KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 08:30 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Information om fiberinfrastruktur Rolf Sannebjörk 3 Verksamhetsrapport - Kommunala Rådet för personer med funktionshinder Anna-Lisa Joona sep.bil 1 Antagande av detaljplan Patan och del av Haparanda 29:31 KS 2013/517 Göran Wigren 5 Upphandlingsärende Bryggor Sandskär - EU-projekt Bottenvikens skärgård Förslag på ledamöter till styrelsen för Tornedalens museum BUN 2013/156 Göran Wigren Kåre Strömbäck 7 6 sep.bil 2 Kulturplan BUN 2013/96 Jytte Rydiger sep.bil 3 Ansökan om kommunalt deltagande för programperioden Leader Tornedalen KS 2014/36 Jytte Rydiger Ansökan om mandat för bildande av ett område för Lokalt Ledd Utveckling Mare Boreale Ansökan om bidrag för projekt Skärgårdsteater KS 2014/35 KS 2014/139 Jytte Rydiger Jytte Rydiger sep.bil 4 Ansökan om stöd för utvecklingen av teater- och turismkonceptet "Haparanda Världens Nålsöga" KS 2014/168 Jytte Rydiger Finansiering för deltagande i projektet "Medvetandegöra konsten" 2012 KS 2012/173 Nadja Lukin 13 Sep. bil 5 Överförmyndarens verksamhetsplan 2014 KS 2014/165 Gunilla Tornberg Redovisning av antal sökande Feriearbeten sommaren 2014 KS 2014/90 Tommi Slunga Svar till Patientnämnden KS 2014/55 Tommi Slunga Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(3) sep.bil 6 Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk (Förslag April 2014) KS 2014/143 Tommi Slunga sep.bil 7-8 Avfallsplan och renhållningsordning för Haparanda kommun KS 2014/130 Sofia Rosendahl Ekonomisk månadsrapport KS Nadja Lukin Nyttjande av hembud angående försäljning av aktier i IUC Norrbotten AB Avtal angående problem med isande tak Stadshotellet KS 2014/161 KS 2013/345 Hans Kenttä Björn Johansson 21 Upphandlingsärenden Björn Johansson 22 Samarbetsavtal Resecentrum Nadja Lukin Ansökan om ekonomiskt bidrag Classic Motor Meet KS 2014/117 Gunnel Simu sep.bil 9 Fortsatt medlemskap i HÖN KS 2014/124 Gunnel Simu 25 KS Mål 2014 Gunnel Simu Svar på Motion från Sven Tornberg (C): Bättre skyltning till kommunens byar Medborgarförslag. Önskemål om skoterled på f.d. järnvägen Haparanda - Karungi Morjärv Medborgarförslag: Tillhandahålla hjärtstartare i byarna i kommunen KS 2013/430 KS 2013/117 KS 2013/13 Göran Wigren Göran Wigren Eine Pirilä 29 Kommunalrådets rapport Gunnel Simu 30 Kommunchefens rapport Nadja Lukin 31 Delegationsbeslut 32 Delgivningar 33 sep. bil 10 Protokoll från KsAu Enligt uppdrag Eine Pirilä sekreterare

3 HAPARANDA STAD KsAu 66 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 Antagande av Patan detaljplan Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Kv Patan och del av Haparanda 29:31. Ärendebeskrivning Göran Wigren föredrar. Planens syfte och huvuddrag: Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan och del av fastigheten Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajaila i Haparanda och Torneå. Inom området kommer erforderligt antal parkeringsplatser att anordnas i parkeringskällare och parkeringshus. Planen handläggs med normalt planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Strandskydd, generellt och utökat Strandskydd berörs och föreslås upphävas inom berörda delar. Behovsbedömning av MKB Kommunen har gjort bedömningen att planen antas ha betydande miljöpåverkan och detaljplanen åtföljs därför av en miljökonsekvensbeskrivning. Samrådstid: Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslutsunderlag KS 2013/517 Expediering KS KF Göran Wigren Justerare

4 ^i^r ^'S ^ 1 ^^5 l ^. ^? s^ KV PATAN, Del av Haparanda 29:31 GIi/4NS^CNINGSUTLA^TAN E PBL 5t23^'- DETALJPLAN FÖR KV PATAN 4CH DEL AV HAPARANDA 29:31 Haparanda kommun Norrbottens län Handlingar... 2 GÄLLANDE PLANER... 2 Översiktsytan Områdesbestämmelser... 2 Detaljplaner, gällande och närliggande... 2 Planprogram... 2 Vattendom... 3 Kommunala beslut... 3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILIÖBEDÖMNING..,.. 3 STRANDSKYDD... 3 LANDSKAPSBILDSSKYDD... 4 GRANSKNINGEN... 4 Inkomna yttranden under Granskningen... 4 Granskningens ställningstagande enligt PBL... 5 Synpunkter enligt PBL sam inte blivit tillgodosedda under granskningen eller det tidigare samrådet... 5 Förändringari planhandlingarna inför antagandet... S FORTSATT HANDLÄGGNING ENLIGT PBL... 6 Antagande av detaljplanen, PBL 5: Laga kraft, PBL 5: Medverkande tjänstemän AMRÅDET... 4 Inkomna yttranden under samrådet... 4 Samrådets ställningstagande enligt PBL... 4 l Synpunkter enligt P8L som inte blivit tillgodosedda under Samrådet... Q 1(6)

5 KV PATAN, Del av kaparanda 29:31 Gifi^ I^SKNI1+lGSUTLÅ'^"Ai^l E PAL 523 HANp^IN^^1^t^^ t^; Granskningsutlåtande.?.. ;i. Översiktsplan Gällande översiktsplan, antagen , fördjupning centralorten redovisar området för centrumverksamhet. Områdesbestämmelser Inga områdesbestämmelser finns för planområdet. Detaljplaner, gällande och närliggande Flertalet detaljplaner berör området och angränsar till området. Berörda deta ]jpianer är: - Gällande detaljplan är Detaljplan för KV PATAN, handel, lokalgata samt väg E4, antagen Ersätts av ny detaljplan för kv Patan. - Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV HÅVEN, resecentra, kontor, lokalgata, vandringsled, antagen 200$ Ny detaljplan för kv Patan ersätter lokalgatan (Grannigatan). - Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV PATAN, handelsbodar antagen Ersätts av ny detaljplan för KV PATAN. - Detaljplan för Haparanda Stad Del 1, antagen Del av grönområdet mot älven ersätts av ny detaljplan fdr kv Patan. Angränsande detaljplaner är: - Detaljplan för STORGATANS FÖRLÄNGNING antagen Detaljplanen reglerar lokalgatans sträckning samt tillhörande rondell och gc-vägar. - Detaljplan för KV ÅRAN OCH NÄTET, centrumverksamhet och bostäder, antagen Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV DOBBEN (Seniorboende) antagen Planen medger bostadsbebyggelse ifem våningar med anslutning till översvämningsbågen som löper mellan Haparanda och Torneå. Denna detaljplan ansluter till planområdets södra del på översvämningsbågen. Angränsande finsk detaljplan för På Gränsen Rajallas södra del, Suensaari, kvarteret 17 (laga kraft ) anger motsvarande markanvändning som i föreslagen ny detaljplan på svensk sida. Detaljplanen anger centrumverksamhet samt ger två högre byggrätter om tio våningar, dels en i torgets norra del samt en byggrätt invid gränsbågen. Det finska kvarteret är bebyggt med ett köpcentrum med handel i två våningar ovanpå en källarvåning med bilparkering. Köpcentrumet (invigt 2008) är byggt direkt emot kanalen och torget. De högre byggrätten är ännu inte utnyttjade. Kvarteret 16 i På Gränsen Rajallas norra del medger bostadsbebyggelse och är bebyggt. Torneå stad har inlett sin detaljplanändring för kvarteret 17 för att möjliggöra exploateringens finska del. Planprövningen inleddes Planprövningarna kommer därmed att löpa parallellt genom hela processen. Planprogram Föreslagen detaljplan har stöd i gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan "På Gränsen", gällande svensk detaljplan, vattendom samt gällande detaljplan på finska sidan. Planeringen har därför inletts med samråd. 2{6)

6 KV FATAN, Del av Haparanda 29:31 ear NS^(^1iri^c7su^rN,.,^4T^ ni E ^^iä. å:23 Vattendom Vattendom för På Gränsen-området och dess projektering har meddelats av Finsk-Svenska Gränsäivskommissianen, , M25/O1, domen har behandlat frågan om Natura Domen anger ari anläggning skall utformas så att det klarar vattenståndet NN +4,35 m, d v s RH00 +4,15 m och RH ,15 m. Projektet har getts förlängd arbetstid genom dom Vattendom för Stadsvikens inflöde genom inpumpning av vatten från Torneälven, reglerat utflöde från södra delen av viken till älven liksom vattenomsättningen iviken regleras i dom meddelad av Finsk- -Svenska Gränsälvskommissionen, , M19/96. Ingen av dessa parametrar påverkas. Den tekniska regleringen med dammar och inpumpning av älvvatten i Näränperä är färdigställd och medför att vattenytan kan hållas på tillräckligt hög nivå för att undvika olägenheter. Vattenytan upprätthålls med dammar vid utloppet till älven Kommunala beslut Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanarbetet. s3^,! t^`^ ^^^ - ^ a...., ' i t- i^} ir d T ^4 (S#- SrJ ^^k'i.^t^ii^^^ilkl7^a^, 1+åe^I,T^!)7x^rl'.1^,M.!^^'t.^^^^^^?I,LIÅ^^^^^'t+ Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan, vilket medför att en miljöbedöinningrned miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver utföras. Behovsbedömningen gjordes för kvarteren Fatan, Reven och Tinan i samband med framtagandet av gällande detaljplan för Fatan. De miljöaspekter som särskilt skulle belysas var naturmiljö, vatten, landskapsbild, buller och säkerhet farligt gods samt nytt trafiksystem. Länsstyrelsens har i sitt svar delat kommunens bedömning att planen kan innebära betydande miljöpåverkan. En MKB togs därmed fram med ovan nämnda avgränsning. Ny MKB tillhörande förslag till ny detaljplan har samma avgränsning som tidigare upprättad MKB men utgår från nuvarande förutsättningar.,_ ^^J >r^,4r,^lh^! i;i1^^^^7^.1 ^.rti^^^" f ^! 3 "^i.', ^',.r.:.; '. ^ ^.` i,il.i ^'% i:. ^... l ^. ^y ,.. ^. ^ +..?;. S. (. Planområdet ligger i anslutning till vattendrag (Torne Älv) och ca 3000 meter från Bottenvikskusten. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan men återinträder när ny detaljplan tas fram. Särskilda skäl enligt miljöbalken för upphävandet av strandskyddet i detaljplanen: - Anläggningen är viktig för tätortsutveckling av orten Haparanda, Miljöbalken 7:18 c5 Planens syfte i förhållande till strandskyddet: - Ändamålsenlig ändring av användningen kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs - Utbyggnad är i direkt anslutning till befintliga stadscentrum med centrumbebyggelse på såväl svensk som finsk sida. - Exploateringen av området har liten inverkan på växt och djurliv - Utbyggnad av området berör ej.det rörliga friluftslivet - Detaljplanen har ingen betydande negativ påverkan på riksintressen eller andra skyddade områden eller skyddade/hatade arter. - Området som skall bebyggas är helt avskilt från strandområden av nationell väg E4 i söder och av lokalgatan Grannigatan i norr och väster samt centrumbebyggelse/köpcenter i öster. Avvägning av strandskyddets syfte för djur och växtliv: - Området innehåller inga för kommunen/närområdet ovanliga naturtyper eller biotoper. - Området innehåller inga opåverkade känsliga naturtyper. - Inga skyddsvärde naturtyper eller arter berörs. - Miljön i planområdet är påverkad av bebyggelse/verksamhet och i anspråktaget 3(6}

7 KV WATAN, Del av Haparanda 2y:31 ^^^^^(^^i1^r^^ivt^.^iq^ ^ P et`. pj;2s Avvägning av strandskyddets syfte för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten: - Inga funktioner som t yggar allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas negativt. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte påverkar strandskyddets syften negativt. Kommunen bedömer att växt- och djurliv inte påverkas negativt av den fortsatta verksamheten på platsen. Landskapsbildsskydd berörs ej. r ^.,y t tc} s I 3 ^, 13 }^..>e 1>.R,.. tx ^ri^.v...r i} Sf.t i,ft'^.", ^...: 2..^ ,..^?.r..x.C ffi. ^^SS..n5^.i t4.frn i ^.`. r.,t^ 4i rl`is_iti Har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, riskanalys och fastighetsförteckning enligt Plan och bygglagen. Har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits tillgänglig på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet, Inkomna yttranden under samrådet Under tiden inkom totalt 10 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande. Samrådets ställningstagande enligt PBL Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och tillgodosedda. Synpunkter enligt PBI. som inte blivit tillgodosedda under Samrådet Samrådet: Inga. IG:N^^i^1i^^^^ Granskning har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och fastighetsförteckning enligt Plan och Bygglagen. Granskningen har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Granskningen har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits för granskning på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet, Inkomna yttranden under Granskningen Under granskningstiden inkom totalt 4 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande. Yl, Länsstyrelsen Länsstyrelsen har inte några ytterligare synpunkter utöver det som framfördes i samrådsyttrandet. Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 ^' PBL. Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplan behöver prövas enligt 11 kap 10 plan- och bygglagen. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändr ingar av planförslaget. a(s)

8 KV PATAN, qel av Haparanda 29:31 Gi^ ^s%e^^^i^$ur^.åtwn^^ P ^^ 5;23 Y2. Torneå stad, Tekniska nämnden, , 46. Översättning Stadsarkitekt Jarmo Lokro: Tekniska nämnden konstaterar, att detaljplanen för kvartetet Patan följer städernas gemensamma visioner och mål. När planen genomförs, kommer Tornlos och Haparandas innersta stadskärnor att bilda en fungerande helhet, vilket varit städernas mål sedan starten för på Gränsen-Rajalla-projektet, d v s från slutet av 1990-talet. Tekniska nämnden : Godkändes. Kommentar; Haparanda delar Totneå stads syn på att detta fullföljer städernas gemensamma planering av På Gränsen Rajalla området och är viktigt för städernas gemensamma utveckling. Yttrandetföranleder inga ändringar av planförslaget. Y3, Kommunstyrelsen, , Haparanda stad Kommunstyrelsen har tagit del av granskningshandtingarnaodr har inget att erinra. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Y4, Trafikverket, Trafikverket har inga nya synpunkter än det som redan har fram%ris i samrådsskedet. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Y5, Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Granskningens ställningstagande enligt PBL Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och till största del tillgodosedda. Synpunkter enligt BL som inte biål it tållg:.d sedda under granskningen eller det tidigare samrådet Granskningen: Inga, Samrådet: Inga. Förändringar i planhandlingarna inför antagandet Inga ändringar görs. 5{6)

9 KV PA7AN, Del av Haparanda 29:31 ialialllsi^ivlngsljtl14t^!r!!å^ PBL 5:23 A'^^" ^^, '.,,.tr: FF, 4 t}^.. Antagande av detaljplanen, PBL 5:29 Planen kan behandlas/antas av Kommunfullmäktige våren/sommåren Beslutet om att anta planen anslås på kommunal anslagstavla, samt sänds i brev med besvärshänvisning till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig om planen senast under granskningen och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, Laga kraft, PBL 5:31 När baslutet om att anta planen vunnit laga kraft sänds planhandlinga^ma med laga kraft datum till Länsstyrelsen och Lantmäteriet. bitr ^fr 6^^^' Tf.^itil.^J^r }^JÅ^S^^I^+1^1^`f} 'i ^, z._-^, S ^z-, i rsf:k 1, ^1,;^{ -^( F ^ ^ ^^ ^.^J;..^.._t....,...,.. t..._.at..n..^...,..,,....,,. fv.,.ti r>.fst...cs....^,,r. _.^.Ss...^,. Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda kommun. Upprättad (fi)

10 PLANKARTA ^f Zd/ ^/ / 7 Grundkarta Csl av Haparanda 29:31. Pa?an: Mjärden m,r Haparar.dz tummur:, VorrGOltens län,enee vespa a,«uw.c.en.o.kiabn D K PLANBESTÅåMMELSER om^aean n a n.mnw.na. ca^edmnam. erae mnmy am anamn,e aru^ui.n. e.aumm«,.r rart e.i.^.ny qa ermom n«a geromnae^ GRÄNSER - aomeanw,en.+ i V -^ UTFORMNING AV ALLM %INNA PLATSER M Gårwiwrei m,r W w^.^an..ka,e' ^e=akne ^wv,aa^,wn UTNYTTJAN DEGRAD/FASTIGHETSINDELNING s,anv aaawr.a i m^wan man e, 000 Glrw bunw,eal m'uner man E{pnskaPSgåna ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser 0 LoxxcATA cagatanc GAGATA 0 ^ngrcpc TOPG O Kvartersmark f Ganbum I Vattenområden I I BEGRÅNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE a mo ^a,a easenvw rra^mån, ^m.^aaa Ganamraesvam _ PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE cayw a0m rnaaayaa e. c.m,ame.nvyy«a>. rn nap Utformning nwa.kar.^. mn«a.e mai«. xr>arn ea^wam e^n,«ar a.«naow«carevarx u rra.kn.ei anw.a na An'aee rmk Byggnadsteknik rn nav a ^ sa ^^a awaiaa m,ur<s m^e^'.«aa a ^^^a.v. «n^a:,mi:^å^. r^^, å.a ^å wma:i a0råls orenmee metertal el,xrewl EnneWa EI b. 0, Fdnsla 4a' i ujomayaunensimems lm an laminera g. rykef OrA mopea.å0 epeear We rinn r. ceneum orn akaa PMerbe tippel vaaenamåae P mmia00n^^u^ ^as^sm (ahiaaol ake!i auras nanwi xonswkron. se wneevrlmke. Nw ADMINISTRATIVA BEST %IMMELSER Genomtörandetid GemmlraMe er t0 år lien een dag planen NnrorlpaFraP Strandskydd a slmro,kpe^pa^ån ö ^ww ^neaavm,^ ubakons.k.am^m^m Detaljplan fär swa. r : rooo care rawy^«aan.e y am..ax^^. reawarama q q KV PATAN och Del av Haparanda 29:31 Napa2nda Norrbaden Anlagantlebantlling 2oia-oz-ze v rart veren M«s^mee - ^^rewer samm1a^wanaam Napa^anea karmen MAF AnOekemaaprlg ö ö Beaw^wawm linrons V

11 KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 12 Diarienummer BUN 2013/156 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum Beslut Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå Barn- och ungomsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att alltid i början av en mandatperiod utse ledamöter till styrelsen för Tordedalens museum. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå att Barn- och ungdomsnämnden nominerar ledamöter enligt följande: Socialdemokraterna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare och övrriga partier nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare för resten av denna mandatperiod. Ärendetext Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (Tornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneå stad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utser Torneå stad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och undomsnämnden att komma med ett förslag till Kommunstyrelsen att föreslå till kkmmunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum.

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer BUN 2013/156 Jytte Rydiger Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå Barn- och ungomsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att alltid i början av en mandatperiod utse ledamöter till styrelsen för Tordedalens museum. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå att Barn- och ungdomsnämnden nominerar ledamöter enligt följande: Socialdemokraterna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare och övrriga partier nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare för resten av denna mandatperiod. Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (Tornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneå stad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utser Torneå stad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra barn- och undomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Jytte Rydiger Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

13 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 37 Diarienummer BUN 2013/96 Kulturplan Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Kulturplan för Ärendetext Förslag till kulturplan för Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att göra redaktionella förändringar i texten och föreslå Kommunfullmäktige att anta Kulturplanen för

14 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 25 KsAu 71 Ansökan om kommunalt deltagande för programperioden Leader Tornedalen Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen skall delta i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Vidare beslutas att medfinansieringen sker i form av en personell resurs och att Jytte Rydiger utses som formell representant i Leader Tornedalen. Ärendebeskrivning Jytte Rydiger föredrar. Ansökan från Leader Tornedalen om kommunalt deltagande vid utformning av ny utvecklingsstrategi för programperioden Föreningen Leader Tornedalen och fiskeområdet FOG har beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete av en ny landsbygdsstrategi från Länsstyrelsen i Norrbotten. Som medfinansiering önskar man att kommunerna Pajala, Kiruna, övertorneå och Haparanda utser ett antal tjänstemän som kan medverka i arbetet inom ramen för sin arbetstid Yttrande Det är angeläget att kommunen deltar i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Målsättningen från kommunens sida bör vara att strategin har ett regionalt såväl som ett lokalt perspektiv där kommunens vision tas i beaktande. En medfinansiering i form av en personell resurs är att rekommendera. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen skall delta i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Vidare beslutas att medfinansieringen sker i form av en personell resurs och att Jytte Rydiger utses som formell representant i Leader Tornedalen. Beslutsunderlag KS 2014/36 Justerare

15 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 26 Expediering KS Jytte Rydiger Leader Tornedalen Justerare

16 11^ HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum Kulturchef, Jytte Rudiger Ärende Ansökan från Leader Tornedalen om kommunalt deltagande vid utformning av ny utvecklingsstrategi för programperioden Bakgrund Föreningen Leader Tornedalen och fiskeområdet FOG har beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete av en ny landsbygdsstrategi från Länsstyrelsen i Norrbotten. Som medfinansiering önskar man att kommunerna Pajala, Kiruna, Övertorneå och Haparanda utser ett antal tjänstemän som kan medverka i arbetet inom ramen för sin arbetstid. Yttrande Det är angeläget att kommunen deltar i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Målsättningen från kommunens sida bör vara att strategin har ett regionalt såväl som ett lokalt perspektiv där kommunens vision tas i beaktande. En medfinansiering iform av en personell resurs är att rekommendera. Enligt uppdrag Jytte Rudiger

17 HAPARANDA STAD KsAu 72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 27 Ansökan om mandat för bildande av ett område för Lokalt Ledd Utveckling Mare Bareale Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Mare Bareales önskan om vidare mandat samt att angivna frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Vidare beslutas att Jytte Rydiger utses till representant i Mare Boreale. Ärendebeskrivning Jytte Rydiger föredrar. styrelsen för Mare Bareale önskar utöka samarbetsområdet med ytterligare två kommuner i samband med framtagning och etablering av ny landsbygdsstrategi inom LLU (Lokalt Ledd Utveckling) Bakgrund Mare Bareale har under programperioden bedrivit Leaderarbete i kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Med följande ansökan önskar man inkludera Boden och Älvsbyns kommuner. Syftet är i huvudsak att skapa en smidigare administration inför kommande programperiod Yttrande En förändring av områdesstorlek kan säkerligen vara till nytta urett administrativt perspektiv och ligger väl i linje med de europeiska territoriella målen. Det är dock viktigt att beakta följande utmaningar i kommande strategiarbete sett utrett kommunalt perspektiv: skärgårdsprägeln bör få en lite annan inriktning då de tillkommande kommunerna är inlandskommuner. strategin kan riskera att omfamna "för mycket". Det geografiska avståndet mellan kommunerna ökar. Det blir längre till rådgivning och stöd för lokala grupper vilket tarvar en genomtänkt struktur för såväl administration som projektrådgivning lokalt. Viktigt att vara tydlig med hur det lokala arbetet och förankringen kommer att genomföras. Erfarenheter från tidigare programperiod riskerar försvinna då inriktningen blir att "ett nytt område". Hur tas erfarenheter och förstudier tillvara i kommande programperiod? Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsuskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Mare Bareales önskan om vidare mandat och att angivna frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Justerare

18 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 28 Beslutsunderlag KS 2014/35 Expediering KS Jytte Rydiger Mare Bareale Justerare

19 Irn HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum Kulturchef, Jytte Riidiger Ärende Styrelsen för Mare Boreale önskar utöka samarbetsområdet med ytterligare två kommuner i samband med framtagning och etablering av ny landsbygdsstrategi inom LLU (Lokalt Ledd Utveckling). Bakgrund Mare Boreale har under programperioden bedrivit Leaderarbete i kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Med följande ansökan önskar man inkludera Boden och Älvsbyns kommuner. Syftet är i huvudsak att skapa en smidigare administration inför kommande programperiod Yttrande En förändring av områdesstorlek kan säkerligen vara till nytta urett administrativt perspektiv och ligger väl i linje med de europeiska territoriella målen. Det är dock viktigt att beakta följande utmaningar i kommande strategiarbete sett urett kommunalt perspektiv: Skärgårdsprägeln bör få en liten annan inriktning då de tillkommande kommunerna är inlandskommuner. Strategin kan riskera att omfamna "för mycket". Det geografiska avståndet mellan kommunerna ökar. Det blir längre till rådgivning och stöd för lokala grupper vilket tarvar en genomtänkt struktur för såväl administration som projektrådgivning lokalt. Viktigt att vara tydlig med hur det lokala arbetet och förankringen kommer att genomföras. Erfarenheter från tidigare programperiod riskerar försvinna då inriktningen blir att starta "ett nytt område". Hur tas erfarenheter och förstudier tillvara i kommande programperiod? Förslag: Att KS beslutar i enlighet med Mare Boreales önskan om vidare mandat och där ovan frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Enligt uppdrag Jytte Rudiger

20 MARS BOREALE Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde samt Fyrkanten Bak rund Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på att landsbygdsutveckling ska initieras och drivas av människor som bor och verkar i bygden (underifrånperspektiv), att utveckling ska ske i samverkan mellan aktörer från privat, ideell och offentlig sektor (trepartnerskap) samt att utvecklingen ska genomsyras av nytänkande. Leader är en delidet nationella Landsbygdsprogrammet. I nuvarande programperiod har utveckling enligt Leadermetoden bedrivits i princip i hela Sverige i 63 Leaderområden. Ett Leaderområde är ett geografiskt avgränsat område med en egen strategi för områdets utveckling. Varje Leaderområde har en egen budget för landsbygdsutveckling från vilken aktörer (ideella, privata och offentliga) kan söka projektfinansiering för sina utvecklingsideer. Budgeten består av medel från Landsbygdsprogrammet samt lokal och regional offentlig medfinansiering. Nationellt har Leader hittills genom slutförda projekt skapat nya arbetstillfällen och 704 nya företag. I dessa projekt har människor i bygden bidragit med ideellt arbete till ett värde av 308 msek för att förädla och utveckla Sveriges landsbygd. En utveckling i samma takt skulle, när alla Leaderprojekt är avslutade, innebära att nya arbetstillfällen och nya företag skapats genom Leader. I nuvarande programperiod finns det sju Leaderområden inorr- och Västerbotten: Leader Tornedalen Leader Polaris Spira Fyrkanten Mare Boreale Leader Lappland Trekorn Leader Leader UrNära - Övertorneå och Pajala kommun samt delar av Haparanda och Kiruna kommun. -Jokkmokk, Gällivare, Överkalix kommun samt delar av Kiruna och Kalix kommun. -Bodens och Älvsbyns kommun samt inlandsdelen av Piteå och Luleå kommun. -kusten och skärgården i Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommun. -Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storurnan, Vilhelmina och Åsele kommun. - Malå och Norsjö kommun samt inlandsdelen av Skellefteå kommun. - Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommun. Tillsammans har det inorr- och Västerbotten beviljats finansiering till totalt 471 utvecklingsprojekt i innevarande programperiod. I dessa projekt har människor lagt ner ideell arbetstid till ett värde av drygt 66 msek. Framtiden Leader har funnits som arbetsmetod i Sverige under tre programperioder. I de två första har Leader varit en testmetod men befunnits så verkningsfull att man från kommissionens sida valt att lägga Leader som en ordinarie del av Landsbygdsprogrammet. Detta har i sin tur fallit så väl ut att kommissionen nu valt att använda metoden i de fyra fonderna Landsbygdsfonden, Havs- och Fiskefonden, Socialfonden och Regionalfonden. I kommande programperiod kommer Leader att kallas Lokalt Ledd Utveckling Mare Boreale Köpmangatan Luleå Eurape^la jpraprw IpnOen löi Wntlsbypdi 1v djinp: Europa imelterar i IMC50YpOtomrlOM

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse. Tryggve Kenttä. Sekreterare HAPARANDA STAD. Tid: Måndag 2014-05-12 kl 15:00. Plats: Föredragningslista

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse. Tryggve Kenttä. Sekreterare HAPARANDA STAD. Tid: Måndag 2014-05-12 kl 15:00. Plats: Föredragningslista HAPARANDA STAD KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse Tid: Måndag 2014-05-12 kl 15:00 Plats: Sandskär Föredragningslista Nr Bil Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, PBL SZ7

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, PBL SZ7 ,,.^ ;^^ ^. ^ *:'^, e.. ^^ n.,..:>, '^. zì 3 ^ ^' DETALJPLAN KARL JOHANS KRONOPARK 1 : 2 M.FL HAPARANDA KOMMUN NORRBOTTENS LÄN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE, PBL SZ7 DETALJPLANENS SYFTE I KORTHET Planen syftar

Läs mer

Nadja Lukin Rolf Sannebjörk Anna-Lisa Joona Göran Wigren Jytte Rydiger Tommi Slunga Sofia Rosendahl Björn Johansson. Justeras Bengt-Olov lnnala

Nadja Lukin Rolf Sannebjörk Anna-Lisa Joona Göran Wigren Jytte Rydiger Tommi Slunga Sofia Rosendahl Björn Johansson. Justeras Bengt-Olov lnnala Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Måndag kl. 08:30 Hamnskär Gunnel Simu (S), Ordförande Bengt-Olov lnnala (S), Vice ordförande Anders Rönnkvist (M), Ledamot Ida Karkianen (S), Ledamot Jouni Slagner

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING. Haparanda med Färjan 2. Färjan 2 GRANSKNING PBL 5:18 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR FÄRJAN 2 Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Haparanda med Färjan 2 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar... 3 Planens syfte och huvuddrag... 3 Avvägning

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget!

Spira Mare Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Vi har en idé! Hur går det till! Aktuella läget! Spira Mare 2020 Lite tråkig fakta! Spira Mare 2020 Leader-metoden Leader är en metod där privat, ideell och offentlig

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

DETALJPLAN MATTILA 21:2 SAMT MATTILA 21:1 M.FL. STADSVIKSSTRAND Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN MATTILA 21:2 SAMT MATTILA 21:1 M.FL. STADSVIKSSTRAND Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN MATTILA 21:2 SAMT MATTILA 21:1 M.FL. STADSVIKSSTRAND Haparanda kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRELSE, PBL 5:20 SAMT SAMMANSTÄLLNING AV SAMRÅD ENLIGT 6 FÖRORDNINGEN OM MKB PLANEN I KORTHET

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom

Planbeskrivning. Risbäcks by SAMRÅDSHANDLING. Dorotea kommun, Västerbottens län. Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom SAMRÅDSHANDLING Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Dorotea den 6 december 2011 Dnr: Inledning Syfte med upphävandet På 50-talet

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen

kl Boverkets utbildning om plan- och bygglagen - avsnitt 5: Lovoch byggprocessen MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2016-04-19 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 19 april 2016, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti

Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Fiskeområde Tornedalen Haparanda skärgård 2020 Områdesstart 23 mars 2016 Verksamhetsledare Michael Lühr Från 15. augusti Vad är ett Leader område? Liaison Entre Actions de Dèveloppement de l Economie Rurale.

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN DNR 2013/323 Gällande detaljplan. ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Rud 4:181 (laga kraft 2000-05-26) TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGEN ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2014-09-09 ANTAGEN AV KS 2014-10-07

Läs mer

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg

Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg enkelt planförfarande Ändring av detaljplan för Vikatorp i Hallsberg Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad 2010-05-04 Antagen av KS 2010-06-08 Laga kraft 2010-07-08 2(5) Dnr KS 2010/65 3(5) Tillägg till

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län

Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 & 5 inom Sandåkern Umeå kommun, Västerbottens län Tillägg till planbeskrivning Antagande Sida 1 av 7 Diarienummer: BN-2016/00223 Datum: 2016-11-29 Handläggare: Anton Vikström, Tyréns AB Ändring genom tillägg av detaljplan för fastigheterna BARKEN 4 &

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län

ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN. för. del av Rensbo 1:30. Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN för del av Rensbo 1:30 Hedemora kommun, Dalarnas län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Upprättad 7 juli 2017 HANDLINGAR Detaljplanen består av: Plankarta Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE

Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation GRANSKNINGSUTLÅTANDE Dnr: SBF 2015/27 Stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för del av Skutviken, del av Skutviken 16:5, Pumpstation Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2015-12-18 Bakgrund (ev.) Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-12-07 Diarienummer:2008-009 AA Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Nossans Fiber Företagscheckens namn Nossans fiber ekonomiska förening Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning)

Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) 1 (3) TJÄNSTESKRIVELSE 2016-01-07 Samhällsbyggnadskontoret Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för kvarteret Segelmakaren (Upphävande av tomtindelning) Dnr: 2015-02488-214 Sammanfattning av ärendet

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande

Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande 1/3 PBN 161 Dnr PBN/2009:60-214 Strängnäs 2:3, del av, Sidöparken, detaljplan, antagande Beslut beslutar att 1. den sista meningen i planbestämmelsen Vattenområden, WB1, Bryggor avsedda för båt får ej

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7

Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7 Stadsbyggnadsnämnden 2016-08-04 Planavdelning SBN/2015:328 Inga Krekola 016-710 11 19 1 (1) Stadsbyggnadsnämnden Ändring av detaljplan för Skeppsgossen 3 och 7 Förslag till beslut Förslag till ändring

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2013-12-12 Diarienummer:2008-009 BF Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Resor & Mat 2014 Företagscheckens namn Lokalproducerat i Vä AB Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2013/34 Upphävande av detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: 2013-06-17 Laga kraft: 2013-07-10 Dnr TPN 2013/34 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län

GRANSKNINGSUTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan. Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län ANTAGANDEHANDLING GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Borgargatan Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län HUR GRANSKNINGEN HAR BEDRIVITS Detaljplaneförslaget

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE FÖR ENKELT PLANFÖRFARANDE

SÄRSKILT UTLÅTANDE FÖR ENKELT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN, ÄNDRING över Haparanda Kvarteren Nävern, Saven m.fl. Haparanda kommun Norrbottens län SÄRSKILT UTLÅTANDE FÖR ENKELT PLANFÖRFARANDE PLANFÖRSLAGET Samhällsbyggnadsnämnden har låtit Lantmäteriet

Läs mer

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl.

Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Upphävande av byggnadsplan för Ebbarp 1:18 m. fl. Habo kommun Plan- och genomförandebeskrivning 2014-10-09 Upphävd av byggnadsnämnden 2014-10-09, 86 Laga kraft 2014-11-08 2 Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1

Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 SÄRSKILT UTLÅTANDE Sara Aspvik Thelin, 2014-06-24 Vårt Dnr: P2012-000018 Underrättelse om ändring genom tillägg, till byggnadsplan för Tuolluvaara gruvsamhälle, för del av Snorre 1 Planen hanteras med

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

STORGATANS FÖRLÄNGNING FASTIGHETERNA HAPARANDA 5:5, 29:31 M FL

STORGATANS FÖRLÄNGNING FASTIGHETERNA HAPARANDA 5:5, 29:31 M FL DETALJPLAN FÖR STORGATANS FÖRLÄNGNING FASTIGHETERNA HAPARANDA 5:5, 29:31 M FL Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser. Denna handling blir juridiskt bindande

Läs mer

PBL (2010:900) 4 kap 17

PBL (2010:900) 4 kap 17 PBL (2010:900) 4 kap 17 I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-11-21 Diarienummer:2010-061 BN Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Fiber i Hällstad Checkens namn Hällstad Fiberförening ekonomisk förening

Läs mer

Förslag till fortsatt planeringsarbete beträffande utveckling av Svartsö

Förslag till fortsatt planeringsarbete beträffande utveckling av Svartsö Diarienummer: 05KS/0109 Datum: 2012-09-24 Handläggare: Kristina Adolfsson Kontor/ Enhet: Planenheten E-post: kristina.adolfsson@varmdo.se Samhällsplaneringsnämnden Förslag till fortsatt planeringsarbete

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun

Mörbylånga kommun. Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning. Bildkälla: Infovisare Mörbylånga kommun Ändring av detaljplan för Björnhovda 3:15 m.fl. - Tillägg till planbeskrivning Bildkälla: Infovisare Mörbylånga 1 (2) Innehåll Förutsättningar 3 Bakgrund 3 Tillägg till detaljplanen 3 Planprocessen 3 Planens

Läs mer

S 381 Lasarettet Laga kraft

S 381 Lasarettet Laga kraft Ändring av detaljplan för LASARETTET Karlskrona kommun. Blekinge län. Dnr: PLAN.2014.1457 Tillägg till PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör följande handlingar: Planhandlingar fastställda

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt?

Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Timrå Kommun Miljö & Byggkontoret Planprocessen Effektivit, rättssäkert och demokratiskt? Inledning En detaljplan skapas för en mindre del av kommunen, ofta ett kvarter eller några fastigheter. I planen

Läs mer

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40

Barn- och bildningsnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 Sida 1 (8) Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 1 (8) Plats och tid Beslutande Bäckhammarskolan Ramnäs Måndag 21 maj, kl. 15.00 16.40 Kennet Hedlund (S), ordförande Inga-Lill Ohldin (S) Kjell Krüger(S) Regina Ericsson (S) Johanna Olofsson (M) Göran

Läs mer

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret

Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan 1100 K. Standardförfarande, KS 2014/0579 Samhällsbyggnadskontoret TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Antagandehandling Tillhörande ändr ing av byggnadsplan för del av Sim långsdalens sam hälle (Breared 1:105, 1:191 och 1:194), Plan 473 Simlångsdalen, HALMSTADS KOMMUN Plan

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA

DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA KS/2014/497 GRANSKNINGSUTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GULDFISKEN 1 MED FLERA HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN Aktuellt detaljplanområde markerat med heldragen röd linje. ANTAGANDEHANDLING 2015-01-30 BAKGRUND

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Gårdarna runt sjön Turismcheckens namn Näringsliv Ulricehamn AB Sökande (Namn/Förening) Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för

Läs mer

Arbete med detaljplanering i Ale kommun

Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering i Ale kommun Arbete med detaljplanering innebär att kommunen prövar markens lämplighet för bebyggelse enligt exploatörens/markägarens ansökan och enligt Plan- och bygglagen.

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck. Förstudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronställen i Sjuhärad Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2010-03-19 Diarienummer:2008-009 S Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Förudie Guide/Hemsida till miljövänliga/ekologiska smultronällen i Sjuhärad Företagscheckens

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer