Rapport Lokalisering 2016 delprojekt personalfrågor Förslag på riktlinjer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Lokalisering 2016 delprojekt personalfrågor Förslag på riktlinjer"

Transkript

1 Rapport Lokalisering 2016 delprojekt personalfrågor Förslag på riktlinjer 1. Inledning I dagsläget pågår implementeringsfasen av flera omställningsprocesser. Under omställningstiden åligger det arbetsgivaren att på bästa sätt säkerställa de anställdas arbetsmiljö. Omsorgen om medarbetarna kan bestå av åtgärder på individuell, kollektiv, och verksamhetsmässig nivå som innebär ekonomiska kostnader för arbetsgivaren. Enligt Mittuniversitetets policy för en god arbetsmiljö ska sådana kostnader ses som en investering i framtiden, i det här fallet en gemensam sådan på Campus Sundsvall. Det finns tydliga personalpolitiska aspekter på arbetsgivarens hantering av medarbetarnas situation, där agerandet kan stilla oro och bidra till en framtidstro för anställda att sikta in sig på. Det är därför viktigt att beslutet om åtgärder kommer tidigt i processen och att beslutet ligger fast fram tills att omlokaliseringen sker sommaren En omställning av den storlek som omlokaliseringen av all verksamhet innebär, föranleder behov av en noggrann belysning av riskerna samt en bedömning av dem. Riskbedömningen som gjordes som en del av underlaget till universitetsstyrelsen inför beslutet belyste ett antal riskområden och föreslog lämpliga konkreta åtgärder för att minimera, lindra eller undanröja risker till en god arbetsmiljö före, under och efter flytten. Riskbedömningsdokumentet, där medarbetarnas röst är som tydligast, övergick i en handlingsplan som ska säkra en god arbetsmiljö för alla anställda, och en fullgod studiemiljö för alla Mittuniversitets studenter. En stor utmaning är att realistiskt identifiera riskerna och planera relevanta åtgärder så att de anställdas arbetsmiljö och studenternas studiemiljö blir så bra som möjligt. De förslag till åtgärder som underlättar för medarbetarna att följa med vid omlokaliseringen, ska ses dels mot bakgrund av de åtgärder som togs fram i riskbedömningen samt medarbetarnas förslag i dialoger i olika forum. Medarbetarnas uttryckta önskemål och förväntningar samt deras oro för specifika och individuella situationer har varit vägledande i projektets arbete. Projektgruppen vill påpeka att tros upprepade erbjudanden om samtal så har vi inte nått alla medarbetare i Härnösand. Att medarbetare inte valt individuellt samtal kan bero på flera orsaker t ex kortare restid än idag, pension, annat arbete, fundering på att byta bostadsort eller att man anser sig 1

2 vara trygg i situationen beträffande omlokaliseringen. Det innebär att det kan finnas ytterligare behov av individuella insatser som idag är okända. Omlokaliseringen till Sundsvall är förknippad med förlust för många i personalen. Det finns även positiva aspekter av flytten, och för delar av personalen innebär flytten en förbättrad situation, kortare restid med mera. Här har projektgruppen fokus på de medarbetare stationerade i Härnösand som inte upplever förbättringar och som anser sig få försämringar av skiftande karaktärer. De viktigaste problemområden som återkom i dialogen var: den förlängda restiden till och från arbetet och den förlängda arbetsdagen med förlusten av fritid kännbart ekonomisk förlust pga reskostnaderna oro för resan i sig, inte minst under vintertid med osäkert väglag oro för att inte bli erbjuden arbete efter flytten Det fanns en samstämmighet i de åtgärder som personalen ville förorda: att restid skulle räknas som en del av arbetsdagen att få hjälp med reskostnaderna att kunna arbeta hemifrån i större utsträckning att erbjudas pensionsavgång att få veta vilka åtgärder arbetsgivaren erbjuder och att de inte förändras innan omlokaliseringen sker 2016 Det är värt att påminna om att det redan idag finns etablerade arbetssätt som respekterar arbetstagarens fritid genom Mittuniversitetets mötesrutiner samt annat som underlättar för anställd att kombinera arbete med familjeliv. I projektgruppen har vi diskuterat många olika eventuella åtgärder, vi har olika roller och olika synsätt vilket berikat vårt arbete för personalens bäste. Vissa har haft fokus på de svagare grupper, andra på insatser för alla. Projektgruppen har belyst för- och nackdelar med de olika förslagen och är väl medvetna om att rättvisa blir en central och antagligen en besvärlig del av besluten. De flesta åtgärderna kan förknippas med orättvisa på olika sätt, av olika anställda och en millimeterrättvisa blir svår att nå. Den kanske inte ens är eftersträvansvärd. En viktig fundering är vad är det arbetsgivaren ska åtgärda? Är det en kompensation för extra kostnader som för medarbetaren i praktiken innebär en lönesänkning? Är det en kompensation för flera år av oro och ovisshet innan, under och efter verksamhetsflytt? Är det ett sätt att underlätta för flera att följa med? Är det för att undvika de extra kostnader som kommer med rekrytering av ny personal. Är det för att minimera kompetenstapp och säkra verksamheten efter flytt? Är det för att infria förväntningar efter arbetsgivarens försäkran om en generös inställning till personalen. Detta är ytterst levande i de dialoger som projektet har tagit del av. 2

