LD MTU 15, landstinget. II CII\l.ARNA. Miljöredovisning '~I'"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LD 10100847 MTU 15, 100427. landstinget. II CII\l.ARNA. Miljöredovisning '~I'""

Transkript

1 0016, landstinget II CII\l.ARNA LD MTU 15, Miljöredovisning 2009 ~ '~I'"

2 0017 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören ' 3 Miljöpolicy för landstinget Dalarna 4 Miljöpåverkan och betydande miljöaspekter 5 Sammanfattning av miljöarbetet Miljömålsarbete,,.,..,..,,..8 Systematiskt miljöarbete 8 Resurshushållning 12 Resor och transporter 16 Kemikalier och läkemedel 19 Upphondling och inköp 22 Klimatpåverkan och miljögifter 23 Utsläpp av växthusgoser 23 Miljögifter, 24 Inför Miljöredovisningen är en uppföljning av Landstinget Dalarnasmiljömål med miljödata för 2009.Redovisningen vänder sig till alla medarbetare samt till externa aktörer och Dalarnas innevånare med intresse för landstingetsmiljöarbete. Utgångspunkt för uppföljningen har varit; Landstingsplanen, Landstingets miljöhandlingsplan samt förvaltningarnas miljöredovisningar. Omslagsbild: Guckusko i Risshytte hage. Säu-r, Foto: Anna Wigge. 2

3 0018 Förord av landstingsdirektören Miljön är viktig för Dalfolket. Landstinget har ett aktivt eget miljöarbeteoch samarbete inom det miljöarbete som sker i länet och som följs upp av länsstyrelsen. Miljöredovisning 2009 visar på fortsatt stort engagemang för miljöfrågorna i landstingets förvaltningar. En reviderad miljöpolicy fastställdes av landstingsfullmäktige i november2009.arbete fortgår med att skapa ett miljöledningssystem som ska kunna nå upp till kraven för certifiering. Utbildningsinsatsen inför detta är en fortsatt viktig angelägenhet. Under 2009har den gemensamma miljöhandboken uppdaterats och tagits i bruk. I rapporten framgår att miljöarbetet inom flera områden kan mätas och följas över tid. Den totala energianvändningen har fortsatt att minska trots att vi redan innan hade en låg energiförbrukning. Landstinget Dalarna har sedan 2003 det mest energieffektiva fastighetsbeståndet jämfört med landets övriga landsting. Andelen förnyelsebar värmeenergi har ökat. Andelen miljöbilar i landstinget ökade påtagligt under En glädjande utveckling är att bilåkandet harminskat med nästan mil underåret vilket motsvarar 7 procent av den totala transportsträckan. Videokonferensanvändningen ökade under året, över 3000 konferenser ägde rum vilket bidrar till minskat resande. Landstingets koldioxidutsläpp låg 2005 på ton och har successivt minskat för att 2009ligga under ton. Kemikalieregistret har nu nått en god kvalite och kartläggningen av kemiska produkter är närmast heltäckande. Användningen av den klimatpåverkande lustgasen har minskat. Landstinget fortsätter att följa kunskapsutvecklingen vad gäller läkemedel och dess miljöeffekter. Landstingets miljöenhet är avgörande för den successiva förbättringen av miljöarbetet. Miljörådet utgören viktig koppling till förvaltningarna för att chefer och personal ska kunna fortsätta ta sitt miljöansvar. Miljörådet tar tillsammans med chefen för miljöenheten ett stort ansvar för utvecklingsfrågorna. Härmed överlämnas 2009års miljörapport till de politiska uppdragsgivarna och landstingets förvaltningar. Miljörapporten utgör en kunskapskälla och inspiration för det fortsatta miljöarbetet. 3 Ulf Hållmarker, landstingsdirektör, ordförandei landstingets miljöråd 2009

4 0019 M iliöpolicy för Londstinget Dolorno Under 2009 ha r en ny m iljöpolicy f.1 S I ~ I :illl s.h' landslingsfullmäkl igc (2001J ) ) B ). En god miljö :ir en förut siittn ing för god hälsil. Landstinget Dalarna iir länets Stti~ t.l crbctsgtvarc med ver ksamhet inom vård. utbildn ing och kult ur och ha r som stor aktör i samhället en viktig roll i arbetet Iör en bä ttre m iljö. ~ l il jiia rbc ll t ska bedrivas sys tcma tiskt och med sliind iga förb ättringa r, I Landstinget Dalarna ska vi la vå r delav miljoansvaret i samhä llet och låta h ånsyn till milji.)n vara en n.llurlig del i...1i ve rksamhet genom alt: arbe ta filr alt förebygga och mi n.ska utsläp pen av klim at - oc h miljöskadllga ämnen tillluft, ma rk och vatten hushålla med na tu rens resu rse r för <1 11 m inska avfalls mångdema följa I.lgar och and ra krav spridil och fördjupil kunskape r om ekologiskt hållbar u tvec kling bland medarbet are och fönroe ndevalda giir.l m iljiibl.--dömning.u infiir bes lut :>t:ill,l miljökrav vid upphandlingav "Mo r och tjäns ter samverka me d andra organisationer fiir ett ekologiskt hållbart samh:ilk' in formera (lm landstin gets mlljöarbete Uti från miljiipolicyn har övergrtpande målområden med visioner fö r miljöarbl'td Iastställts. Miljömål som presenteres i LO miljöhandlingsplan har d ärefter ut.ubt-i.lts av Landstin get Dalarnas ~ l i l jör,id. 4

5 Miljöpåverkan och betydande miljöaspekter LmJ ~ t ing('1 Dalarnas ve rksamhen..r p åverkar m iljön gt'nom: Transporter -. u tsläp p Ijllluft, mark och vau..'n Kemiska produkter och läkc' m..-dcl. utsläpp till van en I.uslgasa m'ändning - utsläpp till luft Ent."rgia m ändning - utsliipp lill luft Upphandling av,'aror och tjänster - ut släpp lill lufl, mark och vatten Adall - u tsläpp till luft, mark och \'0"111..'0 Sum Dalamas största arbetsgivare och med verksam he t och kontakt..' r som berör all.l som bor och verkar i liim.." ha r l.m clstingl'l en viktig roll i.u bctcl fiiten bättre miljö i regienen. :\.liljii.ubctd so m be-drivs inom Llllllslingt't D.lIMn., u tgö r en del av del n.l!iund l., a rbetet för att nå d e 16 nationell.l miljii"v.llitt'ls målcn. Dessa sam t dc reg ional a miljök\'.11ill'tsm.\ k'n för Da larna utgör grunden för Land st inget D"I.HnJ.s miljiimål...~... f.,..."'".., " :l ~'~_"""9 4. llr.'ii $I<y<IIlAndo ""...,.. S...d """16 ' 7. I "II "'~ "II.. l_tre>- "'" " _ 0;.~.'00<l ""_,2. "*"-"""" ':l f....~,,. ".... u.. ~ ' 5. GoO l>ol>tw'... Landstingets ve rksamhet har direkt eller ind irekt p åve rkan Inom.111a de uatjonclla miljökvalitetsmålen. I regionens målar bete har doc k landstin get d l siirskilt ansvar och är en särs kilt aktiv ak tör när del gälle r målen: 2, 01, 6, 8, 9, II, 12, l3 0ch IS. l! ~ 5

6 0021 Sammanfattning av miljöarbetet 2009 Under år 2009 har sammanfattningsvis följande resultat av miljöarbetet uppnåtts: Systematiskt miljöarbete De enheter som tidigare varit certifierade enligt ISO 14001:2004har bibehållit sin certifiering och i övriga verksamheter har det systematiska miljöarbetet utvecklats. Positivt är bland annat att intern miljörevision genomförs på allt fler enheter. Resurshushållning Energianvändningen är fortsatt den lägsta bland Sveriges landsting och har minskat med ca 1 % även under Andelen förnyelsebar värmeenergi är hög (93 %). Alla förvaltningar jobbar med energibesparande rutiner. Resor och transporter Antal körda km har minskat med hela 7 % under Detta har möjliggjorts genom en rad olika aktiviteter för att effektivisera verksamheten med avseende på resor. Kemikalier och läkemedel Det nya gemensamma kemikalieregistret används allt effektivare vilket leder till förbättrade möjligheter att följa upp landstingets kemikalieanvändning. Användningen av lustgas minskar både totalt och per förlossningstillfälle. Frågorna om läkemedels miljöeffekter lyfts i allt fler sammanhang och miljöenheten deltar i såväl nationella som lokala nätverk kring frågan. Upphandling och inköp Upphandlingsenheten är väl medveten om miljöfrågornas betydelse vid upphandling och använder miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier. MiIjökrav ställs vid alla upphandlingar av varor och ijänster där så är möjligt. 6

7

8 0023 Miljömålsarbete I värderingen av hur miljömålen uppfyllts används följande symboler: ~ Målet IIppfyllt ~ Målet ej IIppfijllt, arbetet gårenlig: plall ~ Målet ej uppfyllt, arbetet gårejenlig: plml Systematiskt miljöarbete ~ Gemensamt miljöledningssystelll enligt ISO 14001:2004 används i alla t5l LD verksam/leter senast 2010med möjlig1let att certifiera ~ 50"10 av verksam1letema arbetar medmiljölednillgssystem enligt ISO tqj 14001:2004 år 2009 Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att styra, genomföra, följa upp och förbättra miljöarbetet i en organisation, för att uppnå en ständigt minskande miljöpåverkan (se figur nedan). Under 2009 har den uppdaterade versionen av landstingets gemensamma miljöhandbok tagits i bruk. Detta har varit viktigt eftersom LD Miljöhandbok utgör grunden för hela landstingets miljöledningssystem och ger ramar och stöd för verksamheternas miljöarbete. Praktiskt taget alla landstingets verksamheter är mycket medvetna om, och arbetar systematiskt med, miljöfrågorna. Brister i dokumentation och uppföljning i form av ledningens genomgång gör dock att många ännu inte når upp till målet att ha ett certifierbart miljöarbete. Landstingsservice, Landstingsfastigheter samt en av Folktandvårdens kliniker är fortsatt certifierade enligt internationell standard :2004.Alla övriga Folktandvårdens kliniker är miljödiplomerade. Miljöfrågorna finns på dagordningen vid möten i samtliga verksamheter och även flera av de verksamheter som inte är certifierade har en väl fungerande hantering av avvikelser och förbättringsförslag i miljöarbetet. Andelen verksamheterinom hälso- och sjukvården som bedriver systematiskt miljöarbete ökar stadigt. De interna revisionerna av miljöarbetet har strukturerats och under året har antalet interna miljö- 8

9 revisioner som genom förts inom hålso- tjch sjukvården nåstan furd ubbla ts j:im fört med liljöf\'\'isioll gl'numfiirs regelbundet äw n Inom Skolfilrv.l1tningen och Folktandvården samt. enligt standar d, i alla n 'rt ifi\-r.llll' verksamheter, Reviste nema har \ " i~ t på dl'! stora engagem.mg so m finns i verksamheterna och au mycker po sitivt och framg':mgsrikt miljöa rbete bedrivs. De ha r också givit en tyd lig indikat ion på vilka briste r som finns och \"ad so m behöver priorite ras i det fortsana ar betet (se sid 25). Ino m land st inge t Dalarna finns sti)j i m iljöarbt..'tct tilllinjl'hrg.mis.j.lihill'ns chefer gl'no m: \ 1iljöenheten inom LO MIlJOpolIcy.- Land snngsservico stim u nd er 2009 fållen ny heltid sa nställd chef. ~ liijö S.l m (l rdn a re för varje förva ltning som ulfsa mmans bildar landstinget s ~lil jö r.id " Miljiiombud på v.nje basenhet. Mer parten av l"nd sl ingels miljöomb ud har under dl' senas te fem ån-n f.itt utbild ning för sitt u ppdrag. Folktand vården ha r även ll11dl' r 2001) gl'l1omfö rt sin.i rligil ulbild ning för miljöombuden. Hälso- och sjukvården ha r sedan 20ns u tny ttjat skolförvaltningens kompetens pli området fiir.mordnande av miljöutbild ning men u tbild nings s,'lsn ingl'n för hälso- och sjuk vårdens miljöombud blev u nde r 2()()<} myc ket reducerad pil grun d av kr.lfts,lmlingl'n krin g pa ndl'miplane ring och \'ilccinl'r ing" r för den nya influensan. Sys temet med träffar för fortbild ning och kunskapsutbyte med hälso- och sjuh.irde ns mil [äombud har permanentats oc h miljiiornbud sträff.u h.n under.'in 'l ge llllm förts på Icrn o rter, )\\'l'n dc /lest.l {ivrig.l Ior valtningar gl'nomfö r lr.iff.lr Wr sin.l miljöombud en tilltv å gä nger l'll'r är, Nyhetsbladet med miljiiillfo rmiltion till hälso- och sjuk\'.irdl'ns milji:io mbud har utkomm it med fyra nu mme r och har väse ntligt fö rbäur.l( miljiiko mmunikat ionen inom föt\'.l ltningen, ~.igrol speci fika utbildni ngsinsatser med miljöank ny tn ing har gl'nom fiirts, 9

10 0025 bland annat har Kostservice utbildat personal inom temat mat och klimat för att miljöanpassa matsedlarna och Skolförvaltningen utbildat viss administrativ personal i professionen distanskommunikation för att öka användningen av modern kommunikationsteknik. Under 2009 har ett nytt avtal för uppdatering av lagar och andra krav tecknats och nya rutiner införts för hur förvaltningarna får kännedom om uppdateringarna. Miljöenheten ansvarar för uppdatering av lagförteckningarna och miljösamordnarna spelar en central roll för spridningen av förändringarna i verksamheterna. Fortfarande brister dock rutinerna för spridning av kunskapen om lagar och andra krav samt rutiner för utvärdering av hur vi lever upp till dessa på flera håll. Dokumenterad miljöbedömning inför större beslut är ett krav i miljöledningssystemet. Under 2009 har inga dokumenterade miljöbedömningar genomförts. I samband med upphandlingar ställs dock regelmässigt miljökrav enligt miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier'. I Landstingsfullmäktige fattades i juni 2009beslut att miljöredovisningen för året ska göras med genusperspektiv. Naturvårdsverkets mångåriga undersökning "Genusperspektiv på allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten)" senast från oktober visar att det finns tydliga könsskillnader både i engagemanget och i villigheten att göra personliga uppoffringar för miljöns bästa i klimatfrågan. Kvinnor är genomgående mer bekymrade över klimatfrågorna och mer intresserade av att vidta personliga åtgärder för att minska klimatpåverkan. Sannolikt skiljer sig inte personalen i Landstinget Dalarna nämnvärt från riksgenomsnittet i dessa frågor. Den ojämna könsfördelningen bland landstingets anställda skulle i detta sammanhang kunna utgöra en fördel för miljöarbetet. Det är dock oklart hur en detaljerad undersökning av frågan skulle kunna leda till betydande miljövinster i landstingets dagliga miljöarbete och möjligheter att påvisa könsbundna skillnader utifrån befintliga data saknas. I hltp://",ww.msr.s<'/sv/uppham!linglkritl.'ril.'rl l "Genusperspektiv på allmänhetens kunskaper och attityder till klimatförändringen (tidigare växthuseffekten)" Naturvårdsverket K.'pp<lrtI'I075. oktober

11 0026 I I

12 0027 Resurshushå llning ~ EJlt'rgiefjeklii.'iSt'ri"s [8] Millska atfllllsmii'lgda Energieffe kliv isering Llnd stinget Dalarn a behåller äve n år 2009 sin led ande postnon bland Svenges landsting när det gäller energiam ändning. Alltsedan år 2003 ha r vi d et mest encrglcffckttva fastighetsbeståndet. Alla verksamheter arbe tar med alt iden tifiera och genomföra lämpliga energ jbesparando.llgärcll' f. Unde 2009 min skad e den totala cncrglförbmkningc n med 1,1 % jämfört med Hela minskn ingen hä rrör från bes par inga r i u ppvärm ning med an clnnvänd ntngcn varit ofö rändrad jämfört med 200ft Andden värmeenergi so m kommer från förnyelsebara källor, som flis och pd ll'ts ha r under året öka t med en procentenhet, till 93 %. Den elencrgl so m används utgörs till 73,9 %.1\' förnyelsebar el, 14,7 % kommer från Iossila br änslen och 11,4 % är kärnkraftsel. I samband med nybyggnation är målet.11t energianvän dn ingen i dcn nya byggnoden ska vara hälften av da gens encrgtanv ändn tng. Tota l energianvänd ning (kwhlm' lokal ylaf ~.e '!\(l,0! 100,0.. ~ '" '" ,M 'm r;',i2 '"" 12

13 ~- 002B. ro, - - e- r- Dc \"l rl...ambctcr som finns i l.mu slingl.'ts IUJ,..11l' Thar m ii j li ~hl't alt tec kna et t miljökomrakt med landstings f.ls lighl'lcr. Konlr.lkll'( inneb är 2 'x, hyr~ s ra b,)tt och cncrgtr åd gtvntng till ve rksamheten om man fiirbinul'r sig att uppratta god.!. rutiner kring energispa ren de och.l\' fj lish,m tt.' ring. Under 2009 fann.. teck nade miljökontrakt för d ryg t hålftcnav don uthyrningsarea so m är m{ijlig.llt teckna miljiikon trakt för. Detta innebär en ökningav.ln l.lld kont rakt me d endast ch pa r pro centenhet er scltm ifjnl I\li05k.1 avfalls må ng de r Lan dstinge ts avfallsstatistik omfa tta r end'ls t avfallet fråulusnrcucn efterso m d,ll., från övriga verksamheter ink- b il...:ikr,ls, Dcua beror främ st p å au m.i nga olika d rtn soperorörcr är inblan da de och att fler, verksa mhe ter dessutom dl'1<1t lokaler och av f.1ibh,m tl' ri n~ llll'd.uul ra aktörer. Bristen på enhetliga lokala avfallsrutiner i länd s komnumer fiirs\,.lrilr också landsungsgcnwnsnmrna rutiner för il\'fallsh.1nll'ringl n. Under 20111} ha r landstingets båda webbascra de a\' fa\lsha n t l' rings~uiller. som :-k.1 unjl' r1ii tt.1 korrekt källsorll'rin/;. uppdat erats. En avfallsutred ning ha r oc\,;,<;,'i in letts i.1\1.1 lasarettsf.1 sti/;ill'll'r för au kunna opti mera,1\' f,111sh,lnll'r in/;l'n ur So1\'iil miljösynpunkt som ur ekonomisk synpunkt. 13

14 rt- It Il IT ~ ~ -,- ~ ~t::ingdema av både brärmbart uch komposterb anavfall har iik.ll under Förändrad e ru tiner på Mera I..lSaTl't1 med ulsurlcring.w kllmpustl' rb.l rt hushållsavfall kan förklara ökningen i kom postfr.lktinnl'n. Ökninwm.H' mängderna b rännbart avfall beror delvis råbris l.m dc sm tcringsrulinctoch slr ikl.uc krav från avfullsmouagaren men även P.'I.llt miingd cn cng.'m gs produkte r som används i vården åter ökar. Alla övrig.l avf.,lisfr.lkliollc r hm un de r aret minskat i mängd i enligh et med UppS.l tl.l mål. M;ingd l'!l returp.lpfk'tfrån lasaretten har minskat med 38 'j{, Firnfiirt med 200H, Min.~ kn ing l'n spl'gl;u förhoppn ingsv is en minskad anvä ndning ev kontor sp.1pi1l't. [Jett.l har ku nna t sä kerst ällas inom Skolförv" ltningl'n där fi\rb rllkn ingl'll " V kuplep" p pl'r unde r 2009 minska t med 15 '7., genom ltubhdsi l t i~ k l )p j l' rin~ (Ich Cll dkad användning "V d igitala media för in l;;ll1n in~ av ~ k r i fl l ig il arbeten nrh annan knm ruu nlkatlon mellan st ude raruh- och låran -, 14

15 00 30 ~ ~ ,. ~,. ~,. ~,. ~.: lclll OCCI.._- D"-"".a- - -r ". ~,. J I:J Ii Ii lli! :Vliljöinsatscf krin~.w fal1sfr.i gom.l har dessutom gjorts i nt'ra andra för \'altn ingar. LO Il j:il pmt'd d har under 1m " pr joriterat rekon ditionering il" blybatterier till elrullstola r och har dä rigl'nom m insk.ll mängde n ka..serad e bat terier med ca I ton. Fl -enheten har infiirt nya ru tiner fiir kvittblivning av u ttjän t elektronisk ut rustning. Avtal har slu tits med en leverantör so m geranterar sä ker och miljiiriktig ha ntc n ng somt.llt rv inn ing av u trustningen. Fungerande enhet er iord ningstä lls för alt'r.l nd ind ning oc h ma terialet i skrotad e enhe ter återvinns liii 99,1'JI. av milj(ict'rtifil'r.ldc återvinningsföre tag. Systemet är mil jil.mpassat och säkert samt d essutom tid sbesparan de för ILenhetens personal. Inom Land stingsservice ha r man a rbeta t målm edvetet me d.ht ställa krav för.1tt minska,w fallsmängllerjlil i sam band med upphandlingar och inköp. 15

16 0031 Resor och transporter ~ Minska,,"St" t'cli lrm/sj",.t la s miljcil'rit't'rkllll Tran sporter ll t~ii r i Svcrigo den enskilt störs to kållan till utsläpp av koldt oxid (CO l ) uch ge Td ärmed lll'l slörsl.l bid r.lgl'llill den ökande våxthusef Iektcn, Detta gä llt,.1wil i Llndslinget Dalarne. Förutom utsläpp av klimatpå verkande kold ioxid gen ererar motcnroftkcn.1wil Ills1.1pp.H' hälso- (Ich miljtisk.ldl iga ämnen som kväveo xider och Oyktig.l nrg.l niska äm nen s.l ml hälsos kadliga parti klor. Därför är måletatt St'no m olika åtg ärder min ska reso rs och transporters miljiip.'lw rkan ett,1\ ' dl.' viktigas te i landstingets m il [öa rbete. Da larna är doc k ett vid sträckt och relativt gkosl bdnlkal la nd sk.l p varfö r långa tra nsporter oft... är ofrånko m li~a. Antalet miljöbil,.u i land stingt.'1ha r under aret iika l fr ån 90 till 159 bila r vilket innebär alt cirka en tred jed el av I.lndstinget s bil.u nu är miljöbi lar med CD: utsläpp under 120 g1km. 5.:amtidigt ha r det totala antaletlceslngbila r, geno m ny.l ru tine r och system fi)r bokning och utnyttjand e av bila rna, kur mat minsk.1s med 2,.5 % till totalt 516 fordon. Förnyelscnov fordon sker ut eshnande med mil jiibil.1r. o m i ll ~a sä rskildd kral' på storlek (Ich I.l stmöjlighclt.'r stä lls (Ich miljil.1uem alil' d ärigenom saknas. Dc m iljiihililr som leasas är mesradel s d il'selb il.1r efter som etanol inte finns alt tiug.i på snrutliga or ter i Dala rna. Casd rivna bita r u tgiir ingd alte rnativ eftersom de t hell sa knas tan kstälte n. Scda n 2005 har tot.ll.1an talet bilar i La nd s ti n ~l' t Dollolrn,l m inskat med 12 'X. K llrstra cka (km ) , l! ; i ' ~ ~ I ' ~ ~ I m... O ll~.-g. poos...,. _ F'1T.oIl t>l'!la'al" D V...~_ 0_.~ 16

17 0032 Den to tala kiirstr;ic".ln ml>o l.mj sling l'ts bilar under 2009.J( cirka J3 mn 0011 km vilket mois\',um 335 ' "M V runt jorden. GI:id j.mj c.lr att korstr äckan har minskat med 7 'r..jämfört med 2008 och med hd 'l HI 'J(,seda n år Dcua är re sultatet av ou målinrik tat arbete fiir illl fä ner antalet körd a km. Ett nytt datoriserat bokningssys tern med ut öka d S.llll,'ikning och ett opurn crat ut nyu jandl' av bila rna har inciirls pil bilpoolens urt er. Busskor t finns til1 g:inglig" för <l ila vcrksnrnheter och getförmånligt kolh-kt tvt resa nde i tjänsten, d essutom.1 n p,lss.\s centrala möh.'s tij cf efter busstrafikens tid er. Fler.l verksa m heter har uc kså infiirsk.lff at tjiinstl'cykl.lr. Den ökn ing i an d ind ni ngl'n av privat bil i Ij5nstl.'n som norerades i förr.l.lrl'ls mi ljörej O\'isning ha r int e for tsatt utan Sven sträckan med privata bil.u ha r mi nskat (5 %) [äm föet med fjol året. Re so r och Iranspor1er. lo rd e lnln'ö! 2lHl9...~~ o_~ _......,- Q V _.-..._ 0...1_ Den största an d ele n transporter kop plade tilllond stin gets ve rksamhet u tgörs av patientreso r. Dl' pa tien tresor som finns registrerad e är resor 1l11'd sjuk resebus s. l' n;,) tl,\ taxi reso r samecrsa uo resor me d priva t bil. Tillsammans utgör dessa resor km som gl'ill'tl'r.ll om kring lon CD!, Utöver dctta tillkonunc r alla resor IiII och fr.'m vårdi n rättningar med pri \'al bil som inte c rsä us och d ärför in te rl'gislrerils, För au om möjligl minsk a bilåkandet i samba nd med vå rd tilltällc n informe ras patienterna alltid r.'l ut sä nda kallelse r om möjlight>lem a till kostn.1j sfrilt kollektivt resand e till och Iran vården. Inom Folktandvården använd s Sven, Iräms t vid skoltand vård, Ilcr a mobila kli niker so m minskar patien ternas resande. 17

18 OU33 En :;"lb ni n~ so m lett till stura po sitiv" mil jiwffd;l ~'r och ekonomiska bcsparin );.lr. i form al' intjänad restid och min skade bil kos tnader, är u tbyggnaden.h' \'ilil'ukunfl'rt,' nsmöjlighct l'rn.l p.'i lasarettsorterna. Från 200i lill 2009 har.llllall'l.lllläggninga r iik.l t Ir ån 6 1iU l J stycken och u nder 2009 gonornfördcs 3 10 (1 videokonfere nse r. En m:itning und er en m.ln.hi 2008 vis.ldl' a u,'.ujl' \' il!l'o kollfl'rcns i genomsnitt sp.lt in!1 limmar i restid och 185 km resa. Den insp.lr.ldc tiden under 20U <) mois\',lr.u 19.i rsil rl1l'1stidl't och kos tnoderna för mötesresor beräknas minskat mod över I,S milj kr. Förutom vid eo- och wc bb konfcrc nscr ökar också,m l.l ld telclonkonfcrcn scr, B espa ringar i tid och reskostn ader vid anv ända nde av video konferens "'JO<) r--~ :::-l JOOOO h " looo o LJLL...L----.JL=-l...L...! "" ooc " 00"" kr c::::::j Reshd Resk oslnacl 500"" O 18

19 Kemikalier och läkemedel Arbetet med att rcgistrcr, allaland stingets h 'mik.ll k'r i ett gcnwusornt kemi k.ll k n 'gi5\et har fo rls.l lt under.1td. Andelen ver ksamheter nu-d utbildade kemikalieregistra tore r ha r iibt från ca 86 'x, till 'J5 % och omfattar nu verksamheter som h.m t..ra r kemiska prod ukt er i n.\gon nämnvärd orn fau ning. ~ ti l jix nh l tt'n har u nd er året u pp rätta t en landsttngsgemense m plan för ulfasning av farliga kcmlkalier baserad på natiom-l l... listor ÖW T nskmmskn ings- (Ich ulfasni ngs:imncn. Genom d el genu-nsamma kemik.llil'n 'gistrot kon miljöe nh eten fåen god iivcrblid. (...h enkelt u ppmär kt..amma dc verksamhe ter som innehar dl' filrliga kemiska produkter som sk, av vecklas. hwl'lltcring och n'gislrl'ring av verksamhe ternas kemiska produkte r har Id t lill,111 cu stort antal onöd ig,l och/eller ga ml.l kemiska prod u kte r städ ats bort från förr ådshylloma sa mt med fört en större allmän medvetenhet om kemlkallcfr ågoma. De p rodukter som rense ts ul i sa mband med införandet.j\' kemikalicregi stre l har aldrig rt.'gist re r.:lls och finns följaktligen inte med i sammanstållningen ned an. Registl't.'l ä r ännu i en u ppbyggn,ldsskt.'lle och tidi g,ue inskaffad e kemiska produkter nyrcgist rcras fortfa rande, Detta förklarar ökningen av arrtalet och mängd l'n kemiska produkter frå n 200M till 2009 i tabe llen nedan. nl'gistrd blir successivt alltmer ko mplett men fo rtfarand e sa knas den planerade koppling en mella n inkiipssptem och kemikalieregister so m ska o ptiml't.:l registrets tillförl it1iglll'1. 19

20 0035 Kemiska produkter; umdsuilget Dalarna enligt gemensamt kemikalieregister Antal kemiska produkter (st) Antal kemiska produkter klassade som riskminskningsämnen (st) Mängd kemiska produkter klassade som riskminskningsämnen (kg) Antal kemiska produkter klassade som utfasnlngsämnen (st) Mängd kemiska produkter klassade som 9,5 7,1 utfasnlngsämnen (kg) Antal.övrlga farliga kemiska produkter* (st) Mängd övriga farliga kemiska produkter* (kg) Andel farliga kemiska produkter avtotalt 20% 18% antal kemiska produkter Märkta som giftiga, mycket giftiga eller miljöfarliga m n inie klassad...som riskminskningsamn...n dler utf,lsning~mn n. Under 2009 gjorde kommunerna tillsynsbesök på Falu lasarett och Borlänge sjukhus med speciellt fokus på kemikaliehanteringen. I tillsynsrapporten framgår att kemikaliehanteringen nu väl uppfyller ställda myndighetskrav. Lustgas (NP) är en potent växthusgas och därför uppmärksammas lustgasförbrukningen inom landstingen även nationellt. Jämfört med CO 2 är växthuseffekten av lustgas 310 gånger större (CWP; global warming potential- 310)1,Under 2009 harden totala lustgasförbrukningen fortsatt att minska och jämfört med år 2007är minskningen 20 %. Inom Folktandvården har användningen av lustgas systematiskt ersatts med andra smärtlindrande medel. Under 2009 minskade Folktandvårdens lustgasanvändning med hela 70 % jämfört med 2008.Hälso- och sjukvården utför regelbunden egenkontroll i syfte att minimera risken för läckage i lustgassystemen. Lustgasförbrukningen per förlossning har minskat med 4,4 %, till 1,38 kg per förlossning, under det senaste året. Nationellt varierar denna siffra mellan 0,8 och 2,6 kg per förlossning men data är behäftade med stor osäkerhete Den lustgas som Landstinget Dalarna förbrukat under 2009orsakar en växthuseffekt I (sid 212) : hltp://www.webbhott.ll.sll.sclluslgaskonsortil.t/..sammanslällning av lustgasförbrukningen i Sveriges rcginn...r (Ich landsting " 20

21 0036 som motsvara r u tsläpp av ungefär ton CO:" vilket ka n järnfiit.1s med de 2 21k) ton CO z som under året släppts ut Iran landstingets tra nspo rter. Ulsl.:ipp lus iiiu llon CO,...hlvalonterl GW;0310 ~ ~ ~ ~ ~ = f f Läkemedel bes tår u tta av svårnedbrytbara ämn en va rs nega tiva mi ljiip.l. verka n uppmärk semmas all tmer i de ba tten. I..and sting et Dalarna ha r und er 2009 va rit rl'ptl'st'lllcral i del Il.:alion dl.l n:ilw rket läkemed el och mi ljii so m s am lar h.lde mil j{). och läkemeddskunn ij;ol per:;nner från landstinj; och rl'giulll'r. 5}'ftl'l med n ätverket är alt saml.1 kom pe tens, byta erfarenheter och h ill., gl'nll'ns.lmma strateg ier i d l'ss..l svåra fr ågor. Lokalt har ett n ätver k mellan Miljiit..'nhl'l l n och Läk em edelsenheten bildats dä r läkcmed cls h.m terinhl,'ns miljilaspcktl'r inom l and:;tinhl'l D.11.lma disku teras. l äh 'llll'dd sl'llhe\en har unde r 2lXJIJ Hl,' liomfiirl informationsmöten krinh läkem edel IH:h miljö för Iörskr tvandc pl,'r:;llil.ll. Miljöaspekterna väh:; Ill"ksi'l in vid ur valct utlllston över "Basso runu-nt" av läkemedel samt i :;.l lllb,llld me d Upp h,lllllling av läkemedel till sjukhusen. Läka re och allmän het ha r dessut om Informerats om åtgärder fiir au minska läkemed els miljöp.'lw rkill\. 21

22 0037 Upphandling och inköp Sfiillll rt'/r. '1I1111l miljiihlli' I'id 11'I,lulIIdliuSar U p p h.,n l l 1i n ~ med miljök rav är- en.1\'~ö rjn dl' f,l ktot i miljdarbetet. Geno m a u upphandla va rorav hög kvalitet (Ich med minsta miijlig;;! m iljiip.'lwrki'll1 kan mon p,lti'lgligt minska \'cr k Sillllhctl'l1S mlljopå vcrkcn. Upph"ndlingsL'Il' hoten uppdaterar kon tinuerligt sin" rutiner och dokume nt utifrån Miljiisty rn ingsr.; dl'is upphim dl ingsk ritcr il'toch m iljö.1si",-' ktcfn,1 finns med i alla upph.lnliling.u där J et finns miijlighct au sl;i 1J. miljiikr.l\'. Föru tom miljökrav!>iälls än-n eliska krav dä r s.; är möjligt. Upphandltng av dl' stora volyme rna förbru kningsartikla r lill l andstingl t Dalarna genomförs i samverkan mellan fcm olika I.:tndsting.1\' Varu försi:irjningl'l\ i Uppsala lans lan dsti ng. Va ruförsörjn in~ l'n l., rn> t., renli g t sina egn.l riktliruer för mi ljöanpass.1durrh.mdling i alla genomfiirdj. upphandlingar. LlnJ slingsfasligheler deltar som en aktiv part i "'Bygg J.lloDialogt'n rör H h.illb.ut byggande både nat loncllt och regionalt. Vid alla u pphand hngarov bygg- och dri ftentr eprenader st.'11is miljiikra\'. I "..., ',..m.lu l... 22

23 0035 Klimatpåverkan och miljögifter Utsläpp av växthusgaser l.ondstinge ts verksa mhet bidrar p.l olika sä tt till uls liipr.l\' växthusgaser. Koldioxidutsläp p Irån fos..;il.l bränslen vid transporter är d el mest be tyd ande bidra get. An våndningcnav lusll;.15 bidrar, um rdknat till koldicxidck viv alen ter, med en tredjedel av u tslä p pen av "äxlhusg olst r. Des su tom finns ett 1it,,( bid rag a,' kold ioxid utsläpp fr.in t1ijcupp, ärmning. Dl'l finns so m lid igarl' bes krivits ett akt ivt arbete att, på en mängd olika sätt. minska L md slingt'l Dalarnas klim atpå verka n gl'nom minskad e u tsl.ippav växthusgaser. Detta arbete omfatta r aktiviteter som: Min skade ut släp p frän transporter gt'llunl.mvänd ning av miljöbilar. kolle ktivtrafik och modern möte steknik. Mycket hö); amid fiim Yl'lsl'b.ua bränslen för up l',,:irmning (93 <J{.). Klimatanpassningav rnaten från 1,1s.:l rl'tlskiih n: Arstidsanp,1ssnin);,1\' salladsbulfen, utbyte av ris mot bulgur och ma tvete samt min d re anvä nd nin g.1\' kött och fisk Iill förmån för grtinsjk\.'r, rotfruk ter och baljväxter. Min skad,11l\ ändning.1\' lustgas för smiirtliml ring och gud kon troll för att u nd vika läck.lge a\ luslg.1s. s 000 " ' 500 '000 e s , O Ulsläpp av vä d husgaser från olika källor (lo n CO2-1!kvlvalenter) ~ u.lopp.. Ode ezod',i>o l~' " 6-.._tr... "'Ig...-'Ipp (G.""'O) lblln>......,..,.dlr... "'"'--.., '" t-: " l.1 ' '' ' hh n ~I ' ' I ' I,.: n If.ln (,,,d,,,,,,, lio.'r.,l...t,. " ""j:l l r.m.,..«i,ll,.-i ",.t.ll. I", " l'" h l... i S,,'rij:l'. hui':!i" " " '.ir""'i'" 1~ 1l" " l" ".,,,,!w,'i,, 'Sj,. li, I<LI V 'I'jS l.,j" jik" " ','r k,,i,ti," i,lul, I ' I' I" 23

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna

(MOMS-gruppen) två gånger per Del av LO gemensamt år. miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 50 % av verksamheterna Dokumenttitel ------tre ------------.,...-----tt" Dokumentnummer Utgåva Fastställd i skolnämnden Utgiven ~F:--2-:,:,:.2~ --t-::1::-----i~2----:,oo~9~- +2~O-O-9--02-..-26-- 1 1(5) Upprättad av Sign Sign

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Miljöredovisning 2008

Miljöredovisning 2008 Miljöredovisning 2008 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...4 Miljöpåverkan och betydande miljöaspekter...5 Sammanfattning av miljöarbetet 2008...6 Miljömålsarbete...8

Läs mer

Landstinget Dalarnas miljöredovisning 2010

Landstinget Dalarnas miljöredovisning 2010 Landstinget Dalarnas miljöredovisning 2010 1(21) Förord av landstingsdirektören... 3 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 4 Miljöpåverkan och betydande miljöaspekter... 5 Sammanfattning av miljöarbetet

Läs mer

000 2?O. I Landstinget. [)AlARNA. Miljäredovisning. Dor LD..., LS...,..., LF...,...

000 2?O. I Landstinget. [)AlARNA. Miljäredovisning. Dor LD..., LS...,..., LF...,... 000 2?O I Landstinget [)AlARNA Miljäredovisning 2010 Dor LD..., LS...,..., LF...,... 000221 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören... 3 Miljöpolicy för landstinget Dalarna... 4 Miljöpåverkan och

Läs mer

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text.

Miljöbokslut Övergripande miljömål i Miljöprogram är markerade med kursiv text. Miljöbokslut 2015 2015 var slutår för Region Hallands Miljöprogram 2012-2015. Många positiva saker har hänt inom miljöområdet under programperioden såsom ISO-certifieringar, ställda miljökrav i de flesta

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Sammanfattning. 1. Systematiskt miljöarbete. Detaljerad miljöredovisning 2011

Sammanfattning. 1. Systematiskt miljöarbete. Detaljerad miljöredovisning 2011 WWigge 120215 1(6) Sammanfattning 2011 sammanfördes förvaltningarna för kultur och skola till en gemensam Kultur- och bildningsförvaltning. Dessutom övergick Älvdalens Naturbruksgymnasium i bolagsform

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland

Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland Miljö- och klimatprogram för Landstinget Sörmland 2014-2018 Innehållsförteckning Landstinget Sörmlands Miljöprogram 2014-2018 3 Landstinget Sörmlands miljöarbete 3 Landstinget Sörmlands Vision 4 Miljöcertifierat

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet

Stockholms universitets dokumentation av miljöledningssystemet Sida 1 (6) Nedan ges en översikt av dokumentationen av Stockholms universitets miljöledningssystem. De dokument som har en koppling till miljöarbetet men står utanför Miljörådets ansvarområde finns att

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Miljörapport. - en förkortad version

Miljörapport. - en förkortad version Miljörapport - en förkortad version Verksamhet Universitetssjukhuset i Lund (USiL) ingår i Region Skåne och är regionsjukhus i södra sjukvårdsregionen med cirka 1,6 miljoner innevånare. År 2007 fanns på

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (6) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

Rutin för intern miljörevision

Rutin för intern miljörevision Sida 1 (5) Syfte Regelbundna interna miljörevisioner ska genomföras för att säkerställa att universitetets miljöledningssystem är korrekt infört och underhållet. Omfattning Rutinen ska användas vid all

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling

Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Bilaga 1: Exempel på kompetensbehov för olika befattningar inom miljö och hållbar utveckling Miljökompetensbehoven utgör en grund för fakulteternas miljöutbildningsplaner. Varje fakultet skall ha en egen

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER

MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER MILJÖLEDNING VID GÖTEBORGS UNIVERSITET MARIANNE DALBRO, HÅLLBARHETSCONTROLLER Fokus miljö - Metoden Miljöledningssystem Ramverk Systematik Riktiga prioriteringar Kontinuitet Ständiga förbättringar Ledningsstöd

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Dnr LD xx/xx, LS 2013- LF 2013-20 Innehåll Sida Förord av landstingsdirektören...3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2012... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna...6 Miljömålsarbete...7

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 12.00 13.00 Lunch 13.00 13.30 Eddi Omrcen, miljöchef

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB

Miljöutredning Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Miljöutredning 2017 Utredning av miljöpåverkan samt GAP-analys mot ISO 14001 Rapport av Mårten Ericson, VEGA SYSTEMS AB Innehåll 1 Inledning och syfte... 3 2 Omfattning... 3 3 Miljöutredning ISO 14001...

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Central förvaltning Datum 2015-06-01 Sida 1 (2) Administrativ enhet Dnr LD15/00576 Uppdnr 1085 2015-05-18 Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-06-01 Landstingsstyrelsen

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013

Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Central handlingsplan till miljöprogram 2010-2013 Det är viktigt att miljöarbete bedrivs i alla verksamheter för att nå miljömålen i miljöprogrammet. För detta ändamål har en central handlingsplan till

Läs mer

Miljörapport. För USiLs verksamheter på sjukhusområdet i Lund. - en förkortad version

Miljörapport. För USiLs verksamheter på sjukhusområdet i Lund. - en förkortad version 08 Miljörapport För USiLs verksamheter på sjukhusområdet i Lund. - en förkortad version Miljörapporten omfattar USiLs verksamheter på sjukhusområdet i Lund samt entreprenörer som arbetar direkt för USiL

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Dnr LD15/00576, LS 2015-06-01 11, LF 2015-06-15--16 16 Innehåll Förord... 3 Sammanfattning resultat av miljöarbetet 2014... 4 Miljöpolicy för Landstinget Dalarna... 6 Miljömålsarbete...

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1

Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Välkomna nätverksträff miljöledning i staten 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-10-01 1 Miljöledning i staten 2014 och kommande utmaningar Kristina von Oelreich 2015-09-28

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012

2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 2 UNIT4 Agresso AB Miljöredovisning 2012 Ord från miljöchefen Våren är här och det har blivit dags att summera UNIT4 Agressos miljöarbete 2012. Just den här våren

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Vilka resor tror du är bäst för miljön?

Vilka resor tror du är bäst för miljön? Vilka resor tror du är bäst för miljön? En resa mot en bättre miljö Att kunna resa är en självklarhet idag. Det väldiga transportsystem vi skapat omkring oss är faktiskt förutsättningen för ett välfungerande

Läs mer

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS

Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1 (5) Projektplan 2010-02-11 Dnr SU 83-0286-10 Jenny Lilliehöök Miljökoordinator Reviderad projektplan: Miljöcertifiering av Stockholms universitet enligt ISO 14001 och EMAS 1. Bakgrund Under hösten 2009

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg

LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET. Åsa Paletun - Miljöstrateg LANDSTINGET OCH MILJÖARBETET Åsa Paletun - Miljöstrateg ÄR VÅR MILJÖ VÄRD ATT VARA RÄDD OM? Bilder från WWF och eget foto HUSHÅLLNING MED NATURRESURSER Tecknare: Max Gustafsson Vi har den planet vi har

Läs mer

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007

Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Hälso- & sjukvårdsenheten 27-29 november 2007 Kartlagd process: Slusskommunikation Nulägeskarta Identifierat slöseri/spill Orsaksanalys O rsak Förbättring, idé/lösn in g R ö relse (leta p ärm ) In g en

Läs mer

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå

Handlingsplan Miljöstrategi landstingsnivå 1(5) Handlingsplan Miljöstrategi snivå Landstingets övergripande handlingsplan 2015 2017 inom miljöområdet Miljö- och hållbarhetsarbetet är ett långsiktigt arbete. Landstinget ska i sin verksamhet bidra

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE

HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE HANDLINGSPLAN FÖR MILJÖARBETE 2009-2015 1 Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling Handlingsplanen beskriver de övergripande målen och hur de skall genomföras. Dessa kan brytas ned för respektive

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Dagligvaruhandeln Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Dagligvaruhandeln Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala. Uppsala ISO ISO 14001 Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i, har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS -EN vad gäller: has an environmental management system that fulfils the

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

Miljöhänsyn i upphandling

Miljöhänsyn i upphandling Miljöhänsyn i upphandling Marlene Sahibzada, upphandlingschef marlene.sahibzada@harryda.se 031-724 6321 1 2010-01-26 Administrativt stöd Upphandlingsenheten i Härryda kommun Våra ansvarsområden: Enheten

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös

Miljöpåverkan från mat. Elin Röös Miljöpåverkan från mat Elin Röös Jordbruk är väl naturligt? De svenska miljömålen Växthuseffekten Källa: Wikipedia Klimatpåverkan Klimatpåverkan från olika sektorer Källa: Naturvårdsverket, 2008, Konsumtionens

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer