Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall."

Transkript

1 Budget 2011

2 Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

3 Budget 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Allmän ekonomisk översikt 6 Organisationsplan 9 Budgeten i siffror Resultat- och finansieringsbudget, noter år Resultat- och finansieringsbudget år Totalsammanställning av driftbudget 13 Driftbudget per nämnd 14 Investeringsbudget per nämnd/projekt/totalt 23 Verksamhetsbeskrivning per nämnd Revisionen 27 Kommunstyrelsen 28 Tekniska nämnden 43 Kultur- och fritidsnämnden 59 Social- och utbildningsnämnden 63 Västerbergslagens Kulturskolenämnd 69 Vård- och omsorgsnämnden 72 Miljö- och byggnämnden 77 Räddningsnämnden 81 Tidplan 88 Kommunfullmäktiges beslut 89

4 Ludvika kommun, Ludvika Telefon

5 5

6 Allmän ekonomisk översikt Sammanfattning Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Lågkonjunkturen, hög arbetslöshet och förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med många utförsäkrade har inneburit kraftigt negativa avvikelser i anslagen för individ- och familjeomsorg. Denna problematik kommer att följa med in på budgetåret Detta är en av dom viktigaste orsakerna att kommunen inte klarar 2%-målet Budgeten för de 3 kommande åren har en resultatnivå för på respektive 0,6%; 1% och 2%. I absoluta tal motsvarar det +7,9; +13; respektive +26,8 mnkr. Angiven resultatnivå är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna. Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade ett resultat som låg 0,3 mnkr under justerad ram. Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader och internhyra. För 2011 kommer en stor del av den ökade internhyran på +7,3 mnkr inte begränsas till interna kostnads/intäktsförändringar mellan tekniska nämnden som hyresvärd och respektive förvaltning som internkund. Flera nya hyreskontrakt som tecknats med extern hyresvärd innebär en merkostnad för kommunen. Det är framförallt kultur- och fritidsnämnden som kliver in i nya kontrakt. Mest omfattande är de nya bibliotekslokalerna som hyrs av LudvikaHem. Den justerade ramen utökar kultur- och fritidsnämndens ramutrymme med +4,5 mnkr. Önskemålen för skattefinansierade investeringar var närmare 102 mnkr och för den taxefinansierade delen ca 52 mnkr. Två budgetberedningar hålls under hösten då nämndernas budgetförslag presenteras av nämnd/förvaltning och diskuteras/ bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier är inbjudna. Strax före budgetberedning 2 i oktober kom en ny skatteprognos med en förbättring för skatteintäkterna med 8,2 mnkr. Senare i oktober förbättrades prognosen med ytterligare 6,3 mnkr. Budgetprocessen har fortgått i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen med den gamla politiska majoriteten. Vid budgetfullmäktige den 29 november tjänstgjorde och fastställdes budgeten av det nyvalda fullmäktige. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +5,0 mnkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet +7,9 mnkr. Det motsvarar 0,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Särskilda satsningar och förstärkningar som gjorts i 2011 års budget är bland annat: budgetförstärkning för kollektivtrafiken inom KS, förstärkning av budget för elkostnader och utökat anslag för fastighetsunderhåll, betydande utökning av anslag för försörjningsstöd samt medel för integration inom skolan. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är +4 mnkr. Den beslutade investeringsnivån slutade på totalt 122,8 mnkr med fördelning på skattefinansierat 53,7 mnkr och taxefinansierat 69,1 mnkr. Finansieringsbudgeten 2011 visar ett överskott på 11 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 273,1 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 252,4 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Ludvika kommun har haft en positiv befolkningsutveckling de tre senaste åren. Vid mättidpunkten 1 november hade befolkningen ökat med 222 personer mellan 2009 till Invånarantalet den 1 november var Detta låg något över det befolkningstal som fastställdes i höstens budgetarbete, invånare. Befolkningsökningen har fortsatt under årets sista månader. 100 nya kommuninvånare innebär drygt 4 mnkr mer i skatteintäkter utifrån nuvarande beräkningsgrunder i den skattemodell som används. Driftbudgeten Driftbudgetens omslutning för 2011 är 1 252,4 mnkr. De två största driftsnämnderna är socialoch utbildningsnämnden 446,5 mnkr respektive vård- och omsorgsnämnden 431,4 mnkr. Andra stora nämnder är gymnasieskolan VBU 134,1 6

7 mnkr och kommunstyrelsen 98,9 mnkr. Vård/omsorg och social/ utbildning/vbu står för drygt 81% av driftsbudgetens omslutning. Extraordinära kostnader I årets budget har 1 mnkr avsatts som extraordinära kostnader. Dessa medel brukar behandlas utanför resultatet vid avstämning mot balanskravet då de inte är kostnader som tillhör den ordinarie verksamheten. Pensionskostnader Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 78 mnkr år Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 39 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 5 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 34 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas öka med 15 mnkr mellan 2010 till Investeringsbudget Årets totalt fastställda nettoinvesteringar omsluter 122,8 mnkr varav 69,1 mnkr avser taxefinansierad verksamhet inom vatten/avlopp (66,9 mnkr) samt avfall (2,2 mnkr). Den skattefinansierade investeringsbudgeten (totalt 53,7 mnkr) har sina största poster inom fastighetsförvaltning 17,5 mnkr och gator/ vägar 5,2 mnkr. Dessutom är 15 mnkr särskilt anslaget för exploatering av nya områden. Resultatbudget Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 4,0 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall balanserar sina intäkter och kostnader medan va och avlopp budgeterar ett underskott med -2,9 mnkr. Vid avstämning av det kommunala balanskravet skall den extraordinära posten om 1 mnkr samt underskottet inom va och avlopp frånräknas. Marginalen till det kommunala balanskravet är därför plus 7,9 mnkr. De finansiella intäkterna domineras av posten utdelning från VBgruppen på 15 mnkr. De finansiella kostnaderna för kommunens lån och ränta på pensionsskuld beräknas bli 11 mnkr. Finansnettot blir således +4 mnkr. Avskrivningarna år 2010 har budgeterats till 59,7 mnkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuldsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget är beräknat till 45 mnkr. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medels saldo förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en ökning av likvida medel med 11 mnkr. Framtiden I årets budgetarbete kunde vi under hösten konstatera en förstärkning av skatteunderlaget i de prognoser som Sveriges kommuner och landsting presenterat. Denna förstärkning var välbehövlig då vi har en ekonomiskt ansträngd situation inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Extra medel har också avsatts för elen. Under hösten bands elpriset på 1 år till en rimlig nivå och vi har nu kontroll på denna kostnadspost under det kommande året. Ett lokalt löneavtal med Kommunal träffades sent under 2010 och innebar detta år en besparing. Med en något högre nivåhöjning inför 2011 kommer dock kostnaderna att bli högre än budgeterat under Det gäller framförallt vård- och omsorgsnämnden. Resultat 2 är budgeterat till 0,6%. Resultatmarginalerna inför detta budgetår är därmed mycket små. Resultat 3 är +4,0 mnkr och med beaktande av poster i avstämning av balanskravet +7,9 mnkr. En stark budgetdisciplin krävs alltid men än mer under budgetåret Konjunkturcykeln är på uppåtgående och statens finanser är starka. För kommunsektorn stundar dock ännu några år av osäkerhet dels till faktorer som påverkar skatteintäkterna, bland annat arbetslöshetstal och därmed förknippade höga kostnader som biter sig fast ännu några år. Exempel därpå är höga utbetalningar av försörjningsstöd och andra faktorer som påverkar den sociala sektorn. Det kommer att ta flera år innan vi har en 7

8 arbetsmarknad i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem. Befolkningens utveckling i numerär är en betydelsefull post både vad gäller skatteintäkter och hur befolkningsförändringen i sig fördelas på åldersgrupper och deras respektive behov. Ludvika har de senaste åren, efter många år av befolkningsminskning, haft en positiv befolkningstrend. Det är framförallt inflyttningen som är positiv. Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 3-5 årsperiod återstarta flera av kommunens nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt finns redan under 2011 och planeringen är även i gång för kommande år. I resultatbudgeten för 2010 års verksamhet lyckades inte kommunen uppnå det önskvärda 2%-målet som är ett gott riktmärke för att hålla kommunens ekonomi i balans med tillfredsställande marginal. Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2011 men också för påföljande år 2012 ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske. Inför realiteten om kraftigt förändrade yttre förutsättningar måste anpassningar ske. Eventuella nya behov inom verksamheter måste mötas med neddragningar och anpassningar inom, i första hand, egen nämnd. Koncernnytta inom såväl drift som investering måste också genomsyra den kommunala verksamhetspaletten. Inför den organisationsöversyn som nu pågår finns goda möjligheter att genomlysa verksamheter, effektivisera och riva ner stuprör. Rune Wikström Ekonomichef 8

9 Nämndorganisation för Ludvika kommun Valberedning Kommunfullmäktige Revisorer Kommunstyrelse Kommunledningskontor Krisledningsnämnd Kommunledningskontor Teknisk nämnd Tekniskt kontor Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Valnämnd Kommunledningskontor Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggkontor Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Räddningsnämnden Västerbergslagen Räddningstjänst Social- och utbildningsnämnd Social- och utbildningsförvaltning Överförmyndarnämnd Kommunledningskontor Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsförvaltning Grängesbergs Gruvor AB LudvikaHem AB Kommunalförbundet Västerbergslagens Utbildningscentrum Kommunfullmäktige Mandat Socialdemokraterna 22 Vänsterpartiet 4 Moderaterna 9 Bopartiet (lokalt parti) 2 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 TOTALT 45 9 W:\KLK\GEM99\OVR\LKORG.PPT

10 RESULTATBUDGET Total Belopp i tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar Pensionskostnader (not 3) Sänkning Po-avgift VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Finansiella intäkter (not 5) Finansiella kostnader (not 6) RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 Infrastrukturell åtgärd (not 7) 0 0 Underskott taxefinansierad verksamhet JUSTERAT RESULTAT FINANSIERINGSBUDGET Internt tillförda medel Avyttrade materiella tillgångar Långfristig upplåning (not 8) SUMMA TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar Nyemisson Ludvika Hem Pensionsinlösen SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 NOTER TILL RESULTATBUDGET (Tkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Enligt driftbudgetens intäkter NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Enligt driftbudgetens kostnader Kalkylerad kapitalkostnad Driftbudgetens kostnader NOT 3 FÖRÄNDRING AV PENSIONSSKULD Enligt beräkning från KPA NOT 4 SKATTEINTÄKTER Eget skatteunderlag Prel inkomstskatt Slutavräkning Slutavräkning Generellt statsbidrag Generellt sysselsättningsstöd Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Införandebidrag Regleringsavgift Maxtaxa barnomsorgen Skolpeng LSS-utjämning Löneutjämning/Byggkostnadskomp. Kommunal fastighetsavgift Avrundning NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Aktieutbetalning VB Energi gruppen NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Externa kostnadsräntor NOT 7 INFRASTRUKTURELL ÅTGÄRD Extraordinära kostnader, ospec 0 0 Extraordinära kostnader för rivning Extraordinära kostnader, nedskrivn bokfört värde, aktieägartillskott 0 0 NOT 8 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING VA-verksamhet Avfallsverksamhet Upplevelsebad

12 Resultat och finansieringsbudget år (mnkr) inkl Taxeverksamhet Målsättning ramar Befolkn 1/ Resultatbudget Beslut P L A N P L A N år 2011 år 2012 år 2013 Driftbudget -1252,4-1268,4-1294,9 Interna Kapitalkostnader 85,0 85,1 85,1 Nettokostnader -1167,4-1183,3-1209,8 Max ökn Nettokostn ( mot budget) 28,4 15,9 26,5 Avskrivningar -59,7-60,0-60,0 Pensionskostnad -45,0-47,0-48,5 Korr Po-pålägg 0,0 Resultat ,1-1290,3-1318,3 Skatteintäkter 1273,1 1301,3 1344,1 Finansnetto 4,0 2,0 1,0 Resultat 2 5,0 13,0 26,8 (Resultat 2 exkl. taxefinans) 7,9 13,0 26,8 Resultat 2 exkl taxefin/skatteintäkter MÅL 0,6% 1,0% 2,0% E.o poster -1,0-2,0-2,0 Resultat 3 4,0 11,0 24,8 (Resultat 3 exl taxefinans) 6,9 11,0 24,8 Finansieringsbudget Justerat resultat 2 63,7 71,0 84,8 Försäljning anläggningar 2,0 2,0 2,0 Ökning skulder 164,1 51,7 51,7 Tillförda medel 229,8 124,7 138,5 Investeringar 122, ,0 Amorteringar 7,0 12,0 12,0 Pensionsinlösen mm 89,0 Använda medel 218,8 102,0 102,0 Förändring av likvida medel 11,0 22,7 36,5 12

13 Totalsammanställning av driftbudget 2011 (Tkr) Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Revision Kommunstyrelse Kultur- och fritid Social- och utbildning Vård- och omsorg Teknisk nämnd Miljö- och bygg Räddningsnämnden VBU Kulturskolan Besparing Inköp Borgensavg L-a Hem Överskott integration Ludvika kommun Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Revision 0, , ,00 0,00 Kommunstyrelse 82, , ,80 86,80 Kultur- och fritid 73, , ,05 72,05 Social och utbildning 763, , ,70 742,70 Vård och omsorg 874, , ,39 882,39 Teknisk nämnd 194, , ,88 194,88 Miljö- och bygg 21, , ,00 24,00 Räddningsnämnden 45, , ,00 44,00 Kulturskolan 23, , ,60 23,60 Ludvika kommun 2 079, , , ,42 13

14 Driftbudget (Tkr) Revision Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget Revision Revision Ram 1000 Avvikelse från ram -200 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Revision 0, , ,00 0,00 Revision 0, , ,00 0,00 14

15 Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Verksamhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr VBU Ekonomienheten Personalenheten Mark- och planering Näringslivsenheten Kommunstyrelsen Ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag 2011 Reviderad ram Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda årsarbetare per den 31/12 och personalkostnad Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare årsarbetare kostnad Budget 2012 Budget 2013 Kommunkansliet 12, , ,00 13,00 IT-enheten 0 0,00 0 0,00 0,00 Ekonomienheten 12, , ,00 11,00 Personalenheten 15, , ,00 14,00 Mark- och planering 16, , ,00 17,00 Näringslivsenheten 8, , ,80 8,80 Kommunstyrelse 63, , ,80 63,80 Investeringar (Tkr) 2010 Budget Budget Budget Anslag Upparb jun 2010 Kommunkansliet IT-enheten Ekonomienheten Personalenheten Mark- och planering Näringslivsenheten Kommunstyrelse

16 Version Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kansli Enheten för kultur Enheten för fritid Integrations-och etabl.center Kultur o fritid Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Kansli 5, , ,00 2,00 Enheten för kultur 22, , ,80 21,80 Enheten för fritid 28, , ,25 30,25 Integrations-och etabl.center 18, , ,00 18,00 Kultur o fritid 73, , ,05 72,05 16

17 Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2012 Budget 2013 Administration Måltider Resursgruppen Barnomsorg Grundskola Särskola Fritidsverksamhet IFO-verksamhet Budget & skuldrådgivare Social o Utbildning Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Administration 51, ,00 53, ,00 53,65 53,65 Måltider 39, ,00 38, ,00 38,25 38,25 Resursgruppen 18, ,00 17, ,00 17,95 17,95 Barnomsorg 268, ,00 258, ,00 258,40 258,40 Grundskola 294, ,00 287, ,00 287,20 287,20 Särskola 36, ,00 35, ,00 35,25 35,25 Fritidsverksamhet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IFO-verksamhet 54, ,00 51, ,00 51,00 51,00 Budget & skuldrådgivare 1,00 484,00 1,00 491,00 1,00 1,00 Social- och utbildn 763, , ,70 742,70 17

18 Kulturskolan Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2012 Budget 2013 Kulturskolan Kulturskolan Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing 0 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Kulturskolan 23, , ,60 23,60 Musikskolan 23, , ,60 23,60 18

19 Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Gem administration Särskilda boendeformer Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram -200 Avvikelse -130 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget = 70 Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Gem administration 28, , ,18 28,18 Särskilda boendeformer 431, , ,41 439,41 Hemtj/Övr öppen/service 414, , ,80 414,80 Vård- och omsorgsnämnden 874, , ,39 882,39 Årsarbetartal har beräknats som lika med budget öppnande av en ny gruppbostad om 5 platser, del av år, 3,71 årsarb, med full effekt år 2012 och 2013, ytterligare 3,71 19

20 Driftbudget (Tkr) Tekniska nämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Teknisk nämnd Administration Fastighetsförvaltning Gatu- och parkförvaltn Vatten o avlopp Avfallshantering Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Intern service Tekniska nämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Teknisk nämnd 0, , ,00 0,00 Administration 19, , ,50 18,50 Fastighetsförvaltning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Gatu- och parkförvaltn 2, , ,00 2,00 Vatten o avlopp 28, , ,50 23,50 Avfallshantering 19, , ,00 20,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 2,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Intern service 122, , ,88 128,88 Tekniska nämnden 194, , ,88 194,88 20

21 Driftbudget (Tkr) Miljö- och Byggnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Miljö och Byggkontoret Miljö- o Byggnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse 206 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Miljö- o Byggnämnden 21, , ,00 24,00 21

22 Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget Räddningsnämnd Räddningstjänst Fastigheter Ludvika Sotningsväsen Räddningsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse fr justerad ram 0 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Heltid, Räddningstjänst 36, , ,00 36,00 Sotningsväsende 9, , ,00 8,00 Deltid Arvodesanställda 0, , ,00 0,00 Summa 45, , ,00 44,00 22

23 Investeringar per nämnd / projekt Budget 2011 i Tkr Nämnd Tekniska - Fastighetsförvaltning Beslut SUMMA Fastighetsförvaltning Fastigheter Social och Utbildning Renovering av idrottshall Lorensberga Summa Fastigheter Vård och omsorg Flytt av verksamhet till vårdskolan 2300 Summa Fastigheter VBU Högbergsskolanskök, etapp Summa 1900 Fastigheter Räddningsnämnden Nya garageportar vid Ludvika brandstation (6 st stora portar) 840 Summa 840 Fastigheter Kultur- och fritid Byte av sarg ishallen 275 Nya ungdomens hus 650 Replokal källare folketshus 280 Summa 1205 Fastigheter Tekniska Ombyggnad ventilation hus D, Frbg skola 600 Ny sophantering div objekt (totalt 6 st) 370 Fortsatt utbyte av lekutrustning vid skolor/förskolor 400 Forts. av åtgärder för tillgängligheter avser 550 handikapphiss A-hallen Sporthallen Utbyte brandlarm inkl elcentral Ängsgården 400 Besiktningsanmärkningar brandskydd 500 Komplettering lås/larm/vattenavstängning 350 Projekteringsmedel kommande projekt 250 Ospecificerade investeringar 1000 Summa

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011

MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Månadsuppföljning. Mars 2010

Månadsuppföljning. Mars 2010 A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015:

Budget 2015-2017. Målet uppnås sett över treårsperioden, dock inte det första året, 2015: 1 Budget 2015-2017 Budgetprocessen under valår Budgeten fastställdes av kommunfullmäktige den 18 december. Som regel beslutar kommunfullmäktige om budget vid sitt sammanträde i juni. Härmed är processen

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) Antal äldre, historik och prognos (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2002 2004 2006 2008 2010 2012 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 80 år- 65-79 år 2000

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott

Reviderad budget 2014 samt beslut om nämndernas över- och underskott Dnr KS-2014-11 Dpl 10 sid 1 (10) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2014-02-10 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Reviderad budget 2014 samt beslut

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15

Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 Ekonomiska ramar budget 2016, plan 2016-2019 KF 2015-06-15 förutsättningar för åren 2016 2019 Ekonomin i kommuner och landsting har under ett antal år hållits uppe av engångsintäkter. År 2015 är sista

Läs mer

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget

Pajala kommun. Årsbudget 2011. Verksamhetsplan 2012-2013. Investeringsbudget Pajala kommun Årsbudget 2011 Verksamhetsplan 2012-2013 Investeringsbudget SAMMANFATTNING...5 Allmänt...5 Driftverksamhet 2011-2013...5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...6 Omvärldsanalys...6 Regeringens bedömning

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 1(1) Gäller från Diarienummer 2013-01-01 2013/586 040 Antagen: kommunstyrelsen 2013-11-18 139. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Se bilaga 1(5) Datum 2013-05-29 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden.

Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Revisionsrapport Kommunens planering och framförhållning avseende kommande pensionsåtaganden. Mjölby kommun Annika Hansson Certifierad kommunal revisor 12 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun.

SALA KOrJfMUI\l. Bilaga KS 2011/95/3. QOI\ 104 I l-j. I. Remissvar Ink. 2011-05- t 2. Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. Bilaga KS 2011/95/3 SALA KOrJfMUI\l Kommunstyrelsens förvaltning Remissvar Ink. 2011-05- t 2 Förslag till ändringar i Natura 20DO-områden inom Sala kommun. D. iarienr J IAktTbilaga QOI\ 104 I l-j. I Natura

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola

Ett ökat bostadsbyggande Näringsliv och arbetsmarknad Barnomsorg och skola Faktablad 2007-05-21 Falköpings kommuns budget 2008-2011 Utveckling tillväxt - välfärd Falköpings kommun bygger idag för utveckling, tillväxt och välfärd. Den budget som allianspartierna presenterar innehåller

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun

Revisionsplan 2011 Sollefteå kommun Sollefteå kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Revisionsuppdraget 1 3 Revisionsplanering 1 3.1 Bedömning av väsentlighet och risk 1 3.2 Revisionsprojekt

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt avsättning till resultatutjämningsreserv för åren 2010-2012 4 november 2013 KS-2013/1409.189 1 (9) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv samt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82

2012-04-20. Kommunstyrelsen. Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 2012-04-20 Kommunstyrelsen Månadsrapport mars 2012 Dnr KS/2012:82 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos över

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun

Revisionsplan 2012. Kommunrevisionen Karlskrona kommun Revisionsplan 2012 Kommunrevisionen Karlskrona kommun 1. Inledning Revisionsplanen är revisionens verksamhetsplan för 2012. Den har tagits fram med stöd av den väsentlighets- och riskanalys som genomfördes

Läs mer

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120

Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys

Kommunens revisorer Revisorernas redogörelse 2011 Väsentlighets- och riskanalys Kommunens revisorer s redogörelse 2011 Vi har under året granskat den verksamhet som bedrivits inom Kommunstyrelsens och övriga nämnders ansvarsområden enligt särskild granskningsplan. PwC har biträtt

Läs mer

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos

Läs mer

Budget 2011 Plan 2012-2014

Budget 2011 Plan 2012-2014 Alliansens och DSPs Finansplan 2011 Plan 2012-2014 Landstingsstyrelsen 8 nov 2010 Sid 1 Innehållsförteckning Driftbudget, tkr.ii II t II,_ " III II II'II II 3 Resultatbudget, mkr 7 Finansieringsbudget,

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv. Avsättning för åren 2010-2012 FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.23) Riktlinjer för resultatutjämningsreserv Avsättning för åren 2010-2012 Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Ekonomi - Resultatutjämningsreserv Ägare/ansvarig Elisabet Persson

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer