Skärholmens stadsdelsnämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skärholmens stadsdelsnämnd"

Transkript

1 stadsdelsnämnd Sida 1 (33) stadsdelsnämnd Närvarande: Se sida 2 Tidpunkt: Torsdagen den 22 maj 2014 Slutet möte mellan klockan Öppet möte mellan klockan Lokal: Slutet möte:, plan 9, konferensrummet Stora Sky Öppet möte:, Medborgarkontoret Justeras: den 28 maj 2014 Jan Jönsson Ordförande Birgitte Isberg Justerande

2 stadsdelsnämnd Sida 2 (33) Närvarande: Ordförande Vice ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Jan Jönsson (FP) Birgitte Isberg (S) Andreas Lundin (M) Elisabeth Johnson (M) Tapani Juntunen (M) Bayram Kaya (M) Cecilia Carpelan (FP) 1-12 Ababacarr Jammeh (S) Liliane Svensson (S) Anders Lindell (MP) Rudy Espinoza (V) Arslan Bicen (M) Zazan Sanli (FP) Anne-Marie Grave (MP) Lill Stonegård (M) Christer Stenberg (M) Maria Danielsson (M) Bosse Ekvall (S) Jamila Hassan Khali (S) Halit Azizoglu (MP) Lorena Delgado (V) Förhinder: Eva Rüdlinger (M) Rebwar Hassan (MP) Bengt Johansson (M) Niklas Lindblom (M) Richard Wiklander (S) Facklig representant Luis Diaz, Kommunal

3 stadsdelsnämnd Sida 3 (33) Den öppna delen av sammanträdet inleddes klockan med frågestund. Idrottsförvaltningen var inbjudna av nämnden till dagens sammanträde. Jan Sågström idrottsplanerare på utvecklingsavdelningen gick igenom idrottsförvaltningens anläggningar i stadsdelen samt kommande planerade projekt. Till dagens sammanträde fanns ett inkommet medborgarförslag om trafiksituationen på bland annat Idholmsvägen. Förslagsställaren var med på den öppna delen och berättade om sitt förslag. Då inga fler frågor från allmänheten ställdes fortsatte sammanträdet klockan enligt föredragningslistan.

4 stadsdelsnämnd Sida 4 (33) 13 Genomgång av närvarande ledamöter samt val av protokollsjusterare och datum för justering Ordföranden Jan Jönsson (FP) utses att justera protokollet, del 2, tillsammans med vice ordföranden Birgitte Isberg (S). et justeras på den 28 maj 2014.

5 stadsdelsnämnd Sida 5 (33) 14 Godkännande av dagordning Stadsdelsnämnden fastställer dagordningen i enlighet med förslag till beslut. En övrig fråga anmäldes: 1. Bergbanan och hissen i centrum, skrivelse från Socialdemokraterna 2. Åtgärdsplan för socialtjänsten Barn och ungdom, skrivelse från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

6 stadsdelsnämnd Sida 6 (33) 15 Anmälan av protokollsjustering, sammanträdesprotokoll , öppna delen Föreligger protokollsjustering sammanträde , öppna delen, med förslag till beslut att Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll , öppna delen. Justerat Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av protokollsjusteringarna av sammanträdesprotokoll , öppna delen, godkänns. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Godkänna anmälan av protokollsjusteringen av sammanträdesprotokoll , öppna delen. Justerat

7 stadsdelsnämnd Sida 7 (33) 16 Farthinder på Idholmsvägen och Portholmsgången samt grindar vid Bodholmsgången - Inkommet medborgarförslag Föreligger medborgarförslag, dnr 1.2.4/ Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning, med tillägg att förvaltningen även ska göra en översyn av trafiksituationen vid Äspholmsvägen och gångvägar vid lekplatser och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Lämna medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

8 stadsdelsnämnd Sida 8 (33) 17 Svar på skrivelse och medborgarförslag om ekonomiskt stöd för midsommarfirande Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.4/ , med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden avslår ansökan om kronor till midsommarfirande. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Avslå ansökan om kronor till midsommarfirande.

9 stadsdelsnämnd Sida 9 (33) 18 Tertialrapport 1, 2014 Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/ , med förslag till beslut att 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Stadsdelsnämnden godkänner förändrade målvärden för indikatorer beslutade i verksamhetsplan 2014 samt ny aktivitet. 3. Omslutningsförändringar om 10,5 mnkr godkänns. 4. Nämnden begär budgetjustering för avskrivningar om 0,4 mnkr och internränta om 0,2 mnkr. 5. Nämnden ansöker om totalt 1,5 mnkr ur central medelsreserv för tillgänglighetsåtgärder. 6. Nämnden begär stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 2,4 mnkr. 7. Nämnden ansöker om budgetjustering för Vackra Stockholm om 0,3 mnkr. 8. Stadsdelsnämnden hemställer att kommunfullmäktige beslutar att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun ändras genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 med följande lydelse: De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor". Kartor som utvisar de hundrastplatser som finns inom stadsdelsnämndens område bifogas, bilaga Omedelbar justering. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Vice ordförande Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 2. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering, och hör bifall till samtliga dessa yrkanden.

10 stadsdelsnämnd Sida 10 (33) Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna tertialrapport inklusive bilagor och överlämnar den till kommunstyrelsen. 2. Godkänna förändrade målvärden för indikatorer beslutade i verksamhetsplan 2014 samt ny aktivitet. 3. Omslutningsförändringar om 10,5 mnkr godkänns. 4. Begära budgetjustering för avskrivningar om 0,4 mnkr och internränta om 0,2 mnkr. 5. Ansöka om totalt 1,5 mnkr ur central medelsreserv för tillgänglighetsåtgärder. 6. Begära stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler om 2,4 mnkr. 7. Ansöka om budgetjustering för Vackra Stockholm om 0,3 mnkr. 8. Hemställa att kommunfullmäktige beslutar att Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun ändras genom att ett nytt andra stycke läggs till i 20 med följande lydelse: De områden där hundrastplatser är belägna anges på bifogade kartor". Kartor som utvisar de hundrastplatser som finns inom stadsdelsnämndens område bifogas, bilaga Ärendet omedelbart justeras. Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna

11 stadsdelsnämnd Sida 11 (33) Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) stadsdelsnämnd Ärende Tertialrapport Tertial Dnr: / Jan Jönsson m.fl (FP) Andreas Lundin m.fl (M) Särskilt uttalande Alliansen instämmer i förvaltningens förslag till beslut. Vi vill också betona att vi är mycket imponerade av förvaltningens resultat, som inte bara uppvisar en ekonomi i balans utan även en prognos om att alla övergripande mål nås vilket i sig är mycket tillfredställande. Att dessa ambitioner skruvas upp i förslag till förändringar av målvärden är ett bevis på att förvaltningen är på rätt väg framåt. Det är även positivt att byggandet äntligen kommit igång på allvar i vår stadsdel. Just nu är ca 800 bostäder på väg att färdigställas med flera på tur. För 1,5 år sedan beviljades bygglov för 280 studentbostäder vid Sätrahallen och nu i maj invigdes de 36 första av dessa. Sammanlagt motsvarar 800 nya bostäder en stor andel av befintlig bebyggelse i stadsdelen med varierade boendeform. Det stärker Skärholmen som en stadsdel som man kan bo i, i olika skeenden av livet. Dessutom vet vi att framtiden för bostadsbyggande finns hos oss i Stockholms ytterstad. Det är ett trendbrott vi ser. Ett exempel är att så många som personer intresserade sig för de nya bostadsrätterna på Ekholmsvägen i januari med inflyttning Särskilt glädjande i rapporten är den fortsatt fallande trenden av familjer i behov av ekonomiskt bistånd. Att inga familjer med barn vräkts från sina bostäder under perioden och att brukarundersökningarna vittnar om att medborgarna är nöjda med den service som stadsdelen erbjuder.

12 stadsdelsnämnd Sida 12 (33) Vi har högst svarsandel i brukarundersökningen om förskolan i hela staden. Våra förskolor är bland annat bäst i staden på att erbjuda kulturellt utbud och den generella föräldranöjdheten ökar stadsövergripande. Tertialen andas framtidsoptimism med fokus på förbättring och vi hoppas att den positiva utvecklingen fortsätter och att förvaltningens arbete är redo för fler utmaningar.

13 stadsdelsnämnd Sida 13 (33) Bilaga 2: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna stadsdelsnämnd Birgitte Isberg (S) m.fl Ärende Dnr 1.2.1/ Tertialrapport Särskilt uttalande Socialdemokraterna instämmer i förvaltningens förslag till beslut men vill därutöver anföra följande. Vi hänvisar till vårt uttalande i månadsrapporten för mars (1.2.1/ ) gällande personal på våra förskolor samt vill även peka på att vi ser allvarligt på det klagomål som kommit in till förvaltningen 094/2014, angående att det inte fanns någon personal på förskolan i fråga vid lämnande av barn på morgonen. Vi ser fram emot att det blir lättare för brukare på LSS boende att nå personalen per telefon. Vi hoppas att det samarbete som pågår mellan förvaltningen och områdesansvariga på exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret om en rapport som ska presenteras 2014 även inom en snar framtid leder till byggande av lägenheter i Skärholmen.

14 stadsdelsnämnd Sida 14 (33) 19 Tertialuppföljning 1, 2014, för upphandlade verksamheter Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.2.1/ , med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden godkänner tertialuppföljning 1, 2014, för upphandlade verksamheter. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Godkänna tertialuppföljning 1, 2014, för upphandlade verksamheter. Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

15 stadsdelsnämnd Sida 15 (33) Bilaga 1: Särskilt uttalande, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) stadsdelsnämnd Ärende: Tertialuppföljning 1, 2014, för upphandlade verksamheter Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) Andreas Lundin m.fl. (M) Särskilt uttalande Tertialuppföljningen visar att utvecklat ett system för upphandling och avtalsuppföljning som skapar goda förutsättningar för verksamheter med hög kvalitet. Homsan AB driver sedan många år uppskattade dagliga verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Verksamheten får fler och fler deltagare och utbudet har ökat och utvecklats. Inte minst har fler brukare fått arbetsmarknadsnära arbeten. Fryshuset tog över fritidsverksamhet för barn och unga i november förra året. Fler flickor, pojkar och funktionsnedsatta besöker nu mötesplatserna och parklekarna. Andra Hemmet har fått nytt liv. De måltider som erbjuds av Fazer AB är uppskattade av både personal och brukare. Hela oppositionen, inklusive Miljöpartiet, har under den gångna mandatperioden motsatt sig det verktyg för högre kvalitet som en bra genomförd upphandling kan innebära. Därför frågar vi oss vad som kommer att hända efter valet 2014 om det blir en rödgrön majoritet? - Kommer Dagliga verksamheten att övertas i kommunal regi och Homsan AB tvingas lägga ner? - Kommer avtalet med Fryshuset att brytas redan i november 2015 och fritidsverksamheten återgå i kommunal regi? - Var ska maten till äldreboenden, hemtjänst och gruppboenden tas ifrån om avtalet med Fazer AB sägs upp och det inte blir någon förnyad upphandling?

16 stadsdelsnämnd Sida 16 (33) 20 Delegationsordning för stadsdelsnämnd Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.1/ , med förslag till beslut att Stadsdelsnämnd godkänner förslag till delegationsordning i enlighet med detta tjänsteutlåtande att gälla från och med den 1 juni Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Godkänna förslag till delegationsordning i enlighet med detta tjänsteutlåtande att gälla från och med den 1 juni 2014.

17 stadsdelsnämnd Sida 17 (33) 21 Samordnat ansvar för vissa familjefrågor, DS 2014:17 - Svar på remiss från kommunstyrelsen av remiss från Socialdepartementet, dnr /2014 Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5/ , med förslag till beslut att 1. Stadsdelsnämnden lämnar svar på remiss från Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Omedelbar justering. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering, och hör bifall till samtliga dessa yrkanden. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Lämna svar på remiss från Kommunstyrelsen i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Ärendet omedelbart justeras.

18 stadsdelsnämnd Sida 18 (33) 22 Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus - Svar på remiss från kommunstyrelsen, dnr /2014 Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/ , med förslag till beslut att 1. stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens svar på remissen och skicka svaret till stadsmiljöroteln. 2. Omedelbar justering av ärendet Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett särskilt uttalande enligt bilaga 1. Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas särskilda uttalande enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, samt till beslut om omedelbar justering, och hör bifall till samtliga dessa yrkanden. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänn förvaltningens svar på remissen och skicka svaret till stadsmiljöroteln. 2. Ärendet omedelbart justeras. Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet

19 stadsdelsnämnd Sida 19 (33) Bilaga 1: Särskilt uttalande, Socialdemokraterna med stöd av Miljöpartiet stadsdelsnämnd Birgitte Isberg m.fl. (S) Liliane Svensson m.fl. (S) Ärende Dnr / Stockholms stads handlingsplan för god vattenstatus. Särskilt uttalande Vår viktigaste naturtillgång är att få rent vatten. Att direkt ur kranen hemma kunna ta vatten att dricka är viktigt för oss. Att i en storstad som Stockholm kunna ta ett bad i sjön är unikt. Det lockar naturligtvis turister, men är än viktigare för dem som bor i vår stad. Det gör att många kan njuta av sommaren på våra badstränder och en het sommardag kunna ta sig ett svalkande dopp i sjön. Därför är det viktigt att allt görs för att värna om vattenkvaliteten. Vi tycker därför att det är bra med en handlingsplan som har fokus på vattenkvaliteten. Det är viktigt anser vi, att erforderliga resurser snarast avsätts för att handlingsplanen ska kunna genomföras. Det är också viktigt anser vi, att andra berörda förvaltningar och myndigheter får erforderliga resurser för att kunna hantera sina frågor, som berör rekreation och friluftsliv. I övrigt delar vi förvaltningens synpunkter i remissvaret. Vi hänvisar också till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden reservation av S och MP avseende Miljöförvaltningens tjänsteutlåtande från den 20 januari 2014.

20 stadsdelsnämnd Sida 20 (33) 23 Förslag till en strategisk inriktning för bättre leveranstrafik - Svar på remiss från trafikkontoret, dnr T Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.3/ , med förslag till beslut att 1. Att nämnden godkänner förvaltningens förslag till svar på remissen. 2. Att svaret skickas till trafikkontoret. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen. 2. Skicka svaret till trafikkontoret.

21 stadsdelsnämnd Sida 21 (33) 24 Fördelning av statsbidrag för Stockholms stad som finsk förvaltningskommun Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.6/ , med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Lägga anmälan till handlingarna.

22 stadsdelsnämnd Sida 22 (33) 25 Yttrande gällande ansökan om ny anordnare, ny spelplats, förnyat tillstånd och/eller utökning av antalet spelbord eller byte av speltyp på Bredängs kök & bar Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 1.4/ , med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Lägga anmälan till handlingarna.

23 stadsdelsnämnd Sida 23 (33) 26 Anmälan av delegationsbeslut - Inbjudan till gemensam upphandling Sammanhållen tjänst för leverans av profilprodukter Föreligger förvaltningens anmälningsärende, dnr 2.2.2/ med förslag till beslut att Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Lägga anmälan av till handlingarna.

24 stadsdelsnämnd Sida 24 (33) 27 Inkomna skrivelser/handlingar/beslut a) från Gruppledarmöte b) från Pensionärsrådet c) från Rådet för funktionshinderfrågor d) från Rådet för funktionshinderfrågor (Godkänt via mejl) e) från Pensionärsrådet Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar för att de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A - E godkänns, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Godkänna de inkomna skrivelserna/handlingarna/besluten A - E.

25 stadsdelsnämnd Sida 25 (33) 28 Anmälan av skrivelser i nämndens skrivelsepärm Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att skrivelserna i nämndens skrivelsepärm läggs till handlingarna, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Lägga skrivelserna i nämndens skrivelsepärm till handlingarna.

26 stadsdelsnämnd Sida 26 (33) 29 Balanslista uppdrag SDN Föreligger förvaltningens balanslista uppdrag SDN, dnr 1.2.1/ , med förslag till beslut att Lägga anmälan av balanslistan SDN till handlingarna. Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) yrkar att anmälan av balanslistan läggs till handlingarna, och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Lägga anmälan av balanslistan SDN till handlingarna.

27 stadsdelsnämnd Sida 27 (33) 30 Bergbanan och hissen i centrum - Inkommen skrivelse från Socialdemokraterna Yrkande: Ledamoten Liliane Svensson (S) anmäler för Socialdemokraterna ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) att Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Tjänstgörande ersättaren Anne-Marie Grave (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Socialdemokraternas förslag till beslut enligt bilaga 1. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att Hemställa skrivelse enligt bilaga 1 till trafik- och renhållningsnämnden, Stockholms stad och trafiknämnden, Stockholms läns landsting Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet

28 stadsdelsnämnd Sida 28 (33) Bilaga 1: Förslag till beslut, Socialdemokraterna med stöd av Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet), Miljöpartiet och Vänsterpartiet stadsdelsnämnd Birgitte Isberg m.fl. (S) Liliane Svensson m.fl. (S) Skrivelse angående bergbanan och hissen i centrum En enig stadsdelsnämnd i Skärholmen skrev till Trafik och renhållningsnämnden, Stockholms stad och Trafiknämnden, Stockholms läns landsting angående bergbanan och hissen i Skärholmen. Skälet till detta var att hissen som går från centrum upp till Ekholmsvägen inte fungerade. På grund av tekniska fel stod hissen stilla och ersattes av en buss. Vår hemställan då var: - att Trafikkontoret ser till att ersättningstransport omedelbart sätts in om bergbanan eller hissen av någon anledning inte fungerar. - att den ersättningstransport som tas in är handikappvänlig och lätt att stiga av och på. - att det vid tider med speciellt hög belastning sätts in fler och större transporter. - att ersättningstransporten självklart ska köra alla de tider som bergbanan har öppet. Trafikkontoret i Stockholms stad besvarade vår skrivelse d.nr T med en handlingsplan för att komma tillrätta med de krav som vi i stadsdelsnämnd krävde. Man skulle också ta upp vissa frågor med Westin buss. I Trafikkontorets handlingsplan ingick en rad åtgärder som skulle förbättra situationen för Skärholmsborna om bergbanan inte skulle fungera igen. Nu står hissen stilla igen och situationen är som förut. Ingenting av det utlovade från Trafikkontoret har hänt. Folk, kommer hem trötta efter arbetet och kanske har de handlat i centrum. Bärande på kassar och i många fall hämtat barnen på förskolan så ska man ta sig upp för trapporna.

29 stadsdelsnämnd Sida 29 (33) Bussen som ska finnas där går inte de tider som utlovats. Bussen är liten och det blir mycket trångt med barnvagnar och rullatorer. Vid stor trafiktillströmning så får inte alla plats vilket skapar irritation, när köerna och väntan blir långa. För att chauffören ska kunna få sina rättmätiga raster och för att bussen ska kunna gå i skytteltrafik så behövs att det tillsätts rastavlösare. Med tanke på att många i Skärholmen har arbetstider på helger och många slutar sent på kvällen, så var önskemålet att bussen skulle gå samma tid som hissen. Detta önskemål har heller inte infriats. Vi hemställer om att denna skrivelse skickas till Trafik- och renhållningsnämnden, Stockholm stad och Trafiknämnden, Stockholms läns landsting, för omedelbar åtgärd i enlighet med våra tidigare krav.

30 stadsdelsnämnd Sida 30 (33) 31 Åtgärdsplan för socialtjänsten Barn och ungdom - Inkommen skrivelse från Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) Yrkande: Ordföranden Jan Jönsson (FP) anmäler för Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) ett förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Birgitte Isberg (S) anmäler för Socialdemokraterna att Socialdemokraterna ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Anders Lindell (MP) anmäler för Miljöpartiet att Miljöpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiet) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ledamoten Rudy Espinoza (V) anmäler för Vänsterpartiet att Vänsterpartiet ansluter till Alliansens (Moderaterna och Folkpartiets) förslag till beslut enligt bilaga 1. Ordföranden Jan Jönsson (FP) hör att det finns ett förslag till beslut och hör enhälligt bifall därtill. Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att: 1. Att en ges i uppdrag att redovisa för nämnden vilka åtgärder som vidtas med anledning av det brev som skickats till nämnden den 15 maj från SACO-SSR:s skyddsombud 2. Att en ges i uppdrag att redovisa för nämnden hur socialtjänstlagen efterlevs i ärenden gällande barn och ungdomar 3. Att en ges i uppdrag att redovisa för nämnden hur de utökade resurserna till fler socialsekreterare inom Individ och familj som anslogs i budget 2014 använts hittills 4. Att därutöver anföra: Stadsdelsnämndens ledamöter har fått ett brev från SACO- SSR:s skyddsombud med åtskilliga punkter som beskriver socialsekreterarnas arbetssituation. Många av de punkter som tas upp, både i problembeskrivningen och bland åtgärdsförslagen, handlar om arbetsledning, ett ansvar som ligger på en.

31 stadsdelsnämnd Sida 31 (33) Nämnden behöver dock försäkra sig om att socialtjänstlagen efterlevs och begär därför redovisning av en enligt ovanstående punkter. Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet)

32 stadsdelsnämnd Sida 32 (33) Bilaga 1: Förslag till beslut, Alliansen (Moderaterna och Folkpartiet) stadsdelsnämnd Skrivelse: Åtgärdsplan för socialtjänsten Barn och ungdom Jan Jönsson, ordförande, m.fl. (FP) Andreas Lundin m.fl. (M) Förslag till beslut 1. Att en ges i uppdrag att redovisa för nämnden vilka åtgärder som vidtas med anledning av det brev som skickats till nämnden den 15 maj från SACO-SSR:s skyddsombud 2. Att en ges i uppdrag att redovisa för nämnden hur socialtjänstlagen efterlevs i ärenden gällande barn och ungdomar 3. Att en ges i uppdrag att redovisa för nämnden hur de utökade resurserna till fler socialsekreterare inom Individ och familj som anslogs i budget 2014 använts hittills 4. Att därutöver anföra: Stadsdelsnämndens ledamöter har fått ett brev från SACO-SSR:s skyddsombud med åtskilliga punkter som beskriver socialsekreterarnas arbetssituation. Många av de punkter som tas upp, både i problembeskrivningen och bland åtgärdsförslagen, handlar om arbetsledning, ett ansvar som ligger på en. Nämnden behöver dock försäkra sig om att socialtjänstlagen efterlevs och begär därför redovisning av en enligt ovanstående punkter.

33 stadsdelsnämnd Sida 33 (33) Då inga fler övriga frågor förelåg avslutade ordföranden Jan Jönsson (FP) sammanträdet klockan Vid protokollet Emmy Martinsson Nämndsekreterare stadsdelsnämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 10/

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 10/ Sammanträde torsdagen den 28 oktober 2010 på Medborgarkontoret Bodholmsplan 2 nb, Skärholmen centrum. Slutet möte mellan kl.17.00 17.06 Bodholmsplan 2, plan 7, stora sammanträdesrummet. Öppet möte klockan

Läs mer

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 12/

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 12/ Sammanträde torsdagen den 16 december 2010 på Medborgarkontoret Bodholmsplan 2 nb, Skärholmen centrum. Slutet möte mellan kl.17.00 17.05 Bodholmsplan 2, plan 7, stora sammanträdesrummet. Öppet möte klockan

Läs mer

Skärholmens stadsdelsnämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd stadsdelsnämnd Sida 1 (42) stadsdelsnämnd Närvarande: Se sida 2 Tidpunkt: Torsdagen den 26 mars 2015 Slutet möte mellan klockan 17.00 17:25 Öppet möte mellan klockan 18.00 19:50 Lokal: Slutet möte:, plan

Läs mer

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att

Beslut: Skärholmens stadsdelsnämnd beslutar att Sida 16 (42) Del 2 Öppna delen 31 Inför trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - Svar på remiss. Dnr: 289/2015 Beslut: stadsdelsnämnd beslutar att 1. Godkänna förvaltningens förslag till svar på remissen.

Läs mer

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att

Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/ , med förslag till beslut att stadsdelsnämnd Sida 54 (81) Del 2 Öppna delen 23 Unga som varken arbetar eller studerar statistik, stöd och samverkan (SOU 2013:74) - Svar på remiss Föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 1.5.1/904-2013,

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 29 augusti 2007 kl 19.00-20.50 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Nämnden för Funktionsstöd. Klockan Kungsbacka. Gunilla Hasewinkel (M) Kristina Karlsson (C) Gunilla Hasewinkel (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nämnden för Funktionsstöd SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Borg, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka Klockan 15-16.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND 1 ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND STADSDELSNÄMNDENS PENSIONÄRSRÅD PROTOKOLL Sammanträde 23 augusti 2012 Älvsjörummet Älvsjö stationsplan 11 Justerat 2012-08-24 Eva Sahlin Ordförande Sven Öberg Vice ordförande Närvarande

Läs mer

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag

Revidering av förvaltningens hantering av medborgarförslag ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING KANSLIENHETEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2008-907-000 SID 1 (5) 2008-12-10 Handläggare: Anne-Marie Hemphälä Telefon: 08-508 10 034 Till Östermalms stadsdelsnämnd sammanträde 2008-12-18

Läs mer

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V)

Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) PM 2013:190 RI (Dnr 016-274/2012) Var det politiska samtalet om Stockholm ska föras Skrivelse av Ann-Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Södermalm stadsdelsnämnd. Slutet sammanträde. 4. Yttrande enligt 4 kap 10 föräldrabalken (FB) 5. Yttrande enligt 4 kap 10 föräldrabalken (FB)

Södermalm stadsdelsnämnd. Slutet sammanträde. 4. Yttrande enligt 4 kap 10 föräldrabalken (FB) 5. Yttrande enligt 4 kap 10 föräldrabalken (FB) Södermalm stadsdelsnämnd Föredragningslista 27 augusti 2015 Sammanträde Torsdag 27 augusti 2015 klockan 18:00 Göta Ark, Medborgarplatsen 25, Linnesalen plan 8 Den slutna delen av sammanträdet börjar kl.

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Skärholmens stadsdelsnämnd

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 2/2012-01-26 Sammanträde torsdagen den 26 januari 2012 på Medborgarkontoret. Bodholmsplan 2 Skärholmen centrum. Slutet möte mellan kl. 17.00 17.30 Bodholmsplan 2, plan 7 stora sammanträdesrummet.

Läs mer

Justeras december 2009. Närvarande. Ledamöterna. Andrea Femrell (m) Bayram Kaya (m) Mika Eskelinen (m) Liliane Svensson (s)

Justeras december 2009. Närvarande. Ledamöterna. Andrea Femrell (m) Bayram Kaya (m) Mika Eskelinen (m) Liliane Svensson (s) Sammanträde torsdagen den 26 november 2009 på Medborgarkontoret Bodholmsplan 2 nb, Skärholmen centrum. Slutet möte mellan kl.17.00 17.10 Bodholmsplan 2, plan 7, stora sammanträdesrummet. Öppet möte klockan

Läs mer

PM 2005 RVII (Dnr /2005)

PM 2005 RVII (Dnr /2005) PM 2005 RVII (Dnr 326-1585/2005) Ansökningar om bidrag från föreningar med funktionshinder och äldre som målgrupp. Översyn av formerna för stadens bidragsgivning Hemställan av Katarina-Sofia stadsdelsnämnd

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-03-05 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.30-17.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-12-10 Plats Sociala resursförvaltningen, Ingrid Marie Klockan 10.00 12.20 Paragrafer 143-155 Närvarande

Läs mer

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, kontorschef Nina Thiel, resultatenhetschef Väsby Vård och Omsorg Lidia Wasniewski, controller Jenny Magnusson, nämndsekreterare Produktionsstyrelsen 2012-05-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Tisdagen den 15 maj 2012, klockan 19:00-21.40 Ledamöter: Johan Hjelmstrand (M), ordf. Kent Hjalmarsson

Läs mer

Omsorgsnämnden (11)

Omsorgsnämnden (11) Omsorgsnämnden 2007-03-22 1 (11) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 22 mars 2007, kl. 17.00-19.10 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (5) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2009-06-10 Plats Baltzarsgatan 4, vån 2 Klockan 10.00 11.20 Paragrafer 68-78 Närvarande Ledamöter: Katrin

Läs mer

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m)

Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) PM 2004 RIV (Dnr 323-3049/2003) Kraftiga nedskärningar i gymnasieskolan Skrivelse av Mikael Söderlund (m) Borgarrådsberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta följande Skrivelsen av Mikael Söderlund

Läs mer

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD)

Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande. Anna-Karin Bengtsson (S) Leif Holmgren (S) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (5) Tid Kl 13.00 15.35 Plats Samlingssalen, Bergsgatan 17 Paragrafer 70-80 Närvarande: Protokoll 5/2013 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2013-05-28 Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.00 ande Radovan Javurek (FP) Katarina Honoré (S) Ewa Jakobsen (M) Qalinle Dayib (C) Elisabeth Jörgensen (MP) Tommy Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 9-18

Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträdesprotokoll 9-18 Sammanträde med Skultuna kommundelsnämnd Sammanträdesdatum Onsdagen den 25 februari 2009 Plats och tid Skultunagården kl. 16:00-17:15 Närvarande ledamöter Ordförande Sven Svensson

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdesdatum SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum Sjödiken, kl 18:30-19:45 Beslutande se sid 2 Övriga deltagare se sid 2 Utses att justera Leif Göthed Datum för justering

Läs mer

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden

Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden PM 2015:4 RVII (Dnr 314-1547/2014) Samråd om ny tunnelbana mellan Odenplan och Arenastaden Remiss från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, Stockholms läns landsting Remisstid den 15 januari 2015 Borgarrådsberedningen

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND SAMMAN TRÄDE SPROTOKOL L 2015-09-17 PENSIONÄRSRÅDET Sammanträdestid 2015-09-17, kl. 13.45-15.15 Plats Älvsjö förvaltningshus Älvsjö stationsgata 21 Närvarande Ordförande Christer Bentzer SPF Vice ordförande

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande

Tid Kl 15.00 16.30. Terminalgatan 18 (CMP AB) Ledamöter Milan Obradovic (S) Ordförande Anders Törnblad (MP) 1:e vice ordförande Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.30 Protokoll 6/2012 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2012-05-29 Plats Terminalgatan 18 (CMP AB) Närvarande: Ledamöter Milan Obradovic

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND BLAD 18 15 Förslag från Rinkeby framtidskommitté Beslut Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget Ärendet Rinkeby framtidskommitté har i juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag, vilket omfattar

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kommunfullmäktige 2012-01-26 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(22) Plats och tid Kil Arena, torsdag 26 januari 2012, kl. 17.00 Föredragningslista Ärende 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013

Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Sida 1 (5) Funktionshinderrådets möte den 12 november 2013 Ledamöter Kerstin Järneberg, ordförande 1 Carita Mandelin Ove Martinsson Lars Jonsson Vakant plats Förhinder Blazena Westerlund, vice ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 6 maj 2015

Protokoll fört vid Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 6 maj 2015 4/2015 Sida 1 (6) 2015-05-06 fört vid Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor 6 maj 2015 Tidpunkt: Kl. 16 Plats: HSO Stockholm, St Göransgatan 82, nb, Stockholm Närvarande: Se sid. 3 1-10 Justerat

Läs mer

Yvonne Edman, sekreterare Peter Jonsson, tf förvaltningschef. Susanne Johansson. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Susanne Johansson ANSLAG/BEVIS

Yvonne Edman, sekreterare Peter Jonsson, tf förvaltningschef. Susanne Johansson. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Susanne Johansson ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.15 ande Bengt Andersson, Centerpartiet Susanne Johansson, Socialdemokraterna Jan Hanna, Socialdemokraterna Bengt Ferm, Socialdemokraterna Eva Hallberg, Vänsterpartiet

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler

Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Utlåtande 2006: RIV (Dnr 308-181/2006) Anvisningar för stimulansbidrag till utbyggnad av förskolelokaler Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Beloppet för stimulansbidrag för

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Fastighetsnämnden Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 17 oktober 2013 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl. 13:30 Ledamöter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00

Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (9) Sida Plats och tid Värdshuset 17 rum och kök i Harmånger Tisdag 2 december 2014 kl. 10:00 12:00 Beslutande Stig Eng (C) Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare

Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50. Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-10 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Lilla Tjörnsalen kl 17:00 19:00 Ajournering 48 klockan 18:20-18:30 och 18:45-18:50 Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 16 juni 2005 i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl 18.00

SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 16 juni 2005 i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl 18.00 SAMMANTRÄDE TORSDAGEN DEN 16 juni 2005 i direkt anslutning till den öppna frågestunden kl 18.00 Den öppna frågestunden inleds med att Johanna Lundström, projektledare informerar om vårt deltagande i ungdomsstyrelsen

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

PROTOKOLL 2015-08-31. Tid och plats Beslutande Ledamöter. Övriga närvarande Ersättare. Justering. Underskrifter. Vård- och omsorgsnämnden

PROTOKOLL 2015-08-31. Tid och plats Beslutande Ledamöter. Övriga närvarande Ersättare. Justering. Underskrifter. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndag 31 augusti 2015 kl. 17.00 19.00, konferensrum Yngern, kommunhuset Peter Ohlsson (m), ordförande Jan Lindehielm

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Fredag 19 februari 2016, kl. 09.00 12.30, ajournering 10.00 10.15 Plats Svansjörummet Beslutande M Jannicke Wichne tjänstgör för Ylva Höglund (MBP) L Niklas Herneryd

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen...

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Marie Öhlund TEKNISKA NÄMNDEN. Tekniska förvaltningen... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Tekniska förvaltningen, kl 14.00-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad

Läs mer

Förslag till överenskommelse mellan kommunerna om samarbete vid flyttning mellan kommuner vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende

Förslag till överenskommelse mellan kommunerna om samarbete vid flyttning mellan kommuner vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende Utlåtande 2002:83 RVI (Dnr 1052/02) Förslag till överenskommelse mellan kommunerna om samarbete vid flyttning mellan kommuner vad gäller äldre personer med behov av särskilt boende Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18)

Anmälan angående remiss om behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen (Ds 2009:18) SOCIALTJÄNST- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN AVDELNINGEN FÖR STAD SÖVERGRIPANDE SOCIAL A FRÅGOR TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2009-05-19 Handläggare: Pia Ludvigsen Ehnhage Telefon: 08 508 25 911 Till Socialtjänst-

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Pensionärsrådets möte den 27 januari 2014

Pensionärsrådets möte den 27 januari 2014 Sida 1 (5) s möte den 27 januari 2014 Ledamöter Inger Sjöberg, ordförande Stig Åström, vice ordförande Susanne Watthiersson Lilian Falkbäck Sonja Wenström Ersättare Berit Johansson Sven Engström Christina

Läs mer

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 9/

Skärholmens stadsdelsnämnd Sammanträdesprotokoll 9/ stadsdelsnämnd Sida 57 (61) 39 Demokratiska haveriet på Skärholmsdagen - Skrivelse Moderaterna, Liberalerna samt Centerpartiet som sitt ersättaryttrande Beslut Stadsdelsnämnden ger en i uppdrag att utreda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD)

Tid Kl 15.00 16.50. Leif Holmgren (S) John Karlsson (M) Lars Myllenberg (M) Emmanouel Martyris (SD) Malmö stad Miljönämnden 1 (6) Tid Kl 15.00 16.50 Protokoll 2/2011 PROTOKOLL fört vid sammanträde med Miljönämnden i Malmö 2011-02-21 Plats Miljönämndens samlingssal, Bergsgatan 17, 1 vån Närvarande: Ledamöter

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Utlåtande 2012: RV (Dnr /2012)

Utlåtande 2012: RV (Dnr /2012) Utlåtande 2012: RV (Dnr 327-117/2012) Begäran om gemensamt utträde ur överenskommelsen om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskild boendeform i annan kommun inom länet Förslag från äldrenämnden

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö

Kommunhuset vån 3, Sunnangränd 4, Tyresö TYRESÖ KOMMUN 1(9) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrummet Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 25 april 2007 kl 19.00 21.15 Beslutande Se närvarolista Övriga deltagare Se närvarolista

Läs mer

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND

ÄLVSJÖ STADSDELSNÄMND 2015-04-16 PENSIONÄRSRÅDET Sammanträdestid 2015-04-16, kl. 13.30-15.00 Plats Älvsjö förvaltningshus Älvsjö stationsgata 21 Närvarande Ordförande Christer Bentzer SPF Ledamöter Hans-Erik Kristersson PRO

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 13 augusti Innehållsförteckning Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida * Medborgarförslag angående nedläggning av Västbygdens skola och finansiering av skolans driftkostnader, 108...2-3 * Medborgarförslag angående nedläggning av

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ...

Sammanträdesdatum 2014-10-30. Charlotta Sandahl. nämndsekreterare. Omsorgsförvaltningen 2014-10-31, kl. 10.00 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 2014-10-30 Omsorgsnämnden Plats och tid Spannmålsgatan 9, Kristianstad, Restaurang Kvarnen, konferenslokal Vete 13:00 15.07. ande Bo Silverbern (M), ordförande Birgitta Rosengren

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11)

Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Omsorgsnämnden 2007-09-03 1 (11) Plats och tid Hjortviken konferens måndagen den 3 september 2007, kl. 17.20-18.40 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth Wollein (S), ersättare för Inga-Lill Hellgren (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) - SOCIALA NÄMNDEN - Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-10.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Kristina Pettersson (S) Jan Plantin (M) Elisabeth

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden

Ann-Kristin Nilsson. Rose-Marie Henriksson. ANSLAG / BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Halmstads kommun, Hemvårdsnämnden Hemvårdsnämnden 2015-03-25 1(10) Plats och tid: Södra vägen 5, Stora sammanträdesrummet, kl 13:30 15.40 Beslutande: Övriga deltagande: Rose-Marie Henriksson (S) mötesordförande Alf Andersson (C) Per Ihlström

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 527 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 527 288 Dnr 2015/000102 Antagande av Kommunplan 2016-2018 Sammanfattning Enligt kommunfullmäktiges beslut ska kommunstyrelseförvaltningen senast under december 2015 lämna en ekonomisk

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum MÖTESPROTOKOLL Plats och tid Arbets- och näringslivskontoret kl. 13:00-14:45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Göran Edberg (S) (ordförande), Birgitta Årzen (S) (1:e vice ordförande),

Läs mer

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl

Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl 1 (9) Plats och tid Förvaltningskontoret Lilla Rådmansgatan 2, kl. 16.30 18.05 Beslutande Carl-Göran Svensson (C) Madli-Ann Pohla (M) Fredric Strömberg (FP) Christer Grankvist (S) Lennart Månsson (S) Övriga

Läs mer

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45

Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Kommunstyrelsen Protokoll nr 14 fört vid kommunstyrelsens sammanträde onsdagen den 6 september 2006 kl 15.30-15.45 Justerat den 13 september 2006 Anslaget den 14 september 2006 Annika Billström Kristina

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde

Kommunstyrelsen kallas till sammanträde K AL L E L S E / Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-08-27 Sid 1 (2) Plats KS-salen Tid Tisdag den 4 sept kl 13.00- Förhinder anmäls till kommunledningskontorets diarium, tfn 026-17 81 03 eller

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad, Stationsgatan 12, 2014-09-03 KOMMUN 1 Plats och tid Stationsgatan 12, klockan 15.00-16.30 ande Cecilia ForSS (M), Ordförande Ersättare: Malin Sjöberg Högrell (FP), 1:e vice ordf Bengt Sandblad (S), 2:e vice ordf Héléne Brodin Rheindorf

Läs mer

Sociala resursnämnden

Sociala resursnämnden Malmö stad Sociala resursförvaltningen 1 (7) Sociala resursnämnden Protokoll Sammanträdesdatum 2011-02-16 Plats Sociala resursförvaltningen, Plattform Malmö, Djäknegatan 16 Klockan 09.00 11.15 Paragrafer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande M Pär-Erik Johansson L Paul Brusk, tjänstgör för Kent Persson (C) MP Jessica Pettersson, tjänstgör för Henry Sandahl

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2011-09-27 1 (13) Plats och tid Paragraf 94-103 Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Christer Johansson (S) ordförande

Läs mer

Protokoll Dnr: 0005/10

Protokoll Dnr: 0005/10 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN ARBETSFÖRMEDLINGEN REGIONEN Protokoll Dnr: 0005/10 SAMMANTRÄDES Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

Paragrafer 1-23, omedelbart justerade: 8 och 12. Christopher Ödmann (MP) Birgitta Breile (M)

Paragrafer 1-23, omedelbart justerade: 8 och 12. Christopher Ödmann (MP) Birgitta Breile (M) Äldrenämnden Protokoll nr 5 fört vid äldrenämndens sammanträde tisdagen, den 15 maj 2012 kl. 16.00-16.33 Justerat, den 22 maj 2012 Paragrafer 1-23, omedelbart justerade: 8 och 12 Christopher Ödmann (MP)

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 15/2015. Datum: Klockan: 8:45-11:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 15/2015. Datum: Klockan: 8:45-11:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Protokoll Sv 15/2015 Socialnämnd väster Datum: 2015-09-17 Klockan: 8:45-11:30 Plats: Ribbingsgatan 1-3, Jätten Närvarande ledamöter Elisabeth Karlsson Zuaw (S) Jimmy Nordengren (C) Evariste Nkurikiye (S)

Läs mer

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP)

Datum 2014-10-05. Hotell Aveny, Umeå. Anita Drugge (S) Christer Bergman (M) Carmen Lundkvist (FP) Torbjörn Hellström (SVP) Nämnden för tillväxt och regional utveckling Tid 17.15 18.05 Plats Hotell Aveny, Umeå Närvarande Ledamöter Carina Holm (S) ordförande Kenneth Nilshem (C) Tommy Ljung (M) Annika Huber (S) Ers. f Åke Bertils

Läs mer

Utlåtande 2001:140 RI (Dnr 392/01)

Utlåtande 2001:140 RI (Dnr 392/01) Utlåtande 2001:140 RI (Dnr 392/01) Ändring i lagen om allmänna helgdagar som innebär att 8 mars - Internationella kvinnodagen - blir allmän helgdag Motion av Rebwar Hassan (mp) (2001:19) Kommunstyrelsen

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-08-27 1 [7] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunkontoret kl 18.30 20.30 Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga närvarande Bo Svensson,

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0005/07 SAMMANTRÄDETS Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl Utbildningsnämnden 2010-09-16 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 16 september 2010, kl. 19.00-20.30 Beslutande Ersättare Elisabeth Rydström (C),ordförande

Läs mer

Sammanträde tisdagen den 17 november 2015 kl :20

Sammanträde tisdagen den 17 november 2015 kl :20 SIDAN 1 Sammanträde tisdagen den 17 november 2015 kl. 18.30 19:20 Scandic Hotell Alvik, Gustavslundsvägen 153 i Bromma. Sammanträde öppet för allmänhet 1-22, 28 Ledamöter Cecilia Obermüller (MP) ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

BROMMA STADSDELSNÄMND

BROMMA STADSDELSNÄMND BROMMA STADSDELSNÄMND FÖREDRAGNINGSLISTA 14 JUNI 2012 Sammanträde Torsdag 14 juni 2012 klockan 18.00 Tranebergs äldreboende, Tranebergsvägen, samlingssalen Öppet forum, klockan kl 18.00 Medborgarna är

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer