Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB"

Transkript

1 Projektnummer 5851 RAMAVTAL STORKÖKSUTRUSTNING Electrolux Professional AB

2 1 RAMAVTALSVILLKOR 1.1 PARTER Mellan parterna Electrolux Professional AB med organisationsnummer nedan kallad Leverantören och SKL Kommentus Inköpscentral AB med organisationsnummer , nedan kallad SKI, har följande avtal träffats. 1.2 AVTALSINNEHÅLL OCH AVTALSHANDLINGAR Ramavtalet avser/ omfattar följande: Löpande avrop av diskmaskiner, kylskåp/frysar, snabbkylningsutrustning, ugnar, kokgrytor, stekhällar, varmhållningsutrustning, utrustning för inredning, matberedning, ergonomiska hjälpmedel m.m. Utrustningen ska vara avsedd för storkök inom sjukvård, skola, omsorg och personalmatsalar. De produktområden som avses är: 1. Diskmaskiner, 2. Kyla (kylskåp, frysar, nedkylningsskåp, blast chillers, kylbänkar mm), 3. Ugnar, 4. Värme/varmköksutrustning (kokgrytor, stekbord, spisar, varmhållning m.m.), 5. Övrigt (inredning, ergonomi, beredningsmaskiner). Samtliga områden inkluderar tillbehör och tillgång till reservdelar samt serviceorganisation. Nedanstående matris anger vilken rangordning (1-5) Leverantören har per geografiskt område samt inom vilka produktgrupper Leverantören tilldelats ramavtal. 1. Disk 2. Kyla 3. Ugnar 4. Värme 5. Övrigt Stockholms län Uppsala län Södermanlands län Östergötlands län Kalmar län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Gävleborgs län DEFINITIONER Ramavtal Parter Myndigheten Med Ramavtal avses detta dokument inklusive Avtalsbilagor. Med Parter i denna Huvudtext avses SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) och Leverantören. Med Myndigheten avses sammantaget samtliga avropsberättigade myndigheter/ enheter om inte annat anges 2 (12)

3 Avrop Kontrakt Med Avrop avses köp av Storköksutrustning som Myndigheten gör genom användande av detta Ramavtal. Med Kontrakt avses eventuellt kontrakt/avtal som upprättas mellan Myndigheten och Leverantören i samband med avrop. 1.4 RAMAVTALETS HANDLINGAR Parternas åtagande regleras av: 1. skriftliga ändringar och tillägg till eventuellt Kontrakt 2. ev. Kontrakt med i förekommande fall tillhörande kravspecifikation 3. skriftliga ändringar och tillägg till Ramavtalet och dess bilagor 4. Ramavtalet och dess bilagor 5. ev. svar och kompletteringar till förfrågningsunderlaget 6. förfrågningsunderlag med tillhörande bilagor 7. ALOS BFS leveransvillkor 9. antaget anbud Kontraktshandlingarna kompletterar varandra. Om kontraktshandlingarna skulle visa sig vara motsägelsefulla i något avseende gäller de, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat, sinsemellan i ovan angiven ordning. Observera att punkterna 1-2 avser avtalat åtagande mellan Myndigheten och Leverantören. 1.5 AVTALSPERIOD Ramavtalet träder i kraft när båda parter undertecknat Ramavtalet. Ramavtalets ikraftträdande förutsätter dock att SKI har lämnat upplysningar om tilldelningsbeslutet samt att kontraktet får ingås med antagen Leverantör enligt LOU. Ramavtalet är giltigt från Ramavtalets ikraftträdande och fram till SKI äger rätt att förlänga Ramavtalet med ytterligare tolv (12) månader. Förlängning av Ramavtalet sker automatiskt såvida inte SKI meddelar annat. Sådant meddelande om att Ramavtalet inte ska förlängas ska skickas till Leverantören senast 3 månader innan den ordinarie avtalsperioden löper ut. 1.6 PRISER Pris omfattar vara med emballage samt leverans (leveransavgift) för avtalad vara samt samtliga kostnader förknippade med av leveransen varan/ tjänsten (t ex inställning på plats i lokal, uppackning, montering klar för installation samt omhändertagande och bortforsling av emballaget). Vid avrop till värden upp till kronor gäller priser enligt leverantörens bruttoprislista, leveransavgift och rabattsats angivna i anbudet, se Prisbilagan 4. Vid avrop till värden överstigande kronor fastställs priset genom förfarandet "förnyad konkurrensutsättning" där varans pris och leveransavgift är ett utvärderingskriterium. Även pris för installation kan inkluderas vid dessa avrop. Vid förnyad konkurrensutsättning utgör priser med rabatt och avgifter enligt prisbilagan takpriser. Leverantören har rätt att erbjuda upphandlande myndighet/enhet förmånligare priser och villkor än i anbudet. 3 (12)

4 1.6.1 PRISJUSTERING Priset till Myndigheten baseras på bruttoprislistan enligt anbudet justerad med avtalade rabatter. Justering av priser kan åberopas av part. Prisjustering ska påkallas av endera av avtalsparterna senast tre (3) månader innan den första tolvmånadersperioden med fasta priser löper ut. Prisjustering baseras på Konsumentprisindex (KPI). Priset får justeras med upp till 80 % av förändringen av KPI. Justeringen baseras på indexförändringen under den tolvmånadersperiod som löper fram till två månader innan den tolvmånadersperioden, under vilken priserna är fasta, slutar. Prisjustering kan därefter påkallas för varje kommande tolvmånadersperiod under avtalets löptid. Lagstadgade avgifter och kostnader kan dock komma att förändras i enlighet med myndighetsbeslut. 1.7 ÅTAGANDE Vara/ tjänst som ingår i Ramavtalet ska uppfylla de i förfrågningsunderlaget ställda kraven under hela Ramavtalets giltighetstid. Leverantören ansvarar för att avtalad kvalitet kännetecknar alla leveranser av varor/tjänster under ramavtalsperioden. Leverantören ska i samverkan med sina underleverantörer tillförsäkra en stabil och långsiktig relation vad gäller leveranser under hela ramavtalsperioden. I Leverantörens åtagande ingår att tillse att Myndigheterna informeras om Ramavtalet och verka för att avrop sker i enlighet med Ramavtalet. 1.8 AVROPSFÖRFARANDE Avrop (beställningar) kan göras av de myndigheter/enheter som är avropsberättigade enligt Avtalsbilaga 2. Vid avrop värda upp till kronor sker avrop enligt förfarandet rangordning och då gäller priser enligt leverantörens bruttoprislista och rabattsatser angivna i anbudet, se Prisbilagan 4. Avrop som bedöms överstiga kronor i värde sker enligt förfarandet "förnyad konkurrensutsättning". Samtliga avtalsleverantörer som ingår i det aktuella anbudsområdet ska då inbjudas att lämna anbud vid avrop. Som utvärderingskriterier vid avrop ska nedanstående utvärderingskriterier användas. Erbjudna produktpriser med rabatt lämnade enligt bruttoprislista och rabattsatser enligt bilaga 4, Priser, utgör takpriser vid avrop enligt förfarandet förnyad konkurrensutsättning. Erbjudna fraktavgifter enligt bilaga 4, Priser, utgör dock inte takavgifter/takpriser vid avrop enligt förfarandet förnyad konkurrensutsättning. Utvärderingskriterier vid förnyad konkurrensutsättning: Pris för: basutrustad utrustning/ maskin (anskaffningspris alternativt Livscykelkostnad (LCC) efterfrågade tillbehör/extrautrustning frakt 4 (12)

5 installation (valfritt) Ergonomi Miljökrav Garanti (utöver 2 år) 1.9 UNDERLEVERANTÖRER Leverantören har rätt att anlita underleverantör i enlighet med Avtalsbilaga 3 Underleverantörsuppgifter. Leverantören svarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget arbete. Tillägg eller byte av underleverantör kan endast komma ifråga i det fall Leverantören på grund av omständigheter som inte kunnat förutses påverkar Leverantörens förmåga att leverera tjänsten och får endast ske efter godkännande av SKI. Efter godkännande uppdateras Avtalsbilaga 3, Underleverantörsuppgifter genom SKI:s försorg. Direktkontakt mellan underleverantör och Myndigheten ska inte förekomma KOMMUNIKATION AVSEENDE UPPDRAGET Anbudsgivaren ska i samtliga kontakter med kunderna använda svenska språket. All kommunikation, rapportering, fakturering m.m. ska ske via Leverantören. Detta gäller även om Leverantören anlitar underleverantörer avseende hela eller delar av uppdraget HANTERING AV PERSONUPPGIFTER Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. SKI är personuppgiftsansvarig för de uppgifter, t.ex. namn på kontaktpersoner, e- postadresser, som lämnas dels i samband med anbudsgivning, dels vid eventuellt tecknande av ramavtal mellan leverantören och SKI. Behandlingen av de aktuella personuppgifterna är nödvändig för att kunna fullgöra ingångna ramavtal. Personuppgifterna kommer att användas för att föra kund- och leverantörsregister i syfte att informera, administrera och möjliggöra avrop på ramavtalen samt skicka fakturor avseende den administrativa ersättning som tas ut av SKI. En registrerad person har rätt att när som helst begära information från SKI beträffande vilka personuppgifter som finns registrerade om personen. En sådan begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad och skickas till: SKL Kommentus Inköpscentral AB Hornsgatan Stockholm 1.12 SÄKERHET OCH SEKRETESS Leverantören ska följa de säkerhetsföreskrifter som Myndigheten redovisar från tid till annan samt tillse att berörda resurser och anlitad underleverantör iakttar dessa föreskrifter. 5 (12)

6 Leverantören får inte till tredje man lämna ut handlingar eller på annat sätt återge uppgifter om Myndighetens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs- och/eller yrkeshemlighet eller som i övrigt rör Myndighetens interna förhållanden, i annan utsträckning än som erfordras för avtalad tjänsts genomförande. I det fall Leverantören ges tillgång till enligt Offentlighets- och sekretesslagen (2009:100) skyddad information ska tillämpliga bestämmelser i nämnda lag beaktas. Leverantören ska informera anlitad underleverantör om gällande sekretess. Om Myndigheten önskar ska särskild sekretessförbindelse undertecknas av anlitad underleverantör innan avtalad tjänst påbörjas och leverans sker. Sekretesskyldighet gäller även om Kontraktet i övrigt upphört att gälla E-FAKTURA Leverantören förbinder sig att erbjuda lösningar som möjliggör översändande av fakturor i elektronisk form till myndigheten. Standardiserade och på marknaden förekommande format ska kunna användas, t. ex SFTI Fulltextfaktura (www.eh.skl.se) eller Svefaktura (www.svefaktura.se) BETALNING OCH BETALNINGSVILLKOR Betalning, inklusive mervärdeskatt, ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Leverantören är inte berättigad att debitera faktureringsavgift eller andra liknande avgifter. Leverantören ska fakturera Myndigheten, d v s faktura får inte skickas från underleverantör. Till fakturan ska bifogas specifikation enligt överenskommelse. Leverantörens F- skattebevisnummer ska anges på fakturan. Betalar Myndigheten inte avtalsenlig faktura i rätt tid, har Leverantören rätt att erhålla dröjsmålsränta enligt räntelagen. Ränta regleras på anmodan av Leverantören. Myndigheten har rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen i de fall Leverantören ålagts att betala skadestånd och dröjer med detta. Ränta ska i sådant fall regleras på anmodan av Myndigheten UPPFÖLJNING OCH RUTINER Leverantören åtar sig att medverka i de uppföljningar av användningen av Ramavtalet som SKI kan komma att genomföra. Avtalsuppföljningar avser samtliga åtaganden enligt Ramavtalet. Uppföljning kan även komma att genomföras tillsammans med Myndigheten. Leverantören ska ha väl dokumenterade rutiner för avtalsadministration, som garanterar samtliga åtaganden enligt detta Ramavtal. Hänvisning till Ramavtal i av Leverantören producerad reklam eller marknadsföring, som riktar sig till annan part, ska vara godkänd av SKI. 6 (12)

7 1.16 REVISION SKI ska äga rätt att genomföra revision i syfte att kontrollera att Leverantörens anbud och åtagande är i enlighet med Ramavtalet. Revision omfattar även Leverantörens underleverantörer i de fall sådana ingår i Ramavtalet. Vid revision ska SKI äga rätt att ta hjälp av en utomstående kontrollorganisation. Leverantören ska på begäran tillhandahålla de dokument som SKI behöver för att genomföra revisionen, t.ex. Kontrakt, fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras och som inte står i strid med gällande lagstiftning som är tillämpliga för Leverantören. SKI svarar för kostnaden för revisionen om Leverantören fullgjort sina åtaganden enligt Ramavtalet. I annat fall ska Leverantören stå för kostnaden ADMINISTRATIV ERSÄTTNING OCH REDOVISNING Leverantören ska till SKI erlägga en administrativ ersättning avseende all försäljning under detta Ramavtal. Ramavtalsleverantören erlägger en avgift om 2,0 % av fakturerat belopp enligt detta avtal. Om uppdrag utförts av underleverantör ska det fakturerade beloppet ingå i underlaget för den administrativa ersättningen som ska betalas av leverantören. Ersättningen avser SKI:s arbete med genomförandet av upphandlingen, avtalsförvaltning, marknadsföring av avtalet, vägledning vid avrop, information, administrativ service samt stöd och rådgivning vid tvister mellan avropsberättigad myndighet/enhet och antagen Leverantör. Leverantören ska inte på eget initiativ specificera SKI:s administrativa avgift på Kundens faktura. Redovisning får endast ske i det fall myndigheten/enheten särskilt begär det. Redovisning av statistik Leverantören ska månadsvis till SKI lämna en redovisning av försålda varor/tjänster som omfattas av Ramavtalet. Försäljning genom Kontrakt som löper efter ramavtalstidens utgång ska redovisas till dess att uppdraget upphört. Administrativ avgift utgår även efter det att ramavtal och kontrakt har upphört att gälla under förutsättning att ramavtalet fortfarande tillämpas mellan leverantören och en avropande myndighet eller enhet. Inrapportering av statistik ska därför göras så länge som avrop görs. SKI behöver ha vetskap om vilka myndigheter och enheter som tillämpar utgångna ramavtal för att kunna vidta nödvändiga åtgärder för att hänföra avrop till gällande ramavtal. Redovisning ska inlevereras månadsvis, på av SKI anvisat sätt, uppdelad per upphandlande myndighet och enhet som avropat på ramavtalet under den aktuella redovisningsperioden. Redovisningen ska ske månadsvis i efterskott senast per den 15:e i efterföljande månad och omfatta föregående månads fakturerade belopp exklusive mervärdesskatt. Redovisningen ska rapporteras via den webbaserade länk som mailas ut 14 dagar innan rapportering eller i annat format som SKI och Leverantören överenskommer om. Redovisning ska ske även om ingen försäljning har skett eller inga avrop gjorts. Redovisningen ska ske utan kostnad för SKI. Fakturering Den administrativa ersättningen faktureras Leverantören månadsvis av SKI med redovisning av fakturerat belopp som underlag. Mervärdesskatt ska erläggas enligt gällande skattelagstiftning. 7 (12)

8 Betalningsvillkor är trettio (30) dagar netto, påminnelseavgift enligt förordning (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader m.m. samt dröjsmålsränta enligt lag (1997:484) om dröjsmålsavgift respektive räntelagen (1975:635). Efter mottagen redovisning fakturerar SKI den administrativa ersättningen inklusive mervärdesskatt. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar från fakturans utställningsdatum. Vite SKI har, för det fall Leverantören inte fullgör sina åtaganden avseende redovisning eller inbetalning av den administrativa ersättningen, rätt till vite. Vite ska utgå för varje redovisningsperiod som Leverantören brister i sin redovisningsskyldighet genom att utebli med redovisningen. Vid utebliven redovisning utgår vite om SEK exklusive mervärdesskatt för varje påbörjad förseningsvecka, dock med maximalt SEK exklusive mervärdesskatt för varje redovisningsperiod. I det fall maximalt vite utgått och Leverantören inte inkommit med begärd statistik äger SKI rätt att till Leverantör ställa faktura baserad på tidigare lämnad redovisning. Revision SKI äger rätt att kontrollera att Leverantören fullgjort sina åtaganden enligt detta avtal, genom att anlita en av SKI utsedd revisor. Sådan revisor ska ges tillgång till fakturor och räkenskapsmaterial avseende avrop, i den utsträckning som erfordras för nämnda kontroll och som inte står i strid med lag och börsregler som är tillämpliga för Leverantören. Eventuella brister och/eller felaktigheter i redovisningen som upptäcks vid revision ska korrigeras omgående. SKI ska svara för kostnaden för den revisorn i det fall Leverantören fullgjort sina åtaganden, i annat fall ska Leverantören stå för kostnaden. Leverantören ska, trots att denne fullgjort sina åtaganden, stå för kostnaderna för revision om maximalt vite om SEK enligt ovan utgått under de senaste tolv månaderna. Detsamma gäller om Leverantören har varit i dröjsmål med betalningen med minst 30 dagar den senaste tolvmånadersperioden 1.18 FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV RAMAVTAL Om inte förtida upphörande är särskilt reglerat på annat sätt i Ramavtalet äger SKI rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet och få ersättning för skada om Leverantören; a) i väsentligt hänseende brutit mot Ramavtalet och dess åtagande och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran därom, b) försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd, c) lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med Ramavtalsupphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtal, d) inte fullgör sina åligganden avseende svenska skatter eller sociala avgifter trots påpekan från SKI respektive Myndigheten eller enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott eller belagts med näringsförbud, eller Leverantören äger rätt att med omedelbar verkan säga upp Ramavtalet om SKI i väsentligt hänseende brutit mot Ramavtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran därom. Leverantören är skyldig att utkräva samma utfästelser av eventuella underleverantörer då denne svarar för underleverantörs arbete så som för sitt eget arbete. 8 (12)

9 Utöver ovanstående äger Leverantören eller SKI inte göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott enligt detta Ramavtal. Uppsägning ska ske skriftligen FÖRTIDA UPPHÖRANDE AV KONTRAKT Myndigheten har rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om; a) Leverantören inte fullgör sina åligganden avseende skatter eller socialavgifter trots påpekande från Myndigheten. b) Leverantören enligt lagakraftvunnen dom dömts för ekonomiska brott c) person i ledande ställning hos Leverantören har belagts med näringsförbud d) Leverantören försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, ansöker om företagsrekonstruktion eller annars kan anses vara på obestånd I Ramavtalet anges att SKI har rätt att med omedelbar verkan häva Ramavtalet vid avtalsbrott eller om det framkommer att Leverantören lämnat oriktiga uppgifter i anbudet eller på annat sätt i samband med upphandlingen och dessa uppgifter har varit av icke oväsentlig betydelse vid bedömningen av tilldelning av Ramavtalet. Myndigheten har som följd av sådan hävning även rätt att häva hela eller delar av Kontraktet om hävningsgrunden bedöms ha betydelse för Kontraktets utförande. Förtida upphörande kan avse enligt Myndighetens val hela Kontraktet eller den del av Kontraktet som hänför sig till grunden för upphörandet. Meddelande om förtida upphörande ska skriftligen ställas till motpartens kontaktperson. Utöver vad som anges på annan plats i detta dokument äger Myndigheten/Leverantören rätt att med omedelbar verkan häva Kontraktet om motparten i väsentlig mån brister i förpliktelse enligt Kontraktet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan därom HÄVNING AV RAMAVTAL För det fall Leverantören i väsentligt hänseende brutit mot Ramavtalet och dess åtagande och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter skriftlig begäran därom kan ramavtalet komma att hävas ÖVERLÅTELSE AV RAMAVTAL Leverantören får inte utan SKI:s skriftliga godkännande överlåta Ramavtalet till annan part. En förfrågan om överlåtelse ska skyndsamt ställas till SKI. Det är SKI som bedömer och godkänner om Ramavtal får överlåtas till annan Leverantör. SKI kommer att begära in handlingar från Leverantören för att kunna göra en korrekt bedömning. SKI har rätt att överlåta ramavtalet till annan juridisk person med anledning av exempelvis intern omorganisation. Sådan överlåtelse kan ske utan Leverantörens godkännande. 9 (12)

10 ÖVERLÅTELSE AV KONTRAKT Vid eventuella omorganisationer hos Myndigheten kan en överlåtelse av Kontrakt ske. Detta kan t.ex. gälla om verksamheten ombildas till bolag eller Kommunalförbund. Kontraktet får då överlåtas till den nya Myndigheten under förutsättning att ett tilläggskontrakt om överlåtelse tecknas. Kopia på tilläggskontraktet ska översändas till SKI. Leverantören får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt Kontraktet till annan part TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Ramavtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt detta Ramavtal bestäms av svensk lag. Svenska lagvalsregler ska dock inte vara tillämpliga TVISTELÖSNING OCH TILLÄMPLIG LAG AV KONTRAKT Tvist angående tolkning eller tillämpning av Kontrakt och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk allmän domstol. Rättigheter och skyldigheter enligt Kontrakt bestäms av svensk lag med undantag av dess lagvalsregler FORCE MAJEURE Om part förhindras att fullgöra Ramavtal av omständighet utanför partens kontroll som parten inte skäligen förväntas ha räknat med vid Ramavtalets träffande och vars följder parten inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att partens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför befrielse från vite och andra påföljder. För att part ska ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund ska part omedelbart då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund underrätta den andra parten härom. Om Ramavtalets fullgörande till väsentlig del förhindras för längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part skriftligen frånträda Ramavtalet FORCE MAJEURE GÄLLANDE KONTRAKT Om Myndigheten /Leverantören förhindras att fullgöra Kontrakt av omständighet utanför deras kontroll som de inte skäligen förväntas ha räknat med vid Kontraktets träffande och vars följder de inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att Leverantörens underleverantör förhindras fullgöra sin leverans på grund av omständigheter som här angetts, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för avtalad tjänst och befrielse från vite och andra påföljder. För att Myndigheten/Leverantören ska ha rätt att göra gällande sådan befrielsegrund ska de omedelbart då denne får kännedom om sådan omständighet som kan utgöra befrielsegrund underrätta den andra härom. Om Kontraktets fullgörande till väsentlig del förhindras för 10 (12)

11 längre tid än tre (3) månader på grund av viss ovan angiven omständighet äger part, utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Kontraktet ÄNDRINGAR Ändringar av Ramavtalet ska regleras genom tilläggsavtal och upprättas skriftligen samt vara behörigen undertecknat av SKI och Leverantören för att vara gällande ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG TILL KONTRAKT Ändringar i och tillägg till Kontraktet ska ske skriftligen. Sådana ändringar och tillägg ska vara undertecknade av både Myndigheten och Leverantören och biläggas Kontraktet MEDDELANDEN Meddelanden som enligt detta Ramavtal ska tillställas den andre parten, ska tillställas skriftligen till partens kontaktperson enligt punkten 1.25 i detta Ramavtal SÄRSKILDA KONTRAKTSVILLKOR - SOCIALA OCH ETISKA KRAV a) Varor som levereras enligt detta kontrakt ska vara framställda under förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182, FN:s barnkonvention, artikel 32, det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet, samt den arbetsrätt, inklusive regler om minimilön och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet. b) Leverantören är skyldig att på anmodan från SKI redovisa att kraven i a) uppfylls. Redovisningen ska ske på det sätt och inom den tid som SKI begär om detta inte är oskäligt. Leverantören är vidare skyldig att möjliggöra för SKI att själv eller genom ombud kontrollera på plats att kraven i a) uppfylls. c) Skulle SKI, till exempel genom vad som framkommit vid kontroll utförd av SKI eller på uppdrag av SKI eller på annat sätt, ha befogad anledning att misstänka att kraven i a) inte uppfylls är Leverantören skyldig att genom egen utredning visa att han uppfyller dessa krav. I annat fall gäller vad som sägs i d). d) Bristande uppfyllelse av skyldigheterna i a) c) innebär ett kontraktsbrott. SKI får med anledning av kontraktsbrottet begära rättelse inom den tid SKI bestämmer förutsatt att tidsfristen inte är oskäligt kort. Sker inte rättelse eller är rättelsen bristfällig har SKI rätt till prisavdrag som står i proportion till beställarens intresse av att kraven följs, uppsägning eller hävning. Valet av påföljd får inte vara oproportionerligt i förhållande till kontraktsbrottet AVTALSBILAGOR Avtalsbilaga 1 Förfrågningsunderlag Avtalsbilaga 2 Avropsberättigade parter (myndigheter/enheter) Avtalsbilaga 3 Underleverantörer Avtalsbilaga 4 Priser 11 (12)

12 Avtalsbilaga KONTAKTPERSONER Kontaktperson för SKI: Jan Jäderberg Telefon: Hornsgatan Stockholm E-post: Kontaktperson för Electrolux Professional AB: Robin Bosma Telefon: Metallgatan Alingsås E-post: Detta Ramavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar varav vardera parten tagit var sitt. Stockholm Stockholm SKL Kommentus Inköpscentral AB Electrolux Professional AB Namnförtydligande Namnförtydligande 12 (12)

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa.

Se bilaga 1. Prislista. Priserna som anges är takpris och Leverantören ska kunna offerera nya system under förutsättning att Cisco producerar dessa. 1 Ramavtal Detta ramavtal med dnr har träffats mellan Domstolsverket med organisationsnummer 202100-2742 och Företagsnamn med organisationsnummer Organisationsnummer. 2 Omfattning Ramavtalet omfattar Cisco

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer:

Avtal. Parter: Siba. 1. Kontraktsvillkor. Avtalets namn: Förlängning: 1 st á 1 år. SKL Kommentus Inköpscentral AB - SKI. Moms reg nummer: nummer: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Avtal Siba Referensnr: 10146 Vitvaror 2012-2 Upph. ref.nr: 10146 2013-08-19 Slutdatum: 2016-07-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning: 1 st á 1 år Parter: Köpare

Läs mer

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm

Avtal distribution m.m. av trycksaker. Box 27215 102 53 Stockholm AVTALSUTKAST Dnr Adm 2008/70 Bilaga 1 Avtal distribution m.m. av trycksaker 1. Avtalsparter Statens kulturråd Box 27215 102 53 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 Distributören Organisationsnummer

Läs mer

Avtalsvillkor massage, bilaga 2

Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Datum: 2011-11-28 1 (5) Avtalsvillkor massage, bilaga 2 Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (5) Beställare: Leverantör (fylls i av leverantör):

Läs mer

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7)

Ramavtalsvillkor. AD 71-46/2009 Bilaga 1 2009-01-29 1 (7) 2009-01-29 1 (7) Ramavtalsvillkor Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för åtagandet. Villkoren accepteras av anbudsgivaren i och med att anbudet undertecknas. I det fall anbudsgivarens anbud antas

Läs mer

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster.

2. Allmänna villkor. 2.3 Kontrakts omfattning och tolkningar Kontraktet omfattar Resebyråtjänster. 2. Allmänna villkor 2.1 Inledning Dessa Allmänna villkor avser de Tjänster, som ska tillhandahållas efter Avrop från Ramavtal dnr 96-8-2015. Sådana Tjänster ska utföras i enlighet med vad som anges i dessa

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler

Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler KKV1000, v1.2, 2011-02-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2014-08-13 Dnr 540 /2014 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av information om vårdcentraler 1. Parter Mellan Konkurrensverket med organisationsnummer

Läs mer

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER

AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan PTS) och org nr. (nedan Leverantören) har träffats AVTAL OM INKASSOTJÄNSTER Leverantören förbinder sig att utföra betalnings- och inkassotjänster

Läs mer

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser.

Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 BILAGA 3 - AVTALSUTKAST 2011-11-08 Dnr 576/2011 1 (6) Ramavtal avseende tillhandahållande av statistik om offentliga upphandlingar m.m. ur databaser. 1. Parter Mellan Konkurrensverket

Läs mer

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören.

Avtal. Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. Bilaga 8 1. Parter Avtal Detta avtal är upprättat mellan Värnamo kommun, 212000-0555, nedan kallad Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Entreprenören. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden

Läs mer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer

Ramavtal avseende Resebyråtjänster , projektnummer Ramavtal avseende Resebyråtjänster 2011-2, projektnummer 10209. 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798,

Läs mer

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och,

Mellan parterna Gotlands kommun ( ), VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Sida 1 av 5 Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Föreningen S:t Lukas på Gotland (834001-0357) Söderväg 5 Företag Organisationsnummer Adress

Läs mer

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud.

1. Ändringar och tillägg. 2. Detta avtal inklusive bilagor. 3. Förfrågningsunderlaget inkl. ev. kompletteringar. 4. Anbudsgivarens anbud. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(5) BILAGA 1 Avtalsmall 1. Avtalstid Beräknad avtalstid är 2013-01-07 till 2015-01-06, med möjlighet för Landskrona stad att förlänga avtalet i ytterligare

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX

Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Bilaga 2 Ramavtal Växtservice SMHI - XXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens

Läs mer

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING

AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING AV MÖBLER OCH KONTORSINREDNING Mellan Post- och telestyrelsen organisationsnummer 202100-4359 (nedan kallad PTS) och XXXX organisationsnummer xxxxxx-xxxx (nedan kallad Företaget) har träffats följande AVTAL OM TJÄNSTER FÖR AVYTTRING

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och B2B IT-Partner AB. Klient. Statens inköpscentral 2012-04-05 96-113-2011;001. Projektnamn Dokumenttyp Mellan och B2B IT-Partner AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 4 6 Parternas förhållningssätt...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats.

Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. 1 Uppdragets omfattning Leverantören [ ]ska utföra utbildningssamordning till kunden enligt detta avtal, förfrågningsunderlaget samt leverantörens anbud. Kunden garanterar inga angivna volymer under avtalsperioden.

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Dals-Ed, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus och Edshus. 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET

Bilaga 1 -Ramavtal RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET RAMAVTAL UTBILDNING OMVÅRDNADSLYFTET 1 Ramavtal 1.1 Allmänt Staffanstorps kommun avser att från och med 1 januari 2013, genomföra ett brett upplagt utbildningspaket för utvald personal av kommunen, inom

Läs mer

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND

MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND 1(7) MALL FÖR AVTAL UTBILDNING AV SERVICE- ELLER SIGNALHUND Avtal mellan.och gällande utbildning av service- eller. Innehållsförteckning Sid nr 1. AVTALSPARTER OCH KONTAKTPERSONER 2 2. OMFATTNING 3 3.

Läs mer

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB

Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Bilaga Ramavtal Mellan Kammarkollegiet och Atea Sverige AB Licensförsörjning 2010 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...3 2 Definitioner...3 3 Bakgrund...4 4 Åtagandet...4 5 Faktura...5 6 Underleverantörer...5

Läs mer

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5

1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 Ramavtal 1(14) Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 3 2 ÅTAGANDET... 3 3 ÅTERFÖRSÄLJARE... 4 4 UNDERLEVERANTÖRER... 5 5 PRODUKTER OCH TJÄNSTER... 5 6 PRISER... 5 7 UPPDATERING AV PRISER... 6 8 UPPDATERING

Läs mer

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg

AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg B49-10-174 Servicecentrum 2010-12-21 Upphandlingsavdelningen, Maria Thorstensson AVTALSMALL bemanningstjänst, psykolog, till rättspykiatriska regionkliniken, Landstinget Kronoberg 1 Avtalsparter Uppdragsgivare

Läs mer

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren.

Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan Gislaveds kommun, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. Avtal 1. Parter Detta avtal är upprättat mellan, nedan kallat Beställaren och NN (XXXXX-XXXX) nedan kallad Utföraren. 2. Avtalstid Avtalet gäller under perioden XXXX-XX-XX till XXXX-XX-XX med möjlighet

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Kontraktstid. 4 Parternas gemensamma åtaganden Sida 1 av 6 De kommersiella villkoren ligger till grund för kontrakt mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren. I anbudet skall det framgå att anbudsgivare accepterar de kommersiella villkoren i sin helhet.

Läs mer

Leveransavtalsvillkor

Leveransavtalsvillkor 1 (9) Leveransavtalsvillkor Leverans av kuverteringsmaskin och leverans av fullservice av kuverteringsmaskin Nedan följer de avtalsvillkor som ska gälla för leveransen. Avtalsvillkoren godkänns i sin helhet

Läs mer

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid

Avtal (förslag) 1. Omfattning. 2. Avtalsparter. 3. Avtalshandlingar. 4. Avtalstid Avtal (förslag) Mellan Institutionen för systemteknik, Linköpings universitet, org 202100-3096 (nedan kallat ISY) och [namn på leverantör], org nr [leverantörens organsiationsnummer] (nedan kallad leverantören)

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Enheten för Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och XX, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget

Läs mer

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor

AVTAL. 2. Definitioner Avtal detta avtalsdokument med tillhörande bilagor 1 (6) AVTAL Mellan Länsstyrelsen i Stockholms län, nedan kallad Beställaren (organisationsnummer 202100-2247) och xxxxxx, nedan kallad Leverantören (organisationsnummer xxxxxx-xxxx) har träffats följande

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna

AVTAL. Ramavtal, , Bårtransporter av avlidna AVTAL Ramavtal, 108-05, Bårtransporter av avlidna Parter Mellan Åhlbergs Begravningsbyrå AB, Storgatan 4, 620 12 HEMSE, nedan kallad entreprenören och Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsnämnden, 621

Läs mer

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15)

2012-05-02 96-115-2011:3:02. Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB. Klient - Bärbar dator 2. Sida 1 (15) Mellan Statens inköpscentral och Dustin AB Klient Bärbar dator 2 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod...

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) 1 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR UPPDRAG VID PTS (Leverans) Tillämplighet 1 Dessa villkor skall tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Arbetstid

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Utbyggnad av mobil inomhustäckning. till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(9) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Utbyggnad av mobil inomhustäckning till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget

Läs mer

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A

Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A Ramavtal för Kommunikation som tjänst Ramavtalsområde A 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR KOMMUNIKATION SOM TJÄNST... 3 1 BAKGRUND... 4 2 ÅTAGANDET... 4 3 UNDERLEVERANTÖRER... 6 4 FUNKTIONER, PRODUKTER

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och Atea Sverige AB. Nätverkprodukter 2012. Statens inköpscentral 2012-09-04 96-95-2011:1 Mellan och Atea Sverige AB Nätverkprodukter 2012 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005

Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Stockholm, datum Dnr Avtal för produktion av prisutdelningsceremonin för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne år 2005 Avtalsparter Statens kulturråd Box 7843 103 98 Stockholm Leverantören Postadress

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER Upphandling av ramavtal avseende juristtjänster 1 Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och NN org nr (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE JURISTTJÄNSTER

Läs mer

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D

BILAGA B. Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning. Ramavtalsområde D BILAGA B Ramavtal för Telefoner, kommunikationsutrustning och tillbehör Ramavtalsområde D 2(14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR TELEFONER, KOMMUNIKATIONSUTRUSTNING OCH TILLBEHÖR... 3 1 BAKGRUND... 4

Läs mer

Avtal Hälsoval Sörmland

Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Hälsoval Sörmland Avtal Avtal har denna dag slutits mellan Landstinget Sörmland genom Hälsoval Sörmland, nedan kallad Landstinget, och, nedan kallad Vårdgivaren. Avtalsparter Landstinget Landstinget

Läs mer

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013

Avropsstöd. Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Avropsstöd Vägledning för Hygien, papper- och plastmaterial 2013 Innehåll 1 Innan du börjar avropa... 2 2 Inledning... 2 3 Omfattning... 2 4 Avrop på Ramavtalet... 2 5 Beställning... 2 5.1 Orderbekräftelse...

Läs mer

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören

1 Parter. 2 Omfattning. 3 Leasingform. 4 Avtalstyp. 5 Avtalsperiod. 6 Priser. 1.1 Kontakt under avtalstiden. 6.1 Ersättning till leverantören 1 Parter Leverantör: Företagsnamn Adress Postadress Organisationsnummer Beställaren: Dals-Eds kommun Box 31 668 21 Ed 212000-1413 Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats.

Läs mer

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst

Ramavtal. Mellan Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet och. Visma Consulting AB. gällande. Kontorsstöd som molntjänst Sid 1 (16) 2013-02-04 Dnr 93-37-10 Ramavtal Mellan vid Kammarkollegiet och Visma Consulting AB gällande Kontorsstöd som molntjänst Sid 2 (16) Innehållsförteckning 1 Ramavtal...2 2 Definitioner...2 3 Bakgrund...5

Läs mer

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt

Parter. Handlingar. Avtalsform. Giltighet. Uppdraget och dess omfattning. Priser. Parternas förhållningssätt Avtal Parter I upphandlingen har nedanstående parter träffat följande avtal. Kommunen, 195 85 Märsta, org. nr 212000-0225 Leverantören Företagsnamn, Adress, Organisationsnummer Handlingar För avtalet gäller

Läs mer

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet

Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet 1 (5) Allmänna bestämmelser rörande konsulttjänster inom revisionsområdet Ingress Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att användas vid uppdrag inom området revision i kommuner, landsting och kommunala

Läs mer

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN

RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN sid 1 (7) RAMAVTAL FÖR KONSULTTJÄNSTER INOM IT- VERKSAMHETEN Detta med avtalsnummer 2012-244-., har träffats mellan Statens tjänstepensionsverk (nedan kallad SPV) och., organisationsnummer., (nedan kallad

Läs mer

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem

Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem Avtal För bedrivande av hemtjänst enligt Lagen om valfrihetssystem 1 Parter Mellan nedanstående parter, kommunen och leverantören har följande avtal träffats. Kommunen: Stenungsunds kommun Strandvägen

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk

Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk LOGGO AVTAL Upphandling av undersökningar av miljögifter och metaller i fisk Avtal 1. ALLMÄNT 1.1. Avtalsparter Detta avtal upprättas av?? vattenvårdsförbund. Beställare?? vattenvårdsförbund Adress:??

Läs mer

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT

IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT IT Drifttjänster - Helhetsdrift Ramavtal IT DRIFTTJÄNSTER 2010 HELHETSDRIFT 2 (13) 1 Bakgrund... 4 2 Åtagandet... 4 3 Faktura... 5 4 Underleverantörer... 5 5 Avrop... 6 6 Administrationsavgift och redovisning...

Läs mer

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal)

1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) 1 KOMMERSIELLA VILLKOR (utkast till beställning/avtal) Nedanstående avtal har tecknats mellan följande parter Kommunen Drottninggatan 32 651 84 Karlstad Org.nr 212000-1850 Leverantören Företagsnamn Adress

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal )

AVTAL AVSEENDE TRYCK OCH DISTRIBUTION AV INFORMATIONSTIDNING ( Avtal ) Bilaga 2 1 Mellan Hallandstrafiken AB, org. nr 556225-2998, Box 269, 311 23 Falkenberg ( Hallandstrafiken ) och [ ], org. nr [ ], [adress] ( Leverantören ) har denna dag ingåtts nedanstående AVTAL AVSEENDE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande

ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS. 1 Konsulttjänstens genomförande Allmänna villkor Konsulttjänster - Resurs 1 (10) ALLMÄNNA VILLKOR KONSULTTJÄNSTER RESURS Dessa allmänna villkor gäller vid utförande av konsulttjänst där leverantören ställer viss resurs till kundens förfogande.

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan. Kungl. biblioteket. och. Leverantören 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Nyckelsystem till Kungl. biblioteket (KB) mellan Kungl. biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och leverantörens

Läs mer

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008

RAMAVTAL 1 (14) Dnr 2007/250 Ramavtal 6928/08 PC, Bildskärmar och tjänster 2008. Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 1 (14) Ramavtal för PC, Bildskärmar och tjänster 2008 RAMAVTAL 2 (14) Innehållsförteckning RAMAVTAL FÖR PC, BILDSKÄRMAR OCH TJÄNSTER 2008 1 1 BAKGRUND 4 2 ÅTAGANDET 4 3 ÅTERFÖRSÄLJARE 6 4 UNDERLEVERANTÖRER

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött

Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött DIARIENR UE/120027 Bilaga 4 - Mall för upphandlingskontrakt Upphandling av Färskt hängmörat kött Anm: Texter med blå teckenfärg kommer att fastställas i samband med upprättande av upphandlingskontraktet.

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

Avtal om konsulttjänster

Avtal om konsulttjänster Avtal om konsulttjänster Parter Uppdragsgivare: I U C i Skåne AB, 556101-2153, Anckargripsgatan 3, 211 19 Malmö i det följande IUC SKÅNE AB Uppdragstagare: i det följande Konsulten Detta avtal anger de

Läs mer

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster

UPPHANDLINGSKONTRAKT gällande upphandling Bevakningstjänster Upphandlingskontrakt Mellan parterna Gotlands kommun (212000-0803), 621 81 VISBY, nedan kallad köparen, å ena sidan, och, Securitas Bevakning AB (556108-6082), Lundbygatan 6 B, 621 41 VISBY, nedan kallad

Läs mer

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde.

Pris I anbudet ska för respektive rådgivningsmodul/kort rådgivning följande anges: Anbudets totala storlek för respektive anbudsområde. Bilaga 1. Kommersiella villkor Avtalet ska innehålla minst nedanstående villkor, vilka inte är förhandlingsbara. Villkoren utgör tillsammans med kraven i förfrågningsunderlaget underlag för det slutliga

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni.

ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. 1 (11) ALLMÄNNA VILLKOR Funktioner, produkter och tjänster för datakommunikation, nätverk och telefoni. Dessa allmänna villkor gäller vid tillhandahållande av Kommunikation som tjänst, Fasta och mobila

Läs mer

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress.

AVTALSVILLKOR. Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn. Org. nr: Organisationsnummer. Adress. AVTALSVILLKOR Nedanstående villkor skall gälla som grund för avtal. Säljare: Företagsnamn Org. nr: Organisationsnummer Adress Postadress Kontaktperson: Företagsnamn E-post kontaktperson: Kontakt e-post

Läs mer

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm

AVTALSMALL. Avtal avseende tillhandahållande av affärssystem, support, konsulttjänster, mm AVTALSMALL Bilaga 8 Mellan Sydskånes Avfallsaktiebolag, SYSAV, 556187-0410, Sysav Industri AB, 556474-8803, och Sysav Utveckling AB, 556289-5978, nedan kallade Beställaren, och, -, nedan kallat Leverantören,

Läs mer

2. Avtalsvillkor - tjänster

2. Avtalsvillkor - tjänster Förfrågningsunderlag 2014-03-10 Upphandlande organisation Telge Inköp AB Ann-Christin Lindberg Upphandling TI 2013-1008 Hemtjänst TI 2013-1008 Hemtjänst Sista anbudsdag: 2014-04-13 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Avtal för konsultinsats

Avtal för konsultinsats Mottagare: 2003- Dnr Avtal för konsultinsats Avtalsparter Statens kulturråd [Leverantören ] Box 7843 [Postadress och Postnummer] 103 98 Stockholm Organisationsnummer 202100-1280 [Organisationsnummer] Detta

Läs mer

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med

Prissättning SKALL ske enligt bilaga XXXXXX. På ovannämnda priser tillkommer mervärdeskatt. Priserna SKALL vara fasta till och med Avtal gällande har träffats mellan, org.nr 212000-2411, nedan kallad kommunen och Företagsnamn, org.nr Organisationsnummer, nedan kallad leverantören. Avrop Rätt att avropa från detta avtal har Sundsvalls

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR KONSULTUPPDRAG VID PTS Tillämplighet 1 Dessa villkor ska tillämpas om något annat inte avtalats mellan parterna. Definitioner 2 I villkoren förstås med Avtalet Konsultföretag

Läs mer

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan:

1 Avtalsparter. 2 Omfattning. 3 Avtalstid. 4 Handlingarnas inbördes förhållande. 5 Pris. Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: 1 Avtalsparter Följande avtal ( avtalet ) har träffats mellan: Förvaltningsrätten i Göteborg Org.nr. 202100-2742 Företagsnamn nedan kallad Leverantören Org. nr. Organisationsnummer 2 Omfattning Leverantören

Läs mer

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange)

Regeringskansliet 103 33 Stockholm (nedan kallad sponsorn) Adress Postadress. 202100 3831 (ange) Avtalsnummer: (diarienummer) Denna avtalsmall kan användas vid avtal om sponsring. Under varje avsnitten i avtalsmallen ges förslag på vad som bör regleras i avtalet (rödmarkerad text) och även på lämpliga

Läs mer

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice

AVTAL. Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice AVTAL Ramavtal, 33-04, Symaskiner och symaskinsservice Parter Mellan Idé-Kök i Visby AB, Endreväg 3, 621 43 VISBY nedan kallad säljaren och Gotlands kommun, 621 81 VISBY, nedan kallad köparen har följande

Läs mer

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ

11 januari 2017 Sista anbudsdag: Referens: SBF HÖ Direktupphandling 11 januari 2017 Sista anbudsdag: 2017-01-17 Referens: SBF HÖ 2016-11-30 Kartsystem - GIS tjänster Tingsryds kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter

Ramavtalets Huvudtext. Rakelprodukter Ramavtalets Huvudtext Mellan & Celab Communications AB 1 (15) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5 Avtalsperiod... 5 6 Parternas

Läs mer

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd

Mall för ramavtal. Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Diarienr 3133-14 Mall för ramavtal Leverantör av tårtor, smörgåstårtor, smörgåsar, sallader och övrigt fikabröd Luleå tekniska universitet/luleå University of Technology Besökadress/Visiting address: Universitetsområdet.

Läs mer

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag:

3. Avtalsvillkor. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation Allmänt Erik Andersson EA Sista anbudsdag: Förfrågningsunderlag 2015-03-26 Upphandlande organisation Eskilstuna kommun Upphandling Platser i vård- och omsorgsboende Erik Andersson EA 15.014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2015-05-05 Texten/frågan

Läs mer

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus.

Upphandlingen omfattar kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Säffle och Åmål samt de kommunala bolagen Bengtsforshus, Edshus. 1 Parter Entreprenör: Företagsnamn Organisationsnummer Beställaren: Organisation: Organisationsnummer: Mellan ovanstående leverantör och beställare har följande avtal träffats. 2 Omfattning Dalslandskommunerna

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx.

Huvudtext. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt transmissionstjänster ;xxx. Mellan Statens inköpscentral och [ ] Fasta och mobila operatörstjänster samt 1 (13) Innehållsförteckning 1 Ramavtalsparter... 3 2 Definitioner... 3 3 Bakgrund... 4 4 Ramavtalets inbördesordning... 4 5

Läs mer

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och.

Avtal. Bilaga 1. Förlaga till. avseende. Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan. Kungl.biblioteket. och. 1(6) Bilaga 1. Förlaga till Avtal avseende Gränssnittsingenjör till Kungl.biblioteket (KB) mellan Kungl.biblioteket och Leverantören Kommentar: Avtalet utgör tillsammans med förfrågningsunderlaget och

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag

Allmänna villkor för konsultuppdrag 14 FEBRUARI 2011 ALLMÄNNA VILLKOR Stockholm Strategic Advise AB 1(6) STRATVISE 11-0078 Allmänna villkor för konsultuppdrag Dessa bestämmelser gäller vid anlitande av konsulter vid kompetens- och resursuppdrag.

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Uppföljandekontroll inom socialtjänsten 2014 Referensnr: Upph. ref.nr: 10151 10151 2016-03-07 Slutdatum: 2018-03-06

Läs mer

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap

Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap MA-Skåne 1 (5) Diarienummer MA/060087-02 Ramavtal för konsulttjänster inom ledarskap, ledarskapsutveckling och projektledarskap Avtalsnummer: MA/060087-02 Leverantör: ProjektBolaget Ögren-Skoog AB,Ersmässgränd

Läs mer

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av

Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal. Upphandling av Bilaga 3 Kommersiella villkor Ramavtal Upphandling av Utbildningssamordning och kompetensutveckling ESF-projekt Gnesta Företagsutveckling Gnesta Kommun Ramavtal konsulttjänster 1 Avtalsparter Mellan Gnesta

Läs mer

AVTAL om stöd av mindre betydelse

AVTAL om stöd av mindre betydelse AVTAL om stöd av mindre betydelse Detta Avtal gäller från dess undertecknande och har ingåtts mellan Post- och telestyrelsen (org nr 202100-4359), nedan kallad PTS, och Q (org nr xxxxxx-xxx), nedan kallad

Läs mer

Vägledning för avrop från Litteratur

Vägledning för avrop från Litteratur för avrop från Litteratur Version 1 Datum Sid 2 (11) Innehåll 1 Om vägledningen... 4 1.1 Inledning... 4 1.2 Utveckling av vägledningen... 4 2 Ramavtalsområde... 5 2.1 Allmän information... 5 2.2 Definitioner...

Läs mer

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen

Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Parter Mellan nedanstående parter, Köparen och Leverantören, har följande avtal träffats. Köparen Box 5204 402 24 Göteborg Org.nr. 222000-0752 Leverantören NAMN POSTADRESS POSTNUMMER OCH POSTORT Org.nr.

Läs mer

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring

Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring 1(5) Stockholms läns landsting Ramavtal gällande projekterande konsulter El, Allmäntele och Fastighetsnät för informationsöverföring Konsult Ramböll Sverige AB (org.nr: 556133-0506) Krukmakargatan 21 104

Läs mer

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring:

2. Kontraktsvillkor. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Kontrakt Symbolförklaring: Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-04-10 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Anna Säwström Upphandling Jobbcoachning i ett valfrihetssystem Af-2011/307555 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal: Referensnr: Moms reg nummer: Avtal: Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Montage och Demontage Lab/kontor Montage och Demontage Lab/kontor Referensnr: Upph. ref.nr: 10029/UF 10029/UF 2011-03-01 Slutdatum: 2013-02-28 Typ av avtal:

Läs mer

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster.

Avtalet avser succesiva avrop av mobiltelefoner, tillbehör och tillhörande tjänster. 1 Avtalsparter Mellan nedanstående parter, köparen och säljaren har följande avtal träffats. 1.1 Köparen 212000-2627 Skolgatan 31 901 84 Umeå 1.2 Säljaren Organisationsnummer Företagsnamn Adress Postadress

Läs mer

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats.

1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan kallad staden och (org. nr - ) nedan kallad Leverantör har följande avtal träffats. Stadsledningskontoret Juridiska avdelningen 1(6) Datum Er Referens Handläggare Vår Referens Charlotte Rafsten DNR 2012/00408 BILAGA 2 Avtalsmall 1. Parter Mellan Landskrona stad (org nr 212000-1140) nedan

Läs mer

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem

Exempel KONTRAKT. Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem KONTRAKT Bedrivande av hemtjänst enligt Lag om valfrihetssystem Mellan Katrineholms kommun (nedan kallad Kommunen ), och. (nedan kallad Utföraren ), har följande kontrakt, (nedan kallat Kontraktet ), träffats.

Läs mer

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB )

Dnr: 137-KB 463-2012 RAMAVTAL. Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) Dnr: 137-KB 463-2012 1. Parter RAMAVTAL Kungliga biblioteket, organisationsnummer 202100-1710 med adress: Box 5039,102 41 Stockholm, (härefter benämnt KB ) och Ebsco Industries INC, organisationsnummer

Läs mer

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun

Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun Bilaga 1 Avtal avseende utförarande av omsorgs- och serviceinsatser för Ale kommun 1. Parter Ale kommun, 212000-1439 (kommunen) (utföraren) 2. Avtalsperiod Avtalet börjar gälla den dag avtalet undertecknas.

Läs mer

Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig.

Om SKI avser säga upp Ramavtalet ska det ske med sex (6) månaders varsel före utgången av Ramavtal. Uppsägning ska vara skriftlig. Ramavtal 1 RAMAVTALETS OMFATTNING 1.1 Avtalsparter Detta avtal (nedan kallat Ramavtal) har träffats mellan SKL Kommentus Inköpscentral AB, organisationsnummer 556819-4798, (nedan kallad SKI) och Lekolar

Läs mer

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014

Avtal. Parter: 3. Bilaga Allmänna villkor. 3.1 Allmänna villkor. Referensnr: 96-77-2014 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Tjänstefordon och förmånsbilar 2015 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-77-2014:004 96-77-2014 2015-11-01 Slutdatum: 2017-10-31

Läs mer