Aktiemarknadsbolagets informationsgivning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiemarknadsbolagets informationsgivning"

Transkript

1 särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper Aktiemarknadsbolagens informationsgivning är av avgörande betydelse för en väl fungerande värdepappersmarknad. I denna undersökning sker en komparativ analys av aktiemarknadsbolagens informationsgivning på sekundärmarknaden för värdepapper. I boken behandlas reglering en av aktiemarknadsbolagens upplysningsplikt i samband med bola gens finansiella rapportering samt den kontinuerliga skyldighet som aktiemarknadsbolag har att offentliggöra kurspåverkande information. Särskilt ingående analyseras regleringen av aktiemarknadsbolagens selektiva informationsgivning på värdepappersmarknaden. Bland de ämnen som uppmärksammas särskilt kan nämnas aktiemarknads bolagens selektiva informationsgivning till aktieägare och andra aktörer på sekundärmarknaden samt aktiemarknadsbolagens selektiva infor mationsgivning i samband med due diligence-undersökningar. I boken behandlas även de sanktioner som uppkommer vid överträdelser av regleringen ingående. Särskild uppmärksamhet ägnas åt investerares rätt till skadestånd vid aktiemarknadsbolagens felaktiga eller vilse ledande informationsgivning. Elif Härkönen är verksam som forskare och lärare vid Avdelningen för Affärsrätt på Linköpings Universitet. Hon har tidigare varit verksam vid Juridiska Institutionen på Göteborgs Universitet samt som gästforskare på Southern Methodist University i USA. Hon har både en amerikansk och en svensk examen i juridik. Boken är hennes doktorsavhandling. Aktiemarknadsbolagets informationsgivning Aktiemarknadsbolagets informationsgivning Elif Härkönen Jure förlag, Östermalmsgatan 84, Stockholm tel ISBN Aktiemarknadsbolagets informationsgivning särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper Elif Härkönen

2 Aktiemarknadsbolagets informationsgivning särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper

3 ELIF HÄRKÖNEN Aktiemarknadsbolagets informationsgivning särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper Jure Förlag AB

4 Adress till förlaget: Jure Förlag AB Östermalmsgatan STOCKHOLM Telefon: , telefax: Beställningar: Jure AB Artillerigatan STOCKHOLM Telefon: , telefax: E-post: Hemsida: Att mångfaldiga innehållet i denna bok, helt eller delvis, utan medgivande av Jure Förlag AB, är förbjudet enligt lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Förbudet gäller varje form av mångfaldigande såsom tryckning, kopiering, bandinspelning etc. Aktiemarknadsbolagets informationsgivning särskilt om amerikansk och svensk reglering av selektiv information på sekundärmarknaden för värdepapper Författaren och förlaget Stockholm 2013 ISBN Omslag: Layouten Johanna Blomberg Tryck: Elanders, Mölnlycke

5 Innehållsförteckning Förord... 5 Förkortningar Inledning En undersökning om informationsgivning Inledning Syften med värdepappersmarknads- och aktiebolagsrättslig reglering Syftet med undersökningen Avgränsningar Några terminologiska överväganden Disposition och hänvisningar Metod för genomförande av undersökningen Utländsk rätt i undersökningen Amerikansk rätt i undersökningen Nordisk rätt i undersökningen Arbetsmetod vid utförandet av undersökningen Komparativa perspektiv på civilrätten Andra överväganden vid val av arbetsmetod Något om rättskällor samt om regleringen av aktiemarknadsbolag Inledning Reglering av informationsgivning i en samhällelig och rättslig kontext

6 3.2 Något om värdepappersmarknads- och aktiebolagsrättslig reglering Den amerikanska federala och delstatliga regleringen Den svenska värdepappersmarknads- och aktiebolagsrättsliga regleringen Något om regleringen av aktiemarknadsbolag och handelsplatser Något om regleringen av aktiemarknadsbolag och handelsplatser i amerikansk rätt Något om regleringen av aktiemarknadsbolag och handelsplatser i svensk rätt Offentliggörande av information på värdepappersmarknaden Inledning Utgångspunkter för värdepappersmarknadsrättslig reglering Värdepappersmarknaden i en historisk och ekonomisk kontext Utvecklingen av den amerikanska värdepappersmarknaden Utvecklingen av den svenska värdepappersmarknaden Offentliggörande av regelbunden information Kraven på offentliggörande av regelbunden information i amerikansk rätt Kraven på offentliggörande av regelbunden information i svensk rätt Offentliggörande av ad hoc information Kraven på offentliggörande av ad hoc information i amerikansk rätt Kraven på offentliggörande av ad hoc information i svensk rätt Tidpunkten och metoden för offentliggörande av kurspåverkande information Tidpunkten och metoden för offentliggörande av kurspåverkande information i amerikansk rätt Tidpunkten och metoden för offentliggörande av kurspåverkande information i svensk rätt Skyldigheten att korrigera och uppdatera information

7 4.6.1 Skyldigheten att korrigera och uppdatera information i amerikansk rätt Skyldigheten att korrigera och uppdatera information i svensk rätt Bolagets rätt att fördröja ett offentliggörande Bolagets rätt att fördröja ett offentliggörande enligt amerikansk rätt Bolagets rätt att fördröja ett offentliggörande enligt svensk rätt Något om aktiebolagsrättsliga regler och offentliggörande av information Något om amerikanska aktiebolagsrättsliga regler och offentliggörande av information Något om svenska aktiebolagsrättsliga regler och offentliggörande av information Selektiv informationsgivning på värdepappersmarknaden Inledning Utgångspunkter för reglering av selektiv informationsgivning Värdepappersmarknadsrättslig reglering av emittenters selektiva informationsgivning Amerikansk värdepappersmarknadsrättslig reglering av emittenters selektiva informationsgivning Svensk värdepappersmarknadsrättslig reglering av emittenters selektiva informationsgivning Plikten att inte röja insiderinformation Plikten att inte röja insiderinformation enligt amerikansk rätt Plikten att inte röja insiderinformation enligt svensk rätt Aktiebolagsrättslig reglering av selektiv informationsgivning Amerikansk aktiebolagsrättslig reglering av selektiv informationsgivning Svensk aktiebolagsrättslig reglering av selektiv informationsgivning

8 5.5 Särskilt om regleringen av selektiv informationsgivning på bolagsstämman Särskilt om regleringen av selektiv informationsgivning på bolagsstämman enligt amerikansk rätt Särskilt om regleringen av selektiv informationsgivning på bolagsstämman enligt svensk rätt Särskilt om selektiv informationsgivning i samband med företagsuppköp Inledning Due diligence-undersökningar Reglering av due diligence-undersökningar i amerikansk rätt Reglering av due diligence-undersökningar i svensk rätt Due diligence-undersökningar och insiderhandelsförbudet Due diligence-undersökningar och insiderhandelsförbudet i amerikansk rätt Due diligence-undersökningar och insiderhandelsförbudet i svensk rätt Målbolagets informationsgivning och rätten att vidta försvarsåtgärder Målbolagets informationsgivning och rätten att vidta försvarsåtgärder enligt amerikansk rätt Målbolagets informationsgivning och rätten att vidta försvarsåtgärder enligt svensk rätt Informationsgivning från målbolaget till konkurrerande budgivare Amerikansk reglering av informationsgivning från målbolaget till konkurrerande budgivare Svensk reglering av informationsgivning från målbolaget till konkurrerande budgivare Selektiv informationsgivning till anställda i samband med ett offentligt uppköpserbjudande Selektiv informationsgivning till anställda i samband med ett offentligt uppköpserbjudande enligt amerikansk rätt Selektiv informationsgivning till anställda i samband med ett offentligt uppköpserbjudande enligt svensk rätt

9 7. Informationsgivning och skadeståndsansvar Inledning Utgångspunkter för regleringen av påföljder Skadeståndsansvar vid vilseledande eller felaktiga offentliggöranden av information Skadeståndsansvar vid vilseledande eller felaktiga offentliggöranden av information enligt amerikansk rätt Skadeståndsansvar vid vilseledande eller felaktiga offentliggöranden av information enligt svensk rätt Särskilt om det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret vid vilseledande eller felaktiga offentliggöranden av information Särskilt om det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret i amerikansk rätt Särskilt om det aktiebolagsrättsliga skadeståndsansvaret i svensk rätt De lege ferenda om skadeståndsansvar vid felaktiga eller vilseledande offentliggöranden av information Om skadeståndsregler i svensk rätt Skadeståndsansvar vid selektiv informationsgivning Skadeståndsansvar vid selektiv informationsgivning enligt amerikansk rätt Skadeståndsansvar vid selektiv informationsgivning enligt svensk rätt Sammanfattning och slutsatser Sammanfattning av undersökningen Syfte och metod Informationsgivning på värdepappersmarknaden Reglering av selektiv informationsgivning Selektiv informationsgivning i samband med företagsuppköp Aktiemarknadsbolagens informationsgivning och skadeståndsansvar Genomförande av EU-regler i svensk rätt Den amerikanska rättens inflytande på svensk värdepappersmarknadsrätt

10 9. Summary in English Disclosure in stock market corporations Organization of the dissertation Method of the study Regulation of corporate disclosures on the stock market Selectives disclosures Selective disclosures in connection with tender offers Regulation of damages in securities disclosure cases Källförteckning Offentligt tryck Propositioner Statens offentliga utredningar Övrigt offentligt tryck Utländskt offentligt tryck Svenska rättsfall EU-rättsfall Amerikanska rättsfall Övriga rättsfall och beslut Självreglering Aktiemarknadsnämndens avgöranden Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholms avgöranden Litteratur Sakregister

11 Förkortningar ABL Aktiebolagslag (2005:551) ALI American Law Institute AMN Aktiemarknadsnämnden AnmL Lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument BFL Bokföringslag (1999:1078) BrB Brottsbalk (1962:700) CEO Chief Executive Officer CESR The Committee of European Securities Regulators CFO Chief Financial Officer DGCL Delaware General Corporation Law EDGAR Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval ESMA European Securities and Markets Authority FABL Finska Aktiebolagslagen /624 FASB Financial Accounting Standards Board FFFS Finansinspektionens författningssamling FSAP Financial Services Action Plan FEUF Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt FVpmL Finska värdepappersmarknadslagen /746 GAAP Generally Accepted Accounting Principles IAS International Accounting Standards IASB International Accounting Standards Board IFRIC IFRS Interpretations Committee IFRS International Financial Reporting Standards IOSCO International Organization of Securities Commissions KL Konkurrenslag (2008:579) 13

12 LBC Lag (1992:543) om börs och clearingverksamhet LFH Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter LHF Lag (1991:980) om handel med finansiella instrument LSP Lag (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda LUA Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden MAD Market Abuse Directive MBCA Model Business Corporation Act MBL Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MBO Management Buy Outs MiFID Direktivet om marknader för finansiella instrument 2004/36/EG MmD Marknadsmissbruksdirektivet 2003/6/EG MmL Lag (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument MTF Multilaterala handelsplattformar NASDAQ The Nasdaq Stock Market LLC NBK Näringslivets Börskommitté NIE New Institutional Economics NYSE New York Stock Exchange OSHA Occupation Safety & Health Administration PCAOB Public Company Accounting Oversight Board PIPE Private Investment in Public Equity PSLRA Private Securities Litigation Reform Act RB Rättegångsbalk (1942:740) Regulation FD Regulation Fair Disclosure SA Securities Act of 1933 SAB99 Securities and Exchange Commission Staff Accounting Bulletin no. 99 SE Societas Europaea SEA Securities Exchange Act of 1934 SEC Securities and Exchange Commission SIC Standing Interpretations Committee 14

13 SkL Skadeståndslag (1972:207) SLUSA Securities Litigation Uniform Standards Act SOX The Sarbanes-Oxley Act US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles VpmL Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden ÅRFL Lag (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag ÅRKL Lag (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ÅRL Årsredovisningslag (1995:1554) 15

14

15 1. Inledning 1.1 En undersökning om informationsgivning Inledning Undersökningens innehåll Informationsgivning från aktiemarknadsbolag är avgörande för väl fungerande värdepappersmarknader. Redan för snart hundra år sedan uppmärksammade den amerikanske domaren Louis Brandeis att information om aktiemarknadsbolag inte bara skyddade investerare utan även minskade transaktionskostnaderna på värdepappersmarknaden: [p]ublicity is justly commended as a remedy for social and industrial diseases. Sunlight is said to be the best of disinfectants; electric light the most efficient policeman. 1 Föremålet för denna undersökning är regleringen av informationsgivning från aktiebolag till aktörer på värdepappersmarknaden. I undersökningen behandlas i huvudsak värdepappersmarknadsrättsliga regler. En mer djupgående undersökning kommer dock även att göras av de aktiebolagsrättsliga regler som samverkar med de värdepappersmarknadsrättsliga reglerna. En undersökning som fokuseras på aktiebolag kan antingen innefatta alla slags aktiebolag eller så kan tonvikten ligga på den ena eller andra typen aktiebolag. I denna undersökning kommer jag endast att behandla informationsgivning från aktiemarknadsbolag. Aktiemarknadsbolag definieras i 1 4 p. lag (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument (AnmL) som svenska aktiebolag som gett ut aktier, vilka är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Valet att endast behandla 1 LOUIS BRANDEIS, OTHER PEOPLE S MONEY AND HOW THE BANKERS USE IT, Chapter V (1914). Brandeis ondgjorde sig särskilt över de kommissioner som bankerna tog vid nyemissioner. 17

16 informationsgivning från aktiemarknadsbolag motiveras av att de flesta regler om aktiebolags informationsgivning på värdepappersmarknaden omfattar endast sådana aktiebolag. 2 Såväl amerikansk som svensk reglering av aktiemarknadsbolags informationsgivning behandlas i undersökningen. 3 Ett skäl att beakta amerikansk rätt är att cirka 40 procent av aktierna i bolag noterade på svenska marknadsplatser numera ägs av utländska investerare. Av dessa aktier ägs i sin tur cirka 29 procent av amerikanska investerare, vilket gör dessa investerare till den i särklass största gruppen utländska investerare i bolag vars aktier är upptagna till handel på svenska marknadsplatser. 4 Ett annat skäl är att reglering av aktiemarknadsbolags informationsgivning såväl i EU som i svensk värdepappersmarknadsrättslig reglering i stor utsträckning har influerats av amerikanska regler Betydelsen av informationsgivning Reglering av aktiebolag och aktiebolags informationsgivning på värdepappersmarknaden motiveras ofta utifrån ett marknads- eller makro-perspektiv. I och med att verksamhet som bedrivs i aktiebolag utgör en så betydande del av den globala ekonomin, är det viktigt att sådana bolags informationsgivning är rättvisande och tillräckligt omfattande. Om det inte finns regler om informationsgivning, blir det svårt att värdera ett bolag korrekt samt att allokera investeringar mellan de aktiebolag som har störst potential att skapa mervärden i samhället. 6 Reglering av aktiebolags informationsgivning har även betydelse i ett företags- eller mikro-perspektiv. De resurser i form av tid och pengar som ak- 2 Se dock 11:6 11:7 LAG (2007:528) OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN (VpmL) (utgivare av värdepapper som efter ansökan av densamma är upptagna till handel på en handelsplattform har likaledes en viss skyldighet att lämna information på värdepappersmarknaden). 3 I undersökningen används termerna amerikansk och USA när avsikten är att referera till Amerikas förenta stater. 4 STATISTISKA CENTRALBYRÅN, STATISTISKA MEDDELANDEN FM 20 SM 1301 AKTIEÄGARSTATI- STIK 7, 12 (2013). 5 En närmare redogörelse av hur och varför amerikansk rätt används i studien ges i det följande kapitlet. 6 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG, 2003 E.U.T. (L345/64) (hädanefter prospektdirektivet 2003/71/EG) ingressen, stycke 21 (information är en nyckelfaktor för investerarskyddet på värdepappersmarknaden); se även Michael Thorstensson, Den svenska insiderregleringen ur en finansiell synvinkel, JURIDISK TIDSKRIFT 573,

17 tiebolag idag lägger ner på informationsgivning är betydande. 7 Dessutom är informationsgivning ett viktigt verktyg för att minska så kallade agentkostnader. Termen agentkostnader är en benämning för de kostnader som uppkommer när en uppdragstagare inte tillgodoser huvudmannens intressen vid fullföljandet av sitt uppdrag. Problemet med agentkostnader i ett aktiebolag uppmärksammades redan på 1700-talet, i en tid då det var ovanligt att aktiebolagsformen användes för att bedriva näringsverksamhet. Enligt Adam Smith var andra organisationsformer än aktiebolaget ofta mer lämpliga för att bedriva näringsverksamhet, med undantag för projekt där det krävdes ett stort eget kapital och där näringsverksamheten var rutinartad. 8 Smith noterade att aktiebolaget var mindre lämpligt som organisationsform framför allt på grund av att en separation av ägande och ledning av bolaget skett. Bolagsledningen saknade incitament att främja bolagets intressen i ett aktiebolag. "Like the stewards of a rich man, they are apt to consider attention to small matters as not for their master's honour, and very easily give themselves a dispensation from having it. Negligence and profusion, therefore, must always prevail, more or less, in the management of the affairs of such a company." 9 Berle och Means ges i allmänhet äran för att under 1900-talet ha fört upp frågan ånyo i den aktiebolagsrättsliga diskussionen. Enligt Berle och Means hade en separation av ägande och kontroll skett i publika aktiebolag i en utökad omfattning under 1900-talets första decennier. Aktieägarna hade, trots att de ägde bolaget, i många fall ingen kontroll över hur aktiebolaget sköttes, varken dagligen eller långsiktigt. Istället hade bolagsledningen i alltfler publika aktiebolag blivit det faktiskt styrande organet i och med det spridda aktieägandet. 10 Separationen av ägande och kontroll i många aktiebolag har 7 Karsten Engsig Sørensen, Disclosure in EU Corporate Governance A remedy in need of adjustment, 10 EUR. BUS. ORG. L. REV. 255, (2009); Stefan Tengblad, Time and Space in managerial work, 18 SCANDINAVIAN J. OF MGMT. 543, 556 (2002). 8 Enligt Adam Smith var det lämpligt att driva försäkringsbolag och banker i aktiebolagsform medan det i de flesta övriga fall var mer lämpligt att välja en annan organisationsform, se ADAM SMITH, AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS 815ff (Random House 1994) (1776); se även CLAS BERGSTRÖM & PER SAMUELSSON, AKTIEBOLAGETS GRUNDPRO- BLEM 18 (2012). 9 ADAM SMITH, AN INQUIRY INTO THE NATURE AND CAUSES OF THE WEALTH OF NATIONS 800 (Random House 1994) (1776). 10 ADOLF A. BERLE & GARDINER C. MEANS, THE MODERN CORPORATION AND PRIVATE PROPERTY 84, 94, (1950) (1932); se även Kathleen M. Eisenhardt, Agency theory: an assessment and review, 14 ACAD. OF MGMT. REV. 57, 58 (1989); se dock Yoser Gadhoum & Larry H. P. Lang & Leslie Young, Who controls US?, 11 EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT 339 (2005). 19

18 lett till att problemet med agentkostnader uppmärksammats inom forskning om aktiebolaget. 11 Ett grundläggande antagande inom organisationsteoretisk forskning är att information minskar bolagsledningens opportunism. Om bolaget lämnar information till dess olika intressenter, blir det lättare att övervaka bolagsledningen och upptäcka tillfällen då bolagets ledning inte agerat i bolagets intresse. Vetskapen om att det är svårare att undanhålla något från aktieägare minskar även incitamenten för opportunt handlande och fungerar därmed preventivt. 12 En förutsättning för att bolagets ägare ska kunna utöva inflytande över verksamheten är därmed att de får relevant information från bolaget Syften med värdepappersmarknads- och aktiebolagsrättslig reglering Syften med värdepappersmarknadsrättslig reglering En utgångspunkt vid regleringen av värdepappersmarknaden är att "effektiva och likvida marknader för finansiella instrument påverkar tillväxten i en positiv riktning. Reglering av marknader för finansiella instrument bör därför syfta till att göra marknaderna effektivare och mer likvida." 14 Tydliga regler och en hög grad av standardisering skapar förutsättningar för en effektiv prisbildning på värdepappersmarknaden. 15 En effektiv prisbildning på värdepappersmarknaden är i sin tur sammankopplad med tillgången på information. Reglering av emittenters informationsgivning är därför av avgörande betydelse för en effektiv och likvid värdepappersmarknad. 16 Andra grundläggande syften med värdepappersmarknadsrättslig reglering är att garantera ett skydd för investerare samt att värdepappersmarknaden åtnjuter investerarnas förtroende, vilket i sig är nödvändigt för att skapa ef- 11 Michael C. Jensen & William H. Meckling, Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure, 3 J. OF FIN. ECON. 305 (1976); se även Andrei Shleifer & Robert W. Vishny, Management entrenchment: the case of manager-specific investments, 25 J. OF FIN. ECON. 123 (1989); Andrei Shleifer & Robert W. Vishny, A survey of Corporate Governance, 52 J. OF FIN. 737 (1997); Eugene F. Fama & Michael C. Jensen, Separation of ownership and control, 26 J. OF L. & ECON. 301 (1983). 12 Michael C. Jensen & William H. Meckling Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and ownership structure, 3 J. OF FIN. ECON. 305 (1976); Kathleen M. Eisenhardt, Agency theory: an assessment and review, 14 ACAD. OF MGMT. REV. 57, 58 (1989). 13 Gunnar Nord, Corporate Governance på svenska, JURIDISK TIDSKRIFT 483, 489 (1990). 14 Prop. 2004/05:142 s SOU 2006:50 s Prop. 2006/07:65 s

19 fektiva värdepappersmarknader. 17 Reglerna om offentliggörande av information i marknadsmissbruksdirektivet (MmD) motiveras exempelvis av att investerare kan förlora förtroendet för värdepappersmarknadens integritet om emittenter tillåts lämna information selektivt till olika aktörer. 18 Den rättsliga regleringen samt övervakningen av denna reglering bidrar till att transaktionskostnader minskar på värdepappersmarknaden. 19 Ju lägre transaktionskostnaderna är, desto bättre antas allokeringen av resurser bli till de bolag där de gör mest nytta. Rättsliga regler kan dock i vissa fall fungera som en bromskloss för utveckling, om nya regler ökar kostnaderna för marknadens aktörer utan att dessa leder till några jämförbara förbättringar i form av minskade transaktionskostnader. Vid en utvärdering av existerande reglering eller när nya regler arbetas fram, särskilt inom det värdepappersmarknadsrättsliga området, brukar därför ett krav vara att marginalnyttan av regleringen är större än marginalkostnaden. 20 Syftet med denna undersökning utvecklas i detalj i avsnitt Redan nu kan dock nämnas det finns många beröringspunkter mellan syftet med denna undersökning samt de syften som finns med värdepappersmarknadsrättslig reglering Syften med aktiebolagsrättslig reglering De syften som finns med den aktiebolagsrättsliga regleringen har inte i samma utsträckning influerat undersökningen som de värdepappersmarknadsrättsliga reglerna. Visserligen finns regler om informationsgivning även i aktiebolagslagen (ABL), exempelvis regleras bolagsledningens upplysningsplikt på bolagsstämman i 7:32 ABL. Syftet med de aktiebolagsrättsliga reglerna om informationsgivning är dock i första hand att skydda olika intressenter i bolaget, inte att garantera värdepappersmarknadens effektivitet eller förtroendet för densamma. 17 Prop. 2004/05:158 s. 59; prop. 2006/07:65 s. 103; SOU 2004:47 s. 267ff. 18 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) (L 96/16) (hädanefter MmD) ingressen, stycke Se exempelvis SOU 2006:50 s Se exempelvis prop. 2006/07:115 s. 528ff; Kyla Malcolm & Mark Tilden & Tim Wilsdon, Evaluation of the Economic Impacts of the Financial Services Action Plan, Final Report prepared for the European Commission, Internal Market and Services DG (2009); Lars Hörngren & Gustaf Sjöberg, Statlig reglering av handel med aktier i REGELFRÅGOR PÅ EN FÖRÄNDRAD KAPITALMARKNAD 75, 102ff (Gunnar Nord & Per Thorell red. 2009); Daniel Stattin, Skandaldriven och problemdriven reglering i REGELFRÅGOR PÅ EN FÖRÄNDRAD KAPITALMARKNAD 157, 173ff (Gunnar Nord & Per Thorell red. 2009); Jukka Mähönen, Do we need law and economics in company law?, 1/2 NORDISK TIDSSKRIFT FOR SELSKABSRET 146, (2009). 21

20 I den aktiebolagsrättsliga litteraturen görs ofta en uppdelning i tre grundläggande konflikter som typiskt sett kan uppstå när näringsverksamhet bedrivs i aktiebolagsform. För det första kan det uppstå konflikter mellan ägarna av verksamheten samt de personer som leder verksamheten. För det andra kan det uppstå konflikter mellan minoritets- och majoritetsägare och för det tredje kan det uppstå konflikter mellan bolaget och olika tredje män, såsom exempelvis borgenärer och bolagets avtalsparter. 21 De huvudfrågor som kan urskiljas inom aktiebolagsrätten är därmed skyddet för aktieägare och borgenärer samt omsättningskyddsintresset. 22 Som visats finns det vissa avgörande skillnader mellan de underliggande ändamål som finns med aktiebolags- och värdepappersmarknadsrättslig reglering. De underliggande ändamålen med aktiebolagsrättslig reglering rör i huvudsak det enskilda bolaget, medan de underliggande ändamålen med värdepappersmarknadsrättslig reglering rör värdepappersmarknaden i sin helhet. Perspektivet skiftar därmed från mikro- till makro-nivå. Dessutom betonas olika intressen som särskilt viktiga inom den aktiebolagsrättsliga respektive den värdepappersmarknadsrättsliga regleringen Syftet med undersökningen Övergripande syften med denna undersökning Aktiemarknadsbolagens informationsgivning är av avgörande betydelse för att prissättningen av de finansiella instrument som handlas på en värdepappersmarknad ska bli rättvisande. Problemet är att den svenska regleringen av aktiemarknadsbolagens informationsgivning på sekundärmarknaden inte alltid är tydlig. När det råder oklarhet om vilken information aktiemarknadsbolag ska offentliggöra eller har rätt att lämna selektivt, får investerare svårare att värdera investeringar och fatta välgrundade investeringsbeslut. Otydlig reglering ökar därmed kostnaderna för transaktioner som utförs på värdepappersmarknaden. Dessutom påverkas förtroendet för denna marknad i och med att prissättningen i vissa fall blir missvisande. Det övergripande syftet med undersökningen är att öka den rättsliga förståelsen av samt utveckla den värdepappersmarknadsrättsliga regleringen av aktiemarknadsbolagens informationsgivning på den svenska sekundärmarknaden för värdepapper. För att kunna uppnå syftet behandlas, förutom de 21 Se exempelvis REINIER KRAAKMAN & JOHN ARMOUR & PAUL DAVIES & LUCA ENRIQUES & HENRY HANSMANN & GERARD HERTIG & KLAUS HOPT & HIDEKI KANDA & EDWARD ROCK, THE ANATOMY OF CORPORATE LAW, A COMPARATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH 36 (2009). 22 Prop. 2004/05:85 s. 196; DANIEL STATTIN, FÖRETAGSSTYRNING, EN STUDIE AV AKTIEBOLAGS- RÄTTENS REGLER OM ÄGAR- OCH KONCERNSTYRNING 55ff (2008). 22

21 SAB99 innehåller en sammanställning av SEC:s tolkning av reglerna vid enheten som hanterar aktiemarknadsbolagens offentliggörande av information, vilket innebär att SAB99 inte har ställning som lag. Trots det är SAB99 betydelsefull vid tolkning av väsentlighetskriteriet, i och med att SEC har i uppdrag att övervaka efterlevnaden av den värdepappersmarknadsrättsliga regleringen. Riktlinjerna i SAB99 har även fått genomslag i rättspraxis. 139 Det kvantitativa kriteriet ger dock endast ledning för den kvalitativa bedömningen enligt kriterierna som the United States Supreme Court definierat i TSC Industries Kraven på offentliggörande av ad hoc information i svensk rätt EU-rättslig reglering av ad hoc information En utgångspunkt vid genomförande av undersökningen är att tydlig reglering av aktiemarknadsbolagens informationsgivning minskar transaktionskostnaderna på värdepappersmarknaden. Med den utgångspunkten är det bekymmersamt att omfattningen av aktiemarknadsbolagens skyldighet att offentliggöra ad hoc information är i många avseenden oklar i svensk rätt. I det följande redogörs först för den EU-rättsliga regleringen av ad hoc information, följt av ett avsnitt som behandlar den svenska regleringen av ad hoc information. Efter dessa inledande avsnitt görs en mer djupgående analys av de rättsregler som är otydligt utformade. Den viktigaste regleringen på EU-nivå av bolagens skyldighet att lämna ad hoc information finns i MmD. I artikel 6 p. 1 MmD ställs krav på: att emittenter av finansiella instrument så snabbt som möjligt informerar allmänheten om insiderinformation som direkt berör dessa emittenter. Insiderinformation definieras i direktivets artikel 1 som: icke offentliggjord information av specifik natur, som direkt eller indirekt hänför sig till en eller flera emittenter av finansiella instrument eller till ett eller flera finansiella instrument och som, om den offentliggjordes, skulle kunna förväntas ha en väsentlig inverkan på priset på dessa finansiella instrument eller på priset på relaterade derivatinstrument. 139 U.S. v. Nacchio, 519 F.3d 1140, 1162 (10th Cir. 2008); Ganino v. Citizens Utilities Co., 228 F.3d 154, 163 (2d Cir. 2000). 140 TSC Industries v. Nothway, Inc., 426 U.S. 438 (1976); se även Basic v. Levinson 485 U.S. 224 (1988). 107

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR 1 Uppdaterad juni 2011 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER 1 Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IAS 1 Utformning av finansiella rapporter

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2013 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 203 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER

RFR 1. Uppdaterad januari 2015 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER RFR Uppdaterad januari 205 KOMPLETTERANDE REDOVISNINGSREGLER FÖR KONCERNER Innehållsförteckning Sid. INLEDNING 3 SYFTE 5 TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 TILLÄGG TILL IFRS 5 IFRS 0 Koncernredovisning 6 IAS Utformning

Läs mer

Juridisk Publikation

Juridisk Publikation Juridisk Publikation stockholm - uppsala - lund - göteborg KLARA WESSMAN Kursvårdande informationsgivning Särtryck ur häfte 2/2014 Nummer 2/2014 JURIDISK PUBLIKATION 2/2014 KURSVÅRDANDE INFORMATIONSGIVNING

Läs mer

FI:s redovisningsföreskrifter

FI:s redovisningsföreskrifter FI:s redovisningsföreskrifter 2008-06-18 Preliminär bedömning till följd av ändringar i IAS 32 och IAS 1 INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 1. ÄNDRING I IAS 32 3 2. ÄNDRING I IAS 1 5 Kontaktperson

Läs mer

Övervakning av regelbunden finansiell information

Övervakning av regelbunden finansiell information Rapport enligt FFFS 2007:17 5 kap 18 avseende år 2007 Övervakning av regelbunden finansiell information Inledning Nordic Growth Market NGM AB ( NGM-börsen ) har i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument; SFS 2005:382 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005.

Läs mer

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk.

Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers regelverk. R-2008/0032 Stockholm den 28 januari 2008 Till Finansdepartementet Fi2007/9999 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 20 december 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Börsers

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2015-02-26 BESLUT Fingerprint Cards AB FI Dnr 14-14352 Verkställande direktören Jörgen Lantto Delgivning nr 2 Box 2412 403 16 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut...

Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7. Takeover... 393. Marknadsmissbruk... 417. Börser och clearinginstitut... Alfabetisk förteckning... 5 Prospekt och öppenhet... 7 Takeover... 393 Marknadsmissbruk... 417 Börser och clearinginstitut... 527 Associationsrätt... 689 Aktiemarknadsnämnden... 875 Börser... 967 MTFer...

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument; SFS 2005:377 Utkom från trycket den 13 juni 2005 utfärdad den 2 juni 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015

Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Börsregler REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE INSTRUMENT ÄR UPPTAGNA TILL HANDEL PÅ DEBT SECURITIES GÄLLANDE FRÅN OCH MED DEN 1 SEPTEMBER 2015 Nordic Growth Market REGLER FÖR EMITTENTER VARS RÄNTEBÄRANDE

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2015-09-14 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 15-2751 Förslag till ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden äringslivet har ett starkt intresse av att bidra till en god etik på värdepappersmarknaden.

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2011 Aktiemarknadsnämnden firade år 2011 sitt 25-årsjubileum. Nämnden har sedan starten hösten 1986 utvecklats till en väletablerad institution på den svenska aktiemarknaden

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 HQ AB 1 DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2011-05-19 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2011:1 NASDAQ OMX Stockholm AB HQ AB Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i HQ AB ( HQ ) har varit upptagna till handel på NASDAQ

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH

PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH PRAKTISK HANDLEDNING FÖR BOLAG NOTERADE VID STOCKHOLMSBÖRSEN OCH FIRST NORTH Listade bolags kontakter med media och marknad stärker förtroendet för finansmarknaden och ökar transparensen på finansmarknaden.

Läs mer

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Förbud av offentligt uppköpserbjudande enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument BESLUT Gravity4 Inc. FI Dnr 15-7614 Att. Gurbaksh Chahal One Market Street Steuart Tower 27th Floor San Francisco CA 94105 415-795-7902 USA Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2007 präglades åter av den höga uppköpsaktiviteten i näringslivet men nämnden gjorde också uttalanden i andra ämnen. Knappt

Läs mer

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk

LEGAL#2916481v1. Förslag - Börsers regelverk Förslag - Börsers regelverk TU1.UT TUSammanfattningUT TU2.UT TUFörfattningsförslagUT... TU3.UT TUBakgrundUT... TU4.UT TUGällande TU5.UT TULagändring TU6.UT TUBehov TU7.UT TUÖvervägandenUT TU8.UT TUFörfattningskommentarUT...

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 12/2013

Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Föreskrifter och anvisningar 12/2013 Transaktionsrapportering Dnr FIVA 13/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Standard 5.2b. Nimi ja nro 2

Standard 5.2b. Nimi ja nro 2 Standard 5.2b bolag och aktieägare Föreskrifter och allmänna råd Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (18) INNEHÅLL 1 Tilllämpning 4 2 Syfte och struktur 5 3 Internationella regelverk 6 4 Rättsgrund 7 5 Tolkning

Läs mer

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar

3 Organledamöternas ansvar för vissa erbjudandehandlingar Finansdepartementet Finansmarknadsavdelningen Rättssakkunnig Rebecca Appelgren 103 33 Stockholm fi.registrator@regeringskansliet.se Fi2013/905 Remissyttrande avseende departementspromemorian Ds 2013:16

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser.

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. Beslut 5/2011 Stockholm den 13 juli 2011 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolagets) årsredovisning 2010 genom att rikta en skriftlig anmärkning mot Bolaget.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet

Under granskningen har Bolaget beretts tillfälle att kommentera Börsens iakttagelser. a) Jämförande information avseende avvecklad verksamhet Beslut 8/2012 Stockholm den 15 juni 2012 Beslut Nordic Growth Market NGM AB (Börsen) avslutar ärendet rörande NN ABs (Bolaget) delårsrapport för första kvartalet 2012 genom att rikta en skriftlig anmärkning

Läs mer

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120)

Fondkommission och en ny kommissionslag (SOU 2005:120) 2006-08-16 REMISSVAR Justitiedepartementet Enheten för familjerätt och allmän förmögenhetsrätt Amina Lundqvist 103 33 STOCKHOLM Finansinspektionen P.O. Box 6750 SE-113 85 Stockholm [Sveavägen 167] Tel

Läs mer

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A.

DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6. Metro Internationa S.A. DISCIPLINNÄMNDEN VID BESLUT 2010-12-20 NASDAQ OMX STOCKHOLM 2010:6 NASDAQ OMX Stockholm AB Metro Internationa S.A. Fråga om överträdelse av Regelverket Aktierna i Metro International S.A. är upptagna till

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014

Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Aktiemarknadsnämndens verksamhet år 2014 Den ökade aktiviteten på aktiemarknaden under år 2014 återspeglas tydligt i Aktiemarknadsnämndens verksamhet. Nämnden gjorde mer än ett uttalande i veckan, avgjorde

Läs mer

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav. Katarina Back (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Katarina Back (Finansdepartementet)

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Stockholm den 1 september 2014

Stockholm den 1 september 2014 R-2014/0870 Stockholm den 1 september 2014 Till Justitiedepartementet Ju2014/2963/L1 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 maj 2014 beretts tillfälle att avge yttrande över delbetänkandet Genomförande

Läs mer

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12

FI-forum: Vägledning för börsbolag. Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 FI-forum: Vägledning för börsbolag Finansinspektionen Handelstillsyn borsbolag@fi.se 2012-04-12 1 2 Program 14:30-15:00 Kaffe och registrering 15:00-15:15 Generaldirektör Martin Andersson hälsar välkommen

Läs mer

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16

VÄGLEDNING. Börsbolag. borsbolag@fi.se 2013-10-16 VÄGLEDNING Börsbolag borsbolag@fi.se 2013-10-16 16 oktober 2013 Dnr 11-1971 INNEHÅLL Förkortningar och begrepp 4 Börsinformation 7 Reglerad marknad 7 Hemmedlemsstat 7 Börsinfodatabasen 8 Sanktioner 9 Flaggning

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins

Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Pressmeddelande 2006-05-17 Stockholmsbörsens disciplinnämnd utdömer vite till Wedins Wedins Skor & Accessoarer AB har brutit mot noteringsavtalet med Stockholmbörsen genom att inte i tid informera om en

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning

Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Ds 2009:34 Ett undantag från skyldigheten att upprätta koncernredovisning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga

Läs mer

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om europabolag; SFS 2004:575 Utkom från trycket den 18 juni 2004 utfärdad den 10 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser Tillämpningsområde

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:55 2014-12-19 Detta uttalande är meddelat av Aktiemarknadsnämnden med stöd av Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler om offentliga uppköpserbjudanden avseende

Läs mer

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat

Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat E. J:or Capital AB Tillägg 2014:1 till Grundprospekt avseende emissionsprogram för utfärdande av warranter, turbowarranter och certifikat Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) utgör ett tillägg till E.

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:17 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Ägar- och ledningsprövning 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Ds 2013:16. Prospektansvar. Finansdepartementet

Ds 2013:16. Prospektansvar. Finansdepartementet Ds 2013:16 Prospektansvar Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets

Läs mer

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS

Stockholmsbörsen. Noteringsavtal. OMX Exchanges STOCKHOLM HELSINKI RIGA TALLINN VILNIUS Stockholmsbörsen Noteringsavtal Omfång 9 sidor inklusive 2 st bilagor Stockholmsbörsen AB, org.nr. 556383-9058, (börsen) har beslutat att notera fondpapper utgivna av. org.nr.., (bolaget) vid börsen. Med

Läs mer

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG

BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG DECEMBER 2013 BÖRSHANDLADE PRODUKTER BULL & BEAR INVESTERING MED TYDLIG HÄVSTÅNG BUILDING TEAM SPIRIT TOGETHER RISKINFORMATION VEM BÖR INVESTERA? Bull & Bear-produkter är lämpade för svenska sofistikerade

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2013-09-04 BESLUT Bellander et al AB FI Dnr 13-8322 Lill-Jans plan 5 Delgivning nr 2 114 25 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8

Läs mer

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder

Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder RAPPORT DEN 22 juni 2004 DNR 04-4472- 399 Värdepappersföretagens rutiner vid kundorder 2004:7 SAMMANFATTNING OCH ÅTGÄRDER 1 GRANSKNINGEN 2 INFORMATION TILL KUNDERNA 3 FÖRETAGENS KONTROLL AV HUR ORDER UTFÖRS

Läs mer

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD

HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD HÅLLBARHET OCH MÅNGFALD Skärpta krav på företagens rapportering Sydsvenska Handelskammaren 2015-10-20 The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor should be

Läs mer

Informationspolicy Informationspolicy 1. Allmänt 2. Tillämpning 3. Verktyg för kommunikation

Informationspolicy Informationspolicy 1. Allmänt 2. Tillämpning 3. Verktyg för kommunikation 1 Capacent Holding AB (publ) Fastställd av Capacents Holding AB:s styrelse 2015-09-22 1. Allmänt Capacent AB ( Capacent eller Bolaget ) är ett publikt bolag vars aktier handlas på Nasdaq First North (

Läs mer

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag

Dustin Group fastställer slutligt pris i börsintroduktionen till 50 kronor per aktie handel på Nasdaq Stockholm inleds idag DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE DISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING

Läs mer

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd

Standard 5.1. Regelbunden informationsskyldighet. Föreskrifter och allmänna råd Standard 5.1 Regelbunden informationsskyldighet Föreskrifter och allmänna råd Så här läser du standarderna Standarderna är en samling föreskrifter och allmänna råd som är bindande eller riktgivande för

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet 2014-03-07 BESLUT Theodor Invest AS FI Dnr 14-2240 Thale Invest AS c/o Erik Tronböl Slemdalsveien 58 0370 Oslo Norge Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer

Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Bästa orderutförande samt sammanläggning och fördelning av order, riktlinjer Dessa riktlinjer, som ersätter tidigare utfärdade riktlinjer, är fastställda av styrelsen i Avanza Fonder AB (Fondbolaget) 2015-02-13.

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69)

Yttrande över betänkandet Marknadsmissbruk (SOU 2004:69) EKOBROTTSMYNDIGHETEN Yttrande Sida 1 (5) Chefsjurist Roland Andersson 2004-10-19 Ert 900 2004/0302 Er beteckning 2004-07-07 Fi2004/3176 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om inlåningsverksamhet; SFS 2004:299 Utkom från trycket den 2 juni 2004 utfärdad den 19 maj 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Tillämpningsområde 1 Denna

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 juli 2013 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 juli 2013 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision

Det här är Finansinspektionen FI. Vår vision Vårt uppdrag Det här är Finansinspektionen FI FI är en myndighet som övervakar företagen på finansmarknaden. Riksdag och regering har gett oss i uppdrag att bidra till att det finansiella systemet fungerar

Läs mer

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll

Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014. Innehåll 1 Rapport över AktieTorgets marknadsövervakning 2014 Innehåll 1. Inledning 2. Marknadsövervakningen organisation och arbetssätt 3. Nya noteringar och avnoteringar 4. Kursutveckling 5. Utredningar m m rörande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32

Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress; registrator@justice.ministry.se JU 2008/3092/L1 Remissvar angående avskaffande av revisionsplikten för små företag, SOU 2008:32 Inledning

Läs mer

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen

Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Rolf Skog 140627 Om betydelsen av vinstsyftet i aktiebolagslagen Inledning Affärsverksamhet kan bedrivas i olika associationsformer, däribland i bolag. I svensk lag finns bestämmelser om enkla bolag, handelsbolag

Läs mer

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE

RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE RR 23 UPPLYSNINGAR OM NÄRSTÅENDE REDOVISNINGSRÅDET OKTOBER 2001 1 2 Innehållsförteckning Sid. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 5 DEFINITIONER 6 NÄRSTÅENDEPROBLEMATIKEN 6 UPPLYSNINGAR 8 IKRAFTTRÄDANDE 11 ÖVERENSSTÄMMELSE

Läs mer

Aktiebolagets grundproblem

Aktiebolagets grundproblem CLAS BERGSTRÖM PER SAMUELSSON Aktiebolagets grundproblem Andra upplagan NORSTEDTS JURIDIK AB Innehäll Förord till den andra omarbetade upplagan 5 Innehäll 7 Förkortningar 12 1. Förhällandet mellan rättsdogmatik

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc.

Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. Inbjudan från Erik Penser Bankaktiebolag att förvärva stamaktier i SEMAFO Inc. 29 september 2011 VIKTIG INFORMATION Detta dokument har upprättats i samband med att Erik Penser Bankaktiebolag ( EPB ) erbjuder

Läs mer

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01

Surveillance Stockholm. Beslut. NASDAQ OMX Stockholms bedömning. Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Surveillance Stockholm Beslut 06/11 Stockholm 2011-12-01 Beslut NASDAQ OMX Stockholm AB ( Börsen ) ska enligt 5 kap 17 i Finansinspektionens föreskrift Verksamhet på marknadsplatser ( FFFS 2007:17 ) vidta

Läs mer

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift

Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Preliminärt förslag börs- och clearingföreskrift Kapitel X Inregistrering 1 Med överlåtbara värdepapper menas i denna föreskrift överlåtbara värdepapper enligt 1 kap 4 2 a och 2 b lag (2007:XX) om värdepappersmarknaden.

Läs mer

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen

Cloetta offentliggör villkoren i nyemissionen 1 Pressmeddelande Ljungsbro, den 24 januari 2012 Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, till sin helhet eller i delar, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Japan,

Läs mer

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite

Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Stockholm 2004-03-19 Pressmeddelande Stockholmsbörsens disciplinnämnd meddelar varning och utdömer vite Tripep AB och Lundin Petroleum AB har brutit mot bolagens noteringsavtal med Stockholmsbörsen genom

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008

Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 Den årliga kunskapsuppdateringen 2008 2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 KUNSKAPSKRAVENS FUNKTION...3 MIFID...4 FINANSIELLA INSTRUMENT...4 VÄRDEPAPPERSRÖRELSE...4 KUNDKATEGORISERING...4 BÄSTA ORDERUTFÖRANDE...5

Läs mer

Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden

Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden LIU-IEI-FIL-G 12/00851 SE Målbolagsstyrelsens roll vid offentliga uppköpserbjudanden De nya takeover-reglernas inverkan The Target Board s Role in a Takeover Bid The Impact of the New Rules Concerning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2005:812 Utkom från trycket den 2 december 2005 utfärdad den 24 november 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1

Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 YTTRANDE 2011-09-06 Dnr 2011-128 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Slutbetänkande av Föreningslagsutredningen: En ny lag om ekonomiska föreningar (SOU 2010:90) Ert dnr Ju2010/9441/L1 Inledning Revisorsnämnden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22. Nya regler för elektroniska pengar 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-03-22 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Nya regler för elektroniska pengar

Läs mer

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 julianuari 2014

Regelverk för emittenter. NASDAQ OMX Stockholm. 1 julianuari 2014 Regelverk för emittenter NASDAQ OMX Stockholm 1 julianuari 2014 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella

Läs mer

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1

FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN. Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014. Nachemson-Ekwall 1 FIENTLIGA BUD TEORIERNA, MAKTSPELET, KORTSIKTIGHETEN Presentation för SNS Sophie.nachemson-ekwall@hhs.se 20 mars 2014 1 MILJÖN: SVENSKA BOLAG KÖPS UPP eller når aldrig börsen Page 2 FRÅN AVHANDLING TILL

Läs mer

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden

Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden Självregleringen på den svenska värdepappersmarknaden EN NTRODUKTON TLL SJÄLVREGLERNGEN PÅ DEN SVENSKA VÄRDEPAPPERSMARKNADEN Den svenska värdepappersmarknaden har sedan länge haft ett betydande inslag

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm

Regelverk för emittenter. Nasdaq Stockholm Regelverk för emittenter Nasdaq Stockholm 1 januari 2015 Inledning Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska en börs ha tydliga och öppet redovisade regler för notering av finansiella instrument.

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB

Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB Tillägg nr. 2 till Volkswagen AG:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Scania AB VIKTIG INFORMATION Tilläggshandlingen (definieras nedan) utgör inte ett erbjudande, vare sig direkt

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17. Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2014-12-17 Närvarande: F.d. justitieråden Severin Blomstrand och Annika Brickman samt justitierådet Johnny Herre. Nya administrativa sanktioner på finansmarknadsområdet

Läs mer

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag

Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Rubrik: Lag (2004:575) om europabolag Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING. av den EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den KOM(2003) Förslag till KOMMISSIONENS FÖRORDNING av den om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG när det gäller undantag för återköpsprogram

Läs mer

Krav på utländska bolag som är börsnoterade i Sverige

Krav på utländska bolag som är börsnoterade i Sverige Juridiska institutionen Höstterminen 2014 Examensarbete i civilrätt, särskilt associationsrätt 30 högskolepoäng Krav på utländska bolag som är börsnoterade i Sverige Särskilt om Alliance Oil-affären och

Läs mer