Full gas på filtreringsmarknaden. Ta bort en cocktail av gaser. Experter och provriggar för kemisk filtrering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Full gas på filtreringsmarknaden. Ta bort en cocktail av gaser. Experter och provriggar för kemisk filtrering"

Transkript

1 NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR.2/2004 S P E C I A L U T G Å V A Full gas på filtreringsmarknaden Ta bort en cocktail av gaser Experter och provriggar för kemisk filtrering Skydd mot korrosion i pappers- och massafabriker ST förbättrar utbytet med Gigapleat Nu behöver sjukhusen inte längre störa sig på lukten IVF trampar ur barnskorna

2 Vår rätt till ren luft Alla har rätt till ren luft, men de miljoner ton skadliga gaser och partiklar som varje år släpps ut i atmosfären försämrar människors hälsa och påverkar komplicerade tillverkningsprocesser i alla delar av världen. Luftkvaliteten har blivit ett så stort bekymmer för allmänheten att Internet-surfaren i dag kan klicka sig från länk till länk och studera föroreningsnivåerna i alla större städer. Vi talar inte längre om normala partikelföroreningar i stadsmiljöer målsättningen idag är att få bort kemiska föroreningar, gaser och lukter. Inom elektronik-, pappers- och massaindustrin och i många andra branscher utgör AMC ett växande hot mot de allt mer invecklade produktionsprocesserna. Och listan blir bara längre... Camfil Farr har varit en förkämpe för ren luft ända sedan företaget grundades för 40 år sedan. I det här numret av AirMail tar vi upp ett av våra mer okända specialområden gasfiltreringsprodukter en växande marknad där vi i dag är världsledande. Du kan läsa om vårt expertkunnande på gasfiltreringsområdet inom komfort-, renrums-, säkerhets- och skyddssektorerna, våra unika provningsanläggningar, vår stab av internationella experter och vårt produktsortiment. Expansion i Asien Att vara global och samtidigt lokal har under flera årtionden varit en hörnsten i Camfil Farrs verksamhet. Vi har alltid verkat genom ett omfattande nät av dotterbolag, agenter och återförsäljare för att få bästa möjliga marknadstäckning, distribution och service. Att vi nu expanderar i Asien genom att inrätta ytterligare ett dotterbolag den här gången i Thailand är ett tecken på hur viktig Asien-Stillahavsregionen är för oss. Vi ser fram mot nya affärsmöjligheter, nya kundallianser och fortsatt tillväxt och expansion i det här området och i andra områden där våra marknader växer. Mycket nöje med läsningen! Alan O Connell VD 2

3 Den industrialiserade världen har börjat inse hotet från gasformiga föroreningar. Vi är nu medvetna om att den luft som vi andas är smittad med osynliga kemiska föroreningar. Industrin, trafiken och kraftverken släpper ut kemikalier som belastar miljön. Inne i byggnader utsätts vi för kemiska föroreningar som avges från byggnadsoch inredningsmaterial. Kemiska föroreningar kan spridas och orsaka miljöskador långt bort från utsläppskällan. Förutom skador på människor och miljö kan luftföroreningarna orsaka irreparabla skador på till synes inerta föremål som skulpturer och målningar. Gasformiga luftföroreningar har också visat sig kunna försämra utbytet allvarligt för vissa tillverkningsprocesser. Sådana här risker är särskilt aktuella inom mikroelektronikbranschen, där förekomsten av vissa gaser i koncentrationer som TOXISKA toluendiisocyanat skumplasttillverkning metylisocyanat mellanled i kemiska synteser fosgen mellanled i kemiska synteser cyanväte cigarrettrök, metallframställning dioxiner sopförbränning polyklorerade bifenyler (PCB) elektriska transformatorer KORROSIVA fluorvätesyra mikroelektroniktillverkning svavelsyra tillverkning av gödningsmedel svaveldioxid klor massa och papper Kväveoxider (NOX) fordonsutsläpp, kraftgenerering IRRITERANDE CS-gas upploppsbekämpning/militärt ozon kopieringsapparater bensoylklorid mellanled i kemiska synteser formaldehyd mattor, möbeltyger, pressade träprodukter LUKTER svavelväte avloppsvattenrening trietylamin många kemiska processer etandiol läkemedelstillverkning RADIOAKTIVA jod 131 kärnkraftverk Gasfiltrering skyddar människor, processer och föremål kan vara så låga som några få miljarddelar kan göra att produkterna blir obrukbara. Camfil Farr, som är en pionjär inom gasfiltrering, gav sig in på den här marknaden när företaget började tillverka kombinerade gas- och partikelfilter för kärnkraftsindustrin i början av 1960-talet. På senare år har Camfil Farr skaffat sig en omfattande erfarenhet inom ett antal specialområden, till exempel gasfiltrering för komfortsektorn, museer och fertilitetskliniker samt för tillverkningsindustrin, bland annat mikroelektronik, massa och papper (se separata artiklar). Camfil Farr har gjort stora FoU-investeringar och som enda företag har vi nu byggt egna fullskaleprovriggar för gasfiltrering och gasfiltermedier (se den separata artikeln). Varför gasfiltrering? Den luft som vi andas är förorenad av både partiklar och kemikalier. De viktigaste kemiska föroreningskällorna är människans verk och består av trafikavgaser, kraftgenerering, tillverkningsprocesser och sopförbränning. I vissa delar av världen finns naturliga föroreningskällor, t.ex. vulkaner, grottor och skogsbränder. Gaser släpps ut från byggnadsmaterialet, från dem som vistas i byggnaden och från byggnadens installationer. Gaserna måste tas om hand eftersom de påverkar arbetsförmågan och produktiviteten hos dem som vistas i byggnaden. Kemiska filtersystem är den metod som man helst tillgriper för att bekämpa gasformiga föroreningar eftersom de tar bort problemet och inte bara maskerar det. Kemiska filtersystem har använts under många år i industriapplikationer och har på senare tid blivit allt populärare i kontorsfastigheter. Systemen fungerar genom att byggnadens tilluft får passera genom absorbenter av aktivt kol eller med kemisk impregnering. Filtermediet framställs specifikt för den typ av gaser som ska avlägsnas, och tillståndet hos filtermaterialet övervakas kontinuerligt så att det behåller sin effektivitet. Varför kemiska filter? Fasta föroreningar tas bort med partikelfilter. Kemiska föroreningar har molekylform. Molekylerna är normalt till gånger mindre än de partiklar som de finaste HEPAfiltren kan ta bort. Därför behövs speciella kemiska filter om man ska få en effektiv avskiljning. Kemiska föroreningar kan kategoriseras efter deras verkan toxiska, korrosiva, luktande och irriterande. I artikeln på nästa sida beskriver vi Camfil Farrs gasfiltreringskunnande inom tre affärssektorer. 3

4 Hur man tar bort en gascocktail Camfil Farr använder gasfiltrering inom tre sektorer: komfort, rena processer och säkerhet och skydd. Komfortapplikationerna har till ändamål att skydda människor inne i byggnader där en cocktail av kemikalier kan avges av byggnadsmaterial, möbler, människor och utrustning. Kemiskt rena processapplikationer avser känsliga områden i byggnader som inte berör människor. Camfil Farrs filter tar bort skadliga kemiska föroreningar som påverkar halvledartillverkning, massa- och pappersfabriker, oljeraffinaderier, stålframställning, museer och konsthallar. Säkerhets- och skyddsapplikationer avser den yttre miljön. Camfil Farrs kemiska filter används för att minimera påverkan från olika processer, bland annat kärnkraftverk, skumplasttillverkning, tillverkning av bekämpningsmedel och kraftgenerering. I kemiska filter används olika former av aktivt kol (standard och kemiskt impregnerat), aktivt aluminat (kemiskt behandlat) och jonbytarhartser för att bekämpa breda grupper eller specifika typer av kemiska föroreningar. Den valda absorbenten kan därefter användas i ett brett urval av kemiska filterlösningar som passar olika användningsområden. Kemisk filtrering inom komfortsegmentet Vetenskapliga undersökningar pekar klart på att luften inne i byggnader kan vara mer förorenad än uteluften. Eftersom människor har en tendens att tillbringa allt mer av sitt arbetsliv och sin fritid inne i byggnader kan hälsoriskerna från kemiska föroreningar vara störst inomhus. Kemiska inomhusföroreningar har utpekats som en viktig bidragande faktor till sjuka hus-syndromet (SBS). Vanliga symtom på SBS är bland annat hudutslag, ögonirritation, halsinfektioner och andningssvårigheter. I slutändan gör sig symtomen gällande i form av nedsatt produktivitet och ökad sjukfrånvaro. Kemiska föroreningar kan ha sitt ursprung i yttre eller inre källor. Bland yttre källor kan nämnas trafikavgaser, kraftgenerering, sopförbränning, industri och flygbränsleångor vid flyg platser. De inre källorna är mycket skiftande och kan omfatta mattor, träprodukter, kopieringsapparater, rengöringsmedel, inredningsmaterial, cigarrettrök och kemtvättade kläder. Att skydda processer Kemiska filter för rena processer skyddar produkter och produktionsutrustning mot skadlig påverkan som kan försämra tillverkningsutbytet eller orsaka mycket stora underhållskostnader. De viktigaste affärsområdena är mikroelektronikindustrin och vissa bulkvaruindustrier som massa och papper (se den separata artikeln). Skyddet av ovärderliga museiföremål ingår också i det här segmentet. I sin strävan efter miniatyrisering, snabbhet och innovation utvecklar mikroelektronikindustrin hela tiden processer och produkter där ledar- och isolatordimensionerna blir allt mindre. Men detaljgeometrin har nu blivit så liten att den har blivit känslig för kemiska föroreningar. Inom mikroelektronikindustrin kallar man den här typen av föroreningar för AMC (Airborne Molecular Contamination, luftburna molekylära föroreningar). Om halvledarchipsen utsätts för AMC före den slutliga inkapslingen kan följden bli hög kassationsandel, dyrbara driftavbrott och minskad produktionsvolym. AMC kan indelas i fyra kategorier syror, baser, kondenserbara ämnen och dopämnen. Camfil Farr har utvecklat Gigapleat-serien med kemiska filter för att kunna förena en effektiv borttagning av AMC med extrema krav på renhet och lågt tryckfall. Tre specialister från Camfil deltar också i utvecklingen av den senaste ISOnormen för AMC (se den separata artikeln). 4

5 inom tre sektorer Pappers- och massaindustrin Pappers- och massafabriker måste vara igång hela dygnet året runt för att klara sig i konkurrensen. Kostnaden för ett oförutsett driftavbrott kan bli mycket hög. De elektriska och datoriserade systemen för produktionsstyrning är ytterst känsliga för korrosion orsakad av de sura gaser som frigörs under tillverkningsprocessen. För att skydda utrustningen förser man kontrollrummen med kemiskt filtrerad och avfuktad luft under övertryck. De viktigaste föroreningarna är svavelföreningar och klor. Djupbäddsfilter med aktivt kol, Campure -filter, är standardlösningen för denna bransch. Museer och konsthallar Museer och konsthallar har ventilationssystem som för in uteluft eller friskluft i byggnaden. Många museiföremål är känsliga för gasformiga föroreningar, och exponering för även mycket låga halter av sådana föroreningar kan ge skador som inte går att reparera. De viktigaste föroreningarna är i detta fall svaveldioxid, kväveoxider och ozon. De kommer i första hand från fordonsavgaser och rökgasutsläpp. Aktivt-kolfilter är en mycket kostnadseffektiv metod för att begränsa de här skadliga gaserna. Det finns olika materialtyper som kan användas för att klara specifika krav, men impregnerat kol ger de lägsta livscykelkostnaderna. Skydda miljön Frånluften från fabriker är förorenad av tillverkningsprocesserna och får inte släppas ut direkt till atmosfären. Camfil Farr har bekämpningssystem som kan behandla ett stort antal skadliga gaser och lukter med hjälp av kollektionsabsorption, kemisk absorption eller destruering. Det finns applikationer för kärnkraftverk, skumplasttillverkning, kemiska processer, militära anläggningar, läkemedelsindustrin och medicinska laboratorier. Camfil Farrs utbud Runt om i världen har Camfil Farr ingenjörer med lång erfarenhet och expertkunskaper när det gäller att definiera gasfiltreringsproblem, identifiera kundens behov, utarbeta princip- och detaljkonstruktioner, genomföra pilotstudier och installera system. Camfil Farr utnyttjar egna programvarupaket med omfattande data från fältet för att beräkna verkningsgrader och livslängder hos gasfiltreringsprodukterna. Vi kan också erbjuda avtal för prestandaövervakning och service. Med hjälp av en livscykelkostnadsanalys för gasbehandlingsprodukter kan du alltid hitta den bästa lösningen för varje applikation. Produkter Bland våra produkter kan nämnas Camcarb, Citycarb, Citysorb, Cityflo, Loose-Fill paneler och Bonded Carbon-paneler för komfortsektorn, Gigapleat, Campleat och Camcarb för sektorn Rena processer och Acticarb, Annular Bed filter och djupcellsabsorptionsfilter för Säkerhet och skydd. Vi utvecklar ständigt nya produkter, till exempel Camcarb Green (se baksidan). Luftkvalitet på webben Allmänheten bekymrar sig all mer för luftkvaliteten. Här kan du se några exempel på hur olika storstäder informerar om sina luftföroreningar: (London) (New York/ Los Angeles) (Paris) (Shanghai) (Stockholm) 5

6 Unika provriggar som visar kemiska filters prestanda Kemiskt media och filterprovriggar Tre Camfil-experter på kemisk filtrering Provriggar utgör en viktig del i Camfil Farrs starka engagemang för kvalitetskontroll och FoU. Genom rigorösa provningsprocedurer i laboratoriet och på fältet kan vi garantera att våra produkter uppfyller kundens specifikationer. Provriggar för kemiskt media och den unika kemiska fullskaleprovriggen vid Camfil Farrs huvudkontor i Sverige är exempel på våra investeringar i utveckling av kemiska filtreringssystem. Med den kemiska medieprovriggen kan vi utvärdera kemiska råvaror under en mängd olika förhållanden och utsätta dem för ett brett register av gaser och ångor. Vi har flera parallella provningslinjer så att vi kan utvärdera medier för utvecklings- och kvalitetssäkringsändamål samtidigt. Den kemiska filterprovriggen används för utvärdering av fullskaleprodukter vid luftflöden upp till m 3 /h och ett brett område av temperaturer och relativa luftfuktigheter. Filtrets verkningsgrad och kapacitet kan fastställas vid exponering för många organiska ångor och oorganiska gaser (syror, baser, kondenserbara ämnen och dopämnen). Tack vare att vi hos Camfil Farr och våra kunder har tillgång till den här provningsanläggningen behöver vi inte längre förlita oss på extrapolerade resultat från provningar i mindre skala, t.ex. provriggar för plana medier. De antaganden som man måste göra när man skalar upp resultaten är behäftade med stora osäkerheter, och för vissa av våra konkurrenters produkter har de lett till överdrivna prestandauppgifter som inte på något sätt har kunnat verifieras under verkliga förhållanden. Vi har också ett svepelektronmikroskop med EDS-funktion som vi använder för att undersöka absorbentmaterialens struktur och deras halter av impregneringsmedel. Gigamonitor förutsäger filtrets livslängd Camfil Farrs program Gigamonitor används för att fastställa tillståndet hos ett kemiskt filter som tagits hem från fältet. Programmet kan göra ett antal olika analyser. Metoden går ut på att jämföra det aktiva mediets tillstånd med dels tillståndet hos nytt material och dels tillståndet hos medier som betraktas som helt förbrukade. För filter som används för att fånga upp kondenserbara ämnen bestämmer den enklaste analysen den totala belastningen av sådana molekyler med < 10 kolatomer, kolatomer och > 20 kolatomer. Det finns andra och mer detaljerade GLC/MS-metoder som kan användas i kritiska applikationer för kvantitetsbestämning av alla eller de viktigaste av de ämnen som förekommer i mediet. För medier med kemisk absorptionsmekanism kan man bestämma restinnehållet av det aktiva ämnet och upprätta specifika tillståndsrapporter för syror och baser. DR. GALLET DR. ECOB DR. FORSLUND Bygga upp förtroendet för kemisk filtrering Förtroende för kemisk filtrering kan bara skapas genom en djupgående förståelse av de kemiska föroreningarnas art och källor och ett nära samarbete eller partnerskap med en skicklig tillverkare som behärskar alla aspekter av absorptionsmedier, tillverkning och kvalitetssäkring. Camfil Farrs filtreringsexperter har den erfarenhet som behövs för att kunna omvandla absorptionsmedierna till en filterform som utnyttjar mediets hela potential. Camfil Farr har också egna anläggningar för utvärdering av fullskalefilters prestanda under ett brett register av realistiska exponeringsförhållanden och programsystem som kan simulera kemiska filters prestanda under normala och exceptionella driftförhållanden. Bland annat de här ämnena tas upp i en teknisk rapport som nyligen lades fram vid ICCCS 2004 i Bonn i Tyskland av Guillaume Gallet, Chris Ecob och Mikael Forslund. De är alla tekniska doktorer hos Camfil Farr och de har specialiserat sig på AMC och på utveckling av kolfilter och kemiska filter. Guillaume Gallet är kemiingenjör och specialist inom utveckling av kemiska filter. Han har studerat värmenedbrytning av polymerer och olika metoder för att karakterisera avgasning och fysikalisk-kemiska egenskaper hos polymermaterial. Chris Ecob är Camfil Farrs specialist på aktivt kol, ett område där han har bedrivit djupgående forskning i samband med sin doktorsavhandling som var inriktad på hur materialet kan användas för att fånga in radioaktivt jod inom kärnkraftindustrin. Mikael Forslund arbetar med mätning och standardisering av AMC och med utveckling av nya typer av gasfilter för AMC-filtrering. Hans doktorsavhandling behandlade atmosfärisk korrosion av metallytor som utsätts för luftföroreningar i stadsmiljöer och inom pappersoch massaindustrin. Utveckling av ISO Camfil Farr-trion deltar i utvecklingen av ISO , en ny ISO-standard för AMC som nu finns på normutkastnivå. I deras rapport jämför de ISO med USA-standarden för AMC (SEMI F ) i samband med utrustning och material för halvledare. Den nya ISO-standarden är mer omfattande och är inte begränsad till halvledartillverkning. Bland andra ämnen som tas upp i deras rapport kan nämnas analys av renrumsluft, prestanda hos kemiska filter och sorptionsegenskaper hos medier och kemiska filter med utgångspunkt från laboratorieprovningar av kemiska filter under realistiska driftförhållanden med Camfil Farrs provrigg. Där beskrivs också företagets analyssystem Giga-monitor för veckade eller skumbaserade absorbentmaterial. Om du vill ha ett exemplar av deras tekniska rapport Advances in standardization, measurements and control of AMC, by Camfil Farr kan du vända dig till närmaste Camfil Farr-återförsäljare eller skicka ett e-postmeddelande till 6

7 Skydd mot korrosion i pappers- och massafabriker Pappers- och massaindustrin är beroende av dyrbara datoriserade reglersystem. Dessa är ännu känsligare för arbetsmiljöförhållandena än vad människorna är. Hotet består av frätande gaser som kan förstöra elektronikkomponenter och orsaka funktionsfel och oplanerade driftstopp. För att minska korrosionsrisken och säkra en tillförlitlig drift måste man anpassa fabriksmiljön efter elektroniksystemens stränga krav. 4 riskklasser Instrument Society of America har utarbetat miljökategorier för elektronikkomponenter. I deras standard ISA-S delas miljöerna in i fyra riskklasser: Klass G1: < 30 nanometer (nm), en mild atmosfär som inte kräver några åtgärder. Klass G2: nm, en moderat atmosfär där vissa förebyggande åtgärder kan bli nödvändiga Klass G3: nm, en svår atmosfär som kräver borttagning av föroreningarna. Klass GX: > 200 nm, eller mycket svåra förhållanden. Foliebitar av silver och koppar används för att uppskatta korrosionsrisken och klassificera utrymmet. Folierna exponeras för atmosfären och den resulterande korrosionen utvisar luftföroreningarnas halter och typer. Med utgångspunkt från korrosionsresultaten kan man anpassa gasfiltreringssystemet till utrymmets specifika krav eller verifiera hur systemet fungerar. Camfil Farr vid SCA Graphic Den svenska pappers- och massaindustrin är en viktig kundgrupp för Camfil Farrs kemiska filtreringssystem. Bland våra kunder finns de största tillverkarna, t.ex. SCA Graphic, Stora Enso, M-Real och Frantschach. De kemiska filtren har till uppgift att skydda mot höga koncentrationer av svavelväte, svaveldioxid, klor, kväveoxid, ozon, fluorvätesyra och ammoniak. I våra kemiska filtreringstjänster ingår tillståndsanalys av medierna med Gigamonitor. Det ger lägsta möjliga livscykelkostnad (LCC) utan funktionsfel hos filtren. Camfil Farrs produkter för pappers- och massaindustrin omfattar djupbädds- och sideaccess system, CMO7-kolsystem och Campuremedier. Nu introducerar vi det nya mediet Campure kemisk filtrering av sura gaser Camfil Farr har introducerat en ny serie av kemiska filtreringsprodukter som omfattar absorptionsmedier, modulära kassetter typ V, djupbäddsutrustning och supporttjänster. Med Campures omfattande urval av kemiska filtermedier kan du bekämpa frätande gaser, toxiska gaser och andra gasformiga föroreningar. För tuffa användningsförhållanden Campure-serien används för att ta bort sura gaser som kan orsaka korrosionsreaktioner i exempelvis pappers- och massafabriker, oljeraffinaderier, stålverk och avloppsreningsanläggningar. Campure kan också användas i kontorsfastigheter och vid flygplatser för att förbättra inomhus-luftkvaliteten, eller för att skydda utställningsföremålen i museer och konsthallar. Supporttjänster Som stöd för Campuremedierna finns ett omfattande urval av tekniska supporttjänster, bland annat analys av mediernas livslängd (Gigamonitor), korrosionsövervakningsfolier, onlineövervakning och mediahantering. För att säkerställa att rätt filter väljs till varje applikation utnyttjar Camfil Farr sin unika provrigg för kemiska filter (se den separata artikeln). Med hjälp av provriggen kan medierna exponeras för ett brett register av gaser och ångor under realistiska tillämpningsförhållanden (temperatur och luftfuktighet) och deras prestanda kan redovisas i form av verkningsgrads- och kapacitetsdiagram. Om du vill veta mer kan du beställa våra produktblad för Campure. 7

8 Filtrering på hög nivå Camfil Farr Australia har fått en beställning på leverans av luftfilter till det nya imponerande bostadshöghuset Q1 Tower som nu är under uppförande på Guldkusten i Australien. När Q1 Tower är färdigt blir det världens högsta bostadshus. Byggnaden har 80 våningar (höjd 322,5 meter) och inrymmer 527 lägenheter, däribland 12 halvetagelägenheter och en etagelägenhet. Camfil Farr har en viktig roll när det gäller att hålla inomhusluften i Q1 Tower ren. Farr 30/30 används som förfilter och Hi-Flo med F7-verkningsgrad som slutfilter. Skydd mot lukt Ett annat viktigt krav för byggnadens inomhusluft var borttagning av lukt från i första hand toaletter och kök. All frånluft filtreras genom en blandning av aktivt kol och Campure (se den separata artikeln) innan den släpps ut. Säkerheten kommer först när URENCO tillverkar uranbränsle URENCO, som finns i Chester i England, anrikar uran för kärnkraftsändamål. Under processen frigörs små mängder av fluorvätesyra (HF), en mycket stark syra, från uranhexafluoriden. Säkerheten och miljöskyddet har högsta prioritet, och URENCOs system omfattar flera scrubberoch filtersteg som hindrar utsläpp av farliga ämnen. Det sista filtersteget är ett högspecifikt aktivt-kolfilter från Camfil Farr som fångar upp fluorvätesyran. DCAF-system URENCO har beslutat att använda flera djupcellsabsorptionsfilter (DCAF) från Camfil Farr. Dessa innehåller ett kemiskt filtermedium som verkar i 100 mm tjocka påfyllningsbara celler. Den viktigaste egenskapen hos DCAF-filtren är en konsekvent tillämpad teknik för att eliminera inre läckor och förbiledningar. Inre läckor kan lätt försämra den mekaniska verkningsgraden hos filter med löstagbara celler som monteras i glidkanaler. På en särskild arbetsplats utför Camfil Farr också tömning och påfyllning av cellerna och omhändertar förbrukat kol, allt enligt bestämmelserna om tillbörlig omsorg (Duty of Care) i 1990 års miljöskyddslag, Environmental Protection Act. 8

9 ST har förbättrat chipframställningen med Gigapleat Ren bankverksamhet hos BNP Paribas Alla stadsmiljöer är förorenade med en blandning av lukter och kemikalier. När uteluften förs in genom byggnadens ventilationssystem kommer föroreningarna in i inomhusluften. Därför blir kemisk filtrering allt vanligare inom komfortsektorn. Ett exempel på detta är den stora franska bankkoncernen BNP Paribas, som nyligen har köpt 50 Camfil Farr Citycarb-filter för att hålla sin bankverksamhet ren : Filtren installerades för att ta bort matos från en närbelägen kinesisk restaurang. Även om matlukter inte upplevs som obehagliga kan de naturligtvis uppfattas som olämpliga i en bank- och affärsmiljö. Citycarb-filtren skyddas uppströms av G4-förfilter. Alla filter är placerade så att de Har du någonsin tänkt på hur många mikrochips som du har på kontoret eller hemma? Chips används i datorer, mobiltelefoner, DVD-spelare, TV-apparater, hushållsapparater, tvättmaskiner och bilar, för att bara nämna några. tivt bort baser, syror och organiska föreningar från ersättnings- och recirkulationsluftaggregat på olika platser inom företagets produktionsanläggningar. Jonbytarmaterial som tar bort kan rena och filtrera ersättningsluften. Citycarb-filtrens luktborttagningsegenskaper och deras standarddimensioner gjorde dem till det rätta valet för den här applika- ammoniak En av de största chiptillverkarna i Frankrike är STMicroelectronics (ST), som tillverkar ett stort sortiment av halvledare. STs chips finns i många av de ovannämnda produkterna, men de används också i betydligt mer invecklade applikationer som t.ex. intelligenta strömkretsar i robotar och motorer, fabriksautomatiseringssystem, nätaggregat, bilar och medicinsk utrustning. Tio års samarbete Camfil Farr har samarbetat med ST i tio år. Samarbetet mellan de två företagen inleddes Ammoniak är en av de allra skadligaste föroreningarna inom mikroelektronikbranschen. Den här föreningen, som vanligen förekommer i nivåer på miljarddelar (ppb) av omgivningsluften, orsakar skador i fotolitografiska processer och sänker produktionen vilket medför stora kostnader och därmed förluster för mikrochiptillverkarna. Syraimpregnerat kol har varit den vanligaste lösningen för att ta bort ammoniak, men numera har medier med jonbytarmaterial, t.ex. Gigapleat B, använts framgångsrikt och med bättre prestanda. tionen. I just den här installationen var filtrens livslängd ett år, vilket var fullt tillräckligt för kunden. Citycarb lämpar sig särskilt bra för sådana här uppgifter och utnyttjar ett exklusivt och brett spektrum av kol som fungerar med snabb absorptionsdynamik. Om du vill veta mera kan du beställa vår Citycarb-broschyr. redan 1992 med leveransen av HEPA/ULPA-filter och andra produkter till ST. Under de fem senaste åren har Camfil Farr utvecklat och provat specifika kemiska filter som har kvalificerats vid STs fabs. Dessa filter, t.ex. Gigapleat-serien Om du vill veta mer om Gigapleat-serien kan du beställa vår broschyr hos närmaste Camfil Farråterförsäljare. Camcarb-cylindrar och Gigapleat Camfil Farrs senaste generation av kemiska filters tar effek- 9

10 Nu behöver sjukhusen inte längre reta sig på lukten Avgaser från helikopterplattor och ambulansinfarter är ett problem i sjukhusmiljöer. Här kan du läsa om två fall där Camfil Farrs CityFlo- och Citycarb-filter har gjort arbetsmiljön bättre och hälsosammare för både personalen och patienterna. 10

11 Rikshospitalet, Norge I Norge är Rikshospitalet ett högt specialiserat universitetssjukhus vars främsta uppgift är att utföra avancerad patientbehandling, forskning, undervisning och rådgivning på hög internationell nivå. Rikshospitalet har nästan 600 sängplatser och behandlar patienter om året. Omkring 60 procent av patienterna remitteras till Rikshospitalet från andra sjukhus för specialiserad utredning och behandling. I Norge spelar därför Rikshospitalet en viktig roll som högspecialiserat sjukhus med expertkunskap inom behandling av sällsynta och komplicerade sjukdomstillstånd. Forskningsverksamheten vid Rikshospitalet sträcker sig från patientrelaterade studier till cell- och molekylärforskning. Särskild tonvikt läggs vid grundläggande biomedicinsk och klinisk forskning. Luftbehandlingssystem Luftbehandlingssystemen vid Rikshospitalet tillför luft till m 2 via 150 decentraliserade luftbehandlingsenheter (AHU). Sammanlagt 1,6 miljoner m 3 /h inloppsluft filtreras. Samma mängd frånluft filtreras också. I alla AHU finns Camfil Farr-filter i klass F7 och de flesta enheterna har slutfilter med verkningsgrad F8/9. Camfil Farrs agent i Norge, Kaare A. Rustad, har levererat alla filtren och sköter logistiken för de årliga filterbytena på alla enheterna. Det kräver ett nära samarbete mellan leverantören, entreprenören (Randem & Hübert A/S) och sjukhuset eftersom inga AHU får stoppas utan föregående meddelande till sjukhusledningen. CityFlo för helikopteravgaser Vissa av sjukhusets luftintag är placerade ganska nära helikoperlandningsplatsen. Det har under en längre tid förekommit klagomål på bränslelukt och rök från helikoptrarna. För att komma till rätta med det här, och som ett test, monterades ett antal Camfil CityFlo-filter under april 2004 i vissa luftbehandlingsenheter som filtrerade ett luftflöde på m 3 /h. Klagomålen upphörde omedelbart. Patienterna och personalen inom de områden som försågs med luft från de nya filtren hade inte längre några obehag av helikopterlukter. Under oktober 2004 monterades ytterligare CityFlofilter i de luftbehandlingsenheter som hade sina luftintag i närheten av helikopterlandningsplatsen. Sammanlagt m 3 /h filtreras nu med CITY FLO. LCA och LCC Som nästa steg i filterförvaltningen kommer Kaare A. Rustad att titta närmare på filterbytesfrekvenser, tryckfall och filterareor i olika installationer. Camfil Farrs LCC- och LCA-program kommer att användas för att optimera sjukhusets årliga kostnader för underhåll av filtren. Universitetssjukhuset i Köln, Tyskland Universitetssjukhuset i Köln är den största inrättningen av sitt slag i Köln. Här finns alla medicinska specialiteter representerade och sjukhuset är utrustat med högmodern teknik och laboratorieutrustning. Tyska och utländska läkare och forskare arbetar vid sjukhuset som har anställda. Camfil Farr i Dortmund har levererat luft-filter till universitetssjukhuset i Köln under 30 år. Luftbehandlingssystemet i huvudpatientbyggnaden har en kapacitet på m 3 luft per timme, varav 60 procent filtreras i två steg i F6/F7-filter och 40 procent i tre steg i F6/F7/HEPA-filter. Nu har man också installerat Citycarb-filter med aktivt kol. Borttagning av avgaser från ambulanser och helikoptrar För en tid sedan intervjuade vi Hans Lorenz, teknisk chef vid universitetssjukhuset, om Camfil Germanys kolbaserade lösningar för att förbättra luftkvaliteten i sjukhuset. Han berättar följande: Ambulanstrafiken till och från sjukhuset är intensiv och ett av intagen till luftbehandlingssystemet var placerat nära infarten till akutmottagningen. Alla sjuktransportfordon låter motorn vara i gång medan patienterna flyttas till akutmottagningen. Sjukhuset har också en helikopterlandningsplats på taket. Dieselavgaser och bränslelukt från de här två källorna kom in i operationssalarna och blev ett allt större problem. För att slippa bygga om luftbehandlingssystemen till höga kostnader beslöt man att i stället montera Citycarb-filter. Dessa testades under en längre tid. Filtren monterades i F7-standardramar och installerades i luftbehandlingsenheterna. Filtren fick genomgå nästestet och avgaserna och lukterna försvann från operationssalarna och tillhörande områden. Arbetsmiljön för personalen blev bättre och sjukhuset blev en hälsosammare uppehållsplats för både personalen och patienterna. Utformad för strid i tätort CityFlo- och CityCarb-filtren är exempel på hur Camfil Farr utvecklar nya innovativa produkter för att möta det växande behovet av bättre och hälsosammare inomhusluftskvalitet (IAQ) i byggnader som är belägna i förorenade stadsmiljöer. I City-Flo förenas konstruktionen hos Camfil Farrs populära filter Hi-Flo med ett partikel- och gasfiltreringsskikt. Glasfibermedier i kombination med kolmedier ger filtret en hög verkningsgrad, och RAD (Rapid Adsorption Dynamics) tar bort ett stort antal flyktiga organiska föreningar (VOC), lukter och ozon. Kolet hjälper också till att ta bort svaveldioxid, som är en viktig förorening i stadsmiljöer. City-Flo används framför allt på flygplatser och i köpcentra, skolor och andra byggnader som ligger nära hårt trafikerade gator och vägar. CityCarb är ett ekonomiskt och effektivt aktivt-kolfilter som löser problemen med kemisk atmosfärbelastning och lukter i byggnader. Filtret utnyttjar ett exklusivt och brett kolspektrum samt även RAD för att ta bort ett brett register av VOC och lukter. I våra produktbroschyrer finns detaljbeskrivningar av CityFlo och Citycarb. Beställ ett exemplar från närmaste Camfil Farr-återförsäljare. 11

12 BILD FRÅN GETTY IMAGES DATABAS. EDF utnyttjar Camfil Farrs filterlösningar i 78 reaktorer Camfil Farr kan erbjuda ett antal produkter för uppfångning av radioisotoper som metyljodid 131 i kärnkraftstillämpningar. Under normal drift av kärnreaktorn, eller vid en olycka, kan utsläppen innehålla varierande mängder av radioaktiva ämnen. Utan lämpliga borttagningsanordningar skulle dessa ämnen kunna komma ut i omgivningen. Kärnsäkerhetsprogrammens viktigaste målsättning är att skydda människor och miljö mot radioaktiva produkter. Aktivt kol i filtreringssystem spelar en viktig roll när det gäller att fånga upp icke önskvärda ämnen, framför allt jod 131 som kan utgöra en hälsofara om det kommer in i kroppen. I dag är Camfil-Farr en av de största aktörerna när det gäller filtreringssystem för kärnkraftsindustrin. Electricité de France (EDF) har vald Camfil Farr-lösningar till 78 av sina reaktorer, av vilka 58 finns i Frankrike och har effekter på mellan 900 MW och 1450 MW. De andra reaktorerna finns i Belgien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea och Kina. Tre upparbetningsanläggningar för uranbränsle som drivs av COGEMA utnyttjar också Camfil Farrs filterlösningar. De finns i Marcoule och La Hague i Frankrike och i Tokai i Japan. Luftfart med kvalitet Hos Xerox kan ingen kopiera Camfil Farr Manchesters flygplats har installerat över 100 Citysorb aktivt-kolfilter i tilluftbehandlingsaggregat för att skydda människorna i byggnaden mot att utsättas för flygbränsleångor och för avfallsprodukter från ofullständig förbränning. Flygplatsens byggnadschef valde Camfil Farrs Citysorb som ersättning för de konventionella kolfiltren som var tunga och försvårade underhållsarbetena. Citysorbfiltren har nu varit i drift i över ett år, och de har gett en kontinuerlig och effektiv borttagning av de störande gaserna. Camfil Farr Ltd har levererat filterprodukter till Xerox i 25 år. I kopieringsapparater används filter för att samla upp damm och ta bort ozon, som är en toxisk gas. Under de tio senaste åren har vi levererat över 5 miljoner filter till Xerox sammansättningsfabriker över hela världen utan att ha fått en enda reklamation. Camfil Farr uppfyller Xerox höga tekniska krav med hjälp av nya avancerade varianter av aktivtkolbaserade och katalytiska filtreringsprodukter. 12

13 pren återspeglar strävan mot bättre IAQ Standarder har till uppgift att ge individen ett bättre skydd på arbetsplatsen eller i andra lokaler. När det gäller inomhusluftens kvalitet arbetar det europeiska normeringsutskottet för närvarande med standarden pren 13779, Ventilation i andra byggnader än bostadshus Prestandakrav för ventilations- och rumsluftbehandlingssystem. För första gången tar en europeisk standard hänsyn till två odelbara parametrar när man ger rekommendationer för valet av filtreringskedja: dels uteluftens kvalitet (ODA) och dels inomhusluftens förväntade kvalitet (IDA). ODA och IDA definieras klart med avseende på värden för CO2, CO, NO2 och SO2, total partikelhalt och halt av fina partiklar. Om exempelvis en medelgod inomhusluftskvalitet (IDA2) krävs i en förorenad omgivning (ODA5) föreslås följande filtreringskedja: F6 + GF + F8 (anm: GF = gasfilter). Camfil Farrs serie av klimatiseringskomfortprodukter kan uppfylla de här specifikationerna på många olika sätt. Vänd dig till Camfil Farrs försäljningsteam så får du veta vilken lösning som är bäst. Seminarier i USA med inriktning på gasfiltrering Marknaden för bekämpning av luftburna molekylära föroreningar (AMC) växer snabbt. Camfil Farr har skaffat sig en ledande ställning på AMC-marknaden med viktiga nya produkter och försäljningssupportdata. I mitten av oktober ordnade Camfil Farr i USA ett utbildningsseminarium om absorbentprodukter för försäljningsföretag och återförsäljare i Las Vegas för att belysa det här nya området på luftkvalitets- och luftfiltreringsmarknaden. Seminariet var inriktat på grunderna för kemisk filtrering, specifika tillämpningar av sorbenter vid flygplatser, sjukhus och museer, användning av sorbentprodukter i områden med dålig luftkvalitet och fallstudier med produkttillämpningar. Horseshoe sätter inte luftkvaliteten på spel Horseshoe Casino and Hotel i Tunica (Mississippi), har namn om sig att erbjuda gästerna en spännande atmosfär. Kasinot har en jättestor spelsal för personer, tre restauranger, tre barer och 507 hotellrum. Ett skräddarsytt system för förbättring av inomhusluftkvaliteten (IAQ) har nyligen installerats i kasinot. Genom att rök och dålig lukt har tagits bort kan gästerna njuta av en ren och behaglig atmosfär. Den renare arbetsmiljön kommer naturligtvis också de anställda till del. IAQ-systemet har konstruerats av Mills-Wilson- George, Camfil Farrs tillverknings-bolag i Memphis (Tennessee). Det består av fyra nya luftbehandlingsenheter och 18 ombyggda befintliga enheter som tillför luft till kasinot. Med de här aggregaten kan de nya filtreringssystemen från Camfil Farr behandla och utöka den ersättningsluft som tillförs till kasinot allt efter hur många som vistas där. Filtersystem med tre steg Var och en av luftbehandlingsenheterna har ett Camfil Farr-filtersystem med tre steg som består av ramar typ 8, förfilter 30/30, Camsorb Riga- RP-stommar och 3P glide/pack-stommar, en tum tjocka kolpaneler typ Farr-Sorb PS samt Riga-Flo serie P som slutfilter med 95 procents verkningsgrad. Mississippi har ett varmt och fuktigt klimat och luftkonditioneringskostnaderna är höga under större delen av året. Men kostnaden för borttagning av tobaksrök kompenserades genom en fiffig systemkonstruktion med ett luktborttagningssystem och energiåtervinningshjul som återvinner en stor del av energin i frånluften. Tack vare Camfil Farrs konstruktion kunde tillförseln av uteluft minskas med 50 procent, vilket sänkte belastningen på luftkonditioneringen och minskade det erforderliga antalet energihjul. Resultatet blev en avsevärt lägre investeringskostnad och en kontinuerlig energibesparing. 13

14 Fruktbart försök IAQ föds på nytt i IVF-laboratorier För att beskriva det enkelt går provrörsbefruktning (IVF) ut på att förena ett ägg och en spermie i ett provrör under laboratorieförhållanden. Det befruktade ägget läggs sedan tillbaka i livmodern och graviditeten kan börja. Den första IVF-födseln skedde i England I USA har ett nytt IVF-laboratorium vid Lehigh Valley Hospital i Bethlehem (Pennsylvania) inneburit nytt hopp för par med barnlöshetsproblem. Man har uppnått en betydligt högre graviditetsfrekvens och risken för flerbarnsfödsel har minskat. Höggradigt renad luft och en unik omgivning i laboratoriet gör att embryona får en hälsosam miljö för sin utveckling. Mycket av laboratoriernas framgång kan tillskrivas de molekylära filtersystem som Camfil Farr levererar. Fria luftburna kemikalier De befruktade embryona skadades av fria luftburna kemikalier. Laboratoriet ville få bort gaserna i luften och skapa en ren miljö. I samråd med sjukhusets tekniska personal rekommenderade General Aire (Camfil Farrs försäljningsbolag i Philadelphiaområdet) ett filtreringssystem för molekyler i gasfas. Kolfilterarrangemanget består av 30/30- filter och CF-paneler med en specialblandning av kemiska absorbenter. Framgångsrik minskning av molekylära föroreningar Med filtreringssystemet skapades en klass 100- miljö i IVF-laboratoriet och de molekylära föroreningarna minskades. Halterna av fria gaser har spårats och mätts både i omgivningsluften och i renrummet för att verifiera systemets prestanda och de förbättrade laboratorieförhållandena. 14

15 Dr Kathryn C. Worrilow, som är vetenskaplig chef vid Muhlenberg Hospital Center, anser att laboratoriets stora framgångar med IVF hänger direkt samman med den molekylära filtreringen. Nu kan vi odla embryon i fem till sex dygn i Hstället för de två till tre dygn som är det normala i vanliga IVF-anläggningar säger hon. På så sätt kan vi utveckla mer mogna och friskare embryon. Tekniken gör det möjligt att lägga tillbaka bara ett eller två embryon i stället för flera, som vid vanlig IVF. Det minskar risken för flerbarnsfödsel. Camfil Farr har levererat filtreringssystem till andra IVF-laboratorier i USA, bland annat vid Diamond Institute (New Jersey), Kent General Hospital (Delaware) och Pennsylvania Hospital (Philadelphia). Nordiska AMC-studier i IVF-laboratorier I november 2003 anordnade det nordiska IVF-laboratoriesällskapet en konferens i Helsingfors. Där stod Camfil Farr för ett inslag om laboratoriemiljöer med tonvikten på gasformiga föroreningar. IVF-laboratorier i Europa är också väl medvetna om luftkvalitetens betydelse på det här området, i synnerhet partikelföroreningar. Luftburna molekylära föroreningar är trots detta ett nytt område för många. Camfil Farrs presentation gav upphov till många frågor och utmynnade till slut i ett forskningsprojekt hos ett IVF-laboratorium i Nordeuropa. Projektet syftar till att fastställa sambandet mellan luftkvaliteten (gaser) och framgångsfrekvensen vid IVF-laboratorier. I studiens första del analyseras gaser vid olika tidpunkter och på olika ställen i laboratoriet. I studiens andra del kommer kemiska filter att installeras för att förbättra luftkvaliteten, varefter samma analysprocedurer upprepas. Sambandet med framgångsfrekvensen för IVF kommer att undersökas i det här skedet. Man räknar med att kunna lägga fram resultaten vid en kommande konferens år Hålla Philadelphias konst skön Det finns ett potentiellt behov av kemiska filter i museer, konsthallar och vissa bibliotek. Sådana byggnader har från- och tilluftsventilationssystem som för in en viss mängd friskluft i byggnaden. Men stadskärnorna är ofta förorenade av ett stort antal gasformiga ämnen, och många museiföremål är känsliga för sådana luftföroreningar. Exponering för även mycket låga halter kan ge skador som inte går att reparera. Svaveldioxid gör till exempel att gamla målningar svartnar. Kväveoxider angriper bronsföremål och stenskulpturer. Ozon medför att papper, textilier och andra organiska material åldras snabbare. Med hjälp av kemiska filter kan man drastiskt minska halterna av alla skadliga gaser. I USA har många sådana system installerats i konstmuseer, statliga arkiv och bibliotek. General Aire, Camfil Farrs försäljningsbolag i Philadelphiaområdet, har levererat många system för sådana ändamål. En Philadelphia-story I verksamhetsbeskrivningen för Philadelphia Museum of Art, ett av de största och viktigaste konstmuseerna i USA, står att museet ska bevara, förbättra, tolka och utöka omfånget av sina stora samlingar i allmänhet, och av de bildande konsterna i synnerhet, så att de för en växande och allt mer skiftande publik kan bli en källa till nöje, upplysning och livslångt lärande. Bevara är ett ord med speciell relevans i det här uttalandet i museet finns AMC-filtersystem från Camfil Farr och ett stort antal av Camfil Farrs aktivt-kolfilter, förfilter MERV 7 (30 %), MERV 13 (85 %) HEPA-filter och andra produkter som tar bort skadliga gaser och skyddar museets värdefulla samlingar. Andra kolfiltersystem, som alla har konstruerats av General Aire, har installerats i Philadelphiaområdet hos Barnes Museum (Merion, Pennsylvania), staten Delawares arkiv (Dover) och vid Philadelphias akademi för skönkonst. Camfil Farr expert på museer Camfil Farr har konstruerat och levererat aktivtkolsystem för bevarande av konstskatter och föremål vid många kända museer och konsthallar över hela världen. Bland de produkter som Camfil Farr har använts kan nämnas Camcarb-cylindrar, Citycarb och Citysorb kompaktfilter och lösfyllnadspaneler. Vi erbjuder också supporttjänster som exempelvis analyser för övervakning av kolets tillstånd och för bestämning av halterna av vissa gaser i tilluften och i museets inomhusluft. Hos närmaste Camfil Farr-återförsäljare kan du få en referenslista och ytterligare information. 15

16 Nu introducerar vi Camcarb Green Mässor 2004/ november 1 december : System and security in Sanitary and Pharmacy, Neapel, Italien 30 november 2 december: Power-Gen, Orlando, Florida, USA Camcarb cylindriska patron-filter är fyllda med aktivt kol av hög 2005 JANUARI 25 27: Expovent, Kalmar, Kristianstad, Jönköping Nytt försäljningskontor i Thailand Camfil Farr fortsätter sin expansion i Asien och öppnar nu ett nytt försäljningskontor och försäljningsbolag i Bangkok. Supachai Songin (i mitten på bilden) har utsetts till chef. Adressen är: Camfil Farr (Thailand) Ltd. 202 Le Concord Tower Room A305 Ratchadapisek Rd. Huai Khwang, Huai Khwang Bangkok, Thailand Telefon Fax Vill du veta mer? Du kan få mer upplysningar av närmaste Camfil Farr-filial eller -återförsäljare. Du kan också ringa, skriva eller faxa till Camfil Farrs huvudkontor. kvalitet som absorberar föroreningar i gas- och ångfas i ventilationssystem. Föroreningarna kan vara luktande, frätande, irriterande eller toxiska. Camcarb Green 2600 det senaste tillskottet till Camcarbfamiljen erbjuder ett totalt korrosionsmotstånd, en engångsbehållare och förenklade avfallshanteringsprocedurer. Camcarb Green består av två koncentriska cylindrar av styv PEH-plast med ändlock av ABS-plast som ger rätt placering och sammanpressning av packningen. Fördelarna med Camcarb Green Helt brännbar utan isärtagning Lågt tryckfall Helt korrosionsbeständig Minskad vikt Optimerat luftflöde (CFD-validerat) Ny helgjuten TEP-packning (patentsökt) Mycket hög mekanisk verkningsgrad (eliminerar inre läckor) Monteras med standardverktyg Mer detaljer hittar du i vår nya produktbroschyr för Camcarb. Huvudkontor Camfil AB, Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige. Telefon Telefax Camfil Svenska AB Industrigatan 3, SE Trosa, Sverige Tel Fax E-post FEBRUARI 16 17: Southern Manufacturing, Thorp Park, Storbritannien 23 26: Climatizacion, Madrid, Spanien, monter nr 10B211, HVAC MARS 1 3: NEC, Birmingham, Storbritannien 15 17: Contaminexpo, Paris, Frankrike, Clean Room exhibition APRIL 5 7: Expovent, Gävle, Uppsala, Eskilstuna 6 9: Thermoidraulica, Padua, Italien 21 22: Airexpo, Bryssel, Belgien 26 28: Interphex 2005, Jacob Javits Center, New York City, USA MAJ 10 12: Expovent, Örebro, Stockholm, Visby 10 11: Reebok, Bolton, Storbritannien JUNI 28 30: Cleanrooms, Stuttgart, Germany CAMFIL FARR AIRMAIL är en publikation som sänds ut till Camfil Farrs kunder över hela världen. Den finns på nio språk. Utges av: Camfil AB, Industrigatan 3 SE Trosa, Sverige Tel Fax: E-post: Ansvarig utgivare: Alain Berard, Försäljnings- och marknadsdirektör Camfil Farr Group Redaktör: Margareta Swahn Forsling Tel Fax: E-post: FOTO FRONT PAGE: GETTY IMAGES Trosa Tryckeri AB, Trosa , Certifierat enligt ISO 9001 och ISO Upplaga: ex. Printed in Sweden YMER REKLAMBYRÅ

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d

R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d R e n l u f t t i l l l ä g r e ko s t n a d Camfil Farr Segmentbroschyr LC C L iv s cy ke l ko s t n a d Camfil Farr clean air solutions ko s t n a d e n f ö r re n l u f t filtret är den enda komponent

Läs mer

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud

Clean Air Solutions. Broschyr över vårt utbud Clean Air Solutions Broschyr över vårt utbud 1963 GRUNDADES CAMFIL ÖVER 50 ÅRS ERFARENHET AV RENLUFTSLÖSNINGAR 1960 är året då det svenska kärnkraftsprogrammet ska startas. Gösta Larson, som är specialist

Läs mer

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions

CamCleaner luftrenare. CamCleaner luftrenare. Camfil Farr - clean air solutions CamCleaner luftrenare Camfil Farr Produkt broschyr CamCleaner luftrenare Camfil Farr - clean air solutions När du en gång andats riktigt ren luft, vill du inte andas något annat. På arbetsplatser idag

Läs mer

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning?

Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Hur farlig är innerstadsluften och kan man bo hälsosamt på Hornsgatan? FTX Ventilation samt hög Filtrering är det en bra lösning? Anders Hedström I A Q Expert G. Rudolf, J. Gebhart, J. Heyder, CH. F.

Läs mer

PUNKTUTSUG MED FILTER LFK Fumex sortiment av portabla filtersatser är de kompletta lösningarna för individuella arbetsplatser vid evakuering och filtrering av partiklar, ångor och gaser. För flexibla lösningar

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Power Gen FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions

camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr i norden Camfil Farr Företagspresentation Sverige, Finland, Danmark, Norge Camfil Farr clean air solutions camfil farr nordens stö rsta leverantö r av luftfilter Camfil Farr startades i Sverige

Läs mer

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval

Filterguiden. Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Filterguiden Dinairs guide till ett enklare och balanserat filterval Vilket filter ska du välja? Greenflo PLA-HL4 CO 2: 3,3 kg Filterklass: G4 Greenflo PLA-HL5 CO 2: 3,3 kg Greenflo PLA6 CO 2: 2,8 kg Greenflo

Läs mer

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter

Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Clean-Air24 FTX Minska värmekostnaden Ventilation med återvinning för alla självdragsfastigheter Det enda systemet med återvinning som kan installeras i befintligt kanalsystem Inga rör och aggregat som

Läs mer

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering,

Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, Marin FILTAC Filtac AB grundades 1982 i Göteborg. Allt sedan dess har vi specialiserat oss på filtrering, industriell ventilation och renrumsteknik. Vårt koncept är att erbjuda designade och skräddarsydda

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor POPULÄRVETENSKAPLIG RAPPORT Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor Vad kan man göra när besvär i kontor misstänks bero på dålig ventilation? Pär Fjällström, Erica Bloom, Bengt Christensson,

Läs mer

Ren luft i din närmiljö

Ren luft i din närmiljö Ren luft i din närmiljö Att leva på luft Vi på Dinair Ekonomifilter har medarbetare med lång erfarenhet av luftfilter för både den inre och yttre miljön. I samråd med våra kunder har många filterproblem

Läs mer

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft

Innemiljö och hälsa. Varför känns luften instängd och dålig? Konsekvenser av dålig luft Innemiljö och hälsa Antalet allergiker och astmatiker har ökat stort under de senaste decennierna och innemiljön antas vara en av orsakerna till utvecklingen. Varför känns luften instängd och dålig? Dålig

Läs mer

airmail Ren luft en utrotningshotad mänsklig rättighet? Renrum vid forskning om "nästan ingenting" Föroreningar absorberas med Gigabsorb i Italien

airmail Ren luft en utrotningshotad mänsklig rättighet? Renrum vid forskning om nästan ingenting Föroreningar absorberas med Gigabsorb i Italien airmail NYHETS- MAGASIN FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2001 Ren luft en utrotningshotad mänsklig rättighet? 4 5 6 7 Renrum vid forskning om "nästan ingenting" Föroreningar absorberas med Gigabsorb i Italien Den

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad

Så här läser du ett. Säkerhetsdatablad Så här läser du ett Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Säkerhetsdatablad Har du någon gång tittat på ett säkerhetsdatablad och känt att du inte orkar eller vill läsa det, fastän du vet att du egentligen

Läs mer

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola

Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Miljömedicinsk bedömning av utsläpp av trafikavgaser nära en förskola Sandra Johannesson Yrkes- och miljöhygieniker Göteborg den 4 april 2014 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Arbets- och miljömedicin

Läs mer

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon.

EHC P15 Filter 4-5 6-7. EHC L20 Filter 8-9. EHC HT Filter 10-11. EHC PF Filter. För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. EHC Avgasfilter 4-5 EHC P15 Filter För start och flyttning av person- bilar och lätta transportfordon. 6-7 EHC L20 Filter För start och flyttning av lastbilar, bussar och andra tunga fordon. 8-9 EHC HT

Läs mer

Miljövård med luftens egna beståndsdelar

Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Miljövård med luftens egna beståndsdelar Gaser och gasteknologi från Air Liquide bidrar till att skydda och förbättra allas vår miljö. Äldre, miljöbelastande metoder

Läs mer

SWEGON HOME SOLUTIONS

SWEGON HOME SOLUTIONS INTELLIGENT INOMHUSKLIMAT FÖR MÄNNISKOR OCH HEM SOM GARANTERAR FRISK OCH HÄLSOSAM LUFT Luft har en väldigt stor betydelse för hur vi mår. Den kan påverka vår sömn, vår koncentrationsförmåga och vår hälsa.

Läs mer

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE

TEGEL LEVER LÄNGRE. Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE TEGEL LEVER LÄNGRE Det vill du också göra TEGELINFORMATION.SE DET GÄLLER vår hälsa När vi bygger nytt eller renoverar, tänker vi mycket på om ekonomin är hållbar. Under de senaste åren har vi även uppmärksammat

Läs mer

Kärnenergi. Kärnkraft

Kärnenergi. Kärnkraft Kärnenergi Kärnkraft Isotoper Alla grundämnen finns i olika varianter som kallas för isotoper. Ofta finns en variant som är absolut vanligast. Isotoper av ett ämne har samma antal protoner och elektroner,

Läs mer

Vägledning om ventilation - luftkvalitet

Vägledning om ventilation - luftkvalitet Vägledning om ventilation - luftkvalitet Innehåll: Inomhusmiljön i skolor är viktig och varför Folkhälsomyndighetens vägledningsmaterial AR om ventilation och kompletterande vägledning Ventilation luftkvalitet

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Specialty Stainless Steel Processes

Specialty Stainless Steel Processes Specialty Stainless Steel Processes Bodycote Din självklara samarbetspartner Exakt det du behöver. Bodycote erbjuder en komplett serie servicetjänster värmebehandling, ytbehandling och het isostatisk pressning

Läs mer

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode

MATSECO AB. 100% ägare av Aircode MATSECO AB 100% ägare av Aircode Matseco AB uppnår mål genom långsiktighet Jobbar med kontinuerlig anpassning Marknad i snabb utveckling Aircode finns idag från Australien till Chile Aircode samarbetar

Läs mer

Andas frisk luft hemma

Andas frisk luft hemma Fläktar Luftbehandlingsaggregat Luftdistributionsprodukter Brandsäkerhet Luftkonditionering Luftridåer och värmeprodukter Tunnelfläktar Andas frisk luft hemma Bostadsventilation Vi äter och dricker ca

Läs mer

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions

komfortventilation Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions komfortventilation Camfil Översiktsbroschyr Komfortventilation Camfil clean air solutions camfil världsledaren inom renluftsteknik och tillverkning av luftfilter Vår koncern finns representerad med dotterbolag

Läs mer

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk)

Atlas Copco. Kompressorer för medicinsk luft GA 5-22 MED / GA 5-15 VSD MED (5-22 kw / 7,5-30 hk) Atlas Copco Kompressorer för medicinsk luft (5-22 kw / 7,5-30 hk) Medicinsk luft: Renhet och precision i krävande sjukvårdsmiljöer Inom det viktiga området patientvård krävs en tillförlitlig tryckluftskälla

Läs mer

svensktillverkad kvalitet

svensktillverkad kvalitet svensktillverkad kvalitet 2 Idéen som blev ett företag En dålig värmepump och en innovativ entreprenör. Det blev startskottet för ComfortZone som bildades 2001 och vars värmepumpar idag förser många hus

Läs mer

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem

BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem BioZone Scientific International Inc. Luftrening i ventilationssystem 2/21/2007 Ger ditt ventilationssystem bättre eller sämre inohusmiljö? Vanliga Problem i Ventilationssystem Ventilationssystem förmodas

Läs mer

Ett effektivt filter mot höga kostnader.

Ett effektivt filter mot höga kostnader. Ett effektivt filter mot höga kostnader. ETT FÖRETAG I INDUTRADE InnovativA lösningar ger stor effekt. Colly, en komplett samarbetspartner. Colly erbjuder dig innovativa kostnadseffektiva helhetslösningar.

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd

AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd AvantGuard Omdefinierar korrosionsskydd använder en ny kombination av zink, ihåliga glaspärlor och en upphovsrättsskyddad aktivator som aktiverar zinken och förbättrar

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV

SOFTFLO. Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV SOFTFLO Så här ventilerar vi skolor hälsosamt FRISK LUFT - FRISK ARE LIV Miljoner färre sjukdagar & miljoner färre dagar för vård av sjukt barn. En enkel åtgärd är allt som behövs Mekanisk ventilation

Läs mer

Inomhusmiljön i skola och förskola

Inomhusmiljön i skola och förskola Inomhusmiljön i skola och förskola Greta Smedje Är miljön i skolan dålig? I skolan finns samma problem som i andra byggnader, t.ex. fukt och emission av kemiska ämnen, t.ex. från byggnadsoch inredningsmaterial

Läs mer

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET

KLIMATANLÄGGNING. Allt du behöver veta om. Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR STÖTDÄMPARE KLIMATANLÄGGNING PEUGEOT ORIGINALDELAR BATTERIET Allt du behöver veta om Allt du behöver veta om PEUGEOT REKOMMENDERAR BATTERIET BROMSAR PIRATTILLVERKNING UTBYTESDELAR AVGASSYSTEM BELYSNING SMÖRJMEDEL PARTIKELFILTRET STÖTDÄMPARE PEUGEOT ORIGINALDELAR

Läs mer

Miljöredovisning 2010

Miljöredovisning 2010 Miljöredovisning 2010 Clean air solutions c a m f i l f a r r ren luft är det bästa vi vet Camfil Farr har en ny femårsplan som vi har valt att kalla First Choice. Vi skall vara kundens första alternativ

Läs mer

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras

airmail Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2003 Bättre inneluftkvalitet till lägre kostnad 2 Håll nere kostnaden för ren luft 5 7 9 Välj rätt filter och se hur resultatet förbättras Total filterförvaltning

Läs mer

airmail När ozonet blir skadligt

airmail När ozonet blir skadligt NyHeTSmagaSIN från CamfIl farr NR 2/2008 När ozonet blir skadligt 5 6 8 9 10 Hur man vänder kostnader till besparingar i skolor Camtain tablettdammsugaren Nya filterklassrekommendationer för Europa Provkörning

Läs mer

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby.

Tack vare min BioZone har jag sovit flera nätter i rad utan att drabbas av astmaanfall Ulrika, Kyrkby. Historik Biozone Scientific startade för ca: 10 år sedan med målet att använda vetenskap kombinerat med elektronik för att skapa den mest effektiva luftrenaren. Idag används Biozone s produkter över hela

Läs mer

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön

Vem bär ansvaret? Ansvaret för arbetsmiljön Denna information bygger på Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2. I Arbetsmiljöverkets regler, Arbetsplatsens utformning AFS 2009:2 finns regler om bland annat städning, ventilation

Läs mer

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, urvalsprovet 18.5.2015 Modellsvar: livsmedelsvetenskap, materialprov

Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, urvalsprovet 18.5.2015 Modellsvar: livsmedelsvetenskap, materialprov Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, urvalsprovet 18.5.2015 Modellsvar: livsmedelsvetenskap, materialprov 1. Förändringar i atmosfärens sammansättning: hur och varför skiljer sig situationen i Europa

Läs mer

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG

Säkerhetsdatablad Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Sida 1/6 Enligt 91/155/EEG Datum för utskriften: 19.01.2007 Omarbetat: 05.02.2007 1 Namnet ämnet/preparatet och bolaget/företaget Produktnamn: Repair Finish Polish Användning: Används för att polera glas

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet

Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Helhetslösningar för Print & Apply skräddarsydda för din verksamhet Endast fantasin sätter gränser Din verksamhet är unik. Det borde din lösning för Print & Apply också vara. Print & Apply lösningar för

Läs mer

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd

Fordonsvågar. Robust vågbrygga av stål Ortotropisk konstruktion för lång livslängd Fordonsvågar VTS200 Kraftig konstruerad för lång livslängd Robust för tuffa miljöer POWERCELL MTX Noggrann service låga underhållskostnader Låg profil ger ökad körsäkerhet Robust vågbrygga av stål Ortotropisk

Läs mer

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com

Frisk luft från. Lösningar mot radon. ger friska hus med ren luft inomhus. www.ostberg.com Frisk luft från Lösningar mot radon ger friska hus med ren luft inomhus www.ostberg.com EN STRÅLANDE FRAMTID MED REN LUFT INOMHUS Radon är en hälsofara. Bor eller verkar man i en fastighet med höga radonhalter

Läs mer

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val.

Afumex halogenfria kablar. Ett tryggt och säkert val. Afumex halogenfria kablar Ett tryggt och säkert val. Halogenfria kablar kan rädda liv! Man hittar helt enkelt inte ut när det brinner i en lokal med PVC-kablar. Vi arbetar mycket fokuserat med att förespråka

Läs mer

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader

airmail För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika Slutna filtersystem som skyddar byggnader airmail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 1/2003 För säkerhet och skydd 2 Camfil Farr täcker hela Nordamerika 4 7 8 Slutna filtersystem som skyddar byggnader Vår styrelseordförande ser bakåt och framåt

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R

LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R DELADE TÄTNINGAR LÖ S N I N G A R F Ö R S TO R A R OT E R A N D E M A S K I N E R PUMPAR, OMRÖRARE, UPPLÖSARE, REAK TORER OCH VAT TENTURBINER Konventionell tätning av stora maskiner Skadad utrustning leder

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus

air mail Ren luft på världens dagordning Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet i fokus air mail NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR.1/2004 FOTO: LENNART NILSSON Ren luft på världens dagordning 4 7 9 11 Att dokumentera riskerna hos ultrafina partiklar Lennart Nilssons kamera sätter sotet

Läs mer

Frätande ämnen kan förstöra din syn!

Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan förstöra din syn! Frätande ämnen kan ge svåra och djupgående skador på kroppens vävnader. Det gäller oftast huden eller ögonen men även lungor och matstrupe kan skadas om man andas in

Läs mer

Alla dina fördelar hos IWAKI

Alla dina fördelar hos IWAKI Extremt driftsäker Magnetkoppling absolut tät Inga kostnader för axeltätningar Torrkörningssäker 100% kemisk resistens Miljövänlig Alla dina fördelar hos IWAKI Mr. Fujinakas geniala ide På 60 talet utvecklade

Läs mer

Världens första ozonklassning av luftfilter

Världens första ozonklassning av luftfilter air mail n Y h E T s - m a g a s i n E T f r å n C a m f i l f a r r n r 1 / 2 0 1 0 PrOdukTiOn: Camfil-farr, ThOrn Pr sweden OCh YmEr reklambyrå. upplaga: 30 000 ex. Tryckt i sverige Omslagsbild: getty

Läs mer

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering

Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vi Projekterar, levererar och installerar optimala system för stofthantering Vår affärsidé Att projektera, leverera och installera optimala system för stofthantering till industrin med bästa funktions-

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Kemiska arbetsmiljörisker Kemiska arbetsmiljörisker En översikt av de grundläggande arbetsmiljöreglerna för att minska de kemiska riskerna Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö 2012-06-01 1 Kemiska ämnen är farliga på olika

Läs mer

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås

Ventilationssystem och partikelavskiljning. Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Ventilationssystem och partikelavskiljning Tekn. Lic. Svein H. Ruud SP Energiteknik Borås Reduktion av internt genererade partiklar Sker normalt endast genom utspädning av genererade partiklar med renare

Läs mer

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar

Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Riktlinjer för kvalitetskrav på inomhusmiljön i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2014-12-03 137 1 (7) Datum: 2014-12-03 Dnr: 2013.Ma0072 Sida: 1 (7)

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus

Bostadsaggregat RECOM 4. Experter på inneklimat i lågenergihus Experter på inneklimat i lågenergihus ... sid. 3 Om aggregatet... sid. 4 Prestanda... sid. 5 Tekniska data... sid. 6 Mått... sid. 7 Ventilation & värmeåtervinning... sid. 7 Komponenter... sid. 8 Tillbehör...

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år

517miljoner. ton CO2 skulle kunna sparas in per år MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Spara energi och CO2 i dag Lösningen är här! 517miljoner ton CO2 skulle kunna sparas in per år om Europa fördubblade sitt användande av fjärrvärme till 18-20 % kombinerat

Läs mer

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning.

Över 500,000 kunder varje år. Omsätter $ 900 miljoner i årlig försäljning. NCH NCH är en ledande leverantör av - industriell hygien produkter, rengörings- och underhållslösningar. Över 500,000 kunder varje år Utvecklar, tillverkar och levererar över 100,000 produkter Omsätter

Läs mer

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus

Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Utvärdering utvändig isolering på 1½ plans hus Referenstest av utvändig isolering på 1½-plans hus Bakgrund Monier har lång internationell erfarenhet av att arbeta med olika metoder för att isolera tak.

Läs mer

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning

Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning. I samarbete med. PODAB - Professionell tvättstugeutrustning Räddningstjänsten Professionell tvätt- och torkutrustning I samarbete med PODAB - Professionell tvättstugeutrustning 1 Tvättutrustning för räddningstjänsten PODAB presenterar ett komplett tvätt- och torksortiment

Läs mer

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare

Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga CO2-givare Behovsanpassat inomhusklimat i byggnader - kräver pålitliga -givare påverkar människor Redan år 1850 upptäckte Dr Pettenkofer (M.D. 1843 i München), att -halten i luften påverkar personer som vistas i

Läs mer

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss

Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftens skurkar luftföroreningar som påverkar oss Luftföroreningar påverkar människor och miljö. Här kan du läsa om några föroreningar som du inandas dagligen. Ren luft åt alla! Redan i 1300-talets London

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N

environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N environment evolution for the future Hundra procent rent med ledande teknologi WARE N Systembehandling av alla typer av het-, kyl- eller processvattensystem waren international 2014 Hundra procent rent

Läs mer

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER

NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER NATURVETENSKAPLIGA UPPGIFTER SEMMELWEIS DAGBOK TEXT 1 Juli 1846. Nästa vecka får jag en befattning som Herr Doktor vid förlossningsklinikens första avdelning på Wiens allmänna sjukhus. Jag förfärades då

Läs mer

airmail Kampanj för renare luft i London

airmail Kampanj för renare luft i London NYHETS- MAGASINET FRÅN CAMFIL FARR NR 2/2011 Kampanj för renare luft i London 3 6 8 9 12 Ren luft på EU:s dagordning Allt du behöver veta om AMC Stor bioteknikorder i Australien Italiens första energicertifierade

Läs mer

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world

Creating Clean Air. En Produktöversikt. Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Taking small steps together, always ahead, towards a better world Creating Clean Air En Produktöversikt Vokes Air produktsortiment kan möta alla dina behov, från grovfilter

Läs mer

Bioterias ventilationssystem

Bioterias ventilationssystem Bioterias ventilationssystem Bli av med fettet. Återvinn värmen. Vanliga ventilationssystem skapar många problem. Nu kan du lösa allt från grunden. Fett i vanliga ventilationssystem skapar många problem.

Läs mer

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A

Diesel eller Bensin? 10.05.19. Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Diesel eller Bensin? 10.05.19 Av: Carl-Henrik Laulaja 9A Innehållsförteckning: Inledning: Sida 3 Bakgrund: Sida 3 Syfte/frågeställning: Sida 4 Metod: Sida 4 Resultat: Sida 5 Slutsats: sida 5/6 Felkällor:

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

BASF Coatings Safety Week. Andning

BASF Coatings Safety Week. Andning Andning 1 Luft Vad andas vi in? Luften består av 78 % Kväve 21 % Syre 1 % Andra gaser Kroppens begränsningar Försvarsystemets svagheter Smittsamma eller giftiga partiklar Giftiga gaser Stora kvantiteter

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning

Tryckluft & lufttorkning. / Daggpunktsmätning Tryckluft & lufttorkning / Daggpunktsmätning Tryckluft av hög kvalitet en viktig faktor Tryckluft är en mycket viktig del av många industriprocesser. Den påverkar både processens och slutproduktens kvalitet.

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB.

Korroterm AB. Översiktlig studie av miljöpåverkan vid jämförelse mellan att byta ut eller renovera en belysningsstolpe. Envima AB. Uppdrag Uppdragsgivare Korroterm AB Bernt Karlsson Projektledare Datum Ersätter Ladan Sharifian 2009-06-08 2009-06-05 Antal sidor 12 1 Antal bilagor Projektnummer Rapportnummer Granskad av 2009006 09054ÖLS

Läs mer

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET

Atlas Copco trycklufttorkar. Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Atlas Copco trycklufttorkar Kyltorkar FX-serie 50Hz INDUSTRIPRESTANDA ENKEL TILLFÖRLITLIGHET Luftförbättring en klok investering Den dolda faran med obehandlad luft När den omgivande luften komprimeras

Läs mer

KERAMISK UPPVÄRMNING

KERAMISK UPPVÄRMNING KERAMISK INDUSTRILOKALER och ALLMÄNNA byggnader Manufacturer industrial heating hur man VÄRMER upp en INDUSTRIELL eller annan ALLMÄN byggnad... Keramisk uppvärmning är flexibel och gör det lätt att anpassa

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk

MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk MIC Series 550 Tålig pan-tilt-zoom-kamera för utomhusbruk 2 MIC Series 550 Sätter standarden inom övervakning Tilltalande, kompakt design för diskret integrering i övervakningsmiljöer Tålig, vandalsäker

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Rost, korrosion och läckage hotar även det bästa distributionsnät. Endast kvalitetslösningar håller din lufttrycksdistribution i optimal form

Rost, korrosion och läckage hotar även det bästa distributionsnät. Endast kvalitetslösningar håller din lufttrycksdistribution i optimal form Rost, korrosion och läckage hotar även det bästa distributionsnät Endast kvalitetslösningar håller din lufttrycksdistribution i optimal form Förbättrar produktiviteten, kvaliteten och effektiviteten i

Läs mer

Lösningen på problemen med sjuka hus

Lösningen på problemen med sjuka hus Lösningen på problemen med sjuka hus Med Genano 310 kan man rena inomhusluften från föroreningar, (toxiner som skapats av mögel, bakterier, lättflyktiga ämnen etc.), som ofta leder till symtom och sjukdomar.

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer