Varm famn idag - kall hand i morgon?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Varm famn idag - kall hand i morgon?"

Transkript

1 Beslutet om höjning av anslaget till folkbildningen visar att den har ett starkt politiskt stöd. Men detta kan snabbt förändras. Särskilt folkhögskolan står inför ett antal stora utmaningar. Det flexibla lärandet är en nyckelfråga. Staffan Hübinette, lärare vid Tollare folkhögskola, ser behov och möjligheter till förnyelse av folkhögskolornas verksamhet. Varm famn idag - kall hand i morgon? Staffan Hübinette Moderata samlingspartiets tidigare förslag om en kraftig minskning av anslaget till folkbildningen skapade en osäkerhet om hur partiet skulle agera i regeringsställning. Men i december 2006 antog riksdagen regeringens förslag om anslag till folkbildningen på miljoner för 2007, en nettoökning med 391 miljoner. Den nya regeringen står därmed fast vid den tidigare regeringens inriktning och riksdagens beslut om folkbildningspropositionen från våren I riksdagsdebatten förklarade kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth att moderaterna inte kommer att kräva nerskärningar av anslaget och att inga större förändringar kommer att ske framöver. Beslutet och beskedet är naturligtvis positivt för folkbildningen och folkhögskolan. Men trots det positiva beslutet och kulturministerns besked finns det anledning att ringa i varningsklockorna. Pengarna kommer, i alla fall tillsvidare. Den stora frågan nu är en annan: kommer deltagarna? Ett antal i tiden sammanfallande faktorer påverkar dramatiskt underlaget och rekryteringen till framför allt folkhögskolan. Samtidigt med statens varma omfamning och höjningen av anslaget riskerar deltagarna att försvinna och lokalerna att tömmas. Det finns även anledning att vara orolig för folkhögskolans framtida finansiering. Nätet och det flexibla lärandet kommer att bli allt viktigare för att möta de utmaningar folkhögskolan nu ställs inför. Sju utmaningar för folkhögskolan De faktorer som påverkar folkhögskolan är av olika karaktär men kan sammanfattas i sju punkter. Några är mätbara och ett resultat av den demografiska utvecklingen, förändringar på arbetsmarknaden och beslutade åtgärder inom t ex vuxenstudiestödet. Andra är relaterade till IT-utvecklingen, förändringar i utbildningspolitiken och den allmänna politiska utvecklingen. Ytterligare några gäller folkbildningens och folkhögskolans egna och interna problem. Några får omedelbara konsekvenser, andra under de kommande åren. Men förändringarna skall inte enbart betraktas som problem, de innehåller också möjligheter men ställer krav på nytänkande och förändring. 1. Arbetsmarknaden Arbetslösheten har minskat de senaste åren och fortsätter enligt samstämmiga prognoser att göra det de närmast kommande åren. Allt fler får arbete och antalet lediga jobb ökar kraftigt. Inom vissa sektorer uppstår nu brist på arbetskraft. Förklaringen är en kombination av tidigare beslut och en god konjunktur. Men den nya regeringens stopp för nya beslut om friår, plusjobb och några andra typer av arbetsmarknadspolitiska program började enligt AMS att under december 2006 synas i arbetslöshetsstatistiken. Det innebär färre personer i åtgärder och att fler kommer i arbete. Förklaringen är enligt AMS neddragningar i arbetsmarknadspolitiska program, färre platser inom vuxenutbildning, tillskott av utlandsfödda, överföring av personer med arbetsförmåga från försäkringskassan och att stark efterfrågan stimulerar personer att söka sig ut på arbetsmarknaden. Många väljer arbete framför utbildning. Antalet personer i de arbetsmarknadspolitiska programmen minskar kraftigt från i oktober 2006 till år 2007 och till år Resultatet är en ökning av den öppna arbetslösheten. Enligt regeringen är detta en planerad och

2 tillfällig ökning och man räknar med att den goda konjunkturen efterhand gör att fler får riktiga jobb. Sysselsättningsökningen under 2006 och 2007 är ovanligt stor och motsvarande ökning har enligt AMS inträffat bara två gånger under de senaste femtio åren. Ökningen är störst i storstadsregionerna i allmänhet och i Stockholm i synnerhet. Kritiken från fackföreningsrörelsen har dock varit hård. Ekonomen Stefan Carlén menar att försämringarna av a-kassan, neddragningarna på arbetsmiljöverket och neddragningarna inom arbetsmarknadspolitiken där cirka ska kastas ut i öppen arbetslöshet har ett tydligt syfte. Detta är att pressa ner löner och skapa utrymme för en låglönemarknad i den privata tjänstesektorn. Att arbetslösheten minskar är givetvis positivt. Sättet det sker på finns det delade meningar om. För folkhögskolan är dock konsekvensen uppenbar. Rekryteringsunderlaget minskar. Konjunkturen kan vända och arbetslösheten åter stiga om något eller några år. Men en återgång till traditionell socialdemokratisk arbetsmarknadspolitik är då knappast trolig, inte heller efter en eventuell socialdemokratisk valseger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin konstaterar att om man sänker skatten på arbete som den borgerliga regeringen nu gör är det inte lätt att gå till val på att man ska höja skatten. Och kan man inte höja skatten blir det svårt att finansiera en återgång till höjd a-kassa. 2. Vuxenstudiestödet Förändringarna i vuxenstudiestödet är en annan faktor som påverkar rekryteringsunderlaget. Den socialdemokratiska regeringen kritiserades av den borgerliga alliansen för att dölja arbetslösheten genom olika former av stöd till utbildning. Den nya regeringen begränsar eller avskaffar därför olika former av stöd och åtgärder som underlättat för vuxna att studera. Det gäller till exempel rekryteringsbidraget. Regeringens utgångspunkt är att samma villkor ska gälla alla vuxenstuderande och att alla vuxenstuderande därför hänvisas till studiemedel. För 2007 anslås 166,7 miljoner till studerande som redan beviljats rekryteringsbidrag. Därefter upphör stödet. Enligt regeringen innebär detta en besparing på 1,5 miljarder 2007 och 1,7 miljarder Regeringen räknar med att cirka 15 procent av de cirka studerande som skulle ha haft möjlighet att studera med rekryteringsbidrag, om bidraget funnits kvar, kommer att studera med reguljära studiemedel. Det innebär drygt färre vuxenstuderande än om rekryteringsbidraget hade funnits kvar. Detta påverkar främst den kommunala vuxenutbildningen men även en del folkhögskolor. Det statliga bidraget till komvux minskas samtidigt med en tredjedel. Förändringarna i konjunkturen, arbetsmarknadspolitiken och vuxenstudiestödet innebär rimligen att vuxna kommer att prioritera och tvingas att prioritera arbete framför studier. Inom högskolan minskar nu antalet studenter. En förklaring är enligt högskoleverket att personer som valt studier i brist på arbetstillfällen nu väljer att arbeta. Effekten kan bli densamma för folkhögskolan. De folkhögskolor som dessutom bedrivit uppdragsverksamhet med olika former av stöd och åtgärdspengar drabbas särskilt hårt och tvingas till omfattande och snabba nedskärningar. Flera skolor har varslat om uppsägningar av lärare. 3. Den demografiska utvecklingen Den tredje faktorn som påverkar rekryteringsunderlaget är födelsetalens utveckling. Under perioden minskade antalet födda per år från till som lägst för att därefter återigen öka. Särskilt påtaglig är minskningen från år Denna minskning kommer att kraftigt påverka rekryteringsunderlaget för folkhögskolan från år 2011 till 2018 och ytterligare några år innan en återhämtning sker och närmar sig strecket. Särskilt gäller detta kurser som riktar sig till unga deltagare, främst den allmänna kursen. I diagrammet är nedgången under åren framflyttad 18 år för att illustrera vilken effekt den kan komma att få för rekryteringsunderlaget till folkhögskolan.

3 Födda och döda samt prognos (Källa SCB) Förändringarna på arbetsmarknaden och i vuxenstudiestödet får omedelbara konsekvenser för rekryteringsunderlaget medan den demografiska utvecklingen märks först från år 2011och framöver. Som en följd av dessa förändringar kommer konkurrensen om vuxenstuderande att hårdna. 4. Gymnasieskolan Ytterligare en faktor som kan komma att påverka rekryteringsunderlaget för folkhögskolan är förändringar i gymnasieskolan. Regeringen har aviserat att gymnasieskolan kommer att reformeras. Målet att femtio procent ska gå vidare från gymnasiet till högskolan har redan tagits bort. Man kommer också att återgå till en delad gymnasieskola och skriver i regeringsförklaringen att både ungdomar och samhället är betjänta av att det både finns utbildningar med en tydlig studieförberedande inriktning och med en tydlig yrkesinriktning Elever på gymnasiets yrkes- och lärlingsutbildningar kommer själva att få välja om de vill läsa in teoretisk högskolebehörighet. Detta kan medföra att färre hoppar av gymnasiet vilket ytterligare kan minska underlaget till folkhögskolans allmänna kurser. 5. IT-revolutionen Problemet är dock inte bara att fler kommer att välja eller tvingas välja arbete framför studier, att årskullarna minskar, färre kan förväntas hoppa av gymnasieskolan och konkurrensen från högskolan öka. De som har möjlighet att komma till folkbildningen kanske inte vill. Den stora och avgörande frågan är om folkbildningen och folkhögskolan kommer att vara tillräckligt intressanta som lärande mötesplatser för Lunar-generationen som vuxit upp med Internet och nätets communitykultur. Internetrevolutionen har pågått i ett drygt decennium och utmanar traditionella utbildningsformer. Med nätet har det flexibla lärandet utvecklats. Sedan mitten av 1990-talet har cirka 200 miljoner satsats i ett omfattande utvecklingsarbete inom folkbildningen. Framstegen har varit betydande men också motståndet och trögheten. Men utvecklingen av nätets pedagogik blir en överlevnadsfråga för folkbildningen. Den stora och avgörande frågan är om folkbildningen och folkhögskolan kommer att vara tillräckligt intressanta som lärande mötesplatser för Lunargenerationen som vuxit upp med Internet och nätets communitykultu I ett läge där allt färre vuxna kommer att studera i långa kurser på heltid i fasta lokaler och där lärandet istället kommer parallellt eller integrerat med arbete och verksamhet, blir det flexibla lärandet en förutsättning för att kunna möta och nå nya målgrupper. Detta ställer inte bara krav på pedagogisk utveckling utan kan också innebära att många skolor ställs inför problem med

4 sina lokaler. Unga som idag växer upp med nätets communitykultur och dess informella och intressebaserade lärande kommer att ha andra förväntningar och ställa andra krav på folkbildningen. 6. Framtiden oviss Riksdagens beslut om höjning av anslaget till folkbildningen och kulturministerns löfte om att politiken tills vidare ligger fast ger ett visst andrum. Men vad händer i ett längre perspektiv? Om detta kan vi givetvis endast spekulera. Dagens Nyheters ledarskribent Peter Wolodarski kommenterade valutgången i september 2006 på följande sätt: Fredrik Reinfeldt vann makten genom att stjäla retoriken och argument från sina politiska motståndare. Nu vrider han samhället i tydlig borgerlig riktning. Det går långsamt men det går framåt. På så vis följer systemskiftet den logik som i övrigt präglar alliansens taktik skriver ekonomen Stefan Carlén i Ordfront Magasin: Sällan har skillnaden mellan vältalig retorik och verklig politik varit större än när man läser högeralliansens första budget. Risken finns att ökad statlig reglering begränsar folkhögskolans frihet och att bildningsperspektivet hamnar på undantag Niklas Ekdal, också ledarskribent i DN, gör en annan bedömning och menar att det mesta nog blir vid det gamla: Arbetarrörelsen har styrt Sverige i 70 år, de nya moderaterna i cirka 70 dagar. Man ser redan hur Reinfeldt, Borg, Littorin, Bildt och kompani traskar i det statsbärande partiets spår. Ekdals exempel är utnämningspolitiken och försvaret av kollektivavtalen inför EG-domstolen. Om den nuvarande folkbildningspolitiken kommer att ligga fast eller förändras efter 2010 vet vi inget om. I både det kortare och längre perspektivet finns flera osäkra faktorer och tendenser som det finns anledning att uppmärksamma och som kan komma att radikalt förändra förutsättningarna för folkhögskolan och påverka finansieringen. Några ska antydas här. - Ansvarskommitténs utredning om landstingen framtida organisation och uppgifter är nu inne sitt slutskede. Landstingen kommer att slås samman och bli färre. Vi vet inget om hur det kan komma att påverka landstingens ägande och bidrag till folkhögskolan. Antalet landstingsägda skolor är idag 47 och landstingens totala bidrag är cirka 440 miljoner årligen, vilket motsvarar cirka 35 procent av statsbidraget. Skulle landstingens bidrag minska eller försvinna och staten inte kompensera detta får det allvarliga konsekvenser för skolornas ekonomi. - Nyligen presenterades Utredningen om översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen där man föreslår att all eftergymnasial yrkesutbildning samordnas i en myndighet och ett ramverk 1. Syftet är att säkerställa kvalitet och effektiv resurshushållning. Huvudmannaskapet för utbildningarna och formerna för deras genomförande behöver enligt utredningen inte förändras. Man föreslår ett fortsatt utredningsarbete för att avgöra exakt vilka utbildningar inom högskolan och folkhögskolan som bör inordnas under ramverket. Också de estetiskt inriktade kompletterande utbildningarna kan behöva prövas från fall till fall. Vad detta kommer att få för konsekvenser för folkhögskolan återstår att se. Risken finns att ökad statlig reglering begränsar folkhögskolans frihet och att bildningsperspektivet hamnar på undantag. Frågan är också vilken ställning och roll bildningen och folkbildningen har i perspektivet av ett mer snävt ekonomiskt nyttoinriktat och meritokratiskt synsätt som kommer till uttryck i EU:s Lissabonstrategi och Bologna-process. - I retoriken framhålls vikten av det livslånga och flexibla lärandet. I både det gamla och nya arbetarpartiets retorik ska alla vara med. Samtidigt ser vi en utveckling med ökande klasskillnader, försvagade trygghetssystem och framväxten av en lågavlönad servicesektor som en följd av den globala kapitalismens konkurrens. Visserligen sjunker nu arbetslösheten från en mycket hög nivå, men teorin om jämviktsarbetslösheten gäller som grundlag för den ekonomiska politiken och med ett inflationsmål på två procent hamnar arbetslösheten på cirka fyra procent. Hela Sveriges och EU:s befolkning kan 1 Utredningen om översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen, SOU 2006:05.

5 inte bli en gynnad och högutbildad medelklass i kunskapssamhällets avancerade tjänsteproduktion. Tvärtom riskerar stora grupper att fortsatt marginaliseras. Eliterna gör som Christopher Lasch 2 och senare Manuel Castells 3 beskriver uppror i skuggan av den globala konkurrensen som slår sönder de generella välfärdssystemen, ökar klyftorna och tvingar fram en lågavlönad underklass inom service och enklare produktion. Vilka skall i detta perspektiv omfattas av det livslånga lärandet och vem är beredd att betala för det? - Det finns även en diskussion i bland annat Långtidsutredningen 4 om huruvida ökade utbildningsinsatser alltid leder till ekonomisk tillväxt. Man konstaterar att det är mycket svårt att visa effekter på ekonomisk tillväxt av utbildning i utvecklade länder. För den enskilde kan utbildning vara privatekonomiskt motiverat, medan det för samhället medför alltför stora produktionsförluster för att uppväga utbildningens framtida produktivitetsvinst. Kortare tid i förvärvsarbete skapar behov av skattefinansierad försörjning som kan bli problematisk. En rimlig fråga är därför, enligt utredningen, om utbildning ska subventioneras i obegränsad omfattning. Det är därför inte givet att ett livslångt lärande för hela befolkningen kommer att prioriteras och skattefinansieras. - Enligt Långtidsutredningen finns inte några möjligheter att på traditionellt sätt med skattehöjningar finansiera en utveckling av de offentliga tjänsterna. Det är heller inte möjligt att genom effektiviseringar sänka kostnaderna i någon större utsträckning. Samtidigt har befolkningen både vuxit och åldrats vilket ökar trycket på offentliga tjänster. Det återstår därför enligt utredningen bara att privatisera och avveckla offentliga verksamheter och att finna alternativ finansiering till skatt. Samma analys görs i utredningen Nya förutsättningar för välfärds- och tillväxtpolitiken 5. Man talar där om ett gap mellan behov och resurser när det gäller utbildning och konstaterar att globaliseringen påtagligt har beskurit utrymmet för en självständig nationell politik, inte minst inom skatteområdet. Detta utgör enligt utredningen en begränsning i finansieringen av det offentliga åtagandet. Var folkhögskolan hamnar i detta perspektiv är en öppen fråga. Hur pålitlig staten inklusive landstingen kommer att vara i det längre perspektivet finns således anledning att diskutera. 7. Folkhögskolans inre problem Ett stort antal lärare inom folkhögskolan kommer de närmaste åren att gå i pension. Närmare hälften eller drygt 900 av de SFHL-organiserade lärarna 6 är över 55 år. En omfattande nyrekrytering kommer att bli nödvändig. Detta sker samtidigt som skolformen ställs inför alla dessa utmaningar och lönenivån är jämförelsevis låg. Frågan är därför om folkhögskolan kommer att vara tillräckligt attraktiv för att kunna rekrytera nya lärare med tillräckligt hög kvalitet och kompetens. Till den innevarande kursen på folkhögskollärarprogrammet vid Linköpings universitet sökte och antogs endast 27 studerande till 45 platser. Att motsvarande kurs på distans rekryterar bättre kan bero på att just distansstudier passar målgruppen bättre. Men kanske kan det också ses som ett uttryck för att folkhögskolan inte längre har samma status och dragningskraft. Och av de lärare som rekryteras kommer många att sakna bakgrund inom folkbildningen och folkrörelsen. En positiv utveckling av det nätbaserade och flexibla lärandet har utan tvekan ägt rum inom folkhögskolan sedan mitten av 1990-talet. Samtidigt finns en kvardröjande konservatism och tröghet som riskerar att äventyra en nödvändig förnyelse. Tiden för att hinna med en förändring och anpassning till IT-samhällets nya förutsättningar och därigenom kunna möta och intressera nya grupper blir allt knappare. Konservatismen tar sig också uttryck i ett ointresse för EU. Folkbildningen riskerar därför att försitta sina möjligheter att påverka och bidra till en folklig demokratisk process över nationsgränserna i ett EU som utmärks av ett gigantiskt demokratiskt underskott. 2 Lasch, Cristopher (1995). Eliternas uppror. Stockholm: SNS Förlag. 3 Castells, Manuel (2000). Informationsåldern bd I-III. Göteborg: Bokförlaget Diadalos AB. 4 SOU 2003:57. Bilaga 7 till LU, Alternativ finansiering av offentliga tjänster. 5 SOU 2003:123 6 SFHL, Svenska folkhögskolans lärarförbund.

6 Folkbildningen riskerar att bli ointressant för stora grupper och förlora i legitimitet. Det hänger på Sverige om folkhögskolan ska få en plats i EU, vilket den inte har idag, konstaterar tidskriften Folkhögskolan i samband med att fackförbundet SFHL:s styrelse besökt Bryssel. Möjligheten att för folkbildningen och folkhögskolan 7 att kunna spela en aktivare roll i ett EU-perspektiv och skapa möten och dialog över gränserna ligger i det nätbaserade och flexibla lärandet. Några slutsatser Underlaget för folkhögskolan kommer att minska i många traditionella målgrupper och konkurrensen om deltagare öka. Flera i tiden sammanfallande faktorer bidrar var och en på sitt sätt till denna utveckling. Inga tillfälliga och enskilda åtgärder kommer därför att lösa folkhögskolans problem i väntan på en återgång till normalläget. Istället måste siktet ställas in på en nytt normalläge och delvis andra målgrupper. Med en utveckling där vuxnas lärande i allt högre grad kommer att bedrivas som en del av arbete och verksamhet, där Lunar-generationen och nya målgrupper behöver nås och där möten över alla tänkbara gränser och långa avstånd blir allt viktigare för demokratins utveckling kommer nätet och det flexibla lärandet att spela en avgörande roll för kommer nätet och det flexibla lärandet att spela en avgörande roll för folkhögskolans möjligheter att spela en aktiv roll i samhället folkhögskolans möjligheter att spela en aktiv roll i samhället. Nätet och det flexibla lärandet kommer att bli allt mer betydelsefullt för folkhögskolans möjligheter att nå sina målgrupper även om den fysiska lokalen och det fysiska mötet även fortsättningsvis kommer att ha sin givna funktion. Men folkhögskolan och folkbildningen behöver nu ta steget från projekt- och experiment i marginalen till en mer genomtänkt och målmedveten strategi för en fortsatt utveckling av det flexibla lärandet 8. Folkhögskolans målgrupper kommer som en följd av denna utveckling att förändras. Folkhögskolan kan i framtiden inte räkna med att bygga sin legitimitet och verksamhet på avhoppade gymnasieelever, arbetslösa, långtidssjukskrivna och andra grupper som hamnat utanför eller slagits ut från skolan och arbetsmarknaden. Folkhögskolans verksamhet måste också göras mindre känslig för demografiska förändringar. Det innebär att folkhögskolan i större utsträckning måste vända sig till målgrupper och äldre deltagare som redan befinner sig i arbete eller i verksamhet inom den ideella sektorn och som har möjlighet att finansiera sina studier själva. Lokaler och institutioner liksom folkhögskolans traditionella internatkultur kommer som en följd av detta att minska i betydelse. Detta kan leda till en period av omstrukturering med nedläggningar och nyetableringar som följd. En sådan förändring och utveckling behöver nödvändigtvis inte vara negativ utan kan tvärtom vara en möjlighet till förnyelse. Detsamma gäller den stora tillströmning av nya lärare som är att vänta under de kommande åren. Även detta kan vara en möjlighet till förnyelse och beror på med vilket perspektiv skolorna rekryterar nya lärare. Frågan är bara om staten mot bakgrund av det perspektiv som här diskuterats kommer att vara lika generös mot folkhögskolan som hittills. Folkbildningen och folkhögskolan har nu av riksdagen och regeringen fått en varm omfamning. Förväntningarna är stora. Det är upp till bevis som nu gäller. En nyckelfråga är utvecklingen av det flexibla lärandet. Det är annars knappast troligt att folkbildningen får chansen en gång till. Den varma omfamningen valåret 2006 kan bli en kall hand Folkhögskolan nr 7/ För vidare diskussion se Folkbildningsrådets idéskrift Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter, Hübinette (2007).

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln?

Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Har sänkta arbetsgivaravgifter hjälpt unga att få jobb i handeln? Jag tror helt enkelt inte på den här idén med att sänka löner. I så fall så borde vi redan ha sett detta eftersom vi kraftigt har sänkt

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud

#10. Robert Gidehag och Henrik Öhman. Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud #10 Robert Gidehag och Henrik Öhman Använd kraften! Vägar till ett större arbetsutbud Författaren och Reforminstitutet 2002 Omslag: Ulrica Croneborg Illustration: Ulrica Croneborg Sättning: Ateljé Typsnittet

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6

en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 en granskningsrapport från riksrevisionen Ungdomars väg till arbete individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare rir 2013:6 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14

Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 TCO granskar Fler till start och fler i mål Sverige behöver fler högskoleutbildade #6/14 En rapport om betydelsen av den högre utbildningens dimensionering för Sveriges ekonomi. 2014-06-17 Författare German

Läs mer

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla?

BENGT WESTERBERG. Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? BENGT WESTERBERG Har vi råd med äldrevård när 40-talisterna blir gamla? Debatten om äldrevården har under senare år varit intensiv. En rad missförhållanden har uppmärksammats och många känner oro inför

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först

obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först obben örst n ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Jobbkongressen 2009 Häfte A Jobben först En ansvarsfull ekonomisk politik sätter jobben först Partistyrelsens utlåtanden och motioner som

Läs mer

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet

Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Fler jobb måste bli bra jobb! Att maxa politiken för mer kvalitet och kvantitet i arbetslivet Monika Arvidsson Jakob Molinder RAPPORT 3 2014 Tankesmedjan Tiden www.tankesmedjantiden.se Tankesmedjan Tiden

Läs mer

Välj välfärden vi har råd!

Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden vi har råd! Välj välfärden - vi har råd! Rapport av Torbjörn Dalin och Thomas Berglund Kommunal 2014 Innehållsförteckning Inledning... 4 Den framtida befolkningsutvecklingen... 6 Tidigare

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Hur ska välfärden formas i framtiden?

Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] VÄLFÄRDSRAPPORT Hur ska välfärden formas i framtiden? [Skriv text] 1 Förord Frågan om välfärdens långsiktiga finansiering är ständigt lika aktuell och ofta omdebatterad. Våren 2010 presenterade

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Myter om skolan hindrar utveckling

Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling Myter om skolan hindrar utveckling 1 Förord I svenska kommuner och i andra länder som har förbättrat resultaten i skolan är en av framgångsfaktorerna en bred samsyn om

Läs mer

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011.

Vägen till arbete. Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration. Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011. Vägen till arbete Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration Bilaga 1 4 till Långtidsutredningen 2011 Stockholm 2010 SOU 2010:88 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar

Läs mer

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011

Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete. Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Konsten att strula till ett liv Om ungdomars irrvägar mellan skola och arbete Stefan Fölster, Johan Kreicbergs, Malin Sahlén Juli 2011 Sammanfattning 1 Sammanfattning En vanlig uppfattning är att svenska

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG

TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG TCO GRANSKAR: UTBILDNING LÖNAR SIG #5/09 En undersökning om utbildningens lönsamhet. 2009-04-12 Författare: Jana Fromm, utredare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO e-post: jana.fromm@tco.se

Läs mer

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd

Nationell strategi för Sverige. Från tillväxt till välstånd Nationell strategi för Sverige Från tillväxt till välstånd Sammanfattning Svenskarna har under de senaste decennierna vant sig vid en hög tillväxt och ett internationellt sett högt välstånd. Men det finns

Läs mer

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor

En svensk modell för avdragsrätt på gåvor En svensk modell för avdragsrätt på gåvor Ett positionspapper, mars 2011 Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället - synliggör, granskar och väcker debatt om förutsättningarna för och betydelsen

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

konkurrensens konsekvenser

konkurrensens konsekvenser konkurrensens konsekvenser Laura Hartman (red.) Konkurrensens konsekvenser Vad händer med svensk välfärd? SNS FÖRLAG SNS Förlag Box 5629 114 86 Stockholm Telefon: 08-507 025 00 Telefax: 08-507 025 25

Läs mer

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner

Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner C-uppsats Statsvetenskapliga institutionen Lösningar på de demografiska utmaningarna - En jämförelse mellan Sveriges kommuner Marlene Gustafsson Förord Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2013

Läs mer

Det handlar också om tid och pengar

Det handlar också om tid och pengar Det handlar också om tid och pengar Anhörigomsorg, försörjning, lagar Ann-Britt Sand Kunskapsöversikt 2014:2 Förord Detta är den 18:e i en rad av kunskapsöversikter om anhörigfrågor som publiceras av Nationellt

Läs mer

Om behovet av ingenjörer

Om behovet av ingenjörer PM Om behovet av ingenjörer Arbetslivsanknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmning för högskolans ingenjörsutbildningar Box 1419, 111 84 Stockholm, Besöksadress Malmskillnadsgatan 48, Tel 08-613

Läs mer

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson

Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Effektutvärdering av projekt UPP (KASAM) Birger Simonson Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Göteborgs universitet Mars 2012 2 Utvärderarens uppdrag Jag har åtagit mig att utvärdera Projekt

Läs mer