KOMMUNSTYRELSEN Kallelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNSTYRELSEN Kallelse"

Transkript

1 HAPARANDA STAD KOMMUNSTYRELSEN Kallelse Tid: Måndag kl 08:30 Plats: Hamnskär Föredragningslista Nr Bil Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen 2 Information om fiberinfrastruktur Rolf Sannebjörk 3 Verksamhetsrapport - Kommunala Rådet för personer med funktionshinder Anna-Lisa Joona sep.bil 1 Antagande av detaljplan Patan och del av Haparanda 29:31 KS 2013/517 Göran Wigren 5 Upphandlingsärende Bryggor Sandskär - EU-projekt Bottenvikens skärgård Förslag på ledamöter till styrelsen för Tornedalens museum BUN 2013/156 Göran Wigren Kåre Strömbäck 7 6 sep.bil 2 Kulturplan BUN 2013/96 Jytte Rydiger sep.bil 3 Ansökan om kommunalt deltagande för programperioden Leader Tornedalen KS 2014/36 Jytte Rydiger Ansökan om mandat för bildande av ett område för Lokalt Ledd Utveckling Mare Boreale Ansökan om bidrag för projekt Skärgårdsteater KS 2014/35 KS 2014/139 Jytte Rydiger Jytte Rydiger sep.bil 4 Ansökan om stöd för utvecklingen av teater- och turismkonceptet "Haparanda Världens Nålsöga" KS 2014/168 Jytte Rydiger Finansiering för deltagande i projektet "Medvetandegöra konsten" 2012 KS 2012/173 Nadja Lukin 13 Sep. bil 5 Överförmyndarens verksamhetsplan 2014 KS 2014/165 Gunilla Tornberg Redovisning av antal sökande Feriearbeten sommaren 2014 KS 2014/90 Tommi Slunga Svar till Patientnämnden KS 2014/55 Tommi Slunga Postadress: Haparanda kommun Haparanda Besöksadress: Torget 9 Haparanda Telefon: E-post/Hemsida

2 2(3) sep.bil 6 Program för nationella minoriteter och minoritetsspråk (Förslag April 2014) KS 2014/143 Tommi Slunga sep.bil 7-8 Avfallsplan och renhållningsordning för Haparanda kommun KS 2014/130 Sofia Rosendahl Ekonomisk månadsrapport KS Nadja Lukin Nyttjande av hembud angående försäljning av aktier i IUC Norrbotten AB Avtal angående problem med isande tak Stadshotellet KS 2014/161 KS 2013/345 Hans Kenttä Björn Johansson 21 Upphandlingsärenden Björn Johansson 22 Samarbetsavtal Resecentrum Nadja Lukin Ansökan om ekonomiskt bidrag Classic Motor Meet KS 2014/117 Gunnel Simu sep.bil 9 Fortsatt medlemskap i HÖN KS 2014/124 Gunnel Simu 25 KS Mål 2014 Gunnel Simu Svar på Motion från Sven Tornberg (C): Bättre skyltning till kommunens byar Medborgarförslag. Önskemål om skoterled på f.d. järnvägen Haparanda - Karungi Morjärv Medborgarförslag: Tillhandahålla hjärtstartare i byarna i kommunen KS 2013/430 KS 2013/117 KS 2013/13 Göran Wigren Göran Wigren Eine Pirilä 29 Kommunalrådets rapport Gunnel Simu 30 Kommunchefens rapport Nadja Lukin 31 Delegationsbeslut 32 Delgivningar 33 sep. bil 10 Protokoll från KsAu Enligt uppdrag Eine Pirilä sekreterare

3 HAPARANDA STAD KsAu 66 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 19 Antagande av Patan detaljplan Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen för Kv Patan och del av Haparanda 29:31. Ärendebeskrivning Göran Wigren föredrar. Planens syfte och huvuddrag: Planens syfte är att ge möjlighet för centrumverksamheter såsom handel, hotell, kontor, skola, biograf, restauranger och arena i kvarteret Patan och del av fastigheten Haparanda 29:31 inom området På Gränsen Rajaila i Haparanda och Torneå. Inom området kommer erforderligt antal parkeringsplatser att anordnas i parkeringskällare och parkeringshus. Planen handläggs med normalt planförfarande. Handlingarna består av Plankarta, Planbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning, Grundkarta samt Fastighetsförteckning. Strandskydd, generellt och utökat Strandskydd berörs och föreslås upphävas inom berörda delar. Behovsbedömning av MKB Kommunen har gjort bedömningen att planen antas ha betydande miljöpåverkan och detaljplanen åtföljs därför av en miljökonsekvensbeskrivning. Samrådstid: Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Beslutsunderlag KS 2013/517 Expediering KS KF Göran Wigren Justerare

4 ^i^r ^'S ^ 1 ^^5 l ^. ^? s^ KV PATAN, Del av Haparanda 29:31 GIi/4NS^CNINGSUTLA^TAN E PBL 5t23^'- DETALJPLAN FÖR KV PATAN 4CH DEL AV HAPARANDA 29:31 Haparanda kommun Norrbottens län Handlingar... 2 GÄLLANDE PLANER... 2 Översiktsytan Områdesbestämmelser... 2 Detaljplaner, gällande och närliggande... 2 Planprogram... 2 Vattendom... 3 Kommunala beslut... 3 BEHOVSBEDÖMNING AV MILIÖBEDÖMNING..,.. 3 STRANDSKYDD... 3 LANDSKAPSBILDSSKYDD... 4 GRANSKNINGEN... 4 Inkomna yttranden under Granskningen... 4 Granskningens ställningstagande enligt PBL... 5 Synpunkter enligt PBL sam inte blivit tillgodosedda under granskningen eller det tidigare samrådet... 5 Förändringari planhandlingarna inför antagandet... S FORTSATT HANDLÄGGNING ENLIGT PBL... 6 Antagande av detaljplanen, PBL 5: Laga kraft, PBL 5: Medverkande tjänstemän AMRÅDET... 4 Inkomna yttranden under samrådet... 4 Samrådets ställningstagande enligt PBL... 4 l Synpunkter enligt P8L som inte blivit tillgodosedda under Samrådet... Q 1(6)

5 KV PATAN, Del av kaparanda 29:31 Gifi^ I^SKNI1+lGSUTLÅ'^"Ai^l E PAL 523 HANp^IN^^1^t^^ t^; Granskningsutlåtande.?.. ;i. Översiktsplan Gällande översiktsplan, antagen , fördjupning centralorten redovisar området för centrumverksamhet. Områdesbestämmelser Inga områdesbestämmelser finns för planområdet. Detaljplaner, gällande och närliggande Flertalet detaljplaner berör området och angränsar till området. Berörda deta ]jpianer är: - Gällande detaljplan är Detaljplan för KV PATAN, handel, lokalgata samt väg E4, antagen Ersätts av ny detaljplan för kv Patan. - Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV HÅVEN, resecentra, kontor, lokalgata, vandringsled, antagen 200$ Ny detaljplan för kv Patan ersätter lokalgatan (Grannigatan). - Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV PATAN, handelsbodar antagen Ersätts av ny detaljplan för KV PATAN. - Detaljplan för Haparanda Stad Del 1, antagen Del av grönområdet mot älven ersätts av ny detaljplan fdr kv Patan. Angränsande detaljplaner är: - Detaljplan för STORGATANS FÖRLÄNGNING antagen Detaljplanen reglerar lokalgatans sträckning samt tillhörande rondell och gc-vägar. - Detaljplan för KV ÅRAN OCH NÄTET, centrumverksamhet och bostäder, antagen Detaljplan för del av Haparanda 29:31, KV DOBBEN (Seniorboende) antagen Planen medger bostadsbebyggelse ifem våningar med anslutning till översvämningsbågen som löper mellan Haparanda och Torneå. Denna detaljplan ansluter till planområdets södra del på översvämningsbågen. Angränsande finsk detaljplan för På Gränsen Rajallas södra del, Suensaari, kvarteret 17 (laga kraft ) anger motsvarande markanvändning som i föreslagen ny detaljplan på svensk sida. Detaljplanen anger centrumverksamhet samt ger två högre byggrätter om tio våningar, dels en i torgets norra del samt en byggrätt invid gränsbågen. Det finska kvarteret är bebyggt med ett köpcentrum med handel i två våningar ovanpå en källarvåning med bilparkering. Köpcentrumet (invigt 2008) är byggt direkt emot kanalen och torget. De högre byggrätten är ännu inte utnyttjade. Kvarteret 16 i På Gränsen Rajallas norra del medger bostadsbebyggelse och är bebyggt. Torneå stad har inlett sin detaljplanändring för kvarteret 17 för att möjliggöra exploateringens finska del. Planprövningen inleddes Planprövningarna kommer därmed att löpa parallellt genom hela processen. Planprogram Föreslagen detaljplan har stöd i gällande översiktsplan, fördjupad översiktsplan "På Gränsen", gällande svensk detaljplan, vattendom samt gällande detaljplan på finska sidan. Planeringen har därför inletts med samråd. 2{6)

6 KV FATAN, Del av Haparanda 29:31 ear NS^(^1iri^c7su^rN,.,^4T^ ni E ^^iä. å:23 Vattendom Vattendom för På Gränsen-området och dess projektering har meddelats av Finsk-Svenska Gränsäivskommissianen, , M25/O1, domen har behandlat frågan om Natura Domen anger ari anläggning skall utformas så att det klarar vattenståndet NN +4,35 m, d v s RH00 +4,15 m och RH ,15 m. Projektet har getts förlängd arbetstid genom dom Vattendom för Stadsvikens inflöde genom inpumpning av vatten från Torneälven, reglerat utflöde från södra delen av viken till älven liksom vattenomsättningen iviken regleras i dom meddelad av Finsk- -Svenska Gränsälvskommissionen, , M19/96. Ingen av dessa parametrar påverkas. Den tekniska regleringen med dammar och inpumpning av älvvatten i Näränperä är färdigställd och medför att vattenytan kan hållas på tillräckligt hög nivå för att undvika olägenheter. Vattenytan upprätthålls med dammar vid utloppet till älven Kommunala beslut Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att uppdra till samhällsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanarbetet. s3^,! t^`^ ^^^ - ^ a...., ' i t- i^} ir d T ^4 (S#- SrJ ^^k'i.^t^ii^^^ilkl7^a^, 1+åe^I,T^!)7x^rl'.1^,M.!^^'t.^^^^^^?I,LIÅ^^^^^'t+ Kommunen har bedömt att detaljplanens genomförande kan leda till betydande miljöpåverkan, vilket medför att en miljöbedöinningrned miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver utföras. Behovsbedömningen gjordes för kvarteren Fatan, Reven och Tinan i samband med framtagandet av gällande detaljplan för Fatan. De miljöaspekter som särskilt skulle belysas var naturmiljö, vatten, landskapsbild, buller och säkerhet farligt gods samt nytt trafiksystem. Länsstyrelsens har i sitt svar delat kommunens bedömning att planen kan innebära betydande miljöpåverkan. En MKB togs därmed fram med ovan nämnda avgränsning. Ny MKB tillhörande förslag till ny detaljplan har samma avgränsning som tidigare upprättad MKB men utgår från nuvarande förutsättningar.,_ ^^J >r^,4r,^lh^! i;i1^^^^7^.1 ^.rti^^^" f ^! 3 "^i.', ^',.r.:.; '. ^ ^.` i,il.i ^'% i:. ^... l ^. ^y ,.. ^. ^ +..?;. S. (. Planområdet ligger i anslutning till vattendrag (Torne Älv) och ca 3000 meter från Bottenvikskusten. Strandskyddet är upphävt i gällande detaljplan men återinträder när ny detaljplan tas fram. Särskilda skäl enligt miljöbalken för upphävandet av strandskyddet i detaljplanen: - Anläggningen är viktig för tätortsutveckling av orten Haparanda, Miljöbalken 7:18 c5 Planens syfte i förhållande till strandskyddet: - Ändamålsenlig ändring av användningen kan inte genomföras utan att strandskyddet berörs - Utbyggnad är i direkt anslutning till befintliga stadscentrum med centrumbebyggelse på såväl svensk som finsk sida. - Exploateringen av området har liten inverkan på växt och djurliv - Utbyggnad av området berör ej.det rörliga friluftslivet - Detaljplanen har ingen betydande negativ påverkan på riksintressen eller andra skyddade områden eller skyddade/hatade arter. - Området som skall bebyggas är helt avskilt från strandområden av nationell väg E4 i söder och av lokalgatan Grannigatan i norr och väster samt centrumbebyggelse/köpcenter i öster. Avvägning av strandskyddets syfte för djur och växtliv: - Området innehåller inga för kommunen/närområdet ovanliga naturtyper eller biotoper. - Området innehåller inga opåverkade känsliga naturtyper. - Inga skyddsvärde naturtyper eller arter berörs. - Miljön i planområdet är påverkad av bebyggelse/verksamhet och i anspråktaget 3(6}

7 KV WATAN, Del av Haparanda 2y:31 ^^^^^(^^i1^r^^ivt^.^iq^ ^ P et`. pj;2s Avvägning av strandskyddets syfte för att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden genom allemansrätten: - Inga funktioner som t yggar allmänhetens tillgång till strandområdet påverkas negativt. Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte påverkar strandskyddets syften negativt. Kommunen bedömer att växt- och djurliv inte påverkas negativt av den fortsatta verksamheten på platsen. Landskapsbildsskydd berörs ej. r ^.,y t tc} s I 3 ^, 13 }^..>e 1>.R,.. tx ^ri^.v...r i} Sf.t i,ft'^.", ^...: 2..^ ,..^?.r..x.C ffi. ^^SS..n5^.i t4.frn i ^.`. r.,t^ 4i rl`is_iti Har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning, riskanalys och fastighetsförteckning enligt Plan och bygglagen. Har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits tillgänglig på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet, Inkomna yttranden under samrådet Under tiden inkom totalt 10 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande. Samrådets ställningstagande enligt PBL Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och tillgodosedda. Synpunkter enligt PBI. som inte blivit tillgodosedda under Samrådet Samrådet: Inga. IG:N^^i^1i^^^^ Granskning har utförts och omfattade plankarta, grundkarta, planbeskrivning, miljökonsekvensbeskrivning och fastighetsförteckning enligt Plan och Bygglagen. Granskningen har hållits skriftligen med fastighets- och sakägare, berörda myndigheter, berörda kommunala förvaltningar och nämnder samt närboende. Granskningen har kungjorts i ortstidningarna NSD, NK och HB. Planen har funnits för granskning på Stadshuset och på kommunens hemsida på Internet, Inkomna yttranden under Granskningen Under granskningstiden inkom totalt 4 yttranden inklusive Länsstyrelsens yttrande. Yl, Länsstyrelsen Länsstyrelsen har inte några ytterligare synpunkter utöver det som framfördes i samrådsyttrandet. Prövningsgrunderna i 11 kap. 10 ^' PBL. Länsstyrelsen har inte några invändningar mot planförslaget som skulle kunna leda till att beslutet att anta detaljplan behöver prövas enligt 11 kap 10 plan- och bygglagen. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändr ingar av planförslaget. a(s)

8 KV PATAN, qel av Haparanda 29:31 Gi^ ^s%e^^^i^$ur^.åtwn^^ P ^^ 5;23 Y2. Torneå stad, Tekniska nämnden, , 46. Översättning Stadsarkitekt Jarmo Lokro: Tekniska nämnden konstaterar, att detaljplanen för kvartetet Patan följer städernas gemensamma visioner och mål. När planen genomförs, kommer Tornlos och Haparandas innersta stadskärnor att bilda en fungerande helhet, vilket varit städernas mål sedan starten för på Gränsen-Rajalla-projektet, d v s från slutet av 1990-talet. Tekniska nämnden : Godkändes. Kommentar; Haparanda delar Totneå stads syn på att detta fullföljer städernas gemensamma planering av På Gränsen Rajalla området och är viktigt för städernas gemensamma utveckling. Yttrandetföranleder inga ändringar av planförslaget. Y3, Kommunstyrelsen, , Haparanda stad Kommunstyrelsen har tagit del av granskningshandtingarnaodr har inget att erinra. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Y4, Trafikverket, Trafikverket har inga nya synpunkter än det som redan har fram%ris i samrådsskedet. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Y5, Försvarsmakten, Högkvarteret Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende. Kommentar: Yttrandet föranleder inga ändringar av planförslaget. Granskningens ställningstagande enligt PBL Inlämnade synpunkter från sakägare har blivit bemötta och till största del tillgodosedda. Synpunkter enligt BL som inte biål it tållg:.d sedda under granskningen eller det tidigare samrådet Granskningen: Inga, Samrådet: Inga. Förändringar i planhandlingarna inför antagandet Inga ändringar görs. 5{6)

9 KV PA7AN, Del av Haparanda 29:31 ialialllsi^ivlngsljtl14t^!r!!å^ PBL 5:23 A'^^" ^^, '.,,.tr: FF, 4 t}^.. Antagande av detaljplanen, PBL 5:29 Planen kan behandlas/antas av Kommunfullmäktige våren/sommåren Beslutet om att anta planen anslås på kommunal anslagstavla, samt sänds i brev med besvärshänvisning till Länsstyrelsen och därutöver till de sakägare som yttrat sig om planen senast under granskningen och inte fått sina synpunkter tillgodosedda, Laga kraft, PBL 5:31 När baslutet om att anta planen vunnit laga kraft sänds planhandlinga^ma med laga kraft datum till Länsstyrelsen och Lantmäteriet. bitr ^fr 6^^^' Tf.^itil.^J^r }^JÅ^S^^I^+1^1^`f} 'i ^, z._-^, S ^z-, i rsf:k 1, ^1,;^{ -^( F ^ ^ ^^ ^.^J;..^.._t....,...,.. t..._.at..n..^...,..,,....,,. fv.,.ti r>.fst...cs....^,,r. _.^.Ss...^,. Planhandlingarna har upprättats av Göran Wigren vid Samhällsbyggnadskontoret, Haparanda kommun. Upprättad (fi)

10 PLANKARTA ^f Zd/ ^/ / 7 Grundkarta Csl av Haparanda 29:31. Pa?an: Mjärden m,r Haparar.dz tummur:, VorrGOltens län,enee vespa a,«uw.c.en.o.kiabn D K PLANBESTÅåMMELSER om^aean n a n.mnw.na. ca^edmnam. erae mnmy am anamn,e aru^ui.n. e.aumm«,.r rart e.i.^.ny qa ermom n«a geromnae^ GRÄNSER - aomeanw,en.+ i V -^ UTFORMNING AV ALLM %INNA PLATSER M Gårwiwrei m,r W w^.^an..ka,e' ^e=akne ^wv,aa^,wn UTNYTTJAN DEGRAD/FASTIGHETSINDELNING s,anv aaawr.a i m^wan man e, 000 Glrw bunw,eal m'uner man E{pnskaPSgåna ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN Allmänna platser 0 LoxxcATA cagatanc GAGATA 0 ^ngrcpc TOPG O Kvartersmark f Ganbum I Vattenområden I I BEGRÅNSNINGAR AV MARKENS BEBYGGANDE a mo ^a,a easenvw rra^mån, ^m.^aaa Ganamraesvam _ PLACERING, UTFORMNING, UTFÖRANDE cayw a0m rnaaayaa e. c.m,ame.nvyy«a>. rn nap Utformning nwa.kar.^. mn«a.e mai«. xr>arn ea^wam e^n,«ar a.«naow«carevarx u rra.kn.ei anw.a na An'aee rmk Byggnadsteknik rn nav a ^ sa ^^a awaiaa m,ur<s m^e^'.«aa a ^^^a.v. «n^a:,mi:^å^. r^^, å.a ^å wma:i a0råls orenmee metertal el,xrewl EnneWa EI b. 0, Fdnsla 4a' i ujomayaunensimems lm an laminera g. rykef OrA mopea.å0 epeear We rinn r. ceneum orn akaa PMerbe tippel vaaenamåae P mmia00n^^u^ ^as^sm (ahiaaol ake!i auras nanwi xonswkron. se wneevrlmke. Nw ADMINISTRATIVA BEST %IMMELSER Genomtörandetid GemmlraMe er t0 år lien een dag planen NnrorlpaFraP Strandskydd a slmro,kpe^pa^ån ö ^ww ^neaavm,^ ubakons.k.am^m^m Detaljplan fär swa. r : rooo care rawy^«aan.e y am..ax^^. reawarama q q KV PATAN och Del av Haparanda 29:31 Napa2nda Norrbaden Anlagantlebantlling 2oia-oz-ze v rart veren M«s^mee - ^^rewer samm1a^wanaam Napa^anea karmen MAF AnOekemaaprlg ö ö Beaw^wawm linrons V

11 KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 12 Diarienummer BUN 2013/156 Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum Beslut Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå Barn- och ungomsnämnden att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att alltid i början av en mandatperiod utse ledamöter till styrelsen för Tordedalens museum. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå att Barn- och ungdomsnämnden nominerar ledamöter enligt följande: Socialdemokraterna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare och övrriga partier nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare för resten av denna mandatperiod. Ärendetext Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (Tornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneå stad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utser Torneå stad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra Barn- och undomsnämnden att komma med ett förslag till Kommunstyrelsen att föreslå till kkmmunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum.

12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer BUN 2013/156 Jytte Rydiger Förslag på ledamöter till styrelsen för Haparanda Torneå museum Förslag till beslut Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå Barn- och ungomsnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att alltid i början av en mandatperiod utse ledamöter till styrelsen för Tordedalens museum. Kultur- och fritidsutskottet beslutar att föreslå att Barn- och ungdomsnämnden nominerar ledamöter enligt följande: Socialdemokraterna nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare och övrriga partier nominerar en ordinarie ledamot och en ersättare för resten av denna mandatperiod. Bakgrund och ärendebeskrivning Kommunfullmäktige i Haparanda har beslutat (KF 77) att godkänna avtalet för Torneå stads och Haparanda kommuns gemensamma museum (Tornedalens museum) samt reglementet för museet. Haparanda kommun ochtorneå stad skall utse sina representanter i bestyrelsen. Haparanda kommun skall utse två ledamöter och två suppleanter i bestyrelsen. Bland ledamöterna utser Torneå stad ordförande och Haparanda kommun utser vice ordförande. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra barn- och undomsnämnden att komma med ett förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige ledamöter i bestyrelsen i Tornedalens museum. Jytte Rydiger Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda

13 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Protokollsutdrag Sammanträdesdatum (1) 37 Diarienummer BUN 2013/96 Kulturplan Beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att fastställa Kulturplan för Ärendetext Förslag till kulturplan för Förslag till beslut Barn- och ungdomsnämndens Kultur- och fritidsutskottet beslutar att ge tjänstemännen i uppdrag att göra redaktionella förändringar i texten och föreslå Kommunfullmäktige att anta Kulturplanen för

14 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 25 KsAu 71 Ansökan om kommunalt deltagande för programperioden Leader Tornedalen Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen skall delta i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Vidare beslutas att medfinansieringen sker i form av en personell resurs och att Jytte Rydiger utses som formell representant i Leader Tornedalen. Ärendebeskrivning Jytte Rydiger föredrar. Ansökan från Leader Tornedalen om kommunalt deltagande vid utformning av ny utvecklingsstrategi för programperioden Föreningen Leader Tornedalen och fiskeområdet FOG har beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete av en ny landsbygdsstrategi från Länsstyrelsen i Norrbotten. Som medfinansiering önskar man att kommunerna Pajala, Kiruna, övertorneå och Haparanda utser ett antal tjänstemän som kan medverka i arbetet inom ramen för sin arbetstid Yttrande Det är angeläget att kommunen deltar i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Målsättningen från kommunens sida bör vara att strategin har ett regionalt såväl som ett lokalt perspektiv där kommunens vision tas i beaktande. En medfinansiering i form av en personell resurs är att rekommendera. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta att kommunen skall delta i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Vidare beslutas att medfinansieringen sker i form av en personell resurs och att Jytte Rydiger utses som formell representant i Leader Tornedalen. Beslutsunderlag KS 2014/36 Justerare

15 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 26 Expediering KS Jytte Rydiger Leader Tornedalen Justerare

16 11^ HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum Kulturchef, Jytte Rudiger Ärende Ansökan från Leader Tornedalen om kommunalt deltagande vid utformning av ny utvecklingsstrategi för programperioden Bakgrund Föreningen Leader Tornedalen och fiskeområdet FOG har beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete av en ny landsbygdsstrategi från Länsstyrelsen i Norrbotten. Som medfinansiering önskar man att kommunerna Pajala, Kiruna, Övertorneå och Haparanda utser ett antal tjänstemän som kan medverka i arbetet inom ramen för sin arbetstid. Yttrande Det är angeläget att kommunen deltar i förarbetet av Leader Tornedalens strategiarbete. Målsättningen från kommunens sida bör vara att strategin har ett regionalt såväl som ett lokalt perspektiv där kommunens vision tas i beaktande. En medfinansiering iform av en personell resurs är att rekommendera. Enligt uppdrag Jytte Rudiger

17 HAPARANDA STAD KsAu 72 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 27 Ansökan om mandat för bildande av ett område för Lokalt Ledd Utveckling Mare Bareale Beslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Mare Bareales önskan om vidare mandat samt att angivna frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Vidare beslutas att Jytte Rydiger utses till representant i Mare Boreale. Ärendebeskrivning Jytte Rydiger föredrar. styrelsen för Mare Bareale önskar utöka samarbetsområdet med ytterligare två kommuner i samband med framtagning och etablering av ny landsbygdsstrategi inom LLU (Lokalt Ledd Utveckling) Bakgrund Mare Bareale har under programperioden bedrivit Leaderarbete i kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Med följande ansökan önskar man inkludera Boden och Älvsbyns kommuner. Syftet är i huvudsak att skapa en smidigare administration inför kommande programperiod Yttrande En förändring av områdesstorlek kan säkerligen vara till nytta urett administrativt perspektiv och ligger väl i linje med de europeiska territoriella målen. Det är dock viktigt att beakta följande utmaningar i kommande strategiarbete sett utrett kommunalt perspektiv: skärgårdsprägeln bör få en lite annan inriktning då de tillkommande kommunerna är inlandskommuner. strategin kan riskera att omfamna "för mycket". Det geografiska avståndet mellan kommunerna ökar. Det blir längre till rådgivning och stöd för lokala grupper vilket tarvar en genomtänkt struktur för såväl administration som projektrådgivning lokalt. Viktigt att vara tydlig med hur det lokala arbetet och förankringen kommer att genomföras. Erfarenheter från tidigare programperiod riskerar försvinna då inriktningen blir att "ett nytt område". Hur tas erfarenheter och förstudier tillvara i kommande programperiod? Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsuskott beslutar föreslå kommunstyrelsen att besluta i enlighet med Mare Bareales önskan om vidare mandat och att angivna frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Justerare

18 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 28 Beslutsunderlag KS 2014/35 Expediering KS Jytte Rydiger Mare Bareale Justerare

19 Irn HAPARANDATORNIO TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Datum Kulturchef, Jytte Riidiger Ärende Styrelsen för Mare Boreale önskar utöka samarbetsområdet med ytterligare två kommuner i samband med framtagning och etablering av ny landsbygdsstrategi inom LLU (Lokalt Ledd Utveckling). Bakgrund Mare Boreale har under programperioden bedrivit Leaderarbete i kommunerna Luleå, Piteå, Kalix, Haparanda och Skellefteå. Med följande ansökan önskar man inkludera Boden och Älvsbyns kommuner. Syftet är i huvudsak att skapa en smidigare administration inför kommande programperiod Yttrande En förändring av områdesstorlek kan säkerligen vara till nytta urett administrativt perspektiv och ligger väl i linje med de europeiska territoriella målen. Det är dock viktigt att beakta följande utmaningar i kommande strategiarbete sett urett kommunalt perspektiv: Skärgårdsprägeln bör få en liten annan inriktning då de tillkommande kommunerna är inlandskommuner. Strategin kan riskera att omfamna "för mycket". Det geografiska avståndet mellan kommunerna ökar. Det blir längre till rådgivning och stöd för lokala grupper vilket tarvar en genomtänkt struktur för såväl administration som projektrådgivning lokalt. Viktigt att vara tydlig med hur det lokala arbetet och förankringen kommer att genomföras. Erfarenheter från tidigare programperiod riskerar försvinna då inriktningen blir att starta "ett nytt område". Hur tas erfarenheter och förstudier tillvara i kommande programperiod? Förslag: Att KS beslutar i enlighet med Mare Boreales önskan om vidare mandat och där ovan frågeställningar tas i beaktande i kommande strategiarbete. Enligt uppdrag Jytte Rudiger

20 MARS BOREALE Lokalt ledd utveckling enligt Leadermetoden i Bottenvikens kust- och skärgårdsområde samt Fyrkanten Bak rund Leader är en metod för landsbygdsutveckling. Metoden bygger på att landsbygdsutveckling ska initieras och drivas av människor som bor och verkar i bygden (underifrånperspektiv), att utveckling ska ske i samverkan mellan aktörer från privat, ideell och offentlig sektor (trepartnerskap) samt att utvecklingen ska genomsyras av nytänkande. Leader är en delidet nationella Landsbygdsprogrammet. I nuvarande programperiod har utveckling enligt Leadermetoden bedrivits i princip i hela Sverige i 63 Leaderområden. Ett Leaderområde är ett geografiskt avgränsat område med en egen strategi för områdets utveckling. Varje Leaderområde har en egen budget för landsbygdsutveckling från vilken aktörer (ideella, privata och offentliga) kan söka projektfinansiering för sina utvecklingsideer. Budgeten består av medel från Landsbygdsprogrammet samt lokal och regional offentlig medfinansiering. Nationellt har Leader hittills genom slutförda projekt skapat nya arbetstillfällen och 704 nya företag. I dessa projekt har människor i bygden bidragit med ideellt arbete till ett värde av 308 msek för att förädla och utveckla Sveriges landsbygd. En utveckling i samma takt skulle, när alla Leaderprojekt är avslutade, innebära att nya arbetstillfällen och nya företag skapats genom Leader. I nuvarande programperiod finns det sju Leaderområden inorr- och Västerbotten: Leader Tornedalen Leader Polaris Spira Fyrkanten Mare Boreale Leader Lappland Trekorn Leader Leader UrNära - Övertorneå och Pajala kommun samt delar av Haparanda och Kiruna kommun. -Jokkmokk, Gällivare, Överkalix kommun samt delar av Kiruna och Kalix kommun. -Bodens och Älvsbyns kommun samt inlandsdelen av Piteå och Luleå kommun. -kusten och skärgården i Haparanda, Kalix, Luleå, Piteå och Skellefteå kommun. -Arvidsjaur, Arjeplog, Dorotea, Lycksele, Sorsele, Storurnan, Vilhelmina och Åsele kommun. - Malå och Norsjö kommun samt inlandsdelen av Skellefteå kommun. - Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommun. Tillsammans har det inorr- och Västerbotten beviljats finansiering till totalt 471 utvecklingsprojekt i innevarande programperiod. I dessa projekt har människor lagt ner ideell arbetstid till ett värde av drygt 66 msek. Framtiden Leader har funnits som arbetsmetod i Sverige under tre programperioder. I de två första har Leader varit en testmetod men befunnits så verkningsfull att man från kommissionens sida valt att lägga Leader som en ordinarie del av Landsbygdsprogrammet. Detta har i sin tur fallit så väl ut att kommissionen nu valt att använda metoden i de fyra fonderna Landsbygdsfonden, Havs- och Fiskefonden, Socialfonden och Regionalfonden. I kommande programperiod kommer Leader att kallas Lokalt Ledd Utveckling Mare Boreale Köpmangatan Luleå Eurape^la jpraprw IpnOen löi Wntlsbypdi 1v djinp: Europa imelterar i IMC50YpOtomrlOM

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse. Tryggve Kenttä. Sekreterare HAPARANDA STAD. Tid: Måndag 2014-05-12 kl 15:00. Plats: Föredragningslista

KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse. Tryggve Kenttä. Sekreterare HAPARANDA STAD. Tid: Måndag 2014-05-12 kl 15:00. Plats: Föredragningslista HAPARANDA STAD KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse Tid: Måndag 2014-05-12 kl 15:00 Plats: Sandskär Föredragningslista Nr Bil Ärende Diarienr Föredragande 1 Upprop, val av justerare och godkännande av dagordningen

Läs mer

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten.

^^^y. ^^^ trm.^^ rl. ^> nr ^^S 2^^ ^j. Ansökan om bidrag till projektverksamhet. Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. ^^^ trm.^^ rl Länsstyrelsen Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i s län Avdelning Näringsliv 971 86 LULEÅ ^> nr ^^S 2^^ ^j ^^^y Observera! Läs anvisningarna innan ni fyller i blanketten. Ansökan om bidrag

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC

Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23. Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Cirkulär 10-07 Expedierad 2008-01-23 Kommunstyrelsen Angående medfinansiering av Swedish Lapland Film Commission, SLFC Syftet med filmkommissionen är att marknadsföra Norrbottens Län som ett attraktivt

Läs mer

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden

Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden Bilaga 13KS65-18 Samhällsservice i byarna, utveckling av landsbygden berikar kommunen. Piteå kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla landsbygdens olika områden och skapa vitala och tilltalande miljöer

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (9)

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, Arvika, kl. 8.30 11.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund, Vice

Läs mer

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00

Kommunalkontoret, 2015-08-31 kl 15.00 1(11) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.45 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Niklas Svalö (S) Stig Lundblad (C) Ninnie Lindell (M) Övriga närvarande Tjänstemän

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar

Om oss. * Projektet påbörjades hösten 2002. *!7 jan. 2004 Föreningen bildades formellt. * 1 febr. 2005 Föreningen startklar Om oss * Över 780 företagare i Norr- och Västerbotten har bildat en ek. förening vars uppgift är att ställa kreditgarantier i form av borgen till föreningens medlemmar * Projektet påbörjades hösten 2002

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Textilkonst och Sportvagnsträff Kulturcheckens namn Roland Haraldsson Sökande (Namn/Förening) 520612-5717

Läs mer

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi

Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Anvisning till blanketten Förberedande stöd inom Lokalt ledd utveckling ansökan om stöd för att ta fram en utvecklingsstrategi Vem ska använda blanketten? Den här blanketten använder du för att söka förberedande

Läs mer

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun

Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun Över Planbeskrivning, Samrådshandling Bukärr Detaljplan för Bukärr 22:28 m fl, i Släp Kungsbacka kommun mmun Skala 1:20000 Upprättad i februari 2015 0 2014/P029 D 228 Handlingar: Planbeskrivning, denna

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län

BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län SAMRÅDSREDOGÖRESE Samrådsredogörelse BORGEN 8 Kiruna kommun Norrbottens län s.2 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Samråd angående förslaget till detaljplan för Borgen 8 har hållits under tiden

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar

- Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport - Regionalt projekt - Innovativa servicelösningar Delrapport nr 3 Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod: aug -

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro

Projektnamn. Kontonr. / Bankgiro _xtwxü _ ÇÇ Projektplan Det är obligatoriskt att ta fram en projektplan för projektet. Projektplanen utgör underlag för prioritering mellan ansökningar och för beslut om stöd. Projektplanen ska ha följande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunala Landsbygdspolitiska rådet 2014-04-08 1 (7) Plats och tid Koler, Villa Västan, 13:00-16:00 Beslutande Lars-Olof Pettersson, Ordförande, kommunstyrelsen Lars-Erik

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2010-11-08 Diarienummer:2008-008 AO Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Förstudie dokumentärfilm om Ingemar Jansson Svenljunga Kulturcheckens namn Svenljunga

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras fölnde förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Det händer på landet i Pite Journalnummer: 2009-5873 Namn på LAG grupp som nominerar: Spira

Läs mer

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011

UTLÅTANDE. efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera ABB HVDC i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 efter utställning av detaljplan för del av Ludvika 4:39 med flera i Ludvika kommun Utlåtandet upprättat i mars 2011 Plankartan med två planerade spår enligt Banverkets funktionsutredning Postadress Besöksadress

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:2013-03-18 Diarienummer:2010-061 AM Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Lokal utvecklingscheck Checkens namn Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening

Läs mer

Hur blir vi startklara leaderområden?

Hur blir vi startklara leaderområden? Hur blir vi startklara leaderområden? Utbildning starta leaderområde 12 och 13 maj 2015 Carin.alfredsson@jordbruksverket.se Lokalt ledd utveckling optimalt genomförande Möta potential och utmaningar som

Läs mer

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: 2013-06-03 Diarienummer: 2008-008 CM Kulturcheckens namn We Identity: Mötas i Rydal Sökande (Namn/Förening) Sebaian Kjersén Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum:202-0-23 Diarienummer:200-06 I Ansökan för Leader Sjuhärads Lokal Utvecklingscheck Förstudie - Fiberförening i Sjötofta Checkens namn Stiftelsen Bygärde G P Sökande

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Kulturcheck Mellanlanda 2009 Kulturcheckens namn Länsbygderådet Sjuhärad Sökande (Namn/Förening) 868401-2795 0320-910

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening.

1 Mötets öppnande Ordförande Enar Jonsson öppnade mötet och hälsade deltagarna varmt välkomna till det första mötet med URnära ideell förening. Protokoll interimsstyrelse URnära Ideell förening Tid: Torsdag den 15 oktober kl 17.30-19.30 Plats: Ersboda slöjd, Umeå Närvarande, Maria Bahlenberg, Christer Lindvall, Enar Jonsson, Roger Sandström (tom

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea

Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Mö te med Samördningsgruppen 10-11 april i Lulea Närvarande: Gunilla Lidström, Anne-Sofie Koivisto, Anders Aidanpää, Marie Sandström, Annica Berg-Flemström och Lotta Lundströmer Inledning Annica går igenom

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Tid och plats för Onsdag 19 november 2014, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3

Tid och plats för Onsdag 19 november 2014, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Onsdag 19 november 2014, kl. 13.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Kommunrevisionen, 30 minuter Strandskydd,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22

Del av ABISKO ÖSTRA, Del av Abisko 1:22 Ändring med tillägg av detaljplan för del av Abisko Östra, Abisko 1:22, laga kraft 1995-01-13 Del av ABISKO ÖSTRA, Miljö- och byggnämnden Upprättad i november 2008 ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplan

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot

Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice ordförande Kerstin Brink (SD) Ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (12) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00 19.05, 19.10-19.15 Beslutande Lars Månsson (S) Ordförande Rikard Malmborg (M) 1:e vice ordförande Mikael Sonander (C) 2:e vice

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214

UTLÅTANDE 2013-02-11 Dnr: 2010.0584-214 Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola) I Köpingebro Ystads kommun, Skåne län GRANSKNINGEN (UTSTÄLLNINGEN) Detaljplan för Köpingebro 6:84 m.fl. (Köpingebro skola), upprättad 2012-12-07,

Läs mer

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport)

Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Regionalt projekt Innovativa servicelösningar Delrapport nr 4 av 5 (nr 5 är slutrapport) Projektnamn: Norrbottens landsbygd siktar mot 2020 Projektägare: Hela Sverige ska leva Norrbotten Redovisningsperiod:

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism

Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2012-05-22 Diarienummer:2008-001 AA Turismcheckens namn Ansökan för Leader Sjuhärads Turismcheck - projekt för utveckling av turism Bondens marknad & antikviteternas

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Kommunstyrelsen 2014-06-30 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 30 juni 2014, kl 8.00 8.40. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Leif Rönnqvist (S), ledamot

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Skutan Strömsvik,,, 08:15-13:00 Beslutande Erland Olauson (S), ordf Lars Beckman (S) Bertil Eklund (NB) Anders Carlsson (C) Per Hollertz (M) Närvarande ersättare Helen Johanss Kokkonen

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Leader. Namn på förslaget: Fiber Ranrike Journalnummer: 2011-2500 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader Ranrike Norra

Läs mer

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl.

Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Ändring av detaljplan i Östra Lambohov för del av LAMBOHOV 2:20 m.fl. Planområde A Antagandehandling 2011-05-02 Dnr. Tsn 2011-477 ANTAGANDEHANDLING Sammanfattning av planförslaget Ändringen av detaljplan

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET

Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET Tillsammans gör vi landsbygden attraktiv LEADER I LANDSBYGDSPROGRAMMET 2 Det behövs företagsamma människor för att skapa en konkurrenskraftig och attraktiv landsbygd. Leadermetoden är ett sätt att lyfta

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomdatum:2011-01-10 Diarienummer:2008-009 AD Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Uppart Bad Fish Företagscheckens namn Mattias Jonasson Sökande (Namn/Förening) Person-/Organisationsnummer

Läs mer

KS 23 5 FEBRUARI 2014

KS 23 5 FEBRUARI 2014 KS 23 5 FEBRUARI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-02-04 Diarienummer KSN-2014-0127 Kommunstyrelsen Ansökan om samverkansmedel till planering av Cross-Road i Uppsala

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck

Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Leader Sjuhärads Företagscheck KAVAI Företagscheckens namn Namn Sökande (Namn/Förening) 0706933944 Person-/Organisationsnummer Telefon

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-06-10 137 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-11.30 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer