ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten."

Transkript

1

2

3 Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB VD har ordet Året inleddes med en av de kallaste vintrar vi upplevt i södra Sverige medan avslutningen var mer ett klimatmässigt normalår. Dessvärre sammanföll den kalla inledningen med en del driftstörningar vid Allöverket vilket innebar att vi använde betydligt mer av dyrare marginalbränslen i produktionen. Utvecklingen i centrala Kristianstad bl.a. med ombyggnad av rådhuskvarteret och planer för östra centrum, nytt resecentrum kräver mer eleffekt. Den befintliga barbackastationen ligger idag riskexponerad för översvämningar liksom den driftmässigt ligger nära maximal effektkapacitet under delar av året. I elnätverksamheten på går därför nu ett projekt för att bygga en ny fördelningstation som förhoppningsvis ska stå klar under Under 2011 lämnade vi liksom andra elnätsbolag i Sverige in vår begäran om intäktsram för åren enligt den nya regleringsformen. C4 Elnät ansökte om 630 Mkr men Energimarknads inspektionen (EI) beviljade endast 544 Mkr. För vår kraft- och värmeproduktion bestod andelen bränsle under året till 99% av förnyelsebara bränslen, i huvudsak skogsflis och bioolja. Driftstörningar vid den kalla inledningen på året samt låga priser på el och elcertifikat under sttora delar av året ledde till ett dåligt operativt resultat i Värmeverksamheten. Under året godkände styrelsen investering i ytterligare en ångturbin med nödvändiga kringsystem vid Allöverket. Innebörden blir att vi skall kunna höja elproduktionen till ca 105 GWh/år från dagens ca 70 GWh/ år. Investeringen innebär också att vi får en ny tilldelning av el-certifikat motsvarande ca 60 GWh/år när den gamla tilldelningen fasas ut från I den årliga nationella prisjämförelsen Nils Holgersson-studien som görs av intressegrupper, bl.a. med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, ligger vi fortsatt under riksgenomsnittet för såväl eldistribution som fjärrvärme. För att också långsiktigt kunna erbjuda konkurrenskraftiga priser arbetar vi systematiskt med att effektivisera vår verksamhet. Vi strävar också efter att ständigt utveckla vår service och våra erbjudanden till våra kunder. Stadsnätsverksamheten fortsätter att utvecklas och under året har vi passerat anslutna portar. Regeringen har satt upp ett mål att 90 % av hushållen skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast Endast fiberanslutna fastigheter som kan i realiteten klara detta. Omsättningen för koncernen uppgick till 393 Mkr, (420 Mkr). Resultatet efter finansiella poster uppgick till 12,6 Mkr, (17,2 Mkr). Kristianstad i februari 2012 Göran Thessén VD, C4 Energi AB och VD, C4 Elnät AB 3

4 Effektivare gatubelysning sparar energi åt Kristianstad kommun. 4

5 AO Elnät Rune Simonsson, ordf. C4 Energi och Fredrik Rosengren, ICA Maxi inviger stadens första laddstolpar. Transiteringen av energi blev 528 GWh för 2011 mot 565 GWh för En mild höst tillsammans med en något osäker konjunktur bidrar till den minskade transiteringen. Det har varit få driftstörningar under året och därmed en genomsnittlig kundavbrottstid på cirka 2 minuter utslaget på samtliga uttagspunkter. Birgitta Krook, C4 Energi berättar om miljösatsningar. Reinvesteringar i form av ställverksbyten i nätstationer har fortsatt enligt planering och i samband med större gatuarbeten har förstärkningar och utbyte gjorts av hög- och lågspänningsledningar. Underhållsarbetena fortsätter för att ha en god tillgänglighet och säkerställa funktionalitet. I fördelningsstationerna fortsätter arbetena med uppdateringar i form av bland annat nya reläskydd. Ekonomi Under året har reinvesteringsarbetet fortsatt i stort enligt planen. Totalt investerades 2011 ca 22,4 Mkr (16,3). Affärsområdets intäkter för 2011 uppgick till 135,9 Mkr (145,1). 5

6 Fjärrvärme ger trygg och komfortabel värme till allt fler kommuninvånare. 6

7 AO Fjärrvärme I värmeverksamheten har 2011 präglats av ett omfattande program för att minska känsligheten i produktionssystemet. Insatser har gjorts för att bättre kunna parera kraftiga klimatvariationer liksom riktade insatser för att minska risken för haverier i delsystem och komponenter. Distributionskapaciteten i fjärrvärmesystemet har ökats genom att öka pumpkapacitet. Vintern 2010/2011 visade också på vikten av en jämn och hög kvalité på den flis som eldas som huvudbränsle. Sammantaget kan konstateras att vidtagna åtgärder har medfört positiva effekter redan under senare delen av 2011 och med fortsatta insatser hoppas vi vara väl rustade inför eldningssäsongen 2012/13. Priset på el- och el-certifikat under 2011 har, bortsett från inledande vintermånader legat lågt vilket påverkat resultatet negativt. 225 nya kunder Under året har ca 225 nya anläggningar anslutits till fjärrvärmenätet, varav 205 villor. Exempel på större kunder som anslutits är Cleanosol och Norra Åsum kyrka. Fjärrvärmeförsäljningen uppgick till 336 GWh mot 390 GWh Som ett led i den av styrelsen beslutade nyinvestering i mer elproduktionskapacitet vid Allöverket har arbeten påbörjas med detta projekt. Bl.a. skall ett nytt 50 kv ställverk byggas för att den samlade elleveransen ut på regionnätet skall klaras. En ny turbinhall byggs i befintlig verkstad och en ny verkstadslokal byggs söder om pannbyggnaderna. Ekonomi Affärsområdets intäkter för 2011 uppgick till 249,6 Mkr (273,5). Investeringarna uppgick till 88,1 Mkr (53,8). Nya kommun- och regionhuset får miljöeffektiv el, värme, kyla och Stadsnät från C4 Energi. 7

8 Stadsnät börjar bli det självklara valet för allt fler. Internet, TV och telefoni är de vanligaste tjänsterna. 8

9 AO Stadsnät Utbyggnaden av stadsnätet inom Kristianstad och Åhus tätorter fortsätter med anslutning av villor, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och företag. Samförläggning sker vid grävning för fjärrvärme och andra markarbeten inom kommunen när så är möjligt. Stadsnätet har 2011 bidragit till ett projekt för Landsbygdsutveckling som utvecklats i samarbete med kommunen och länsstyrelsen. Inom ramen för BAS samarbetet i Skåne har Stadsnätet medverkat till att ett nytt avtal tecknats mellan SkåNet, Tele2 och stadsnäten i Skåne. Intäkter från uthyrning av svartfiber till operatörer och företag är en viktig del i verksamheten. Intäkter från aktiva Stadsnätskunder ökar kontinuerligt och en viktig strategi är att fylla upp redan etablerad infrastruktur med fler betalande kunder. Lars Johnsson, Kristianstad Stadsnät, informerar i ett bostadsområde om Stadsnäts fördelar. Ekonomi Investeringarna under året uppgick till 12,7 Mkr (18,5). Stadsnätets intäkter för 2011 uppgick till 17,0 Mkr (16,6). Antalet tjänster på stadsnät ökar ständigt. TV är ett exempel på hur kunderna får tillgång till mer individuellt utformade kanalutbud. 9

10 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för C4 Energi AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret Koncernstruktur Moderbolaget C4 Energi AB är helägt av Kristianstads Kommunföretag AB som i sin tur är helägt av Kristianstads kommun. C4 Energi AB äger samtliga aktier i dotterbolaget C4 Elnät AB. Verksamhet Koncernen är indelad i tre affärsområden, Värme, Elnät och Stadsnät. AO Värme producerar el och fjärrvärme samt distribuerar fjärrvärme. AO Elnät bedriver elnätverksamhet i Kristianstads och Åhus tätorter. AO Stadsnät bedriver infrastrukturverksamhet för IT-kommunikation. Dessutom finns koncerngemensamma funktioner för ekonomi, IT, personal, kontorsservice och miljö/arbetsmiljö. Omsättning och resultat C4 Energikoncernens nettoomsättning uppgick under 2011 till 392,8 Mkr (år ,0 Mkr). Rörelseresultatet blev 39,4 Mkr (43,9 Mkr). Finansnettot uppgick till -26,8 Mkr (-26,8 Mkr). Årets resultat i koncernen uppgick till 9,7 Mkr (12,5 Mkr). C4 Energi AB:s försäljning av fjärrvärme uppgick till 336 GWh (390 GWh), elförsäljningen uppgick till 60 GWh (59 GWh). C4 Elnät AB:s transport av elenergi inklusive nätförluster uppgick till 528 GWh (565 GWh). Investeringar Koncernens investeringar under 2011 i anläggningar, byggnader, mark, maskiner och inventarier uppgick till 125,8 Mkr. Härav finansierades 2,5 Mkr med statliga investeringsbidrag. Under 2010 uppgick koncernens nyinvesteringar till 89,0 Mkr varav 0,0 Mkr finansierades med statliga investeringsbidrag. Finansiering Koncernens soliditet per var 26,3 % (27,2 %). All extern upplåning sker i moderbolaget C4 Energi AB med kommunal borgen som säkerhet. Koncernens nettolåneskuld ökade under år 2011 från 640,0 till 694,6 Mkr. Av koncernens kassaflödesanalys framgår att kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 82,3 Mkr (83,9 Mkr). Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick till 123,3 Mkr (89,0 Mkr). Det 2011 uppkomna underskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 41,0 Mkr har, tillsammans med ett utbetalt koncernbidrag på 13,6 Mkr, finansierats med upptagna lån på 50,0 Mkr, en ökning av utnyttjad checkräkningskredit med 4,5 Mkr och en minskning av likvida medel med 0,1 Mkr Det 2010 uppkomna underskottet från löpande verksamhet och investeringar på totalt 5,1 Mkr har, tillsammans med en ökning av likvida medel med 0,1 Mkr, en minskning av utnyttjad checkräkningskredit med 12,8 Mkr och utbetalt koncernbidrag på 7,0 Mkr, finansierats med upptagna lån på 25,0 Mkr. Väsentliga händelser under 2011 Inledningen på 2011 blev mycket kallare än ett normalår vilket sammanföll med flera driftstörningar vid produktionsanläggningarna i fjärrvärmeverksamheten. Följden blev att väsentligt dyrare bränslen måste användas vilket påverkade det operativa resultatet kraftigt negativt. Till viss del kunde detta kompenseras av att en retroaktiv återbetalning av feluttagna skatter för åren erhölls. För att minska känslighet för driftstörningar har under året inletts ett omfattande arbete med kvalitetssäkring av bränsleförsörjning och speciellt utsatta delsystem och komponenter i produktionsanläggningar. Insatser har också gjorts för att bygga bort flaskhalsar i fjärrvärmedistributionen. Ett arbete med att utöka effektkapaciteten i befintliga stora flispannor vid Allöverket har inletts för att minska behovet av dyra marginalbränslen vid kallare väder. Under året har styrelsen tagit beslut om komplettering av ytterligare en ångturbin med kringsystem för utökad elproduktion. Från nuvarande ca 70 GWh/år bedöms elproduktionen kunna ökas till ca 105 GWh/ år. Arbeten har inletts med denna byggnation under 2011 och beräknad driftstart är C4 Energi har under året intensifierat arbetet med att utreda förutsättningarna för etablering av miljövänlig fjärrkyla i tätorten. Slutligt ställningstagande kommer sannolikt under Utbyggnaden av stadsnätet inom Kristianstad och Åhus tätorter fortsätter med anslutning av villor, hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar och företag. Samförläggning sker vid grävning för fjärrvärme och andra markarbeten inom kommunen när så är möjligt. Stadsnätet har 2011 bidragit till ett projekt för Landsbygdsutveckling som utvecklats i samarbete med kommunen och länsstyrelsen. Inom ramen för BAS-samarbetet i Skåne har Stadsnätet medverkat till att ett nytt avtal tecknats mellan SkåNet, Tele2 och stadsnäten i Skåne. Efter en ny bedömning av framtida intäkter har dotterbolaget beslutat att göra en nedskrivning av Stadsnätets anläggningstillgångar med 20,0 Mkr. Nedskrivningen ingår i 2011 års avskrivningar i koncernresultaträkningen. De kalla vintrarna 09/10 och 10/11 året har gjort det extra tydligt vilka begränsningar i elnätet som över 10

11 tid måste arbetas bort. Under 2011 skulle bygget av den nya Barbacka fördelningsstation påbörjas för att säkra elförsörjningen till stora delar av centrala Kristianstad. På grund av att byggnadsnämnden inte gav bygglov som planerat bedöms byggstarten nu istället till Ett intensivt arbete har inletts under 2011 för att säkerställa att bygglov skall kunna ges under senare delen av Projektering för förstärkning av fördelningsstationer i såväl Åhus som Näsby har inletts under året. Energimarknadsinspektionen beslutade enligt den nya reglermodellen för perioden att godkänna endast 544 Mkr mot ansökta 630 Mkr. Beslutet har överklagats i samverkan med en stor del av övriga elnätsföretag i Sverige som likaledes fått kraftigt reduktioner i ansökta ramar. Under året har arbetet intensifierats med att byta ut flera administrativa stödsystem i koncernen som ersätts med ett enhetligt system. Miljö Koncernen är certifierad enligt ISO och för C4 Energikoncernen är miljötänkandet en viktig del av verksamheten. Utgångspunkt för miljöarbetet är miljöpolicyn som ger riktlinjer för fortsatt arbete liksom miljöledningssystemet vägleder arbetet. Koncernen bedriver tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet i moderbolaget enligt miljöbalken. Verksamheten avser drift av anläggningar för fjärrvärmeproduktion och elproduktion i Kristianstads kommun. Under året har biobränsleandelen för produktion av el och fjärrvärme varit ca 99,1 % och därför är påverkan på växthuseffekten liten. Flera av bolagets produktionsanläggningar ingår i handelssystemet för utsläpp av koldioxid. Sammantaget är fem produktionsenheter utöver Allöverket kopplade till det centrala fjärrvärmenätet i Kristianstad. En 10 MW oljepanna har flyttats från Söder och kan användas som reserv och spetsproduktion på Allöverket. Arbetsmiljö C4 Energikoncernen arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljökartläggningar och riskinventeringar genomförs fortlöpande och handlingsplaner tas fram för lämpliga åtgärder. Förväntad framtida utveckling AO Elnät De närmaste årens investeringar styrs i stor utsträckning av utvecklingen inom koncessionsområdet med tillkommande nya exploateringsområden för såväl bostäder, handel som industri. I Elnätverksamheten bedrivs fortsatt ett långsiktigt och systematiskt arbete med att säkerställa drift- och personsäkerheten genom väl avvägda reinvesteringar. Förnyelse och flytt av Barbacka fördelningsstation genomförs sannolikt med början Installation av ny transformator i Åhus beräknas ske Arbete inleds också med förnyelse av Näsby fördelningsstation. På nordisk ministernivå har beslutats om att skapa en gemensam nordisk elmarknad med innebörden att kunder i norden skall kunna välja elleverantörer i hela norden och samtidigt kunna få en samlad faktura för såväl elnätskostnad som elförbrukning. Planen är att slutligt beslut om hur detta skall regleras beräknas läggas på riksdagsnivå i de nordiska länderna under Detta kommer att påverka elnätsbolagen en hel del, bl.a. avseende de administrativa rutinerna, men exakt hur är fortfarande oklart. AO Värme Uppvärmning av hus och lokaler med direktverkande el eller olja bedöms fortsatt bli förhållandevis dyr varför en fortsatt efterfrågan på konkurrenskraftig och miljöriktigt producerad fjärrvärme kan förväntas. Värmepumpar (och i någon mån pelletspannor) är fortsatt de främsta konkurrenterna till fjärrvärme. I centrala Kristianstad har de flesta småhusområden nu bearbetats för en anslutning till fjärrvärme, vilket innebär att kommande år inriktas mot förtätningar. Kampanjer kommer även att bedrivas för konvertering från direktverkande el till fjärrvärme. I Åhus fortsätter en mer aktiv bearbetning av de villaområden som ligger inom planerat fjärrvärmeområde. Ökade energipriser generellt leder till att kunder sparar på energianvändningen. Vår bedömning är att nyanslutning av kunder och minskad efterfrågan från befintliga kunder successivt leder till att den sammanlagda ökningen i efterfrågan minskar. ÅRSREDOVISNING 2011 Arbete har inletts med att installera ytterligare elproduktionskapacitet under Utvecklingen av priser på el och el-certifikat är viktiga för lönsamhetsnivån i dessa investeringar men bedömda priser och tilldelning av nya el-certifikat bedöms ge lönsamhet för investeringen. Under 2012 kommer en utredning om etablering av fjärrkyla presenteras för styrelsen. Om ett positivt beslut fattas kommer de första kunderna att kunna anslutas AO Stadsnät Anslutning av aktiva kundvolymer är avgörande för att generera intäkter. Intäkterna kommer från uthyrningen av svartfiber och transitering av analoga och IP-tjänster via Stadsnätet. Successivt bedömer vi att anslutning och användning av Stadsnätets fulla kapacitet ökar. Under 2012 kommer en upphandling av ny kommunikationsoperatör att genomföras i och med att nuvarande avtal med Labs2 går ut. Vinstdisposition Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till kkr. Styrelsen föreslår att årets vinst ,41 kr avräknas mot balanserat resultat ,87 kr och att resterande belopp, ,54 kr, balanseras i ny räkning. Koncernbidrag har, under förutsättning av årsstämmans godkännande, lämnats med kkr. Koncernbidraget har föranlett att fritt eget kapital per balansdagen, efter beaktande av skatteeffekten, reducerats med kkr. Det lämnade koncernbidraget reducerar bolagets soliditet från 20,9 % till 19,5 %. Soliditeten är, mot bakgrund av att bolagets verksamhet fortsatt bedrives med lönsamhet, betryggande. Likviditeten i bolaget bedöms kunna upprätthållas på en likaledes betryggande nivå. Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). 11

12 Ekonomi Resultaträkning, kkr Not Koncernen Moderbolaget Rörelseintäkter Nettoomsättning 1, Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader 1 Råvaror och förmödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader 3, Avskrivning Nedskrivning RÖRELSERESULTAT Finansiella poster Koncernbidrag Ränteintäkter från koncernföretag Övriga ränteintäkter Övriga räntekostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat 7, ÅRETS RESULT AT

13 Ekonomi. Balansräkning, kkr ÅRSREDOVISNING 2011 TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Not Koncernen Moderbolaget Byggnader och mark 8, Maskiner o andra tekniska anläggn Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Andra långfrist. värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Immateriella omsättningstillgångar Elcertifikat och utsläppsrätter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar hos koncernföretag Fordran hos Kristianstads kommun Fordringar hos närstående bolag Skattefordringar Övriga fordringar Förutbet. kostnader o. uppl. intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

14 Ekonomi. Balansräkning, kkr Not Koncernen Moderbolaget EGET KAPITAL OCH SKULDER EGET KAPITAL 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Bundna reserver / reservfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER Ack. avskrivningar utöver plan Summa obeskattade reserver AVSÄTTNINGAR Uppskjuten skatteskuld Summa avsättningar LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till Kristianstads kommun Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Checkräkningskredit Leverantörsskulder Skuld till närstående bolag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostn. o. förutbet. intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Borgensförbindelser varav för dotterbolag

15 Ekonomi. Kassaflödesanalys, kkr ÅRSREDOVISNING 2011 Den löpande verksamheten Not Koncernen Moderbolaget Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet + Avskrivningar och nedskrivningar Erhållet koncernbidrag, avkastningsbetingat Erhållen ränta Erlagd ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital +/- Minskn/ökn varulager m.m /- Minskn/ökn immateriella omsättningstillgångar /- Minskn/ökn ej räntebärande kortfrist. fordringar exkl fordran koncernbidrag, skattefordran och upplupna ränteintäkter /- Ökn/minskn kortfristiga ej räntebärande skulder exkl skatteskuld och upplupna räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten Summa tillförda medel genom löpande verksamhet och investeringsverksamheten - Investering byggnader, maskiner o inventarier Investeringsbidrag byggnader, maskiner o inventarier Kassaflöde från investeringsverksamheten Summa tillförda medel genom löpande verksamhet och investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten +/- Minskn/ökn räntebärande långfristiga fordringar /- Ökn/minskn långfristig skuld till Kristianstads kommun /- Ökn/minskn långfristig skuld till kreditinstitut /- Ökn/minskn utnyttjad checkräkningskredit Utbetalt koncernbidrag Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

16 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och med Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom vad avser redovisning av kassaflöden, där Redovisningsrådets rekommendation RR7 har tillämpats. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Koncernredovisningsprinciper I koncernredovisningen ingår de företag i vilka moderbolaget, direkt eller indirekt, äger mer än 50% av rösterna. Koncernredovisningen är upprättad enligt Redovisningsrådets rekommendation nr 1. Obeskattade reserver fördelas med 26,3% till uppskjuten skatteskuld och 73,7% till bundna reserver. Förändringen av uppskjuten skatteskuld är bokförd som skattekostnad i koncernens resultaträkning. I koncernresultaträkningen elimineras alla transaktioner mellan moderoch dotterbolag. C4 Energi AB ägs, via Kristianstads Kommunföretag AB, till 100% av Kristianstads kommun som dock ej är att betrakta som moderföretag enligt Aktiebolagslagen. För att bättre belysa förhållandena mellan C4 Energi AB och dess ägare redovisas alla tillgångar och skulder som avser kommunen på egen rad i balansräkningarna. Tillgångar och skulder gentemot dotterbolaget C4 Elnät AB redovisas såsom Fordringar hos/ Skulder till koncernföretag. Tillgångar och skulder gentemot andra bolag i Kristianstads Kommunföretag-koncernen redovisas såsom Fordringar hos/skulder till närstående bolag. Värderingsprinciper Varulagret värderas enligt lägsta värdets princip, d.v.s. till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar upptages till det belopp, varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde resp nominellt värde, om ej annat anges i not nedan. Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärden och fördelas över den beräknade normala ekonomiska livslängden. Byggnader skrivs av med 2%, markanläggningar med 5%, maskiner med 3-10% och inventarier med 5-33%. Anläggningstillgångar övertagna från Kristianstads kommun skrivs av i den takt som krävs för att ursprunglig avskrivningstid skall fullföljas. Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, redovisas mot eget kapital. I bolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. Samma värderingsprinciper tillämpas för hela koncernen. 16

17 Intäktsredovisning ÅRSREDOVISNING 2011 Nettoomsättning omfattar försäljningsintäkter från kärnverksamheterna, det vill säga försäljning, distribution och transmission av el, försäljning och distribution av värme samt intäkter kopplade till stadsnätet (stadsnätsanslutningar). Försäljning av el, värme, kyla och eldistribution Försäljning av el, värme, kyla och därtill hörande distribution och transmission redovisas som intäkter vid leveranstidpunkt exklusive moms och punktskatter. Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter intäktsförs över anläggningens nyttjandetid. Dock intäktsförs direkt den del av anslutningsavgiften som motsvaras av direkta kostnader i samband med själva anslutningen. Intäkten periodiseras över avtalsperioden om den är länkad till en avtalsenlig överenskommelse med kunden. Elcertifikat I syfte att främja användningen av förnyelsebara energikällor för elproduktion har Sverige ett certifikatsystem. Anläggningar som berörs av detta system erhåller gratis certifikat i takt med certifikatberättigad el produceras. Upparbetade certifikat, vilka erhålles gratis, redovisas som immateriella omsättningstillgångar till verkligt värde vid erhållandetidpunkten om syftet med innehavet är tänkt vara kortfristigt. Per balansdagen sker värdering enligt lägsta värdets princip. Om syftet med elcertifikaten inte är att använda elcertifikaten till inlösen eller avyttras inom ett år klassificeras elcertifikaten som immateriell anläggningstillgång. I samband med elförsäljning uppstår ett åtagande att leverera in certifikat till myndigheten. Detta åtagande (kvotplikt) redovisas som en kostnad och en skuld. Skulden värderas till det värde som den förväntas regleras med. Statliga bidrag Bidrag redovisas till verkligt värde när det föreligger rimlig säkerhet att bidraget kommer att erhållas och att koncernen kommer att uppfylla de villkor som är förknippade med bidraget. Bidrag hänförliga till inköp av materiella anläggningstillgångar reducerar anläggningens anskaffningsvärde och påverkar det redovisade resultatet genom lägre avskrivningar. Bidrag som avser täcka kostnader redovisas i resultaträkningen som Övrig intäkt i samma perioder och på samma sätt som de kostnader bidragen är avsedda att kompensera för. Entreprenaduppdrag För utförda entreprenaduppdrag till fast pris redovisas inkomsten och de utgifter som är hänförliga till uppdraget som intäkt respektive kostnad i förhållande till uppdragets färdigställandegrad på balansdagen (successiv vinstavräkning). Ett uppdrags färdigställandegrad bestäms genom att nedlagda utgifter på balansdagen jämförs med beräknade totala utgifter. I de fall utfallet av ett entreprenaduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren. En befarad förlust på ett uppdrag redovisas omgående som kostnad. Koncernen redovisar fordringar på beställare av entreprenadavtal som tillgång för alla pågående uppdrag för vilka uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster) överstiger fakturerade belopp. Koncernen redovisar skulder till beställare av entreprenadavtal som skuld för alla pågående uppdrag för vilka fakturerade belopp överstiger uppdragsutgifter och redovisade vinster (efter avdrag för redovisade förluster). Övriga intäkter Intäkter som inte härrör från den normala verksamheten klassificeras som Övriga intäkter. Övriga intäkter inkluderar återkommande poster som hyresintäkter samt engångsposter som realisationsvinster av materiella anläggningstillgångar m.m. Pensionsförpliktelser Företagets pensionsförpliktelser redovisas i enlighet med FAR SRS RedR 4, Redovisning av pensionsskuld och pensionskostnad. Inom företaget finns såväl avgiftsbestämda som förmånsbestämda pensionsplaner. Huvuddelen av företagets pensionsförpliktelser täcks genom att försäkring tecknats hos försäkringsbolag I avgiftsbestämda planer betalar företaget fastställda avgifter till en separat juridisk enhet och har ingen förpliktelse att betala ytterligare avgifter. Företagets resultat belastas för kostnader i takt med att förmånerna intjänas. I förmånsbestämda planer utgår ersättning till anställda och före detta anställda baserat på lön vid pensioneringstidpunkten och antalet tjänsteår. Företaget bär risken för att de utfästa ersättningarna utbetalas. Företagets förpliktelser att i framtiden utbetala pension har härvid ett nuvärde, bestämt för varje anställd av bland annat pensionsnivå, åldern och i vilken grad full pension blivit intjänad. De tjänstemän som berörs av förmånsbestämda pensionsåtaganden är tryggade genom försäkring i Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan. Ändrade redovisningsprinciper och ändringar i uppskattningar och bedömningar Från och med 2011 intäktsförs anslutningsavgifter över anläggningens nyttjandeperiod. Detta har påverkat 2011 års resultat negativt med 5,4 Mkr. Från och med 2011 har också avskrivningstiderna justerats vilket minskat 2011 års avskrivningar med 11,6 Mkr. Justering av jämförelsesiffrorna har ej gjorts då en sådan omräkning ej står i rimlig proportion till kostnaden för att ta fram informationen. 17

18 Not 1 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Av moderbolagets nettoomsättning utgjorde 5% (2010: 4%) försäljning till dotterföretag och av årets inköp utgjorde 1% (1%) inköp från dotterföretag. Not 2 Ersättning till revisorer Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Koncernen Moderbolaget - revisionsuppdrag andra uppdrag Not 3 Medelantalet anställda Koncernen Moderbolaget Resultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: Moderbolaget 2011 Värme Gemensamt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Moderbolaget 2010 Värme Gemensamt Totalt Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Not 6 Bokslutsdispositioner Antal anställda Andel kvinnor 19% 19% 22% 25% Andel män 81% 81% 78% 75% Antal anställda har beräknats som antal arbetade timmar dividerat med Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Not 7 Skatt på årets resultat Moderbolaget Not 4 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Koncernen Moderbolaget Kostnad för löner och ersättningar - till styrelse och VD till övriga anställda Sociala kostnader varav pensionskostnader - till styrelse och VD till övriga anställda Vid uppsägning av VD från arbetsgivarens sida gäller 6 månaders uppsägningstid och avgångsvederlag om 12 månader. Företagets pensionsförpliktelse för VD utgår enligt förmånsbestämd plan som är tryggad genom försäkring hos Skandia och redovisas som en avgiftsbestämd plan. Not 5 Fördelning av rörelseresultat m.m. på affärsområden Nettoomsättning fördelar sig på affärsområden enligt följande: Koncernen Affärsområde Värme Affärsområde Elnät Affärsområde Stadsnät Gemensamt Koncernjusteringar Summa Rörelseresultat fördelar sig på affärsområden enligt följande: Koncernen Affärsområde Värme Affärsområde Elnät Affärsområde Stadsnät Gemensamt 1 1 Summa Aktuell skatt för året - varav skatt på besk.bart resultat - varav skatt på koncernbidrag - varav minskn. uppskj. skattefordr. Uppskjuten skatt (spec i not 18) Koncernen Moderbolaget Not 8 Byggnader och mark Koncernen Moderbolaget Ingående ack. anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Årets inköp Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde

19 Not 9 Maskiner och andra tekniska anläggningar ÅRSREDOVISNING 2011 Koncernen Moderbolaget Ingående ack. anskaffningsvärde Årets inköp Årets investeringsbidrag Försäljningar/utrangeringar Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Avskrivn. sålda/utrang. tillgångar Utgående ack. avskrivningar Ingående ack. nedskrivningar Årets nedskrivningar Utgående ack. nedskrivningar Ingående planenligt restvärde Årets inköp Årets investeringsbidrag Årets avskrivningar Årets nedskrivningar Restvärde sålda/utrang. tillgångar Utgående planenligt restvärde Not 10 Inventarier Koncernen Moderbolaget Ingående ack. anskaffningsvärde Årets inköp Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ack. avskrivningar Ingående planenligt restvärde Årets inköp Årets investeringsbidrag Årets avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 11 Taxeringsvärden på fastigheter Koncernen Moderbolaget Byggnader Mark Not 12 Andelar i koncernföretag Organi- Säte Antal Andel i % av Bokfört sationsnr aktier (st) kapital röstetal värde (kkr) C4 Elnät AB Kristianstad Aktiernas bokförda värde överensstämmer med anskaffningsvärdet. C4 Elnät AB Årets resultat Eget kapital

20 Not 13 Andra långfristiga värdepappersinnehav Antal Andel i % av Bokfört aktier (st) kapital röstetal värde (kkr) Legevind Ek. För ,5 180 Diverse aktier/andelar 25 Koncernen 205 Moderbolaget Ingående ack. anskaffningsvärde Utgående ack. anskaffningsvärde Ingående ack. nedskrivningar Utgående ack. nedskrivningar Ingående planenligt restvärde Utgående planenligt restvärde Not 14 Elcertifikat och utsläppsrätter Koncernen Moderbolaget Ingående balans Inköp Erhållna utan vederlag Sålda Förbrukade utsläppsrätter Omklassificering från varulager Omräkningsdifferenser Not 15 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna intäkter effektkunder Upplupna intäkter säkringskunder Upplupna intäkter fjärrvärmekunder Restituerat koncernbidrag 2011 Koncernen Moderbolaget Övriga poster Not 16 Kassa och bank, Checkräkningskredit Från och med har avtal tecknats med Kristianstads kommun avseende koncernkonton. Detta innebär att C4 Energi AB och C4 Elnät AB använder underkonton till kommunens koncernkonto för merparten av de löpande in- och utbetalningarna. Kristianstads kommun har beviljat en kredit på 40 Mkr ( : 40 Mkr) på C4 Energi AB:s underkonto i koncernkontoredovisningen. Not 17 Förändringar i eget kapital Bundet eget kapital Aktie kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Koncernens egna kapital Belopp vid årets ingång enl. fastställd balansräkning för föregående år Förändring eget kapital vid konsolidering Lämnat koncernbidrag Skatt på lämnat koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Bundet eget kapital Aktie kapital Bundna reserver Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Moderbolagets egna kapital (kronor) Belopp vid årets ingång Lämnad utdelning 0 Övrig vinstdisposition enligt årsstämmobeslut Lämnat koncernbidrag Skatt på lämnat koncernbidrag Erhållet skattebetingat koncern bidrag Skatt på erhållet koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 18 Uppskjuten skatt Obeskattade reserver för vilka avdrag även yrkats skattemässigt Moderbolaget Uppskjuten skatteskuld på obeskattade reserver I koncernen redovisas årets uppskjutna skatt, +736 kkr ( kkr), som Skatt på årets resultat i koncernresultaträkningen. Årets uppskjutna skatt avser i sin helhet förändring i obeskattade reserver. I koncernbalansräkningen redovisad uppskjuten skatteskuld, kkr ( kkr), avser i sin helhet skatt på obeskattade reserver. 20

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Backa AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver uthyrning av industri-, kontors- och lagerlokaler. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse 3

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(10) Utveckling i Gävle AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2013 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. ÅRSREDOVISNING 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

GoBiGas AB Årsredovisning 2014

GoBiGas AB Årsredovisning 2014 GoBiGas AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse 9 Granskningsrapport

Läs mer

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION!

GOBIGAS AB ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! ÅRSREDOVISNING 2015 FEL LAYOUT! SKRIV UT PDF-VERSION! GoBiGas AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015

GÖTEBORG ENERGI BACKA AB ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2015 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

Göteborg Energi Backa AB

Göteborg Energi Backa AB Göteborg Energi Backa AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 6 Noter 7 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012

RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Rya Nabbe Depå AB är ett helägt dotterbolag till Göteborg Energi AB. Företaget äger i dag hamnanläggningen Rödjan 727:11. RYA NABBE DEPÅ AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB

Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Årsredovisning 2004 1 Årsredovisning för Lerum Energiproduktion AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lerum Energiproduktion AB, med organisationsnummer 556527-7638, får

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Göteborg Energi Gasnät AB

Göteborg Energi Gasnät AB Göteborg Energi Gasnät AB Årsredovisning 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 4 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Rapport över förändring i eget kapital 7 Kassaflödesanalyser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Salong som stärker varumärket

Salong som stärker varumärket ÅRSREDOVISNING 2013 Salong som stärker varumärket VD HAR ORDET Att bygga om en salong utan att störa kunderna är svårt. Att bygga om och dessutom flytta salongen utan att behöva stänga är nästan omöjligt.

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013

LIDKÖPING BIOGAS AB ÅRSREDOVISNING 2013 Lidköping Biogas AB är ett dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget ägs till 95 procent av Göteborg Energi AB, resterande 5 procent ägs av Lidköpings kommun. Företagets verksamhet är att producera

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen.

Varulagret värderas, med tillämpning av först-in först-ut-principen, till det lägsta av anskaffningsvärdet och försäljningsvärdet på balansdagen. Noter och kommentarer till resultat- och balansräkning. Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Persikan 10:an Bostadsrättsförening

Persikan 10:an Bostadsrättsförening Årsredovisning för Persikan 10:an Bostadsrättsförening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Redovisningsprinciper och

Läs mer

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012

FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Fjärrvärme i Frölunda AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget bedriver produktion och försäljning av elenergi och fjärrvärme. FJÄRRVÄRME I FRÖLUNDA AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB

Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB 11»t 1 3' I i Årsredovisning Österåkers Stadsnät AB Org.nr 556378-253 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 österåkers Stadsnät AB 556378-253 Årsredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31 Styrelsen och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer