KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 08:30 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Information om fiberinfrastruktur Rolf Sannebjörk 3 Verksamhetsrapport - Kommunala Rådet för personer med funktionshinder Anna-Lisa Joona sep.bil 1 Antagande av detaljplan Patan och del av Haparanda 29:31 KS 2013/517 Göran Wigren 5 Upphandlingsärende Bryggor Sandskär - EU-projekt Bottenvikens skärgård Förslag på ledamöter till styrelsen för Tornedalens museum BUN 2013/156 Göran Wigren Kåre Strömbäck 7 6 sep.bil 2 Kulturplan BUN 2013/96 Jytte Rydiger sep.bil 3 Ansökan om kommunalt deltagande för programperioden Leader Tornedalen KS 2014/36 Jytte Rydiger Ansökan om mandat för bildande av ett område för Lokalt Ledd Utveckling Mare Boreale Ansökan om bidrag för projekt Skärgårdsteater KS 2014/35 KS 2014/139 Jytte Rydiger Jytte Rydiger sep.bil 4 Ansökan om stöd för utvecklingen av teater- och turismkonceptet "Haparanda Världens Nålsöga" KS 2014/168 Jytte Rydiger Finansiering för deltagande i projektet "Medvetandegöra konsten" 2012 KS 2012/173 Nadja Lukin 13 Sep. bil 5 Överförmyndarens verksamhetsplan 2014 KS 2014/165 Gunilla Tornberg Redovisning av antal sökande Feriearbeten sommaren 2014 KS 2014/90 Tommi Slunga Svar till Patientnämnden KS 2014/55 Tommi Slunga Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(3) sep.bil 6 Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk (Förslag April 2014) KS 2014/143 Tommi Slunga sep.bil 7-8 Avfallsplan och renhållningsordning för Haparanda kommun KS 2014/130 Sofia Rosendahl Ekonomisk månadsrapport KS Nadja Lukin Nyttjande av hembud angående försäljning av aktier i IUC Norrbotten AB Avtal angående problem med isande tak Stadshotellet KS 2014/161 KS 2013/345 Hans Kenttä Björn Johansson 21 Upphandlingsärenden Björn Johansson 22 Samarbetsavtal Resecentrum Nadja Lukin Ansökan om ekonomiskt bidrag Classic Motor Meet KS 2014/117 Gunnel Simu sep.bil 9 Fortsatt medlemskap i HÖN KS 2014/124 Gunnel Simu 25 KS Mål 2014 Gunnel Simu Svar på Motion från Sven Tornberg (C): Bättre skyltning till kommunens byar Medborgarförslag. Önskemål om skoterled på f.d. järnvägen Haparanda - Karungi Morjärv Medborgarförslag: Tillhandahålla hjärtstartare i byarna i kommunen KS 2013/430 KS 2013/117 KS 2013/13 Göran Wigren Göran Wigren Eine Pirilä 29 Kommunalrådets rapport Gunnel Simu 30 Kommunchefens rapport Nadja Lukin 31 Delegationsbeslut 32 Delgivningar 33 sep. bil 10 Protokoll från KsAu Enligt uppdrag Eine Pirilä sekreterare

3 HAPARANDA STAD KsAu 66 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 Antagande av Patan detaljplan Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Kv Patan och del av Haparanda 29:31. Ärendebeskrivning Göran Wigren föredrar. Planens syfte och huvuddrag: Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan och del av fastigheten Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajaila i Haparanda och Torneå. Inom området kommer erforderligt antal parkeringsplatser att anordnas i parkeringskällare och parkeringshus. Planen handläggs med normalt planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Strandskydd, generellt och utökat Strandskydd berörs och föreslås upphävas inom berörda delar. Behovsbedömning av MKB Kommunen har gjort bedömningen att planen antas ha betydande miljöpåverkan och detaljplanen åtföljs därför av en miljökonsekvensbeskrivning. Samrådstid: Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslutsunderlag KS 2013/517 Expediering KS KF Göran Wigren Justerare

4 ^i^r ^'S ^ 1 ^^5 l ^. ^? s^ KV PATAN, Del av Haparanda 29:31 GIi/4NS^CNINGSUTLA^TAN E PBL 5t23^'- DETALJPLAN FÖR KV PATAN 4CH DEL AV HAPARANDA 29:31 Haparanda kommun Norrbottens län Handlingar... 2 GÄLLANDE PLANER... 2 Översiktsytan Områdesbestämmelser... 2 Detaljplaner, gällande och närliggande... 2 Planprogram... 2 Vattendom... 3 Kommunala beslut... 3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILIÖBEDÖMNING..,.. 3 STRANDSKYDD... 3 LANDSKAPSBILDSSKYDD... 4 GRANSKNINGEN... 4 Inkomna yttranden under Granskningen... 4 Granskningens ställningstagande enligt PBL... 5 Synpunkter enligt PBL sam inte blivit tillgodosedda under granskningen eller det tidigare samrådet... 5 Förändringari planhandlingarna inför antagandet... S FORTSATT HANDLÄGGNING ENLIGT PBL... 6 Antagande av detaljplanen, PBL 5: Laga kraft, PBL 5: Medverkande tjänstemän AMRÅDET... 4 Inkomna yttranden under samrådet... 4 Samrådets ställningstagande enligt PBL... 4 l Synpunkter enligt P8L som inte blivit tillgodosedda under Samrådet... Q 1(6)

5 KV PATAN, Del av kaparanda 29:31 Gifi^ I^SKNI1+lGSUTLÅ'^"Ai^l E PAL 523 HANp^IN^^1^t^^ t^; Granskningsutlåtande.?.. ;i. Översiktsplan Gällande översiktsplan, antagen , fördjupning centralorten redovisar området för centrumverksamhet. Områdesbestämmelser Inga områdesbestämmelser finns för planområdet. Detaljplaner, gällande och närliggande Flertalet detaljplaner berör området och angränsar till området. Berörda deta ]jpianer är: - Gällande detaljplan är Detaljplan för KV PATAN, handel, lokalgata samt väg E4, antagen Ersätts av ny detaljplan för kv Patan. - Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV HÅVEN, resecentra, kontor, lokalgata, vandringsled, antagen 200$ Ny detaljplan för kv Patan ersätter lokalgatan (Grannigatan). - Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV PATAN, handelsbodar antagen Ersätts av ny detaljplan för KV PATAN. - Detaljplan för Haparanda Stad Del 1, antagen Del av grönområdet mot älven ersätts av ny detaljplan fdr kv Patan. Angränsande detaljplaner är: - Detaljplan för STORGATANS FÖRLÄNGNING antagen Detaljplanen reglerar lokalgatans sträckning samt tillhörande rondell och gc-vägar. - Detaljplan för KV ÅRAN OCH NÄTET, centrumverksamhet och bostäder, antagen Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV DOBBEN (Seniorboende) antagen Planen medger bostadsbebyggelse ifem våningar med anslutning till översvämningsbågen som löper mellan Haparanda och Torneå. Denna detaljplan ansluter till planområdets södra del på översvämningsbågen. Angränsande finsk detaljplan för På Gränsen Rajallas södra del, Suensaari, kvarteret 17 (laga kraft ) anger motsvarande markanvändning som i föreslagen ny detaljplan på svensk sida. Detaljplanen anger centrumverksamhet samt ger två högre byggrätter om tio våningar, dels en i torgets norra del samt en byggrätt invid gränsbågen. Det finska kvarteret är bebyggt med ett köpcentrum med handel i två våningar ovanpå en källarvåning med bilparkering. Köpcentrumet (invigt 2008) är byggt direkt emot kanalen och torget. De högre byggrätten är ännu inte utnyttjade. Kvarteret 16 i På Gränsen Rajallas norra del medger bostadsbebyggelse och är bebyggt. Torneå stad har inlett sin detaljplanändring för kvarteret 17 för att möjliggöra exploateringens finska del. Planprövningen inleddes Planprövningarna kommer därmed att löpa parallellt genom hela processen. Planprogram Föreslagen detaljplan har stöd i gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan "På Gränsen", gällande svensk detaljplan, vattendom samt gällande detaljplan på finska sidan. Planeringen har därför inletts med samråd. 2{6)

6 KV FATAN, Del av Haparanda 29:31 ear NS^(^1iri^c7su^rN,.,^4T^ ni E ^^iä. å:23 Vattendom Vattendom för På Gränsen-området och dess projektering har meddelats av Finsk-Svenska Gränsäivskommissianen, , M25/O1, domen har behandlat frågan om Natura Domen anger ari anläggning skall utformas så att det klarar vattenståndet NN +4,35 m, d v s RH00 +4,15 m och RH ,15 m. Projektet har getts förlängd arbetstid genom dom Vattendom för Stadsvikens inflöde genom inpumpning av vatten från Torneälven, reglerat utflöde från södra delen av viken till älven liksom vattenomsättningen iviken regleras i dom meddelad av Finsk- -Svenska Gränsälvskommissionen, , M19/96. Ingen av dessa parametrar påverkas. Den tekniska regleringen med dammar och inpumpning av älvvatten i Näränperä är färdigställd och medför att vattenytan kan hållas på tillräckligt hög nivå för att undvika olägenheter. Vattenytan upprätthålls med dammar vid utloppet till älven Kommunala beslut Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanarbetet. s3^,! t^`^ ^^^ - ^ a...., ' i t- i^} ir d T ^4 (S#- SrJ ^^k'i.^t^ii^^^ilkl7^a^, 1+åe^I,T^!)7x^rl'.1^,M.!^^'t.^^^^^^?I,LIÅ^^^^^'t+ Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan, vilket medför att en miljöbedöinningrned miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver utföras. Behovsbedömningen gjordes för kvarteren Fatan, Reven och Tinan i samband med framtagandet av gällande detaljplan för Fatan. De miljöaspekter som särskilt skulle belysas var naturmiljö, vatten, landskapsbild, buller och säkerhet farligt gods samt nytt trafiksystem. Länsstyrelsens har i sitt svar delat kommunens bedömning att planen kan innebära betydande miljöpåverkan. En MKB togs därmed fram med ovan nämnda avgränsning. Ny MKB tillhörande förslag till ny detaljplan har samma avgränsning som tidigare upprättad MKB men utgår från nuvarande förutsättningar.,_ ^^J >r^,4r,^lh^! i;i1^^^^7^.1 ^.rti^^^" f ^! 3 "^i.', ^',.r.:.; '. ^ ^.` i,il.i ^'% i:. ^... l ^. ^y ,.. ^. ^ +..?;. S. (. Planområdet ligger i anslutning till vattendrag (Torne Älv) och ca 3000 meter från Bottenvikskusten. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan men återinträder när ny detaljplan tas fram. Särskilda skäl enligt miljöbalken för upphävandet av strandskyddet i detaljplanen: - Anläggningen är viktig för tätortsutveckling av orten Haparanda, Miljöbalken 7:18 c5 Planens syfte i förhållande till strandskyddet: - Ändamålsenlig ändring av användningen kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs - Utbyggnad är i direkt anslutning till befintliga stadscentrum med centrumbebyggelse på såväl svensk som finsk sida. - Exploateringen av området har liten inverkan på växt och djurliv - Utbyggnad av området berör ej.det rörliga friluftslivet - Detaljplanen har ingen betydande negativ påverkan på riksintressen eller andra skyddade områden eller skyddade/hatade arter. - Området som skall bebyggas är helt avskilt från strandområden av nationell väg E4 i söder och av lokalgatan Grannigatan i norr och väster samt centrumbebyggelse/köpcenter i öster. Avvägning av strandskyddets syfte för djur och växtliv: - Området innehåller inga för kommunen/närområdet ovanliga naturtyper eller biotoper. - Området innehåller inga opåverkade känsliga naturtyper. - Inga skyddsvärde naturtyper eller arter berörs. - Miljön i planområdet är påverkad av bebyggelse/verksamhet och i anspråktaget 3(6}

7 KV WATAN, Del av Haparanda 2y:31 ^^^^^(^^i1^r^^ivt^.^iq^ ^ P et`. pj;2s Avvägning av strandskyddets syfte för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten: - Inga funktioner som t yggar allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas negativt. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte påverkar strandskyddets syften negativt. Kommunen bedömer att växt- och djurliv inte påverkas negativt av den fortsatta verksamheten på platsen. Landskapsbildsskydd berörs ej. r ^.,y t tc} s I 3 ^, 13 }^..>e 1>.R,.. tx ^ri^.v...r i} Sf.t i,ft'^.", ^...: 2..^ ,..^?.r..x.C ffi. ^^SS..n5^.i t4.frn i ^.`. r.,t^ 4i rl`is_iti Har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, riskanalys och fastighetsförteckning enligt Plan och bygglagen. Har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits tillgänglig på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet, Inkomna yttranden under samrådet Under tiden inkom totalt 10 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande. Samrådets ställningstagande enligt PBL Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och tillgodosedda. Synpunkter enligt PBI. som inte blivit tillgodosedda under Samrådet Samrådet: Inga. IG:N^^i^1i^^^^ Granskning har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och fastighetsförteckning enligt Plan och Bygglagen. Granskningen har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Granskningen har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits för granskning på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet, Inkomna yttranden under Granskningen Under granskningstiden inkom totalt 4 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande. Yl, Länsstyrelsen Länsstyrelsen har inte några ytterligare synpunkter utöver det som framfördes i samrådsyttrandet. Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 ^' PBL. Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplan behöver prövas enligt 11 kap 10 plan- och bygglagen. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändr ingar av planförslaget. a(s)

8 KV PATAN, qel av Haparanda 29:31 Gi^ ^s%e^^^i^$ur^.åtwn^^ P ^^ 5;23 Y2. Torneå stad, Tekniska nämnden, , 46. Översättning Stadsarkitekt Jarmo Lokro: Tekniska nämnden konstaterar, att detaljplanen för kvartetet Patan följer städernas gemensamma visioner och mål. När planen genomförs, kommer Tornlos och Haparandas innersta stadskärnor att bilda en fungerande helhet, vilket varit städernas mål sedan starten för på Gränsen-Rajalla-projektet, d v s från slutet av 1990-talet. Tekniska nämnden : Godkändes. Kommentar; Haparanda delar Totneå stads syn på att detta fullföljer städernas gemensamma planering av På Gränsen Rajalla området och är viktigt för städernas gemensamma utveckling. Yttrandetföranleder inga ändringar av planförslaget. Y3, Kommunstyrelsen, , Haparanda stad Kommunstyrelsen har tagit del av granskningshandtingarnaodr har inget att erinra. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Y4, Trafikverket, Trafikverket har inga nya synpunkter än det som redan har fram%ris i samrådsskedet. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Y5, Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Granskningens ställningstagande enligt PBL Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och till största del tillgodosedda. Synpunkter enligt BL som inte biål it tållg:.d sedda under granskningen eller det tidigare samrådet Granskningen: Inga, Samrådet: Inga. Förändringar i planhandlingarna inför antagandet Inga ändringar görs. 5{6)

9 KV PA7AN, Del av Haparanda 29:31 ialialllsi^ivlngsljtl14t^!r!!å^ PBL 5:23 A'^^" ^^, '.,,.tr: FF, 4 t}^.. Antagande av detaljplanen, PBL 5:29 Planen kan behandlas/antas av Kommunfullmäktige våren/sommåren Beslutet om att anta planen anslås på kommunal anslagstavla, samt sänds i brev med besvärshänvisning till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig om planen senast under granskningen och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, Laga kraft, PBL 5:31 När baslutet om att anta planen vunnit laga kraft sänds planhandlinga^ma med laga kraft datum till Länsstyrelsen och Lantmäteriet. bitr ^fr 6^^^' Tf.^itil.^J^r }^JÅ^S^^I^+1^1^`f} 'i ^, z._-^, S ^z-, i rsf:k 1, ^1,;^{ -^( F ^ ^ ^^ ^.^J;..^.._t....,...,.. t..._.at..n..^...,..,,....,,. fv.,.ti r>.fst...cs....^,,r. _.^.Ss...^,. Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda kommun. Upprättad (fi)

10 PLANKARTA ^f Zd/ ^/ / 7 Grundkarta Csl av Haparanda 29:31. Pa?an: Mjärden m,r Haparar.dz tummur:, VorrGOltens län,enee vespa a,«uw.c.en.o.kiabn D K PLANBESTÅåMMELSER om^aean n a n.mnw.na. ca^edmnam. erae mnmy am anamn,e aru^ui.n. e.aumm«,.r rart e.i.^.ny qa ermom n«a geromnae^ GRÄNSER - aomeanw,en.+ i V -^ UTFORMNING AV ALLM %INNA PLATSER M Gårwiwrei m,r W w^.^an..ka,e' ^e=akne ^wv,aa^,wn UTNYTTJAN DEGRAD/FASTIGHETSINDELNING s,anv aaawr.a i m^wan man e, 000 Glrw bunw,eal m'uner man E{pnskaPSgåna ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser 0 LoxxcATA cagatanc GAGATA 0 ^ngrcpc TOPG O Kvartersmark f Ganbum I Vattenområden I I BEGRÅNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE a mo ^a,a easenvw rra^mån, ^m.^aaa Ganamraesvam _ PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE cayw a0m rnaaayaa e. c.m,ame.nvyy«a>. rn nap Utformning nwa.kar.^. mn«a.e mai«. xr>arn ea^wam e^n,«ar a.«naow«carevarx u rra.kn.ei anw.a na An'aee rmk Byggnadsteknik rn nav a ^ sa ^^a awaiaa m,ur<s m^e^'.«aa a ^^^a.v. «n^a:,mi:^å^. r^^, å.a ^å wma:i a0råls orenmee metertal el,xrewl EnneWa EI b. 0, Fdnsla 4a' i ujomayaunensimems lm an laminera g. rykef OrA mopea.å0 epeear We rinn r. ceneum orn akaa PMerbe tippel vaaenamåae P mmia00n^^u^ ^as^sm (ahiaaol ake!i auras nanwi xonswkron. se wneevrlmke. Nw ADMINISTRATIVA BEST %IMMELSER Genomtörandetid GemmlraMe er t0 år lien een dag planen NnrorlpaFraP Strandskydd a slmro,kpe^pa^ån ö ^ww ^neaavm,^ ubakons.k.am^m^m Detaljplan fär swa. r : rooo care rawy^«aan.e y am..ax^^. reawarama q q KV PATAN och Del av Haparanda 29:31 Napa2nda Norrbaden Anlagantlebantlling 2oia-oz-ze v rart veren M«s^mee - ^^rewer samm1a^wanaam Napa^anea karmen MAF AnOekemaaprlg ö ö Beaw^wawm linrons V

11 KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 12 Diarienummer BUN 2013/156 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum Beslut Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå Barn- och ungomsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att alltid i början av en mandatperiod utse ledamöter till styrelsen för Tordedalens museum. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå att Barn- och ungdomsnämnden nominerar ledamöter enligt följande: Socialdemokraterna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare och övrriga partier nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare för resten av denna mandatperiod. Ärendetext Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (Tornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneå stad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utser Torneå stad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och undomsnämnden att komma med ett förslag till Kommunstyrelsen att föreslå till kkmmunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum.

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer BUN 2013/156 Jytte Rydiger Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå Barn- och ungomsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att alltid i början av en mandatperiod utse ledamöter till styrelsen för Tordedalens museum. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå att Barn- och ungdomsnämnden nominerar ledamöter enligt följande: Socialdemokraterna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare och övrriga partier nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare för resten av denna mandatperiod. Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (Tornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneå stad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utser Torneå stad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra barn- och undomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Jytte Rydiger Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

13 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 37 Diarienummer BUN 2013/96 Kulturplan Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Kulturplan för Ärendetext Förslag till kulturplan för Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att göra redaktionella förändringar i texten och föreslå Kommunfullmäktige att anta Kulturplanen för

14 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 25 KsAu 71 Ansökan om kommunalt deltagande för programperioden Leader Tornedalen Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen skall delta i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Vidare beslutas att medfinansieringen sker i form av en personell resurs och att Jytte Rydiger utses som formell representant i Leader Tornedalen. Ärendebeskrivning Jytte Rydiger föredrar. Ansökan från Leader Tornedalen om kommunalt deltagande vid utformning av ny utvecklingsstrategi för programperioden Föreningen Leader Tornedalen och fiskeområdet FOG har beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete av en ny landsbygdsstrategi från Länsstyrelsen i Norrbotten. Som medfinansiering önskar man att kommunerna Pajala, Kiruna, övertorneå och Haparanda utser ett antal tjänstemän som kan medverka i arbetet inom ramen för sin arbetstid Yttrande Det är angeläget att kommunen deltar i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Målsättningen från kommunens sida bör vara att strategin har ett regionalt såväl som ett lokalt perspektiv där kommunens vision tas i beaktande. En medfinansiering i form av en personell resurs är att rekommendera. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen skall delta i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Vidare beslutas att medfinansieringen sker i form av en personell resurs och att Jytte Rydiger utses som formell representant i Leader Tornedalen. Beslutsunderlag KS 2014/36 Justerare

15 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 26 Expediering KS Jytte Rydiger Leader Tornedalen Justerare

16 11^ HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum Kulturchef, Jytte Rudiger Ärende Ansökan från Leader Tornedalen om kommunalt deltagande vid utformning av ny utvecklingsstrategi för programperioden Bakgrund Föreningen Leader Tornedalen och fiskeområdet FOG har beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete av en ny landsbygdsstrategi från Länsstyrelsen i Norrbotten. Som medfinansiering önskar man att kommunerna Pajala, Kiruna, Övertorneå och Haparanda utser ett antal tjänstemän som kan medverka i arbetet inom ramen för sin arbetstid. Yttrande Det är angeläget att kommunen deltar i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Målsättningen från kommunens sida bör vara att strategin har ett regionalt såväl som ett lokalt perspektiv där kommunens vision tas i beaktande. En medfinansiering iform av en personell resurs är att rekommendera. Enligt uppdrag Jytte Rudiger

17 HAPARANDA STAD KsAu 72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 27 Ansökan om mandat för bildande av ett område för Lokalt Ledd Utveckling Mare Bareale Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Mare Bareales önskan om vidare mandat samt att angivna frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Vidare beslutas att Jytte Rydiger utses till representant i Mare Boreale. Ärendebeskrivning Jytte Rydiger föredrar. styrelsen för Mare Bareale önskar utöka samarbetsområdet med ytterligare två kommuner i samband med framtagning och etablering av ny landsbygdsstrategi inom LLU (Lokalt Ledd Utveckling) Bakgrund Mare Bareale har under programperioden bedrivit Leaderarbete i kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Med följande ansökan önskar man inkludera Boden och Älvsbyns kommuner. Syftet är i huvudsak att skapa en smidigare administration inför kommande programperiod Yttrande En förändring av områdesstorlek kan säkerligen vara till nytta urett administrativt perspektiv och ligger väl i linje med de europeiska territoriella målen. Det är dock viktigt att beakta följande utmaningar i kommande strategiarbete sett utrett kommunalt perspektiv: skärgårdsprägeln bör få en lite annan inriktning då de tillkommande kommunerna är inlandskommuner. strategin kan riskera att omfamna "för mycket". Det geografiska avståndet mellan kommunerna ökar. Det blir längre till rådgivning och stöd för lokala grupper vilket tarvar en genomtänkt struktur för såväl administration som projektrådgivning lokalt. Viktigt att vara tydlig med hur det lokala arbetet och förankringen kommer att genomföras. Erfarenheter från tidigare programperiod riskerar försvinna då inriktningen blir att "ett nytt område". Hur tas erfarenheter och förstudier tillvara i kommande programperiod? Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsuskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Mare Bareales önskan om vidare mandat och att angivna frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Justerare

18 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 28 Beslutsunderlag KS 2014/35 Expediering KS Jytte Rydiger Mare Bareale Justerare

19 Irn HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum Kulturchef, Jytte Riidiger Ärende Styrelsen för Mare Boreale önskar utöka samarbetsområdet med ytterligare två kommuner i samband med framtagning och etablering av ny landsbygdsstrategi inom LLU (Lokalt Ledd Utveckling). Bakgrund Mare Boreale har under programperioden bedrivit Leaderarbete i kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Med följande ansökan önskar man inkludera Boden och Älvsbyns kommuner. Syftet är i huvudsak att skapa en smidigare administration inför kommande programperiod Yttrande En förändring av områdesstorlek kan säkerligen vara till nytta urett administrativt perspektiv och ligger väl i linje med de europeiska territoriella målen. Det är dock viktigt att beakta följande utmaningar i kommande strategiarbete sett urett kommunalt perspektiv: Skärgårdsprägeln bör få en liten annan inriktning då de tillkommande kommunerna är inlandskommuner. Strategin kan riskera att omfamna "för mycket". Det geografiska avståndet mellan kommunerna ökar. Det blir längre till rådgivning och stöd för lokala grupper vilket tarvar en genomtänkt struktur för såväl administration som projektrådgivning lokalt. Viktigt att vara tydlig med hur det lokala arbetet och förankringen kommer att genomföras. Erfarenheter från tidigare programperiod riskerar försvinna då inriktningen blir att starta "ett nytt område". Hur tas erfarenheter och förstudier tillvara i kommande programperiod? Förslag: Att KS beslutar i enlighet med Mare Boreales önskan om vidare mandat och där ovan frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Enligt uppdrag Jytte Rudiger

20 MARS BOREALE Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde samt Fyrkanten Bak rund Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på att landsbygdsutveckling ska initieras och drivas av människor som bor och verkar i bygden (underifrånperspektiv), att utveckling ska ske i samverkan mellan aktörer från privat, ideell och offentlig sektor (trepartnerskap) samt att utvecklingen ska genomsyras av nytänkande. Leader är en delidet nationella Landsbygdsprogrammet. I nuvarande programperiod har utveckling enligt Leadermetoden bedrivits i princip i hela Sverige i 63 Leaderområden. Ett Leaderområde är ett geografiskt avgränsat område med en egen strategi för områdets utveckling. Varje Leaderområde har en egen budget för landsbygdsutveckling från vilken aktörer (ideella, privata och offentliga) kan söka projektfinansiering för sina utvecklingsideer. Budgeten består av medel från Landsbygdsprogrammet samt lokal och regional offentlig medfinansiering. Nationellt har Leader hittills genom slutförda projekt skapat nya arbetstillfällen och 704 nya företag. I dessa projekt har människor i bygden bidragit med ideellt arbete till ett värde av 308 msek för att förädla och utveckla Sveriges landsbygd. En utveckling i samma takt skulle, när alla Leaderprojekt är avslutade, innebära att nya arbetstillfällen och nya företag skapats genom Leader. I nuvarande programperiod finns det sju Leaderområden inorr- och Västerbotten: Leader Tornedalen Leader Polaris Spira Fyrkanten Mare Boreale Leader Lappland Trekorn Leader Leader UrNära - Övertorneå och Pajala kommun samt delar av Haparanda och Kiruna kommun. -Jokkmokk, Gällivare, Överkalix kommun samt delar av Kiruna och Kalix kommun. -Bodens och Älvsbyns kommun samt inlandsdelen av Piteå och Luleå kommun. -kusten och skärgården i Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommun. -Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storurnan, Vilhelmina och Åsele kommun. - Malå och Norsjö kommun samt inlandsdelen av Skellefteå kommun. - Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommun. Tillsammans har det inorr- och Västerbotten beviljats finansiering till totalt 471 utvecklingsprojekt i innevarande programperiod. I dessa projekt har människor lagt ner ideell arbetstid till ett värde av drygt 66 msek. Framtiden Leader har funnits som arbetsmetod i Sverige under tre programperioder. I de två första har Leader varit en testmetod men befunnits så verkningsfull att man från kommissionens sida valt att lägga Leader som en ordinarie del av Landsbygdsprogrammet. Detta har i sin tur fallit så väl ut att kommissionen nu valt att använda metoden i de fyra fonderna Landsbygdsfonden, Havs- och Fiskefonden, Socialfonden och Regionalfonden. I kommande programperiod kommer Leader att kallas Lokalt Ledd Utveckling Mare Boreale Köpmangatan Luleå Eurape^la jpraprw IpnOen löi Wntlsbypdi 1v djinp: Europa imelterar i IMC50YpOtomrlOM

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

KOMMUNSTYRELSEN Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag 2015-03-30 kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Revisorerna

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse Tid: Måndag 2014-01-13 kl 09:00 Plats: Byskär Föredragningslista Nr Bil. Ärende Diarienr Föredragande 1 2 Val av justerare och godkännande av dagordningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse

KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse HAPARANDA STAD KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Kallelse Tid: Onsdag 2014-02-26 kl 13:00 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Ärende Diarienr Föredragande 1 Val av justerare 2 Medborgarförslag Snökanon till

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Kommunstyrelsen 2014-04-07 1 (53) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 7 april 2014, klockan 13.00 16.30. Ajournering för kaffe 14.30 14.50. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson

Läs mer

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning

Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom. Ungdomsrådet kl 15.30. 1. Val av justerare och fastställande av dagordning HAPARANDA STAD KALLELSE Kommunledningskontoret 2013-05-27 Ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ersättarna för kännedom OBS! KsAu kl 12.30 Ungdomens Hus Ärende: Muddring Hamnen på Sandskär Ledamöter

Läs mer

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003

Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Verksamhetsrapport för Regionala beredningen 2003 Årets uppdrag Regionala beredningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om medborgarnas behov kopplat till det övergripande målet

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag

Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Kallelse Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2014-03-18 Plats och tid KS-salen, Stadshuset Gävle, 2014-03-18 kl. 13.00- Fotografering av Kommunstyrelsen sker denna dag Ordförande Carina Blank Förhinder

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (73) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00-17.00 Beslutande Peter Roslund (s) ordf Johnny Åström (ns) Lars-Olof Pettersson (s) Christer Lindström (s) tj ers Rune

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Svenskt Hästmuseum förstudierapport

Svenskt Hästmuseum förstudierapport Svenskt Hästmuseum förstudierapport av Gunnar Petersson November 2009 ISBN-978-91-977299-2-5 2 Förord Uppdraget är att ge ett allsidigt underlag inför beslut att etablera ett levande svenskt hästmuseum

Läs mer

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset

Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna i kommunhuset KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2015-05-20 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSEN Tid Tisdagen den 26 maj 2015, kl 08.30 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen i kommunhuset Socialdemokraterna

Läs mer

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg

1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 1(39) Lokal utvecklingsstrategi 2014-2020 LEADER Östra Skaraborg 2(39) Lokal utvecklingsstrategi för Leader Östra Skaraborg Sammanfattning Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg är

Läs mer

Programmet Lokala Servicelösningar

Programmet Lokala Servicelösningar Bilaga 2 Programmet Lokala Servicelösningar Projektpresentation 2012-01-26 Innehåller en sammanställning av den projektpresentation som presenteras via karta på Tillväxtverkets webbsida. Senast ändrad

Läs mer

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!!

OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! SBN 2015 04 21 Kallelse till sammanträde med Samhällsbyggnadsnämnden Tid: Tisdagen den 21 april 2015, kl 14:00 Plats: OBS SAMMANTRÄDESRUMMET I VITA KOMMUNHUSET!! Dnr Information: 1. Byggenheten informerar

Läs mer

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN

[T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN [T] Uppvidinge V,4~^f KOMMUN Kallelse/underrättelse 2014-11-25 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2014-12-02 Tid: 13.00 Plats: Kommunhuset, sal Storasjö Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Utveckling genom Utbyte

Utveckling genom Utbyte Utveckling genom Utbyte Jämförande utvärdering mellan områdena Leader Södra Fjällen och Leader Åres Gröna Dalar inom Landsbygdsprogrammet 2007-2013. 2014-09-02 Gunvor Sundin INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANTTNING

Läs mer

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten

Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont. - en utvärdering av Leader Höga kusten Om landsbygdsutveckling och byråkrati på gott och ont - en utvärdering av Leader Höga kusten Vi har haft förmånen att få fördjupa oss i leader och i Leader Höga kusten i synnerhet. Det har varit många

Läs mer

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg

Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Leader d l Landskapsbilder: N-A Andersson; Konsertbild: SommarRock; Valborgsbål: Svedala kommun; Workshopbild A Ranger & K Westerberg Utvecklingsstrategi för Leader Söderslätt mellan 2008 och 2013 I Leader

Läs mer

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014

Ett LAG:arbete inom Leader Gotland. Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Ett LAG:arbete inom Leader Gotland Leader Gotlands omvärldsanalys 2012 2014 Förord LAG ordförande Ola Lindvall reflekterar För att stärka LAG:s, styrelsen i Leader Gotlands styrelse, kunskap och förutsättningar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2015-02-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2015-02-18, kl. 08.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Kommunstyrelsen FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50.

1(48) Sammanträdesprotokoll 2013-02-25. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50. Sammanträdesprotokoll 1(48) 2013-02-25 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08 30-16.50 ande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) 44, 46-53, 60, 62,

Läs mer