Ärenden: l. Sammanträdets öppnande. 4. Val av justeringsmän

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ärenden: l. Sammanträdets öppnande. 4. Val av justeringsmän"

Transkript

1 Datum (2) Kommunfnllmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 29 oktober kl Ärenden: Obs tiden Information: Kommunförbundet Norrbotten l. Sammanträdets öppnande 2. Tyst minut 3. Upprop 4. Val av justeringsmän 5. Anmälan av jäv 6. Rapport från Tanzaruaprojektet - Ulf Isaksson och Stina Lundberg 7. Allmänhetens frågestund 8. Delgivningar 9. Interpellation 10. Enkel fråga 11. Motioner 12. Medborgarförslag 13. Komplettering av arvodesreglemente - Arvode m m för borgerliga begravningsförrättare 14. Motion - Försäljning av Camp Gielas, Prästbergsanläggningen samt Vittjåkksanläggningen 15. Kvarteret Skogens framtida användning 16. Driftbudgetramar för Budgetäskande för år Revisorerna 18. Bildande av Regionkommun Norrbotten 19. Åtgärdsplan för att uppnå budget i balans - SocialnämIiden 20. Konsekvensanalys- Internbudget år Bam- och utbildningsnämnden Ks 221 Ks 223 Ks 224 Ks 225 Ks 226 Ks 227 Ks 228 Ks Motion - Återinförande av bidrag till aktiva och verksamma föreningar Ks Bidrag till drift av byastugor (Medborgarförslag) Ks Handlingsplan för Landstings, regioners och kommuners samarbete inom ehälsoområdetks Policy får sociala medier inom Arvidsjaurs kommuns verksamheter Ks Personalpolitiskt handlingsprogram, - Riktlinjer ror bisyssla, - Riktlinjer ror uppdrag i tjänsten/samverkan genom avtal Ks 234 Postadress Telefon Telefax Postgiro ARVIDSJAUR , växel

2 2(2) 26. Motion - Aktiva insatser mot barnfattigdom Ks Motion- Ungdomsfullmäktige Ks Krisledningsplan vid allvarliga olyckor och svåra påfrestningar Ks Revidering av renhållningsföreskrift avseende rninireningsverk Ks Protester mot byggande av nytt kårnkraftverk i Finland (Medborgarförslag) Ks Konsekvensanalys och utredning av hälsoaspekter i samband med anläggande av kärnkraftverk i Pyhäjoki Finland (Medborgarförslag Ks Entledigande som ledamot och ordförande i Arvidsjaur Test & Training AB - Jerry Johansson Ks Entledigande av ordinarie stämmoombud och ersättare i Arvidsjaurhem AB, Arvidsjaur Energi AB, Arvidsjaur Flygplats AB samt Arvidsjaur Test & Training AB 34. Ersättare som god man enligt fastighetsbildningslagen efter Bo Åhman 35. Entledigande som ordinarie ledamot i Arvidsjaur Kommunföretag AB - Chrisopher Granberg 36. Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige - Jan Björklund Arvidsjaur EIVOR SANDSTRÖM Kommunfullmäktiges ordförande Sammanträdet inleds med allmänhetens frågestund. Allmänheten är välkomna att ställa frågor. Föredragningslistan finns även att läsa på Exemplar av förslag till 2013 års budget finns tillgänglig för allmänheten på närnndskansliet intill sammanträdes dagen.

3 ARVIDSJAURS KOMMUN S~RÄDESPROTOKOLL SaRlmantrlldesdatum Sida ARVIDSJAURS KOMMUN S~TRÄDESPROTOKOLL SammantrlldesdatuRl Sida Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Delgivningar Kf Följande har delgetts kommunfullmäktiges ledamöter; Redovisning kundundersökning och nämndens övergripande mål inom bygglovverksarnheten 2011 Miljö-, bygg~ och hälsoskyddsnämnden 2012~ Delårsbokslut for Socialnämnden Socialnämnden Infonnation om regionbildning - Region Norrbotten Kommunstyrelsen Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete - Vård och omsorg om de mest sjuka äldre Socialnämnden Rapporteringsskyldighet av socialnämndens gynnade beslut som ej är verkställda inom tre månader Socialnämnden En långsiktig handlingsplan får psykisk hälsa får åren Sveriges Kommuner och Landstings, styrelsens beslut nr 6 Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk hälsa Sveriges Kommuner och Landstings Överklagan detaljplan Arvidsjaur 6:9, Polishuset Länsstyrelsen i Norrbottens län Gröna Nyckelta! 20 II Miljö och byggenheten Cirkulär 12:46 - Budgetflirutsättningar för åren Sveriges Kommuner och Landsting Kf Dm Interpallation 1 Enkel fråga Enkel fråga Ingen enkel fråga har kommit in vid kallelsens utskick. Intemellation Ingen interpellation har kommit in vid kallelsens utskick. Interpellation inlämnad av LeifEnberg 25/6. ställd till Jem Johansson: "Är masten bakom Ringelskolan igång som sändare?" Jerry Johansson svarar på interpellationen vid sammanträdet. Delgivning har skett per e-post om inte annat anges. Justenmdes sign Kfl Utdragsbestyrkande Justerandes sign Utdrllgsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr!ldesdatllm Sida ;\5 ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlldcsdatllm Sida 2012~10~29 2 Kf \J1I Kf Dm Motioner Under punkten lämnas ev. motioner in av fullmäktigeledamöterna. Ingen motion har kommit in till nämndskansliet vid kallelsens utskick. Ungdoms satsningar efter ungdomars önskemål (Medborgarf'örslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: " Ungdom: Satsa pengar på det ungdomar verkligen vill göra Under en epok har mycket pengar spenderats på kulturevenemang, som visserligen är bra för de som är intresserade, men för de ointresserade är det inte roligt När skolelever dessutom tvingas gå på dessa aktiviteter så tar fler och fler avstånd ifrån dem. På grundskolan och gymllasieskolan är det säkert inte mer än 115 som uppskattar detta. För att ändra på det bör man inte tvinga elever att närvara och erbjuda andra evenemang, som inte har med kultur att göra. Andra sätt är att man lägger ner dessa "kulturgrupper" och inför en direkt demokrati där samhället och skolelever får välja mellan ett visst antal evenemang de vill ska ta plats i kommunen. Exempelvis; "Vi ska utföra 3 evenemang, vilka vill ni delta i?" Då får man välja de som verkar intressant och man:far då en mer rättvis selektion utav evenemang. " Justerandes sign I I I UM""b"",kMd, Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 C~'~~'CC'~~~~~~~~~' ARVIDSJAURS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlidesdatum ,--- Sida Kf Dnr Kontroll av att varor som säljs vid marknader och torg är lagliga (MedborgarfOrslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: " Ungdom: Satsa pengar på det ungdomar verkligen vill göra Jag tycker att det är bedrövligt rent ut sagt att kommunen beviljar tillstånd för säljare som exempelvis står på torget och säljer saker och de varor de säljer är förbjudna. Just i detta fall såldes sälskinnsprodulcter på torget, det ligger en anmälan hos miljöåklagaren på grund av att säljaren saknar Cite-intyg från Jordbruksverket. Säl är fridlyst i Sverige och är bara laglig att jaga då skyddsjakt är beviljad. Därför ska säljare kunna visa upp ett Cite-intyg så att produkterna går att spåra. Jag skulle önska att det var en bättre kontroll och andra rutiner så att inte sådant kan hända igen Även då tillstånd ges för marknader och olika aktiviteter så bör anordnaren kunna garantera att de varor som säljs är lagliga., Justerandes sign Utdragsbestyrkande

6 u ARVIDSJAURS KOMMUN S~ESPROTOKOLL Sammantrlidesdatum Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL S"'mm=ntradesd",tum BI",d Kommunstyrelsen > sen Komplettering av arvodesreglemente - Arvode m m for borgerliga begravningsforrättare Ks 221 Dnr 00356/2009 Kommunstyrelsen beslutade at! arvode till borgerliga begravningsforrättare utgår med heldagsarvode, traktamente och resekostnader utgår enligt kommunens arvodesreglemente for fortroendevalda. Med anledning av beslutets ålder samt att kommunens arvodesreglemente har reviderats många gånger sedan dess tas ärendet upp för ny prövning. Kommunstyrelsen rcireslår kommunfullmäktige besluta att borgerliga begravningsforrättare arvoderas med heldagsarvode i enlighet med kommunens arvodesreglemente. att borgerliga begravningsforrättare har rätt till fodorad arbetsfortjänst och resekostnader. att taxa per forrättning sätts ti kronor. Kostnaden debiteras beställaren. att beloppet ska årligen indexuppr!llcnas. att villkoren tillf6rs arvodesreglementet. at! kommunstyrelsens beslut upphör at! gälla. 024 borger ;bearavni:ngs- Ks 122 Dnr Kommunstyrelsen beslutade att utse borgerliga begravningsförrättare för Arvidsjaur kommun. Upptages till behandling frågan om fastställande av arvode. Kommunstyrelsen beslutar att heldagsarvode, traktamente och resekostnader utgår enligt kommunens arvodesreglemente för förtroendevalda. :1 ::1: H 1 1 I 1;,\ I i'll! ',['" il III II, I Justerändes sign if Utdragsbestyrkande 51#r I/~~Jt[~ I: I I!,I

7 ARVIDSJAURS KOMMUN S~ESPROTOKOLL Sammantr!tdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012~ Ks 214 Dm 00242/ Entledigande av borgerliga begravningsfårrättare Kommunfullmäktige beslutade att utse tre borgerliga begravningsförrättare. En av dessa är avliden och de andra två, Birgit Lindberg och Bengt Enander har meddelat att de vill bli entledigad från sitt uppdrag. Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Birgit Lindberg och Bengt Enander från sitt uppdrag som borgerlig begravningsfårrättare. att som borgerliga begravningsförrättare får Arvidsjaurs kommun utse Lars Ralph och Asa Lidström. Exp till Birgit Lindberg Bengt Enander Lars Ralph Asa Lidström f'fv Utdmgsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammruttrlldesdatum Sida ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlidesdatum Sida Kommunstyrelsen 2012~10~15 Kommunstyrelsen 20U Ks 223 Dnr 00374/ forts. Ks 223 Motion - Försäljning av Camp Gielas, Prästbergsanläggningen samt Vitt jåkks anläggningen En motion lämnades vid fullmäktiges sammanträde av folkpartiet genom Birger Lundberg med f6rslag om försäljning av Camp Gielas, Prästbergsanläggningen samt Vittjåkksanläggningen. Motionären skriver att samtliga anläggningar har stor utvecklingspotential och att det kan finnas intresse från tänkbara köpare som ser nya möjligheter, till gagn for besöksnäringen och kommunen i stort. Kommunfullmäktige bar beslutat att överlämna motionen till kommunstyrelsen for beredning. Ett arbete har startat med ekonomisk översyn av icke lagstadgade verksamheter. Den forsta utredningen i översynen är Camp Gielas. Eftersom översynens resultat är avgörande för ställningstagande kring framtida driftsfonner, har motionen överfarts till den redan påbörjade översynen. Två yrkanden ha! lagts. Ordfaranden ställer proposition på. yrkandena, varefter han förklarar att ekonomiutskottet beslutat bifalla Jerry Johanssons yrkande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastighetsavdelningen får i uppdrag att sälja Vittjåkksanläggningen att kommunchefen får i uppdrag att säga upp arrendekontraktet samt ta kontakt med berörda markägare att fastighetsavdelningen tillsammans med tillväxtenheten säkerställer att anläggningen säljs till den som kan generera maximal utveckling för kommunen och orten att kommunen ska åberopa fri prövningsrätt vid f6rsäljningen att motionen är därmed besvarad. I samband med remissomgång gällande översynen av kommunens icke lagstadgade verksamheter har svar inlämnats av Folkpartiet i Arvidsjaur, Moderaterna i Arvidsjaur, Vänsterpartiet Arvidsjaur, Socialdemokraterna och Centerpartiet. Ekonomiutskottet har upprättat förslag till beslut, Kommunstyrelsen har vid dagens sammanträde, 222, beslutat att Camp Gielas blir en egen resultatenhet. I resultatenheten ska även skidanläggningen Prästberget ingå. Yrkanden Jerry Johansson (s) fastighetsavdelningen får i uppdrag att sälja Vittjåkksanläggningen kommunchefen får i uppdrag att säga upp arrendekontraktet samt ta kontakt med berörda markägare fastighetsavdelningen tillsammans med tillväxtenheten säkerställer att anläggningen sälj S till den som kan generera maximal utveckling ilir kommunen och orten kommunen ska åberopa fri prövningsrätt vid farsäljningen,-, Justerandes sign '?-y/ '/ Utdragsbestyrlcande i: Tr:;; Utdragsbestyrkande

9 honl~liui, ~ Motion Att Arvidsjaurs kommun säljer Camp Gielas, Prästbergsanläggningen och Vittjåkksanläggningen. Dessa anläggningar har alla tre stor utvecklingspotential. Det kan nu finnas intresse från tänkbara köpare som ser nya möjligheter och som är till gagn för besöksnäringen och kommunen i stort och som skulle kunna sätta Arvidsjaur på kartan som en mycket intressant ort för vintersport. Det har dessutom man och man emellan pratats om detta länge, men ingenting har hänt. Nu är det dags och det är hög tid att det görs något. Arvidsjaur (.-fot~iet i Arvidsjaur... ~/, ~. ~rg - ~~

10 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr!l.desdatum Sida ARVIDSJAURS KOMMUN SAMmdANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlidesdatum SIda Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Ks 224 Dm 00388/ forts. Ks 224 Kvarteret Skogens framtidaanvruruhring Kommunstyrelsen beslutade att via kommunens hemsida, öppna möten och arbetet med översiktsplanen f6ra medborgardialog om hur kvarteret Skogen ska användas i framtiden. Kommunens utredare Ann Engberg fick uppdraget att genomf6ra medborgardialogen. Den har bland annat bestått aven utställning, hemsida, öppet möte och enkäter. 449 enkätsvar har inlämnats, sammanställts och redovisats f6r kommunstyrelsen. Resultatet av medborgarundersökningen visade bl a; Majoriteten, 63,9%, vill att kommunen ska rusta upp kvarteret Skogen. Vem ska äga kvarteret Skogen? - Alternativet med fortsatt kommunal ägande men med en öppnare inställning även till ickekommunala verksamheter har flest anhängare - 44,5 % Vilken typ av verksamhet vill man se i kvarteret Skogen? - Flest röster bar alternativet att det bör vara kommunala verksanlheter, 40,1 % Vilken är den viktigaste frågan om kvarteret Skogens framtid? - Att det åter blir liv och rörelse i kvarteret Skogen (35,2 %) och att den yttre miljön bevaras (35%). Efter medborgardialogens genomförande, har kostnad och finansiering f6r upprustning av kvarteret Skogen diskuterats. Den beräknade totala renoveringskostnaden uppgår till ca 12:Mkr. Yrkanden Lotta Aman (s) Bifall till ekonomiutskottets f6rslag med f6ljande ändring av andra att-satsen: lufhffi Rhsäljniag s1eer uppdra till verksamheterna barn- och utbildning och kultur och fritid att hitta alternativa lokaler f6r de verksamheter som idag bedrivs i kvarteret Skogen. Britt-Inger Hedman (v) Inte sälja kvarteret Skogen, i enlighet med vänsterpartiets remissvar. Lars Ralph (m) Ekonomiutskottets förslag ersätts med f61jande: Innan beslut fattas invänta svar från barn- och utbildningsnämnden och kultur och fritid om att hitta alternativa lokaler f6r de verksamheter som idag bedrivs i kvarteret Skogen. Ordföranden ställer proposition på ekonomiutskottets f6rslag och lagda yrkanden varefter han f6rklarar att kommunstyrelsen beslutat bifalla Lotta Amans yrkande. Kommunstyrelsen fdreslår kommunfullmäktige besluta Kommunstyrelsen beslutade att remittera ärendet till samtliga politiska partier för att inhämta synpunkter om ärendets fortsatta inriktning. Remissvaren som lämnats in av Folkpartiet i Arvidsjaur, Moderatema i Arvidsjaur, Vänsterpartiet Arvidsjaur, Sverigedemolcratema, Socialdemolcratema och Centerpartiet redovisades vid kommunstyrelsens sammanträde 11 juni Kommunstyrelsen beslutade då att lyfta ärendet for fortsatt beredning under hösten Ekonomiutskottet har upprättat f6rslag till beslut. att sälja kvarteret Skogen. att uppdra till verksamheterna barn- och utbildning och kultur och fritid att hltta alternativa lokaler for de verksamheter som idag bedrivs i kvarteret Skogen. att uppdra till fastighetsenheten att säkerställa att f6rsäljningen genererar tillväxt för kommunen och orten att :fri prövningsrätt ska åberopas vid f6rsäljningen. att upprätta detaljplan för området. forts. Reservation Britt-Inger Hedman (v) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Åsa Ögren (v) reserverar sig till f6rmån f6r Britt-Inger Hedrnans yrkande. Lars Ralph (m) reserverar sig till f6nnån för eget yrkande. Justerandes sign {;:-~ Utdragsbestyrkande Justerandes sign 1f--ttI UtdragsbestYi"kande

