Potential för effektivare energianvändning i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potential för effektivare energianvändning i Malmö"

Transkript

1 Intelligent Energy Europe Potential för effektivare energianvändning i Malmö Underlagsrapport till Malmö stads energistrategi och EU-projektet SECURE Januari 2008 SECURE Production: City of Malmö May The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdraget Syfte Mål från globalt till lokalt EU s mål Nationella mål Skånes mål Mål i Malmös energistrategi Nulägesanalys Energianvändning Använd energi Energianvändning fördelat på energislag Energianvändning i sektorer Hushållssektorn Energianvändning i småhus Energianvändning i flerbostadshus Transporter Övriga tjänster Industri Offentlig verksamhet Potential för energieffektivisering Industri Energieffektivisering i industri generellt Bostäder och service Byggnader Småhus Flerbostadshus Lokaler Hushålls-, fastighets-, och driftel Service Gatubelysning Trafiksignaler Vattenavloppsreningsverk Vattenverk Transporter Uppskattning av total effektiviseringspotential Slutsats... 43

3 1. Bakgrund 1.1 Uppdraget Syfte Energikontoret Skåne har på uppdrag av Malmö stad genomfört en analys av potentialen för en effektivare energianvändning i kommunen. Först har en nulägesbeskrivning upprättats och sedan har potentialen för energieffektiviseringar undersökts i industri-, bostads- och servicesektorn. Syftet med denna rapport är att undersöka potentialen för minskad energianvändning i Malmö. Rapportern tar utgångspunkt i ett av huvudmålen för energistrategin gällande energieffektivisering Huvudinriktningen för Malmö stads energistrategi är att den totala energianvändningen ska minska med 20 % per capita till år Rapporten ska: Vara ett underlag till Malmö kommuns energistrategi Utgöra delrapporten Potential for a rational energy use in the City of Malmö I EUprojektet SECURE Utgöra underlag till Malmös kommande miljöprogram Avgränsningar. Rapporten kommer att ta upp energianvändningen inom alla sektorer men någon fördjupning kommer inte att göras inom transportområdet då det finns speciella program som behandlar detta område. 1.2 Mål från globalt till lokalt EU s mål Ur ett europeiskt perspektiv är energifrågan en stor utmaning för den framtida utvecklingen. På EU-nivå har under de senaste två åren flera centrala direktiv och strategier fastställts. Följande urval innehåller alla kvantitativa mål för energiområdet: EUs energi- och klimatpaket för 2000-talet lades fram den 10 januari Där föreslås att EU ska åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % fram till 2020 eller minst 30% om resten av världen åtar sig utsläppsminskningar på 20%. Kommissionen föreslår även som tvingande mål att andelen förnybar energi ska vara 20 % av den allmänna energimixen i EU 2020 samt att andelen biodrivmedel ska vara minst 10 % år I oktober 2006 presenterades en handlingsplan för energieffektivitet som syftar till att minska den primära energianvändningen med 20 % fram till 2020 och innehåller förslag på sammanlagt 75 åtgärder inom samtliga sektorer. Direktivet om energitjänster och energieffektivisering antogs i mars 2006 och innehåller ett övergripande nationellt vägledande mål om att spara 9 % av den 1

4 slutliga energianvändningen under nio år. I Sverige pågår nu en särskild utredning om hur Sverige ska uppfylla detta direktiv Nationella mål Sveriges nuvarande 16 nationella Miljömål fastställdes år Avsikten är att uppdatera de nationella målen löpande. De mål som är direkt energirelaterade har inte ändrats hittills. Sedan 2003 har dock ett antal för energiområdet viktiga nationella utredningar genomförts, som innehåller förslag och analyser av nya mål och strategier. De viktigaste omfattar: Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 2008 för uppföljningen av den svenska klimatstrategin som presenterades i juni I detta underlag ingår förslag till en ny formulering av miljömålet Begränsad klimatpåverkan och en utveckling av Sveriges klimatstrategi mot år Bakgrunden till detta förslag är EUs nya mål om 20 % reduktion av växthusgaser till år I underlaget har man analyserat ett mål om 25 % lägre utsläpp för Sverige till år 2020 och bedömt att strategin för att kunna nå ett sådant mål behöver innehålla tre delar. En sänkt tilldelning av utsläppsrätter inom ramen för EUs handelssystem. En vidareutveckling av EU-styrmedel och nationella styrmedel i sektorerna utanför EUs handelssystem. Inköp av utsläppsreduktionsenheter via investeringar i utlandet. Hittills finns det inga formella beslut rörande dessa mål och strategier. Kommissionen mot oljeberoende arbetade på uppdrag av regeringen år 2006 fram en vision för att minska oljeberoendet i Sverige. De mål för år 2020 som där sattes upp omfattar: Minst 20 % effektivare energianvändning i det svenska samhället. Vägtransporterna ska genom effektivisering och nya bränslen minska oljeanvändningen med %. Uppvärmningen av bostäder och lokaler ska i princip ske helt utan olja. Industrin ska minska sin oljeanvändning med %. Miljövårdsberedningen, vilken är regeringens råd i miljöfrågor, har under senare år presenterat två strategier för energieffektiv bebyggelse (2004) och minskat transportberoende (2006) som också visar på tydliga mål och möjligheter Skånes mål Baserat på de 16 nationella miljömålen arbetade Skånes länsstyrelse, i samarbete med andra aktörer, år 2003 fram särskilda delmål för Skåne. Här följer en sammanfattning av de två miljömål som framförallt inverkar på energistrategin: Begränsad miljöpåverkan 2

5 o Utsläppen av växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter) ska som medelvärde för perioden vara minst fyra procent lägre än utsläppen år o Energianvändningen per capita ska minska med fyra procent till år 2010 jämfört med år God bebyggd miljö o o Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för resurssnåla transporter och minskat transportbehov, effektivare energianvändning, tillvaratagande av förnybara energiresurser samt utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar i Skåne och ska år 2005 vara lägre än år Mål i Malmös energistrategi Ett effektiviseringsmål som är fastställt i Malmö stads miljöprogram är att minska energianvändningen med 10 % per capita till år 2010 jämfört med år Ett förslag till effektiviseringsmål för Malmö stads energistrategi är att energianvändningen ska minska med 20 % per capita till år 2020 jämfört med år Riktlinjer i strategin är också att goda exempel från effektiviseringsåtgärder ska spridas och att offentligt ägda fastigheter ska gå före. 3

6 2. Nulägesanalys Vid framtagande av statistik kring energianvändning i Malmö kommun har i huvudsak statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) använts. Nedan följer en beskrivning från SCB om statistiken. Källor Källorna till statistiken från SCB kan delas in i tre grupper. Dels finns statistik baserad på uppgifter från producenter och distributörer av energivaror (s.k. leverantörsstatistik), dels finns statistik baserad på uppgifter från energianvändare, t ex företag eller fastighetsägare (s.k. användarstatistik) och till sist modellberäkningar. I SCB:s material har statistik inhämtats från leverantörer när det gäller alla oljor i slutlig användning förutom industrin och diesel till jordbruk. Även all elanvändning och fjärrvärmeanvändning har inhämtats från leverantörer. Till grund för industrins bränsleanvändning utnyttjas statistik direkt av användarna. Även den bränsleinsats, produktion och egenanvändningen som sker i energisektorn (el och fjärrvärmeproducenter) insamlas direkt från användarna. Modeller har använts för att beräkna biobränslen till hushåll, dieselanvändningen inom jordbruket och el till uppvärmning inom småhus. Felkällor Vissa felkällor kan förekomma i framförallt leveransstatistiken när det gäller fördelning på förbrukargrupper eftersom en del företag saknar underlag för korrekt klassificering av kunderna. Problemet är större när det gäller leveransstatistiken för oljor, eftersom det finns möjlighet att lagra produkten. Köpare kan också själv transportera produkterna från uppköpsort till förbrukningsort belägen i en annan kommun. Användarstatistiken för industrin och energiföretagen får anses vara bra och har totalundersökts aktuella år. Undersökningarna har relativt lågt bortfall. Modellerna som använts för beräkning av biobränsle i hushållssektorn bygger främst på sotarnas pannregister. Pannregistret har problem eftersom inte alla sotardistrikt lämnar in statistiken till räddningsverket. Fastighetstaxeringen täcker inte alla bostäder belägna på orten. Diesel till jordbruk är framtagen med hjälp av statistik på odlade grödor. Förhållande mellan odlad åkermark gröda och dieselförbrukning är inte helt tillförlitligt. El för uppvärmning till småhus bygger på ytorna i fastighetstaxeringsregistret och statistiken från småhusägare. 4

7 Komplettering I nuläget är den mest aktuella energistatistik som SCB publicerar på kommunnivå för år För att få statistik för år 2005 och 2006, gällandes Malmö Stad, har uppgifter inhämtats från E.ON. I de fall uppgifter inte kunnat kompletteras för år 2005 och 2006 har värden uppskattats, med utgång från 2004 års statistik. Normalårskorrigering Statistiken är inte normalårskorrigerad. 2.1 Energianvändning Använd energi Totalt användes 7032 GWh i Malmö Stad år Per person var energianvändningen 24,59 MWh. För Skåne var motsvarande siffra 32,68 MWh och för riket 45,55 MWh år År 1990 använde varje person 30,07 MWh i Malmö Stad, vilket innebär att användningen, per person, har minskat med drygt 5 MWh eller 18 % till år Total energianvändning i Malmö kommun GWh 6000 Tot energi År Figur 1. Diagram som visar hur den totala energianvändningen i Malmö Stad har utvecklats från år 1990 till år 2006 mätt i GWh. Interpolerade värden för år och Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 Den totala användningen av energi har minskat med 3 % från 7032 GWh år 1990 till 6792 GWh år Under samma period har befolkningen ökat med 18 %. Kommentar Gasanvändningen i hushållssektorn är uppskattad för samtliga år. Totalt står den för cirka 3 % av energianvändningen I Malmö stad. Gasanvändning för transporter är inkluderad för år 2004, 2005, Biobränsleanvändning i småhus är inte medräknad, men är i sammanhanget mycket liten. 5

8 Befolkningutveckling i Malmö Stad Personer Befolkning År Figur 2. Diagram som visar befolkningsutveckling i antal personer bosatta i Malmö Stad från år 1990 till år Källa: SCB, Energianvändning fördelat på energislag Använda energislag i Malmö Stad, år MWh Bensin och diesel Elkraft Eldningsoljor Fjärrvärme Naturgas År Figur 3. Diagrammet visar utvecklingen av använd energi i olika sektorer i Malmö Stad från år 1990 till år 2006 mätt i MWh. Interpolerade värden för år och Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 Användningen av eldningsolja har minskat rejält med 80 % från år 1990 till år Elanvändningen har ökat med 4 % under samma period. Användningen av bensin och 6

9 diesel har ökat med 6 % och användningen av fjärrvärme har ökat med 4 % under perioden Användningen av naturgas har varit relativt konstant. Kommentar För gas finns ingen statistik på sektorsnivå förutom för industrin vilken SCB redovisar för åren Den totala gasanvändningen är uppskattad för samtliga år. Det finns också en användning av biobränsle, men statistiken för denna är bristfällig, och i jämförelse med ovan redovisade energislag är användningen av biobränsle mycket låg Energianvändning i sektorer Energianvändning fördelat per sektor, år MWh Industri, bygg Offentlig verk. Hushåll Transporter Övriga tj År Figur 4. Diagrammet visar använd energi fördelat per sektor mellan år i Malmö Stad. Interpolerade värden för år och Källa: SCB, 2007 och E.ON 2007 Energianvändningen i hushållssektorn har minskat med 11 % till år 2006 jämfört med Under samma period har energianvändningen minskat med 2 % i transportsektorn. Inom industri- och byggsektorn har energianvändningen minskat med 34 % under perioden I offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 21 % under samma period. Energianvändningen för övriga tjänster har ökat med 49 % från 1990 till I sektorn övriga tjänster ingår den privata tjänstesektorn. Exempel är affärer, kontor och privata lokaler. Kommentar I transportsektorn är fordonsgas inkluderad för år 2004, 2005 och 2006, ej för tidigare år. Gasanvändningen är uppskattad för hushållssektorn, då SCB enbart redovisar gasanvändningen för industrisektorn. 7

10 Jämförelse av energianvändning mellan Malmö, Skåne och Riket år % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Övriga tjänster Hushåll Transporter Offentlig verksamhet Industri m m Jordbruk m m 20% 10% 0% Malmö Skåne Riket Figur 5. Diagrammet visar energianvändning fördelat på sektorer för Malmö Stad, Skåne och riket år Källa: SCB, 2007 Malmö Stad är en utpräglad storstadskommun med en relativt stor tjänstesektor. Därför skiljer sig fördelningen av energi till olika sektorer inom kommun jämfört med Skåne och riket av naturliga skäl. Fördelningen av energianvändningen till industrin är större i både Skåne och riket än motsvarande fördelning i Malmö. I riket fördelas ca 3,5 gånger mer energi till industrin av den totala användningen jämfört med Malmö Stad. Fördelningen av energianvändningen för transporter är likartad i både Malmö, Skåne och riket. Till hushållssektorn fördelas mer energi i Malmö än i Skåne och riket. Sektorn offentlig verksamhet har en något större fördelning av energi i Malmö. Mest utmärkande är sektorn övriga tjänster som har mer än dubbelt så stor fördelning av energi än i Skåne och tre gånger så mycket som för riket. Kommentar Statistiken är SCB:s statistik för år Det går att ta fram nyckeltal för Malmö Stad för år 2006 men inte för Skåne och riket. Därför har nyckeltal för år 2004 även valts för Malmö Stad. 8

11 Jämförelse av energianvändning per person och sektor mellan Malmö, Skåne och Riket, år ,0 MWh per person 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Malmö Skåne Riket Övriga tjänster 6,5 3,6 3,9 Hushåll 7,8 7,8 8,6 Transporter 6,8 9,1 9,6 Offentlig verksamhet 2,2 2,1 2,6 Industri 3,0 8,9 20,2 Jordbruk 0,1 1,1 0,8 Figur 6. Diagrammet visar energianvändningen per person mätt i MWh per person för Malmö Stad, Skåne och riket år Källa: SCB, 2007 I jämförelse med Skåne och riket har Malmö Stad en liknande energianvändning per person i sektorerna hushåll och offentlig verksamhet. Transportsektorn utmärker sig med ett lägre nyckeltal för Malmö och industrin har ett markant lägre nyckeltal. Arbetet i jordbrukssektorn är obefintligt i Malmö Stad. Mest utmärkande är energianvändningen per person i sektorn övriga tjänster som är nästan dubbelt så hög som i riket och Skåne. Kommentar Statistiken kommer från SCB och gäller för år Det går att ta fram nyckeltal för Malmö Stad för år 2006 men inte för Skåne och riket. Därför har nyckeltal för år 2004 även valts för Malmö. 9

12 2.2 Hushållssektorn Energianvändningen i hushållssektorn stod för ca 33 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år Energianvändning mellan småhus och flerbostadshus fördelade sig år 2006 i Malmö Stad enligt nedanstående diagram. Energianvändning för uppvärmning i småhus och flerbostadshus i Malmö Stad, totalt GWh, år % 60% 40% 20% 0% Småhus Flerbostadshus Andel 27% 73% Figur 7. Diagrammet visar hur energianvändningen fördelar sig mellan småhus och flerbostadshus år 2006 i Malmö Stad. Källa SCB, 2007 och E.ON, 2007 Det går tydligt att urskilja att flerbostadshus stod för den största energianvändningen med 1605 GWh (73 %) år Småhus stod för 26 % och 590 GWh. 10

13 Använda energislag i småhus och flerbostadshus i Malmö Stad, år GWh El Fjärrvärme Naturgas Olja Flerbostadshus Småhus Figur 8. Diagrammet visar användningen (GWh) av olika energislag i flerbostadshus och småhus i Malmö Stad år Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 År 2006 användes GWh fjärrvärme till flerbostadshus och 192 GWh fjärrvärme till småhus. Gasanvändningen uppskattas till 128 GWh gas för flerbostadshus och 50 GWh gas för småhus. Totalt användes 314 GWh el i småhus gentemot 291 GWh i flerbostadshus. Användning av olja uppskattas fördela sig jämt mellan småhus och flerbostadshus med 34 GWh. Kommentar Uppgifter om el- och fjärrvärmeanvändning gällandes år 2006 är inhämtade från E.ON. All fastighetsel som används för att driva flerbostadshusen är inte redovisade i ovanstående diagram då det är svårt att fastställa var fastighetselen för flerbostadshus redovisas i befintlig statistik. Gasanvändningen grundas på 2004 år värden, enligt det Sankeydiagram som gjorts i samband med framtagandet av Malmö Stads energiplan, då det inte finns gasstatistik på sektorsnivå. SCB redovisar oljeanvändning i småhus och flerbostadshus för år 2006 men inte fördelad mellan hustyperna. Fördelning av oljeanvändningen grundas på 2004 års fördelning, från SCB. 11

14 2.2.1 Energianvändning i småhus År 2003 genomförde SCB och Energimyndigheten en undersökning av småhusbeståndet i hela Sverige. Totalt skickades enkäter ut till småhusägare i Sverige. Resultatet för Malmö Stad presenteras nedan. Uppvärmningsformer i småhus i Malmö Stad, år 2003 Direktverkande el Fjärrvärme 17% 29% 2% Berg- och jordvärmepump 6% El och 1% biobränsle Biobränsle 12% 2% 7% 1% 23% Vattenburen el Annat Olja och Olja Olja och biobränsle Figur 9. Cirkeldiagrammet visar hur uppvärmningsformer för småhus fördelades år 2003 i Malmö Stad enligt en enkätundersökning. Källa: SCB, 2007 Direktverkande el och vattenburen el stod för 40 % av uppvärmningen i småhus. Fjärrvärme och annat, där fjärrvärme med kompletterande alternativ ingår, stod för 41 % av uppvärmningen. Enbart olja och olja med kompletterande alternativ stod för 10 % av uppvärmningen. Kommentar Att tänka på är att denna statistik är från Det är den färskaste nationella undersökning som finns men det har skett och sker stora förändringar beträffande uppvärmning av småhus sen dess. Från år 2003 till idag har förmodligen ett flertal småhus konverterat från olja till andra energislag. Många som har direktverkande el har installerat luftluftvärmepumpar och de med vattenburen el har investerat i berg-, jord-, och luftvattenvärmepumpar. Ovanstående diagram får förmodligen störst betydelse när det kan jämföras med nästa småhusundersökning som ska utföras av SCB och Energimyndigheten. 12

15 År 2006 fanns det kalkylerat stycken småhus i Malmö kommun. Den totala energianvändningen för småhus var 590 GWh år Det innebär att den genomsnittliga energianvändningen per hus var ca kwh per hus. Motsvarande siffra för riket var ca kwh per hus år Energianvändningen per area var år ,3 kwh/m 2. Motsvarande siffra för Skåne var 166,3 kwh/m 2 och för riket 169,4 kwh/m 2 år Statistiken som finns att tillgå skiljer inte på den el som används för att värma upp ett hus och den el som används som hushållsel i samtliga småhus. Det går heller inte att urskilja hur mycket el som används för att driva värmepumpar. Det vore därmed inte korrekt att påstå att all elenergi som används i hushållssektorn används för uppvärmning. En ungefärlig uppskattning som ofta används beträffande energianvändning i småhus är att 60 % går till uppvärmning, 20 % går till uppvärmning av varmvatten och 20 % används som hushållsel. Om uppskattningen att 20 % av den totala energianvändningen åtgår till hushållsel, fås följande resultat av energislag för uppvärmning av småhus år 2006: Energianvändning för uppvärmning av småhus i Malmö Stad år, totalt 590 GWh, år 2006 Gas 10% Olja 7% Biobränsle 1% El 42% Fjärrvärme 40% Figur 10. Diagrammet visar hur uppvärmning av hus och varmvatten fördelar sig över olika energislag i småhus i Malmö stad år Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 Med detta beräkningssätt fås att el och fjärrvärme stod för ungefär lika stor del och tillsammans 80 % av uppvärmningen år Däremot säger diagrammet ingenting om hur elen används för uppvärmning, exempelvis värmepumpar, el i kombination av andra bränslen, etc. Kommentar Statistik för el- och fjärrvärmeanvändningen gäller för år Gasanvändningen bygger på värden från år Oljeanvändningen bygger på värden från år 2006 men fördelning 13

16 mellan små- och flerbostadshus bygger på värden från Biobränsleanvändningen är baserat på, den av SCB redovisade, användningen år Energianvändning i flerbostadshus Liksom för småhus redovisas inte hur mycket el som går till uppvärmning respektive hushållsel i flerbostadshus. Om uppskattningen görs att inget flerbostadshus i Malmö Stad värms med direktel, blir resultatet att ca 18 % av den totala energianvändningen i flerbostadshus användes till hushållsel år Med den uppskattning fås följande resultat för uppvärmning av flerbostadshus år 2006: Energianvändning för uppvärmning av flerbostadshus i Malmö Stad, totalt GWh, år 2006 Gas 10% Olja 3% Fjärrvärme 87% Figur 11. Diagrammet visar hur uppvärmning av hus och varmvatten fördelar sig över olika för flerbostadshus i Malmö Stad år Källa: SCB 2007 och E.ON 2007 Fjärrvärme är den enskilt största energikällan och stod för 87 % av den använda energin år Kommentar Statistik för el- och fjärrvärmeanvändningen gäller för år Gasanvändningen bygger på värden från år Oljeanvändningen bygger på värden från år 2006 men fördelning mellan små- och flerbostadshus bygger på värden från

17 2.3 Transporter Energianvändningen i transportsektorn i Malmö Stad stod för 29 % av den totala energianvändningen år Energianvändning i transportsektorn i Malmö Stad, totalt GWh, år % 50% 40% MWh 30% 20% 10% 0% Bensin Diesel El Gas Andel 52% 36% 7% 6% Figur 12. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, i transportsektorn i Malmö Stad år Källa: SCB, 2007, E.ON 2007 och Svenska Gasföreningen, 2007 Det användes GWh bensin och 711 GWh diesel i Malmö Stad år Elanvändningen för järnväg och andra kollektivtrafiklösningar var 130 GWh. Användningen av fordonsgas uppgick till 116 GWh varav 6,6 GWh (6 %) var biogas. Kommentar Användningen av bensin och diesel bygger på uppgifter om levererad mängd bensin och diesel till kommunen som SCB presenterar årligen. Elanvändningen bygger på uppgifter från E.ON. Uppgifter om användningen av fordonsgas bygger på uppgifter från Svenska Gasföreningen. 15

18 2.4 Övriga tjänster Energianvändningen inom sektorn övriga tjänster utgjorde cirka 19 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år I sektorn övriga tjänster ingår energianvändning för privata tjänstesektorn, exempelvis kontor, affärer, privata lokaler, etc. Även fastighetsel för vissa flerbostadshus ingår också i statistiken för denna sektor. Energianvändning i sektorn övriga tjänster i Malmö Stad, totalt GWh, år % 60% 40% 20% 0% El Diesel Eldningsolja Fjärrvärme Andel 68% 2% 2% 28% Figur 13. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, inom sektorn övriga tjänster i Malmö kommun år Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 El och fjärrvärme är de dominerande energislagen med totalt 96 % av den totala energianvändningen i den aktuella sektorn. Elanvändningen var 880 GWh och fjärrvärmeanvändningen 363 GWh år Oljeanvändningen var 30 GWh och dieselanvändningen 25 GWh. 16

19 2.5 Industri Energianvändningen inom industrisektorn utgjorde ca 10 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år Energianvändning i industrisektorn i Malmö Stad, totalt ca 705 GWh, år % 40% 20% 0% El Diesel Eldningsolja Naturgas Fjärrvärme Andel 53% 6% 4% 28% 10% Figur 14. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, inom industrisektorn i Malmö Stad år Källa SCB, 2007 och E.ON, 2007 El är den största energikällan med 52 % av den tillförda energin. Efter det följer naturgas med 28 %. Elanvändningen var 372 GWh och gasanvändningen 195 GWh år Dieselanvändningen var 41 GWh och oljeanvändningen 30 GWh. Kommentar Gasanvändningen är uppskattad utifrån 2004 års värden. 17

20 2.6 Offentlig verksamhet Energianvändningen inom den offentliga verksamheten utgjorde ca 9 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år Energianvändning i sektorn offentlig i Malmö Stad, totalt 601 GWh, år % 40% 20% 0% El Eldningsolja Fjärrvärme Andel 42% 2% 56% Figur 15. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, inom sektorn offentlig verksamhet i Malmö kommun år Källa: SCB 2007 och E.ON, 2007 Fjärrvärme och el var de dominerande energislagen med totalt 99 % av energianvändningen år Fjärrvärmeanvändningen var 338 GWh och elanvändningen 254 GWh år Användningen av eldningsolja var 8,5 GWh. 18

21 3. Potential för energieffektivisering 3.1 Industri Det finns ingen undersökning utförd över hur energianvändningen ser ut i Malmös industriella sektor fördelad på branscher. För att kunna få en bild av hur den industriella sektorn i Malmö ser ut, presenteras nedan ett diagram som bygger på antal arbetstillfällen i den industriella sektorn för olika branscher. Svagheten med denna metod är att antal arbetstillfällen inte nödvändigtvis relaterar till storleken på energianvändningen. Exempelvis kan ett mindre stålverk med få anställda använda mer energi än ett kemiföretag med fler anställda. I Malmö finns det dock inga enormt energikrävande industrier som stålverk eller pappersbruk. Det kan därför antas att storleken på olika branscher, mätt på antal anställda, kan säga något om hur energianvändningen fördelar sig. Olika industrislag i Malmö Stad år 2005, fördelat på antal arbetstagare per sektor 14% 19% Livsmedel 4% Media, grafisk industri Kemi Mineralindustri 14% Metallindustri 19% Maskinindustri Elektroindustri, instrument Transportmedel 11% 8% 3% 8% Övrig industri Figur 16. Diagrammet visar procentuell fördelning av antalet anställda i olika sektorer i Malmö Stad år Källa: Malmö Stad, Flera branscher är storleksmässigt jämt fördelade. Grafisk industri, livsmedelsindustri och elektroindustri utmärker sig som de största branscherna och står för drygt hälften av 19

22 arbetstillfällena i industrisektorn. Tyngre industri som maskin-, metall- och kemiindustri står tillsammans för knappt en tredjedel av arbetstillfällena. Sedan år 1970 har industrins specifika energianvändning minskat kontinuerligt. Mellan år 1970 och 2005 minskade den med 60 % vilket visar på en tydlig utveckling mot mindre energikrävande varor och produktionsprocesser, samt en förändrad branschsammansättning. Inom verkstadsindustrin används el för drift av motorer till pumpar, fläktar, kompressorer, produktionsutrustning, etc. Dessutom används el för svetsning, värmning av ugnar och pannor samt till belysning. Inom livsmedelindustri används el framför allt till ugnar, kylrum, motordrifter, belysning med mera Energieffektivisering i industri generellt Lennart Frish, Agenda Enviro AB, har gjort en utredning om näringslivets drivkrafter att minska energianvändningen (Naturvårdsverket Dnr Ht). Det finns två huvudgrupper inom industrin där metodiken skiljer sig för hur arbetet med energieffektiviseringar kan genomföras. Den ena gruppen är energiintensiva industrier där den huvudsakliga energianvändningen ligger i de processer som sker för att framställa en viss produkt. Den andra gruppen är icke energiintensiva industrier, där den huvudsakliga energianvändningen ligger på stödprocesser, d v s sådana aktiviteter som krävs för att möjliggöra produktionsprocesserna. I absoluta tal finns den största besparingspotentialen i de energiintensiva industrierna såsom pappers- och massaindustri, kemisk industri samt järn- och stålverk. Å andra sidan är kunskapen om energieffektiviseringar i dessa industrier ofta stor eftersom besparingar är produktions- och processrelaterade vilka är direkt kopplade till kostnader. I icke energiintensiva företag är inte kopplingen mellan besparingen och produktionen lika tydlig, men likväl finns stora besparingspotentialer, framför allt i stödprocesser i företaget. Energiintensiv industri Den huvudsakliga energianvändningen är kopplad till industrins olika processer och är därför i stor utsträckning unik för varje enskild industri. Ofta kräver investeringar i dessa industrier mycket stort tillgängligt kapital vilket innebär att inte bara återbetalningstiden blir relevant för att bedöma lönsamheten i investeringen, utan även reellt investeringstak måste tas med i beräkningarna. Dessa faktorer gör tillsammans att den totala potentialen för energieffektiviseringar i energiintensiv industri är svår att bedöma. De effektiviseringspotentialer som nämns av företrädare för dessa branscher rör sig om 1-2% per år och producerad enhet. 20

23 Icke energiintensiv industri Energikontor Sydost som arbetat mycket med energieffektiviseringar i mindre och medelstor industri, gör bedömningen att besparingspotentialen uppgår till så mycket som 40 % av den totala energianvändningen i de verksamheter man genomfört en grundligare analys i. Detta inkluderar åtgärder som med en återbetalningstid på 5-8 år. Vid en enkel genomgång av en industriell verksamhet går det omgående identifiera en besparingspotential på 20 %. Linköpings Universitet har gjort en undersökning av energibesparingspotentialen på 11 industrier i Oskarshamns kommun. Den teoretiska sparpotentialen ifråga om elektrisk energi låg på 48 %. Denna potential fördelades 64 % på stödprocesser och 34 % på kärnprocesser. Utöver besparingspotentialen för elenergi bedömdes besparingspotentialen för övriga energiformer till ca 40 %. De aktiviteter som normalt sett går under benämningen stödprocesser är följande: Belysning Tryckluft Pumpning Uppvärmning av lokaler Uppvärmning av processenheter (inklusive vattenbad, etc) Isolering (inklusive klimatskal med fönster, tillslutning med mera) Ventilation och fläktutrustning Komfortkyla Kontorsutrustning Varmvatten Interntransporter Effektiviseringspotential från fallstudier Att allmänt nå en energibesparing på 20 % inom industrin är rimligt med åtgärder som förbättrade rutiner, införande av tidsstyrning, påverkan på beteende samt investeringar som är företagsekonomiskt gynnsamma. För att exemplifiera effektiviseringspotentialen inom industrin kommer några fallstudier av beräknade energieffektiviseringspotentialer i olika industrier att redovisas. Fallstudierna är genomförda av Norrbottens Energikontor. Industrierna ligger företrädesvis i norra Sverige, 21

Energiläget i Dals-Ed

Energiläget i Dals-Ed Energiläget i Dals-Ed foto Forest Maps Delrapport Energiplan Dals-Ed augusti 2008 Innovative Thinking Sammanfattning: Hållbar utveckling är en ledstjärna i Sverige och i EU. Vad kan den enskilda medborgaren

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo)

Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Remissyttrande över Boverkets rapport: Piska och Morot Boverkets utredning om energieffektivisering i byggnader (M2005:4831/Bo) Miljö- och samhällsbyggnads- Sollentuna den 9 januari 2006 departementet

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa

Åtgärdsrapport Energideklaration Villa Datum för besiktning: 1/10-2015 Fastighetsbeteckning: Tollered 1:276 Adress/ort: Blåsippsv 6, Älvängen Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Företag/ackreditering Sammanfattning I denna rapport presenteras

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala - Årsta 52:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala - Årsta 52:5 Byggnadens adress Sellerigatan 7 754 49 Uppsala Datum 2016-08-22 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Heby Risänge 1:6. Risänge 130. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Heby Risänge 1:6 Byggnadens adress Risänge 130 74047 Harbo Datum 2016-07-07 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration har

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 20/2-2015 Fastighetsbeteckning: Drängsered 2:145 Adress /ort: Timotejv 5, Floda Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Kedjehus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Fålhagen 32:5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Kedjehus Fastighetsbeteckning Uppsala Fålhagen 32:5 Byggnadens adress Liljegatan 20B 75324 Uppsala Datum 2016-07-18 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström.

MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström. MILJÖKONTORET LAHOLM Brittmarie Jansson ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNINGEN Heidi Norrström BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN MILJÖMÅL: MINSKA UTSLÄPP AV VÄXTHUSGASER MED 4% TILL 2010 KLIMATSTRATEGI 2005 OCH ENERGISTRATEGI

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration parhus. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala- Svartbäcken 8:31. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration parhus Fastighetsbeteckning Uppsala- Svartbäcken 8:31 Byggnadens adress Ingvarsgatan 71 75334 Uppsala Datum 2016-01-29 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Besiktningsrapport Energideklaration av villa

Besiktningsrapport Energideklaration av villa Besiktningsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2017-04-20 Fastighetsbeteckning: Hofterup 9:21 Adress/ort: Kungsljusvägen 33, Löddeköpinge Byggnaden är besiktigad av: Daniel Ell, Certifierad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Sjöändan 1:17. Metsjövägen 9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Sjöändan 1:17 Byggnadens adress Metsjövägen 9 76291 Rimbo Datum 2016-10-04 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Strategi för energieffektivisering 2011-2020

Strategi för energieffektivisering 2011-2020 Samhällsbyggnadsförvaltningen Strategi för energieffektivisering 211-22 Förslag 211-3-31 Innehållsförteckning Inledning... 3 Nulägesanalys... 4 Byggnader... 4 Area... 4 Energianvändning... 5 Kostnad...

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering -. I ' Sida 1 av 7 Rapport Energideklarering Namn:!Adress: lpostnr: Ort: Datum: Brr Malmöhus 52 Östra Stations gatan 19 21236 Malmö 2010-03-25 Thommie HahmolTorgn Pettersson Sida 2 av 7 Nu är er energideklaration

Läs mer

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013

Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 0470-41330 Henrik.johansson@vaxjo.se. Energi och koldioxid i Växjö 2013 Henrik Johansson Miljösamordnare Tel 47-4133 Henrik.johansson@vaxjo.se Energi och koldioxid i Växjö Inledning Varje år sedan 1993 genomförs en inventering av kommunens energianvändning och koldioxidutsläpp.

Läs mer

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt

krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt krav för energi 2010 och mål Övergripande miljömål för energieffektiva lösningar och val av förnybara energislag i nybyggnadsprojekt Bakgrund Målsättningen med att tillämpa miljömål för energieffektiva

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43. Byggnadens adress Frejvägen 8. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Enköping-Rymningen 8:43 Byggnadens adress Frejvägen 8 749 60 Örsundsbro Datum 2015-09-19 Utetemperatur 20 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009

Energieffektivisering i BRF. Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Energieffektivisering i BRF Kristina Landfors, K-Konsult Energi Örebro 30 september 2009 Dagens presentation Är det intressant att spara energi? Ett exempel Tre steg mot effektivare energianvändning Energideklarationen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8. Byggnadens adress. Datum 2015-09-08. Utetemperatur 15. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 52:8 Byggnadens adress Geijersgatan 35A 75231 Uppsala Datum 2015-09-08 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje - Asplund 1:1. Hallstaviksvägen 539 ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje - Asplund 1:1 Byggnadens adress Hallstaviksvägen 539 76391 Hallstavik Datum 2017-02-03 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10

Energi- och klimatarbete i Stockholms stad 2013-09-10 Energi- och klimatarbete i Stockholms stad The Capital of Scandinavia Styrdokument Sida 2 Vision 2030 Ett övergripande dokument som stakar ut huvudriktningen inom stadens alla verksamhetsområden. Målinriktningen

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9

Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Stockholm 1 sep 2006 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets Byggregler (BFS 1993:57), avsnitt 9 Generella synpunkter Vi anser att en skärpning av byggreglerna avseende energihushållning

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport Energideklaration

Rapport Energideklaration Datum för besiktning: 12/6-2015 Fastighetsbeteckning: Fåle 1:109 Adress /ort: Lindv 4, Limmared Byggnaden är besiktigad av: Nils Eriksson Sammanfattning I denna rapport presenteras nuvarande energianvändning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Österg 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 42530 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ankan 18 Husnummer 1 Adress Östergatan 39 Prefix byggnadsid

Läs mer

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning

Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Boverkets nya energikrav BBR, avsnitt 9 Energihushållning Några nyheter i BBR avsnitt 9 Energihushållning Skärpning av kraven på specifik energianvändning för byggnader med annat uppvärmningssätt än elvärme.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MÅRTENSRO 33 Adress: SÖDRA MÅRTENSBACKEN 1 Uppdragsgivare 85357 SUNDSVALL Byggnadsägare: NILSSON, RUNE Besiktningsuppgifter

Läs mer

Energieffektiva Malmö

Energieffektiva Malmö Energieffektiva Malmö Datum: 2011-03-17 Ansvarig: Jesper Danielsson Förvaltning: Miljöförvaltningen, Malmö stad Enhet: Avdelningen för stadsutveckling och klimat Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1.1

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1. Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Dalby 5:1 Byggnadens adress Dalby Ekbacken 11 75591 Uppsala Datum 2015-05-27 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rindö 3:42 Utgåva 1:1 2014-08-19 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rindö 3:42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 11264 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 443094 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Stockholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torkhästen 20 Husnummer 1 Adress Flottbrovägen 10 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112. Byggnadens adress Lingonvägen 5. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 47:112 Byggnadens adress Lingonvägen 5 74340 STORVRETA Datum 2015-05-16 Utetemperatur 14 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blåklockan 2 Utgåva 1:1 2015-02-09 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blåklockan 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum:

Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: Ort: Malmö Datum: Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: HSB Brf Järven Adress: Stadiongatan 55 A-E Postnr: 217 64 Ort: Malmö Datum: 2008-06-17 Sida 2 av 6 Nu är er energideklaration klar En energideklaration beskriver

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Norra Norrgren 39 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 475318 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ängesträsk 1:103 Husnummer 1 Adress Norra Norrgren 39

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 87161 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 394814 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Härnösand Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lägdan 10 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Checklista energitillsyn

Checklista energitillsyn Checklista energitillsyn A. Uppgifter om företaget Företagsnamn: Fastighetsbeteckning Organisationsnummer: Besöksadress: Postadress: Kontaktperson: Telefonnummer: Faktureringsadress: B. Allmänna uppgifter

Läs mer

Rapport Energideklarering

Rapport Energideklarering Sida 1 av 6 Rapport Energideklarering Namn: Brf Havsuttern Adress: Solters plan 1E Postnr: 214 20 Ort: Malmö Datum: 2009-02-26 Fastighetsbet. Havsuttern 17 Adress Solters plan 1A-E - Södra Förstadsgatan

Läs mer

projektinriktad forskning och utveckling Bebyggelsens energianvändning

projektinriktad forskning och utveckling Bebyggelsens energianvändning projektinriktad forskning och utveckling 2005-08-28 Bebyggelsens energianvändning 1993-2003 Uppföljning av från 1995 års energikommission, för Boverkets projekt Energieffektivisering 1. Introduktion Denna

Läs mer

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops

Tillsyn av egenkontroll av energihushållning. Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Tillsyn av egenkontroll av energihushållning Arbetssätt och praktiskt arbete Workshops Energifrågan i tillsynen är viktig! Energifrågan är ofta osynlig All energianvändning medför miljöpåverkan Energieffektivisering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Byggnadsuppgifter. Besiktningsuppgifter ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LYFTSAXEN 10 Adress: VIVSTAVARVSVÄGEN 196 12243 ENSKEDE Besiktningsuppgifter Datum: 2010-05-18 Byggnaden är besiktigad av:

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Hvitfeldtsgatan 34 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 528234 Byggnaden - Identifikation Län Halland Kommun Halmstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Duvslaget 1 Husnummer 1 Adress Hvitfeldtsgatan 34 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Mellanliggande Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 169809 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Kantarellen 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 208359 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) JUNGMANNEN 10 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Västergatan 14 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575497 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Vellinge Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Skanör 28:12 Husnummer 1 Adress Västergatan 14 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 97592

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 97592 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 399000 Byggnaden - Identifikation Län Norrbotten Kommun Luleå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ersnäs 2:37 O.B.S! Småhus i bostadsrätt ska deklareras

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning u8938 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 518775 Byggnaden - Identifikation Län Västmanland Kommun Västerås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Klyftan 11 Husnummer 1 Adress Schenströmsgatan 14

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21612

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 21612 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 424259 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Malmö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Hummern 9 Husnummer 1 Adress Västra Ansgarigatan 26 Prefix

Läs mer

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus?

Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Går det att klara nära nollenergikrav vid ombyggnad av flerbostadshus? Åsa Wahlström, CIT Energy Management Energimyndighetens nationella strategi och Boverkets kommande ombyggnadsregler kommer sannolikt

Läs mer

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret

Energimål Byggnader och industri. Peter Åslund Energikontoret Energimål Byggnader och industri Peter Åslund Energikontoret Energimål - 20 % till 2020 7 Handlingsplanen för energieffektivitet 2011, KOM(2011) 109 Mål överblick Klimatvision (övergripande mål) begränsad

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Fullblodet 42 Utgåva 1:1 2014-09-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Fullblodet 42 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41656

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 41656 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 412187 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Torp 3:18 Husnummer 1 Adress Svenslyckegatan 13

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Frötjärn 6 Utgåva 1:1 2014-12-02 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Frötjärn 6 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting

Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Energieffektivisering i lokaler Energy Performance Contracting Bakgrund Landstinget i Östergötland arbetar med energifrågan på många olika sätt. Dels genomförs energiprojekt, både stora och små, dels satsas

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19. Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21. Datum 2015-09-12. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Fullerö 44:19 Byggnadens adress Åskmolnsvägen 21 74335 STORVRETA Datum 2015-09-12 Utetemperatur 15 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Gossbydalsstigen 9

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Gossbydalsstigen 9 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 479775 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Röd 19:1 Husnummer 1 Adress Gossbydalsstigen 9

Läs mer

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931

Byggnadsfakta ENERGIDEKLARATION. Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4. Byggnadsår: 1931 ENERGIDEKLARATION Byggnadsfakta Adress: Runiusgatan 1-3 Fastighetsbeteckning: Snöfrid 4 Byggnadsår: 1931 Antal våningsplan: 4 Bostadsyta (BOA): 2 467 m 2 Lokalyta (LOA): 201 m 2 Garageyta: 200 m 2 Antal

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björnäs 12:11 Utgåva 1:1 2014-03-28 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Björnäs 12:11 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 Energiprestanda: 168 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Uppsala Storvreta 4:72. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Uppsala Storvreta 4:72 Byggnadens adress Fullerövägen 8 74332 Storvreta Datum 2017-03-02 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Orsak till avvikelse.

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning. Orsak till avvikelse. Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 422141 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Tranås Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Haga 3:1 Husnummer 1 Adress Haga 1 Prefix byggnadsid 1

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Ålsta 3:197 Utgåva 1:1 2013-04-11 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Ålsta 3:197 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746

ENERGIDEKLARATION. Rälsvägen 1C, 756 53 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Rälsvägen 1C, 756 53 kommun Nybyggnadsår: 1983 Energideklarations-ID: 670746 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun

Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Uggletorp 3, 549 91 Tidan Töreboda kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 679819 Energiprestanda: 192 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 57535 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 714 Byggnaden - Identifikation Län Jönköping Kommun Eksjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bataljonen 7 Husnummer 1 Adress Kaserngatan 9A Adress Kaserngatan

Läs mer

Klimatpolicy Laxå kommun

Klimatpolicy Laxå kommun Laxå kommun 1 (5) Klimatstrategi Policy Klimatpolicy Laxå kommun Genom utsläpp av växthusgaser bidrar Laxå kommun till den globala klimatpåverkan. Det största tillskottet av växthusgaser sker genom koldioxidutsläpp

Läs mer

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag

Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag En Effekt - Ett projekt om energieffektivisering av halländska företag Region Halland har våren 2009 initierat projektet En Effekt. Syftet med projektet är att miljökontor och energistrateg i varje kommun

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181

ENERGIDEKLARATION. Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Finska Gatan 24, 122 37 Enskede Stockholms stad Nybyggnadsår: 1931 Energideklarations-ID: 661181 Energiprestanda: 101 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Vinbergs Väg 6, Västra Torup Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Vinbergs Väg 6, Västra Torup Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Vinbergs Väg 6, 282 92 Västra Torup Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 746338 Energiprestanda: 197 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878

ENERGIDEKLARATION. Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Björnstorp 744, 247 98 Genarp Lunds kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 670878 Energiprestanda: 97 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt

Välkommen in i min energivärld! Energisituationen i världen Småhus allmänt Innehåll Välkommen in i min energivärld! 5 Energisituationen i världen 8 Vad finns det då för alternativ till oljan? 9 Energisituationen i EU-(EG-)området 10 Energisituationen i Sverige 11 Varför har energifrågan

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 404793 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Täby Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Näsbypark 63:8 Husnummer 1 Adress Tibblevägen 47 Prefix

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092

ENERGIDEKLARATION. Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Viltorpsbacken 12, 162 70 Vällingby Stockholms stad Nybyggnadsår: 1966 Energideklarations-ID: 648092 Energiprestanda: 143 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 14871

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 14871 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 500954 Byggnaden - Identifikation Län Stockholm Kommun Nynäshamn Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Sunnerby 1:49 Husnummer 1 Adress Violvägen 6 Prefix

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 61434 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 536401 Byggnaden - Identifikation Län Östergötland Kommun Söderköping Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Drothems-Broby 1:98 Husnummer 1 Adress Brobyvägen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 621 43

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 621 43 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 428109 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Visby Kålroten 13 Husnummer 1 Adress Fidegatan 19 Prefix

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Radhus. Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17. Byggnadens adress. Datum 2015-04-18. Utetemperatur 7. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Radhus Fastighetsbeteckning Luthagen 60:17 Byggnadens adress Blomgatan 11A 75231 Uppsala Datum 2015-04-18 Utetemperatur 7 Energiexpert Peter Sundmark Tel: 072-860 37 89

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26243

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26243 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 420878 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Ängelholm Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gäddan 14 Husnummer 1 Adress Västgötagatan 23 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 243 72

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 243 72 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 473099 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Höör Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Gunnarp 7:37 Husnummer 1 Adress Landsvägen 136 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 35250 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 543423 Byggnaden - Identifikation Län Kronoberg Kommun Växjö Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Snöfallet 12 Husnummer 1 Adress Snickaregränd 4 Prefix

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366

ENERGIDEKLARATION. Planetgatan 13, 224 57 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Planetgatan 13, 224 57 s kommun Nybyggnadsår: 1958 Energideklarations-ID: 654366 Energiprestanda: 360 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration Villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Norrtälje Skärsta 1:83. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Fastighetsbeteckning Norrtälje Skärsta 1:83 Byggnadens adress Granlundsvägen 11 763 30 Hallstavik Datum 2016-12-16 Energiexpert Peter Sundmark, Cert nr 5546 Sammanfattning

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 91333

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 91333 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 423280 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Holmsund 7:150 Husnummer 1 Adress Lövöudden 61 Prefix

Läs mer

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB

Energieffektiva företag i samverkan. Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Energieffektiva företag i samverkan Bengt Linné, Bengt Dahlgren Syd AB Fosieby Företagsgrupp 180 medlemsföretag med olika verksamheter, från tillverkande industri till kontor Uppfört 1970-1980-talet Använder

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 23231

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 23231 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 437003 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Burlöv Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Arlöv 21:197 Husnummer 1 Adress Allégatan 3 Prefix byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 272591 Byggnaden - Identifikation Län Dalarna Kommun Gagnef Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) BODARNA 20:26 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Skällared 3:28 Adress: Galjonsvägen 4, 439 94 Onsala Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 220 m 2, byggår 1986. Värmesystem: Bergvärmepump IVT Greenline

Läs mer

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun

Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bjärka 1, 532 94 Skara Skara kommun Nybyggnadsår: 1909 Energideklarations-ID: 672472 Energiprestanda: 142 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BUR 131:42 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-01-26 Byggnadens adress: LÅKEBERGSGATAN 93 42334 TORSLANDA Utetemperatur: 6 C Expert:

Läs mer