Götene kommun. Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Götene kommun. Årsredovisning"

Transkript

1 Årsredovisning

2 Innehåll Fem år i sammandrag En översikt av kommunens ekonomi Nr Verksamhetens nettokostnad, mkr 471,3 436,5 439,2 419,4 395,4 2 Årets resultat, mkr 9,5 15,4 2,3 7,7 10,4 3 Nettokostnadsutveckling, % 8,0-0,6 4,7 6,1 6,5 4 Utveckling av skatteintäkter o statsbidarag,% 6,0 2,8 2,6 5,2 2,8 5 Driftskostnadsandel före finansnetto, % 98,5 96,6 100,0 98,0 97,2 7 Resultat före extraordinära poster i 2,0 3,4 0,5 1,8 2,6 förhållande till skatter o statsbidrag, % 8 Finansnetto, mkr 2,3 0,4 2,3-1,0-0,8 9 Soliditet,% (inkl hela pensionsskuld och löneskatt) 10,2 7,7 5,5 6,2 5,2 10 Eget kapital per invånare, kr Nettoinvesteringar, mkr 25,3 16,7 17,1 30,8 26,6 12 Personalkostnader inkl omkostnader, mkr 357,1 338,6 339,0 316,6 297,1 13 Kommunalskatt 21,50 21,50 21,04 21,04 21,04 14 Antal invånare i

3 Innehåll Årsredovisningens struktur Målgrupp s årsredovisning vänder sig både till kommunens politiker och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomiavdelning för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten. Förvaltningsberättelse Enligt 4 kap i den kommunala redovisningslagen skall årsredovisningen innehålla en förvaltningsberättelse. Den skall redovisa en översikt över utvecklingen av kommunens verksamhet. Här skall tas upp viktiga händelser som inte redovisas i resultateller balansräkning men som är viktiga för bedömningen av kommunens ekonomi. Vidare skall i förvaltningsberättelsen redovisas väsentliga händelser under året, kommunens förväntade utveckling, väsentliga personalförhållanden samt andra förhållanden som är av betydelse för styrningen och uppföljningen av den kommunala verksamheten. Fem block s årsredovisning delas in i fem block BLOCK 1 Övergripande kommentarer, organisation och översikt I det första blocket ger kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören sina kommentarer till det gångna året. Vidare redovisas kommunens organisation och en allmän översikt av kommunens verksamhet. BLOCK 2 Förvaltningsberättelse Det andra blocket innehåller förvaltningsberättelsen som är en sammanfattande översikt av kommunens verksamhet BLOCK 3 Det tredje blocket redovisar den skattefinansierade nämndverksamheten. Den inleds med en finansiell analys av kommunens ekonomi. Därefter redovisas finansiella nyckeltal, räkenskapsrapporter och tilläggsupplysningar. Slutligen beskrivs nämndernas verksamhet. BLOCK 4 ala bolag, stiftelser och kommunalförbund Det fjärde blocket redovisar verksamheten i kommunens bolag, stiftelser och kommunalförbund. BLOCK 5 sammanställd redovisning Det femte blocket behandlar koncernredovisningen som i kommunsektorn benämns sammanställd redovisning. Här redovisas räkenskapsrapporterna och tilläggsupplysningar. Årsredovisningen avslutas med revisionsberättelsen. 3

4 Innehåll Innehållsförteckning Block 1 Organisation och övergripande kommentarer Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Bo Bergsten kommenterar ur ett politiskt perspektiv året Kommundirektören Kommundirektör Rogher Selmosson kommenterar ur ett tjänstemannaperspektiv året Kommunens organisation s organisation samt den politiska sammansättningen beskrivs... 7 Block 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys En analys görs om den ekonomiska utvecklingen i riket, regionen och kommunsektorn... 8 Sammanfattande finansiell analys I detta avsnitt görs en sammanfattande finansiell analys av kommunen och koncernen... 9 Drift- och investeringsredovisning Enligt den kommunala redovisningslagen skall förvaltningsberättelsen innehålla en drift- och investeringsredovisning som ska möjliggöra en avstämning mellan den av kommunfullmäktige fastställda årsbudgeten och det verkliga utfallet. Personalekonomisk redovisning Avsnittet beskriver väsentliga personalförhållanden ur olika aspekter Personalekonomisk redovisning Här beskrivs väsentliga personalförhållanden som kan ge en indikation på organisationens hälsotillstånd. 11 Miljöredovisning Miljöavsnittet beskriver kommunens arbete inom miljöområdet Block 3 Modell för finansiell analys Här beskrivs RK-modellen som är en analysmodell för att analysera den finansiella situationen i Götene kommun Finansiell analys av kommunen Här görs en finansiell analys av kommunens ekonomi med hjälp av RK-modellen Finansiella nyckeltal kommunen Finansiella nyckeltal redovisas över en femårsperiod 21 Kommunens resultaträkning, finansieringsanalys och balansräkning Här redovisas kommunens räkenskapsrapporter Noter Här redovisas noterna till kommunens resultat- räkning, finansieringsanalys och balansräkning Redovisningsprinciper Här görs en beskrivning av de viktigaste redovisningsprinciperna för kommunen och den sammanställda redovisningen Nämndredovisning I detta avsnitt görs en beskrivning och analys av den verksamhet som utfördes av s nämnder under Block 4 bolag s bolag Under detta avsnitt redovisas verksamheten och ekonomin i s ägda bolag Block 5 - sammanställd redovisning Sammanställd redovisning Finansiell analys koncernen Här återfinns en finansiell analys av koncernen samt finansiella nyckeltal för koncernen och bolagen 77 Resultaträkning, finansieringsanalys, balansräkning och noter Här redovisas räkenskapsrapporter och noter för den sammanställda redovisningen Övrigt Revisionsberättelse Revisorernas revisionsberättelse redovisas under detta avsnitt

5 Block 1 Kommunstyrelsens ordförande kommenterar 2005 s ekonomi är stark 2005 har varit ett turbulent år när det gäller kommunens intäkter. Glädjande nog har vi en god kostnadsmedvetenhet och kostnadskontroll i verksamheterna som gör att vi lyckas parera dessa ojämnheter. Vi har under året fortsatt betala av våra skulder och det starka resultatet ger oss möjlighet att klara kommande investeringar utan att ta upp nya lån. Den pensionsskuld som kommunen upparbetat före 1998 uppgår till över 200 miljoner kronor. Under 2005 löstes den första årskullen ut via en försäkringslösning. Detta är ett viktigt steg i vår ambition att klara även denna skuld för att inte överlämna den till nästa generation. Vi kan konstatera att s ekonomi är fortsatt stark, och är nu den starkaste sedan början av 1990 talet. Viktiga händelser under året 2005 var året då innevånarantalet minskade i Götene Kommun trots allt som hände: Vi invigde den nya Bowlinghallen och den nya Konstgräsplanen på Västerby idrottsplats. Vi byggde om Simhallen och Brandstationen. Fjärrvärmesystemet byggdes också ut kraftigt. Kinnekullebanan fick ett nytt tåg och resenärerna blir fler och fler. Busstationen i Götene byggdes om, liksom hållplatsen i Hällekis. Den efterlängtade rondellen på RV44 i Sil byggdes liksom den nya rondellen i korsningen mellan RV44 och E20. Regeringen tog beslut att får förskottera den nya sträckningen av E20 mellan Holmestad och Ledsjö och byggstart planeras under Bredbandet byggdes ut så att 99% av innevånarna ska kunna få en anslutning. Beslut togs om byggnation av ny bro till Nordskogsområdet i Källby och det nya bostadsområdet Källstorp stod klart i Götene. Arn-turismen visade lägre besökssiffror, men Vårrundan på Kinnekulle blev en succé och är nu en etablerad tradition. Konjunkturen visade i början av året en svacka och arbetslösheten gick upp något för att sedan falla till låga nivåer under resten av året. Företagsklimatet förbättrades till plats 72 av 290 i Sverige. Under året har den nya tjänstemannaorganisationen kommit i funktion och arbetet att förbereda en ny politisk organisation från 1 jan 2007 har engagerat partierna och de förtroendevalda. Utmaningar för framtiden Det ekonomiska läget kommande år fortsätter att vara kärvt trots vårt goda utgångsläge. Vi kan dock konstatera att vi har en god konjunktur i Sverige, men att antalet arbetstillfällen inte ökar i någon större utsträckning. Skatteprognoserna för kommande år talar om ett svagt 2006 och ett något bättre Oroande signaler visar också att kostnaderna för verksamheten i kommunen ökar mera än vad intäkterna gör. Detta är en utmaning att ta tag i för oss styrande under de kommande åren. Innevånarantalet minskade klart under året. Framtida demografiska data talar ett entydigt språk om för få yngre i för hållande till ett ökat antal äldre. Det är därför viktigt att vi avsätter gemensamma resurser till att utveckla kommunen. De medel som Kommunfullmäktige avsatte för 2005 har förstärkt vår attraktiva livsmiljö och arbetet måste fortsätta även under kommande år. I kommunens investeringsbudget finns stora satsningar för att få till stånd en nybyggnation och inflyttning för att vända den negativa befolkningstrenden. Den goda service som finns inom kommunen när det gäller skola, barnomsorg, äldre och handikappomsorg och teknisk service måste så långt möjligt behållas och utvecklas. Organisation och övergripande Götenepaketet lanserades och har gett nybyggnation av villor i kommunen för första gången på många år var året då Kenneth Hansen vann EM för 13 gången och då Sils IF damlag spelade i division ett. Inom kulturens område spelades Medea upp av Håkan Palm och hans eldsjälar. Vi hade den första Filmfestivalen och en Countryfestival. Kommunstyrelsens ordförande: Bo Bergsten 5

6 Block 1 Organisation och övergripande Kommundirektören kommenterar 2005 Ett väl förrättat årsverke! Rersultat för 2005 är mycket bra! Liksom ifjol är det ett positivt resultat Det gör att vi klarar målet som vi har för god ekonomisk hushållning. Helhetstänkande och ekonomisk medvetenhet har varit de ledstjärnor som präglat året och det syns att detta ger resultat. Till alla de medarbetare i den kommunala verksamheten vill jag rikta ett stort tack för ett bra genomfört årsverke! Samverkanstankar Året har präglats av utredningar för att se hur vi kan hitta ytterligare samverkansformer. Gemensam teknisk organisation med Skara, miljötillsyn i Skaraborg och kostutredning har varit de största projekten. Att se över sin verksamhet är nödvändigt att göra med jämna mellanrum men det tar också kraft och tid. De som varit involverade i allt detta arbete har verkligen arbetat mycket konstruktivt för att komma fram till bra slutförslag. Framtidsfrågor Verksamhetsutveckling är nödvändigt för att få en bra och effektiv verksamhet. Kompetens-stegen inom äldreomsorgen och lokalutredning inom förskola och skola är några exempel på vad som pågår i detta avseende. Att hitta samverkansmöjligheter med andra kommuner är också en väg att gå för att använda medel och kompetens på bästa sätt. Ett stort arbete läggs också ner för att skapa bra äldreboenden. Organisationsjusteringar planeras också för att kunna möta den nya politiska organisationen som startar 1 jan Bostadsbyggande är den viktigaste frågan just nu i ett Göteneperspektiv. Här pågår planering av Nordskog, arbete med vägar och marknadsföring av osålda tomter. Vi är alla en del i att skapa framtiden. Genom kreativitet, tydlighet, öppenhet och uppmuntran kan vi alla bidra till att TILLSAMMANS utveckla verksamheten och kommunen. Projekt Hälsan Under första året för projekt Hälsan så sjönk den totala sjukfrånvaron med 6%. Även de långa sjukskrivningarna har minskat med 22%. Det är mycket positivt att vi vänt trenden. Arbetsmiljöarbete har varit högt prioriterat i hela verksamheten. Det har återspeglats i skapande av rutiner, i samtal, i möten och i kompetensutveckling. De besök vi haft av Arbetsmiljöverket visar också att vi har en bra arbetsmiljö. Systematiskt arbete ger resultat! I dessa sammanhang märks också vikten av att arbeta tillsammans mot samma mål som politiker, personal, chef och fack. Kommundirektör: Rogher Selmosson Internkontroll I början av året togs beslut om en modell för internkontroll där det valdes ut olika områden i varje verksamhet. Kontrollerna visar att de flesta rutinerna fungera bra men också att det finns saker att utveckla. Den modell vi börjat utveckla är nödvändig för att kvalitetssäkra våra interna rutiner. 6

7 Block 1 Kommunens organisation Koncernen Organisationsschemat visar de nämnder, bolag, stiftelser samt kommunalförbund som kommunen bedriver verksamhet i. bedriver verksamhet inom många områden och i olika driftsformer. Nedanstående figur sammanfattar det vi kallar Koncernen. Verksamheten leds av kommunfullmäktige, dess verkställande organ kommunstyrelsen, fem nämnder och bolagens styrelser. Koncernen delas in i verksamhet bedriven i traditionell förvaltning, i aktiebolag och i stiftelser och kommunalförbund. Varje nämnd verkställer kommunfullmäktiges beslut. Sektorschefen utses av kommundirektören och leder arbetet på respektive sektor. I de helägda kommunala aktiebolagen tillsätter kommunfullmäktige styrelse och respektive styrelse utser verkställande direktör. I de aktiebolag där kommunen inte har ägarmajoritet har kommunen representanter i styrelsen vilka väljs av kommunfullmäktige. I den rörelsedrivande stiftelsen, är kommunen huvudman och kommunfullmäktige utser styrelse och verkställande tjänsteman. Kommunens verksamheter omfattar allt från skola och barnomsorg, äldrevård, biståndsfrågor, skötsel av gator och vägar till främjande av bostadsförsörjning etc. GöLiSka IT är ett kommunalförbund med Lidköping, Skara och er. Verksamheten har bedrivits i denna form sedan 1 januari Med de samlade resurser som finns i organisationen och som kommunen förfogat över under året har ambitionen varit att göra till en kommun som ska vara attraktiv att leva och bo i under livets alla skeden Organisation och övergripande Kommunfullmäktige Ordförande: Marianne Perserius 41 ledamöter Revisionen Ordförande: Lars Redman Kommunstyrelsen Ordförande: Bo Bergsten Kommundirektör: Rogher Selmosson Barn och ungdomsnämnden Ordförande: Susanne Andersson Sektorschef: Anders Widestrand och Marianne Olsson Socialnämnden Ordförande: Grethe Bertilsson Sektorschef: Marianne Olsson och Sven-Ove Andersson Tekniska nämnden Ordförande: Owe Rosenberg Sektorschef: Tf Eva Danielsson-Friberg AB Götenebostäder Ordförande: Arnold Cedving VD: Lars Turtell Götene Vatten och Värme AB Ordförande Olof Janson VD: Kjell Segerstig Stiftelsen Kinnekullegården Ordförande: Olof Jansson Verkst. tjänsteman: Per Santesson Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ordförande: Göran Gilbertsson Sektorschef: Marianne Olsson Byggnadsnämnden Ordförande: Monica Holm Sektorschef: Marianne Olsson Kommunalförbund GöLiSka IT Ordförande: Bo Bergsten VD: Peter Åström 7

8 Block 2 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Omvärldsanalysen speglar hur yttre omständigheter påverkar eller kan påverka Svensk ekonomi 2005 var ett starkt år för svensk ekonomi med en ökad BNP på ca 2,7 procent. Det är i linje med de goda åren under slutet av 90 talet. Trots den goda tillväxten i ekonomin ökade däremot inte sysselsättningen. Som framgår nedan under arbetsmarknad, ökade istället arbetslöshetstalet under Den svaga tillväxten på arbetsmarknaden medför också att skatteunderlaget inte heller ökar i paritet med tillväxten i ekonomin och 2007 förutses marknadstillväxten fortsätta i god takt. Svenska löner bedöms öka i något högre takt än omvärldens, samtidigt som produktivitetsutveckli ngen i Sverige ökar snabbare. Hushållens inkomster stiger och konsumtion ökar i god takt. Statliga åtgärder drar upp den kommunala konsumtionen. I takt med en stegvis förbättrat arbetsmarknad väntas inflationstakten successivt stiga. Kommer dessutom de höga energipriserna att bli bestående förstärker det pressen uppåt på priserna. Sysselsättningen stärks av arbetsmarknadsåtgärder. Den öppna arbetslösheten kommer att minska. Obefintlig inflation Inflationstrycket i den svenska ekonomin är mycket lågt. Inflationen mätt i KPI (1980=100), årsmedeltal, ökade mellan 2004 och 2005 med endast 1,2 procentenheter. Det är den näst lägsta inflationsökningen sedan indexet började användas Enligt Konjunk turinstitutet kommer inflationstrycket att öka 2006 och De bedömer emellertid ändå att Inflationen kommer att ligga under Riksbankens mål på högst 2 procents inflation under Låga marknadsräntor Riksbanken har sänkt sin viktigaste styrränta, reporäntan en gång under I juni sänktes räntan från 2,0 till 1,50 procent. Orsak till de sänkta räntorna var den svaga tillväxten och låga inflationen i riket. Även de längre marknadsräntorna sjönk avsevärt under Räntan på den tioåriga statsobligationen sjönk under 2005 från 3,95 till 3,34 procent Arbetsmarknad Den totala arbetslösheten (arbetslösa plus personer i åtgärder i relation till befolkningen) uppgick i riket vid 2005 års utgång till 6,5 procent vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med föregående årsskifte då arbetslösheten uppgick till 6,4 procent. Den totala arbetslösheten i kom munen uppgår 31december 2005 till 5,3 procent att jämföra med 4,9 procent vid föregående årsskifte. För regionen uppgår den totala arbetslösheten vid 2005 års utgång till 6,2 procent vilket är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år. Negativ befolkningsutveckling Under 2005 minskade folkmängden från till invånare, vilket innebär en minskning med 71 invånare. Befolkningsminskningen under 2005 berodde både på ett födelseunderskott men fram för allt på ett inflyttningsunderskott. Antalet invånare är en faktor som i hög grad påverkar kommunens skatteintäkter och därmed de totala intäkterna i budgeten. Den negativa befolkningsutvecklingen under de senaste åren har dämpats av ett positivt invandraröverskott Befolkningsutveckling invandraröverskott Befolkningsutveckling invandraröverskott Befolkningsutveckling invandraröverskott In- och utflyttningsnetto In- och utflyttningsnetto In- och utflyttningsnetto Födelsenetto Födelsenetto Födelsenetto

9 Block 2 Sammanfattande finansiell analys Den sammanfattande finansiella analysen är ett sammandrag av kommunens och koncernens finansiella ställning och utveckling Kommunens ekonomiska resultat på 9,5 mkr plus innebär att kravet på god ekonomisk hushåll ning uppfylls. Samtidigt har kommunen bokfört en avsättning för partiell inlösen av pensioner för pensionsförpliktelser före 1998 som har belastat resultatet med 5,5 mkr. Kommunen har en stark ekonomi utan större skulder vilket är viktigt i vårt förhållande till omvärlden; banker, företag osv. Samtidigt kan vi konstatera att utvecklingen av verksamhetens kostnader överstiger utvecklingen av verksamhetens intäkter. Skulle den utvecklingen fortsätta kommer det at leda till att vi förbrukar mer än vi egentligen har utrymme för. Våra överskott kommer främst från räntor, realisationsvinster, minskning av semesterlöneskuld och uppskjutna projekt; alltså händelser av eng ångskaraktär och inte långsiktigt minskade kostnader. Resultat och kapacitet Under 2005 tog kommunens löpande driftverksamhet inklusive avskrivningar och finansnetto i anspråk 98% av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det innebär att kommunen hade 2 pro centenheter lägre kostnader än intäkter och att ett positivt resul tat på 9,5 Mkr redovisades. Resultatet och nettokost nadsandelen beror i huvudsak på poster inom finansiering och överskott inom kommunstyrelsen. Nettoinvesteringarna uppgick under 2005 till 25,8 Mkr. Samtliga invester ingar har finansierats via internt skapat kassaflöde från driftverk samheten. Den höga investeringsnivån medför att nettoinvestering arna uppgår till 158,4 % av avskrivningarna. Soliditeten uppgår till 10,2 %, vilket är en förstärkning från föregående år med 2,4 procentenheter. De långfristiga skulderna minskade med 5,7 Mkr. Risk och kontroll Kommunens likviditet i form av kassalikviditet minskades under året från 54% till 43 %. De likvida medlen minskade med 17,7 Mkr från 39,2 Mkr till 21,5 Mkr. Lån har lösts med 10,8 Mkr vilket för sämrat likviditeten men samtidigt förbättrat den långsiktiga finansiella handlingskraften. Sammanfattningsvis bedöms den finansiella beredskapen på kort sikt vara tillfredsställande. Samtidigt finns risker i dagsläget pga att kassalikviditeten ligger under 50%. Förklar ing till detta är att av de kortfristiga skulderna kommer en stor del att omsättas de närmaste åren. Borgensåtagandena är omfattande och uppgår till totalt 136,5 Mkr, varav merparten, 120,6 Mkr avser kommunens egna före tag. Några kostnader för borgensavsättning bedöms i nuläget inte uppstå. Prognossäkerheten har det senaste året utvecklats positivt. Kommunstyrelsen har fastställt handlingsplan för intern kon troll. Utifrån denna plan har en internkontrollplan framtagits. Balanskrav och god ekonomisk hushållning Det positiva resultatet på 9,5 Mkr innebär att det lagstadgade balanskravet klaras. Resultatet innebär också att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls. Kravet på god ekonomisk hushållning enligt kommunens definition är nämligen ett plusresultat på minst 2 procent av verksamhetens nettokostnader. Det är emellertid viktigt att vara medveten om vilka faktorer som bidragit till det positiva resultatet för 2005, nämligen poster inom finansiering samt poster av engångskaraktär och ett positivt budgetavvikelse inom kommunstyrelsen. Det positiva resultatet har således inte skapats av att verksamhetens kostna der permanent anpassats till en intäktsnivå som medför att kom munen kan få svårt att klara av balanskrav och god ekonomisk hushållning i en vikande konjunktur. Hur gick det uppfylldes kommunens mål för verksamheten 2005? En viktig del i beskrivningen av hur kommunens verksamhet utvecklats under året, är hur långt kommunen nått vad gäller att uppfylla de mål som finns för verksamheten. En redovisning av måluppfyllelsen av mål finns i respektive nämnds verksamhetsberättelse längre fram i årsredovisningen. Sammanställd redovisning koncernen Koncernen redovisar i årets bokslut ett positivt årsresultat på 8,2 mkr. Jämfört med 2004 är de en försämring med 7,9 mkr. Av resultat är 9,5 mkr hänförligt till kommunen och 1,4 mkr till koncernen. Koncernen investerade under året netto 54,9 mkr. Förvaltningsberättelse 9

10 Block 2 Förvaltningsberättelse Drifts- och investeringsredovisning Driftsredovisning (tkr) Nämnd/Styrelse Budget Redovisn Budget Netto Netto Avvikelse Revisionen Överförmyndarverksamheten Kommunstyrelsen Barn- och Ungdomsnämnden Byggnadsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Fastighetsenheten (tillhör Tekniska nämnden) Mijö- och hälsoskyddsnämnden Summa Skatter, statsbidrag och fi nansnetto Resultat Nämnderna visar ett positivt resultat och har sammantaget ett överskott på 5,3 mkr. Det största överskottet redovisar kommunstyrelsen med 6,2 mkr. Skatter och statsbidrag blev 3,5 mkr lägre än budgeterad. Detta beror framförallt på en negativ slutavräkning för år Investeringsredovisning (tkr) Nämnd/Styrelse Budget Redovisn Budget Netto Netto Avvikelse Kommunstyrelsen Barn- och Ungdomsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Fastighetsenheten Summa Investeringsredovisning visar en budgetavvikelse på 8,3 mkr. De största investeringar 2005 är: Kommunstyrelsen Exploateringsmark o markförvärv 661 Elektronisk fakturahantering 338 Växel 374 Barn- och Ungdomsnämnden Ombyggn Lundabyn Ombyggn Källby Gård 193 Socialnämnden Inventarier, arbets tekniska hjälpmedel 576 Procapita, verksamhetssystem 413 Fastighetsenheten Ombyggnad Brandstation Ombyggnad Simhall Ventilation 750 Ombyggn för Medborgarkontor 428 Tekniska nämnden Maskinpark Anläggningsavdelningen Gator, vägar och parker

11 Block 2 Personalekonomisk redovisning Sammanfattning Genom en bra personal- och lönepolitik vill kommunen stimulera såväl verksamhetsutveckling som personlig utveckling och skapa förutsättningar för en god personalförsörjning. Personalkostnad Personalkostnad (Mkr) 357,1 338,6 339,1 Förändring 5,5 % -0,1 % 4,1% Personalkostnad inklusive sociala avgifter och personalsociala kostnader, som exempelvis utbildning och företagshälsovård, har ökat med 5,5 %. Ökningen beror dels på löneökningar, dels på fler anställda inom främst handikappomsorg och förskole verksamhet. Förvaltningsberättelse Arbetet med att minska sjukfrånvaron har prioriterats med fortsättning av projektet Lust och hälsa samt det under året nystartade projektet Hälsan. Även det systematiska arbets miljö arbetet har utvecklats under året. Sjukfrånvaron har minskat från 8,2 % till 7,7 %. Vår personal 84 % av kommunens personal jobbar inom pedagogisk verksamhet eller inom vård och omsorg. Ytterligare 8 % arbetar i de kommuninterna verksamheterna, exempelvis fastighetsskötsel, gata/park, kost och städ. Inom gemensamma verksamheter som exempelvis ekonomi, personal, kommun ledning och telefonväxel arbetar 3 %. Tillsvidareanställda årsarbetare 2005 per Övriga 5 % jobbar inom särskilt riktade insatser, kultur verksamhet och fritid samt med infrastruktur, skydd mm. Semesterlöneskuld Semesterlöneskuld (Mkr) 22,5 23,6 23,9 Förändring -4,8 % -1,3 % 7,9 % Semesterlöneskulden består av sparade semesterdagar och ännu ej utbetald övertid. Antalet sparade semesterdagar har minskat med dagar (till ). Vid oförändrat antal dagar ökar skulden i proportion till utfallet av den årliga löneöversynen. Okompenserad övertid har minskat med 452 timmar (till 5 400). Personalstatistik Infrastruktur, skydd mm; 2 % Kultur och fritid; 2 % Pedagogisk verksamhet; 44 % Vård och omsorg; 40 % Särskilt riktade insatser; 1 % Kommuninterna verksamheter; 8 % Gemensamma verksamheter; 3 % Månadsavlönad personal Medelålder 46,4 45,9 47,1 Genomsnittlig tjänstgöringsgrad 89,5 % 90,2 % 84 % Medellön totalt kvinnor män Personalomsättning tillsvidare 3,7 % 6,6 % - därav pension / sjukersättning 2,2 % 2,1 % Personalomsättningen motsvarar det antal tillsvidare anställda i kommunen som har slutat i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda. Under 2004 övergick kommunens IT-avdelning och återvinningscentral till kommunalförbund respektive bolag. Den låga personalomsättningen innebär att medelåldern fortsätter att öka. Arbetsmarknadssituationen idag gör att rekrytering sker av personer med relativt lång yrkeserfarenhet. 11

12 Block 2 Förvaltningsberättelse 44 % av kommunens månadsavlönade personal är 50 år eller äldre. För de anställda inom tekniska nämndens område är andel högst med 66 % över 50 år. Motsvarande andel för de anställda inom kommunstyrelsens område är 53 %. För övriga nämnder är % 50 år eller äldre. Åldersfördelning för månadsavlönad personal 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% BUN KS MoB Soc TK Kommunen >60 år år år år <29 år Nämnd Antal årsarbetare 31 dec tillsvidareanställda Antal personer 31 dec varav: - tillsvidareanställda vikarier med månadslön heltid 60 % 61 % 61 % - deltid 40 % 39 % 39 % - kvinnor 83 % 83 % 84 % - män 17 % 17 % 16 % Antalet anställda, såväl tillsvidareanställda som vikarier, har ökat under året. Det är främst kopplat till utökningar inom personlig assistans och inom förskolan med ytterligare avdelningar, men ökningen av antalet vikarier beror också på möjligheten till friårsledig het, prov av 3/3-modellen på Helenagården och ett ökat antal studieledigheter. Ökningen 2005 beror i huvudsak på en försäkringslösning för pensionsskulder före 1998 (4,4 Mkr) samt att det för 2004 ingår justering av för högt kalkylerade pensionskostnader för åren (3,4 Mkr). Pensionsskulden består av: - Ansvarsförbindelse (204,8 Mkr) - Individuell del inklusive löneskatt (12,4 Mkr) - Pensionsavsättning (6,2 Mkr) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har minskat från 8,2 % till 7,7 % vilket är glädjande. Jämfört med andra kommuner i närområdet är 7,7 % nära medelvärdet för sjukfrånvaro med en tendens åt högt. Många kommuner inom Skaraborg har en frånvaro mellan 6,5 % och 8,5 %. Projektet Hälsa som startade 2005 och som resulterade i en tidsbegränsad anställning av Rehabcoach, har varit en starkt bidragande orsak till minskningen av sjuk frånvaron. Sjukfrånvaro 2005 (%) Totalt Kvinnor Män <=29 år 5 5,5 2, år 7,8 8,3 4,3 >=50 år 8,3 9,3 4,6 Totalt 7,7 8,5 4,3 Pensioner Sjukfrånvaro jämförelse i åldersintervall och kön Kostnad (Mkr) 22,4 14,7 18,8 Skuld (Mkr) 223,5 225,0 223,2 Pensionskostnaderna inkluderar följande poster: - Pensionsutbetalningar enligt avtal tidigare än Individuell del enligt avtal från och med Garantipension/särskild ålderspension med mera. - Försäkringsavgifter. - Förvaltningsavgifter. - Skuldförändringar. - Särskild löneskatt på pensioner. % ,5 2,8 7,8 8,3 4,3 8,3 9,3 4,6 7,7 8,5 4,3 <= >=50 Totalt Totalt Kvinnor Män 12

13 Block 2 Av den totala frånvaron är 63 % över 59 dagar, vilket är en minskning från 71 % år En tendens är att sjukfrånvaron för personer under 29 år har ökat under 2005 medan grupperna över 30 år visar en minskning jämfört med Sjukfrånvaro - jämförelse i åldersintervall Antalet långtidssjukskrivna har minskat från 93 till 73. Positivt är även att inflödet har minskat för denna grupp från 31 personer år 2004 till 15 år Personer som under året haft sjukfrån varo minst 60 dagar och var åter helt i arbete vid årsskiftet Antal personer Förvaltningsberättelse % <= >=50 Totalt Återgång till arbete Antal personer med sjukfrånvaro föregående årsskifte och med sjukperiod om minst 60 dgr och som återkommit i arbete eller på annat sätt avslutat sjukfrånvaron under året Helt i arbete efter hel frånvaro 5 5 Helt i arbete efter partiell frånvaro 7 6 Partiellt i arbete efter hel frånvaro 9 20 Hel sjukersättning* och därmed lämnat anställning i kommunen Partiell sjukersättning* och därmed ändrad tjänstgöringsgrad som följd Andra åtgärder, t ex studier, anställning upphört, gått ner i tjänstgöringsgrad, föräldraledighet 8 11 *ej tidsbegränsad Sjukfrånvaro överstigande 59 dagar Medfinansieringen av långa sjukfall med heltidsfrånvaro har inneburit en kostnad på 583 tkr för Den sänkning av arbetsgivaravgiften (0,24 %) som genomfördes samtidigt motsvarar nästan exakt den summan, lägger man därtill att vi fått en sjuklöneperiod som är 7 dagar kortare än tidigare kan vi bara konstatera att vår kostnad minskat i storleksordningen ca 500 tkr. Sjukskrivna Antal personer med hel eller partiell frånvaro 31 december Helt sjukskrivna inkl rehabersättning Partiellt sjukskrivna Hel tidsbegränsad sjukersättning Partiell tidsbegränsad sjukersättning Summa Varav antal personer där frånvaron uppstått under året Projekt Lust & Hälsa Projektet är i slutfasen och vi kan fortfarande glädjas åt mycket positiva resultat. I kategorin Hälsovanor kan nämnas att 22 % förbättrat sina kostvanor, 18 % har Rehabcoach: Ylva Telander 13

ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN. Antagen av KF 2011-04-26

ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN. Antagen av KF 2011-04-26 ÅRSREDOVISNING 2010 GÖTENE KOMMUN Antagen av KF 2011-04-26, Torggatan 4, 533 80 Götene Tel. 0511-38 60 00. Fax: 0511-597 92 E-post: gotene.kommun@gotene.se Internet: www.gotene.se Innehåll Målgrupp s årsredovisning

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun

Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro. Org nummer 212000-2916. Foto: Essunga kommun Årsredovisning 2013 Postadress Essunga kommun, 465 82 Nossebro Gatuadress Sturegatan 4, Nossebro Hemsida www.essunga.se Org nummer 212000-2916 Foto: Essunga kommun Innehållsförteckning Kommunstyrelsens

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla

Det ljusnar för näringslivet. Vindkraften lyfter. Nya attraktiva lägenheter. Stabil ekonomisk utveckling i kommunen. Bredband till alla Årsredovisning 2009 2009 Vindkraften lyfter Den energiomställning som påbörjats i vårt land och som handlar om att ta tillvara den förnyelsebara energin kommer att märkas i vår kommun, eftersom det till

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6

Innehållsförteckning. Kommunstyrelsens ordförande 3. Organisation och övergripande kommentar. Kommunens vision 4-5. Organisation 6 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunkoncernen Kommunstyrelsens ordförande Kommunens vision Organisation Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008

VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 VILHELMINA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2008 I kommunala redovisningslagen (KRL) finns allmänna bestämmelser om årsredovisningen. Syftet med årsredovisningen är att redogöra för utfallet av verksamheten, dess

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2014

Delårsrapport Januari - augusti 2014 Delårsrapport Januari - augusti 2014 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012

Årsredovisning 2012 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2012 Årsredovisning 2012 1 Innehåll 2 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande... 3 Kommundirektören kommenterar... 5 Viktiga händelser under året... 6 Femårsöversikt... 8 Vad kostar det?... 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE. Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2006 ÖSTERSUNDS KOMMUN FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÖSTERSUNDS KOMMUN 2005 1 Övergripande del...3 Kommunstyrelsens ordförarde...3

Läs mer

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006

Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Skatteintäkter 2002 2003 2004 2005 2006 Personal 2002 2003 2004 2005 2006 Årsredovisning 2006 Femårsöversikt Kommunen Ekonomi 2002 2003 2004 2005 2006 Verksamhetens nettokostnader (mkr) -1 235,4-1 304,3-1 348,4-1 405,4-1 461,6 Verksamhetens nettokostnader/invånare (kr) -33 603-35

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommunens vision 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse Året i sammanfattning 7 Sammanfattande

Läs mer

Årsredovisning 2007 Arboga kommun

Årsredovisning 2007 Arboga kommun 2008-03-03 Årsredovisning 2007 Arboga kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2008 Foto förstasidan Bild från Ahllöfsparken i Arboga. Version 2008-04-14 Snabba fakta 2007 Årets resultat för kommunen

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning

Innehållsförteckning. 1 Kommentar och organisation. 2 Förvaltningsberättelse. 3 Räkenskapsrapporter, tilläggsupplysningar med mera. 4 Nämndredovisning Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 1 Kommentar och organisation Kommunstyrelsens ordförande 2 Nämnds- och förvaltningsorganisation 3 2 Förvaltningsberättelse Inledning 5 Omvärldsanalys 5 Vision och

Läs mer

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun

Årsredovisning 2007. Sollefteå kommun Årsredovisning 2007 Sollefteå kommun innehållsförteckning Övergripande Kommunalrådet har ordet... 3 Kommunens målarbete... 4 Fem år i sammandrag... 9 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys... 10 Finansiell

Läs mer

isning 2013 Årsredov

isning 2013 Årsredov Årsredovisning 2013 Svalövs kommuns årsredovisning 2013 I detta avsnitt beskrivs årsredovisningens struktur. Här ger kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande sin syn på året som gått. Du hittar

Läs mer

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011

Årsredovisning 2011 ÅRSREDOVISNING ÖSTERSUNDS KOMMUN 2011 Årsredovisning 2011 1 Innehåll Övergripande del Viktiga händelser under året... 4 Femårsöversikt... 6 Vad kostar det?... 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 9 Sammanfattning

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Delårsbokslut Januari - augusti 2009

Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Delårsbokslut Januari - augusti 2009 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunstyrelsens ordförande 3 Organisation 4 Förvaltningsberättelse Perioden i sammanfattning 5 Driftsredovisning 6 Investeringsbudget

Läs mer

Delårsrapport Januari - augusti 2012

Delårsrapport Januari - augusti 2012 Delårsrapport Januari - augusti 2012 Innehållsförteckning Övergripande kommentar Kommunens vision 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Organisation 6 Förvaltningsberättelse God ekonomisk hushållning 7 Balanserad

Läs mer

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1

Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 Årsredovisning 2011 Finansutskottet del 1 1 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse och kvalitet... 3 2 Sammanfattning 2011... 13 Framtidsbedömning... 14 Omvärldsanalys... 16 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN

Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN Årsredovisning 2005 FLENS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2005 SAMMANDRAG.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Kommunstyrelsens ordförande..2 Inledning 3 Omvärldsanalys. 5 Ekonomisk översikt.......7 Kommunens företag.19 Personalredovisning.

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Så här fördelas pengarna

Så här fördelas pengarna Malung-Sälens kommuns årsredovisning 2013 Så här fördelas pengarna Formgivning och produktion: www.tantorange.se 2014 Förskolan 8,6 % Grundskolan och fritids 19,5 % Gymnasium och vuxenutbildning 10,0 %

Läs mer

Årsredovisning. 21 mars

Årsredovisning. 21 mars Årsredovisning 2011 21 mars ÖDHÖGS KOMMUN ORGANISATION Innehåll Kommunens organisation...4 Årsredovisning i korthet...5 Kommunstyrelsens ordförande...6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys...7 Viktiga

Läs mer