BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN 2014-2020"

Transkript

1 BORGÅ STADS HANDIKAPPOLITISKA PROGRAM FÖR ÅREN

2 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Att definiera funktionsnedsättning Funktionshindrade personers rättigheter Funktionshindrade personer i Borgå Målsättning och metoder Målsättning för det handikappolitiska programmet Kundenkät Hörande av funktionshindrade personer Hörande av aktörer inom staden Nuläget för utvecklingsobjekt Boende Boende för funktionshindrade personer i Borgå Service som stödjer de funktionshindrades självständiga boende Boende för utvecklingsstörda personer i Borgå Tillgängligt byggnadsbestånd och tillgänglighet i fråga om rörlighet Utbildning och sysselsättning Småbarnsfostran och förskoleundervisning och grundläggande utbildning Yrkesutbildning och universitetsutbildning Sysselsättning Fritid Information Social- och hälsovårdstjänster Medicinsk rehabilitering Tjänster inom primärvården för specialgrupper Handikappservice Program Vision Boende Tillgänglighet och rörlighet Utbildning och sysselsättning Fritid Social- och hälsovårdstjänster Uppföljning av åtgärdsprogrammet Bilagor Källförteckning

3 3

4 1 Inledning Syftet med Borgå stads handikappolitiska program (nedan programmet) är att ge riktlinjer för konkreta korrigerings- och utvecklingsåtgärder som förbättrar funktionshindrade personers rättsliga ställning i Borgå stad åren I programmet beskrivs nuläget i staden och de funktionshindrades ställning. Där beskrivs också en målsättning om ett gott liv hos personer med funktionsnedsättning i Borgå samt mål och åtgärder för hur staden tväradministrativt och i samarbete med utomstående samarbetsparter kan utveckla de funktionshindrades ställning i Borgå i framtiden. Programmet bygger bland annat på stadens tidigare program (det tidigare programmet godkändes på nytt år 2007), på Borgå stads strategi (som samtidigt uppdaterades för perioden ) samt på Finlands handikappolitiska program VAMPO Stadsdirektören tillsatte i december 2012 en tväradministrativ styrgrupp för att koordinera utarbetandet av det handikappolitiska programmet. Styrgruppen bestod av: Aaltonen Johanna Aatelo Maija Eklöv Leila Helena Forsbäck-Turunen Koistinen Miika Kolsi Anne Linna-Varis Hanna Nyholm Nina Partanen Soili representant för klienterna representant för klienterna tf. handikappservicechef, ordförande för styrgruppen idrottssekreterare ungdomsledare, representant för personalen biträdande rektor trafikingenjör byråsekreterare, sekreterare för styrgruppen chef för äldreomsorg och handikappservice Borgå stads handikappolitiska program har utarbetats på ett kundorienterat sätt genom att höra en stor del av de funktionshindrade personer som bor i Borgå. De har hörts bl.a. på handikappföreningars möten under våren Det har ordnats flera diskussionsmöten för unga och vuxna utvecklingsstörda. Dessutom genomförde man i april maj en webbenkät som var öppen för alla, det var möjligt att svara på enkäten också på papper. Handikapptjänsterna skickade ett personligt meddelande om enkäten till cirka 250 funktionshindrade personer i olika åldrar. Programmet har utarbetats också tväradministrativt. I juni september 2013 har man flera gånger närmat sig de parter som svarar för de tjänster som enligt kundenkäten kräver åtgärder. På det här viset ville man säkerställa att alla förvaltningsområdena förbinder sig till programmets åtgärdsförslag. Svar har erhållits av tjänsteinnehavare inom bildningssektorn, kommuntekniken, lokalitetsledningen, stadsutvecklingens ledning samt av tjänsteinnehavare inom sysselsättnings-, rehabiliterings- och handikapptjänsterna. 4

5 Programmets andra kapitel beskriver funktionshindrade personers ställning i världen och i Finland. I kapitlet behandlas FN:s handikappkonvention som globalt förbättrar de funktionshindrades ställning, definitioner av funktionsnedsättning och antalet funktionshindrade personer i Borgå. I det tredje kapitlet beskrivs programmets mål och de metoder med vilka man utredde de funktionshindrades åsikter och de utvecklingsbehov samt korrigerings- och utvecklingsobjekt som de ansåg vara viktiga. Man frågade om deras åsikter på diskussionsmötena och via webbenkäten. I det fjärde kapitlet beskrivs nuläget för de ämnesområden som ska utvecklas på basis av de svar som de funktionshindrade gav på diskussionsmötena och i enkäten. I det femte kapitlet ingår de egentliga åtgärdsförslagen, dvs. programmet för åren bygger på de teman som presenteras i det fjärde kapitlet. Åtgärdsförslagen har utarbetats tväradministrativt. Det bör observeras att Borgå stads handikappolitiska program har utarbetats utan att ta ställning till eventuella lagändringar som gäller kommunstruktur eller substans. 5

6 2 Bakgrund 2.1 Att definiera funktionsnedsättning Det är svårt att definiera begreppet funktionsnedsättning. Den rådande människo- och samhällsuppfattningen samt samhällets gemensamma levnadsvillkor återspeglar uppfattningen om funktionsnedsättning, vilket för sin del påverkar innehållet i handikappolitiken och hur målen för handikappolitiken definieras. Båda har avsevärt förändrats under årtiondena. Tidigare hade man en diskriminerande attityd gentemot funktionshindrade personer, vilket har berott på okunskap, likgiltighet och även på rädsla. I WHO:s definition 1 indelas funktionsnedsättning och de olägenheter som den medför i tre punkter som beror på varandra: 1. Med skada avses en förlust eller avvikelse i psykologiska eller fysiologiska funktioner eller anatomiska strukturer. 2. Med funktionsbegränsning avses en begränsning eller förlust i människans normala funktioner som beror på en skada. 3. Med olägenhet avses utslagning som gäller vissa individer till följd av en skada eller funktionsbegränsning, utslagningen begränsar eller förhindrar deras normala livsfunktioner med beaktande av deras ålder, kön, sociala ställning och kulturella bakgrund. WHO:s definition betonar att omgivningsfaktorerna och de samhälleliga faktorerna är av avgörande betydelse med tanke på funktionsnedsättningens praktiska effekter, dvs. olägenhet. Med handikappad avses i handikappservicelagen den som på grund av skada eller sjukdom under långa tider har särskilda svårigheter att klara av de funktioner som hör till normal livsföring. I lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda föreskrivs om specialomsorger om person som på grund av medfödd eller i utvecklingsåldern erhållen sjukdom, defekt eller skada hämmats eller störts i sin utveckling eller sina psykiska funktioner. I båda definitionerna framhävs en långvarig olägenhet som medför nedsatt funktionsförmåga. Det bör observeras att definitionen av funktionsnedsättning inte omfattar personer vars funktionsförmåga tillfälligt har försämrats på grund av en sjukdom eller skada. De kan emellertid kortvarigt ha samma svårigheter som personer med permanent funktionsnedsättning. I Borgå stads handikappolitiska program koncentrerar man sig på de åtgärder som förbättrar levnadsförhållanden för personer med permanent funktionsnedsättning men dessa åtgärder hjälper också andra stadsbor. 1 Tapio Räty, Vammaispalvelut 2010, s. 32 6

7 2.2 Funktionshindrade personers rättigheter Finland har undertecknat FN:s konvention om funktionshindrade personers rättigheter men har inte ännu ratificerat den. Det centrala budskapet i konventionen som främjar de funktionshindrades rättigheter är att funktionshindrade personer ska behandlas på samma sätt som andra människor. Staterna ska garantera att personer med funktionsnedsättning har en likvärdig rätt att delta i samhällets verksamhet och att hinder för deltagandet ska undanröjas. Alla former av diskriminering är förbjudna och man ska garantera grundläggande rättigheter för alla. Enligt FN:s konvention är grundläggande rättigheter följande: rätt till ett medborgarskap, rätt att leva självständigt, rätt till en bostad, fri rörlighet, yttrandefrihet, privatliv och heder. Alla har rätt att grunda familj, utbilda sig och få arbete, rätt till hälso- och rehabiliteringstjänster och socialskydd samt samhällelig verksamhet och fritidsverksamhet. Dessa rättigheter motsvarar de rättigheter som ingår i Finlands grundlag. 2.3 Funktionshindrade personer i Borgå I stadsrådets redogörelse om handikappolitiken (2006) konstateras att det inte finns exakta forskningsresultat eller statistiska uppgifter om antalet funktionshindrade personer. Därför är det problematiskt att utreda deras välmående och förhållanden. I uppskattningen används fortfarande siffror från 1980-talet enligt vilka det finns cirka en procent (1 %) gravt funktionshindrade personer och cirka fem procent (5 %) funktionshindrade personer av befolkningen. I början av 1990-talet uppskattades det att cirka finländare har en skada eller funktionsnedsättning som medför en betydande olägenhet. I statsrådets redogörelse från 2006 konstateras också att cirka personer eller 0,5 procent av befolkningen omfattades av servicen för utvecklingsstörda år Borgå har inte heller statistiska uppgifter om antalet funktionshindrade personer. I tabellen nedan presenteras antalet klienter inom de vanligaste handikappservicen i april 2013 i förhållande till stadens invånarantal som är (1/2013). Service Klientantal Andel av Borgåborna Färdtjänst 520 1,1 % Personlig assistans 100 0,2 % Tjänster inom omsorg för utvecklingsstörda 200 0,4 % Antalet klienter inom handikappservicen (uppskattning) cirka 740 cirka 1,5 % Eftersom endast gravt funktionshindrade personer är berättigade till de flesta handikappservicen, beskriver antalet klienter inom handikappservicen antalet gravt funktionshindrade personer. Antalet motsvarar de nationella uppskattningarna i statsrådets redogörelse. Ett större antal invånare har mindre funktionsnedsättningar. I en utredning som gjordes år 2010 konstaterades att cirka hälften av de personer som använde färdtjänst var över 65 år, cirka 45 % var i arbetsför ålder och cirka 5 % var under 18 år. Största delen av de personer som anlitade andra tjänster enligt handikappservicelagen var under 65 år. Majoriteten av utvecklingsstörda personer är i arbetsför ålder och de anlitar nästan utan undantag handikappservice. 7

8 3 Målsättning och metoder 3.1 Målsättning för det handikappolitiska programmet Borgå stads tidigare handikappolitiska program utarbetades år Programmet har godkänts av social- och hälsovårdsnämnden år 2003 och igen år Syftet med programmet var att utveckla handikapptjänsterna och stadens andra funktioner som är viktiga med tanke på personer med funktionsnedsättning. I Borgå stads nya handikappolitiska program för åren ville man definiera konkreta utvecklingsåtgärder som förbättrar de funktionshindrades rättsliga ställning. Man frågade om de funktionshindrades åsikter om utvecklingsbehov via en enkät och på diskussionsmöten. 3.2 Kundenkät På Borgå stads webbplats fanns en VAMPO-enkät som var öppen för alla under perioden Man kunde också svara på enkäten på papper genom att fylla i en blankett som man fick från handikapptjänsternas byrå eller från Kompassen. Det skickades cirka 250 personliga meddelanden om enkäten till följande klientgrupper inom handikapptjänsterna: personer under 65 år personer över 65 år som beviljas åtminstone två olika former av servicen enligt handikappservicelagen utvecklingsstörda personer under 18 år och deras anhöriga Man fick totalt svar på enkätens olika frågor från 100 personer, varför resultaten kan betraktas bara som riktgivande. 3.3 Hörande av funktionshindrade personer Alla handikappgrupper har hörts under våren 2013 på diskussionsmöten eller skriftligen. Finsk- och svenskspråkiga utvecklingsstörda personer har hörts av handikapptjänsternas anställda inom omsorg för utvecklingsstörda på två möten. Bildningssektorns representanter har också hört utvecklingsstörda skolelever och studerande (i åldern 14 34). Andra funktionshindrade personer har hörts bland annat i stödgruppen Vertaansa vailla och på en kurs som MS-förbundet ordnade våren

9 3.4 Hörande av aktörer inom staden Borgå stads handikappolitiska program och strategi för utarbetades samtidigt, varför man inte har kunnat beakta de utvecklingsbehov som kommer fram i strategin i det handikappolitiska programmet. Efter att resultaten från hörandet och enkäten blev färdiga anlitade man bl.a. stadens välfärdsarbetsgrupp och arbetsgruppen Företagens välfärd och konkurrenskraft som tillsattes för att utarbeta stadsstrategin för Man har bett stadens ledande tjänstemän att samordna utredningsarbetet av det handikappolitiska programmet under sommaren 2013 samt att kartlägga de åtgärder och åtgärdsmöjligheter som stadens olika aktörer och enheter har. Stadens olika förvaltningar deltog både i bedömningen av nuläget och i fastställandet av det eftersträvade läget och åtgärdsförslagen. På det här viset kunde man utnyttja specialkompetens inom olika enheter och målen blev realistiska och sådana att de kan genomföras. Det visade sig emellertid vara mycket utmanande att på ett så omfattande sätt utarbeta stadens handikappolitiska program, att samordna frågorna och att få de olika aktörerna att delta. För programmet fick man svar från tjänsteinnehavare inom bildningssektorn, kommuntekniken, lokalitetsledningen, stadsutvecklingens ledning, sysselsättningstjänsterna, rehabiliteringstjänsterna och handikapptjänsterna. 9

10 4 Nuläget för utvecklingsobjekt Enligt enkäten som genomfördes våren 2013 anser personer med funktionsnedsättning att de viktiga utvecklingsobjekten är följande: boende tillgänglighet och rörlighet utbildning och sysselsättning fritid information Dessutom har man granskat de social- och hälsovårdstjänster som är viktiga för personer med funktionsnedsättning. Styrgruppen anser att en tillräcklig, tidsmässigt läglig och bra information är en väsentlig del av all verksamhet i staden, varför stadens information inte studerats som en separat fråga. Styrgruppen har utrett nuläget för de övriga temana samt utvecklingsbehov och -möjligheter men styrgruppen har inte ställt dem i angelägenhetsordning. 4.1 Boende Bostadsbeståndet i Borgå består av hus i olika åldrar och bostadsbeståndet är relativt gammalt jämfört med det övriga landet. Det är svårt att förbättra tillgänglighet i synnerhet på grund av den backiga terrängen och det historiska, småskaliga byggsättet i gamla stan i Borgå. Också i Empirestaden finns det många affärslokaler och bostäder som nås endast via trapphus. Ändringsarbeten i skyddade byggnader kräver utöver bygglov också Museiverkets tillstånd. Man har tidigare inte alls beaktat tillgänglighet i byggbestämmelserna eller i lagstiftningen. I dag ska nybyggen inom både den offentliga och privata sektorn byggas så att de blir tillgängliga. När det gäller nya småhus är det tillräckligt att det finns möjlighet till tillgänglighet. Vid behov blir småhusen tillgängliga genom små ändringar. I mån av möjlighet bör även de byggnader som renoveras byggas om så att de blir tillgängliga. Kravet på tillgängligheten i gamla byggnader gäller dock först då byggnaden renoveras på grund av andra skäl. I fråga om renoveringsbyggandet kan tillgängligheten förbättras genom att bredda dörröppningar samt genom att dimensionera wc och tvättrum. När befolkningen åldras installeras i allt högre grad hissar i flervåningshus, vilket underlättar boende för rörelsehindrade invånare. Staden främjar ombyggnadsarbeten i fastigheter med hjälp av markanvändningsavtal och detaljplaneändringar som anknyter till planerna. 10

11 4.1.1 Boende för funktionshindrade personer i Borgå Majoriteten av de funktionshindrade Borgåborna bor i privata hem. De funktionshindrades individuella behov av tillgänglighet varierar mycket och behoven kan snabbt förändras, varför det är svårt att bedöma om det finns tillräckligt med tillgängliga bostäder. Det kan vara svårt att ordna tillgängligt boende eftersom det är arbetskrävande och dyrt att bygga om det befintliga byggnadsbeståndet så att det blir tillgängligt. Staden står för ändringsarbeten i bostaden som är nödvändiga på grund av en skada eller sjukdom, till exempel att ta bort trösklar, installera en ramp eller lyftanordning eller att göra ändringar som gäller belysning, WC, badrum eller kök Service som stödjer de funktionshindrades självständiga boende Gravt funktionshindrade personer som på grund av sitt handikapp eller sin sjukdom behöver en annan persons hjälp med de dagliga sysslorna fortlöpande, under olika tider av dygnet eller annars mycket ofta är berättigade till serviceboende enligt handikappservicelagen. Serviceboendet omfattar en bostad och de nödvändiga tjänster som invånaren behöver varje dag. Serviceboendet kan ordnas i personens eget hem om bostaden lämpar sig för detta ändamål med hjälp av rimliga ändringsarbeten. Boendet i hemmet kompletteras av andra tjänster som behövs, till exempel hemvård, närståendevård, personlig assistans och måltidsservice men för att lyckas kräver det resurser från många olika håll och ett flexibelt, smidigt samarbete. Om en gravt funktionshindrad person inte kan bo i sitt eget hem ska kommunen ordna boendeservice i servicehus eller grupphem för personen. Borgå stad erbjuder inga andra former av boendeservice än fem servicebostäder vid Brandbackens servicecenter som har använts av långvariga klienter sedan bostäderna byggdes. De gravt funktionshindrade personer som behöver boende i servicehus är i nuläget tvungna att bo i bostäder som finns på andra orter och erbjuds av privata serviceproducenter Boende för utvecklingsstörda personer i Borgå Statsrådet fattade år 2010 ett beslut om ordnandet av boende för utvecklingsstörda och tjänster i anslutning till det. Målet är att erbjuda individuella boendelösningar och individuellt och generellt inriktat stöd och tjänster i den närmaste omgivningen. De ökar de utvecklingsstördas delaktighet och jämlikhet och minskar behovet av institutionsvård. En del av de utvecklingsstörda personer som bor i Borgå bor självständigt med hjälp av stöd. De utvecklingsstörda personer som behöver boendeservice bor i gruppbostäder som drivs av samkommunerna (ETEVA och Kårkulla samkommun). Eftersom Borgå i nuläget inte kan erbjuda andra former av boende för utvecklingsstörda, bor några utvecklingsstörda personer i boendeenheter som finns på andra orter. Det nationella boendeprogrammet för utvecklingsstörda för åren innehåller följande mål: utveckla stödtjänster för boende för utvecklingsstörda så att tjänsterna blir mer individuella erbjuda flera olika alternativ till boende minska antalet institutionsplatser snabbt, systematiskt och kontrollerat 11

12 möjliggöra för vuxna utvecklingsstörda att flytta från sina barndomshem genom att erbjuda de boendelösningar, individuella tjänster och det stöd som behövs utöka utbudet av bostäder för utvecklingsstörda som flyttar från långvarig institutionsvård producera sammanlagt bostäder (årligen cirka 600 bostäder) som är avsedda för utvecklingsstörda personer. 4.2 Tillgängligt byggnadsbestånd och tillgänglighet i fråga om rörlighet En tillgänglig miljö ger alla invånare i staden mervärde och gör det lättare att på egen hand och självständigt röra sig. Stadsbilden i Borgå är exceptionellt mångsidig och intressant till följd av den historiska utvecklingen. Den småskaliga miljön i gamla stan i Borgå som bygger på byggande i trä fortsätter i söder som en regelbunden empirerutplan. Gamla träbyggnader i Empire-Borgå har ersatts med flervåningshus och nya affärsbyggnader. Åmiljön finns i kärnan av stadsmiljön och den präglas av det nya centrum som byggs på västra åstranden och av den moderna arkitekturen. När det gäller gamla byggnader som ligger i centrum är det problematiskt att byggnaderna har höga socklar och är labyrintiska. Gammelbacka, Vårberga och Estbacka är typiska exempel på förorter som byggdes på och 1980-talet på ett sätt som inte var tillgängligt. Det är problematiskt att byggnaderna inte har bl.a. hissar och ramper och att bostäderna har dimensionerats så att det inte finns något extra utrymme. I Borgå färdigställdes år 2012 en tillgänglighetskartläggning av nästan 100 objekt som var ett lärdomsprov 2 vid Laurea YH. Kartläggningen gjordes i samarbete med handikapprådet i Borgå stad. I kartläggningen kartlades hur tillgängliga Borgå stads offentliga tjänster, apotek, banker och försäkringsbolag, restauranger och hotell, kyrkor och museer och företag i förorterna är. Kartläggningen koncentrerade sig närmast på problem med rörlighet. För att undanröja dessa problem krävs det ett samarbete mellan den offentliga förvaltningen och den privata sektorn, eftersom bland annat de tidigare planbestämmelserna gör det svårare att förbättra tillgängligheten. Tillgängligheten gäller många andra saker än undanröjande av hinder för rörlighet. Till exempel svårigheter med hörsel, syn och uppfattning och kognitiva svårigheter samt svårigheter hos personer med andningssjukdomar påverkar tillgängligheten. Ljudsignaler för trafikljus gör det möjligt att man på ett säkert sätt kan röra sig i korsningar med trafikljus. Kommuntekniken ser till att ljudsignalerna fungerar och att det vid behov installeras ljudsignaler vid trafikljusen. Den offentliga kollektivtrafiken och servicelinjen som kompletterar kollektivtrafiken hjälper personer med funktionsnedsättning att röra sig självständigt. Servicelinjen är stadens köptjänst som körs med fordon med lågt golv. Annan kollektivtrafik fungerar för närvarande med trafikeringsavtalen för den så kallade övergångsperioden, varför staden inte kan påverka kollektivtrafiken, fordonen eller rutterna. Kollektivtrafiksystemet ändras år 2014 då närings-, trafik- och miljöcentralen börjar konkurrensutsätta stadstrafikens nummerlinjer. I fortsättningen deltar staden i köp av trafik genom att betala och fastställa kvalitets-, service- och prisnivåerna. Också i stadstrafiken ska man i fortsättningen kräva att det används fordon med lågt golv. 2 Ahlgren, A., Lassila, A., Rautakoski, M-L

13 4.3 Utbildning och sysselsättning Personer med funktionsnedsättning har läroplikt och -rätt enligt lagen om grundläggande utbildning samt rätt att få sådana stöd- och biträdestjänster, övriga undervisnings- och elevvårdstjänster och särskilda hjälpmedel som är en förutsättning för att de kan delta i undervisningen Småbarnsfostran och förskoleundervisning och grundläggande utbildning Småbarnsfostran för funktionshindrade barn erbjuds i familjedagvård och daghem, det finns integrerade specialgrupper i fyra daghem. Den grundläggande utbildningen ordnas i enlighet med principen om närskola. En svenskspråkig småklass har för närvarande tillfälliga utrymmen. Delvis eller helt individualiserad grundläggande utbildning, specialundervisning och hjälpmedel erbjuds enligt barnets behov Yrkesutbildning och universitetsutbildning Enligt grundlagen har personer med funktionsnedsättning en likvärdig rätt till yrkesutbildning och universitetsutbildning. Funktionshindrade studerande är berättigade till den personlig assistans som de behöver för att kunna studera. Gravt funktionshindrade och utvecklingsstörda ungdomar och ungdomar med olika typer av autism erbjuds utbildning som förbereder för arbete och självständigt liv. Målet med utbildningen är att klarlägga ens yrkesval, kartlägga möjligheter till fortsatta studier och förbereda för arbetsuppgifter. Målet är också att upprätthålla de kunskaper och färdigheter som man lärt sig i grundskolan och som hjälper att klara sig i det vardagliga livet och på arbetsplatsen. Dessutom är målet att utreda vilket stöd man behöver som vuxen och att hitta ett lämpligt arbete eller en lämplig form av dagverksamhet. Man lär sig arbetsfärdigheter och beteende på arbetsplatsen och dessutom strävar man efter att förstärka kommunikationen och den sociala växelverkan. Centralparkens yrkesinstitut ORTON är en yrkesinriktad specialläroanstalt och en utvecklingscentral för specialundervisning. Yrkesinstitutet upprätthålls av Invalidstiftelsen. Yrkesinstitutet erbjuder olika undervisnings-, utvecklings- och experttjänster för studerande, andra läroanstalter och övriga samarbetsparter. I WSOY-huset i Borgå erbjuder Orton utbildning som förbereder för arbete och självständigt liv. Det finns totalt 32 studieplatser som indelats i fyra grupper Sysselsättning Personer med funktionsnedsättning har rätt till arbete och de får inte diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. Det är önskvärt att personer med funktionsnedsättning får arbete på den fria arbetsmarknaden. Sysselsättningen stöds genom många samhälleliga stöd och tjänster 3. I dag är arbetslöshetsgraden dock högre än genomsnittet

14 Om arbetsverksamhet för handikappade, gravt funktionshindrade och utvecklingsstörda personer föreskrivs bl.a. i socialvårdslagen och lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda. Syftet är att öka sysselsättningen av alla funktionshindrade personer på den öppna arbetsmarknaden. Detta syfte stöds till exempel genom individuell arbetshandledning och genom att vid behov ordna personlig assistans. Arbetet kan också ske i grupper till exempel i ett verksamhetscenter. I social- och hälsovårdsministeriet utarbetar man ett förslag till ny lag som förenar stadganden om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte i två nuvarande lagar (socialvårdslagen och lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte). Målet med lagändringen är att öka sysselsättningen av handikappade och funktionshindrade personer. Innehållet i den nya lagen är ännu okänt men lagen kan leda till betydande tilläggssatsningar från och med början av Fritid Personer med funktionsnedsättning har rätt till en kvalitativ fritid, hobbyer och kulturtjänster samt rätt att välja hur man spenderar sin fritid och vilka aktiviteter som man deltar i. Staden erbjuder kultur- och fritidstjänster som ska ordnas i lätt tillgängliga lokaler så att alla kan delta i dem. Staden ska också beakta behoven hos personer med syn- och hörselskador och andningssjukdomar (bl.a. induktionsslingor och kvaliteten på inomhusluft). Funktionshindrade barn och ungdomar ska kunna ha samma möjligheter som barn och ungdomar i samma ålder att delta i fritidsaktiviteter. Service enligt handikappservicelagen, till exempel färdtjänst och personlig assistans, stödjer också deltagande i fritidsaktiviteter. 4.5 Information Enligt styrgruppen för Borgå stads handikappolitiska program är det mycket viktigt att informationen är tidsmässigt läglig och bra. Problem med syn och hörsel, kognitiva problem och andra problem kan försämra de funktionshindrades förmåga att ta emot information. Därför ska staden informera så att olika kanaler och sätt att informera används. 4.6 Social- och hälsovårdstjänster Social- och hälsovårdstjänsterna är en väsentlig del av de funktionshindrades liv, varför de ingår i det handikappolitiska programmet Medicinsk rehabilitering Enligt hälso- och sjukvårdslagen (2010, 24) ska kommunen ordna medicinsk rehabilitering för sina invånare. Medicinsk rehabilitering som anknyter till specialsjukvården ordnas i samarbete med samkommunen för sjukvårdsdistriktet och primärvården. 14

15 Hälso- och sjukvårdslagen ändras i början av 2014 och därefter har klienten en möjlighet att fritt välja sin vårdplats i Finland. Detta ökar behovet av regionalt samarbete och enhetliga vårdpraxis. Den offentliga hälsovården ansvarar för medicinsk rehabilitering av långtidssjuka och personer med funktionsnedsättning. Den medicinska rehabiliteringen bygger på en rehabiliteringsplan som rehabiliteringsklienten och läkaren inom primärvården tillsammans upprättar. I rehabiliteringsplanen kan ingå bl.a. rehabiliteringshandledning, terapitjänster, rehabiliteringsundersökningar, anpassningsträning, hjälpmedelstjänster. Rehabiliteringen ska genomföras på ett ändamålsenligt sätt och som öppenvård om patientsäkerheten tillåter det. Primärvården vägleder klienten vid behov till andra sjukoch hälsovårdstjänster eller till en annan rehabiliteringsenhet för att upprätta en noggrannare rehabiliteringsplan. Personer med funktionsnedsättning har rätt till hjälpmedel som är nödvändiga med tanke på de dagliga sysslorna i det självständiga livet. Förändringen av åldersstrukturen och den tekniska utvecklingen av hjälpmedel ökar behovet av hjälpmedelstjänster. Den medicinska rehabiliteringens hjälpmedelstjänster produceras regionalt så att det inte uppstår orimliga kostnader för hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. De multiprofessionella rehabiliteringsarbetsgrupperna för barn och vuxna är en väsentlig del av primärvårdens medicinska rehabilitering Tjänster inom primärvården för specialgrupper I reformen av hälso- och sjukvårdslagstiftningen beaktas att tjänsterna inom den offentliga primärvården bör lämpa sig för alla befolkningsgrupper. Detta innebär att man strävar efter att ordna hälsooch rådgivningstjänster, skolhälsovård, rehabiliteringsplaner och psykiatrisk vård också för utvecklingsstörda personer som en del av primärvården. En smidig hälso- och sjukvård för utvecklingsstörda personer i Borgå kräver att vårdvägarna utvecklas. Rehabiliteringsplanerna för utvecklingsstörda personer upprättas för tillfället som specialomsorger antingen på Rinnehemmets poliklinik eller i Kårkulla samkommuns läkartjänster. Skolhälsovården för utvecklingsstörda barn ordnas i Borgå. Eftersom de har specialbehov, är de emellertid ofta tvungna att besöka Rinnehemmets poliklinik eller anlita Kårkulla samkommuns tjänster." Barnfamiljerna har gett respons på stadens rådgivningstjänster och de har ansett att rådgivningstjänsterna bättre en tidigare bör beakta också barn med specialbehov Handikappservice I handikappservicelagen och specialomsorgslagen föreskrivs om specialtjänster för personer med funktionsnedsättning. Man håller på att reformera respektive lagstiftning. Syftet är att lagarna förenas till en speciallag. Då detta handikappolitiska program utarbetades kunde man inte förbereda sig på de ändringar som lagen eventuellt medför i kommunernas serviceskyldigheter. Syftet med handikappservicelagarna är att möjliggöra att personer med funktionsnedsättning lever ett likvärdigt och bra liv. Då detta program utarbetades visade det sig att personlig assistans, som blev en subjektiv rätt till följd av lagändringen år 2009, är en viktig service. Till personlig assistans är berättigade personer som till följd av ett långvarigt eller framskridande handikapp eller en sådan sjukdom nödvändigt och upprepade gånger behöver en annan persons hjälp för att klara de dagliga funktionerna, arbetet, studierna, hobbyerna och det samhälleliga deltagandet hemma och utanför hemmet. 15

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi.

Projektrapporterna, som publicerats, finns i pdf-format på adressen www.aspa.fi. Den allmännyttiga Boendeservicestiftelsen ASPA främjar nationellt på olika sätt möjligheterna för personer med funktionshinder och personer med psykisk ohälsa att leva ett självständigt och spontant liv.

Läs mer

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020

Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 GOD ÅLDERDOM I BORGÅ Borgå stads äldrepolitiska program 2010-2020 Stadsstyrelsen 28.6.2010 Innehåll 1 Sammandrag... 3 2 Inledning... 5 3 Invånarantal och prognoser... 6 4 Borgå stad och dess äldre invånare...

Läs mer

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti

INFO. Ändringarna i handikappservicelagen. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011. assistentti assistentti INFO Ändringarna i handikappservicelagen Rätten till personlig assistans säkerställs Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2011 INFO serien nr 11 Originalets titel: Uudistuva vammaispalvelulaki

Läs mer

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning

SOCIALSKYDDSGUIDE FDUV. Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning FDUV SOCIALSKYDDSGUIDE 2014 Guide om social trygghet för personer med utvecklingsstörning Guiden är en översättning av Sosiaaliturvaopas 2014 utgiven av Kehitysvammaisten Tukiliitto. Guiden är uppdaterad

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården PROPOSITIONENS

Läs mer

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009

Ann-Marie Lindqvist. Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 1 Ann-Marie Lindqvist Handikappservice i Svenskfinland en förundersökning 2/2009 Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning Ann-Marie Lindqvist: Handikappservice i Svenskfinland - en förundersökning

Läs mer

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre.

Det övergripande målet för äldreomsorgen i Korsholms kommun är att erbjuda trygghet och livskvalitet för de äldre. Förord Vid uppgörandet av en strategi som sträcker sig ända fram till 2014 finns det ett stort antal fakta som bör tas i beaktande. Att dessa fakta p.g.a. yttre omständigheter kan komma att förändras bör

Läs mer

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat

DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat INGÅ KOMMUN DET HANDIKAPPOLITISKA PROGRAMMET I INGÅ Reviderat och uppdaterat Ingå handikappråd 2010 1 INNEHÅLL HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM Behovet av ett handikappolitiskt program Ingå kommuns handikappolitiska

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 160/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om stödjande av den äldre befolkningens funktionsförmåga och om social- och hälsovårdstjänster för äldre samt lag om upphävande

Läs mer

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag

BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025. Kartläggning och åtgärdsförslag BEHOVET AV ANSTALTS- OCH SERVICEBOENDE I KORSHOLM FRAM TILL ÅR 2025 Kartläggning och åtgärdsförslag Korsholm, januari 2009 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 1.1 Kartläggningens disposition och utgångspunkter...

Läs mer

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014

Tjänster inom funktionshinderområdet. Reumaförbundet 10.11.2014 Tjänster inom funktionshinderområdet Reumaförbundet 10.11.2014 Innehåll Varför behöver jag en serviceplan? Vilken service kan jag få enligt handikappservicelagen och socialvårdslagen? Vad händer just nu

Läs mer

Serviceguide för synskadade 2011

Serviceguide för synskadade 2011 Asiakkaana Serviceguide för synskadade 2011 Serviceguide för synskadade 2011 Förbundet Finlands Svenska Synskadade r.f. Synskadades Centralförbund r.f. Serviceguide för synskadade 2011 Det finska originalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015

DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 DELÅRSRAPPORT 1/2015 1.1 30.4.2015 Stadsfullmäktige 15.6.2015 Pärmbild: Emmi Hyyppä REVISIONSNÄMNDEN BUDGET 2015 Uppnåendet av verksamhetsmålen 1.1.-30.4.2015 budget 1.1.-30.4.2014 BS 2014 bokslut Uppgiftsområde

Läs mer

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014)

Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) Grankulla stads tvåspråkighetsprogram 2014 2017 UTKAST (24.11.2014) KH hyväksynyt xx.xx.2014 KV hyväksynyt xx.xx.2015 Sisällysluettelo 1. Syftet med tvåspråkighetsprogrammet... 3 2. Den språkliga verksamhetsmiljön...

Läs mer

Personlig assistanspool i Svenskfinland

Personlig assistanspool i Svenskfinland Personlig assistanspool i Svenskfinland Slutrapport FDUV, Folkhälsan, Finlands Svenska Handikappförbund och Kårkulla samkommun 12.10.2009-28.02.2010 Eva-Maria Kankainen INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 1.Bakgrund

Läs mer

Det tvåspråkiga Helsingfors

Det tvåspråkiga Helsingfors Det tvåspråkiga Helsingfors Utredning om tvåspråkigheten och åtgärdsförslag Arbetsgruppen för ett tvåspråkigt Helsingfors 8.1.2015 Innehåll Inledning 1 1. Språkliga rättigheter 4 2. Den svenskspråkiga

Läs mer

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande.

RP 284/2014 rd. utses en mekanism för att främja, skydda och följa upp konventionens nationella genomförande. RP 284/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och av det fakultativa protokollet till konventionen samt med förslag

Läs mer

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011

Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 Vanda stad Utvärderingsberättelse 2011 www.vantaa.fi/arviointikertomus Revisionsnämnden 2.5.2012 Innehållsförteckning SAMMANDRAG... 1 1 REVISIONSNÄMNDEN... 6 1.1 Revisionsnämndens uppgifter... 6 1.2 Revisionsnämndens

Läs mer

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20

PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022. Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 PLAN FÖR STÖD OCH SERVICE ENLIGT LAGEN 1993:387 OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) Uppdrag och

Läs mer

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle

Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015. mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 mot ett socialt hållbart och ekonomiskt livskraftigt samhälle Strategier för social- och hälsovårdspolitiken 2015 Till läsaren... 3 Sammandrag... 4 1

Läs mer

De talar finska över huvudet på mig

De talar finska över huvudet på mig 1 2013 Eini Pihlajamäki MAGMA-STUDIE 1 2013 De talar finska över huvudet på mig perspektiv på svenskspråkig mentalvård De talar finska över huvudet på mig perspektiv på svenskspråkig mentalvård Utgivare:

Läs mer

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN

HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN HANDIKAPPLAN TJÖRNS KOMMUN 2007 2010 SAMMANFATTNING Utgångspunkten för Tjörns kommun är att funktionshindrade ska känna trygghet, ha möjlighet att leva aktivt och ha tillgång till kommunens utbud. De funktionshindrades

Läs mer

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun

Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011. Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun Reviderad efter remiss 2011-12-02 Sov 121/2011 Framtidsplan 2015 - för verksamheten inom Nämnden för funktionshindrades ansvarsområde Örebro kommun 53 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...4

Läs mer

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2008 rd

SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2008 rd SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSUTSKOTTETS BETÄNKANDE 32/2008 rd Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om service och stöd på grund av handikapp samt 4 i lagen om klientavgifter inom

Läs mer

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE

KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE KVALITETSREKOMMENDATION TJÄNSTER FÖR ÄLDRE AUGUSTI 2010 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN SOCIALVÅRDSBYRÅN Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Kvalitetsrekommendationens innehåll och uppbyggnad...6 Kvalitetsrekommendationen

Läs mer

Rätten till eget hem. Boende för vuxna med utvecklingsstörning i Norden

Rätten till eget hem. Boende för vuxna med utvecklingsstörning i Norden Rätten till eget hem Nordens Välfärdscenter Inspirationshäfte Boende för vuxna med utvecklingsstörning i Norden 1 Rätten till eget hem Utgiven av Nordens Välfärdscenter www.nordicwelfare.org februari 2015

Läs mer

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1

Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013. Kristinestads Stad Budget 2014 1 Godkänd av Stadsfullmäktige 16.12.2013 Kristinestads Stad Budget 2014 1 Kristinestads Stad Budget 2014 2 Innehållsförteckning Innehåll sida 1 Förord sida 3 1. Allmänna uppgifter om Kristinestad sida 4

Läs mer

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016

UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 1 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011-2016 Utvecklingsplan Undervisnings- och kulturministeriet 2 UTBILDNING OCH FORSKNING 2011 2016 Plan för utveckling av utbildningen och forskningen Enligt förordningen om

Läs mer

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv

Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Personlig assistans enligt LASS ur ett samhällsekonomiskt perspektiv Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en Lägesbeskrivning. Det innebär att den innehåller redovisning

Läs mer

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD

HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD HANDBOK FÖR ORDNANDE AV STÖD OCH ELEVVÅRD 2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TRESTEGSMODELLEN... 5 En god skoldag... 6 ALLMÄNT STÖD... 7 INTENSIFIERAT STÖD... 8 Pedagogisk bedömning... 8 Plan för lärande... 8

Läs mer