Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall."

Transkript

1 Budget 2011

2 Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

3 Budget 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Allmän ekonomisk översikt 6 Organisationsplan 9 Budgeten i siffror Resultat- och finansieringsbudget, noter år Resultat- och finansieringsbudget år Totalsammanställning av driftbudget 13 Driftbudget per nämnd 14 Investeringsbudget per nämnd/projekt/totalt 23 Verksamhetsbeskrivning per nämnd Revisionen 27 Kommunstyrelsen 28 Tekniska nämnden 43 Kultur- och fritidsnämnden 59 Social- och utbildningsnämnden 63 Västerbergslagens Kulturskolenämnd 69 Vård- och omsorgsnämnden 72 Miljö- och byggnämnden 77 Räddningsnämnden 81 Tidplan 88 Kommunfullmäktiges beslut 89

4 Ludvika kommun, Ludvika Telefon

5 5

6 Allmän ekonomisk översikt Sammanfattning Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Lågkonjunkturen, hög arbetslöshet och förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med många utförsäkrade har inneburit kraftigt negativa avvikelser i anslagen för individ- och familjeomsorg. Denna problematik kommer att följa med in på budgetåret Detta är en av dom viktigaste orsakerna att kommunen inte klarar 2%-målet Budgeten för de 3 kommande åren har en resultatnivå för på respektive 0,6%; 1% och 2%. I absoluta tal motsvarar det +7,9; +13; respektive +26,8 mnkr. Angiven resultatnivå är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna. Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade ett resultat som låg 0,3 mnkr under justerad ram. Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader och internhyra. För 2011 kommer en stor del av den ökade internhyran på +7,3 mnkr inte begränsas till interna kostnads/intäktsförändringar mellan tekniska nämnden som hyresvärd och respektive förvaltning som internkund. Flera nya hyreskontrakt som tecknats med extern hyresvärd innebär en merkostnad för kommunen. Det är framförallt kultur- och fritidsnämnden som kliver in i nya kontrakt. Mest omfattande är de nya bibliotekslokalerna som hyrs av LudvikaHem. Den justerade ramen utökar kultur- och fritidsnämndens ramutrymme med +4,5 mnkr. Önskemålen för skattefinansierade investeringar var närmare 102 mnkr och för den taxefinansierade delen ca 52 mnkr. Två budgetberedningar hålls under hösten då nämndernas budgetförslag presenteras av nämnd/förvaltning och diskuteras/ bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier är inbjudna. Strax före budgetberedning 2 i oktober kom en ny skatteprognos med en förbättring för skatteintäkterna med 8,2 mnkr. Senare i oktober förbättrades prognosen med ytterligare 6,3 mnkr. Budgetprocessen har fortgått i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen med den gamla politiska majoriteten. Vid budgetfullmäktige den 29 november tjänstgjorde och fastställdes budgeten av det nyvalda fullmäktige. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +5,0 mnkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet +7,9 mnkr. Det motsvarar 0,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Särskilda satsningar och förstärkningar som gjorts i 2011 års budget är bland annat: budgetförstärkning för kollektivtrafiken inom KS, förstärkning av budget för elkostnader och utökat anslag för fastighetsunderhåll, betydande utökning av anslag för försörjningsstöd samt medel för integration inom skolan. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är +4 mnkr. Den beslutade investeringsnivån slutade på totalt 122,8 mnkr med fördelning på skattefinansierat 53,7 mnkr och taxefinansierat 69,1 mnkr. Finansieringsbudgeten 2011 visar ett överskott på 11 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 273,1 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 252,4 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Ludvika kommun har haft en positiv befolkningsutveckling de tre senaste åren. Vid mättidpunkten 1 november hade befolkningen ökat med 222 personer mellan 2009 till Invånarantalet den 1 november var Detta låg något över det befolkningstal som fastställdes i höstens budgetarbete, invånare. Befolkningsökningen har fortsatt under årets sista månader. 100 nya kommuninvånare innebär drygt 4 mnkr mer i skatteintäkter utifrån nuvarande beräkningsgrunder i den skattemodell som används. Driftbudgeten Driftbudgetens omslutning för 2011 är 1 252,4 mnkr. De två största driftsnämnderna är socialoch utbildningsnämnden 446,5 mnkr respektive vård- och omsorgsnämnden 431,4 mnkr. Andra stora nämnder är gymnasieskolan VBU 134,1 6

7 mnkr och kommunstyrelsen 98,9 mnkr. Vård/omsorg och social/ utbildning/vbu står för drygt 81% av driftsbudgetens omslutning. Extraordinära kostnader I årets budget har 1 mnkr avsatts som extraordinära kostnader. Dessa medel brukar behandlas utanför resultatet vid avstämning mot balanskravet då de inte är kostnader som tillhör den ordinarie verksamheten. Pensionskostnader Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 78 mnkr år Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 39 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 5 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 34 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas öka med 15 mnkr mellan 2010 till Investeringsbudget Årets totalt fastställda nettoinvesteringar omsluter 122,8 mnkr varav 69,1 mnkr avser taxefinansierad verksamhet inom vatten/avlopp (66,9 mnkr) samt avfall (2,2 mnkr). Den skattefinansierade investeringsbudgeten (totalt 53,7 mnkr) har sina största poster inom fastighetsförvaltning 17,5 mnkr och gator/ vägar 5,2 mnkr. Dessutom är 15 mnkr särskilt anslaget för exploatering av nya områden. Resultatbudget Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 4,0 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall balanserar sina intäkter och kostnader medan va och avlopp budgeterar ett underskott med -2,9 mnkr. Vid avstämning av det kommunala balanskravet skall den extraordinära posten om 1 mnkr samt underskottet inom va och avlopp frånräknas. Marginalen till det kommunala balanskravet är därför plus 7,9 mnkr. De finansiella intäkterna domineras av posten utdelning från VBgruppen på 15 mnkr. De finansiella kostnaderna för kommunens lån och ränta på pensionsskuld beräknas bli 11 mnkr. Finansnettot blir således +4 mnkr. Avskrivningarna år 2010 har budgeterats till 59,7 mnkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuldsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget är beräknat till 45 mnkr. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medels saldo förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en ökning av likvida medel med 11 mnkr. Framtiden I årets budgetarbete kunde vi under hösten konstatera en förstärkning av skatteunderlaget i de prognoser som Sveriges kommuner och landsting presenterat. Denna förstärkning var välbehövlig då vi har en ekonomiskt ansträngd situation inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Extra medel har också avsatts för elen. Under hösten bands elpriset på 1 år till en rimlig nivå och vi har nu kontroll på denna kostnadspost under det kommande året. Ett lokalt löneavtal med Kommunal träffades sent under 2010 och innebar detta år en besparing. Med en något högre nivåhöjning inför 2011 kommer dock kostnaderna att bli högre än budgeterat under Det gäller framförallt vård- och omsorgsnämnden. Resultat 2 är budgeterat till 0,6%. Resultatmarginalerna inför detta budgetår är därmed mycket små. Resultat 3 är +4,0 mnkr och med beaktande av poster i avstämning av balanskravet +7,9 mnkr. En stark budgetdisciplin krävs alltid men än mer under budgetåret Konjunkturcykeln är på uppåtgående och statens finanser är starka. För kommunsektorn stundar dock ännu några år av osäkerhet dels till faktorer som påverkar skatteintäkterna, bland annat arbetslöshetstal och därmed förknippade höga kostnader som biter sig fast ännu några år. Exempel därpå är höga utbetalningar av försörjningsstöd och andra faktorer som påverkar den sociala sektorn. Det kommer att ta flera år innan vi har en 7

8 arbetsmarknad i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem. Befolkningens utveckling i numerär är en betydelsefull post både vad gäller skatteintäkter och hur befolkningsförändringen i sig fördelas på åldersgrupper och deras respektive behov. Ludvika har de senaste åren, efter många år av befolkningsminskning, haft en positiv befolkningstrend. Det är framförallt inflyttningen som är positiv. Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 3-5 årsperiod återstarta flera av kommunens nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt finns redan under 2011 och planeringen är även i gång för kommande år. I resultatbudgeten för 2010 års verksamhet lyckades inte kommunen uppnå det önskvärda 2%-målet som är ett gott riktmärke för att hålla kommunens ekonomi i balans med tillfredsställande marginal. Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2011 men också för påföljande år 2012 ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske. Inför realiteten om kraftigt förändrade yttre förutsättningar måste anpassningar ske. Eventuella nya behov inom verksamheter måste mötas med neddragningar och anpassningar inom, i första hand, egen nämnd. Koncernnytta inom såväl drift som investering måste också genomsyra den kommunala verksamhetspaletten. Inför den organisationsöversyn som nu pågår finns goda möjligheter att genomlysa verksamheter, effektivisera och riva ner stuprör. Rune Wikström Ekonomichef 8

9 Nämndorganisation för Ludvika kommun Valberedning Kommunfullmäktige Revisorer Kommunstyrelse Kommunledningskontor Krisledningsnämnd Kommunledningskontor Teknisk nämnd Tekniskt kontor Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Valnämnd Kommunledningskontor Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggkontor Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Räddningsnämnden Västerbergslagen Räddningstjänst Social- och utbildningsnämnd Social- och utbildningsförvaltning Överförmyndarnämnd Kommunledningskontor Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsförvaltning Grängesbergs Gruvor AB LudvikaHem AB Kommunalförbundet Västerbergslagens Utbildningscentrum Kommunfullmäktige Mandat Socialdemokraterna 22 Vänsterpartiet 4 Moderaterna 9 Bopartiet (lokalt parti) 2 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 TOTALT 45 9 W:\KLK\GEM99\OVR\LKORG.PPT

10 RESULTATBUDGET Total Belopp i tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar Pensionskostnader (not 3) Sänkning Po-avgift VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Finansiella intäkter (not 5) Finansiella kostnader (not 6) RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 Infrastrukturell åtgärd (not 7) 0 0 Underskott taxefinansierad verksamhet JUSTERAT RESULTAT FINANSIERINGSBUDGET Internt tillförda medel Avyttrade materiella tillgångar Långfristig upplåning (not 8) SUMMA TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar Nyemisson Ludvika Hem Pensionsinlösen SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 NOTER TILL RESULTATBUDGET (Tkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Enligt driftbudgetens intäkter NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Enligt driftbudgetens kostnader Kalkylerad kapitalkostnad Driftbudgetens kostnader NOT 3 FÖRÄNDRING AV PENSIONSSKULD Enligt beräkning från KPA NOT 4 SKATTEINTÄKTER Eget skatteunderlag Prel inkomstskatt Slutavräkning Slutavräkning Generellt statsbidrag Generellt sysselsättningsstöd Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Införandebidrag Regleringsavgift Maxtaxa barnomsorgen Skolpeng LSS-utjämning Löneutjämning/Byggkostnadskomp. Kommunal fastighetsavgift Avrundning NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Aktieutbetalning VB Energi gruppen NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Externa kostnadsräntor NOT 7 INFRASTRUKTURELL ÅTGÄRD Extraordinära kostnader, ospec 0 0 Extraordinära kostnader för rivning Extraordinära kostnader, nedskrivn bokfört värde, aktieägartillskott 0 0 NOT 8 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING VA-verksamhet Avfallsverksamhet Upplevelsebad

12 Resultat och finansieringsbudget år (mnkr) inkl Taxeverksamhet Målsättning ramar Befolkn 1/ Resultatbudget Beslut P L A N P L A N år 2011 år 2012 år 2013 Driftbudget -1252,4-1268,4-1294,9 Interna Kapitalkostnader 85,0 85,1 85,1 Nettokostnader -1167,4-1183,3-1209,8 Max ökn Nettokostn ( mot budget) 28,4 15,9 26,5 Avskrivningar -59,7-60,0-60,0 Pensionskostnad -45,0-47,0-48,5 Korr Po-pålägg 0,0 Resultat ,1-1290,3-1318,3 Skatteintäkter 1273,1 1301,3 1344,1 Finansnetto 4,0 2,0 1,0 Resultat 2 5,0 13,0 26,8 (Resultat 2 exkl. taxefinans) 7,9 13,0 26,8 Resultat 2 exkl taxefin/skatteintäkter MÅL 0,6% 1,0% 2,0% E.o poster -1,0-2,0-2,0 Resultat 3 4,0 11,0 24,8 (Resultat 3 exl taxefinans) 6,9 11,0 24,8 Finansieringsbudget Justerat resultat 2 63,7 71,0 84,8 Försäljning anläggningar 2,0 2,0 2,0 Ökning skulder 164,1 51,7 51,7 Tillförda medel 229,8 124,7 138,5 Investeringar 122, ,0 Amorteringar 7,0 12,0 12,0 Pensionsinlösen mm 89,0 Använda medel 218,8 102,0 102,0 Förändring av likvida medel 11,0 22,7 36,5 12

13 Totalsammanställning av driftbudget 2011 (Tkr) Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Revision Kommunstyrelse Kultur- och fritid Social- och utbildning Vård- och omsorg Teknisk nämnd Miljö- och bygg Räddningsnämnden VBU Kulturskolan Besparing Inköp Borgensavg L-a Hem Överskott integration Ludvika kommun Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Revision 0, , ,00 0,00 Kommunstyrelse 82, , ,80 86,80 Kultur- och fritid 73, , ,05 72,05 Social och utbildning 763, , ,70 742,70 Vård och omsorg 874, , ,39 882,39 Teknisk nämnd 194, , ,88 194,88 Miljö- och bygg 21, , ,00 24,00 Räddningsnämnden 45, , ,00 44,00 Kulturskolan 23, , ,60 23,60 Ludvika kommun 2 079, , , ,42 13

14 Driftbudget (Tkr) Revision Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget Revision Revision Ram 1000 Avvikelse från ram -200 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Revision 0, , ,00 0,00 Revision 0, , ,00 0,00 14

15 Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Verksamhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr VBU Ekonomienheten Personalenheten Mark- och planering Näringslivsenheten Kommunstyrelsen Ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag 2011 Reviderad ram Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda årsarbetare per den 31/12 och personalkostnad Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare årsarbetare kostnad Budget 2012 Budget 2013 Kommunkansliet 12, , ,00 13,00 IT-enheten 0 0,00 0 0,00 0,00 Ekonomienheten 12, , ,00 11,00 Personalenheten 15, , ,00 14,00 Mark- och planering 16, , ,00 17,00 Näringslivsenheten 8, , ,80 8,80 Kommunstyrelse 63, , ,80 63,80 Investeringar (Tkr) 2010 Budget Budget Budget Anslag Upparb jun 2010 Kommunkansliet IT-enheten Ekonomienheten Personalenheten Mark- och planering Näringslivsenheten Kommunstyrelse

16 Version Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kansli Enheten för kultur Enheten för fritid Integrations-och etabl.center Kultur o fritid Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Kansli 5, , ,00 2,00 Enheten för kultur 22, , ,80 21,80 Enheten för fritid 28, , ,25 30,25 Integrations-och etabl.center 18, , ,00 18,00 Kultur o fritid 73, , ,05 72,05 16

17 Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2012 Budget 2013 Administration Måltider Resursgruppen Barnomsorg Grundskola Särskola Fritidsverksamhet IFO-verksamhet Budget & skuldrådgivare Social o Utbildning Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Administration 51, ,00 53, ,00 53,65 53,65 Måltider 39, ,00 38, ,00 38,25 38,25 Resursgruppen 18, ,00 17, ,00 17,95 17,95 Barnomsorg 268, ,00 258, ,00 258,40 258,40 Grundskola 294, ,00 287, ,00 287,20 287,20 Särskola 36, ,00 35, ,00 35,25 35,25 Fritidsverksamhet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IFO-verksamhet 54, ,00 51, ,00 51,00 51,00 Budget & skuldrådgivare 1,00 484,00 1,00 491,00 1,00 1,00 Social- och utbildn 763, , ,70 742,70 17

18 Kulturskolan Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2012 Budget 2013 Kulturskolan Kulturskolan Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing 0 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Kulturskolan 23, , ,60 23,60 Musikskolan 23, , ,60 23,60 18

19 Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Gem administration Särskilda boendeformer Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram -200 Avvikelse -130 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget = 70 Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Gem administration 28, , ,18 28,18 Särskilda boendeformer 431, , ,41 439,41 Hemtj/Övr öppen/service 414, , ,80 414,80 Vård- och omsorgsnämnden 874, , ,39 882,39 Årsarbetartal har beräknats som lika med budget öppnande av en ny gruppbostad om 5 platser, del av år, 3,71 årsarb, med full effekt år 2012 och 2013, ytterligare 3,71 19

20 Driftbudget (Tkr) Tekniska nämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Teknisk nämnd Administration Fastighetsförvaltning Gatu- och parkförvaltn Vatten o avlopp Avfallshantering Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Intern service Tekniska nämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Teknisk nämnd 0, , ,00 0,00 Administration 19, , ,50 18,50 Fastighetsförvaltning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Gatu- och parkförvaltn 2, , ,00 2,00 Vatten o avlopp 28, , ,50 23,50 Avfallshantering 19, , ,00 20,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 2,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Intern service 122, , ,88 128,88 Tekniska nämnden 194, , ,88 194,88 20

21 Driftbudget (Tkr) Miljö- och Byggnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Miljö och Byggkontoret Miljö- o Byggnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse 206 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Miljö- o Byggnämnden 21, , ,00 24,00 21

22 Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget Räddningsnämnd Räddningstjänst Fastigheter Ludvika Sotningsväsen Räddningsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse fr justerad ram 0 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Heltid, Räddningstjänst 36, , ,00 36,00 Sotningsväsende 9, , ,00 8,00 Deltid Arvodesanställda 0, , ,00 0,00 Summa 45, , ,00 44,00 22

23 Investeringar per nämnd / projekt Budget 2011 i Tkr Nämnd Tekniska - Fastighetsförvaltning Beslut SUMMA Fastighetsförvaltning Fastigheter Social och Utbildning Renovering av idrottshall Lorensberga Summa Fastigheter Vård och omsorg Flytt av verksamhet till vårdskolan 2300 Summa Fastigheter VBU Högbergsskolanskök, etapp Summa 1900 Fastigheter Räddningsnämnden Nya garageportar vid Ludvika brandstation (6 st stora portar) 840 Summa 840 Fastigheter Kultur- och fritid Byte av sarg ishallen 275 Nya ungdomens hus 650 Replokal källare folketshus 280 Summa 1205 Fastigheter Tekniska Ombyggnad ventilation hus D, Frbg skola 600 Ny sophantering div objekt (totalt 6 st) 370 Fortsatt utbyte av lekutrustning vid skolor/förskolor 400 Forts. av åtgärder för tillgängligheter avser 550 handikapphiss A-hallen Sporthallen Utbyte brandlarm inkl elcentral Ängsgården 400 Besiktningsanmärkningar brandskydd 500 Komplettering lås/larm/vattenavstängning 350 Projekteringsmedel kommande projekt 250 Ospecificerade investeringar 1000 Summa

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun

ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun ÅRSREDOVISNING 2011 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Årsredovisning 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet

Den planerade om- och tillbyggnaden av Rudboda skola påbörjas för att kunna möta det ökade elevantalet Budget 2010 Finanskrisens effekter påverkar oss alla. Därför brottas nu samtliga kommunledningar runt om i landet, oavsett partifärg, med hur man ska klara av att ge sina invånare en fortsatt bra service

Läs mer

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson

Paul Lindquist. Kommunstyrelsens ordförande. Paul Lindquist. foto: eva Johansson Budget 2008 foto: eva Johansson Paul Lindquist För tredje året i rad sänker vi nu skatten för lidingöborna, denna gång med 10 öre. Den sammanlagda skattesänkningen under de tre åren uppgår nu till 51 öre

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan

Budget- och verksamhetsplan Budget- och verksamhetsplan 2011-2013 Hjo kommun BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Organisation 1 BUDGET OCH VERKSAMHETSPLAN Innehåll Organisation 1 Innehåll 2 Sammanfattning av kommunfullmäktiges beslut 3 Kommunstyrelsens

Läs mer

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19

Förvaltningsberättelse Ekonomi... 15 Budget 2011 och planer 2012-2013... 16 Medarbetare... 19 Illustration Nya Torg Hörby (Atkins, Malmö) Ombyggnaden beräknas bli klar under våren 2011 2 Innehållsförteckning Inledning Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Organisationsöversikt... 4 Mandatfördelning

Läs mer

FLERÅRSPLAN 2015-2017

FLERÅRSPLAN 2015-2017 FLERÅRSPLAN 2015-2017 MED SAMMANSTÄLLD BUDGET 2015 Regatta vid Uddevallabron Foto: Uddevalla kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Majoritetens politisk plattform 3 Flerårsplan och budget 2015-2017 6 Ekonomiska

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige

Budget 2014 VP 2015-2016. Kommunfullmäktige Budget 2014 VP 2015-2016 Kommunfullmäktige Innehållsförteckning 1 Fördelningen av kommunens budgetram... 4 2.Särskilda beslut... 5 3 Målstyrning... 7 4 Ekonomisk översikt... 9 5 Nyckeltal... 14 6 Driftplan

Läs mer

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser

Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Preliminär Budget 2015 ekonomisk planering 2016-2017 visioner, prioriteringar och resurser Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-30 124 2 Innehåll INLEDNING... 5 EKONOMISKA MÅL 2015-2017... 5 VISION

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011

Budget 2008. Flerårsplan 2009-2011 Budget 2008 Flerårsplan 2009-2011 Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 6 november 2007 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4

Läs mer

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun

Budget 2013, Plan 2014-2015. Hofors kommun Hofors kommun Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 4 2 Kommunchefen har ordet... 5 3 Organisation... 6 4 Kommunens vision... 8 5 Omvärldsanalys... 9 6 Målstyrning... 10 6.1 Målstyrningsmodell...

Läs mer

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN

Budget 2010. Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Foto: Bengt Bengtsson SIMRISHAMNS KOMMUN Budget 2010 Innehållsförteckning Sid Budgetkommentarer 1 Kommunfullmäktige 9 Revisionen 10 Valnämnden 12 Överförmyndarverksamheten 13 Kommunstyrelsen

Läs mer

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se

Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se. Budget 2014. www.bromolla.se Foto: Leif Johansson/Bildarkivet.se 20 www.bromolla.se 2 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning Övergripande Kommunchefen har ordet 3 Inledning 4 Resultatbudget 6 Finansieringsbudget 6 Balansbudget

Läs mer

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20

Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 Budget 2009 2011 KF 2009-01-20 INNEHÅLL 1 2 3 7 8 9 10 11 12 15 18 21 22 23 24 24 25 26 Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Lena Karlsson kommenterar budget. Budgetförutsättningar En

Läs mer

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen

Budget 2009. Flerårsplan 2010-2012. Dannemora gruva, Storrymningen Budget 2009 Flerårsplan 2010-2012 Dannemora gruva, Storrymningen Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 9 december 2008 2 Innehållsförteckning Sid Organisation och övergripande kommentarer 4-5 Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun

Årsredovisning 2008 - Ludvika kommun 1 Allmän översikt Utveckling i kommunen Ekonomiskt resultat Kommunens resultat är svagt positivt, plus 1,5 mnkr. Detta är 9,8 mnkr under budgeterad nivå. Orsaken finns att söka i högre kostnader i driften

Läs mer

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr.

Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras med budgeterat resultat på 1 300 tkr. Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 8(22) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0124 040 Bokslut 2013 för Vindelns kommun Sammanfattning Vindelns kommun redovisar ett bokslut 2013 på 275 tkr, vilket ska jämföras

Läs mer

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012

Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26. Budget för 2012 Bilaga till förslagsskrivelse 2011-10-26 Budget för 2012 och plan för 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning Sammanfattning s 1 God ekonomisk hushållning s 3 Året som kommer s 4 Kommunstyrelsens budgetdirektiv

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Politisk organisation 2015 2018

Politisk organisation 2015 2018 Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107

Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Delårsrapport 2013 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-10-30, 107 Innehållsförteckning INLEDNING... 2 KOMMUNMÅL... 3 Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort

Läs mer

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014

Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Januari 2010 2 Strategisk plan 2014-2016 och budget 2014 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Vad vill vi med en Strategisk plan? Det handlar naturligtvis väldigt

Läs mer