Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa 1. SAMMANFATTNING..."

Transkript

1 Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa Arbetsprogram SAMMANFATTNING Strategiska mål Grundläggande verksamhetsmål Driften av systemen Integrering av nya systemanvändare Säkerhet och kommunikationsinfrastruktur Övervakning, rapportering och statistik Utbildning Samarbete med andra organ Forsknings- och teknikbevakning Kommunikation Ekonomisk förvaltning, infrastruktur, logistik och administration Stöd till styrelsen och de rådgivande grupperna Utsikterna att nå dessa mål mot bakgrund av viktiga risker ALLMÄNT Inledning Byråns uppdrag och värdegrund Vision Politiskt sammanhang och strategiska framtidsutsikter Strategiska mål som speglar byråns vision på medellång sikt Strategiskt mål 1: Konsolidera byråns struktur och verka för en sammanhållen organisation Strategiskt mål 2: Utvecklas till ett kompetenscentrum Strategiskt mål 3: Förbereda organisationen på att överta ansvaret för ytterligare system Strategiskt mål 4: Sträva efter största möjliga kostnadseffektivitet Grundläggande verksamhetsmål Drift av it-system och förberedelser beträffande framtida it-system Säkerhet och kommunikationsinfrastruktur Övervakning, rapportering och statistik Samarbete med andra organ, projekt och insatser inom området frihet, säkerhet och rättvisa Utbildning i den tekniska användningen av it-systemen för nationella myndigheter Forsknings- och teknikbevakning Kommunikation Ekonomisk förvaltning, infrastruktur, logistik och administrativa uppgifter Styrelsen och rådgivande grupper Särskilda verksamhetsmål och resultatindikatorer Mål som ska styras på byrånivå (av verkställande direktör) Hantering och underhåll av applikationer Allmän samordning Internrevision Driftfrågor och infrastruktur... 39

2 Resurs- och administrationsfrågor Upphandling och avtal Säkerhet Budgetprognos Budgetförslag

3 1. Sammanfattning Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 (EUT L 286, , s. 1), som trädde i kraft den 21 november Enligt förordningen ska byrån inleda sin huvudsakliga verksamhet den 1 december Syftet med detta årliga arbetsprogram är att beskriva byråns verksamhet under 2013 och att omsätta dess strategiska mål i årliga delmål. Programmet ska även användas som underlag i samband med budgetplanering. Byråns viktigaste uppgift är att ha hand om driften av VIS och Eurodac, samt att slutföra förberedelserna inför övertagandet av SIS II. En viktig milstolpe är det planerade idrifttagandet av SIS II i mars Byrån ska se till att man är fullständigt redo att från och med då överta den krävande uppgiften att sköta driften av detta kritiska system. På medellång sikt ska byrån, om så föreskrivs i relevanta rättsakter, även utveckla nya stora it-system inom detta politikområde. Byråns strategi på medellång till lång sikt och hur den omsätts i verksamhetsmål för 2013 påverkas väsentligt av en rad ekonomiska, politiska och tekniska faktorer. Den ekonomiska krisen har haft en stor inverkan på de nationella budgetarna och lett till krav på ansvarighet och effektivitet inom EU:s alla politikområden. Byrån måste därför kunna peka på konkreta positiva effekter av sina investeringar och utgifter, och visa att den har förmåga att systematiskt garantera kostnadseffektivitet. En annan faktor är den politiska instabiliteten i vissa nordafrikanska länder och i Mellanöstern. Massinflödet av människor från dessa länder till EU och nya trender i migrationsströmmarna till EU har visat hur viktigt det är med effektiva it-system för att kontrollera de yttre gränserna och förbättra samarbetet med relevanta myndigheter. Det har också lett till att dessa system har fått större politisk uppmärksamhet. Byrån kommer även att ställas inför utmaningar som beror på att it-systemen inom detta politikområde är komplicerade. Detta beror i sin tur på antalet intressenter och deras ambitiösa mål och krav Strategiska mål Byrån har följande fyra strategiska mål: 1. Konsolidera byråns struktur och verka för en sammanhållen organisation Att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkra en god organisationsstyrning och stärka samarbete och teambuilding inom byrån i syfte att leverera en sömlös service med avseende på de överordnade målen för byråns olika enheter och verksamhetsställen. 2. Utvecklas till ett kompetenscentrum Att ta tillvara och förbättra expertis och god praxis inom organisationen, samt införa en effektiv organisationsstyrning och struktur, resurser, informationsverktyg, rutiner och metoder för att byrån ska kunna utvecklas till ett kompetenscentrum för drift och utveckling av stora itsystem inom området frihet, rättvisa och säkerhet. Ett viktigt led i denna process är att se till

4 att verksamhetsmålen och it-målen är förenliga med varandra genom att införa affärsstyrning av it. 3. Förbereda organisationen för att överta ansvaret för ytterligare system Förutsatt att rättsakterna om programmet för registrerade resenärer och in- och utresesystemet (EES) antas kan det hända att byrån får i uppdrag att börja utveckla dessa system från och med Byrån bör redan nu vidta strategiska förberedelser genom att med utgångspunkt i finansieringsinformationen i lagförslagen om dessa system försöka förutse vad som kommer att behövas i form av infrastruktur, personal och organisation. 4. Sträva efter största möjliga kostnadseffektivitet Att proaktivt försöka hitta mer kostnadseffektiva sätt att leverera den servicenivå eller tekniska kompetens som krävs för byråns interna verksamhet och för de it-system som den ansvarar för. Häri ingår att undersöka möjligheterna att minska intressenternas kostnader Grundläggande verksamhetsmål Grundelement i form av infrastruktur och funktioner etablerades 2012 för att byrån skulle kunna fullgöra sitt huvuduppdrag att sköta driften av de två system som den redan ansvarar för. Från och med början av 2013 går myndigheten in i en mer proaktiv fas. Några av de första åtgärderna som då ska vidtas är att införa en lämplig organisationsstyrning för att se till att byråns verksamhetsmål och it-mål är förenliga, samt att möjliggöra värdeskapande genom en it-understödd verksamhetsutveckling baserad på erkända standarder och verksamhetsmodeller, närmare bestämt affärsstyrning av it, de grundläggande mognadsnivåerna i COBIT-ramen för it-styrning och bästa praxis för it-tjänstehantering enligt ITIL. Byrån ska även arbeta för att införa en total kvalitetsstyrning med sikte på att på medellång sikt uppfylla samtliga krav i ISO Sedan de första 75 medarbetarna rekryterats 2012 i enlighet med byråns tjänsteförteckning och budget för 2012 kommer ytterligare 45 medarbetare att rekryteras Byråns viktigaste verksamhetsmål 2013 är följande: Driften av systemen Byrån ska utföra alla uppgifter som är nödvändiga för en oavbruten drift av VIS och Eurodac dygnet runt, sju dagar i veckan, och genomföra de slutliga förberedelserna inför övertagandet av driften av SIS II. Från och med mars 2013 ska byrån även utföra alla uppgifter som är nödvändiga för driften av detta system. När det gäller uppgifter avseende dessa system som utförs av underleverantörer ska byrån till att börja med bara ha en övervakande funktion. När byrån blir ekonomiskt oberoende ska den även överta det ekonomiska och avtalsrelaterade ansvaret. En särskild prioritering när det gäller SIS II under 2013 blir att noggrant förbereda övertagandet av driften av detta system så att erforderlig servicenivå uppnås redan från början. Kommissionen kommer att slutföra förfarandena för att ingå ett avtal om underhåll av SIS II för byråns räkning. Byrån kommer att vidta förberedelser för att överta ansvaret för de operativa aspekterna av detta avtal (övervakning av förberedelserna för underhåll av systemet och av det faktiska underhållsarbetet från och med mars 2013).

5 Ett särskilt mål när det gäller VIS under 2013 blir att se till att VIS har de tekniska egenskaper som krävs för att tas i bruk över hela världen. Byrån ska även ansvara för övervakning och kontroll av arbete som utförs inom ramen för avtalet om underhåll av VIS och kommer så småningom att överta ansvaret för arbete inom ramen för samma avtal för att vidareutveckla VIS. Byrån ska slutligen även se till att testerna av Vismail 2 slutförs före årets slut. När det gäller Eurodac är en viktig prioritering för byrån under 2013 att se till att systemet flyttas från Luxemburg till Strasbourg och Sankt Johann im Pongau i början av året. Häri ingår att övervaka underleverantörernas arbete inom ramen för upphandlingskontrakt som rör flytten, t.ex. eventuell ytterligare it-utrustning som kan köpas. Den andra huvudprioriteringen är att börja genomföra de ändringar av systemet som förutses i den omarbetade förordningen, förutsatt att denna antas Integrering av nya systemanvändare En prioritering blir att hjälpa Kroatien med de tekniska förberedelserna inför anslutningen till de it-system som byrån ansvarar för. Förberedelserna har utökats i takt med att landet gör sig redo att ansluta sig till EU vid halvårsskiftet Annan verksamhet på detta område är stödet till Cypern för att landet ska bli tekniskt redo att integreras i SIS II och VIS. Cyperns faktiska integrering i dessa system kan enligt villkoren i anslutningsakten från 2003 inte ske förrän villkoren för tillämpning av hela Schengenregelverket är uppfyllda. Flera andra medlemsstater kommer också att behöva hjälp med tekniska frågor som rör deras framtida integrering i SIS II. Det handlar särskilt om Storbritannien och Irland, som förmodligen kommer att integreras i systemet från och med Säkerhet och kommunikationsinfrastruktur Byrån ska införa och tillämpa säkerhetsåtgärder och driftkontinuitetsåtgärder för den egna organisationen, för de system som den ansvarar för och kommunikationsnätverken för dessa system, samt utföra alla andra säkerhetsuppgifter som förutses i grundförordningen och i rättsakterna om it-systemen. När det gäller kommunikationsinfrastrukturen för it-systemen som byrån ansvarar för ska byrån till att börja med ansvara för övervakning, säkerhet och samordning när det gäller kontakterna mellan medlemsstaterna och nätleverantörerna för kommunikationsinfrastrukturen för Eurodac och VIS. Detta kommer även att omfatta kommunikationsinfrastrukturen för SIS II när detta system har tagits i drift i mars Byrån ska även se till att externa privata nätleverantörer till fullo respekterar säkerhetsåtgärderna och inte har tillgång till verksamhetsdata i it-systemen Övervakning, rapportering och statistik Byrån ska ta fram rapporter och statistik om användningen av de it-system som den ansvarar för och övervaka deras funktion i enlighet med kraven i rättsakterna om dessa system och i grundförordningen. Byrån ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet, rådet och kommissionen om systemens tekniska funktion och säkerhet, och även ge kommissionen den information som krävs för den regelbundna utvärderingen av VIS, Eurodac och SIS II Utbildning Byrån ska erbjuda nationella myndigheter som deltar i SIS II, VIS och Eurodac utbildning i den tekniska användningen av dessa system. Byrån ska även erbjuda Sirenepersonal (Sirene Supplementary Information Request at the National Entries) utbildning och medlemmar och experter i Schengen-utvärderingsteam ska få utbildning om tekniska aspekter avseende SIS II. Mer information om anordnandet av utbildning om dessa system

6 och vilka åtgärder som ska vidtas för att säkra ett samarbete mellan de olika EU-organ som är involverade (Cepol för utbildning om SIS II och Sirene för polismyndigheter, Cepol och Frontex för utbildning av Schengenutvärderare) finns under punkt nedan Samarbete med andra organ Samarbetet med Cepol, Easo, Enisa, Eurojust, Europol, Frontex och FRA kommer att fortsätta under En handlingsplan ska upprättas med tydliga mål för samarbetet med vart och ett av dessa organ. En viktig prioritering ska i flera av samarbetena vara komplementaritet. Byrån ska även ta hänsyn till europeiska och internationella standarder, i synnerhet EU:s informationshanteringsstrategi, och följa upp utvecklingen av den europeiska modellen för informationsutbyte Forsknings- och teknikbevakning Byrån ska under 2013 inleda en forsknings- och teknikbevakning, vars resultat ska ingå i beslutsunderlaget för tekniska frågor och verksamhetsmål. Införandet av en lämplig organisationsstyrning, som nämns ovan, ska säkra att resultatet av detta arbete är inriktat på att uppnå byråns verksamhetsmål Kommunikation Byrån ska på eget initiativ organisera kommunikationsverksamhet inom sina verksamhetsområden, bland annat genom att skapa en webbplats. Byrån ska under 2013 delta i organiseringen av informationskampanjen om SIS II. Kommissionen planerar även att involvera Sirene-experter i förberedelserna av SIS II-kampanjen via SISVIS-kommittén (Sirene) Ekonomisk förvaltning, infrastruktur, logistik och administration Byrån ska utöka sin ekonomipersonal och stärka sina ekonomiska rutiner. Målet är att den ska bli ekonomiskt oberoende under året och börja arbeta mer proaktivt för att garantera kostnadseffektivitet inom alla sina verksamhetsområden. Under en inledningsfas av byråns verksamhet, innan den blir ekonomiskt oberoende, kommer kommissionen att ingå flera avtal för byråns räkning, bland annat de avtal om underhåll av SIS II och VIS som avses i punkterna och Så snart byrån har blivit ekonomiskt oberoende ska den överta ansvaret för ekonomiska frågor som rör dessa avtal. Byrån ska arbeta utifrån en upphandlingsplan som ska överlämnas till styrelsen. Styrelsen ska även informeras om viktiga anbudsinfordringar. Experter från medlemsstaterna kan anlitas i enskilda fall för att ge teknisk expertis i samband med utformningen av anbudshandlingar och anbudsförfaranden. När det gäller fastighetsförvaltning och logistik ska tyngdpunkten ligga på att kontrollera att arbetet med det permanenta kontoret i Tallinn och den fortsatta uppgraderingen av den tekniska enheten i Strasbourg för att möta framtida behov går planenligt. Mer information om byråns särskilda verksamhetsmål och indikatorer i samband med dessa, inbegripet mål när det gäller viktiga administrativa uppgifter som inte nämns ovan, finns i punkt 2.7 i detta arbetsprogram.

7 Stöd till styrelsen och de rådgivande grupperna Byråns administrativa struktur ska fortlöpande stödja styrelsen och arbetet i de rådgivande grupperna. Styrelsen ska även fortsättningsvis se till att byrån fullgör sina uppgifter enligt grundförordningen så kostnadseffektivt som möjligt och med hänsyn till de strategiska målen på medellång sikt. Förutom att godkänna standarddokument som ingår i den årliga budgeterings- och planeringscykeln är särskilda frågor som ska beslutas av styrelsen under 2013 bland annat frågor om förberedelser avseende det permanenta kontoret i Tallinn och genomförandet av arbeten på den tekniska enheten i Strasbourg. Styrelsen ska även godkänna beslut som rör flytten av Eurodac (se även punkt om åtgärder för att informera styrelsen om frågor som rör upphandling). Prioriteringarna för de rådgivande grupperna under 2013 ska bland annat vara att se till att VIS uppfyller de tekniska kraven för att tas i bruk över hela världen, att följa upp idrifttagandet av SIS II, den ökade användningen av detta system, tekniska frågor som rör Eurodacs flytt från Luxemburg till Strasbourg och Sankt Johann im Pongau, samt anpassa Eurodac till den framtida omarbetade förordningen. En annan prioritering för samtliga grupper ska vara de tekniska förberedelserna inför nya medlemsstaters, särskilt Kroatiens, anslutning till dessa it-system, integreringen av länder som Storbritannien och Irland i SIS II och åtgärder för att göra Cypern tekniskt redo att ansluta sig till SIS II och VIS Utsikterna att nå dessa mål mot bakgrund av viktiga risker De mål som har satts upp för byrån är krävande och intressenternas förväntningar mycket höga. Under 2013 förväntas byrån snabbt övergå från sitt grunduppdrag att ha hand om itsystemen till att bli ett kompetenscentrum som har hand om mycket specialiserade system i en komplicerad teknisk miljö med många intressenter. Det finns precis som i alla komplicerade verksamhetsmiljöer risker för byråns verksamhet. Flera kritiska risker har identifierats när det gäller ekonomiska resurser, tillgång till lokaler och i samband med omställningen till ekonomiskt oberoende. Det finns handlingsplaner för att hantera alla dessa risker. Byrån ska noga följa upp genomförandet av handlingsplanerna och hur riskexponeringen förändras i framtiden. Högst på dagordningen står att stärka arbetslagen och införa de styrrutiner som krävs för att byrån ska kunna fullgöra alla sina funktioner och samtidigt hantera de risker som är knutna till dess verksamhet. Byråns ledning är i detta sammanhang säker på att man kommer att kunna infria intressenternas förväntningar genom att uppnå uppsatta mål.

8 2. Allmänt 2.1. Inledning Europeiska byrån för den operativa förvaltningen av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa inrättades genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1077/2011 av den 25 oktober 2011 (EUT L 286, , s. 1), som trädde i kraft den 21 november Enligt förordningen ska byrån inleda sin huvudsakliga verksamhet den 1 december Styrelsen ska enligt artikel 12 i grundförordningen och efter att ha tagit emot kommissionens yttrande anta byråns årliga arbetsprogram för kommande år senast den 30 september varje år. Det antagna arbetsprogrammet ska därefter överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen och offentliggöras. Det årliga arbetsprogrammet ska i enlighet med grundförordningen upprättas på alla officiella EU-språk. Syftet med det årliga arbetsprogrammet är att beskriva och enas om verksamhet som byrån ska utföra under året i fråga för att fullgöra sitt uppdrag enligt den ovannämnda förordningen, samt att omsätta byråns strategiska mål i årliga delmål och ge ett underlag för budgetplanering. Arbetsprogrammet och dess genomförande är därför nära kopplat till byråns budgetförslag för 2013 genom att motivera de anslag som görs under särskilda rubriker, kapitel och artiklar. Den nya byrån inrättades, som redan påpekats, i slutet av Grundelement i form av infrastruktur och funktioner etablerades 2012 för att byrån skulle kunna fullgöra sitt huvuduppdrag att sköta driften av VIS och Eurodac, samt vidta förberedelser för att ta över driften av SIS II från och med mars I detta arbetsprogram beskrivs byråns arbete under 2013 för att fortlöpande fullgöra de grundläggande uppgifterna att ha hand om och driva de it-system som den ansvarar för, slutföra arbetet för att bygga upp och konsolidera organisationen, börja arbeta mer proaktivt när det gäller det strategiska sammanhang och de strategiska mål som beskrivs i punkt 2.5 nedan Byråns uppdrag och värdegrund Byråns huvuduppdrag är att säkra en kontinuerlig, oavbruten drift av EU:s stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa. På medellång sikt ska byrån, om så föreskrivs i relevanta rättsakter, även utveckla nya stora it-system inom detta politikområde. De system som byrån ansvarar för bidrar på ett betydelsefullt sätt till säkerhet och fri rörlighet mellan interna Schengengränser och till Schengenområdet. Alla byråns aktiviteter vägleds av tekniska och ekonomiska underrättelser. Byrån säkerställer en god ekonomisk förvaltning i samband med att aktiviteterna genomförs. Byrån är ett pålitligt förvaltningsorgan som respekteras av medlemsstater och andra intressenter i de system som den har ansvar för.

9 Byråns medarbetare och deras höga kompetens och professionalism är själva grundvalen för dess effektivitet och pålitlighet. Byrån ska ha en policy inom den egna organisationen som gör den till en konkurrenskraftig arbetsgivare som till fullo värdesätter medarbetarnas kompetens. Byrån ska i all sin verksamhet uppfylla lagstadgade krav, i synnerhet de säkerhets- och uppgiftsskyddsbestämmelser som är tillämpliga på de system som den ansvarar för Vision Ett kompetenscentrum för utveckling och drift av stora it-system inom området frihet, säkerhet och rättvisa, som erbjuder kostnadseffektiva tjänster av högsta kvalitet, garanterar driftkontinuitet och skapar en strategisk vision av den teknik, de lösningar och tillämpningar som krävs för att infria intressenternas framtida förväntningar Politiskt sammanhang och strategiska framtidsutsikter Inrättandet av byrån förutsågs redan i rättsakterna om den andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II), som antogs , och i VIS-förordningen, som antogs I de tre institutionernas gemensamma uttalanden om den långsiktiga förvaltningen av dessa system uppmanade Europaparlamentet och rådet kommissionen att snabbt lägga fram nödvändiga förslag och förband sig att anta dessa så att byrån skulle kunna inleda sin verksamhet Dessa politiska löften har infriats. Byråns tillkomst hör hemma i det politiska sammanhang som skapades genom Stockholmsprogrammet och dess handlingsplan, vilka utgör ramarna för EU:s hantering av stora utmaningar inom detta politikområde och beskriver flera viktiga händelser som rör gränsförvaltning och säkerhet under den kommande perioden. I den interna säkerhetsstrategin (ISS), som antogs i februari 2010, nämns dessutom att stärka säkerheten genom gränsförvaltning som ett av fem strategiska mål där insatser på EU-nivå kan ge ett verkligt mervärde under de närmaste fyra åren. Flera ekonomiska, politiska och tekniska faktorer kommer att ha en betydande inverkan på byråns strategi på medellång till lång sikt och på hur den omsätts i verksamhetsmål för Den pågående ekonomiska krisen har redan lett till stora budgetnedskärningar i medlemsstaterna och till krav på större ansvarighet och effektivitet inom alla politikområden. Denna situation kommer med största sannolikhet att kvarstå på medellång sikt och leda till en stark begränsning och kontroll av nya it-investeringar på både EU-nivå och i medlemsstaterna. En viktig utmaning blir därför att visa intressenter och samhället i stort på de positiva effekterna av byråns investeringar och utgifter, att ge tydliga bevis för dess mervärde, kostnadseffektivitet, sunda ekonomiska förvaltning och potential att uppnå kostnadsbesparingar i medlemsstaterna genom att tillämpa ny teknik och införa effektivare processer för de system som den ansvarar för. Rent konkret innebär detta att byrån ska börja i liten skala och efterhand öka investeringarna i och utvecklingen av nya system. Flera politiska och sociala företeelser kommer dessutom även i fortsättningen att påverka miljön för de it-system som byrån ansvarar för. Den politiska utvecklingen i närliggande tredjeländer under det gångna året, i synnerhet instabiliteten i vissa nordafrikanska länder och i Mellanöstern, ledde till ett massinflöde av människor vid EU:s södra gränser och överhuvudtaget till nya trender och problem när det gäller migrationsströmmarna till unionen. Dessa händelser har aktualiserat frågor som rör kontrollen av de yttre gränserna och visat hur viktigt det är att ha effektiva system för att kontrollera gränserna, upprätthålla säkerheten

10 och säkerställa en effektiv handläggning av asylansökningar och effektiva viseringsförfaranden. De system som byrån ansvarar för kommer därför att stå i blickpunkten och granskas ingående. Byrån ska hjälpa Kroatien med de tekniska förberedelserna inför anslutningen till de it-system som byrån ansvarar för. Förberedelserna har utökats i takt med att landet gör sig redo att ansluta sig till EU vid halvårsskiftet Byrån ska även hjälpa Cypern att bli tekniskt redo att integreras i SIS II och VIS under Cyperns faktiska integrering i dessa system kan enligt villkoren i anslutningsakten från 2003 inte ske förrän villkoren för tillämpning av hela Schengenregelverket är uppfyllda. Flera andra medlemsstater kommer också att behöva hjälp med tekniska frågor som rör deras framtida integrering i SIS II. Det handlar i synnerhet om Storbritannien och Irland, som förmodligen kommer att integreras i systemet från och med De komplicerade ramarna för de it-system som byrån ansvarar för vad gäller antalet intressenter och den variabla geometri ( 1 ) som innebär att vissa medlemsstater inte kan rösta i byråns styrelse när det gäller vissa system, förutsätter att det finns effektiva styrningsstrukturer. Byrån måste snabbt konsolidera sin organisation och sina arbetslag och visa att den kan tillgodose intressenternas behov och på samma gång beakta EU:s intressen och prioriteringar. Förväntningarna på byrån att leverera ett mervärde kommer som redan påpekats att vara höga. Att it-systemen inom detta politikområde är så stora och komplicerade medför även enorma tekniska utmaningar. Intressenterna förväntar sig dessutom den allra senaste tekniken i fråga om funktioner, svarstid och driftskontinuitet. Den snabba tekniska utvecklingen inom itsektorn innebär både utmaningar och möjligheter. Byrån kommer att hantera detta på ett proaktivt sätt genom att införa lämpliga styrningsförfaranden, strukturer och processer för att kunna införa innovativ teknik som främjar verksamheten och uppfyllandet av användarnas behov, samt effektiviserar dess administrativa rutiner. Exempel på områden som kan bli aktuella är biometrik och tekniska framsteg som förbättrar systemens prestanda, tillförlitlighet och flexibilitet. Som beskrivs mer ingående i punkt nedan kommer byrån förmodligen även att få i uppdrag att utveckla och ha hand om driften av nya it-system, bland annat programmet för registrerade resenärer och in- och utresesystemet (EES), för vilka lagförslag ska läggas fram under Även system som inte rör gränsförvaltningen, t.ex. verktyg för datautbyte för att bekämpa gränsöverskridande brottslighet, kan eventuellt hamna under byrån på medellång sikt. När man planerar för framtiden är det viktigt att komma ihåg arvet från det förflutna. Offentliga it-satsningar på nationell eller internationell nivå har ofta ett negativt rykte på grund av ett antal mycket uppmärksammade fall på senare tid som har präglats av förseningar och kostnadsöverskridanden. Byrån måste dra nytta av de erfarenheter och lärdomar som har ( 1 ) Den juridiska strukturen när det gäller SIS II, VIS och Eurodac kännetecknas av variabel geometri, en term som används för att beskriva att vissa medlemsstater antingen inte deltar alls i ett eller flera system eller bara deltar delvis. Irland och Storbritannien deltar till exempel i Eurodac, men deltar bara delvis i SIS II beträffande frågor som rör den f.d. tredje pelaren och inte beträffande frågor som rör den fria rörligheten. Dessa två medlemsstater deltar inte i VIS. Danmark deltar däremot i SIS II och VIS när det gäller folkrättsliga instrument inom den första pelaren och i Eurodac enligt ett internationellt avtal. Flera länder utanför EU, närmare bestämt Island, Norge, Schweiz och Liechtenstein, är knutna till genomförande, tillämpning och utveckling och Schengenregelverket och deltar därför i både SIS II och VIS. De är även knutna till genomförandet av åtgärder som rör Eurodac och deltar i detta system.

11 gjorts i samband med andra större it-satsningar och säkerställa en strikt organisationsstyrning, rigorös planering och noggrann uppföljning av genomförandet av projekt som den ansvarar för, samt fastställa effektiva upphandlingsförfaranden. En utmaning som ofta uppstår i samband med it-satsningar är att göra rätt avvägning mellan flexibilitet och budget- och tidsmässiga begränsningar. Inom ett politikområde som frihet, rättvisa och säkerhet förväntar sig intressenterna i stora it-system en hög grad av flexibilitet när det gäller vilka krav och tekniska lösningar som väljs för pågående projekt, så att hänsyn tas till både föränderliga politiska behov och den senaste tekniska utvecklingen, säkerhetsstandarder och skärpta krav på uppgiftsskydd. Detta gäller inte minst när det inträffar mycket uppmärksammade händelser som terroristattacker eller massiva migrationsströmmar, som ofta leder till snabba politiska beslut (t.ex. om att underlätta samarbete och informationsutbyte mellan ansvariga myndigheter). En viktig utmaning för byrån blir att visa att man har den flexibilitet som krävs för att utveckla och anpassa de system som den ansvarar för, med oförändrad kostnadseffektivitet och minimala effekter på tidsplaneringen. Intressenterna har redan flera tydliga förväntningar på framtida förbättringar av de it-system som byrån har hand om. En viktig uppgift för byrån under 2013 blir att genomföra en betydande utbyggnad av viseringsinformationssystemets (VIS) kapacitet i enlighet med tidplanen. Även uppgiftsskydd och datasäkerhet kommer att stå högt på byråns dagordning. Byrån måste se till att alla bestämmelser om datasäkerhet och uppgiftsskydd följs beträffande de it-system som den ansvarar för och det kommer även att göras regelbundna revisioner inom dessa områden. I början av 2013 förväntas byrån klara av de grundläggande funktionerna rörande driften av VIS och Eurodac, så att dessa system fungerar dygnet runt, sju dagar i veckan. Under 2013 ska byrån slutföra förberedelserna inför övertagandet av driften av SIS II och vidta åtgärder för att utvecklas till ett verkligt kompetenscentrum Strategiska mål som speglar byråns vision på medellång sikt De viktigaste strategiska målen för byrån 2013 och framåt beskrivs nedan och speglar det politiska sammanhang och de framtidsutsikter som beskrivs i föregående kapitel Strategiskt mål 1: Konsolidera byråns struktur och verka för en sammanhållen organisation Att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkra en god organisationsstyrning och stärka samarbete och teambuilding inom byrån i syfte att leverera en sömlös service med avseende på de överordnade målen för byråns olika enheter och verksamhetsställen. De viktigaste uppgifterna på detta område blir att rekrytera mer personal, konsolidera de interna rutinerna för att få en effektiv och välfungerande administrativ struktur, samt teambuilding. Arbetet med det andra strategiska målet att se till att verksamhetsmålen och de tekniska målen är förenliga kommer på ett betydande sätt även att bidra till detta mål. Enligt byråns tjänsteförteckning och budget för 2013 ska 45 medarbetare rekryteras 2013 utöver de 75 medarbetare som ska ha rekryterats före utgången av 2012.

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd

Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Stockholmsprogrammet Ett öppet och säkert Europa i medborgarnas tjänst och för deras skydd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 25 november 2009 (28.11) (OR. en) 16484/1/09 REV 1 JAI 866 NOT från: Ordförandeskapet till: Coreper Föreg. dok. nr: 14449/09 JAI 679 Ärende: Stockholmsprogrammet Ett

Läs mer

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN

ISSN 1025-5575. Allmän rapport. om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN ISSN 1025-5575 Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet EUROPEISKA KOMMISSIONEN Europeiska kommissionen Allmän rapport om Europeiska unionens verksamhet 2006 Luxemburg, 2007 Bryssel Allmän rapport

Läs mer

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1

KOMMISSIONEN BESLUT. 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 27.6.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 167/1 II (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och vars offentliggörande inte är obligatoriskt) BESLUT KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.6.2009 KOM(2009) 262 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens

Läs mer

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE

PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Ett Europa för medborgarna programguide EUROPEISKA KOMMISSIONEN Utbildning och kultur Programmet Ett Europa för medborgarna PROGRAMMET ETT EUROPA FÖR MEDBORGARNA 2007 2013 PROGRAMGUIDE Denna version gäller

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006. av den 8 december 2006 27.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 371/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1828/2006 av den 8 december 2006 om tillämpningsföreskrifter

Läs mer

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.

1 Arbetsprogram 2014. Arbetsprogram 2014. Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa. 1 Arbetsprogram 2014 Arbetsprogram 2014 Annegatan 18, Box 400, FI-00121 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu Arbetsprogram 2014 2 FRISKRIVNINGSKLAUSUL Åsikter eller

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1081/2006 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 607 slutlig 2011/0268 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG)

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.12.2011 KOM(2011) 851 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLEMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om mervärdesskattens framtid

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.5.2014 COM(2014) 278 final RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av direktivet om flygplatsavgifter SV SV 1. Inledning Flygplatsavgifter

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final}

EUROPEISKA KOMMISSIONEN. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. {SEC(2011)1141 final} {SEC(2011)1142 final} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.10.2011 KOM(2011) 615 slutlig 2011/0276 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning)

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. (Omarbetning) SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Förslag till Bryssel den 17.9.2010 KOM(2010) 475 slutlig 2010/0253 (COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om tvistlösning online vid konsumenttvister EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.11.2011 KOM(2011) 794 slutlig 2011/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tvistlösning online vid konsumenttvister MOTIVERING 1. BAKGRUND

Läs mer

Rapport om granskningen av effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning för budgetåret 2007

Rapport om granskningen av effektiviteten i Europeiska centralbankens förvaltning för budgetåret 2007 ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Läs mer

Europeiska unionens konkurrenspolitik

Europeiska unionens konkurrenspolitik Europeiska unionens konkurrenspolitik XXXIII:e rapporten om konkurrenspolitiken 2003 Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för konkurrens Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på

Läs mer

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728

2008-2009 ANTAGNA TEXTER. från sammanträdet. torsdagen. den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 2008-2009 ANTAGNA TEXTER från sammanträdet torsdagen den 24 april 2008 P6_TA-PROV(2008)04-24 PRELIMINÄR UTGÅVA PE 406.728 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEXTER ANTAGNA AV PARLAMENTET P6_TA-PROV(2008)0174 Årlig

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.9.2012 COM(2012) 511 final 2012/0242 (CNS) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING

RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING Generalsekreteraren 05/03/2009 Ref.: D(2009) 9352 RAPPORT FRÅN GENERALSEKRETERAREN TILL PRESIDIETS MEDLEMMAR OM DET PRELIMINÄRA FÖRSLAGET TILL EUROPAPARLAMENTETS BUDGETBERÄKNING FÖR BUDGETÅRET 2010 (Artiklarna

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005

PRESS EUROPEISKA UNIONENS RÅD. C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005. 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 EUROPEISKA UNIONENS RÅD C/05/247 Luxemburg den 12 oktober 2005 12645/05 (Presse 247) PRESSMEDDELANDE 2683:e mötet i rådet Rättsliga och inrikes frågor Luxemburg den 12 oktober 2005 Ordförande Charles CLARKE

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 30.10.2003 KOM(2003)646 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN FJORTONDE ÅRSRAPPORTEN OM STRUKTURFONDERNAS GENOMFÖRANDE Allmän sammanfattning Under 2002 slutfördes

Läs mer

Handledning till projekt inom Gränsfonden

Handledning till projekt inom Gränsfonden Dnr A-272-127/09 Handledning till projekt inom Gränsfonden Version 3, 2009-01-30 Samverkan för effektiv gränskontroll Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-401 90 00 Box 12256 Polhemsgatan 30 Fax: 08-650

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med hållbarhetsredovisning 3 Introduktion till GRI:s ramverk 3 Översikt över GRI:s riktlinjer

Läs mer

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN

GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN GRÖNBOK ROLL, STÄLLNING OCH ANSVAR FÖR REVISORER SOM UTFÖR LAGSTADGAD REVISION INOM EUROPEISKA UNIONEN INNEHÅLL Paragrafer 1. INLEDNING 1.1-1.15 2. REGLERING AV DEN LAGSTADGADE REVISIONEN PÅ EU-NIVÅ OCH

Läs mer

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0

Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI. Version 3.0 RG Riktlinjer för hållbarhetsredovisning 2000 2006 GRI Riktlinjer för hållbarhetsredovisning RG Innehåll Förord Hållbar utveckling och krav på transparens 2 Introduktion Hållbarhetsredovisning Syftet med

Läs mer

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013)

PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) PROGRAMMET KULTUR Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur EUROPEISKA KOMMISSIONEN PROGRAMGUIDE PROGRAMMET KULTUR (2007 2013) Generaldirektoratet för utbildning och kultur http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET COM 95 (508) SUE MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN HARMONISERING AV REDOVISNINGSSYSTEMET: EN NY STRATEGI I FÖRHÅLLANDE TILL DET INTERNATIONELLA HARMONISERINGSSYSTEMET 1. Inledning och sammanfattning 1.1 I de

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer