Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen"

Transkript

1 Utbildningsgruppen Göteborg 23 juni 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg Jan Österdahl (M), Kungsbacka Peter Ohlsson (S), Ale Lars-Inge Stomberg (M), Partille Rutger Fridholm (MP), Lerum Leif Håkansson (s), Lilla Edet Eva-Lotta Liljezin (M), Härryda Mats Pilhem (V), Göteborg Maria Brauer (S), Öckerö Claes Olsson (M), Mölndal Pär-Göran Björkman (S), Alingsås Håkan Olsson (FP), Kungälv Rosita Runegrund (KD), Tjörn Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 30 juni 2011, kl Plats: GR, Rum 255 och 253 Samling kl med morgonkaffe. Sammanträdet äger rum enligt följande arbetsordning - Föredragningar - Överläggning i partigrupper - Sammanträde

2 Förslag till ärendelista: Föredragningar - Definitivantagning till gymnasieskolan 2011 (Susanne Carlström) - Resultat av den gemensamma enkätstrategin - unik enkätundersökning bland skolelever i Göteborgsregionen (Margrethe Kristensson, Jenny Sjöstrand) - Justeringar i gymnasiesärskoleavtalet (Margaretha Allen) - Utvärdering av pilotprojektet med Västtrafiks elevresekort (Sten Janson) Beslutsärenden 1. Val av protokollsjusterare 2. Definitivantagning till gymnasieskolan 2010 (Handling bifogas) 3. Justeringar i gymnasiesärskoleavtalet 2011/2012 och 2012/2013 (Handlingar bifogas) 4. Förslag till lovtider 2013/2014 (Handling bifogas) 5. Hantering av vuxenutbildningsavtal (Handlingar bifogas) Informationsärenden 6. Resultat av den gemensamma enkätstrategin - Unik enkätundersökning bland skolelever i Göteborgsregionen (länkar till GR Utbildnings webbsida ++Gemensam+skolunders%C3%B6kning+G%C3%B6teborgsregionen.pdf ande+-+unik+enk%c3%a4tunders%c3%b6kning+bland+skolelever.pdf ) 7. Uppdatering av gymnasieutbudet 2011/2012 samt befolkningsprognos (Material bifogas) 8. Utvärdering av pilotprojektet med Västtrafiks elevresekort

3 9. Söktrycksmatris för gymnasiet 2011 (Material bifogas) Övriga ärenden Kallelser, protokoll och övrigt material från Utbildningsgruppens sammanträden återfinns på GR Utbildnings hemsida Vid frånvaro var vänlig meddela Cecilia Salmi Med vänlig hälsning Börje Rådesjö /Peter Holmström

4 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgruppen ÄRENDE 2 Till Utbildningsgruppen Förslag till Definitivantagning till gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2011 Ett beslutsunderlag för definitivantagning till gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2011 kommer att presenteras vid Utbildningsgruppens sammanträde 30 juni. Utbildningsgruppen föreslås besluta att inta de vid Utbildningsgruppens sammanträde föreslagna sökande till gymnasieskolans utbildningar år 2011/2012, samt att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat. Göteborg 23 juni 2011 Börje Rådesjö /Susanne Carlström

5 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgruppen ÄRENDE 3 Till Utbildningsgruppen Förslag till Justeringar i samverkansavtalet för gymnasiesärskolan åren 2011/2012 och 2012/2013 Ett förslag till justeringar i befintligt samverkansavtal presenteras i förslag daterat Anpassning av gällande samverkansavtal har gjorts till den nya Skollagen och förändringar redovisas genom att borttagen text är överstruken och ny text är understruken. Utbildningschefsgruppen har ställt sig bakom förslaget. (villkorat) Utbildningsgruppen föreslås besluta att för sin del godkänna förslag till justeringar i samverkansavtal för gymnasiesärskolan för år 2011/2012 och 2012/2013, daterat Göteborg 17 juni 2011 Börje Rådesjö /Margaretha Allen

6 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2011/ / Bakgrund och syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av gymnasiesärskolan och att ge alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter till utbildning med god kvalitet. 2. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionen (GR). Detta område kallas samverkansområde för gymnasiesärskolan. Avtalet bygger på innehållet i skollagens kapitel 6 skollagen. 3. Avtalets innehåll Parterna är överens om att varje kommun, som anordnar gymnasiesärskola, skall ta emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella och specialutformade program, oavsett om utbildningen anordnas i elevens hemkommun eller inte. Avtalet berör också utvecklingen av gymnasiesärskolan inom samverkansområdet genom introduktion av nya utbildningar, genom gemensamt utvecklingsarbete samt genom gemensam kompetensutveckling. Elevernas möjlighet att tas emot i ett individuellt program, som inte omfattas av avtalet, i annan kommun än hemkommunen bygger på separata överenskommelser mellan berörda kommuner. Avtalet berör ej elevs möjlighet att tas emot i ett individuellt program i annan kommun än hemkommunen. Denna antagning bygger på separata överenskommelser mellan berörda kommuner. Vid sådana överenskommelser skall vårdnadshavarens rätt enligt skollagen, hemkommunens rätt samt mottagande kommuns rätt, alltid beaktas. 4. Samarbetsformer Samverkan sker genom samråd och möten på politiker- och/eller tjänstemannanivå. Samarbetet omfattar utveckling av gymnasiesärskolan, och mottagning av elever inom samverkansområdet gymnasiesärskolans utbud och antagning till nationella och specialutformade program av elever inom samverkansområdet. Samråd kring berörda utbildningar Utbildningsanordnaren beslutar om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för. Avseende förändringar av utbildningsutbudet inom kommunerna; nyetableringar, reduktion av utbildningar/platser, mm, ansvarar och beslutar den enskilda kommunen. 1

7 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal Sådana förändringar som berör en eller flera i samverkansområdet ingående kommuner, ska alltid och i god tid innan de beslutas, föregås av information till och samråd i GRs Utbildningschefsgrupp (UC). Detta i syfte att ge samtliga i samverkansområdet ingående kommuner möjlighet att via Utbildningschefsgruppen lägga synpunkter på de planerade förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om GRs Utbildningsgrupp (GRs politiska ledningsgrupp för utbildning, UG) finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt utbildningsperspektiv, förbinder sig den kommun där förändring av detta slag föreslås, att bereda Utbildningsgruppen möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt innan beslut om förändring fattas i aktuell kommunal nämnd eller styrelse. Ett beredningsorgan/gymnasiesärskolegrupp med sakkunniga ska finnas, där regionens samtliga kommuner är representerade. Mottagning och antagning till gymnasiesärskoleutbildning - Hemkommunen beslutar om eleven har rätt att tas emot i gymnasiesärskolan. - Styrelsen för utbildningen i hemkommunen beslutar om eleven ska tas emot i nationellt/specialutformat program eller i individuellt program. Hemkommunen ska efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare avgöra om en elev i gymnasiesärskolan ska gå på 1. ett nationellt program, 2. ett specialutformat program, eller 3. ett individuellt program. - Beslut om mottagning antagning till viss utbildning till nationellt/specialutformat program inom gymnasiesärskolan fattas av skolkommunen. - För gymnasiesärskolans individuella program träffas överenskommelse mellan hemkommunen och skolkommunen beträffande skolplacering och ersättning. Detta samverkansavtal gäller inte för elev på individuellt program. Vid beslutet om mottagning antagning till individuellt program ska särskilt beaktas hemkommunens yttrande angående förväntade kostnader förknippade med elevens utbildning. Samråd före beslut, med samverkansområdets förvaltningschefer på utbildningsområdet eller motsvarande eller av dessa förvaltningschefer utsedda, sker då behov av överläggningar finns. Mottagningsförfarande Antagningsförfarande Enhetliga rutiner för mottagningsförfarande antagningsförfarande i samverkansområdet ska finnas för elever som önskar gå nationella eller specialutformade program. - Elev och vårdnadshavare anmäler till hemkommunen vald önskad utbildning senast 1 februari. - Hemkommunen bör senast 15 februari till skolkommunen ansöka om utbildning inom gymnasiesärskolan. (Ansökningsblanketten skickas till vald skola/valda skolor.) - Skolkommunens styrelse för utbildningen fattar, senast i maj, beslut om att eleven ska tas emot i viss utbildning. ( Rektorn för skolkommunen ska meddela eleven och hemkommunen om att eleven tagits emot till viss utbildning inom gymnasiesärskolan.) 2

8 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal - Skolkommunen fattar, senast 1 maj, beslut om att eleven ska antas i viss utbildning. Rektorn i skolkommunen ska meddela eleven och hemkommunen om att eleven har antagits till viss utbildning inom gymnasiesärskolan. - Skolkommunen ska, senast 1 juni, informera GRs Utbildningsgrupp om vilka elever som mottagits antagits. Ändringar och kompletteringar ska, senast 15 september, skickas till GR. För detta ändamål används GR:s system för övrig antagning och registrering. - Hemkommunen ansvarar för att alla elever i gymnasiesärskolan oavsett program är registrerade i Indra Information om utbildningar Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till elever och föräldrar samt övriga berörda om de utbildningar som avses i avtalet. Denna information ges såväl kommunalt som regionalt. En gemensam katalog över utbildningsutbudet ska finnas. 5. Utbildningarnas kvalitet Innan en utbildning tas med i avtalet ska ett antal uppgifter redovisas till GR som underlag för samråd i Utbildningschefsgruppen. Dessa uppgifter specificeras i bilaga 1. Kommunerna skall verka för att relevant kommunikation kommer till stånd vid övergång från obligatorisk särskola grundskola och grundsärskola till gymnasiesärskola. Hemkommunen skall ta initiativ till att relevant information överförs till skolkommunen. Regional uppföljning/utvärdering/utveckling De regionalpolitiska utbildningsmålen och samverkansavtalet för gymnasiesärskolan utvärderas och följs upp regelbundet. Denna verksamhet ska samverka med den forskning på området, som bedrivs vid landets högskolor och universitet, samt tillvarata och sprida resultatet av annan likartad verksamhet, som bedrivs i statens regi i Göteborgsregionens och i landet övriga kommuner. Dessa resultat appliceras på GRs samtliga samverkansavtal. Denna verksamhet ska omvärldsbevaka och samverka med den forskning på området, som bedrivs vid landets högskolor och universitet, samt tillvarata och sprida resultat. Resultatet av uppföljnings-, utvärderings- och utvecklingsarbetet presenteras fortlöpande bland annat via GRs hemsida på Internet, vilket ökar tillgängligheten för politiker, ledare och skolpersonal och inte minst för föräldrar och elever. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister föreligger i någon del av det utbildningsutbud som detta samverkansavtal omfattar, förbinder sig den kommun där dessa brister anses föreligga att bereda Utbildningsgruppen möjlighet att i den aktuella kommunen redovisa sin ståndpunkt. Om berörd kommun vidimerar framförd kritik förbinder sig kommunen att i Utbildningsgruppen redovisa de åtgärder som beslutas vidtas för att eliminera de kvalitetsbrister som påtalats av Utbildningsgruppen. Lokal uppföljning/utvärdering Skolornas egna kvalitetsredovisningar utgör ett viktigt underlag för den regionala redovisningen. Redovisningar av kvalitet i den kommunala uppföljningen utgör ett vik- 3

9 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal tigt underlag för den regionala uppföljningen. En del bör fokusera på ett regionalt gymnasiesärskoleperspektiv, vilken redovisas årligen i Utbildningsgruppen. Uppföljningsansvar för ungdomar under 20 år Skollagens beskrivningar, 29 kap. 9, om varje kommuns skyldighet att löpande hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta; i utbildning, arbete eller arbetsmarknadsåtgärd, gäller också elever som har rätt att tas emot i gymnasiesärskolan. De kommuner som omfattas av detta samverkansavtal förbinder sig att till GRs Utbildningsgrupp årligen redovisa vad eleverna gör ett år efter fullföljd gymnasiesärskoleutbildning. Detta i syfte att över tid och i samverkan/dialog kommunerna emellan skapa ett så relevant utbildningsutbud som möjligt. Rapportering ska ske från skolkommun till hemkommun per 15/10 och 15/4 eller så snart möjligt angående: - elever som bedöms ha försvårad studiesituation eller liknande, stor frånvaro eller avbryter sina studier, - programbyte. 6. Ekonomiska förutsättningar Prislista Interkommunala ersättningar betalas i enlighet med en för Göteborgsregionen gemensam prislista. Avstämningsdatum Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering två gånger per år med avstämningsdatum 15 oktober och 15 februari. Resor Elevs hemkommun svarar för kostnaden för skolskjuts eller resor mellan bostad och skola för elev som omfattas av avtalet. Varje kommun som anordnar gymnasiesärskola är skyldig att så långt som möjligt organisera gymnasiesärskolan så att ingen elev blir tvungen att bo utanför det egna hemmet på grund av skolgång. Även i övrigt ska vid utformningen av särskoleverksamheten beaktas vad som ur kommunikationssynpunkt är ändamålsenligt för eleverna. I lagen (1993:387) om stöd och service till funktionshindrade finns föreskrifter om stöd och service i form av boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet (SFS:1993:800). Elever med specifika, individuella behov Elevs individuella behov regleras genom överenskommelse mellan berörda kommuner. Om elev har specifika, individuella behov av extra stöd och/eller resurser ska skolkommunen kontakta hemkommunen för godkännande innan extra kostnader faktureras. Elevförsäkring Kostnader för reguljär elevförsäkring hanteras så att skolkommun tecknar elevförsäkring för elev för vilken det utgår interkommunal ersättning. 4

10 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal Investeringar För investeringskostnader ansvarar anordnande kommun. 7. Idé och erfarenhetsutbyte för personal inom grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer. Inom alla skolformer främjas detta genom gemensam kompetensutveckling kring aktuella frågor i GR Utbildnings regi, erfarenhetsutbyte i regional nätverksform kring t ex kvalitetsfrågor, ledarskap, utvecklingsarbete, omvärldsbevakning och lobbyverksamhet. 8. Formalia Avtalsperiod Avtalet avser verksamheten läsåren 2011/2012 och 2012/2013, med möjlighet att komplettera avtalet årligen. Force majeure Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av omständigheter som kommunen ej kan råda över såsom arbetskonflikt, eldsvåda, krig mm är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten. Tvist Samråd före beslut, med samverkansområdets förvaltningschefer på utbildningsområdet eller motsvarande eller av dessa förvaltningschefer utsedda, sker då behov av överläggningar finns. 5

11 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal För Ale kommun För Alingsås kommun För Göteborgs kommun För Härryda kommun För Kungsbacka kommun För Kungälvs kommun 6

12 GR Utbildning Samverkansavtal Gymnasiesärskolan 2011/ / Avtal För Lerums kommun För Lilla Edets kommun För Mölndals kommun För Partille kommun För Stenungsunds kommun För Tjörns kommun För Öckerö kommun 7

13 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgrupp 30 juni 2011 ÄRENDE 4 Till Utbildningsgruppen Förslag till lovtider år 2013/2014 Utbildningsgruppen har lyft frågan om lovtidernas förläggning över året och uppdragit åt GR Utbildning att tillsammans med utbildningscheferna ta fram underlag för beslut om gemensamma lovtider inför år 2013/2014. Utbildningschefsgruppen har ställt sig bakom förslaget. Utbildningsgruppen föreslås besluta att rekommendera Utbildningsgruppen att föreslå kommunerna att fastställa gemensamma lovtider för år 2013/2014 enligt följande: - Höstlov 2013 infaller vecka 44 (28 okt 1 nov), - Påsklov 2014 infaller veckan före påsk (14 17 april), dvs. vecka 16. Göteborg 17 juni 2011 Börje Rådesjö /Margrethe Kristensson

14 KOMMUNALFÖRBUNDET GR Utbildningsgruppen ÄRENDE 5 Till Utbildningsgruppen Förslag till Hantering av vuxenutbildningsavtal Utbildningsgruppen uppdrog 14 april 2011 åt Utbildningschefen att se över konsekvenserna av en förlängning av befintligt vuxenutbildningsavtal och att förbereda för en förlängning. I ett förlängt avtal skulle ett par förändringar av enbart formell karaktär behöva göras för att innehållet ska vara anpassat till lag och förordning. Dessa förändringar avser, dels vilka som är berättigade i att delta i utbildningarna, dels avs myndighetsutövning. I klartext innebär detta att den text som skulle behöva utgå är: 3. Avtalets omfattning Utbildningarna är öppna för invånarna i de medlemskommuner som ingår i avtalet. 5.6 GR Utbildning GR Utbildning ansvarar för myndighetsutövning som hör till lärares uppgifter. Utbildningsgruppen föreslås besluta att i protokollet notera mottagandet av PM Arbetet med samverkan kring vuxenutbildning i Göteborgsregionen, samt att uppdra åt Utbildningschefen att ta fram förslag till förlängning av vuxenutbildningsavtalet i enlighet med innehållet i PM Göteborg 9 juni 2011 Börje Rådesjö

15 PM PH Arbetet med samverkan kring vuxenutbildning i Göteborgsregionen Bakgrund Det har sedan GR-starten 1995 bedrivits nätverkssamarbete kring vuxenbildning i Göteborgsregionen. Under hösten 2001 lämnade Utbildningsgruppen ett uppdrag om att ta fram en idéskiss till samverkansavtal för det framtida samarbetet på vuxenutbildningsområdet. På basis av denna idéskiss lämnade Utbildningsgruppen i juni 2003 ett uppdrag om att ta fram ett samverkansavtal. Detta första avtal trädde i kraft 1 juli 2004 och gällde under ett år. Detta har efterföljts av åtta olika avtal fram till det nu gällande, en successiv utveckling och fördjupning av samarbetet. Nuvarande avtal I nuvarande avtal ( ) har under 14 månader (jan apr 2011) utbildningsplatser erbjudits och deltagare har antagits till sju starter, vilka innefattar 140 olika utbildningsalternativ inom 13 branscher. Avtal har slutits med 16 kommunala och/eller fristående utbildningsanordnare. Av dem som avslutade sina studier vt 2010 var 60% mellan 20 och 29 år. 60% av dem som avslutade sina studier vt 2010 var i arbete ett halvår efter avslutad utbildning och 30% av dem som avslutade sina studier vt 2010 har läst vidare. Finansiering En faktor som inte var känd vid framtagandet av dagens avtal var den kraftfulla satsning på yrkesvux från statens sida i och med de från 2009 införda riktade statsbidragen. Under avtalsperioden jan apr 2011 har utbetalats ett statsbidrag om 262 Mkr och ett samlat medlemskommunbidrag på 62 Mkr. Kostnaden för GRs insats har under perioden jan apr 2011 varit ca 5% av den totala omslutning på 128 Mkr. Medlemskommunerna har bidragit med 30 Mkr årligen, vilket motsvarar ca 4,8% av vad kommunerna satsar på vuxnas lärande. Betydelsefulla faktorer En avgörande faktor för den resultatgivande samverkan som nu etablerats är arbetsmarknadsförankringen, där arbetslivsytan har vidgats väsentligt bl a genom: - det Virtuella Kompetensrådet, - de ESF-finansierade projekten VästKrafts och Avantos näringslivskontakter och metodik, - Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege med sina resp. råd, - SAK-rådet (Skola- och Arbetslivs Kontakter) kopplat till Samtliga forum ovan har bred representation med ledande företrädare för arbetslivets organisationer Förutsättningar för det regionala samarbetet avseende vuxnas lärande är att det finns en regional överblick och klara kriterier samt gränssnitt för det lokala resp regionala jämte

16 delaktighet. Det är dessutom avgörande att uppnå tillräckligt stor kritisk massa för att samordningsfördelarna ska bli mätbara och effektiva. Individens behov och samverkan mellan olika utbildningsformer är centrala byggstenar liksom den kommunala förankringen samt kvalitetsuppföljning från olika perspektiv. Nationellt renommé Det finns stort ett nationellt stöd för tanken på regional samverkan kring vuxnas lärande. GR omnämns som det goda exemplet och har tilldelats mer statliga medel än om varje kommun ansökt för sig. Nuläge Utbildningsgruppen uppdrog 21 oktober 2010 åt Utbildningschefen att ta fram ett nytt avtal att efterträda det nuvarande som gäller t o m Vid sammanträde 14 april 2011 återremitterade Utbildningsgruppen frågan om nytt avtal och uppdrog även att förbereda för en förlängning av befintligt avtal. Ett arbete pågår nu med att ta fram förslag till förlängning av nuvarande avtal samt att klargöra konsekvenserna av en sådan. Ett förslag till förlängning avses presenteras för Utbildningsgruppen för ställningstagande 8 september. Detta skulle innebära att Förbundsstyrelsen kan besluta om avtalet 16 september och kommunerna ges därefter möjlighet att godkänna avtalet och ska lämna besked till GR senast 30 november.

17 Befolkningsprognos GR 2011 Befolkningsprognos GR år rev Ålder Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Summa GR år Förändring % -4% -5% -5% -2% -1% 1% 1% 2% 3% 3% Förändring antal Befolkningsprognos GR 16 år Ålder Ale Alingsås Göteborg Härryda Kungsbacka Kungälv Lerum Lilla Edet Mölndal Partille Stenungsund Tjörn Öckerö Summa GR 16 år Förändring % -8% -5% -1% 0% -1% 3% 1% 4% 4% 2% Förändring antal

18 GR Utbildning Söktryck för gymnasiet 9 maj, 24 maj och 15 juni 2011 Kommunala skolor Fristående skolor Förklaring: pl=antal platser totalt >150% Lediga platser i relation till befintliga platser % Endast utbildningar med fler än 10 platser ingår % <50% Nord: Ale, Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund, Tjörn Ost: Alingsås, Lerum, Partille Syd: Härryda, Kungsbacka, Mölndal Centrum: Göteborg, Öckerö Program Inriktning Nord Ost Syd Centrum 09-maj 24-maj 15-jun 09-maj 24-maj 15-jun 09-maj 24-maj 15-jun 09-maj 24-maj 15-jun Barn och fritidsprogrammet 79% / 48 pl 71% / 48n pl83% / 48 pl 69% / 54 pl 70% / 54 pl 72% / 54 pl 77% / 104 pl 80% / 104 pl 85% / 104 pl 140% / 48 pl 140% / 48 pl 152% / 48 pl Barn och fritidsprogrammet 78% / 32 pl 75% / 32 pl 72% / 32 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 97% / 68 pl 101% / 68 pl 107% / 68 pl 79% / 114 pl 82% / 114 pl 84% / 116 pl 117% / 48 pl 119% / 48 pl 119% / 48 pl 117% / 180 pl116% / 180 pl123% / 180 pl Bygg- och anläggningsprogrammet 37% / 52 pl 40% / 52 pl 40% / 52 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad 17% / 12 pl 17% / 12 pl 25% / 12 pl 40% / 20 pl 45% / 20 pl 45% / 30 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Mark och anläggning 24% / 17 pl 24% / 17 pl 24% / 17 pl Bygg- och anläggningsprogrammet Lärling, Måleri 58% / 12 pl 67% / 12 pl 75% / 12 pl Ekonomiprogrammet 83% / 96 pl 82% / 96 pl 89% / 96 pl 83% / 149 pl 87% / 149 pl 87% / 149 pl113% / 190 p112% / 190 p114% / 190 pl93% / 258 pl 106% / 228 pl113% / 228 pl Ekonomiprogrammet 103% / 489 p 102% / 489 pl112% / 444 pl El- och energiprogrammet 90% / 68 pl 93% / 68 pl 94% / 68 pl 100% / 88 pl 103% / 88 pl 109% / 88 pl 134% / 94 pl 133% / 94 pl 133% / 94 pl 101% / 90 pl 98% / 90 pl 112% / 90 pl El- och energiprogrammet 4% / 28 pl 4% / 28 pl 4% / 28 pl 69% / 154 pl 69% / 154 pl 70% / 154 pl El- och energiprogrammet Lärling, Elteknik 133% / 12 pl 133% / 12 pl 133% / 12 pl Estetiska programmet 30% / 20 pl 35% / 20 pl 45% / 20 pl Estetiska programmet 89% / 64 pl 95% / 64 pl 95% / 64 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 50% / 16 pl 50% / 16 pl 50% / 16 pl 53% / 15 pl 53% / 15 pl 53% 15 pl 55% / 31 pl 55% / 31 pl 71% / 31 pl 127% / 48 pl 127% / 48 pl 125% / 48 pl Estetiska programmet Bild och formgivning 6% / 16 pl 6% / 16 pl 6% / 16 pl 83% / 36 pl 86% / 36 pl 92% / 36 pl 56% / 52 pl 58% / 52 pl 63% / 52 pl Estetiska programmet Dans 75% / 12 pl 83% / 13 pl 92% / 12 pl 131% / 13 pl 146% / 13 pl 138% / 13 pl Estetiska programmet Dans 15% / 20 pl 10% / 20 pl Estetiska programmet Estetik och media 105% / 20 pl 100% / 20 pl 105% / 20 pl 80% / 35 pl 83% / 35 pl 80% / 35 pl 68% / 31 pl 74% / 31 pl 74% / 31 pl 110% / 97 pl 109% / 97 pl 109% / 97 pl Estetiska programmet Estetik och media 75% / 20 pl 70% / 20 pl 80% / 20 pl 88% / 52 pl 90% / 52 pl 87% / 52 pl Estetiska programmet Musik 77% / 62 pl 82% / 62 pl 79% / 62 pl 110% / 50 pl 110% / 50 pl 114% / 50 pl 116% / 82 pl 115% / 82 pl 121% / 82 pl 82% / 114 pl 83% / 114 pl 85% / 114 pl Estetiska programmet Musik 80% / 20 pl 80% / 20 pl 80% / 20 pl 107% / 188 p 112% / 188 pl91% / 231 pl Estetiska programmet Teater 83% / 12 pl 83% / 12 pl 83% / 12 pl 68% / 28 pl 68% / 28 pl 75% / 28 pl 170% / 20 pl 180% / 20 pl 180% / 20 pl Estetiska programmet Teater 20% / 20 pl 20% / 20 pl 15% / 20 pl Fordons- och transportprogrammet 53% / 38 pl 53% / 38 pl 61% / 38 pl 75% / 16 pl 69% / 16 pl 69% / 16 pl 83% / 58 pl 84% / 58 pl 88% / 58 pl 117% / 200 pl115% / 200 pl120% / 200 pl Fordons- och transportprogrammet 22% / 36 pl 22% / 36 pl Fordons- och transportprogrammet Lärling, Personbil 42% / 12 pl 42% / 12 pl Fordons- och transportprogrammet Transport 167% / 18 pl 167% / 18 pl 161% / 18 pl Handels- och administrationsprogrammet 68% / 66 pl 64% / 50 pl 78% / 50 pl 65% / 40 pl 65% / 40 pl 73% / 40 pl 112% / 50 pl 124% / 50 pl 130% / 50 pl 127% / 56 pl 130% / 56 pl 139% / 56 pl Handels- och administrationsprogrammet 77% / 129 pl 73% / 144 pl 84% / 144 pl Hantverksprogrammet 153% / 17 pl 153% / 17 pl 165% / 17 pl Hantverksprogrammet Finsnickeri 25% / 24 pl 33% / 24 pl Hantverksprogrammet Florist 44% / 18 pl 50% / 18 pl 56% / 18 pl Hantverksprogrammet Florist 31% / 16 pl 19% / 16 pl 25% / 16 pl 32% / 22 pl 27% / 22 pl 36% / 22 pl Hantverksprogrammet Frisör 124% / 54 pl 130% / 54 pl 144& / 54 pl Hantverksprogrammet Frisör 75% / 16 pl 75% / 16 pl 69% / 16 pl 30% / 20 pl 30% / 20 pl 40% / 20 pl Hantverksprogrammet Textil design 69% / 16 pl 81% / 16 pl 69% / 16 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeup 95% / 60 pl 100% / 60 pl 102% / 60 pl 1

19 GR Utbildning Hantverksprogrammet Övriga hantverk, hår och makeup 69% / 16 pl 69% / 16 pl 88% / 16 pl 109% / 96 pl 111% / 96 pl 111% / 96 pl Hantverksprogrammet Övriga hantverk, personlig stil 30% / 20 pl Hotell- och turismprogrammet 61% / 18 pl 56% / 18 pl 56% / 18 pl 81% / 16 pl 75% / 16 pl 100% / 16 pl 104% / 25 pl 108% / 25 pl 108% / 25 pl 144% / 48 pl 138% / 48 pl 144% / 48 pl Hotell- och turismprogrammet 62% / 60 pl 67% / 60 pl 72% / 60 pl Program Inriktning Nord Ost Syd Centrum 09-maj 24-maj 15-jun 09-maj 24-maj 15-jun 09-maj 24-maj 15-jun 09-maj 24-maj 15-jun Humanistiska programmet 93% / 44 pl 95% / 44 pl 105% / 42 pl 115% / 20 pl 125% / 20 pl 125% / 20 pl 109% / 33 pl 121% / 33 pl 127% / 33 pl Humanistiska programmet 16% / 76 pl 19% / 42 pl 50% / 12 pl Industritekniska programmet 56% / 34 pl 62% / 34 pl 65% / 34 pl Industritekniska programmet 119% / 48 pl 113% / 48 pl 117% / 48 pl Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll 23% / 13 pl 23% / 13 pl 31% / 13 pl Industritekniska programmet Driftsäkerhet och underhåll 58% / 26 pl 62% / 26 pl 58% / 26 pl Industritekniska programmet Processteknik 38% / 16 pl 38% / 16 pl 50% / 16 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 8% / 12 pl 8% / 12 pl 17% / 12 pl Industritekniska programmet Produkt- och maskinteknik 123% / 96 pl 123% / 96 pl 124% / 96 pl Industritekniska programmet Svetsteknik 108% / 12 pl 117% / 12 pl 125% / 12 pl International Baccaleurate 53% / 30 pl 63% / 30 pl 63% / 30 pl 95% / 92 pl 92% / 92 pl 89% / 92 pl Naturbruksprogrammet Djur 69% / 58 pl 76% / 58 pl 76% / 58 pl Naturbruksprogrammet Djur 206% / 54 pl 211% / 54 pl 209% / 54 pl 91% / 56 pl 91% / 56 pl 93% / 56 pl Naturbruksprogrammet Trädgård 10% / 20 pl 10% / 20 pl Naturvetenskapsprogrammet med matematikspets 90% / 30 pl 80% / 30 pl 87% / 30 pl Naturvetenskapsprogrammet 70% / 132 pl 70% / 132 pl 70% / 132 pl 84% / 156 pl 83% / 156 pl 83% / 156 pl 81% / 304 pl 81% / 304 pl 89% / 272 pl 131% / 452 p 132% / 452 pl127% / 460 pl Naturvetenskapsprogrammet 146% / 465 p 146% / 465 pl145% / 468 pl Naturvetenskapsprogrammet Natur - musik 13% / 15 pl 13% / 15 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet 48% / 44 pl 48% / 44 pl 52% / 44 pl 70% / 20 pl 65% / 20 pl 60% / 20 pl 73% / 30 pl 70% / 30 pl 73% / 30 pl 110% / 155 pl115% / 155 pl121% / 155 pl Restaurang- och livsmedelsprogrammet Lärling, kök och servering 129% / 17 pl 135% / 17 pl 129% / 17 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 88% / 218 pl 89% / 218 pl 150% / 128 pl 90% / 157 pl 87% / 157 pl 87% / 159 pl 89% / 348 pl 87% / 348 pl 91% / 348 pl 147% / 569 p 148% / 569 pl148% / 569 pl Samhällsvetenskapsprogrammet 111% / 717 pl112% / 717 pl124% / 672 pl Samhällsvetenskapsprogrammet Samhäll - musik 27% / 15 pl 33% / 15 pl 33% / 15 pl Sjöfartsutbildning 100% / 32 pl 100% / 32 pl 122% / 32 pl 116% / 32 pl 122% / 32 pl 116% / 32 pl Sjöfartsutbildning Däck (Matros) 65% / 20 pl 60% / 20 pl 125% / 12 pl Sjöfartsutbildning Maskin (Motorman) 27% / 15 pl 33% / 15 pl 40% / 15 pl Spetsutbildning Samhällsvetenskap och humaniora 69% / 16 pl 63% / 16 pl 50% / 16 pl Teknikprogrammet 150% / 84 pl 149% / 84 pl 150% / 84 pl 106% / 124 p107% / 124 p107% / 124 pl92% / 212 pl 94% / 212 pl 96% / 212 pl 127% / 116 pl131% / 116 pl132% / 116 pl Teknikprogrammet 53% / 72 pl 54% / 72 pl 56% / 72 pl 84% / 389 pl 85% / 389 pl 88% / 393 pl VVS- och fastighetsprogrammet 92% / 50 pl 94% / 50 pl 104% / 50 pl VVS- och fastighetsprogrammet 15% / 20 pl 15% / 20 pl 15% / 20 pl Vård- och omsorgsprogrammet 55% / 64 pl 58% / 64 pl 55% / 64 pl 50% / 24 pl 50% / 24 pl 50% / 24 pl 77% / 88 pl 82% / 88 pl 86% / 88 pl 178% / 55 pl 187% / 55 pl 191% / 55 pl Vård- och omsorgsprogrammet 8% / 25 pl 8% / 25 pl 8% / 25 pl Vård- och omsorgsprogrammet Lärling 120% / 20 pl 125% / 20 pl 125% / 20 pl Vård- och omsorgsprogrammet Lärling 75% / 12 pl 75% / 12 pl 83% / 12 pl 2

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2013/ /2015 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2010/2011 2011/2013 löper vidare för de elever som påbörjat en utbildning i

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003 1. Bakgrund Inom GR finns sedan 1997 ett avtal gällande gymnasiesamverkan inom Göteborgsregionens intagningsområde

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 7 april 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg Jan

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 14 juni 2010, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Marie Lindén (V), Göteborg,

Läs mer

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008

Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 Förslag till Avtal för samverkan kring vuxnas lärande i Göteborgsregionen Etapp 3++ - för utbildningar som startar våren 2008 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande från GRs gymnasieantagning Uppdaterad 2011-04-14 Pressmeddelande 2011-04-14 från GRs gymnasieantagning Det är första gången vi nu tar in till den nya gymnasieskolan med den nya programstrukturen. Vi är väldigt angelägna om att eleverna

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 15 maj 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 och 253 Ledamöter Marie Lindén (v), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (m), Göteborg

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 5 februari 2009, kl 08.30-10.50 Plats: GR-Huset, Rum 255 och rum 253 Ledamöter Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Kristina Tharing (M),

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Onsdagen 5 april 2006, kl 13.00-16.00 Plats: GR-Huset, Rum 377 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg (anlände

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdag 18 september 2008, kl 13.00-16.00 Plats: Elite Park Aveny Hotel, Kungsportsavenyn, Göteborg Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande

Läs mer

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning

Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning GR Utbildning 2012-06-27 Pressmeddelande 2012-06-27 från GRs gymnasieantagning Informationen gäller definitivantagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionens kommuner, där GR gör antagning till 27

Läs mer

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009)

Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) Avtal kring regionala utbildningar inom vuxnas lärande i Göteborgsregionen - Etapp 3.4 (utbildningar som startar våren 2009) 1. Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbunds

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2013-04-11 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ /2006

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/ /2006 Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionens intagningsområde 2002/2003-2005/2006 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till detta avtal återfinns i bilaga 5 (GRs förbundsstyrelses ärende

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen

Kallelse till sammanträde i Utbildningsgruppen Utbildningsgruppen Göteborg 20 oktober 2011 Helene Odenjung (FP), Göteborg, ordförande Carola Granell (S), Stenungsund, vice ordförande Kristina Tharing (M), Göteborg Robert Hammarstrand (S), Göteborg

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 28 juni 2007, kl 09.00-13.00 Plats: GR-Huset, Rum 255 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg, vice

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 26 juni 2008, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, rum 255 och 253 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 25 oktober 2007, kl 14.00-17.00 Plats: GR-Huset, rum 135 Ledamöter Helene Odenjung (fp), Göteborg, ordförande Marie Lindén (v), Göteborg,

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner

Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30 Samverkansavtal för gymnasieskolorna i Boden, Luleå, Piteå och Älvsbyns kommuner 2009-07-01 2013-06-30

Läs mer

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan).

185 Definitivintagningen till gymnasieskolan lå 2005/2006. Kommenterades vid sammanträdet utlämnat material (OH-utläggs på hemsidan). Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 23 juni 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola Granell

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005 Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) 2004/2005 1. Syfte Inom GR finns sedan 2001/2002 ett samverkansavtal för gymnasiesärskolan. Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning 2014-04-09 Preliminärantagningen till gymnasieskolan är klar! I dag presenterades preliminärantagningen till gymnasieskolan inom Göteborgsregionen.

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger.

Preliminärantagningen 2015: Statistik. 2014 års siffror inom parentes. 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger. Preliminärantagningen 2015: Statistik 2014 års siffror inom parentes 19 december: Ansökan öppnar 6 februari: Ansökan stänger 9 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagning finns på www.indra2.se

Läs mer

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2

Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtal för samverkan inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2005/2006 Etapp 2 Avtalsparter Avtalets parter utgörs av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och dess tretton medlemskommuner. Avtal i

Läs mer

Intresseanmälan avseende Teknikcollege

Intresseanmälan avseende Teknikcollege Till Industrikommittén 2007-05-11 Intresseanmälan avseende Teknikcollege sregionen är en näringsgeografiskt sammanhängande region med en gemensam bostads- och arbetsmarknad. Därför är det nödvändigt att

Läs mer

Slutantagningen 2017 Statistik

Slutantagningen 2017 Statistik Slutantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april: Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 10 mars 2005, kl 09.00-12.00 Plats: Världskultur museet, Göteborg, Seminarierum 1 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg

Läs mer

Preliminärantagningen 2017 Statistik

Preliminärantagningen 2017 Statistik Preliminärantagningen 2017 Statistik Viktiga datum 13 december: Ansökan öppnar 3 februari: Ansökan stänger 6 april Preliminärantagningen är klar och förhandsbesked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014

Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 2014 Beroendekartor Fördelning av slutantagna till gymnasieskolan hösten 201 Jenny Sjöstrand jenny.sjostrand@grkom.se Materialet baseras på preliminärantagningen för läsåret 201/201 Materialet visar både vilka

Läs mer

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde

Preliminärantagningen 2012 Antagningspoäng och medelvärde antagningen 2012 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksutbildningarna inom Västra Götaland. I följande dokument kan du se den preliminära antagningspoängen

Läs mer

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning

Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning GR Utbildning 2014-06-25 Pressmeddelande från Göteborgsregionens gymnasieantagning Antagningen till gymnasieskolan är klar I dag har Göteborgsregionens utbildningsgrupp fastställt årets antagning till

Läs mer

Fri kvot inom GR. Uppdaterad

Fri kvot inom GR. Uppdaterad Uppdaterad 2012-05-23 Fri kvot inom GR Ett begränsat antal platser (fri kvot) skall avsättas för dem som 1. på grund av särskilda omständigheter bör ges företräde framför övriga sökande, eller 2. kommer

Läs mer

Preliminärantagningen 2016: Statistik

Preliminärantagningen 2016: Statistik Preliminärantagningen 2016: Statistik Viktiga datum 15 december: Ansökan öppnar 5 februari: Ansökan stänger 7 april Preliminärantagningen är klar och besked om antagningen presenteras på www.indra2.se

Läs mer

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31

Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 Förslag till Avtal kring fördjupad regional satsning på vuxnas lärande i Göteborgsregionen 2012-01-01--2012-12-31 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde

Definitivantagningen 2014 Antagningspoäng och medelvärde Definitivantagningen 2014 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning Naturbruksprogrammet i Västra Götaland I följande dokument kan du se den definitiva antagningspoängen

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Kommunalförbundet GR Gymnasieavtal 2011/ /

Kommunalförbundet GR Gymnasieavtal 2011/ / Förslag till Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2011/2012-2014/2015 1. Bakgrund och motiv Bakgrund och motiv till avtalet återfinns i bilaga 1, vilken även innehåller förklaringar

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Torsdagen 31 augusti 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum Trappen Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 7 8 0 200 237 231. 24 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171

Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Antagningsstatistik preliminär antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20171 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 9 9 0 172. 231 235 23 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun

Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun Avtal om samverkan, avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan mellan Uppsala kommun och Enköpings kommun 1 Parter Detta avtal har ingåtts mellan Uppsala kommun och Enköpings kommhåi ^0 Parterna är

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151

Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Antagningsstatistik slutlig antagning Internationella Gymnasiet (0302) period 20151 Humanistiska programmet Internationella Gymnasiet 15 15 0 177. 240 247. 17 Samhällsvetenskapsprogrammet Internationella

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande

Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Meritvärden vid Slutlig antagning till nationella program i Helsingborg 3 juli 2012 Endast behöriga elever är antagna. Program Förstahands- Platser Antagna Meritvärde: sökande Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid avslutad antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 56 56 A 193.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 12 4 A 191.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik

Ale anordnarkommun. Samhällsvetenskap. Naturvetenskap L Edet. Estetisk, Musik Ale anordnarkommun Naturvetenskap L Edet Estetisk, Musik 0 2 4 6 8 Alingsås anordnarkommun Restaurang & livsmedel Estetisk, Dans Övriga Ekonomi 0 2 4 6 1 International Baccaleurate Restaurang & livsmedel

Läs mer

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1

Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 Förslag till Avtal kring svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgsregionen, Etapp 1 1. Avtalsparter Avtalets parter är Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och följande medlemskommuner: Ale,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Helsingborg Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, Rönnowska skolan 55 35 A 187.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Helsingborg 5 3 A 177.0 Barn- och fritidsprogrammet Barn- och

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde

Slutantagningen 2013 Antagningspoäng och medelvärde Slutantagningen 2013 Kommunvis med skolor i bokstavsordning Kommunvis med utbildningar i bokstavsordning I följande dokument kan du se den slutliga antagningspoängen för kommunala och fristående gymnasieskolor

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen

Anteckningar från möte i Vuxenutbildningsgruppen från möte i Vuxenutbildningsgruppen Tid: Onsdag 20 oktober 2004, kl 08.30-12.00 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Göteborg, Rum 335 Deltagare Jan Rösman, Utbildningschefsgruppen, ordförande Inga-Lena Lindenau,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (2001) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Falu Frigymnasium (21) period 2121 12-4-11 14:36:19 Humanistiska Programmet 3 7 6 145 23 Programinriktat Individuellt Val Mot Vård- Och Omsorgsprogrammet 2 Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN

ÄNDRINGAR I UTBILDNINGSUTBUDET ANTAGNINGSÅRET 2016 EFTER PRELIMINÄRANTAGNINGEN Uppdaterad 2016 05 30, sida 1 DATUM KOMMUN SKOLA PROGRAM INRIKTNING KOMMENTAR ALINGSÅS 150418 Alströmergymnasiet Introduktionsprogram IM Yrkesintroduktion, Individbaserad Yrkesintroduktion mot Bygg och

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Stockholm Alla antagna Alla antagna 195.0 30 25 0 5 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt

Läs mer

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen

Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen Samverkansavtal Samverkansavtal inom vuxenutbildningen i Göteborgsregionen 2004-02-02 1 Regionalpolitiska utbildningsmål (sept. 2001) Satsningar på det livslånga lärandet en regional framgångsfaktor Regional

Läs mer

PROTOKOLL 1 (8)

PROTOKOLL 1 (8) PROTOKOLL 1 (8) 2013-03-27 Gymnasienämnden Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.00-15.50 ande Bertil Almgren (S), ordförande Maria Bernsson (C) Joakim Dahlgren (S) Hans Ericsson (V) Lenita

Läs mer

Befolkningsprognos 2015

Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Befolkningsprognos 2015 Antal sökande behöriga/obehöriga per program 150611 Söktryck alla program 150611 Barn- och fritidsprogrammet Söktryck och platser

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen Tid: Torsdagen 8 december 2005, kl 09.00-12.00 Plats: GR-Huset, Rum 135 Ledamöter Frank Andersson (s), Göteborg, ordf Agneta Granberg (m), Göteborg Carola

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde

Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Protokoll från Utbildningsgruppens sammanträde Tid: Onsdagen 5 april, 2000, kl 14.00-16.30 Plats: GR-Huset, Gårdavägen 2, Rum 376 Ledamöter Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg, Ordförande Hillevi Ottosson (m),

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad

Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Ester Mosessons gymnasium - Gy 2 - Göteborgs Stad Om undersökningen Syfte: Syftet med undersökningen var bland annat att få ett konkret underlag om hur elever och föräldrar uppfattar skolan inom ett antal

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer