... Inledning. och arkivväsen 1. Kyrkohistoria...t ileligionshistoria Uppfostran och undervisning Sprhkvetenskap...b...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... Inledning. och arkivväsen 1. Kyrkohistoria...t... 1. ileligionshistoria... 3. Uppfostran och undervisning... 4. Sprhkvetenskap...b..."

Transkript

1

2 " Biblioteks Inledning :... och arkivväsen 1 Kyrkohistoria...t... 1 ileligionshistoria... 3 Uppfostran och undervisning Sprhkvetenskap...b... 4 Litteraturhistoria... 5 Skönlittoratur...b... 9 Konst och arkitektur Arkeologi...* Historia Svensktiden talet...b Baltutlamningen Numismatik Biografi Ztnografi och folklivsforsiming Geografi Samhalls- ooh riittsvetenskap Baltsr i Sverige...b.. 47 Postväsen Krigsväsen Författarregister Titelregister...b.. 51

3 INLEDNING Målskittningen ned detta arbete har varit att få fram ett ltitt- * tillgängligt hjälpmedel på svenska för den son snabbt vill orientera sig eller utvidga sina kunskaper on Lettland, dess folk, historia och kultur. Denna urvztlsbibliografi vill ge en samlad översikt över en del av clet son utgivits p& svenska nnder 1900-talet om lettiska förhbllanden. De förtecknade verken anknyter i en eller annan form till Lettland, dess invanare (inte nödvändigtvis letter), historia, geograf l, språk, kultur samt baltiska exilförhållanden. Pör att f5 ett s& stort och mångsirligt urval som möjligt har såväl böoker som broschyrer ocl~ t idskri f ter nedtags ts. Förteclrningen omfattar i huvudsak verk utgivna under perioden Förteckningen omfattar 221 titlar och ar systematiskt uppställd efter Emnesområden aven om detta i nhgra fall nedför att samma titel förekonmer under olika iironesrubrfksr. I de flesta fall anges originalupplaga eller den första svenska upplagans tryckår. Varje titel ar numrerad och förteckningen avsli~tac med ett författar- och titelregister dar numret hanvisar till titel. Vid upprättandet av denna urvalsbibliografi har jag anvtint nig av Svensk bokförteckning, Svensk bokkatalog, Svensk historisk bibliograf i, Lundqvist, h4. : Svensk konsthistorisk bibliograf i, Svenslr tldskri ftsindex och Svenska tidskriftsnrtilrlar. Annotationerna bygger p& sstslk1. ~eoensioner, sammanfattningar, förord som egna lssintryck.

4 BIBLIOTEKS, aah A~IWÄSEN 1,.Wieselgren, P.: Bland böaker i Baltikum. - (Nordisk tidskrift för bok- ooh biblioteksv8sen ; 30, 1943, s, , s, ) I sin uppsats redogör Wiesolgren för de institutioner, i Estland ooh Lettland, son liar bevarat dokument ooh tryckta skrifter från svensktiden. I Riga var det framst Rigas stadsbibliotek och det balttyska ngesellvachaft fi,tr Geschfchte und Altertumskunden som ägde större samlingar av småtryck frhn denna tid, Författaren berättar &ven om de fynd, som han har gjort i de baltiska arkiven. Wieselmen, P,: Svensk kulturhistoria i baltiska arkiv. - (Ilistorisk tidskrift ; 65, 1945, s ) Författaren presenterar i denna artikel de estniska och lettiska arkiven, under sj&lvstisndighetstiden, med deras rikliga kulturhistoriska kkillmaterial frhn b1.a. svensktiden. För Lettlands del, menar Nieselgren, utgjorde statsarkivet, med har förvarade hovrättsarkiv ooh samling av kyelkovisitationer från svensktiden, den förnämsta Ba1lan. Andra arkiv i Lettland, som författaren berör tir Livlandska ridderskapets arkiv, det balttyska "Gesellsahaft fur Geschichte. und Altertumskunden, Rigas stadsbibliotek och Stadsarkivet i Riga, hibe, L. : Lutherska kyrkan i Sov jetlettland på vag mot förintelse (Svensk Byrhotidning ; 63, 1967, s I denna artikel vill euibe rikta upgmkirksemiheten p& den lettiska lutherska kyrkans öde efter den sov je tryska ockupationen. hfed utghngspunkt fr& Sov jetlettlands författning, artikel 95, dtir det bl.a, talas om att "kyrkan är skild fran staten ooh frihet att utöva religion erkiannes alla medborgare", redogör han för hur staten just inkraktar på kyfkana olika områden, såsom kyrkans organisation ooh författning, beröva- av kultplatser ooh kyrklig egendon,'begr6nsning av prästernas rättigheter och förföljelse av de troende. 4. v Dessa ruiner anklagar / b ttiska Nationella Fonden. - Stockholiii, lq77e 30 S. illa bons 8uinibe beskrivex det aktuella lllget för den Evangelislur - lutherska kyrkan i Lettland, aamf de åtgärder som borde vidtagas f ör att f örbattra kyrkans utsatta ställning. Huvuddelen av hif tet upptar utsmugglade bilder på förstörda ooh vandaliserade kyrkor i Le tt land.

5 5, Isberg, A.: Livlandska prastman inför överkonsistoriets domarskra&. - (Svio-Eetonioa ; 18, 1967, s ) Isberg inleder sin uppsats med en kortfattad presentation av den rftveokling, som den livliindska kyrkan genomgick efter reformationen. Därefter redogör han för nagra prooesser, dpr prasterna inte enbart ar karande utan ofta svarande i Birekriinknlngsmål, misskötsel av tjänst eto. Processerna far belysa prasternas relationer tf11 adel och bönder i det dåtida Livland. 6. Lundströd, E,: Bidrag till Lfvlands kyrkohistoria under den svenska tidens första skede från Rigas intagande 1621 till freden i Oliva Uppsala, s. : ill. Prastmötesavh. Karlstadstift. Inledningsvis tecknar Stjrfattaren i korta drag Livlands kyrkohistoria före den svenska erövringen. Diirefter skildrar han den förste svenskutnämnde superintendenten Hermann Samsons liv och verksamhet. Avslutningsvis redog6r Lundström för det sedligt-religiösa tillståndet, kyrkorna, folkupplysninge~ och undervisningsväsendet i Livland, 7. Nerman, B.: FörfölJelserrw mot den lutherska kyrkan i Ealtioum. - (Svensk tidskrift ; 51, 1964, s ) Nerman redogör för den lutherska kyrkans stitllning i Estland och Lettland. Då den sovjetisk8 konstitutionen innehåller bestämmelser om mfrihet till religionsutövningw, vill Nerman genom sin artikel påvisa hur beskuren denna frihet egentligen gr. Nerman tar upp den antireligiösa propagandan, bristen på andliga böcker, alla de hinder i form av avgf fter och oerhört huga hyror, som lagges på församlingarna, registrering av kr$stna.izos den hemliga polisen samt avsaknande av teologisk utbildning. 8. we st lin^;, G.: Bidrag till Livlaizds kyrkohistoria (Kyrkohistorisk hrsskrift ; 1, 1900, s ) I korts drag redogör Festling för Livlands kyrkohistoria före den svenska erövringen, med tonvikt på reformationen och motreformation~n. Därefter skildrar han den livländska kyrkans öden under åren , d& den svenska regeringen upprlittade en ordnad kyrkostyrelse ooh sökte att förbättra bildningen och det sedligt-religiösa till-. standet i landet. 9. FFestling, G,: Bidrag till Llvlands kyrkohi storia (Kyrkohistorisk årsskrift ; 2, 1901, s ) Efter stilleståndets ingbnde 1658 mellan Sverige och Ryssland f ort-' satte den svenska regeringen att ftirbattra kyrkovasendet ooh bfldningen i Livland års kyrkolag medförde för Livlands del, att kyrkas tyrelsen genomgiok en genomgripande ombildning ooh Karl X1 : s generalsuperintendent Fisolier utrat tade mycket f ör be folkningens upplysning.

6 10. Blezais, H.: Svenska regeringens kamp mot hedniska seder och bruk btand lettiska bönder. - (Kyrkohistorfsk arsskrift ; 58, 1958, s ) Under svensktiden i Lettland strävade den svenska regeringen att htjja kyrkolivet och skoiväsendet till sama niva som i Sverige. Man krävde av adeln ordnande av skolor och nhgorlunda organiserat kyrkoliv för bönderna, då dessa, visade "en brist på mera djupgående kristligt inflytande." D& detta kravde utgifter av adeln kämpade den emot. Lika svår var regeringens kamp mot de hedniska sederna bland bönderna. Bie~ais tar bl.&. upp den gamla företeelsen ned syskongifte, som återspeglas i de lettiska folkvisorna. 11. Straubergs, K.: De heliga skogarna. - (PCLI~-LIV ; 9, 1945, s ) I sin uppsats om de heliga skogarna och lundarna dröjer sig författaren speciellt vid den baltiska trauitionen att begrava sina döda i dessa heliga skogar, vilket har bekrlftats genom arkeologj. ska utgrävningar, Straubergs redogör Sven f ör de ceriaonier som förekom i samband med dessa dödsfester, vilka är val dokiimenterade i en stor samling jestlitrapporter från Lettland. 12. Straubergs, H.: Lettisk folktro om de döda. - Stockholm, s. - (Nordiska muséets handlingar ; 32) I sin bok skildrar Straubergs fornlettiska riter och sedviinjor i samband med död och begravning. Ihn tar bl.a. upp de Dörlas Rfocier, som spelade en stor roll i de lettiska föreställningarna om döden, likvaka, likbranning, gravsattning, gravmåltid, klädsel och gavor samt fester för de duda. För att tolka det förhistoriska natoriaiet har Straubergs anvant sig &v arkeologiska rön och de gamla lettiska folkvisorna, son överfltidar av relikter och reminiscenser. Straubergs gör aven j&aförelser med andra folks seder och riter, främst litauiska och fornpreussiska, d& dessa tre folk ar ncrbosläktade. Boken avslutas med en sammanfattning p& tyska ooh en omfattande Ii tteraturförteclrning p& 12 spalter.

7 UPPFOSTRAN och UNDERVISNING 13, S-ainio, M. : Bidrag till svenska asters ~6~rovinsernas skolhistoria -2: det Akademiska gymnasiet i Riga. - (Pedagogisk tidskrift ; 103, :1967, S ) Det Akademiska gymnasiet i Riga invigdes offiaielt den 18 april 1631 och den var en rent tysk l&roanstalt. Uppsatsen skildrar gymnasiets yttre och inre historia under svensktiden, Sainio omnämner undervisningsformerna, lgrarkhrens sammansattning ooh vissa kanda uppgifter om eleverna, Eftersom elevmatrikeln inte är bevarad ar dessa uppgifter myoket brfstfi2lliga, 14. Ordlista : svensk - tysk - lettisk - litauisk - polsk - finsk : med kort parlör / Samnarbetskommittfin för demokratiskt uppbyggnadsarbete. - Stockholm, 1945, - 88 s. Denna bok består, för varje språk, av tre delar, Den första delen ger en översikt över viktiga ord, dgrefter kommer en samtalsdel med frågor ooh svar ook till sist själva ordlistan. 15. M&e-Dravipa, V.: Baltiska språk och språken i Baltikum Velta Ree-Eravipa, Gundrs Irbe. - (Horisont ; 17, 1970, s, ) Se: Baltiskt sextiotal i lyrik ocli prosa (17) 16, R--Dravipa, V,: Lettisk och litauislt språkforskning. Ingår i: Syaiposfum om balterna i Sverige, 1971, s Sin uppsats inleder Ree-havipa med en redogörelse fös den baltiska språkforskningens praktiska och vetenskapliga omfattning i Sverige, innan andra världskriget, Därefter bersttar hon om misj19gheterna att studera dessa sprak i dagslaget och om de forskningsresultat som hittills presenterats.

8 17, Baltiskt sextiotal i lyrik och prosa oriso is ont ; 17, :1970, S ) I detta temanummer av Horisont om baltisk litteratwr presenteras huvuds&ligen lettisk och estnisk sextiotalsprosa och lyrik slcriven, dels av baltiska exilförfattare, dels av författare i Lettland och Estland. Temanummrets centrala del bestar av till svenska Översatta dikter, noveller och utdrag ur romaner. Tidskriften innehaller även uppsatser om den baltiska litteraturens utveckling och om språken i Baltikwn. 18, Cieldns, M.: Lettisk litteratur. Ingår i: Europas litteraturhistoria / red, av Artur Lundkvist, 1946, s I denna översiktliga framstallning av den europeiska litteraturen mellan åren , har ett stort antal medarbetare anlitats, i många fall utlanningar. För den lettiska lftteraturen svarar Malja Cieldns, IIon presenterar ett urval av de viktigaste f ör fattarnamnen och diktverken sant beskriver de tre utvecklingsstadier som präglade den lettiska litteraturen under denna period. 19 Diehl, B.: Lexikon över Invandraritjrfattare i Sverige / Barbro Diehl, Gabriella Strömberg. - Boras, s. I detta arbete redovisas b1.a. följande 16 i Sverige 1976 boende lettiska författare samt deras verk: Anna Dagda, Fricis Dziesma, Andrejs Eglfts, Uldis wrmanis, Kdrlis levips, Gluidrs Irbe, Andrejs Johansons, Pdvils Johansons, ganis Kgrlsons, Juris Iironbergs, Lf ja Kronberga, Bichards Ridsinieks, Eglons Spdks, Veronika Strdlerte, Jdnis Vie~ips~och Urtips Ziverts. 20. FreiA, W,: De lettiska folkvisorna. IngEbr i: Baltisk Revy, 1938, s Uppsatsen innehåller en kortfattad presentation och digra, innehhllsanalyser av de mer än lettf ska folkvisor av grundtyp, son har upptacknats. 21, Frei& W,: Rddolfs Blaumanis, en lettisk realist. Ingår i: Baltisk Revy, 1939, S I sin uppsats presenterar Freij den lettiske dramatikern och novellisten Rrldolfs Blaumanis, som numera räknas tf11 Lettlands stora kless'iker. Författaren redogör för Blamanis liv ooh viktigaste arbeten,

9 22, Irbe, G,: Alberts Bels, den lettiske romanförfattaren, - (Studiekamraten ; 57, 1975, s, ) Irbe pre senterar f denna artikel den uppin&rksammade sov jet lie tt i ske Pprfattaren Alberts Bels samt tre romaner av denne. &d. romanen wförundersökarenn (1967) niidde Bels långt över den lettiska prosans genomsnitt, en position som han har bibehiillit. Bels andra roman "Burenw (1972) följer den moderna thrillerns mönster medan den tredje "Den anropande röstenw (1973) bygger p& ett autentiskt fall från revolutions&ret 1905, 23,. Irbe, G.: Om baltiska kulturarbetares vilkor i Sverige, Inghr i 2 Symposium om balterna i Sverige, 1971, s, Irbe tar har upp de baltiska kulturarbetarnas situation, det bristande sanimarbetet mellan de tre baltiska nationernas egna författare samt förhiillandet till de svenska författarkollegorna och allmännhe ten. 24, Irbe, G.: Om landsflykten som ett personligt problem. - (ord ooh Bild ; 75, 1966, s Den lettiske författaren Gunbxs Irbe har i denna artikel gjort några personliga reflektioner kring exilförfattarens liksom landsflyktens problem. 25 Irbe, G.: Om lettisk exillitteratur i Sverige, IngAr f: Symposium om balterna i Sverige, 1971, s, Författaren menar att starten i Sverige ur litterar synpunkt inte var dålig. Letterna hade d& två författarvanliga tidningar, tv& litterara tidskrifter **Daugavaw och We)a afmesn samt lettiska förlag, Förlagen finns fortfarande medan tidningarna och tidskrifterna har upphört, vilket gör författarna tf l1 ttensamma vargar*, Irbe avslutar ined att presentera de i Sverige levande lettiska författarna och deras me st be tydande verk. 26,. Irbe, G,: Ordat kultur i förskingringen : den lettiska litteraturens dagslage, - (Studiekamraten ; 56, 1974, s ) I sin artikel analyserar Irbe frågan varför des lettiska litteraturen är s& okand i Sverige. Avslutningsvis söker Irbe belysa skillnader och gemensamma drag i den lettiska exillitteraturen och litteraturen i Lettland,

10 27, Irbe, G.: Den politiska dikten : en innehhllsanalys av poesin i Sovjet-Lettland, - Stockholm, 1964, - 20 s, - (Porsbingsrapporter frhn Sooiologiska institutionen vid Stockholms universitet ; 1964:l) Hrbe framllgger i denna rapport de resultat, som han har komnit fram tiil angående en innehållsanalys av poesin i Sovjetlettlande Iian har velat undersöka om dikten har kunnat spela en politiskt opinionsbildande roll, d& den utgör "den =est intima formen för e tt konstnärligt-litterart sbpandeea Sin undersökning grundar han på den lyrik, som har publioerats mellan aren i den litterara tidskriften "Karogsv, utgivet av Sovjatlettlands författarförbund* Irbe kommer fram till att lyriken har wsovjetiseratsn ooh att "diktens innehall literspeglar de styrandes mönster och intentioner i en totalittir stat." 28 Irbe, G,: Den röda stenen, - (Horisont ; 17, 1970, s Se: Baltiskt sextiotal i lyrik och prosa (17) 29, Irbe, G,: Tvådelad litteratur, - (perspektiv ; 15, 1964, s, ) I sin uppsats presenterar Irbe den lettiska litteraturens utveckling från 1800-talets aitt i samband med det nationella uppvaknandet fram till dess tv8 nuvarande grenar den lettiska sov jetlitteraturon och den lettiska exillitteraturen, som inte enbart skiljer sig f fråga om inneha11 utan ocksa %ad det gsller det litterara skapandets malsättning," Ett flertal författare ooh deras verk omnämns och analyseras, 30. Irbe, G,: 20 &r på ett asplöv, - (origo ; 4, 1964, s. 30) Den lettiske författaren Cunclrs Irbe gör i denna korta artikel några reflektioner kring exilförfattarens bade praktiska och andliga svhrigheter i f6rskingringen. Trots r?ossa sv&rfgheter, menar Irbe, har den estniska ooh lettiska exillitteraturen utveoklat sig och levt vidare och är "det friskaste ins4aget i nutida baltisk litteratur betraktad som helhet." 31, &&tips, 0,: Glödeld och aska : lettisk sextiotalsprosa, - (11orisont ; 17, 1970, s, 8-19) Se: Baltiskt sextiotal i lyrik ooh prosa (17) 32, Mauriw, Z.: Befrielsens &r : svenska dagböoker Stockhola, 1968, s, 0rig:s titel: Jahre der Befreiung, Dagbaksvolymen "Befrielsene i%ru tir en fortslttning pli "Exilens tragik", I denna nya svenska dagbok, som behandlar åren , möter vi en av ratribaranden, sjukdom och framlingskap plhgad Zenta biauripa, men vi får &ven möta hennes kampande andliga kraft oczh hur en begynnande värme möter henne i hennes nya hemland Sverige,

11 33, Marnipa, Z,: Exilens tragik : svenska dagböcker, - Stockholm, 1966, S. 0rig:s titel: Nord- und stidliches Gelände..;I saaband nied andra världskriget kom författarinnan oah litteratur- 'h2 storikern Zenta Mauripa som flykting till Sverige. "Exilens tragikn handlar om hennes liv i Sverige sedan 1946 och om de svårigheter som möter en flykting vid anpassningen till ett nytt land med nya synsatt. I buripas fall dubbelt svåra till följd av fysiskt handikapp, som byggt barriärer kring hennes ensamhet. I boken gör buriga en del kritiska iakttagelser om Sverige och svenskarna och deras inställning till flyktingar. Dagböakerna omspgnner tiden , 34, Ailauriua, Z,: Krossade riglar. - Stockholm, 1959, s. 0rig:s titel: Die eisernen Riegel mrbreohen, Boken Er den tredje delen i blauripas sjglvbf ografi. Den omspanner Aren och skildrar författarinnans erfarenheter av komunistiskt ooh nazistiskt våldsvälde i Lettland ock hennes dramatiska flykt undan den andra ryska ockupationen, 35. biauripa, Z,: Den långa resan. - Stockholm, 1354, s, 0rig:s titel: Die weits Fahrt, gine Passion. Den lettiska författarinnan Zenta buripa drabbades i femårsåldern av polio och har sedan dess framlevt sitt liv son handikappad. I denna första del i sin ~Jlilvbiografi manar hon fram bilden av sin barndoa och ungdom i lakarhemmet i Lettland. 36, Mauripa, Z.: Det sköna vågspelet. - Stockholm, s. 0rig:s titel: Denn das Vagnis 1st schön. Denna bok ar den andra delen i klauripas självbiografi, som omspänner ben , I oavbruten kamp mot sitt handikapp, polio, genomfök hiauripa sina akademiska studier vid Rigas universitet. Fängslande skildrar hon även sina resor till olika lärosaten i Zuropa, Ekidelberg, Wien, Paris och Florens. 37, O r i e intervjuar 8 exilförfattare, - 111, - (Origo ; 4, 1964, s ) Som en uppfgl jning av Gundrs Irbes artikel "20 &r pli ett asplövn (Origo ; 4, 1946, s. 30), där Ir'lie redogör för exilförfattarens situation och exillitteraturens utveckling, har Origo vant sig till åtta baltiska exilförfattare, varav fyra letter, Dsssa ar Zeltite Avotipa, Gunards PJavkalns, Ilze S$ipsna pch Guntis Zarips. Tidskriften har bett dem uttala sig om varför de skriver och d.% på sitt eget modersmål, hux de ser p& sin situation och villra framtidsutsikter de hoppas p&, Artikeln avslutas med en presentation av estnisk och lettisk lyrik i svensk översgttning,

12 38. Siksna, A..: kspdzi ja : Elza Rozenberga, - (liertha ; 51, 1964, s, 4) I sin uppsats skildrar Aina Silcsna den lettiska författarinnan Elza Roxenbergas ( ) liv ooh verk, Rozenbergas litterära pseudonym var Aspltzija och hon var en ivrig förkzdmpe för kvinnans emancipation ooh.den lettiska nationens frigörelse. Vid 1905 års revolution bidrog Bozenberga som inspiratör med sitt drama nsilverslöjanw, som i symbolisk form skildrar revolutionarers krav p& ökad frihet för folket, 39. Blaumans, R.: I dödens skugga : lettiska noveller. Första svenska upplaga Dramatikern och novellisten Bddolfs Blamanis ( ) har be tecknats son den lettiska novellens skapare, Blaumanis diktning omspanner tiden och flera av hans verk har översatts till andra sprak. I hans noveller återspeglas den lettiska landsbygden med dess undertryckta jordbrukarklass och et t av hans huvixdtema är Mirleken. Mbnga av hans noveller har blivit klassiker som "Genom dynw, nanclriksonsn och MI dödens skugga," Dei~hton, L.: Miljondollarhj&rnan. Första svenska upplaga rig:s titel: Billion-Collar brain. I denna thriller söker den professi onelle agenten I'Iarry Palffier lösa falle t mad texa,snångmil jongren, som försöker befria de baltiska staterna vfa datorstyrda agenter. Palmer får fara kors och tvärs i varlden för att reda ut fallet och hans vägar för honom aven till Riga. 41. Dailums, A.: Domsöndagen : roman. Första svenska upplaga 1373, - 0rig:s titel: Tiesas svdtdiena, I denna roman, ditr författaren ger en historisk-politisk bakgrund till de i Sverfge efter andra varldskriget internerade lettiska legionärerna, far vi följa legionärernas öden frbn det att de ghr i land i Sverige tills de utlämas, I berättelsens centrum står några legion8irer aled olilra erfarenheter och attityder, som korpral Taurips, volontaren Kraulcldns, övorste Aizpurs och läkaren Zauers, 42. Dzilums, A.: Än siar Kurlands hjkirta. Första svenska upplaga rig:s titel: Kurzemes sirds vd1 dafva. Vid a.ndra världskrigets slut &og sig lettiska nationalister undsril till slsogarna, vari fran de fortsat te sin kamp mot den övermt4ktiga sov je ti slra ockupationsmakten, Dzifums bok handlar om n&gra av dessa partisangrupper. I en blandning av roman- och dolrunentiirform, som bygger på överlevande partisaners egna berättelser och anteckningar, skildras deras sarnmsnstötningar med sovjetiska soldater, deras kontakter med civilbefolkningen och problemen mec1 att skaffa mat, Berattelsen slutar i 01- tober 1945, d& en del av dem lyckas fly till Sverige.

13 43. Enquist, P. O,: Legion2irerna : en roman om baltutl&mningen, Originalupplaga Under de första veckorna i maj 1945, i sanband med fredsslutet,kom.,ett mindre antal balter, som dels frivilligt enrollerat sig, dels "fv&ngsmobiliserats i tyska ardn, till Sverige. De flesta kom fr&n Kurland i Lettland en del från Danzig via Bornholm. De bar alla tysk uniform, Tillsammans var de 167, varav 7 ester, 11 litauer och 149 letter, De internerades i olika lager. I november 1945 meddelade den svenska regeringen att alla sirulle ut- Itinmas till Sovjet. Legionarerna protesterade d& genom hungerstrejker och sjalvmord, vllket fördröjde utlamnandet t111 den 25 januari 1946, Gruppen hade då krympt till 146 man. De som inte utliimnades vax antfngen döda eller alltfgr sjuka far att kunna transporteras, n&gra hade frigetts av andra slrsbl, Baltutlämningen ar ännu i dag en omdiskuterad fr&ga, Var det ratt att utl8mna dem? Vilka var dessa balter? Vad hände dem efter utlämnandet? Om denna händelse, dar han försöker besvara dessa frågor, har Enquist skrivit en roman, Genom författarens speciella romanteknik blandas dokmentärmaterial, Intervjuer med rekonstruktioner och personliga kommentarer, 44, Irbe, A. G.: Född i f.d. svenska Lifland : dikter. - Viken, S. : ill. Gunárs Irbe f i Lettland kom till Sver~ge som flykting. Irbes diktsamling innehåller dels märka och ljusa bilder, dels finstatada naturiakttagelser oah minaen frh Lettland. 45. Kroders, A,: Det brinner en eld ': roman, Första svenska upplaga 1946, - 0rig:s titel: Degosas dienas. Arttirs Kroders föddes Efter 1905 års revolution begav han sig i landsflykt, varifrån han atervände Under Lettlands självständighetstid var han verksam som publicist ooh medarbetade flitigt i pressen, Han har utgivit flera böoker, bland dem denna. roman, som rör sig f tiden från 1905, revolutionsåret, till 1918, den lettiska republf kens f6delseår. Det ar om sina egna barndoms- och ungdomsminnen författapen beriittar. Samtidigt ger han en gripande bild av letternas kamp för frigörelse från det sociala förtryck, som de hallits i av de tyska baronerna och den tsarryska regeringen, och för vinnande av nationell oavhsngf ghet. Godtyckligliet, poli sspionage, straffarbete - det ar vad huvudpersonen och hans meningsfrlinder far gå igenom från de tsarryska myndigheternas sida, men derae ungdomliga idealism haller dem uppe även under de sv%raste f örhållanden.

14 46, Marton, W,, (pseud, för Vilhelms Mucenieks): Början och slutet. För sta svenska upplaga 1947, Författaren lbter oss stifta bekantskap ned några familjer i Lett- Lana, före tradande alika samh8llsskikt och intressen, Vi far f öl ja depas ZSden under den tid då Lettland inkorporerades med Sovjetunionen 1940, Tyngdpunkten i romanen ligger mer p& de sociala och politiska interiörerna lin p& traditionella romanförvecklingar, 47, Muoenieks, V,: Farval Ryssland, Första svenska upplaga rig:s titel: Ugassjfje ~vjezdy. Romanen handlar om nhgra gymnaslister, av olika nationella och sooiala ursprung, vid det klassiska läroverket i Mftau l Lettland, En av huvudpersonerna i ett mycket rikt persongalleri tir den lettiske bondsonen Talivad Stahl. Ilan och hans kamratar kommer i kontakt med den revolution&ira rörelsen under Nlkolaj 11:s regering, Stahl och nhgra av hans kamrater anklagas för ett politiskt attentat, döms och förvisas. Vi får följa en del av de dömdas öden i Byssland, liksom den unge, rättsttinkande hklagaren Oaholdins utveokllng och sökande efter Hen annan mening l livetw. 48, Olausson, R,: Land du välsignade : thriller, Originalupplaga Huvudpersonen i denna thriller ar Arnold Benson, som arbetar vid den svenska siiikerhe tst jänsten, Nar en amerikansk ambassadst Stinsteman mördats i Stockholm satts Benson att undersöka fallet och denna undersökning för honom både till Leningrad ooh Riga, 49, Valdess, R,, (pseud, för Richards B~rzips) : Männen vid havet. Första svenska upplaga Origts titel: Juras vilki. Författaren Riahards BBraips föddes 1888, efter studier i Dorpaf ooh Riga deltog han i frihetskriget ooh &r 1941 deporterades han till Sibirien, Iians främsta litterara arbete var n114itnnen vid havet", som utkom i Lettland 1930, Romanen skildrar p& en mustig prosa kaptener, skeppare, sjömän och deras fawilfer, b8de till havs o& p& landbacken l Renguoiems, 50, Wallin, E,: Gryning i östanstrand : epos om Estlands ooh Lettlands frihetskamp, - Stockholm, s, Boken innehplller tvil versbergttelser, som skildrar de e stni ska och lettiska folkens friïietskamp under och strax efter det f örsta varldskriget nr probaltiska utg&ngspunlrtor, Wallin, E,: I galaxens utkanter, - Stookholm, s, Diktsamlingen innehåller nara 300 dikter, Författaren är fylld av ett intensivt rättspatos och ömmar för förtryckta i alla lander. Som ett genomgaende tema urskfljs ofrihet i framförallt de Baltiska staterna.

15 52, Youroenar, M. : Ngdastoten, Första svenska upplaga 1971, - Orig:s titel: Le coup de graoe, Ar 1918 var Lettland ett land i krig ooh kaos, Isolerade p& sitt. slott i Kurland bor de balttyska syskonen Conrad och Sophiie. it kommer, med en truppstyrka, barndomsvännen Eria, som tir tysk frivillig officer mot bolsjevikerna, Bied kriget som bakgrund utspelas ett fdngslande ooh märkligt triangeldrama, KONST och ARJCI!&XTUR 53. Ambur, P,: Samtida exlibris i SovJetunionen ooh i de Baltf ska staterna, (Svenska exlibrisföreningens arsbok ; 24, 1963, S ) I denna uppsats presenterar f örfattaren bl.a, samtida exlibriskonstniirer i de Baltiska staterna. Bland de lettiska konstnärerna uppmärkssmmas slrskilt professor Péters Upitis, son lade grunden till det pihyttfödda intresset för lettisk exlibriskonst samt hans elever Otto Mednis, Dainis ~oakalns, Zigurds Zuze samt flera andra, Ambur redogör ockst? för konstn24rernas stil och motivval, 54, Balodis, F,: In mernoriarn amioi : Khrlis Zfile , - (Ord och Bild ; 51, 1942, s ) I sin minnesskrift över KBrlis ZBle ( ), Lettlands störste bildhuggare, frammanar B~lodis bilden av vännen ooh manniskan Z&le, liksom hans liv ooh verksamhet. De viktigaste monumentala verken ufrihe t srnonumente t ooh tsbrzjdraltyrkogårdenn i Riga behandlas utförligt medan övriga onmkinns, Uppsatsen ar illustrerad med svartvita fotografier av ovannämnda verk samt Liberts oljemalning förestallande K&rlis %le, 55, Balodis, F.: Den lettiska konsten, - 111, - (Ord ooh Bild ; 49, 1940, S, I denna uppsats har författaren gjort ett kortfattat sammandrag av den lettiska konstens historia från aldsta historiska tid till ooh med självst&ndlghetstiden. I sin uppsats har Balodis velat p&- visa vad son däri ar ursprungligt, inhemskt. 56, Balodis, F,: Lettiskt rn&leri i Sverige (Ord och Bild ; 53, 1944, S, I deoember 1939 överlämnades till Malm3 museum en samling verk av datida lettiska konstnarer, Samlingen bestod av 27 malningar och tv& slrulpturer. I denna uppsats presenterar och karakteriserar Ealodis dessa konstniirer bland vilka marks Rozentáls, Tone, Valters, Liberts, Skulme mr fl. och deras verk. Uppsatsen &r illustrerad med svartvita b3 lder,

16 57, Balodis, F,: Liberts, Lfidolfs. - Riga, s., 24 p1,-bl, Har presenteras en av de mest betydande lettiska mhlarna fran s3älvstt4ndighetstiden, LGdolfs Liberts. Liberts var bbde produktiv -loch mångsidig med en virtuositet i former och färger och Liberts var också den egentlige upphovsmannen till det typiska lettiska scenmåleriet. Konstnarens utveakling gick från en expxessiv realism över expressiv konstruktivism och kubism till postexpressionistisk realism, 58, Karling, S.: Baltikum och Sverige, - 111, - (~ntikvariska studier ; 3, 1948, s, 7-137) Här behandlar Karling de gemensamma drag ooh den ömsesidiga stilpaverkan inom konst och arkitektur från medeltid till 160G-talets slut som förekonuner i Baltikam ooh Sverige, 59. lkrling, S,: Baltiska stader (hrkitektur ; 64, 1964, s ) I sin rikt illustrerade uppsats om baltiska städer, tar professor Sten Karling främst upp de båda gamla hansastiiderna Rigas och Tallins, men även Tartus, Narvas ooh Jelgavas arkitektur och stadsplanekonst, Under sista världskriget utsattes flera av dessa städer, som i stor utsträckning hade bevarat sin historislra pragel, f ör stor skadegörelse ooh många markliga byggnader lades i ruiner. 60, Karling, S.: Riga domkyrka och mastaren frbn Ktiln : ett bidrag till Baltikums 8ldsta konsthistoria, - Xllr ~Bonsthlstorisk fideimiff ; 11, 1942, s, 23-39) Karling berättar i sin uppsats om Biga doailcpkas byggnadshistoria, dess stilarter och byggherrar. Sarskilt stort intresse tignar författaren den okande mästaren från Köln, vars speciella Rhenska stil man finner i domkyrkans norra portal samt de flesta av konsolerna, kapitalen ooh kolonetterna, DPirför menar hrling mraste han ha spelat en mycket framträdande roll vid.byggandet av Riga domkyrka under Srkebiskop Albert Sauerbeers tid. Genom JLEmfUreleer med andra kyrkobyggnader kan nastarens väg följas via Westphalen till Riga andra fryrlcor s& tillskrivs henom.fil& ~psala"domkygks~~ro3 Ta% jbf-a kyrka l Estland, sammanfattning på engelska.

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor,

Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, tore jansson Germanerna vildar eller hjältar? Föredrag på Historiedagarna, Malmö, 5 oktober 2013 Det här föredraget handlar om germanerna. Ordet betecknar ju några människor, men det är faktiskt inte als

Läs mer

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter

EN VÄRLD I RÖRELSE. Om flyktingar och migranter EN VÄRLD I RÖRELSE Om flyktingar och migranter INNEHÅLL 1. Amins resa En värld i rörelse Vem och varför? Murar och människor 2. Sverige och migrationen Invandringen till Sverige idag De osynliga 3. Migrationens

Läs mer

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER

KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER KUNSKAP OM FOLKRÖRELSER Innehåll FÖRORD OCH VAD ÄR EN STUDIECIRKEL?............ 1 DEMOKRATI..................................... 4 Vad är demokrati?........................................ 4 Demokratins

Läs mer

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt

NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM. Svea Rikes Vagga. Lars Bägerfeldt NÄR SVERIGE BLEV TILL EN ANNORLUNDA TEORI OM Svea Rikes Vagga Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev till. En annorlunda teori om Svea rikes vagga. Tillägnad Katarina, Josefin och Johan Lars

Läs mer

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten

Nationen växer fram Vi firar autonomin. Tidsresor, bilder och möten p Europa år 1820. Den äldsta kända finska kartan över hela Europa. Publicerad som bilaga till Turun Wiikko-Sanomat 24.2.1821. Namnen är inte ännu etablerade. Bild: Nationalbiblioteket. Nationen växer fram

Läs mer

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt

Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett genuskontrakt AA2552 Självständigt Arbete 15 HP Teologiska Högskolan, ÖREBRO Uppsats: Historisk-systematisk teologi Handledare: Mikael Hallenius Examinator: Roland Spjuth Kvinnans roll i pingströrelsen, utifrån ett

Läs mer

Regn, regn färdas över oss

Regn, regn färdas över oss Regn, regn färdas över oss Skrifter utgivna av Insamlingsstiftelsen för pingstforskning Nr 9 Joel Halldorf Regn, regn färdas över oss Algot Niklasson och förnyelseväckelsen inom svensk pingströrelse 1950

Läs mer

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län

December 2013. Aktstycket. Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län Aktstycket Medlemsblad från ArkivCentrum Örebro län 2 Aktstycket Aktstycket 3 Omslaget Tidningen Vi fyller 100 år Konsumentbladet Till detta nummer av Aktstycket har vi lånat omslagsbilden från tidningen

Läs mer

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968.

Att bygga inifrån. Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram och verksamhet 1951-1968. Uppsala Universitet Teologiska Institutionen Magisteruppsats i teologi Handledare professor Oloph Bexell Fjellstedstska 2008-06-04 Reviderad april 2014 Att bygga inifrån Per-Olof Sjögrens pastorala arbetsprogram

Läs mer

Si vis pacem para bellum

Si vis pacem para bellum Si vis pacem para bellum Om du önskar fred, bered dig för krig En femhundra år lång militär historia med östgötsk anknytning och personlig färgning av Torbjörn Tillman Noteria Förlag Si vis pacem para

Läs mer

Stormaktens sista krig

Stormaktens sista krig Stormaktens sista krig Sverige och stora nordiska kriget 1700 1721 Olle Larsson historiska media Historiska Media Box 1206 221 05 Lund www.historiskamedia.se info@historiskamedia.se Historiska Media och

Läs mer

När Sverige blev en stat

När Sverige blev en stat När Sverige blev en stat Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden Lars Bägerfeldt 2 BÄGERFELDT, LARS. När Sverige blev en stat. Övergången från ett rike till en stat i början av medeltiden.

Läs mer

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad

Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Rickul/Nuckö Hembygdsförenings Medlemsblad Nr 3 September 2002 Årgång 10 Pensionärer från Nuckö på Stockholmsbesök. Bilden är tagen på Stadshusets trappa. Foto: Manfred Hamberg Rickul/Nuckö Hembygdsförening

Läs mer

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback

C-UPPSATS. Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet. Andreas Furtenback C-UPPSATS 2007:041 Reformsträvandena i Tjeckoslovakien 1968 och en jämförelse med det sovjetiska samhälleliga och politiska systemet Andreas Furtenback Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö

Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö STOCKHOLMS UNIVERSITET Historiska institutionen Dackefejden II En historiestrid i 1950-talets Växjö En budkavle är utskickad genom Värend Den går såsom otaliga budkavlar fordom har gått mellan Värends

Läs mer

Skånelands historia. Del 2. Grundelementen i Skånelands historia. En sammanställning av de historiska grunderna. av Carl-Gustav Liljenberg

Skånelands historia. Del 2. Grundelementen i Skånelands historia. En sammanställning av de historiska grunderna. av Carl-Gustav Liljenberg Skånelands historia En sammanställning av de historiska grunderna av Carl-Gustav Liljenberg Del 2 Grundelementen i Skånelands historia Manuskriptet skrivet 1978 (omarbetades 1982) Textsammanställning:

Läs mer

HISTORIA SOM UPPDRAG

HISTORIA SOM UPPDRAG HISTORIA SOM UPPDRAG ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK 1902-2002 Martin Grass i samarbete med Hans Larsson ARBETARRÖRELSENS ARKIV OCH BIBLIOTEK Labour Movement Archives and Library HISTORIA SOM UPPDRAG

Läs mer

Hur anpassas regleringen kring redovisning?

Hur anpassas regleringen kring redovisning? Från planekonomi till marknadsekonomi: Hur anpassas regleringen kring redovisning? En studie om Estlands omvandling. SÖDERTÖRNS HÖGSKOLA MAGISTERUPPSATS VT 2003 FÖRETAGSEKONOMI Författare: Johan Nilsson

Läs mer

Mission stavas passion

Mission stavas passion Mission stavas passion Mission stavas passion www.missionskyrkan.se & www.smu.se Svenska Missionskyrkan: 08-674 07 00, info@missionskyrkan.se SMU: 08-545 915 30, info@smu.se Box 6302, 113 81 Stockholm.

Läs mer

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien

Sverigekontakt En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien En tidning för all världens svensktalande Nr 1 mars 2013 Succé i Lützen Svenskt kyrkoliv i Riga Entusiasm i Australien 1 Från Dicksonsgatan Vågar man säga äntligen? Det är kanske för tidigt att ropa hej,

Läs mer

Individens frihet i samhället

Individens frihet i samhället Hugvísindasvið Individens frihet i samhället vikingen och odalbonden i Vilhelm Mobergs Utvandrarepos Ritgerð til B.A.-prófs Áslaug Guðbjörnsdóttir Maí 2015 Háskóli Íslands Hugvísindadeild Sænska Individens

Läs mer

DERSIM KONFERENSEN I STOCKHOLM (Om Folkmordet i Dersim 1937-1938) 24 JANUARI 2010

DERSIM KONFERENSEN I STOCKHOLM (Om Folkmordet i Dersim 1937-1938) 24 JANUARI 2010 DERSIM KONFERENSEN I STOCKHOLM (Om Folkmordet i Dersim 1937-1938) 24 JANUARI 2010 Arrangör: Kurdocide Watch CHAK-Norra Kurdistan (Bakur) Med stöd av: EuroKurd News och tidningen Sîrwan Program för Dêrsim

Läs mer

Det öppna såret Om massmord och medlöperi

Det öppna såret Om massmord och medlöperi Det öppna såret Per Ahlmark Det öppna såret Om massmord och medlöperi Timbro Av Per Ahlmark har tidigare utgivits på Timbro och Ratio: Vänsterns moraliska skuld (med andra), 1991 Sovjetmyten i Sverige

Läs mer

Pär Lindström. Den sjungande revolutionen 20 år. Baltic Books

Pär Lindström. Den sjungande revolutionen 20 år. Baltic Books Pär Lindström Den sjungande revolutionen 20 år Baltic Books 2 En osannolik sannsaga Länge var den baltiske bonden livegen ett liv inte bättre än slavarnas i kolonierna skrev en tysk präst. Historien om

Läs mer

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2

Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 Medlemsblad för Johan Nordlander - sällskapet Red: Lars-Erik Edlund Nr 3-41981 Årg 2 INNEHÅLL LEDARE Roland Otterbjörk. En treårings föresatser 1 ART I KLAR Bengt Audén. Bottniska prästers namn 1550-1650

Läs mer

Fornstora dagar. Högskolan Dalarna rapport 2012:1. En antologi med texter om Falun, Stora Kopparberget och Sveriges stormaktstid

Fornstora dagar. Högskolan Dalarna rapport 2012:1. En antologi med texter om Falun, Stora Kopparberget och Sveriges stormaktstid Högskolan Dalarna rapport 2012:1 Fornstora dagar En antologi med texter om Falun, Stora Kopparberget och Sveriges stormaktstid red Inga Lena Ångström Grandien & Bo G. Jansson FORNSTORA DAGAR kallades det

Läs mer

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard

Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Campus Norrköping. Medeltid i samtid. Anne Haugaard Institutionen för tematisk utbildning och forskning ITUF Medeltid i samtid Salvestaden en rekonstruktion i mellanlandet Magisteruppsats från programmet Kultur, samhälle, mediegestaltning 2004 Linköpings

Läs mer

EXAMENSARBETE. Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet. Annette Johansen Eva Maria Nilsson. Luleå tekniska universitet

EXAMENSARBETE. Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet. Annette Johansen Eva Maria Nilsson. Luleå tekniska universitet EXAMENSARBETE 2007:018 Gymnasieämnet historia i styrdokumenten under 1900-talet Annette Johansen Eva Maria Nilsson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia

Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av ett biblioteks historia MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2008:16 ISSN 1654-0247 Karlskrona stadsbibliotek 1906-1959 En bit av

Läs mer