Org.nr. 556710-8757 Innehåll Sida ALLMÄN INFORMATION 1 VD ORD 2 VERKSAMHETSÅRET 2011 3 BOLAGSSTRUKTUR OCH ORGANISATION

Läs mer

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK

KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2011 1 ÅRSREDOVISNING 2011 KONTAKT MED VÄRMLANDSTRAFIK ÅRSREDOVISNING 2011 Värmlandstrafik AB Organisationsnummer 55 62 06-4641. TEXT: Johnny Albenius, Lars Bull, Torbjörn

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2012 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Likviditetskris och företagsrekonstruktion

Likviditetskris och företagsrekonstruktion Årsredovisning 2013 Likviditetskris och företagsrekonstruktion Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI DIN EL AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Din El AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Vi bedriver elförsäljning med miljöfokus till företags- och privatkunder i hela Sverige. Visionen är att vi tillsammans med

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2011 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2011 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2011 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ

Vi skapar plats. en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. Malmö kommuns parkerings AB PARKERING MALMÖ Årsredovisning 2012 Vi skapar plats en enkel förklaring på vad vi gör dagligen. INNEHÅLL VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Miljöledning 8 Resultaträkning 9 Balansräkning 10 Kassaflödesanalys 12 Noter

Läs mer

Årsredovisning O-Ringen AB

Årsredovisning O-Ringen AB Årsredovisning O-Ringen AB 2014 Kort om O-Ringen AB O-RINGEN AB, org. nr 556937-4084, ägs till 100 % av Svenska Orienteringsförbundet och driver arrangemanget O-Ringen samt från och med verksamhetsår 2015

Läs mer

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti

2012 Koncernredovisning AB BostAdsgArAnti 2012 Koncernredovisning AB Bostadsgaranti INNEHÅLL Verksamhet 1 Bostadsgaranti 50 år 2 Ordförandeord 4 VD-ord 5 Förvaltningsberättelse - Koncernen 6 Resultaträkning - Koncernen 8 Balansräkning - Koncernen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral

ÅRSREDOVISNING. Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral ÅRSREDOVISNING 2013 GLC Ekonomisk Förening Göteborgs Lastbilcentral 3 INNEHÅLL GLC Ekonomisk förening, Göteborgs Lastbilcentral... 4 GLC Flytt AB... 36 4 GLC EKONOMISK FÖRENING GLC EKONOMISK FÖRENING,

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman.

Personerna på sidan 6, 13, 20, 25 och 33 som visar Värmlandstrafiks verksamhet: text och foto Sofie Hagman. VÄRMLANDSTRAFIK AB ÅRSREDOVISNING 2009 1 ÅRSREDOVISNING 2009 ÅRSREDOVISNING 2009, Värmlandstrafik AB, organisationsnummer 55 62 06-4641. Text: Johnny Albenius, Per Magnus Bengtsson, Markus Bergman, Lars

Läs mer

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB

Årsredovisning. Mälarenergi Elnät AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi Elnät AB Vd har ordet Medarbetarnas engagemang skapar resultat. År 2014 blev ett rekordår för Mälarenergi Elnät. Resultatet visar på medarbetare och chefer som är engagerade,

Läs mer