06 Årsredovisning 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06 Årsredovisning 2006"

Transkript

1 06 Årsredovisning 2006

2 Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 VD har ordet 6 Marknad 10 Vårt erbjudande 12 Emergency Services 14 Cardiovascular Disease Management 16 Clinical Information Systems 18 Medarbetare 20 Forskning och utveckling 21 Kvalitet och miljö 22 Styrelse och revisorer 23 Ledning 24 Aktie- och ägarförhållanden 27 Förvaltningsberättelse 31 Finansiella rapporter, koncernen 35 Finansiella rapporter, moderbolaget 39 Noter 53 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrningsrapport 56 Femårsöversikt 57 Ordlista, definitioner och årsstämma ORTIVUS I KORTHET Ortivus utvecklar och marknadsför integrerade ITlösningar för patientinformation och beslutsstöd som bidrar till att rädda liv och effektivisera sjukvården. Verksamheten är inriktad på Emergency & Patient Management (akutsjukvårdsoch patientinformationssystem). Ortivus kärnkompetenser är djupgående förståelse för räddningstjänstens och sjukvårdens processer, klinisk kunskap samt modern IT och datakommunikation. Budgetnedskärningar inom sjukvården, en åldrande befolkning med högre vårdbehov, mer centraliserad specialistvård, samt kvalitetssäkringskrav är trender som stödjer Ortivus strategi och affärsidé. Ortivus fokuserar på Europa och Nordamerika. Bolaget har dotterbolag i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Kanada och USA. På utvalda marknader i Europa sker försäljningen genom partners. Bolaget grundades 1985 och är noterat på OMX Nordic Exchange Small Cap-listan. Ortivus har cirka 165 anställda och huvudkontor i Stockholm. HISTORIK 1985 grundas Ortivus för att utveckla, tillverka och marknadsföra ett unikt system för övervakning av patienter med ischemisk hjärtsjukdom MIDA (Myocardial Ischemia Dynamic Analysis). Inledande utveckling sker i samarbete med Stiftelsen Medicin & Teknik på Chalmers i Göteborg testas och utvärderas kliniska prototyper av MIDA bland annat på Karolinska sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset lanseras den första kommersiella versionen av MIDA-CoroNet på den svenska marknaden. Ett flertal kunder väljer detta system som får ett starkt fäste i Sverige tecknas ett OEM-avtal (Original Equipment Manufacturer) med Hewlett-Packard (senare Philips Medical Systems) kring MIDA. Ortivus förvärvar Svenska Telemedicin System AB i Göteborg som utvecklar och marknadsför olika telemedicinlösningar, bland annat MobiMed introduceras MobiMed i full kommersiell skala på den svenska marknaden noteras Ortivus på Stockholmsbörsens O-lista. Ortivus US bildas för att etablera verksamhet på den amerikanska marknaden lanseras MobiMed PWS-1000, världens första bärbara telemedicinterminal för pre-hospitalt bruk. Ortivus UK bildas för marknadslansering av MobiMed på den brittiska marknaden.

3 ÅRET I KORTHET Omsättningen uppgick till 199,8 MSEK (173,6) Rörelseresultatet uppgick til -128,4 MSEK (-21,8) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -127,8 MSEK (-18,2) Resultatet efter skatt uppgick till -149,2 MSEK (-17,7) Resultat per aktie uppgick till -8,51 SEK (-1,22) Ortivus utvald leverantör till världens största IT-projekt inom sjukvård. Uppdraget omfattar elektroniska patientjournaler för totalt 800 ambulanser i Storbritannien. Befäster marknadsledande position inom kardiologiska övervakningssystem i Sverige. Ortivus fullföljer offensiva satsningar enligt ny strategi och genomför nyemission om drygt 170 MSEK. Omstrukturering i Tyskland på grund av drastiskt förändrade marknadsförutsättningar. Ortivus och Philips Medical Systems erhåller strategiskt viktig order att utrusta Piemonte-regionen i Italien med MobiMed-system för prehospital sjukvård. Distributörsavtal sluts med partners i Spanien, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Ungern och Grekland. Ortivus får genombrottsorder i Kanada, där ett 40-tal MobiMedsystem installeras. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 199,8 173,6 Rörelseresultat, Mkr -128,4-21,8 Årets resultat, Mkr -149,2-17,7 Rörelsemarginal, % neg neg Resultat per aktie, SEK -8,51-1,22 Avkastning på eget kapital neg neg Soliditet, % Medelantal anställda förvärvas det amerikanska bolaget Sweet Computer Services Inc. i USA, vilket ger Ortivus en stark marknadsposition inom administrativa system för ambulanssjukvård. Som första företag i världen kan Ortivus presentera en medicinteknisk produkt med integrerad Bluetooth teknik MobiMed förvärvas kanadensiska AVeL-TECH. Detta gör att produktportföljen kompletteras med bland annat positionerings- och utalarmeringssystem för räddningstjänst upphör samarbetsavtalet med Philips Medical. Piloten till ett nytt övervakningssystem för hjärtintensivavdelningar, CoroNet installeras hos testkund lanseras CoroNet i Sverige, vilket resulterar i beställningar från bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Drygt 100 norska ambulanser i en och samma region utrustas med MobiMed. Ortivus UK är starkt engagerat i upphandlingarna kring det nationella IT-programmet Connecting for Health och Ortivus nordamerikanska bolag stärker sin position inom Emergency Services. I maj 2005 förvärvas Medos AG i Tyskland. Detta innebär såväl en breddning och förstärkning av produkterbjudandet inom Healthcare IT som en etablering på den viktiga tyska marknaden. 1

4 VISION, AFFÄRSIDÉ, STRATEGIER OCH MÅL Från produktutveckling till försäljning och eftermarknadstjänster VISION Ortivus vision är att vara kundens förstahandsval som leverantör av integrerade informations- och beslutsstödsystem inom verksamhetsområdet Emergency & Patient Management. AFFÄRSIDÉ Ortivus är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödsystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus verksamhet är indelad i tre applika- Inom Cardiovascular Disease Management tionsområden: utvecklar Ortivus system för patientöver- Emergency Services vakning. Speciellt fokus har lagts vid att Cardiovascular Disease Management utveckla flexibla lösningar för övervakning Clinical Information Systems av hjärtpatienter, på sjukhus, under sjuktransport och operation. Produkterna inom Emergency Services syftar tems syftar till att effektivisera sjukvårdens trativa processer inom ambulanssjukvård, processer inom olika specialistområden som sjukhus, räddningstjänst och polis. radiologi, patologi och kardiologi. Ortivus har totalt ca 165 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolagets tre Business Units, kompetenscentra där man förutom försäljning även arbetar med produktutveckling, finns i Sverige, Tyskland och Nordamerika. Övriga dotterbolag, s. k. Sales and Service Units, finns i Storbritannien och Danmark. På övriga nyckelmarknader i Europa representeras Ortivus av partners. 2 Produkterna inom Clinical Information Sys- till att effektivisera kliniska och adminis-

5 Sammanfattningsvis syftar samtliga applikationsområden att stödja vårdpersonal och räddningstjänst att fatta rätt beslut så att de i sin tur kan hjälpa människor att få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. Sammanfattningsvis syftar samtliga applika- vi arbetar med hela kedjan, från produktut- tionsområden med dess ingående produkter veckling till försäljning och eftermarknads- Ortivus lösningar bygger på befintliga stan- och system till att hjälpa vårdpersonal och tjänster, sker alltid en löpande dialog med darder och erbjuder öppna gränssnitt för att räddningstjänst att fatta rätt beslut så att de kunderna, vilket säkerställer att nya krav och underlätta integration med andra leveran- i sin tur kan hjälpa människor att få rätt vård trender snabbt fångas upp. törers produkter samt kundernas befintliga i rätt tid, på rätt plats. STRATEGIER Ortivus kunderbjudande kompletteras med Produktstrategi system. Ortivus system är uppbyggda av eftermarknadstjänster såsom utbildning, moduler, vilket gör det enkelt för OEM-part- mjukvaruuppdateringar, servicekontrakt och ners att sälja produkterna. konsultation. Ortivus ska använda sitt processkunnande inom de tre definierade applikationsområ- Internationalisering dena, i kombination med klinisk kunskap och Ortivus ska växa på nyckelmarknader i OPERATIVA OCH FINANSIELLA MÅL ledande teknologi, för att skapa ett unikt och Europa och Nordamerika. Krav på effektivare djupt specialiserat kunderbjudande. samordning av IT inom sjukvård och rädd- Genom ytterligare fokusering lägga ningstjänst är trender på flera marknader i Marknads- och kundfokusering Ortivus system och produkter ska utvecklas i nära samarbete med kunderna och kän- Europa. grunden för att säkerställa lönsamhet och tillväxt Ortivus försäljning sker dels via egna säljbolag, dels via partners. netecknas av användarvänlighet. Eftersom Egna bolag Partners Uppnå positivt kassaflöde

6 VD HAR ORDET Framgångar och motgångar År 2006 har bland annat präglats av stora satsningar på marknadsaktiviteter för att etablera nya säljkanaler i Europa, samt en positiv utveckling av vår nordamerikanska verksamhet. Etablering genom distributörer har skett på utvalda europeiska marknader. Dessa partners börjar nu komma i gång och de första projekten har offererats. Genom denna förstärkning läggs grunden för en nödvändig internationell tillväxt. Den internationella lanseringen av MobiMed och CoroNet har tagit längre tid än förväntat, bland annat på grund av förskjutningar av produktlanseringar och långa upphandlings- och beslutsprocesser hos våra kunder, i vissa fall ända upp till 2 år. Vi är dock optimistiska att de första resultaten från dessa nya marknader visas under De order som erhållits i till exempel Kanada, Italien och Storbritannien, bekräftar bolagets internationella tillväxtstrategi. I Storbritannien blev Ortivus utvald leverantör att utrusta 800 ambulanser med elektroniska patientjournaler för National Health Service Connecting for Health (NHS CfH), ett av världens största IT-projekt inom sjukvård. Ortivus åtaganden inom ramen för NHS CfH-projektet har inneburit investeringar i produktutveckling under året. Vi förväntar att projektet kommer att generera intäkter under Glädjande är att detta projekt även medför en merförsäljningspotential av MobiMed-hårdvara samt utrustning för monitorering. I Nordamerika fortsätter våra bolag inom Emergency Services att utvecklas positivt, både avseende lönsamhet och omsättningstillväxt. Vi är nu bland annat marknadsledande inom faktureringstjänster till ambulansverksamheter. Att dessutom vinna en mycket viktig prestigekund likväl som vår genombrottsorder för MobiMed i Kanada stärker oss i vår fortsatta utveckling. I Tyskland har konkurrensen under 2006 drastiskt skärpts inom dotterbolaget MEDOS verksamhetsområde, vilket har resulterat i kraftigt sänkta slut- 4

7 kundspriser. Detta har direkt påverkat bolagets lönsamhet. Därför initierades ett restruktureringsprojekt under hösten Detta projekt kommer att avslutas enligt plan under kvartal 1, Arbetet med att skapa en övergripande och gemensam produktplattform har fortgått. De första produkterna baserade på denna nya plattform är för närvarande under utveckling. Ortivus har under året satsat stora resurser på fortsatt produktutveckling, kvalitetssäkring och marknadslansering av CoroNet, det flexibla och mobila patientövervakningssystemet för hjärtkliniker. Försäljning av systemet har under 2006 huvudsakligen fokuserats till den svenska marknaden, där vi befäst vår marknadsledande position. Flera viktiga order har erhållits, bland annat från Akademiska sjukhuset i Uppsala. En internationalisering av CoroNet är under uppbyggnad med fokus på prioriterade marknader i Europa. För att fullfölja de offensiva satsningarna säkerställdes kapitalbehovet under 2006 genom en nyemission, som innebar ett tillskott om 173 MSEK före I Storbritannien blev emissionskostnader. Ortivus utvald leverantör Den omfattande satsningen på internationalisering, säkerställandet av våra att utrusta 800 ambulanser åtaganden inom ramen för CfH-projektet i Storbritannien, prisfallet i Tyskland med elektroniska patientjournaler för National med restrukturering och goodwillnedskrivningar som följd, försenade produktlanseringar, samt produkt- och kvalitetssatsningar inom kardiologi är faktorer Health Service Connecting som har påverkat kassaflödet och resultatet negativt. Vi anser dock att grunden är lagd för en framtida lönsam tillväxt. for Health, ett av världens största IT-projekt inom Jag vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla våra kunder liksom samtliga sjukvård. kollegor för deras insatser under 2006 och ser fram emot ett fortsatt starkt engagemang i vår gemensamma strävan att aktivt bidra till att rädda människor i nöd. Mikael Strindlund VD och koncernchef Ortivus 5

8 MARKNAD Hälso- och sjukvård Ett föränderligt landskap där IT-lösningar får allt större betydelse I samtliga i-länder är sjuk- och hälsovården inne i en förändringsfas. Den högre efterfrågan på kvalitativ vård kopplad till en allt större åldrande befolkning innebär att kostnaderna och vårdbehovet förväntas stiga kraftigt under de kommande åren. Förändringen i samhällets ålderssammansättning innebär sannolikt också personalbrist. Dessutom brottas sjukvården redan i dag med finansieringsproblem varför kraven på ökad produktivitet och kostnadseffektivitet ständigt skärps. 6 Behoven av nya metoder och arbetssätt som syftar till att ställa tidig diagnos och att ge snabb och riktig behandling på rätt vårdnivå ökar. Målet är kortare vårdtider och bättre vårdresultat, och därigenom lägre kostnader. Dessutom eftersträvas bättre sjukdomsuppföljning och handläggning i det långsiktiga behandlingsarbetet där också patienten själv förväntas ta en mer aktiv roll. Begrepp som disease management och personalized care blir allt viktigare. Som en del av denna stegvisa förändring överförs också delar av vården till enklare vårdinrättningar och hemmet. Krav ställs också på förändrade arbetssätt och ny arbetsorganisation. Processtänkande får ett allt större genomslag inom vården, liksom förbättrad verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring, effektivare administration samt att nya metoder skall vara evidence based. Ökad användning av IT-lösningar inom vården En ökad användning av olika integrerade IT-lösningar förespråkas i allt högre grad av nationella och internationella samordningsorgan, myndigheter och politiker. Målet är effektivisering, kostnadsreduktion, högre vårdkvalitet och säkerhet. Nationella ITsatsningar riktade till hälso- och sjukvården pågår därför i många länder såsom Storbritannien, Kanada, Australien och Sverige. Även inom EU:s forsknings- och utvecklingsprogram läggs kraft på IT för hälso- och sjukvård. Hela den medicintekniska marknaden, inklusive IT-området, karakteriseras av en pågående stark konsolidering. Respektive marknadssegment består alltmer av ett fåtal globala aktörer, vilka kompletteras med några medelstora och delvis internationella företag, samt ett antal ofta nischade små lokala företag. Vissa av de globala aktörerna täcker dessutom mer eller mindre in såväl den traditionella medicintekniken, till exempel monitorering och bildgenerering, som integrerade IT-lösningar. Större efterfrågan på helhetslösningar Drivkrafterna bakom denna utveckling är flera, bland annat effektivisering och kostnadspress, men också en ökad efterfrågan från kunderna på större totala åtaganden och heltäckande utbud från en och samma leverantör, one stop shopping. Parallellt observeras en viss inbrytning av till exempel asiatiska företag på den mer traditionella apparatinriktade medicinteknikmarknaden. Detta kommer att innebära ytterligare prispress inom områden som enklare patientövervakning och liknande. AMBULANSSJUKVÅRD En ambulansorganisation har två huvuduppgifter att fylla: dels ska den vara en effektiv och välfungerande transportorganisation, dels ska den utgöra en integrerad del i en medicinsk vårdprocess. Med produkter och lösningar för fordonsdirigering, positionering, kartstöd samt kommunikation säkerställs att rätt fordon med rätt utrustning finns på rätt plats vid behov. System för dokumentation och verksamhetsuppföljning möjliggör också full kontroll av fordonsflottan, analys och utveckling av verksamheten, samt korrekt debitering för utförda tjänster. För att kunna erbjuda kvalificerad vård krävs produkter och lösningar som underlättar och stöder personalens arbete och beslut, höjer den medicinska kvaliteten och bidrar till ett förbättrat totalt vårdresultat. Under uppdraget ska data från och till ambulansen integreras med information från övriga aktörer i vårdkedjan ända till dess att patienten lämnats vidare till nästa länk i kedjan. Ambulanssjukvårdens mognad för integrerade IT-lösningar skiljer sig tydligt åt mellan olika länder. Generellt befinner sig Europa, och då framför allt de nordiska länderna och Storbritannien, långt framme. Kanada liknar till vissa delar Europa medan USA, bland annat beroende på tradition och ersättningssystem, ofta saknar djupare sam-

9 För att kunna erbjuda kvalificerad vård krävs produkter och lösningar som underlättar och stöder personalens arbete och beslut, höjer den medicinska kvaliteten och bidrar till ett förbättrat totalt vårdresultat. arbeten över organisationsgränserna mellan till exempel ambulans och sjukhus. En ambulanssjukvård med nya uppgifter En intressant utveckling är den utökade roll som ambulanssjukvården förväntas få inom den närmaste framtiden. Likartade förslag och tankar dyker nu upp i flera länder men har tydligast formulerats i England. Vad som nu ses växa fram är en ambulansverksamhet som är starkt integrerad såväl med akutsjukvård i olika former som med primärvård och kommunal vård och omsorg. Begrepp som treat and leave och treat and refer är här centrala. Bakgrunden till denna omformning är att cirka hälften av de patienter som i dag transporteras till sjukhus skulle ha kunnat behandlas färdigt på plats eller direkt överförts till någon annan del av vården och omsorgssystemet, och därmed undvikit att belasta den redan hårt ansträngda akutsjukvården. En viktig del i en integrerad ambulanssjukvård är den elektroniska patientjournalen och dess koppling till sjukhusjournalsystem, nationella patientöversikter etc. Andra viktiga komponenter är dokumentation för vårdsamordning, olika former av beslutsstöd samt väl fungerande lösningar för sekretess, behörighetskontroll och integritetsskydd. Inom NHS Connecting for Health-programmet i England, där Ortivus medverkar, finns alla dessa komponenter representerade. Effektiva vårdprogram kräver bra IT-stöd Nya övergripande vårdprogram inriktade på till exempel akut stroke, trauma eller bröstsmärta/misstänkt hjärtinfarkt införs alltmer till exempel regionalt. Detta påverkar behovet och utformningen av ambulansens IT-och kommunikationslösningar. Inom området bröstsmärta/misstänkt hjärtinfarkt har framgångarna med till exempel telemedicin från ambulans varit påtagliga då det gällt att reducera tiden från insjuknande till att adekvat behandling har kunnat ges. I Sverige, där Ortivus MobiMed finns i 70% av ambulanserna, visar data från det s k Riks HIA-registret att man under åren kunde reducera tiden fram till behandling med nästan 1 timme, tack vare möjligheten till så kallas prehospital trombolys (vilket i Sverige förutsätter tillgång till telemedicin). Likaså uppskattas att långtidsdödligheten på detta sätt kunde reduceras med 30 % jämfört med referensgruppen (ref. Björklund et. al). Data från samma källa (Riks HIA) visar också att den totala dödligheten i samband med akut hjärtinfarkt under den 10-årsperiod under vilken telemedicin från ambulans kan sägas ha introducerats i Sverige ( ) har reducerats med ca 10 % (Personlig kommunikation B. Lindahl). Denna positiva utveckling kan naturligtvis inte enbart tillskrivas teknikutvecklingen, men den har aktivt bidragit. KARDIOLOGI OCH KARDIOVASKULÄRA SJUKDOMAR Hjärtsjukvården är under förändring. Då det gäller exempelvis behandling av hjärtinfarkt är trenden att man blir alltmer aggressiv i sin behandling av de fastställda fallen. PCI (Percutaneous Coronary Intervention, ett ingrepp som syftar till att utvidga kranskärlen med hjälp av en ballongkateter) blir alltmer standardmetoden för behandling av akut hjärtinfarkt. Detta förändrade arbetssätt leder till kortare sjukhusvistelser och en mindre krävande vård för merparten av patienterna. Arbetssättet gör det viktigt att så tidigt som möjligt, till exempel redan i ambulans, identifiera de patienter som ska behandlas på detta sätt respektive de vars problem är relaterade till andra orsaker och därför ska handläggas på annat sätt. Ett antal olika hjälpmedel, till exempel EKG, står till buds för att underlätta snabb selektering och prioritering. 7

10 Marknaden för patientövervakningssystem inom kardiologi karakteriseras av att den är stabil och huvudsakligen en ersättningsmarknad i de flesta länder. Behandlingen av flertalet standardiserade sjukdomstillstånd styrs allt oftare efter internationellt föreslagna och rekommenderade riktlinjer. Detta tillsammans med införandet av till exempel nationella kvalitetsregister öppnar för en mer processorienterad verksamhet där IT-stöd för processtöd, uppföljning och kvalitetssäkring blir en naturlig del. Parallellt sker också en förändring i patientsammansättningen. Andelen äldre och multisjuka ökar, vilka kräver ökade insatser och samverkan mellan olika specialister. Flexiblare och enklare övervakningslösningar efterfrågas. Patienten ska i så begränsad omfattning som möjligt vara sängbunden och helst ha möjlighet att med bibehållen övervakning och säkerhet kunna röra sig fritt. Marknaden för patientövervakningssystem inom kardiologi karakteriseras av att den är stabil och huvudsakligen en ersättningsmarknad i de flesta länder. Tillväxten är därför begränsad på de traditionella marknaderna, som domineras av företag som Philips Medical Systems, Dräger Medical och GE Medical. Dessa kan erbjuda övergripande och generella övervakningssystem för sjukhusets samtliga övervakningsbehov, exempelvis intensivvård, operation, uppvakning och även hjärtsjukvård. Parallellt börjar även asiatiska företag med lägre priser göra sitt intåg på den europeiska marknaden. Specialisering tydlig framgångsfaktor Ortivus har valt att utnyttja sitt unika och historiskt väl förankrade kunnande till att starkt specialisera sig på kardiologisk övervakning. Tillsammans med kvalificerade och innovativa tekniska lösningar medverkar detta till att Ortivus kan uppnå en stark position inom denna nisch där de unika kraven inte alltid uppfylls av de mer generella lösningarna från de större aktörerna. Ortivus kan, till exempel genom att länka samman CoroNet med ambulanssystemet MobiMed, säkerställa en obruten informationskedja från första kontakten med patienten till dess att patienten skrivs ut från sjukhuset. Samtidigt erbjuder Ortivus produkter möjligheter till samverkan med andra system och leverantörer, antingen som delsystemleverantör eller i form av OEM. KLINISKA INFORMATIONSSYSTEM Process- och effektivitetstänkande präglar allt tydligare sjukvården och dess olika specialiteter, servicetjänster och kliniker. Tillgång till all relevant information rörande en patient är en förutsättning för att kunna införa och utveckla patient- och vårdprocesser. Likaså är det viktigt att onödiga fördröjningar undviks i samband med att till exempel en radiologiavdelning utnyttjas. Informationen som krävs för att fatta rätt beslut kan vara av varierande ursprung och karaktär såsom kliniska bilder, rapporter, utlåtanden, ljudfiler och video. Eftersom arbetssätt kan variera mellan olika kliniker och avdelningar är det viktigt för leverantörer att kunna förstå detta samt att kunna anpassa och optimera sina lösningar till kundens behov. 8

11 I USA dör nästan en miljon människor varje år i hjärtoch kärlsjukdomar. Gemensamt för flera medicinska specialiteter är att de i stor utsträckning bygger på bildhantering samt kommunikation och integration med andra verksamheter och system. Ortivus kan via sitt dotterbolag MEDOS erbjuda verksamhetssystem till bland annat radiologi, patologi och nukleärmedicin som möter dessa önskemål. Konsolidering och samarbeten Marknaden präglas starkt av konsolideringar med åtföljande priskonkurrens, ett allt större inslag av globala aktörer, krav på integrationsmöjligheter, inklusive standardisering av protokoll och terminologi, samt förmåga att kunna hantera change management. De större aktörerna tar ett ökat helhetsgrepp i sina kundåtaganden, t ex genom deltagande i den strategiska planeringen, konfigurering och design av hårdvara och infrastruktur liksom implementeringen av lösningen. Dessutom genomförs integration och nyttoanalys efter införandet. En förutsättning FRÄMSTA DÖDSORSAKERNA UNDER 2005 (globalt) för att kunna arbeta på detta sätt är en nära relation med slutkunden samt förståelse för de specifika önskemålen från varje kund. Samarbeten över gränserna Ett mer allmänt användande av IT inom vården baserat på stora övergripande lösningar från enstaka globala leverantörer kommer fortfarande att lämna utrymme för nischade och lokala aktörer inom speciella applikationsområden, till exempel radiologi, patologi och kardiologi. För att nå framgång krävs dock att dessa effektivt kan samspela med övriga aktörer. Integrationen mellan IT-system och medicinteknisk utrustning kommer också att bli allt viktigare. Detta innebär att det blir viktigt för renodlade aktörer inom respektive område att söka sig närmare varandra, alternativt utöka sitt eget erbjudande för att nå framgång. KARDIOLOGI OCH KARDIOVASKULÄRA SJUKDOMAR Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Bara i USA dör nästan en miljon människor varje år i hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige drabbas årligen drygt personer (ca per invånare) av akut hjärtinfarkt, enligt statistik från Socialstyrelsen, och drygt 10% av dessa avlider inom 28 dagar. Kronisk hjärtsvikt är en annan betydande kardiovaskulär sjukdom. I dag beräknas ca 2% av befolkningen i västvärlden lida av kronisk hjärtsvikt. För USA innebär detta drygt 5 miljoner individer och för Sverige nästan Orsak Totalt antal kardiovaskulära fall Ischemisk hjärtsjukdom Cerebrovaskulär sjukdom Totalt antal cancerrelaterade fall Lungcancer Magcancer Antal dödsfall 17,5 miljoner 7,6 miljoner 5,7 miljoner 7,6 miljoner 1,3 miljoner 1 miljon Levercancer Grovtarmscancer Bröstcancer KÄLLA: WHO 9

12 VÅRT ERBJUDANDE Ortivus finns med hela vägen EMERGENCY SERVICES CARDIOVASCULAR DISEASE MANAGEMENT CLINICAL INFORMATION SYSTEMS Utalarmering samt stöd av administrativa processer Vid larm till en utalarmeringscentral tillhandahåller Ortivus IT-stöd till ambulans, räddningstjänst och polis för larmmottagning, fordonsdirigering, uppdragsöverföring samt navigations- och kartstöd. Under och efter uppdraget tillhandahålls dessutom verktyg för dokumentation och kvalitetssäkring. Ortivus produktsortiment innefattar: Sweet EMS-produkter: Fakturering (Billing), utalarmering (CAD - Computer Aided Dispatch), fordonsnavigering och uppdragsdokumentation (Field Data) för ambulansorganisationer. AVeL-TECH-produkter: Informationssystem och lösningar till polis och räddningstjänst för utalarmering, fordonsdirigering, positionering, kartstöd och dokumentation. Beslutsstöd under ambulanstransport I samband med ett uppdrag får ambulanssjukvårdaren hjälp med att göra en mer kvalificerad och korrekt vårdinsats genom ett bättre beslutsunderlag. Samtidigt möjliggörs en integrering av ambulanssjukvården i den övergripande vårdprocessen. Redan under färd till patient överförs all relevant information om patienten mellan ambulans och sjukhus. Vid upphämtning och under färd erbjuds övervakning av patientens vitala funktioner, kliniskt beslutsstöd, telemedicinsk konsultation och vårddokumentation. Ortivus lösningar erbjuder också verksamhetsanalys och uppföljning. Produktportföljen går under benämningen MobiMed. MobiMed-produkter: MobiMed Telemedicine är ett processorienterat beslutsstödsystem för ambulans. MobiMed epr är en elektronisk patientjournal, där all relevant data från ambulans samlas. Sjukhusvård inom specialistområden Ortivus utvecklar kliniska patientinformationssystem inom nischade områden som kardiologi, radiologi och nukleärmedicin. Inom kardiologi bidrar lösningarna till ökad klinisk precision, bättre beslutsunderlag och flexibilitet vid såväl övervakning som behandling av hjärtpatienter. De kliniska informationssystemen effektiviserar och förstärker avdelningens arbetsprocess genom att integrera och samordna all relevant information kring en patient i ett och samma system. Dessutom tillhandahålls verktyg för bildanalys, dokumentation och rapportering. Ortivus produktportfölj inom dessa två applikationsområden omfattar: CoroNet: Övervakningssystem för hjärtintensivvård bestående av såväl övervakning vid sängplats som centralövervakning och arbetsstation för mer detaljerad analys. Bluetooth teknik möjliggör en flexibel lösning där patienten kan röra sig fritt när så önskas. I CoroNet ingår Ortivus patenterade och unika MIDA teknologi för analys av ischemi. Medos PACS (Picture Archive and Communications System): Ett generellt bildlagrings- och bildhanteringssystem baserat på aktuella och vedertagna standarder. Systemet underlättar kardiologen och radiologens granskning, analys och arkivering av bilder från olika källor samt kommunikation och samverkan med system från andra leverantörer. Medos MIS (Medical Information System): Processorienterade mjukvarulösningar som stödjer arbetsflödet och processerna inom exempelvis radiologiavdelningen. Lösningarna kopplar samman information från olika källor i en elektronisk patientjournal, för att ge en heltäckande bild av patienten och ett tillförlitligt beslutsunderlag. Ortivus produkter stödjer och effektiviserar kundernas processer inom Emergency Services, Cardiovascular Disease Management och Clinical Information Systems. Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar och marknadsför Ortivus produkter som bidrar till bättre vård och en effektivare verksamhet. 10

13 08.54 Ambulansteamet anländer till olycksplatsen Larmcentralen har ett par minuter tidigare fått in ett nödanrop. Med hjälp av Ortivus CAD-system har man snabbt allokerat rätt resurser för uppdraget. Ambulansföraren har med stöd av Ortivus AVeL-produkter med bland annat GPS och kartfunktioner hittat den snabbaste vägen till platsen och ambulanspersonalen har fått all relevant information om patienten. Med hjälp av Ortivus MobiMed-system övervakar ambulansvårdarna patientens vitala data, samt informerar läkaren på det mottagande sjukhuset om patientens tillstånd. 11

14 EMERGENCY SERVICES Stark position i USA och nya partners i Europa Kliniska applikationer Ortivus lösningar inom Emergency Services delas in i kliniska och administrativa applikationer. De kliniska applikationerna syftar till att ge ett kliniskt beslutsstöd för prehospital vård och sorterar under produktnamnet MobiMed. MARKNADSUTVECKLING OCH PROJEKT UNDER 2006 Norden Under 2006 bibehöll Ortivus sin starka position inom prehospitala IT-lösningar i Sverige. Året präglades dock av få nya upphandlingar. Försäljningsaktiviteterna i Sverige har därför i huvudsak fokuserats på merförsäljning till befintliga kunder. Den nya programversionen MobiMed 3.0, uppgradering av äldre hårdvara i ambulanser samt elektronisk patientjournal har framgångsrikt levererats till landstingen. I Norge driftsattes ett MobiMed-system, omfattande över 100 ambulanser, i regionen Helse Midt under våren Europa (exklusive Norden) Storbritannien är en av de viktigaste marknaderna för MobiMed, med en stor installerad bas av ca 400 ambulanser och stor framtida potentiell merförsäljning. I maj 2006 utsågs Ortivus av Fujitsu till leverantör av MobiMed epr, mjukvarusystem för ambulans, patientjournaler samt supportkontrakt under 9 år. Totalt ska cirka 800 ambulanser i södra England under de kommande åren utrustas med journalsystem inom ramen för det nationella IT sjukvårdsprojektet NHS Connecting for Health. Implementering av projektet har senarelagts och därmed har planerad leverans inte skett. Bedömningen är dock att leverans och intäkter kommer att realiseras under Genombrott i Italien skedde i augusti när Region Piemonte lade order på ett MobiMed system för totalt 72 ambulanser och 5 helikoptrar. Leveransen, som sker tillsammans med Philips Italien, påbörjades under senare delen 2006 och fortsätter under Marknaden för MobiMed i Italien under de kommande åren anses god. Lanseringen och försäljningen av MobiMed via eget säljbolag i Tyskland har under 2006 varit en besvikelse. Diskussioner med ett antal tänkbara referensanläggningar pågår och bedömningen är att resultat av dessa aktiviteter kommer under andra halvåret Det är dock ännu för tidigt att göra några uppskattningar av den tyska marknadens potentiella storlek för MobiMed. Under 2006 tecknades distributionskontrakt för MobiMed på följande europeiska marknader: Spanien, Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Grekland och Ungern. Av dessa bedöms i dagsläget Spanien och Benelux ha den bästa försäljningspotentialen under Nordamerika I Quebec mottog Ortivus under 2006 en genombrottsorder på 40 ambulanser som installerades under sommaren Med tanke på denna referensanläggning, landets utsträckta geografi och passande struktur av sjukvården, bedöms en fortsatt framgångsrik försäljning av MobiMed i landet vara möjlig. SÄLJPROCESSEN Säljprocessen kännetecknas av en stor andel offentliga upphandlingar, strikta krav på produktcertifiering, säljcykler på ca 9 24 månader, behov av kunskap om ambulanssjukvårdens processer samt modern IT- och datakommunikation. Vanligtvis drivs ambulansverksamheten som en extern, privat entreprenad vilken upphandlas av sjukhusen, kommuner eller motsvarande landsting, på 2-4 årskontrakt. Hälsosystemet inom ett land organiseras och specificeras oftast per geografisk region, med kompletterande regler, specifikationer och ersättningsformer som på landsbasis styr inriktning och fokus. Konkurrenssituationen och den tidiga fasen av marknadsmognad ställer stora krav på leverantörers flexibilitet för landsanpassningar. Att som Ortivus ha kontaktnät och erfarenheter från flera olika länder är därmed en styrka som ger konkurrensfördelar. ÖVRIGA AKTÖRER För MobiMed epr och MobiMed Telemedicine, är huvudkonkurrenterna internationella leverantörer av defibrillatorer såsom amerikanska Medtronic och Zoll samt lokala mindre leverantörer. Inom området elektronisk patientjournal återfinns företag som kanadensiska Medusa samt lokala konsultoch IT integrationsföretag. Administrativa applikationer De administrativa applikationerna inom Emergency Services utvecklas och marknadsförs i huvudsak i Nordamerika. Applikationerna omfattar bland annat faktureringssystem och CAD-system som stödjer utalarmeringsprocesser inom polis och räddningstjänst. MARKNADSUTVECKING OCH PROJEKT UNDER 2006 Ortivus faktureringssystem inom Emergency Services har en marknadsledande position i Nordamerika och utvecklingen har under 2006 varit fortsatt positiv. Under 2006 har ett antal nya produkt- och systemversioner lanserats, exempelvis Billing 5.2, Field data 5.2 och SweetCAD 5.2. Ett viktigt avtal, med en orderingång på 1,3 MUSD tecknades med PRIDE-gruppen (Police Regionalized Information and Data

15 Storbritannien är en av de viktigaste marknaderna för MobiMed, med en stor installerad bas av ca 400 ambulanser och stor framtida potentiell merförsäljning. Case Entry) i södra Ontario. Ordern avser ett byte av organisationens nuvarande system för utalarmering till Ortivus CAD-system. Star EMS SÄLJPROCESSEN Säljcyklerna för Ortivus nordamerikanska administrativa applikationer är relativt korta: 1-3 månader för Billing (Ortivus faktureringssystem), samt 3-9 månader för Field Data (mjukvara för rapportering och kvalitetsuppföljning). Ungefär hälften av kunderna utgörs av privata ambulansorganisationer eller faktureringsföretag. I dessa säljprocesser krävs sällan en offentlig upphandling. Beslutsfattarna är ofta organisationernas ägare, VD:ar och kontorschefer. Inköp av CAD-system kräver offentliga upphandlingar. Beslut om inköp görs av en kommitté och processerna blir ofta utdragna. Inköp av CADsystem budgeteras ungefär 12 månader i förväg och kunderna är större organisationer inom räddningstjänst och polis. ÖVRIGA AKTÖRER Den mest övergripande aktören inom Emergency Services i Nordamerika är Zoll som tillhandahåller produkter inom både fakturering och CAD. Andra, betydligt mindre, konkurrenter på den nordamerikanska marknaden är Healthware, Imagetrend, EMS Charts, RAM och Medmedia. Star EMS är en privat serviceorganisation inom akutsjukvård med ett upptagningsområde som omfattar större delen av Oakland County, Michigan, ett område med 1,3 miljoner invånare. Bill Grubb, VD och delägare i Star EMS, leder organisationen i linje med företagets motto Det finns ingen högre ära än att få ansvaret att vårda en människa. Denna filosofi tror man har bidragit till företagets snabba tillväxt: På knappt fyra år har volymen ökat från ca 65 samtal till ett genomsnitt på på 700 samtal i veckan. En framgångsfaktor är säkert Bills stora engagemang inom i stort sett alla delar av företaget: Han arbetar ofta långa dagar i ambulansen men ansvarar även för att effektivisera arbetsflödena inom organisationen, samt med kvalitetssäkring. ORTIVUS MJUKVARUAPPLIKATION Sweet utgör en viktig logistisk komponent i Star EMS verksamhet och har så varit sedan Star EMS startade sin verksamhet Sweet-CAD och Sweet-Field Data är andra Ortivus-applikationer i Star EMS datasystem. Integrationen mellan de tre Ortivus-applikationerna är av stor vikt, anser Bill, eftersom detta markant minskar tidsåtgången för dem som arbetar med systemen. Han uppskattar även Ortivus support. Om ett problem uppstår vill vi inte behöva prata med flera olika företag, säger Bill. Ortivus har en djupgående kunskap om ambulansorganisationens processer och system och kan oftast identifiera och lösa problemen fort. Star EMS upplever att de får snabbare hjälp än de organisationer som arbetar med flera leverantörer. Och just tiden är naturligtvis av särskilt stor betydelse för ett företag verksamt inom sjukvården. VILJAN ATT STÄNDIGT FÖRBÄTTRA sin organisation genomsyrar hela Star EMS, något som märktes tydligt när företaget var värdar för Ortivus praktiska utbildning i juni Ortivus har tidigare arrangerat ett flertal utbildningar men den här var den första som genomfördes på plats hos en kund och som lät varje deltagare träna med ett riktigt datasystem, mot en simulerad databas. Det var mycket lyckat och vi är gärna värdar för ett liknande evenemang i framtiden. Vi har flera nya medarbetare och kostnaden för att skicka iväg dessa på en utbildning skulle vara avsevärt högre än att organisera utbildningen här hos oss. Det gav oss också möjlighet att med våra kollegor både tänka ut frågeställningar som är specifika för vår organisation och tillsammans finna lösningar på problemen. VI BJÖD ÄVEN IN andra organisationer i branschen, vilket gjorde det möjligt att dela kostnaderna med dem, samtidigt som vi byggde goda relationer med dessa företag. Vi möter ju ofta samma utmaningar och krav och direktiven är gemensamma för samliga Michigan-baserade ambulansorganisationer. Jag deltar ofta i Ortivus utbildningar och varje gång lär jag mig nya saker om systemen som jag har nytta av, säger Kim Boyd, faktureringsansvarig hos Star EMS och den som koordinerade utbildningen. 13

16 CARDIOVASCULAR DISEASE MANAGEMENT Fortsatt stark position på den svenska marknaden CoroNet, Ortivus system för övervakning av hjärtpatienter har fått ett positivt mottagande på den svenska marknaden. Nu går lanseringen vidare på ett antal nyckelmarknader i Europa. SÄLJPROCESSEN Marknaden för övervakningssystem är mogen, men ny teknologi kring telemetri har öppnat nya segment och affärsmöjligheter. Försäljning av kardiologiska övervakningssystem sker i de allra flesta fall genom offentlig upphandling, då hela eller delar av sjukhusets totala behov inom akutavdelningar, hjärtintensiven, operation och uppvak ska förnyas. Specialutvecklad tillämpning ställs då mot fördelen att ha endast en leverantör av hela behovet. Omfattande kliniska tester, referensbesök och demonstrationer är typiska för denna process som ofta tar mer än 12 månader. Både inköpare, kardiologer, IT, och verksamhetschefer samt användare är involverade i beslutsprocessen. Priskonkurrensen för kvalificerad hjärtövervakning med telemetri bedöms vara ökande, men ny funktionalitet och innovationer ger fortfarande en prispremie och den kliniska utvärderingen är fortfarande den viktigaste på många marknader. MARKNADER Norden Ortivus har under 2006 haft en fortsatt dominerande position på den svenska marknaden för kardiologiska övervakningssystem till hjärtintensiven. Bland annat har order erhållits från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norra Älvsborgs Länssjukhus för leverans av CoroNet-applikationen. Europa (exklusive Norden) Etablering av säljkanaler och lansering av CoroNet har under året genomförts i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Norge och Danmark via egna dotterbolag eller partners. Samtliga kontrakterade partners har tidigare erfarenhet av försäljning av kardiologisk övervakning och har god kunskap om kunder och marknad. Expansionen fortsätter i början av 2007 med start för nya partners i Italien, Spanien och Österrike. Ortivus kommer under 2007 även att utvärdera möjliga strategiska samarbeten med andra leverantörer inom applikationsområdet för att säkerställa fortsatt tillväxt i Europa. ÖVRIGA AKTÖRER INOM KARDIOLOGI Marknaden för patientövervakningssystem domineras globalt av företag som Philips Medical, Dräger Medical och GE Medical. Dessa företag erbjuder i första hand mer övergripande och generella övervakningssystem för sjukhusets samtliga övervakningsbehov, exempelvis intensivvård, operation, uppvakning men även hjärtsjukvård. Ortivus har en bevisat stark produkt i CoroNet, och företagets specialisering på kardiologisk övervakning bedöms ge stora möjligheter att uppnå en stark position på utvalda europeiska marknader inom denna nisch. Case Ambulansverksamheten i Uppsala län 14 Akademiska sjukhuset ansvarar för ambulansverksamheten i Uppsala län och betjänar de cirka invånarna i länet. Ambulanssjukvården blir allt viktigare eftersom många medicinska åtgärder kan genomföras innan patienten når sjukhuset. Under de senaste två decennierna har det funnits möjlighet att skicka uppgifter om EKG och telemedicin från ambulanserna. Tidigare dokumenterades informationen på papper som sedan scannades in i sjukhusets system. Det gamla journalhanteringssystemet klarade inte av en tillräckligt utförlig journalföring. Dessutom var det omöjligt att uppdatera listan över läkemedel som ständigt förändras, säger Per Andersson, verksamhetschef på ambulanssjukvården i Uppsala län. FÖR ATT KUNNA ÖVERFÖRA utförligare information från ambulansen till det behandlande sjukhuset har ambulansverksamheten i Uppsala valt Ortivus uppgraderade MobiMed-lösning. Systemet utgör ett verktyg för behandling utanför sjukhusmiljön, utvärdering, resursplanering och forskning. Nästa steg är att göra det möjligt att läsa in den journal som upprättas i ambulansen direkt till sjukhusets administrativa system. Med det nya systemet skulle man kunna säga att vi har gått från MS DOS till Windows XP. Det här systemet har vi nytta av varje dag eftersom informationen om vad som hänt på olycksplatsen i många fall är unik. Genom den nya mjukvaran får sjukvårdspersonalen tillgång till det här underlaget på ett helt nytt sätt. Det spelar en stor roll för patientens fortsatta behandling, avslutar Per Andersson.

17 08.54 Ecte del ute min ut elenim volore Kardiologen på mottagande sjukhus dirigerar ambulansen till ett PCI-labb Kardiologen som har tagit emot informationen från ambulansen i realtid konstaterar att patienten har en hjärtinfarkt och bör få behandling så snabbt som möjligt. Han omdirigerar därför ambulansen till ett närliggande sjukhus där patienten genomgår en PCI-operation. 15

18 CLINICAL INFORMATION SYSTEMS Specialiserade erbjudanden och digitala lösningar MEDOS MIS- och PACS-lösningar är speciellt utvecklade för att stödja processflöden och klinisk dokumentation både inom sjukhus likväl som för större och mindre, privata läkarmottagningar. Fokus ligger på radiologiska applikationer till exempel remisshantering, planering, dokumentation, diagnos, kommunikation och integration av olika medicintekniska utrustningar, distribution av statusrapporter samt faktureringstjänster. Ortivus förvärvade MEDOS i maj 2005 och företagets produkter och tjänster säljs för närvarande i Tyskland och Danmark. 16 MARKNADSTRENDER Politiska och ekonomiska krav påverkar sjukvården generellt. I Tyskland, där MEDOS har sin största omsättning, genomgår sjukvårdsmarknaden för närvarande stora förändringar: Sjukvårdsreformen 2006/2007 tillsammans med beslutade lagändringar raderar tidigare gränser mellan direkta mobila enheter och mer stationära. Dessutom stödjer den nya sjukvårdsreformen samarbeten mellan mindre, privata läkarmottagningar, kliniker och specialistenheter. För att undvika dyra sjukhusvistelser ökar andelen upphandlad verksamhet ständigt. Mindre enheter, ofta i vinstdrivande privat regi, etableras i direkt anslutning till sjukhusen. Nya faktureringsformer införs, där ersättning utgår till en på förhand fastlagd kostnad för hela patientens vårdcykel. Därigenom undviks delfaktureringar och högre totalkostnad. Optimering av processer, säkerställandet av nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder likväl som ökade lönsamhetskrav kan endast säkerställas genom säkra och stabila mjukvarulösningar som aktivt stödjer vårdcykeln påbörjas de första testerna med det nya elektroniska patientkortet (Gesundheitskarte) vilket är en omfattande utmaning för både leverantörerna och sjukvården. Parallellt pågår en konsolidering på marknaden. Sjukhus slås samman, köps upp, större inköpskedjor bildas, sammanslagning och uppköp av kliniker likväl som mindre läkarmottagningar blir allt vanligare. Även leverantörsledet genomgår en omfattande konsolidering. Många mindre företag har på kort tid köpts upp av större aktörer. Denna konsolidering förväntas fortgå. Förändringen på tyska marknaden har i sin tur lett till kraftigt ökad konkurrens med betydligt lägre slutkundspriser som följd. Denna förändring tog framför allt fart under det andra kvartalet 2006, då marknadsförhållandena förändrades dramatiskt, vilket ledde till en kraftig försämring av bruttomarginalerna likväl som utebliven volymtillväxt. Förutom existerande konkurrenter förväntas nya spelare inom framför allt digital bildbearbetning söka inträde på marknaden vilket i sin tur kommer att leda till ytterligare prispress. Med MEDOS goda rykte, nischade produktportfölj och pågående satsningar på MIS-system för olika kliniska fackdiscipliner förväntas en positiv vidareutveckling av MEDOS. MEDOS positionering Sedan 28 år utvecklar och marknadsför MEDOS AG kliniska informationssystem. Stor vikt läggs på processoptimerade flöden inom och mellan olika medicinska fackdiscipliner (bland annat radiologi, nukleärmedicin, strålterapi och patologi). Även om marknaden karakteriseras av ett fåtal större MIS- och PACS-spelare bedöms MEDOS konkurrenskraft som god tack vare företagets gedigna kompetens att erbjuda integrerade lösningar i en komplex miljö. Dessa kundorienterade lösningar genererar goda intäkter från servicekontrakt med samtliga kunder. Marknaden för digitalisering av röntgenavdelningar växer. Under 2006 lyckades MEDOS att befästa sin position inom detta område. Även för mindre radiologicentra ökar efterfrågan för digitala lösningar. Här konkurrerar MEDOS med mindre företag som erbjuder prisattraktiva PACS-lösningar men där MEDOS integrerade RIS (Radiology Informations Systems) och PACS-lösning, trots ett högre pris finner gehör. Målsättningen är att genom ett attraktivt ingångserbjudande er-

19 Med MEDOS goda rykte, nischade produktportfölj och pågående satningar på MIS-system för olika kliniska fackdiscipliner ser vi positivt på MEDOS vidareutveck- ling och positionering. hålla långsiktiga service- och licenskontrakt. Konkurrensen inom Healthcare IT på den tyska marknaden har påverkat företagets bruttomarginal negativt. Därför genomfördes under hösten 2006 ett omfattande kostnadsreduktionsprogram inklusive restrukturering. Interna processer har optimerats och en ny organisation med tydligare kundfokus har införts. Den lägre prisnivån kan endast kompenseras genom utveckling av moderna, prestandastarka mjukvarulösningar och tjänster i kombination med rätt val av hårdvara. På sikt planeras även en internationalisering av det tyska erbjudandet. Redan idag implementeras förväntade myndighets- och kvalitetskrav i produktutvecklingen för att säkerställa kundernas investeringar. Utvecklingen av MEDOS.med-plattformen baserad på.net-frameworks från Microsoft fortsätter första moduler levereras redan till kund och denna del av utvecklingsarbetet kommer att avslutas Case Helios Klinik och Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz MEDOS system är en perfekt lösning för oss Dr. Thomas Vetter, Medicinsk direktör på SKHA Strax utanför Leipzig ligger den lilla staden Altscherbitz. Här finns två sjukhus: Helios Klinik, som tillhör en av Tysklands största privatägda sjukhuskedjor, och Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz (SKHA), som har medicinska avdelningar med fokus på psykiatri, neurologi och rättsmedicin. SKHA IMPLEMENTERADE Medos MIS och PACS-system Systemen möjliggör en integration av data för bland annat mottagningsregistrering, fakturering och remisshantering med båda sjukhusens övergripande informationssystem. Vi letade efter en leverantör som kunde erbjuda en integrerad MIS och PACS-lösning, säger Dr. Thomas Vetter, Medicinsk direktör på SKHA. Valet föll på MEDOSsystemet, dels för att det var enkelt att anpassa dem efter våra processer och arbetsflöden, dels för att vi fick en central elektronisk patientjournal. MEDOS system är en perfekt lösning för oss eftersom vi kan arbeta helt papperslöst, fortsätter Dr. Thomas Vetter. MEDOS-SYSTEMET HANTERAR alla remisser digitalt och informationen är transparent. Bilder och rapporter finns tillgängliga överallt de behövs, på båda sjukhusen. Det tyska sjukvårdssystemet förändras snabbt. Genom att erbjuda nya medicinska vårdcentraler för våra patienter har vi fått möjlighet att sprida ut våra tjänster. Medos-systemens flexibilitet gör det möjligt att utöka verksamheten till nya områden och finna nya affärsmöjligheter. Och samtidigt som vi utbyter information med sjukhusets övergipande datasystem får vi stöd i våra egna specifika processer och arbetsflöden. 17

20 MEDARBETARE Vi arbetar med hjärtat! Indelning efter funktion Utveckling och produktion Ekonomi och administration 35 % 13 % Geografisk indelning Nordamerika 42 % 52 % 26 % 32 % Försäljning Norden (Sverige och Danmark) Övriga Europa (Tyskland och Storbritannien) Ortivus verkar på en nischmarknad, vilket kräver unik kompetens och kunskap inom såväl IT som kliniska processer. Medarbetarna har hög utbildningsnivå och gedigen erfarenhet. 50 % har en universitetsexamen. Ortivus är i dag ett internationellt företag: 42 % av koncernens medarbetare finns i USA och Kanada, 26 % i Norden och 32 % i övriga Europa. De internationella satsningarna ställer ökade krav på medarbetarnas kompetens inom framförallt försäljning och marknadsföring. Som en viktig del i strävan att bli ett mer kund- och marknadsfokuserat företag har Ortivus under året framför allt fokuserat på att förstärka sälj- och supportorganisationen. Det är ytterst viktigt för Ortivus att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska känna sig delaktiga och ansvarsfulla. Fyra nyckelord ska prägla det dagliga arbetet på Ortivus: UPPMUNTRAN Hos oss råder en öppen, rak och ärlig kommunikation där alla uppmuntrar varandra. Individen lyfts fram och de enskilda arbetsinsatserna uppmärksammas. ANSVAR Alla medarbetare tar ansvar för såväl sitt eget som arbetskamraternas arbete. Den som ser möjligheter eller svårigheter kommunicerar sina iakttagelser. DELAKTIGHET Samarbete och kommunikation inom företaget är avgörande för ett effektivt och framgångsrikt företag. Stor vikt läggs vid att skapa laganda och vi-känsla. ENGAGEMANG Ortivus verksamhet bidrar till att rädda liv och öka människors livskvalitet. Stoltheten över detta skapar ett engagemang, vilket i sin tur gör att vi trivs och har roligt på vår arbetsplats: Vi arbetar med hjärtat. Intervju medarbetare Marie Gerlitz är gruppchef på utvecklingsavdelningen. Arbetet innebär att tillsammans med medarbetarna utveckla och förbättra produkterna inom MobiMed. Marie började arbeta på Ortivus 1995 efter att tidigare ha arbetat bland annat på Karolinska sjukhuset med medicinsk teknik. Sedan jag började har företaget växt och utvecklats från ett mindre företag inom telemedicin till ett internationellt företag med bred produktportfölj. Det har varit en spännande och rolig resa. Ingen dag är den andra lik och det är väl just det som gör jobbet intressant: Hela tiden ställs vi inför nya utmaningar, inte minst med tanke på att vi nu verkar på så många marknader, som alla har olika krav och synpunkter på våra produkter, säger Marie. I samarbete med produktchefen prioriterar Marie utvecklingsavdelningens arbete och leder planeringen av projekten så att medarbetarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt och resulterar i produkter som uppfyller kundernas krav både vad gäller nytta och kvalitet. Jobbet ställer stora krav på samarbete och kommunikation mellan avdelningar och även mellan bolagen, vilket är extra roligt i och med att man får arbeta bland kolleger med hög kompetens och som brinner för produkterna och företaget. 18

ÅRSREDOVISNING 2005. > Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar Ortivus produkter som bidrar till att rädda liv.

ÅRSREDOVISNING 2005. > Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar Ortivus produkter som bidrar till att rädda liv. ÅRSREDOVISNING 2005 > Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar Ortivus produkter som bidrar till att rädda liv. Ortivus bidrar till att rädda liv. Ofta gäller det minuter. Och det

Läs mer

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari juni 2004

Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari juni 2004 Ortivus AB (publ) Delårsrapport januari juni 2004 Omsättningen uppgick till MSEK 79,2 (107,3). Resultatet efter finansiella poster uppgick till MSEK 5,9 (22,2) efter belastning av MSEK 3,0 för förändring

Läs mer

Swedbank Stora Fonddagen

Swedbank Stora Fonddagen Swedbank Stora Fonddagen 2007-02-08 Dr. Jan-Olof Brüer, VD och Koncernchef Sectra AB Världsledande produkter som effektiviserar sjukvården och skyddar information. Sid 1 Vad är Sectra? i i i Verksamt inom

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006

Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006 Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006 Ortivus utvald leverantör till ett av världens största IT-projekt inom sjukvård Fujitsu Services har utsett Ortivus som Preferred Supplier (förstahandval av leverantör)

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Förvaltningsberättelse Ortivus AB (publ) Organisationsnummer 556259-1205 Styrelsen och verkställande direktören för Ortivus AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Året i sammanfattning

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder

Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Data från medicintekniska utrustningar rakt in i journalen Möjligheter och hinder Kjell Andersson Med Tekn Civ Ing Skaraborgs Sjukhus kjell.andersson@vgregion.se 8:e Nationella Konferensen om Patientsäkerhet

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2006

Delårsrapport januari juni 2006 Ortivus Delårsrapport januari juni 2006 Q2 Delårsrapport januari juni 2006 Fortsatt försäljningstillväxt och internationalisering Omsättningen ökade med 91% till 111,7 (58,4) MSEK, för jämförbara enheter

Läs mer

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999

InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 1 InfoCast AB (publ) Delårsrapport januari - september 1999 Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 9,3 MSEK (16,7), en minskning med 44 % jämfört med samma period 1998. Koncernens resultatet

Läs mer

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011

DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS Payment Services Första kvartalet 2011 DIBS roll i värdekedjan SIDE 2 Stark tillväxt under många år Under de senaste fyra åren har den genomsnittliga årliga tillväxten i SEK varit 23 % och EBITDA-marginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Stärkt konkurrenskraft Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 188 (190) mkr, minskningen är hänförbar till reducerat antal underkonsulter. Mjukvaruintäkterna

Läs mer

Bokslutskommuniké 2008/09

Bokslutskommuniké 2008/09 Bokslutskommuniké 2008/09 13 maj 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Lagercrantz idag Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner i nischer

Läs mer

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13

Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 Ordinarie bolagstämma 2005-05-13 1 Agenda Året som gått Integrationen med Schibsted Mobil Q1 2005 2 Året i korthet marknad och försäljning Från B2B till fokuserat B2C bolag Konsolideringen på marknaden

Läs mer

Årsstämma 4 april 2014

Årsstämma 4 april 2014 Årsstämma 4 april 2014 Ellen fokuserar på att förbättra kvinnors intimvård Ellen ska vara det naturliga valet för kvinnor som är måna om sitt välbefinnande och sin intimhälsa 2013 var ett tufft år för

Läs mer

07 Årsredovisning 2007

07 Årsredovisning 2007 07 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Ortivus i korthet 1 Året i korthet 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 VD-ord 6 Emergency Services 8 Cardiovascular Disease Management 10 Clinical Information

Läs mer

Hematology is in our blood

Hematology is in our blood Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma 11 maj 2017 Välkomna! 2017-05-11 BOULE DIAGNOSTICS (1) Copyright 2013, Boule Medical AB Hematology is in our blood Boule Diagnostics AB Årsstämma

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet.

Agneta Franksson Säljdirektör för Lifecare Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Lifecare Programmet. Morgondagens vårdsystem finns redan idag Agneta Franksson Säljdirektör för Hjalmar Jacobson IT-arkitekt, e-hälsa Marko Pyy Chef för Programmet April 2015 Agenda Introduktion Vad är? Medborgartjänster Hur

Läs mer

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016 Delårsrapport koncernen 1 1 januari 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 9,5MSEK Rörelseresultatet blev -7,8 MSEK Rörelsemarginalen blev -82% Periodens resultat efter skatt uppgick till -7,8 MSEK Resultat

Läs mer

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar

Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar Accelererad tillväxt och nya framtidssatsningar 2 Sven Uthorn VD och koncernchef Harriet Piscator CFO Highlights, första kvartalet 2017 Tillväxtsatsningar Marknaden och B3IT Finansiell utveckling, jan-mars

Läs mer

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor

Telia Healthcare. - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Telia Healthcare Telia Healthcare - effektivare sjukvård på patienternas villkor Sjukvården är inne i ett skede av stora förändringar. Den

Läs mer

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8)

Qualisys. KONCERNRESULTAT (förra årets siffror inom parantes) Omsättning: 21,1 Mkr (30,0) Resultat efter skatt: 2,1 Mkr (-27,8) Qualisys Bokslutsrapport från Qualisys AB för verksamhetsåret 2000. Omsättningen blev 21 Mkr Resultatet efter skatt blev 2 Mkr Rörelseresultatet blev -39 Mkr, varav 25 Mkr är kostnader för satsningar i

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Doro Årsstämma April 2017

Doro Årsstämma April 2017 Doro Årsstämma 2017 27 April 2017 Verkställande direktörens redogörelse 2 Agenda 1. Doro och vår marknad 2. Händelser och resultat 2016 3. Händelser och resultat Q1 2017 Doro och vår marknad Vårt erbjudande

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 29 augusti 2007 Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2006/07 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2007/08: 1 april 30 juni 2007 PAGE 2 Lagercrantz

Läs mer

ScandiDos AB (publ) (556613-0927)

ScandiDos AB (publ) (556613-0927) ScandiDos AB (publ) (556613-0927) Bokslutskommuniké för perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Perioden 1 maj 2014 30 april 2015 Ny försäljningschef på plats i juni 2014 Första order på Delta 4 Discover från

Läs mer

Välkommen till Elos årsstämma 2014

Välkommen till Elos årsstämma 2014 Välkommen till Elos årsstämma 2014 Ökad tillväxttakt, förbättrad produktivitet och stärkta marknadspositioner under 2013 Omsättningen ökade med 12% till 479 mkr (434) Rörelseresultatet förbättrades med

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla

DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla DIGITALISERINGEN PÅVERKAR oss alla Kundernas krav på helhetslösningar och en mer flexibel leverans blir allt mer tydlig. Kundens egen digitalisering och anpassning till sina nya marknadsförhållanden är

Läs mer

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13

Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Redeye Småbolagsdag Sheraton 2012-11-13 Agenda Nya Allenex Transplantationsmarknaden Försäljning och Resultat Produktstrategier Allenex framåt Frågestund - ett år präglat av tuffa men nödvändiga omställningar.

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB

Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april /06/2013 Copyright 2013 by Boule Diagnostics AB Välkommen till årsstämma i Boule Diagnostics AB 23 april 2013 20/06/2013 Blodcellräkning världens vanligaste diagnostiska laboratorietest Blodcellräkning (CBC) det vanligaste diagnostiska laboratorietestet

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

Sectras bästa halvårssiffror

Sectras bästa halvårssiffror Sectra-01.213-2.0sve Pressmeddelande Linköping den 5 december Sectras bästa halvårssiffror Sectra förbättrade resultatet under verksamhetsårets första sex månader med 61% till 15,9 Mkr (9,9) jämfört med

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

To become the champion of fashion underwear

To become the champion of fashion underwear Björn Borg Q3 2009 To become the champion of fashion underwear Kvartalet i sammandrag Fortsatt utmanande marknad Positiv valutaeffekter och lägre kostnader Nya finansiella mål Nästa steg för USA Portugal

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ)

Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) Niomånadersrapport, 2010.01.01 2010.09.30 ADDvise Lab Solutions AB (publ) 1 juli 30 september 2010 1 januari 30 september 2010 Orderingången för perioden uppgick till 6,7 MSEK (3,0), en ökning med 123%

Läs mer

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström

Tredje kvartalet CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström Tredje kvartalet 29 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 29-1-28 Sammanfattning av Q3 Koncernen Stark utveckling för Nolato Telecom Effektiviseringar ger avsedd effekt Omsättningen minskade med 6 procent

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015

Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Extra bolagsstämma 12 augusti 2015 Mot vår mission och vision Mission Vi vill göra det lättare för människor att själva bidra till ett sundare liv i vardagen Vision Ledande i Norden inom hälsa och välbefinnande

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 -

Årsstämma 2009. - 7 april 2009 - Årsstämma 2009-7 april 2009 - 2008 ett händelserikt år Organisation Bolaget genomgick under året ett generationsskifte. Skiftet har medfört en viss påfrestning på organisationen, men erbjuder också en

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr)

Nettoomsättningen uppgick till 1 tkr (5 tkr) Resultat efter finansiella poster uppgick till -579 tkr (-927 tkr) Challenger Mobile AB (publ) Stockholm den 21 maj 2014 Challenger Mobile AB (publ) Org nr 556671-3607 Isafjordsgatan39 B SE-164 40 Kista Tel 0722-458 458 www.challengermobile.com info@challengermobile.com

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010

ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 ework januari september 2010 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 oktober 2010 Om oss Marknadsledande konsultmäklare i Norden Startade i Sverige år 2000 Över 40 000 konsulter i nätverket inom IT, telekom,

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Bästa resultatet i Sectras historia

Bästa resultatet i Sectras historia Sectra-02.118-1.0sve Pressmeddelande Linköping den 22 maj 2002 Sectras bokslutskommuniké för verksamhetsåret maj 2001 - april 2002: Bästa resultatet i Sectras historia Sectra redovisar verksamhetsåret

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2004

Delårsrapport januari mars 2004 Delårsrapport januari mars 2004 2004-04-29 januari - mars jan-dec april-mars Nyckeltal 2004 2003 2003 2003/04 Nettoomsättning, MSEK 2 813 2 346 9 273 9 740 Rörelseresultat före avskrivningar, MSEK (EBITDA)

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet

Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Fortsatt god tillväxt och förbättrad lönsamhet Pressinformation den 16 augusti 2006 Pooliakoncernen visar även för årets andra kvartal ökad tillväxt och förbättrad lönsamhet jämfört med motsvarande period

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015.

Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september 2015. Kvartalsrapport januari september, Kvartalsrapport i Mobile Loyalty Holding AB för januari september. Malmö, 30 November - Mobile Loyalty (Aktietorget MOBI ), som utvecklar och säljer online och mobila

Läs mer

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ)

Delårsrapport januari juni Parans Solar Lighting AB (publ) Parans Solar Lighting AB (publ) 556628-0649 FÖRSTA HALVÅRET I SAMMANDRAG Periodens intäkter uppgick till 2 893 KSEK (1 725) Periodens resultat uppgick till -1 979 KSEK (-1 496) Resultat per aktie: -0,14

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef

Årsstämma 2 maj Lars Pettersson. VD och Koncernchef Årsstämma 2 maj 2006 Lars Pettersson VD och Koncernchef Mina damer och herrar! Ärade aktieägare! Den film som vi precis såg var en kort inblick i hur vi arbetar i östra Europa, där vi under många år har

Läs mer

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt.

a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. a White Paper by Idea2Innovation Framtidens arbetssätt. Det är tveklöst så att arbetslivet så som vi känner till det genomgår en snabb förändring. Även om det sker olika snabbt i olika branscher, så genomsyrar

Läs mer

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder

Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pressinformation den 5 maj 2006 Poolia ökar lönsamheten och visar god tillväxt i samtliga länder Pooliakoncernens omsättning för första kvartalet uppgick till 295,2 Mkr, vilket innebär en tillväxt på 31%

Läs mer

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien

Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien VD Johan Eriksson kommenterar Poolias bokslutskommuniké 2007 Positiv utveckling i Sverige, Tyskland och Dedicare klar i Storbritannien omstruktureringen Intäkter 2007 blev Poolia större än någonsin tidigare.

Läs mer

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD

Årsstämma 2008 i CellaVision AB. Yvonne Mårtensson, VD Årsstämma 2008 i CellaVision AB Yvonne Mårtensson, VD CellaVision är marknadens ledande leverantör av bildanalysbaserade produkter för rutinanalys av blod CellaVision i korthet Säljer, marknadsför och

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen

Framtidens hemsjukvård i Halland. Slutrapport till Kommunberedningen Framtidens hemsjukvård i Halland Slutrapport till Kommunberedningen 130313 Syfte Skapa en enhetlig och för patienten optimal och sammanhållen hemsjukvård. Modellen ska skapa förutsättningar för en resurseffektiv

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ.

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006. Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO WWW.LAGERCRANTZ. Lagercrantz Group AB Delårsrapport 6 mån 2006/07 (apr sep) 7 november 2006 Jörgen Wigh, CEO Niklas Enmark, vvd CFO Lagercrantz Group Ledande inom värdeskapande teknikhandel med marknadsledande positioner

Läs mer

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003.

Bokslutskommuniké 2003 för Seven Nox AB org. nr 556645-5893 för verksamhetsåret 2003. Seven Nox AB driver ett säljnätverk i Sverige, Norge, Danmark och Finland och är under etablering i Italien. Sevens nuvarande kunderbjudande är fast och mobiltelefoni till konkurrenskraftiga priser. Seven

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du?

Inledning. Information till dig som arbetar på sjukhus: Avsnitt A: Allmän information. Avsnitt B: Typer av innovationer. A.1. Vilken position har du? Sida 1 av 8 Delar av blanketten skall inte besvaras av alla. Vilka frågor som skall besvaras bestäms t.ex. av svaren på andra frågor. I webbblanketten visas bara de frågor som är aktuella för dig, här

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Stark avslutning på rekordår

Stark avslutning på rekordår Bokslutskommuniké 20 Stark avslutning på rekordår Fjärde kvartalet i sammandrag De totala intäkterna ökade med 51 procent till 13 369 KSEK (8 852), vilket var den bästa siffran för ett enskilt kvartal

Läs mer

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland

Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland Hälso- och sjukvårdens utveckling i Landstinget Västernorrland 2016-09-20 2(7) 1. Inledning Landstinget Västernorrland driver ett omfattande omställningsarbete för att skapa en ekonomi i balans. Men jämte

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006

Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Välkommen till årsstämma i Lagercrantz Group AB 23 augusti 2006 Presentation, VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2005/06 Lagercrantz inför framtiden Kvartal 1 2006/07: 1 april 30 juni 2006 PAGE 2 Räkenskapsåret

Läs mer

Fortsatt kärv och avvaktande marknad

Fortsatt kärv och avvaktande marknad - Delårsrapport januari juni 2011 Fortsatt kärv och avvaktande marknad Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 9,8 (13,9) MSEK och för perioden januari till juni till 25,8 (24,0) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Kvartalsredogörelse januari mars 2017

Kvartalsredogörelse januari mars 2017 Kvartalsredogörelse januari mars 217 Första kvartalet 217 i sammandrag koncernen Omsättning: 4 83 SEK (-- SEK) Resultat efter finansiella poster: -54 685 SEK (-784 125 SEK) Likvida medel: 1 253 57 SEK

Läs mer

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22

Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Kvartalsrapport Q1-2004 Publiceras 2004-04-22 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 1,3 Mkr Resultatet efter finansiella poster var 0,67 Mkr Bolaget har levererat SoftGSM X-Ray till England Bolaget

Läs mer

Biolight International AB (publ)

Biolight International AB (publ) Biolight International AB (publ) Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2003 Försäljningen under första kvartalet uppgick till 457 (513)TSEK. Den kliniska förankringen inom sårvårdsområdet har förstärkts

Läs mer

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT

MICROPOS MEDICAL. MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti 2011 DELÅRSRAPPORT MICROPOS MEDICAL MICROPOS MEDICAL AB (publ) org nr 556648-2310 Göteborg 25 augusti DELÅRSRAPPORT Januari-juni delårsrapport januari-juni - Resultat efter finansiella poster 2,7 MSEK (-2,0) - Soliditet

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5)

PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000. Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) PRESSMEDDELANDE FRÅN GETINGE INDUSTRIER AB KVARTALSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Orderingången uppgick till 2.518,7 Mkr (2.447,5) Nettoomsättningen uppgick till 2.419,5 Mkr (2.381,0) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden

Ellen AB DELÅRSRAPPORT FÖR ELLEN AB JANUARI JUNI Resultat och finansiell ställning. Väsentliga händelser under perioden Ellen AB har som målsättning att förbättra kvinnors hälsa genom probiotiska innovationer. Vi tillhandahåller en unik produkt, tampongen ELLEN, som hjälper kvinnor att återställa och bibehålla en naturlig

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM

Lagercrantz Group AB. Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06. 25 aug 2005. CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark WWW.LAGERCRANTZ.COM Lagercrantz Group AB Delårsrapport 3 mån april - juni 2005/06 25 aug 2005 CEO Per Ikov CFO Niklas Enmark Highlights Kvartal 1 2005/06 Positiv resultatutveckling inom de flesta verksamheter Klart förbättrat

Läs mer

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka

Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka ANALYSGARANTI* 13:e maj 2008 Doro (DORO.ST) Två steg framåt, ett tillbaka Även om Doros Q1-rapport var den femte delårsrapporten i rad med positivt resultatutfall, så var det en besvikelse. Framför allt

Läs mer

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28

Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Ur led är tiden Fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens Svenska Läkaresällskapet 2014 04 28 Sverige är väl bemannat med läkare Antal läkare per tusen invånare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015

DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 DELÅRSRAPPORT Januari-mars 2015 Koncern 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättning 5 406 ksek (5 062 ksek) EBITDA 364 ksek (504) Resultat efter skatt -203 ksek (-153) Resultat per aktie uppgick till 0,00

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Swedencare Bolagspresentation

Swedencare Bolagspresentation Swedencare Bolagspresentation SWEDENCARE EVENTUELL NOTERING PÅ FIRST NORTH Swedencare AB ( Swedencare eller Bolaget ) utvecklar, marknadsför och säljer premiumprodukter inom hälsa på den globala husdjursmarknaden

Läs mer