Full gas på filtreringsmarknaden. Ta bort en cocktail av gaser. Experter och provriggar för kemisk filtrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Full gas på filtreringsmarknaden. Ta bort en cocktail av gaser. Experter och provriggar för kemisk filtrering"

Transkript

1 NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR.2/2004 S P E C I A L U T G Å V A Full gas på filtreringsmarknaden Ta bort en cocktail av gaser Experter och provriggar för kemisk filtrering Skydd mot korrosion i pappers- och massafabriker ST förbättrar utbytet med Gigapleat Nu behöver sjukhusen inte längre störa sig på lukten IVF trampar ur barnskorna

2 Vår rätt till ren luft Alla har rätt till ren luft, men de miljoner ton skadliga gaser och partiklar som varje år släpps ut i atmosfären försämrar människors hälsa och påverkar komplicerade tillverkningsprocesser i alla delar av världen. Luftkvaliteten har blivit ett så stort bekymmer för allmänheten att Internet-surfaren i dag kan klicka sig från länk till länk och studera föroreningsnivåerna i alla större städer. Vi talar inte längre om normala partikelföroreningar i stadsmiljöer målsättningen idag är att få bort kemiska föroreningar, gaser och lukter. Inom elektronik-, pappers- och massaindustrin och i många andra branscher utgör AMC ett växande hot mot de allt mer invecklade produktionsprocesserna. Och listan blir bara längre... Camfil Farr har varit en förkämpe för ren luft ända sedan företaget grundades för 40 år sedan. I det här numret av AirMail tar vi upp ett av våra mer okända specialområden gasfiltreringsprodukter en växande marknad där vi i dag är världsledande. Du kan läsa om vårt expertkunnande på gasfiltreringsområdet inom komfort-, renrums-, säkerhets- och skyddssektorerna, våra unika provningsanläggningar, vår stab av internationella experter och vårt produktsortiment. Expansion i Asien Att vara global och samtidigt lokal har under flera årtionden varit en hörnsten i Camfil Farrs verksamhet. Vi har alltid verkat genom ett omfattande nät av dotterbolag, agenter och återförsäljare för att få bästa möjliga marknadstäckning, distribution och service. Att vi nu expanderar i Asien genom att inrätta ytterligare ett dotterbolag den här gången i Thailand är ett tecken på hur viktig Asien-Stillahavsregionen är för oss. Vi ser fram mot nya affärsmöjligheter, nya kundallianser och fortsatt tillväxt och expansion i det här området och i andra områden där våra marknader växer. Mycket nöje med läsningen! Alan O Connell VD 2

3 Den industrialiserade världen har börjat inse hotet från gasformiga föroreningar. Vi är nu medvetna om att den luft som vi andas är smittad med osynliga kemiska föroreningar. Industrin, trafiken och kraftverken släpper ut kemikalier som belastar miljön. Inne i byggnader utsätts vi för kemiska föroreningar som avges från byggnadsoch inredningsmaterial. Kemiska föroreningar kan spridas och orsaka miljöskador långt bort från utsläppskällan. Förutom skador på människor och miljö kan luftföroreningarna orsaka irreparabla skador på till synes inerta föremål som skulpturer och målningar. Gasformiga luftföroreningar har också visat sig kunna försämra utbytet allvarligt för vissa tillverkningsprocesser. Sådana här risker är särskilt aktuella inom mikroelektronikbranschen, där förekomsten av vissa gaser i koncentrationer som TOXISKA toluendiisocyanat skumplasttillverkning metylisocyanat mellanled i kemiska synteser fosgen mellanled i kemiska synteser cyanväte cigarrettrök, metallframställning dioxiner sopförbränning polyklorerade bifenyler (PCB) elektriska transformatorer KORROSIVA fluorvätesyra mikroelektroniktillverkning svavelsyra tillverkning av gödningsmedel svaveldioxid klor massa och papper Kväveoxider (NOX) fordonsutsläpp, kraftgenerering IRRITERANDE CS-gas upploppsbekämpning/militärt ozon kopieringsapparater bensoylklorid mellanled i kemiska synteser formaldehyd mattor, möbeltyger, pressade träprodukter LUKTER svavelväte avloppsvattenrening trietylamin många kemiska processer etandiol läkemedelstillverkning RADIOAKTIVA jod 131 kärnkraftverk Gasfiltrering skyddar människor, processer och föremål kan vara så låga som några få miljarddelar kan göra att produkterna blir obrukbara. Camfil Farr, som är en pionjär inom gasfiltrering, gav sig in på den här marknaden när företaget började tillverka kombinerade gas- och partikelfilter för kärnkraftsindustrin i början av 1960-talet. På senare år har Camfil Farr skaffat sig en omfattande erfarenhet inom ett antal specialområden, till exempel gasfiltrering för komfortsektorn, museer och fertilitetskliniker samt för tillverkningsindustrin, bland annat mikroelektronik, massa och papper (se separata artiklar). Camfil Farr har gjort stora FoU-investeringar och som enda företag har vi nu byggt egna fullskaleprovriggar för gasfiltrering och gasfiltermedier (se den separata artikeln). Varför gasfiltrering? Den luft som vi andas är förorenad av både partiklar och kemikalier. De viktigaste kemiska föroreningskällorna är människans verk och består av trafikavgaser, kraftgenerering, tillverkningsprocesser och sopförbränning. I vissa delar av världen finns naturliga föroreningskällor, t.ex. vulkaner, grottor och skogsbränder. Gaser släpps ut från byggnadsmaterialet, från dem som vistas i byggnaden och från byggnadens installationer. Gaserna måste tas om hand eftersom de påverkar arbetsförmågan och produktiviteten hos dem som vistas i byggnaden. Kemiska filtersystem är den metod som man helst tillgriper för att bekämpa gasformiga föroreningar eftersom de tar bort problemet och inte bara maskerar det. Kemiska filtersystem har använts under många år i industriapplikationer och har på senare tid blivit allt populärare i kontorsfastigheter. Systemen fungerar genom att byggnadens tilluft får passera genom absorbenter av aktivt kol eller med kemisk impregnering. Filtermediet framställs specifikt för den typ av gaser som ska avlägsnas, och tillståndet hos filtermaterialet övervakas kontinuerligt så att det behåller sin effektivitet. Varför kemiska filter? Fasta föroreningar tas bort med partikelfilter. Kemiska föroreningar har molekylform. Molekylerna är normalt till gånger mindre än de partiklar som de finaste HEPAfiltren kan ta bort. Därför behövs speciella kemiska filter om man ska få en effektiv avskiljning. Kemiska föroreningar kan kategoriseras efter deras verkan toxiska, korrosiva, luktande och irriterande. I artikeln på nästa sida beskriver vi Camfil Farrs gasfiltreringskunnande inom tre affärssektorer. 3

4 Hur man tar bort en gascocktail Camfil Farr använder gasfiltrering inom tre sektorer: komfort, rena processer och säkerhet och skydd. Komfortapplikationerna har till ändamål att skydda människor inne i byggnader där en cocktail av kemikalier kan avges av byggnadsmaterial, möbler, människor och utrustning. Kemiskt rena processapplikationer avser känsliga områden i byggnader som inte berör människor. Camfil Farrs filter tar bort skadliga kemiska föroreningar som påverkar halvledartillverkning, massa- och pappersfabriker, oljeraffinaderier, stålframställning, museer och konsthallar. Säkerhets- och skyddsapplikationer avser den yttre miljön. Camfil Farrs kemiska filter används för att minimera påverkan från olika processer, bland annat kärnkraftverk, skumplasttillverkning, tillverkning av bekämpningsmedel och kraftgenerering. I kemiska filter används olika former av aktivt kol (standard och kemiskt impregnerat), aktivt aluminat (kemiskt behandlat) och jonbytarhartser för att bekämpa breda grupper eller specifika typer av kemiska föroreningar. Den valda absorbenten kan därefter användas i ett brett urval av kemiska filterlösningar som passar olika användningsområden. Kemisk filtrering inom komfortsegmentet Vetenskapliga undersökningar pekar klart på att luften inne i byggnader kan vara mer förorenad än uteluften. Eftersom människor har en tendens att tillbringa allt mer av sitt arbetsliv och sin fritid inne i byggnader kan hälsoriskerna från kemiska föroreningar vara störst inomhus. Kemiska inomhusföroreningar har utpekats som en viktig bidragande faktor till sjuka hus-syndromet (SBS). Vanliga symtom på SBS är bland annat hudutslag, ögonirritation, halsinfektioner och andningssvårigheter. I slutändan gör sig symtomen gällande i form av nedsatt produktivitet och ökad sjukfrånvaro. Kemiska föroreningar kan ha sitt ursprung i yttre eller inre källor. Bland yttre källor kan nämnas trafikavgaser, kraftgenerering, sopförbränning, industri och flygbränsleångor vid flyg platser. De inre källorna är mycket skiftande och kan omfatta mattor, träprodukter, kopieringsapparater, rengöringsmedel, inredningsmaterial, cigarrettrök och kemtvättade kläder. Att skydda processer Kemiska filter för rena processer skyddar produkter och produktionsutrustning mot skadlig påverkan som kan försämra tillverkningsutbytet eller orsaka mycket stora underhållskostnader. De viktigaste affärsområdena är mikroelektronikindustrin och vissa bulkvaruindustrier som massa och papper (se den separata artikeln). Skyddet av ovärderliga museiföremål ingår också i det här segmentet. I sin strävan efter miniatyrisering, snabbhet och innovation utvecklar mikroelektronikindustrin hela tiden processer och produkter där ledar- och isolatordimensionerna blir allt mindre. Men detaljgeometrin har nu blivit så liten att den har blivit känslig för kemiska föroreningar. Inom mikroelektronikindustrin kallar man den här typen av föroreningar för AMC (Airborne Molecular Contamination, luftburna molekylära föroreningar). Om halvledarchipsen utsätts för AMC före den slutliga inkapslingen kan följden bli hög kassationsandel, dyrbara driftavbrott och minskad produktionsvolym. AMC kan indelas i fyra kategorier syror, baser, kondenserbara ämnen och dopämnen. Camfil Farr har utvecklat Gigapleat-serien med kemiska filter för att kunna förena en effektiv borttagning av AMC med extrema krav på renhet och lågt tryckfall. Tre specialister från Camfil deltar också i utvecklingen av den senaste ISOnormen för AMC (se den separata artikeln). 4

5 inom tre sektorer Pappers- och massaindustrin Pappers- och massafabriker måste vara igång hela dygnet året runt för att klara sig i konkurrensen. Kostnaden för ett oförutsett driftavbrott kan bli mycket hög. De elektriska och datoriserade systemen för produktionsstyrning är ytterst känsliga för korrosion orsakad av de sura gaser som frigörs under tillverkningsprocessen. För att skydda utrustningen förser man kontrollrummen med kemiskt filtrerad och avfuktad luft under övertryck. De viktigaste föroreningarna är svavelföreningar och klor. Djupbäddsfilter med aktivt kol, Campure -filter, är standardlösningen för denna bransch. Museer och konsthallar Museer och konsthallar har ventilationssystem som för in uteluft eller friskluft i byggnaden. Många museiföremål är känsliga för gasformiga föroreningar, och exponering för även mycket låga halter av sådana föroreningar kan ge skador som inte går att reparera. De viktigaste föroreningarna är i detta fall svaveldioxid, kväveoxider och ozon. De kommer i första hand från fordonsavgaser och rökgasutsläpp. Aktivt-kolfilter är en mycket kostnadseffektiv metod för att begränsa de här skadliga gaserna. Det finns olika materialtyper som kan användas för att klara specifika krav, men impregnerat kol ger de lägsta livscykelkostnaderna. Skydda miljön Frånluften från fabriker är förorenad av tillverkningsprocesserna och får inte släppas ut direkt till atmosfären. Camfil Farr har bekämpningssystem som kan behandla ett stort antal skadliga gaser och lukter med hjälp av kollektionsabsorption, kemisk absorption eller destruering. Det finns applikationer för kärnkraftverk, skumplasttillverkning, kemiska processer, militära anläggningar, läkemedelsindustrin och medicinska laboratorier. Camfil Farrs utbud Runt om i världen har Camfil Farr ingenjörer med lång erfarenhet och expertkunskaper när det gäller att definiera gasfiltreringsproblem, identifiera kundens behov, utarbeta princip- och detaljkonstruktioner, genomföra pilotstudier och installera system. Camfil Farr utnyttjar egna programvarupaket med omfattande data från fältet för att beräkna verkningsgrader och livslängder hos gasfiltreringsprodukterna. Vi kan också erbjuda avtal för prestandaövervakning och service. Med hjälp av en livscykelkostnadsanalys för gasbehandlingsprodukter kan du alltid hitta den bästa lösningen för varje applikation. Produkter Bland våra produkter kan nämnas Camcarb, Citycarb, Citysorb, Cityflo, Loose-Fill paneler och Bonded Carbon-paneler för komfortsektorn, Gigapleat, Campleat och Camcarb för sektorn Rena processer och Acticarb, Annular Bed filter och djupcellsabsorptionsfilter för Säkerhet och skydd. Vi utvecklar ständigt nya produkter, till exempel Camcarb Green (se baksidan). Luftkvalitet på webben Allmänheten bekymrar sig all mer för luftkvaliteten. Här kan du se några exempel på hur olika storstäder informerar om sina luftföroreningar: (London) (New York/ Los Angeles) (Paris) (Shanghai) (Stockholm) 5

6 Unika provriggar som visar kemiska filters prestanda Kemiskt media och filterprovriggar Tre Camfil-experter på kemisk filtrering Provriggar utgör en viktig del i Camfil Farrs starka engagemang för kvalitetskontroll och FoU. Genom rigorösa provningsprocedurer i laboratoriet och på fältet kan vi garantera att våra produkter uppfyller kundens specifikationer. Provriggar för kemiskt media och den unika kemiska fullskaleprovriggen vid Camfil Farrs huvudkontor i Sverige är exempel på våra investeringar i utveckling av kemiska filtreringssystem. Med den kemiska medieprovriggen kan vi utvärdera kemiska råvaror under en mängd olika förhållanden och utsätta dem för ett brett register av gaser och ångor. Vi har flera parallella provningslinjer så att vi kan utvärdera medier för utvecklings- och kvalitetssäkringsändamål samtidigt. Den kemiska filterprovriggen används för utvärdering av fullskaleprodukter vid luftflöden upp till m 3 /h och ett brett område av temperaturer och relativa luftfuktigheter. Filtrets verkningsgrad och kapacitet kan fastställas vid exponering för många organiska ångor och oorganiska gaser (syror, baser, kondenserbara ämnen och dopämnen). Tack vare att vi hos Camfil Farr och våra kunder har tillgång till den här provningsanläggningen behöver vi inte längre förlita oss på extrapolerade resultat från provningar i mindre skala, t.ex. provriggar för plana medier. De antaganden som man måste göra när man skalar upp resultaten är behäftade med stora osäkerheter, och för vissa av våra konkurrenters produkter har de lett till överdrivna prestandauppgifter som inte på något sätt har kunnat verifieras under verkliga förhållanden. Vi har också ett svepelektronmikroskop med EDS-funktion som vi använder för att undersöka absorbentmaterialens struktur och deras halter av impregneringsmedel. Gigamonitor förutsäger filtrets livslängd Camfil Farrs program Gigamonitor används för att fastställa tillståndet hos ett kemiskt filter som tagits hem från fältet. Programmet kan göra ett antal olika analyser. Metoden går ut på att jämföra det aktiva mediets tillstånd med dels tillståndet hos nytt material och dels tillståndet hos medier som betraktas som helt förbrukade. För filter som används för att fånga upp kondenserbara ämnen bestämmer den enklaste analysen den totala belastningen av sådana molekyler med < 10 kolatomer, kolatomer och > 20 kolatomer. Det finns andra och mer detaljerade GLC/MS-metoder som kan användas i kritiska applikationer för kvantitetsbestämning av alla eller de viktigaste av de ämnen som förekommer i mediet. För medier med kemisk absorptionsmekanism kan man bestämma restinnehållet av det aktiva ämnet och upprätta specifika tillståndsrapporter för syror och baser. DR. GALLET DR. ECOB DR. FORSLUND Bygga upp förtroendet för kemisk filtrering Förtroende för kemisk filtrering kan bara skapas genom en djupgående förståelse av de kemiska föroreningarnas art och källor och ett nära samarbete eller partnerskap med en skicklig tillverkare som behärskar alla aspekter av absorptionsmedier, tillverkning och kvalitetssäkring. Camfil Farrs filtreringsexperter har den erfarenhet som behövs för att kunna omvandla absorptionsmedierna till en filterform som utnyttjar mediets hela potential. Camfil Farr har också egna anläggningar för utvärdering av fullskalefilters prestanda under ett brett register av realistiska exponeringsförhållanden och programsystem som kan simulera kemiska filters prestanda under normala och exceptionella driftförhållanden. Bland annat de här ämnena tas upp i en teknisk rapport som nyligen lades fram vid ICCCS 2004 i Bonn i Tyskland av Guillaume Gallet, Chris Ecob och Mikael Forslund. De är alla tekniska doktorer hos Camfil Farr och de har specialiserat sig på AMC och på utveckling av kolfilter och kemiska filter. Guillaume Gallet är kemiingenjör och specialist inom utveckling av kemiska filter. Han har studerat värmenedbrytning av polymerer och olika metoder för att karakterisera avgasning och fysikalisk-kemiska egenskaper hos polymermaterial. Chris Ecob är Camfil Farrs specialist på aktivt kol, ett område där han har bedrivit djupgående forskning i samband med sin doktorsavhandling som var inriktad på hur materialet kan användas för att fånga in radioaktivt jod inom kärnkraftindustrin. Mikael Forslund arbetar med mätning och standardisering av AMC och med utveckling av nya typer av gasfilter för AMC-filtrering. Hans doktorsavhandling behandlade atmosfärisk korrosion av metallytor som utsätts för luftföroreningar i stadsmiljöer och inom pappersoch massaindustrin. Utveckling av ISO Camfil Farr-trion deltar i utvecklingen av ISO , en ny ISO-standard för AMC som nu finns på normutkastnivå. I deras rapport jämför de ISO med USA-standarden för AMC (SEMI F ) i samband med utrustning och material för halvledare. Den nya ISO-standarden är mer omfattande och är inte begränsad till halvledartillverkning. Bland andra ämnen som tas upp i deras rapport kan nämnas analys av renrumsluft, prestanda hos kemiska filter och sorptionsegenskaper hos medier och kemiska filter med utgångspunkt från laboratorieprovningar av kemiska filter under realistiska driftförhållanden med Camfil Farrs provrigg. Där beskrivs också företagets analyssystem Giga-monitor för veckade eller skumbaserade absorbentmaterial. Om du vill ha ett exemplar av deras tekniska rapport Advances in standardization, measurements and control of AMC, by Camfil Farr kan du vända dig till närmaste Camfil Farr-återförsäljare eller skicka ett e-postmeddelande till 6

7 Skydd mot korrosion i pappers- och massafabriker Pappers- och massaindustrin är beroende av dyrbara datoriserade reglersystem. Dessa är ännu känsligare för arbetsmiljöförhållandena än vad människorna är. Hotet består av frätande gaser som kan förstöra elektronikkomponenter och orsaka funktionsfel och oplanerade driftstopp. För att minska korrosionsrisken och säkra en tillförlitlig drift måste man anpassa fabriksmiljön efter elektroniksystemens stränga krav. 4 riskklasser Instrument Society of America har utarbetat miljökategorier för elektronikkomponenter. I deras standard ISA-S delas miljöerna in i fyra riskklasser: Klass G1: < 30 nanometer (nm), en mild atmosfär som inte kräver några åtgärder. Klass G2: nm, en moderat atmosfär där vissa förebyggande åtgärder kan bli nödvändiga Klass G3: nm, en svår atmosfär som kräver borttagning av föroreningarna. Klass GX: > 200 nm, eller mycket svåra förhållanden. Foliebitar av silver och koppar används för att uppskatta korrosionsrisken och klassificera utrymmet. Folierna exponeras för atmosfären och den resulterande korrosionen utvisar luftföroreningarnas halter och typer. Med utgångspunkt från korrosionsresultaten kan man anpassa gasfiltreringssystemet till utrymmets specifika krav eller verifiera hur systemet fungerar. Camfil Farr vid SCA Graphic Den svenska pappers- och massaindustrin är en viktig kundgrupp för Camfil Farrs kemiska filtreringssystem. Bland våra kunder finns de största tillverkarna, t.ex. SCA Graphic, Stora Enso, M-Real och Frantschach. De kemiska filtren har till uppgift att skydda mot höga koncentrationer av svavelväte, svaveldioxid, klor, kväveoxid, ozon, fluorvätesyra och ammoniak. I våra kemiska filtreringstjänster ingår tillståndsanalys av medierna med Gigamonitor. Det ger lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC) utan funktionsfel hos filtren. Camfil Farrs produkter för pappers- och massaindustrin omfattar djupbädds- och sideaccess system, CMO7-kolsystem och Campuremedier. Nu introducerar vi det nya mediet Campure kemisk filtrering av sura gaser Camfil Farr har introducerat en ny serie av kemiska filtreringsprodukter som omfattar absorptionsmedier, modulära kassetter typ V, djupbäddsutrustning och supporttjänster. Med Campures omfattande urval av kemiska filtermedier kan du bekämpa frätande gaser, toxiska gaser och andra gasformiga föroreningar. För tuffa användningsförhållanden Campure-serien används för att ta bort sura gaser som kan orsaka korrosionsreaktioner i exempelvis pappers- och massafabriker, oljeraffinaderier, stålverk och avloppsreningsanläggningar. Campure kan också användas i kontorsfastigheter och vid flygplatser för att förbättra inomhus-luftkvaliteten, eller för att skydda utställningsföremålen i museer och konsthallar. Supporttjänster Som stöd för Campuremedierna finns ett omfattande urval av tekniska supporttjänster, bland annat analys av mediernas livslängd (Gigamonitor), korrosionsövervakningsfolier, onlineövervakning och mediahantering. För att säkerställa att rätt filter väljs till varje applikation utnyttjar Camfil Farr sin unika provrigg för kemiska filter (se den separata artikeln). Med hjälp av provriggen kan medierna exponeras för ett brett register av gaser och ångor under realistiska tillämpningsförhållanden (temperatur och luftfuktighet) och deras prestanda kan redovisas i form av verkningsgrads- och kapacitetsdiagram. Om du vill veta mer kan du beställa våra produktblad för Campure. 7

8 Filtrering på hög nivå Camfil Farr Australia har fått en beställning på leverans av luftfilter till det nya imponerande bostadshöghuset Q1 Tower som nu är under uppförande på Guldkusten i Australien. När Q1 Tower är färdigt blir det världens högsta bostadshus. Byggnaden har 80 våningar (höjd 322,5 meter) och inrymmer 527 lägenheter, däribland 12 halvetagelägenheter och en etagelägenhet. Camfil Farr har en viktig roll när det gäller att hålla inomhusluften i Q1 Tower ren. Farr 30/30 används som förfilter och Hi-Flo med F7-verkningsgrad som slutfilter. Skydd mot lukt Ett annat viktigt krav för byggnadens inomhusluft var borttagning av lukt från i första hand toaletter och kök. All frånluft filtreras genom en blandning av aktivt kol och Campure (se den separata artikeln) innan den släpps ut. Säkerheten kommer först när URENCO tillverkar uranbränsle URENCO, som finns i Chester i England, anrikar uran för kärnkraftsändamål. Under processen frigörs små mängder av fluorvätesyra (HF), en mycket stark syra, från uranhexafluoriden. Säkerheten och miljöskyddet har högsta prioritet, och URENCOs system omfattar flera scrubberoch filtersteg som hindrar utsläpp av farliga ämnen. Det sista filtersteget är ett högspecifikt aktivt-kolfilter från Camfil Farr som fångar upp fluorvätesyran. DCAF-system URENCO har beslutat att använda flera djupcellsabsorptionsfilter (DCAF) från Camfil Farr. Dessa innehåller ett kemiskt filtermedium som verkar i 100 mm tjocka påfyllningsbara celler. Den viktigaste egenskapen hos DCAF-filtren är en konsekvent tillämpad teknik för att eliminera inre läckor och förbiledningar. Inre läckor kan lätt försämra den mekaniska verkningsgraden hos filter med löstagbara celler som monteras i glidkanaler. På en särskild arbetsplats utför Camfil Farr också tömning och påfyllning av cellerna och omhändertar förbrukat kol, allt enligt bestämmelserna om tillbörlig omsorg (Duty of Care) i 1990 års miljöskyddslag, Environmental Protection Act. 8

9 ST har förbättrat chipframställningen med Gigapleat Ren bankverksamhet hos BNP Paribas Alla stadsmiljöer är förorenade med en blandning av lukter och kemikalier. När uteluften förs in genom byggnadens ventilationssystem kommer föroreningarna in i inomhusluften. Därför blir kemisk filtrering allt vanligare inom komfortsektorn. Ett exempel på detta är den stora franska bankkoncernen BNP Paribas, som nyligen har köpt 50 Camfil Farr Citycarb-filter för att hålla sin bankverksamhet ren : Filtren installerades för att ta bort matos från en närbelägen kinesisk restaurang. Även om matlukter inte upplevs som obehagliga kan de naturligtvis uppfattas som olämpliga i en bank- och affärsmiljö. Citycarb-filtren skyddas uppströms av G4-förfilter. Alla filter är placerade så att de Har du någonsin tänkt på hur många mikrochips som du har på kontoret eller hemma? Chips används i datorer, mobiltelefoner, DVD-spelare, TV-apparater, hushållsapparater, tvättmaskiner och bilar, för att bara nämna några. tivt bort baser, syror och organiska föreningar från ersättnings- och recirkulationsluftaggregat på olika platser inom företagets produktionsanläggningar. Jonbytarmaterial som tar bort kan rena och filtrera ersättningsluften. Citycarb-filtrens luktborttagningsegenskaper och deras standarddimensioner gjorde dem till det rätta valet för den här applika- ammoniak En av de största chiptillverkarna i Frankrike är STMicroelectronics (ST), som tillverkar ett stort sortiment av halvledare. STs chips finns i många av de ovannämnda produkterna, men de används också i betydligt mer invecklade applikationer som t.ex. intelligenta strömkretsar i robotar och motorer, fabriksautomatiseringssystem, nätaggregat, bilar och medicinsk utrustning. Tio års samarbete Camfil Farr har samarbetat med ST i tio år. Samarbetet mellan de två företagen inleddes Ammoniak är en av de allra skadligaste föroreningarna inom mikroelektronikbranschen. Den här föreningen, som vanligen förekommer i nivåer på miljarddelar (ppb) av omgivningsluften, orsakar skador i fotolitografiska processer och sänker produktionen vilket medför stora kostnader och därmed förluster för mikrochiptillverkarna. Syraimpregnerat kol har varit den vanligaste lösningen för att ta bort ammoniak, men numera har medier med jonbytarmaterial, t.ex. Gigapleat B, använts framgångsrikt och med bättre prestanda. tionen. I just den här installationen var filtrens livslängd ett år, vilket var fullt tillräckligt för kunden. Citycarb lämpar sig särskilt bra för sådana här uppgifter och utnyttjar ett exklusivt och brett spektrum av kol som fungerar med snabb absorptionsdynamik. Om du vill veta mera kan du beställa vår Citycarb-broschyr. redan 1992 med leveransen av HEPA/ULPA-filter och andra produkter till ST. Under de fem senaste åren har Camfil Farr utvecklat och provat specifika kemiska filter som har kvalificerats vid STs fabs. Dessa filter, t.ex. Gigapleat-serien Om du vill veta mer om Gigapleat-serien kan du beställa vår broschyr hos närmaste Camfil Farråterförsäljare. Camcarb-cylindrar och Gigapleat Camfil Farrs senaste generation av kemiska filters tar effek- 9

10 Nu behöver sjukhusen inte längre reta sig på lukten Avgaser från helikopterplattor och ambulansinfarter är ett problem i sjukhusmiljöer. Här kan du läsa om två fall där Camfil Farrs CityFlo- och Citycarb-filter har gjort arbetsmiljön bättre och hälsosammare för både personalen och patienterna. 10

11 Rikshospitalet, Norge I Norge är Rikshospitalet ett högt specialiserat universitetssjukhus vars främsta uppgift är att utföra avancerad patientbehandling, forskning, undervisning och rådgivning på hög internationell nivå. Rikshospitalet har nästan 600 sängplatser och behandlar patienter om året. Omkring 60 procent av patienterna remitteras till Rikshospitalet från andra sjukhus för specialiserad utredning och behandling. I Norge spelar därför Rikshospitalet en viktig roll som högspecialiserat sjukhus med expertkunskap inom behandling av sällsynta och komplicerade sjukdomstillstånd. Forskningsverksamheten vid Rikshospitalet sträcker sig från patientrelaterade studier till cell- och molekylärforskning. Särskild tonvikt läggs vid grundläggande biomedicinsk och klinisk forskning. Luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystemen vid Rikshospitalet tillför luft till m 2 via 150 decentraliserade luftbehandlingsenheter (AHU). Sammanlagt 1,6 miljoner m 3 /h inloppsluft filtreras. Samma mängd frånluft filtreras också. I alla AHU finns Camfil Farr-filter i klass F7 och de flesta enheterna har slutfilter med verkningsgrad F8/9. Camfil Farrs agent i Norge, Kaare A. Rustad, har levererat alla filtren och sköter logistiken för de årliga filterbytena på alla enheterna. Det kräver ett nära samarbete mellan leverantören, entreprenören (Randem & Hübert A/S) och sjukhuset eftersom inga AHU får stoppas utan föregående meddelande till sjukhusledningen. CityFlo för helikopteravgaser Vissa av sjukhusets luftintag är placerade ganska nära helikoperlandningsplatsen. Det har under en längre tid förekommit klagomål på bränslelukt och rök från helikoptrarna. För att komma till rätta med det här, och som ett test, monterades ett antal Camfil CityFlo-filter under april 2004 i vissa luftbehandlingsenheter som filtrerade ett luftflöde på m 3 /h. Klagomålen upphörde omedelbart. Patienterna och personalen inom de områden som försågs med luft från de nya filtren hade inte längre några obehag av helikopterlukter. Under oktober 2004 monterades ytterligare CityFlofilter i de luftbehandlingsenheter som hade sina luftintag i närheten av helikopterlandningsplatsen. Sammanlagt m 3 /h filtreras nu med CITY FLO. LCA och LCC Som nästa steg i filterförvaltningen kommer Kaare A. Rustad att titta närmare på filterbytesfrekvenser, tryckfall och filterareor i olika installationer. Camfil Farrs LCC- och LCA-program kommer att användas för att optimera sjukhusets årliga kostnader för underhåll av filtren. Universitetssjukhuset i Köln, Tyskland Universitetssjukhuset i Köln är den största inrättningen av sitt slag i Köln. Här finns alla medicinska specialiteter representerade och sjukhuset är utrustat med högmodern teknik och laboratorieutrustning. Tyska och utländska läkare och forskare arbetar vid sjukhuset som har anställda. Camfil Farr i Dortmund har levererat luft-filter till universitetssjukhuset i Köln under 30 år. Luftbehandlingssystemet i huvudpatientbyggnaden har en kapacitet på m 3 luft per timme, varav 60 procent filtreras i två steg i F6/F7-filter och 40 procent i tre steg i F6/F7/HEPA-filter. Nu har man också installerat Citycarb-filter med aktivt kol. Borttagning av avgaser från ambulanser och helikoptrar För en tid sedan intervjuade vi Hans Lorenz, teknisk chef vid universitetssjukhuset, om Camfil Germanys kolbaserade lösningar för att förbättra luftkvaliteten i sjukhuset. Han berättar följande: Ambulanstrafiken till och från sjukhuset är intensiv och ett av intagen till luftbehandlingssystemet var placerat nära infarten till akutmottagningen. Alla sjuktransportfordon låter motorn vara i gång medan patienterna flyttas till akutmottagningen. Sjukhuset har också en helikopterlandningsplats på taket. Dieselavgaser och bränslelukt från de här två källorna kom in i operationssalarna och blev ett allt större problem. För att slippa bygga om luftbehandlingssystemen till höga kostnader beslöt man att i stället montera Citycarb-filter. Dessa testades under en längre tid. Filtren monterades i F7-standardramar och installerades i luftbehandlingsenheterna. Filtren fick genomgå nästestet och avgaserna och lukterna försvann från operationssalarna och tillhörande områden. Arbetsmiljön för personalen blev bättre och sjukhuset blev en hälsosammare uppehållsplats för både personalen och patienterna. Utformad för strid i tätort CityFlo- och CityCarb-filtren är exempel på hur Camfil Farr utvecklar nya innovativa produkter för att möta det växande behovet av bättre och hälsosammare inomhusluftskvalitet (IAQ) i byggnader som är belägna i förorenade stadsmiljöer. I City-Flo förenas konstruktionen hos Camfil Farrs populära filter Hi-Flo med ett partikel- och gasfiltreringsskikt. Glasfibermedier i kombination med kolmedier ger filtret en hög verkningsgrad, och RAD (Rapid Adsorption Dynamics) tar bort ett stort antal flyktiga organiska föreningar (VOC), lukter och ozon. Kolet hjälper också till att ta bort svaveldioxid, som är en viktig förorening i stadsmiljöer. City-Flo används framför allt på flygplatser och i köpcentra, skolor och andra byggnader som ligger nära hårt trafikerade gator och vägar. CityCarb är ett ekonomiskt och effektivt aktivt-kolfilter som löser problemen med kemisk atmosfärbelastning och lukter i byggnader. Filtret utnyttjar ett exklusivt och brett kolspektrum samt även RAD för att ta bort ett brett register av VOC och lukter. I våra produktbroschyrer finns detaljbeskrivningar av CityFlo och Citycarb. Beställ ett exemplar från närmaste Camfil Farr-återförsäljare. 11

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning

air mail S ä n k t a k o s t n a d e r f ö r r e n l u f t Tre förvärv som stärker vår marknadsställning Form 1: Sheet 1FF air mail N Y H E T S - M A G A S I N F R Å N C A M F I L F A R R N R 2 / 2 0 0 6 ymer reklambyrå Edition: 30,000 copies. Printed in Sweden photo front page: getty images 3 4 7 8 11 S

Läs mer

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering

airmail Är ren luft en mänsklig rättighet? Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 1/2011 Är ren luft en mänsklig rättighet? 3 5 8 10 11 Riskerna med luftföroreningar Roadshow för renare luft och bättre filtrering EN 779:2011 ett steg i rätt riktning

Läs mer

airmail Kampanj för renare luft i London

airmail Kampanj för renare luft i London NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2011 Kampanj för renare luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft på EU:s dagordning Allt du behöver veta om AMC Stor bioteknikorder i Australien Italiens första energicertifierade

Läs mer

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare

airmail Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR Nr 2/2010 Goda resultat för IVF med molekylärfiltrering 5 6 8 9 11 Filterhantering lönar sig för Honda i Indien Gästintervju med REHVA:s generalsekreterare Order inom

Läs mer

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar

air mail Anta energibesparingsutmaningen! Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar air mail N Y H E T S - MAGASINET FRÅN C A M F I L F a r r Nr 2/2007 Anta energibesparingsutmaningen! 3 4 5 8 9 10 Sänk din energiräkning med Camfil Farr-filter Rätt filterkombination kan spara pengar Bättre

Läs mer

AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion

AirMail. Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion AirMail NYHETSMAGASIN FRÅN CAMFIL. 1/98 Ren luft en viktig kugge för turbiner, bostäder och produktion En överblick över luftintagstekniken...3 Mannen som kom in från kylan...4 Bättre luft i stockholmarnas

Läs mer

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden

Kundvård. Armando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil USA. Alltid det där lilla extra för kunden 1, 2014 Kundvård lltid det där lilla extra för kunden rmando Brunetti från fotbollsess till VD för Camfil nlinebutik gör filterhantering till en enkel affär Camab hjälper turbinoperatör i CMF Clean ir

Läs mer

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14

INNEKLIMAT /2013. Logistik på hög nivå i Århus Sid 10. Inspirerande förtroende och samarbete Kvarteret Nöten i Stockholm. Sid 14 TEMA BYGG21 CAMFILS CITY-FLO BOSTADSVENTILATION KULTURELLA HINDER MED FILTER SOM VAPEN -en viktig investering! Sid 28-29 i byggbranschen Sid 25 mot luftföroreningarna Sid 8-9 INNEKLIMAT /2013 För en bättre

Läs mer

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar

RenaRumNr 3 2015. Livsmedel & Renrum. Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? LAF-bänkar RenaRumNr 3 2015 BRANSCHTIDNINGEN OM RENHET OCH HYGIEN LAF-bänkar Livsmedel & Renrum Framtidens operationsavdelning Fängelsestraff för livsmedelsbrott? KOSTNADSFRI WEBBTIDNING UTGIVEN AV QleanSpace Renrum

Läs mer

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne

DOLDA RIKEDOMAR. Framgångsrik ispinne Nr 4 2004 EN NATURLIG KONTAKTPUNKT FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 16 Lennart Nilsson. Mikrokosmisk förorening Den världsberömde svenske fotografen Lennart Nilsson sätter sotpartiklarna i luften och i våra

Läs mer

ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG

ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG ETT MAGASIN FRÅN ATLAS COPCO- GRUPPEN 2014 INNOVATIONENS UTVECKLING ACADEMY * INSPIRATION SOM GER RESULTAT * VERKTYG FÖR VERKTYG INNEHÅLL 2014 36 BIG AIR Den ledande industrigasproducenten Air Liquide

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN NEWSFACTORY I SAMARBETE MED KTH OCH LIU ANNONS Industriell Ekologi Distribueras i Ny Teknik den 8 september Konsten att vända miljöutmaningar till affärsmässiga

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. i XZERO AB (publ)

XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER. i XZERO AB (publ) XZERO AB INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER i XZERO AB (publ) 22 maj 1 juni 2015 Xzero har utvecklat en teknik som tar bort nanopartiklar och gör renare vatten än någon annan existerande metod. På denna

Läs mer

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device

RenaRumNr 1-2011. Månadens tema: medical device RenaRumNr 1-2011 Månadens tema: medical device Fler nyheter på www.rentforum.se LabRum Klimat EN 124 69 GODKÄND www.labrumklimat.com MSC (Microbiological Safety Cabinets) HAR HÖGRE SÄKERHET ÄN ALLA ANDRA!

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 I var sitt laboratorium på Karolinska Institutet arbetade två forskare, Lars Gustafsson och Kjell Alving, med att undersöka och analysera utandningsluft. Föga anade

Läs mer

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA

FÖLJ MED OFF SHORE PROVNING FORSKNING NUMMER 3 2006 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA Aktuellt från SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut PROVNING FORSKNING 100 MILJONER TILL NYTT I-CENTRA ETIKETTER VISAR MATENS FÄRSKHET MILJÖVÄNLIGARE GUMMI TILL EUROPA NUMMER 3 2006 FÖLJ MED OFF

Läs mer

Elektromagnetiska fält i arbetslivet

Elektromagnetiska fält i arbetslivet Elektromagnetiska fält i arbetslivet Förord innehåll Foto: Michael McLain Många människor är idag engagerade i debatten om elektromagnetiska fält och vilka eventuella hälsorisker fälten kan innebära. EU

Läs mer

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA

SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA EN TIDNING OM OPTIMERAD SKRUVSÄKRING BOLTED NUMMER 10 WWW.BOLTED.COM NR 1 2014 BÄSTA SKRUVSÄKRINGSTIPSEN SKAFFA KUNSKAP FRÅN EXPERTERNA STOR BESTÄLLNING SÄKRAR SKRUVAR PÅ TOKYO SKYTREE LYSANDE UTSIKTER

Läs mer

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014

Clean air solutions. Miljöredovisning 2014 Clean air solutions Miljöredovisning 2014 VÅRT ANSVAR FÖR MILJÖN Camfil AB grundades 1963 och är idag ett av världens ledande företag inom luftrening. Med en global närvaro medföljer också ett miljöansvar.

Läs mer

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror

idé sparar kryddväxter nytänkande tid och pengar Läsplattorna förenklar Nya tider kräver Matias Leinikkas Tåligare och godare 2.2011 Mer än du tror Midroc 2.2011 Mer än du tror Nya tider kräver nytänkande Ett öppnare synsätt ökar kreativiteten. Tåligare och godare kryddväxter Heliospectra utvecklar energisnåla system för belysning. Matias Leinikkas

Läs mer

Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar. Jonas Lindhe

Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar. Jonas Lindhe Utvärdering och optimering av industriventilationsanläggningar Jonas Lindhe Jonas Lindhe, 2006 ISRN LUTVDG/TVIT--06/3002--SE(260) ISSN 1652-6783 ISBN 91-85415-01-4 Avdelningen för installationsteknik Institutionen

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Här kombineras gästfrihet med säkerhet

Här kombineras gästfrihet med säkerhet EN KUNDTIDNING FRÅN SÄKERHETSKONCERNEN GUNNEBO #2 2011 Här kombineras gästfrihet med säkerhet SID 4 Är vi säkra nog? SID 8 Två år utan rån SID 12 Världsledande leverantör av en säkrare framtid INNEHÅLL

Läs mer

08-712 03 90 www.rotab.se. Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr

08-712 03 90 www.rotab.se. Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor per år / 100 000 läsare per nr 08-712 03 90 www.rotab.se Upp till 50% rabatt på Hotell -50% I hela Världen Årgång 25 Nr 1 [Februari] 2009 Pris 39 Kronor Den givna mötesplatsen för Svenskt och Nordiskt näringsliv sedan 1984 / 6 utgåvor

Läs mer

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord

Årsredovisning 2014 Del 1, Aerocrine i ord Aerocrines vision är att förbättra behandlingen av inflammatoriska luftvägssjukdomar och därmed också livskvaliteten för behandlade patienter över hela världen. k n ow l e d g e in e v e ry bre at h Årsredovisning

Läs mer

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst

Energi. Energilotsen etablerar ny depå i Söderhamn. Billig el i sommar - högre priser i höst 17 Billig el i sommar - högre priser i höst Energi Lägre elförbrukning och överskott i vattenmagasinen har lett till låga elpriser i sommar. Men mot slutet av året får man räkna med högre priser. Elpriset

Läs mer

ORKA VILJA HINNA ÄLSKA. Bygger med enkla och kostnadseffektiva lösningar ÄTA RÄTT TRÄNA JOBBA TRÄFFA SLÄKTEN STÄDA TVÄTTA LEKA MED BARNEN

ORKA VILJA HINNA ÄLSKA. Bygger med enkla och kostnadseffektiva lösningar ÄTA RÄTT TRÄNA JOBBA TRÄFFA SLÄKTEN STÄDA TVÄTTA LEKA MED BARNEN svensk Leverantörstidning nr 5-2008 33 aktuella byggen Bygger med enkla och kostnadseffektiva lösningar Karlstadbaserade Hus & Bygg i Värmland AB är ett litet byggföretag som sätter kundens behov i centrum.

Läs mer

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad

Innehåll. Ordlista. Differentiering Att en stamcell mognar till en specialiserad Emissionsmemorandum 2015 Innehåll Styrelsens försäkran 3 Fem skäl att teckna aktien 4 Villkor och anvisningar 5 AktieTorget 6 Välkommen som aktieägare 7 Bakgrund till nyemissionen och framtida kapitalbehov

Läs mer

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2006. inkluderande Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2006 inkluderande Hållbarhetsredovisning Innehåll 1 Det här är SKF 2 Vd har ordet 4 SKF the knowledge engineering company 6 SKFs marknader 8 Förvaltningsberättelse 17 Aktier och aktieägare

Läs mer