06 Årsredovisning 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "06 Årsredovisning 2006"

Transkript

1 06 Årsredovisning 2006

2 Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 Vision, affärsidé, strategier och mål 4 VD har ordet 6 Marknad 10 Vårt erbjudande 12 Emergency Services 14 Cardiovascular Disease Management 16 Clinical Information Systems 18 Medarbetare 20 Forskning och utveckling 21 Kvalitet och miljö 22 Styrelse och revisorer 23 Ledning 24 Aktie- och ägarförhållanden 27 Förvaltningsberättelse 31 Finansiella rapporter, koncernen 35 Finansiella rapporter, moderbolaget 39 Noter 53 Revisionsberättelse 54 Bolagsstyrningsrapport 56 Femårsöversikt 57 Ordlista, definitioner och årsstämma ORTIVUS I KORTHET Ortivus utvecklar och marknadsför integrerade ITlösningar för patientinformation och beslutsstöd som bidrar till att rädda liv och effektivisera sjukvården. Verksamheten är inriktad på Emergency & Patient Management (akutsjukvårdsoch patientinformationssystem). Ortivus kärnkompetenser är djupgående förståelse för räddningstjänstens och sjukvårdens processer, klinisk kunskap samt modern IT och datakommunikation. Budgetnedskärningar inom sjukvården, en åldrande befolkning med högre vårdbehov, mer centraliserad specialistvård, samt kvalitetssäkringskrav är trender som stödjer Ortivus strategi och affärsidé. Ortivus fokuserar på Europa och Nordamerika. Bolaget har dotterbolag i Storbritannien, Danmark, Tyskland, Kanada och USA. På utvalda marknader i Europa sker försäljningen genom partners. Bolaget grundades 1985 och är noterat på OMX Nordic Exchange Small Cap-listan. Ortivus har cirka 165 anställda och huvudkontor i Stockholm. HISTORIK 1985 grundas Ortivus för att utveckla, tillverka och marknadsföra ett unikt system för övervakning av patienter med ischemisk hjärtsjukdom MIDA (Myocardial Ischemia Dynamic Analysis). Inledande utveckling sker i samarbete med Stiftelsen Medicin & Teknik på Chalmers i Göteborg testas och utvärderas kliniska prototyper av MIDA bland annat på Karolinska sjukhuset och Sahlgrenska sjukhuset lanseras den första kommersiella versionen av MIDA-CoroNet på den svenska marknaden. Ett flertal kunder väljer detta system som får ett starkt fäste i Sverige tecknas ett OEM-avtal (Original Equipment Manufacturer) med Hewlett-Packard (senare Philips Medical Systems) kring MIDA. Ortivus förvärvar Svenska Telemedicin System AB i Göteborg som utvecklar och marknadsför olika telemedicinlösningar, bland annat MobiMed introduceras MobiMed i full kommersiell skala på den svenska marknaden noteras Ortivus på Stockholmsbörsens O-lista. Ortivus US bildas för att etablera verksamhet på den amerikanska marknaden lanseras MobiMed PWS-1000, världens första bärbara telemedicinterminal för pre-hospitalt bruk. Ortivus UK bildas för marknadslansering av MobiMed på den brittiska marknaden.

3 ÅRET I KORTHET Omsättningen uppgick till 199,8 MSEK (173,6) Rörelseresultatet uppgick til -128,4 MSEK (-21,8) Resultatet efter finansiella poster uppgick till -127,8 MSEK (-18,2) Resultatet efter skatt uppgick till -149,2 MSEK (-17,7) Resultat per aktie uppgick till -8,51 SEK (-1,22) Ortivus utvald leverantör till världens största IT-projekt inom sjukvård. Uppdraget omfattar elektroniska patientjournaler för totalt 800 ambulanser i Storbritannien. Befäster marknadsledande position inom kardiologiska övervakningssystem i Sverige. Ortivus fullföljer offensiva satsningar enligt ny strategi och genomför nyemission om drygt 170 MSEK. Omstrukturering i Tyskland på grund av drastiskt förändrade marknadsförutsättningar. Ortivus och Philips Medical Systems erhåller strategiskt viktig order att utrusta Piemonte-regionen i Italien med MobiMed-system för prehospital sjukvård. Distributörsavtal sluts med partners i Spanien, Belgien, Nederländerna, Schweiz, Ungern och Grekland. Ortivus får genombrottsorder i Kanada, där ett 40-tal MobiMedsystem installeras. Nyckeltal Nettoomsättning, Mkr 199,8 173,6 Rörelseresultat, Mkr -128,4-21,8 Årets resultat, Mkr -149,2-17,7 Rörelsemarginal, % neg neg Resultat per aktie, SEK -8,51-1,22 Avkastning på eget kapital neg neg Soliditet, % Medelantal anställda förvärvas det amerikanska bolaget Sweet Computer Services Inc. i USA, vilket ger Ortivus en stark marknadsposition inom administrativa system för ambulanssjukvård. Som första företag i världen kan Ortivus presentera en medicinteknisk produkt med integrerad Bluetooth teknik MobiMed förvärvas kanadensiska AVeL-TECH. Detta gör att produktportföljen kompletteras med bland annat positionerings- och utalarmeringssystem för räddningstjänst upphör samarbetsavtalet med Philips Medical. Piloten till ett nytt övervakningssystem för hjärtintensivavdelningar, CoroNet installeras hos testkund lanseras CoroNet i Sverige, vilket resulterar i beställningar från bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. Drygt 100 norska ambulanser i en och samma region utrustas med MobiMed. Ortivus UK är starkt engagerat i upphandlingarna kring det nationella IT-programmet Connecting for Health och Ortivus nordamerikanska bolag stärker sin position inom Emergency Services. I maj 2005 förvärvas Medos AG i Tyskland. Detta innebär såväl en breddning och förstärkning av produkterbjudandet inom Healthcare IT som en etablering på den viktiga tyska marknaden. 1

4 VISION, AFFÄRSIDÉ, STRATEGIER OCH MÅL Från produktutveckling till försäljning och eftermarknadstjänster VISION Ortivus vision är att vara kundens förstahandsval som leverantör av integrerade informations- och beslutsstödsystem inom verksamhetsområdet Emergency & Patient Management. AFFÄRSIDÉ Ortivus är ett Healthcare IT-företag som utvecklar och marknadsför kompletta informations- och beslutsstödsystem till sjukvård, ambulanssjukvård, polis och räddningstjänst i Europa och Nordamerika. Ortivus verksamhet är indelad i tre applika- Inom Cardiovascular Disease Management tionsområden: utvecklar Ortivus system för patientöver- Emergency Services vakning. Speciellt fokus har lagts vid att Cardiovascular Disease Management utveckla flexibla lösningar för övervakning Clinical Information Systems av hjärtpatienter, på sjukhus, under sjuktransport och operation. Produkterna inom Emergency Services syftar tems syftar till att effektivisera sjukvårdens trativa processer inom ambulanssjukvård, processer inom olika specialistområden som sjukhus, räddningstjänst och polis. radiologi, patologi och kardiologi. Ortivus har totalt ca 165 anställda. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Bolagets tre Business Units, kompetenscentra där man förutom försäljning även arbetar med produktutveckling, finns i Sverige, Tyskland och Nordamerika. Övriga dotterbolag, s. k. Sales and Service Units, finns i Storbritannien och Danmark. På övriga nyckelmarknader i Europa representeras Ortivus av partners. 2 Produkterna inom Clinical Information Sys- till att effektivisera kliniska och adminis-

5 Sammanfattningsvis syftar samtliga applikationsområden att stödja vårdpersonal och räddningstjänst att fatta rätt beslut så att de i sin tur kan hjälpa människor att få rätt vård, i rätt tid, på rätt plats. Sammanfattningsvis syftar samtliga applika- vi arbetar med hela kedjan, från produktut- tionsområden med dess ingående produkter veckling till försäljning och eftermarknads- Ortivus lösningar bygger på befintliga stan- och system till att hjälpa vårdpersonal och tjänster, sker alltid en löpande dialog med darder och erbjuder öppna gränssnitt för att räddningstjänst att fatta rätt beslut så att de kunderna, vilket säkerställer att nya krav och underlätta integration med andra leveran- i sin tur kan hjälpa människor att få rätt vård trender snabbt fångas upp. törers produkter samt kundernas befintliga i rätt tid, på rätt plats. STRATEGIER Ortivus kunderbjudande kompletteras med Produktstrategi system. Ortivus system är uppbyggda av eftermarknadstjänster såsom utbildning, moduler, vilket gör det enkelt för OEM-part- mjukvaruuppdateringar, servicekontrakt och ners att sälja produkterna. konsultation. Ortivus ska använda sitt processkunnande inom de tre definierade applikationsområ- Internationalisering dena, i kombination med klinisk kunskap och Ortivus ska växa på nyckelmarknader i OPERATIVA OCH FINANSIELLA MÅL ledande teknologi, för att skapa ett unikt och Europa och Nordamerika. Krav på effektivare djupt specialiserat kunderbjudande. samordning av IT inom sjukvård och rädd- Genom ytterligare fokusering lägga ningstjänst är trender på flera marknader i Marknads- och kundfokusering Ortivus system och produkter ska utvecklas i nära samarbete med kunderna och kän- Europa. grunden för att säkerställa lönsamhet och tillväxt Ortivus försäljning sker dels via egna säljbolag, dels via partners. netecknas av användarvänlighet. Eftersom Egna bolag Partners Uppnå positivt kassaflöde

6 VD HAR ORDET Framgångar och motgångar År 2006 har bland annat präglats av stora satsningar på marknadsaktiviteter för att etablera nya säljkanaler i Europa, samt en positiv utveckling av vår nordamerikanska verksamhet. Etablering genom distributörer har skett på utvalda europeiska marknader. Dessa partners börjar nu komma i gång och de första projekten har offererats. Genom denna förstärkning läggs grunden för en nödvändig internationell tillväxt. Den internationella lanseringen av MobiMed och CoroNet har tagit längre tid än förväntat, bland annat på grund av förskjutningar av produktlanseringar och långa upphandlings- och beslutsprocesser hos våra kunder, i vissa fall ända upp till 2 år. Vi är dock optimistiska att de första resultaten från dessa nya marknader visas under De order som erhållits i till exempel Kanada, Italien och Storbritannien, bekräftar bolagets internationella tillväxtstrategi. I Storbritannien blev Ortivus utvald leverantör att utrusta 800 ambulanser med elektroniska patientjournaler för National Health Service Connecting for Health (NHS CfH), ett av världens största IT-projekt inom sjukvård. Ortivus åtaganden inom ramen för NHS CfH-projektet har inneburit investeringar i produktutveckling under året. Vi förväntar att projektet kommer att generera intäkter under Glädjande är att detta projekt även medför en merförsäljningspotential av MobiMed-hårdvara samt utrustning för monitorering. I Nordamerika fortsätter våra bolag inom Emergency Services att utvecklas positivt, både avseende lönsamhet och omsättningstillväxt. Vi är nu bland annat marknadsledande inom faktureringstjänster till ambulansverksamheter. Att dessutom vinna en mycket viktig prestigekund likväl som vår genombrottsorder för MobiMed i Kanada stärker oss i vår fortsatta utveckling. I Tyskland har konkurrensen under 2006 drastiskt skärpts inom dotterbolaget MEDOS verksamhetsområde, vilket har resulterat i kraftigt sänkta slut- 4

7 kundspriser. Detta har direkt påverkat bolagets lönsamhet. Därför initierades ett restruktureringsprojekt under hösten Detta projekt kommer att avslutas enligt plan under kvartal 1, Arbetet med att skapa en övergripande och gemensam produktplattform har fortgått. De första produkterna baserade på denna nya plattform är för närvarande under utveckling. Ortivus har under året satsat stora resurser på fortsatt produktutveckling, kvalitetssäkring och marknadslansering av CoroNet, det flexibla och mobila patientövervakningssystemet för hjärtkliniker. Försäljning av systemet har under 2006 huvudsakligen fokuserats till den svenska marknaden, där vi befäst vår marknadsledande position. Flera viktiga order har erhållits, bland annat från Akademiska sjukhuset i Uppsala. En internationalisering av CoroNet är under uppbyggnad med fokus på prioriterade marknader i Europa. För att fullfölja de offensiva satsningarna säkerställdes kapitalbehovet under 2006 genom en nyemission, som innebar ett tillskott om 173 MSEK före I Storbritannien blev emissionskostnader. Ortivus utvald leverantör Den omfattande satsningen på internationalisering, säkerställandet av våra att utrusta 800 ambulanser åtaganden inom ramen för CfH-projektet i Storbritannien, prisfallet i Tyskland med elektroniska patientjournaler för National med restrukturering och goodwillnedskrivningar som följd, försenade produktlanseringar, samt produkt- och kvalitetssatsningar inom kardiologi är faktorer Health Service Connecting som har påverkat kassaflödet och resultatet negativt. Vi anser dock att grunden är lagd för en framtida lönsam tillväxt. for Health, ett av världens största IT-projekt inom Jag vill härmed ta tillfället i akt att tacka alla våra kunder liksom samtliga sjukvård. kollegor för deras insatser under 2006 och ser fram emot ett fortsatt starkt engagemang i vår gemensamma strävan att aktivt bidra till att rädda människor i nöd. Mikael Strindlund VD och koncernchef Ortivus 5

8 MARKNAD Hälso- och sjukvård Ett föränderligt landskap där IT-lösningar får allt större betydelse I samtliga i-länder är sjuk- och hälsovården inne i en förändringsfas. Den högre efterfrågan på kvalitativ vård kopplad till en allt större åldrande befolkning innebär att kostnaderna och vårdbehovet förväntas stiga kraftigt under de kommande åren. Förändringen i samhällets ålderssammansättning innebär sannolikt också personalbrist. Dessutom brottas sjukvården redan i dag med finansieringsproblem varför kraven på ökad produktivitet och kostnadseffektivitet ständigt skärps. 6 Behoven av nya metoder och arbetssätt som syftar till att ställa tidig diagnos och att ge snabb och riktig behandling på rätt vårdnivå ökar. Målet är kortare vårdtider och bättre vårdresultat, och därigenom lägre kostnader. Dessutom eftersträvas bättre sjukdomsuppföljning och handläggning i det långsiktiga behandlingsarbetet där också patienten själv förväntas ta en mer aktiv roll. Begrepp som disease management och personalized care blir allt viktigare. Som en del av denna stegvisa förändring överförs också delar av vården till enklare vårdinrättningar och hemmet. Krav ställs också på förändrade arbetssätt och ny arbetsorganisation. Processtänkande får ett allt större genomslag inom vården, liksom förbättrad verksamhetsuppföljning, kvalitetssäkring, effektivare administration samt att nya metoder skall vara evidence based. Ökad användning av IT-lösningar inom vården En ökad användning av olika integrerade IT-lösningar förespråkas i allt högre grad av nationella och internationella samordningsorgan, myndigheter och politiker. Målet är effektivisering, kostnadsreduktion, högre vårdkvalitet och säkerhet. Nationella ITsatsningar riktade till hälso- och sjukvården pågår därför i många länder såsom Storbritannien, Kanada, Australien och Sverige. Även inom EU:s forsknings- och utvecklingsprogram läggs kraft på IT för hälso- och sjukvård. Hela den medicintekniska marknaden, inklusive IT-området, karakteriseras av en pågående stark konsolidering. Respektive marknadssegment består alltmer av ett fåtal globala aktörer, vilka kompletteras med några medelstora och delvis internationella företag, samt ett antal ofta nischade små lokala företag. Vissa av de globala aktörerna täcker dessutom mer eller mindre in såväl den traditionella medicintekniken, till exempel monitorering och bildgenerering, som integrerade IT-lösningar. Större efterfrågan på helhetslösningar Drivkrafterna bakom denna utveckling är flera, bland annat effektivisering och kostnadspress, men också en ökad efterfrågan från kunderna på större totala åtaganden och heltäckande utbud från en och samma leverantör, one stop shopping. Parallellt observeras en viss inbrytning av till exempel asiatiska företag på den mer traditionella apparatinriktade medicinteknikmarknaden. Detta kommer att innebära ytterligare prispress inom områden som enklare patientövervakning och liknande. AMBULANSSJUKVÅRD En ambulansorganisation har två huvuduppgifter att fylla: dels ska den vara en effektiv och välfungerande transportorganisation, dels ska den utgöra en integrerad del i en medicinsk vårdprocess. Med produkter och lösningar för fordonsdirigering, positionering, kartstöd samt kommunikation säkerställs att rätt fordon med rätt utrustning finns på rätt plats vid behov. System för dokumentation och verksamhetsuppföljning möjliggör också full kontroll av fordonsflottan, analys och utveckling av verksamheten, samt korrekt debitering för utförda tjänster. För att kunna erbjuda kvalificerad vård krävs produkter och lösningar som underlättar och stöder personalens arbete och beslut, höjer den medicinska kvaliteten och bidrar till ett förbättrat totalt vårdresultat. Under uppdraget ska data från och till ambulansen integreras med information från övriga aktörer i vårdkedjan ända till dess att patienten lämnats vidare till nästa länk i kedjan. Ambulanssjukvårdens mognad för integrerade IT-lösningar skiljer sig tydligt åt mellan olika länder. Generellt befinner sig Europa, och då framför allt de nordiska länderna och Storbritannien, långt framme. Kanada liknar till vissa delar Europa medan USA, bland annat beroende på tradition och ersättningssystem, ofta saknar djupare sam-

9 För att kunna erbjuda kvalificerad vård krävs produkter och lösningar som underlättar och stöder personalens arbete och beslut, höjer den medicinska kvaliteten och bidrar till ett förbättrat totalt vårdresultat. arbeten över organisationsgränserna mellan till exempel ambulans och sjukhus. En ambulanssjukvård med nya uppgifter En intressant utveckling är den utökade roll som ambulanssjukvården förväntas få inom den närmaste framtiden. Likartade förslag och tankar dyker nu upp i flera länder men har tydligast formulerats i England. Vad som nu ses växa fram är en ambulansverksamhet som är starkt integrerad såväl med akutsjukvård i olika former som med primärvård och kommunal vård och omsorg. Begrepp som treat and leave och treat and refer är här centrala. Bakgrunden till denna omformning är att cirka hälften av de patienter som i dag transporteras till sjukhus skulle ha kunnat behandlas färdigt på plats eller direkt överförts till någon annan del av vården och omsorgssystemet, och därmed undvikit att belasta den redan hårt ansträngda akutsjukvården. En viktig del i en integrerad ambulanssjukvård är den elektroniska patientjournalen och dess koppling till sjukhusjournalsystem, nationella patientöversikter etc. Andra viktiga komponenter är dokumentation för vårdsamordning, olika former av beslutsstöd samt väl fungerande lösningar för sekretess, behörighetskontroll och integritetsskydd. Inom NHS Connecting for Health-programmet i England, där Ortivus medverkar, finns alla dessa komponenter representerade. Effektiva vårdprogram kräver bra IT-stöd Nya övergripande vårdprogram inriktade på till exempel akut stroke, trauma eller bröstsmärta/misstänkt hjärtinfarkt införs alltmer till exempel regionalt. Detta påverkar behovet och utformningen av ambulansens IT-och kommunikationslösningar. Inom området bröstsmärta/misstänkt hjärtinfarkt har framgångarna med till exempel telemedicin från ambulans varit påtagliga då det gällt att reducera tiden från insjuknande till att adekvat behandling har kunnat ges. I Sverige, där Ortivus MobiMed finns i 70% av ambulanserna, visar data från det s k Riks HIA-registret att man under åren kunde reducera tiden fram till behandling med nästan 1 timme, tack vare möjligheten till så kallas prehospital trombolys (vilket i Sverige förutsätter tillgång till telemedicin). Likaså uppskattas att långtidsdödligheten på detta sätt kunde reduceras med 30 % jämfört med referensgruppen (ref. Björklund et. al). Data från samma källa (Riks HIA) visar också att den totala dödligheten i samband med akut hjärtinfarkt under den 10-årsperiod under vilken telemedicin från ambulans kan sägas ha introducerats i Sverige ( ) har reducerats med ca 10 % (Personlig kommunikation B. Lindahl). Denna positiva utveckling kan naturligtvis inte enbart tillskrivas teknikutvecklingen, men den har aktivt bidragit. KARDIOLOGI OCH KARDIOVASKULÄRA SJUKDOMAR Hjärtsjukvården är under förändring. Då det gäller exempelvis behandling av hjärtinfarkt är trenden att man blir alltmer aggressiv i sin behandling av de fastställda fallen. PCI (Percutaneous Coronary Intervention, ett ingrepp som syftar till att utvidga kranskärlen med hjälp av en ballongkateter) blir alltmer standardmetoden för behandling av akut hjärtinfarkt. Detta förändrade arbetssätt leder till kortare sjukhusvistelser och en mindre krävande vård för merparten av patienterna. Arbetssättet gör det viktigt att så tidigt som möjligt, till exempel redan i ambulans, identifiera de patienter som ska behandlas på detta sätt respektive de vars problem är relaterade till andra orsaker och därför ska handläggas på annat sätt. Ett antal olika hjälpmedel, till exempel EKG, står till buds för att underlätta snabb selektering och prioritering. 7

10 Marknaden för patientövervakningssystem inom kardiologi karakteriseras av att den är stabil och huvudsakligen en ersättningsmarknad i de flesta länder. Behandlingen av flertalet standardiserade sjukdomstillstånd styrs allt oftare efter internationellt föreslagna och rekommenderade riktlinjer. Detta tillsammans med införandet av till exempel nationella kvalitetsregister öppnar för en mer processorienterad verksamhet där IT-stöd för processtöd, uppföljning och kvalitetssäkring blir en naturlig del. Parallellt sker också en förändring i patientsammansättningen. Andelen äldre och multisjuka ökar, vilka kräver ökade insatser och samverkan mellan olika specialister. Flexiblare och enklare övervakningslösningar efterfrågas. Patienten ska i så begränsad omfattning som möjligt vara sängbunden och helst ha möjlighet att med bibehållen övervakning och säkerhet kunna röra sig fritt. Marknaden för patientövervakningssystem inom kardiologi karakteriseras av att den är stabil och huvudsakligen en ersättningsmarknad i de flesta länder. Tillväxten är därför begränsad på de traditionella marknaderna, som domineras av företag som Philips Medical Systems, Dräger Medical och GE Medical. Dessa kan erbjuda övergripande och generella övervakningssystem för sjukhusets samtliga övervakningsbehov, exempelvis intensivvård, operation, uppvakning och även hjärtsjukvård. Parallellt börjar även asiatiska företag med lägre priser göra sitt intåg på den europeiska marknaden. Specialisering tydlig framgångsfaktor Ortivus har valt att utnyttja sitt unika och historiskt väl förankrade kunnande till att starkt specialisera sig på kardiologisk övervakning. Tillsammans med kvalificerade och innovativa tekniska lösningar medverkar detta till att Ortivus kan uppnå en stark position inom denna nisch där de unika kraven inte alltid uppfylls av de mer generella lösningarna från de större aktörerna. Ortivus kan, till exempel genom att länka samman CoroNet med ambulanssystemet MobiMed, säkerställa en obruten informationskedja från första kontakten med patienten till dess att patienten skrivs ut från sjukhuset. Samtidigt erbjuder Ortivus produkter möjligheter till samverkan med andra system och leverantörer, antingen som delsystemleverantör eller i form av OEM. KLINISKA INFORMATIONSSYSTEM Process- och effektivitetstänkande präglar allt tydligare sjukvården och dess olika specialiteter, servicetjänster och kliniker. Tillgång till all relevant information rörande en patient är en förutsättning för att kunna införa och utveckla patient- och vårdprocesser. Likaså är det viktigt att onödiga fördröjningar undviks i samband med att till exempel en radiologiavdelning utnyttjas. Informationen som krävs för att fatta rätt beslut kan vara av varierande ursprung och karaktär såsom kliniska bilder, rapporter, utlåtanden, ljudfiler och video. Eftersom arbetssätt kan variera mellan olika kliniker och avdelningar är det viktigt för leverantörer att kunna förstå detta samt att kunna anpassa och optimera sina lösningar till kundens behov. 8

11 I USA dör nästan en miljon människor varje år i hjärtoch kärlsjukdomar. Gemensamt för flera medicinska specialiteter är att de i stor utsträckning bygger på bildhantering samt kommunikation och integration med andra verksamheter och system. Ortivus kan via sitt dotterbolag MEDOS erbjuda verksamhetssystem till bland annat radiologi, patologi och nukleärmedicin som möter dessa önskemål. Konsolidering och samarbeten Marknaden präglas starkt av konsolideringar med åtföljande priskonkurrens, ett allt större inslag av globala aktörer, krav på integrationsmöjligheter, inklusive standardisering av protokoll och terminologi, samt förmåga att kunna hantera change management. De större aktörerna tar ett ökat helhetsgrepp i sina kundåtaganden, t ex genom deltagande i den strategiska planeringen, konfigurering och design av hårdvara och infrastruktur liksom implementeringen av lösningen. Dessutom genomförs integration och nyttoanalys efter införandet. En förutsättning FRÄMSTA DÖDSORSAKERNA UNDER 2005 (globalt) för att kunna arbeta på detta sätt är en nära relation med slutkunden samt förståelse för de specifika önskemålen från varje kund. Samarbeten över gränserna Ett mer allmänt användande av IT inom vården baserat på stora övergripande lösningar från enstaka globala leverantörer kommer fortfarande att lämna utrymme för nischade och lokala aktörer inom speciella applikationsområden, till exempel radiologi, patologi och kardiologi. För att nå framgång krävs dock att dessa effektivt kan samspela med övriga aktörer. Integrationen mellan IT-system och medicinteknisk utrustning kommer också att bli allt viktigare. Detta innebär att det blir viktigt för renodlade aktörer inom respektive område att söka sig närmare varandra, alternativt utöka sitt eget erbjudande för att nå framgång. KARDIOLOGI OCH KARDIOVASKULÄRA SJUKDOMAR Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Bara i USA dör nästan en miljon människor varje år i hjärt- och kärlsjukdomar. I Sverige drabbas årligen drygt personer (ca per invånare) av akut hjärtinfarkt, enligt statistik från Socialstyrelsen, och drygt 10% av dessa avlider inom 28 dagar. Kronisk hjärtsvikt är en annan betydande kardiovaskulär sjukdom. I dag beräknas ca 2% av befolkningen i västvärlden lida av kronisk hjärtsvikt. För USA innebär detta drygt 5 miljoner individer och för Sverige nästan Orsak Totalt antal kardiovaskulära fall Ischemisk hjärtsjukdom Cerebrovaskulär sjukdom Totalt antal cancerrelaterade fall Lungcancer Magcancer Antal dödsfall 17,5 miljoner 7,6 miljoner 5,7 miljoner 7,6 miljoner 1,3 miljoner 1 miljon Levercancer Grovtarmscancer Bröstcancer KÄLLA: WHO 9

12 VÅRT ERBJUDANDE Ortivus finns med hela vägen EMERGENCY SERVICES CARDIOVASCULAR DISEASE MANAGEMENT CLINICAL INFORMATION SYSTEMS Utalarmering samt stöd av administrativa processer Vid larm till en utalarmeringscentral tillhandahåller Ortivus IT-stöd till ambulans, räddningstjänst och polis för larmmottagning, fordonsdirigering, uppdragsöverföring samt navigations- och kartstöd. Under och efter uppdraget tillhandahålls dessutom verktyg för dokumentation och kvalitetssäkring. Ortivus produktsortiment innefattar: Sweet EMS-produkter: Fakturering (Billing), utalarmering (CAD - Computer Aided Dispatch), fordonsnavigering och uppdragsdokumentation (Field Data) för ambulansorganisationer. AVeL-TECH-produkter: Informationssystem och lösningar till polis och räddningstjänst för utalarmering, fordonsdirigering, positionering, kartstöd och dokumentation. Beslutsstöd under ambulanstransport I samband med ett uppdrag får ambulanssjukvårdaren hjälp med att göra en mer kvalificerad och korrekt vårdinsats genom ett bättre beslutsunderlag. Samtidigt möjliggörs en integrering av ambulanssjukvården i den övergripande vårdprocessen. Redan under färd till patient överförs all relevant information om patienten mellan ambulans och sjukhus. Vid upphämtning och under färd erbjuds övervakning av patientens vitala funktioner, kliniskt beslutsstöd, telemedicinsk konsultation och vårddokumentation. Ortivus lösningar erbjuder också verksamhetsanalys och uppföljning. Produktportföljen går under benämningen MobiMed. MobiMed-produkter: MobiMed Telemedicine är ett processorienterat beslutsstödsystem för ambulans. MobiMed epr är en elektronisk patientjournal, där all relevant data från ambulans samlas. Sjukhusvård inom specialistområden Ortivus utvecklar kliniska patientinformationssystem inom nischade områden som kardiologi, radiologi och nukleärmedicin. Inom kardiologi bidrar lösningarna till ökad klinisk precision, bättre beslutsunderlag och flexibilitet vid såväl övervakning som behandling av hjärtpatienter. De kliniska informationssystemen effektiviserar och förstärker avdelningens arbetsprocess genom att integrera och samordna all relevant information kring en patient i ett och samma system. Dessutom tillhandahålls verktyg för bildanalys, dokumentation och rapportering. Ortivus produktportfölj inom dessa två applikationsområden omfattar: CoroNet: Övervakningssystem för hjärtintensivvård bestående av såväl övervakning vid sängplats som centralövervakning och arbetsstation för mer detaljerad analys. Bluetooth teknik möjliggör en flexibel lösning där patienten kan röra sig fritt när så önskas. I CoroNet ingår Ortivus patenterade och unika MIDA teknologi för analys av ischemi. Medos PACS (Picture Archive and Communications System): Ett generellt bildlagrings- och bildhanteringssystem baserat på aktuella och vedertagna standarder. Systemet underlättar kardiologen och radiologens granskning, analys och arkivering av bilder från olika källor samt kommunikation och samverkan med system från andra leverantörer. Medos MIS (Medical Information System): Processorienterade mjukvarulösningar som stödjer arbetsflödet och processerna inom exempelvis radiologiavdelningen. Lösningarna kopplar samman information från olika källor i en elektronisk patientjournal, för att ge en heltäckande bild av patienten och ett tillförlitligt beslutsunderlag. Ortivus produkter stödjer och effektiviserar kundernas processer inom Emergency Services, Cardiovascular Disease Management och Clinical Information Systems. Med patienten, vårdgivaren och verksamheten i fokus utvecklar och marknadsför Ortivus produkter som bidrar till bättre vård och en effektivare verksamhet. 10

13 08.54 Ambulansteamet anländer till olycksplatsen Larmcentralen har ett par minuter tidigare fått in ett nödanrop. Med hjälp av Ortivus CAD-system har man snabbt allokerat rätt resurser för uppdraget. Ambulansföraren har med stöd av Ortivus AVeL-produkter med bland annat GPS och kartfunktioner hittat den snabbaste vägen till platsen och ambulanspersonalen har fått all relevant information om patienten. Med hjälp av Ortivus MobiMed-system övervakar ambulansvårdarna patientens vitala data, samt informerar läkaren på det mottagande sjukhuset om patientens tillstånd. 11

14 EMERGENCY SERVICES Stark position i USA och nya partners i Europa Kliniska applikationer Ortivus lösningar inom Emergency Services delas in i kliniska och administrativa applikationer. De kliniska applikationerna syftar till att ge ett kliniskt beslutsstöd för prehospital vård och sorterar under produktnamnet MobiMed. MARKNADSUTVECKLING OCH PROJEKT UNDER 2006 Norden Under 2006 bibehöll Ortivus sin starka position inom prehospitala IT-lösningar i Sverige. Året präglades dock av få nya upphandlingar. Försäljningsaktiviteterna i Sverige har därför i huvudsak fokuserats på merförsäljning till befintliga kunder. Den nya programversionen MobiMed 3.0, uppgradering av äldre hårdvara i ambulanser samt elektronisk patientjournal har framgångsrikt levererats till landstingen. I Norge driftsattes ett MobiMed-system, omfattande över 100 ambulanser, i regionen Helse Midt under våren Europa (exklusive Norden) Storbritannien är en av de viktigaste marknaderna för MobiMed, med en stor installerad bas av ca 400 ambulanser och stor framtida potentiell merförsäljning. I maj 2006 utsågs Ortivus av Fujitsu till leverantör av MobiMed epr, mjukvarusystem för ambulans, patientjournaler samt supportkontrakt under 9 år. Totalt ska cirka 800 ambulanser i södra England under de kommande åren utrustas med journalsystem inom ramen för det nationella IT sjukvårdsprojektet NHS Connecting for Health. Implementering av projektet har senarelagts och därmed har planerad leverans inte skett. Bedömningen är dock att leverans och intäkter kommer att realiseras under Genombrott i Italien skedde i augusti när Region Piemonte lade order på ett MobiMed system för totalt 72 ambulanser och 5 helikoptrar. Leveransen, som sker tillsammans med Philips Italien, påbörjades under senare delen 2006 och fortsätter under Marknaden för MobiMed i Italien under de kommande åren anses god. Lanseringen och försäljningen av MobiMed via eget säljbolag i Tyskland har under 2006 varit en besvikelse. Diskussioner med ett antal tänkbara referensanläggningar pågår och bedömningen är att resultat av dessa aktiviteter kommer under andra halvåret Det är dock ännu för tidigt att göra några uppskattningar av den tyska marknadens potentiella storlek för MobiMed. Under 2006 tecknades distributionskontrakt för MobiMed på följande europeiska marknader: Spanien, Holland, Belgien, Luxemburg, Schweiz, Grekland och Ungern. Av dessa bedöms i dagsläget Spanien och Benelux ha den bästa försäljningspotentialen under Nordamerika I Quebec mottog Ortivus under 2006 en genombrottsorder på 40 ambulanser som installerades under sommaren Med tanke på denna referensanläggning, landets utsträckta geografi och passande struktur av sjukvården, bedöms en fortsatt framgångsrik försäljning av MobiMed i landet vara möjlig. SÄLJPROCESSEN Säljprocessen kännetecknas av en stor andel offentliga upphandlingar, strikta krav på produktcertifiering, säljcykler på ca 9 24 månader, behov av kunskap om ambulanssjukvårdens processer samt modern IT- och datakommunikation. Vanligtvis drivs ambulansverksamheten som en extern, privat entreprenad vilken upphandlas av sjukhusen, kommuner eller motsvarande landsting, på 2-4 årskontrakt. Hälsosystemet inom ett land organiseras och specificeras oftast per geografisk region, med kompletterande regler, specifikationer och ersättningsformer som på landsbasis styr inriktning och fokus. Konkurrenssituationen och den tidiga fasen av marknadsmognad ställer stora krav på leverantörers flexibilitet för landsanpassningar. Att som Ortivus ha kontaktnät och erfarenheter från flera olika länder är därmed en styrka som ger konkurrensfördelar. ÖVRIGA AKTÖRER För MobiMed epr och MobiMed Telemedicine, är huvudkonkurrenterna internationella leverantörer av defibrillatorer såsom amerikanska Medtronic och Zoll samt lokala mindre leverantörer. Inom området elektronisk patientjournal återfinns företag som kanadensiska Medusa samt lokala konsultoch IT integrationsföretag. Administrativa applikationer De administrativa applikationerna inom Emergency Services utvecklas och marknadsförs i huvudsak i Nordamerika. Applikationerna omfattar bland annat faktureringssystem och CAD-system som stödjer utalarmeringsprocesser inom polis och räddningstjänst. MARKNADSUTVECKING OCH PROJEKT UNDER 2006 Ortivus faktureringssystem inom Emergency Services har en marknadsledande position i Nordamerika och utvecklingen har under 2006 varit fortsatt positiv. Under 2006 har ett antal nya produkt- och systemversioner lanserats, exempelvis Billing 5.2, Field data 5.2 och SweetCAD 5.2. Ett viktigt avtal, med en orderingång på 1,3 MUSD tecknades med PRIDE-gruppen (Police Regionalized Information and Data

15 Storbritannien är en av de viktigaste marknaderna för MobiMed, med en stor installerad bas av ca 400 ambulanser och stor framtida potentiell merförsäljning. Case Entry) i södra Ontario. Ordern avser ett byte av organisationens nuvarande system för utalarmering till Ortivus CAD-system. Star EMS SÄLJPROCESSEN Säljcyklerna för Ortivus nordamerikanska administrativa applikationer är relativt korta: 1-3 månader för Billing (Ortivus faktureringssystem), samt 3-9 månader för Field Data (mjukvara för rapportering och kvalitetsuppföljning). Ungefär hälften av kunderna utgörs av privata ambulansorganisationer eller faktureringsföretag. I dessa säljprocesser krävs sällan en offentlig upphandling. Beslutsfattarna är ofta organisationernas ägare, VD:ar och kontorschefer. Inköp av CAD-system kräver offentliga upphandlingar. Beslut om inköp görs av en kommitté och processerna blir ofta utdragna. Inköp av CADsystem budgeteras ungefär 12 månader i förväg och kunderna är större organisationer inom räddningstjänst och polis. ÖVRIGA AKTÖRER Den mest övergripande aktören inom Emergency Services i Nordamerika är Zoll som tillhandahåller produkter inom både fakturering och CAD. Andra, betydligt mindre, konkurrenter på den nordamerikanska marknaden är Healthware, Imagetrend, EMS Charts, RAM och Medmedia. Star EMS är en privat serviceorganisation inom akutsjukvård med ett upptagningsområde som omfattar större delen av Oakland County, Michigan, ett område med 1,3 miljoner invånare. Bill Grubb, VD och delägare i Star EMS, leder organisationen i linje med företagets motto Det finns ingen högre ära än att få ansvaret att vårda en människa. Denna filosofi tror man har bidragit till företagets snabba tillväxt: På knappt fyra år har volymen ökat från ca 65 samtal till ett genomsnitt på på 700 samtal i veckan. En framgångsfaktor är säkert Bills stora engagemang inom i stort sett alla delar av företaget: Han arbetar ofta långa dagar i ambulansen men ansvarar även för att effektivisera arbetsflödena inom organisationen, samt med kvalitetssäkring. ORTIVUS MJUKVARUAPPLIKATION Sweet utgör en viktig logistisk komponent i Star EMS verksamhet och har så varit sedan Star EMS startade sin verksamhet Sweet-CAD och Sweet-Field Data är andra Ortivus-applikationer i Star EMS datasystem. Integrationen mellan de tre Ortivus-applikationerna är av stor vikt, anser Bill, eftersom detta markant minskar tidsåtgången för dem som arbetar med systemen. Han uppskattar även Ortivus support. Om ett problem uppstår vill vi inte behöva prata med flera olika företag, säger Bill. Ortivus har en djupgående kunskap om ambulansorganisationens processer och system och kan oftast identifiera och lösa problemen fort. Star EMS upplever att de får snabbare hjälp än de organisationer som arbetar med flera leverantörer. Och just tiden är naturligtvis av särskilt stor betydelse för ett företag verksamt inom sjukvården. VILJAN ATT STÄNDIGT FÖRBÄTTRA sin organisation genomsyrar hela Star EMS, något som märktes tydligt när företaget var värdar för Ortivus praktiska utbildning i juni Ortivus har tidigare arrangerat ett flertal utbildningar men den här var den första som genomfördes på plats hos en kund och som lät varje deltagare träna med ett riktigt datasystem, mot en simulerad databas. Det var mycket lyckat och vi är gärna värdar för ett liknande evenemang i framtiden. Vi har flera nya medarbetare och kostnaden för att skicka iväg dessa på en utbildning skulle vara avsevärt högre än att organisera utbildningen här hos oss. Det gav oss också möjlighet att med våra kollegor både tänka ut frågeställningar som är specifika för vår organisation och tillsammans finna lösningar på problemen. VI BJÖD ÄVEN IN andra organisationer i branschen, vilket gjorde det möjligt att dela kostnaderna med dem, samtidigt som vi byggde goda relationer med dessa företag. Vi möter ju ofta samma utmaningar och krav och direktiven är gemensamma för samliga Michigan-baserade ambulansorganisationer. Jag deltar ofta i Ortivus utbildningar och varje gång lär jag mig nya saker om systemen som jag har nytta av, säger Kim Boyd, faktureringsansvarig hos Star EMS och den som koordinerade utbildningen. 13

16 CARDIOVASCULAR DISEASE MANAGEMENT Fortsatt stark position på den svenska marknaden CoroNet, Ortivus system för övervakning av hjärtpatienter har fått ett positivt mottagande på den svenska marknaden. Nu går lanseringen vidare på ett antal nyckelmarknader i Europa. SÄLJPROCESSEN Marknaden för övervakningssystem är mogen, men ny teknologi kring telemetri har öppnat nya segment och affärsmöjligheter. Försäljning av kardiologiska övervakningssystem sker i de allra flesta fall genom offentlig upphandling, då hela eller delar av sjukhusets totala behov inom akutavdelningar, hjärtintensiven, operation och uppvak ska förnyas. Specialutvecklad tillämpning ställs då mot fördelen att ha endast en leverantör av hela behovet. Omfattande kliniska tester, referensbesök och demonstrationer är typiska för denna process som ofta tar mer än 12 månader. Både inköpare, kardiologer, IT, och verksamhetschefer samt användare är involverade i beslutsprocessen. Priskonkurrensen för kvalificerad hjärtövervakning med telemetri bedöms vara ökande, men ny funktionalitet och innovationer ger fortfarande en prispremie och den kliniska utvärderingen är fortfarande den viktigaste på många marknader. MARKNADER Norden Ortivus har under 2006 haft en fortsatt dominerande position på den svenska marknaden för kardiologiska övervakningssystem till hjärtintensiven. Bland annat har order erhållits från Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norra Älvsborgs Länssjukhus för leverans av CoroNet-applikationen. Europa (exklusive Norden) Etablering av säljkanaler och lansering av CoroNet har under året genomförts i Belgien, Tyskland, Storbritannien, Norge och Danmark via egna dotterbolag eller partners. Samtliga kontrakterade partners har tidigare erfarenhet av försäljning av kardiologisk övervakning och har god kunskap om kunder och marknad. Expansionen fortsätter i början av 2007 med start för nya partners i Italien, Spanien och Österrike. Ortivus kommer under 2007 även att utvärdera möjliga strategiska samarbeten med andra leverantörer inom applikationsområdet för att säkerställa fortsatt tillväxt i Europa. ÖVRIGA AKTÖRER INOM KARDIOLOGI Marknaden för patientövervakningssystem domineras globalt av företag som Philips Medical, Dräger Medical och GE Medical. Dessa företag erbjuder i första hand mer övergripande och generella övervakningssystem för sjukhusets samtliga övervakningsbehov, exempelvis intensivvård, operation, uppvakning men även hjärtsjukvård. Ortivus har en bevisat stark produkt i CoroNet, och företagets specialisering på kardiologisk övervakning bedöms ge stora möjligheter att uppnå en stark position på utvalda europeiska marknader inom denna nisch. Case Ambulansverksamheten i Uppsala län 14 Akademiska sjukhuset ansvarar för ambulansverksamheten i Uppsala län och betjänar de cirka invånarna i länet. Ambulanssjukvården blir allt viktigare eftersom många medicinska åtgärder kan genomföras innan patienten når sjukhuset. Under de senaste två decennierna har det funnits möjlighet att skicka uppgifter om EKG och telemedicin från ambulanserna. Tidigare dokumenterades informationen på papper som sedan scannades in i sjukhusets system. Det gamla journalhanteringssystemet klarade inte av en tillräckligt utförlig journalföring. Dessutom var det omöjligt att uppdatera listan över läkemedel som ständigt förändras, säger Per Andersson, verksamhetschef på ambulanssjukvården i Uppsala län. FÖR ATT KUNNA ÖVERFÖRA utförligare information från ambulansen till det behandlande sjukhuset har ambulansverksamheten i Uppsala valt Ortivus uppgraderade MobiMed-lösning. Systemet utgör ett verktyg för behandling utanför sjukhusmiljön, utvärdering, resursplanering och forskning. Nästa steg är att göra det möjligt att läsa in den journal som upprättas i ambulansen direkt till sjukhusets administrativa system. Med det nya systemet skulle man kunna säga att vi har gått från MS DOS till Windows XP. Det här systemet har vi nytta av varje dag eftersom informationen om vad som hänt på olycksplatsen i många fall är unik. Genom den nya mjukvaran får sjukvårdspersonalen tillgång till det här underlaget på ett helt nytt sätt. Det spelar en stor roll för patientens fortsatta behandling, avslutar Per Andersson.

17 08.54 Ecte del ute min ut elenim volore Kardiologen på mottagande sjukhus dirigerar ambulansen till ett PCI-labb Kardiologen som har tagit emot informationen från ambulansen i realtid konstaterar att patienten har en hjärtinfarkt och bör få behandling så snabbt som möjligt. Han omdirigerar därför ambulansen till ett närliggande sjukhus där patienten genomgår en PCI-operation. 15

18 CLINICAL INFORMATION SYSTEMS Specialiserade erbjudanden och digitala lösningar MEDOS MIS- och PACS-lösningar är speciellt utvecklade för att stödja processflöden och klinisk dokumentation både inom sjukhus likväl som för större och mindre, privata läkarmottagningar. Fokus ligger på radiologiska applikationer till exempel remisshantering, planering, dokumentation, diagnos, kommunikation och integration av olika medicintekniska utrustningar, distribution av statusrapporter samt faktureringstjänster. Ortivus förvärvade MEDOS i maj 2005 och företagets produkter och tjänster säljs för närvarande i Tyskland och Danmark. 16 MARKNADSTRENDER Politiska och ekonomiska krav påverkar sjukvården generellt. I Tyskland, där MEDOS har sin största omsättning, genomgår sjukvårdsmarknaden för närvarande stora förändringar: Sjukvårdsreformen 2006/2007 tillsammans med beslutade lagändringar raderar tidigare gränser mellan direkta mobila enheter och mer stationära. Dessutom stödjer den nya sjukvårdsreformen samarbeten mellan mindre, privata läkarmottagningar, kliniker och specialistenheter. För att undvika dyra sjukhusvistelser ökar andelen upphandlad verksamhet ständigt. Mindre enheter, ofta i vinstdrivande privat regi, etableras i direkt anslutning till sjukhusen. Nya faktureringsformer införs, där ersättning utgår till en på förhand fastlagd kostnad för hela patientens vårdcykel. Därigenom undviks delfaktureringar och högre totalkostnad. Optimering av processer, säkerställandet av nödvändiga kostnadsreducerande åtgärder likväl som ökade lönsamhetskrav kan endast säkerställas genom säkra och stabila mjukvarulösningar som aktivt stödjer vårdcykeln påbörjas de första testerna med det nya elektroniska patientkortet (Gesundheitskarte) vilket är en omfattande utmaning för både leverantörerna och sjukvården. Parallellt pågår en konsolidering på marknaden. Sjukhus slås samman, köps upp, större inköpskedjor bildas, sammanslagning och uppköp av kliniker likväl som mindre läkarmottagningar blir allt vanligare. Även leverantörsledet genomgår en omfattande konsolidering. Många mindre företag har på kort tid köpts upp av större aktörer. Denna konsolidering förväntas fortgå. Förändringen på tyska marknaden har i sin tur lett till kraftigt ökad konkurrens med betydligt lägre slutkundspriser som följd. Denna förändring tog framför allt fart under det andra kvartalet 2006, då marknadsförhållandena förändrades dramatiskt, vilket ledde till en kraftig försämring av bruttomarginalerna likväl som utebliven volymtillväxt. Förutom existerande konkurrenter förväntas nya spelare inom framför allt digital bildbearbetning söka inträde på marknaden vilket i sin tur kommer att leda till ytterligare prispress. Med MEDOS goda rykte, nischade produktportfölj och pågående satsningar på MIS-system för olika kliniska fackdiscipliner förväntas en positiv vidareutveckling av MEDOS. MEDOS positionering Sedan 28 år utvecklar och marknadsför MEDOS AG kliniska informationssystem. Stor vikt läggs på processoptimerade flöden inom och mellan olika medicinska fackdiscipliner (bland annat radiologi, nukleärmedicin, strålterapi och patologi). Även om marknaden karakteriseras av ett fåtal större MIS- och PACS-spelare bedöms MEDOS konkurrenskraft som god tack vare företagets gedigna kompetens att erbjuda integrerade lösningar i en komplex miljö. Dessa kundorienterade lösningar genererar goda intäkter från servicekontrakt med samtliga kunder. Marknaden för digitalisering av röntgenavdelningar växer. Under 2006 lyckades MEDOS att befästa sin position inom detta område. Även för mindre radiologicentra ökar efterfrågan för digitala lösningar. Här konkurrerar MEDOS med mindre företag som erbjuder prisattraktiva PACS-lösningar men där MEDOS integrerade RIS (Radiology Informations Systems) och PACS-lösning, trots ett högre pris finner gehör. Målsättningen är att genom ett attraktivt ingångserbjudande er-

19 Med MEDOS goda rykte, nischade produktportfölj och pågående satningar på MIS-system för olika kliniska fackdiscipliner ser vi positivt på MEDOS vidareutveck- ling och positionering. hålla långsiktiga service- och licenskontrakt. Konkurrensen inom Healthcare IT på den tyska marknaden har påverkat företagets bruttomarginal negativt. Därför genomfördes under hösten 2006 ett omfattande kostnadsreduktionsprogram inklusive restrukturering. Interna processer har optimerats och en ny organisation med tydligare kundfokus har införts. Den lägre prisnivån kan endast kompenseras genom utveckling av moderna, prestandastarka mjukvarulösningar och tjänster i kombination med rätt val av hårdvara. På sikt planeras även en internationalisering av det tyska erbjudandet. Redan idag implementeras förväntade myndighets- och kvalitetskrav i produktutvecklingen för att säkerställa kundernas investeringar. Utvecklingen av MEDOS.med-plattformen baserad på.net-frameworks från Microsoft fortsätter första moduler levereras redan till kund och denna del av utvecklingsarbetet kommer att avslutas Case Helios Klinik och Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz MEDOS system är en perfekt lösning för oss Dr. Thomas Vetter, Medicinsk direktör på SKHA Strax utanför Leipzig ligger den lilla staden Altscherbitz. Här finns två sjukhus: Helios Klinik, som tillhör en av Tysklands största privatägda sjukhuskedjor, och Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz (SKHA), som har medicinska avdelningar med fokus på psykiatri, neurologi och rättsmedicin. SKHA IMPLEMENTERADE Medos MIS och PACS-system Systemen möjliggör en integration av data för bland annat mottagningsregistrering, fakturering och remisshantering med båda sjukhusens övergripande informationssystem. Vi letade efter en leverantör som kunde erbjuda en integrerad MIS och PACS-lösning, säger Dr. Thomas Vetter, Medicinsk direktör på SKHA. Valet föll på MEDOSsystemet, dels för att det var enkelt att anpassa dem efter våra processer och arbetsflöden, dels för att vi fick en central elektronisk patientjournal. MEDOS system är en perfekt lösning för oss eftersom vi kan arbeta helt papperslöst, fortsätter Dr. Thomas Vetter. MEDOS-SYSTEMET HANTERAR alla remisser digitalt och informationen är transparent. Bilder och rapporter finns tillgängliga överallt de behövs, på båda sjukhusen. Det tyska sjukvårdssystemet förändras snabbt. Genom att erbjuda nya medicinska vårdcentraler för våra patienter har vi fått möjlighet att sprida ut våra tjänster. Medos-systemens flexibilitet gör det möjligt att utöka verksamheten till nya områden och finna nya affärsmöjligheter. Och samtidigt som vi utbyter information med sjukhusets övergipande datasystem får vi stöd i våra egna specifika processer och arbetsflöden. 17

20 MEDARBETARE Vi arbetar med hjärtat! Indelning efter funktion Utveckling och produktion Ekonomi och administration 35 % 13 % Geografisk indelning Nordamerika 42 % 52 % 26 % 32 % Försäljning Norden (Sverige och Danmark) Övriga Europa (Tyskland och Storbritannien) Ortivus verkar på en nischmarknad, vilket kräver unik kompetens och kunskap inom såväl IT som kliniska processer. Medarbetarna har hög utbildningsnivå och gedigen erfarenhet. 50 % har en universitetsexamen. Ortivus är i dag ett internationellt företag: 42 % av koncernens medarbetare finns i USA och Kanada, 26 % i Norden och 32 % i övriga Europa. De internationella satsningarna ställer ökade krav på medarbetarnas kompetens inom framförallt försäljning och marknadsföring. Som en viktig del i strävan att bli ett mer kund- och marknadsfokuserat företag har Ortivus under året framför allt fokuserat på att förstärka sälj- och supportorganisationen. Det är ytterst viktigt för Ortivus att vara en attraktiv arbetsgivare. Medarbetarna ska känna sig delaktiga och ansvarsfulla. Fyra nyckelord ska prägla det dagliga arbetet på Ortivus: UPPMUNTRAN Hos oss råder en öppen, rak och ärlig kommunikation där alla uppmuntrar varandra. Individen lyfts fram och de enskilda arbetsinsatserna uppmärksammas. ANSVAR Alla medarbetare tar ansvar för såväl sitt eget som arbetskamraternas arbete. Den som ser möjligheter eller svårigheter kommunicerar sina iakttagelser. DELAKTIGHET Samarbete och kommunikation inom företaget är avgörande för ett effektivt och framgångsrikt företag. Stor vikt läggs vid att skapa laganda och vi-känsla. ENGAGEMANG Ortivus verksamhet bidrar till att rädda liv och öka människors livskvalitet. Stoltheten över detta skapar ett engagemang, vilket i sin tur gör att vi trivs och har roligt på vår arbetsplats: Vi arbetar med hjärtat. Intervju medarbetare Marie Gerlitz är gruppchef på utvecklingsavdelningen. Arbetet innebär att tillsammans med medarbetarna utveckla och förbättra produkterna inom MobiMed. Marie började arbeta på Ortivus 1995 efter att tidigare ha arbetat bland annat på Karolinska sjukhuset med medicinsk teknik. Sedan jag började har företaget växt och utvecklats från ett mindre företag inom telemedicin till ett internationellt företag med bred produktportfölj. Det har varit en spännande och rolig resa. Ingen dag är den andra lik och det är väl just det som gör jobbet intressant: Hela tiden ställs vi inför nya utmaningar, inte minst med tanke på att vi nu verkar på så många marknader, som alla har olika krav och synpunkter på våra produkter, säger Marie. I samarbete med produktchefen prioriterar Marie utvecklingsavdelningens arbete och leder planeringen av projekten så att medarbetarnas kompetens utnyttjas på bästa sätt och resulterar i produkter som uppfyller kundernas krav både vad gäller nytta och kvalitet. Jobbet ställer stora krav på samarbete och kommunikation mellan avdelningar och även mellan bolagen, vilket är extra roligt i och med att man får arbeta bland kolleger med hög kompetens och som brinner för produkterna och företaget. 18

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12

ÅRET I KORTHET...1 VD-ORD...2 AFFÄRSIDÉ...4 KONCERNÖVERSIKT...5 RÖRELSEGREN DISTANSSJUKVÅRD...6 RÖRELSEGREN KARDIOLOGI...12 1 00 1 0 0 1 0 0 1 0 1 10010101 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2003 1 0 1101101 0 10 100 0 01 01011010001011010111000 1 1 0 1 0 0 1 000101011011000101 0001 0 0 110 1 0 1 1 10101

Läs mer

Årsredovisning 2001 2002

Årsredovisning 2001 2002 Årsredovisning 2001 2002 Innehåll Året i korthet... 3 Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB hålls torsdagen den 27 juni 2002 kl 16.00 på Collegium, Teknikringen 7, Mjärdevi Science Park i Linköping.

Läs mer

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping.

Årsstämma Årsstämma i Sectra AB hålls onsdagen den 25 juni kl. 16.00 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. 07/08 Innehåll Koncernöversikt 3 Året i korthet 4 VD har ordet 6 Vision, mål och strategier 8 Aktien 10 Marknadernas drivkrafter 12 Medicinska system 14 Avlyssningssäkra kommunikationssystem 20 Medarbetare

Läs mer

Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006

Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006 Pressmeddelande Danderyd den 3 maj 2006 Ortivus utvald leverantör till ett av världens största IT-projekt inom sjukvård Fujitsu Services har utsett Ortivus som Preferred Supplier (förstahandval av leverantör)

Läs mer

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov.

Årsredovisning. Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll. i att tillgodose dessa behov. Årsredovisning 2012/2013 Världen behöver effektivare hälsovård och säkrare kommunikation. Sectra spelar en nyckelroll i att tillgodose dessa behov. 2 Innehåll Secure Communications Sid 14 Imaging IT Solutions

Läs mer

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING

BOLAGSÖVERSIKT VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2011 BOLAGSSTYRNING Medius 2011 im MEDIUS ÅRSREDOVISNING 2010 Det bästa med att arbeta på Medius är möjligheten till inflytande och påverkan på sina arbetsuppgifter samt delaktigheten i att driva företaget framåt. T ex blev

Läs mer

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning

Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar. Årsredovisning Innovativa lösningar som bidrar till att lösa sjukvårdens utmaningar Årsredovisning 2014 Innehåll KONCERNEN Året i korthet.... 1 Detta är Getinge.... 2 Koncernchefen kommenterar.... 4 Drivkrafter.... 6

Läs mer

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin

Welcome to Jeeves. Welkom bij Jeeves. Innehåll. Willkommen bei Jeeves. Bienvenue à Jeeves. Witamy w Jeeves. Tervetuloa Jeevesiin ÅRSREDOVISNING 2009 Welcome to Jeeves Bienvenue à Jeeves Willkommen bei Jeeves Witamy w Jeeves Welkom bij Jeeves Tervetuloa Jeevesiin Innehåll KORT OM JEEVES 2 ÅRET I KORTHET 4 HISTORIA 5 VD HAR ORDET

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Elekta Årsredovisning 2012/13

Elekta Årsredovisning 2012/13 Elekta Årsredovisning 2012/13 Human Care Makes the Future Possible 32 ELEKTA ONCOLOGY 38 ELEKTA BRACHYTHERAPY 44 ELEKTA SOFTWARE 26 ELEKTA NEUROSCIENCE 50 ELEKTA SERVICES BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT Geografiska

Läs mer

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk

NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk NEONET ÅRSREDOVISNING 2001 NeoNet är på väg att skapa ett globalt börsnätverk Vår utveckling mot ett globalt börsnätverk fortsätter i snabb takt. Genom NeoNet kan våra kunder idag handla elektroniskt och

Läs mer

G IN N IS V O ÅRSRED

G IN N IS V O ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 2010 INNEHÅLL Året i korthet 4 VD har ordet 6 GRUNDEN Organisation 8 Verksamhetsområden 10 Affärsidé och vision 12 Mål och strategier 14 ÅTAGANDET 16 UTMANINGEN 17 ARENAN 18 MEDARBETARE

Läs mer

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012

Summerat. Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Summerat. SIGMAS ÅRSREDOVISNING 2012 Nya konkurrenter och förändrade köpbeteenden SMARTARE SYSTEM ÖKAR LÖNSAMHETEN Årgång 2012 Change or die Camp Digital är eventet där Sigma möter sin viktigaste kunder

Läs mer

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform

försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform hms networks Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 försäljningsrekord! Nettoomsättningen ökade med 100 Mkr till 344,5 Mkr NP40 Nu utvecklas nästa generations teknologiplattform Netbiter ny produktfamilj

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal

Innehåll. Året i korthet. ++28% ökad nettoomsättning. ++98% ökning rörelseresultat VÄLKOMMEN TILL INXL. Finansiella nyckeltal ÅRSREDOVISNING 2013 VÄLKOMMEN TILL INXL Innehåll 3 VD har ordet 4 InXL innovation 5 Vision och strategier 6 Detta är InXL innovation 7 Avensia 10 Force 12 11 Grade 14 Mashie 18 Styrelse 19 Koncernledning

Läs mer

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för

»Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för »Genom innovativa lösningar förbättrar vi processen för blodanalys så att fler patienter kan få bättre och snabbare vård till en lägre kostnad för sjukvården«årsredovisning 2014 cellavision i korthet Världsledande

Läs mer

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB

Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Årsredovisning 2000 Industrial and Financial Systems, IFS AB Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma äger rum tisdagen den 27 mars, 17.00 i Collegiums lokaler, Teknikringen 7, Linköping. Ekonomisk information

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget

39 Resultaträkning. 37 Balansräkning 38 Förändringar i eget kapital 38 Kassaflödesanalys Moderbolaget HL Display Årsredovisning 2007 1 innehåll 3 Året i korthet 4 Koncernöversikt 6 Vd har ordet 8 Affärsidé, mål och strategier 11 HL Displays verksamhet 12 Kärnprocess 1 Marknad, försäljning och kundrelationer

Läs mer

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning

03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning HL Display Årsrapport 2012 Innehåll 03 Året i korthet 04 HL Display en översikt 06 Vd har ordet 08 HL Displays strategiska inriktning 10 HL Displays Erbjudande 14 Produktutveckling och design 16 HL Displays

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Årsredovisning 1999 2000

Årsredovisning 1999 2000 Årsredovisning 1999 2000 Innehåll Bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma i Sectra AB (publ) hålls onsdagen den 5 juli kl.16.00 på Collegium i Linköping. Utdelning För 1999/2000 föreslås en utdelning om 0,60

Läs mer

2009 Å r s r e d o v i s n i n g

2009 Å r s r e d o v i s n i n g 2009 År s re dovi s n ing EXPERIENCE THE EFFECT ReadSoft förenklar dokumenthantering världen över ReadSoft är en ledande leverantör av programvara för dokumentautomation. Våra lösningar innebär att våra

Läs mer

År s r e d ovi s n i n g

År s r e d ovi s n i n g Årsredovisning 2008 AffärsidÉ PartnerTech utvecklar och tillverkar avancerade produkter på kontrakt inom utvalda affärssegment och för kunder med ledande positioner i Europa. I rollen som kontraktstillverkare

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7

Q4 Intäkterna ökade med 40 procent jämfört med motsvarande period förra året. Alla segment uppvisar lönsamhet och god tillväxt. 117,0 113,4 7,7 95,7 Årsredovisning 2011 Innehåll 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Dedicare i korthet 5 Affärsidé, mål, utdelningspolicy och strategier 7 Verksamhetsbeskrivning 9 Affärsmodell 10 Marknaden 13 Organisation

Läs mer