11 ~----- Utdrag ur Arvidsjaur Arbetarkommuns Repskapsprotokoll den 20 maj 2012 KOMMUNSTYRELSEN Inkom: 2012~Os..10 Dnc 00388/ S Remissvar Kvarteret Skogen och Camp Gielas Att sälja Kvarteret Skogen, att försäljning skall ske för att ge maximal utdelning för kommunen. Istället för upprustning som kan komma att uppgå till 12 miljoner kronor vill vi satsa pengarna på bland annat fritid och ungdoms utbud och kommunal kärnverksamhet. Att barn och utbildningsnämnden får i uppdrag att utreda var fritidsverksamhetern som finns på Kullen skall vara. Att utreda bagarstugans framtid vid försäljning. camp Gielas (ej bad och skidspår) Att göra Camp Gielas till en egen resultatenhet med krav på vinst som skall återinvesteras i verksamhet. Att marknadsvärdet av anläggningen skall kontrolleras kontinuerligt för en eventuell försäljning i framtiden. Vitt jåkk - säljes mot alpin kommersiell verksamhet. Prästberget Att tills vidare behålla Prästberget i kommunal regi. Att Tillväxtenheten får i uppdrag att framöver se över möjligheter till försäljning till köpare som kan ge maximal utveckling avarten. Att verksamheten som den alpina klubben gör säkerställs. Se bilaga 1. Sverigedemokratemas syn på Kvarteret Skogen och dess framtid Vi anser att Kvarteret Skogen ska bevaras trots att det erfordras en hel del renovering, men det betyder ju inte att allt ska vara helt modernt det vore nog bättre att gå fram med försiktighet och omtanke pga att byggnaderna i sig är ett kultunninne. Eftersom Arvidsjaur vill satsa på ungdomar så anser vi att det vore klokt att lyssna mest till deras önskemål för att det är ju dom som ska leva med beslutet i framtiden. Ett bra förslag var ju att anordna olika verksamheter i byggnaderna och att kunna hyra ut till olika evenemang: bröllop dop fester föreningar ody!. Att bagarstugan ska renoveras så att den även i framtiden ska kunna brukas till vad den är ämnad för. Att naturen bevaras så intakt som möjligt runt husen är också av stor vikt. Den finansiella frågan kan ju diskuteras men att avgifter måste betalas vid brukandet är ju en självklarhet. Vi anser också fortsättningsvis att Arvidsjaurs kommun ska stå för samägande såtillvida inte någon spekulant är hågad att köpa alla byggnader, Ordförande: Robin Enander Sekreterare lotta Åman Justerare Johan lundgren och Iren Ögren Närvarande på mötet: Patrik Åman, Eivor Sandström, Iren Ögren, Berit Hemlin, Bernt Vikström, Mats Jakobsson, Gerhard lundström, Kenneth Fjällström, Dick Holmström, Robin Enander, Jerry Johansson, lena Karlsson, Rune Granqvist, Johan lundgren och lotta Äman Arvidsjaur Rätt avskrivet intygas av ~ Rune Granqvist, I 1<':'" (15- 'ly IDO~3"Qpil ~b~~j 33 V2MJ.,..Ir-IC?

12 ~ -'I :'... C',,,.. 'I '" o:', [ 1" \!Sö;VIZPI (-6'1~ 3 StJ2blO -2..S1 Remissvar kvarteret skogen och Camp Gielas med tillhörande anläggningar vår kommun, Arvidsjaurs, har svårigheter att få pengarna att räcka till för kärnverksamheterna, skola, vård och omsorg. I det läget tycker vi att man måste prioritera kärnverksamheterna och att då satsa pengar på kvarteret Skogen tycker vi ger fel signaler. Är inte länsstyrelsen beredd att satsa pengar i ett bevarande varför skall då kommunen göra det. Vi tycker att husen tär stå som de står och är någon beredd att hyra eller köpa dem så är det fritt fram. Kommunen har redan idag ett överskott av lokaler. Vad gäller Camp Gielas och tillhörande anläggningar så visar utredningen att dessa anläggningar belastar kommunen med 2,1 milj. kr, dessutom en ökande trend, och som innebär motsvarande begränsningar för kärnverksamheterna. Vårt förslag är därför att undersökning göres om försäljning av camp Gieås och tillhörande anläggningar i likhet med en tidigare inlämnad motion. Arvidsjaur Folkpartiet i Arvidsjaur KOMMUNSTYRELSEN Inkom: Dnc OOOl3/Wll -Ofq 003SS/l010 -lsq Kommunstyrelsen har begärt in besked från respektive politiska parti angående önskad framtid för kvarteret Skogen med mera. Som svar sänder jag här utdrag ur Arvidsjaurs Moderatförenings styrelseprotokoll från den In/är kommande KSlKF. KS ber om svar av partierna senast den 10 maj angående nedan kommunägda objekt. Styrelsen enades om foljande förslag till framtida brukande. Beslut ~ Anläggningen behålls samt restaureras modernt men med ursprungligt arkitektur. Replokaler, dagislfritis, samt trygghetsboendet är kvar. Överblivna lokaler kan användas av entreprenör med till exempel Bo På Lantgård koncept eller annan lämplig verksamhet Camp Gielas aj Behålla samt renovera efterhand tiu högre status. bl Sälja euer överväga utarrendering av hela anläggningen, inte i delar Centrumbadet Säljs som det är. Nytt badhus i anslutning tiu Camp Gielas med aktuella begivenheter for att attrahera så många kundsegment som möjligt. Utrymme med möjlighet för tävlingsverksamhet. Arrangerar som årlig simtävling, "A-Simmet" där deltagare inkvarteras i Camp Gielas när de har lågsäsong. ~. Prästberget Arrendera ut prästberget för ytterligare expansion med fortsatt dispositionsmöjlighet av anläggningen fdr aktuella foreningar. Vilt jåkk Säljs där nuvarande arrendator tillfrågas i första hand. Vänligen Lars Ralph Moderatföreningens ordfdrande

13 Remissvar Kvarteret Skogen: l '. '., I cc.: ',.;:1 i e'3~siz;ii' =?:s] KON.rn6UNSTYRELSEN Inkom: D" 00023/l011 -O~~ d" 00388/l010-28~ Vi tycker inte att Kv.Skogen ska säljas. Det är ett unikt område med ett högt kulturvärde och ska därfdr vara kvar i kommunens ägo. Vi tycker att Brittgården snarast ska hyras ut. Huset kan t.ex. vara lämpligt som bostad eller vandrarhem. Kommunen :far undersöka möjligheterna till en vidareutbildning av snickare for restaurering och renovering av äldre byggnader. Detta får utredas vidare av tillväxtenheten. Vidare vill vi undanta Kv.Skogen från internhyressättningen. Hyran bör vara mer i balans med de verkliga kostnaderna. Vad vi ska göra med Kv.Skogen bör redovisas till KF december ARVIDSJAURSKRETSEN AV CENTERPARTIET VILL LÄMNA FÖUANDE SYNPUNKTER PÅ DEN EKONOMISKA ÖVERSYNEN AV CAMP GIELAS MED TILLHÖRANDE VERKSAMHETER Arvidsjaurskretsen av Centerpartiet förordar försäljning av Kvarteret Skogen, bildandet av ett kommunalt bolag, med tydliga ägardirektiv, för Camp Gielas med tillhörande verksamheter samt försäljning av Vitt jåkk. Enligt uppdrag Mats Klockljung, vice ordförande i Arvidsjaurskretsen av Centerpartiet För Vänsterpartiet Arvidsjaur ~ enligt uppdrag -,.....

14 Arvidsjaurs kommun Arviesjdvrien kommuvdna s,,0 L 1<0 :;-"" ~ ;;; 2011 ~ Arvidsjaurs kommun Arviesjavrien kommuvdna S""Olko :;-"" ~ ;;; 2011 ~ Innehåll: Sida: Angående medborgardialog, kvarteret Skogen 3 Uppdraget Arbetsgång Barn och ungdomars medverkan 4 Bakgrundsinformation; Utställning och hemsida Öppet möte och enkät Rapport; Medborgardialog om kvarteret Skogens framtid. 5 Enkäten och kommentarer Vad tycker du om kvarteret Skogens framtid? Sammanställning medborgardialog Dnr 388/2010. Utställning Öppet möte Enkät Övriga under processen inkomna synpunkter 1 och 2 Vem har svarat på enkäten? 5 3 Tycker du att kommunen ska rusta upp kvarteret Skogen? 6 4 Vem ska äga kvarteret Skogen? 7 5. Vilken typ av verksamhet skulle du vilja se i kvarteret Skogen? 8 6. Vad tycker du är viktigast i fråga om kvarteret Skogens framtid? 9 7. Dela gärna med dig av övriga synpunkter och kommentarer. 10 Sammanfattning Bilagor: -Enkät i "pappersformat" -Informationsbroschyr -Rapport i råformat -Barnens protestlista 11 Allt bakgrundsmaterial finns på hemsidan under ärendets fortlevnad. Komrnunpolitik Politik Kvarteret Skogen Handläggare: Ann Engberg Direkt: PO!tadress Telefon ARVIDSJAUR Telefax , 'Växel E.post Plusgiro S-4 Postadress Telefon 933 SI ARVIDSJAUR Telefax , växel E-p<lst Plusgiro

15 Handläggare: Ann Engberg Direkt: Arbetsgrupp: Ann Engberg, Utredare. Kristina Grubbström, Kulturchef. Camilla Freedman, Barn- och ungdomskulturchef. 10hnnyHögberg,Kommunchef. Gunder Hägg, Fastighetschef. Ann-Lovise Lundahl, Ekonomichef. Kent Norberg, Informatör. Sara Persson, Byggnadsinspektör. Annette Rylen. Skolchef. Arvidsjaurs kommun Arviesjdvrien kommuvdna Angående medborgardialog om kvarteret Skogen, Dnr 388/2010 Uppdraget s",olk o :;."" "$ : 2011 i Dåvarande fastighetschef efterfrågade politisk vägledning och diskussion om hur kvarteret Skogen ska användas i framtiden. Kvarteret Skogen består av de tre husen Kullen, Brittgården och Malmesgården samt en bagarstuga och uthus. Området, som uppfördes mellan 1890 till 1920-talen, har en lång historia men är nu i behov av omfattande renoveringar. Husen har sedan de kom i kommunens ägo i början på 1990-talet haft flera olika användningsområden. Numera finns fritidsverksamhet i Kullen medan kulturskolan håller till i Malmesgården. Brittgården står oanvänd sedan ett par år tillbaka då föreningsservice flyttade till Medborgarhuset Det har funnits både interna och externa intressenter som velat hyra husen, men de har tvekat på grund dess standard. Kvarteret Skogen är idag i stort behov av renovering. Kostnaden f6r det har uppskattats till 2 till 4 miljoner kronor per fastighet. Skillnaden i pris beror på om det ska vara offentlig eller privat verksamhet eller bostäder i husen i framtiden. Eftersom en offentlig byggnad har större krav på tillgänglighet och arbetsmiljö så kostar det mer. Därför användes den högre sununan som underlag till medborgardialogen. Det skulle i så fall kosta totalt cirka 12 miljoner kronor att renovera de tre husen. Kommunstyrelsen beslutade därför att medborgarna först ska få säga sin mening om hur området ska användas i framtiden via en rådgivande medborgardialog. Arbetsgång Under arbetets gång har en arbetsgrupp med representanter från berörda verksamheter jobbat med insamling av bakgrundsmaterial och att diskutera hur medborgardialogen skulle utföras. Beslutet var att hålla det öppna mötet på plats i Brittgården, dels för att låta allmänheten ta del av de byggnader dialogen gäller och dels för att det där inte störde någon av de verksamheter som fortgår i de andra husen. All bakgrundsfakta som funnits tillgänglig under medborgardialogen har tillhandahållits av vederbörande verksamhet, medan utredaren redigerat och sammanställt materialet samt fungerat som sammankallande och koordinator under processen. Utfonnrung av enkät, utställning och rapport har också behandlats av arbetsgruppen. Allt material finns tillgängligt på en egen sida under arvidsjaur.se, kommunpolitik, politik och kvarteret Skogen så länge ärendet pågår. Processen har omfattat arbetsgruppsmöten, utställning på Brittgården och sedan på Medborgarhuset, artiklar på hemsidan och annonser i annonsexet, blänkare i höstens kommuninfo, öppet möte på Brittgården och en enkät mellan till Enkäten har distribuerats elektroniskt tillsammans med bifogad informationsskrift. Den fanns även i pappersfonn med möjlighet att ta del av den i kommunalhusets reception, Medborgarhusets lobby samt i Moskosel och Glommersträsk. Dessutom har Nyheter i Norr vid flera tillfallen publicerat artiklar om ämnet. Infonnation om att medborgardialogen pågår har också spritts genom arbetsgruppens privata facebookkonton, såväl som en av Sandbackaskolans elever skapad facebookgrupp. Målet har varit att nå så stor del av Arvidsjaurs befolkningen som möjligt. Handläggare: Ann Engberg Direkt: Deltagande politiker: Britt~Inger Hedman, Barn och utbildningsnämnden. Dick Holmström, Miljö-, bygg-och hälsoskyddsnämnden. 1 erry lohansson, Kommunstyrelsen. Marcus Lund~ berg, Kulturutskottet lobanlund gren, Kulturutskottet. LottaÅhman, Kommunstyrelsen. Arvidsjaurs kommun.a.rviesjdvrien kommuvdna Barn och ungdomars medverkan. S",OLk o :;."" ~ '';; ~ Alla kommunens fritidsbarn inböjds att medverka i processen genom barn och ungdomskulturchefen. Barnen på Kullens fritids nappade på erbjudandet och detta resulterade i en mängd fina teckningar som fanns med på utställningen och som även finns publicerade på hemsidan, under flikarna "Barnens galleri" på kvarteret Skogens sida. Barnen länmade också, via två av sina fritidspedagoger, in en protestlista under det öppna mötet. Listan bifogas rapporten. Som ett led i kommunens strävan att öka barn och ungdomars medverkan och inflytande har elever från Sandbackaskolans årskurs 1 under änmet Humanistiskt och Samhällsvetenskaplig specialiseringskurs jobbat i grupper med frågan under ett par veckor i vår. Fokus har varit att vara med och göra en undersökning, söka aktuell fakta, lära sig om enkäter och kontakta myndigheter i allmänhet, och kommunen och dess tjänstemän i synnerhet. Resultatet av deras arbete presenterades eftersom det blev fardigt under rubri~ ken Kvarteret Skogen UNG på kvarteret Skogens sida. En del av projekten fanns också på utställnlngen. Till detta har en grupp hjälpt till att föra ut frågan till andra elever på Fridhem och Sandbacka. Detta är en stor del av förklaringen till det stora antalet svar från per soner i åldrarna år. Bakgrundsinformation: Utställning och hemsida Vilken information och hur mycket som skulle tas med har varit en svår avvägningsfråga mellan tillhandahållande av relevant infonnation och att göra materialet lätt tillgängligt. Den utmynnade i följande huvudfokus: Allmänt om medborgardialogen; om bakgrund och historia; om ekonomi, värdering och möjlighet till bidrag samt om skydd och bevarande. Till detta kommer barns och ungdomars bidrag i form av teckningar och projektarbeten. Öppet möte och enkät Söndag den 2ge januari anordnades ett öppet möte där politiker och tjänstemän fick möjlighet att träffa allmänheten för att diskutera frågan. Det var också första gången utställningen visades. Dagen var välbesökt (77 personer) och diskussionerna många och intressanta. Att hålla till i Brittgården var ett av allmänheten uppskattat beslut. Enkätens uppbyggnad och design kommenteras vidare i bifogad rapport. Sammanfattningsvis har hela processen mötts av mycket intresse och hjälpsamhet i alla led från sammanställning av bakgrundsfakta, till politikers och tjänstemäns medverkan under det öppna mötet och ovärderlig hjälp vid distribution av utställningen till och från Brittgården och enkäter ut till byarna. I och med överlämnandet av denna sammanställning anser sig utredare och arbetsgrupp ha slutfört sitt uppdrag och överlämnar till kommunstyrelsen att besluta om ärendets vidare gång. Ann Engberg, Utredare Postadress Telefon ARVIDSJAUR Telefax , 'Växel E-post Plusgiro ( Postadress Teleron ARVIDSJAUR Telefax , 'Växel E-post Plusgiro

16 Rapport; Medborgardialog om kvarteret Skogens framtid. Dnr 388/2010. Rapporten bygger på enkätsvar och andra inkomna synpunkter under loppet av medborgardialogen om kvarteret Skogens framtid. Varje fråga presenteras fdr sig tillsammans med en genomgång av svarens fördelning i de fall det bedöms relevant och en kort analys av huvudsakliga tendenser inom respondenternas fria kommentarer. För att få en transparens bifogas även huvudrapporten i råfonnat, så att alla kommentarer under varje fråga kommer med. V ruje fråga har fått i genomsnitt 109 kommentarer, plus övriga inkomna synpunkter. Läsaren rekommenderas därför starkt att själv läsa den bifogade rapporten med rådata eftersom alla kommentarer omöjligen ryms i analy~ sen och därför publiceras inga individuella kormnentarer här. Enkäten och kommentarer. Utgångspunkten var att hålla enkäten enkel och snabb att svara på samtidigt som intentionen var att ge så stor möjlighet till egna kommentarer och funderingar som möjligt men ändå göra resultatet möjligt att analysera. Sakfrågorna var fem stycken, plus tre frågor om respondenterna själva. Dessa syftade till att underlätta analysen, men kommer inte att användas i rapporten mer än i undantagsfall för att värna transparens och reliabilitet av analys och tolkning. { allmänhet kan sägas att kvaliteten på svaren varit hög; både i innehåll och teknikaliteter. På grund av tekniska begränsningar kunde inte pappersenkäter som besvarats "fel" genom att hoppa över någon fråga eller välja flera alternativ på samma fråga föras in digitalt. Det handlar om färre än tio stycken, men de kommentarer som finns på dessa är medtagna i följande rapport, liksom de synpunkter som kommit in på annat sätt. Anledningen till införandet av de tekniska begränsningarna i den elektroniska enkäten har varit att försöka få en klar bild över prioriteringsordningen hos dem som svarat. I annat fall hade det varit mycket svårare att dra några som helst slutsatser av materialet. Dock kan sägas att många inte velat vara så kategoriska i sina svar, men detta framkommer av kommentarerna under varje fråga. Att lämna kommentarer har varit frivilligt, varför inte totala antalet kommentarer är lika med totala antalet svar i övrigt. Diagram I. Svaran de,andel man och kvinnor. 1 och 2. Vem har svarat på enkäten? Diagra:m2. Svarande: andelen män och kvinnor i respekn've ålders grupp. 100%TI--,.---, ,.---,,..,.. ~% '"'...,... 0% 1;~~ 1 1J,,20 i 21 i 30 I 31.i5O 151.i65 l.:ivf:65 g.mm.1 mrool ~mrn. ~mm.1 gammal M.nlE, Kvln""CJ Enkäten fick totalt 449 svar, varav 203 av män och 246 av kvinnor. Det här betyder att 45,2 % av svaren kommer från män och 54,8 % kommer från kvinnor. Vad gäller åldersgruppernas fördelning kan en viss tyngdpunkt märkas på åldersgruppen år, vilket visar att samverkan med Sandbackaskolans elever varit mycket effektiv vid inhämtningen av enkätsvar. 55 % av männen och 40 % av kvinnorna som svarat finns i åldersgruppen år vilken varit direkt målgrupp fdr Sandbackaskolans elever. 3. Tycker du att kommunen ska rusta upp kvarteret Skogen? Frågan syftar till att få veta hur allmänheten ställer sig till förhållandet kostnad och nytta i fråga om en eventuell kommunal investering för att åtgärda områdets omfattande renoveringsbehov. I bakgrundsmaterialet har kostnaden slagits ut på bland annat antalet invånare i Arvidsjaur för att få perspektiv på SUmmorna. En översiktlig kalkyl över framtida driftskostnader efter en eventuell re~ novering har också funnit med; totalt och för de enskilda husen var fdr sig. En majoritet av de som svarat tycker att kom~ munen ska rusta upp kvarteret Skogen. 287 personer, eller 63,9 %, har svarat ja på frågan om de tycker att kommunen ska rusta upp området medan 162 personer, eller 36,1 %, har svarat nej. Kommentarerna följer mönstret. Flera av grundvärderingarna är lika även om de som svarat ser olika vägar dit. Exempel på detta är att en grupp svarande värnar om föreningslivet men att en del av den gruppen inte tycker man ska renovera fdr att kunna värna medan andra i samma grupp tycker det. Diagram 3. Tyckerdu at! kommunen ska nma upp kvarterel Skogen? No' Bland de 36,1 % som inte tycker att kommunen ska rusta upp säger många att de hellre ser en alternativ användning för medlen eller så anser man att någon annan ägare än kommunen skulle vär~ na bättre om området. En satsning på fritidsanläggningar, som badhus och sporthall, nämns. Andra tycker att pengarna är bättre använda inom skola eller omsorg medan flera också vill se en satsning på övrigt fdreningsliv. En grupp har som fdrslag att området ska säljas, antingen för privat ändamål eller för olika typer av satsningar inom näringslivet. Vissa säger att de tycker att en renovering skulle bli för dyrt (varvid en del hänvisar till att det har med den nuvarande kommunalekonomiska situationen att göra) medan andra inte bryr sig eller inte bryr sig om "gamla hus" specifikt. Många av de 63,9 % som svarat att de tycker att området ska renoveras värnar om byggnaderna och miljön eller om de verksamheter som idag håller till i Kullen och Malmesgården. En del slår fast att området är historiskt och kulturellt viktigt att bevara och att Arvidsjaursborna skulle vara stolta över området. De flesta ser det som en viktig resurs som kan användas i satsningar på ungdomar och äldre eller en kombination däremellan medan andra gärna skulle se någon typ av aktivitetsområde som skulle få skilda verksamheter och åldrar att mötas på området. Någon påpekar också att det behövs satsningar på andra fritidssysselsättningar än hockey och fotboll i Arvidsjaur och ser kvarteret Skogen som en framtida plats för det. Många av de som tycker att kommunen ska renovera tycker inte att man ska göra för stora ingrepp och anser dänned att det inte behöver bli lika dyrt som i uppskattningen som fanns i underlaget. Förslaget är att lägga upp arbetet i etapper för att fördela kostnaderna över tid. En annan synpunkt som framkommer är att kommunen inte bör renovera för hårt, eftersom risken då är att man går miste om områdets chann och historiska värde och att det då inte behöver kosta lika mycket Ett svar kommer från en tidigare känd organisation. Detta bifogas rapporten. 5 6

17 4. Vem ska äga kvarteret Skogen? Frågan syftar till att få veta hur allmänheten ställer sig till framtida ägarförhållande av kvarteret Skogen. Ska kommunen behålla husen och området? Om kommunen ska behålla husen; bör det vara kommunala verksamheter där eller går det bra att hyra ut dem till privatpersoner eller fåretag? Eller är det kanske en bra ide att sälja dem? 5. Vilken typ av verksamhet skulle du vilja se i kvarteret Skogen? Syftet med frågan var att se hur allmänheten ställer sig till den framtida användningen av området. Alternativen var att behålla byggnaderna och använda dem får kommunala verksamheter, eller tycker allmänheten att det passar bättre med privata bostäder? Kanske bör det vara företag i allmänhet eller turistnäring i synnerhet i kvarteret Skogen? Här fanns också möjlighet att lämna ett eget förslag. De svarande ombads berätta hur förslagen skulle fungera. Diagram 4. Svararn kvarteret skogensframtida ägande. Jagtyckeratt I Jegtyckeratt I Jagtyckaratt kommunerlska.. kommunanska... kvarlerels]c I 39,4 % 200 I 44,5 % ,5 % Den skarpsynta läsaren ser att vi har fått in mer än hundra procent svar på den här frågan och så många procent finns ju inte. Det beror på att just här fanns möjlighet att lämna fler än ett alternativ som svar. Att de svarande har valt att göra det speglar den allmänna inställningen till att hitta alter~ nativa lösningar, och att de som svarar inte är så kategoriska i sin inställning. Det här gäller alla frågorna, men syns speciellt tydligt här där den tekniska möjligheten fanns. Många av kommenta~ rema speglar detta genom att man i resonemangen öppnar upp för olika lösningar får de olika individuella husen eller olika lösningar efter situation. Alternativet med fortsatt kommunalt ägande men med öppnare inställning även till icke~ kommunala verksamheter har flest anhängare; 44,5 %. En minoritet, 26,5%, tycker i första hand att kvarteret ska säljas medan det mellan de två kommunalägda alternativen är mer jämnt. Av dem som vill öppna upp för möjligheten till ickekommunala verksamheter (alternativ b och c) påtalar flertalet att den som i så fall får hyra eller köpa det ska vara någon som bryr sig om byggnader och miljö och kan ta hand om området på bästa sätt så att det inte förstörs. Flera anger också att ett av husen, speciellt Kullen, fortsatt bör vara i kommunal ägo men att alternativa lösningar får resten av beståndet kan sökas. Andra kommentarer säger att man i första hand bör se till kommunala verksamheter, i andra tilllärnpliga uthyrningsmöjligheter och i sista hand sälja till någon utomstående som antingen kan utveckla områdetlhuset eller verka får dess bevarande. De som tycker att husen ska vara kvar i kommunal ägo har olika argument. En del talar om kulturskolans och fritids framtid medan andra påpekar att kommunen då kan påverka områdets framtid så att det inte förstörs. Bland de som ser en försäljning som en möjlighet är det flera som anger att en privat ägare eller ett företag skulle ha större möjlighet att ta hand om husen på ett bra sätt medan andra hänvisar till kommunalekonomiska skäl. Att stycka upp området till mindre tomter nänms också som alternativ. 7 Flest röster har alternativet att det bör vara kommunala verksamheter i kvarteret Skogen i framtiden fått, 40,1 %. Som tät tvåa kommer alternativet med besöksnäring och turism. Företag mer allmänt kommer trea medan privata bostäder är det minst populära alternativet. Även i den här frågan återspeglas viljan eller öppenheten får att hitta alternativ. Det behöver inte alls nödvändigtvis vara samma lösning får hela området; en stor del av de som svarat är öppna för olika lösningar för varje hus. Diagram 5. Svar om kvarteret skogens framtida användande.,&>4'&-' 4' ~ij' "Jl <pil> *' ",4'~ /' iif'4 <# Sex olika huvudkategorier av förslag kan urskiljas bland kommentarerna: Kommunens egna verksamheter, Besöksnäring och Turism, Företag, Privata bostäder, En kombination av några eller alla alternativ eller de som inte tycker att det spelar någon roll eller att en eventuell framtida köpare får bestämma själv. Kommunens egna verksamheter: Här framhålls aktiviteter för ungdomar med fortsatt fritids på första plats eller fritidsaktiviteter (som allaktivitetshus, LAN, Skate, verkstad, idrott och kultur i allmänhet), kulturaktiviteter! kulturskolan (museum, konstverkstäder, gallerier, lokaler för musik och teater), lokal får Turistby~ rån och Tillväxtenheten, äldreboende eller plats för äldre, idrottsanläggning, lokaler för föreningar, kultur och turistaktiviteter med koppling till naturen (naturgym, jaktverksamhet, skogsfåreningar, strövstigar) Att använda området i utbildnings syfte får att deltagarna skulle få lära sig renovera, att söka bidrag och driva upprustningen i projektform är ett annat fårslag. Besöksnäring och Turism.: Gounnetrestaurang, gästgiveri, värdshus, vandrarhem, koppling mellan kultur och turism, SPAw anläggning, Tomtens hus, Något unikt, guidning av området med sin speciella utemiljö och natur och växtlighet efterfrågas. Företag: Möjlighet för flera företag att dela hus nänms här (eller en hel fåretagsby), eller om något företag är intresserat av att driva något slags verksamhet som är av intresse för Arvidsjaurs invånare. Exempel på förslag som både kan vara kommunalägda eller drivas av företag är kursverksamheter, föreläsningar, uthyrning till fester och möten, 8

18 Fortsättning på fråga 5. Vilken typ av verksamhet skulle du vilja se i kvarteret Skogen? Privata bostäder: Förespråkare för privata bostäder vill i allmänhet se tomterna avstyckade, men helst inte att husen omvandlas till många mindre lägenheter. En del vill se äldreboende här. En mindre grupp vill ha hyreshus på området. En kombination av några eller alla alternativ: Många av de som kommenterar att de kan tänka sig de flesta alternativ har kryssat i ''kommunens egna verksamheter" men skriver att de vill se en blandning, även om just privata bostäder är det de flesta inte vill se. Kombinationen kommunal och besöksnäring är speciellt vanlig. Det som kan skönjas är en önskan om ett levande område som finns kvar i bevarat skick och kommer till användning, En stor del av kommentarerna ger uttryck för en öppenhet inför många lösningar inom området om det tidigare går att uppnå. Det spelar ingen roll eller att en eventuell framtida köpare får bestämma själv. Övrigt: Att bagarstugan även fortsatt bör vara öppet får allmänheten att hyra nämns flera gånger. Det är också flera som påtalar behovet av någonstans att gå för att ha trevligt i Arvidsjaur. Förslag om att använda området i utbildningssyfte får att deltagarna skulle få lära sig renovera, att söka bidrag och driva upprustningen i långsiktig projektfonn är ett annat fårslag. ************************************************************************************* 6. Vad tycker du är viktigast i fråga om Kvarteret Skogens framtid? Syftet med frågan var att se vilken aspekt som allmänheten värderar högst när det gäller kvarteret Skogens framtid. Ska den yttre miljön bevaras eller är det viktigare att området kommer till användning? Är det viktigt att människor kan bo på området eller är det viktigare att det är öppet får allmänheten? Är det något annat som är ännu viktigare? Att det åter blir liv och rörelse i kvarteret Sko~ gen (35,2 %) och att den yttre miljön bevaras (35 %) är viktigast av de fyra alternativen. Att naturen kring kvarteret Skogen fortfarande är öppet för allmänheten (14,7 %) och att det blir möjligt får människor att bo där (15,1 %) är nästan lika viktiga som varandra. Diagram 6. Vad ijrvikiigast ifrdga om omrddetsframtid? 7. Dela gärna med dig av övriga synpunkter och kommentarer. Syftet med den här punkten var att fånga upp eventuella aspekter som inte kommit fram under enkäten i övrigt och ge de som svarat möjlighet att fritt uttrycka sig och komma med förslag. Här framkommer ungefär samma synpunkter som under de tidigare frågorna. En del som svarat uttrycker dock här vikten av och intresset för att de fått göra sina åsikter hörda genom medborgardialog. Det lämnas också här synpunkter på hur just enkäten utfonnats då många hade velat kunna svara ja på flera alternativ eller välja olika kombinationer av dem. Viljan att även få komma till tals via medborgardialog även i andra för kommunen viktiga frågor påtalas, Även här kan ett flertal olika huvudteman skönjas bland kommentarerna: Historiens betydelse och viljan till bevarande aven unik del av samhället. Här påtalas kommunens ansvar får att bevara området både ur ett kulturhistoriskt perspektiv men även för att svarsställarna ser området som en resurs för olika satsningar som kommunen bör förvalta väl. Använda området. Många anser att området måste komma till användning (oavsett om de tycker att det ska säljas eller behållas i kommunal regi för att nå dit) och då är det satsningar på ungdomar och föreningsliv som får flest kommentarer. Att ha kvar fritids på Kullen är populärt, mycket på grund av husets charm och omgivningar. Även möjligheten att använda husen till äldreomsorg eller äldreboende nämns. Det viktiga tycks vara att området kommer till bra användning, och helst med någon verksamhet som även kommer invånarna i Arvidsjaur till godo generellt: Önskemål om olika fritidsaktiviteter eller en fritidsgård för möten mellan olika åldrar och grupper med generösa öppettider nämns återigen, Sälja området! Många av de som tycker att kommunen bör sälja området gör det med motiveringen att någon annan ägare kan få det att komma till användning och bevara och utveckla det bättre än kommunen kan, En del tycker att det ska säljas på grund av att en renovering kostar för mycket och de kommunala medlen bör användas till annat. Det är bra som det är. Några kommentatorer anser att det är bra som det är och att ingen renovering behövs alls. Låta folk få möjlighet att bo där är en annan åsikt som kommer fram; antingen som uppstyckade tomter till privat boende, hyreslägenheter eller äldreboende. En stor majoritet av kommentatorerna anser att främst de tre första alternativen är lika viktiga, eller så tätt sammankopplade att man inte kan uppnå det ena utan det andra. Liksom i de övriga frågorna är det alltså många som uttrycker att fler än en egenskap är viktig. Attdenyltre IAttdelb~rllV 'I Attnaturen 1 Attdetblir mluön med och t5rels._ kring: möjflgt för by... kvarteret_o mei.,. Några tycker att det viktigaste är att området inte längre belastar kommunens budget medan några andra anser att det viktigaste är att området kommer allmänheten till gagn. Att ytterligare undersöka möjligheterna till olika skydd är en annan återkommande kommentar, liksom vikten av att sköta om och rusta upp yttenniljön med sällsynta träd, buskar och växter. Underhåll är viktigt. 9 Företagsby. Iden att låta ett eller flera företag kunna nyttja och utveckla området nämns. Konsekvensanalyser och långsiktighet efterlyses. Oavsett vad den framtida planen eller användningen blir efterlyser svarsställarna en offentlig konsekvensanalys av effekterna av eventuella fårändringar. Behovet aven långsiktig budget och plan ror implementering av skötsel och underhåll av området efterlyses också eftersom kommunen annars kommer att hamna i samma situation med nedgångna byggnader som det kostar ännu mer att rusta upp om man inte tar hand om dem. 10

19 Handläggare: AnnEngberg Arvidsjaurs kommun Arviesjdvrien kommuvdna Sammanfattning: S\<..Olko :;-"" I-~ :;; 2011 ';; Direkt: Att rättvist sammanställa och sammanfatta fler än 449 olika synvinklar är inte helt lätt men ett par gemensamma nämnare tonar fram över stora delar av svaren. Den del av allmänheten som svarat på enkäten bryr sig i allmänhet om områdets framtid. Få är likgiltiga och många betonar att vi bör vara stolta över kvarteret Sko~ gen och vad det står för. Många av de som svarat vill se en lösning som leder till möten mellan olika åldrar och intressegrupper i samhället. Allmänheten tycker att det är viktigt att området ska ses som en unik resurs och komma till användning, och det tycker både de som vill behålla det i kommunal ägo och de som tycker att det bör säljas. Många av dem som tycker att kommunen ska behålla området gör det för att de vill att kommunen ska kunna bevara, värna och påverka området även i framtiden. Många av de som tycker att det bör säljas gör det for att de tycker att någon annan än kommunen skulle ta hand om området bättre, eller för att pengarna skulle använ~ das till annat. Svaranden ur samtliga grupper är i allmänhet öppna for olika lösningar och även olika lösningar för de individuella husen. Huvudsaken är att det blir en bra lösning totalt sett, och den får gärna vara innovativ i fonn av att dela lokaler eller kombinera verksamheter. Det här gäller såväl ägarl'örhållanden som vilka verksamheter som ska hålla till där i framtiden. Oavsett om man tycker att kommunen ska behålla eller sälja, rusta upp eller inte är det många som efterlyser satsningar för att få ekonomi på projektet och mer "liv" i samhället. Fritidsverksamheter i generös skala, företag (foreträdelsevis inom besöksnäringen), barn~ och ungdomssatsningar, satsningar på äldre eller en kombina~ tion av ovanstående, gärna med en koppling till historia, kultur och natur. Många anser att någon helrenovering inte behövs eller är lämplig och att om husen ska rustas upp kan det med fördel göras över tid eller på ett mindre kostnadsdrivande sätt. Många vill också värna om att inte renovera sönder husen utan behålla dess karaktär och charm. Det här gäller både de som vill behålla i kommunal ägo och de som vill sälja. De flesta anser dock att det är viktigt att området verkligen rustas upp. L:mgsiktighet i underhållsplaner och ekonomiskt realistiskt lösningar efterlyses. Arbetsgruppen genom Ann Engberg Postaih'es,o; Telefon ARVIDSJAUR Telefax , växel E-post Plusgiro Il

20 ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrlldesdatum Sida Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoil2012~ Kommunstyrelsen Arvidsjaurs kommun Ks 225 Dnr 00128/ RESULTAT6UDGET Plan 201fUdgOt~1 Plan 2014 Plan 2015 en~tp~noe 3W4 1 in1d.bta % jnkl.b>lgparfnll jnlll.b~p:lring 2013 Driftbudgetramar för 2013 Vid ekonomiutskottets sammanträde informerade kommunchef Johnny Högberg om den planering som föreligger inf6r kommande års budget. Ekonomiutskottet beslutade ~22 14 att ge nämnderna i uppdrag att senast ~311ämna in budgetförslag där man utgår från den prognos som gjorts för hela 2012 vid första delårsrapporten. På denna prognos görs ett l och 2 % besparingsförslag med konsekvensanalys. Ekononrlutskottet har gått igenom de budgetförslag som lämnats in och har begärt in vissa kompletteringar. Ekonomiutsknttet beslutsde att förslag till ramar för driftbudgeten fardigställs till kommunstyrelsens sarnrnanträde , Namndema Lönar 3,00/0 SUMMA Flygskolan Hemsjukvård Besparingsförslag Gemensamt Pensioner Avskrivningar Tinkommande Äterbetalning AFA VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Besparingsförslag $l709 -$ O O -4000, O O O O Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa följande driftbudgetramar för år 2013: Kommunstyrelsen ~sverksanihet Barn - och utbildrdng ink1, Sandbacka Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnärnnden Avsättning underhåll, leasing EPe. Summa verksamheter netto Sandbacka flygskolan Hemsjukvården Löneökning 2012 Löneökning 2013 Pensioner A vslaivningar Gemensamt bidrag m.m Summa gemensamt netto O 9600 O O O Skatleintälder SI_ing Skatleuljåming Skatleväxling 22 öre Tillkommande skalteuljamning Faslighelsavgif! Rnansiella intäkter Fmansiella kostnader Pensionsavsätlning RESULTAT Synnerliga skäl Sand backa Pensioner Balanskravsresul!a! S Si O O O O O , Totalsumma verksamhetens nettokostnad Justerandes sign l?: 'cr Utdragsbestyrkande 811

Vad tycker du om kvarteret Skogens framtid? Sammanställning medborgardialog Dnr 388/2010. Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna

Vad tycker du om kvarteret Skogens framtid? Sammanställning medborgardialog Dnr 388/2010. Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Vad tycker du om kvarteret Skogens framtid? Sammanställning medborgardialog Dnr 388/2010. Utställning Öppet möte Enkät Övriga under processen inkomna synpunkter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-10-01 173 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 11.00-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2012-10-22 34 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2010-11-04 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-03-03 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-10.30. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2009-10-05 222 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 10.00-18.00. Beslutande Sven-Olov Granlund (c), ordförande Lotta Åman (s) Tom Lundberg (s) Ulf Isaksson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott - delegering 2014-11-10 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur, klockan 08.30-11.15. Beslutande Marcus

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2009-05-27 36 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 10.00-16.00. Beslutande Lars Holmkvist (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens ekonomiutskott 2015-05-06 13 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 16.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Lena Karlsson (s) Bjarne Hald (c) Leif Andersson (c) Margoth

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta Åman (s) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2012-06-19 24 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-04-08 10 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-10-29 35 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30. Beslutande

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-01-25 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-15.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2010-03-29 128 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 16.45-17.05 Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf

Läs mer

Svar på motion 2011:09 om att skapa ett ungdomens hus i Knivsta KS-2011/1065

Svar på motion 2011:09 om att skapa ett ungdomens hus i Knivsta KS-2011/1065 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2011/1065 2013-03-18 Kommunstyrelsen Svar på motion 2011:09 om att skapa ett ungdomens hus i Knivsta KS-2011/1065 Förslag

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Datum 2014-11-20 Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 december kl 18.00 Allmänheten är välkommen att närvara. Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2014-03-03 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2012-10-29 160 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens ekonomiutskott - delegering 2011-02-02 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.15. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-01-19 15 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. KS 2015-301 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB.

266 Dnr 2015/40-012 KS. Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. Sammanträdesprotokoll sid 2 (7) Innehållsförteckning: 266 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 267 Amorteringsplan. 268 Fråga om genomförande av uppdrag; Lokalisering av biogasmack i

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott - delegering 2011-01-14 1 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-12.00. Beslutande Jerry

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Socialnämnden 2009-01-08 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 09.00-10.30. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Tycko Johansson (s) Ylva Stråhle Andersson (s)

Läs mer

Bibliotek (KS/2014:238)

Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottet 2015-06-08 123 Bibliotek (KS/2014:238) Allmänna utskottets förslag till kommunstyrelsen, kommunfullmäktige beslutar Förvaltningen får i uppdrag att gå vidare i en fördjupad dialog om

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala

Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-11-08 ~I.ANDLI!'TG 26 (37) ~JR 72 2012 252 Svar på motion om!t-kommunikation samt marknadsföring riktad mot unga i Sala Dnr 2012/45 INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag

Svar på motion om företrädare i kommunala bolag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 Blad 16 Ks16 Au 7 Dnr 153/2009-101 Svar på motion om företrädare i kommunala bolag Från Kerstin Rosenkvist, c, Mats Öhgren, m, Göran Edlund,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-03-01 8 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.00. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans

Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 82 Svar på motion om utökad valfrihet inom området personlig assistans Dnr 2016-000166 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00

Kommunfullmäktige. Församlingshemmet, Hede. TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 1 ORGAN PLATS Kommunfullmäktige Församlingshemmet, Hede TID Måndag 13 juni 2016, kl 13.00 Avresa med buss fr Medborgarhuset, Sveg kl 08.00 via Vemdalen. ÄRENDE Förslag till budget för 2017 finns på kommunkansliet,

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente för utbildningsnämnden Utöver vad som föreskrivs om kommunal nämnd i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Utbildningsnämndens verksamhetsområde 1 Nämnden ansvarar för det

Läs mer

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun

AU 5:18 Dnr. KS 2014/368. Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 ö Östei AU 5:18 Dnr. KS 2014/368 Utvärdering av införande av möjligheten att lämna in medborgarförslag i Österåkers kommun Arbetsutskottets

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-09-20 27 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2011-08-25 100 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-16.00. Beslutande Anders Harr Dick Homström

Läs mer

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS

Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2016-02-02 62 Motion om avgiftsfri förskola och grundskola. (AU 15) KS 2015-301 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott 2013-05-20 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.30. Beslutande

Läs mer

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar

Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 19 (28) Sammanträdesdatum 114 Årsplan 2013 för kommunfullmäktiges beredningar Beredning Handling inkommer, Bilaga KS 2012/252/1, skrivelse från kommunfullmäktiges

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens skolutskott - delegering 2010-01-28 4 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaur klockan 08.00-09.30. Beslutande Jan Åge Mikalsen (s),

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens budgetutskott - delegering 2009-05-26 28 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen. 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn 2010-11-11 1 (1) Plats och tid 2010-10-21, kl. 09.00 17.00, Kommunhuset i Simrishamn Birgitta Larsson, ordförande Froste Persson, vice ordförande Ulf Bengtsson Alf-Göran Andersson Bengt Wieslander Ann-Mari

Läs mer

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE

KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE KALLELSE UNGDOMSFULLMÄKTIGE 2 december 2015 Föredragningslista l(!) Sammanträde Plats och tid Bohusläns museum, kl. 12:30 onsdagen den 02 december 2015 Ordförande Re becka Nörgaard sekreterare Föredragningslista

Läs mer

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter)

Kungörelse Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Revisorerna informerar om sitt uppdrag (tidsåtgång cirka 15 minuter) 1(23) 2011-09-05 Kommunförvaltningen Kommunsekreterare Kristina Larsen Tfn 040-42 5151 Sammanträdesdatum Plats Vellinge kommunhus, Fullmäktigesalen (Måkläppen) Tid 19:00 Revisorerna informerar om sitt

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Elisabeth Stenberg Michalski (S) 1(16) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 8.30 10.35 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD)

Läs mer

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering

Sammanträdesdatum Val av två protokolljusterare och tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-01-29 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 29 januari 2015, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1. Upprop 2 Val av två protokolljusterare och tid och plats

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

KALLELSE Kommunfullmäktige

KALLELSE Kommunfullmäktige KALLELSE kallas härmed till sammanträde onsdagen 2011-11-30 kl. 19.00 på Älvkullen, Älvgatan i Höör Höör 2011-11-22 Ellinor Dahlgren Ordförande /Benny Nilsson FÖREDRAGNINGSLISTA vid kommunfullmäktiges

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214

Protokollsutdrag. Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8. Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2013-02-11, 8 Inklusive beslutsunderlag: Kommunstyrelsens protokoll 2012-12-17, 214 Kommunchefens tjänsteskrivelse; Investering förstudie för nytt äldreboende 2012-12-03

Läs mer

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde

Kommunfullmäktige kallar till sammanträde KUNGÖRELSE 1 (7) 2016-11-23 Rev. kallar till sammanträde Tid: onsdagen den 30 november 2016, kl. 13:00 OBS! Tiden. Plats: Stora scenen, Kulturhuset Ordförande: Solange Olame Bayibsa (S) Sekreterare: Anna-Lena

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Kultur- och fritidsnämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: måndagen den 25 januari 2016 kl. 14.00 Plats: Dubbelgöken 1 & 2 Ärenden Kallelse med föredragningslista 1 Val av

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kulturutskottet 2003-01-15 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 1 Presentation av verksamheten Cheferna för biblioteks-, fritids- och kulturenheterna gör en kortare presentation av respektive verksamhet och de ekonomiska förutsättningarna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (11) Nr 6/2008 Plats och tid Beslutande Kommunala bolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund Onsdag 22 oktober 2008, kl 10.00-12.45, 13.20-14.45 Styrelseledamöterna Birger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Samlingssalen, Kyrkbacksskolan, Kopparberg Tid 18.30-20.05 Beslutande Enligt bilaga. Övriga deltagande Anders Andersson, sekreterare Bo Wallströmer, tillförordnad

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Barn- och utbildnings- Sammanträdesdatum 2012-09-18 Sida 1 (12) nämnden Plats och tid Lilla Sess, kl. 19:00 20:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-09

Sammanträdesdatum 2014-01-09 il sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-01-09 16 (25) 12 Motion om trappklättrare Dnr 2013/51 INLEDNING Magnus Eriksson (SBÄ) inkom den 26 augusti 2013 med motion med

Läs mer

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för

Kungörelse Dnr: Ks 2014/ Vellinge kommuns budget 2015 med ekonomisk plan för 2014-11-13 1 (14) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2014-11-26 Plats Lärcenter, Norrevångsgatan 5, Vellinge (mötessal Bryggan 8) Tid 18:00 Ärendelista 1. Upprop 2. Val av justerare 3.

Läs mer

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471

Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 158 Motion om återinförande av kommunal handikappomsorg information. KS 2014-471 Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott - delegering 2010-04-19 15 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 09.00-14.30. Beslutande Jerry Johansson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-04-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-04-02 81 Dnr 2011/82 Motion om att digitalisera och därmed effektivisera dokumenthantering för den politiska organisationen i Sala kommun

Läs mer

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige

Ks 118 Dnr 01/KS Verksamhetsuppföljning per 30 september Förslag till kommunfullmäktige 2 Ks 118 Dnr 01/KS1 042 Verksamhetsuppföljning per 30 september 2001 Nämnder och kontor har överlämnat verksamhetsuppföljning per 30 september 2001. Kommunledningsstaben har upprättat tjänsteutlåtande

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den

Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid för sammanträdet 30 mars 2015 kl 18.30 Ärenden Alléskolans aula i Hallsberg måndagen den 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar

Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar 2(5) Innehåll 1 Arbetsordning för kommunfullmäktiges beredningar i Hällefors, dnr KS 14/00142... 3 1.1 1 De fasta beredningarnas uppgifter... 3 1.2 2 Val

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Nr Ärende Dnr 1(5) Kommunstyrelsen 2016-04-04 Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut Beredningssammanträde: KSAU den 21 mars 2016 Beslutssammanträde: KS den 4 april 2016 Nr Ärende Dnr 1 Förslag till beslut

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag DELEGERINGSBESLUT Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens utbildnings- och näringslivsutskott 2009-09-22 23 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 08.30-10.30.. Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund

Enligt bilagda förteckning. Torbjörn Brännlund, kommunchef. Gert Stark och Astrid Dahl. Kommunkontoret Torbjörn Brännlund LJUSNARSBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Tingshuset, Kopparberg Tid: 19.00 20.45 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga deltagande Torbjörn Brännlund, kommunchef Utses att

Läs mer

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande:

Lynn Wärn Sidan 1 av 2. Barn- och utbildningskontoret föreslår barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt följande: Tjänsteutlåtande 2012-09-19 Lynn Wärn Sidan 1 av 2 Dnr 2012/0159 BUN-2 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar om skapande av en Barnmöjlighetsfond Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret föreslår

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING

HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING HAGFORS KOMMUNFULLMÄKTIGE ARBETSORDNING Antagen av Hagfors kommuns fullmäktige 1999-01-26 4 Senast ändrad av Hagfors kommuns fullmäktige 2014-12-15 105 INLEDNING Hagfors kommun ska aktivt arbeta för att

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10

Sammanträdesdatum 2013-01-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 18 {37) l-laedlikg 13 Motion om gymnasial grundkurs Dnr 2012/151 INLEDNING Mathias Goldkuhl (M) har den 21 juni 2012 inkommit med rubricerade

Läs mer

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande...

PROTOKOLL 2013-09-18. Alf Wahlgren, PwC Mattias Wikner 93-98. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer 93-108 Alf Wahlgren. Ordförande... TRELLEBORGS KOMMUN Trelleborgs kommuns revisorer PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18 Plats och tid Bruna Salongen, 15.30 17.00 Beslutande Övriga deltagare Lena Näslund, ordförande Irene Persson Birgitta

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013

Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Kommunfullmäktiges handlingar 6/2013 Förhinder att deltaga i kommunfullmäktiges sammanträde skall anmälas till kommunkansliet Rima Rettegi, tel. 046-73 91 27 eller rima.rettegi@kavlinge.se så att ersättare

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 54 Utsändningsdag: Fredagen den 2 september V 37 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunfullmäktige Onsdag 14 September Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 14 september,

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun

Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2011-01-10 Blad 12 Ks 9 Au 173 Dnr 261/2010-101 Svar på medborgarförslag om att vårdnadsbidraget införs i Arboga kommun Till kommunfullmäktiges

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Blad 2009-03-23 21. Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30. Tony Johansson 2009-03-23 21 Plats och tid Backasalen, Södergatan 28, Höör kl 18.30 20.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Christer Olsson (m) ordförande Axel Paulsson (c) 1:e vice ordförande Jill Andersson

Läs mer

Innehåll. Protokoll av 2

Innehåll. Protokoll av 2 Protokoll 2 av 2 Innehåll 34 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 35 Ansökan om att bli borgerlig vigselförrättare 4 36 Remiss - En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) 5 37 Upphandling

Läs mer