LD MTU 15, landstinget. II CII\l.ARNA. Miljöredovisning '~I'"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LD 10100847 MTU 15, 100427. landstinget. II CII\l.ARNA. Miljöredovisning '~I'""

Transkript

1 0016, landstinget II CII\l.ARNA LD MTU 15, Miljöredovisning 2009 ~ '~I'"

2 0017 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören ' 3 Miljöpolicy för landstinget Dalarna 4 Miljöpåverkan och betydande miljöaspekter 5 Sammanfattning av miljöarbetet Miljömålsarbete,,.,..,..,,..8 Systematiskt miljöarbete 8 Resurshushållning 12 Resor och transporter 16 Kemikalier och läkemedel 19 Upphondling och inköp 22 Klimatpåverkan och miljögifter 23 Utsläpp av växthusgoser 23 Miljögifter, 24 Inför Miljöredovisningen är en uppföljning av Landstinget Dalarnasmiljömål med miljödata för 2009.Redovisningen vänder sig till alla medarbetare samt till externa aktörer och Dalarnas innevånare med intresse för landstingetsmiljöarbete. Utgångspunkt för uppföljningen har varit; Landstingsplanen, Landstingets miljöhandlingsplan samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Omslagsbild: Guckusko i Risshytte hage. Säu-r, Foto: Anna Wigge. 2

3 0018 Förord av landstingsdirektören Miljön är viktig för Dalfolket. Landstinget har ett aktivt eget miljöarbeteoch samarbete inom det miljöarbete som sker i länet och som följs upp av länsstyrelsen. Miljöredovisning 2009 visar på fortsatt stort engagemang för miljöfrågorna i landstingets förvaltningar. En reviderad miljöpolicy fastställdes av landstingsfullmäktige i november2009.arbete fortgår med att skapa ett miljöledningssystem som ska kunna nå upp till kraven för certifiering. Utbildningsinsatsen inför detta är en fortsatt viktig angelägenhet. Under 2009har den gemensamma miljöhandboken uppdaterats och tagits i bruk. I rapporten framgår att miljöarbetet inom flera områden kan mätas och följas över tid. Den totala energianvändningen har fortsatt att minska trots att vi redan innan hade en låg energiförbrukning. Landstinget Dalarna har sedan 2003 det mest energieffektiva fastighetsbeståndet jämfört med landets övriga landsting. Andelen förnyelsebar värmeenergi har ökat. Andelen miljöbilar i landstinget ökade påtagligt under En glädjande utveckling är att bilåkandet harminskat med nästan mil underåret vilket motsvarar 7 procent av den totala transportsträckan. Videokonferensanvändningen ökade under året, över 3000 konferenser ägde rum vilket bidrar till minskat resande. Landstingets koldioxidutsläpp låg 2005 på ton och har successivt minskat för att 2009ligga under ton. Kemikalieregistret har nu nått en god kvalite och kartläggningen av kemiska produkter är närmast heltäckande. Användningen av den klimatpåverkande lustgasen har minskat. Landstinget fortsätter att följa kunskapsutvecklingen vad gäller läkemedel och dess miljöeffekter. Landstingets miljöenhet är avgörande för den successiva förbättringen av miljöarbetet. Miljörådet utgören viktig koppling till förvaltningarna för att chefer och personal ska kunna fortsätta ta sitt miljöansvar. Miljörådet tar tillsammans med chefen för miljöenheten ett stort ansvar för utvecklingsfrågorna. Härmed överlämnas 2009års miljörapport till de politiska uppdragsgivarna och landstingets förvaltningar. Miljörapporten utgör en kunskapskälla och inspiration för det fortsatta miljöarbetet. 3 Ulf Hållmarker, landstingsdirektör, ordförandei landstingets miljöråd 2009

4 0019 M iliöpolicy för Londstinget Dolorno Under 2009 ha r en ny m iljöpolicy f.1 S I ~ I :illl s.h' landslingsfullmäkl igc (2001J ) ) B ). En god miljö :ir en förut siittn ing för god hälsil. Landstinget Dalarna iir länets Stti~ t.l crbctsgtvarc med ver ksamhet inom vård. utbildn ing och kult ur och ha r som stor aktör i samhället en viktig roll i arbetet Iör en bä ttre m iljö. ~ l il jiia rbc ll t ska bedrivas sys tcma tiskt och med sliind iga förb ättringa r, I Landstinget Dalarna ska vi la vå r delav miljoansvaret i samhä llet och låta h ånsyn till milji.)n vara en n.llurlig del i...1i ve rksamhet genom alt: arbe ta filr alt förebygga och mi n.ska utsläp pen av klim at - oc h miljöskadllga ämnen tillluft, ma rk och vatten hushålla med na tu rens resu rse r för <1 11 m inska avfalls mångdema följa I.lgar och and ra krav spridil och fördjupil kunskape r om ekologiskt hållbar u tvec kling bland medarbet are och fönroe ndevalda giir.l m iljiibl.--dömning.u infiir bes lut :>t:ill,l miljökrav vid upphandlingav "Mo r och tjäns ter samverka me d andra organisationer fiir ett ekologiskt hållbart samh:ilk' in formera (lm landstin gets mlljöarbete Uti från miljiipolicyn har övergrtpande målområden med visioner fö r miljöarbl'td Iastställts. Miljömål som presenteres i LO miljöhandlingsplan har d ärefter ut.ubt-i.lts av Landstin get Dalarnas ~ l i l jör,id. 4

5 Miljöpåverkan och betydande miljöaspekter LmJ ~ t ing('1 Dalarnas ve rksamhen..r p åverkar m iljön gt'nom: Transporter -. u tsläp p Ijllluft, mark och vau..'n Kemiska produkter och läkc' m..-dcl. utsläpp till van en I.uslgasa m'ändning - utsläpp till luft Ent."rgia m ändning - utsliipp lill luft Upphandling av,'aror och tjänster - ut släpp lill lufl, mark och vatten Adall - u tsläpp till luft, mark och \'0"111..'0 Sum Dalamas största arbetsgivare och med verksam he t och kontakt..' r som berör all.l som bor och verkar i liim.." ha r l.m clstingl'l en viktig roll i.u bctcl fiiten bättre miljö i regienen. :\.liljii.ubctd so m be-drivs inom Llllllslingt't D.lIMn., u tgö r en del av del n.l!iund l., a rbetet för att nå d e 16 nationell.l miljii"v.llitt'ls målcn. Dessa sam t dc reg ional a miljök\'.11ill'tsm.\ k'n för Da larna utgör grunden för Land st inget D"I.HnJ.s miljiimål...~... f.,..."'".., " :l ~'~_"""9 4. llr.'ii $I<y<IIlAndo ""...,.. S...d """16 ' 7. I "II "'~ "II.. l_tre>- "'" " _ 0;.~.'00<l ""_,2. "*"-"""" ':l f....~,,. ".... u.. ~ ' 5. GoO l>ol>tw'... Landstingets ve rksamhet har direkt eller ind irekt p åve rkan Inom.111a de uatjonclla miljökvalitetsmålen. I regionens målar bete har doc k landstin get d l siirskilt ansvar och är en särs kilt aktiv ak tör när del gälle r målen: 2, 01, 6, 8, 9, II, 12, l3 0ch IS. l! ~ 5

6 0021 Sammanfattning av miljöarbetet 2009 Under år 2009 har sammanfattningsvis följande resultat av miljöarbetet uppnåtts: Systematiskt miljöarbete De enheter som tidigare varit certifierade enligt ISO 14001:2004har bibehållit sin certifiering och i övriga verksamheter har det systematiska miljöarbetet utvecklats. Positivt är bland annat att intern miljörevision genomförs på allt fler enheter. Resurshushållning Energianvändningen är fortsatt den lägsta bland Sveriges landsting och har minskat med ca 1 % även under Andelen förnyelsebar värmeenergi är hög (93 %). Alla förvaltningar jobbar med energibesparande rutiner. Resor och transporter Antal körda km har minskat med hela 7 % under Detta har möjliggjorts genom en rad olika aktiviteter för att effektivisera verksamheten med avseende på resor. Kemikalier och läkemedel Det nya gemensamma kemikalieregistret används allt effektivare vilket leder till förbättrade möjligheter att följa upp landstingets kemikalieanvändning. Användningen av lustgas minskar både totalt och per förlossningstillfälle. Frågorna om läkemedels miljöeffekter lyfts i allt fler sammanhang och miljöenheten deltar i såväl nationella som lokala nätverk kring frågan. Upphandling och inköp Upphandlingsenheten är väl medveten om miljöfrågornas betydelse vid upphandling och använder miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. MiIjökrav ställs vid alla upphandlingar av varor och ijänster där så är möjligt. 6

7

8 0023 Miljömålsarbete I värderingen av hur miljömålen uppfyllts används följande symboler: ~ Målet IIppfyllt ~ Målet ej IIppfijllt, arbetet gårenlig: plall ~ Målet ej uppfyllt, arbetet gårejenlig: plml Systematiskt miljöarbete ~ Gemensamt miljöledningssystelll enligt ISO 14001:2004 används i alla t5l LD verksam/leter senast 2010med möjlig1let att certifiera ~ 50"10 av verksam1letema arbetar medmiljölednillgssystem enligt ISO tqj 14001:2004 år 2009 Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att styra, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet i en organisation, för att uppnå en ständigt minskande miljöpåverkan (se figur nedan). Under 2009 har den uppdaterade versionen av landstingets gemensamma miljöhandbok tagits i bruk. Detta har varit viktigt eftersom LD Miljöhandbok utgör grunden för hela landstingets miljöledningssystem och ger ramar och stöd för verksamheternas miljöarbete. Praktiskt taget alla landstingets verksamheter är mycket medvetna om, och arbetar systematiskt med, miljöfrågorna. Brister i dokumentation och uppföljning i form av ledningens genomgång gör dock att många ännu inte når upp till målet att ha ett certifierbart miljöarbete. Landstingsservice, Landstingsfastigheter samt en av Folktandvårdens kliniker är fortsatt certifierade enligt internationell standard :2004.Alla övriga Folktandvårdens kliniker är miljödiplomerade. Miljöfrågorna finns på dagordningen vid möten i samtliga verksamheter och även flera av de verksamheter som inte är certifierade har en väl fungerande hantering av avvikelser och förbättringsförslag i miljöarbetet. Andelen verksamheterinom hälso- och sjukvården som bedriver systematiskt miljöarbete ökar stadigt. De interna revisionerna av miljöarbetet har strukturerats och under året har antalet interna miljö- 8

9 revisioner som genom förts inom hålso- tjch sjukvården nåstan furd ubbla ts j:im fört med liljöf\'\'isioll gl'numfiirs regelbundet äw n Inom Skolfilrv.l1tningen och Folktandvården samt. enligt standar d, i alla n 'rt ifi\-r.llll' verksamheter, Reviste nema har \ " i~ t på dl'! stora engagem.mg so m finns i verksamheterna och au mycker po sitivt och framg':mgsrikt miljöa rbete bedrivs. De ha r också givit en tyd lig indikat ion på vilka briste r som finns och \"ad so m behöver priorite ras i det fortsana ar betet (se sid 25). Ino m land st inge t Dalarna finns sti)j i m iljöarbt..'tct tilllinjl'hrg.mis.j.lihill'ns chefer gl'no m: \ 1iljöenheten inom LO MIlJOpolIcy.- Land snngsservico stim u nd er 2009 fållen ny heltid sa nställd chef. ~ liijö S.l m (l rdn a re för varje förva ltning som ulfsa mmans bildar landstinget s ~lil jö r.id " Miljiiombud på v.nje basenhet. Mer parten av l"nd sl ingels miljöomb ud har under dl' senas te fem ån-n f.itt utbild ning för sitt u ppdrag. Folktand vården ha r även ll11dl' r 2001) gl'l1omfö rt sin.i rligil ulbild ning för miljöombuden. Hälso- och sjukvården ha r sedan 20ns u tny ttjat skolförvaltningens kompetens pli området fiir.mordnande av miljöutbild ning men u tbild nings s,'lsn ingl'n för hälso- och sjuk vårdens miljöombud blev u nde r 2()()<} myc ket reducerad pil grun d av kr.lfts,lmlingl'n krin g pa ndl'miplane ring och \'ilccinl'r ing" r för den nya influensan. Sys temet med träffar för fortbild ning och kunskapsutbyte med hälso- och sjuh.irde ns mil [äombud har permanentats oc h miljiiornbud sträff.u h.n under.'in 'l ge llllm förts på Icrn o rter, )\\'l'n dc /lest.l {ivrig.l Ior valtningar gl'nomfö r lr.iff.lr Wr sin.l miljöombud en tilltv å gä nger l'll'r är, Nyhetsbladet med miljiiillfo rmiltion till hälso- och sjuk\'.irdl'ns milji:io mbud har utkomm it med fyra nu mme r och har väse ntligt fö rbäur.l( miljiiko mmunikat ionen inom föt\'.l ltningen, ~.igrol speci fika utbildni ngsinsatser med miljöank ny tn ing har gl'nom fiirts, 9

10 0025 bland annat har Kostservice utbildat personal inom temat mat och klimat för att miljöanpassa matsedlarna och Skolförvaltningen utbildat viss administrativ personal i professionen distanskommunikation för att öka användningen av modern kommunikationsteknik. Under 2009 har ett nytt avtal för uppdatering av lagar och andra krav tecknats och nya rutiner införts för hur förvaltningarna får kännedom om uppdateringarna. Miljöenheten ansvarar för uppdatering av lagförteckningarna och miljösamordnarna spelar en central roll för spridningen av förändringarna i verksamheterna. Fortfarande brister dock rutinerna för spridning av kunskapen om lagar och andra krav samt rutiner för utvärdering av hur vi lever upp till dessa på flera håll. Dokumenterad miljöbedömning inför större beslut är ett krav i miljöledningssystemet. Under 2009 har inga dokumenterade miljöbedömningar genomförts. I samband med upphandlingar ställs dock regelmässigt miljökrav enligt miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier'. I Landstingsfullmäktige fattades i juni 2009beslut att miljöredovisningen för året ska göras med genusperspektiv. Naturvårdsverkets mångåriga undersökning "Genusperspektiv på allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten)" senast från oktober visar att det finns tydliga könsskillnader både i engagemanget och i villigheten att göra personliga uppoffringar för miljöns bästa i klimatfrågan. Kvinnor är genomgående mer bekymrade över klimatfrågorna och mer intresserade av att vidta personliga åtgärder för att minska klimatpåverkan. Sannolikt skiljer sig inte personalen i Landstinget Dalarna nämnvärt från riksgenomsnittet i dessa frågor. Den ojämna könsfördelningen bland landstingets anställda skulle i detta sammanhang kunna utgöra en fördel för miljöarbetet. Det är dock oklart hur en detaljerad undersökning av frågan skulle kunna leda till betydande miljövinster i landstingets dagliga miljöarbete och möjligheter att påvisa könsbundna skillnader utifrån befintliga data saknas. I hltp://",ww.msr.s<'/sv/uppham!linglkritl.'ril.'rl l "Genusperspektiv på allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten)" Naturvårdsverket K.'pp<lrtI'I075. oktober

11 0026 I I

12 0027 Resurshushå llning ~ EJlt'rgiefjeklii.'iSt'ri"s [8] Millska atfllllsmii'lgda Energieffe kliv isering Llnd stinget Dalarn a behåller äve n år 2009 sin led ande postnon bland Svenges landsting när det gäller energiam ändning. Alltsedan år 2003 ha r vi d et mest encrglcffckttva fastighetsbeståndet. Alla verksamheter arbe tar med alt iden tifiera och genomföra lämpliga energ jbesparando.llgärcll' f. Unde 2009 min skad e den totala cncrglförbmkningc n med 1,1 % jämfört med Hela minskn ingen hä rrör från bes par inga r i u ppvärm ning med an clnnvänd ntngcn varit ofö rändrad jämfört med 200ft Andden värmeenergi so m kommer från förnyelsebara källor, som flis och pd ll'ts ha r under året öka t med en procentenhet, till 93 %. Den elencrgl so m används utgörs till 73,9 %.1\' förnyelsebar el, 14,7 % kommer från Iossila br änslen och 11,4 % är kärnkraftsel. I samband med nybyggnation är målet.11t energianvän dn ingen i dcn nya byggnoden ska vara hälften av da gens encrgtanv ändn tng. Tota l energianvänd ning (kwhlm' lokal ylaf ~.e '!\(l,0! 100,0.. ~ '" '" ,M 'm r;',i2 '"" 12

13 ~- 002B. ro, - - e- r- Dc \"l rl...ambctcr som finns i l.mu slingl.'ts IUJ,..11l' Thar m ii j li ~hl't alt tec kna et t miljökomrakt med landstings f.ls lighl'lcr. Konlr.lkll'( inneb är 2 'x, hyr~ s ra b,)tt och cncrgtr åd gtvntng till ve rksamheten om man fiirbinul'r sig att uppratta god.!. rutiner kring energispa ren de och.l\' fj lish,m tt.' ring. Under 2009 fann.. teck nade miljökontrakt för d ryg t hålftcnav don uthyrningsarea so m är m{ijlig.llt teckna miljiikon trakt för. Detta innebär en ökningav.ln l.lld kont rakt me d endast ch pa r pro centenhet er scltm ifjnl I\li05k.1 avfalls må ng de r Lan dstinge ts avfallsstatistik omfa tta r end'ls t avfallet fråulusnrcucn efterso m d,ll., från övriga verksamheter ink- b il...:ikr,ls, Dcua beror främ st p å au m.i nga olika d rtn soperorörcr är inblan da de och att fler, verksa mhe ter dessutom dl'1<1t lokaler och av f.1ibh,m tl' ri n~ llll'd.uul ra aktörer. Bristen på enhetliga lokala avfallsrutiner i länd s komnumer fiirs\,.lrilr också landsungsgcnwnsnmrna rutiner för il\'fallsh.1nll'ringl n. Under 20111} ha r landstingets båda webbascra de a\' fa\lsha n t l' rings~uiller. som :-k.1 unjl' r1ii tt.1 korrekt källsorll'rin/;. uppdat erats. En avfallsutred ning ha r oc\,;,<;,'i in letts i.1\1.1 lasarettsf.1 sti/;ill'll'r för au kunna opti mera,1\' f,111sh,lnll'r in/;l'n ur So1\'iil miljösynpunkt som ur ekonomisk synpunkt. 13

14 rt- It Il IT ~ ~ -,- ~ ~t::ingdema av både brärmbart uch komposterb anavfall har iik.ll under Förändrad e ru tiner på Mera I..lSaTl't1 med ulsurlcring.w kllmpustl' rb.l rt hushållsavfall kan förklara ökningen i kom postfr.lktinnl'n. Ökninwm.H' mängderna b rännbart avfall beror delvis råbris l.m dc sm tcringsrulinctoch slr ikl.uc krav från avfullsmouagaren men även P.'I.llt miingd cn cng.'m gs produkte r som används i vården åter ökar. Alla övrig.l avf.,lisfr.lkliollc r hm un de r aret minskat i mängd i enligh et med UppS.l tl.l mål. M;ingd l'!l returp.lpfk'tfrån lasaretten har minskat med 38 'j{, Firnfiirt med 200H, Min.~ kn ing l'n spl'gl;u förhoppn ingsv is en minskad anvä ndning ev kontor sp.1pi1l't. [Jett.l har ku nna t sä kerst ällas inom Skolförv" ltningl'n där fi\rb rllkn ingl'll " V kuplep" p pl'r unde r 2009 minska t med 15 '7., genom ltubhdsi l t i~ k l )p j l' rin~ (Ich Cll dkad användning "V d igitala media för in l;;ll1n in~ av ~ k r i fl l ig il arbeten nrh annan knm ruu nlkatlon mellan st ude raruh- och låran -, 14

15 00 30 ~ ~ ,. ~,. ~,. ~,. ~.: lclll OCCI.._- D"-"".a- - -r ". ~,. J I:J Ii Ii lli! :Vliljöinsatscf krin~.w fal1sfr.i gom.l har dessutom gjorts i nt'ra andra för \'altn ingar. LO Il j:il pmt'd d har under 1m " pr joriterat rekon ditionering il" blybatterier till elrullstola r och har dä rigl'nom m insk.ll mängde n ka..serad e bat terier med ca I ton. Fl -enheten har infiirt nya ru tiner fiir kvittblivning av u ttjän t elektronisk ut rustning. Avtal har slu tits med en leverantör so m geranterar sä ker och miljiiriktig ha ntc n ng somt.llt rv inn ing av u trustningen. Fungerande enhet er iord ningstä lls för alt'r.l nd ind ning oc h ma terialet i skrotad e enhe ter återvinns liii 99,1'JI. av milj(ict'rtifil'r.ldc återvinningsföre tag. Systemet är mil jil.mpassat och säkert samt d essutom tid sbesparan de för ILenhetens personal. Inom Land stingsservice ha r man a rbeta t målm edvetet me d.ht ställa krav för.1tt minska,w fallsmängllerjlil i sam band med upphandlingar och inköp. 15

16 0031 Resor och transporter ~ Minska,,"St" t'cli lrm/sj",.t la s miljcil'rit't'rkllll Tran sporter ll t~ii r i Svcrigo den enskilt störs to kållan till utsläpp av koldt oxid (CO l ) uch ge Td ärmed lll'l slörsl.l bid r.lgl'llill den ökande våxthusef Iektcn, Detta gä llt,.1wil i Llndslinget Dalarne. Förutom utsläpp av klimatpå verkande kold ioxid gen ererar motcnroftkcn.1wil Ills1.1pp.H' hälso- (Ich miljtisk.ldl iga ämnen som kväveo xider och Oyktig.l nrg.l niska äm nen s.l ml hälsos kadliga parti klor. Därför är måletatt St'no m olika åtg ärder min ska reso rs och transporters miljiip.'lw rkan ett,1\ ' dl.' viktigas te i landstingets m il [öa rbete. Da larna är doc k ett vid sträckt och relativt gkosl bdnlkal la nd sk.l p varfö r långa tra nsporter oft... är ofrånko m li~a. Antalet miljöbil,.u i land stingt.'1ha r under aret iika l fr ån 90 till 159 bila r vilket innebär alt cirka en tred jed el av I.lndstinget s bil.u nu är miljöbi lar med CD: utsläpp under 120 g1km. 5.:amtidigt ha r det totala antaletlceslngbila r, geno m ny.l ru tine r och system fi)r bokning och utnyttjand e av bila rna, kur mat minsk.1s med 2,.5 % till totalt 516 fordon. Förnyelscnov fordon sker ut eshnande med mil jiibil.1r. o m i ll ~a sä rskildd kral' på storlek (Ich I.l stmöjlighclt.'r stä lls (Ich miljil.1uem alil' d ärigenom saknas. Dc m iljiihililr som leasas är mesradel s d il'selb il.1r efter som etanol inte finns alt tiug.i på snrutliga or ter i Dala rna. Casd rivna bita r u tgiir ingd alte rnativ eftersom de t hell sa knas tan kstälte n. Scda n 2005 har tot.ll.1an talet bilar i La nd s ti n ~l' t Dollolrn,l m inskat med 12 'X. K llrstra cka (km ) , l! ; i ' ~ ~ I ' ~ ~ I m... O ll~.-g. poos...,. _ F'1T.oIl t>l'!la'al" D V...~_ 0_.~ 16

17 0032 Den to tala kiirstr;ic".ln ml>o l.mj sling l'ts bilar under 2009.J( cirka J3 mn 0011 km vilket mois\',um 335 ' "M V runt jorden. GI:id j.mj c.lr att korstr äckan har minskat med 7 'r..jämfört med 2008 och med hd 'l HI 'J(,seda n år Dcua är re sultatet av ou målinrik tat arbete fiir illl fä ner antalet körd a km. Ett nytt datoriserat bokningssys tern med ut öka d S.llll,'ikning och ett opurn crat ut nyu jandl' av bila rna har inciirls pil bilpoolens urt er. Busskor t finns til1 g:inglig" för <l ila vcrksnrnheter och getförmånligt kolh-kt tvt resa nde i tjänsten, d essutom.1 n p,lss.\s centrala möh.'s tij cf efter busstrafikens tid er. Fler.l verksa m heter har uc kså infiirsk.lff at tjiinstl'cykl.lr. Den ökn ing i an d ind ni ngl'n av privat bil i Ij5nstl.'n som norerades i förr.l.lrl'ls mi ljörej O\'isning ha r int e for tsatt utan Sven sträckan med privata bil.u ha r mi nskat (5 %) [äm föet med fjol året. Re so r och Iranspor1er. lo rd e lnln'ö! 2lHl9...~~ o_~ _......,- Q V _.-..._ 0...1_ Den största an d ele n transporter kop plade tilllond stin gets ve rksamhet u tgörs av patientreso r. Dl' pa tien tresor som finns registrerad e är resor 1l11'd sjuk resebus s. l' n;,) tl,\ taxi reso r samecrsa uo resor me d priva t bil. Tillsammans utgör dessa resor km som gl'ill'tl'r.ll om kring lon CD!, Utöver dctta tillkonunc r alla resor IiII och fr.'m vårdi n rättningar med pri \'al bil som inte c rsä us och d ärför in te rl'gislrerils, För au om möjligl minsk a bilåkandet i samba nd med vå rd tilltällc n informe ras patienterna alltid r.'l ut sä nda kallelse r om möjlight>lem a till kostn.1j sfrilt kollektivt resand e till och Iran vården. Inom Folktandvården använd s Sven, Iräms t vid skoltand vård, Ilcr a mobila kli niker so m minskar patien ternas resande. 17

18 OU33 En :;"lb ni n~ so m lett till stura po sitiv" mil jiwffd;l ~'r och ekonomiska bcsparin );.lr. i form al' intjänad restid och min skade bil kos tnader, är u tbyggnaden.h' \'ilil'ukunfl'rt,' nsmöjlighct l'rn.l p.'i lasarettsorterna. Från 200i lill 2009 har.llllall'l.lllläggninga r iik.l t Ir ån 6 1iU l J stycken och u nder 2009 gonornfördcs 3 10 (1 videokonfere nse r. En m:itning und er en m.ln.hi 2008 vis.ldl' a u,'.ujl' \' il!l'o kollfl'rcns i genomsnitt sp.lt in!1 limmar i restid och 185 km resa. Den insp.lr.ldc tiden under 20U <) mois\',lr.u 19.i rsil rl1l'1stidl't och kos tnoderna för mötesresor beräknas minskat mod över I,S milj kr. Förutom vid eo- och wc bb konfcrc nscr ökar också,m l.l ld telclonkonfcrcn scr, B espa ringar i tid och reskostn ader vid anv ända nde av video konferens "'JO<) r--~ :::-l JOOOO h " looo o LJLL...L----.JL=-l...L...! "" ooc " 00"" kr c::::::j Reshd Resk oslnacl 500"" O 18

19 Kemikalier och läkemedel Arbetet med att rcgistrcr, allaland stingets h 'mik.ll k'r i ett gcnwusornt kemi k.ll k n 'gi5\et har fo rls.l lt under.1td. Andelen ver ksamheter nu-d utbildade kemikalieregistra tore r ha r iibt från ca 86 'x, till 'J5 % och omfattar nu verksamheter som h.m t..ra r kemiska prod ukt er i n.\gon nämnvärd orn fau ning. ~ ti l jix nh l tt'n har u nd er året u pp rätta t en landsttngsgemense m plan för ulfasning av farliga kcmlkalier baserad på natiom-l l... listor ÖW T nskmmskn ings- (Ich ulfasni ngs:imncn. Genom d el genu-nsamma kemik.llil'n 'gistrot kon miljöe nh eten fåen god iivcrblid. (...h enkelt u ppmär kt..amma dc verksamhe ter som innehar dl' filrliga kemiska produkter som sk, av vecklas. hwl'lltcring och n'gislrl'ring av verksamhe ternas kemiska produkte r har Id t lill,111 cu stort antal onöd ig,l och/eller ga ml.l kemiska prod u kte r städ ats bort från förr ådshylloma sa mt med fört en större allmän medvetenhet om kemlkallcfr ågoma. De p rodukter som rense ts ul i sa mband med införandet.j\' kemikalicregi stre l har aldrig rt.'gist re r.:lls och finns följaktligen inte med i sammanstållningen ned an. Registl't.'l ä r ännu i en u ppbyggn,ldsskt.'lle och tidi g,ue inskaffad e kemiska produkter nyrcgist rcras fortfa rande, Detta förklarar ökningen av arrtalet och mängd l'n kemiska produkter frå n 200M till 2009 i tabe llen nedan. nl'gistrd blir successivt alltmer ko mplett men fo rtfarand e sa knas den planerade koppling en mella n inkiipssptem och kemikalieregister so m ska o ptiml't.:l registrets tillförl it1iglll'1. 19

20 0035 Kemiska produkter; umdsuilget Dalarna enligt gemensamt kemikalieregister Antal kemiska produkter (st) Antal kemiska produkter klassade som riskminskningsämnen (st) Mängd kemiska produkter klassade som riskminskningsämnen (kg) Antal kemiska produkter klassade som utfasnlngsämnen (st) Mängd kemiska produkter klassade som 9,5 7,1 utfasnlngsämnen (kg) Antal.övrlga farliga kemiska produkter* (st) Mängd övriga farliga kemiska produkter* (kg) Andel farliga kemiska produkter avtotalt 20% 18% antal kemiska produkter Märkta som giftiga, mycket giftiga eller miljöfarliga m n inie klassad...som riskminskningsamn...n dler utf,lsning~mn n. Under 2009 gjorde kommunerna tillsynsbesök på Falu lasarett och Borlänge sjukhus med speciellt fokus på kemikaliehanteringen. I tillsynsrapporten framgår att kemikaliehanteringen nu väl uppfyller ställda myndighetskrav. Lustgas (NP) är en potent växthusgas och därför uppmärksammas lustgasförbrukningen inom landstingen även nationellt. Jämfört med CO 2 är växthuseffekten av lustgas 310 gånger större (CWP; global warming potential- 310)1,Under 2009 harden totala lustgasförbrukningen fortsatt att minska och jämfört med år 2007är minskningen 20 %. Inom Folktandvården har användningen av lustgas systematiskt ersatts med andra smärtlindrande medel. Under 2009 minskade Folktandvårdens lustgasanvändning med hela 70 % jämfört med 2008.Hälso- och sjukvården utför regelbunden egenkontroll i syfte att minimera risken för läckage i lustgassystemen. Lustgasförbrukningen per förlossning har minskat med 4,4 %, till 1,38 kg per förlossning, under det senaste året. Nationellt varierar denna siffra mellan 0,8 och 2,6 kg per förlossning men data är behäftade med stor osäkerhete Den lustgas som Landstinget Dalarna förbrukat under 2009orsakar en växthuseffekt I (sid 212) : hltp://www.webbhott.ll.sll.sclluslgaskonsortil.t/..sammanslällning av lustgasförbrukningen i Sveriges rcginn...r (Ich landsting " 20

21 0036 som motsvara r u tsläpp av ungefär ton CO:" vilket ka n järnfiit.1s med de 2 21k) ton CO z som under året släppts ut Iran landstingets tra nspo rter. Ulsl.:ipp lus iiiu llon CO,...hlvalonterl GW;0310 ~ ~ ~ ~ ~ = f f Läkemedel bes tår u tta av svårnedbrytbara ämn en va rs nega tiva mi ljiip.l. verka n uppmärk semmas all tmer i de ba tten. I..and sting et Dalarna ha r und er 2009 va rit rl'ptl'st'lllcral i del Il.:alion dl.l n:ilw rket läkemed el och mi ljii so m s am lar h.lde mil j{). och läkemeddskunn ij;ol per:;nner från landstinj; och rl'giulll'r. 5}'ftl'l med n ätverket är alt saml.1 kom pe tens, byta erfarenheter och h ill., gl'nll'ns.lmma strateg ier i d l'ss..l svåra fr ågor. Lokalt har ett n ätver k mellan Miljiit..'nhl'l l n och Läk em edelsenheten bildats dä r läkcmed cls h.m terinhl,'ns miljilaspcktl'r inom l and:;tinhl'l D.11.lma disku teras. l äh 'llll'dd sl'llhe\en har unde r 2lXJIJ Hl,' liomfiirl informationsmöten krinh läkem edel IH:h miljö för Iörskr tvandc pl,'r:;llil.ll. Miljöaspekterna väh:; Ill"ksi'l in vid ur valct utlllston över "Basso runu-nt" av läkemedel samt i :;.l lllb,llld me d Upp h,lllllling av läkemedel till sjukhusen. Läka re och allmän het ha r dessut om Informerats om åtgärder fiir au minska läkemed els miljöp.'lw rkill\. 21

22 0037 Upphandling och inköp Sfiillll rt'/r. '1I1111l miljiihlli' I'id 11'I,lulIIdliuSar U p p h.,n l l 1i n ~ med miljök rav är- en.1\'~ö rjn dl' f,l ktot i miljdarbetet. Geno m a u upphandla va rorav hög kvalitet (Ich med minsta miijlig;;! m iljiip.'lwrki'll1 kan mon p,lti'lgligt minska \'cr k Sillllhctl'l1S mlljopå vcrkcn. Upph"ndlingsL'Il' hoten uppdaterar kon tinuerligt sin" rutiner och dokume nt utifrån Miljiisty rn ingsr.; dl'is upphim dl ingsk ritcr il'toch m iljö.1si",-' ktcfn,1 finns med i alla upph.lnliling.u där J et finns miijlighct au sl;i 1J. miljiikr.l\'. Föru tom miljökrav!>iälls än-n eliska krav dä r s.; är möjligt. Upphandltng av dl' stora volyme rna förbru kningsartikla r lill l andstingl t Dalarna genomförs i samverkan mellan fcm olika I.:tndsting.1\' Varu försi:irjningl'l\ i Uppsala lans lan dsti ng. Va ruförsörjn in~ l'n l., rn> t., renli g t sina egn.l riktliruer för mi ljöanpass.1durrh.mdling i alla genomfiirdj. upphandlingar. LlnJ slingsfasligheler deltar som en aktiv part i "'Bygg J.lloDialogt'n rör H h.illb.ut byggande både nat loncllt och regionalt. Vid alla u pphand hngarov bygg- och dri ftentr eprenader st.'11is miljiikra\'. I "..., ',..m.lu l... 22

23 0035 Klimatpåverkan och miljögifter Utsläpp av växthusgaser l.ondstinge ts verksa mhet bidrar p.l olika sä tt till uls liipr.l\' växthusgaser. Koldioxidutsläp p Irån fos..;il.l bränslen vid transporter är d el mest be tyd ande bidra get. An våndningcnav lusll;.15 bidrar, um rdknat till koldicxidck viv alen ter, med en tredjedel av u tslä p pen av "äxlhusg olst r. Des su tom finns ett 1it,,( bid rag a,' kold ioxid utsläpp fr.in t1ijcupp, ärmning. Dl'l finns so m lid igarl' bes krivits ett akt ivt arbete att, på en mängd olika sätt. minska L md slingt'l Dalarnas klim atpå verka n gl'nom minskad e u tsl.ippav växthusgaser. Detta arbete omfatta r aktiviteter som: Min skade ut släp p frän transporter gt'llunl.mvänd ning av miljöbilar. kolle ktivtrafik och modern möte steknik. Mycket hö); amid fiim Yl'lsl'b.ua bränslen för up l',,:irmning (93 <J{.). Klimatanpassningav rnaten från 1,1s.:l rl'tlskiih n: Arstidsanp,1ssnin);,1\' salladsbulfen, utbyte av ris mot bulgur och ma tvete samt min d re anvä nd nin g.1\' kött och fisk Iill förmån för grtinsjk\.'r, rotfruk ter och baljväxter. Min skad,11l\ ändning.1\' lustgas för smiirtliml ring och gud kon troll för att u nd vika läck.lge a\ luslg.1s. s 000 " ' 500 '000 e s , O Ulsläpp av vä d husgaser från olika källor (lo n CO2-1!kvlvalenter) ~ u.lopp.. Ode ezod',i>o l~' " 6-.._tr... "'Ig...-'Ipp (G.""'O) lblln>......,..,.dlr... "'"'--.., '" t-: " l.1 ' '' ' hh n ~I ' ' I ' I,.: n If.ln (,,,d,,,,,,, lio.'r.,l...t,. " ""j:l l r.m.,..«i,ll,.-i ",.t.ll. I", " l'" h l... i S,,'rij:l'. hui':!i" " " '.ir""'i'" 1~ 1l" " l" ".,,,,!w,'i,, 'Sj,. li, I<LI V 'I'jS l.,j" jik" " ','r k,,i,ti," i,lul, I ' I' I" 23

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Miljöredovisning 2011

Miljöredovisning 2011 Dnr LiÖ 2012-670 Miljöredovisning 2011 www.lio.se 2012-03-19 2 (19) Sammanfattande resultat och reflektion Mycket bra arbete sker för att minska landstingets miljöpåverkan. I många fall sker det indirekt

Läs mer

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg

Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Miljöbokslut 2006 Landstinget Gävleborg Innehåll ETT ÅR MED MILJÖARBETE... 3 ETT BRA AVSTAMP INFÖR DET FORTSATTA MILJÖARBETET... 4 LANDSTINGET VILL VÄRNA VÅR MILJÖ... 4 INLEDNING... 5 VÅR MILJÖPÅVERKAN

Läs mer

Miljöpolitiskt program 2013 2017

Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöpolitiskt program 2013 2017 Miljöarbetet i Landstinget Västmanland ska bidra till en minskad klimatpåverkan och en bättre folkhälsa Världens länder fick 1992 ett gemensamt uppdrag vid FN:s konferens

Läs mer

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013

2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 2012-01-26 Dnr SU 83-3424-11 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2012 och 2013 Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 ÖVERGRIPANDE VISION... 3 1.2 ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 1.3 STUDENTMEDVERKAN I

Läs mer

Vår väg mot ett. bättre klimat

Vår väg mot ett. bättre klimat Vår väg mot ett bättre klimat UPPFÖLJNING AV DET MILJÖPOLITISKA PROGRAMMET 2009 2012 Redaktörer: Miranda Fredriksson och Curt Monfelt Skribenter: Foto: Grafisk form: Tryckt hos: Katarina Averås, Miranda

Läs mer

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen

III DAlARNA. ,~ landstinget. ~ Tjänstgörande ersättare 204-217 1 (13) 2009-12-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Landstingsstyrelsen ,~ landstinget III DAlARNA Landstingsstyrelsen Plats och tid Ordinarie ledamöter ~ Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare ~ Övriga SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2009-12-14 Paragrafer Landstingshuset, Falun,

Läs mer

MILJÖDIPLOMERING 2015. Kickoff 2015-02-24 Jönköpings kommun

MILJÖDIPLOMERING 2015. Kickoff 2015-02-24 Jönköpings kommun MILJÖDIPLOMERING 2015 Kickoff 2015-02-24 Jönköpings kommun AGENDA Nyheter inom miljödiplomering Nya metoden Workshop med fokus på Aktivitetsbanken UTVECKLING NATIONELLT Källa: www.svenskmiljobas.se DIPLOM

Läs mer

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014

Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljöredovisning Karolinska Universitetssjukhuset 2014 Miljösmart läkemedelshantering Vi arbetar för en säker och miljösmart läkemedelshantering, där patientsäkerhet och miljöhänsyn följer hela flödet

Läs mer

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014

Stockholms läns sjukvårdsområde. Miljöredovisning 2014 Stockholms läns sjukvårdsområde Miljöredovisning 2014 Innehåll Inledning 3 Miljöarbetet i SLSO 4 SLSO:s verksamhetsidé 4 Mål och resultat 5 Klimateffektivt 5 Resusreffektivt 7 Hälsofrämjande miljöarbete

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 19 juni 2013 2/14 Innehåll 2 Om miljöredovisningen 3 Miljöorganisation 4 Miljöledningssystemet och revisioner 5 Direkt och indirekt miljöpåverkan 6 Miljöpolicy 6 Miljölagstiftning

Läs mer

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG

MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG MILJÖ OCH SOCIALT ANSVAR 2005 SCA GRAPHIC SUNDSVALL ETT SCA FOREST PRODUCTS FÖRETAG 1 I KORTHET SCA Graphic Sundsvall SCA Graphic Sundsvall tillverkar klorfri sulfatmassa, CTMP och absorptionsmaterial

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2014-02-21 20130101-20131231 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen ska årligen redovisa miljöledningsarbetet

Läs mer

Idébok för kommunalt transportarbete

Idébok för kommunalt transportarbete Version 1.0 Uthållig kommun Idébok för kommunalt transportarbete Förord Att ställa om transporterna till ett mer hållbart system är en av de större utmaningarna i en kommuns energi- och klimatarbete. Inom

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04

Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2014-02-04 Miljöprogram 2015-2018 2 (30) 1. Med sikte på en hållbar framtid Enligt landstingets verksamhetsidé hjälper landstinget alla i länet att vara friska och må bra. En grundförutsättning

Läs mer

Klimatinvesteringsprogram för Landstinget Västernorrland 2005 2008

Klimatinvesteringsprogram för Landstinget Västernorrland 2005 2008 Bilaga 1 Ansökan till Naturvårdsverket Klimatinvesteringsprogram för Landstinget Västernorrland 2005 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Sammanfattning 3 1. Samråd med länsstyrelsen 4 2. Landstingets arbete

Läs mer

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet

Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet Miljöutredning 2008/09 Umeå universitet 3 juni 2009 Sammanfattning Bakgrund Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för miljöledningsarbetet. Utredningen

Läs mer

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N

Rapport Nr 4/07. Miljöledning och Giftfri miljö. kemikaliefrågorna i teori och praktik K E M I K A L I E I N S P E K T I O N E N Rapport Nr 4/07 E n r a p p o r t f r å n K e m i k a l i e i n s p e k t i o n e n w w w. k e m i. s e Miljöledning och Giftfri miljö kemikaliefrågorna i teori och praktik Rapporten är framtagen i samarbete

Läs mer

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014

ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN. 25 mars 2014 ÄRENDEN till KOMMUNSTYRELSEN 25 mars 2014 TIERPS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTO Kommunstyrelsen 2014-03-25 3 (47) Dnr Ks 2014.111 1.4.1 Remiss Miljöprogram för perioden 2015 2018 för Landstinget i Uppsala län

Läs mer

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun

Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Mål för energi- och klimatfrågor i Kungsörs kommun Inklusive de kommunala bolagen Version 3 2014-10-30 1 Innehållsförteckning BAKGRUND 3 Syfte 3 Växthuseffekten och klimatförändringarna 4 Utsläpp av växthusgaser

Läs mer

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR

VI SKALL SOPA RENT FRAMFÖR EGEN DÖRR STAMPEN MEDIA PARTNER: Adeprimo Adiento Appelberg Publishing Group Bröllopstorget...Devote Dobb Production Familjeapoteket Familjeliv Katshing Minnesota Mobiento Odla.nu SvenskaFans.com FanTV... Wallstreet

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2015 REDOVISNING AV MILJÖLEDNINGSARBETET 2015-02-20 2014-01-01 2014-12-31 Sida: 2 av 28 Sida: 3 av 28 Dnr: Af-2015/074617 Datum: 2015-02-20 miljöledningsarbete Arbetsförmedlingen

Läs mer

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007

SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 SJ AB Hållbarhetsredovisning 2007 Innehåll 1 VD har ordet 2 Strategi och vision 2 Definition av hållbarhet 2 Risker och möjligheter 2 Hållbarhetsansats 3 Indikatorer 4 Intressentdialog 6 Ekonomisk hållbarhet

Läs mer

Miljöutredning - Swedac

Miljöutredning - Swedac 2012 Miljöutredning - Swedac SWEDAC REP 12:4 2012-10-15 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 2 1.1 Uppdrag... 2 1.2 Historik och omfattning av miljöledningsarbetet... 2 1.3 Beskrivning av verksamheten...

Läs mer

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER

Verksamheten 2008. Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx. Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Redovisad för Landstingsstyrelsen 2009-xx-xx Version A LANDSTINGSFASTIGHETER Verksamheten 2008 Innehåll Fastighetschefen har ordet... 3 Verksamhetsidé, strategier och mål... 6 Organisation...

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne

Miljöarbete för hållbar framtid. Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Miljöarbete för hållbar framtid Information för verksamheter som får bidrag/finansiering från Region Skåne Välkommen till information och tips om hur din verksamhet kan bidra till bättre miljö och ekonomi!

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer