Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan"

Transkript

1 RAPPORT Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan Jämtland och Västernorrlands län TRV 2010/32235

2 Konsult: Uppdragsledare: Utredare: Godsanalys: Persontrafikscenarier: Kapacitetsanalys: Layout: Helena Olsson Martin Sandberg Kristin Quistgaard Robert Sommar Christer Södergen Henric Edwards Linda Isberg Frida Johansson Jennifer Warg Leif Broberg Peter Hellström Sara Freerks Beställare: Dokumenttitel: Möjlighetsstudie Meråkerbanan/Mittbanan Dokumentdatum: Dokumenttyp: Rapport Ärendenummer: TRV 2010/32235 Version: 1 Publiceringsdatum: Utgivare: Kontaktperson: Uppdragsansvarig: Trafikverket Kenth Nilsson Kenth Nilsson Tryck: Distributör: Trafikverket, Region Mitt, Box 417, Gävle, Telefon:

3 Innehåll Sammanfattning och slutsatser Inledning... 5 Bakgrund... 5 Syfte och avgränsning... 5 Metod Regionen idag... 7 Mittbanan... 8 Befolkning... 9 Näringsliv och Arbetsplatser Mål för utvecklingen av transportsystemet Godstrafik Dagens situation Framtida möjligheter för godstrafiken med elektrifiering Persontrafik Dagens situation Framtida möjligheter för persontrafiken med elektrifiering Åtgärder Effekter och fortsatt arbete... 27

4 Sammanfattning och slutsatser Trafikverket har tillsammans med Jernbaneverket utrett vilken roll Meråkerbanan/Mittbanan kan spela i det framtida nordiska transportsystemet. Den huvudsakliga utgångspunkten i utredningen har varit en elektrifiering av Meråkerbanan. På norsk sida har Jernbaneverket tittat på behov av andra åtgärder och kostnader för dessa. På svensk sida har Trafikverket fokuserat på de effekter och möjligheter som uppstår regionalt och i ett större öst-västligt perspektiv. Utredningen har genomförts som en systemanalys där de fem stegen Förutsättningar, Mål, Funktion, Åtgärder och Effekter har gåtts igenom. I Sverige har ett 30-tal intervjuer genomförts med representanter för kommun, länsstyrelse, operatör, företag och organisationer. Dessa har legat till grund för arbetet i de fem stegen. För att möta framtida efterfrågan på transporter och samtidigt nå målsättningen om ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem krävs att järnvägen i stråket Trondheim Åre Östersund Sundsvall kan utvecklas. Avgörande för denna utveckling är att Meråkerbanan mellan Hell och Storlien elektrifieras. Elektrifieringen möjliggör en integrering av de norska och svenska trafikuppläggen för både person- och godstrafik. Integreringen ger effektivare trafikupplägg som kan anpassas efter marknadens efterfråga istället för infrastrukturens brister. Det har inte funnits tillräckliga underlag för att bedöma hur omfattande framtida resande och godstrafik kan bli men det finns många möjligheter som sammantaget visar på en stor potential. Föreslagna åtgärderna kommer att effektivisera trafiksystemet, och synergieffekterna av detta blir många. En utvecklad tågtrafik med fler avgångar ger nya transportmöjligheter och ett mer omfattande resande. Regionens näringsliv stärks genom sänkta transportkostnader och ökad tillgänglighet till både kundmarknaden och den egna arbetsmarknaden. Samtidigt kan en minskad miljöbelastning nås genom att tunga godstransporter lyfts över från väg till järnväg, dieseldrivna lok ersätts med elektriska och biltrafiken i hela stråket samt till och från målpunkter såsom Åre kan minska. Att Meråkerbanan inte är elektrifierad är dock inte det enda hindret för att utveckla tågtrafiken. Mittbanan och Meråkerbanan är i huvudsak enkelspåriga. Det innebär att banans kapacitet är begränsad och trafiken är känslig för störningar. Redan relativt små trafikökningar utifrån dagens nivå skapar ett behov av kapacitetsstärkande åtgärder. Ska den trafik som beskrivs i utredningen för år 2020 möjliggöras krävs därför ytterligare ett antal åtgärder. För att tydliggöra det behov som finns av upprustning av Meråkerbanan, och visa hur den potential som beskrivs här i utredningen skall förverkligas, bör stråkets aktörer samverka i ett gemensamt utredningsprogram. Utredningsprogram kan då innehålla: En gemensam målbild En gemensam åtgärdsplan för järnväg, terminaler, resecentra mm En gemensam tidplan för utredning och genomförande En gemensam finansieringsplan för utredning och genomförande 4 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

5 1. Inledning Bakgrund Meråkerbananbanan är Mittbanans förlängning förbi Storlien, över Norska gränsen och vidare till Trondheim och utgör i dag en viktig länk i öst västlig transportkorridor. Banan är inte elektrifierad och är i behov av upprustning. En upprustning och elektrifiering av banan möjliggör en stor överflyttning av gods från väg till järnväg och öppnar för nya och miljövänligare persontransportlösningar. Jernbaneverket och Trafikverket har fått i uppdrag av Samferdseldepartementet respektive Näringsdepartementet, att tillsammans se närmare på vilken roll Meråkerbanan/Mittbanan kan spela i det mittnordiska transportsystemet i framtiden. För detta uppdrag har Trafikverket anlitat Vectura. Karta 1. Mittbanan och Meråkersbanans sträckning Syfte och avgränsning Syftet med utredningen är att visa på de möjligheter och effekter en elektrifiering och kapacitetsförstärkning av Meråkerbanan/Mittbanan ger på svensk sida. Utredningsarbetet tar sin utgångspunkt i det samlade transportsystemet (väg, järnväg, sjö, och flyg). Jernbaneverket ansvarar för att utreda kostnader, åtgärder och effekter på norsk sida. Inom ramen för denna utredning har inga prognoser för gods- och/eller persontransporter tagits fram. Det innebär vidare att inga samhällsekonomiska beräkningar har genomförts. Anledningarna till detta är i huvudsak två. För det första sker utredningen i ett tidigt skede där vi bedömer att det istället är intressantare att studera banans olika funktioner och dess potential i ett framtida trafiksystem. För det andra är de transportekonomiska modeller som finns tillgängliga mycket komplexa och behäftade med stora osäkerheter. Det faktum att en stor del av potentialen med elektrifieringen ligger i gränsöverskridande transporter stärker denna modellosäkerhet. Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 5

6 Metod Utredningen har genomförts som en systemanalys, kompletteras med ett 30 tal intervjuer. Systemanalys Utredningen sker i form av en systemanalys. Som underlag har också Godsanalys, Persontrafikscenarier och Kapacitetsanalys tagits fram i enlighet med denna modell. Dessa finns som separata underlagsrapporter. I systemanalysen sker arbetet successivt och varje steg återkopplas till föregående steg. På nästa sida finns en faktaruta där de olika stegen beskrivs närmare. Figur 1 De fem stegen i systemanalysen SYSTEMANALYS Förutsättningar Förutsättningarna beskriver nuläget och förväntad utveckling i regionen och i omvärlden. Förutsättningarna kan också beskriva andra kända utbyggnader i transportsystemet. Förutsättningarna utgör plattformen för kommande utredningsarbete. Mål Här beskrivs de internationella, nationella, regional och lokala mål som finns med koppling till Meråkerbanan/Mittbanan. Funktioner Med utgångspunkt i de mål som identifierats beskrivs hur järnvägssystemet bör fungera för att möta utpekade mål, dvs. vilka funktion ska järnvägssystemet ha eller möjliggöra. Exempel på funktion kan t.ex. vara snabba persontransporter mellan regionala centra. Åtgärder Under åtgärder beskrivs de åtgärder som behövs för att uppnå målen. Elektrifiering av Meråkerbanan är en viktig åtgärd, men den utreds av Jernbaneverket. I denna rapport har fokus varit på övriga åtgärder som krävs på svensk sida. Effekter En viktig del i uppdraget är att utvärdera de regionala effekterna som uppstår till följd av de planerade åtgärderna. Utvärderingen utgår från de mål som samlats in och preciserats i systemanalysens andra steg. Utvärderingen av målen är i första hand beskrivande. Faktaruta systemanalys 6 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

7 Intervjuer För att få in kunskap och synpunkter till det olika stegen i systemanalysen har ett 30-tal intervjuer har genomförts i Sverige. Representanter från kommun, länsstyrelse, företag, operatörer och organisationer har intervjuats. Ett fyrtiotal lfrågor har ställts inom systemanalysens alla delar. Intervjuerna har skett via telefon och frågorna har sänts över i förväg. Det som kommit fram i intervjuerna har sedan använts som grund i det fortsatta arbetet och finns refererat till i de olika kapitlen. Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 7

8 2. Regionen idag Mittbanan Järnvägen passerar genom länen Västernorrland och Jämtlands län. Mittbanan består av två järnvägssträckor som sträcker sig från Sundsvall Ånge samt från Bräcke via Östersund till Storlien. Karta 2. Mittbanan och Meråkersbanans sträckning Mittbanan är enkelspårig, och hastighetsstandarden varierar på olika sträckor enligt karta 2. Mellan Ånge och Bräcke binds Mittbanans två delsträckor samman av Norra stambanan. Banan är där dubbelspårig med en medelhastighetsstandard på 150 km/h. Från Storlien fortsätter Meråkerbanan vidare västerut och in i Norge till Hell. Medelhastighetsstandard är där under 95 km/h. Från Hell till Trondheim kallas järnvägen Nordlandsbanan och har en något högre medelhastighetsstandard. På norska sidan är järnvägen inte elektrifierad, det innebär en kraftig begränsning för både gods- och persontågstrafiken. Diagram 1. Visar hastighetsstandard på sträckan Sundsvall till Trondheim. Källa: Norrtåg Tågtrafik i södra Norrlands inland, bild av ÅF-Infraplan. 8 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

9 Befolkning Västernorrland Västernorrland består av sju kommuner: Ånge, Sundsvall, Timrå, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Befolkningen är invånare på en yta av kvadratkilometer. Det innebär elva invånare per kvadratkilometer. Västernorrlands befolkning har minskat med ca personer sedan år De största minskningarna har skett i åldersgrupperna 0-15 år och år. Den största ökningen har skett bland de som är 80 år och äldre. Västernorrlands län har en högre andel äldre och en lägre andel yngre i befolkningen än riksgenomsnittet. Den lägre andelen i åldrarna år är främst resultatet av flera års flyttningsunderskott. Det finns dock stora skillnader mellan kommunerna i länet. Folkmängd Antal År Källa: SCB Hämtat: Västernorrlands län Diagram 3. Befolkningsutveckling i Västernorrlandslän Jämtland Jämtlands län och består av åtta kommuner: Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund, Åre och Östersund. Jämtland har ca invånare, och en täthet på 2,6 invånare per kvadratkilometer. Från 70-talet och fram till mitten på 90-talet har befolkningen ökat, förutom en tillfällig nedgång i slutet av 80-talet. Därefter har befolkningen minskat. De senaste 25 åren har befolkningen minskat med 6 %. Minskning har skett i de mindre kommunerna, medan man i de större orterna Åre, Östersund, Krokom har haft en ökning. I de mindre kommunerna har man också en större andel som är 65 år eller äldre jämfört med riket i övrigt. Folkmängd Antal År Källa: SCB Hämtat: Jämtlands län Diagram 4. Befolkningsutveckling i Jämtlandslän Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 9

10 Befolkning i orterna längs Mittbanan I kommunerna längs sträckan på den svenska sidan bor den nästan invånare och fram till 2020 väntas antalet öka med ca 100 fler invånare. De flesta invånarna bor i Sundsvall och Östersund kommun och det är främst Östersund som förväntas stå för befolkningsökningen till år Diagram 2. Antal invånare kommunvis På tätortsnivå bor det övervägande flest invånare i Sundsvall och Östersund. I Sundsvall bodde år 2005 nästan och i Östersund ca invånare. I diagrammet nedan illustreras antal invånare per tätort där det finns en station längs Mittbanan. Av de övriga orterna längs banan är Brunflo och Ånge störst med nästan 4000 respektive 3000 invånare. Diagram 5. Antal invånare per station längs sträckan år Sundsvall och Östersundsstapeln är justerade för att de övriga stationernas befolkning ska kunna utläsas. 10 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

11 Näringsliv och Arbetsplatser Västernorrland Basnäringarna skog, massa/papper och vattenkraft har traditionellt ett starkt fäste i Västernorrlands län. Näringarna sysselsätter dock inte längre lika många som tidigare, och näringslivet är inne i en förnyelsefas. Kunskaper från basnäringar har bidragit till utveckling av många företag inom energi- och miljöteknik. 71 % av länets befolkning är anställda inom servicesektorn. Andra viktiga näringar i länet är säkerhet och räddning, bank, försäkringar och pensioner. Två tredjedelar av samtliga arbetsställen, inklusive jord- och skogsbruk, i Västernorrlands län saknar anställda. Jämtland Länets näringsliv domineras av små- och medelstora företag med upp till 9 anställda. Totalt finns arbetsställen i länet, varav 75 % saknar anställda och 19,9 % är arbetsställen med upp till 9 anställda. Vård och omsorg är den största enskilda sektorn i regionen. Turimen är en viktig näring i länet och sysselsättningen inom turistnäringen har ökat med 50 % de senaste 10 åren. 1 Östersund är ett starkt handelscentrum för länet och regionen. Detaljhandelns omsättning är 30 % högre än vad befolkningsmängden motsvarar. 1 Jan Molde Länsstyrelsen Jämtlands län Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 11

12 3. Mål för utvecklingen av transportsystemet Den övergripande målsättningen med upprustningen av Meråkerbanan är att skapa ett effektivt och miljövänligt person- och godstransportsystem som bidrar till en positiv regional utveckling. I denna kontext finns ett flertal nationella, regionala och lokala mål som stödjer en framtida elektrifiering och upprustning av Meråkerbanan: Transportpolitiska mål Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Mål för samhällets och näringslivets utveckling Det finns även mål kopplade både till samhällets och till näringslivets utveckling. Till exempel har både Västernorrlands och Jämtlands län har regionala miljömål som stödjer en utveckling av Meråkerbanan och Mittbanan. Ett flertal kommuner har även lokala miljömål. Det finns även en politisk vilja att påverka transporterna med ekonomiska styrmedel, exempelvis genom kravet på minskade svavelutsläppen från sjöfarten i Östersjön. Miljömål kan särskilt innebära en möjlighet och potential för godstransporter på Mittbanan och Meråkerbanan. Detta på grund av att det gynnar konkurrensen för järnvägstransporter och tillverkning av biobränsle, vilket har potential att fraktas på järnväg Företagsmål Flera företag har också egna miljömål, såsom att minska utsläppen av koldioxid. Regionala mål - Regional systemanalys De fyra norrlandslänen, Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten, har gått ihop och genomfört en regional systemanalys för regionen ( Regional Systemanalys , de fyra nordligaste länen ). De har i den tagit fram några övergripande mål som de arbetar efter: Länen ska vidmakthålla och vidareutveckla långsiktigt hållbar tillväxt med väl fungerande arbetsmarknadsregioner. Näringslivet ska vara fortsatt konkurrenskraftigt. Basnäringarnas bidrag till landets ekonomi ska bibehållas och utvecklas och näringslivets kompetensförsörjning tryggas. Näringslivet behöver differentieras och dess framtidsinriktning behöver stärkas genom högkompetenta tjänsteföretag. Besöksnäringen ska attrahera människor såväl inom regionen, som nationellt och internationellt, samt bidra till differentierade arbetsmarknader och mera intressant region och närmiljö för alla i samhället. Livsmiljön ska utvecklas genom bred attraktivitet, bättre hälsa och livskvalitet samt minskad klimatpåverkan. Om målen ska kunna bidra till ökade järnvägstransporter på Mittbanan och Meråkerbanan är det viktigt att järnvägen svarar upp mot de funktioner som efterfrågas. Det är i detta sammanhang viktigt att det finns en tydlig målsättning för de investeringar som genomförs. Att stärka Meråkerbanan/Mittbanan har i sig inget egenvärde, målet för investeringen är istället de effekter som antas följa. Det kan t.ex. vara arbetsmarknadseffekter, exploateringseffekter eller miljövinster. 12 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

13 4. Godstrafik Dagens situation Dagens godsflöden, alla trafikslag Idag transporteras relativt små mängder gods i stråket för Meråkerbanan/Mittbanan. De stora godsflödena mellan Sverige och Norge sker mellan Göteborg och Oslo samt mellan Stockholm/Mälardalen/ Värmland och Oslo. Transporterna sker i huvudsak med lastbil. Det transporterades ungefär ton gods mellan Sverige och Norge i Mittnordiska transportkorridoren år 2005 enligt en rapport framtagen inom projektet NECL 2. De största godsflödena sker från Sverige till Norge, och då först och främst skogsråvaror till Norske Skogs pappersbruk i Skogn. I övrigt sker transporterna enligt tabellen nedan. Varuflöden mellan Sverige och Norge år 2005 Från Norge Till Sverige Vara (ton) Nord- och Sör-Tröndelag Jämtland, Östersund ton tryckpapper och biobränsle 3 Nord- och Sör-Tröndelag Sundsvall ton tidningspapper Totalt ton Från Sverige Till Norge Vara (ton) Jämtland och Västernorrland Norske Skogs pappersbruk i Skogn ton massaved, flis och sågtimmer Jämtland Nord- och Sör-Tröndelag ton trävaror och papper Totalt ton Totalt båda riktningarna ton Tabell 1. Godsflöden mellan Sverige och Norge Enligt de intervjuer som genomförts transporteras framför allt trävaror och rundvirke mellan Trondheimsregionen och Jämtland idag. Men det transporteras även förädlade trävaror, flis, fisk, kemiprodukter, livsmedel, byggråvaror och post. Ett företag kör mycket flis till Norge och returtransporten till Sverige kan vara hushållsopor (till värmeverk), rivningsvirke m.m. Ett distributionsföretag menar dock att de inte har så mycket transporter i stråket mot Norge, det rör sig om cirka två fordon, fem dagar i veckan. Transporterna till övriga Sverige är större Transporterna sker framförallt på lastbil idag. Efterfrågan ökar något för att köra skogs- och sågverksprodukter på järnvägen. 4 2 Strategi för North East Cargo Link, s Strategi för North East Cargo Link, s Enligt intervjuundersökningen Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 13

14 Godsflöden på järnväg De största godsflödena på järnvägen mellan Sverige och Norge är malmtransporterna från Kiruna mot Narvik. Därefter är det järnvägstransporterna mellan Göteborg och Oslo, samt mellan Värmland och Oslo. Från Sverige till Norge transporterades cirka ton rundvirke på Mittbanan/Meråkerbanan 5. Under ett genomsnittligt vardagsdygn passerar idag ett godståg 6 Storlien varje dag totalt för båda riktningarna. För intilliggande banor redovisas antal godståg på sträckorna i bilden nedan. Mellan Långsele, Bräcke och vidare mot Ramsjö går cirka fyra kombitåg per dag. Av de godståg där innehållet är känt transporteras framförallt stål och papper. Alla gränsöverskridande tågtransporter sker med dieseltåg, vilket ger höga driftskostnader och stora negativa miljöeffekter. Driften av diesellok kostar ca 3 gånger mer än ellok. Om byte till ellok sker på svenska sidan innebär även det merkostnader. Dessa höga kostnader och den hårda konkurrensen med lastbil begränsar tågets potential. Karta 3. Antal godståg på intilliggande banor. Framtida möjligheter för godstrafiken med elektrifiering Om Meråkerbanan elektrifieras skapas en sammanhängande godslänk för järnvägstransporter över den svensk-norska gränsen. Denna järnvägslänk kan fungera som en transportlänk för flera olika transportrelationer och därmed utgöra en länk både ur ett regionalt, nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv. Följande möjligheter har studerats för varje perspektiv: överflytta lastbilstransporter till järnvägen lägga om nuvarande järnvägstransporter förändringar i hamnstrukturer som kan påverka godstransporter förändringar i produktion och konsumtion Dessa möjligheter beskrivs nedan fördelat på regionala, nationella, nordiska och internationella möjligheter. De godsflöden som har störts potential att överföras till järnväg om Meråkerbanan elektrifieras och upprustas är flöden som ska till eller från Trondheimsregionen. För gods som ska till andra 5 Strategi för North East Cargo Link, s Enligt den grafiska tidtabellen I Sverige transporteras I genomsnitt under en vecka ett godståg per dag. 14 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

15 delar i Norge är det mest lämpligt att nyttja det svenska järnvägsnätet så långt som möjligt och passera norsk-svenska gränsen via Värmlandsbanan eller Malmbanan. Järnvägstransporter bör bli mer intressant öster om Östersund, då avstånden närmre Trondheim kan vara alltför korta för att det ska vara lönsamt med järnvägstransporter. Regional transportkorridor Godsflödena mellan Jämtland/Västernorrland och Trondheimsregionen är inte lika omfattande i jämförelse med transporter till och från övriga Sverige. Det finns däremot en potential för att transportera trävaror, rundvirke och papper och massa. Mittbanan och Meråkerbanan har här en potential att fungera som en regional godstransportlänk. Karta 4. Meråkerbanan och Mittbanan som en regional godstransportkorridor. Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 15

16 Nationell transportkorridor Det finns en möjlighet att Mittbanan och Meråkerbanan kan bli en nationell godstransportkorridor och fungera som transportkorridor för transporter: inom Norge som transiteras genom Sverige, för norsk export- och import som transiteras genom svenska hamnar eller landförbindelser för svensk export- och import som transiteras genom norska hamnar. Om norska järnvägstransporter transiteras genom Sverige skapas goda möjligheter att tåg bildas i Ånge, vilken kan få en ökad roll som tågbildningsplats. Svensk export och import kan ske genom Trondheims hamn. Detta kräver en omställning av rådande import- och exportstrukturer, vilket innebär att denna möjlighet kan vara långsiktig. Karta 5. Meråkerbanan och Mittbanan som en nationell godstransportkorridor. 16 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

17 Nordisk transportkorridor Mittbanan och Meråkerbanan kan också bli en Nordisk godstransportkorridor. Det finns möjligheter att överföra gods från lastbilstransporter som idag går mellan Trondheim och Sverige. Varugrupper som är intressanta för järnvägstransporter är trävaror, livsmedel, färdiga produkter, oljeprodukter, råolja, stålprodukter, rundvirke, järnmalm och skrot samt jord, sten och byggnader. Mellan Finland och Norge transporteras det väldigt lite gods i detta stråk. Potentialen för att Mittbanan och Meråkerbanan ska bli en Nordisk godstransportlänk är därmed mer långsiktig i ett finskt perspektiv, medan potentialen är större mellan Sverige och Norge. Karta 6. Meråkerbanan och Mittbanan som en Nordisk godstransportkorridor. Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 17

18 Internationell transportkorridor Mittbanan och Meråkerbanan kan också bli en Internationell godskorridor för transporter som transiteras genom Norge, Sverige och Finland vidare mot Ryssland och Asien. Denna godskorridor konkurrerar med transporter som kan transiteras via exempelvis Narvik och då inte behöver omlastas till fartyg genom Bottenviken. Konkurrensen mellan transportkedjorna är beroende av hamnarnas konkurrensförmåga och infrastrukturens förutsättningar. Ges ökade förutsättningar för hamnarna i Trondheim ökar potentialen att just denna transportkorridor blir mer attraktiv. Karta 7. Meråkerbanan och Mittbanan som en internationell godstransportkorridor. 18 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

19 Sammanfattning av potential för godstrafiken Det har inte funnits tillräckliga underlag för att bedöma hur omfattande godstrafiken kan bli i framtiden, men det finns stora potentialer. Det bör finnas utrymme på järnvägen att möta dessa potentialer. De möjligheter och potentialer som är störts gällande järnvägstransporter längs Mittbanan och Meråkerbanan är godstransporer som ska till eller från Trondheim, då det här inte råder så stor konkurrens med andra transportkorridorer. Därmed kan möjligheterna vara bäst att Mittbanan och Meråkerbanan blir en regional, nationell (avseende norska transittransporter inom Norge och export och import) och Nordisk godstransportkorridor. Långsiktigt kan Mittbanan och Meråkerbanan också fungera som en nationell (avseende svensk export och import) och internationell godskorridor. I den intervjuundersökning som genomfördes framkom i stort inga förslag till nya transportupplägg om Meråkerbanan elektrifieras, frånsett en hänvisning till transportkorridoren som redovisas i NECL och transporter mellan Trondheim och norra delen av Sveriges kutstäder. Ingen av de intervjuade järnvägsföretagen kom med något nytt förslag till transportupplägg. Det var inte heller någon som påtalade möjligheterna med transportkorridorer till Finland och vidare österut. Främst fokuserades på transporter mellan Jämtland och Trondheimsregionen. Det som framförallt framkom var att en elektrificering av Meråkerbanan kan gynna Trondheims hamn. På sikt skulle hamnen kunna utvecklas till en svensk export och importhamn. Samtidigt som en del var skeptiska på grund av administrativa hinder och avgifter. Sammantaget kan konstateras att det finns möjligheter, men att potentialen i på kort sikt inte är mycket stor En elektrifiering och upprustning av Meråkerbanan möjliggör framförallt alternativa transportvägar, för både regionala, nationella, nordiska och internationella transporter. Med goda infrastrukturförutsättningar kan Trondheims hamn gynnas och får konkurrensfördelar för att på sikt kunna växa till en viktig export- och importhamn. Korridoren har därmed en viktig roll som en strategisk länk för godstransporter och gör järnvägssystemet mellan Sverige och Norge mer robust och mindre sårbart. Med utökade godstransporter längs Mittbanan och Meråkerbanan kan Trondheim, som ovan beskrivits, gynnas som godsnod. Andra noder som kan få ökad betydelse är Ånge, där tåg kan bildas av norska och svenska järnvägstransporter, Sundsvalls hamn, Gävle hamn samt Umeå hamn. Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 19

20 5. Persontrafik Dagens situation Idag kan resenärerna välja mellan att färdas med buss, tåg, flyg eller bil längs sträckan. Biltrafiken är det dominerande färdmedlet i området. Åre, Östersund, Sundsvall och Trondheim räknas som de stora målpunkterna för resandet i området. Bilen är generellt det dominerande färdmedlet i Jämtlands och Västernorrlands län, där nästan hälften av alla hushåll antas ha två bilar. I snitt görs knappt tre resor per dag av boende i området och av dessa sker cirka 67 % med bil 7. Resterande resor sker via gång/cykel (21 %) eller buss/tåg (8 %). En stor del av de resor som görs är relativt korta, nästan hälften av alla resor antas vara fem km eller kortare. På länsnivå är tågets marknadsandel därmed mycket låg. Trafiksystemet Vaernes Trondheim 3 turer torsdag (vintersäsong) Åre Hell Storlien Östersund Åre Östersund Airport Bussförbindelse (Y-buss/Skybuss) 2-4 turer/dag Bussförbindelse (Länstrafiken) Byte av buss 3-10 turer/dag Bussförbindelse (Nettbuss AS) 5 turer/vardag (endast 1 hela vägen) Bussförbindelse (Bussexpressen, Flybusen) 4/h Flygförbindelse (NextJet) 2 turer/vardag (i båda riktningar) Mittnabotåget (Veolia, mittåget) Mittnabotåget (Veolia - NSB, nabotåget) Norrtåg SJ (Olika Trafikupplägg) Tåg (mot Steinkjer) Ånge Sundsvall Härnösand Airport Sundsvall Mot Gävle /Stockholm Figur 2. Trafiksystemet I stort sett all långväga persontrafik till och från Jämtland är besöks- och turistresor. För de regionala eller lokala resorna förekommer även en del pendlings- och arbetsresor. Det finns också ett utbyte mellan universiteten i området (Sundsvall/Östersund/(Trondheim)) som genererar resande. För de interregionala eller långväga resorna med destination inom Jämtland är järnvägen mer konkurrenskraftig jämfört med bil och flyg och här har tåget en högre marknadsandel, med uppemot 30-40%. En av de största målpunkterna i området är Åre, som numera erbjuder både vinter- respektive sommaraktiviteter. Åre kommun har årligen ca besökare, främst från storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 7 Bästa resan: Regional attityd- och resvaneundersökning 2009:16 20 Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan

21 Trondheim Hell/Vearnes Hegra Meråker Storlien Enafors Ånn Duved Åre Undersåker Järpen Krokom Östersund V Östersund Brunflo Pilgrimsstad Gällö Stavre Bräcke Ånge Erikslund Ljungaverk Fränsta Torpshammar Stöde Sundsvall V Sundsvall Av dessa antas cirka hälften av resorna ske med bil, en tredjedel med tåg och resterande med buss och flyg 8. Ungefär 30 % av alla besökare till Åre antas komma från utlandet, och då framförallt från Norge. Trafiken till och från Jämtland har en stark säsongsvariation där den största delen av resandet sker mellan december och april, mars är den absolut största resemånaden. Även under sommaren finns en resandetopp, då tiden mellan midsommar och mitten av september är högt trafikerad. I och med att Norrtåg startar sin trafik år 2011 samordnas Mittnabotåget och Norrtåg och marknadsförs som ett gemensamt trafikupplägg mot kunden. I detta trafikupplägg finns önskemål om att utöka trafiken med ytterligare en tur mot Trondheim, något som är upp till NSB att avgöra. Norrtåg och Veolias trafikering som visas i figur 3. är de avgångar som upphandlats, det vill säga en miniminivå. Det finns dock möjlighet för en operatör att på eget initiativ utöka trafiken. Trafik 2011 Varje streck avser en dubbeltur per dag Trafik som börjar 2011 Trafik som endast trafikerar delar av året Enkelriktad trafik Mot Umeå MittNabotåg (Veolia) Norrtåg Nattåg Veolia (2 ggr/vecka) X2000 IC Mot Gävle/ Stockholm Mot Gävle/Stockholm Figur 3. Trafikering längs Mittbanan/Meråkerbanan år Streckad linje innebär en utökad trafikering under viss del av året. 8 Ewa Jerlinder, Skistar Möjlighetsstudien Meråkerbana/Mittbanan 21

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427

Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Rapport: Relationen person- och godstransporter 120427 Förord Trafikanalys genomförde under 2011 en nulägesanalys av transportsystemet med fokus på arbetspendlingen i de tre storstadsregionerna. I slutrapporten

Läs mer

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen

Stråkanalys, Projekt Fjällvägen 2013 Stråkanalys, Projekt Fjällvägen Ramböll Sverige AB 2013-06-14 Förord Att färdas är både en resa och ett mål. En livsnerv för människorna längs Ljusnans dalgångar och fjällvärlden och en pulsåder till

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Fastställd plan 2014-06-18 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Fastställd plan 2014-06-18 Falun juni 2014 2(71) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2. REGIONENS

Läs mer

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04

LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025. Preliminär plan 2013-12-04 LÄNSPLAN FÖR REGIONAL TRANSPORTINFRASTRUKTUR FÖR DALARNA 2014-2025 Preliminär plan 2013-12-04 Falun december 2013 2(68) Innehållsförteckning 1. Inledning 3 Direktiven 4 Länsplanen 4 Nationell plan 5 2.

Läs mer

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN

KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN Göteborg-Oslo Samarbetet Kommunikationsgruppen KOLLEKTIVTRAFIK I GÖTEBORG OSLO REGIONEN 1 (46) Göteborg-Oslo samarbetet ska öka Göteborg-Oslo regionens attraktivitet och konkurrenskraft. Samarbetet ska

Läs mer

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län

Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Regionalt trafikförsörjningsprogram för Norrbottens län Fastställt av Regionala Kollektivtrafikmyndigheten i Norrbottens län 1 oktober 2012 Innehåll Sammanfattning... 4 Inledning... 4 Norrbottens vision

Läs mer

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025

Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Fastställd 2014-06-11 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 1 Länstransportplan för Blekinge 2014-2025 Region Blekinge Dnr: 501-119-2013 Fastställd av regionstyrelsen

Läs mer

Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010

Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2012:18 Tillväxtprogram Västernorrland 2008-2010 med perspektiv på 2013 Uppföljning av åtgärdsmål för insatsområde 2 Sida 2 av 36 Länsstyrelsen Västernorrlands publikationsserie

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och Möjlighetsstudie Barentsbanann En sammanställning av behov och möjligheter av en ny järnvägsdragning mellan Kolari och Svappavaara 2013-01-31 Vectura Consulting AB Magnus Burvall Sofia Rosendahl Anders

Läs mer

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser

Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige 20 januari 2014 www.botniskakorridoren.com info@botniskakorridoren.com Omslagsbild: Norrlandskusten och anslutande

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se

Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025. www.regionostergotland.se Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014 2025 www.regionostergotland.se Form, layout och orignal: Byrå4 2014 Förord Infrastrukturen har inget egenvärde i utan den är en förutsättning för att kunna

Läs mer

HUVUDRAPPORT Komplettering till järnvägsutredning Ostlänken genom centrala Linköping, sträckan Malmskogen-Glyttinge Linköpings kommun, Östergötlands län Februari 2014 UTSTÄLLNINGSHANDLING Dokumenttitel:

Läs mer

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminal Klart vi ska ha en kombiterminal Frågor och svar om etablering av kombiterminaler Klart vi ska ha en kombiterminal Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga

KOLL framåt - Nationellt handlingsprogram rör kollektivtrafikens långsiktiga *,Vägverket Vägvertl:et ~BANVERKET Banvertl.et Margareta HusfelcIt Projektledare lfn: 08-75 766 86 Bengt Rydhed Projektledare lin: 031 10 32 33 Datum: 2007-12-20 Beteckning: Vägverket: YT20A 2006: 18013

Läs mer

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021

Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Titel: Nationell plan för transportsystemet 2010 2021 Publikationsnummer: 2011:067 ISBN: 978-91-7467-132-2 Utgivningsdatum: Mars 2011 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401

Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge. Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Förstudie Dalabanan delsträcka Sala Borlänge Slutrapport 2011-12-20 Diarienr TRV 2010/50401 Medverkande Trafikverket Susann Appelqvist, projektledare Helena Södergård, biträdande projektledare Marie Johansson,

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Huvudstudie Slutrapport 25 februari 2011 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Relaterade projekt...4 2 Godstransporter

Läs mer

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder

Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder förslag på lösningar fram till år 2025 och utblick mot år 2050 Remissversion huvudrapport Förord Kommer till slutversionen. 2 Sammanfattning Kommer

Läs mer

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON

DEN BREDA KORRIDOREN GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON DEN BREDA KORRIDOREN Förutsättningar och utmaningar för en samlad öst-västlig transportkorridor i mellersta Norden GÖRAN HALLIN, HÅKAN OTTOSSON & JONAS HUGOSSON Maj 2015 Kontigo AB Katarinavägen 19 SE-116

Läs mer