Statens energimyndighets författningssamling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens energimyndighets författningssamling"

Transkript

1 Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN Statens energimyndighets föreskrifter om uppgifter till energistatistik beslutade den 15 februari STEMFS 2005:1 Utkom från trycket den 15 mars 2005 Statens energimyndighet föreskriver följande med stöd av 5 förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. 1 Uppgifter till energistatistik skall lämnas av näringsidkare som valts ut med statistiska metoder. Innan företag väljs ut med statistiska metoder skall samråd, i enlighet med förordning (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner, ske med organisation (Näringslivets regelnämnd) eller annan som kan anses företräda de näringsidkare som skall lämna uppgifterna. 2 De uppgifter som anges nedan skall, på begäran, lämnas till Statens energimyndighet eller den av Statens energimyndighet utsedda: Månatlig elstatistik avseende elanvändning och elproduktion 1. Producenter av el, innehavare av nätkoncession samt elanvändare verksamma inom industri, samfärdsel, el-, gas-, värme- och vattenverk skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 1 A. Uppgifterna skall lämnas månadsvis senast den fjortonde dagen i varje kalendermånad eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast föregående månaden. Elproducenter med egna kraftkällor vars sammanlagda produktionskapacitet överstiger 500 kw för vindkraft och 1000 kw för övriga kraftslag skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 1 B. Uppgifterna skall lämnas månadsvis senast den femtonde dagen i varje kalendermånad eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast föregående månaden. Årlig energistatistik avseende el, värme, naturgas, stadsgas och fjärrkyla 2. Producenter, distributörer och leverantörer av värme, naturgas, stadsgas och fjärrkyla samt elproducenter, elleverantörer och innehavare av nätkoncession skall lämna de uppgifter som framgår av bifogade blanketter 2 A D. Uppgifterna skall lämnas senast den 30 april varje år eller vid 1

2 STEMFS 2005:1 den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Energistatistik för flerbostadshus. 3. Ägare till flerbostadshus, vilka upplåts med hyres- eller bostadsrätt, skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 3. Uppgifterna skall lämnas senast den 30 april varje år eller vid den tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Energistatistik för lokaler 4. Ägare till lokalhyresfastigheter och specialfastigheter skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 4. Uppgifterna skall lämnas senast den 30 april varje år eller vid den tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Kvartalsvis bränslestatistik 5. Importörer, producenter, distributörer samt användare av energivaror vilka tilldelats en SNI-kodsklassificering inom SNI skall lämna de uppgifter som framgår av bifogade blanketter 5 A C. Uppgifterna skall lämnas senast den tjugofemte dagen i den första månaden i varje kalenderkvartal och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderkvartalet. Oljeleveranser kommunvis redovisning 6. Importörer, producenter och distributörer av energivaror skall lämna de uppgifter som framgår av bifogade blanketter 6 A D. Uppgifterna skall lämnas senast den 31 mars varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik 7. Importörer, producenter och distributörer av energivaror skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 7. Uppgifterna skall lämnas senast tjugo dagar efter kalendermånadens slut eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden. 2 Månatlig bränslestatistik 8. Företag som lagerför och importerar eldningsoljor skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 8. Uppgifterna om lager och im-

3 port skall lämnas senast den tionde dagen i varje kalendermånad och avse den närmast föregående kalendermånaden. STEMFS 2005:1 Energianvändning inom byggsektorn 9. Företag vilka tilldelats SNI-kodsklassificering SNI 45 skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 9. Uppgifterna skall lämnas senast den 15 maj varje år som undersökningen genomförs eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Industrins årliga energianvändning 10. Företag vilka tilldelats en SNI-kodsklassificering inom SNI skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 10. Uppgifterna skall lämnas senast den 7 april varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående kalenderåret. Priser på naturgas och på överföring av naturgas 11. Företag som bedriver handel med naturgas och överföring av naturgas skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 11. Uppgifterna skall lämnas senast den 15 februari respektive den 15 augusti varje år eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under det närmast föregående halvåret. Energistatistik, naturgas 12. Företag som bedriver överföring av naturgas och import av naturgas skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 12. Uppgifterna skall lämnas senast den sextonde dagen; varje kalendermånad eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under den närmast föregående kalendermånaden. Biobränslepriser 13. Företag vilka tilldelats en SNI-kodsklassificering inom SNI samt värmeverk skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 13. Uppgifterna skall lämnas senast fyra veckor efter efterfrågat kalenderkvartal eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena under efterfrågat kalenderkvartal. Energipriser på el och priser på överföring av el 14. Elleverantörer och innehavare av nätkoncession skall lämna de uppgifter som framgår av bifogad blankett 14. Uppgifterna skall lämnas senast den sista arbetsdagen i varje redovisningsmånad eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena 3

4 STEMFS 2005:1 den första arbetsdagen i redovisningsmånaden. Uppgifter om antal omförhandlade avtal skall dock avse förhållandena under närmast föregående kalendermånad. Energipriser på naturgas och el 15. Innehavare av nätkoncession, företag som bedriver överföring av naturgas, elleverantörer samt naturgasleverantörer skall lämna de uppgifter som framgår av bifogade blanketter 15 A L. Uppgifterna skall lämnas senast den sista arbetsdagen i januari respektive juli eller vid den senare tidpunkt som Statens energimyndighet bestämmer och avse förhållandena den första januari och den första juli samt närmast föregående 12- månadersperiod. 3 Om det finns särskilda skäl får Statens energimyndighet medge avvikelser och undantag från bestämmelserna i dessa föreskrifter. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 15 mars 2005, då myndighetens föreskrifter STEMFS 2001:4 om uppgifter till statistik om energiförsörjningen och energianvändningen skall upphöra att gälla. 2. I fråga om uppgifter som begärts före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter. På Statens energimyndighets vägnar THOMAS KORSFELDT Anders Jönsson 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46

47 47

48 48

49 49

50 50

51 51

52 52

53 53

54 54

55 55

56 56

57 57

58 58

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67

68 68

69 69

70 70

71 71

72 72

73 73

74 74

75 75

76 76

77 77

78 78

79 79

80 80

81 81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling KAMFS 2012:2 ISSN 1402-5345 (tryck) ISSN 1654-9325 (pdf) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Trafikanalys föreskrifter om uppgifter till statistik om sjöfart

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 1999:770 Utkom från trycket den 26 oktober 1999 utfärdad den 14 oktober 1999. Enligt riksdagen beslut 1 föreskrivs i fråga om ellagen

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om elcertifikat; beslutade den 10 december 2004.

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna råd om information avseende avbrottsersättning respektive

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Elförordning; utfärdad den 25 april 2013. SFS 2013:208 Utkom från trycket den 8 maj 2013 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning finns kompletterande

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:174

Regeringens proposition 2013/14:174 Regeringens proposition 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet Prop. 2013/14:174 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2013 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Energimarknadsinspektionens författningssamling

Energimarknadsinspektionens författningssamling Energimarknadsinspektionens författningssamling Utgivare: Göran Morén (chefsjurist) ISSN 2000-592X Energimarknadsinspektionens föreskrifter om vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet vid

Läs mer

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare)

Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (10) Månatlig elstatistik inkl. byten av elleverantör (elhandlare) 2011 EN0108 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3

Läs mer

Priser på elenergi 2006 EN0301

Priser på elenergi 2006 EN0301 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(15) 2006 EN0301 Innehåll 0 Administrativa uppgifter SCBDOK 3.1 1 Innehållsöversikt 0.1 Ämnesområde 0.2 Statistikområde 0.3 SOS-klassificering 0.4 Statistikansvarig 0.5 Statistikproducent

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring ESV Beslutade den 25

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 RM/ET 2011-02-11 1(7) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2011 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2005:1255) om stöd för konvertering från direktverkande elvärme i bostadshus; SFS 2006:125 Utkom från trycket den 7 mars 2006 Omtryck utfärdad

Läs mer

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare

Här ska du ange den el som. du levererat till en slutanvändare D1 1 (2) Dnr (if y lls av myndigheten) Bilaga 7 Kvotplikten regleras i lagen (2011:1200) om elcertifikat, förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i Statens energimyndighets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om mätning, beräkning och rapportering av överförd el; SFS 1999:716 Utkom från trycket den 20 juli 1999 utfärdad den 8 juli 1999. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 RM/ET 2013-02-20 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2013 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301

Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 RM/ET 2014-02-11 1(8) Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) 2014 EN0301 I denna beskrivning redovisas först allmänna uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter

Läs mer

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige

Promemoria. Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige Promemoria Förslag till genomförande av energieffektiviseringsdirektivet i Sverige 1 Innehållsförteckning 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Promemorians huvudsakliga innehåll... 6 Lagtext... 7 2.1 Förslag till lag om

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om företagsstöd och projektstöd

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012. Elnätpriser (exkl. moms) EN 24 SM 1202 EN 24 SM 1202 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2012 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2012 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Elnätpriser (exkl moms)

Elnätpriser (exkl moms) EN 24 SM 1302, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, första kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 1st quarter 2013 I korta drag Korrigering 2013-06-11

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Statens energimyndighets författningssamling

Statens energimyndighets författningssamling Statens energimyndighets författningssamling Utgivare: Fredrik Selander (verksjurist) ISSN 1650-7703 Statens energimyndighets föreskrifter om information om energiförbrukning hos elektriska hushållsugnar;

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); utfärdad den 12 februari 2015. SFS 2015:50 Utkom från trycket den 24 februari 2015 Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014. EN 24 SM 1403, korrigerad version EN 24 SM 1403, korrigerad version Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, andra kvartalet 2014 Energy prices and switching of suppliers, 2nd quarter 2014 I korta drag Korrigering 2014-09-17

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i studiestödslagen (1999:1395); SFS 2010:441 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om studiestödslagen

Läs mer

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401

I korta drag. Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 EN 24 SM 1401 EN 24 SM 1401 Prisutveckling på el och naturgas samt leverantörsbyten, fjärde kvartalet 2013 Energy prices and switching of suppliers, 4th quarter 2013 I korta drag Allmänt om publikationen Detta kvartalsvisa

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

Regeringens proposition 2002/03:40

Regeringens proposition 2002/03:40 Regeringens proposition 2002/03:40 Elcertifikat för att främja förnybara energikällor Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 januari 2003 Göran Persson Leif Pagrotsky

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer