Rapport Lokalisering 2016 delprojekt personalfrågor Förslag på riktlinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport Lokalisering 2016 delprojekt personalfrågor Förslag på riktlinjer"

Transkript

1 Rapport Lokalisering 2016 delprojekt personalfrågor Förslag på riktlinjer 1. Inledning I dagsläget pågår implementeringsfasen av flera omställningsprocesser. Under omställningstiden åligger det arbetsgivaren att på bästa sätt säkerställa de anställdas arbetsmiljö. Omsorgen om medarbetarna kan bestå av åtgärder på individuell, kollektiv, och verksamhetsmässig nivå som innebär ekonomiska kostnader för arbetsgivaren. Enligt Mittuniversitetets policy för en god arbetsmiljö ska sådana kostnader ses som en investering i framtiden, i det här fallet en gemensam sådan på Campus Sundsvall. Det finns tydliga personalpolitiska aspekter på arbetsgivarens hantering av medarbetarnas situation, där agerandet kan stilla oro och bidra till en framtidstro för anställda att sikta in sig på. Det är därför viktigt att beslutet om åtgärder kommer tidigt i processen och att beslutet ligger fast fram tills att omlokaliseringen sker sommaren En omställning av den storlek som omlokaliseringen av all verksamhet innebär, föranleder behov av en noggrann belysning av riskerna samt en bedömning av dem. Riskbedömningen som gjordes som en del av underlaget till universitetsstyrelsen inför beslutet belyste ett antal riskområden och föreslog lämpliga konkreta åtgärder för att minimera, lindra eller undanröja risker till en god arbetsmiljö före, under och efter flytten. Riskbedömningsdokumentet, där medarbetarnas röst är som tydligast, övergick i en handlingsplan som ska säkra en god arbetsmiljö för alla anställda, och en fullgod studiemiljö för alla Mittuniversitets studenter. En stor utmaning är att realistiskt identifiera riskerna och planera relevanta åtgärder så att de anställdas arbetsmiljö och studenternas studiemiljö blir så bra som möjligt. De förslag till åtgärder som underlättar för medarbetarna att följa med vid omlokaliseringen, ska ses dels mot bakgrund av de åtgärder som togs fram i riskbedömningen samt medarbetarnas förslag i dialoger i olika forum. Medarbetarnas uttryckta önskemål och förväntningar samt deras oro för specifika och individuella situationer har varit vägledande i projektets arbete. Projektgruppen vill påpeka att tros upprepade erbjudanden om samtal så har vi inte nått alla medarbetare i Härnösand. Att medarbetare inte valt individuellt samtal kan bero på flera orsaker t ex kortare restid än idag, pension, annat arbete, fundering på att byta bostadsort eller att man anser sig 1

2 vara trygg i situationen beträffande omlokaliseringen. Det innebär att det kan finnas ytterligare behov av individuella insatser som idag är okända. Omlokaliseringen till Sundsvall är förknippad med förlust för många i personalen. Det finns även positiva aspekter av flytten, och för delar av personalen innebär flytten en förbättrad situation, kortare restid med mera. Här har projektgruppen fokus på de medarbetare stationerade i Härnösand som inte upplever förbättringar och som anser sig få försämringar av skiftande karaktärer. De viktigaste problemområden som återkom i dialogen var: den förlängda restiden till och från arbetet och den förlängda arbetsdagen med förlusten av fritid kännbart ekonomisk förlust pga reskostnaderna oro för resan i sig, inte minst under vintertid med osäkert väglag oro för att inte bli erbjuden arbete efter flytten Det fanns en samstämmighet i de åtgärder som personalen ville förorda: att restid skulle räknas som en del av arbetsdagen att få hjälp med reskostnaderna att kunna arbeta hemifrån i större utsträckning att erbjudas pensionsavgång att få veta vilka åtgärder arbetsgivaren erbjuder och att de inte förändras innan omlokaliseringen sker 2016 Det är värt att påminna om att det redan idag finns etablerade arbetssätt som respekterar arbetstagarens fritid genom Mittuniversitetets mötesrutiner samt annat som underlättar för anställd att kombinera arbete med familjeliv. I projektgruppen har vi diskuterat många olika eventuella åtgärder, vi har olika roller och olika synsätt vilket berikat vårt arbete för personalens bäste. Vissa har haft fokus på de svagare grupper, andra på insatser för alla. Projektgruppen har belyst för- och nackdelar med de olika förslagen och är väl medvetna om att rättvisa blir en central och antagligen en besvärlig del av besluten. De flesta åtgärderna kan förknippas med orättvisa på olika sätt, av olika anställda och en millimeterrättvisa blir svår att nå. Den kanske inte ens är eftersträvansvärd. En viktig fundering är vad är det arbetsgivaren ska åtgärda? Är det en kompensation för extra kostnader som för medarbetaren i praktiken innebär en lönesänkning? Är det en kompensation för flera år av oro och ovisshet innan, under och efter verksamhetsflytt? Är det ett sätt att underlätta för flera att följa med? Är det för att undvika de extra kostnader som kommer med rekrytering av ny personal. Är det för att minimera kompetenstapp och säkra verksamheten efter flytt? Är det för att infria förväntningar efter arbetsgivarens försäkran om en generös inställning till personalen. Detta är ytterst levande i de dialoger som projektet har tagit del av. 2

3 Arbetsgivaren står inför flera val med varierande utgång. Arbetsgivaren kan välja generella åtgärder som påverkar alla anställda i Härnösand och som följer med till Sundsvall Arbetsgivaren kan välja riktade insatser för delar av personalen som har svåra situationer, eller välja både och. Med tanke på komplexiteten tror gruppen att det är det mest troliga. Tanken är inte att man väljer en enda åtgärd som löser alla knutar en gång för alla, för problembilden är mer komplex än så. Behovet av individuella lösningar kvarstår också, även vid generella insatser för personalen. Åtgärdernas varaktighet är också en viktig fråga för arbetsgivaren att ta ställning till. När och på vilket sätt bedöms behovet av att åtgärder inte längre föreligger. Arbetsgivaransvaret för till exempel rehabilitering påverkas inte, utan fortsätter som tidigare trots andra insatser. Rättvisefrågan kan påverka de medarbetare vid campus Sundsvall, som kanske själva har besvärliga resor och långa arbetsdagar men inte får samma eller liknande åtgärder. De åtgärder som arbetsgivaren sätter in för medarbetarna i Härnösand bör ses mot bakgrund av den negativa påverkan på arbetsliv, privatliv och den förlust som tidigare nämnts. Medarbetarna i Härnösand har själva inte valt omlokalisering av verksamheten och de konsekvenser som uppstår på grund av den. Ansvaret för detta åligger Mittuniversitetets ledning. Ett medvetet medarbetarfokus är tongivande i dokumentet som här presenteras. Gruppen antar att personalen kommer att läsa rapporten med stort intresse och det är viktigt att de anställda känner igen sina synpunkter från de olika dialogerna i texten. 2. Bakgrund och Projektdirektiv Bakgrund I utredningen om Mittuniversitetets framtida lokalförsörjning så sammanfattas den sammantagna bedömningen av omlokalisering av all verksamhet i Härnösand till Sundsvall; Det övergripande målet för Mittuniversitetets utbildningsverksamhet är att erbjuda attraktiva, ämnesmässigt högkvalitativa och rekryteringsmässigt uthålliga utbildningar. Utbildningsutbudet ska också kännetecknas av attraktivitet, nytänkande, framförhållning och lyhördhet. Mittuniversitet utveckling och förändring styrs av de uppsatta målen. Målen bygger på en analys av universitetets styrkefaktorer, position, regional förankring och prognoser om framtida behov och efterfrågan. Universitetet har varit framgångsrikt i arbetet med att skapa attraktiva utbildningar och har fått ett högt förtroende från studenter som visar sig i ett högt söktryck. Större beslut som det om lokaliseringen av den framtida verksamheten vid de olika campusorterna måste vägledas av hur väl de svarar mot en ökad måluppfyllelse eller till bättre förutsättningar för att nå ökad måluppfyllelse. 3

4 I en sammanvägd bedömning av dessa målsättningar bedömer universitetsledningen att alternativet med en omlokalisering av all verksamhet i Härnösand till Sundsvall bäst svarar mot de uppsatta övergripande målen för utbildningsverksamheten Projektdirektiv Projektet Lokalisering 2016 ansvarar för att genomföra flytten och alla frågor kopplade till den, som personalfrågor, kommunikation, utbildningsplanering m.m. Delprojektet personalfrågors uppdrag från ledningen syftar till att få en uppfattning av medarbetarnas behov och önskemål inför omlokaliseringen. I delprojektet ingår också ett koordineringsansvar för det fortsatta arbetet med riskanalysen kopplat till arbetsmiljön. I grunden är omlokaliseringen ett skäligt erbjudande då Härnösand och Sundsvall enligt arbetsförmedlingens definition ingår i samma geografiska arbetsmarknadsområde, vilket innebär att arbetsgivaren inte är ålagd att göra åtgärder. Universitetsledningen vill trots detta vidta vissa åtgärder som behövs för att underlätta omställningen för berörd personal. Delprojektet personalfrågors uppdrag från ledningen är därför också att få en uppfattning av medarbetarnas behov och önskemål inför omlokaliseringen. Definitioner och förmåner enligt kollektivavtal Begreppet "omlokalisering" är ingen juridisk term. Omlokalisering innebär att en verksamhet flyttar från en fysisk plats till en annan, antingen inom en ort eller utanför. Den som berörs av omlokaliseringen har efter flytten arbetsskyldighet i Sundsvall. Om de som berörs inte är arbetsskyldiga i Sundsvall hanteras omlokaliseringen istället som arbetsbrist i Härnösand. Detta innebär att arbetsgivaren kan göra individuella prövningar, där det i vissa individuella fall inte är skäligt att medarbetaren ska ha en arbetsskyldighet på campus Sundsvall. Beroende på om arbetsskyldighet föreligger eller inte, hanteras trygghetsfrågorna i Trygghetsavtalet antingen genom 3 (arbetsbrist) eller genom 4 (vid arbetsskyldighet i Sundsvall). När en myndighet omlokaliserar verksamheten från en ort till en annan omfattas vanligen den anställde av arbetsskyldighet på den nya orten. Det innebär att den som inte önskar flytta med måste säga upp sig själv. Det faktum att en person säger upp sig själv kan dock påverka reglerna för rätt till ersättning från arbetslöshetskassan. Den som säger upp sig själv riskerar att drabbas av karens (avstängning från rätt till ersättning) under ett visst antal dagar. Nedan flöde illustrerar arbetsskyldigheten vid omlokalisering verksamhet: 4

5 Avtalsmässiga förmåner vid byte av arbetsort Det kommer att finnas medarbetare som med anledning av omlokaliseringen väljer att byta bostadsort och då gäller dessa förmåner enligt reglerna i statens villkorsavtal med dess uppdateringar per den 1 juni Vid byte av arbetsort så finns nedan villkor för rätten till flyttersättning: Byte av arbetsort sker utan arbetstagarens egen önskan Arbetstagaren går till en organisatorisk högre anställning hos myndigheten eller inom myndighetsområdet Om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl att betala flyttersättning Arbetstagaren omfattas av ALFA både före och efter bytet. Byte av arbetsort i samband med att tidsbegränsade anställning upphör betraktas som utan arbetstagarens egen önskan 5

6 Flyttersättningen innehåller fler delar: Flyttlass: Transport av bohag, utan viktgräns bekostas av arbetsgivaren. Transporten ska göras av ett transportföretag som arbetsgivaren godkänner. Arbetsgivaren bekostar också transport av bohag från tillfällig till fast bostad på den nya orten, om arbetstagaren inte har kunnat få fast bostad när han/hon börjar det nya arbetet. Arbetsgivaren får medge att en arbetstagare som utför bohagstransporten med eget eller hyrt fordon, får skälig ersättning för sina kostnader. Vad en skälig ersättning innebär behöver utredas vidare. Gardinpengar Arbetstagaren har rätt till s.k. gardinpengar med kronor om den tidigare bostadsytan var högst 50 m2. Om den tidigare bostadsytan översteg 50 m2 höjs beloppet med 300 kronor för varje påbörjat 25-tal m2 som ytan översteg 50 m2. Dubbelhyra En arbetstagare som måste betala för mer än en bostad har rätt till skälig ersättning för den extra bostadskostnaden. Ersättningen lämnas under högst sex månader. Om bytet av arbetsort sker utan arbetstagarens önskan och det uppkommer extra bostadskostnader på grund av barns skolgång, utbetalas ersättningen för högst tolv månader. Förskott Arbetstagaren har rätt till förskott för att betala flyttkostnad Särskilda skäl Arbetsgivaren får medge flyttersättning om arbetsgivaren anser att det finns särskilda skäl för det. 6

7 3. Roller, möten och arbetssätt i projektet personalfrågor Projektgruppen personalfrågor representeras av: Anne-Marie Hamrén PER, Gunnel Strindlund AG representant, Lollo Ljuslin ST, Alexander Rad SACO, Janet Harling HSO Härnösand, Andreas Lind HSO Sundsvall. Arbetet med förslag på riktlinjer har skett i nära samverkan med de fackliga organisationerna och skyddsorganisationen. Gruppen har träffats både i heldagsmöten och haft kortare avstämningar vid behov. Fasta datum för projektmöten har varit enligt nedan; 27/3 Uppstart projektgruppen personalfrågor 11/4 Projektmöte inkl Stefan Brattfeldt 29/4, 13/5, Projektmöten 27,5, 11/6 Den 11 april hade gruppen heldagsmöte med externa konsulten Stefan Brattfeldt för att gemensamt diskutera roller, ansvar och projektgruppens uppdrag. Gruppen kom då fram till nedan gemensamma åtgärder och gemensamma målbild. GEMENSAMMA SPELREGELER: Sekretess - förtrolighet Lämnar inte ut information ifrån gruppen utan godkännande Summering (skriftligt helst) Inget rätt eller fel Inte värdera varandras åsikter Provtänka prov-säga Hur vi kommunicerar. Med VEM och NÄR Prioritera gruppmöten KORTSIKTIGT MÅL: Generell åtgärdsplan klar innan sommaren LÅNGSIKTIGT MÅL: Kriterier för individuell prövning 7

8 4. Nulägesbild I april 2013 har Mittuniversitet totalt 187 personer anställda med placering i Härnösand, cirka två tredjedelar av personalen tillhör kategorin lärare/forskare. Resterande del utgörs av administrativ personal inom fakulteterna, förvaltningen och biblioteket. Vid omlokaliseringen till Sundsvall kommer merparten av medarbetarna att erbjudas att följa med. Universitetsförvaltningens stöd till kärnverksamheten är till stora delar oberoende av ort förutom det stöd som kräver en fysisk närvaro på campus. Det som påverkas är de servicedelar som innebär att starta upp ett campus. Då omlokaliseringen planeras till sommaren 2016 så antas arbetsgivaren kunna hantera en eventuell övertalighet i form av naturliga avgångar under kommande treårsperiod. För gruppen lokalvårdare på campus Härnösand finns dock inget motsvarande arbete på campus Sundsvall, så inom den gruppen blir det fråga om övertalighet. Arbetsgivaren kommer att ha en riktad dialog till denna arbetsgrupp. Åldersfördelning anställda i Härnösand Ålder Antal Totalt 187 Bostadsort och geografi, antal medarbetare För att få en uppfattning om hur många medarbetare som med anledning av beslutet om omlokalisering kommer att få börja pendla till arbetet tog vi fram statistik över medarbetarnas bostadsadress som visar fördelningen över bostadsorter som idag torde innebära en pendling Antal i Sundsvall: 21 Inom ca 2,5 mil från Sundsvall 7 Längre än 10 mil söder om Sundsvall (inkl Hudik) 19 Härnösands närhet 7 Östersunds närhet 5 Inom ca 1-5 mil norr om Härnösand 8 8

9 Inom ca 6-10 mil norr om Härnösand 4 Mer än 10 mil norr om Härnösand 6 Annat land 1 Summa: 78 personer Fördelningen mellan lärare/forskare och TA/personal av de boende i Härnösand med omnejd är 46 % TA/ personal och 54 % lärare/forskare Individuella samtal Som en första prioritering ville projektgruppen få en nulägesbild av respektive medarbetares tankar kring omlokaliseringen och hur medarbetare i dagsläget ställer sig till frågan att arbetsplatsen flyttas till campus Sundsvall. Projektgruppen fann att ett personligt och individuellt samtal skulle ge bästa möjlighet till det. Syftet med samtalen var att dels minska den individuella oron och stressen kring denna fråga, men också att få en uppfattning om medarbetarnas individuella situation. Inbjudan till ett individuellt samtal samt påminnelse skickades ut via mail till alla medarbetare i Härnösand den 23/3, 4/4, 19/4. Dessutom har de båda fackliga ordförandena bett sina medlemmar att komma med idéer och förslag inför omlokaliseringen till Sundsvall. De individuella samtalen utgick ifrån nedan korta frågeställningar: Hur ställer du dig till frågan att följa med till Sundsvall? Har du några särskilda skäl som du vill ange? Vilka är dina förhoppningar och farhågor? Känner du behov av stöd? Om ja ge exempel Finns det något särskilt du vill skicka med till projektgruppen personalfrågor? Projektgruppen personalfrågor har genomfört ett 50 tal individuella samtal med medarbetare i Härnösand. En sammanställning av de genomförda samtalen visar på en röd tråd av förväntningar och önskemål samt också ett antal hälsorelaterade skäl på individnivå som försvårar en pendling till campus Sundsvall. Flertalet medarbetarna uttrycker en försämring av deras totala arbetssituation, då pendlingen till Sundsvall genererar betydligt längre arbetsdagar som kräver en framtida anpassning av privatlivet, t ex hämtning/lämning på dagis/skola, fritidsaktiviteter med mera. Flera har också uttryckt önskemål om att få garanti eller kvitto från arbetsgivaren att få följa med till Sundsvall, en del uttrycker oro för övertalighet samt att de aktivt söker nya arbetsmöjligheter utanför Mittuniversitetet med önskemål att få ett fortsatt arbete på orten Härnösand. 9

10 Nedan punkter sammanfattar i stora drag en röd tråd av de förväntningar och önskemål som kommunicerats i samtalen: busskort eller att arbetsgivaren tillhandahåller Miun buss resa på arbetstid arbetsgivaren erbjuder pensionsavgångar möjlighet att arbeta hemifrån(i bostaden) 5. Förslag på aktiviteter och åtgärder Projektgruppen har tagit fram ett antal förslag på aktiviteter och åtgärder. Kalkyler och överslagsberäkningar har gjorts utifrån dagens kostnads bild. Då omlokaliseringen sker 2016 så är det svårt att förutse kostnadsläget. Projektgruppen antar att det är maximalt 120 personer som kommer att vara föremål för åtgärd med anledning av nuvarande bostadsort. Pendelhjälp Busskort I april 2013 kostar en bussresa mellan Härnösand-Sundsvall tur och retur 91 kr. Idag finns 2 bussar på morgonen som tar 58 min restid utan byten och som går till Campus i Sundsvall. Fördelar Fördel för den anställde att få möjlighet att arbeta på bussen. Det finns både säkerhets och miljöaspekter med att åka kollektivtrafik istället för egen bil. Busskortet kan i dagsläget användas både för buss och tåg, vilket ger en ökad flexibilitet i resandet(hur kortet och debiteringen fungerar i praktiken måste utredas vidare) Nackdelar Ses som skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren bekostar den anställdes arbetsresor så har den anställde fått en både skatte - och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) Pendling med tåg I april 2013 kostar en tågresa mellan Härnösand-Sundsvall tur och retur 134 kr Fördelar En fördel för den anställde är att ha möjlighet att arbeta på tåget. Det finns både säkerhets och miljöaspekter med att åka kollektivtrafik. Tågstationen Sundsvall västra ligger på behagligt avstånd från Campus Sundsvall. Det är smidigare att arbeta på tåget än bussen, samt att tåget tar kortare restid, ca minuters resa. 10

11 Nackdelar Ses som skattepliktig förmån. Om arbetsgivaren bekostar den anställdes arbetsresor så har den anställde fått en både skatte och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) I dagsläget inte tillförlitliga förbindelser pga tekniska problem med tågen. Pendlingsersättning Arbetsgivaren erbjuder pendlingsersättning till den nya orten. Ersättning för dagpendling ges om avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen är mellan cirka 50 km och 150 km enkel resväg. (arbetsdagen inklusive pendlingen bör inte vara längre än cirka 12 timmar per dag) Ersättning med kronor per månad för dagpendling. Med bakgrund av bostadsgeografin så kan ca 120 personer maximalt antal resande mellan Härnösand och Sundsvall. Fördelar Viss ekonomisk lättnad för medarbetaren Nackdelar Ses som förmån, om arbetsgivaren bekostar den anställdes arbetsresor så har den anställde fått en både skatte och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) Miun buss Arbetsgivaren tillhandahåller en egen pendlingsbuss till och från Campus Härnösand/Campus Sundsvall. En buss dagligen med avgångstider anpassade till ordinarie arbetstiden T/A personal ex vintertid kl Med anledning av att omlokaliseringen ligger 3 år bort så har projektgruppen inte gått ut med någon riktig offertförfrågan. Fördelar Underlättar för den anställde att ta sig till campus Sundsvall, samt att bussen går från campus till campus, inga extra tider för att ta sig från den centrala busstationen till campus. Mer förtroligt att arbeta på bussen. Det finns både säkerhets och miljöaspekter i att åka gemensamt istället för med egen bil. Nackdelar Skattepliktig förmån. Variation i antal resenärer över tid, ingen flexibilitet i avgångar med en buss tur och retur 11

12 Resa på arbetstid Fördelar Restiden inkluderas i arbetstiden, vilket inte genererar längre arbetsdagar vid pendlig till annan tjänstgöringsort. Tillgängligheten till barn, förskola, skola och fritidsaktiviteter blir opåverkad. Möjlighet att arbeta på buss och tåg. Nackdelar Reellt stor kostnad och tjänsteplaneringsomställning för arbetsgivaren. Möjligheten att arbeta på buss och tåg gäller inte för alla. Pengar direkt i lönekuvert förslagsvis 1000 kronor per månad Ett Härnösandstillägg Ett lönepåslag för alla som idag är anställda med Härnösand som stationeringsort, och som flyttar med till Sundsvall Påslaget träder i kraft vid flytt. Nyanställda som kommer till under perioden fram till flytt täcks inte av samma villkor. Alla som arbetar på campus Härnösand vid flytten får Härnösandstillägget, oavsett avståndet till den nya arbetsplatsen eller andra faktorer som har diskuterats. Fördelar Den anställde kan välja olika lösningar över tid, då det finns en inbyggd flexibilitet utan bindning till en allmän lösning. Tillägget är ingen skattepliktig förmån, som busskort eller andra alternativ vilket gynnar arbetstagaren. Nackdelar En person med hög lön får samma påslag som en person med lägre lön, och åtgärden är inte kopplad till faktiska ekonomiska behov eller svårigheter. Det kan uppfattas av de anställda vid de två andra campusorterna som orättvist tillägg. 12

13 Individuell prövning Individuell prövning innebär att arbetsgivaren kan anse att det finns individuella aspekter som gör att det inte är skäligt att kräva att den anställde ska pendla till arbetsplatsen på campus Sundsvall. Under projektarbetets gång och i dialog med medarbetare finns ett antal fall identifierade fall för individuell prövning te x Den anställde har en planerad pensionsavgång i närtid till omlokaliseringen 2016 Den anställde kan visa på diagnostiserade hälsoskäl som kan försämras vid pendling Den anställde får längre än 12 tim arbetsdag i och med pendling kopplad till boende och pendlingsmöjlighet Det är arbetsgivaren som beslutar om individuell prövning och därmed också anpassade åtgärder, te x uppsägning p g a av arbetsbrist och tillgång till Trygghetsavtalet. Den anställde omfattas i olika omfattning av Trygghetsavtalet beroende på hur lång anställningstiden den har. Trygghetsstiftelsen hjälper individer som sägs upp på grund av arbetsbrist alternativt säger upp sig själv om man inte vill flytta med när verksamheten omlokaliseras till en annan ort. I det fall arbetsgivaren anser detta skäligt så kommer en dialog att ske mellan arbetsgivaren och den enskilde medarbetaren. Fördelar En möjlighet att ta hänsyn till medarbetares särskilda och individuella behov Nackdelar Individuell prövning är just individuell prövning med risk att ifrågasättas av andra utifrån orättvisaspekter. Delpension enligt lokalt avtal Delpensionsavtalet innebär, om arbetsgivaren så medger, att fr o m den månad arbetstagaren fyller 61 år eller senare erhålla delpension. Delpension kan utges längst till den månad arbetstagaren fyller 65 år. Det är alltid arbetsgivaren som avgör om delpension beviljas. Arbetsgivaren har vid sitt beslut om delpension, som vid alla andra verksamhetsbeslut, att främst beakta verksamhetens krav och dess ekonomiska förutsättningar. Ansökan beviljas i normalfallet med 20% från den månad arbetstagaren fyller 61 år och med 50% från den månad arbetstagaren fyller 63 år. Anställd har rätt att ansöka om delpension - om det bedöms som viktigt för verksamheten att behålla en anställd med svårersättlig och värdefull kompetens 13

14 - om risk finns för att den anställde inte kommer att orka arbeta heltid även om sjukdom inte föreligger - om delpension kan underlätta generationsväxling - om delpension underlättar hantering av avveckling av kompetens i omställningssyfte exempelvis vid tidiga åtgärder Pensionsersättning Pensionsersättning är en rättighet för arbetstagare som omfattas av Trygghetsavtalet, är uppsagd på grund av arbetsbrist och har mindre än fyra år kvar till pensionsåldern. Detta förutsätter att arbetstagaren inte har tackat nej till en liknande anställning hos arbetsgivaren. Det finns en möjlighet att få pensionsersättning för arbetstagare som har fyllt 61 år och som avgår frivilligt vid en omställningsprocess. Villkoret är att arbetstagare ställer sin plats till förfogande och skapar möjlighet för en uppsagd eller uppsägningshotad att få ny eller fortsatt anställning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren beslutar om frivillighet med pensionsersättning ska användas som en åtgärd vid en omställningsprocess. Skatteverkets regelverk för resa till och från arbetet Anställdas resor mellan bostaden och arbetsplatsen (tjänstestället) är sk arbetsresor, de är alltid privata. Om arbetsgivaren bekostar sådana resor har den anställde fått en både skatte och avgiftspliktig ersättning. (det räknas som lön) Om MIUN abonnerar en buss så skall det ses som att den anställde fått en skattepliktig och avgiftspliktig ersättning. (Hur detta skall räknas fram får vi om behov finns ställa en direkt fråga till skatteverket) Om man köper årskort till medarbetare, skall man förmånsbeskattas på hela beloppet. Korten skall inte heller användas för privata resor, om man använder kortet privat skall detta inrapporteras för avdrag. Som regel krävs det att avståndet är minst två kilometer mellan bostaden och arbetsplatsen för att avdrag ska kunna göras. Avdrag medges för: De utgifter du haft för t.ex. kollektivtrafik eller lösa biljetter. Endast den del av utgifterna som överstiger kronor är avdragsgill. Du som har tillstånd till färdtjänst kan få avdrag för dina utgifter för färdtjänstresor till och från arbetet oberoende av avståndet mellan bostaden och arbetsplatsen. Du kan dock bara få avdrag för resor till och från arbetet för den del av dina utgifter som är högre än kronor. 14

15 Avdrag medges inte för Årskort som köpts i förskott för att användas året efter. 6. Summering Denna rapport är ett första steg i projektgruppens arbete som fortsätter fram till omlokaliseringen och eventuellt längre. Världen och individens situation är föränderlig, vår belysning speglar den verklighet gäller idag. Det kommer säkert att uppstå behov som idag är omöjliga att känna till. För att kunna återgå till en normal arbetsmiljö utan ovisshet om förutsättningarna för omlokaliseringen, är det av yttersta vikt att ledningens fattade beslut gällande åtgärderna kommuniceras och är fortsatt fastslagna fram till dess att omlokaliseringen sker Beslut om åtgärder är den första konkreta handling efter styrelsebeslutet om omlokalisering. De handlingar ledningen nu bestämmer sig för är dels grundläggande för situationen som blir när verksamheten är omlokaliserad och uppbyggd i Sundsvall, men också en viktig faktor för att fortsättningsvis också vara och uppfattas som en attraktiv arbetsplats. Projektgruppen är övertygad om att de flesta knutar kommer att kunna lösas under de tre kommande åren. 15

16 7. Beslut, tidplan och kommunikation Rapport från projektet personalfrågor redovisas för ledningen den 5 juni Kommunikation därefter sker enligt kommunikationsplanen för omlokalisering Länkar: Villkorsavtalet Trygghetsstiftelsen Skatteverket tml Buss & Tåg et+(svall)&ajaxfrom=härnösand+resec.+(hsand)%7c898%7c0&ajaxto=mittuniversitetet+(svall )%7c351%7c0&time=07:00&date=

Avtal om omställning

Avtal om omställning Avtal om omställning Vem kan avtalet tillämpas på? Avtalet kan vid arbetsbrist tillämpas på: Arbetstagare som oavsett anställningsform sagts upp på grund av arbetsbrist Arbetstagare som träffat överenskommelse

Läs mer

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete.

Till 2, Avtalets syfte TA-medel kan användas för åtgärder som hör ihop med ett aktivt omställningsarbete. Partsgemensamma kommentarer 2013-05-01 Förvaltningsavdelningen Bilaga till Lokalt avtal om trygghetsavtalsmedel i Regeringskansliet, Partsgemensamma kommentarer till det lokala kollektivavtalet om trygghetsavtalsmedel,

Läs mer

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist

Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Verksamhetsförändring som medför arbetsbrist Beslut: Rektor 2012-01-30 Revidering: - Dnr: DUC 2012/144/10 Gäller fr o m: 2011-04-01 Ersätter: Program för och beskrivning av processen för att lösa övertaligheten

Läs mer

3 kap. Kostnadsersättningar m.m.

3 kap. Kostnadsersättningar m.m. 1 (9) 3 kap. Kostnadsersättningar m.m. Ersättning vid tjänsteresa och förrättning Vissa definitioner 1 Flerdygnsförrättning Förrättning Förrättningsställe IL Tjänsteresa Tjänsteställe Traktamente Vanliga

Läs mer

Att göra lista: Åtgärdad. Se över rutiner för val av skyddsombud kvarstår och flyttas till arbetet med SAM på lärosätet dess rutiner och struktur.

Att göra lista: Åtgärdad. Se över rutiner för val av skyddsombud kvarstår och flyttas till arbetet med SAM på lärosätet dess rutiner och struktur. Protokoll Sammanträdesdatum: 2013-06-18 Tid och plats: Kl.13.00-16.00 Videokonferens Närvarande: Yasmine Lindström Ordförande Niklas Bergman Lennart Johansson Janet Harling Lars-Åke Mikaelsson Alexander

Läs mer

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv

Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0. Dokumentansvarig: Anders Söderholm 2013-03-26. Projektdirektiv Projektdirektiv Lokalisering 2016 Version: 1.0 Dokumentansvarig: Datum Anders Söderholm 2013-03-26 Projektdirektiv Lokalisering 2016 Innehåll 1 INLEDNING 1 1.1 BAKGRUND 1 1.2 SYFTE 1 1.3 PROJEKTMÅL /EFFEKTMÅL

Läs mer

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14

Anställning efter avgång med ålderspension. Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Anställning efter avgång med ålderspension Fastställd av rektor 2014-03 Dnr: FS 1.1.2-135-14 Denna regel ersätter tidigare fastställt beslut av rektor, dnr 300-1340-12 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid:

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Gränssnitt Process hantera pensioner

Gränssnitt Process hantera pensioner Polisens administrativa center 1 TJÄNSTEPENSION...3 DELPENSION OCH ARBETSTIDSMINSKNING... 3 TRYGGHETSAVTALET (TA)... 3 AVTAL OCH REGLER AVSEENDE PENSION... 3 PROCESS PENSIONER NIVÅ 2...4 DELPROCESS NR

Läs mer

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun

Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun 1(5) RIKTLINJER DATUM 2013-03-18 Riktlinjer för personalplanering i Älvsbyns kommun Detta dokument ersätter Riktlinjer erbjudande om frivillig avgång i Älvsbyns kommun, fastställt av PU 2008-12-11 25 1.

Läs mer

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun

2012-03-16 Bou 27/2011. Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun 2012-03-16 Bou 27/2011 Regler för skolskjuts i grundskola, grund- och gymnasiesärskola samt elevresor för gymnasieelever i Örebro kommun Innehållsförteckning Regler för skolskjuts i grundskola, grund-

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2015 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2015 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Policy för distansarbete vid Umeå universitet

Policy för distansarbete vid Umeå universitet Policy för distansarbete vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2014-06-10 Dnr: FS 1.1.2-808-14 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor Tillsvidare Personal

Läs mer

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1

Utf datum 2011-04-01. Godkänt av Peter Blomqvist. Reseavtal SJ AB 1 Utf datum 1(8) 1 Innehållsförteckning: 1 Tillämpningsområde... 1 2 Arbetsgivarbegrepp... 1 3 Vissa definitioner... 2 4 Grundläggande bestämmelser... 2 5 Resplan... 2 6 Resekostnadsersättning... 3 1 mom

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa

Färdtjänst. Kommunstyrelsen informerar. Reseservice telefonnummer 0771-25 10 20. Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxa Färdtjänsttaxan är densamma som motsvarande resa med kollektivtrafiken plus en avgift på 18 kr/enkelresa. Kommunstyrelsen informerar Färdtjänst Aktuellt taxa finns på närmaste busstation,

Läs mer

Avtal om omställning. Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU

Avtal om omställning. Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU Avtal om omställning Linda Eliasson Utvecklingskonsult POU Några utgångspunkter Lång utdragen process Resultat: två nya avtal som träder i kraft den 1/1-2015: Avtal om omställning Avtal om lokala omställningsmedel

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2013 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2013 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med

Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder. Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder Regler för anställning efter 67 års ålder Gäller från och med 2017-07-01 Karolinska Institutet Regler för anställning efter 67 års ålder

Läs mer

Avtal om delpension kommentarer

Avtal om delpension kommentarer Avtal om delpension kommentarer Innehåll Förord 3 Delpensionsavtalets innehåll 5 Delpension enligt lag och avtal före 1 januari 2003 5 Avtal om delpension fr.o.m. 1 januari 2003 5 Delpensionsavtalet 5

Läs mer

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda

Handlingsplan för att motverka uppsägning. av tillsvidareanställda Handlingsplan för att motverka uppsägningar av tillsvidareanställda Dokumenttyp Politiskt handlingsprogram Dokumentägare Kommunstyrelsen Dokumentnamn Handlingsplan för att motverka uppsägning av tillsvidareanställda

Läs mer

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun

Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Ks/2014:424 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för personalrörlighet inom och från Jönköpings kommun Fastställt

Läs mer

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden.

Med chef avses: För förbundsstyrelsen förbundsordföranden. För kansliet generalsekreteraren. För föreningar styrelseordföranden. Sida 17 (24) 10 Resepolicy Omfattning Dessa bestämmelser gäller förtroendevalda, anställda och funktionärer vid Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), vars resor och möten sker på SVF uppdrag och

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting

Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfonden vid uppsägning inom kommuner och landsting Omställningsfondens uppdrag är att aktivt hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb Omställningsfonden

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13

NORDMALINGS KOMMUN. Pensionspolicy. Fastställd av kommunfullmäktige den 2014-02-24, 13 Pensionspolicy Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID... 4 A 1 MEDARBETARE SOM UPPNÅTT 67 ÅR... 4 A 2 LÖNEVÄXLING TILL PENSION...

Läs mer

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken.

Färdtjänst Färdtjänst är en särskilt anpassad resetjänst inom ramen för den kollektiva persontrafiken. REGLER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖREBRO LÄN Nedanstående regler gäller fr.o.m. 2001-11-01. De är fastställda av styrelsen för Länstrafiken Örebro AB 2001-09-27. Senaste ändring beslutad 2013-02-13. Färdtjänst Färdtjänst

Läs mer

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun

Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Sida 1/10 Rekryteringsordning för Kungsbacka kommun Syfte Ett långsiktigt och hållbart regelverk och förhållningssätt för att öka den interna rörligheten och bidra till att profilera Kungsbacka kommun

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder.

Uttag av pension på deltid kan göras tidigast från 61 års ålder. Sida 1/5 Policy för pension 1. Inledning Pensionsvillkor för kommunens anställda regleras av kollektivavtalet Kollektiv Avtalad Pension KAP-KL. Pensionsvillkor för förtroendevalda regleras i kommunens

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag

Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Pensionspolicy För Finspångs kommun med dotterbolag Antaget av kommunfullmäktige 2015-11-25 228 FÖR FINSPÅNGS KOMMUN MED DOTTERBOLAG Pensionspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000

Läs mer

Hantering av övertalighet

Hantering av övertalighet Kommunstyrelsen 2009-05-11 125 312 Arbets- och personalutskottet 2009-05-11 119 262 Dnr 09.337-02 juniks13 Hantering av övertalighet Senaste årens volymanpassning av barn- och utbildningsförvaltningens

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Välkommen till STs Trygghetsutbildning

Välkommen till STs Trygghetsutbildning Välkommen till STs Trygghetsutbildning 7 LAS (Lagen om anställningsskydd) Uppsägning från arbetsgivarens sida ska vara sakligt grundad. - arbetsbrist - personliga skäl Begreppet arbetsbrist i LAS Uppsägning

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson SN 2017/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Niklas Hermansson 2017-05-08 SN 2017/0319.11.01 0480-453819 Socialnämnden Hälsosamma scheman Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN

Fastigos rekommendationsavtal. Reseavtal GILTIGT FRÅN Fastigos rekommendationsavtal Reseavtal GILTIGT FRÅN 2002-01-01 Reseavtal Rekommendationsavtal 1993 med ändringar till och med 2012 mellan Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Fastighetsanställdas

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Riktlinjer färdtjänsten 8 G Gäller från 2007-01-01 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÄRDTJÄNST OCH RIKSFÄRDTJÄNST I OXELÖSUNDS KOMMUN 2 Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst

Läs mer

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun

Regler och riktlinjer för färdtjänsten i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 9/2014 RIKTLINJE Sid: 1 (5) OBS! Gäller från 2014-07-01 under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om ändringar i färdtjänstaxan Regler och riktlinjer för färdtjänsten

Läs mer

Riktlinjer. Övertalighet

Riktlinjer. Övertalighet Riktlinjer Övertalighet FÖRORD Det är viktigt att Luleå kommuns verksamheter har ett enhetligt synsätt kring begreppet övertalighet. Min förhoppning är att dessa riktlinjer ska bli ett bra stöd i samband

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb 3 2009-04 Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft som en av sina viktigaste uppgifter att be kämpa arbetslösheten. Full sysselsättning är ett självklart

Läs mer

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång Styrdokument, plan Kommunledningskontoret 2016-10-18 Torgny Hagelin 08-59097023 Dnr Fax 08-59073340 KS/2016:381 Torgny.hagelin@upplandsvasby.se Riktlinjer för personalhantering vid verksamhetsövergång

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun

Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Riktlinjer för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst inom Oxelösunds kommun Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-04-29, 34 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 Innehållsförteckning Vad är färdtjänst...

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Distansarbete och tillfälligt hemarbete

Distansarbete och tillfälligt hemarbete GÖTEBORGS UNIVERSITET Personalavdelningen Hilding Sjödén Avd.dir. 2006-01-23Dnr F1 230/06 Distansarbete och tillfälligt hemarbete Definitioner Med distansarbete avses arbete som en anställd efter skriftlig

Läs mer

Lönepolicy med riktlinjer

Lönepolicy med riktlinjer Lönepolicy med riktlinjer DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 2015-09-28 109 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 4.00 DOKUMENTANSVARIG Personal-och

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22

1 (7) Personalkontoret 2014-09-22. Pensionspolicy. Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 1 (7) Pensionspolicy Antaget av kommunfullmäktige: 2014-09-22 2 (7) Termer och begrepp Pensionsmyndighet Kommunstyrelsens arbetsutskott som personalorgan har i delegation från kommunstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler

Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler Sid 1 (5) Villkor för prefektskapet vid Umeå universitet beslut om universitetsgemensamma regler 1. Bakgrund Universitetsstyrelsen fattade den 11 juni 2009 ett inriktningsbeslut avseende Akademiskt och

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21.

Kompetensutveckling. inkl regler för fritidsstudier. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Bodil Larsson, tfn 13 55 23 Riktlinjer för Kompetensutveckling inkl regler för fritidsstudier Antagna av Kommunstyrelsen 2002-08-21. Syfte Vi ska

Läs mer

Riktlinjer för pension

Riktlinjer för pension Riktlinjer för pension Riktlinjer Diarienummer: KS2016/1805 Dokumentansvarig: HR-chef Beredande politiskt organ: Personal- och näringslivsutskottet Beslutad av: Kommunstyrelsen Datum för beslut: KS 2014-09-17

Läs mer

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT

RESEAVTAL 1 KAPITLET ALLMÄNT Reseavtal IL har i 12 kap följande lydelse: "7 Med vanlig verksamhetsort avses ett område inom 50 kilometer från den skattskyldiges tjänsteställe. Som vanlig verksamhetsort behandlas också ett område inom

Läs mer

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren

Förtroendearbetstid. Arbetgivaralliansen. Trossamfund och Ekumeniska Organisationer. till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Trossamfund och Ekumeniska Organisationer Förtroendearbetstid till fördel för både verksamhet och den enskilde arbetstagaren Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Läs mer

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning

Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning ST- Försäkringskassan Sektion 102-14 Västra Götaland/Halland Förteckning över sektionens reglementen, riktlinjer och lokal arbetsordning Uppdragsreglemente Riktlinjer för intern representation Riktlinjer

Läs mer

Färdtjänst. Ale kommun

Färdtjänst. Ale kommun Färdtjänst Ale kommun Januari 2015 Innehåll Om färdtjänst... 3 Att vara berättigad till färdtjänst?... 3 Så ansöker du... 3 Utredning och beslut... 3 Omprövning av färdtjänsttillstånd... 4 Då behovet förändras

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013

OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 OFR/S,P,Os yrkande för avtalsrörelsen 2013 Våra centrala avtal förutsätter att lokala parter anpassar anställningsvillkor och löner i lokala avtal. Detta bygger på en god kännedom om lokala förhållanden

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2

Kommunstyrelsen. Tjänsteskrivelse 1/2 1/2 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-05-26 Förvaltning: Kommunledningskontoret Handläggare: Maria Hemlin Telefon: 0523-61 32 37 E-post: maria.hemlin@lysekil.se PENSIONSPOLICY Dnr: LKS 2012-102

Läs mer

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun

Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun 1 Riktlinjer för färdtjänst Staffanstorps kommun Färdtjänsten är en ersättning för kollektivtrafikens bussar och betraktas som en transportfråga. Samåkning skall ske såvida inte särskilda skäl till ensamåkning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010)

UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) UTLANDSKONTRAKT enligt URA (i dess lydelse fr.o.m. den 1 februari 2010) DNR Exempel på skrivningar för redan anställd vid GU som är folkbokförd och betalar skatt i Sverige. Viktigt att observera att skrivningarna

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

landstinget DALARNA La. ds' " ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA

landstinget DALARNA La. ds'  ge' Da.ar a Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni Omställningsarbete 2011 IIlI C>\lARNA landstinget DALARNA Riktlinjer vid Omställningsarbete inom 'Hälso- och sjukvårdeni La. ds' " ge' Da.ar a Omställningsarbete 2011 Verksamhet/Basenhet: - Ekonomi i balans - Verksamhetskartläggning - Ätgärder/personalreduceringar

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009

Kommittédirektiv. Översyn av reglerna för flyttningsbidrag. Dir. 2009:108. Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Kommittédirektiv Översyn av reglerna för flyttningsbidrag Dir. 2009:108 Beslut vid regeringssammanträde den 26 november 2009 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska formulera förslag till

Läs mer

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA

FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL Dnr 9812-0799-FK-41 ARBETSGIVARVERKET 1999-01-14 AVTAL OM ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖR DIREKTÖR VID ALLMÄN FÖRSÄKRINGSKASSA Tillämpningsområde m m 1 Avtalet gäller arbetstagare

Läs mer

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08

Riktlinjer vid rehabilitering. Universitetsförvaltningen, 2008-10-08 Riktlinjer vid rehabilitering Universitetsförvaltningen, Riktlinjer vid rehabilitering Dnr 4480/08-201 INNEHÅLL 1 Inledning...1 2 Rehabiliteringsmodell...1 2.1 Förebyggande arbete...2 2.2 Rehabiliteringsplanering...2

Läs mer

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige

Korttidsarbete. Ett partsgemensamt förslag för Sverige Korttidsarbete Ett partsgemensamt förslag för Sverige En partsgemensam rapport från Gruvornas Arbetsgivareförbund, GS, IF Metall, Industri- och KemiGruppen, Skogsindustrierna, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN

RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I PARTILLE KOMMUN Gäller fr.o.m. 2012-04-01 1 1 INLEDNING Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 2012-02-28, 17. Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Överenskommelse om reseavtal mellan SFO och PTK Tid 1990-10-08, 1990-11-13, 1990-11-26, 1991-02-08, 1991-03-04, 1991-03-19 Plats Parter SFO lokaler, Göta Ark-huset, Stockholm

Läs mer

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd

2014-12. Söka färdtjänsttillstånd 2014-12 Söka färdtjänsttillstånd 1 Vad är färdtjänst? Färdtjänst är en del av kollektivtrafiken och är till för personer som på grund av ett funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att åka med

Läs mer

Utbildningsförvaltningens hantering och rutiner för olämplig lärarpersonal på skolorna i Stockholm

Utbildningsförvaltningens hantering och rutiner för olämplig lärarpersonal på skolorna i Stockholm Utbildningsförvaltningen Personalavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2013-09-02 Handläggare Linda Christensen Telefon: 08-508 33 911 Till Utbildningsnämnden 2013-09-26 Utbildningsförvaltningens hantering

Läs mer

Avgifter och skatter 2015

Avgifter och skatter 2015 2014-11-13 Avgifter och skatter 2015 I detta Arbetsgivarverket informerar redovisas de genomsnittliga avgifter och skatter som statliga myndigheter och andra arbetsgivare, som omfattas av Arbetsgivarverkets

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28

Pensionspolicy. för anställda. i Mönsterås kommun. Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 Pensionspolicy för anställda i Mönsterås kommun Antaget av Kommunfullmäktige 2012-05-28 1 Allmänt Denna pensionspolicy avser arbetstagarens tjänstepension som är ett komplement till den allmänna pensionen.

Läs mer

Brändö kommuns yttrande till förslag om samhällsstrukturreformen

Brändö kommuns yttrande till förslag om samhällsstrukturreformen Till Ålands kommunförbund PB 230 22101 Mariehamn Brändö kommuns yttrande till förslag om samhällsstrukturreformen Allmänt: De förslag som arbetsgrupperna tagit fram och som ÅLR omfattat för vidare arbete,

Läs mer

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun

Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.6.3 Antagna av kommunfullmäktige 18/06 Färdtjänstbestämmelser i Staffanstorps kommun Färdtjänsten erbjuder möjlighet att resa för den som på grund av någon funktionsnedsättning ej kan anlita

Läs mer

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd.

För tillämpning av avtalet utarbetas vid handläggningen av enskilda ärenden en praxis som sammanställs som en policy för Kyrkans trygghetsråd. Kyrkans trygghetsråd Omställningsavtal I samband med avtalsrörelsen 2005 tecknades Omställningsavtalet och avtalet trädde i kraft den 3 juli 2006, efter upphandling av utförare och administration. För

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012

Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 2009-02-16 Sidan 1 av 6 Riktlinjer för åtgärder vid övertalighet i Härnösands kommun 2009-2012 Inledning I kommunen och i dess omvärld sker snabba förändringar. Krav på effektivisering gör att både chefer

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Omställning för utveckling

Omställning för utveckling Välkomna! Omställning för utveckling Dagens program Tid 09:00 Välkomna! Introduktion Dagens program 09:30 Trygghetsstiftelsens tankar om ett gott omställningsarbete 10:00 Workshop: Vilka utmaningar står

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

Lokalt avtal om ersättningar vid tjänsteresa och förrättning

Lokalt avtal om ersättningar vid tjänsteresa och förrättning 1 (6) FMV AVTAL Dnr 13FMV8171-6:1 Lokalt avtal om ersättningar vid tjänsteresa och förrättning Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap 2 Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T. 2 Detta avtal ersätter

Läs mer

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid. Riktlinje Parkeringsplatser medarbetare Luleå Kommun Tills vidare

Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid. Riktlinje Parkeringsplatser medarbetare Luleå Kommun Tills vidare 0 Innehållsförteckning Riktlinjer för parkering medarbetare Luleå kommun... 2 Prioritering och fördelning... 2 Tillfällig parkering... 3 Egen bil i tjänsten... 3 Bilaga 1... 4 Parkeringsavgifter för Luleå

Läs mer

Mellan [arbetsgivarens namn, organisationsnummer] och NN har följande anställningsavtal träffats.

Mellan [arbetsgivarens namn, organisationsnummer] och NN har följande anställningsavtal träffats. Exempel VD-kontrakt/företagsledande ställning med avgångsvillkor Mellan [arbetsgivarens namn, organisationsnummer] och NN har följande anställningsavtal träffats. 1. Funktion NN anställs fr o m den [datum]

Läs mer

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Välkommen! Klicka här för att ändra format Arbetsrätt för nybörjare. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Välkommen! Arbetsrätt för nybörjare på Tomas Nordensson Flygare 11 oktober 2016 PROGRAM Inledning Medbestämmandelagen Anställningsformer Klicka Uppsägning här för att ändra format på Ledighetslagarna Facklig

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer