Potential för effektivare energianvändning i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Potential för effektivare energianvändning i Malmö"

Transkript

1 Intelligent Energy Europe Potential för effektivare energianvändning i Malmö Underlagsrapport till Malmö stads energistrategi och EU-projektet SECURE Januari 2008 SECURE Production: City of Malmö May The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. It does not represent the opinion of the European Communities. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the information contained therein.

2 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Uppdraget Syfte Mål från globalt till lokalt EU s mål Nationella mål Skånes mål Mål i Malmös energistrategi Nulägesanalys Energianvändning Använd energi Energianvändning fördelat på energislag Energianvändning i sektorer Hushållssektorn Energianvändning i småhus Energianvändning i flerbostadshus Transporter Övriga tjänster Industri Offentlig verksamhet Potential för energieffektivisering Industri Energieffektivisering i industri generellt Bostäder och service Byggnader Småhus Flerbostadshus Lokaler Hushålls-, fastighets-, och driftel Service Gatubelysning Trafiksignaler Vattenavloppsreningsverk Vattenverk Transporter Uppskattning av total effektiviseringspotential Slutsats... 43

3 1. Bakgrund 1.1 Uppdraget Syfte Energikontoret Skåne har på uppdrag av Malmö stad genomfört en analys av potentialen för en effektivare energianvändning i kommunen. Först har en nulägesbeskrivning upprättats och sedan har potentialen för energieffektiviseringar undersökts i industri-, bostads- och servicesektorn. Syftet med denna rapport är att undersöka potentialen för minskad energianvändning i Malmö. Rapportern tar utgångspunkt i ett av huvudmålen för energistrategin gällande energieffektivisering Huvudinriktningen för Malmö stads energistrategi är att den totala energianvändningen ska minska med 20 % per capita till år Rapporten ska: Vara ett underlag till Malmö kommuns energistrategi Utgöra delrapporten Potential for a rational energy use in the City of Malmö I EUprojektet SECURE Utgöra underlag till Malmös kommande miljöprogram Avgränsningar. Rapporten kommer att ta upp energianvändningen inom alla sektorer men någon fördjupning kommer inte att göras inom transportområdet då det finns speciella program som behandlar detta område. 1.2 Mål från globalt till lokalt EU s mål Ur ett europeiskt perspektiv är energifrågan en stor utmaning för den framtida utvecklingen. På EU-nivå har under de senaste två åren flera centrala direktiv och strategier fastställts. Följande urval innehåller alla kvantitativa mål för energiområdet: EUs energi- och klimatpaket för 2000-talet lades fram den 10 januari Där föreslås att EU ska åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med minst 20 % fram till 2020 eller minst 30% om resten av världen åtar sig utsläppsminskningar på 20%. Kommissionen föreslår även som tvingande mål att andelen förnybar energi ska vara 20 % av den allmänna energimixen i EU 2020 samt att andelen biodrivmedel ska vara minst 10 % år I oktober 2006 presenterades en handlingsplan för energieffektivitet som syftar till att minska den primära energianvändningen med 20 % fram till 2020 och innehåller förslag på sammanlagt 75 åtgärder inom samtliga sektorer. Direktivet om energitjänster och energieffektivisering antogs i mars 2006 och innehåller ett övergripande nationellt vägledande mål om att spara 9 % av den 1

4 slutliga energianvändningen under nio år. I Sverige pågår nu en särskild utredning om hur Sverige ska uppfylla detta direktiv Nationella mål Sveriges nuvarande 16 nationella Miljömål fastställdes år Avsikten är att uppdatera de nationella målen löpande. De mål som är direkt energirelaterade har inte ändrats hittills. Sedan 2003 har dock ett antal för energiområdet viktiga nationella utredningar genomförts, som innehåller förslag och analyser av nya mål och strategier. De viktigaste omfattar: Energimyndighetens och Naturvårdsverkets underlag till kontrollstation 2008 för uppföljningen av den svenska klimatstrategin som presenterades i juni I detta underlag ingår förslag till en ny formulering av miljömålet Begränsad klimatpåverkan och en utveckling av Sveriges klimatstrategi mot år Bakgrunden till detta förslag är EUs nya mål om 20 % reduktion av växthusgaser till år I underlaget har man analyserat ett mål om 25 % lägre utsläpp för Sverige till år 2020 och bedömt att strategin för att kunna nå ett sådant mål behöver innehålla tre delar. En sänkt tilldelning av utsläppsrätter inom ramen för EUs handelssystem. En vidareutveckling av EU-styrmedel och nationella styrmedel i sektorerna utanför EUs handelssystem. Inköp av utsläppsreduktionsenheter via investeringar i utlandet. Hittills finns det inga formella beslut rörande dessa mål och strategier. Kommissionen mot oljeberoende arbetade på uppdrag av regeringen år 2006 fram en vision för att minska oljeberoendet i Sverige. De mål för år 2020 som där sattes upp omfattar: Minst 20 % effektivare energianvändning i det svenska samhället. Vägtransporterna ska genom effektivisering och nya bränslen minska oljeanvändningen med %. Uppvärmningen av bostäder och lokaler ska i princip ske helt utan olja. Industrin ska minska sin oljeanvändning med %. Miljövårdsberedningen, vilken är regeringens råd i miljöfrågor, har under senare år presenterat två strategier för energieffektiv bebyggelse (2004) och minskat transportberoende (2006) som också visar på tydliga mål och möjligheter Skånes mål Baserat på de 16 nationella miljömålen arbetade Skånes länsstyrelse, i samarbete med andra aktörer, år 2003 fram särskilda delmål för Skåne. Här följer en sammanfattning av de två miljömål som framförallt inverkar på energistrategin: Begränsad miljöpåverkan 2

5 o Utsläppen av växthusgaser (räknat som koldioxidekvivalenter) ska som medelvärde för perioden vara minst fyra procent lägre än utsläppen år o Energianvändningen per capita ska minska med fyra procent till år 2010 jämfört med år God bebyggd miljö o o Senast år 2010 ska fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för resurssnåla transporter och minskat transportbehov, effektivare energianvändning, tillvaratagande av förnybara energiresurser samt utbyggnad av produktionsanläggningar för fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft. Miljöbelastningen från energianvändningen i bostäder och lokaler minskar i Skåne och ska år 2005 vara lägre än år Mål i Malmös energistrategi Ett effektiviseringsmål som är fastställt i Malmö stads miljöprogram är att minska energianvändningen med 10 % per capita till år 2010 jämfört med år Ett förslag till effektiviseringsmål för Malmö stads energistrategi är att energianvändningen ska minska med 20 % per capita till år 2020 jämfört med år Riktlinjer i strategin är också att goda exempel från effektiviseringsåtgärder ska spridas och att offentligt ägda fastigheter ska gå före. 3

6 2. Nulägesanalys Vid framtagande av statistik kring energianvändning i Malmö kommun har i huvudsak statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) använts. Nedan följer en beskrivning från SCB om statistiken. Källor Källorna till statistiken från SCB kan delas in i tre grupper. Dels finns statistik baserad på uppgifter från producenter och distributörer av energivaror (s.k. leverantörsstatistik), dels finns statistik baserad på uppgifter från energianvändare, t ex företag eller fastighetsägare (s.k. användarstatistik) och till sist modellberäkningar. I SCB:s material har statistik inhämtats från leverantörer när det gäller alla oljor i slutlig användning förutom industrin och diesel till jordbruk. Även all elanvändning och fjärrvärmeanvändning har inhämtats från leverantörer. Till grund för industrins bränsleanvändning utnyttjas statistik direkt av användarna. Även den bränsleinsats, produktion och egenanvändningen som sker i energisektorn (el och fjärrvärmeproducenter) insamlas direkt från användarna. Modeller har använts för att beräkna biobränslen till hushåll, dieselanvändningen inom jordbruket och el till uppvärmning inom småhus. Felkällor Vissa felkällor kan förekomma i framförallt leveransstatistiken när det gäller fördelning på förbrukargrupper eftersom en del företag saknar underlag för korrekt klassificering av kunderna. Problemet är större när det gäller leveransstatistiken för oljor, eftersom det finns möjlighet att lagra produkten. Köpare kan också själv transportera produkterna från uppköpsort till förbrukningsort belägen i en annan kommun. Användarstatistiken för industrin och energiföretagen får anses vara bra och har totalundersökts aktuella år. Undersökningarna har relativt lågt bortfall. Modellerna som använts för beräkning av biobränsle i hushållssektorn bygger främst på sotarnas pannregister. Pannregistret har problem eftersom inte alla sotardistrikt lämnar in statistiken till räddningsverket. Fastighetstaxeringen täcker inte alla bostäder belägna på orten. Diesel till jordbruk är framtagen med hjälp av statistik på odlade grödor. Förhållande mellan odlad åkermark gröda och dieselförbrukning är inte helt tillförlitligt. El för uppvärmning till småhus bygger på ytorna i fastighetstaxeringsregistret och statistiken från småhusägare. 4

7 Komplettering I nuläget är den mest aktuella energistatistik som SCB publicerar på kommunnivå för år För att få statistik för år 2005 och 2006, gällandes Malmö Stad, har uppgifter inhämtats från E.ON. I de fall uppgifter inte kunnat kompletteras för år 2005 och 2006 har värden uppskattats, med utgång från 2004 års statistik. Normalårskorrigering Statistiken är inte normalårskorrigerad. 2.1 Energianvändning Använd energi Totalt användes 7032 GWh i Malmö Stad år Per person var energianvändningen 24,59 MWh. För Skåne var motsvarande siffra 32,68 MWh och för riket 45,55 MWh år År 1990 använde varje person 30,07 MWh i Malmö Stad, vilket innebär att användningen, per person, har minskat med drygt 5 MWh eller 18 % till år Total energianvändning i Malmö kommun GWh 6000 Tot energi År Figur 1. Diagram som visar hur den totala energianvändningen i Malmö Stad har utvecklats från år 1990 till år 2006 mätt i GWh. Interpolerade värden för år och Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 Den totala användningen av energi har minskat med 3 % från 7032 GWh år 1990 till 6792 GWh år Under samma period har befolkningen ökat med 18 %. Kommentar Gasanvändningen i hushållssektorn är uppskattad för samtliga år. Totalt står den för cirka 3 % av energianvändningen I Malmö stad. Gasanvändning för transporter är inkluderad för år 2004, 2005, Biobränsleanvändning i småhus är inte medräknad, men är i sammanhanget mycket liten. 5

8 Befolkningutveckling i Malmö Stad Personer Befolkning År Figur 2. Diagram som visar befolkningsutveckling i antal personer bosatta i Malmö Stad från år 1990 till år Källa: SCB, Energianvändning fördelat på energislag Använda energislag i Malmö Stad, år MWh Bensin och diesel Elkraft Eldningsoljor Fjärrvärme Naturgas År Figur 3. Diagrammet visar utvecklingen av använd energi i olika sektorer i Malmö Stad från år 1990 till år 2006 mätt i MWh. Interpolerade värden för år och Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 Användningen av eldningsolja har minskat rejält med 80 % från år 1990 till år Elanvändningen har ökat med 4 % under samma period. Användningen av bensin och 6

9 diesel har ökat med 6 % och användningen av fjärrvärme har ökat med 4 % under perioden Användningen av naturgas har varit relativt konstant. Kommentar För gas finns ingen statistik på sektorsnivå förutom för industrin vilken SCB redovisar för åren Den totala gasanvändningen är uppskattad för samtliga år. Det finns också en användning av biobränsle, men statistiken för denna är bristfällig, och i jämförelse med ovan redovisade energislag är användningen av biobränsle mycket låg Energianvändning i sektorer Energianvändning fördelat per sektor, år MWh Industri, bygg Offentlig verk. Hushåll Transporter Övriga tj År Figur 4. Diagrammet visar använd energi fördelat per sektor mellan år i Malmö Stad. Interpolerade värden för år och Källa: SCB, 2007 och E.ON 2007 Energianvändningen i hushållssektorn har minskat med 11 % till år 2006 jämfört med Under samma period har energianvändningen minskat med 2 % i transportsektorn. Inom industri- och byggsektorn har energianvändningen minskat med 34 % under perioden I offentlig verksamhet har energianvändningen minskat med 21 % under samma period. Energianvändningen för övriga tjänster har ökat med 49 % från 1990 till I sektorn övriga tjänster ingår den privata tjänstesektorn. Exempel är affärer, kontor och privata lokaler. Kommentar I transportsektorn är fordonsgas inkluderad för år 2004, 2005 och 2006, ej för tidigare år. Gasanvändningen är uppskattad för hushållssektorn, då SCB enbart redovisar gasanvändningen för industrisektorn. 7

10 Jämförelse av energianvändning mellan Malmö, Skåne och Riket år % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% Övriga tjänster Hushåll Transporter Offentlig verksamhet Industri m m Jordbruk m m 20% 10% 0% Malmö Skåne Riket Figur 5. Diagrammet visar energianvändning fördelat på sektorer för Malmö Stad, Skåne och riket år Källa: SCB, 2007 Malmö Stad är en utpräglad storstadskommun med en relativt stor tjänstesektor. Därför skiljer sig fördelningen av energi till olika sektorer inom kommun jämfört med Skåne och riket av naturliga skäl. Fördelningen av energianvändningen till industrin är större i både Skåne och riket än motsvarande fördelning i Malmö. I riket fördelas ca 3,5 gånger mer energi till industrin av den totala användningen jämfört med Malmö Stad. Fördelningen av energianvändningen för transporter är likartad i både Malmö, Skåne och riket. Till hushållssektorn fördelas mer energi i Malmö än i Skåne och riket. Sektorn offentlig verksamhet har en något större fördelning av energi i Malmö. Mest utmärkande är sektorn övriga tjänster som har mer än dubbelt så stor fördelning av energi än i Skåne och tre gånger så mycket som för riket. Kommentar Statistiken är SCB:s statistik för år Det går att ta fram nyckeltal för Malmö Stad för år 2006 men inte för Skåne och riket. Därför har nyckeltal för år 2004 även valts för Malmö Stad. 8

11 Jämförelse av energianvändning per person och sektor mellan Malmö, Skåne och Riket, år ,0 MWh per person 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Malmö Skåne Riket Övriga tjänster 6,5 3,6 3,9 Hushåll 7,8 7,8 8,6 Transporter 6,8 9,1 9,6 Offentlig verksamhet 2,2 2,1 2,6 Industri 3,0 8,9 20,2 Jordbruk 0,1 1,1 0,8 Figur 6. Diagrammet visar energianvändningen per person mätt i MWh per person för Malmö Stad, Skåne och riket år Källa: SCB, 2007 I jämförelse med Skåne och riket har Malmö Stad en liknande energianvändning per person i sektorerna hushåll och offentlig verksamhet. Transportsektorn utmärker sig med ett lägre nyckeltal för Malmö och industrin har ett markant lägre nyckeltal. Arbetet i jordbrukssektorn är obefintligt i Malmö Stad. Mest utmärkande är energianvändningen per person i sektorn övriga tjänster som är nästan dubbelt så hög som i riket och Skåne. Kommentar Statistiken kommer från SCB och gäller för år Det går att ta fram nyckeltal för Malmö Stad för år 2006 men inte för Skåne och riket. Därför har nyckeltal för år 2004 även valts för Malmö. 9

12 2.2 Hushållssektorn Energianvändningen i hushållssektorn stod för ca 33 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år Energianvändning mellan småhus och flerbostadshus fördelade sig år 2006 i Malmö Stad enligt nedanstående diagram. Energianvändning för uppvärmning i småhus och flerbostadshus i Malmö Stad, totalt GWh, år % 60% 40% 20% 0% Småhus Flerbostadshus Andel 27% 73% Figur 7. Diagrammet visar hur energianvändningen fördelar sig mellan småhus och flerbostadshus år 2006 i Malmö Stad. Källa SCB, 2007 och E.ON, 2007 Det går tydligt att urskilja att flerbostadshus stod för den största energianvändningen med 1605 GWh (73 %) år Småhus stod för 26 % och 590 GWh. 10

13 Använda energislag i småhus och flerbostadshus i Malmö Stad, år GWh El Fjärrvärme Naturgas Olja Flerbostadshus Småhus Figur 8. Diagrammet visar användningen (GWh) av olika energislag i flerbostadshus och småhus i Malmö Stad år Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 År 2006 användes GWh fjärrvärme till flerbostadshus och 192 GWh fjärrvärme till småhus. Gasanvändningen uppskattas till 128 GWh gas för flerbostadshus och 50 GWh gas för småhus. Totalt användes 314 GWh el i småhus gentemot 291 GWh i flerbostadshus. Användning av olja uppskattas fördela sig jämt mellan småhus och flerbostadshus med 34 GWh. Kommentar Uppgifter om el- och fjärrvärmeanvändning gällandes år 2006 är inhämtade från E.ON. All fastighetsel som används för att driva flerbostadshusen är inte redovisade i ovanstående diagram då det är svårt att fastställa var fastighetselen för flerbostadshus redovisas i befintlig statistik. Gasanvändningen grundas på 2004 år värden, enligt det Sankeydiagram som gjorts i samband med framtagandet av Malmö Stads energiplan, då det inte finns gasstatistik på sektorsnivå. SCB redovisar oljeanvändning i småhus och flerbostadshus för år 2006 men inte fördelad mellan hustyperna. Fördelning av oljeanvändningen grundas på 2004 års fördelning, från SCB. 11

14 2.2.1 Energianvändning i småhus År 2003 genomförde SCB och Energimyndigheten en undersökning av småhusbeståndet i hela Sverige. Totalt skickades enkäter ut till småhusägare i Sverige. Resultatet för Malmö Stad presenteras nedan. Uppvärmningsformer i småhus i Malmö Stad, år 2003 Direktverkande el Fjärrvärme 17% 29% 2% Berg- och jordvärmepump 6% El och 1% biobränsle Biobränsle 12% 2% 7% 1% 23% Vattenburen el Annat Olja och Olja Olja och biobränsle Figur 9. Cirkeldiagrammet visar hur uppvärmningsformer för småhus fördelades år 2003 i Malmö Stad enligt en enkätundersökning. Källa: SCB, 2007 Direktverkande el och vattenburen el stod för 40 % av uppvärmningen i småhus. Fjärrvärme och annat, där fjärrvärme med kompletterande alternativ ingår, stod för 41 % av uppvärmningen. Enbart olja och olja med kompletterande alternativ stod för 10 % av uppvärmningen. Kommentar Att tänka på är att denna statistik är från Det är den färskaste nationella undersökning som finns men det har skett och sker stora förändringar beträffande uppvärmning av småhus sen dess. Från år 2003 till idag har förmodligen ett flertal småhus konverterat från olja till andra energislag. Många som har direktverkande el har installerat luftluftvärmepumpar och de med vattenburen el har investerat i berg-, jord-, och luftvattenvärmepumpar. Ovanstående diagram får förmodligen störst betydelse när det kan jämföras med nästa småhusundersökning som ska utföras av SCB och Energimyndigheten. 12

15 År 2006 fanns det kalkylerat stycken småhus i Malmö kommun. Den totala energianvändningen för småhus var 590 GWh år Det innebär att den genomsnittliga energianvändningen per hus var ca kwh per hus. Motsvarande siffra för riket var ca kwh per hus år Energianvändningen per area var år ,3 kwh/m 2. Motsvarande siffra för Skåne var 166,3 kwh/m 2 och för riket 169,4 kwh/m 2 år Statistiken som finns att tillgå skiljer inte på den el som används för att värma upp ett hus och den el som används som hushållsel i samtliga småhus. Det går heller inte att urskilja hur mycket el som används för att driva värmepumpar. Det vore därmed inte korrekt att påstå att all elenergi som används i hushållssektorn används för uppvärmning. En ungefärlig uppskattning som ofta används beträffande energianvändning i småhus är att 60 % går till uppvärmning, 20 % går till uppvärmning av varmvatten och 20 % används som hushållsel. Om uppskattningen att 20 % av den totala energianvändningen åtgår till hushållsel, fås följande resultat av energislag för uppvärmning av småhus år 2006: Energianvändning för uppvärmning av småhus i Malmö Stad år, totalt 590 GWh, år 2006 Gas 10% Olja 7% Biobränsle 1% El 42% Fjärrvärme 40% Figur 10. Diagrammet visar hur uppvärmning av hus och varmvatten fördelar sig över olika energislag i småhus i Malmö stad år Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 Med detta beräkningssätt fås att el och fjärrvärme stod för ungefär lika stor del och tillsammans 80 % av uppvärmningen år Däremot säger diagrammet ingenting om hur elen används för uppvärmning, exempelvis värmepumpar, el i kombination av andra bränslen, etc. Kommentar Statistik för el- och fjärrvärmeanvändningen gäller för år Gasanvändningen bygger på värden från år Oljeanvändningen bygger på värden från år 2006 men fördelning 13

16 mellan små- och flerbostadshus bygger på värden från Biobränsleanvändningen är baserat på, den av SCB redovisade, användningen år Energianvändning i flerbostadshus Liksom för småhus redovisas inte hur mycket el som går till uppvärmning respektive hushållsel i flerbostadshus. Om uppskattningen görs att inget flerbostadshus i Malmö Stad värms med direktel, blir resultatet att ca 18 % av den totala energianvändningen i flerbostadshus användes till hushållsel år Med den uppskattning fås följande resultat för uppvärmning av flerbostadshus år 2006: Energianvändning för uppvärmning av flerbostadshus i Malmö Stad, totalt GWh, år 2006 Gas 10% Olja 3% Fjärrvärme 87% Figur 11. Diagrammet visar hur uppvärmning av hus och varmvatten fördelar sig över olika för flerbostadshus i Malmö Stad år Källa: SCB 2007 och E.ON 2007 Fjärrvärme är den enskilt största energikällan och stod för 87 % av den använda energin år Kommentar Statistik för el- och fjärrvärmeanvändningen gäller för år Gasanvändningen bygger på värden från år Oljeanvändningen bygger på värden från år 2006 men fördelning mellan små- och flerbostadshus bygger på värden från

17 2.3 Transporter Energianvändningen i transportsektorn i Malmö Stad stod för 29 % av den totala energianvändningen år Energianvändning i transportsektorn i Malmö Stad, totalt GWh, år % 50% 40% MWh 30% 20% 10% 0% Bensin Diesel El Gas Andel 52% 36% 7% 6% Figur 12. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, i transportsektorn i Malmö Stad år Källa: SCB, 2007, E.ON 2007 och Svenska Gasföreningen, 2007 Det användes GWh bensin och 711 GWh diesel i Malmö Stad år Elanvändningen för järnväg och andra kollektivtrafiklösningar var 130 GWh. Användningen av fordonsgas uppgick till 116 GWh varav 6,6 GWh (6 %) var biogas. Kommentar Användningen av bensin och diesel bygger på uppgifter om levererad mängd bensin och diesel till kommunen som SCB presenterar årligen. Elanvändningen bygger på uppgifter från E.ON. Uppgifter om användningen av fordonsgas bygger på uppgifter från Svenska Gasföreningen. 15

18 2.4 Övriga tjänster Energianvändningen inom sektorn övriga tjänster utgjorde cirka 19 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år I sektorn övriga tjänster ingår energianvändning för privata tjänstesektorn, exempelvis kontor, affärer, privata lokaler, etc. Även fastighetsel för vissa flerbostadshus ingår också i statistiken för denna sektor. Energianvändning i sektorn övriga tjänster i Malmö Stad, totalt GWh, år % 60% 40% 20% 0% El Diesel Eldningsolja Fjärrvärme Andel 68% 2% 2% 28% Figur 13. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, inom sektorn övriga tjänster i Malmö kommun år Källa: SCB, 2007 och E.ON, 2007 El och fjärrvärme är de dominerande energislagen med totalt 96 % av den totala energianvändningen i den aktuella sektorn. Elanvändningen var 880 GWh och fjärrvärmeanvändningen 363 GWh år Oljeanvändningen var 30 GWh och dieselanvändningen 25 GWh. 16

19 2.5 Industri Energianvändningen inom industrisektorn utgjorde ca 10 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år Energianvändning i industrisektorn i Malmö Stad, totalt ca 705 GWh, år % 40% 20% 0% El Diesel Eldningsolja Naturgas Fjärrvärme Andel 53% 6% 4% 28% 10% Figur 14. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, inom industrisektorn i Malmö Stad år Källa SCB, 2007 och E.ON, 2007 El är den största energikällan med 52 % av den tillförda energin. Efter det följer naturgas med 28 %. Elanvändningen var 372 GWh och gasanvändningen 195 GWh år Dieselanvändningen var 41 GWh och oljeanvändningen 30 GWh. Kommentar Gasanvändningen är uppskattad utifrån 2004 års värden. 17

20 2.6 Offentlig verksamhet Energianvändningen inom den offentliga verksamheten utgjorde ca 9 % av den totala energianvändningen i Malmö Stad år Energianvändning i sektorn offentlig i Malmö Stad, totalt 601 GWh, år % 40% 20% 0% El Eldningsolja Fjärrvärme Andel 42% 2% 56% Figur 15. Diagrammet visar energianvändningen, fördelat på energislag, inom sektorn offentlig verksamhet i Malmö kommun år Källa: SCB 2007 och E.ON, 2007 Fjärrvärme och el var de dominerande energislagen med totalt 99 % av energianvändningen år Fjärrvärmeanvändningen var 338 GWh och elanvändningen 254 GWh år Användningen av eldningsolja var 8,5 GWh. 18

21 3. Potential för energieffektivisering 3.1 Industri Det finns ingen undersökning utförd över hur energianvändningen ser ut i Malmös industriella sektor fördelad på branscher. För att kunna få en bild av hur den industriella sektorn i Malmö ser ut, presenteras nedan ett diagram som bygger på antal arbetstillfällen i den industriella sektorn för olika branscher. Svagheten med denna metod är att antal arbetstillfällen inte nödvändigtvis relaterar till storleken på energianvändningen. Exempelvis kan ett mindre stålverk med få anställda använda mer energi än ett kemiföretag med fler anställda. I Malmö finns det dock inga enormt energikrävande industrier som stålverk eller pappersbruk. Det kan därför antas att storleken på olika branscher, mätt på antal anställda, kan säga något om hur energianvändningen fördelar sig. Olika industrislag i Malmö Stad år 2005, fördelat på antal arbetstagare per sektor 14% 19% Livsmedel 4% Media, grafisk industri Kemi Mineralindustri 14% Metallindustri 19% Maskinindustri Elektroindustri, instrument Transportmedel 11% 8% 3% 8% Övrig industri Figur 16. Diagrammet visar procentuell fördelning av antalet anställda i olika sektorer i Malmö Stad år Källa: Malmö Stad, Flera branscher är storleksmässigt jämt fördelade. Grafisk industri, livsmedelsindustri och elektroindustri utmärker sig som de största branscherna och står för drygt hälften av 19

22 arbetstillfällena i industrisektorn. Tyngre industri som maskin-, metall- och kemiindustri står tillsammans för knappt en tredjedel av arbetstillfällena. Sedan år 1970 har industrins specifika energianvändning minskat kontinuerligt. Mellan år 1970 och 2005 minskade den med 60 % vilket visar på en tydlig utveckling mot mindre energikrävande varor och produktionsprocesser, samt en förändrad branschsammansättning. Inom verkstadsindustrin används el för drift av motorer till pumpar, fläktar, kompressorer, produktionsutrustning, etc. Dessutom används el för svetsning, värmning av ugnar och pannor samt till belysning. Inom livsmedelindustri används el framför allt till ugnar, kylrum, motordrifter, belysning med mera Energieffektivisering i industri generellt Lennart Frish, Agenda Enviro AB, har gjort en utredning om näringslivets drivkrafter att minska energianvändningen (Naturvårdsverket Dnr Ht). Det finns två huvudgrupper inom industrin där metodiken skiljer sig för hur arbetet med energieffektiviseringar kan genomföras. Den ena gruppen är energiintensiva industrier där den huvudsakliga energianvändningen ligger i de processer som sker för att framställa en viss produkt. Den andra gruppen är icke energiintensiva industrier, där den huvudsakliga energianvändningen ligger på stödprocesser, d v s sådana aktiviteter som krävs för att möjliggöra produktionsprocesserna. I absoluta tal finns den största besparingspotentialen i de energiintensiva industrierna såsom pappers- och massaindustri, kemisk industri samt järn- och stålverk. Å andra sidan är kunskapen om energieffektiviseringar i dessa industrier ofta stor eftersom besparingar är produktions- och processrelaterade vilka är direkt kopplade till kostnader. I icke energiintensiva företag är inte kopplingen mellan besparingen och produktionen lika tydlig, men likväl finns stora besparingspotentialer, framför allt i stödprocesser i företaget. Energiintensiv industri Den huvudsakliga energianvändningen är kopplad till industrins olika processer och är därför i stor utsträckning unik för varje enskild industri. Ofta kräver investeringar i dessa industrier mycket stort tillgängligt kapital vilket innebär att inte bara återbetalningstiden blir relevant för att bedöma lönsamheten i investeringen, utan även reellt investeringstak måste tas med i beräkningarna. Dessa faktorer gör tillsammans att den totala potentialen för energieffektiviseringar i energiintensiv industri är svår att bedöma. De effektiviseringspotentialer som nämns av företrädare för dessa branscher rör sig om 1-2% per år och producerad enhet. 20

23 Icke energiintensiv industri Energikontor Sydost som arbetat mycket med energieffektiviseringar i mindre och medelstor industri, gör bedömningen att besparingspotentialen uppgår till så mycket som 40 % av den totala energianvändningen i de verksamheter man genomfört en grundligare analys i. Detta inkluderar åtgärder som med en återbetalningstid på 5-8 år. Vid en enkel genomgång av en industriell verksamhet går det omgående identifiera en besparingspotential på 20 %. Linköpings Universitet har gjort en undersökning av energibesparingspotentialen på 11 industrier i Oskarshamns kommun. Den teoretiska sparpotentialen ifråga om elektrisk energi låg på 48 %. Denna potential fördelades 64 % på stödprocesser och 34 % på kärnprocesser. Utöver besparingspotentialen för elenergi bedömdes besparingspotentialen för övriga energiformer till ca 40 %. De aktiviteter som normalt sett går under benämningen stödprocesser är följande: Belysning Tryckluft Pumpning Uppvärmning av lokaler Uppvärmning av processenheter (inklusive vattenbad, etc) Isolering (inklusive klimatskal med fönster, tillslutning med mera) Ventilation och fläktutrustning Komfortkyla Kontorsutrustning Varmvatten Interntransporter Effektiviseringspotential från fallstudier Att allmänt nå en energibesparing på 20 % inom industrin är rimligt med åtgärder som förbättrade rutiner, införande av tidsstyrning, påverkan på beteende samt investeringar som är företagsekonomiskt gynnsamma. För att exemplifiera effektiviseringspotentialen inom industrin kommer några fallstudier av beräknade energieffektiviseringspotentialer i olika industrier att redovisas. Fallstudierna är genomförda av Norrbottens Energikontor. Industrierna ligger företrädesvis i norra Sverige, 21

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande.

Förord. Lars Ahlkvist (m) Kommunstyrelsens ordförande. Förord Allt fler engagerar sig i frågan om hur ett medvetet strategiskt arbete med energi- och klimatfrågor kan minska miljöbelastningen i samhället. Sätten är många, och åsikterna är inte alltid överens

Läs mer

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009

Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Antagandehandling Augusti 2009 Energi- och klimatstrategi 2009-2015 Antagandehandling Augusti 2009 Sammanfattning Burlövs kommun är belägen i de västra delarna av Skåne och är grannkommun till Malmö Stad. Kommunen är 19 kvadratkilometer

Läs mer

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun

Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Klimatanpassad Energistrategi för Ystads kommun Denna rapport har upprättats av en projektgrupp bestående av följande personer: Projektledare Projektsekreterare

Läs mer

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering

Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Foto Erik André December 2006 Energifrågor i tillsyn, prövning och fysisk planering Miljösamverkan Västra Götaland dec 2006 Denna handledning har

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen

Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Åtgärder för ökad energieffektivisering i bebyggelsen Underlagsmaterial till Boverkets regeringsuppdrag beträffande energieffektivisering i byggnader (M2004/4246/Kb) Chalmers EnergiCentrum - CEC Göteborg

Läs mer

Miljarder skäl att spara!

Miljarder skäl att spara! Miljarder skäl att spara! Energimålen kan nås med lönsamhet i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter Värme och el i kommunernas, landstingens och allmännyttans fastigheter GWh/år 30 000

Läs mer

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski

ENERGIÖVERSYN. En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen. Karina Wedenski ENERGIÖVERSYN En undersökning om energianvändning i åtta verksamheter i Södra Roslagen Karina Wedenski Examensarbete av Karina Wedenski Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi Stockholms universitet

Läs mer

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015

Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 www.stockholm.se/vaxthuseffekten MILJÖFÖRVALTNINGEN Minskade utsläpp av växthusgaser i Stockholms stad år 2015 En rapport från Miljöförvaltningen

Läs mer

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun

Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun Plan för energi och klimat i Lidköpings kommun antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehåll Förord: Lidköping en välkomnande och hållbar kommun 3 Utgångspunkter för vårt energi- och klimatarbete 4

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus

Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Energieffektivisering av Sveriges flerbostadshus Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050. Ett arbete inom Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad finansierat

Läs mer

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal

ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE. Foto: Alina Mindedal ENERGIPLAN 2008 FÖR LERUMS KOMMUN ANTAGEN AV KOMMUN- FULLMÄKTIGE 2008-12-04 Foto: Alina Mindedal 2 ENERGIPLAN 2008 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING EL & VÄRME...23 PLAN- OCH BYGGLOVS- PROCESSEN, UPPFÖLJNING

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Framtida värmeanvändning i Sverige

Framtida värmeanvändning i Sverige Framtida värmeanvändning i Sverige Underlagsrapport för Värmemarknad Sverige projeket Anders Göransson, Profu Slutlig version 2014-03-20 Värmemarknad Sverige Sammanfattning Denna rapport beskriver bebyggelsens

Läs mer

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter

Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter Energianvändning hos tillståndspliktiga verksamheter ISSN 1401-243X R 2007:15 VI SKALL STRÄVA EFTER STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR! Göteborgs Miljöförvaltning är sedan oktober 1998 certifierad enligt ISO 14001.

Läs mer

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden ingrid nyström martin erlandsson torbjörn lindholm morgan fröling jan-olof dalenbäck

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES FLERBOSTADSHUS Hinder och möjligheter att nå en halverad energi användning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN

Läs mer

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN

BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN BOSTADSPOLITIKEN OCH ENERGIEFFEKTIVISERINGEN AV BEBYGGELSEN RICHARD MURRAY EN UNDERSÖKNING AV HUR DET GÅR MED ENERGIEFFEKTIVISERINGEN I DEN SVENSKA BEBYGGELSEN OCH MÖJLIGHETERNA ATT NÅ MÅLET ATT HALVERA

Läs mer

Energieffektiviseringsstrategi

Energieffektiviseringsstrategi Energieffektiviseringsstrategi 2013-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-04 Sammanfattning Kävlinge kommun har sökt och beviljats stöd från Energimyndigheten för att ta fram en energieffektiviseringsstrategi

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Bakgrund och syfte... 6 Statligt stöd och nationella mål... 6 Stödets utformning... 6 Omfattning och avgränsningar... 6 Kommunens åtagande... 6 Varbergs kommuns

Läs mer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer

Boverket. Alternativa uppvärmningsformer Boverket Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Alternativa uppvärmningsformer i befintliga permanentbebodda småhus Boverket juli 2008 Titel: Alternativa uppvärmningsformer

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning!

Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Energikoll i små och medelstora företag. vägledning och checklistor för mer effektiv energianvändning! Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se

Läs mer

ENERGI- EFFEKTIVISERING

ENERGI- EFFEKTIVISERING ENERGI- EFFEKTIVISERING möjligheter och hinder Lennart Jagemar Bertil Pettersson VÄGVAL ENERGI PROJEKTET VÄGVAL ENERGI Vi måste fatta ett antal beslut om hur vi ska klara framtidens energiförsörjning och

Läs mer

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun

Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-05-28 1(26) Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun Handlingsplan 2008-2012 Antagen av kommunfullmäktige 48/2008 2008-05-28 1(26) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

Analys av den svenska marknaden för energitjänster

Analys av den svenska marknaden för energitjänster Analys av den svenska marknaden för energitjänster RB Uppdrag 13 Dnr 00-10-6567 ER 2011:06 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505

Läs mer