Klinik 2A Informationssystem och medicinteknik Samarbete MT/IT Salvatore Capizzello

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klinik 2A Informationssystem och medicinteknik Samarbete MT/IT Salvatore Capizzello"

Transkript

1 Klinik 2A Informationssystem och medicinteknik Samarbete MT/IT Salvatore Capizzello 15:30 15:40 Salvatore Capizzello Introduktion 15:40 16:30 Projekt MIDS Steg 2 - Projektgruppen informerar om slutrapport 15:40 15:50 Jan Olof Dahlberg Rekommendationer kring funktionellt samarbete och samverkan för MT och IT verksamheter 15:50 16:00 Carl Gunnar Höglund Rekommendationer kring riskhantering kring produkter/system 16:30 16:45 Samarbete mellan MT och IT i praktiken 16:30 16:40 Ulf Hökfors, Stefan Lundström Samarbete mellan MT och IT Norrbottens läns landsting 16:40 16:45 Frågor 16:00 16:10 Urban Wallin Rekommendationer kring funktionen System Integrator" 16:10 16:20 Mats Almgren, Per Ackeberg Innehållsförslag till utbildningsplan utifrån identifierat behov 16:20 16:30 Frågor

2 Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura ché la dritta via era smarrita. Dante Alighieri Jag stod i mitten av min levnads bana då i en nermörk skog jag mig befann, där ej mer väg och stig jag kunde ana. MIDS Steg 2

3 Negativa händelser och tillbud Ögonbottenkameran E-virusangrepp på Universitetssjukhuset förlorade bilder vid avbrott i nätverket Nätverksåtgärd gav funktionsstörning i röntgensystem Raderade bilder ur Ultraljud / PACS Datavirus slog ut sjukhusröntgen MIDS Steg 2

4 Tillbakablick Förslag på Riktlinjer för MIDS Regelverk förändrat, mjukvara en medicinteknisk produkt Ny föreskrift, SOSFS 2008:1 mtp + anslutna infosystem LV förslag klassificering av vårdens mjukvarubaserade system Lfmt Riktlinjer System Integrator Hur ska man ta hänsyn till förändrat regelverk? MIDS Steg 2 MIDS Steg 2

5 Ideell förening MTF - Mål Erfarenhetsutbyte och samarbete mellan medlemmarna Uppmärksamma frågor om kompetens och utbildning Certifiering av medicinska ingenjörer och civilingenjörer Främja den vetenskapliga utvecklingen Önskemål från medlemmar att driva frågor I gränslandet MT IT ---->Projekt MIDS Steg 2 MIDS Steg 2

6 MIDS Steg 2 projekt Introduktion Salvatore Capizzello MIDS Steg 2

7 MIDS Steg 2 Projektorganisation Uppdragsgivare Projektledare Projektdeltagare MTF: Svensk Förening för Medicinsk Teknik och Fysik Salvatore Capizzello Länsteknik Norrbottens läns landsting, Luleå Per Ackeberg, MTF, Stockholm Mats Almgren, MTA Södersjukhuset AB, Stockholm Jan-Olof Dahlberg, MT Skellefteå Lasarett Henrik Fält Padoan, Medicinsk Teknik, UniversitetsSjukhuset i Lund Carl Gunnar Höglund, MTA Karolinska, Stockholm Jasmin Kramle, VGR IT, Västra Götalandsregionen Mikael Rehnström ordförande SAMTIT Svensk Användarefören. för Med.Tekn IT Urban Wallin, MIT Akademiska sjukhuset, Uppsala Torbjörn Westman, MT-IT Södra Älvborgs sjukhus, Borås MIDS Steg 2

8 MIDS Steg 2 Projektorganisation Referensgrupp Ronnie Lundström, uppdragsgivare och tidigare ordförande MTF Monika Söderholm, Anestesi- och Op.centrum Landstinget i Östergötland Björn-Erik Erlandsson, SFMI (Svensk Förening för Medicinsk Informatik) Git Eliasson SIS Swedish Standards Institut Anna Lefevre Skjöldebrand Swedish Medtech Jack Robinson Microsoft Health Solutions Group EMEA Stefan Lundström chef IT infrastruktur, Norrbottens Läns landsting Ronnie Jandreus, Utvecklingsledare Gymnasieskolan Vipan, Lund Ann Peter Koncern IT Skåne Region Mårten Mannström, SLL IT, Stockholm Kenneth Eklund Ortivus AB Heikki Teriö, MTA Karolinska, Stockholm Sven Jonsson MTA Karolinska Stockholm MIDS Steg 2

9 MIDS Medicintekniska InformationsDataSystem Patient Avsedd användning Diagnostisering Övervakning Behandling Lokal databas Medicinteknisk produkt Nätverk Arbetsstation Central databas Klient Serversystem Med MIDS avses området där medicintekniska produkter samverkar med IT produkter/system, där avsedd användning är diagnos, övervakning och/eller behandling. Kommunikationen sker via nätverk mellan server-system, databaser och/eller annat lagringsmedia. MIDS Steg 2

10 MIDS Steg 2 projekt Projektstart Dec 2008 Projektavlutning Mars 2010 Projektmål Utarbeta rekommendationer Funktionellt samarbete MT och IT Riskhantering produkter/system Funktion "system integrator" Innehållsförslag utbildningsplan MIDS portal Prel Slutrapport Seminarium Remiss Slutrapport MIDS Steg 2

11 Klinik 2A Informationssystem och medicinteknik Samarbete MT/IT Salvatore Capizzello 15:30 15:40 Salvatore Capizzello Introduktion 15:40 16:30 Projekt MIDS Steg 2 - Projektgruppen informerar om slutrapport 15:40 15:50 Jan Olof Dahlberg Rekommendationer kring funktionellt samarbete och samverkan för MT och IT verksamheter 15:50 16:00 Carl Gunnar Höglund Rekommendationer kring riskhantering kring produkter/system 16:30 16:45 Samarbete mellan MT och IT i praktiken 16:30 16:40 Ulf Hökfors, Stefan Lundström Samarbete mellan MT och IT Norrbottens läns landsting 16:40 16:45 Frågor 16:00 16:10 Urban Wallin Rekommendationer kring funktionen System Integrator" 16:10 16:20 Mats Almgren, Per Ackeberg Innehållsförslag till utbildningsplan utifrån identifierat behov 16:20 16:30 Frågor

12 MIDS Steg 2 - Delmål 1 Samarbete, samverkan och strukturerad ansvarsfördelning för MT och IT verksamheter Jan-Olof Dahlberg

13 Samarbete samverkan ansvarsfördelning idag? IT - MT ITIL - ISO9001 ITP - MTP Dokumentsystem - Inventariesystem

14 Inventering i riket Medicintekniska produkter/system MTP på sjukhuset förvaltas av MT, Sjukhusfysik, Hjälpmedelsverksamhet, Laboratoriemedicin osv Hantering av Röntgensystem med tillhörande RIS/PACS kan vara uppdelad på flera parter IT-produkter kan vara MTP

15 Inventering i riket IT-produkter/system IT-utrustning kan förvaltas av andra enheter: Laboratoriemedicin, Röntgen, Radiofysik, MT. IT-verksamheten kan vara uppdelad i Teknikdel - hårdvara Systemdel - mjukvara, utveckling Leverantörer hanterar ibland system åt vården (outsourcing samt funktionsupphandlingar).

16 Inventering i riket Ansvar/organisation Ett sjukhus eller län/region. Extern entreprenad. Hierarkisk nivå lednings/produktionsnivå Process: ISO9001/13485 eller (ITIL). Samordnare för MIDS - System integrator

17 Produktens livscykel

18 .anskaffning Involvera alla parter från början

19 Exempel på beröringspunkter. inom Anskaffning Planering av MIDS integrering i befintlig IT-infrastruktur Ankomstkontroll och besiktning Registrering och märkning av produkter och programvara Installation av operativsystem, applikationsprogramvara Riskanalys Autentisering, antivirus, säkerhetsuppgraderingar Utbildning av teknisk personal och förvaltningspersonal Dokumentationssystem

20 Exempel på beröringspunkter. under livscykelprocessen (Förvaltning) Uppgradering av system och komponenter Förvaltningsmodell och objekt Förebyggande underhåll Servicefönster, serviceinformation Felanmälan och support Användarutbildning Hantering av avvikelser Teknikrond/Avstämningsmöte

21 Vår tolkning MT klarar inte detta ensamma Är MT nätverksexperter? IT klarar inte detta ensamma Kan IT MTP även mätutrustning,elsäkerhet? MT, IT och övriga intressenter måste samarbeta Huvudmannen ansvarar för att detta är möjligt

22 Vår tolkning Sjukvårdshuvudmannen har ett stort ansvar för att skapa en fungerande organisation SOSFS 2008:1, SOSFS 2005:12 Organisationen skall med tydlig delegation hantera frågor om patientsäkerhetens alla delar. Både ett Medicintekniskt och Informationstekniskt säkerhetsperspektiv är delar av patientsäkerheten. Perspektiven kan delvis överlappa varandra och kan ge motstridiga krav. I centrum skall då alltid stå att patientens behov av en god och säker vård inte hindras av dessa krav.

23 Sjukvårdshuvudmannen Samarbete Tillverkare Processorientering Samverkan Socialstyrelsen Läkemedelsverket Strålskyddsmyndigheten Osv. Professioner ansvar/roller Samverkan

24 Verktygslåda

25 Verktygslåda Processer enligt ISO och ITIL samt ISO 9001/ISO Systemförvaltningsdokumentation Arbetsorder-/Ärendehanteringssystem Inventariesystem CMDB (Configuration Management DB)

26 Verktygslåda System integrator (SS-EN 60101) MT-standard Klart 2007 Network risk manager (ISO/IEC 80001) MT eller IT-standard? Båda? På svenska Oktober 2010? Ändringsdirektivet 2007/47/EG IT-system kan klassas som Medicintekniska produkter. Ändrar inget för tex övervakningssystem

27 Verktygslåda Inventeringsverktyg IT Nätverksmodeller Fjärrstyrningsverktyg Installationsverktyg Märkning av Kablar Datorer Uttag Klassificering (se Mids 1) Avvikelsehantering

28 Tillverkare Risk management Risk management file Kund/Ägare Residualrisker Change control Residualrisker är utvärderingskriterier Vi skall inte göra om tillverkarens riskhantering.

29 Bakgrund till Bilaga 4 Köp Windows-säkra system Slutna system Ägaren äga ej tillträde egen miljö Leverantören tar hela ansvaret Vill ej interagera med andra leverantörers system Öppna system Fördelat ansvar med tydliga ansvarsgränser Kan existera i vanlig IT-miljö Integrering med befintliga system Låsta system Regelbaserad tillgänglighetsstyrning Kan existera i vanlig IT-miljö

30 Lagar, förordningar, föreskrifter standarder mm. SFS1993:584 Lag om Medicintekniska produkter SOSFS 2005:12 Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:1 Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården SOSFS 2008:14 Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården MDD, 93/42/EEC EU-direktiv: Medicintekniska produkter IVDD, 98/79/EEC EU-direktiv: Medicintekniska produkter för in vitro- diagnostik AIMDD, 90/385/EEC EU-direktiv: Aktiva medicintekniska produkter för implantation SS-EN Elektrisk utrustning för medicinskt bruk (inkl System Integrator ). SS-EN Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål IEC (draft) Common aspect of electrical equipment used in medical practice. SS-ISO/IEC :2007 Informationsteknik Ledningssystem för tjänster - Del 1 Krav SS-ISO/IEC :2007 Informationsteknik Ledningssystem för tjänster - Del 2 Vägledning osv ITIL, mm SS-EN ISO/IEC 17025:2005/AC:2007 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier SS-EN ISO 9001:2008 Ledningssystem för kvalitet - Krav SS-EN ISO 9002:1994 Kvalitetsystem Kvalitetssäkring vid produktion, installation och service. ISO/IEC 27000:2009 Information technology -- Security techniques -- Information security management systems osv SSMFS 2008:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om kontroll av kärnämne mm SSMFS 2008:53 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll vid in- och utförsel av radioaktivt avfall Läkemedelsverkets arbetsgrupp om Medicintekniska informationssystem, Projektredovisning

31 MIDS Steg 2 - Delmål 2 Riskhantering inom MIDS-området -Processen och metodiken Carl Gunnar Höglund MIDS Steg 2

32 Frågeställningar Vilka lämpliga metoder för riskhantering av MIDS-området bör etableras i Sverige? Kan man förenkla angreppssättet för riskhantering inom MIDS-området? Går det att beskriva på ett sätt som gör att metoderna och processen fungerar i praktiken (tekniskt & kliniskt)? Kan det beskrivas så att processen och metoderna fungerar oberoende av organisation/personalkategori? Hur gör man dessa metoder kända och spridda? Hur hanterar vi "risk management" över tid? MIDS Steg 2

33 Vilken process och metodik för risk-hantering av MIDS bör etableras i Sverige? Medicintekniska produktdirektivet använder sig av standarder för riskanalys såsom ISO Inom IT-området finns standarder för riskhantering Inom Hälso- och sjukvården har SKL:s och Socialstyrelsens handbok för Riskanalys och Händelseanalys etablerats Hur skapar vi en process som hanterar metoder och standarder för teknisk & klinisk riskhantering? MIDS Steg 2

34 Kan man förenkla angreppssättet för risk-hantering inom MIDS-området? Går det att beskriva på ett sätt som gör att processen och metoderna fungerar i verkligheten? JA! Inför rekommendation om grovanalys för att klassificera och förenkla JA! Använd kompetenser och standarder som redan finns i sjukvården och arbeta tvärprofessionellt (Verksamheten, IT, MT, Systemförvaltning, Leverantörer m.fl.) JA! Använd enkla checklistor och dokumentera strukturerat. JA! Skapa en vana att värdera risker inom MIDS-området! JA! Gör detta till en del i system för kvalitet och patientsäkerhet! MIDS Steg 2

35 Kan det beskrivas så att det fungerar oberoende av organisation? JA! De övergripande kraven te.x. SOSFS 2008:1 och SOSFS 2005:12 gör ingen skillnad på organisation. JA! Beskriv riskhantering utifrån begrepp som systemkomplexitet och risknivå, samt hänvisa till kända metoder, standarder och etablerade begrepp. JA! Låt varje organisation skapa sina detaljerade rutiner. MIDS Steg 2

36 Hur gör man dessa metoder kända och spridda? Erbjud process och verktyg för berörd personal som fungerar i praktiken Ge en rekommendation att årliga/återkommande kontroller införs analogt med Förebyggande Underhåll för andra medicintekniska produkter (MTP) Systemintegration* rekommenderas som en obligatorisk punkt vid införande av nya system Applicera risk management för IT-nätverk** som innehåller anslutna MTP med tillhörande informationssystem*** * Enligt SS EN/IEC annex 14 ** Enligt kommande IEC (dec 2010) *** Enligt SOSFS 2008:1 MIDS Steg 2

37 Riskhantering inom MIDS-området MIDS Steg 2

38 Riskhantering inom MIDS-området 1 Ingångsvärden 2 Klassificering 3 Analys 4 Hantering 5 PDCA 1 Ingångsvärden Produkt Med avsedd användning Ny avsedd användning? Residualrisker Anslutning till andra system och utrustningar Riskkomponenter Sjukvårdens IT-miljö INKÖP eller INVENTERING INFÖR RISKHANTERING MIDS Steg 2

39 Riskhantering inom MIDS-området 1 Ingångsvärden 2 Klassificering 3 Analys 4 Hantering 5 PDCA 2 Klassificering RISK-klassificering Klass A Klass B Grovanalys Klass C SYSTEMINTEGRATION MIDS Steg 2

40 Riskhantering inom MIDS-området 1 Ingångsvärden 2 Klassificering 3 Analys 4 Hantering 5 PDCA 3 Analys SKL Riskanalys eller enkel checklista RISK - värdering Åtgärder Dokumentation SYSTEMINTEGRATION MIDS Steg 2

41 Riskhantering inom MIDS-området 1 Ingångsvärden 2 Klassificering 3 Analys 4 Hantering 5 PDCA 4 Hantering RISK MANAGEMENT FILE Systemförvaltning Drift / Support / Service Riktighet Spårbarhet Sekretess Tillgänglighet MIDS Steg 2

42 Riskhantering inom MIDS-området 1 Ingångsvärden 2 Klassificering 3 Analys 4 Hantering 5 PDCA Aktiviteter vid FU *Kända förändringar i systemet *Kända förändringar utanför systemet *Kända incidenter *Information till användare *Avsedd användning *Uppdatering (versioner) *Patchning/antivirus (säkerhet) *Supporthantering *Serviceavtal 5 PDCA Riskrevision =Återkommande kontroll = Förebyggande underhåll M12 Ny produkt Annan förändinrg Olycka / Tillbud Finns det förutsättningar att öka säkerheten i sjukvården då man årligen kontrollerar en infusionspump, så borde det även finnas vid årlig kontroll av ett IT-system MIDS Steg 2

43 Roller riskhantering - exempel MIDS Steg 2

44 Förslag - Sammanfattning Använd Socialstyrelsens och SKL:s Handbok för patientsäkerhetsarbete. Nationell standard inom området. Vägled för samverkansformer i team (MT IT Vårdpersonal- Leverantör) inom området riskhantering av MIDS. Utgå från vedertagna standarder och metoder inom riskhantering. Riskhanteringsprocess och metoder med utgångspunkt i ISO 14971, ISO 31000:2009, ISO 20000/ITIL, ISO 80001, SOSFS 2008:1 och Vägledning för klassificering av medicinska informationssystem från LMV Kvalitetssäkringsaktiviteter enligt PDCA för att riskhantera MIDS-området Jämställa begreppet Förebyggande Underhåll av MT-produkter med Återkommande riskhantering av MIDS-området. Använd residualrisker från tillverkare/leverantörer som ingångsvärden till processen som täcker både teknisk och klinisk riskhantering i praktiken! MIDS Steg 2

45 Det är enkelt Tre saker att minnas Riskanalysera m.h.a. Handbok för patientsäkerhetsarbete Dokumenter a strukturerat -Risk Management file Inför Förebyggande Underhåll för MIDS-området mha ständiga förbättringar, PDCA FU MIDS Steg 2

46 MIDS Steg 2 - Del mål 3 System Integrator Urban Wallin 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

47 System Integrator SS-EN Elektrisk utrustning för medicinskt bruk Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda Clause 14: Programmable electrical medical systems (PEMS) Annex H H.6.2 System integration responsibilities 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

48 Patientsäkerhet Regelverk SOSFS 2008:1 SOSFS 2008:14 SOSFS 2005:12 LVFS 2003:11 Standarder SS-EN SS-EN ISO ISO CDV SS-EN ISO 9001 SS-EN ISO SS-ISO/IEC Kvalitetssystem 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

49 System Integrator 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

50 System Integrator => - planera - riskhantera - rapportera 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

51 Områden & aktiviteter Regelverk Samordning MT, IT, användare, leverantörer Säkerhet System Integrator Upphandling Riskhantering Teknik Utbildning 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

52 System Integrator som person? Ansvars rollen -> person funktion? Operativa rollen -> funktion (QA) 6-FEBOKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

53 System Integrator utformning Mindre sjukhus/verksamhet Ansvarig person ständig System Integrator Större sjukhus Formellt huvudansvarig System Integrator, fysisk person, med flera objektansvariga System Integrator System Integrator hemvist i MT- eller ITverksamheten Huvudansvarig System Integrator kan av vårdgivaren placeras överordnad MT- och IT-verksamheterna 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

54 System Integrator exempel från Örebro SI på Universitetssjukhuset i Örebro SI sedan nyår MIDS-grupp Ingår styrgrupper kring vårdsystem Klassificering av datorer 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

55 System Integrator exempel från Region Skåne SI på alla sjukhus i Region Skåne Regiongemensamma SI-möten SI-mejllista IT-workshop Avlastar MTC 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

56 Styrelsemöte MTC OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

57 Medical IT-network risk manager Shall be responsible for: 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

58 ISO CDV 6-OKT-2010 MTD Umeå MIDS Steg 2

59 MIDS projekt Delmål 4 Kompetens och utbildning Mats Almgren, Per Ackeberg

60 Kompetens och utbildning Arbetsgruppen har med en nulägesanalys visat på utbildningsläget: Civilingenjörer Högskoleingenjörer Gymnasieingenjörer Kandidat och Masters.

61 Kompetens och utbildning Nulägesanalys Akademiska studier: Universitet Högskola Gymnasium Utbildningsläget har kartlagts Kursansvariga har kommenterat sitt respektive ansvarsområde

62 Kompetens och utbildning Kartläggning av utbildning för yrkesverksamma: Systemförvaltare Informationstekniker Medicintekniska ingenjörer

63 Kompetens och utbildning Rekommendationer Vi har förslag på utbildning för yrkesverksam MT-, IT-personal Vi föreslår att Högskola o Universitet tar fram kurser inom sina kompetens områden Vi föreslår utbildningspaket för introduktionsutbildning för yrkesgrupperna inom vården

64 Kompetens och utbildning Utbildningen omfattar en översiktlig genomgång av de regelverk som gäller för MT-IT inom sjukvården. Utbildningen för nyanställda bör vara gemensam för: - MT-, IT-personal - Användare - Verksamhetschefer.

65 Kompetens och utbildning Utbildning för MT-personal: Nätverksteknik Ledningssystem för kvalitet för MT-IT IT-säkerhet

66 Kompetens och utbildning Utbildning för IT personal: Medicinsk teknik Ledningssystem för kvalitet för MT-IT IT-säkerhet

67 Kompetens och utbildning Ämneskurser för personal med specifika ansvars- eller verksamhetsområden Riskanalys: MTF har tagit fram en anpassad kurs för riskhantering som med fördel kan användas. DICOM ITIL

68 Utbildningsmatris Kompetensstege Grundutbildnig Introduktion Kompl 1 Kompl 2 Tillägg 1 Tillägg 4 Tillägg 4 Tillägg 4 Omfattning Nyanställning 1 dag 1 dag 2 dag 2 dag 2 dag 3 dag 2 dag Medicinteknisk ingenjör Högskola 180 hsp INTRO MT-IT Riskhantering ITsäkerhet Nätverk Kvalitetssystem MT-IT gemensamt DICOM ITIL Digitala bilder IT-Data ingenjör Högskola 180hsp INTRO MT-IT MTregelverk MTsäkerhet Riskhantering Kvalitets system MT-IT gemensamt ITIL DICOM Data tekniker Gymnasium INTRO MT-IT Riskhantering System integrator Civilingenjör/ Systemvetare, 300 hsp INTRO MT-IT MTsäkerhet ITsäkerhet Riskanalys Kvalitetssystem MT-IT gemensamt ITIL System administratör *) INTRO MT-IT MTsäkerhet Riskhantering MT- Regelver k Kvalitetssystem MT-IT gemensamt ITIL System förvaltare *) INTRO MT-IT MTregelverk MTsäkerhet Riskhantering Kvalitetssystem MT-IT gemensamt ITIL Användare Gymnasium/ Högskola INTRO MT-IT Verksamhets ansvariga Högskola/ Universitet INTRO MT-IT

69 Kompetens och utbildning Slutsats Arbetsgruppen har tagit fram förslag till utbildning för målgruppen yrkesverksam MT-, IT-personal. Arbetsgruppen föreslår att Högskola och Universitet tar fram anpassade kurser för de aktuella kompetensområdena.

70 Kompetens och utbildning Att utifrån MTF:s Certifieringskommitténs krav föreslå externa kurser för yrkesverksamma medicintekniska ingenjörer Att användare har kompetenskort inom MIDS (Dessa tas fram i samarbete mellan industri/ leverantör/mta/it/kliniska utbildare)

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem

Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Rapport till Läkemedelsverket Klinisk utvärdering av medicinska informationssystem Fokus på elektroniska patientjournalsystem Lisa Ericson Nils Schönström Göran Petersson ehälsoinstitutet, Linnéuniversitetet

Läs mer

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte

Medicinska informationssystem. vägledning för kvalificering och klassificering av programvararor med medicinskt syfte approvals authorisation clinical trials communication competence cosmetics dialogue directives efficacy environment evaluation guidelines harmonisation health economics herbals homeopathics information

Läs mer

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården

God vård. om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården God vård om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Denna publikation tillhör handböcker för handläggning.

Läs mer

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden

IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden IT-stöd för spårbarhet för celler och andra vävnadsområden Sammanfattning/rapport av förstudie 2013-03-28 slutlig efter genomgång i Vävnadsrådet OBS! Skriv gärna ut detta dokument med 4 bilder per sida

Läs mer

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland

IT-frågor vid bildandet av Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009:15 Kartläggning IT-frågor vid bildandet av Region Norrland IT-frågor vid bildandet av Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen

Läs mer

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering

Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Slutrapport 1 (15) Slutrapport för Undersökning av sjukhus/landsting/regioners rutiner och inställning till avvikelsehantering Projektägare är: LfMT; Hans-Olof Carlsén Versionshistorik Version 1 Datum

Läs mer

Rapport från förstudie Grundläggande medicinteknisk säkerhet som e-learning

Rapport från förstudie Grundläggande medicinteknisk säkerhet som e-learning 2012-11-21 1/ 8 Rapport från förstudie Grundläggande medicinteknisk säkerhet som e-learning LfMT, MTF och SAMTIT har beslutat att genom en förstudie undersöka förutsättningarna för att ta fram utbildningsmaterial

Läs mer

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96

IT-haverier i vården. Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall. Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall Kamedo-rapport 96 IT-haverier i vården Erfarenheter och förslag till åtgärder från aktuella fall 1 Kamedo Katastrofmedicinska

Läs mer

Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten

Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten vårdutveckling Datavirus och driftavbrott i datanätverk hotar patientsäkerheten Avvikelserapport eller Lex Mariaanmälan krävs vid risk för patientskada ULF BOSTRÖM, överingenjör, teknologie licentiat,

Läs mer

Förstudierapport GamIT 2015+

Förstudierapport GamIT 2015+ GamIT Sida: 1 (65) Förstudierapport GamIT 2015+ skapad för: Vävnadsrådet skapad av: Oskar Thunman Elisabeth Tjälldén Mawell GamIT Sida: 2 (65) Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Aktiviteter under

Läs mer

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2

Publicerad www socialstyrelsen se april 2009 2 Handboken ett stöd för vårdgivare, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor och hälso- och sjukvårdspersonal som ska tillämpa Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:14) om informationshantering

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010

Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 Teknisk Infrastruktur PROJEKT 2010 - KOMMUNAL IT-SAMVERKAN I VÅRD OCH OMSORG Teknisk Infrastruktur, Projekt 2010, Kommunal IT-samverkan i vård och omsorg 1 Upplysningar om innehållet: Christer Haglund,

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5

Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4. Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Målarkitektur 3R Målarkitektur 3R Sida 1(27) Innehåll Innehåll... 0 Sammanfattning... 2 Grundläggande information... 4 Bakgrund... 4 Syfte... 4 Genomförande... 5 Nuläge... 5 Börläge... 8 Arbetshypoteser

Läs mer

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete

Vägvisaren. Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Vägvisaren Ledningssystem fo r systematiskt kvalitetsarbete Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Varför ett ledningssystem?... 3 1.2 Definition av ledningssystem... 3 1.3 Definition av kvalitet...

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Medicinsk revision, en del i internkontrollen

Medicinsk revision, en del i internkontrollen Medicinsk revision, en del i internkontrollen Stockholm 2009-10-13 Helseplan Consulting Group AB Kungsgatan 55, 111 22 Stockolm Telefon: 021-12 99 88 / Fax: 021-12 99 97 Organisationsnummer: 556763-1428

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning

Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning Prioriteringsmodell för förebyggande underhåll av medicinteknisk utrustning Stefan Olsson Centralsjukhuset Kristianstad LUJI-MT-TEKN-01/2002 ISSN 1104-5841 ISRN PRIORITERINGSMODELL FÖR FÖREBYGGANDE UNDERHÅLL

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd. ver 1.0. Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med IT som stöd ver 1.0 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-05-29 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-policy för Tanums kommun. Policyn

Läs mer

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1

utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 utgåva 3 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) kbm rekommenderar 2006:1 kbm rekommenderar 2006:1 Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Titel: Basnivå för informationssäkerhet (BITS) Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

Läs mer

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD

LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD 6 LAGAR, FÖRORDNINGAR, FÖRESKRIFTER OCH ALLMÄNNA RÅD Förutom den övergripande Hälso- och sjukvårdslagen finns ett regelverk som styr hälso- och sjukvårdens organisation och innehåll. I detta regelverk

Läs mer

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting

Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting Centrala riktlinjer för strålsäkerhet i Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-01-29 Diarienummer: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Kirsi Laitinen Kennebäck

Läs mer

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter

Svar på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter 1(5) Datum 2014-05-07 Diarienummer Förslag Till Region Hallands revisorer För kännedom: Hälso- och sjukvårdsstyrelsen på revisionsrapport patientsäkerhetsgranskning av medicintekniska produkter Driftnämnden

Läs mer

Övergripande IT- och informationssäkerhet

Övergripande IT- och informationssäkerhet Övergripande IT- och informationssäkerhet Landstinget Dalarna 4 februari 2011 PwC Technology Risk Services Jon Arwidson Magnus Olson-Sjölander Christian Svensson Sammanfattning På uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer