IT-STRATEGI REGION SKÅNE VERSION 1.0. Datum version 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-STRATEGI REGION SKÅNE 2009-2013 VERSION 1.0. Datum 2009-03-23 version 1.0"

Transkript

1 IT-STRATEGI REGION SKÅNE VERSION 1.0 Datum version 1.0

2 Datum version 1.0 Innehåll 1.0 SAMMANFATTNING INLEDNING AVGRÄNSNINGAR SYFTE MED IT-STRATEGIN MÅL MED IT-STRATEGIN MÅLGRUPP FÖR IT-STRATEGIN IT I REGION SKÅNE, UTGÅNGSLÄGE REGION SKÅNES STRATEGISKA INRIKTNING REGION SKÅNES VISION TRENDER SOM PÅVERKAR REGION SKÅNE KRAV PÅ REGION SKÅNES VERKSAMHET RSIT:S STRATEGISKA INRIKTNING VISION VERKSAMHETSIDÉ VÄRDEN IT-TRENDER HUR IT MÖTER REGION SKÅNES BEHOV ÖVERSIKT ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR RSIT LEVERANS AV IT ANSVARSOMRÅDE MÅLBILD ORGANISATION STÄLLNINGSTAGANDE FÖR ORGANISATION TJÄNSTELEVERANS IT-ARKITEKTUR IT-ARKITEKTUREN IDAG STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR IT-ARKITEKTUR STÄLLNINGSTAGANDEN GENERELLT ARKITEKTUR STYRDOKUMENT KOPPLADE TILL IT-STRATEGIN BILAGOR... 28

3 Revisionshistorik Datum Version Författare Kommentar Helena Svedberg Slutreviderad och godkänd Sid 2

4 1.0 Sammanfattning Visionen och strategin för Region Skånes IT-verksamhet, RSIT, baseras på Region Skånes strategiska plattform Bättre liv i Skåne, där Skånsk livskraft utgör en betydande del. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg ger vägledning i Region Skånes förändringsarbete inom vård- och hälsaområdet. IT är en stödverksamhet, som arbetar med teknik, utveckling och leverans av IT-tjänster för att möta de behov av IT-stöd som uppstår i verksamheten. RSIT förutsätter därmed att kundens behov samordnas och definieras innehållsmässigt inom ramen för Region Skånes verksamhetsutveckling, med stöd av IT-verksamheten. RSIT:s verksamhetsidé är att möta kundens behov genom effektiva, flexibla och standardiserade IT-tjänster, till skalbara och transparenta kostnader. Detta nås genom att hantera kundens behov och krav, tillhandahålla lösningar, drift och support, samt leda och styra IT-verksamheten. RSIT ska utifrån etablerade styrmodeller möjliggöra en effektiv styrning av såväl IT-utvecklingen i nära samarbete med kunden, som kontroll av RSIT:s egen verksamhet. Konsolidering, standardisering och centralisering är generella styrprinciper för RSIT, i linje med Region Skånes förnyelseprogram. RSIT ska underlätta och främja samverkan och gränsöverskridande verksamhet genom att erbjuda resurseffektiva, koordinerade och verksamhetsstödjande IT-stöd. Samtidigt ska varaktiga kostnadsbesparingar åstadkommas. RSIT ska tillämpa en tjänstebaserad affärsmodell inklusive debiteringsmodell. IT-arkitekturen ska stödja Region Skånes mål och verksamhet med hänsyn till nationell samverkan, och inriktas mot en tjänsteorienterad arkitektur. IT-strategin är styrande för RSIT och anger uppdrag, syfte och inriktning samt sätter ramarna för hur Region Skåne ska realisera IT-verksamhetens fulla potential. IT-strategin ska för kunden visa hur RSIT levererar IT, för ledningen visa hur RSIT stödjer arbetet med att nå målen i den strategiska plattformen, samt för medarbetare och samarbetspartners till RSIT utgöra en ledstång i arbetet för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar. Kopplat till IT-strategin finns den strategiska handlingsplanen för IT, som syftar till att förverkliga IT-strategin. Handlingsplanen revideras och kvalitetssäkras årligen, och omfattar huvudaktiviteter som utgör grund för det fortsatta utvecklings- och konsolideringsarbetet för Region Skånes IT-verksamhet. Sid 3

5 2.0 Inledning Detta dokument utgör strategin för IT-verksamheten i Region Skåne. Det är styrande för Region Skånes IT-arbete och beslutad av Chefen för Region Skånes IT-förvaltning Strategin tar utgångspunkt i att IT-verksamheten i Region Skåne styrs i en samlad ITorganisation, RSIT. 2.1 Avgränsningar IT-strategin beskriver perioden IT-strategins femåriga inriktning kvalitetssäkras och säkerställs årligen. IT-strategin omfattar IT-verksamheten i Region Skånes totala verksamhet 1. För beskrivning och definition av Region Skånes IT-verksamhet inklusive avgränsningar för verksamhet och verksamhetsutveckling, IT-verksamhet, respektive medicinteknisk verksamhet, se Bilaga A. 2.2 Syfte med IT-strategin IT-strategin ska för kunden visa hur RSIT levererar IT som motsvarar behov och nytta för ledningen visa hur RSIT, som en del av Region Skåne, stödjer arbetet med att nå målen i den strategiska plattformen för medarbetare och samarbetspartners till RSIT utgöra en ledstång i arbetet för att tillgodose interna, regionala och nationella intressenternas behov och förväntningar. IT-strategin anger uppdrag för RSIT, syfte och inriktning samt sätter ramarna för att uppnå detta. Den stöder gällande affärsstrategier och möjliggör nya, är förankrad i grundläggande värderingar och principer samt balanserar visionärt tänkande med konkret nytta för kunden. Förutsättning och drivkraft för IT-strategin är Region Skånes nuvarande uppdrag, men IT-strategin ska löpande revideras för att stödja kommande uppdrag. IT-strategin är en del av det som krävs för att Region Skåne ska kunna leverera sitt uppdrag. 1 Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Region Skåne har dessutom på försök ansvaret för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Sid 4

6 IT-strategin utgör ett övergripande ramverk för att styra IT-verksamheten i alla dess delar. IT-strategin har företräde framför tidigare styrande dokument för IT-verksamheten i Region Skåne Mål med IT-strategin Med en tydligt uttalad och väl implementerad IT-strategi ska Region Skåne realisera och nyttja IT-verksamhetens fulla potential. 2.4 Målgrupp för IT-strategin IT-strategins målgrupper motsvarar IT-verksamhetens huvudintressenter kund, medarbetare och ledning samt RSIT:s samarbetspartners i form av nationella offentliga aktörer samt marknadsaktörer. IT-strategin ska därför kommuniceras på målgruppsanpassat sätt i RSIT:s kontakter med berörda intressenter. 2.5 IT i Region Skåne, utgångsläge I samband med beslutet i IT-omstruktureringsprojektet NyIT i mars 2005, skapades regiongemensamma styrprinciper för IT. Dessa styrprinciper ska aktivt stödja genomförandet av Skånsk Livskraft. Detta görs genom att fokusera på verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet, och utifrån ett koncernperspektiv och med en tjänstebaserad affärsmodell skapa förutsättningar för regiongemensamma informationsflöden. En IT-utvecklingsfunktion inrättades och fem lokala IT-enheter slogs ihop till en gemensam intern IT-funktion för leverans av infrastrukturtjänster. Telefonin outsourcades. Under hösten 2006 gjordes en intern uppföljning av NyIT vilken resulterade i att det hösten 2007 gjordes två olika granskningar av IT-verksamheten i Region Skåne en intern granskning av IT-förvaltningen och en granskning av hela IT-området genomförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Slutsatserna av dessa granskningar visade på en otydlighet i styrmodell, liksom i ansvarsoch rollfördelning för IT-verksamheten, vilket skapat stort missnöje med leveranser, effektivitet och service, samt med sättet att ta beslut och hur prioriteringar av projekt handlagts. I samband med tillträdandet av en ny regiondirektör i oktober 2007, startades en genomlysning av Region Skånes hela verksamhet. Syftet var att åstadkomma betydande besparingar på kort sikt, och långsiktigt ekonomiskt hållbara strukturer. Genomlysningen bekräftade behovet av förändringar i Region Skåne. Ett förnyelseprogram startades i december 2007, med övergripande mål att nå högre kvalitet och en starkare ekonomi. Ett av de förnyelseprojekt som startades var Förnyelse av IT-verksamheten. Projektet gavs, under IT-direktörens ansvar, uppdraget att utvärdera Region Skånes IT-organisation och rekommendera framtida lösningar. 2 Rangordning styrande dokument för IT-verksamheten, se Bilaga B. Sid 5

7 2008 inleddes därmed ett omtag i ambitionen att åstadkomma en effektivisering av IT-verksamheten genom standardisering, konsolidering och centralisering Nationell IT-strategi för vård- och hälsaområdet Den nationella IT-strategin för vård och omsorg 3 innehåller ett gemensamt förhållningssätt till hur IT ska användas för att vård- och omsorgssektorn ska kunna möta framtida utmaningar. Den nationella IT-strategin ska fungera som ett stöd för verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå, och därmed underlätta huvudmännens eget arbete. En utgångspunkt för insatserna i den nationella strategin är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom användning av olika former av ITstöd. Ett strategiskt verksamhetsperspektiv på IT-användningen innebär i första hand att: stärka medborgarnas och patienternas ställning och inflytande ge vård oberoende av verksamhetsmässiga och administrativa gränser och geografi ge vårdpersonal användarvänliga kvalitets- och kompetenshöjande arbetsredskap sträva efter god resurshushållning och ekonomisk effektivitet i verksamheten ge goda förutsättningar för IT-användningen i vården. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg ger vägledning i förändringsarbetet i Region Skåne, samt sätter in åtgärderna i ett större perspektiv. Exempel är standards för säkerhetslösningar, nationella vårdtjänster på Internet och inriktningen mot en tjänsteorienterad arkitektur Regionalt perspektiv RSIT deltar aktivt i det regionala arbetet för att i samverkan med de skånska kommunerna utveckla effektiva lösningar inom gemensamma intresseområden. 3 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, Skr. 2005/06:139. Socialdepartementet, mars Sid 6

8 3.0 Region Skånes strategiska inriktning Visionen och strategin för RSIT baseras på Region Skånes strategiska plattform 4, där Skånsk livskraft utgör en betydande del. Skånsk Livskraft innebär att tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans skall bidra till ett livskraftigt Skåne och fungera som en tillväxtmotor i Sverige och Öresundsregionen. Skåne ska vara en dynamisk gränsregion med hög livskvalitet som kan attrahera människor i alla åldrar, som främjar mångfalden socialt och miljömässigt samt tar vara på och stimulerar hela regionens utveckling. Skånsk Livskraft vård och hälsa ligger till grund för vidareutveckling av den skånska hälso- och sjukvården. Utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft är ett politiskt målinriktat arbete och ett förhållningssätt till förändring 5. Den bärande idén är att hela regionens samlade sjukvårdsresurser ska fungera som ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Region Skånes hälso- och sjukvårdsarbete baseras på Socialstyrelsens definition God Vård Region Skånes vision Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne Bättre liv i Skåne Region Skånes strategiska mål Intressentperspektiv Region Skåne använder skattemedlen optimalt och erbjuder trygga och effektiva tjänster och service av hög kvalitet. Region Skåne medverkar till att utveckla Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region. Ekonomiperspektiv Region Skåne har en långsiktigt stark ekonomi. Verksamhetsperspektiv Region Skånes verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Region Skånes verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Medarbetarperspektiv Region Skånes chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus. Region Skånes medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar. 4 Bättre liv i Skåne, strategisk plattform för Region Skåne 5 Se vidare Socialstyrelsen, God Vård. Se definition i Bilaga C. Sid 7

9 3.2 Trender som påverkar Region Skåne Trender och förhållanden i omvärlden som kommer att påverka och driva utvecklingen av Region Skånes verksamhet: Kundens inflytande Ökat patientinflytande, t ex Hälsoval Skåne 24-timmarsmyndigheten som innebär ökad tillgänglighet Ökad samverkan Vården på webben och 1177 nationell vårdinformationsresurs på Internet Sömlösa vårdprocesser med andra vårdgivare Infrastrukturplanering/kollektivtrafikavtal över länsgränser Regionala och nationella tillväxt- och utvecklingsprogram Patientdatalagen Gränsöverskridande verksamhet Regionbildning Öresundsregionalisering Nationalisering Internationalisering (EU) Miljö och klimat Miljöfokus Klimatmål Demografi Kompetens- och resursbrist Generationsväxling 3.3 Krav på Region Skånes verksamhet För att arbeta enligt den strategiska inriktningen och nå de strategiska målen avser Region Skåne att: utveckla och implementera en ny grundstruktur för hälso- och sjukvården som ger en stabil grund för en långsiktig, hållbar och ekonomiskt rationell utveckling. Sid 8

10 vara en attraktiv arbetsgivare som säkrar tillgången till resurser och attraherar och utvecklar erforderlig kompetens i en tid där resurser och kompetenser är en bristvara.. ta en ledande roll och arbeta med öppenhet och samverkan mellan berörda parter i det regionala utvecklingsprogrammet Skånsk livskraft samt det regionala tillväxtprogrammet Gränsöverskridande tillväxt. Sid 9

11 4.0 RSIT:s strategiska inriktning 4.1 Vision Smartare IT för gränslös nytta. 4.2 Verksamhetsidé RSIT möter kundens behov genom effektiva, flexibla och standardiserade tjänster, till skalbara och transparenta kostnader Strategiska mål Kunden RSIT tillhandahåller kostnadseffektiva IT-tjänster, där leverans och utveckling styrs av kundernas behov och krav på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet. Ledningen RSIT är en konkurrenskraftig stöd- och servicefunktion som genom gemensamma lösningar ger maximal effekt. Nationellt RSIT deltar aktivt i det nationella arbetet för att utveckla effektiva lösningar för Region Skåne. Medarbetarna RSIT erbjuder personlig utveckling till kompetenta och stolta medarbetare som levererar nytta. 4.3 Värden RSIT är en kundorienterad och kompetent organisation där transparens och tydlighet bidrar till stort förtroende. RSIT skapar engagemang genom att involvera medarbetare, beställare och samarbetspartners i arbetet. Sid 10

12 4.4 IT-trender Trender i omvärlden som kommer att påverka och driva utvecklingen av IT för Region Skåne är: Konkurrensutsättning/sourcing Utifrån ett strategiskt perspektiv hantera leverans och utveckling av ITtjänster med hjälp av utvalda tjänsteleverantörer. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) En tjänsteorienterad arkitektur baseras på ett objektorienterat tankesätt och innebär möjligheten att återanvända befintliga lösningar till nya ITtjänster, utifrån verksamhetens processer och informationssystem. Tjänsterna används som byggstenar i olika sammanhang och kombinationer efter behov. Enterprise Architecture (EA) EA avser ett övergripande ramverk som används för att likrikta och samordna ett företags informationsteknologi med anställda, verksamheter, processer och projekt. Grön IT Strategisk miljöfokusering på IT; såsom kraftförsörjning, kylning och IT-relaterad energiförbrukning, samt fokus på teknikens leverans av gröna resultat inom t ex upphandling, distansmöten och rutiner för IT-revision. Unified communications Integration av funktioner som vanligtvis utförs via telefonsamtal, röstmeddelanden och konferenssamtal med arbete som utförs på datorn i form av dokument och meddelanden. Mobilitet Teknologi som möjliggör åtkomst till information oberoende av geografi och tidpunkt från valfritt media. MIDS, medicintekniska informationsdatasystem Allt fler medicintekniska produkter kan integreras med patientadministrativa patientdatasystem. Gränsen mellan IT och medicinsk teknik suddas ut alltmer, och behovet av samverkan mellan dessa två områden ökar. Sid 11

13 4.5 Hur IT möter Region Skånes behov översikt Krav på Region Skånes verksamhet Utveckla och implementera en ny grundstruktur för hälso- och sjukvården som ger en stabil grund för en långsiktig, hållbar och ekonomiskt rationell utveckling. Vara en attraktiv arbetsgivare som säkrar tillgången till resurser och attraherar och utvecklar erforderlig kompetens i en tid där resurser och kompetenser är en bristvara. Ta en ledande roll och arbeta med öppenhet och samverkan mellan berörda parter i det regionala utvecklingsprogrammet Skånsk livskraft samt det regionala tillväxtprogrammet Gränsöverskridande tillväxt. Utmaningar för Region Skånes ur ett IT-perspektiv Underlätta och främja samverkan och gränsöverskridande verksamhet genom att utveckla och underhålla effektivt stöd för Genomföra kraftfulla och varaktiga kostnadsbesparingar och använda skattemedlen optimalt för att ge service av hög kvalitet. kommunikation och samverkan mellan olika intressenter och huvudmän sömlösa och sammanhållna processer utifrån kundens, medarbetarens, patientens och medborgarens koordinerade behov gemensam och tvärprofessionell informationsoch kunskapshantering arbete med gemensamma begrepp och termer. att tillgängliggöra korrekt och ändamålsenlig information. Möjliggöra egenutbildning för kund, medarbetare, patient och medborgare. Minimera påverkan på miljö och klimat. Säkra tillgång till rätt kompetens och resurser och vara en attraktiv arbetsgivare genom strategisk kompetenshantering att engagera och utveckla alla medarbetare att stödja ledarskapsutveckling. Ställningstaganden för RSIT Alla IT-tjänster ska vara gemensamma, och geografiskt och organisatoriskt oberoende. IT-tjänster levereras utifrån kundens koordinerade funktionskrav. Leverans sker enligt en tjänstebaserad affärsmodell med förutsägbara och skalbara kostnader. RSIT har fokus på standardisering, konsolidering och centralisering. Region Skånes IT-verksamhet (RSIT) ska etableras och utvecklas som en sammanhållen linjeorganisation vara en attraktiv arbetsgivare arbeta utifrån tydliga ramverk, processer och gränssnitt verka för optimal resurseffektivitet avseende ekonomiska, personella och miljömässiga aspekter på IT-verksamheten. RSIT ska vara en naturlig del i kundens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Sid 12

14 4.6 Övergripande ställningstaganden för RSIT Ställningstaganden Orsak Konsekvens Alla IT-tjänster ska vara gemensamma, och geografiskt och organisatoriskt oberoende För att information ska vara tillgänglig för användare utifrån behov och behörigheter. Lokala IT-tjänster etableras som gemensamma, alternativt avvecklas. Ökat fokus på informationssäkerhet. IT-tjänster levereras utifrån kundens koordinerade funktionskrav. För att kostnadseffektivt tillhandahålla ett sammanhållet och optimalt IT-baserat verksamhetsstöd och därmed den nytta som stödjer Region Skånes totala uppdrag Kunden koordinerar funktionskrav på IT enligt en regiongemensam process för verksamhetsutveckling, och beställer funktion inte teknik. Leverans sker enligt en tjänstebaserad affärsmodell med förutsägbara och skalbara kostnader. För att säkerställa transparenta, skalbara och förutsägbara ITkostnader för verksamheten Kostnadskontroll. IT-tjänster erbjuds och beställs i en beställningsportal. IT-tjänsterna beskrivs i en tjänstekatalog med kostnad per tjänst och tillhörande servicenivåer. RSIT har fokus på standardisering, konsolidering och centralisering. RSIT ska vara en naturlig del i kundens utvecklings- och effektiviseringsarbete. RSIT ska etableras och utvecklas som en sammanhållen linjeorganisation. RSIT ska vara en attraktiv arbetsgivare. RSIT ska arbeta utifrån tydliga ramverk, processer och För att IT skall täcka verksamhetsbehoven och stödja koncernnyttan med gemensamma IT-tjänster och tillhandahålla en effektiv drift och förvaltning. För genuin verksamhetsförståelse i syfte att kunna ge optimal service och tillhandahålla ett sammanhållet och optimalt ITbaserat verksamhetsstöd. För att bistå med IT-kompetens. För att kostnadseffektivt leverera den nytta som stödjer Region Skånes totala uppdrag. För att långsiktigt säkerställa rätt kompetens och tillgång till personella resurser. För att leverera god kvalitet, kunna mäta och följa upp Processorienterat gemensamt arbetssätt. Verksamhetsbehov täcks med regiongemensamma lösningar. Välutvecklat samarbete kring att formulera verksamhetens behov av funktioner med en regiongemensam process för verksamhetsutveckling, som fungerar som en koordinerad beställarfunktion. All IT-verksamhet i Region Skåne centraliseras och ingår i RSIT. Detta medför att alla resurser som arbetar med ITrelaterade uppgifter 7 ingår i RSIT. RSIT arbetar aktivt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling, ledar- och medarbetarskap. Trygghet och transparens för kunden och RSIT i överenskommelser om SLA, 7 Definition av IT-verksamheten i Region Skåne, se Bilaga A. Sid 13

15 gränssnitt. avtalade servicenivåer. utvärderingsformer, kostnadskontroll och uppföljning. Gemensamt ramverk för ITutveckling etableras. RSIT ska verka för optimal resurseffektivitet avseende ekonomiska, personella och miljömässiga aspekter på IT i Region Skåne. För att leverera smart IT till kunden på effektivast möjliga sätt, och uppfylla Region Skånes krav på ekonomiska och miljömässiga hänsyn i verksamheten. Kostnadskontroll med transparenta uppföljningsrutiner. Kompetenskartläggning och kompetensutveckling. Rutiner för miljörevision tas fram. Sid 14

16 5.0 Leverans av IT 5.1 Ansvarsområde RSIT:s uppgift är att: o Leverera paketerade tjänster genom att: Hantera kundens behov/krav/efterfrågan (Kund), Tillhandahålla lösningar (Utveckling), Tillse att det finns drift och support (Leverans), samt Leda och styra Region Skånes IT-verksamhet. Fig; Schematisk bild över IT-verksamhetens uppgift RSIT styr och hanterar all IT-verksamhet i Region Skåne. RSIT är huvudansvarig för IT-tjänster och tillhandahåller konkurrenskraftiga tjänster med både interna och externa utförare till både interna och externa parter. Ledningen för RSIT styr, med tillhörande mandat och medel, utveckling, drift och förvaltning av IT-stöd, enligt av Region Skånes verksamheter koordinerade funktionella krav och prioriteringar. Sid 15

17 5.2 Målbild organisation RSIT är en sammanhållen linjeorganisation, som arbetar för att optimalt stödja Region Skånes uppdrag och bidra till verksamhetsutveckling. Region Skånes IT-verksamhet ska etableras och utvecklas som en sammanhållen linjeorganisation arbeta utifrån tydliga ramverk, processer och gränssnitt. vara en attraktiv arbetsgivare verka för optimal resurseffektivitet avseende ekonomiska, personella och miljömässiga aspekter på IT i Region Skåne. Organisationen är driven av och förutsätter ett av verksamheten koordinerat funktionsbehov är flödesorienterad, tar utgångspunkt i definierade roller inom best practice (ITIL) och Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) 8, säkerställer nyckelroller och strategisk kompetens samt möjliggör konkurrensutsättning/sourcing. Fig. Flödesorienterad organisation, driven av kundens behov: Styrning Utveckling av ny tjänst Verksamhetens Behov Tjänstekatalogen Leverans av tjänst Behov täckt Ändring av befintlig tjänst Support 8 ITIL och SOA, se Ordlistan i Bilaga C. Sid 16

18 5.3 Ställningstagande för organisation Ställningstagande Orsak Konsekvens RSIT arbetar utifrån kundens koordinerade funktionsbehov. För att IT-verksamheten finns till för kunden. Kundens behov samordnas. Behoven specificeras på funktionsnivå i nära samarbete med RSIT. RSIT:s verksamhet skall organiseras med utgångspunkt från ett flödesorienterat kundperspektiv och ha ett absolut kundfokus. För att RSIT som serviceorganisation, med transparens, ska leverera verksamhetsanpassade tjänster och stöd för verksamhetsutveckling till sina kunder. RSIT:s organisation är indelad i operativa huvuduppgifter för: Kund Utveckling Leverans, med en strategisk och taktisk överbyggnad för ledning och styrning. RSIT förutsätter ett av verksamheten koordinerat funktionsbehov. Organiseringen av RSIT möjliggör konkurrensutsättning /sourcing. RSIT ska tillämpa portföljstyrning 9 utifrån best practice, Region Skånes budgetprocess och med grund i en koordinerad prioritering av verksamhetens behov. Organiseringen av RSIT tar utgångspunkt i definierade roller enligt etablerad best practice i branschen för utveckling och tjänsteleverans. För leverans av regiongemensamma lösningar som bygger på en effektiv hantering av kundens definierade behov. För att kunna erbjuda den mest effektiva leveransen till kunden. För att säkra styrning, leverans, resurseffektivitet, långsiktig hållbarhet samt en strategisk utveckling av IT-tjänster. För transparent urval och prioritering av projekt/insatser ur ett helhetsperspektiv, för bästa nytta för Region Skånes verksamheter. För att kvalitetssäkra och möjliggöra ISO-certifiering av RSIT:s processer. Möjliggöra kostnadseffektivitet och transparens genom processtyrning. En regiongemensam process för verksamhetsutveckling hos kunden etableras med mandat att besluta om samordnade lösningar. Sourcingstrategi etableras. Beställarkompetensen utvecklas och ska finnas säkerställd inom RSIT. Gemensamma processer och rutiner etableras och synliggörs. Den regiongemensamma processen för verksamhetsutveckling ansvarar för den slutliga prioriteringen. RSIT organiseras och bemannas för att möjliggöra leverans av kvalitetssäkrade tjänster. 9 Portföljstyrning, se Ordlistan i Bilaga C. Sid 17

19 5.4 Tjänsteleverans RSIT:s verksamhet baserar sig på en leverans av tjänster och tillhörande tjänstebaserad affärsmodell inklusive debiteringsmodell Målbild Tjänsteleverans Region Skånes gemensamma IT-tjänster ska vara specificerade i en tjänstekatalog vara skalbara, flexibla och tillgängliga på ett kostnadseffektivt och säkert sätt innebära förutsägbara IT-kostnader underlätta organisationsutveckling möjliggöra ökad samverkan internt och med andra parter Modell för erbjudande av IT-tjänster Verksamhetstjänst Med Verksamhetstjänst menas de IT-tjänster som erbjuds kunder i verksamheten i form av applikations- eller arbetsplatstjänster. Verksamhetstjänsterna beskrivs i den samlade tjänstekatalogen. De är skalbara och debiteras efter det antal som avropas från beställningsportalen. För alla verksamhetstjänster finns avtalade servicenivåer. Exempel på verksamhetstjänster är PC-arbetsplats, journaldokumentation och tidbokning till vårdgivare på Internet Tjänstekomponent Tjänstekomponenter är grundläggande infrastrukturtjänster, som ingår som tjänstekomponent i en Verksamhetstjänst, alternativt också kan vara en egen verksamhetstjänst. Tjänstekomponenter beskrivs i tjänstekatalogen, men framgår inte i beställningsportalen. Exempel på tjänstekomponenter är hantering av virusskydd, lagring och nätverkskommunikation Ställningstaganden för tjänsteleverans Ställningstagande Orsak Konsekvens IT-utveckling i Region Skåne ska vara behovsstyrd och verksamhetsnära. För att möta kundens behov och understödja verksamhetens processer och dess utveckling. Utvecklingen av IT-tjänster förutsätter ett i verksamheten samordnat och koordinerat behov genom en regiongemensam process för verksamhets- 10 Jfr Bilaga A1: Definition av teknologi. Sid 18

20 utveckling. Etablerade forum för samverkan mellan kunden och RSIT. Alla IT-tjänster ska ha regiongemensamma SLA (Service Level Agreements). För att skapa en enhetlig och kostnadseffektiv leverans av ITtjänster, och kunna styra säkerhet och tillgänglighet. En centraliserad uppföljning och styrning av IT-verksamheten där tillgänglighet för tjänster kan övervakas, mätas och garanteras. Paketerade tjänster beskrivs i RSIT:s tjänstekatalog och avropas/beställs via RSIT:s beställningsportal för regiongemensamma IT-tjänster. För att synliggöra tjänsteerbjudanden, och effektivisera rutiner, beställning, debitering och hantering av resurser. All leverans tjänstefieras, paketeras och beskrivs med tillhörande pris och SLA i en tjänstekatalog. Tjänster som ej ingår i ordinarie tjänsteutbud kommer att behandlas enligt särskild avvikandeprocess och endast godkännas där nyttan uppväger avvikelsen från standard. RSIT är exklusiv leverantör av IT-tjänster till Region Skånes verksamhet. För att säkerställa kostnadseffektivitet och kvalitet genom samordning och konsolidering. Avtal om leverans av IT tecknas mellan leverantör och RSIT. Inga avtal tecknas direkt mellan kund och extern leverantör. RSIT ska säkerställa en inriktning mot leverans av miljösmart (grön) IT. För att bidra till att nå Region Skånes miljömål, bl a genom sänkta energikostnader. Integrera energi- och miljöbedömning i ITupphandling Ställningstaganden för konkurrensutsättning/sourcing Ställningstagande Orsak Konsekvens RSIT ska kontinuerligt pröva om det operativa utförandet av en tjänst hanteras på mest optimala sätt sett ur strategisk, taktisk och operativt perspektiv. För att leverera IT-stöd på bästa sätt ur kvalitets- och kostnadseffektiva aspekter. God beställarkompetens säkras i RSIT på strategisk/taktisk nivå. RSIT bemannas och organiseras så att konkurrensutsättning möjliggörs. En sourcingstrategi etableras. IT-tjänster ska vara väl definierade avseende ingående resurser. Sid 19

21 6.0 IT-arkitektur 6.1 IT-arkitekturen idag Applikationer Floran av applikationer i Region Skåne är omfattande. Merparten av alla applikationer har anskaffats lokalt och är lokalt implementerade. Detta har inneburit att samma funktionalitet har olika lösningar. Även då en och samma applikation används inom flera delar av verksamheten, anpassas den ibland lokalt och kan därför betraktas som flera olika applikationer. Samma information återfinns på olika sätt i olika system, som följd av dubbelregistrering Infrastruktur Datormiljön i Region Skåne är distribuerad. Den var ursprungligen centraliserad till en stordatormiljö med terminaler som med tiden kompletterats med lokala minidatorer och PC-nät, för att efterhand kopplats samman till ett gemensamt nätverk, SkåNet. Infrastrukturen består av WAN (stamnät), spridningsnät, och LAN (lokala nät). Sedan 2004 har Region Skåne arbetat med att konsolidera och standardisera leverans av infrastruktur, vilket bland annat medfört att antal serverhallar och PC-leverantörer har minskat Säkerhet Region Skåne har idag ett starkt skalskydd i form av centraliserade brandväggsfunktioner för att möjliggöra en säker transport och anslutning mellan det interna företagsnätet och Internet, det nationella hälso- och sjukvårdsnätet Sjunet, samt Universitetsnätet. Krav på informationssäkerhet styrs av verksamhetens innehåll och gällande lagar. Inom Region Skåne finns ett antal styrande dokument för tillämpning av informationssäkerhet Ingår i Region Skånes ramverk för IT-utveckling (RRR). Sid 20

IT-strategi REGION SKÅNE 2009-2013 Kort om IT-strategin och hur IT ska stödja Region Skånes uppdrag

IT-strategi REGION SKÅNE 2009-2013 Kort om IT-strategin och hur IT ska stödja Region Skånes uppdrag IT-strategi REGION SKÅNE 2009-2013 Kort om IT-strategin och hur IT ska stödja Region Skånes uppdrag Kortversion Version 1.0, dec 2008 Sammanfattning Visionen och strategin för Region Skånes IT-verksamhet,

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012

Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Göteborgs universitets IT-strategiska plan 2010 2012 Förord Våren 2009 påbörjades arbetet med att ta fram en it-strategisk plan för Göteborgs universitet. Syftet med en sådan plan är att den ska vägleda

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning

Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Teknisk infrastruktur för nationell IT-strategi för vård och omsorg samt kommunal e-förvaltning Presentation målbild, syfte och omfattning Sara Meunier Kurt Helenelund Version PA2 Svenska Kommunförbundet

Läs mer

4. Inriktning och övergripande mål

4. Inriktning och övergripande mål Lednings- och verksamhetsstöd IT-policy Bilaga 2 LS 14/06 HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Ante Grubbström 2005-12-19 IT-policy för samtliga verksamheter i Landstinget Sörmland 1. Definition Med IT informationsteknologi

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Övergripande granskning av ITverksamheten

Övergripande granskning av ITverksamheten Övergripande granskning av ITverksamheten Februari 2006 (1) 1. Inledning PricewaterhouseCoopers (PwC) har på uppdrag av kommunrevisionen i Borås Stad genomfört en övergripande granskning av Borås Stads

Läs mer

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case

Västerås stad. IT-verksamhet i förändring. Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås stad IT-verksamhet i förändring Att använda Best Practice och standards för att få ordning och reda ett verkligt case Västerås s stad har ett starkt behov av att producera ett växande utbud av

Läs mer

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun

Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs

Läs mer

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan

Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Nätverk 1 Föreläsare Christer Haglund, Sveriges Kommuner och Landsting Inriktning och mål för kommunernas IT-samverkan Verksamhet Ökat erfarenhetsutbyte

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ

Region Skåne. Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Region Skåne Upphandling24 - Maj 2012 MALMÖ Agenda Region Skånes Sourcingstrategi Konkurrenspräglad dialog (KPD) 2009-06-09 fattade Regionstyrelsen beslut om att outsourca större delen av den operativa

Läs mer

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå

Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå Den Nationella IT-strategin då vården flyttar ut ur sjukhusen Ann Hedberg Balkå ann.hedberg.balka@skl.se 1 Nationella IT-strategin för vård och omsorg Startpunkten Dagmaröverenskommelsen hösten 2004 Nationell

Läs mer

Karlstads kommuns IT-verksamhet

Karlstads kommuns IT-verksamhet 2014-01-30 Karlstads kommuns IT-verksamhet RESURSSTYRNING Mats Jensen Gruppchef Förvaltning IT +4670-6215470 mats.jensen@karlstad.se ISO/IEC 20000 Certifierad KARLSTADS KOMMUN 87 000 invånare Värmland

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2011-10-19, 125 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1... 2 1.2 E-vision... 2 1.3 Informationssäkerhetspolicy... 2 2 Styrande principer... 2 2.1 Fokusera

Läs mer

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Kommunerna är på e! Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Kommunerna är på e! Bengt Svenson IT-strateg Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se Offentliga Rummet Västerås 080603 1 Meny e-förvaltningsmätning

Läs mer

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten

Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten 1(7) 2004-03-19 Handläggare, titel, telefon Roger Eriksson, Teknisk IT-strateg, 011-151391 Peter Andersson, IT-strateg, 011 15 11 39 Övergripande riktlinjer för IS/IT-verksamheten Inledning De i Program

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) YZ 2 ANVISNINGAR FÖR IT-VERKSAMHETEN I LOMMA KOMMUN 1. SYFTE OCH STYRDOKUMENT 1.1 Syfte Syftet med Anvisningar för Lomma kommuns IT-verksamhet är att säkerställa att IT stödjer

Läs mer

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten?

Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg. Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Nationell Handlingsplan för IT i Vård och Omsorg Informationsförsörjning för en god patientvård? Hur knyta ihop EPJ och patientöversikten? Hels IT 26 september 2007 Gösta Malmer 1 Disposition Vård och

Läs mer

System- och objektförvaltning - roller

System- och objektförvaltning - roller System- och objektförvaltning - roller Landstingsdirektörens stab Version A 2010-01-25 Innehållsförteckning A. Objektförvaltning - roller enligt pm3... 3 Budgetnivå... 4 Beslutsnivå... 5 Roller på operativ

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Försäkringskassans IT-strategi

Försäkringskassans IT-strategi 1 (7) Försäkringskassans IT-strategi 1 Sammanfattning Försäkringskassan är en IT intensiv myndighet. Att styra och leda IT verksamheten är därför viktigt för den dagliga verksamheten men IT är även en

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ETT fönster mot informationen visionen tar form

ETT fönster mot informationen visionen tar form Det pågår 2006 ETT fönster mot informationen visionen tar form IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice PÅ GÅNG UNDER 2006 Patientnyttan

Läs mer

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete

Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Riktlinjer Dnr 149/2016 Riktlinjer för Grästorps kommuns strategiska IT-arbete Fastställd av Kommunstyrelsen 2016-08-31, 159. Uppdateras före 2017-08-31. Innehållsförteckning 1 Inledning och nuläge...

Läs mer

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR

PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR PROJEKTPLAN, ETAPP 1 FÖR INSATSOMRÅDE 3 - TEKNISK INFRASTRUKTUR En del av aktionsprogrammet för Kommunal ITsamverkan i vård och omsorg, 20081001-20111231 1 Aktiviteter 2009-2010 1. Kommuners och landstings

Läs mer

IT-strategi Laholms kommun

IT-strategi Laholms kommun IT-strategi Laholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-29 6. 2 (7) Innehållsförteckning Bakgrund...3 Syfte...3 IT- strategins målbild...3 Satsning på IT...3 Effektivt resursanvändande...4 Demokrati...4

Läs mer

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262

IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE

Läs mer

Riktlinjer för IT-utveckling

Riktlinjer för IT-utveckling Riktlinjer för IT-utveckling Fastställd 2017-02-07 av Bo Renman Tyresö kommun / 2017-02-07 2 (7) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 IT-system... 3 1.3 Strategi... 3 1.4 Styrande dokument...

Läs mer

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Regeringens mål för IT-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Sida 1/5 Digital strategi Bakgrund Digitalisering är en ständigt pågående utveckling som hela tiden ställer nya krav på infrastruktur, tekniska lösningar i form av verktyg och system och arbetssätt. Digitala

Läs mer

Översyn av IT-verksamheten

Översyn av IT-verksamheten www.pwc.com/se Mjölby kommun Översyn av IT-verksamheten April 2011 Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte 2. Metod 3. Genomförande 4. Revisionsfrågor - sammanfattning 5. Detaljerad analys - observationer

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157

Beslutad av kommunfullmäktige , 2016KS/0157 Digital agenda 2020 1 (12) Förord Den digitala agendan för Värmdö har arbetats fram med delaktighet av företrädare från samtliga verksamheter i kommunen. Arbetet har letts av Kommuniktions- och IT-avdelningen

Läs mer

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7)

Varför IT-strategi. Mål och värderingar. IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN. FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 10 1 (7) IT-STRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2005-09-26, 55 Varför IT-strategi. Syftet med denna IT-strategi är att åstadkomma en förflyttning av fokus

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Tjänster för elektronisk identifiering och signering

Tjänster för elektronisk identifiering och signering Bg eid Gateway och Bg PKI Services Tjänster för elektronisk identifiering och signering En elektronisk ID-handling är förutsättningen för säker och effektiv nätkommunikation. I takt med att tjänster blir

Läs mer

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice

ETT fönster mot informationen. IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice ETT fönster mot informationen IT-strategi som frigör resurser för ökad vårdkvalitet, effektivare regionorganisation och bättre medborgarservice Öve vårdg Vårdresurser kan användas bättre Hälso- och sjukvården

Läs mer

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg

2009-06-11 SIDAN 1. Stockholms stad. Nationell IT-strategi för. Tillämpning för. vård och omsorg 2009-06-11 SIDAN 1 Nationell IT-strategi för vård och omsorg Tillämpning för Stockholms stad BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR 2009-06-11 SIDAN 2 Bakgrund Hösten 2006 beslutades att en beställarfunktion skulle

Läs mer

Visionen om en Tjänstekatalog

Visionen om en Tjänstekatalog Visionen om en Tjänstekatalog Varför ska vi införa tjänster? Copyright BiTA Service Management/Rolf Norrman 1 IT:s värde för verksamheten tydliggörs i verksamhetens egna termer Organisationens kundfokus

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Strategi för digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte... 3 2. Tillämpning... 3 3. Definition... 4 3.1 Beroenden till andra processer... 4 4. Nuläge... 4 5. Vision och mål...

Läs mer

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015

It inom Polisen. Nationell it-strategi 2010/2015 It inom Polisen Nationell it-strategi 2010/2015 1010101 1010101 1010101 1010101 2010 2015 En it-strategi för att lösa och förebygga fler brott Med ett förnyat och effektivare it-stöd kan Polisen lösa och

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Video- och distansmöte Handlingsplan

Video- och distansmöte Handlingsplan 1 (7) Video- och distansmöte Handlingsplan 2013-2018 Utveckling av vård på distans, videobaserade tjänster och tjänsten Video- och distansmöte 2 (7) Innehåll 1 Syftet med handlingsplanen... 4 2 Övergripande

Läs mer

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05

IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och

Läs mer

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014

Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Policy och riktlinjer för E-förvaltning och IT-användning inom Falköpings kommun 2012 2014 Ledning och styrning av IT i kommunen Kommunen har sedan många år en central IT-avdelning med ansvar för drift

Läs mer

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin

Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg. Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin Nationellt samordnad IT-användning i kommunal vård och omsorg Lägesrapport, kommunerna, nationella IT- strategin 1 Syftet med uppdraget Förankring av den nationella IT-strategin Framtagning av en handlingsplan

Läs mer

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet

Inkoppling av annan huvudman för användning av Region Skånes nätverk - RSnet Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-29 Dnr: Dokumentförvaltare: Lars Jonsson, Johan Åbrandt Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: Fastställd Dokumentid: Inkoppling av annan huvudman

Läs mer

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad

Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Software Asset Management (SAM) Licenshantering i Göteborgs Stad Vad är SAM? Software Asset Management beskriver alla de krav på infrastruktur och processer som krävs för en effektiv förvaltning, kontroll

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

IT-policy inom Stockholms läns landsting

IT-policy inom Stockholms läns landsting LS 1109-1224 IT-policy inom Stockholms läns landsting 2011-10-18 Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 2 (8) Innehållsförteckning Innehåll Syfte...3 Omfattning...3 Intressenter...3 Medborgarna...

Läs mer

Nationell geodatastrategi

Nationell geodatastrategi Nationell geodatastrategi Vetenskapsrådet den 17 januari Ewa Rannestig Lantmäteriet Geodataråd Regeringen har tillsatt Geodatarådet för att bereda frågor som rör Lantmäteriverkets samordnande roll. Rådet

Läs mer

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring

Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet. ehälsa nytta och näring Sammanfattning av rapport 2011/12:RFR5 Näringsutskottet ehälsa nytta och näring ehälsa nytta och näring Förord I Sverige finns goda förutsättningar att förbättra vården och omsorgen med hjälp av moderna

Läs mer

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg

Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Beställarfunktionen för nationell IT i vård och omsorg Uppdrag och arbetsformer Lars Jerlvall 1 Disposition IT-strategin - vision och insatsområden Beställarfunktionens övergripande uppdrag, organisation

Läs mer

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård.

Time Care Hälso- och sjukvårds Suite. En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite Time Care Hälso- och sjukvårds Suite En intelligent bemanningslösning för effektiv resursanvändning och god vård. Time Care Hälso- och sjukvårds Suite erbjuder långsiktiga

Läs mer

Styrande dokument inom IT-området

Styrande dokument inom IT-området SID 1 (6) Bilaga 6a Styrande dokument inom IT-området Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22

Läs mer

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad

Dagen e. Mats Östling, Bengt Svenson. Sveriges Kommuner och Landsting. IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Dagen e Mats Östling, Bengt Svenson IT-strateger Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 08-4527430 bengt.svenson@skl.se 08-4527436 mats.ostling@skl.se Eslöv 080118

Läs mer

Regionalt program för ehälsa

Regionalt program för ehälsa Regionalt program för ehälsa April 2010 Margareta Hansson Ulrika Landström 1. Bakgrund IT i vården är en viktig fråga. Med en genomtänkt strategi kan vården och omsorgen bli bättre på att hantera stora

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser

IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Revisionsrapport IT-säkerhet Externt och internt intrångstest samt granskning av IT-säkerhetsprocesser Landstinget i Jönköpings län Kerem Kocaer Johan Elmerhag Jean Odgaard September 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård

VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård VIFO-kartan Verksamhetens Informations- och Funktionalitets-Områden för vård och omsorg med fokus på hälso- och sjukvård Dokumentation för överlämning till Socialstyrelsen 2012-12-31 2 Syfte med VIFO-kartan

Läs mer

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita.

Sweden ICT Week. Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT. Anita Myrberg BiTA Service Management. www.bita. Sweden ICT Week Avtala IT och möjliggör en god relation mellan verksamheten och IT Anita Myrberg BiTA Service Management Agenda Service Management och ITIL Varför avtala IT-tjänster Relationen verksamhet

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

Riktlinjer för stadens arbetssätt,

Riktlinjer för stadens arbetssätt, Riktlinjer för stadens arbetssätt, metoder och verksamhetsarkitektur inom it-området tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Stadens arkitekturramverk...

Läs mer

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola

Strategi för IT i skolan. Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Strategi för IT i skolan Ett av stadens viktigaste framtidsdokument för förskola och skola Informationstekniken kommer kanske inte att rädda mänskligheten...men den är ett kraftfullt verktyg. Människor

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen.

IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. IT-strategin för vård och omsorg i landstingen. Seminarium 3:2 Föreläsare Lars Jervall, IT-direktör Landstinget,Östergötland och IT-strateg Beställarfunktionen Nationell IT, SKL lars.jerlvall@lio.se IT-strategin

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: /

Bilaga 3 Säkerhet Dnr: / stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1 Inledning 3 2 Krav på säkerhetsarbete

Läs mer

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport.

PM 2009-01-21. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Johan Haesert KS 2008/0177. Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport. 1(5) KS 2008/0177 Översyn av IT- och telefonidrift - lägesrapport Bakgrund Under det gångna året har inträffat ett antal driftstopp inom IT och telefoni som fått allvarliga konsekvenser genom att för verksamheten

Läs mer

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet

Nationell ehälsa. Lena Furmark Politiskt sakkunnig. Socialdepartementet. Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj Socialdepartementet Nationell ehälsa Lena Furmark Politiskt sakkunnig Frukostseminarium Dagens Medicin 18 maj 2011 Framtidens invånare och patient En invånare som har tillgång till sin egen vårdinformation och därmed möjlighet

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: PROJEKTBESKRIVNING... 1 Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 Prel Utgåva (1)9 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning Dokumentbeskrivning: Underlag för beslut om stimulansmedel Mobilitet Mobila tjänster Utfärdat

Läs mer

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation.

Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Huddinge kommun - första godkända utfärdare med kvalitetsmärket Svensk e- legitimation. Kommunens vision Huddinge ska vara en av de tre mest populära kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka

Läs mer

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting

Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning 1 (9) Strategi för arbete med IT-frågor och ehälsa inom Stockholms läns landsting Beslutad av landstingsfullmäktige 2012-03-20 Målet för strategi för arbete med IT-frågor

Läs mer

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur

Business Model Transformation. Banbrytande affärsmodeller genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Banbrytande genom transformation av affärsarkitektur Business Model Transformation Vår grundläggande metod för affärsutveckling och transformation av verksamheter kallar vi

Läs mer

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015

VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 Datum Diarienummer 2013-03-13 159-2013-542 VETENSKAPSRÅDETS IT-STRATEGI 2013-2015 1 (7) 1 INLEDNING Vetenskapsrådets behov och beroende av it växer för varje år och ställer allt högre krav på myndighetens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen

Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Verksamhetsplan 2011 Förvaltningen Fastställd av förvaltningschef 2011-05-25 1 INNEHÅLL Bakgrund 3 Strategiska frågor för högskolan 3 Verksamhetsidé 3 Mål 4 Aktiviteter 6 2 Högskolans förvaltning Bakgrund

Läs mer

IT-strategi Bollebygds kommun

IT-strategi Bollebygds kommun Styrdokument 1 (5) 2015-03-16 Fastställd: KF 2015-04-23 x Gäller för: samtliga nämnder och verksamheter Dokumentansvarig: Ekonomichef Reviderad: Dnr : KS2015/78 IT-strategi Bollebygds kommun Postadress

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun

Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen. Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Från splittrad IT-miljö till driv i digitaliseringen Offentliga rummet 2017 Catrin Ditz, CIO Uppsala kommun Innehållsdeklaration Catrin Ditz arbetar som CIO i Uppsala kommun och har fått utmärkelsen årets

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

IT-verksamheten, organisation och styrning

IT-verksamheten, organisation och styrning IT-verksamheten, organisation och styrning KPMG Örebro 27 februari 2007 Antal sidor 12 Innehåll 1. Inledning 1 2. Syfte 1 3. Metod 1 4. Sammanfattning 2 5. IT-verksamhet, organisation och ansvar 3 5.1.1

Läs mer

Verksamhetsutveckling med IT som stöd

Verksamhetsutveckling med IT som stöd Verksamhetsutveckling med IT som stöd kortversion av KARLSTADS KOMMUNs it-policy 1 WWW Kommunfullmäktige har tagit beslut om Karlstads kommuns it-policy Verksamhetsutveckling med it som stöd. Den ska vara

Läs mer