Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall."

Transkript

1 Budget 2011

2 Omslagsbilder, foto Ludvika kommun. Småbåtshamnen vid piren i Ludvika. Cyklar längs Väsmans strand. Höstskutt vid Biskopsnäset. Ludvika sporthall.

3 Budget 2011 Innehållsförteckning Sidan Kommunstyrelsens ordförande 5 Allmän ekonomisk översikt 6 Organisationsplan 9 Budgeten i siffror Resultat- och finansieringsbudget, noter år Resultat- och finansieringsbudget år Totalsammanställning av driftbudget 13 Driftbudget per nämnd 14 Investeringsbudget per nämnd/projekt/totalt 23 Verksamhetsbeskrivning per nämnd Revisionen 27 Kommunstyrelsen 28 Tekniska nämnden 43 Kultur- och fritidsnämnden 59 Social- och utbildningsnämnden 63 Västerbergslagens Kulturskolenämnd 69 Vård- och omsorgsnämnden 72 Miljö- och byggnämnden 77 Räddningsnämnden 81 Tidplan 88 Kommunfullmäktiges beslut 89

4 Ludvika kommun, Ludvika Telefon

5 5

6 Allmän ekonomisk översikt Sammanfattning Kommunen har som ekonomisk målsättning att resultatet mot det så kallade balanskravet skall vara 2%. Resultatnivån skall då vara 2% av skatteintäkter och statsbidrag. Lågkonjunkturen, hög arbetslöshet och förändringar i arbetslöshetsförsäkringen med många utförsäkrade har inneburit kraftigt negativa avvikelser i anslagen för individ- och familjeomsorg. Denna problematik kommer att följa med in på budgetåret Detta är en av dom viktigaste orsakerna att kommunen inte klarar 2%-målet Budgeten för de 3 kommande åren har en resultatnivå för på respektive 0,6%; 1% och 2%. I absoluta tal motsvarar det +7,9; +13; respektive +26,8 mnkr. Angiven resultatnivå är en omräknad nivå före extraordinära poster och exklusive resultat för de taxefinansierade verksamheterna. Nämndernas förslag som lämnades in i augusti visade ett resultat som låg 0,3 mnkr under justerad ram. Den justerade ramen innefattar en kompensation för förändringar i kapitalkostnader och internhyra. För 2011 kommer en stor del av den ökade internhyran på +7,3 mnkr inte begränsas till interna kostnads/intäktsförändringar mellan tekniska nämnden som hyresvärd och respektive förvaltning som internkund. Flera nya hyreskontrakt som tecknats med extern hyresvärd innebär en merkostnad för kommunen. Det är framförallt kultur- och fritidsnämnden som kliver in i nya kontrakt. Mest omfattande är de nya bibliotekslokalerna som hyrs av LudvikaHem. Den justerade ramen utökar kultur- och fritidsnämndens ramutrymme med +4,5 mnkr. Önskemålen för skattefinansierade investeringar var närmare 102 mnkr och för den taxefinansierade delen ca 52 mnkr. Två budgetberedningar hålls under hösten då nämndernas budgetförslag presenteras av nämnd/förvaltning och diskuteras/ bearbetas i den politiska budgetgruppen där samtliga fullmäktigepartier är inbjudna. Strax före budgetberedning 2 i oktober kom en ny skatteprognos med en förbättring för skatteintäkterna med 8,2 mnkr. Senare i oktober förbättrades prognosen med ytterligare 6,3 mnkr. Budgetprocessen har fortgått i arbetsutskottet och i kommunstyrelsen med den gamla politiska majoriteten. Vid budgetfullmäktige den 29 november tjänstgjorde och fastställdes budgeten av det nyvalda fullmäktige. Beslutad resultatnivå före extraordinära poster var +5,0 mnkr. Exkluderat resultat för taxefinansierade verksamheter var resultatet +7,9 mnkr. Det motsvarar 0,6% av skatteintäkter och statsbidrag. Särskilda satsningar och förstärkningar som gjorts i 2011 års budget är bland annat: budgetförstärkning för kollektivtrafiken inom KS, förstärkning av budget för elkostnader och utökat anslag för fastighetsunderhåll, betydande utökning av anslag för försörjningsstöd samt medel för integration inom skolan. Budgeterat resultat efter extraordinära poster är +4 mnkr. Den beslutade investeringsnivån slutade på totalt 122,8 mnkr med fördelning på skattefinansierat 53,7 mnkr och taxefinansierat 69,1 mnkr. Finansieringsbudgeten 2011 visar ett överskott på 11 mnkr. Skatteintäkter och statsbidrag Skatteintäkter och statsbidrag utgör merparten av de intäkter och den finansiering som omsluter vår kommuns budget. Budgeterade skatteintäkter är 1 273,1 mnkr och de budgeterade driftskostnaderna, netto 1 252,4 mnkr. Skatteintäkternas förändring över tid påverkas också av befolkningsutvecklingen. Ludvika kommun har haft en positiv befolkningsutveckling de tre senaste åren. Vid mättidpunkten 1 november hade befolkningen ökat med 222 personer mellan 2009 till Invånarantalet den 1 november var Detta låg något över det befolkningstal som fastställdes i höstens budgetarbete, invånare. Befolkningsökningen har fortsatt under årets sista månader. 100 nya kommuninvånare innebär drygt 4 mnkr mer i skatteintäkter utifrån nuvarande beräkningsgrunder i den skattemodell som används. Driftbudgeten Driftbudgetens omslutning för 2011 är 1 252,4 mnkr. De två största driftsnämnderna är socialoch utbildningsnämnden 446,5 mnkr respektive vård- och omsorgsnämnden 431,4 mnkr. Andra stora nämnder är gymnasieskolan VBU 134,1 6

7 mnkr och kommunstyrelsen 98,9 mnkr. Vård/omsorg och social/ utbildning/vbu står för drygt 81% av driftsbudgetens omslutning. Extraordinära kostnader I årets budget har 1 mnkr avsatts som extraordinära kostnader. Dessa medel brukar behandlas utanför resultatet vid avstämning mot balanskravet då de inte är kostnader som tillhör den ordinarie verksamheten. Pensionskostnader Pensionskostnaderna inklusive löneskatt beräknas uppgå till 78 mnkr år Kostnaden består av den del som betalas ut till de anställda för individuell förvaltning på 39 mnkr, skuldförändring och finansiell kostnad 5 mnkr och utbetalningar till nuvarande pensionärer med 34 mnkr. Utanför dessa resultatpåverkande poster ligger pensionsåtaganden som klassas som ansvarsförbindelse. Denna post beräknas öka med 15 mnkr mellan 2010 till Investeringsbudget Årets totalt fastställda nettoinvesteringar omsluter 122,8 mnkr varav 69,1 mnkr avser taxefinansierad verksamhet inom vatten/avlopp (66,9 mnkr) samt avfall (2,2 mnkr). Den skattefinansierade investeringsbudgeten (totalt 53,7 mnkr) har sina största poster inom fastighetsförvaltning 17,5 mnkr och gator/ vägar 5,2 mnkr. Dessutom är 15 mnkr särskilt anslaget för exploatering av nya områden. Resultatbudget Resultatbudget totalt för kommunen visar på ett resultat på 4,0 mnkr. Den taxefinansierade verksamheten inom avfall balanserar sina intäkter och kostnader medan va och avlopp budgeterar ett underskott med -2,9 mnkr. Vid avstämning av det kommunala balanskravet skall den extraordinära posten om 1 mnkr samt underskottet inom va och avlopp frånräknas. Marginalen till det kommunala balanskravet är därför plus 7,9 mnkr. De finansiella intäkterna domineras av posten utdelning från VBgruppen på 15 mnkr. De finansiella kostnaderna för kommunens lån och ränta på pensionsskuld beräknas bli 11 mnkr. Finansnettot blir således +4 mnkr. Avskrivningarna år 2010 har budgeterats till 59,7 mnkr. Avsättningen för pensionsutbetalningar, semesterskuldsförändringar och andra centrala kostnader som inte ingår i verksamheternas driftbudget är beräknat till 45 mnkr. Finansieringsbudget Finansieringsbudgeten visar hur medel tillförs till verksamheten, hur de används och slutligen hur likvida medels saldo förändras under året. I posten tillförda medel finns lånemedel medtagna som normalt är den finansieringsform som gäller för taxefinansierade investeringar. Årets slutsaldo på likvida medel visar på en ökning av likvida medel med 11 mnkr. Framtiden I årets budgetarbete kunde vi under hösten konstatera en förstärkning av skatteunderlaget i de prognoser som Sveriges kommuner och landsting presenterat. Denna förstärkning var välbehövlig då vi har en ekonomiskt ansträngd situation inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde. Extra medel har också avsatts för elen. Under hösten bands elpriset på 1 år till en rimlig nivå och vi har nu kontroll på denna kostnadspost under det kommande året. Ett lokalt löneavtal med Kommunal träffades sent under 2010 och innebar detta år en besparing. Med en något högre nivåhöjning inför 2011 kommer dock kostnaderna att bli högre än budgeterat under Det gäller framförallt vård- och omsorgsnämnden. Resultat 2 är budgeterat till 0,6%. Resultatmarginalerna inför detta budgetår är därmed mycket små. Resultat 3 är +4,0 mnkr och med beaktande av poster i avstämning av balanskravet +7,9 mnkr. En stark budgetdisciplin krävs alltid men än mer under budgetåret Konjunkturcykeln är på uppåtgående och statens finanser är starka. För kommunsektorn stundar dock ännu några år av osäkerhet dels till faktorer som påverkar skatteintäkterna, bland annat arbetslöshetstal och därmed förknippade höga kostnader som biter sig fast ännu några år. Exempel därpå är höga utbetalningar av försörjningsstöd och andra faktorer som påverkar den sociala sektorn. Det kommer att ta flera år innan vi har en 7

8 arbetsmarknad i jämvikt och en mer normal situation för kommunens sociala välfärdssystem. Befolkningens utveckling i numerär är en betydelsefull post både vad gäller skatteintäkter och hur befolkningsförändringen i sig fördelas på åldersgrupper och deras respektive behov. Ludvika har de senaste åren, efter många år av befolkningsminskning, haft en positiv befolkningstrend. Det är framförallt inflyttningen som är positiv. Även under tider av kärvt ekonomiskt läge är det viktigt att erbjuda god kommunal service och optimalt utnyttja de befintliga resurser som finns. Det finns också en god expansion inom kommunens största privata arbetsgivare ABB och flera gruvprospekterare har planer på att inom en 3-5 årsperiod återstarta flera av kommunens nedlagda gruvor. En beredskap för exploatering med expansion och konkreta projekt finns redan under 2011 och planeringen är även i gång för kommande år. I resultatbudgeten för 2010 års verksamhet lyckades inte kommunen uppnå det önskvärda 2%-målet som är ett gott riktmärke för att hålla kommunens ekonomi i balans med tillfredsställande marginal. Med den knappa resultatmarginal som nu föreligger för 2011 men också för påföljande år 2012 ställs än högre krav på att hantera verksamheternas kostnader. Prioritering både inom och mellan verksamheter måste ske. Inför realiteten om kraftigt förändrade yttre förutsättningar måste anpassningar ske. Eventuella nya behov inom verksamheter måste mötas med neddragningar och anpassningar inom, i första hand, egen nämnd. Koncernnytta inom såväl drift som investering måste också genomsyra den kommunala verksamhetspaletten. Inför den organisationsöversyn som nu pågår finns goda möjligheter att genomlysa verksamheter, effektivisera och riva ner stuprör. Rune Wikström Ekonomichef 8

9 Nämndorganisation för Ludvika kommun Valberedning Kommunfullmäktige Revisorer Kommunstyrelse Kommunledningskontor Krisledningsnämnd Kommunledningskontor Teknisk nämnd Tekniskt kontor Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsförvaltning Valnämnd Kommunledningskontor Miljö- och byggnämnd Miljö- och byggkontor Vård- och omsorgsnämnd Vård- och omsorgsförvaltning Räddningsnämnden Västerbergslagen Räddningstjänst Social- och utbildningsnämnd Social- och utbildningsförvaltning Överförmyndarnämnd Kommunledningskontor Västerbergslagens kulturskolenämnd Social- och utbildningsförvaltning Grängesbergs Gruvor AB LudvikaHem AB Kommunalförbundet Västerbergslagens Utbildningscentrum Kommunfullmäktige Mandat Socialdemokraterna 22 Vänsterpartiet 4 Moderaterna 9 Bopartiet (lokalt parti) 2 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 2 TOTALT 45 9 W:\KLK\GEM99\OVR\LKORG.PPT

10 RESULTATBUDGET Total Belopp i tkr Verksamhetens intäkter (not 1) Verksamhetens kostnader (not 2) Avskrivningar Pensionskostnader (not 3) Sänkning Po-avgift VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter (not 4) Finansiella intäkter (not 5) Finansiella kostnader (not 6) RESULTAT EFTER SKATTEINTÄKTER OCH FINANSNETTO Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader ÅRETS BUDGETERADE RESULTAT Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 Infrastrukturell åtgärd (not 7) 0 0 Underskott taxefinansierad verksamhet JUSTERAT RESULTAT FINANSIERINGSBUDGET Internt tillförda medel Avyttrade materiella tillgångar Långfristig upplåning (not 8) SUMMA TILLFÖRDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar Nyemisson Ludvika Hem Pensionsinlösen SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL

11 NOTER TILL RESULTATBUDGET (Tkr) NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Enligt driftbudgetens intäkter NOT 2 VERKSAMHETENS KOSTNADER Enligt driftbudgetens kostnader Kalkylerad kapitalkostnad Driftbudgetens kostnader NOT 3 FÖRÄNDRING AV PENSIONSSKULD Enligt beräkning från KPA NOT 4 SKATTEINTÄKTER Eget skatteunderlag Prel inkomstskatt Slutavräkning Slutavräkning Generellt statsbidrag Generellt sysselsättningsstöd Strukturbidrag Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Införandebidrag Regleringsavgift Maxtaxa barnomsorgen Skolpeng LSS-utjämning Löneutjämning/Byggkostnadskomp. Kommunal fastighetsavgift Avrundning NOT 5 FINANSIELLA INTÄKTER Aktieutbetalning VB Energi gruppen NOT 6 FINANSIELLA KOSTNADER Externa kostnadsräntor NOT 7 INFRASTRUKTURELL ÅTGÄRD Extraordinära kostnader, ospec 0 0 Extraordinära kostnader för rivning Extraordinära kostnader, nedskrivn bokfört värde, aktieägartillskott 0 0 NOT 8 LÅNGFRISTIG UPPLÅNING VA-verksamhet Avfallsverksamhet Upplevelsebad

12 Resultat och finansieringsbudget år (mnkr) inkl Taxeverksamhet Målsättning ramar Befolkn 1/ Resultatbudget Beslut P L A N P L A N år 2011 år 2012 år 2013 Driftbudget -1252,4-1268,4-1294,9 Interna Kapitalkostnader 85,0 85,1 85,1 Nettokostnader -1167,4-1183,3-1209,8 Max ökn Nettokostn ( mot budget) 28,4 15,9 26,5 Avskrivningar -59,7-60,0-60,0 Pensionskostnad -45,0-47,0-48,5 Korr Po-pålägg 0,0 Resultat ,1-1290,3-1318,3 Skatteintäkter 1273,1 1301,3 1344,1 Finansnetto 4,0 2,0 1,0 Resultat 2 5,0 13,0 26,8 (Resultat 2 exkl. taxefinans) 7,9 13,0 26,8 Resultat 2 exkl taxefin/skatteintäkter MÅL 0,6% 1,0% 2,0% E.o poster -1,0-2,0-2,0 Resultat 3 4,0 11,0 24,8 (Resultat 3 exl taxefinans) 6,9 11,0 24,8 Finansieringsbudget Justerat resultat 2 63,7 71,0 84,8 Försäljning anläggningar 2,0 2,0 2,0 Ökning skulder 164,1 51,7 51,7 Tillförda medel 229,8 124,7 138,5 Investeringar 122, ,0 Amorteringar 7,0 12,0 12,0 Pensionsinlösen mm 89,0 Använda medel 218,8 102,0 102,0 Förändring av likvida medel 11,0 22,7 36,5 12

13 Totalsammanställning av driftbudget 2011 (Tkr) Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Revision Kommunstyrelse Kultur- och fritid Social- och utbildning Vård- och omsorg Teknisk nämnd Miljö- och bygg Räddningsnämnden VBU Kulturskolan Besparing Inköp Borgensavg L-a Hem Överskott integration Ludvika kommun Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Revision 0, , ,00 0,00 Kommunstyrelse 82, , ,80 86,80 Kultur- och fritid 73, , ,05 72,05 Social och utbildning 763, , ,70 742,70 Vård och omsorg 874, , ,39 882,39 Teknisk nämnd 194, , ,88 194,88 Miljö- och bygg 21, , ,00 24,00 Räddningsnämnden 45, , ,00 44,00 Kulturskolan 23, , ,60 23,60 Ludvika kommun 2 079, , , ,42 13

14 Driftbudget (Tkr) Revision Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget Revision Revision Ram 1000 Avvikelse från ram -200 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Revision 0, , ,00 0,00 Revision 0, , ,00 0,00 14

15 Driftbudget (Tkr) Kommunstyrelsen Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Verksamhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kanslienheten IT-enheten Kommunstyrelse övr VBU Ekonomienheten Personalenheten Mark- och planering Näringslivsenheten Kommunstyrelsen Ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag 2011 Reviderad ram Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Tillsvidareanställda årsarbetare per den 31/12 och personalkostnad Budget 2010 Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare årsarbetare kostnad Budget 2012 Budget 2013 Kommunkansliet 12, , ,00 13,00 IT-enheten 0 0,00 0 0,00 0,00 Ekonomienheten 12, , ,00 11,00 Personalenheten 15, , ,00 14,00 Mark- och planering 16, , ,00 17,00 Näringslivsenheten 8, , ,80 8,80 Kommunstyrelse 63, , ,80 63,80 Investeringar (Tkr) 2010 Budget Budget Budget Anslag Upparb jun 2010 Kommunkansliet IT-enheten Ekonomienheten Personalenheten Mark- och planering Näringslivsenheten Kommunstyrelse

16 Version Driftbudget (Tkr) Kultur och fritidsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Kansli Enheten för kultur Enheten för fritid Integrations-och etabl.center Kultur o fritid Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Kansli 5, , ,00 2,00 Enheten för kultur 22, , ,80 21,80 Enheten för fritid 28, , ,25 30,25 Integrations-och etabl.center 18, , ,00 18,00 Kultur o fritid 73, , ,05 72,05 16

17 Driftbudget (Tkr) Social- och utbildningsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2012 Budget 2013 Administration Måltider Resursgruppen Barnomsorg Grundskola Särskola Fritidsverksamhet IFO-verksamhet Budget & skuldrådgivare Social o Utbildning Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse 0 Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Administration 51, ,00 53, ,00 53,65 53,65 Måltider 39, ,00 38, ,00 38,25 38,25 Resursgruppen 18, ,00 17, ,00 17,95 17,95 Barnomsorg 268, ,00 258, ,00 258,40 258,40 Grundskola 294, ,00 287, ,00 287,20 287,20 Särskola 36, ,00 35, ,00 35,25 35,25 Fritidsverksamhet 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IFO-verksamhet 54, ,00 51, ,00 51,00 51,00 Budget & skuldrådgivare 1,00 484,00 1,00 491,00 1,00 1,00 Social- och utbildn 763, , ,70 742,70 17

18 Kulturskolan Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2012 Budget 2013 Kulturskolan Kulturskolan Kostnads- och intäktsslag Nettokostnader Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing 0 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Kulturskolan 23, , ,60 23,60 Musikskolan 23, , ,60 23,60 18

19 Driftbudget (Tkr) Vård- och omsorgsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Gem administration Särskilda boendeformer Hemtj/Övr öppen/service Vård- och omsorgsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram -200 Avvikelse -130 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget = 70 Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Gem administration 28, , ,18 28,18 Särskilda boendeformer 431, , ,41 439,41 Hemtj/Övr öppen/service 414, , ,80 414,80 Vård- och omsorgsnämnden 874, , ,39 882,39 Årsarbetartal har beräknats som lika med budget öppnande av en ny gruppbostad om 5 platser, del av år, 3,71 årsarb, med full effekt år 2012 och 2013, ytterligare 3,71 19

20 Driftbudget (Tkr) Tekniska nämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Enhet Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Teknisk nämnd Administration Fastighetsförvaltning Gatu- och parkförvaltn Vatten o avlopp Avfallshantering Övrig verksamhet Friluftsanläggningar Intern service Tekniska nämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga Enhet kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Teknisk nämnd 0, , ,00 0,00 Administration 19, , ,50 18,50 Fastighetsförvaltning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Gatu- och parkförvaltn 2, , ,00 2,00 Vatten o avlopp 28, , ,50 23,50 Avfallshantering 19, , ,00 20,00 Övrig verksamhet 2, , ,00 2,00 Friluftsanläggning 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 Intern service 122, , ,88 128,88 Tekniska nämnden 194, , ,88 194,88 20

21 Driftbudget (Tkr) Miljö- och Byggnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Miljö och Byggkontoret Miljö- o Byggnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram Avvikelse 206 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring 0 Besparing 0 Budget Årsarbetare och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal Personal- Antal Personal- Antal Års- Antal Årsårsarbetare kostnad årsarbetare kostnad arbetare arbetare Miljö- o Byggnämnden 21, , ,00 24,00 21

22 Driftbudget (Tkr) Räddningsnämnden Nettokostnad Intäkt Kostnad Nettokostnad Nettokostnad Nettokostnad Budget Budget 2011 Budget 2012 Budget Räddningsnämnd Räddningstjänst Fastigheter Ludvika Sotningsväsen Räddningsnämnden Ram år Justerad ram Avvikelse från ram 0 Avvikelse fr justerad ram 0 Kostnads- och intäktsslag Personal- Kapital- Internhyres- Övriga kostnad kostnad kostnad kostnader Intäkter Summa Budget Kostnads/int-förändring Verksamhetsförändring Besparing Budget Årsarbetare- och personalkostnad Utgångsläge Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal års- Personal- Antal års- Personal- Antal Års- Antal Årsarbetare kostnad arbetare kostnad arbetare arbetare Heltid, Räddningstjänst 36, , ,00 36,00 Sotningsväsende 9, , ,00 8,00 Deltid Arvodesanställda 0, , ,00 0,00 Summa 45, , ,00 44,00 22

23 Investeringar per nämnd / projekt Budget 2011 i Tkr Nämnd Tekniska - Fastighetsförvaltning Beslut SUMMA Fastighetsförvaltning Fastigheter Social och Utbildning Renovering av idrottshall Lorensberga Summa Fastigheter Vård och omsorg Flytt av verksamhet till vårdskolan 2300 Summa Fastigheter VBU Högbergsskolanskök, etapp Summa 1900 Fastigheter Räddningsnämnden Nya garageportar vid Ludvika brandstation (6 st stora portar) 840 Summa 840 Fastigheter Kultur- och fritid Byte av sarg ishallen 275 Nya ungdomens hus 650 Replokal källare folketshus 280 Summa 1205 Fastigheter Tekniska Ombyggnad ventilation hus D, Frbg skola 600 Ny sophantering div objekt (totalt 6 st) 370 Fortsatt utbyte av lekutrustning vid skolor/förskolor 400 Forts. av åtgärder för tillgängligheter avser 550 handikapphiss A-hallen Sporthallen Utbyte brandlarm inkl elcentral Ängsgården 400 Besiktningsanmärkningar brandskydd 500 Komplettering lås/larm/vattenavstängning 350 Projekteringsmedel kommande projekt 250 Ospecificerade investeringar 1000 Summa

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

1(9) Budget och. Plan

1(9) Budget och. Plan 1(9) Budget 2016 och Plan 2017-2018 2(9) Inledning Majoriteten i Älvkarleby kommun, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, bygger sin samverkan på en gemensam målsättning att få fart på utvecklingen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 29 november 2010, 22 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunfullmäktige den 29 november 2010, 22 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (41) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Måndag den 29 november, kl 13.15-18.25 med ajournering 18.00-18.15 Beslutande Se sidan 2 Övriga Roger Söderberg, S Kennet

Läs mer

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut

Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut 1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2013 2014 2015 2016 2017 2018 BNP* 1,3 1,9 2,9 3,2 2,3 1,9 Sysselsättning, timmar* 0,4 2,1 1,5 1,1 0,7 0,4 Öppen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Budget 2013 Ludvika kommun

Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun Budget 2013 Ludvika kommun LUDVIKA KOMMUN 771 82 LUDVIKA TELEFON: 0240-860 00 LUDVIKA.SE Innehållsförteckning Allmän ekonomisk översikt 4 Organisationsplan 7 Budgeten i siffror

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Styrprinciper för Dals-Eds kommun.

Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Styrprinciper för Dals-Eds kommun. Inledning Styrprinciperna reglerar ansvarsfördelningen i Dals-Eds kommun. Utgångspunkt för arbetet utifrån styrprinciperna ska vara decentralisering, helhetssyn och god

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken

Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden.

3. Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun. 4. Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun. 6. Information och övriga ärenden. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. Utskottens presidier och företrädare för de partier som inte har en ledamotplats

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning

Ekonomisk process budget, mål och uppföljning 1 (6) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KF 2013-11-13, 147 Uppdateras: 2015 budget, mål och uppföljning Innehållsförteckning 1. Bakgrund 2. Processbeskrivning året före

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges

Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 BNP* 2,9 1,3 0,9 2,7 3,6 3,8 2,9 Sysselsättning, timmar* 2,0 0,7 0,4 0,6 1,4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31

Delårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31 Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte

Läs mer

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19

Rev. Revisionsplan 2014. Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Rev Revisionsplan 2014 Antagen av Solna stads revisorer 14-02-19 Revisionens övergripande inriktning och arbetssätt I vårt arbete strävar vi efter effektivitet och mervärde. Revisionens arbete fokuserar

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare.

OBS! Tiden. KALLELSE. Kommunstyrelsens ledningsutskott. Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 1 oktober 2015 kl. 13:00. 1. Val av justerare. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom. OBS! Tiden. Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Utskottens presidier och företrädare

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige

Dals-Eds kommun Årsbudget 2008 och planer Budget Planer Fastställd av Kommunfullmäktige Budget 2008 Planer 2009-10 Fastställd av Kommunfullmäktige 2007-11-14 Sida 1 ÅRSBUDGET 2008 FLERÅRSPLANER 2009-2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. Sammanfattning 2. 2.. Kommunens Övergripande Mål...4. 3.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag

Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-05-15 Handläggare: Håkan Wahlgren Telefon: 0176-712 60 E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Till Kommunstyrelsens arbetsutskott Delårsrapport 1 per mars 2017 för kommun och bolag Förslag

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden

OKTOBERRAPPORT 2012. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden Oktoberrapporten är en avstämning av verksamhetsförändringar och av den ekonomiska prognos som lämnades i delårsrapporten efter augusti. Verksamhet Miljönämnden samt plan- och byggnadsnämnden har på grund

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr

12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400

C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400 KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor

Revisionsrapport. Delårsrapport Hallsbergs kommun. Oktober Lars Wigström. Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Hallsbergs kommun Oktober 2009 Lars Wigström Certifierad kommunal revisor 200X-XX-XX Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun

Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 1 1. 2009-11-24 Övergripande verksamhetsplan för Färgelanda Kommun 2010-2012 Vision, inriktningsmål och ekonomiska mål för verksamhetsplan 2010-2012 Fastställd av fullmäktige 2009-11-18 Dnr 5/2009 U:\Ekonomiavdelningen\Ekonomichef\VP\VP

Läs mer

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8

Fagersta kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2009 Revisionsrapport KPMG 7 oktober 2009 Antal sidor 8 ABCD Fagersta kommun Granskning av delårsrapport 2009-08-31 Revisionsrapport

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer