Kiruna C. Gällivare. Boden. Älvsbyn. Jörn. Bastuträsk. Hällnäs. Lycksele Vindeln. Hell/Vaernes Airport Hörnefors. Vännäs C. Duved Husum Åre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kiruna C. Gällivare. Boden. Älvsbyn. Jörn. Bastuträsk. Hällnäs. Lycksele Vindeln. Hell/Vaernes Airport Hörnefors. Vännäs C. Duved Husum Åre."

Transkript

1 Narvik Riksgränsen Björkliden Abisko turiststation Kiruna C Gällivare Boden Luleå C Sunderbyn Luleå universitet Älvsbyn Jörn Bastuträsk Hällnäs Lycksele Vindeln Trondheim Umeå Ö Vännäsby Umeå C Hell/Vaernes Airport Hörnefors Vännäs C Meråker Nordmaling Storlien Duved Husum Åre Örnsköldsvik N Järpen Örnsköldsvik C Krokom Östersunds C Brunflo Pilgrimstad Kramfors flp Kramfors Bräcke Härnösand Ånge Timrå Ljungaverk Utvärdering av Norrtågsförsöket Torphammar Sundsvall C Stöde Sundsvall V 14 oktober 2014

2 Innehåll Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte Metod Trafik- och resandeutveckling Trafikens utveckling Trafiken idag Trafikstörningar Hur har Norrtågsförsöket ökat tillgängligheten till transportsystemet? Möjlighet att resa med tåg i norra Sverige på dagtid Restidsförbättringar Anslutningsmöjligheter till andra trafikupplägg Hur har Norrtågsförsöket förbättrat regionutvecklingen? Erfarenheter från andra stråk Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall Storlien-Östersund-Sundsvall Lycksele-Vindeln-Vännäs-Umeå Luleå-Boden-Älvsbyn-Bastuträsk-Vindeln-Vännäsby-Umeå Kiruna-Gällivare-Boden-Luleå Hur har Norrtågsförsöket ökat transportkvaliteten? Regularitet Punktlighet Trondheim-Östersund-Bräcke-Ånge-Sundsvall Umeå Örnsköldsvik-Sundsvall Lycksele-Umeå Riksgränsen-Kiruna-Gällivare-Boden-Luleå Hur har Norrtågsförsöket ökat trafiksäkerheten? Hur har Norrtågsförsöket minskat miljöpåverkan? Minskade koldioxidutsläpp Minskade luftföroreningar Hur har Norrtågsförsöket förbättrat jämställdheten? Trondheim/Åre-Östersund-Bräcke-Ånge-Sundsvall Umeå Örnsköldsvik-Sundsvall Lycksele-Vindeln-Vännäs-Umeå Riksgränsen-Kiruna-Gällivare-Boden-Luleå Hur har Norrtågsförsöket tillgodosett tillgängligheten för personer med funktionshinder? Sammanfattande slutsatser Bilaga 1 - separat Upphandlad operatör. Fordonsflotta. Samordning av kollektiv trafik Bilaga 2 - separat Frågemall angående anslutningsmöjligheter till andra trafikupplägg Medverkande konsulter Stellan Lundberg, uppdragsledare Maria Lundberg, bitr. uppdragsledare Torbjörn Lindahl, utredare Carina Emanuelsson, utredare

3 Sammanfattning Efter många inledande problem har Norrtågstrafiken utvecklats på ett mycket positivt sätt på fyra av de sex linjerna. Antalet resenärer har utvecklats kraftigt. Det kan urskiljas att de olika linjerna har olika karaktärsdrag, vilket också kunde förväntas och behöver beaktas i utvärderingen. Särskilt många resenärer nyttjar linjen Umeå- Sundsvall följd av linjen Storlien -Östersund- Sundsvall. Passagerarflödena har i betydande grad utvecklats efter förväntningarna. Den mest frekventerade linjen Umeå-Sundsvall har ca 56% arbets- och skolrelaterade resenärer (till/från egna arbetsplatsen, skola/utbildning och i tjänsten). Ca 36% är nöjes-, fritids- och besöksresor, vilket visar att kuststråket håller på att utvecklas till ett storstadsalternativ, varvid samsspel ökat även för fritidsaktiviteter. Narvik Trondheim Riksgränsen Hell/Vaernes Airport Meråker Björkliden Abisko turiststation Lycksele Storlien Duved Åre Kiruna C Järpen Krokom Gällivare Boden Vännäs C Vindeln Östersunds C Brunflo Pilgrimstad Älvsbyn Jörn Bastuträsk Hällnäs Bräcke Ånge Sunderbyn Vännäsby Ljungaverk Torphammar Luleå C Luleå universitet Umeå Ö Umeå C Stöde Hörnefors Nordmaling Husum Örnsköldsvik N Örnsköldsvik C Kramfors flp Kramfors Härnösand Timrå Sundsvall C Sundsvall V Sammanfattning De arbets- och skolanknutna resorna är omfattande för samtliga linjer. För linjen Storlien- Östersund-Sundsvall 55%, Vännäs -Umeå 87%, Kiruna-Luleå 65%, Luleå-Boden-Vindeln-Umeå 61%, Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall 56% och Lycksele-Vindeln-Umeå 60%. Resor för nöjen och besök varierar relativt kraftigt mellan linjerna. Andelen är störst för Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall och Storlien- Östersund-Sundsvall 36 resp 34%. Kiruna-Luleå, Luleå-Boden-Vindeln-Umeå och Lycksele- Vindeln-Umeå ligger samtliga kring 25%, medan den utpräglade arbets- och skolpendlarlinjen Vännäs-Umeå endast har 6% resenärer för ärendena fritid, nöje och besök. Dessa relativt stora skillnader i resmönster för de olika linjerna gör att en samlad analys för samtliga linjer sammantaget skulle ge en felaktig bild av samhällsnyttorna av Norrtågsförsöket. I stället behöver linjerna analyseras var för sig. När Norrtågsförsöket inleddes rådde stora tekniska problem, som allvarligt försvårade uppstarten. Merparten av dessa problem stod utanför Norrtågs ansvarsområde, främst signalsystemet ERTMS. Ytterligare tekniska problem har uppkommit både på infrastruktur och fordon. Kvarstående problem råder främst för Lycksele-Vindeln-Umeå och för Luleå- Boden-Bastuträsk-Vindeln-Umeå. Linjen Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall började trafikeras på delsträckan Umeå- Örnsköldsvik. På denna delsträcka är passagerarflödena särskilt stora, i synnerhet sträckan Örnsköldsvik-Umeå. Även delen Örnsköldsvik-Sundsvall har fått viktiga flödesökningar, men inte lika stora beroende på att restidsstandarden är bristfällig på delsträckan Bollstabruk-Sundsvall. För delen Örnsköldsvik-Umeå är banstandarden allra högst och denna del har utformats mycket starkt kopplad till de regionanalyser som genomfördes under slutet av 1980-talet. Lösningarna med två stationer i vardera Umeå, Örnsköldsvik och Sundsvall har visat sig framgångsrika för stråkens och regionernas 3

4 Sammanfattning funktion. Umeå Östra (Umeå Ö) har de högsta passagerarvolymerna av Norrtågs samtliga stationer. Dessutom är det påtagligt att Umeå Ö ger en viktig balansering av arbetsmarknaderna och stärker kompetensförsörjningen. Övriga kommuner i stråket har betydligt sämre arbetsmarknad för kvinnor än vad Umeå har. Umeå Universitetssjukhus och Umeå Universitet är härvid mycket kompletterande, vilket tydligt också framgår av passagerarsiffrorna med hög andel kvinnor och hög andel ungdomar. Örnsköldsvik Norra (Örnsköldsvik N) har fått en betydelsefull kompletterande roll till Örnsköldsvik C. Dels beroende på närhet till stora bostadsområden, dels beroende på närhet till Örnsköldsviks sjukhus. Påtagligt är att andelen tjänsteresor på sträckan är jämförelsevis hög, drygt 20%, jämfört med ca 7% under busstrafikeringen och ca 10-12% som är vanligt på många stråk. Likaså har fritidsresandet ökat påtagligt från 22% andel under busstrafikeringen till 37% idag. Linjen Storlien-Östersund-Ånge-Sundsvall har helt andra karaktärsdrag än linjen längs kuststråket. Många små stationsorter betjänas med trafik redan sedan 1990-talet. Detta har inneburit att dessa orter har kunnat fortleva och att det sedan många år finns ett väl utvecklat samspel i detta stråk, varvid främst Sundsvall C och Sundsvall V, Ånge, Bräcke, Östersund och Åre har viktiga roller för övriga orter i stråket. Linjen har varit betydelsefull för Mittuniversitetets utveckling med goda resmöjligheter för lärare och administratörer mellan Sundsvall och Östersund. Samtidigt har tillgängligheten ökat för befintliga och potentiella studenter. Stråket har dessutom potentialer att fortsatt utveckla turistiska flöden. Särskilt på vårvintern åker många, främst ungdomar, till/från Åre/Duved, vilket bl a har lett till efterfrågan av utrymmen för skidor etc nära ingången. När infrastrukturproblem väster om Storlien lösts och Meråkersbanan uppgraderats skapas möjligheter för en viktig nationsgränsöverskridande förbindelse mellan det tätbefolkade Tröndelag och Jämtland/Västernorrland. 4 Linjerna Lycksele-Umeå och Vännäs-Umeå har viktiga roller för inlandsorterna. Vännäs-Umeå har främst arbets- och utbildningspendling som underlättas genom halverad restid jämfört med buss. Även Lycksele och Vindeln har viktiga flöden för arbete och utbildning främst till Umeå. Till följd av bristande linjekapacitet och fordonsproblem har Lycksele-Vindeln-Umeå ännu inte utvecklats utifrån sina reella potentialer. Många resenärer uttrycker frustration över inställda eller försenade tåg. Linjen Luleå-Boden-Bastuträsk-Vindeln- Umeå har problem med låg banstandard sträckan Boden-Bastuträsk till följd av eftersatt underhåll. Långa restider, osäker tidhållning etc har hållit tillbaka utvecklingen av flödena till/från Vindeln och Umeå och flödena till/från Boden, Sunderbyn, Luleå tekniska universitet (LTU), som nås via Notviken station och Luleå C. Dessa flöden kommer att öka när pågående spårbyten är genomförda. För sträckan Vindeln-Umeå har denna linje en kompletterande funktion till linjen Lycksele-Vindeln-Umeå, främst vad gäller arbets- och utbildningspendling. Linjen Kiruna-Gällivare-Boden-Luleå har sedan länge en viktig funktion särskilt för Malmfälten. Detta gäller såväl tjänsteresor som andra resändamål. Restiderna är idag för långa för arbets- och utbildningspendling, men potentialer finns med kortare restider särskilt för Gällivare att med dagspendling nå Boden, Sunderbyn, LTU (Notviken station) och Luleå C. Linjen har också betydelse för fritids- och turistiska ändamål. Inbördes kompletterande fritidsutbud i Malmfältsdelen, i Narvik och i svenska kustområdet skapar goda förutsättningar för att de olika områdenas mycket olika karaktär fortsatt ska kunna utveckla turistiskt resande och konferensresande. Sammantaget visar passagerarutvecklingen på de fyra fungerande linjerna att eftersträvade samhällsmål successivt uppfylls allt mer. Jämförelse med de två linjer som har kvarstående problem, Lycksele-Vindeln-Umeå och Luleå-Boden- Bastuträsk-Vindeln-Umeå visar att stora samhällsvinster finns inom räckhåll även för dessa med förbättringar av nu rådande problem med infrastruktur och fordon.

5 1 Inledning Inledning 1.1 Bakgrund I proposition 2005/06:160 Moderna transporter föreslog regeringen en försöksverksamhet i form av gemensamt statligt och regionalt utvecklingsprojekt på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland. Trafikhuvudmännen bildade för genomförandet ett aktiebolag, Norrtåg AB, för att samordna, planera och genomföra Norrtågstrafiken. Norrtågstrafiken har nu pågått i snart fyra år ( ) med en trafik i successiv utveckling och i full trafik sedan december Regeringen gav i juni 2006 dåvarande Rikstrafiken i uppdrag att närmare föreslå villkor för hur berörda dåvarande trafikhuvudmän skall erbjudas att ta ansvar för en gemensamt organiserad persontrafik på järnväg inom en större region än det egna länet. Rikstrafiken överlämnade sitt förslag till regeringen i december Enligt förslaget skulle följande sträckor överföras till trafikhuvudmännens/kollektivtrafikmyndighetens trafikeringsrätt: Sundsvall Höga kusten Airport-Umeå Sundsvall Storlien (-Trondheim) Dagtågsavtalet av nattågsupphandlingen på sträckan Luleå-Kiruna samt Kiruna-Narvik, den trafik som ingår i upprättat avtal om dagtåg. Övrig framtida dagtågstrafik på och norr om Mittbanan Rikstrafiken fick sedermera regeringens uppdrag att träffa en överenskommelse med berörda trafikhuvudmän om villkoren och formerna för det statliga engagemanget gällande samordning av persontransporter på järnväg i delar av Norrland under en period av högst tio år. Överenskommelsen skulle även omfatta en Utvecklad trafik. I den del av överenskommelsen som omfattar statlig medverkan i en Utvecklad trafik ska finansiering av denna insats under försöket avgränsas till en period av högst fem år. Överenskommelsen om Norrtågstrafiken mellan de fyra nordliga länen bygger på ett solidariskt åtagande om ett sammanhållet trafiksystem. Finansieringsmodellen mellan länen är definierad i ett gemensamt konsortialavtal som bygger på att man delar på den gemensamma kostnadsmassan. Ändringar i trafikutbud påverkar kostnaderna för de övriga finansiärerna. Gentemot staten utgör Huvudavtalet för Botniabanan samt det tioåriga avtalet om Norrtågstrafiken grunden för samarbetet. Därutöver finns ett långsiktigt regionalt borgensåtagande avseende fordonsfinansiering. Landstingen fattade 2008 ett långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut i form av en trafikbeställning. Detta beslut låg till grund för Norrtåg AB att inleda upphandlingsprocesser avseende fordon, trafik och verkstad. Försöket skall utvärderas tre gånger under avtalsperioden , 2016 och Detta är den första utvärderingen. År 2013 kommer att användas som basår för utvärderingarna. 1.2 Syfte Syftet med denna rapport är att ge en inledande utvärdering av Norrtågsförsöket. 1.3 Metod Utvärderingen baseras på en bred genomgång och analys av underlagsdata: resandestatistik möjligheter att resa, restider och anslutningar indikatorer för regionens utveckling indikatorer avseende transportkvalitet trafiksäkerhet - analys utifrån nyckeltal miljöproblem jämställdhet utifrån nöjd kund-undersökningar, NKI:er, och resvaneundersökning, RVU. tillgängligheten för funktionshindrade Organisatoriska aspekter rörande avtalsförhållanden med upphandlad operatör, marknadsföring, biljettsystem och fordonsflotta behandlas i bilaga 1. 5

6 2 Resandeutveckling 2 Trafik- och resandeutveckling 2.1 Trafikens utveckling Figur 2.1:1 visar Norrtågsförsökets resandeutveckling från januari 2011 till och med december Antalet resor har successivt ökat i takt med att nya linjer har tagits i trafik och med att resorna på befintliga linjer inom systemet har ökat. Mest passagerare har linjen Umeå-Sundsvall följt av linjen Sundsvall-Storlien, linjerna Umeå- Vännäs, Umeå-Lycksele och Luleå-Kiruna. Resorna i Norrtågssystemet uppvisar karaktäristiska variationer över året, särskilt höstmånaderna september-november har, som väntat, flest resor. Resandet under vårvintermånaderna kommer sannolikt att öka mer allt eftersom marknaderna mognar. Juli har oväntat högt resande, vilket talar för att Norrtågstrafiken också attraherar fritidsresor. Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall I augusti 2010 invigdes den nybyggda Botniabanan. Inledningsvis under trafikerade Norrtåg sträckan Umeå-Hörnefors-Nordmaling- Husum-Örnsköldsvik på vardagar med fem dubbelturer. Under denna period fokuserade Norrtåg på resor för arbets- och studiependling morgon och eftermiddag. Anledningen till att det inte förekom någon helgtrafik det första året var dels brist på tåg, dels att tågen måste underhållas i tal resenärer Resor med Norrtåg och SJ Umeå - Sundsvall SJ** Kiruna-Narvik (SJ) Umeå-Luleå Lycksele- Umeå Kiruna-Luleå (inkl. SJ) Vännäs - Umeå Sundsvall-Storlien Umeå - Sundsvall Umeå - Ö-vik* 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec * Antal resenärer sträckan Umeå-Ö-vik är from. aug 2012 inkluderade i statistiken för sträckan Umeå-Sundsvall. ** Antalet resenärer per månad i SJ:s kommersiella trafik mellan Umeå-Sundsvall är beräknade enligt redovisade antaganden. Figur Resorna med Norrtåg har ökat kraftigt allt eftersom nya linjer börjat trafikeras och vissa linjer fått mer turer. Norrtågs linjer har lagts in ordnat efter passagerarantal. 6

7 2 Resandeutveckling Gävle fram till dess Norrtågs verkstad i Umeå blev klar i augusti Vid tidtabellskiftet i december 2010 utökades trafiken på Botniabanan till sju dubbelturer vardagar och ingen helgtrafik. I december 2011 utökades trafiken ytterligare, nu med tio dubbelturer och viss helgtrafik. Samtidigt byttes fordonstypen X52 Regina till de nyinköpta fordonen X62 Coradia Nordic för trafiken på Botniabanan. Linjen var från starten 2010 fram till och med mars 2011 drabbad av stora störningar relaterade till det nya signalsystemet ERTMS, men sedan blev transportkvaliteten avsevärt bättre. Resandet ökade också stadigt under 2011 och nådde knappt resor per månad som mest. Trafiken söder om Örnsköldsvik på Botniabanan skulle ha startat i augusti 2011 men i april kom Trafikverkets beslut om försening till december. Nästa förseningsbesked kom genom Trafikverkets beslut i september då hela trafikstarten av Ådalsbanan flyttades fram till augusti Trafiken Örnsköldsvik-Sundsvall startade i augusti Totalt har linjen trafikerats med nio dubbelturer på vardagar samt helgtrafik. Under premiärmånaden fanns det initialt problem med signalsystemet ERTMS och intrimningsfel, men dessa fel har minskat kontinuerligt. Även fordonsrelaterade problem har initialt påverkat trafiken. Antalet resenärer fördubblades i och med starten av trafiken till Sundsvall. SJ AB Förutom Norrtågs turer trafikeras sträckan Umeå-Sundsvall sedan december 2012 av SJ AB, (SJ). Statistik över dessa turer är inte tillgänglig men SJ:s totala antal resenärer på Botniabanan har beräknats till (2013) och fördelats schablonmässigt per månad för att ge en helhetsbild av resandet i stråket. Fördelning av SJ:s resenärer under 2013 utgår ifrån de säsongsvariationer Norrtåg haft under samma tid samt korrigering för de avbrott SJ hade i sin trafik under april-juli tal resenärer Resor med Norrtåg och SJ Umeå - Sundsvall SJ* Kiruna-Narvik (SJ) Umeå-Luleå Lycksele- Umeå Kiruna-Luleå (inkl. SJ) Vännäs - Umeå Sundsvall-Storlien Umeå - Sundsvall 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec * Antalet resenärer per månad i SJ:s kommersiella trafik mellan Umeå-Sundsvall är beräknade enligt redovisade antaganden. Figur Efter den successiva reseökningen 2011 och 2012 börjar man under 2013 urskilja karaktäristiska variationer över året. September, oktober och november har flest resor på absoluta merparten av linjerna. 7

8 2 Resandeutveckling Lycksele-Umeå Trafiken på Tvärbanan, Lycksele-Umeå invigdes i augusti 2010 med tre dubbelturer vardagar och viss helgtrafik. I december 2010 utökades trafiken med en ytterligare tur. Trafiken togs emot väl, men har drabbats av problem beroende både på otillräcklig linjekapacitet Lycksele-Hällnäs och fordonsproblem. Trafiken sker med dieseltåget Itino och med en inhyrd Y1 som reservfordon. Vännäs-Umeå Pendeltågstrafiken Umeå-Vännäs startades i december 2011 med åtta dubbelturer, initialt med en X52 Regina. Vid tidtabellskiftet i juni 2012 byttes fordon till ett pågatåg (X11) inhyrt från Skåne och trafiken utökades med en dubbeltur. Narvik-Kiruna-Luleå Norrtåg tog över ansvaret för trafiken i augusti 2011 med SJ Norrlandståg som operatör. Trafiken utökades av operatören Botniatåg med två dubbelturer under juni Vid tidtabellskiftet i juni 2013 övergick trafiken i sin helhet till operatören Botniatåg. Vid det tillfället upphörde trafiken mellan Narvik och Kiruna pga oklarheter kring finansiering. Umeå-Luleå Trafikstarten skulle ursprungligen ha skett i augusti 2011, men blev framflyttad till september månad på grund av försenade fordonsleveranser. Trafiken har fr.o.m. september 2012 tre dubbelturer per dag. Passagerarutvecklingen hämmas starkt av den låga underhållsstandarden Boden- Bastuträsk. Storlien-Östersund-Sundsvall Vid tidtabellskiftet juni 2012 övergick trafiken från Veolia till Botniatåg och i samband med detta ingick trafiken inom ramen för Norrtågsförsöket. Trafiken utökades kontinuerligt under hösten 2012 och från och med december 2012 kör Norrtåg totalt nio dubbelturer på sträckan Östersund- Sundsvall. På sträckan Östersund-Storlien har de två dubbelturerna förstärkts med tre dubbelturer ytterligare på sträckan Östersund-Åre Trafiken idag Trafiken omfattar idag sex linjer i fyra trafikområden med 80 avgångar dagligen, måndag till fredag, eller cirka avgångar per månad. Norrtåg trafikerar totalt km järnvägsspår och trafiken utgör ungefär 5 % av landets totala tågkilometerutbud avseende persontrafik. Helåret 2013 gjordes ca resor. Perioden september-december ökade antalet resor med 31 % jämfört med samma period Trondheim-Storlien-Duved-Östersund- Sundsvall Trafiken på sträckan är idag nio dubbelturer per vardag på huvudsträckan Östersund-Sundsvall, fem på Åre/Duved-Östersund samt två på Åre- Storlien-Duved (alla dagar). På norska sidan planeras en elektrifiering av banan år 2021, vilket ytterligare förbättrar förutsättningarna för trafiken. Trafiken körs normalt utan problem, i slutet av november 2013 stängdes dock järnvägsbanken på Mittbanan väster om Storlien, eftersom Trafikverket bedömde att det fanns risk för större sättningar eller skred. Sträckan är stängd tills vidare och nu planeras skredvarningssystem och provborrningar för att kunna öppna sträckan. Sedan avstängningen har tågtrafiken ersatts av buss mellan Storlien och norska Hell. Hösten 2013 var antalet resenärer i snitt per månad, totalt under året Ökningen för tiden september-december jämfört med 2012 är 31 %. Norrtågs sammanvägda bedömning inför den kommande avtalsperioden är: Resandeökningen, främst Östersund-Sundsvall, kan motivera att förtäta trafiken Elektrifieringen av Meråkersbanan kommer att leda till direkttåg Sverige-Norge. Det är ännu oklart om Norrtåg eller annan part ska köra denna trafik. Fler turer till/från Trondheim är en långsiktig ambition. Systemsammankoppling lämplig av Norrtågstrafiken (i Ånge) och den angränsande regiontågtrafiken i Gävleborg (i Ljusdal). Det som ligger bakom denna vision är att länka samman två regionala system så att viss rörlighet mellan systemen möjliggörs. Ett annat

9 skäl är att skapa alternativa förbindelser ner mot Gävle/Stockholm och ett tredje är att säkra upp trafik på relationen den dagen eventuellt all annan kommersiell trafik upphör. Eftersom den kommersiella trafiken är så begränsad är detta en reellt hot. Sundsvall-Umeå Målsättningen är att köra tolv dubbelturer på sträckan, varav regionen åtagit sig att trafikera sex av dessa dubbelturer. Trafikverket har som krav att samtliga turer ska gå hela sträckan mellan Sundsvall-Umeå. En komplexitet är att avtalet mellan staten och regionen bygger på att den statliga finansieringen är kopplad till det kommersiella utbudet på sträckan. Statens andel kan därför vara flexibel med allt från noll till sex statligt beställda Norrtågsturer beroende på hur många turer SJ eller annan kommersiell aktör kör på sträckan. Om statens andel blir mindre riskerar de regionala pendlingsmöjligheterna att försämras, alternativt att länen beställer utökad pendeltågstrafik av Norrtåg. Resandet är över resor/månad på sträckan. I jämförelse med perioden september-december 2012 har resandet ökat med 17 %. Totalt 2013 har resor genomförts på linjen. Detta utöver resandet med kommersiell trafik. Norrtågs sammanvägda bedömning inför framtiden är: Resandeökningen kan motivera både mer kapacitet och ett större utbud speciellt på sträckan Örnsköldsvik-Umeå Ny pendlingslinje Sollefteå/ Långsele-Sundsvall kan bli aktuell Norrtågs resvolymer på sträckan Umeå-Sundsvall har i fig 2.1:3 fördelats på flöden mellan olika startoch målpunkter. Flödena på sträckan Örnsköldsvik-Umeå har utvecklats mest, vilket delvis beror på att trafiken på denna Timrå Höga Kusten Airport Kramfors Härnösand Sundsvall C Resande under 4 månader hösten 2013 Husum Örnsköldsvik C 2 Resandeutveckling delsträcka startades tidigt. Dessutom var det förväntat med stora flöden beroende på att Örnsköldsvik och Umeå är påtagligt inbördes kompletterande arbetsmarknader och utbildningsorter. De stora flödena Nordmaling-Umeå beror på att biltrafikanter och bussresenärer i betydande grad flyttas över till tåg med denna reslängd. Tågresan tar endast ca 25 minuter jämfört med tidigare ca en timme med buss och ca 40 minuter med bil. Marknaden har mognat mindre på stråket Örnsköldsvik-Sundsvall, dels beroende på senare trafikstart, dels beroende på att Ådalsbanan ännu har alltför låg standard Bollstabruk- Sundsvall. Med fortsatt förbättrad järnvägsstandard och fortsatt marknadsmognad kommer flödena att öka avsevärt mellan orterna. Stationen vid Höga kusten Airport betjänar inre Ådalen och härvid främst Nyland och Sollefteå, vilket ger ökade flöden främst till/från Sundsvall. Hörnefors Nordmaling >200 Statistik från Norrtåg Bearbetat av ÅF Infraplan Umeå Figur Störst resvolymer finns mellan Umeå och Örnsköldsvik med nära passagerare under 4 månader hösten 2013, dvs i snitt nära 600 passagerare per dygn. 9

10 2 Resandeutveckling En speciell funktion som uppnåtts med denna station är att Norrtåg tillsammans med flyget Gällivare-Kramfors lett fram till veckopendling till/från Malmfälten från hela stråket mellan Sundsvall och Umeå. Lycksele-Vännäs-Umeå Trafiken Lycksele-Vännäs-Umeå omfattar två linjer, Umeå-Vännäs samt Lycksele -Umeå. De sista 6,5 milen Lycksele-Hällnäs är oelektrifierade och dessutom en enkelspårssträcka utan mötesstationer. Kapaciteten på sträckan är ansträngd, eftersom den trafikeras av både persontåg och godståg. Trafiken på sträckan Vännäs -Umeå fungerar bra med nio dubbelturer vardagar, ingen helgtrafik. På sträckan Lycksele-Umeå går fyra dubbelturer vardagar, varav en trafikerar Lycksele-Vännäs. Lördag och söndag går 2,5 dubbelturer. Sträckorna trafikeras med två fordon, varav ett dieseltåg på sträckan Lycksele- Umeå. Resandeökningen på pendelsträckan Vännäs -Umeå har från och med augusti varit kraftig. Antalet resenärer var under hösten per månad och totalt under året resor. Ökningen sett till helår jämfört med 2012 är 38 % och för perioden september-december hela 45 %. Lycksele -Umeå har ca resenärer per månad och ca under året. Ökningen för 2013 var 13 %. Fordonslösningen med endast ett permanent dieselfordon har skapat stora problem. Att bara ha ett fordon för trafiken är inte hållbart och det är inte heller rimligt att ha 100 % reservfordon. Norrtåg har därför under delar av året hyrt in äldre fordon med lägre servicegrad som komplement till det ordinarie. Detta har inte fungerat tillräckligt bra och man söker nu alternativa lösningar. Norrtågs sammanvägda bedömning inför framtiden är att: Resandeökningen Vännäs-Umeå kan motivera att trafiken förtätas Sträckan Hällnäs-Lycksele kräver åtgärder som leder till restidsvinster för persontrafiken. Förutom hastigheten på banan måste kapaciteten på banan förbättras för att skogsnäringen, persontrafiken och framöver även gruvnäringen ska kunna använda banan Umeå-Boden/Luleå-Kiruna-Narvik Trafiken norr om Umeå ska ses som ett sammanhängande trafiksystem, som dock inte fungerar som avsett beroende på det eftersatta underhållet Bastuträsk-Boden. På sträckan Luleå-Kiruna är de dimensionerande förutsättningarna att det ska finnas förbindelser i vardera riktningen morgon och sen eftermiddag. Totalt tre dubbelturer alla dagar. Angeläget är att minst en dubbeltur i vardera riktningen har en koppling mellan Kiruna- Umeå, som direkttåg eller med snabb omstigning i Boden. Sträckan Umeå-Luleå har samma grundkrav på trafikering, förbindelser i vardera riktningen morgon och sen eftermiddag. Totalt tre dubbelturer vardagar. Under lågtrafikperiod och helger går två dubbelturer. Sträckan Boden-Bastuträsk drabbas av störningar pga spårbyte. Trafikutbudet har anpassats till dessa förhållanden. Hela trafikområdet har parallell nattågstrafik som kan komplettera och också konkurrera. Norrtågstrafiken trafikeras med tre till fyra fordon. Totalt uppgår resandet Luleå-Kiruna till resenärer, i snitt reser per månad. En ökning med 17 % jämfört med Umeå-Luleå har resor per månad, totalt under Resandeökningen under oktober-december 2013 var 21 %. Norrtågs sammanvägda bedömning inför framtiden är att följande trafik kan bli aktuell: Trafik Luleå-Haparanda med koppling till den finska persontågstrafiken mot Oulu Ny pendlingstrafik Älvsbyn-Boden-Luleå samt Gällivare-Kiruna Återetablering av trafik Kiruna-Narvik 10

11 2 Resandeutveckling 2.3 Trafikstörningar Många nya faktorer har stört funktionen Norrtågstrafiken startade 2010 med ny trafik på en ny marknad. Operatören var ny, banan ny, signalsystemet ERTMS nytt, personal i trafik och på verkstad var nya, fordonen var nya och verkstaden var ny. Även Trafikverkets trafikledning och driftspersonal ställdes inför nya förutsättningar. Det fanns många nya, inte fullt utprövade processer som skulle starta samtidigt som detta nya trafiksystem. Resultatet blev ett trafiksystem med många störningar fram till mars 2013 när relativt stabil trafikproduktion uppnåddes. Det nya signalsystemet ERTMS har drabbat Norrtåg på flera olika sätt Det problem som enskilt har gett de största störningarna är införandet av det nya signalsystemet ERTMS. Detta system finns både i fordon och i bana. Utmaningarna att få signalsystemet att fungera har funnits både på fordon och i markanläggning. Ett grundproblem har härmed varit att bara ca 31 mil av totalt 150 mil järnväg som Norrtåg trafikerar har fått det nya signalsystemet. Detta innebär att Norrtågs fordons ska fungera på ca 120 mil järnväg med ERTMS-utrustade fordon på banor med det gamla signalsystemet ATC. Problembilden har genomgått fyra olika primära faser med olika problembild och olika typer av effekt på trafiken. Stora trafikstörningar uppstod när de ERTMS-utrustade fordonen Regina med beprövad teknik skulle börja trafikera den ERTMS-utrustade Botniabanan Problem med nödstopp förekom ofta och skapade stora tillgänglighetsproblem. Fordonsanpassning och godkännandeprocess tog lång tid och blev mycket kostsamt för Norrtåg. Främst beroende på att ansvarsfrågan var svår att reda ut. Processerna tog lång tid och skapade också betydande tillgänglighetsproblem. Sträckan Sundsvall-Umeå är den primära avseende både resande och ekonomi och banan är dessutom länken mellan Mittbanan, verkstaden i Umeå samt de norra linjerna. Trafiken på Ådalsbanan i den södra delen av denna sträcka skulle egentligen ha startat 2010 men försköts tidigt till augusti 2011, för att senare förskjutas till december Med endast tre månaders varsel fick Norrtåg till slut beskedet om ytterligare en försening fram till augusti Orsaken var förseningar i installationen av det nya signalsystemet. Eftersom det sista beskedet kom så sent inför trafikstart så var Norrtågs operatör redan i full verksamhet avseende rekrytering och utbildning. Norrtåg drabbades därför av betydande kostnader genom att man tvingades ersätta operatören. Eftersom Sundsvall-Umeå är en nyckelsträcka i hela Norrtågsförsöket var hela trafikstarten planerad utifrån när signalinstallationen för Ådalsbanan skulle vara klar. Att trafikstarten på sträckan blev försenad med ett år innebar att man tappade ett års resande i stora delar av Norrtågssystemet. Norrtåg AB har tillsammans med ägarna kommit till en uppgörelse med Trafikverket avseende kostnader som bolaget har haft på grund av Ådalsbanans försening. Det senaste stora ERTMS-relaterade problemet inträffade när Norrtågs Alstomtillverkade fordon med ERTMS skulle börja trafikera banor med det gamla signalsystemet ATC. Ombordsystemet hade upphandlats av Trafikverket och tillverkats av Bombardier, men de båda konkurrenternas tekniska system fungerade dåligt tillsammans och fordonen fick betydande problem i form av nödstopp. Problemen var så omfattande, ett nödstopp per dag och fordon, att fordonsleveransen försköts i flera månader. 11

12 2 Resandeutveckling Fordonsrelaterade problem Vintermånaderna 2012 respektive 2013 drabbade Norrtågstrafiken hårt. Störningarna bestod av primära fel, ofta fordonsrelaterade, som tillsammans med brister i processer och infrastruktur förvärrade de trafikala effekterna och tillsammans skapade stora tillgänglighetsbrister. Största orsakerna var; - Fordonsfel hjul, boggi, fronter, bromsar och maskinella fel - Organisatoriska brister ledtider vid återställning, rutiner, regelbrister - Underhåll avisning, svarvlokalisering, brist på reservfordon och reservdelar - Många viltolyckor som medförde allvarliga skador på front och koppel mm. I samband med kartläggningen av icke tillgängliga fordon uppvisades brister i drift- och underhållsinfrastruktur. Norrtåg initierade tillsammans med samtliga övriga aktörer, ett gemensamt handlingsprogram som målinriktat har arbetat med ett hundratal åtgärder för att förbättra punktlighet och regularitet. Fordonsförbättringar, förbättring av drifts- och underhållsinfrastruktur samt processoptimering bedöms generellt ha gett god effekt på tillgängligheten. 12

13 3 Tillgänglighet till transportsystemet 3 Hur har Norrtågsförsöket ökat tillgängligheten till transportsystemet? 3.1 Möjlighet att resa med tåg i norra Sverige på dagtid Sedan Norrtåg inledde trafiken har tillgängligheten med tåg ökat markant. Före Norrtågsförsöket var länstrafikbolagens busstrafiknät, SJ:s två natttåg samt persontågstrafiken Kiruna-Gällivare- Boden-Luleå de enda kollektivtrafikalternativen i nordligaste Sverige/norr om sträckan Sundsvall - Storlien. (se figur 3.1.2). Norrtågsförsökets trafik skapar bättre förutsättningar för pendling, tjänsteresor och fritidsresor/ turism mellan knutpunkter för service, arbete och rekreation. Resor med högst frekvens är de som är kopplade till arbete och studier. Ca 60 % av Norrtågs resenärer reser i arbets- eller studierelaterade syften och denna utveckling återspeglas i resandet med pendlarkort som betalningssätt. I det utpräglade pendlingsstråket Vännäs-Umeå går nio dubbelturer per dag som halverar restiden i jämförelse med resa i buss. På sträckan har nära 75 % av resenärerna pendlarkort (se figur 3.1.1). I stråket Lycksele-Umeå har ca 40 % pendlarkort. Hela 70 % av resenärerna i stråket hade åkt buss om inte tåglinjen hade funnits. Att buss är ett vanligt alternativ till tåg på sträckan kan bero på att det tidsmässigt inte är särskilt stor skillnad mellan transportmedlen. I stråket Umeå-Sundsvall står pendlarkortet som betalningssätt för ca 35 % av resorna. Det största pendlingsstråket är Örnsköldsvik/Nordmaling- Umeå. Restiden mellan Örnsköldsvik och Umeå har halverats med Norrtågs trafikering av Botniabanan jämfört med buss. I stråket Trondheim-Sundsvall har drygt 30 % av resenärerna pendlarkort. Nära hälften av resenärerna har förköpta enkelbiljetter vilket till stor del kan härledas till den betydande andelen fritids- och turismresenärer i stråket (ca 40 %). Tillgängligheten till tågtrafik har ökat markant. Före Norrtågsförsöket var stora delar av Norrland utan dagtågstrafik. Idag finns flertalet turer på alla sträckor samt betydande arbets- och studiependling. I de övriga stråken är avstånden och restiderna för långa för att pendling ska vara ett alternativ för många. Däremot har resande med förköpsbiljett ökat. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att om möjligheten att åka tåg inte hade funnits hade ca 40 % istället åkt buss medan 35 % hade åkt bil. Ca 10 % av resenärerna hade inte rest överhuvudtaget om tåglinjen inte hade funnits. Översiktligt betyder detta att Norrtågsförsöket år 2013 skapade ca nya resor och att ca resor har flyttat från bil till tåg Pendlarkort Ombord enkel Förköp enkel Figur Fördelning av pendlarkort och enkelbiljetter efter visering av biljettyp ombord

14 3 Tillgänglighet till transportsystemet Narvik Kiruna Gällivare Boden Luleå 2 dt Narvik/Kiruna-Luleå (Connex) 2 dt Boden C-Luleå (Connex) Piteå Skellefteå Lycksele Vindeln Robertsfors Vännäs Umeå Nordmaling Trondheim Dagtågstrafik våren 2005 SJ X-Tåg NABO 2 dt Trondheim-Östersund (NABO) 6 dt Östersund V-Sundsvall C (TÅGK) Storlien Åre Tågkompaniet Connex Ej trafikerade järnvägsstråk Krokom Ånge 1 dt Härnösand-Stockholm C (SJ) 7 dt Sundsvall C-Arlanda/Stockholm C (SJ) 7 dt Sundsvall/Hudiksvall-Gävle C (X-Tåg) Ljusdal Östersund 3 dt Storlien/Östersund C-Stockholm C (SJ) 10 dt Ljusdal/Bollnäs-Gävle C (X-Tåg) Bräcke Bollnäs Kramfors Ockelbo 1 dt Härnösand-Stockholm C (SJ) 7 dt Sundsvall C-Arlanda/Stockholm C (SJ) 5 dt Gävle C-Stockholm C (SJ) 3 dt Storlien/Östersund C-Stockholm C (SJ) Örnsköldsvik Härnösand Timrå Sundsvall Hudiksvall Söderhamn Gävle Tierp Uppsala Stockholm Figur Dagtågtrafikering våren Längs Norrlandskusten saknade delen Sundsvall-Luleå passagerartågtrafik (med undantag av nattågens trafikering och en dubbeltur för X2000 Sundsvall-Härnösand). 14

15 3 Tillgänglighet till transportsystemet Narvik Kiruna 1 dt Narvik-Luleå C (SJ) Gällivare 3 dt Kiruna-Luleå C (NT) 1 dt Narvik-Luleå C (SJ) Boden Luleå 3 dt Luleå-Umeå (NT) Piteå Skellefteå 2 dt Heimdal-Storlien (NSB) Trondheim Heimdal 2 dt Storlien-Sundsvall (NT) 3 dt Duved-Sundsvall (NT) 1 dt Åre-Stockholm (SJ) Storlien Duved Åre Krokom Östersund Lycksele Ånge Vindeln Vännäs 2 dt Storlien-Sundsvall (NT) 3 dt Duved-Sundsvall (NT) 4 dt Östersund-Sundsvall (NT) 1 dt Åre-Stockholm (SJ) 2 dt Östersund-Stockholm (SJ) Bräcke Robertsfors Umeå 9 dt Umeå-Sundsvall (NT) 3 dt Umeå-Arlanda/Stockholm C (SJ) Nordmaling Kramfors Örnsköldsvik Härnösand Timrå Sundsvall 9 dt Umeå-Vännäs (NT) 3 dt Umeå-Vindeln-Lycksele (NT) 3 dt Umeå-Vindeln-Luleå (NT) 1 dt Åre-Stockholm (SJ) 2 dt Östersund-Arlanda/Stockholm (SJ) 1 dt Åre-Arlanda/Stockholm (SJ) 2 dt Östersund-Arlanda/Stockholm (SJ) 9 dt Ljusdal-Gävle (X-Tåg) Dagtågstrafik (exkl. nattågstrafik) våren 2013 SJ Norrtåg NSB X-Tåg Ej trafikerade järnvägsstråk Ljusdal Bollnäs Ockelbo 6 dt Sundsvall-Arlanda/Stockholm (SJ) 3 dt Gävle-Arlanda/Stockholm (SJ) 1 dt Åre-Arlanda/Stockholm (SJ) 2 dt Östersund-Arlanda/Stockholm (SJ) 3 dt Umeå-Arlanda/Stockholm C (SJ) Gävle Uppsala Hudiksvall Söderhamn Tierp Stockholm 3 dt Umeå-Arlanda/Stockholm C (SJ) 6 dt Sundsvall-Arlanda/Stockholm (SJ) 6 dt Sundsvall-Gävle (XT) 2 dt Hudiksvall-Gävle (XT) Figur Trafikeringen 2013 har utvecklats betydligt jämfört med Särskilt trafikeringen Umeå-Örnsköldsvik-Sundsvall framträder liksom Vindeln-Vännäs-Umeå. Därtill kommer ny tågtrafik Umeå-Luleå och ytterligare turer Kiruna-Luleå. Trafiken på sträckan Sundsvall-Ånge-Östersund-Åre har också ökat. 15

16 3 Tillgänglighet till transportsystemet 3.2 Restidsförbättringar Restiden mellan norrlandskustens städer har minskat med Norrtågsförsöket. Sträckan Luleå- Stockholm är nu ca 1,5 timme kortare med tåg jämfört med tidigare. Störst tidsvinst har skapats mellan Umeå och Örnsköldsvik genom Botniabanan samt därnäst mellan Örnsköldsvik och Härnösand. färdigbyggd. Botniska korridoren handlar om att rusta upp och bygga ut järnvägssträckor som redan finns samt om projektet Norrbotniabanan, en kustjärnväg mellan Umeå och Luleå. När denna byggs kommer restiden mellan städerna att bli mindre än hälften av vad den är idag, och kapaciteten på sträckan kommer att öka. Delfiguren till höger visar de stora potentiella restidsförkortningarna med Botniska korridoren Ungefärlig pendlingsrestid mellan stråkets kommunhuvudorter År 2000 Buss eller tåg Luleå År 2013 Tåg Vision år 2030 Botniska korridoren Tåg Piteå Luleå Boden Älvsbyn Skellefteå Robertsfors Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Härnösand Sundsvall Hudiksvall Gävle Uppsala Stockholm ca 11,5 tim Vindeln Vännäs Umeå Nordmaling Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Sundsvall Hudiksvall Söderhamn Gävle Uppsala Stockholm ca 10 tim Luleå Piteå Skellefteå Robertsfors Umeå Nordmaling.25 Örnsköldsvik Kramfors Härnösand Sundsvall Hudiksvall Söderhamn Gävle Uppsala Stockholm ca 5,5-6 tim Figur Restiderna har minskat betydligt från 2000 till 2013 och härvid särskilt på sträckan Umeå-Härnösand. Delfiguren till höger visar möjliga restider med Botniska korridoren helt utbyggd, vilket innebär stora förbättringar i hela stråket, främst genom dubbelspår Gävle-Sundsvall, förbättringar Härnösand- Sundsvall och utbyggd Norrbotniabana. I vision 2030 är genomsnittshastigheten ca 200 km/h. 16

17 3 Tillgänglighet till transportsystemet 3.3 Anslutningsmöjligheter till andra trafikupplägg Som underlag till nedanstående analys av hur Norrtågsförsöket påverkat anslutningsmöjligheterna till andra trafikupplägg ligger en enkätundersökning med länstrafikbolagen i de fyra nordligaste länen. (Frågemallen redovisas i Bilaga 2.) Avsnittet baseras även på Trafikverkets utredning av anslutningsmöjligheterna till busslinje 100 Haparanda-Umeå. Sundsvall som trafiknod I Sundsvall har en effektiv trafiknod skapats där tåg från, respektive mot, söder, norr och väster kommer in strax före, respektive avgår strax efter, varannan timme från 8.00 till Förbättringar tåg-buss Överlag har Norrtågsförsöket genom ett utökat trafikutbud inneburit många förbättrade anslutningsmöjligheter mellan buss och tåg. Fördelaktiga anslutningar buss-tåg har främst erhållits för följande trafikupplägg: SJ-trafiken Sundsvall-Stockholm. Möjlighet att ta sig till tågen i Sundsvall har funnits tidigare också men då med buss och i vissa fall flera byten. Restiden har minskat avsevärt för resenärer med start/målpunkt i exempelvis Umeå, Nordmaling, Örnsköldsvik och Kramfors. Busstrafiken i Västerbottens län, i synnerhet till den regionala trafiken, men även till den interregionala trafiken och i viss utsträckning till den inomkommunala trafiken i Umeå och Nordmaling Den regionala busstrafiken Kramfors Sollefteå, som har utökats och anpassats till tågen vid Kramfors Resecentrum Lokal, regional och interregional busstrafik i Jämtland. Regional och interregional busstrafik i Norrbotten. Förbättringar tåg-flyg Norrtågsförsöket har inneburit förbättrade anslutningar till flygtrafiken till/från Höga Kusten Airport. Vidare har Norrtågsförsöket stärkt kopplingarna till flygplatser genom fler förbindelser Östersund-Sundsvall-Arlanda och även underlättat trafik till/från Vaernes i Norge. God anslutningstid mellan interregionala trafikupplägg tåg-buss är grovt definierad till minuter. Vilken anslutningstid som är mest lämplig varierar från fall till fall beroende på de fysiska förutsättningarna, såsom närhet mellan buss- och tågstation. Bristande anslutningar tåg-buss Viss regional trafik har i och med Norrtågsförsöket ersatts av tåg, vilket innebär att vissa mindre orter har fått sämre busstrafik. Kopplingen till den lokala trafiken inom Umeå stad respektive Lycksele stad har brister pga lokalisering av stationsområde. Linje 100 Haparanda-Umeå I samband med att Botniabanan öppnades för trafik på hela sträckan Umeå Sundsvall upphörde också den, gemensamt mellan Trafikverket och Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM), finansierade busstrafiken på sträckan. Kännetecknande för den tidigare busstrafiken på Linje 100 Haparanda-Sundsvall var kopplingen till den interregionala tågtrafiken till/från Sundsvall med maximalt 45 minuters övergångstid mellan buss och tåg. De flesta av turerna på linje 100 angjorde Sundsvalls järnvägsstation både vid avgång och ankomst. Dessutom annonserades bussanslutningarna norrut i Samtrafikens tidtabeller. 17

18 3 Tillgänglighet till transportsystemet I augusti 2012 öppnades Botniabanan för tågtrafik på hela sträckan Umeå Sundsvall och Norrtåg utökade trafiken från Umeå-Örnsköldsvik till Sundsvall. I december 2012 startade SJ kommersiell trafik med snabbtåg tre dubbelturer på sträckan med förlängning till/från Stockholm. Fortfarande används den tidtabell för linje 100 som fanns när trafiken gick hela sträckan Haparanda Sundsvall. Anslutningsmöjligheterna till/ från anslutande tåg för orter norr om Umeå har därmed blivit begränsade. De interregionala anslutningarna till/från Haparanda har försämrats något, eftersom det inte längre finns genomgående trafik med buss linje 100 Haparanda-Sundsvall med god koppling till tågtrafik i Sundsvall. Linjen slutar nu i Umeå. Kopplingarna mellan Linje 100 och tågtrafiken till/från Umeå är idag bristfälliga. I Luleå råder bristfällig anpassning mellan linje 100 och tågtrafiken till och från Gällivare/Kiruna. Sedan linje 100 slutade trafikera sträckan Umeå Sundsvall har resenärer på sträckan Örnsköldsvik Docksta Högakustenbron fått försämrade resmöjligheter i och med att antalet bussturer minskats och att tåget går via Kramfors. Mellanliggande orter på sträckan Kramfors Härnösand och Ånge Sundsvall har också drabbats beroende på att busstrafik av ekonomiska skäl tagits bort till förmån för tågtrafiken. I Örnsköldsvik är det stora brister mellan linje 40 och Norrtågs trafik, vid färd till Umeå från exempelvis Sollefteå. Trafikverket har uppmärksammat och initierat ett arbete kring anslutningsmöjligheter mellan buss och tåg för att få till så goda kopplingar som möjligt. 18

19 3 Tillgänglighet till transportsystemet Luleå-Kiruna: Avstånd 304 km, restid 3.35 tim Umeå-Luleå: Avstånd 304 km, restid 3.40 tim Lycksele-Umeå: Avstånd 145 km, restid 1.50 tim Vännäs-Umeå: Avstånd 33 km, restid 0.22 tim Umeå-Sundsvall: Avstånd 304 km, restid 3.35 tim Storlien-Sundsvall: Avstånd 357 km, restid 4.15 tim Figur Kopplingar mellan det regionala busslinjenätet och tågtrafiken har fått betydligt fler knutpunkter. Dock har tidtabellerna ännu inte kunnat samordnas, till stor del beroende på att busslinjernas tidtabeller också i hög grad styrs av inomregionala funktionskrav. 19

20 4 Regionutvecklingen 4 Hur har Norrtågsförsöket förbättrat regionutvecklingen? 4.1 Erfarenheter från andra stråk Ett grundläggande motiv för Norrtågsförsöket har varit att stärka norra Sveriges regionfunktion genom regionförstoring och ökad integrering. Detta är viktigt både för Sverige och för EU, eftersom norra Sverige har höga produktionsvärden och mycket stora nettoexportvärden. Bl a står Norrbotten för ca 90% av EU:s järnmalmsutvinning. Norrbotten och Västerbotten står dessutom för betydande del av exportintäkterna kopplade till koppar, silver, guld och skogsbaserade produkter. Vidare står Västernorrlands län för betydande delar av Sveriges nettoexport av skogsbaserade produkter. Även Jämtlands län bidrar till detta överskott samtidigt som länet står för betydande delar av norra inlandets betydelsefulla turismintäkter. Eftersom Norrtågsförsöket pågått relativt kort tid och den offentliga statistiken har viss tidseftersläpning är det ännu inte möjligt att mera exakt kvantifiera vilka regionekonomiska effekter som uppnåtts. Kommande utvärderingstillfällen kommer dock att ha bättre förutsättningar för önskad utvärdering utifrån SCB:s statistik. I avsaknad av erforderlig offentlig statistik görs i detta skede en övergripande bedömning av förväntade effekter, dels utifrån erfarenheter från andra projekt, dels utifrån rapporten Regionförstoringens inverkan på landets ekonomi och statens finanser - Exemplet norra Sverige. (Utförd av ÅF Infraplan för Botniska korridoren 2014.) Dessutom beaktas Norrtågs resestatistik och utförd resevaneundersökning (RVU). ÅF Infraplan utförde 2008 en utvärdering för Näringsdepartementet av Svealandsbanans samhällseffekter. Härvid framkom tydligt: att Svealandsbanan kraftigt stärkt samspelet mellan arbetsmarknaderna i södra Mälardalen att Svealandsbanan överbryggat obalanser, vilket t ex för Strängnäs givit betydligt bättre förvärvsfrekvenser för kvinnor. För både män 20 och kvinnor förbättrades arbetsmarknadsfunktionen för Eskilstuna, som tidigare varit en starkt isolerad arbetsmarknad. Överlag ökades arbetsmarknadssamspelet avsevärt i stråket. att Svealandsbanan stärkt lokaliseringsförutsättningarna för kommunerna i stråket, vilket lett till nylokalisering av främst lager- och logistikverksamheter samt även av ett par statliga myndigheter. att Svealandsbanan sammantaget inneburit en stark befolkningsåterhämtning i främst Eskilstuna, vilket medfört betydligt bättre nyttjande av det, utifrån tidigare befolkningsminskning, lågutnyttjade realkapitalet. Statliga kollektivtrafikkommitténs rapport Kollektivtrafikens betydelse för förbättrad regional funktion - erfarenheter av förbättrat trafikutbud (utförd av Infraplan AB 2003) visade för stråket Ljusdal-Bollnäs-Gävle att X-trafiks regiontågstrafik medfört successivt ökade passagerarflöden med stora positiva effekter. Svåra strukturomvandlingar har härigenom kunnat hanteras på ett samhällsekonomiskt mycket fördelaktigt sätt. Dagspendlingen har ökat i samtliga resrelationer och även för Ljusdal-Gävle med 1 tim 45 min restid. För Norrtågsförsöket kan likartade effekter förväntas. ÅF Infraplans rapport från 2014 för Botniska Korridoren visar betydande effekter på tillväxt, särskilt för det befolkningstäta kuststråket och även för de övriga stråken i Norrtågssystemet. Utvärderingen av Norrtågs olika stråk i avsnitt visar i korthet att: de olika linjerna i Norrtågssystemet har olika karaktär och bidrar på olika sätt till stärkt regionfunktion eftersträvade samhällseffekter har i betydande grad uppnåtts. Särskilt tydligt är att regionens funktion för kvinnor och ungdomar har förbättrats, vilket stärker såväl den sociala som den ekonomiska hållbarheten.

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling

Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling 2014-04-02 Kollektivtrafikmyndigheterna i Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten Norrtågstrafiken långsiktigt utvecklings- och finansieringsbeslut inför operatörsupphandling Ärende Norrtåg

Läs mer

Duved - Östersund - Stockholm - Göteborg (endast nattåg) Göteborg - Stockholm - Östersund - Duved (endast nattåg)

Duved - Östersund - Stockholm - Göteborg (endast nattåg) Göteborg - Stockholm - Östersund - Duved (endast nattåg) 20 Duved - Östersund - Stockholm - Göteborg (endast nattåg) 17 aug 2015-12 dec 2015 Uppdaterad 21 aug 2015 SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10071 2 10071 2 10071

Läs mer

Kort historia. Norrtågstrafiken

Kort historia. Norrtågstrafiken Kort historia Norrtågstrafiken 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland utmaningar och möjligheter

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 3

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 3 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 3 1 Kvalitetsrapport kvartal 3 214 Innehållsförteckning Resandeutveckling + 18 %... 3 Spår och växel, banarbete och signal - väger tyngst när det punktlighet...

Läs mer

Kort historia. Norrtåg

Kort historia. Norrtåg Kort historia Norrtåg 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar ett politiskt samarbete kring tågutvecklingen i Norrland Stråkmöte inför tågplan 2016 2004

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2016 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 216 Kvartal 2 Sid 1 Innehållsförteckning Ny tågoperatör... 3 Resandeutveckling per sträcka... 6 Tåg i Tid... 9 Regulariteten 95 %... 1 Sid 2 Ny tågoperatör Norrtågstrafiken

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Satsningar ger ökat resande... 3 Instabil infrastruktur skapar problem för kvalitet i trafiken 8 % av orsakerna ligger utanför Norrtågs

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 4 Norrtågs kvalitetsredovisning År 215 Kvartal 4 1 Innehållsförteckning Bra resande 215... 3 Ett förbättrat järnvägsunderhåll bidrar till bättre punktlighet... 8 96 % regularitet 215... 1 2 Bra resande 215

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 2015 Kvartal 1 Innehållsförteckning Våren är på väg! 3 Resandeutveckling 4 Information en del av resande 7 Punktlighet - andel tåg som kommer i rätt tid 11 Orsaken till

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 2

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 2 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 2 1 Innehållsförteckning Resandeutveckling + 28 %... 4 Vad tycker våra resenärer?... 9 Banarbete, signalfel och nedrivna kontaktledningar... 11 Regularitet

Läs mer

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010

NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 NTF Västernorrland Årsmöte 24 mars 2010 Kort Historia 1999 Processen runt tågtrafiken i Norrland startar 2001 Intresseföreningen Norrtåg startar som på ett politiskt plan drivit tågfrågan i Norrland vidare.

Läs mer

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1

Norrtågs kvalitetsredovisning År 2014 Kvartal 1 Norrtågs kvalitetsredovisning År 214 Kvartal 1 1 Innehållsförteckning Resandet håller i sig!... 3 Resandeutveckling... 4 Punktlighet andel tåg som kommer i rätt tid... 1 Regularitet andel avgångar som

Läs mer

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn)

Ägare/Organisation. Norrtåg AB är garanten och möjliggöraren Operatör på våra tåg är Botniatåg AB ( SJ & DB Bahn) Norrtågsförsöket Ägare/Organisation Omfattar de fyra nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) Ägs av Länstrafikbolagen Finansieras av landstingen och staten Norrtåg AB

Läs mer

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö

20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 20 Storlien-Östersund-Stockholm-Göteborg/Malmö Endast nattåg Jämtland-Stockholm/Göteborg/Malmö 16 aug-12 dec 2009 SJ SJ SJ SJ Natt Natt Natt Natt Tågnummer 10077 10077 2 10073 10073 3 16/8-5/9 16/8-5/9

Läs mer

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt

Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Järnvägens roll i transportförsörjningen 2 Regional persontrafik i norra Sverige Möjliga strategier på längre sikt Narvik Riksgränsen Kiruna Gällivare Kiruna-Luleå under 3 timmar Luleå och Kallax flygplats

Läs mer

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter

Utmaningar: Utmaningar: Höjda standarden på E4 genom Härnösand. Öka bärigheten av lågtrafikerade inlandsvägar för skogsindustrins transporter till de större städerna Sundsvall, Härnösand och Örnsköldsvik. har också två betydande flaskhalsar, genom Härnösand samt genom Örnsköldsvik. åda projekten bedöms samhällsekonomiskt lönsamma att åtgärda

Läs mer

SKOGSBASERADE NÄRINGAR

SKOGSBASERADE NÄRINGAR SKOGSBASERADE NÄRINGAR Industriella produktionsvärden Skogsbaserad industri, 2005, MSEK 10 000 5 000 1 000 Årlig genomsnittlig skogsproduktion, 2001-2005 0 MSEK 300 MSEK ÅF Infraplan Setra Billerud Smurfit

Läs mer

Luleå/Lycksele-Vännäs-Umeå-Sundsvall Luleå-Boden tab 34

Luleå/Lycksele-Vännäs-Umeå-Sundsvall Luleå-Boden tab 34 Luleå/Lycksele-Vännäs-Umeå-Sundsvall Luleå-Boden tab 34 Norrtåg Norrtåg SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg 2 2 Snabbtåg 2 2 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2

Läs mer

norrtag.se Narvik Kiruna Luleå Lycksele Trondheim Vännäs C Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm

norrtag.se Narvik Kiruna Luleå Lycksele Trondheim Vännäs C Umeå Östersund Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm ÅR TRAFIKSTART 2011 Information om kommande tågtrafik i Norrland Narvik Kiruna Luleå Trondheim Lycksele Östersund Vännäs C Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Stockholm norrtag.se 2 sförsöket Ett 10-årigt utvecklingsprojekt

Läs mer

RAPPORT Nattågstrafik efter 2018

RAPPORT Nattågstrafik efter 2018 RAPPORT Nattågstrafik efter 2018 Underlag för beslut om framtida trafikavtal för nattågstrafiken Stockholm-övre Norrland/Narvik Trafikverket Postadress: Box 186 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

Umeå - Sundsvall - Gävle - Stockholm

Umeå - Sundsvall - Gävle - Stockholm 13 dec 2015-10 dec 2016 XT SJ SJ XT XT SJ SJ SJ SJ SJ XT SJ SJ SJ b Snabbtåg Snabbtåg 2 2 Natt 2 Natt 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 Snabbtåg Reg Reg X-Tåg X-Tåg X-Tåg Tågnummer 151 10561 561 8351 8351

Läs mer

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar

Planering. Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Planering Allt fler i Umeåregionen arbetspendlar Utredningar och rapporter från Planering, nr 4, juni 2013 Innehållsförteckning sid. 1. INLEDNING 3 Bakgrund 3 Syfte 3 2. PENDLING TILL OCH FRÅN UMEÅ 4 Total

Läs mer

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08

Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 1/6 Förslag till beslut om persontrafik på järnväg längs Bottenviken - 2012-02-08 Bakgrund Sverige har fungerande persontågstrafik till och från Norge och Danmark men ingen trafik till eller från Finland

Läs mer

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand

Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Fakta och argument för dubbelspår Gävle Härnösand Sveriges längsta flaskhals Ostkustbanan har blivit en flaskhals i hela det nationella transportsystemet. Med dubbelspår skulle kapaciteten fyrdubblas och

Läs mer

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012

Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län. Remissversion maj 2012 Utkast till Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län Remissversion maj 2012 1. Inledning Ny kollektivtrafiklag Begreppsförklaring Beslut om allmän trafikplikt Trafikförsörjningsprogram Organisation

Läs mer

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun

Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun 2012-10-29 Utredning om intresset för anslutningtrafik till pendlingstrafik i Vännäs kommun -bland boende i området runt Vindelälven och Tväråbäck med omnejd i Vännäs kommun Enligt uppdrag av Vännäs kommun

Läs mer

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017.

SJ Reserapport 9/10. miljoner. /dag. i rätt tid. SJ AB våren Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7. Våren Våren 2017. SJ Reserapport SJ AB våren 2017 Antal resor Punktlighet Helt nya resor 6,7 miljoner Våren 2017 9/10 i rätt tid Våren 2017 5000 /dag Våren 2017 Reserapport februari 2017 En rapport om tågresor SJs Reserapport

Läs mer

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.

TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15. INVIGNING TÅGTRAFIK Lycksele - Umeå Nu firar vi TÅGSTARTEN! LÖRDAG 13 AUGUSTI 2011 Lycksele Resecentrum kl 11.30-12.30 Hällnäs station kl 13.15-13.45 Vindelns station kl 14.00-15.00 Vi firar med festligheter

Läs mer

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden

Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Åtgärdsvalsstudier en metodik för planering i tidiga skeden Jan Lindgren, Trafikverket 1 2015-02-24 Åtgärdsval vad, varför? När ett problem i transportsystemet identifierats påbörjas ett åtgärdsval. Åtgärdsval

Läs mer

Bilaga B Trafikutbud etapp 1

Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Bilaga B Trafikutbud etapp 1 Denna bilaga beskriver det trafikutbud i det storregionala stomnätet som parterna kommit överens om att genomföra som etapp 1. Utbudet ligger till grund för gemensamma beslut

Läs mer

Nattågstrafik 2013-2021

Nattågstrafik 2013-2021 Bosse Andersson 1 (96) Rapport Nattågstrafik 2013-2021 Bosse Andersson 2 (96) 1 Sammanfattning Rikstrafiken har avtal med SJ AB om nattågstrafik Stockholm/Göteborg Narvik. Avtalet avslutas 2013. Inför

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Gävle-Stockholm tab 43, alla tåg Ljusdal-Gävle tab 44 Norrtåg SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg SJ SJ 2 Snabbtåg Snabbtåg 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg

Läs mer

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE

BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE BILAGA 4 SAMMANSTÄLLNING VIKTIGASTE PRIORITERADE FUNKTIONER EFTER MÅLOMRÅDE Deltagarna fick gruppvis ta fram de funktioner de ansåg viktiga inom regionen på ett 00, 040 och 050 års perspektiv. Efter varje

Läs mer

Ådalsbanan. - den viktiga länken

Ådalsbanan. - den viktiga länken Ådalsbanan - den viktiga länken Tunnelborrning i Svedjetunneln, norr om Härnösand. Länken mellan norr och söder När Ådalsbanan nyinvigs 2011 skapas helt nya förutsättningar för järnvägstrafiken i regionen.

Läs mer

Näringsliv och arbetsmarknad

Näringsliv och arbetsmarknad Turism 35 Genom Höga Kusten skapa en hög attraktionskraft som ger en långsiktig, konkurrenskraftig besöksnäring som bidrar till ökad tillväxt och social hållbarhet. (Härnösand Översiktsplan) 36 Turistnäringen

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41,

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Gävle-Stockholm tab 43, alla tåg Ljusdal-Gävle tab 44 11 dec 2016-9 dec 2017 Uppdaterad 15 dec 2016

Läs mer

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg

Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg Trafiksystem 2012 Karlstad - Öxnered - Göteborg februari 2010 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Bakgrund... 5 2. Syfte... 5 3. Avgränsning... 5 4. Projektorganisation... 5 5. Inventering...

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 42 Tågnummer

Läs mer

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad)

Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - Skövde, ökad kapacitet samt Sävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Effektredovisning för BVGb_009 Göteborg - kövde, ökad kapacitet samt ävenäs, ny infart och utformning (rangerbangårdsombyggnad) Handläggare: Maria Zachariadis, ZG Telefon: 031-103405 e-post:: maria.zachariadis@banverket.se

Läs mer

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt

PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD. en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt 1 PERSONTÅG MELLAN HYLTEBRUK OCH HALMSTAD en rapport om möjligheter till jobb och tillväxt VARFÖR PERSONTÅG? Hyltebruk

Läs mer

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag

SJ Reserapport. SJ AB November Tågavgångar Resenärer Antal orter per dag en typisk vardag per dag SJ Reserapport SJ AB November 2016 Tågavgångar Resenärer Antal orter 440 85 000 160 per dag en typisk vardag per dag 2 En rapport om tågresor SJ knyter ihop städer och regioner. I genomsnitt har vi varje

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014

Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 2013-09-19 Projektbeskrivning Nya Ostkustbanan 2014 1. Inledning Mellan 2011-2013 pågår projekt Nya Ostkustbanan. Projektets övergripande syfte är att uppnå en

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41,

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ SJ SJ SJ SJ 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg 2 2 2 2 Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Snabbtåg Tågnummer 7501 17501 565 10567 567 7521 17521

Läs mer

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg

Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag. Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafikens verksamhet Med fokus på tillgänglighetsmodellen som beslutsunderlag Bosse Andersson Sofia Risberg Rikstrafiken Statlig myndighet under Näringsdepartementet Avhjälpa brister i tillgänglighet

Läs mer

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41,

Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Trondheim - Storlien - Östersund - Bollnäs/Sundsvall - Stockholm Alla tåg Sundsvall-Stockholm tab 41, Gävle-Stockholm tab 43, alla tåg Ljusdal-Gävle tab 44 SJ Norrtåg Norrtåg Norrtåg Norrtåg SJ Norrtåg

Läs mer

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman

Infrastrukturprojekt i Norrland. Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Olle Tiderman Infrastrukturprojekt i Norrland Botniska korridoren Botniabanan och Norrbotniabanan Nationell godsstrategi Norrtåg Framgångsfaktorer Vision & substans Kunskap

Läs mer

RAPPORT Nationell behovsanalys

RAPPORT Nationell behovsanalys RAPPORT Nationell behovsanalys Rapport 2016-01-21 1 Trafikverket Postadress: Box 186, 871 24 Härnösand E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 Dokumenttitel: Nationell behovsanalys Författare:

Läs mer

Tågtrafik till Norrland

Tågtrafik till Norrland Tågtrafik till Norrland Sammanfattning av landstingets engagemang för tågtrafik till övre Norrland som omfattar Norrbotniabanan, Norrtåg, Transitio och ny kostnadsfördelning för länstrafiken. Norrbotniabanan

Läs mer

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande?

Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Botniabanan Nya spår mot framtidens personresande? Resultat från enkätundersökning innan trafikstart & intervjustudie med privata resenärer under tjuvstarten Frida Bylin, Örnsköldsviks kommun Annika Nordlund,

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2014-11-14 Ewa Rosén 0451-288511 Ewa.rosen@skanetrafiken.se Regionala tillväxtnämnden Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under år 2016 löper ett antal

Läs mer

DEN BOTNISKA KORRIDOREN

DEN BOTNISKA KORRIDOREN Remissvar, diarienummer: N2015/4305/TIF Till: Näringsdepartementet Från: Samarbetet Bakom samarbetet står Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen,

Läs mer

För kvalitet, klimat och tillväxt

För kvalitet, klimat och tillväxt För kvalitet, klimat och tillväxt SEKO:s järnvägspolitiska program, kortversion april 2012 SEKOs krav för en fungerande järnväg: Mer kontroll av marknaden Den svenska järnvägen har under de senast 20

Läs mer

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport

Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport Pågatågstrafik till Karlshamn Rapport 2014-02-26 Uppdraget Pågatåg Nordost är en samverkan mellan 12 kommuner och 3 regioner som arbetar för att utveckla regionen genom en förbättrad tågtrafik på 5 bandelar.

Läs mer

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010

Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik för 2010 LANDSTINGSSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2009-06-01 110 Beställning av trafik 2010 Dnr LD09/01162 Beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige besluta a t t godkänna beställning av trafik

Läs mer

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER

SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE GÖTEBORG LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER SÖDRA BOHUSBANAN UDDEVALLA GÖTEBORG PÅ 40 MINUTER UDDEVALLA STENUNGSUND STORA HÖGA KODE LJUNGSKILE SVENSHÖGEN YTTERBY GÖTEBORG Vi gör Västsverige starkare Bygg ut Södra Bohusbanan stärk hela regionen Potentialen

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_010 Strängnäs-Härad, dubbelspår

Effektredovisning för BVSt_010 Strängnäs-Härad, dubbelspår 2008-10-07 x PM Effektredovisning för BVSt_010 Strängnäs-Härad, dubbelspår Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post:hakan.berell@wspgroup.se Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1

Läs mer

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL

SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL SVERIGEFÖRHANDLINGEN MISSAR SINA MÅL En sammanfattning av Nätverket Höghastighetsbanans analys av urvalskriterier och beslutsunderlag för vägvalet genom Småland SAMMANFATTNING Den 1 februari 2016 presenterade

Läs mer

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009

Flerregional systemanalys för Ostlänken. Mars 2009 Flerregional systemanalys för Ostlänken Mars 2009 1 Nyköping- Östgötalänken AB, ägare och adjungerade 2008 Ägare Kommunerna Mjölby, Linköping, Norrköping, Nyköping, Oxelösund, Trosa, Botkyrka + Regionförbundet

Läs mer

4 Mälarstäder

4 Mälarstäder 4 Mälarstäders yttrande gällande Nationell transportplan 2018-2029 Som fjärde största storstadsregion har 4 Mälarstäder idag en befolkning på fler än 320 000 invånare och växer mer än riket i genomsnitt.

Läs mer

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304

Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 2011-08-04 Kommunstyrelsen Yttrande över Trafikverkets rapport Järnvägens behov av ökad kapacitet - förslag på lösningar för åren 2012-2021, TRV ärendenummer 2011/17304 Trafikverket har fått i uppdrag

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 10:00-10.15 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Patrik Engström (S) Johan Thomasson (M) Lis Linnberg (FP) Anita Tärneborg

Läs mer

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion

BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion BOTNIAREGIONEN Norrlands största arbetsmarknadsregion Umeå LA + Ö-vik LA = Botniaregionen? (o) sant Båda städerna är idag självständiga centra i var sin arbetsmarknadsregion De måste bli mer beroende av

Läs mer

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?.

Totalt svarade 43 personer på enkäten. Hur ofta reser du kollektivt? Pendlar du till någon annan ort än din bostadsort?. Medborgarsamråd, Tierps kommun, UL och Region Uppsala 2017-01-30 Här följer en sammanfattning av information från UL, frågor och synpunkter som togs upp på medborgarsamrådet samt frågor och synpunkter

Läs mer

Bilaga 3 persontrafik

Bilaga 3 persontrafik Bilaga 3 persontrafik 1.1. Minnesanteckningar från Affärsplan Norrbotniabanan, Workshop Persontrafik den 1 april 2009 Tid: Tisdag 1 april kl 12:15-14:30 Plats: Länsstyrelsen i Norrbottens län, Luleå Deltagare:

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå)

Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) PM Effektredovisning för BVLu_007 Malmbanan, ökad kapacitet (Harrå) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram

Yttrande över remiss Regionalt trafikförsörjningsprogram 1 (7) Datum 2015-11-17 Diarienummer KS 2015-270 Handläggare Stina Granberg Direkttelefon 0380-51 81 78 E-postadress stina.granberg@nassjo.se Jönköpings Länstrafik Region Jönköpings län Yttrande över remiss

Läs mer

ÅRE KROKOM ÖSTERSUND. Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket

ÅRE KROKOM ÖSTERSUND. Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket Jämtlandsstråket - en del av det Mittnordiska stråket Jämtlandsstråket Varför då? Arbetsmarknader fungerar bättre i befolkningsmässigt större områden. Det blir lättare för företag och organisationer att

Läs mer

Koncernkontoret Området för samhällsplanering

Koncernkontoret Området för samhällsplanering Området för samhällsplanering Datum 2015-11-06 Dnr 1500321 1 (6) Sverigeförhandlingen Förtydligande avseende s nyttoanalys till Sverigeförhandlingen Sverigeförhandlingen har den 23 oktober 2015 skickat

Läs mer

Effektredovisning för BVSt_012 Svartbäcken- Samnan, dubbelspår genom Gamla Uppsala

Effektredovisning för BVSt_012 Svartbäcken- Samnan, dubbelspår genom Gamla Uppsala 2008-11-05 x PM Effektredovisning för BVSt_012 Svartbäcken- Samnan, dubbelspår genom Gamla Uppsala Handläggare: Håkan Berell Telefon: 070-307 04 43 e-post:hakan.berell@wspgroup.se 2008-11-05 Innehåll 1

Läs mer

BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH UTMANINGAR

BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH UTMANINGAR BILAGA 2 SAMMANSTÄLLNING BRISTER OCH UTMANINGAR Deltagarna fick gruppvis ta fram vilka brister och utmaningar de ansåg fanns i regionen. på workshop. Lycksele 2016 06 07 Luleå 2016 06 08 1 Brister och

Läs mer

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider.

Arbetet med utveckling av tågtrafiken bör därefter drivas vidare mot en högre hastighetsstandard och kortare restider. Sammanfattning NSB kör idag tågtrafik i timmesfrekvens mellan Oslo och Kongsvinger. I nedan beskrivet förslag (fortsättningsvis Förslaget) förlängs vartannat tåg till Karlstad, åtta gånger per dag (DT,

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag:

Kundundersökning mars 2014. Trafikslag: Operatör: Trafikslag: Sträcka: Norrtåg Tåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet

Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet PM Effektredovisning för BVLu_018 Luleå-Kiruna ökad hastighet Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag

Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag Beslutsunderlag 2015-01-13 Ewa Rosén Regional utveckling 0451-288511 Kollektivtrafikmyndigheten Ewa.rosen@skanetrafiken.se Trafikplikt inför upphandling busstrafik 2015 beslutsunderlag 1. Bakgrund Under

Läs mer

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik Uppföljning av fördubblingsmålet 2015 Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik memo04.docx 2013-06-14 Uppföljning av fördubblingsmål Bakgrund, syfte och mål Partnersamverkan för

Läs mer

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg

Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner för väg och järnväg Kommunstyrelsen 2007-05-14 89 181 Plan- och tillväxtutskottet 2007-04-23 49 90 Banverket, Vägverket, Stadsbyggnadskontoret, Tekniska förvaltningen 07.39 21 majks19 Remissvar Reviderade långsiktiga investeringsplaner

Läs mer

Kundundersökning mars 2014. Operatör:

Kundundersökning mars 2014. Operatör: Operatör: Trafikslag: Sträcka: SJ Nattåg Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8 Sammanfattning

Läs mer

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB

Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Kvalitetsrapport järnvägstrafiken 2014 Svenska Tågkompaniet AB Innehåll Allmän information om vår järnvägstrafik 2014 3 Information och biljetter 3 Punktlighet, hantering av trafikstörningar samt krissituationer

Läs mer

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577)

20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-01-24 Sida 1(2) 20 Svar på motion - Återinför direkttåg från Eskilstuna till Stockholm (KSKF/2016:577) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen

Läs mer

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016

Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Strategi för regional tågtrafik i Skåne och över Öresund fram till år 2050 Anders Jönsson Region Skåne Pågatåg Nordost den 4 mars 2016 Vad har hänt sedan sist vi sågs? Möte i den regionala arbetsgruppen

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

Jämtlandsstråket Varför då?

Jämtlandsstråket Varför då? Jämtlandsstråket Varför då? Arbetsmarknader fungerar bättre i befolkningsmässigt större områden. Det blir lättare för företag och organisationer att hitta rätt kompetens. Därmed lättare för företag att

Läs mer

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare)

Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) PM Effektredovisning för BVLu_015 Malmbanan, ökad kapacitet (Gällivare) Handläggare: Telefon: e-post: Innehåll 1 Effektbeskrivning av åtgärd...3 1.1 Allmänt...3 1.2 Trafikering...3 1.3 Restider/transporttider/avstånd...3

Läs mer

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge

Inledning 2012-03-23. Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Trafikverket Ärendemottagningen Kapacitetsutredningen Box 810 781 28 Borlänge Yttrande över Trafikverkets rapporter Transportsystemets behov av kapacitetshöjande åtgärder - förslag på lösningar fram till

Läs mer

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland

Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland 1/6 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden Underlag inför diskussion om ställningstagande avseende Region Östergötlands engagemang i utveckling av nya tågstationer i Östergötland Bakgrund och syfte Utökat

Läs mer

Överenskommelse avseende behörighet för Stockholms läns landsting att fatta beslut om allmän trafikplikt gällande regional tågtrafik i östra Sverige Denna överenskommelse avseende behörighet för Stockholms

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik

Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Bilaga PLG 47/12 2012-06-13, rev 2012-08-29 (FP, AN och DM) Godsstråket genom Skåne för både persontrafik och godstrafik Kommunerna längs Godsstråket genom Skåne ser stora möjligheter och potential för

Läs mer

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör

Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg. Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna. Lena Erixon Generaldirektör TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Rapport: Investering i höghastighetsjärnväg Rapport: Uppgradering av Södra och Västra stambanorna Lena Erixon Generaldirektör 2016-05-31 Agenda Bakgrund: Kapacitetsbrist

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik

Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Höghastighetsbanor och regional tågtrafik Trafikverket 21 november 2016 Mårten Levin Vd MÄLAB marten.levin@malab.se 070-7861463 Varför regionaltågstrafik? Befolkningsutveckling i Eskilstuna kommun 105

Läs mer

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27

Ny Trafik 2017. Nodstadsseminarium, Västerås. 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 Ny Trafik 2017 Nodstadsseminarium, Västerås 14 november 2014 Lisa Sandberg, lisa.sandberg@malab.se, 070-786 16 27 MÄLAB utvecklar och förvaltar regional tågtrafik i östra Sverige > MÄLAB ägs av landstingen

Läs mer

Tågtrafik i Tvärålund. möjligheter och lösningar

Tågtrafik i Tvärålund. möjligheter och lösningar Tågtrafik i Tvärålund möjligheter och lösningar Tvärålunds tåggrupp 2 juni 2011 Tvärålunds tåggrupp arbetar för ett tågstopp i byn Tvärålund. Vi vill med denna skrivelse visa på vilka möjligheter tågtrafiken

Läs mer

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik

Kundundersökning mars 2013. Trafikslag: Östersund - Örnsköldsvik Operatör: Trafikslag: Sträcka: KR-trafik AB Buss Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista Sid 6-8

Läs mer

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur

norrstyrelsen Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur norrstyrelsen rapport 2009: 20 Vision och mål för infrastruktur i Region Norrland Ett förslag från Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen

Läs mer

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET

REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 1(6) Datum Diarienummer 2012-11-28 RS120433 TILL TRAFIKVERKET REGIONALT INSPEL TILL ARBETET MED NATIONELL PLAN FÖR TRANSPORTSYSTEMET 2014-2025 Adress: Region Halland, Box 517, 301 80 Halmstad. Besöksadress:

Läs mer

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken?

Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Vad tillför nya operatörer på spåren i persontrafiken? KTH Järnvägsgruppens seminarium 26 maj 2015 Oskar Fröidh, KTH Järnvägsgruppen oskar.froidh@abe.kth.se Marknadsöppning

Läs mer

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell

2014-10-15. NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören. Rapport. 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell 2014-10-15 NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören Rapport 2014-11-25 Upprättad av: Göran Hörnell NY LOGISTIKKNUTPUNKT I TRONDHEIMSREGIONEN Kapacitetsanalys Trondheim-Stören

Läs mer