3 Arbetsgivaren står inför flera val med varierande utgång. Arbetsgivaren kan välja generella åtgärder som påverkar alla anställda i Härnösand och som följer med till Sundsvall Arbetsgivaren kan välja riktade insatser för delar av personalen som har svåra situationer, eller välja både och. Med tanke på komplexiteten tror gruppen att det är det mest troliga. Tanken är inte att man väljer en enda åtgärd som löser alla knutar en gång för alla, för problembilden är mer komplex än så. Behovet av individuella lösningar kvarstår också, även vid generella insatser för personalen. Åtgärdernas varaktighet är också en viktig fråga för arbetsgivaren att ta ställning till. När och på vilket sätt bedöms behovet av att åtgärder inte längre föreligger. Arbetsgivaransvaret för till exempel rehabilitering påverkas inte, utan fortsätter som tidigare trots andra insatser. Rättvisefrågan kan påverka de medarbetare vid campus Sundsvall, som kanske själva har besvärliga resor och långa arbetsdagar men inte får samma eller liknande åtgärder. De åtgärder som arbetsgivaren sätter in för medarbetarna i Härnösand bör ses mot bakgrund av den negativa påverkan på arbetsliv, privatliv och den förlust som tidigare nämnts. Medarbetarna i Härnösand har själva inte valt omlokalisering av verksamheten och de konsekvenser som uppstår på grund av den. Ansvaret för detta åligger Mittuniversitetets ledning. Ett medvetet medarbetarfokus är tongivande i dokumentet som här presenteras. Gruppen antar att personalen kommer att läsa rapporten med stort intresse och det är viktigt att de anställda känner igen sina synpunkter från de olika dialogerna i texten. 2. Bakgrund och Projektdirektiv Bakgrund I utredningen om Mittuniversitetets framtida lokalförsörjning så sammanfattas den sammantagna bedömningen av omlokalisering av all verksamhet i Härnösand till Sundsvall; Det övergripande målet för Mittuniversitetets utbildningsverksamhet är att erbjuda attraktiva, ämnesmässigt högkvalitativa och rekryteringsmässigt uthålliga utbildningar. Utbildningsutbudet ska också kännetecknas av attraktivitet, nytänkande, framförhållning och lyhördhet. Mittuniversitet utveckling och förändring styrs av de uppsatta målen. Målen bygger på en analys av universitetets styrkefaktorer, position, regional förankring och prognoser om framtida behov och efterfrågan. Universitetet har varit framgångsrikt i arbetet med att skapa attraktiva utbildningar och har fått ett högt förtroende från studenter som visar sig i ett högt söktryck. Större beslut som det om lokaliseringen av den framtida verksamheten vid de olika campusorterna måste vägledas av hur väl de svarar mot en ökad måluppfyllelse eller till bättre förutsättningar för att nå ökad måluppfyllelse. 3

4 I en sammanvägd bedömning av dessa målsättningar bedömer universitetsledningen att alternativet med en omlokalisering av all verksamhet i Härnösand till Sundsvall bäst svarar mot de uppsatta övergripande målen för utbildningsverksamheten Projektdirektiv Projektet Lokalisering 2016 ansvarar för att genomföra flytten och alla frågor kopplade till den, som personalfrågor, kommunikation, utbildningsplanering m.m. Delprojektet personalfrågors uppdrag från ledningen syftar till att få en uppfattning av medarbetarnas behov och önskemål inför omlokaliseringen. I delprojektet ingår också ett koordineringsansvar för det fortsatta arbetet med riskanalysen kopplat till arbetsmiljön. I grunden är omlokaliseringen ett skäligt erbjudande då Härnösand och Sundsvall enligt arbetsförmedlingens definition ingår i samma geografiska arbetsmarknadsområde, vilket innebär att arbetsgivaren inte är ålagd att göra åtgärder. Universitetsledningen vill trots detta vidta vissa åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för berörd personal. Delprojektet personalfrågors uppdrag från ledningen är därför också att få en uppfattning av medarbetarnas behov och önskemål inför omlokaliseringen. Definitioner och förmåner enligt kollektivavtal Begreppet "omlokalisering" är ingen juridisk term. Omlokalisering innebär att en verksamhet flyttar från en fysisk plats till en annan, antingen inom en ort eller utanför. Den som berörs av omlokaliseringen har efter flytten arbetsskyldighet i Sundsvall. Om de som berörs inte är arbetsskyldiga i Sundsvall hanteras omlokaliseringen istället som arbetsbrist i Härnösand. Detta innebär att arbetsgivaren kan göra individuella prövningar, där det i vissa individuella fall inte är skäligt att medarbetaren ska ha en arbetsskyldighet på campus Sundsvall. Beroende på om arbetsskyldighet föreligger eller inte, hanteras trygghetsfrågorna i Trygghetsavtalet antingen genom 3 (arbetsbrist) eller genom 4 (vid arbetsskyldighet i Sundsvall). När en myndighet omlokaliserar verksamheten från en ort till en annan omfattas vanligen den anställde av arbetsskyldighet på den nya orten. Det innebär att den som inte önskar flytta med måste säga upp sig själv. Det faktum att en person säger upp sig själv kan dock påverka reglerna för rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Den som säger upp sig själv riskerar att drabbas av karens (avstängning från rätt till ersättning) under ett visst antal dagar. Nedan flöde illustrerar arbetsskyldigheten vid omlokalisering verksamhet: 4

5 Avtalsmässiga förmåner vid byte av arbetsort Det kommer att finnas medarbetare som med anledning av omlokaliseringen väljer att byta bostadsort och då gäller dessa förmåner enligt reglerna i statens villkorsavtal med dess uppdateringar per den 1 juni Vid byte av arbetsort så finns nedan villkor för rätten till flyttersättning: Byte av arbetsort sker utan arbetstagarens egen önskan Arbetstagaren går till en organisatorisk högre anställning hos myndigheten eller inom myndighetsområdet Om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning Arbetstagaren omfattas av ALFA både före och efter bytet. Byte av arbetsort i samband med att tidsbegränsade anställning upphör betraktas som utan arbetstagarens egen önskan 5

6 Flyttersättningen innehåller fler delar: Flyttlass: Transport av bohag, utan viktgräns bekostas av arbetsgivaren. Transporten ska göras av ett transportföretag som arbetsgivaren godkänner. Arbetsgivaren bekostar också transport av bohag från tillfällig till fast bostad på den nya orten, om arbetstagaren inte har kunnat få fast bostad när han/hon börjar det nya arbetet. Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare som utför bohagstransporten med eget eller hyrt fordon, får skälig ersättning för sina kostnader. Vad en skälig ersättning innebär behöver utredas vidare. Gardinpengar Arbetstagaren har rätt till s.k. gardinpengar med kronor om den tidigare bostadsytan var högst 50 m2. Om den tidigare bostadsytan översteg 50 m2 höjs beloppet med 300 kronor för varje påbörjat 25-tal m2 som ytan översteg 50 m2. Dubbelhyra En arbetstagare som måste betala för mer än en bostad har rätt till skälig ersättning för den extra bostadskostnaden. Ersättningen lämnas under högst sex månader. Om bytet av arbetsort sker utan arbetstagarens önskan och det uppkommer extra bostadskostnader på grund av barns skolgång, utbetalas ersättningen för högst tolv månader. Förskott Arbetstagaren har rätt till förskott för att betala flyttkostnad Särskilda skäl Arbetsgivaren får medge flyttersättning om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för det. 6

7 3. Roller, möten och arbetssätt i projektet personalfrågor Projektgruppen personalfrågor representeras av: Anne-Marie Hamrén PER, Gunnel Strindlund AG representant, Lollo Ljuslin ST, Alexander Rad SACO, Janet Harling HSO Härnösand, Andreas Lind HSO Sundsvall. Arbetet med förslag på riktlinjer har skett i nära samverkan med de fackliga organisationerna och skyddsorganisationen. Gruppen har träffats både i heldagsmöten och haft kortare avstämningar vid behov. Fasta datum för projektmöten har varit enligt nedan; 27/3 Uppstart projektgruppen personalfrågor 11/4 Projektmöte inkl Stefan Brattfeldt 29/4, 13/5, Projektmöten 27,5, 11/6 Den 11 april hade gruppen heldagsmöte med externa konsulten Stefan Brattfeldt för att gemensamt diskutera roller, ansvar och projektgruppens uppdrag. Gruppen kom då fram till nedan gemensamma åtgärder och gemensamma målbild. GEMENSAMMA SPELREGELER: Sekretess - förtrolighet Lämnar inte ut information ifrån gruppen utan godkännande Summering (skriftligt helst) Inget rätt eller fel Inte värdera varandras åsikter Provtänka prov-säga Hur vi kommunicerar. Med VEM och NÄR Prioritera gruppmöten KORTSIKTIGT MÅL: Generell åtgärdsplan klar innan sommaren LÅNGSIKTIGT MÅL: Kriterier för individuell prövning 7

8 4. Nulägesbild I april 2013 har Mittuniversitet totalt 187 personer anställda med placering i Härnösand, cirka två tredjedelar av personalen tillhör kategorin lärare/forskare. Resterande del utgörs av administrativ personal inom fakulteterna, förvaltningen och biblioteket. Vid omlokaliseringen till Sundsvall kommer merparten av medarbetarna att erbjudas att följa med. Universitetsförvaltningens stöd till kärnverksamheten är till stora delar oberoende av ort förutom det stöd som kräver en fysisk närvaro på campus. Det som påverkas är de servicedelar som innebär att starta upp ett campus. Då omlokaliseringen planeras till sommaren 2016 så antas arbetsgivaren kunna hantera en eventuell övertalighet i form av naturliga avgångar under kommande treårsperiod. För gruppen lokalvårdare på campus Härnösand finns dock inget motsvarande arbete på campus Sundsvall, så inom den gruppen blir det fråga om övertalighet. Arbetsgivaren kommer att ha en riktad dialog till denna arbetsgrupp. Åldersfördelning anställda i Härnösand Ålder Antal Totalt 187 Bostadsort och geografi, antal medarbetare För att få en uppfattning om hur många medarbetare som med anledning av beslutet om omlokalisering kommer att få börja pendla till arbetet tog vi fram statistik över medarbetarnas bostadsadress som visar fördelningen över bostadsorter som idag torde innebära en pendling Antal i Sundsvall: 21 Inom ca 2,5 mil från Sundsvall 7 Längre än 10 mil söder om Sundsvall (inkl Hudik) 19 Härnösands närhet 7 Östersunds närhet 5 Inom ca 1-5 mil norr om Härnösand 8 8

9 Inom ca 6-10 mil norr om Härnösand 4 Mer än 10 mil norr om Härnösand 6 Annat land 1 Summa: 78 personer Fördelningen mellan lärare/forskare och TA/personal av de boende i Härnösand med omnejd är 46 % TA/ personal och 54 % lärare/forskare Individuella samtal Som en första prioritering ville projektgruppen få en nulägesbild av respektive medarbetares tankar kring omlokaliseringen och hur medarbetare i dagsläget ställer sig till frågan att arbetsplatsen flyttas till campus Sundsvall. Projektgruppen fann att ett personligt och individuellt samtal skulle ge bästa möjlighet till det. Syftet med samtalen var att dels minska den individuella oron och stressen kring denna fråga, men också att få en uppfattning om medarbetarnas individuella situation. Inbjudan till ett individuellt samtal samt påminnelse skickades ut via mail till alla medarbetare i Härnösand den 23/3, 4/4, 19/4. Dessutom har de båda fackliga ordförandena bett sina medlemmar att komma med idéer och förslag inför omlokaliseringen till Sundsvall. De individuella samtalen utgick ifrån nedan korta frågeställningar: Hur ställer du dig till frågan att följa med till Sundsvall? Har du några särskilda skäl som du vill ange? Vilka är dina förhoppningar och farhågor? Känner du behov av stöd? Om ja ge exempel Finns det något särskilt du vill skicka med till projektgruppen personalfrågor? Projektgruppen personalfrågor har genomfört ett 50 tal individuella samtal med medarbetare i Härnösand. En sammanställning av de genomförda samtalen visar på en röd tråd av förväntningar och önskemål samt också ett antal hälsorelaterade skäl på individnivå som försvårar en pendling till campus Sundsvall. Flertalet medarbetarna uttrycker en försämring av deras totala arbetssituation, då pendlingen till Sundsvall genererar betydligt längre arbetsdagar som kräver en framtida anpassning av privatlivet, t ex hämtning/lämning på dagis/skola, fritidsaktiviteter med mera. Flera har också uttryckt önskemål om att få garanti eller kvitto från arbetsgivaren att få följa med till Sundsvall, en del uttrycker oro för övertalighet samt att de aktivt söker nya arbetsmöjligheter utanför Mittuniversitetet med önskemål att få ett fortsatt arbete på orten Härnösand. 9

10 Nedan punkter sammanfattar i stora drag en röd tråd av de förväntningar och önskemål som kommunicerats i samtalen: busskort eller att arbetsgivaren tillhandahåller Miun buss resa på arbetstid arbetsgivaren erbjuder pensionsavgångar möjlighet att arbeta hemifrån(i bostaden) 5. Förslag på aktiviteter och åtgärder Projektgruppen har tagit fram ett antal förslag på aktiviteter och åtgärder. Kalkyler och överslagsberäkningar har gjorts utifrån dagens kostnads bild. Då omlokaliseringen sker 2016 så är det svårt att förutse kostnadsläget. Projektgruppen antar att det är maximalt 120 personer som kommer att vara föremål för åtgärd med anledning av nuvarande bostadsort. Pendelhjälp Busskort I april 2013 kostar en bussresa mellan Härnösand-Sundsvall tur och retur 91 kr. Idag finns 2 bussar på morgonen som tar 58 min restid utan byten och som går till Campus i Sundsvall. Fördelar Fördel för den anställde att få möjlighet att arbeta på bussen. Det finns både säkerhets och miljöaspekter med att åka kollektivtrafik istället för egen bil. Busskortet kan i dagsläget användas både för buss och tåg, vilket ger en ökad flexibilitet i resandet(hur kortet och debiteringen fungerar i praktiken måste utredas vidare) Nackdelar Ses som skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren bekostar den anställdes arbetsresor så har den anställde fått en både skatte - och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) Pendling med tåg I april 2013 kostar en tågresa mellan Härnösand-Sundsvall tur och retur 134 kr Fördelar En fördel för den anställde är att ha möjlighet att arbeta på tåget. Det finns både säkerhets och miljöaspekter med att åka kollektivtrafik. Tågstationen Sundsvall västra ligger på behagligt avstånd från Campus Sundsvall. Det är smidigare att arbeta på tåget än bussen, samt att tåget tar kortare restid, ca minuters resa. 10

11 Nackdelar Ses som skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren bekostar den anställdes arbetsresor så har den anställde fått en både skatte och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) I dagsläget inte tillförlitliga förbindelser pga tekniska problem med tågen. Pendlingsersättning Arbetsgivaren erbjuder pendlingsersättning till den nya orten. Ersättning för dagpendling ges om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är mellan cirka 50 km och 150 km enkel resväg. (arbetsdagen inklusive pendlingen bör inte vara längre än cirka 12 timmar per dag) Ersättning med kronor per månad för dagpendling. Med bakgrund av bostadsgeografin så kan ca 120 personer maximalt antal resande mellan Härnösand och Sundsvall. Fördelar Viss ekonomisk lättnad för medarbetaren Nackdelar Ses som förmån, om arbetsgivaren bekostar den anställdes arbetsresor så har den anställde fått en både skatte och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) Miun buss Arbetsgivaren tillhandahåller en egen pendlingsbuss till och från Campus Härnösand/Campus Sundsvall. En buss dagligen med avgångstider anpassade till ordinarie arbetstiden T/A personal ex vintertid kl Med anledning av att omlokaliseringen ligger 3 år bort så har projektgruppen inte gått ut med någon riktig offertförfrågan. Fördelar Underlättar för den anställde att ta sig till campus Sundsvall, samt att bussen går från campus till campus, inga extra tider för att ta sig från den centrala busstationen till campus. Mer förtroligt att arbeta på bussen. Det finns både säkerhets och miljöaspekter i att åka gemensamt istället för med egen bil. Nackdelar Skattepliktig förmån. Variation i antal resenärer över tid, ingen flexibilitet i avgångar med en buss tur och retur 11

12 Resa på arbetstid Fördelar Restiden inkluderas i arbetstiden, vilket inte genererar längre arbetsdagar vid pendlig till annan tjänstgöringsort. Tillgängligheten till barn, förskola, skola och fritidsaktiviteter blir opåverkad. Möjlighet att arbeta på buss och tåg. Nackdelar Reellt stor kostnad och tjänsteplaneringsomställning för arbetsgivaren. Möjligheten att arbeta på buss och tåg gäller inte för alla. Pengar direkt i lönekuvert förslagsvis 1000 kronor per månad Ett Härnösandstillägg Ett lönepåslag för alla som idag är anställda med Härnösand som stationeringsort, och som flyttar med till Sundsvall Påslaget träder i kraft vid flytt. Nyanställda som kommer till under perioden fram till flytt täcks inte av samma villkor. Alla som arbetar på campus Härnösand vid flytten får Härnösandstillägget, oavsett avståndet till den nya arbetsplatsen eller andra faktorer som har diskuterats. Fördelar Den anställde kan välja olika lösningar över tid, då det finns en inbyggd flexibilitet utan bindning till en allmän lösning. Tillägget är ingen skattepliktig förmån, som busskort eller andra alternativ vilket gynnar arbetstagaren. Nackdelar En person med hög lön får samma påslag som en person med lägre lön, och åtgärden är inte kopplad till faktiska ekonomiska behov eller svårigheter. Det kan uppfattas av de anställda vid de två andra campusorterna som orättvist tillägg. 12

13 Individuell prövning Individuell prövning innebär att arbetsgivaren kan anse att det finns individuella aspekter som gör att det inte är skäligt att kräva att den anställde ska pendla till arbetsplatsen på campus Sundsvall. Under projektarbetets gång och i dialog med medarbetare finns ett antal fall identifierade fall för individuell prövning te x Den anställde har en planerad pensionsavgång i närtid till omlokaliseringen 2016 Den anställde kan visa på diagnostiserade hälsoskäl som kan försämras vid pendling Den anställde får längre än 12 tim arbetsdag i och med pendling kopplad till boende och pendlingsmöjlighet Det är arbetsgivaren som beslutar om individuell prövning och därmed också anpassade åtgärder, te x uppsägning p g a av arbetsbrist och tillgång till Trygghetsavtalet. Den anställde omfattas i olika omfattning av Trygghetsavtalet beroende på hur lång anställningstiden den har. Trygghetsstiftelsen hjälper individer som sägs upp på grund av arbetsbrist alternativt säger upp sig själv om man inte vill flytta med när verksamheten omlokaliseras till en annan ort. I det fall arbetsgivaren anser detta skäligt så kommer en dialog att ske mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. Fördelar En möjlighet att ta hänsyn till medarbetares särskilda och individuella behov Nackdelar Individuell prövning är just individuell prövning med risk att ifrågasättas av andra utifrån orättvisaspekter. Delpension enligt lokalt avtal Delpensionsavtalet innebär, om arbetsgivaren så medger, att fr o m den månad arbetstagaren fyller 61 år eller senare erhålla delpension. Delpension kan utges längst till den månad arbetstagaren fyller 65 år. Det är alltid arbetsgivaren som avgör om delpension beviljas. Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension, som vid alla andra verksamhetsbeslut, att främst beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar. Ansökan beviljas i normalfallet med 20% från den månad arbetstagaren fyller 61 år och med 50% från den månad arbetstagaren fyller 63 år. Anställd har rätt att ansöka om delpension - om det bedöms som viktigt för verksamheten att behålla en anställd med svårersättlig och värdefull kompetens 13

14 - om risk finns för att den anställde inte kommer att orka arbeta heltid även om sjukdom inte föreligger - om delpension kan underlätta generationsväxling - om delpension underlättar hantering av avveckling av kompetens i omställningssyfte exempelvis vid tidiga åtgärder Pensionsersättning Pensionsersättning är en rättighet för arbetstagare som omfattas av Trygghetsavtalet, är uppsagd på grund av arbetsbrist och har mindre än fyra år kvar till pensionsåldern. Detta förutsätter att arbetstagaren inte har tackat nej till en liknande anställning hos arbetsgivaren. Det finns en möjlighet att få pensionsersättning för arbetstagare som har fyllt 61 år och som avgår frivilligt vid en omställningsprocess. Villkoret är att arbetstagare ställer sin plats till förfogande och skapar möjlighet för en uppsagd eller uppsägningshotad att få ny eller fortsatt anställning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren beslutar om frivillighet med pensionsersättning ska användas som en åtgärd vid en omställningsprocess. Skatteverkets regelverk för resa till och från arbetet Anställdas resor mellan bostaden och arbetsplatsen (tjänstestället) är sk arbetsresor, de är alltid privata. Om arbetsgivaren bekostar sådana resor har den anställde fått en både skatte och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) Om MIUN abonnerar en buss så skall det ses som att den anställde fått en skattepliktig och avgiftspliktig ersättning. (Hur detta skall räknas fram får vi om behov finns ställa en direkt fråga till skatteverket) Om man köper årskort till medarbetare, skall man förmånsbeskattas på hela beloppet. Korten skall inte heller användas för privata resor, om man använder kortet privat skall detta inrapporteras för avdrag. Som regel krävs det att avståndet är minst två kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen för att avdrag ska kunna göras. Avdrag medges för: De utgifter du haft för t.ex. kollektivtrafik eller lösa biljetter. Endast den del av utgifterna som överstiger kronor är avdragsgill. Du som har tillstånd till färdtjänst kan få avdrag för dina utgifter för färdtjänstresor till och från arbetet oberoende av avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan dock bara få avdrag för resor till och från arbetet för den del av dina utgifter som är högre än kronor. 14

15 Avdrag medges inte för Årskort som köpts i förskott för att användas året efter. 6. Summering Denna rapport är ett första steg i projektgruppens arbete som fortsätter fram till omlokaliseringen och eventuellt längre. Världen och individens situation är föränderlig, vår belysning speglar den verklighet gäller idag. Det kommer säkert att uppstå behov som idag är omöjliga att känna till. För att kunna återgå till en normal arbetsmiljö utan ovisshet om förutsättningarna för omlokaliseringen, är det av yttersta vikt att ledningens fattade beslut gällande åtgärderna kommuniceras och är fortsatt fastslagna fram till dess att omlokaliseringen sker Beslut om åtgärder är den första konkreta handling efter styrelsebeslutet om omlokalisering. De handlingar ledningen nu bestämmer sig för är dels grundläggande för situationen som blir när verksamheten är omlokaliserad och uppbyggd i Sundsvall, men också en viktig faktor för att fortsättningsvis också vara och uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Projektgruppen är övertygad om att de flesta knutar kommer att kunna lösas under de tre kommande åren. 15

16 7. Beslut, tidplan och kommunikation Rapport från projektet personalfrågor redovisas för ledningen den 5 juni Kommunikation därefter sker enligt kommunikationsplanen för omlokalisering Länkar: Villkorsavtalet Trygghetsstiftelsen Skatteverket tml Buss & Tåg et+(svall)&ajaxfrom=härnösand+resec.+(hsand)%7c898%7c0&ajaxto=mittuniversitetet+(svall )%7c351%7c0&time=07:00&date=

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012

2012-02-23. Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2012-02-23 Partsgemensam kommentar till Trygghetsavtalet TA - i dess lydelse från och med den 1 april 2012 2 Inledning Denna kommentar är framtagen i syfte att klargöra den tillämpning av Trygghetsavtalet

Läs mer

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun.

Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. Utredning om upphandling av kommunens insatser inom personlig assistans enligt LASS och LSS i Hofors kommun. 2011-11-20 Planum Organisation AB Göran Svensson Inledning... 3 Lagstiftning... 3 Motiv till

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen

2009/99-5. Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 2009/99-5 Den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen MISSIV DATUM DIARIENR 2009-05-29 2009/99-5 ERT DATUM ER BETECKNING Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag att följa

Läs mer

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet

Kompetensutvecklingsförsäkring. en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Kompetensutvecklingsförsäkring en pusselbit som saknas i det livslånga lärandet Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Bakgrund 5 Kunskapssamhället 7 Arbetsmarknaden 9 Utanför arbetsmarknaden 9 Inne på arbetsmarknaden

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

Avtal om delpension kommentarer

Avtal om delpension kommentarer Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll 5 Delpension enligt lag och avtal före 1 januari 2003 5 Avtal om delpension fr.o.m. 1 januari 2003 5 Delpensionsavtalet 5

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Verksamhetsanpassa arbetstiden

Verksamhetsanpassa arbetstiden Verksamhetsanpassa arbetstiden Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Enheterna för Arbetsgivarutveckling och Förhandling Produktion & formgivning: Informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96

SLUTRAPPORT. Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning. 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 SLUTRAPPORT Översyn av kundvalet för hemtjänst, ledsagning och avlösning 2013-05-02 Annika Lindstrand & Emelie Berglund SÄN 2013/96 Sammanfattning Nacka kommun har tillämpat kundval för hemtjänst sedan

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell

Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Handbok för Värnamo kommuns projektmodell Innehåll 1. VAD ÄR ETT PROJEKT?... 4 1.1 DETTA ÄR ETT PROJEKT... 4 PROJEKTETS SYFTE OCH MÅL... 4 PROJEKTETS FÖRANKRING... 5 SAMVERKAN I EN TILLFÄLLIG ORGANISATION...

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården

Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården Företagshälsovård i staten rapport från en undersökning Statliga myndigheters syn på samarbetet med företagshälsovården På uppdrag av Partsrådet Rapport 2010 05 27 Stig Tegle, Tegle Research Åsa Axelsdotter

Läs mer

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013

SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 SAMMANFATTNING AV KONFERENSSERIEN RIB 2012 2013 Sammanställt av Rådet för RIB konferenserna Johan Fors, Räddningstjänsten Storgöteborg Eva Marie Wiik Hultén, Räddningstjänsten Storgöteborg Jimmy Haglund,

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Flyinge Utveckling i projekt TreFas

Flyinge Utveckling i projekt TreFas Flyinge Utveckling i projekt TreFas av Gunnar Petersson Oktober 2011 2 Förord Denna rapport beskriver hur den ideella Flyinge Utveckling i projekt TreFas arbetat med att stärka andra föreningar från den

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21

Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 1(32) Socialdepartementet Handläggare TCO Åsa Forsell Asa.forsell@tco.se Mats Essemyr Mats.essemyr@tco.se Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21 TCOs inledande kommentarer TCO har beretts tillfälle

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Grundläggande vuxenutbildning

Grundläggande vuxenutbildning Rapport 2012 Dnr 403-2011:5237 Grundläggande vuxenutbildning En granskning av uppföljning och anpassning av utbildningen Innehåll 1. Sammanfattande slutsatser... 2 2. Inledning... 6 2.1 Frågor... 6 2.1.1.

Läs mer