IT-STRATEGI REGION SKÅNE VERSION 1.0. Datum version 1.0

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-STRATEGI REGION SKÅNE 2009-2013 VERSION 1.0. Datum 2009-03-23 version 1.0"

Transkript

1 IT-STRATEGI REGION SKÅNE VERSION 1.0 Datum version 1.0

2 Datum version 1.0 Innehåll 1.0 SAMMANFATTNING INLEDNING AVGRÄNSNINGAR SYFTE MED IT-STRATEGIN MÅL MED IT-STRATEGIN MÅLGRUPP FÖR IT-STRATEGIN IT I REGION SKÅNE, UTGÅNGSLÄGE REGION SKÅNES STRATEGISKA INRIKTNING REGION SKÅNES VISION TRENDER SOM PÅVERKAR REGION SKÅNE KRAV PÅ REGION SKÅNES VERKSAMHET RSIT:S STRATEGISKA INRIKTNING VISION VERKSAMHETSIDÉ VÄRDEN IT-TRENDER HUR IT MÖTER REGION SKÅNES BEHOV ÖVERSIKT ÖVERGRIPANDE STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR RSIT LEVERANS AV IT ANSVARSOMRÅDE MÅLBILD ORGANISATION STÄLLNINGSTAGANDE FÖR ORGANISATION TJÄNSTELEVERANS IT-ARKITEKTUR IT-ARKITEKTUREN IDAG STÄLLNINGSTAGANDEN FÖR IT-ARKITEKTUR STÄLLNINGSTAGANDEN GENERELLT ARKITEKTUR STYRDOKUMENT KOPPLADE TILL IT-STRATEGIN BILAGOR... 28

3 Revisionshistorik Datum Version Författare Kommentar Helena Svedberg Slutreviderad och godkänd Sid 2

4 1.0 Sammanfattning Visionen och strategin för Region Skånes IT-verksamhet, RSIT, baseras på Region Skånes strategiska plattform Bättre liv i Skåne, där Skånsk livskraft utgör en betydande del. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg ger vägledning i Region Skånes förändringsarbete inom vård- och hälsaområdet. IT är en stödverksamhet, som arbetar med teknik, utveckling och leverans av IT-tjänster för att möta de behov av IT-stöd som uppstår i verksamheten. RSIT förutsätter därmed att kundens behov samordnas och definieras innehållsmässigt inom ramen för Region Skånes verksamhetsutveckling, med stöd av IT-verksamheten. RSIT:s verksamhetsidé är att möta kundens behov genom effektiva, flexibla och standardiserade IT-tjänster, till skalbara och transparenta kostnader. Detta nås genom att hantera kundens behov och krav, tillhandahålla lösningar, drift och support, samt leda och styra IT-verksamheten. RSIT ska utifrån etablerade styrmodeller möjliggöra en effektiv styrning av såväl IT-utvecklingen i nära samarbete med kunden, som kontroll av RSIT:s egen verksamhet. Konsolidering, standardisering och centralisering är generella styrprinciper för RSIT, i linje med Region Skånes förnyelseprogram. RSIT ska underlätta och främja samverkan och gränsöverskridande verksamhet genom att erbjuda resurseffektiva, koordinerade och verksamhetsstödjande IT-stöd. Samtidigt ska varaktiga kostnadsbesparingar åstadkommas. RSIT ska tillämpa en tjänstebaserad affärsmodell inklusive debiteringsmodell. IT-arkitekturen ska stödja Region Skånes mål och verksamhet med hänsyn till nationell samverkan, och inriktas mot en tjänsteorienterad arkitektur. IT-strategin är styrande för RSIT och anger uppdrag, syfte och inriktning samt sätter ramarna för hur Region Skåne ska realisera IT-verksamhetens fulla potential. IT-strategin ska för kunden visa hur RSIT levererar IT, för ledningen visa hur RSIT stödjer arbetet med att nå målen i den strategiska plattformen, samt för medarbetare och samarbetspartners till RSIT utgöra en ledstång i arbetet för att tillgodose intressenternas behov och förväntningar. Kopplat till IT-strategin finns den strategiska handlingsplanen för IT, som syftar till att förverkliga IT-strategin. Handlingsplanen revideras och kvalitetssäkras årligen, och omfattar huvudaktiviteter som utgör grund för det fortsatta utvecklings- och konsolideringsarbetet för Region Skånes IT-verksamhet. Sid 3

5 2.0 Inledning Detta dokument utgör strategin för IT-verksamheten i Region Skåne. Det är styrande för Region Skånes IT-arbete och beslutad av Chefen för Region Skånes IT-förvaltning Strategin tar utgångspunkt i att IT-verksamheten i Region Skåne styrs i en samlad ITorganisation, RSIT. 2.1 Avgränsningar IT-strategin beskriver perioden IT-strategins femåriga inriktning kvalitetssäkras och säkerställs årligen. IT-strategin omfattar IT-verksamheten i Region Skånes totala verksamhet 1. För beskrivning och definition av Region Skånes IT-verksamhet inklusive avgränsningar för verksamhet och verksamhetsutveckling, IT-verksamhet, respektive medicinteknisk verksamhet, se Bilaga A. 2.2 Syfte med IT-strategin IT-strategin ska för kunden visa hur RSIT levererar IT som motsvarar behov och nytta för ledningen visa hur RSIT, som en del av Region Skåne, stödjer arbetet med att nå målen i den strategiska plattformen för medarbetare och samarbetspartners till RSIT utgöra en ledstång i arbetet för att tillgodose interna, regionala och nationella intressenternas behov och förväntningar. IT-strategin anger uppdrag för RSIT, syfte och inriktning samt sätter ramarna för att uppnå detta. Den stöder gällande affärsstrategier och möjliggör nya, är förankrad i grundläggande värderingar och principer samt balanserar visionärt tänkande med konkret nytta för kunden. Förutsättning och drivkraft för IT-strategin är Region Skånes nuvarande uppdrag, men IT-strategin ska löpande revideras för att stödja kommande uppdrag. IT-strategin är en del av det som krävs för att Region Skåne ska kunna leverera sitt uppdrag. 1 Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården i Skåne. Region Skåne har dessutom på försök ansvaret för utvecklingen av näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige. Sid 4

6 IT-strategin utgör ett övergripande ramverk för att styra IT-verksamheten i alla dess delar. IT-strategin har företräde framför tidigare styrande dokument för IT-verksamheten i Region Skåne Mål med IT-strategin Med en tydligt uttalad och väl implementerad IT-strategi ska Region Skåne realisera och nyttja IT-verksamhetens fulla potential. 2.4 Målgrupp för IT-strategin IT-strategins målgrupper motsvarar IT-verksamhetens huvudintressenter kund, medarbetare och ledning samt RSIT:s samarbetspartners i form av nationella offentliga aktörer samt marknadsaktörer. IT-strategin ska därför kommuniceras på målgruppsanpassat sätt i RSIT:s kontakter med berörda intressenter. 2.5 IT i Region Skåne, utgångsläge I samband med beslutet i IT-omstruktureringsprojektet NyIT i mars 2005, skapades regiongemensamma styrprinciper för IT. Dessa styrprinciper ska aktivt stödja genomförandet av Skånsk Livskraft. Detta görs genom att fokusera på verksamhetsnytta och kostnadseffektivitet, och utifrån ett koncernperspektiv och med en tjänstebaserad affärsmodell skapa förutsättningar för regiongemensamma informationsflöden. En IT-utvecklingsfunktion inrättades och fem lokala IT-enheter slogs ihop till en gemensam intern IT-funktion för leverans av infrastrukturtjänster. Telefonin outsourcades. Under hösten 2006 gjordes en intern uppföljning av NyIT vilken resulterade i att det hösten 2007 gjordes två olika granskningar av IT-verksamheten i Region Skåne en intern granskning av IT-förvaltningen och en granskning av hela IT-området genomförd av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Slutsatserna av dessa granskningar visade på en otydlighet i styrmodell, liksom i ansvarsoch rollfördelning för IT-verksamheten, vilket skapat stort missnöje med leveranser, effektivitet och service, samt med sättet att ta beslut och hur prioriteringar av projekt handlagts. I samband med tillträdandet av en ny regiondirektör i oktober 2007, startades en genomlysning av Region Skånes hela verksamhet. Syftet var att åstadkomma betydande besparingar på kort sikt, och långsiktigt ekonomiskt hållbara strukturer. Genomlysningen bekräftade behovet av förändringar i Region Skåne. Ett förnyelseprogram startades i december 2007, med övergripande mål att nå högre kvalitet och en starkare ekonomi. Ett av de förnyelseprojekt som startades var Förnyelse av IT-verksamheten. Projektet gavs, under IT-direktörens ansvar, uppdraget att utvärdera Region Skånes IT-organisation och rekommendera framtida lösningar. 2 Rangordning styrande dokument för IT-verksamheten, se Bilaga B. Sid 5

7 2008 inleddes därmed ett omtag i ambitionen att åstadkomma en effektivisering av IT-verksamheten genom standardisering, konsolidering och centralisering Nationell IT-strategi för vård- och hälsaområdet Den nationella IT-strategin för vård och omsorg 3 innehåller ett gemensamt förhållningssätt till hur IT ska användas för att vård- och omsorgssektorn ska kunna möta framtida utmaningar. Den nationella IT-strategin ska fungera som ett stöd för verksamhetsutveckling på lokal och regional nivå, och därmed underlätta huvudmännens eget arbete. En utgångspunkt för insatserna i den nationella strategin är att IT är ett av de viktigaste verktygen för att förnya och utveckla vård- och omsorgsverksamheterna. Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet kan kraftigt förbättras genom användning av olika former av ITstöd. Ett strategiskt verksamhetsperspektiv på IT-användningen innebär i första hand att: stärka medborgarnas och patienternas ställning och inflytande ge vård oberoende av verksamhetsmässiga och administrativa gränser och geografi ge vårdpersonal användarvänliga kvalitets- och kompetenshöjande arbetsredskap sträva efter god resurshushållning och ekonomisk effektivitet i verksamheten ge goda förutsättningar för IT-användningen i vården. Den nationella IT-strategin för vård och omsorg ger vägledning i förändringsarbetet i Region Skåne, samt sätter in åtgärderna i ett större perspektiv. Exempel är standards för säkerhetslösningar, nationella vårdtjänster på Internet och inriktningen mot en tjänsteorienterad arkitektur Regionalt perspektiv RSIT deltar aktivt i det regionala arbetet för att i samverkan med de skånska kommunerna utveckla effektiva lösningar inom gemensamma intresseområden. 3 Nationell IT-strategi för vård och omsorg, Skr. 2005/06:139. Socialdepartementet, mars Sid 6

8 3.0 Region Skånes strategiska inriktning Visionen och strategin för RSIT baseras på Region Skånes strategiska plattform 4, där Skånsk livskraft utgör en betydande del. Skånsk Livskraft innebär att tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans skall bidra till ett livskraftigt Skåne och fungera som en tillväxtmotor i Sverige och Öresundsregionen. Skåne ska vara en dynamisk gränsregion med hög livskvalitet som kan attrahera människor i alla åldrar, som främjar mångfalden socialt och miljömässigt samt tar vara på och stimulerar hela regionens utveckling. Skånsk Livskraft vård och hälsa ligger till grund för vidareutveckling av den skånska hälso- och sjukvården. Utvecklingsprogrammet Skånsk Livskraft är ett politiskt målinriktat arbete och ett förhållningssätt till förändring 5. Den bärande idén är att hela regionens samlade sjukvårdsresurser ska fungera som ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem. Region Skånes hälso- och sjukvårdsarbete baseras på Socialstyrelsens definition God Vård Region Skånes vision Region Skåne bidrar till ett livskraftigt Skåne Bättre liv i Skåne Region Skånes strategiska mål Intressentperspektiv Region Skåne använder skattemedlen optimalt och erbjuder trygga och effektiva tjänster och service av hög kvalitet. Region Skåne medverkar till att utveckla Skåne till en attraktiv och konkurrenskraftig region. Ekonomiperspektiv Region Skåne har en långsiktigt stark ekonomi. Verksamhetsperspektiv Region Skånes verksamhet är ändamålsenlig och kostnadseffektiv. Region Skånes verksamhet bidrar till tillväxt, attraktionskraft, bärkraft och balans. Medarbetarperspektiv Region Skånes chefer är engagerade ledare med verksamhet och resultat i fokus. Region Skånes medarbetare är stolta, motiverade och tar ansvar. 4 Bättre liv i Skåne, strategisk plattform för Region Skåne 5 Se vidare Socialstyrelsen, God Vård. Se definition i Bilaga C. Sid 7

9 3.2 Trender som påverkar Region Skåne Trender och förhållanden i omvärlden som kommer att påverka och driva utvecklingen av Region Skånes verksamhet: Kundens inflytande Ökat patientinflytande, t ex Hälsoval Skåne 24-timmarsmyndigheten som innebär ökad tillgänglighet Ökad samverkan Vården på webben och 1177 nationell vårdinformationsresurs på Internet Sömlösa vårdprocesser med andra vårdgivare Infrastrukturplanering/kollektivtrafikavtal över länsgränser Regionala och nationella tillväxt- och utvecklingsprogram Patientdatalagen Gränsöverskridande verksamhet Regionbildning Öresundsregionalisering Nationalisering Internationalisering (EU) Miljö och klimat Miljöfokus Klimatmål Demografi Kompetens- och resursbrist Generationsväxling 3.3 Krav på Region Skånes verksamhet För att arbeta enligt den strategiska inriktningen och nå de strategiska målen avser Region Skåne att: utveckla och implementera en ny grundstruktur för hälso- och sjukvården som ger en stabil grund för en långsiktig, hållbar och ekonomiskt rationell utveckling. Sid 8

10 vara en attraktiv arbetsgivare som säkrar tillgången till resurser och attraherar och utvecklar erforderlig kompetens i en tid där resurser och kompetenser är en bristvara.. ta en ledande roll och arbeta med öppenhet och samverkan mellan berörda parter i det regionala utvecklingsprogrammet Skånsk livskraft samt det regionala tillväxtprogrammet Gränsöverskridande tillväxt. Sid 9

11 4.0 RSIT:s strategiska inriktning 4.1 Vision Smartare IT för gränslös nytta. 4.2 Verksamhetsidé RSIT möter kundens behov genom effektiva, flexibla och standardiserade tjänster, till skalbara och transparenta kostnader Strategiska mål Kunden RSIT tillhandahåller kostnadseffektiva IT-tjänster, där leverans och utveckling styrs av kundernas behov och krav på tillgänglighet, funktionalitet och säkerhet. Ledningen RSIT är en konkurrenskraftig stöd- och servicefunktion som genom gemensamma lösningar ger maximal effekt. Nationellt RSIT deltar aktivt i det nationella arbetet för att utveckla effektiva lösningar för Region Skåne. Medarbetarna RSIT erbjuder personlig utveckling till kompetenta och stolta medarbetare som levererar nytta. 4.3 Värden RSIT är en kundorienterad och kompetent organisation där transparens och tydlighet bidrar till stort förtroende. RSIT skapar engagemang genom att involvera medarbetare, beställare och samarbetspartners i arbetet. Sid 10

12 4.4 IT-trender Trender i omvärlden som kommer att påverka och driva utvecklingen av IT för Region Skåne är: Konkurrensutsättning/sourcing Utifrån ett strategiskt perspektiv hantera leverans och utveckling av ITtjänster med hjälp av utvalda tjänsteleverantörer. Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) En tjänsteorienterad arkitektur baseras på ett objektorienterat tankesätt och innebär möjligheten att återanvända befintliga lösningar till nya ITtjänster, utifrån verksamhetens processer och informationssystem. Tjänsterna används som byggstenar i olika sammanhang och kombinationer efter behov. Enterprise Architecture (EA) EA avser ett övergripande ramverk som används för att likrikta och samordna ett företags informationsteknologi med anställda, verksamheter, processer och projekt. Grön IT Strategisk miljöfokusering på IT; såsom kraftförsörjning, kylning och IT-relaterad energiförbrukning, samt fokus på teknikens leverans av gröna resultat inom t ex upphandling, distansmöten och rutiner för IT-revision. Unified communications Integration av funktioner som vanligtvis utförs via telefonsamtal, röstmeddelanden och konferenssamtal med arbete som utförs på datorn i form av dokument och meddelanden. Mobilitet Teknologi som möjliggör åtkomst till information oberoende av geografi och tidpunkt från valfritt media. MIDS, medicintekniska informationsdatasystem Allt fler medicintekniska produkter kan integreras med patientadministrativa patientdatasystem. Gränsen mellan IT och medicinsk teknik suddas ut alltmer, och behovet av samverkan mellan dessa två områden ökar. Sid 11

13 4.5 Hur IT möter Region Skånes behov översikt Krav på Region Skånes verksamhet Utveckla och implementera en ny grundstruktur för hälso- och sjukvården som ger en stabil grund för en långsiktig, hållbar och ekonomiskt rationell utveckling. Vara en attraktiv arbetsgivare som säkrar tillgången till resurser och attraherar och utvecklar erforderlig kompetens i en tid där resurser och kompetenser är en bristvara. Ta en ledande roll och arbeta med öppenhet och samverkan mellan berörda parter i det regionala utvecklingsprogrammet Skånsk livskraft samt det regionala tillväxtprogrammet Gränsöverskridande tillväxt. Utmaningar för Region Skånes ur ett IT-perspektiv Underlätta och främja samverkan och gränsöverskridande verksamhet genom att utveckla och underhålla effektivt stöd för Genomföra kraftfulla och varaktiga kostnadsbesparingar och använda skattemedlen optimalt för att ge service av hög kvalitet. kommunikation och samverkan mellan olika intressenter och huvudmän sömlösa och sammanhållna processer utifrån kundens, medarbetarens, patientens och medborgarens koordinerade behov gemensam och tvärprofessionell informationsoch kunskapshantering arbete med gemensamma begrepp och termer. att tillgängliggöra korrekt och ändamålsenlig information. Möjliggöra egenutbildning för kund, medarbetare, patient och medborgare. Minimera påverkan på miljö och klimat. Säkra tillgång till rätt kompetens och resurser och vara en attraktiv arbetsgivare genom strategisk kompetenshantering att engagera och utveckla alla medarbetare att stödja ledarskapsutveckling. Ställningstaganden för RSIT Alla IT-tjänster ska vara gemensamma, och geografiskt och organisatoriskt oberoende. IT-tjänster levereras utifrån kundens koordinerade funktionskrav. Leverans sker enligt en tjänstebaserad affärsmodell med förutsägbara och skalbara kostnader. RSIT har fokus på standardisering, konsolidering och centralisering. Region Skånes IT-verksamhet (RSIT) ska etableras och utvecklas som en sammanhållen linjeorganisation vara en attraktiv arbetsgivare arbeta utifrån tydliga ramverk, processer och gränssnitt verka för optimal resurseffektivitet avseende ekonomiska, personella och miljömässiga aspekter på IT-verksamheten. RSIT ska vara en naturlig del i kundens utvecklings- och effektiviseringsarbete. Sid 12

14 4.6 Övergripande ställningstaganden för RSIT Ställningstaganden Orsak Konsekvens Alla IT-tjänster ska vara gemensamma, och geografiskt och organisatoriskt oberoende För att information ska vara tillgänglig för användare utifrån behov och behörigheter. Lokala IT-tjänster etableras som gemensamma, alternativt avvecklas. Ökat fokus på informationssäkerhet. IT-tjänster levereras utifrån kundens koordinerade funktionskrav. För att kostnadseffektivt tillhandahålla ett sammanhållet och optimalt IT-baserat verksamhetsstöd och därmed den nytta som stödjer Region Skånes totala uppdrag Kunden koordinerar funktionskrav på IT enligt en regiongemensam process för verksamhetsutveckling, och beställer funktion inte teknik. Leverans sker enligt en tjänstebaserad affärsmodell med förutsägbara och skalbara kostnader. För att säkerställa transparenta, skalbara och förutsägbara ITkostnader för verksamheten Kostnadskontroll. IT-tjänster erbjuds och beställs i en beställningsportal. IT-tjänsterna beskrivs i en tjänstekatalog med kostnad per tjänst och tillhörande servicenivåer. RSIT har fokus på standardisering, konsolidering och centralisering. RSIT ska vara en naturlig del i kundens utvecklings- och effektiviseringsarbete. RSIT ska etableras och utvecklas som en sammanhållen linjeorganisation. RSIT ska vara en attraktiv arbetsgivare. RSIT ska arbeta utifrån tydliga ramverk, processer och För att IT skall täcka verksamhetsbehoven och stödja koncernnyttan med gemensamma IT-tjänster och tillhandahålla en effektiv drift och förvaltning. För genuin verksamhetsförståelse i syfte att kunna ge optimal service och tillhandahålla ett sammanhållet och optimalt ITbaserat verksamhetsstöd. För att bistå med IT-kompetens. För att kostnadseffektivt leverera den nytta som stödjer Region Skånes totala uppdrag. För att långsiktigt säkerställa rätt kompetens och tillgång till personella resurser. För att leverera god kvalitet, kunna mäta och följa upp Processorienterat gemensamt arbetssätt. Verksamhetsbehov täcks med regiongemensamma lösningar. Välutvecklat samarbete kring att formulera verksamhetens behov av funktioner med en regiongemensam process för verksamhetsutveckling, som fungerar som en koordinerad beställarfunktion. All IT-verksamhet i Region Skåne centraliseras och ingår i RSIT. Detta medför att alla resurser som arbetar med ITrelaterade uppgifter 7 ingår i RSIT. RSIT arbetar aktivt med kompetensförsörjning, kompetensutveckling, ledar- och medarbetarskap. Trygghet och transparens för kunden och RSIT i överenskommelser om SLA, 7 Definition av IT-verksamheten i Region Skåne, se Bilaga A. Sid 13

15 gränssnitt. avtalade servicenivåer. utvärderingsformer, kostnadskontroll och uppföljning. Gemensamt ramverk för ITutveckling etableras. RSIT ska verka för optimal resurseffektivitet avseende ekonomiska, personella och miljömässiga aspekter på IT i Region Skåne. För att leverera smart IT till kunden på effektivast möjliga sätt, och uppfylla Region Skånes krav på ekonomiska och miljömässiga hänsyn i verksamheten. Kostnadskontroll med transparenta uppföljningsrutiner. Kompetenskartläggning och kompetensutveckling. Rutiner för miljörevision tas fram. Sid 14

16 5.0 Leverans av IT 5.1 Ansvarsområde RSIT:s uppgift är att: o Leverera paketerade tjänster genom att: Hantera kundens behov/krav/efterfrågan (Kund), Tillhandahålla lösningar (Utveckling), Tillse att det finns drift och support (Leverans), samt Leda och styra Region Skånes IT-verksamhet. Fig; Schematisk bild över IT-verksamhetens uppgift RSIT styr och hanterar all IT-verksamhet i Region Skåne. RSIT är huvudansvarig för IT-tjänster och tillhandahåller konkurrenskraftiga tjänster med både interna och externa utförare till både interna och externa parter. Ledningen för RSIT styr, med tillhörande mandat och medel, utveckling, drift och förvaltning av IT-stöd, enligt av Region Skånes verksamheter koordinerade funktionella krav och prioriteringar. Sid 15

17 5.2 Målbild organisation RSIT är en sammanhållen linjeorganisation, som arbetar för att optimalt stödja Region Skånes uppdrag och bidra till verksamhetsutveckling. Region Skånes IT-verksamhet ska etableras och utvecklas som en sammanhållen linjeorganisation arbeta utifrån tydliga ramverk, processer och gränssnitt. vara en attraktiv arbetsgivare verka för optimal resurseffektivitet avseende ekonomiska, personella och miljömässiga aspekter på IT i Region Skåne. Organisationen är driven av och förutsätter ett av verksamheten koordinerat funktionsbehov är flödesorienterad, tar utgångspunkt i definierade roller inom best practice (ITIL) och Tjänsteorienterad arkitektur (SOA) 8, säkerställer nyckelroller och strategisk kompetens samt möjliggör konkurrensutsättning/sourcing. Fig. Flödesorienterad organisation, driven av kundens behov: Styrning Utveckling av ny tjänst Verksamhetens Behov Tjänstekatalogen Leverans av tjänst Behov täckt Ändring av befintlig tjänst Support 8 ITIL och SOA, se Ordlistan i Bilaga C. Sid 16

18 5.3 Ställningstagande för organisation Ställningstagande Orsak Konsekvens RSIT arbetar utifrån kundens koordinerade funktionsbehov. För att IT-verksamheten finns till för kunden. Kundens behov samordnas. Behoven specificeras på funktionsnivå i nära samarbete med RSIT. RSIT:s verksamhet skall organiseras med utgångspunkt från ett flödesorienterat kundperspektiv och ha ett absolut kundfokus. För att RSIT som serviceorganisation, med transparens, ska leverera verksamhetsanpassade tjänster och stöd för verksamhetsutveckling till sina kunder. RSIT:s organisation är indelad i operativa huvuduppgifter för: Kund Utveckling Leverans, med en strategisk och taktisk överbyggnad för ledning och styrning. RSIT förutsätter ett av verksamheten koordinerat funktionsbehov. Organiseringen av RSIT möjliggör konkurrensutsättning /sourcing. RSIT ska tillämpa portföljstyrning 9 utifrån best practice, Region Skånes budgetprocess och med grund i en koordinerad prioritering av verksamhetens behov. Organiseringen av RSIT tar utgångspunkt i definierade roller enligt etablerad best practice i branschen för utveckling och tjänsteleverans. För leverans av regiongemensamma lösningar som bygger på en effektiv hantering av kundens definierade behov. För att kunna erbjuda den mest effektiva leveransen till kunden. För att säkra styrning, leverans, resurseffektivitet, långsiktig hållbarhet samt en strategisk utveckling av IT-tjänster. För transparent urval och prioritering av projekt/insatser ur ett helhetsperspektiv, för bästa nytta för Region Skånes verksamheter. För att kvalitetssäkra och möjliggöra ISO-certifiering av RSIT:s processer. Möjliggöra kostnadseffektivitet och transparens genom processtyrning. En regiongemensam process för verksamhetsutveckling hos kunden etableras med mandat att besluta om samordnade lösningar. Sourcingstrategi etableras. Beställarkompetensen utvecklas och ska finnas säkerställd inom RSIT. Gemensamma processer och rutiner etableras och synliggörs. Den regiongemensamma processen för verksamhetsutveckling ansvarar för den slutliga prioriteringen. RSIT organiseras och bemannas för att möjliggöra leverans av kvalitetssäkrade tjänster. 9 Portföljstyrning, se Ordlistan i Bilaga C. Sid 17

19 5.4 Tjänsteleverans RSIT:s verksamhet baserar sig på en leverans av tjänster och tillhörande tjänstebaserad affärsmodell inklusive debiteringsmodell Målbild Tjänsteleverans Region Skånes gemensamma IT-tjänster ska vara specificerade i en tjänstekatalog vara skalbara, flexibla och tillgängliga på ett kostnadseffektivt och säkert sätt innebära förutsägbara IT-kostnader underlätta organisationsutveckling möjliggöra ökad samverkan internt och med andra parter Modell för erbjudande av IT-tjänster Verksamhetstjänst Med Verksamhetstjänst menas de IT-tjänster som erbjuds kunder i verksamheten i form av applikations- eller arbetsplatstjänster. Verksamhetstjänsterna beskrivs i den samlade tjänstekatalogen. De är skalbara och debiteras efter det antal som avropas från beställningsportalen. För alla verksamhetstjänster finns avtalade servicenivåer. Exempel på verksamhetstjänster är PC-arbetsplats, journaldokumentation och tidbokning till vårdgivare på Internet Tjänstekomponent Tjänstekomponenter är grundläggande infrastrukturtjänster, som ingår som tjänstekomponent i en Verksamhetstjänst, alternativt också kan vara en egen verksamhetstjänst. Tjänstekomponenter beskrivs i tjänstekatalogen, men framgår inte i beställningsportalen. Exempel på tjänstekomponenter är hantering av virusskydd, lagring och nätverkskommunikation Ställningstaganden för tjänsteleverans Ställningstagande Orsak Konsekvens IT-utveckling i Region Skåne ska vara behovsstyrd och verksamhetsnära. För att möta kundens behov och understödja verksamhetens processer och dess utveckling. Utvecklingen av IT-tjänster förutsätter ett i verksamheten samordnat och koordinerat behov genom en regiongemensam process för verksamhets- 10 Jfr Bilaga A1: Definition av teknologi. Sid 18

20 utveckling. Etablerade forum för samverkan mellan kunden och RSIT. Alla IT-tjänster ska ha regiongemensamma SLA (Service Level Agreements). För att skapa en enhetlig och kostnadseffektiv leverans av ITtjänster, och kunna styra säkerhet och tillgänglighet. En centraliserad uppföljning och styrning av IT-verksamheten där tillgänglighet för tjänster kan övervakas, mätas och garanteras. Paketerade tjänster beskrivs i RSIT:s tjänstekatalog och avropas/beställs via RSIT:s beställningsportal för regiongemensamma IT-tjänster. För att synliggöra tjänsteerbjudanden, och effektivisera rutiner, beställning, debitering och hantering av resurser. All leverans tjänstefieras, paketeras och beskrivs med tillhörande pris och SLA i en tjänstekatalog. Tjänster som ej ingår i ordinarie tjänsteutbud kommer att behandlas enligt särskild avvikandeprocess och endast godkännas där nyttan uppväger avvikelsen från standard. RSIT är exklusiv leverantör av IT-tjänster till Region Skånes verksamhet. För att säkerställa kostnadseffektivitet och kvalitet genom samordning och konsolidering. Avtal om leverans av IT tecknas mellan leverantör och RSIT. Inga avtal tecknas direkt mellan kund och extern leverantör. RSIT ska säkerställa en inriktning mot leverans av miljösmart (grön) IT. För att bidra till att nå Region Skånes miljömål, bl a genom sänkta energikostnader. Integrera energi- och miljöbedömning i ITupphandling Ställningstaganden för konkurrensutsättning/sourcing Ställningstagande Orsak Konsekvens RSIT ska kontinuerligt pröva om det operativa utförandet av en tjänst hanteras på mest optimala sätt sett ur strategisk, taktisk och operativt perspektiv. För att leverera IT-stöd på bästa sätt ur kvalitets- och kostnadseffektiva aspekter. God beställarkompetens säkras i RSIT på strategisk/taktisk nivå. RSIT bemannas och organiseras så att konkurrensutsättning möjliggörs. En sourcingstrategi etableras. IT-tjänster ska vara väl definierade avseende ingående resurser. Sid 19

21 6.0 IT-arkitektur 6.1 IT-arkitekturen idag Applikationer Floran av applikationer i Region Skåne är omfattande. Merparten av alla applikationer har anskaffats lokalt och är lokalt implementerade. Detta har inneburit att samma funktionalitet har olika lösningar. Även då en och samma applikation används inom flera delar av verksamheten, anpassas den ibland lokalt och kan därför betraktas som flera olika applikationer. Samma information återfinns på olika sätt i olika system, som följd av dubbelregistrering Infrastruktur Datormiljön i Region Skåne är distribuerad. Den var ursprungligen centraliserad till en stordatormiljö med terminaler som med tiden kompletterats med lokala minidatorer och PC-nät, för att efterhand kopplats samman till ett gemensamt nätverk, SkåNet. Infrastrukturen består av WAN (stamnät), spridningsnät, och LAN (lokala nät). Sedan 2004 har Region Skåne arbetat med att konsolidera och standardisera leverans av infrastruktur, vilket bland annat medfört att antal serverhallar och PC-leverantörer har minskat Säkerhet Region Skåne har idag ett starkt skalskydd i form av centraliserade brandväggsfunktioner för att möjliggöra en säker transport och anslutning mellan det interna företagsnätet och Internet, det nationella hälso- och sjukvårdsnätet Sjunet, samt Universitetsnätet. Krav på informationssäkerhet styrs av verksamhetens innehåll och gällande lagar. Inom Region Skåne finns ett antal styrande dokument för tillämpning av informationssäkerhet Ingår i Region Skånes ramverk för IT-utveckling (RRR). Sid 20

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297

IT-strategi 2014-2019. IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 IT-strategi 2014-2019 IT-avdelningen Februari 2014 ÅM-A 2014/0297 Innehåll ÅKLAGARMYNDIGHETENS IT-STRATEGI 2014-2019... 3 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INTRODUKTION... 4 2.1 SYFTE... 4 2.2 MÅLGRUPP... 5 2.3

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne

VITS-bok - Ramverk för utveckling av IT i Region Skåne Koncernkontoret IT-avdelningen Datum: 2011-06-10 Dnr: Dokumentförvaltare: Rolf Bengtsson Koncernkontoret, IT-avdelningen Dokumentets status: arbetsmaterial Dokumentid: VITS-bok Region Skåne Dokumentformat:

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

It-program 2013-2018

It-program 2013-2018 Bilaga 2 It-program Ett program för digital förnyelse 2013-2018 FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-xx-xx Innehåll 1 Program för digital förnyelse... 3 2 It:s bidrag till fullmäktiges mål... 4 3 Prioriterade

Läs mer

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun

e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun 0 (15) Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-04-24 71 Reviderad: e-strategisk inriktning och färdplan 2014-2018 för Nässjö kommun Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org.

Läs mer

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning

Handlingsplan för eförvaltning. Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Handlingsplan för eförvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Innehåll Förord 3 Inledning 4 Målet: Så enkelt som möjligt för så många som möjligt 5 Genomförande

Läs mer

Handlingsplan för e-förvaltning

Handlingsplan för e-förvaltning 8 Bilaga 1 till regeringsbeslut 2008-01-17, nr Handlingsplan för e-förvaltning Nya grunder för IT-baserad verksamhetsutveckling i offentlig förvaltning Utarbetad av e-gruppen och statssekreterargruppen

Läs mer

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010

Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Strategi för användning av IT i Örebro kommun 2006-2010 Antagen av kommunstyrelsen den 28 mars 2006. Inledning... 1 E-tjänster... 2 Processernas och funktionernas IT-stöd... 4 Teknisk plattform... 5 Organisation,

Läs mer

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018

Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision för utveckling inom ehälsa 2014-2018 2012:531 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Handlingsplan för ehälsa 2012-2013 samt vision

Läs mer

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004

OKTOBER 2004 IT-ENHETEN. IT strategi 2004 OKTOBER 2004 IT-ENHETEN IT strategi 2004 Förord Sida har, liksom det övriga samhället, blivit alltmer beroende av informationsteknologi (IT) och digital kommunikation. Sida behöver ha tekniska förutsättningar

Läs mer

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället

Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Strategi för esamhället Strategi för esamhället SKL:s nationella styrgrupp för esamhället har lett arbetet med denna strategi. Styrgruppen har bestått av kommundirektörer;

Läs mer

1/20. IT-strategisk handlingsplan

1/20. IT-strategisk handlingsplan 1/20 IT-strategisk handlingsplan Sammanfattning av presentationen den 21 september 2006 2/20 1 Inledning I landstinget Dalarna har vi ett processorienterat IT-stöd med ett komplett digitalt flöde som ger

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112

Mölndals stad. IT-strateg i. för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Mölndals stad IT-strateg i för Mölndals stad 1(33) Version 1.0 Antagen av kommunfullmäktige 2012-12-12, DNR KSU 162112 Moindals stad Fortattare Version Innehålisförteckning Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 18 februari 2010 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 Interpellation till socialnämndens ordförande En landsomfattande

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1

eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1 eoskarshamn e-strategi för Oskarshamns kommun 2008-2011 Sida 1 Innehåll: Sammanfattning och rekommendationer... 3 Allmänt... 4 Offentlig sektor... 4 Oskarshamn... 5 evision Oskarshamn... 7 Medborgare/brukare/kund...

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren.

Riktlinjen ska användas som underlag för strategiska beslut och prioriteringar under de närmaste 3-5 åren. " Innehållsförteckning Om dokumentet... 3 Inledning... 3 Utnyttja digitaliseringens möjligheter... 3 Definition av e-förvaltning... 4 Syftet med riktlinjen... 4 Koppling till övergripande mål... 4 Mål

Läs mer

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17

Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Kommunens författningssamling IT-strategi ÖFS 2010:17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-09-27, 113 (dnr KS 2010.85 005) Ersätter författningssamling 2001:15 Utfärdare: Monika Smidestam Kategori: Styrdokument

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11

Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 Ramverk för programstyrning av IT-baserad verksamhetsutveckling 2008:11 ESV:S rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan laddas

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation

Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation Verksamhetsbeskrivning gemensam arkivorganisation beslutsunderlag till Avsiktsförklaring År 1-2 År 3-4 År 5-6 År 7-8 År 9-10 Digitalisering och forskarservice Förbättrat verksamhetsstöd (mellanarkiv) Förbättrad

Läs mer

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav

Utbf GS-IT 2.0 Kravfångst Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Analys av nuvarande leverans och framtida behov och krav Projekt Version Dnr Kravfångst 2.0 4 (4) 13-007/6524 Förvaltning/avdelning Sida Utbildningsförvaltningen 1 (108) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning

Läs mer

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga

Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad. 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga Nr 75 Ny it-plattform för Borås Stad 20 Juni 2012 handlingar separat bilaga 1 (3) 2012-06-04 2012/KS0421 005 Kommunfullmäktige Förslag till ny IT-plattform Dagens IT-plattform är i grunden gammal och bygger

Läs mer

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006

Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Utvecklingsstöd Karl Wessbrandt MISSIV 1 (1) DATUM DIARIENR 2006/378 Arkitektur och ramverk för interoperabilitet förstudie 2006 Verva har på eget initiativ genomfört en förstudie om Arkitektur och ramverk

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer