Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 LANDSTINGSFULLMÄKTIGESHANDLINGAR 11OLL1007 Yttrande över Hanne Alvners (M) motion Hemdialys förbättrar livskvalitén för njursjuka Hanne Alvner har föreslagit att landstinget prövar med att erbjuda hemdialys till dem som har möjlighet att själva hantera den utrustning som krävs för att genomföra behandlingen i hemmet. Motionären framför att det finns ett uttalat missnöje i norra länsdelen vad gäller dialysbehandling. Personer bosatta i norra länsdelen får sin dialysbehandling vid Karlskoga lasarett. Behandlingen i kombination med restid tar lång tid. Vid Karlskoga lasarett pågår ett försök där patienten får genomföra dialys i sitt hem med hjälp av en mobil dialysutrustning. Motionen har för beredning överlämnats till ledningskansliet. Motionen finns återgiven i landstingsfullmäktiges handlingar under ärende 30/2011. Motionen har behandlats av nämnden för somatisk specialistsjukvård den 16 oktober Landstingsstyrelsen får med anledning av motionen framföra följande. Det finns redan idag möjlighet för patienter i behov av dialysbehandling att sköta sin behandling i hemmet. På Karlskoga lasarett räknar man med att cirka tio procent av patienterna som behöver dialysbehandling kan bli aktuella för behandling i hemmet. För yngre patienter som av medicinska skäl inte kommer i fråga för transplantation, eller med lång väntan på transplantation, kan hemdialys vara ett lämpligt behandlingsalternativ. Ungefär hälften av de njursjuka patienterna är 70 år och äldre och blir sällan aktuella för transplantation. Även för dessa patienter kan hemdialys vara ett lämpligt alternativ, förutsatt att de själva kan sköta behandlingen. Dialysbehandling i hemmet anses vara kvalitativt bättre då patienten själv kan bestämma tiden för dialys och slipper resor till och från sjukhuset för behandling. För patienter som är yrkesverksamma ger hemdialys en möjlighet för dem att fortsätta arbeta. Inför en hemdialys görs en bedömning av om det finns en lämplig plats i hemmet, säkrande av elförsörjning, bedömning av vattenkvalitet, regelbundna vattenprover, hantering av avfall, försörjning av dialysmaterial, transporter, anskaffning av dialysmaskin och portabel vattenanläggning. Därutöver behövs service och underhåll av utrustningen. För installation i hemmet behövs hjälp från patientens hemkommun vad gäller vatten, avlopp och el. Patienten måste själv kunna hantera dialysen och behöver utbildning för att kunna sköta behandlingen rent tekniskt. Ett team som utbildar, stöttar och hjälper patienten organiserar verksamheten i samråd med patienten så att allt det praktiska fungerar.

14 LANDSTINGSFULLMÄKTIGESHANDLINGAR 11OLL1007 Vid Karlskoga lasarett pågår ett projekt där en patient har utbildats till att sköta sin behandling i hemmet och sedan en tid tillbaka sköter han sin behandling hemma. Under 2012 kommer projektet att utvärderas och resultat att presenteras därefter. USÖ har tidigare haft patienter i hemdialys via njursektionen på USÖ. Majoriteten av patienterna som får dialys är ofta så pass gamla och sjuka att de inte klarar av behandlingen rent tekniskt. Många av de yngre patienterna som kan komma i fråga transplanteras tidigt och att organisera för hemdialys för en kortare tid är inte alltid den bästa lösningen. USÖ erbjuder sedan 2009 patienter ett alternativ med dialys på sjukhusets självdialysenhet. För att kunna genomföra sin behandling antingen på självdialysenheten eller i sin egen hemmiljö får patienterna en individuell utbildning. Erfarenheter från självdialysverksamheten är att det nu finns patienter som är så utbildade och delaktiga i sin vård att det kan bli aktuellt med hemdialys för dem. Tillgänglighet till bloddialys har tidigare lyfts. Frågan har följts och nu förtydligats av den politiska ledningen i landstinget med uppdraget i Verksamhetsplan med budget 2012 och planeringsförutsättningar för om en utredning som ska presentera möjligheterna att ge bloddialys med ökad geografisk tillgänglighet i länet. Utredningen presenterades våren Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta a t t motionen, ska anses tillgodosedd. Örebro den 3 oktober 2012 Marie-Louise Forsberg Fransson Ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör

15

16 1 (4) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas OLL1305 Landstingets revisorer C/o PwC-Komrev Berit Lindblom Box ÖREBRO Yttrande över revisionsrapport Samverkan inom och utom landstinget - vårdkedjeanalys Landstingets revisorer har översänt revisionsrapporten Samverkan inom och utom landstinget - vårdkedjeanalys. Vårdkedjan som valts är kolorektalcancer begränsat till insatser för personer under 65 år. Revisorerna har begärt ett yttrande från landstingsstyrelsen och nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel över revisorernas skrivelse och revisionsrapporten. Syftet med revisorernas granskning var att bedöma om landstingsstyrelsen och nämnderna bedriver en ändamålsenlig verksamhet för patienter med behov av insatser från flera vårdnivåer och vårdgivare. Revisorerna har begärt ett yttrande från nämnden för psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Denna nämnd ansvarar inte för den aktuella vårdkedjan. Ärendet har därför beretts i nämnden för somatisk specialistsjukvård och nämnden för primärvård och folktandvård. Revisorernas granskning Revisorernas sammanfattade bedömning är att landstinget behöver stärka processen för patienter med behov av insatser från flera vårdgivare och vårdnivåer för att den ska kunna bedömas som ändamålsenlig. Följande iakttagelser ligger som grund för revisorernas bedömning: - Stödsystemet för informationsöverföring, Meddix, säkerställer inte att berörda aktörer får tillräcklig information. Skriftliga rutiner som säkerställer informationsöverföring och kommunikation på ett säkert och ändamålsenligt sätt saknas mellan olika kliniker på sjukhusen. - Det är inte fastställt inom landstinget vilka kompetenser som ska ingå i multidisciplinär bedömning i cancersjukvård. - Kunskap om hur och vad som ska rapporteras i Platina brister vad gäller avvikelser i informationsöverföring och kommunikation. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX ORG.NR PLUSGIRO Örebro läns landsting Eklundavägen Box Örebro Örebro E-POST INTERNET

17 2 (4) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas OLL1305 Landstingsstyrelsens vill framföra följande Landstingsstyrelsen anser att en välfungerande vårdkedja är en förutsättning för att kunna bedriva en god och säker vård. Revisorernas granskning avser vårdkedjan för personer under 65 år vilket är något förvånande eftersom ca 75 procent av dem som insjuknar i kolorektalcancer är över 65 år. Örebro läns landsting är representerat såväl i styrgruppen för Regionalt Cancer centrum (RCC) Uppsala Örebro som i de olika vårdprogramgrupper och arbetsgrupper som finns organiserade under RCC. I uppdraget för RCC ingår att under de kommande åren utarbeta en cancerplan för regionen. I denna plan kommer många av de frågeställningar som revisionsrapporten tar upp att beröras. Informationsöverföring När det gäller brister angående informationsöverföring till berörda aktörer blir insatser från kommunen för personer med kolorektalcancer under 65 år aktuella när det är frågan om palliativ vård. Om patienter som efter utskrivning från sjukhus ska få insatser från både kommunen och primärvården används det elektroniska systemet Meddix i kommunikationen. I de fall patienterna inte har behov av insatser från kommunen används en sedvanlig remiss från sjukhuset till primärvården. Frågor och problem i användningen av Meddix hanteras regelbundet i samverkansorganisationen mellan kommunerna/ regionförbundet och landstinget. Ett av målen för det pågående samverkansprojektet ViSam (Vårdplanering I Samlad AnsvarsModell) mellan kommunerna i länet och landstinget är att ta fram en länsövergripande modell för hur vårdplanering och informationsöverföring i samverkan mellan huvudmännen ska gå till. För att förbättra den samordnade vårdplaneringen har sjuksköterskor, paramedicinsk personal och läkare på USÖ deltagit vid utbildningar i Meddix. Rutiner finns för personalen vem som ska kontaktas i olika sammanhang för överföring av information. Det är svårt att detaljreglera innehållet i rapporterna eftersom dessa måste anpassas utifrån varje enskild patients situation. Informationsöverföring är ett område som bör följas i klinikernas egenuppföljning. Kirurgkliniken på USÖ har beskrivit vårdkedjan för patienter med kolorektal-cancer i flödesscheman dels mot onkologkliniken, dels mot den palliativa vården. Dessa beskriver hur information ska föras över mellan enheterna. En uppföljning av flödesschemana är på gång på kirurgkliniken. Kontaktsjuksköterskan har en central funktion när det gäller informationsöverföringen mellan enheter och mellan vårdnivåer. Ett mål som RCC-rådet i landstinget satt upp är att alla patienter som fått en cancerdiagnos under 2012, och där behandlingen kräver insatser av flera kliniker ska ha en utsedd kontaktsjuksköterska. Vad gäller ansvar för informationsöverföring ska koordinatorernas uppdrag vid kirurgkliniken på USÖ förtydligas.

18 3 (4) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas OLL1305 Multidisciplinär bedömning Bedömningar i multidisciplinära team är en viktig del i vården av patienter med cancersjukdomar. Genom dessa bedömningar får man ett bättre grundat behandlingsbeslut och en mera sammanhållen vårdkedja. De multidisciplinära teamen måste dock kunna anpassas efter varje enskild patients behov. En kärna i teamen är ansvarig specialistläkare, onkolog, radiolog, patolog och koordinator/kontaktsjuksköterska. Därutöver kan andra kompetenser kallas in efter behov. USÖ har i sitt vårdprogram för kolorektalcancer fastställt att alla patienter med kolorektalcancer ska bedömas av ett multidisciplinärt team före insättning av behandling. Koordinatorerna på kirurgkliniken ingår alltid i teamet. Regionalt Cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebroregionen kommer att skapa ett system för multidisciplinära konferenser för att uppnå en bättre samsyn kring enskilda behandlingar och förbättra möjligheten att ställa korrekta diagnoser vid ovanliga cancersjukdomar. Örebro läns landsting kommer aktivt att delta i detta arbete. Avvikelsehantering Landstingsstyrelsen känner till att avvikelsehanteringssystemet Platina inte anses användarvänligt och att man i verksamheterna upplever svårigheter att få återkoppling på inrapporterade avvikelser. Rapportering av avvikande händelser är viktig i hela hälso- och sjukvården för att kunna göra vården säkrare. Rapporteringen av avvikande händelser har trots de upplevda svårigheterna ökat över tid och därmed också erfarenheterna av att använda systemet. Regelbunden kompetensutveckling erbjuds till de personer som ansvarar för samordningen av avvikelser. En förutsättning för att få återkoppling och ett aktivt lärande är att det rapporteras in händelser t ex brister i informationsöverföringen mellan vårdenheter och vårdnivåer. Insatser för att få personalen att rapportera avvikelser pågår kontinuerligt. Nämnden för somatisk specialistsjukvård och nämnden för primärvård och folktandvård vill framföra följande Nämnden för somatisk specialistsjukvård sluter årliga överenskommelser med sjukhusen i länet. I överenskommelsen för 2012 ingår i uppföljningen bland annat att sjukhusen ska redovisa komplikationer efter koloncancerkirurgi, organisation av multidisciplinära konferenser för olika grupper av cancerpatienter och totala antalet rapporterade avvikelser vid sjukhusen. Utvecklingen och organisationen av cancervården är en viktig strategisk fråga för sjukvården i framtiden. Landstinget har som målsättning att föreslagna områden i den nationella cancerstrategin ska vara införda i ordinarie verksamhet vid utgången av år 2012.

19 4 (4) TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Ledningskansliet, Inger Nicolas OLL1305 Ett arbete pågår inom Regional Cancercentrum (RCC) i Uppsala-Örebroregionen avseende vårdkedjan för kolorektalcancer där primärvårdens roll i cancervården också ska klarläggas. RCC-rådet i Örebro läns landsting prioriterar frågan om samarbete med intresseorganisationer och har etablerat kontakter med organisationer i länet. För att förbättra den palliativa vården i länet har ett läns- och huvudmannaöverskridande råd inrättats. Det palliativa rådet ska verka för att säkerställa en palliativ vård på lika villkor oavsett bostadsort i länet. För Örebro läns landsting Marie-Louise Forsberg-Fransson Landstingsstyrelsens ordförande Rickard Simonsson Landstingsdirektör

20 ~~:~~ ~~~~~ 'LÅNS t~ndsting ~ ~ ~~ntrata diar~e~ ~~~~~~ ~~ Zo~~ o ~~ Z~ O e ~~~ ~~~ r ~ ~ ~- ~ ~ t Kerstin Karlstedt Ingrid Norman Februari 2oY2 k..~.'.33~5:''. a~ ~~.~. ~: ~f'....: ~N..:~

21 ~~ ~.~~ in r~in r.w w..~... w~...jw..+.. ~ w... ~~l..i. w. i i~ w...i{i.. ~. a.... ~.. ~7ct1 i IVCI t\c11 1 il IV{ t 1 Vt,.f f l,iluf I I idi IUJIII Ity. Cl - 1%d! Ut~CUjCdIdi~/J ~nnehå Ilsförte cknirtg 1 Sammanfattning 2 Uppdrag 2.1 Revisionsfråga ~. ~ ~Ietad ach avgränsning 3 Cancervården 3.1 Nationell Cancerstrategi 3.2 Regionalt Onkologiskt Centrum 3.3 Nationella riktlinjerna för bröst, kolorektal och prostatacancer 3.4 Politisk styrning inom landstingen 4 Granskningsresultat ~.. ~ ~Tårdgivare och vårdnivåer Opererande kliniker Onkologkliniken på USÖ Palliativa sektionen på USÖ Landstingets avancerade hemsjukvård (LAH) och palliativa team Primärvårdens läkarmottagningar 4.2 Externa aktörer Intresseföreningen RMT Försäkringskassan (FK) 4.3 Jämförande data 4.4 Samverkan mellan vårdgivare System och rutiner för informationsöverföring och samverkan? Vår bedömning Vilka överenskommelser finns mellan olika vårdgivare? Vår bedömning 4.5 externa samverkan Vilken samverkan finns med andra aktörer? 4.x.2 Vår bedömning 4.6 Uppföljning och återrapportering 4.6.E Hur sdkerstä~lls att informationsöverföring och ko~~n~n~r~ikation sker på ett säkert ach ändamålsenl~ gt sätt oeh ~~ilka system finns för att följ a upp att det sker i enlighet ined överenskommelsen? Vår bedömning Återrapportering av av~tike~ser och rapportering till beslutande nämnd Vår b~dömn~ng b l~ lg November 2011 Väs~manlan~s I~n~ landsting 1~ YA~ V

22 SamverKan inom och utom {ändstinget - vårdkedjeanalys ~ am~nz an a ttn in. Revisorerna i Örebro läns landsting har gett PwC i uppdrag att granska processen för information och samverkan utifrån en specifik patientgrupp som är beroende av olika vårdnivåer och olika aktörer i välfärdssektorn. Den vårdkedja som valts är kolorektalcancer med enbegränsning till att belysa insatser för personer under 65 0 ar. Granskningen skall ge svar på följande revisionsfråga: Bedriver landstingsstyrelsens en ändamålsenlig verksamhet för patienter med behov av insatser från flera vårdnivåer och vårdgivare? Vår sammanfattande bedömning efter genomförd granskning är att landstingsstyrelsenbehöver stärka processen för patienter med behov av insatser från fler vårdnivåer och vårdgivare för att den skall kunna bedömas vara ändamålsenlig. Våra bedömningar grundar sig på följande: Vilka system och rutiner för informationsöverföring och samverkan finns? Vår bedömning är att det inom landstinget finns en rutin för informationsöverföring och samordnad vårdplanering för patienter i samband med flytt mellan olika vårdnivåer men att det finns brister när det gäller tillämpningen. Internt mellan landstingets vårdnivåer används remisser. Det stödsystem som tillämpas för informationsöverföring mot kommuner, Meddix, säkerställer inte att berörda aktörer får tillräcklig information. Detta är ett område som behöver utvecklas och säkras. Vår bedömning är att det finns en etablerad och fungerande samverkan mellan onkologkliniken, kirurgkliniken, radiologkliniken och patologkliniken på USÖ genom de multidisciplinära teamen och genom koordinatorerna kring patientgruppen. Informationsöverföringen isamband med att en patient flyttas mellan olika kliniker på USÖ sker genom koordinatorn och det multiprofessionella teamet. Vår bedömning är att de rrtultidisciplinära teamen som har bildats på USÖ har förbättrat samordning av vård och behandling för patienter med kolorektalcancer. Införandet av koordtnatorer är också något som `~i bedömer har förbättrat samordningen mellan olika delar i ~Tården. På lasarettet i Karlskoga görs teambedömningar a~~ onkolog, kirurg och röntgenolog före och efter operation. Det saknas koordinatorer/kontaktsjuksköterskor för samordning av patientens vård. Februari 2012 Örebro läns landsting 1 av 21 PwC

23 Jcll I IVCI tkdf I It IV(f I UC:(1 I.JIUf I1 Ic!flUS[ft I~~l - Vdl UtKCU~Cclfldiy5 I de övergripande kvalitetsindikatorer för cancersjukvård anges multidiscipltnärbedömning som en viktig del. Vår bedömning är att det inom Örebro länt la~dst~ng ~Qr ~?~1?1~er~S «~~~ ~~I~1p?t~~S~~' SQ~I]! ~Ö~' ~r1g~ ~ ett r~~ltid~sciplinärt team för att anses leva upp till de Nationella riktlinjerna för kolorektalcancer Vi kan konstatera att patienters möjlighet i hemmet få vård från landstingets avancerade hemsjukvårdsteam hegränsas av bostadsort och att vården i länet därmed inte kan anses jämlik. Å andra sidan är uppfattningen att patienterna på längre avstånd från USA får en bra vårdidet egna hemmet i och med att det finns ett utvecklat samarbete och förtroende mellan primärvården och kommunerna. Vilka överenskommelser finns mellan olika vårdgivare? Det finns överenskommelser om samverkan mellan olika vårdgivare (huvudmä nl g~n~m Maritgrup~Pn, ~~~gntg~'u~~e~ nc~ ~l~ka ~rbet~g~'u~~e~'. Vår bedömning är att de utgör ett bra stöd i samverkan mellan vårdgivare. Vilken samverkan finns med andra aktörer? På övergripande nivå finns en etablerad samverkan mellan landstinget och försäkringskassan. Det faktum att en del av sjukintygen fortfarande bedöms ha stora brister innebär att vi bedömer att landstinget ytterligare behöver utveckla sj ukskrivningsprocessen, kvaliteten i intygen och öka förståelse och kompetensen hos läkarna samt att samarbetet mellan sjukhusen och Försäkringskassans handläggare bör utvecklas. Avseende intresseorganisationerna är samverkan marginell. Troligen finns här möjligheter till utveckling. Hur säkerställs att informationsöverföring och kommunikation sker på ett säkert och ändamålsenligt sätt? Vår bedömning är att det mellan olika kliniker på sjukhusen saknas skriftliga rutiner som säkerställer att informationsöverföring och kommunikation sker på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vilken återrapportering sker av avvikelser när det gäller brister i sam- `Terkan och informationsäverföring? Det finns system för att fånga upp brister i infor~nationshanter~ng och kommunikation genam stödsystemet Platina. Kunskapen am hur och Tad som skall rapporteras brister, systemet anses inte användarvänligt och ger inte heller den återkoppling som önskas a~t verksamheterna. Vår bedömning är att systemet fär av~rikelserapportering behöver anpassas men också att Februari 2012 Örebro läns landsting 2 av 21!'~,~,~C

24 Samverkan inom och utom landstinget - vårdkedjeanalys användarna har behov av ytterligare kunskap om hur registrering skall göras och vad som skall rapporteras. Hur sker apportering till beslutande nämnd? Landstingsstyrelsen får genom delårsrapporten aiss kunskap om samverkan internt och externt, om patientsäkerhet och om utvecklingsområden. Detta gäller framför allt genom uppföljning av de må1 som landstingsfullmäktige antagit i sin verksamhetsplan. För målgruppen kolorektalcancerpatienter är vår bedömning att landstingssfiyrelsen kan behöva se över nyttjandet av resurserna mellan sjukhusen med hänsyn till volymer samt tillgång på specialistresurser (multidisciplinära team inför och efter operation). Det har påbörjats en översyn av den palliativa vården, vilket vi uppfattat finnas behov av, för att säkerställa att patienter oavsett bostadsort ska ha tillgång till liknande vård. 2 1'~ Utvecklingen inom hälso- och sjukvården har medfört att insatser som tidigare endast utfördes i den högspecialiserade och slutna vården nu kan göras på andra sjukhus, sjukhem, särskilda boenden oeh i ordinära boenden. Efter ett akut insjuknande följer ofta en kedja av insatser. Sjukhusen genomför operationer och specifika behandlingsinsatser. Uppföljning, läkemedelsbehandling, medicinska insatser och rehabilitering kan göras i primärvården. När det gäller personer med kontinuerliga vårdbehov kan det egna hemmet vara en viktig "vårdnivå". I hemmet behövs ofta en kombination av insatser av till exempel mobila landstingsläkare och kommunala distriktssköterskor. Bättre utnyttjande av modern teknik och den medicintekniska utvecklingen kan bidra till en säkrare och bättre vård och att effektivisera denna. I statens överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting sägs att kommuner och landsting skall se till att insatser i sluten och öppen vård samordnas. För landstingens del innebär det att de som bor i särskilt boende eller har hemsjukvård, utan dröjsmål skall kunna få en medicinsk bedömning, konsultation eller hembesök. Redan idag finns också en samverkan med andra aktörer inom välfärdssektorn som behöver utvecklas ytterligare för att skapa en god hälsa för länets befolkning. Revisorerna i Orebro läns landsting har gett P~ti~C i uppdrag att granska information oeh samverkan för en specifik patientgrupp sor~z är beroende av alika ~Tårdrli~Tåer och olika aktörer i välfärdsse~~tarn. Den vårdkedja som valts är kolorekta~cancer med enbegränsning till att belysa insatser för personer under 65 år. Februari 2012 Örebro läns landsting 3 av 21 PwC

25 Cnw~ ~i~rti.~ -~ iroi-arr~ ro~b-s ~~~~rv~ I.~ ^~~n~ir~r~~ ~o. ~r~-ll~~rli~.~r,.-,i.~r. VA1 I 1 VCI f~qt 1 11 IVI t 1 Vl~l 1 UIVI t 1 IQi l~gl - VQI UnGI.l~C-iQl IQI~/J i ~,~~ Bedriver landstingsstyrelsens en ändamålsenlig verksamhet för patienter med be- ~~~ av i~sat~e~ från flera vårdnivå~~ ocl~ vå~=~igivai~e? Kontrollmål/granskningsmål TVilk~ ~y,~tpm n~h r~ltin~er fir int~rmations~~ T~erf~rinö och sam~j~rkan finns? Vilda överenskommelser finns mellan olika vårdgivare? Vilken samverkan finns med andra aktörer? Hur säkerställs att informationsöverföring och kommunikation sker på ett säkert och ändamålsenligt sätt? Vilket system finns att följ a upp att informationsöverföring sker i enlighet med överenskommelser? Vilken återrapportering sker av a~ikelser när det gäller brister i samverkan och informationsöverföring? Hur sker rapportering till beslutande nämnd? ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Granskningen har genomförts genom att intervjua representanter från kirurgiska kliniker, onkologkliniken, landstingets avance~ ade hemsjukvårdsteam, palliativ enhet, primärvården, försäkringskassa samt en intresseorganisation, sammanlagt cirka 20 intervjuer. Dokumentgranskning har skett av samverkansdokument, rutiner och riktlinjer. Avvikelser avseende samverkansbrister görs ej enligt rutin varför vi inte kunnat använda detta underlag för vår granskning. Då opererande verksamhet bedrivs på alla länets sjukhus har vi bedömt det som nödvändigt att förutom USÖ intervjua representant från Karlskoga lasarett. Vi har även stämt avbilden av samverkan mellan kommun och landsting genom kontakt med medicinskt ansvariga sjuksköterskor i fyra kommuner inom de olika länsdelarna. Granskningen avgränsas till att omfatta personer under 65 år med en cancerdiagnos. Den vårdkedja som valts är vården av kolorektalcancer. För mer information om kolorektalcancer se bilaga 1. Februari 2012 Örebro läns landsting 4 av 2~ P~~lC

26 Samverkan inom och utom landstinget - vårdkedjeanalys 0 ancervar en..~ atione~l ~'ar~cerst-r~e i 3 9~ Regeringen beslutade i juli 200 att tillsätta en utredning med uppgift att lämna förslag till en nationell cancerstrategi (dir. 200:110). I utredningens uppdrag ingick att utreda vad som kan göras för att så långt som möjligt förhindra att människor insjuknar och dör i cancer samt för att förbättra kvaliteten i omhändertagandet av patienter med en cancersjukdom. I den nationella cancerstrategin för framtiden (SOU 2009:11) visar prognoser på en kraftig ökning av antalet personer som lever med cancer. Även om Sverige i dag har jämförelsevis goda behandlingsresultat för flera cancersjukdomar så står vi inför stora utmaningar framöver. Mot denna bakgrund föreslår utredningen en långsiktig strategi för att klara en framtida ökning av antalet cancerfall. I enlighet med cancerstrategin inrättades inom Uppsala/Örebro Regionen (start 1/g) ett RCC Regionalt Cancercentrum för Uppsala/Örebroregionen. RCC har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancersjukvården inom den egna regionen. Arbetet ska ske i nära samarbete med bland annat länssjukvård, primärvård, patientföreningar, anhöriga och forskare från universitet och högskola. ~.2.Re 9~ Tonalt ~ r~tkolo 9 islet Cer~.trur. Regionalt Onkologiskt Centrum iuppsala/~rebroregionen (ROC) ansvarar för regional cancerregistrering och bidrar till kvalitetsutvecklingen icancervården genom att ge ut vårdprogram, upprätta och analysera kvalitetsregister och ge service till kliniska studier. Vårdprogram utarbetas av vårdprogramgrupper iregionen. Vårdprogramsgrupperna är multidisciplinära och multiprofessionella isin sammansättning, dvs består av olika kompetenser. Uppdraget till vårdprogramgrupperna iuppsala/örebroregionen är utformat av Regionalt onkologiskt centrums ledningsgrupp och fastställt av samverkansnämnden. Regionens vårdprogramgrupper är mottagare och uttolkare av nationella riktlinj er/nationella vårdprogram och anpassar riktlinjerna efter regionens förutsättningar avseende kompetenser, materiella resurser och administrativa strukturer. ~Va~i~ar~ella ri~c~lin'~erna ör bröst ka~oreta.l,l a oc1~. rosttcncer I de nationella riktlinjerna för bröst, kolorektal och prostatacancer (200 )finns ett flertal gemensamma kvalitetsindikatorer. Överlevnad och dödlighet Multidisciplinärbedömning ienlighet med fastställda vårdprogram Täckningsgrad i nationellt kvalitetsregister med tillhörande regionalt/ nationellt vårdprogram Februari 2012 Orebro läns landsting 5 av 21 PwC

27 Jdl 1 IVCI P~cit I It IVI I 1 Ut;t 1 l.ltvt I I Idt lujlll Ili. Cl - Vdt Ut~CUjCdf Idly] Tid från remissutfärdande till första besök hos läkare på specialistmottagning Tid från dian ostfisk åtgärd till_ l~esl~ed o~n diagnos Tid från behandlingsbeslut till terapeutisk åtgärd vid nyupptäckt cancer Användning av NRS skala (Numeric Rating Scale, 0-10) för skattning av sm ärta i det ~all~ativa skedet. Registrering av dödsfall i Svenska palliativregistret Ordination av opioid parenteralt vid behov mot smärta till patient i livets slutskede Tillgång till kontaktsjuksköterska/motsvarande med tydligt definierat uppdrag och koordinerande funktion inom respektive verksamhet. God vård är en förutsättning för att varje patient ska känna sig trygg och säker i kontakten med vården. Vid genomgång av landstinget verksamhetsplan och ~ppföjningsrappqrt "Delårsrapport aug~~t~ 2o~Z" ~yft~ både ~ehqv a~ ~ö~bä~tringar inom det generella patientsäkerhetsarbetet fram liksom de utvecklingsarbeten ayseende sjukskrivningsprocessen och arbetet med målgruppen cancerpatienter. En länsgrupp för palliativ vård är inrättad och ska ta fram ett vårdprogram som garanterar alla länsinvånare en likvärdig palliativ vård oavsett bostadsort. Nivåstruktureringsarbetet hereds inom vårdprogramgrupper med lokala representanter. Inom landstinget finns ett särskilt samverkansforum för cancerforskning, CAFE. rann ntn sresu ta t f f I.ancistingsstyrelsen ansvarar tör såväl sju'k~usansiuten specialistsjukvård som primärvård. Hälso- och sjukvården är organiserad i följande förvaltningar: Primärvård, Psykiatri och habilitering, Universitetssjukhuset Örebro (USÖ), Karlskoga lasarett och Lindesbergs lasarett samt Folktandvården. I vårdkedjan kolorektalcancer är flera vårdgivare och vårdnivåer involverade och flödet är beroende på när patienten söker vård och status. Patienter med mindre akuta eller ålffusa symptom utreds ofta av familjeläkaren och kan därefter remitteras till en kirurgklinik. Patienten kan även söka direkt till akuten och utreds därefter av kirurgkliniken. Då patienten söker vård i ett tidigt skede kan operation ofta ske direkt efter det att diagnos är ställd emedan en patient med en mer Iångt gången cancer kan behöva behandling innan tumören opereras bort. Februari 2012 trebro läns landsting 6 av 21 P~r~~

28 Samverkan inom och utom landstinget - vårdkedjeanalys Strålbehandling sker enbart på onkologkliniken på USÖ. Cytostatikabehandling ges på USÖ emedan Karlskogas patienter mestadels ges cytostatikabehandling på USÖ. Efter avslutad behandling på onkologkliniken ligger ansvaret för efterkontroller hos den behandlande kirurgkliniken. Vad som sker efter det akuta stadiet, när patienten är behandlad, är helt beroende på cancerform, patientens status, bostadsort och patientens egna val. ~.1..~ ~~ererar~å~ kliniker Inom landstinget Orebro bedriver samtliga sjukhus opererande verksamhet, både elektiv och akut verksamheter. Klinikerna diagnostiserar och behandlar sjukdomar, akut och planerat, bland annat cancersjukdomar. Beroende på bostadsort och om patienten gör egna aktiva val kan operation av koloncancer utföras på samtliga sjukhus medan operationer av rektalcancer endast utförs på USÖ. Kirurgiska kliniken på USÖ är indelad i sektioner med operationsavdelning, vårdavdelningar och mottagning. Inom kliniken finns vårdavdelning med platser där huvudsakligen patienter med sjukdomar som tillhör kolorektalsektionenvårdas. Det finns en specialist inom colorektalcancer knuten till kirurgkliniken i Karlskoga. På USÖ finns två stomiterapeuter (1,8 heltidstjänster). I Karlskoga finns en stomiterapeut att tillgå en dag per vecka och i Lindesberg finns en undersköterska med specialintresse för stomivård att tillgå. Stomiterapeuterna hlir involverade då patienten får en tillfällig eller permanent stomi. De finns även som rådgivare för primärvården..~.z Onk~lo kliniken å ~SfJ 4 9 ~ Onkologkliniken pestår av fyra enheter; en vårdavdelning, två mottagning samt en strålbehandlingsavdelning med modern utrustning och behandlingsapparater. Onkologkliniken tar hand om patienter med tumörsjukdomar och erbjuder tilläggsbehandling, kurativ och palliativ behandling samt kontroller. Kliniken bistår även andra kliniker iutrednings- och diagnosarbete. För att få vård inom kliniken krävs remiss. På Medicinsk behandlingsenhet onkologi finns platser för cytostatikabehandling och antikroppsbehandling men utför även andra typer av behandlingar, t. ex. blodtransfusioner... 4.~,~ Palliati~a sektionen på I~~`D Palliativa sektionen tillhör organisatoriskt geriatriska kliniken som bedriver både öppenvård (LAH) och slutenvård (a~tdelning 84). På a~tdelningen kan patienter från hela länet få vård. LAH bedriver avancerad vård men finns också som rådgivare för hela upptagningsområdet. Vården bedrivs multiprofessionellt med sjuksköterskor, undersköterskor, sjukvårdsbiträden, läkare, arbetsterapeut, sjukgymnast, kurator och administrativ personal. Kännetecknande för den palliativa vården är helhetssyn på människan med högt kvalmcerad vård och omvårdnad med stöd till anhöriga. Februari 2012 Örebro läns landsting 7 av 21 PwC

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett

Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett 2002-05-14 REV 2008-11-17 1 (5) REV 2012-05-09, 2012-05-09 Överenskommelse runt palliativ vård mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen, Örebro län samt Karlskoga lasarett Inledning Palliativ

Läs mer

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården

Styrdokument. Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Styrdokument Riktlinjer för nationella vårdprogram inom cancersjukvården December 2011 Versionshantering Datum 2011-12-07 Beskrivning

Läs mer

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag

Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag 2012-12-10 Kontaktsjuksköterska beslutsunderlag Ett deluppdrag inom projektet Cancerstrategi Gävleborg UPPDRAGiL Landstinget Gävleborg Mall-ID 120920 Uppdragsdirektiv Innehållsförteckning 1 Grundläggande

Läs mer

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg

Revisionsrapport. Kolorektal cancer. Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Kolorektal cancer Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 4 2. Nya cancerfall - Gävleborg 5 3. Vårdprocess 6 4. Kompetens 10 5. Öppna jämförelser 2011 11 6. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22

VO Planerade Operationer Urologiska enheten. Prostataprojektet. Slutrapport. Karin Bolin Projektledare 2007-02-22 VO Planerade Operationer Urologiska enheten Prostataprojektet Slutrapport Karin Bolin Projektledare 27-2-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 3 Sammanfattning 3 Kontaktsjuksköterska 3 Sjuksköterska vårdavdelning

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!?

Undrar vad som händer sen? Hur ska jag komma dit? Vårdkedjan. Resvägar. Meddelar du distriktssköterskan? Cytostatika låter farligt!? Undrar vad som händer sen? Vårdkedjan Hur ska jag komma dit? Resvägar Cytostatika låter farligt!? Information Meddelar du distriktssköterskan? Kommunikation Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden

Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Motion: Socioekonomiska faktorers påverkan på medellivslängden Handlingar i ärendet: Landstingsstyrelsens skrivelse till landstingsfullmäktige Yttrande från Hälso- och sjukvårdsutskottet Jönköping Protokollsutdrag

Läs mer

Projektplan Samordnad vårdplanering

Projektplan Samordnad vårdplanering 1 Projektplan Samordnad vårdplanering Enligt lagstiftningen har regionen och kommunen en skyldighet att erbjuda patienterna en trygg och säker vård efter utskrivning från regionens slutna hälso- och sjukvård

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Ledningsenhet C-fv Dnr LD14/03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-02-16 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland

RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland RPR (Regionalt Palliativt Råd) på RCC Stockholm-Gotland Syfte En expertgrupp som består av olika yrkeskategorier med erfarenhet av vård, framför allt palliativ cancervård, från olika verksamheter, samt

Läs mer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för lungcancervården i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2011-06-17 SAMVERKANSNÄMNDENS REKOMMENDATIONER OCH

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r

sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r Avancerad sjukvård i hemmet m e d vå r ko m p e t e n s, på d i n a v i ll ko r ASIH Tullinge - Botkyrka och Huddinge ASIH Handen ASIH Nynäshamn ASIH Tyresö ASIH Södertälje att välja avancerad sjukvård

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård I ~ Landstinget Il DALARNA Ledningsenhet C-fv f)o I 1fl a L s s :lb ft BESLUTSUNDERLAG V/ lflu Landstingsstyrelsen Datum 2015-02-16 Sida 1 (3) Dnr 03577 Uppdnr 947 2015-02-02 Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet

Uppdrag >ll myndigheter. Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp. Regionala cancercentra (RCC) Socialdepartementet Uppdrag >ll myndigheter Överenskommelser med SKL och RCC:s samordningsgrupp Regionala cancercentra (RCC) Implementering av den nationella cancerstrategin Kjell Asplund Presentation på Socialstyrelsen mars

Läs mer

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt

Alla finns med på tåget, för att uttrycka det så enkelt kliniken i fokus Omorganisering av vården ger TOPPRESULTAT I GÄVLEBORG Ett ständigt förbättringsarbete har gett resultat. Landstinget Gävleborg har klättrat till en topplacering i nationella jämförelser

Läs mer

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012

Uppdragsdirektiv. Delprojekt Vårdplanering/Informationsöverföring. Värdig ÄldreVård 2012 Delprojekt Värdig ÄldreVård 2012 2(8) 1. GRUNDLÄGGANDE INFORMATION... 3 1.1. BAKGRUND... 3 1.2. IDÉ... 4 1.3. SYFTE... 4 2. MÅL... 4 2.1. UPPDRAGSMÅL... 4 2.2. EFFEKTMÅL... 4 3. KRAV PÅ UPPDRAGET... 4

Läs mer

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre

Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Projekt Multi7 -bättre liv för sjuka äldre Samarbete mellan Umeå kommun och Västerbottens läns landsting. Bättre liv för sjuka äldre Kan vi höja kvaliteten i vård och omsorg och samtidigt göra den mer

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Utvecklingsplan för god och jämlik vård. Revisionspromemoria. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Utvecklingsplan för god och jämlik vård Revisionspromemoria LANDSTINGETS REVISORER 2014-04-09 14REV9 2(7) Sammanfattning Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i december 2011 om en utvecklingsplan för

Läs mer

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson

Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen. Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson Möte sjukvårdsregionerna UppsalaÖrebro och Norra regionen Sundsvall 2013-05-23 Anna-Lena Sunesson RCC Norrs styrning och ledning Politisk nivå Tjänstemannanivå Linjeorganisation Professionen Förbundsdirektion

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen

Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen Palliativ vård med fokus på cancer inom södra sjukvårdsregionen Syfte Syftet med den föreliggande rapporten är att kartlägga strukturen, beskriva framtidplaner och identifiera utvecklingsområden inom den

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family

Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Patientsäkerhetsberättelse 2012 för BB Stockholm Family Sammanfattning Under året har följande åtgärder ökat patientsäkerheten: - Systematiskt förbättring av provsvarshanteringen - Ett gemensamt telefonnummer

Läs mer

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015

Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Handlingsplan för ett införande av standardiserat vårdförlopp i cancervården 2015 Bilaga till beslutsunderlag för Region Jönköpings län att införa standardiserat vårdförlopp i cancervården enligt överenskommelse

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17

Antagen av samverkansnämnden 2014-10-17 Politisk viljeinriktning för vården av patienter med bröst-prostata- och tjock- och ändtarmscancer i Uppsala-Örebroregionen, baserad på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av samverkansnämnden

Läs mer

Styrning av psykiatrisk jourmottagning

Styrning av psykiatrisk jourmottagning www.pwc.se Revisionsrapport Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Styrning av psykiatrisk jourmottagning Örebro läns landsting Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och revisionsfråga...2

Läs mer

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam

ViSam. Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. WWW.regionorebro.se/visam ViSam Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell WWW.regionorebro.se/visam 08:00-08:15 Introduktion ViSam Program 08:15-09:00 Triage METTS Bruno Ziegler, specialist allmänmedicin och medicinskt

Läs mer

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015

Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Genomförandeplan - Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland 2014-2015 Vårdsamverkansgruppering Skaraborg Kontaktperson Per-Ola Hedberg, Carina Karlsson, Susanne Liden och Jeanette Andersson Avgränsning:

Läs mer

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr.

Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister. Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. Utveckling av den norrländska cancervården med hjälp av kvalitetsregister Kvalitetsregisterdag Umeå 150922 Anna-Lena Sunesson, bitr. RCC-chef Fem nationella mål Minska risken för insjuknande Förbättra

Läs mer

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen

Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen Samverkansnämnden Uppsala Örebro regionen En samgranskning mellan revisionskollegier inom regionen Revisionsrapport Februari 2011 Hans Gåsste Lars-Åke Ullström Innehållsförteckning Sammanfattning... 3

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar

Delprojektplan. Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar P R O J E K T N A M N U T G Å V A D A T U M D I A R I E N R Delprojektplan Vårdplanering med hjälp av tekniska lösningar Syfte: Skapa möjligheten att använda tekniska lösningar som ett komplement vid vårdplaneringar

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013

Enkät: tarmcancer. Frågor om dig. E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Enkät tarmcancer, maj 2013 Enkät: tarmcancer E n k ä t: t a r m c a n c e r, m a j 2 0 1 3 Denna enkät skickas ut till de medlemmar i Mag- och tarmföreningen i Stockholm som har som har tarmcancer angiven som diagnos i medlemsregistret.

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag

Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Åtgärder för att höja kvaliteten i medicinska underlag Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det

Läs mer

Framtidens primärvård

Framtidens primärvård Framtidens primärvård Strukturerad vårddokumentation checklistor för evidens och vårdprogram dela information patienten dela information med andra vårdgivare överföring till kvalitetsregister verksamhetsuppföljning

Läs mer

Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård.

Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård. Rapport 2008:08 Utökade läkarinsatser genom hembesök till personer i ordinärt boende med hemsjukvård. En utvärdering Januari 2008 FoU Välfärd Margareta Hansson FoU-samordnare Innehåll Sammanfattning 3

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård

Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård Arbetsmaterial 140216 Vårdnivåer. Gränsdragning mellan allmän och specialiserad palliativ vård Arbetsgrupp i SFPM: Elisabet Löfdahl, Karin Fransson, Ursula Scheibling, Matthias Brian, Margareta Persson,

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad

Projektplan. Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende Verksamhetsår: 2008-2009. Upprättad Projektplan Förstärkt läkartillgång i ordinärt boende 071128 förstärkt läkartillgång i ordinärt boende.doc Upprättad Ansvarig: Projektledare Bertil Siöström Förvaltning: Malmö stad, Kirsebergs stadsdelsförvaltning

Läs mer

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET

VIDARKLINIKENS MOTTAGNING I NORRKÖPING HELHETSSYN OCH LIVSKVALITET VIDARKLINIKENS M OTTAG N I N G I N OR R K Ö P I NG HE L HE T S S Y N O C H LI V SK VA LI TET Foto: Anders Kratz, Lena Norrby, Thomas Ågren Om Vidarkliniken Vidarkliniken är en idéburen vårdverksamhet som

Läs mer

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun

Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Revisionsrapport Uppföljning av läkemedelsanvändning en i Gävle och Bollnäs kommun Landstinget Gävleborg Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Mars 2014 Mars 2014 Landstinget Gävleborg Uppföljning av

Läs mer

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse.

Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse Sammanfattning Patientsäkerhetslagen, SFS 2010:659 ställer krav på att vårdgivaren varje år upprättar en patientsäkerhetsberättelse. Det här är patientsäkerhetsberättelsen för

Läs mer

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/ 2014-06-02 Insulinpumpar vid diabetes och Kontinuerlig subkutan glukosmätning vid diabetes SBU Alert rapporter nr 2013-03 och 2013-04 http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/insulinpumpar-vid-diabetes/ http://www.sbu.se/sv/publicerat/alert/kontinuerlig-subkutan-glukosmatning-vid-diabetes/

Läs mer

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona

Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Blekingesjukhuset 2014-10-09 Dnr Förvaltningsstaben Peter Pettersson Förutsättningar att etablera ett Bröstcentrum med lokalisering till Karlskrona Inledning Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus

1 Slutrapport Bättre vård i livets slutskede. Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus 1 Team : Gällivare Kommun Gällivare Sjukhus Syfte med deltagandet i Genombrott Patent/brukare och Närstående skall känna sig välinformerade samt uppleva en ökad trygghet i den fortsatta omvårdnaden i livets

Läs mer

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR

Diagnostiskt centrum. Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Stefan Rydén Lund 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum - för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2013-03-05 SR Diagnostiskt centrum Mål Kortare tid från symptom

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Färsäkringskassan. Överenskommelse avseende. Jsprocessen mellan Försäkringskassan och Örebro läns landsting för 2011.. CJREBRO LÄNS LANDSTING

Färsäkringskassan. Överenskommelse avseende. Jsprocessen mellan Försäkringskassan och Örebro läns landsting för 2011.. CJREBRO LÄNS LANDSTING CJREBRO LÄNS ~~ LANDSTING Färsäkringskassan Diarienummer 3604:012179-2011,'T- Överenskommelse avseende ~~~ ~"~~ ~ ~ ~n~ra1~ diam Handlingsplan och riktlinjer för samverkan i s'ukskrivnin J Jsprocessen

Läs mer

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården

Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården Datum Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården 1. Parter Vårdenhetens namn och ort: Kommunens namn: 2. Avtalstid Avtalet gäller

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess

Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Rapport från arbetet i sjukskrivningsnätverket Sjukvårdens sjukskrivningsoch rehabiliteringsprocess Stockholms läns landsting HSN-förvaltningen, augusti 2010 Box 6909, 102 39 Stockholm www.uppdragsguiden.sll.se/ogatpasjukskrivning

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD

ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD ÖVERENSKOMNA RUTINER AVSEENDE BETALNINGSANSVARSLAGEN OCH SAMVERKAN VID IN- OCH UTSKRIVNING I SLUTEN VÅRD Utarbetade av landstinget i Kalmar län och länets kommuner i samverkan Reviderade av Mall-gruppen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-05-07 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 24 april 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom

Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom Diagnostiskt centrum för tidig diagnostik av cancer eller annan allvarlig sjukdom 2012 06 18 Charlotta Sävblom specialistläkare, med.dr. Projektledare Diagnostiskt centrum, RCC Syd Hälso och sjukvårdsstrateg

Läs mer

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping

Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Almateamet på Akutmottagningen i Linköping Ett specialteam för äldre patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov Elisabet Carlgren sjuksköterska, vårdplatskoordinator, Akutmottagningen, Universitetssjukhuset

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping

Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård i hemmet, ASIH - teamet, primärvård och kommunal hälso- och sjukvård i Norrköping och Söderköping Samverkansdokument för vårdens övergångsställen Giltig from: 2013-02-13 Giltig tom: 2014-01-01 Fastställt av: Samverkansrådet Diarienummer: NSÖ 2013-58 Riktlinje för samverkan mellan Avancerad sjukvård

Läs mer

Framtidsplan för Specialiserad Palliativ Vård

Framtidsplan för Specialiserad Palliativ Vård Framtidsplan för Specialiserad Palliativ Vård Specialitetsgruppen i palliativ vård. Ulrika Gärdsback, ordförande specialitetsgruppen palliativ vård. Palliativ vård definieras enligt Världshälsoorganisationen

Läs mer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer

Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Stora skillnader för drabbade av tarmcancer Aftonbladet skriver 21 november 2011. Läkare struntar i riktlinjerna Varje dag får 20 svenska män och kvinnor veta att de har tarmcancer. Hälften dör. En tidigare

Läs mer

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län

Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Försäkringsmedicinska kommittén Rekommendationer avseende sjukskrivningsansvaret för primärvården resp. berörda sjukhuskliniker i Kalmar Län Bra sjukskrivning Sjukskrivning ska enligt Socialstyrelsens

Läs mer

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014

Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2014 Handlingsplan Ledningskraft 2014 i Osby kommun Mål ur den enskildes perspektiv Jag kan åldras i trygghet och självbestämmande med tillgång till

Läs mer

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta:

Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Prestationsmål 2013 Årligen kommer nya prestationsmål från SKL och Socialdepartementet. För mätperioden 1/9-2012 till 30/9 2013 gäller detta: Optimal läkemedelsbehandling: Minskning av olämpliga läkemedel

Läs mer

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen

Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen 1 2007-02-16 Samverkan Närsjukvård Försäkringskassa Arbetsförmedling Socialtjänst i sjukskrivnings och rehabiliteringsprocessen Projektansökan till Samordningsförbundet Deltagande parter bakom projektförslag

Läs mer

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg

Projektplan. Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård. PROJEKTiL Region Gävleborg Projektplan Varje dag räknas 2015 Nationell satsning på cancervård PROJEKTiL Region Gävleborg Innehållsförteckning 1 Grundläggande information... 3 1.1 Syfte... 5 1.2 Effektmål/Nyckeltal... 6 1.3 Projektmål...

Läs mer

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland

Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland , Rapport - kontaktsjuksköterskefunktionen Stockholm-Gotland Genomlysning av befintlig verksamhet och förslag till förbättringar Stockholm 131129 Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland förbättrar regionens

Läs mer

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting

INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING. Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting INFÖR VALET 2010: FRÅGOR OCH SVAR ANGÅENDE ME/CFS-VÅRD I STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Denna sida: Frågor från RME Stockholm Följande sidor: Svar från partierna i Stockholms läns landsting Frågor riktade till

Läs mer

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl

Diagnostik, vård och omhändertagande Cardiologi vårdkedjedokument Handläggare Anne-Christine Ahl 005-08-01 Sida 1 Länssjukhus Närsjukhus Familjeläkar verksamhet Definition vårdkedja 1. Syfte SAMMANHÅLLEN VÅRDEPISOD, EN SERIE AV SAMORDNADE VÅRDINSATSER INKL. PATIENTINFORMATION OCH PATIENTUNDERVISNING,

Läs mer

Landstinget Gävleborgs revisorer

Landstinget Gävleborgs revisorer Jämlik palliativ vård? Landstinget Gävleborgs revisorer Revisionsrapport Mars 2011 Karin Magnusson Innehåll Sammanfattning...3 1 Inledning... 5 1.1 Bakgrund...... 5 1.2 Uppdrag och revisionsfråga... 5

Läs mer

2012-03-18. Inledning

2012-03-18. Inledning Inledning Dokumentet bygger på de nationella riktlinjerna (Socialstyrelsen, 2007) och förtydligar hur socialtjänsten och hälso- och sjukvården i Piteå älvdal kan samarbeta och avgränsa sitt arbete kring

Läs mer

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson

Integrerat ledningssystem. Landstinget Gävleborg. Revisionsrapport. Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Integrerat ledningssystem Landstinget Gävleborg Revisionsrapport Mars 2011 Lars-Åke Ullström David Emanuelsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning......3 2. Inledning...4 2.1 Uppdrag och revisionsfråga......4

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Nationell utvärdering 2013 Bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård Rekommendationer, bedömningar och sammanfattning Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer