PROTOKOLL Sammanträdesdatum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-27"

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdatum Datum: Onsdagen 27 november 2013 Tid: Kl Plats: Kommunhuset Bryggan Beslutande: Övriga närvarande: Lillemor Arvidsson (m) ordf (repr KS) Kicki Norberg, kommunchef (fram till kl 14.45) Ritva Stubelius (s) vice ordf (repr HSN4) Caroline Oskarsson, planeringsledare HS-kansliet Göder Bergermo (fp)(beredningsled Barn/ungdom) Kerstin Ahlén, utvecklingsledare Folkhälsa Roland Flyckt (kd) (repr HSN4) Förhinder Janette Olsson (s) (repr KS) Marina Halldin Nibell, verksamhetschef, Backa Läkarhusgrupp, Stenungsund Annika Waser, verksamhetschef Närhälsan Stenungsund Inbjudna Carina Johansson, samordnare Föräldrastöd/Hälsoraketen Stefan Persson, Drog-brottsförebyggare - samordnare Birgitta Iström, Elevhälsan Studenter Högskolan Väst 139 Ordförande hälsade välkommen Lillemor Arvidsson (m), ordförande i Folkhälsorådet (FHR) hälsade välkommen till årets fjärde och sista sammanträde. Ritva Stubelius, vice ordf (s) valdes att justera protokollet. Kerstin Ahlén sekreterare. Dagordningen godkändes. 140 Föregående mötesprotokoll Genomgång av besluts- och åtgärdspunkter, därefter till handlingarna. 129 Familjecentral: Kommunstyrelsens beslut , 247 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar använda 500 tkr ur de medel som finns avsatta i strategisk plan för projektmöjligheter, till att starta en familjecentral i Stenungsund så snart som möjligt under En familjecentral innebär att vidga det förebyggande uppdraget inom socialtjänsten och kräver ekonomiska resurser motsvarande en årsarbetare, 500 tkr. Kommunfullmäktiges beslut , 177 Kommunfullmäktige beslutar använda 500 tkr ur de medel som finns avsatta för projektmöjligheter, till att starta en familjecentral i Stenungsund så snart som möjligt under

2 141 Kommunens Föräldrastödsarbete och Hälsoraketen Kommunens samordnare för Föräldrastöd och Hälsoraketen, Carina Johansson, redogjorde för årets insatser/aktiviteter utifrån fastlagd handlingsplan. Beslut i KS , 170: Folkhälsorådet får stå som ansvariga för dokumentet Föräldrastöd en investering för framtiden - Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun med Handlingsplan 2012 som kompletterande dokument. Exempel på föräldrastödsaktiviteter/insatser 2013: Samverkan och samordning via ledningsgruppen Föräldrastöd Uppbyggnad och aktuell information på hemsidan (www.stenungsund.se/foraldrar) Utveckling av Föräldrarådgivningen med tillgänglighet för råd/vägledning kring vardagssituationer (0-18 år) Organisering och genomförande av föräldrastödsprogram (Familjeverkstan m fl) Öppna föreläsningar för föräldrar och andra vuxna Föräldrar-café med tema Utbildning för förskole- skol- MVC- och BVC-personal i Jesper Juuls koncept: Det kompetenta barnet (Family.lab). Föräldrarkurser utifrån denna metod Information om föräldrastöd på föräldramöten, via Uniqum, folder mm Inför 2014 finns följande idéer, behov och önskemål: - Nå alla generella insatser själva grunden - Nå föräldrar via SFI del av integrationsarbetet - Tonårsföräldrar - Föräldrar till barn med funktionshinder - Föräldrar med adoptivbarn, styvfamiljer, fosterhem mm - Stöd i parrelationen - Inventera vad föräldrar önskar och har behov av - Uppstart av Familjecentral Hälsoraketen: Regionens Hälsoraket, ett koncept för att jobba strukturerat, utifrån en av regionen förordad metod kring livsstilsfrågor, prövades i Ucklums förskola och skola under hösten Återrapport finns och har delgivits Folkhälsorådet och ledningsgruppen för förskola/skola. Delar av dessa erfarenheter prövas nu på Kopper- och Kyrkenorumskolorna. Grön Flagg-arbetet kan kopplas samman med Hälsoraketens idéer. Samverkan finns mellan Skolan, Elevhälsan, Måltidsenheten och Folkhälsan. Föräldrastöd är en del i detta arbete. Metoden är väl beprövad i t ex Partille kommun. 142 Verksamhetsplanen återrapport Kerstin Ahlén redogjorde för: Våld i nära relationer = VIN - Nyhetsbrev nr 2 aktuell info se - Länsstyrelsen beviljat 300 tkr till metoden Kärleken är fri om Mänskliga rättigheter, Barnkonventionen, Hedersrelaterat våld för högstadiet/gymnasiet (utarbetad av Rädda Barnen). Kungälv (projektägare), Stenungsund, Tjörn, Orust kommuner samverkar under Egenfinansiering med kr/kommun. - Ny ansökan till Socialstyrelsen möjlig för utvecklingsinsatser 2014 se Kommunövergripande samverkansgrupp igång 18 olika verksamheter i samverkan och samordning. 2

3 - Kartläggning pågår - Hur utbrett är Våld i nära relationer i kommunen? Befintlig statistik sammanställs från olika verksamheter. - Revidering av kommunövergripande handlingsplanen samt rutiner inom IFO - Från Nationella Kvinnofridsdagarna i Stockholm 21-22/11 och nationella samordnaren för VIN, Carin Götblad sammanfattning: - Ett folkhälsoområde - Inte enbart en socialtjänstfråga, alla verksamheter i en kommun berörs - Kommunövergripande arbete nödvändigt - Varför fortfarande stuprörsperspektiv? Jobba tvärsektoriellt! - Förebygg! Jobba med attityder, genus, normer i t ex förskolor/skolor - Tidig upptäck ger vinster. Sprid kunskapen till många - Våga fråga! - Från ord till handling! Synliggör arbetet - Lotsa ge info/vägledning om vad som finns av stöd och hjälp - SAMVERKA! Seniordagen 25 oktober på Kulturhuset Fregatten, i samverkan med Äldreorganisationerna, VÄO och Folkhälsan, hade ca st besökare och ett 40-tal utställare. Skriftlig utvärdering via e-post till utställarna/informatörerna visar att dagen är mycket uppskattad och fyller en funktion som mötesplats. Student från Folkhälsovetenskapliga programmet, SU inventerar vad som finns av mötesplatser för äldre i kranskommunerna och hur dessa drivs och av vem. Återrapport i december. Två studenter från Högskolan Väst tittar på raster, aktiviteter och olika skolgårdsmiljöer i ÅK 0-6. Intervjuar bl a skolledning och personal. Återrapport i december. Omvärldsbevakning: Folkhälsan inför framtiden - ett strategiskt arbete Hälsofrämjande stadsplanering = Healthy Cities Folkhälsa och samhällsplanering social hållbarhet/social dimension Din hälsa påverkas av din livsstil, som påverkas av din sociala omgivning och som påverkas av ditt områdes lokala förutsättningar. Stadsplanering har möjlighet att blanda olika sociala grupperingar och ge förutsättningar för hälsosamma val Källa: Malmö stad Hälsofrämjande stadsplanering 143 Budgetprognos november 2013 Kvarstående verksamhetsmedel ca 110 tkr Intecknat: Seniordagen, Föräldrarådgivningen, Våld i nära relationer = ca 110tkr 144 Tobaksförebyggande arbetet på skolorna samt DISA konceptet Birgitta Iström, skolsköterska och tidigare engagerad i Tobaksprojektet 2010/11, berättade om 2014 års planerade satsningar på tobaksförebyggande insatser på högstadieskolorna. Skolsköterskegruppen tar ett helhetsgrepp kring området med utgångspunkt i den Drogpolitiska policyn och Drogfri skola. Målet är att arbetsplatserna (skolorna) ska vara tobaksfria. Statistiken visar att det är tjejerna 3

4 som röker. Rökavvänjning kan endast erbjudas individuellt. Hälsosamtalen sammanställs systematiskt för vägledning och statistik. Stenungskolan har jobbat med Non Smoking Generation under hösten DISA (Dina inre styrkor aktiveras) finns nu på alla högstadieskolor och erbjuds samtliga ÅK 8 tjejer. Det finns ca 25 st utbildade handledare och två instruktörer i kommunen. Utbildning i metoden erbjuds andra kommuner till en rimlig kostnad. Lokal utvärdering pågår, klar juni-14. Stenungsund finns med i ett forskningsprojekt på Lunds universitet som gör uppföljning över tid. Handledarna rapporterar bl a stärkt sammanhållning i klasserna, ökad acceptans för olikheter och synliggörande av dolda problem hos vissa tjejer. En DISAgrupp för killar prövas på Stora Högaskolan under våren. 145 CAN-undersökningens resultat Stefan Persson redogjorde för resultatet för CAN:s drogvaneundersökningen i ÅK 9 och Åk 2 på gymnasiet. Den totala alkoholkonsumtionen går neråt, vilket gäller i hela riket. Stenungsund sticker dock ut när det gäller bjudvanor i Åk 9. Viss ökning hos Åk 9 tjejer som prövat narkotika. Cannabis? Se för mer information. Under våren 2013 kommer flera föräldraföreläsningar att fokusera olika droger, tidiga tecken på cannabis, kosttillskott, anabola, centralstimulerande medel mm. 146 TU ansökan Socialstyrelsen 2014 Våld i nära relationer Från 2013 har Stenungsunds kommun, med hjälp av medel från Socialstyrelsen, samverkat med Orust och Tjörns kommuner för att driva ett strukturerat utvecklingsarbete inom området, Våld i nära relationer. Pågående insatser i Stenungsunds kommun är kartläggning av våldet, metodutveckling inom IFO, revidering av kommunövergripande handlingsplanen, översyn av IFO:s rutiner, nyhetsbrev, Dialogas Basutbildning, seminarier mm. En samverkansgrupp med representanter från 18 olika verksamheter är igång för ett tvärsektoriellt samordningsarbete. En samordnare har under 2013 varit projektanställd för att driva och utveckla arbete framåt inom de medverkande kommunerna. Folkhälsosamordnaren verkar som dennes kontaktperson och processtödjare. Det finns nu möjlighet att ansöka om medel från Socialstyrelsen för att fortsätta det påbörjade samverkansarbete utifrån varje kommuns behov för resterande Fokus i 2014 års ansökan kommer att ligga på att utveckla stödet kring våldsutsatta kvinnor och barn, öka kunskapen om olika metoder och erbjuda insatser för förövarna. Det finns också ett behov av att implementera rutiner inom äldreomsorgen och avdelningen för funktionshinder samt att stödja ideella krafter som Tjejjouren och Kvinnojouren. Det förebyggande perspektivet lyfts fram för långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete t ex via Kärleken är fri, ett koncept för högstadiet och gymnasiet. Ansökan skall vara Socialstyrelsen tillhanda senast 8 januari

5 Delfinansiering på kr från respektive kommun bör finnas med i ansökan för att markera kommunernas vilja att fortsätta arbeta kommunövergripande med området Våld i nära relationer. Beslut: Folkhälsorådet ställer sig bakom en ansökan till Socialstyrelsen för att få del av utvecklingsmedel i syfte att kvalitetssäkra socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare. Ansökan sker i samverkan med Orust (projektägare) och Tjörns kommuner. Folkhälsorådet bidrar med kr från 2014 års budget för delfinansiering. För kännedom till Sociala utskottet. 147 TU kommunens Föräldrastöd 2014 Folkhälsorådet har getts ansvar från Kommunstyrelsen att via dokumentet, Strategier för ett utvecklat föräldrastöd med handlingsplan, utveckla, genomföra, följa upp och utvärdera kommunens föräldrastödsarbete. I Folkhälsorådet finns politiker från både kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnd 4 samt verksamhetschefer från Primärvården vilket ger möjlighet till samverkan och samordning. Samordning innebär att utveckla föräldrastödet utifrån föräldrars önskemål och behov men också utifrån tidigare erfarenheter samt evidensbaserade metoder. Samordningsfunktionen innefattar bl a att utveckla insatser/aktiviteter som redan finns inom ordinarie verksamheter men som bör synliggöras och fogas samman till ett mer kommunövergripande förhållningssätt där föräldraskapet står i centrum. Indirekt handlar ett gott föräldrastöd om barns hälsa och livskvalitet. Beslut: Folkhälsorådet bidrar med kr för samordning och utveckling av generella föräldrastödsinsatser och aktiviteter under Insatserna/aktiviteterna ska följa intentionerna i dokumentet: Strategier för ett utvecklat föräldrastöd med tillhörande handlingsplan. 148 Konferenser och seminarier och övrigt Hänvisning till Dokumentet Samling för social hållbarhet-åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland delades ut (Regionsfullmäktige ) 149 Nästa möte 2014 Onsdagen 22 januari kl Arbetsmöte kring verksamhetsplanen 2014 Stenungsund Lillemor Arvidsson Ritva Stubelius Kerstin Ahlén Ordförande vice ordförande Sekreterare 5

6 6

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27

Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Projekt att skapa förutsättningar för implementering av evidensbaserat arbete inom föräldrastödsområdet i Västra Götalands län Dnr HFÅ 2008/27 Inledning och bakgrund Under våren 2008 ställdes en förfrågan

Läs mer

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011

FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 FLENS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2004:7-761 DROGPOLITISKT PROGRAM FÖR FLENS KOMMUN 2008-2011 ANTAGET AV KF 2004-08-26 77 REVIDERAT AV KF 2008-06-12 80 1 Inledning Kommunfullmäktige beslutade i

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25.

Protokoll Hälsopolitiska rådet 2013-10-01. Hälsopolitiska rådet Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30. Paragrafer: 18-25. Sammanträde Plats och tid Kompassen kl. 13:30 16:30 Ledamöter AnnaTora Jonsson (mp) (ordf.) Kommunstyrelsen Elving Andersson (c) Kommunstyrelsen Anna-Lena Heydar (s) Kommunstyrelsen Nicklas Attefjord (mp)

Läs mer

Ärende Dnr Föredragande

Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (1) 2013-01-16 UDDEVALLA KOMMUN KULTUR OCH FRITIDSNÄMND SAMMANTRÄDE Kultur och fritidsnämnden PLATS OCH TID Folkets Hus, konferensrum 1, plan 2. 2013-01-24 kl. 9:00 ORDFÖRANDE

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Maria Strömbäck Våld i nära relationer Kiruna kommun Våld i nära relationer Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010

En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag. folkhälsoinstitut 2010 En samlad återredovisning av regeringens ANDTuppdrag till Statens folkhälsoinstitut 2010 2 Innehåll 1. SAMMANFATTNING...6 2. INLEDNING... 12 3. LÄNSSAMORDNINGEN... 17 3.1 Sammanfattning... 17 3.2 Bakgrund...

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten.

Läs anvisningarna innan ni börjar fylla i ansökan och använd dem som stöd under tiden ni fyller i ansökningsblanketten. Blankett för kommuner/stadsdelsförvaltningar Dnr 39428/2013 Ansökan om utvecklingsmedel 2014 för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat/utsatts för våld

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Slutrapport från en nationell tillsyn 2012 2013 Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

Varbergsnämnden. Bokslut 2014

Varbergsnämnden. Bokslut 2014 Varbergsnämnden Bokslut 2014 Februari 2015 Bokslut 2014 Varbergsnämnden Nämndsledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD) ordförande Anne Sjölund (S) vice ordförande Claus Öberg (M) Ulrika Ericsson (M) Gun Svensson

Läs mer

PUFF-projektet i Tomelilla

PUFF-projektet i Tomelilla PUFF-projektet i Tomelilla Projektet för Utveckling av FöräldraFörmågan Samverkan Utveckling Föräldraskap Samverkan kring barn och föräldrar i familjer där någon av föräldrarna har en utvecklingsstörning

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-06-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:15 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) 39-50

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-06-24 Plats Sessionssalen, stadshuset Tid Onsdagen den 24 juni kl. 09:00-17:00 Ledamöter Miguel Odhner (S) Ordförande Maria Kjellberg (MP) 1:e vice ordförande Anders Holmensköld

Läs mer