FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE. Årsredovisning och koncernredovisning"

Transkript

1 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning

2 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2010 Länstrafiken i Norrbotten AB. Org nr Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll: sida Ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Resultaträkning koncernen Balansräkning koncernen Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser koncernen Kassaflödesanalys koncernen Resultaträkning moderföretaget Balansräkning moderföretaget Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser moderföretaget Kassaflödesanalys moderföretaget Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Underskrifter

3 FÖRVALTNINGSBERÄT ORDFÖRANDE HAR ORDET TELSE Ny kollektivtrafiklag ny organisation Riksdagen har beslutat att forma en ny organisation för kollektivtrafiken i Sverige. En ny myndighet ska bildas som ska ledas av kommuner och landsting, alternativt landstinget. Vi måste nu förbereda denna nya organisation. En styrgrupp för detta har utsetts av kommunerna och landstinget. Länstrafikens styrelse rekommenderar att man bör skapa en likartad trafikmyndighetsorganisation i Norrland, där man bygger på de befintliga, sakkunniga, länstrafikbolagen i Norrland. Allt för att bygga en bra grund för fortsatt samarbete och samorganisation i Norrland för kollektivtrafiken. Styrelsen rekommenderar också att man bör säkerställa en tydlig regional och kommunal förankring av den praktiska trafikplaneringen. Länstrafikens svåra ekonomiska uppdrag landade väl Länstrafiken fick ett svårt uppdrag av ägarna att anpassa verksamheten till en nivå för fjärde året i rad till oförändrat ägarbidrag. Det var besvärligt. Men det lyckades någorlunda bra, tack vare ett gott samarbete med kommunerna och landstinget. En del linjer drogs in. Priserna för resandet höjdes. Men att bedöma av kundenkäterna så blev resultatet acceptabelt. Länstrafiken har fyllt 30 år För att fira Länstrafikens 30 år som organisation har vi firat genom att bjuda på gratis buss vid olika tillfällen. Manliga resenärer bjöds på gratis resande mot uppvisande av en bilnyckel. Landsbygdsresenärer i Kalix bjöds på gratis provapå-resande. Och en del andra erbjudanden i länet också. Norrtåg AB Den stora nysatsningen i Norrland Förberedelser har gjorts för att skapa ett nytt sammanhållet dagtågstrafiksystem i Norrland med start hösten Nya moderna tåg ska trafikera Östersund Sundsvall Umeå Luleå Kiruna Narvik. Det blir inte alldeles lätt att få detta nya system att fungera. Ett nytt trafiksignalsystem ska installeras. Nya järnvägsbanor ska iordningställas. Nya tåg är beställda och provkörs nu på Malmbanan. Vinterns tågtrafikproblem oroar. Vi bygger en ny tågverkstad i Umeå. Allt för att säkra en succestart för den nya trafiken. Tack! Jag vill tacka alla som medverkat i det aktiva förändringsarbetet under året. Personal, entreprenörer, chaufförer, och kommunalt trafikansvariga. Tack också till styrelsen för engagerat arbete och gott samarbetsklimat. Vi tillhör fortfarande de mest respekterade Länstrafikbolagen i Sverige Det är berömvärt. Leif Hjalmarsson Styrelseordförande 3

4 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Allmänt Länstrafiken i Norrbotten AB (Länstrafiken) är huvudman för kollektivtrafiken i Norrbottens län och ansvarar för länets lokala och regionala linjetrafik. I sex av länets större tätorter har ansvaret för tätortstrafiken delegerats över till respektive kommun. Länstrafiken ägs till 50 % av Norrbottens läns landsting och till 50 % av länets kommuner. Aktieinnehavet i kommunerna är fördelat efter folkmängden. Länstrafiken har två dotterbolag, Bussgods i Norrbotten AB och Busstationsfastigheter i Norrbotten AB. Bussgods ägs till 51 % av Länstrafiken och till 49 % av Centrala Buss ekonomisk förening. Busstationsfastigheter ägs till 100 % av Länstrafiken. En fråga som kommer få en avgörande betydelse för kollektivtrafiken i Sverige och Norrbotten är den nya kollektivtrafiklagstiftningen. Lagen antogs den 22 juni och kommer att börja gälla Länstrafikens roll kommer förändras i och med detta och våra ägare har att besluta om hur. Ekonomi Från den 1 januari 2010 använder Länstrafiken en ny ägarfinansieringsmodell som överenskommits gemensamt av ägarna. Modellen innebär att det årliga underskottet per linje inklusive en andel av Länstrafikens gemensamma kostnader ska täckas av den ägare som är ansvarig för linjen. Det får till följd att den totala budgeten och det redovisade resultatet varje år kommer att vara 0 (noll). Avvikelsen mot budgetens olika delar består i huvudsak av nedanstående poster: Intäkter (+ 2,6 MSEK) Högre intäkter personbefordran, + 7,8 MSEK. Låg budgetering på biljettförsäljningen. Försäljning ombord och på busstationerna (+4,2 MSEK), skolresor (+2,1 MSEK) och resplus (+0,8 MSEK) är de största posterna som har bidragit. Högre intäkter tjänster, +0,5 MSEK. Bra samordning och styrning till bussåkande av Länstrafiken Kundservice har gett gott resultat. Serviceresor, + 10,4 MSEK. Denna post påverkar endast omsättningen pga ändrade redovisningsrutiner från år 2010 för sjukresor och färdtjänst (ny tolkning av momsregler). Samma belopp finns på kostnadssidan. Högre bidrag, + 1,0 MSEK. Bidrag från Trafikverket, Rikstrafiken och Arbetskraftsbidrag i tre (3) lika delar har bidragit. Ägartillskott, -17,3 MSEK. Överskott i verksamheten ger en minskning av behovet av tillskott och en uppbokad skuld till ägarna återbetalas under våren Kostnader (- 2,6 MSEK) Lägre linjetrafikkostnader, + 7,6 MSEK. Bra trafikplanering och upphandlingsarbete har under året sparat mer än beräknat. Anropsstyrd trafik lägre än budget, +0,6 MSEK. Lägre kostnader biljetter/biljettmaskiner, + 1,7 MSEK. Årets förväntade utvecklingskostnader har flyttats framåt i tiden. Serviceresor, - 10,4 MSEK. Denna post påverkar endast omsättningen pga ändrade redovisningsrutiner från år 2010 för sjukresor och färdtjänst (ny tolkning av momsregler). Samma belopp finns på intäktssidan. Högre övriga rörelsekostnader, - 1,4 MSEK. Marknadsföring är den enskilt största posten som avviker. Personalkostnader, + 0,6 MSEK. Löneutveckling enligt budget. Kreditering av pensions- och arbetsmarknadsförsäkringar från 2009 ger positiv avvikelse. Räntor har en negativ budgetavvikelse med 1,5 MSEK pga att vårt tidigare koncernkonto med en hög räntenivå har sagts upp av NLL. Ägartillskottet från Länstrafikens ägare var detta år lika stort jämfört med de fyra föregående åren 2006, 2007, 2008 och 2009, d.v.s. 112 MSEK. Men i praktiken är årets ägartillskott 6,5 MSEK lägre eftersom detta belopp tidigare år fakturerades utöver ägartillskottet som kommunala trafikavtal (ingår från 2010 i ägartillskott). Trafik och marknad Länstrafiken har i samarbete kommunerna, landstinget och trafikföretagen successivt utvecklat den regionala och lokala kollektivtrafiken i länet. Den interregionala kollektivtrafiken har utvecklats i samverkan med Rikstrafiken (numera Trafikverket), våra grannlän och grannländer. I nuläget upplever Länstrafiken att det finns en väl fungerande trafik som uppfyller de baskrav som kan ställas på kollektivtrafiken i Norrbotten. För att kollektivtrafiken skall ha framgång i framtiden krävs att medborgarnas behov och önskemål ständigt bevakas så att kollektivtrafiken utvecklas i enlighet med vad som efterfrågas. Den nya finansieringsmodellen av Länstrafikens underskott som infördes 1 januari 2010 har medfört att sambandet mellan önskat trafikutbud och trafikekonomi blivit väldigt tydligt. Eftersom varje enskild ägare är politiskt och ekonomiskt ansvarig för sin trafik vilket i princip innebär att man är suverän att bestämma över 4

5 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE sin egen trafik. Detta medför att man undviker uppslitande diskussioner mellan ägarna om aktieägartillskottets storlek. Under 2010 gjordes några större trafikupphandlingar i länet. I samband med trafikupphandlingarna gjordes en noggrann analys av trafiken både vad gäller utförande och resandeunderlag. Det här medförde att rationella trafikupplägg tillskapades samtidigt som trafik med lågt resande togs bort. Det här har medfört sänkta kostnader för flera av upphandlade linjerna. Länstrafiken gynnandes också av att en ny trafikutövare, KR Trafik lämnade ett konkurrenskraftigt anbud för utförande av nio lokala busslinjer. För den upphandlade trafiken som hade trafikstart den 23 augusti 2010 blev förberedelsetiden extremt kort dels på grund av sent besked från ägarna om en ny finansieringsmodell och dels på grund av upphandlingen överprövades hos förvaltningsrätt och kammarrätt. Trots detta genomfördes trafikstarten med hög kvalitet både av gamla och nya entreprenörer. E 4-trafiken på linjerna 20 och 100 Haparanda Umeå upphandlades med trafikstart 12 december Veolia Transport hade bästa anbud och ett trafikavtal på 8 år har tecknats. Till både linje 20 och 100 har nya bussar inköpts av Veolia. Linje 100 trafikeras med dubbeldäckade bekväma bussar med hög komfort och service. Bussvärd finns på samtliga turer på linje 100 och på hela sträckan Haparanda Umeå, vilket bl a betyder att affärsklass kan erbjudas på sträckan Haparanda Luleå. Linje 20 trafikeras med dubbeldäckade godsrumsbussar. Trafiken har under 2010 i huvudsak utförts med god kvalitet och samarbetet med buss- och taxiföretagen har fungerat bra. Kundklagomål på trafiken registreras numera i ett register med kundsynpunkter och varje klagomål som är hänförligt till drift av trafiken skickas till berört trafikföretag med begäran om förklaring. Därefter kontaktas kunden och meddelas svar i det enskilda ärendet. Regelbundna möten hålls med de som utför särskild kollektivtrafik, sjukresor och färdtjänst, i form av kvalitetsträffar där kommuner och landstinget också medverkar. De krav som ställts i de senaste årens upphandlingar har medfört att nästan alla bussar är utrustade med säkerhetsbälte. De upphandlingar som genomfördes under 2010 har i flera fall inneburit att bussarna blir utrustade med trepunktsbälten, vilket ytterligare höjer säkerheten. Vad gäller handikappanpassning görs också framsteg eftersom kravet vid upphandling är att bussen antingen skall 5

6 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE var utrustad med rullstolslyft eller vara ett sk låggolvsfordon. Alkolås är numera ett standard krav i Länstrafikens trafikupphandlingar. Trafik över riksgränserna Förbindelser med Finland Förbindelserna mellan busstationerna i Haparanda och Torneå sköts av Haparanda stads Ringlinje och motsvarande busstrafik i Torneå Förbindelser med Norge Busstrafiken utmed Silvervägen, Bodö-Skellefteå, drivs som ett samarbete mellan Skelleftebuss och Saltens Bilruter. Länstrafiken köper trafik av dessa bolag mellan gränserna till Norge och Västerbotten. Rikstrafiken (ingår numera i Trafikverket) Rikstrafiken tillsammans med länstrafikföretagen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten delar på ansvaret för följande trafikområden. Samverkande system för interregional trafik för norra Sverige. Interregional expressbusstrafik utmed E 4 mellan Haparanda och Sundsvall. Interregional trafik på E 45 mellan Gällivare och Östersund. För busslinjetrafiken på E 4:an mellan Haparanda och Umeå har under 2010 tecknats ett nytt avtal med Rikstrafiken om statens stöd till interregional trafik. Avtalet gäller under perioden och omfattar tre dubbelturer på sträckan Haparanda Luleå Umeå och två dubbelturer Luleå Umeå. Rikstrafikens ersättning är 77 % av trafikens nettokostnad, dock högst 10 miljoner kr per år (prisnivå november 2009). Ersättningen skall delas mellan Norrbotten och Västerbotten. För det samverkande systemet finns ett gemensamt avtal med Rikstrafiken för länstrafikföretagen i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Avtalet utgår och under 2011 kommer förhandlingar om ett nytt avtal gällande fr o m att ske med Trafikverket. Rikstrafiken har nämligen sedan 1 januari 2011 upphört som egen myndighet och deras verksamhet har överförts till Trafikverket. För trafiken Gällivare Östersund finns ett avtal som utgår Målsättningen är att ett nytt avtal skall framförhandlas med Trafikverket gällande fr o m och fem år framåt. Taxi har en viktig roll Taxiföretagen har en viktig roll för länets trafikförsörjning och Länstrafiken upphandlar trafikuppdrag för ca 70 mkr per år från länets taxiföretag. En stor del av servicelinjetrafiken, den anropsstyrda linjetrafiken, sjukresor, färdtjänst, busstaxi och andra anslutningar till kollektivtrafiken utförs av taxiföretagen. Norrbottens taxiföretag har hög flexibilitet 6

7 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE och kvalitet i sin verksamhet. Det syns inte minst i resultatet av en riksomfattande kvalitetsmätning för anropsstyrd trafik där de norrbottniska taxiföretagen får bland de bästa betygen i landet. För att få en större flexibilitet eftersträvar vi att taxinäringens fordon blir mer handikappvänliga och flexibla t ex genom att vanliga personbilar ersätts med rymliga multifordon Marknadsföring Under året har vi arbetat vidare med att öka antalet kunder och stärka varumärket. Vår övergripande kampanj Busseffekten där vi visar på alla fördelar med att välja bussen framför bilen har kommunicerats via annonser i dagspress, bilagor, lokala annonsblad, och matchprogram. Reklamfilmerna som vi spelade in tidigare år har under året visats i TV 4 Norrbotten och på SF bio. Busseffekten har även kommunicerats via montrar och deltagande på Sunderby sjukhus, Luleå tekniska universitet, Skördemässan i Boden och Noliamässan i Piteå. Noliamässan var för övrigt en av årets stora satsningar. En monter på 250 m2 byggdes upp och delades med Norrtåg och Bussgods. I montern kunde besökarna lära sig mer om fördelarna med kollektivtrafiken, ladda busskort och tävla om bland annat en ipad. Länstrafiken firade 30 år på länets vägar med en kampanj där norrbottningarna bjöds på gratis buss vid olika tillfällen. Kampanjen som genomfördes under hösten bestod av annonser, adshells, reklamfilm samt pressmeddelanden som gick ut till media. Den fick stor uppmärksamhet både i våra lokala medier och i riksmedia. Kampanjen Levande landsbygd där boenden i byarna i Kalix kommun fått möjlighet att åka buss gratis har genomförts under senhösten. Kampanjen bestod av annonser i lokalpress samt DR-utskick med bland annat tre prova på möjligheter per hushåll. Under året har hemsidan löpande uppdaterats med nya tidtabeller och kampanjinformation. Länstrafiknytt som är en betydande kanal när det gäller den interna marknadsföringen har kommit ut med fyra utgåvor. Tidtabellerna har renodlats när det gäller informationen och vi har gjort det lättare att hitta linjer och tider. Den tryckta tidtabellen används i allt mindre utsträckning men de måste ändå finnas tillgängliga. Övrigt under året är firandet av alla hjärtans-dag där vi bjöd våra kunder på godis i bussarna och träffade våra kunder på olika platser i Luleå för att få synpunkter på vår busstrafik. Kollektivtrafikbarometern Kollektivtrafikbarometern är en rikstäckande resvane-, kvalitets- och attitydundersökning som månadsvis genomförs av landets läns- och lokaltrafikföretag i samarbete med vår branschorganisation, Svensk Kollektivtrafik. 100 norrbottningar, såväl allmänhet som kunder, mellan intervjuas per telefon varje månad (totalt st år 2010). Resultatet mäts på en femgradig skala där betyget 5 och 4 är nöjda, betyget 3 varken nöjd eller missnöjd och betyget 1 2 är missnöjda kunder. 7

8 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 8

9 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Resultatet för NKI (nöjd kund index) i Norrbotten visar att av Länstrafikens kunder som åker buss ofta eller ibland är 73 % nöjda (82 % 2009) och 6 % missnöjda (4 % 2009). Motsvarande siffra för riksgenomsnittet vad gäller kunder är 63 % för Resultatet för NKI i Norrbotten visar att 57 % av norrbottningarna i allmänhet ger kollektivtrafiken betyget 4 5 (62 % 2009) och 12 % är missnöjda (11 % 2009) Motsvarande siffra för riksgenomsnittet vad gäller allmänheten är 52 % för Under året har Svensk Kollektivtrafik gjort förändringar av analyserna, bland annat sker viktningen av resultatet på ett annat sätt än tidigare. Detta tror vi har betydelse för vårt resultat för 2010 som generellt visar ett lägre resultat än tidigare. Vi har idag en marknadsandel på 6 % (9 % 2009) och 25 % av befolkningen i länet använder sig någon gång av våra tjänster. Biljettpriser Biljettpriserna höjdes med i genomsnitt 5 %. Kundservice Länstrafikens kundservice arbetar med trafikupplysning och sköter även om beställning, samordning och administration av anropsstyrd trafik, som till största delen består av landstingets sjukresor och färdtjänst i nio av länets kommuner. Trafikupplysningen är gemensamt för hela norra regionen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland) och har även en funktion för automatiskt talsvar vilket innebär dygnet runt service. Verksamheten har utvecklats positivt och håller en stabil, jämn och hög kvalitetsnivå trots arbetets komplexa karaktär med många regelverk, stort antal resor och ett geografiskt område som omfattar halva Sverige. Kvalitén bekräftas i en riksomfattande mätning för sjukresor och färdtjänst som Länstrafiken deltar i. Mätningen visar att kvalitén i hela landet är hög. Samarbetet med landstinget och de kommuner där vi hanterar färdtjänsten fungerar mycket bra. Verksamheten hanterar och samordnar ca 800 sjuk- och färdtjänstresor per dag och besvarar ca 200 telefonsamtal per dag beträffande busstidsförfrågningar. Samarbete Länstrafiken Landstinget Inom sjukresor sker ett nära samarbete med Norrbottens läns landsting. Bland annat är i dagsläget tre av busslinjerna speciellt anpassade för sjukresenärer, s k komfortbussar. Följande statistiksammanställning visar resande och kostnadsutveckling inom sjukresområdet perioden Antal ersatta sjukresor Typ av färdmedel Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Antal resor tusental Taxi, HK, sjuktransportbil 115,9 118,9 125,5 131,3 137,2 136,4 145,0 Samordning 46,6% 45,5% 46,9% 47,7% 45,3% 43,8% 44,2% Egen bil 149,3 147,5 149,7 143,1 142,9 118,7 116,4 Buss (inkl komforbussarna) 30,8 32,2 30,9 29,5 31,4 30,4 31,0 Totalt antal 296,0 298,6 306,1 303,9 311,5 285,5 292,4 Dessutom finns sjukresor med reguljärflyg, tåg samt sjuktransporter med flygambulans och helikopter som inte är redovisade i denna tabell. Sjukresekostnader Typ av färdmedel Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad mkr Kostnad Mkr Kostnad mkr Kostnad mkr Taxi, HK, sjuktransportbil 40,9 39,7 48,4 51,5 53,4 58,3 57,7 Samordning (12,2) (12,0) (16,5) (18,8) (17,8) (20,2) (20,2) Egen bil 13,4 11,8 11,7 11,4 11,5 10,1 10,2 Buss (inkl komforbussarna) 4,1 3,7 3,9 4,0 4,3 4,7 5,0 Totalt antal 58,4 55,2 64,0 66,9 69,2 73,1 72,9 Dessutom finns sjukresor med reguljärflyg, tåg samt sjuktransporter med flygambulans och helikopter som inte är redovisade i denna tabell. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Miljörapport Den busstrafik som Länstrafiken bedriver är bolagets enskilt största miljöpåverkan. Övrig miljöpåverkan från verksamheten är relativt liten i förhållande till trafikverksamheten, men är för den skull inte försumbar. Miljöarbetet omfattar i huvudsak tre delar: - Den ordinarie verksamheten, dvs. att utveckla kollektivtrafiken så att vi ökar våra marknadsandelar och får fler att välja bussen istället för bilen. Vår strävan är att vara mer miljövänlig än bilen, dvs. om fler väljer att åka kollektivt är det mer miljövänligt än om samma resor utförs med bil. - Krav på teknisk utveckling av fordon, motorer och bränsle. Styrningen av denna verksamhet sker via våra trafikupphandlingar. - Miljöpåverkan från trycksaker skall minimeras. Uppföljningen av miljöarbetet sker främst genom en årlig miljörapport, där beräkningar av utsläppsmängder etc görs. Samarbete Länstrafiken kommunerna 2010 är det första året med den nya finansieringsmodellen. Finansieringsmodellen gör att varje delägare får direkt ekonomiskt ansvar för och effekt av den trafik man utökar eller vill minska ner på. Modellen har fungerat bra och den har lett till mer trafikbeställningar än vi tidigare trodde skulle ske. Samtal har förts med kommunerna om trafikutbudet vid flera tillfällen. Under november inbjöds samtliga ansvariga tjänstemän hos kommunerna, landstinget och länstrafiken till en gemensam workshop för att tillsammans lära mer om hur den nya kollektivtrafiklagstiftningen ska hanteras. Vi måste generellt fördjupa och förstärka samarbetet ytterligare för att lösa behoven av skoltransporter, färdtjänst, varuhemsändning etc. inom ramar som den offentliga ekonomin orkar bära. Det är inte rimligt att var part för sig löser sina uppgifter. Samarbete Länstrafiken Entreprenörerna Under året har flera träffar genomförts med våra entreprenörer. En branschgrupp finns etablerad där branschen är representerad. Vi har ett gott samarbete i branschen och ambitionen är att fortsätta utvecklas tillsammans. Busstrafiken Den största miljöpåverkan från företagets verksamhet består av de emissioner som busstrafiken genererar. Vagnsparken har en genomsnittlig fordonsålder på 8 år och all linjetrafik i länet drivs i dagsläget med fossilt bränsle. Alla fordon som trafikeras i Länstrafikens regi skall registreras i miljö- och fordonsdatabasen FRIDA. Databasen FRIDA används för att beräkna emissioner och för att ge en samlad bild av den fordonsflotta som trafikerar linjenätet i Norrbotten. Utvecklingen av utsläppsvärden mm presenteras på sidan 11. Särskild kollektivtrafik Nytt avtal för större delen av den särskilda kollektivtrafiken trädde i kraft vid årsskiftet Miljökraven i upphandlingen skärptes genom bland annat ökade krav i form av miljöredovisning, sparsam körning samt skärpta miljökrav på fordon. Under året har ett arbete påbörjats med att uppdatera fordonsdatabasen FRIDA med de taxi- och specialfordon som nyttjas vid sjukrese- och färdtjänsttransporterna. Syftet är att få en bättre uppföljning på de emissioner som den särskilda kollektivtrafiken står för samt att genom uppföljning säkerställa att rätt fordon nyttjas för respektive uppdrag. Trycksaker och förbrukningsartiklar Den största enskilda förbrukningen av råvaror inom företaget är den pappersmassa som går åt vid tillverkning av tidtabeller. Vid all upphandling av tidtabeller eller andra trycksaker skall miljökraven sträva mot de krav som gäller 10

11 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE Emmision av kväveoxid NOX (ton/år) Emmision av partiklar PM (ton/år) ,37 0,31 0,31 0,3 0, Emmision av kolväten HC (ton/år) Emmision av koldioxid CO 2 (ton/år) ,5 0,45 0,46 0,47 0, för en miljömärkt trycksak motsvarande Svanens kriterier eller liknande. Målet är att antalet tryckta tidtabeller skall minska, vilket vi inte lyckats med under detta år. Totalt har stomlinjetidtabeller och ficktidtabeller producerats, vilket motsvarar kg papper. Ökningen består i att ficktidtabeller har ökat gentemot föregående år. Upplagan av personaltidningen Länstrafiknytt har också utökats under året med 500 exemplar och skickas nu även till samtliga politiker i länets kommunstyrelser. Upplagan ligger totalt på ex. Bolaget kommer dock fortsatt arbeta med att försöka minska mängden trycksaker. Tjänsten för nedladdning av busstidtabeller i mobiltelefonen är en del i det arbetet. Ett annat arbete har varit att fasa ut anslagstidtabellerna på hållplatserna runt om i länet. Tjänstebilar Länstrafiken äger i dagsläget 4 personbilar varav en är en sk Flexifuel som kan köras på både E85 och Bensin. Flexifuel fordonet har till största delen körts på etanol. Körjournal förs för varje fordon. Medelåldern för tjänstebilarna är 3 år. Norrtåg AB Under året har arbetet fortsatt med att utveckla Norrtåg AB. Arbetet sker i tätt samarbete mellan de fyra nordligaste länen. Den upphandling som skedde under början av året ledde till att Botniatåg AB kommer vara den nye tågoperatör som kommer trafikera Norrtågs trafik. Hösten 2010 skedde den så kallade tjuvstarten där trafik på den nyinvigda Botniabanan mellan Örnsköldsvik och Umeå påbörjades. Tjuvstarten har dragits med rätt stora inkörningsproblem där framför allt det nya säkerhetssys- 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE temet ERTMS som Trafikverket ansvarar för inte fungerat som planerat. Hösten 2011 sker den verkliga trafikstarten med större omfattning och för Norrbottens del blir det turer mellan Luleå-Umeå och Luleå-Kiruna. Framtida utveckling 2010 var åter ett år då vi låg i toppskiktet i landet vad gäller kundnöjdheten, Detta utgör en bra grund för att fortsätta utveckla trafiken och marknadsföra det vi har att erbjuda innebär arbete med att förbereda oss inför den nya lagen Ny kollektivtrafikmyndighet ska beslutas och bildas av våra ägare innebär också en hel del upphandling av trafik. Vi har valt att göra det enligt branschens gemensamma rekommendationer och vi genomför bl.a. samråd inför upphandling SIU med de intresserade entreprenörerna fortsätter diskussionerna med våra grannlän kring hur vi kan utveckla vårt samarbete. Förslag till vinstdisposition Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserade vinstmedel Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs Flerårsjämförelse Aktieägartillskott Mkr 84,1 76,3 78,6 88,0 103,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 Persontrafikintäkter Mkr 97,2 98,6 101,8 104,7 108,3 109,5 109,8 115,8 124,5 122,3 Fraktintäkter koncern Mkr 39,3 39,8 40,3 39,1 40,1 42,7 50,3 52,7 52,0 51,9 Fraktintäkter moder Mkr 18,3 18,6 17,6 17,0 17,4 17,0 17,3 15,4 17,4 16,6 Trafikkostnader Mkr* 196,7 206,0 217,6 227,8 238,4 244,7 248,1 260,2 262,3 324,0 Antal anställda moder * Från 2010 ingår trafikkostnader för serviceresor, beloppet för år 2010 är 70,4 MSEK. 12

13 Sjukresor i Norrbotten 2010 FÖRVALTNINGSBERÄT Aktieägartillskott TELSE Länstrafiken i Norrbotten AB BC,Tele, Data Upphandl. Avtal Fakt, Ekonomi Vård, Trafik Buss, komfortbuss Egen Bil Taxi, HK bil Sjuktrpt.bil Kostnader 78,7 Mkr 5,8 5,0 7% 10,2 14% 57,7 79% Antal resor tusental % % % Buss Egen Bil Taxi, HK bil Sjuktrpt.bil Mkr KPI utveckling Aktieägartillskott ,7 rörelseöverskott Aktieägartillskott återbetalning Fördelning av Persontransporter 2010 Egenavgifter: Buss 0 Egen bil 60 Sjuktransportbil 80 Taxi 80 Handikappbil 60 Länstrafikens intäkter och kostnader 2010 Aktieägartillskott 59,6 Kommuner Intäkter 353,2 Mkr Kostnader 353,2Mkr LTN 15,2 Adm, lokaler, styrelse m.m. Marknadsföring 3,2 Kundservice 7,4 Avskrivningar 2,3 Grundskola 17,4 Mkr VPL-resor 0,5 Mkr Kommun-ftgkort 2,3 Mkr Sjukresenärer 5,0 Mkr Gymnasieelever 23,8 Mkr Resplus 3,3 Mkr Universitetskort 2,5 Mkr Övriga resenärer 67,5 Mkr Aktieägartillskott 52,4 Landsting Samordning av sjukresor med taxi Ränta,Övrigt 2,6 Kundservice 7,0 Interregional trafik 22,3 Gods 16,6 Reseintäkter 122,3 Arbetspendling Turistresor Interrailresor Resplus VPL-Resor Gymnasie Skolelever Sjukresor Färdtjänst Upphandlad linjetrafik 262,3 Trafikkostnader Särskild kollektivtrafik Taxi 70,4 Mkr 80 Kommuner 9, Landsting 60, ,1 37,2 43,5 45,3 47,2 47,4 46,6 45,6 46,9 47,1 45,3 43,8 44,2 Samordningsvinst År ,2% = 20,2 Mkr Serviceresor 70,4 Serviceresor 70, % Persontrafikintäkter Intäkter Norrbottens Bussgods AB Mkr ,6 76, ,7 89,3 97,2 98,6 101,6 104,7 108,3 109,5 109,8 115, ,5 122,3 Mkr ,4 38,5 40,5 41,3 34,6 34,2 36,1 36,3 43,7 44,4 45,0 45,4 44,5 39,2 39,3 39,8 40,1 45,7 38,9 39,9 48,5 42,7 56,2 50,3 58,0 57,6 58,7 52,6 51,7 52, ,5 16,9 16,6 17,2 18,1 18,3 18,3 17,2 17,0 17,0 16,6 17,0 17,0 15,0 16, Fraktintäkter Varav Moderbolagets nettointäkt Övriga intäkter 13

14 FÖRVALTNINGSBERÄT TELSE 14

15 RESULTATRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT KONCERNEN TELSE Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

16 BAL FÖRVALTNINGSBERÄT ANSRÄKNING KONCERNEN TELSE Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 BAL FÖRVALTNINGSBERÄT ANSRÄKNING KONCERNEN TELSE Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 Aktiekapital ( aktier) Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Minoritetsintresse Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Övriga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser - koncernen Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 K ASSAFLÖDESANALYS FÖRVALTNINGSBERÄT KONCERNEN TELSE Belopp i kr Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning(-)/Minskning(+) av rörelsefordringar Ökning(+)/Minskning(-) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av finansiella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalys - koncernen Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m Avskrivningar av tillgångar Rearesultat avyttring av anläggningstillgångar

19 RESULTATRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT MODERFÖRETAGET TELSE Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Trafikkostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

20 BAL ANSRÄKNING FÖRVALTNINGSBERÄT MODERFÖRETAGET TELSE Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning och koncernredovisning

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning och koncernredovisning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning och koncernredovisning 2011 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011 Länstrafiken i Norrbotten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015

ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING OCH KONCERNREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Växjö Lakers Hockey, VLH Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-05-01-2015-04-30

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 1 (12) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011a01a01 a 2011a12a31 Styrelsen för Borås Golfklubb avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning

Härryda Energi Elhandel AB. Årsredovisning 2014 Härryda Energi Elhandel AB Årsredovisning HÄRRYDA ENERGI ELHANDEL AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Org nr 556799-5112 Härryda Energi Elhandel AB Styrelsen och verkställande direktören avger härmed årsredovisning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835

ÅRSREDOVISNING. Åkeriservice Syd Aktiebolag. för. Org.nr. 556121-3835 resultaträkning - balansräkning - ställda - tilläggsupplysningar underskrifter ÅRSREDOVISNING för Åkeriservice Syd Aktiebolag Styrelsen och verkstiillande direktören fr hiirrned avkinina årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

EV Karlstad Ejendom Holding AB

EV Karlstad Ejendom Holding AB Årsredovisning för EV Karlstad Ejendom Holding AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Smedby Affärsfastighet AB

Smedby Affärsfastighet AB Årsredovisning för Smedby Affärsfastighet AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kalmarsund Vind Ekonomisk Förening Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(10) Nordkroken Bredband Ekonomisk förening Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning 2005. Osram AB

Årsredovisning 2005. Osram AB Årsredovisning 2005 Osram AB Styrelsen och verkställande direktören för OSRAM Aktiebolag Org nr 556050-7773 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 oktober 2004 30 september 2005 Innehåll:

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Pennan 22 769600-0814. Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Pennan 22 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer