HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA"

Transkript

1 HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

2 Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Med hjälp av värderingsverktyget kan du kartlägga tillgängligheten och göra en handlingsplan för en ännu bättre lärmiljö för alla barn och elever. Värderingsverktyget är i sin tur en del av ett helt paket med verktyg som tagits fram av SPSM och Handikappförbunden. Paketet kallas Tillgänglighet får skolan att funka och består av tre delar: Utvärdera tillgängligheten i skolan (värderingsverktyget) Leda och planera tillgänglighetsarbetet (distansutbildning) Föra in tillgänglighet i undervisningen (DATE lärmaterial) Du får tillgång till samtliga verktyg via myndighetens webbplats: Det är tillåtet att kopiera och citera ur materialet. Ange gärna källan. Författare: Catrin Tufvesson Redaktör: Erika Nydahl Arbetsgrupp: Gunilla Fällman, Lena Hammar, Susanne Loheman, Leif Näfver, Daniel Simonsson, Anna Sjölander, Tove Söderqvist Dunkers och Maude Wildow Formgivning: Linn Sandgren Illustration: Lasse Skarbøvik Utgiven: April, 2014, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Härnösand Tryck: TMG Stockholm ISBN: , tryckt , pdf Best.nr SPSM: , tryckt , pdf

3 HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

4 Innehåll Förord 6 Inledning 7 Varför arbeta med tillgänglig utbildning? 9 Skollagstiftning 10 FN:s konventioner 10 Plan- och bygglagen 10 Funktionshinderspolitiken Vad är tillgänglighet? 13 Vad är tillgänglighet i förskolan och skolan? 13 Tillgänglighetsmodellen 14 Tillgänglighetsmodellens utveckling 17 Strategiskt tillgänglighets arbete hur börjar vi? 19 Verktygets användningsområde 19 Verktygets indikatorer 19 Ett verktyg för att värdera tillgänglig utbildning 20 Värderingsarbete 21 Vem gör vad? 22 Skolhuvudman 22 Vid ny- och ombyggnation 24 I befintlig miljö 25 Verksamhet 26 Arbetslag 27 Pedagog 29 Indikatorer för en tillgänglig utbildning Förutsättningar för lärande Rätten till lärande Språk och kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) Tvåspråkighet; svenska och teckenspråk Kunskaper och värden Fysisk aktivitet Motivation Social miljö Delaktighet Jämställdhet Mångfald Demokrati 48 4 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

5 3. Pedagogisk miljö Pedagogiska strategier och stödstrukturer Arbetslag Elevhälsa Lärsituationer Lärstilar Lärverktyg It i lärandet Hjälpmedel Fysisk miljö Rum för lärande Auditiv miljö Visuell miljö Luftmiljö Utemiljö: skolgård och förskolegård 74 Referenser 78 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 5

6 Förord Lärandet sker i en relationell process där samspelet mellan social, pedagogisk och fysisk miljö ger förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö. Vi har samlat grunderna för detta perspektiv i en samspelsmodell för tillgänglig utbildning som vi kallar tillgänglighetsmodellen. Tillgänglighetsförmågan hos en utbildningsverksamhet är hur väl verksamheten kan anpassa den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån barnens och elevernas behov. Utifrån tillgänglighetsmodellen har vi tagit fram ett stödmaterial för detta arbete: Kartläggning, handlingsplan och handledning. Stödmaterialet är ett verktyg för att värdera tillgänglig utbildning i förskolan och skolan. Vår ambition är att detta värderingsverktyg ska vara ett komplement till de kvalitetssäkringsprogram som redan finns, och att det blir en del av värdegrunds arbetet och det pedagogiska samtalet som bedrivs på förskolor och skolor för att uppnå de nationella målen. Ska vi uppnå en utbildning som tar hänsyn till alla barns och elevers olika behov och som ger det stöd och den stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt, då räcker det inte med att diskussionerna fortsätter. Diskussionen måste även omsättas i ett görande. Kan det framtagna materialet bidra till det, så har det varit framgångsrikt. Att göra en självvärdering av den egna verksamheten med stöd av verktyget, är ett effektivt sätt att vidareutveckla förskolans och skolans tillgänglighetsförmåga. Med en ökad kunskap om vad som krävs för att göra utbildningen tillgänglig för alla, kan vi även skapa bra förutsättningar för barns och elevers delaktighet i tillgänglighetsarbetet. I enlighet med regeringens mål för funktionshinderspolitiken ska vi arbeta för att varje barn och elev ges förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt. Förskolors och skolors lokaler ska också bli mer tillgängliga och kunskapen ska öka om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Som vi ser det så är en ökad tillgänglighet vad som krävs för att barn och elever ska ha en möjlighet att vara delaktiga och inkluderade utifrån sina förutsättningar, och för att de ska kunna delta i sin utbildningsverksamhet på ett likvärdigt sätt. Greger Bååth Generaldirektör 6 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

7 Inledning Alla barn och elever ska kunna inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån sina egna förutsättningar och i ändamålsenliga lokaler. Det ställer betydande krav på personal, lärverktyg, utformning av undervisning och lärmiljö. Barn och elever ska få den ledning och stimulans de behöver för att utvecklas så långt som möjligt inom förskolan och skolan. Det ställer även krav på kunskap och färdighet från ledning och personal när det gäller resursfördelning för att barn och elever ska få en likvärdig utbildning. Det här stödmaterialet visar på en möjlig väg att säkerställa att alla barn och elever får den utbildning de har rätt till. Materialet består av tre delar: En kartläggning, en handlingsplan och denna handledning. Den modell som legat till grund för stödmaterialet inkluderar indikatorer som behöver finnas i förskolan och skolan för att undervisningen ska kunna anpassas efter barnens och elevernas förutsättningar. Tillgänglighetsmodellen utgår från forskning, beprövad erfarenhet, lagar och riktlinjer och omfattar alla barn och elever. Stödmaterialet ger verksamheten och pedagogen ökad kunskap om hur man kan arbeta för tillgänglig utbildning utifrån en helhetssyn på barnets och elevens lärande och kunskapsutveckling. Det kan ske på olika nivåer i organisationen, inom pedagogiken och i olika lokaler. Materialet är med andra ord ett verktyg för att strategiskt och medvetet utforma lärmiljön och därför har vi valt att kalla det Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och skola. Värderingsverktyget är framtaget för pedagogisk verksamhet inom förskola respektive skola. Skola definieras här som grundskola, grundsärskola, specialskola, gymnasium, gymnasiesärskola och fritidshem och gäller för alla barn och elever 1. Fokus ligger på möjligheter och det som generellt är bra för alla, inte på specifika funktionsnedsättningar eller funktionshinder. Indikatorerna i värderingsverktyget kan ge en uppfattning om vilka anpassningar och åtgärder som behöver göras för att utbildningen ska bli utformad efter alla barns och elevers behov. Vi utgår ifrån att barns och elevers lärande i grunden är lika, oavsett om de går i förskola eller skola. Därför ingår samma indikatorer i värderingen av förskolan som skolan, förutom när det gäller elevhälsan som enbart gäller skolan. Förskole- och skolverksamheten har dock olika förutsättningar genom exempelvis styrdokument eller lekens roll och därför har vi gjort två olika versioner av kartläggningen och handlingsplanen. När skolan är organiserad så att det finns en pedagogisk medvetenhet och pedagogerna är trygga i sina val av metoder och när de praktiska hindren är undanröjda, då finns mycket goda förutsättningar för att alla elever med eller utan funktionsnedsättning får 1 Än är inte högskola, universitet eller vuxenutbildning inkluderat i detta material på grund av andra lagstadgade riktlinjer, men indikatorerna kan anses vara de samma oavsett ålder SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 7

8 en gynnsam och utvecklande skoltid 2. När förskolan främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet utifrån barnens egna intressen och förutsättningar ges alla barn en möjlighet att utvecklas genom att få kunskaper och värden. Då förbereds barnen för en fortsatt utbildning 3. Värderingsverktyget kan användas i det utvecklingsarbete som behöver ske i förskolan och skolan. Verktyget gör det möjligt att ta ett helhetsgrepp runt inlärning och se vilka krav det ställer på undervisningen och lärmiljöns utformning. Verktyget kan med fördel användas i det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på förskole- och skolenhetsnivå, i värdegrundsarbetet och i det pedagogiska samtalet, men också i en verksamhetsbeskrivning vid ny- eller ombyggnation. Värderings verktyget kan användas i sin helhet eller så kan ett område åt gången värderas, om det är mer fördelaktigt för verksamheten. Målet är att få utbildningsverksamheten att agera, att gå till handling och anpassa lärmiljön till just de barn och elever som deltar. Att ta fram ett stödmaterial för förskolors och skolors arbete med att göra utbildningen tillgänglig för alla är en fortsättning på Specialpedagogiska skolmyndighetens regeringsuppdrag 4, och i enlighet med funktionshinderspolitikens mål inom utbildningspolitiken 5. Nu ligger ett förslag på att införa bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskriminerings lagen från den 1 januari Krav på utbildningsverksamhetens lokaler och undervisning finns redan i skollag och arbetsmiljölag, men om det nya förslaget går igenom kommer det att gälla alla skolformer och enskilda fall kan prövas rättsligt 6. Catrin Tufvesson Samordnare tillgänglighet 2 SPSM, 2010b 3 Skolverket, 2011c och SFS 2010:800, 8 kap 2 4 U2009/4876/S 5 S2010/4319/FST 6 Arbetsmarknadsdepartementet, SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

9 Varför arbeta med tillgänglig utbildning?! Vad säger Barnkonventionen? FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 29: barnets utbildning skall syfta till att utveckla barnets fulla möjligheter i fråga om personlighet, anlag och fysisk och psykisk förmåga. FN:s konvention om barnets rättigheter, artikel 28: göra grundutbildningen obligatorisk och kostnadsfritt tillgänglig för alla. En likvärdig utbildning är en demokratisk rättighet enligt de FN-konventioner som Sverige anslutit sig till. Olika rapporter 7 visar dock att vi inte har en fullt tillgänglig skola, att elever med funktionsnedsättning har lägre måluppfyllelse 8, upplever sig mer exkluderade än sina kamrater 9 och har sämre förutsättningar för att få ett arbete 10. För att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och elever arbetar kommuner och landsting med tillgänglighetsfrämjande åtgärder, men mer behöver göras i förskolor och skolor. De viljeyttringar och lagar som finns ställer krav på att kunskapen utökas och inkluderar olika indikatorer som påverkar tillgänglighet i förskolan och skolan utifrån barnens och elevernas behov och möjlighet till lärande. Indikatorer är de kriterier som anses behövas för att utbildningen ska kunna bli tillgänglig för alla. Tidigare har tyngdpunkten legat på kunskap om hur tillgängliga lokaler kan utformas med fokus på rörlighet, syn och hörsel och oftast utifrån byggteknik, framkomlighet och säkerhet. Nu måste vi se till lärmiljön i sin helhet och ta med alla faktorer som påverkar barns och elevers möjligheter till lärande och kunskapsutveckling. Annars skjuter vi målet en utbildning för alla framför oss. 7 Skolverket, 2008, Rädda Barnen, 2008, och RBU, Skolinspektionen, 2009:6 9 SPSM, 2007a och SPSM, Arbetsförmedlingen, 2012 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 9

10 Skollagstiftning I den svenska utbildningen idag ska barn och elever inhämta och utveckla kunskaper och värden, i lokaler och med den utrustning som behövs för att syftet med utbildningen ska uppfyllas. I enlighet med skollagen ska utbildningen ta hänsyn till barns och elevers olika behov 11. Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön 12. Skolan är idag den största arbetsplatsen där både elever och personal är arbetstagare och där arbetsförhållandena ska anpassas till människors olika förutsättningar i fysiskt och psykiskt avseende enligt arbetsmiljölagen 13. Motsvarande krav ur barnens perspektiv saknas i arbetsmiljölagen för förskolan 14. Personalen i förskolan och dess verksamhet omfattas av arbetsmiljölagen, men barnen i förskolan omfattas inte. Barngrupper i förskolan ska dock ha en lämplig sammansättning och storlek och barnen ska erbjudas en god miljö 15. Utbildningsverksamheten får inte diskriminera något barn eller någon elev. Verksamheten ska bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för alla, enligt diskrimineringslagen 16. FN:s konventioner Skollagen är grundad på alla barns lika värde och rätten till en tillgänglig utbildning, där barnen och eleverna ska få kunskapsutveckling och personlig utveckling. Det är i enlighet med FN-konventionen om barnets rättigheter och konventionen för personer med funktionsnedsättning 17. Enligt rådande lagstiftning och politiska viljeyttringar ska utbildningen för barn och elever främja åtnjutandet av rättigheter. Det ska inte enbart stå i läroplanen utan ska även verkställas i undervisningsmetoder och undervisningsmiljöer. Utbildningens väsentligaste syfte är att utveckla barnens personlighet, anlag och förmågor, vilket innebär ett erkännande av att varje enskild individ har unika egenskaper, intressen och behov av lärande 18. Plan- och bygglagen Vid nybyggnation och ombyggnation ska byggnaden utformas för att vara lämplig för sitt ändamål. Form, färg och material ska samspela och tillsammans ge en god inverkan. Byggnaden ska också vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt förmåga att röra sig eller orientera sig. Det står i plan- 11 SFS 2010: Skolverket, 2011d, kap SFS 1977: SOU 2013:26 15 SFS 2010:800, 8 kap 8 16 SFS 2008: FN:s konvention om barnets rättigheter och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 18 Unicef, 2008, sid SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

11 och bygglagen 19. Hinder mot tillgänglighet och användbarhet ska avhjälpas i befintliga byggnader, tomter och allmänna platser dit allmänheten har tillträde 20. Alla utrymmen i förskolan och skolan anses inte vara publika, dit allmänheten har tillträde. Det gäller exempelvis klassrum och grupprum, där kärnverksamheten bedrivs. Publik miljö kan vara entré, aula, idrottshall och matsal. I Boverkets byggregler 21 finns föreskrifter och allmänna råd att följa om hur vi ska bygga generellt tillgängligt, men all miljö i förskolan och skolan behöver utformas specifikt för lärande och kunskapsutveckling utifrån alla barns och elevers förutsättningar. För att utbildningen ska bli tillgänglig för alla behövs kunskap om förutsättningar för lärande och vad olika förutsättningar kan få för pedagogiska konsekvenser. Den fysiska miljön i förskolan och skolan behöver vara utformad för att ge det stöd som efterfrågas i styrdokumenten, så att barn och elever har möjlighet till social delaktighet och inkludering, anpassad pedagogik och lärverktyg i en trygg och säker miljö. Funktionshinderspolitiken Strategin för funktionshinderspolitiken 22 bygger på delaktighet, jämlikhet och mångfald för alla i vårt samhälle samt de lagar som tidigare nämnts. Funktionshinderspolitiken ligger till grund för de insatser som skolhuvudmän och statliga myndigheter ska utföra. Det understryks även att tillgänglighet sträcker sig utöver de fysiska förhållandena i skolan. Tillgänglighet för barn och elever är också en fråga om undervisningens utformning, social samvaro, tillgång till alternativa lärverktyg och kommunikation samt alternativa sätt att visa sin kunskapsutveckling. Bland inriktningsmålen för funktionshinderspolitiken finns tre prioriterade områden inom utbildningspolitiken 23 : 1. Varje barn, elev och vuxenstuderande ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt. Delmålen är: Förutsättningarna för alla barn, elever och vuxenstuderande oavsett funktions förmåga att utvecklas så långt som möjligt ska öka genom förbättringar av förskolors och skolors generella verksamhet. Förskolor och skolor ska förbättra sitt arbete med att göra anpassningar av verksamheten när så behövs för att undanröja hinder för barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. 19 SFS 2010: BFS 2011:13 HIN2 och BFS 2011:5 ALM2 21 BFS 2011:26 BBR 19 och BFS 2013:14, BBR S2010/4319/FST 23 S2011/8810/FST SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 11

12 Skolor ska genom ett kontinuerligt utvecklingsarbete se till att personalen har hög tilltro till alla elevers och vuxenstuderandes förmåga och visa höga förväntningar på deras skolprestationer. Detta måste i högre grad än hittills gälla även elever och vuxna med funktionsnedsättning. 2. Med utgångsläge i de förtydligade bestämmelserna i Plan- och bygglagen (PBL) och skollagen ska tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skol former förbättras. Delmålen är: Möjligheterna för elever med funktionsnedsättning att välja skola liksom möjligheterna för vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning att välja förskola ska bli bättre genom en ökad tillgänglighet. Kunskapen om hur skolors och förskolors lokaler kan bli mer tillgängliga ska öka hos huvudmän, rektorer, lärare, förskollärare och övrig skolpersonal. 3. Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje barns, elevs eller vuxenstuderandes behov ska förbättras. Delmålen är: Kunskapen ska öka bland skolhuvudmän och personal i skola och förskola om de konsekvenser för barns, elevers och vuxnas lärande och kunskapsutveckling som en funktionsnedsättning kan medföra. Skolors kännedom om var de kan få råd och stöd i frågor rörande konsekvenserna för skolarbetet av en funktionsnedsättning ska öka. Tillgången till och kännedomen om olika lärverktyg, som till exempel anpassade läromedel och digitala lärverktyg ska öka. Skolors och skolhuvudmäns kännedom om hur it-stöd ska utformas för att vara tillgängliga för alla ska öka. För att uppnå målen inom funktionshinderspolitiken och utbildningspolitiken behövs ökad kunskap om sociala (genomgående riktlinjer), pedagogiska (mål 3) och fysiska kriterier (mål 2) utifrån förutsättningar till lärande (mål 1). Det finns en tydlig viljeyttring att genomföra åtgärder genom de lagar och föreskrifter som antagits om att utbildningen ska vara till för alla. Tillgänglighetsmodellen som denna handledning presenterar, kan användas för att förmedla en förståelse för helheten runt lärande och kunskapsutveckling utifrån dessa viljeyttringar. 12 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

13 Vad är tillgänglighet? Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur väl en organisation, verksamhet, lokal eller plats fungerar för personer med funktionsnedsättning. Tillgänglighet kan definieras som den grund som är en förutsättning för full delaktighet och inkludering. Ett tillgängligt samhälle är ekonomiskt, politiskt, kulturellt, socialt och fysiskt tillgängligt för alla, där utbildning utgör en av förutsättningarna för att möjliggöra ett aktivt deltagande i samhällslivet 24. Vad är tillgänglighet i förskolan och skolan? En tillgänglig lärmiljö ger de förutsättningar som krävs för att alla barn och elever ska kunna vara delaktiga och inkluderade i utbildningsverksamheten utifrån sina egna möjligheter. Tillgänglighet är en förutsättning för lärande och kunskapsutveckling. Tillgänglighet inom utbildningsverksamheten innebär då en likvärdig funktionalitet för alla barn och elever, oavsett funktionsförmåga i verksamhetens sociala miljö, undervisning, lokaler och kommunikation. En tillgänglig utbildning måste ta hänsyn till barns och elevers olika behov, en väl fungerande utbildning är till för alla oavsett förutsättningar. En tillgänglig utbildning blir då ett begrepp som visar hur väl förskolan eller skolan fungerar som lärmiljö för alla berörda barn eller elever, med eller utan funktionsnedsättning. Tillgänglighet i förskolan och skolan handlar om att kunna anpassa den pedagogiska, sociala och fysiska miljön utifrån barns och elevers behov 25. För barn och elever innebär tillgänglighet i förskolan och skolan både åtkomlighet och användbarhet i och av verksamheten. Det har sitt ursprung i barns och elevers rätt till utbildning 26 och ur deras perspektiv behöver både stort som smått vara tillgängligt under hela dagen. För att verksamheten ska tillgodose alla barns och elevers rätt till lärande i ändamålsenliga lokaler och med det stöd som är nödvändigt för att utvecklas så långt som möjligt 27, behöver förskolor och skolor vara tillgängliga utifrån att barn och elever behöver utbildning anpassad efter rättigheter och förutsättningar barn och elever behöver sociala relationer som är anpassade barn och elever behöver anpassade pedagogiska strategier och stödstrukturer barn och elever behöver rum för lärande som är anpassade, inne som ute. 24 Prop. 1999/2000:79 25 Dnr : Brodin, SFS 2010:800, 1 kap 4 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 13

14 Detta förhållande har SPSM utvecklat i en tillgänglighetsmodell, som ligger till grund för värderingsverktyget för tillgänglig utbildning. Tillgänglighetsmodellen består av de områden som samspelar och som alla behövs för att uppsatta mål i utbildningsverksamheten ska uppnås: förutsättningar för lärande social miljö pedagogisk miljö fysisk miljö. Tillgänglighetsmodellen Samspel Social miljö Lärande Individuell kunskapsutveckling Fysisk miljö Figur 1. Samspelet i tillgänglighetsmodellen Pedagogisk miljö För att göra utbildningen tillgänglig i enlighet med antagna lagar och viljeinriktningar behövs ett helhetsperspektiv. Tillgänglighetsmodellen tar ett helhetsgrepp på tillgänglighet utifrån lärandet i de pedagogiska verksamheterna som berörs i skollagen. Den har ett övergripande perspektiv och är en samordnings modell för olika insatser och tillvägagångssätt. Tillgänglighetsmodellen ger en bild av de indikatorer som måste ingå i diskussionerna för en tillgänglig utbildning. Den förenklar förhållandet samtidigt som den förtydligar de områden som finns i lärmiljön. I verkligheten finns ingen så strikt uppdelning. Där interagerar alla indikatorerna med varandra, därav diskussionerna om samspelet mellan den sociala, pedagogiska och fysiska miljön utifrån lärandet. Tillgänglighet i förskolan och skolan handlar inte enbart om fysisk framkomlighet, utan också om de krav som sociala och pedagogiska indikatorer ställer på den fysiska miljöns utformning 28. En likvärdig förskola och skola där hänsyn ska tas till allas lika värde innebär att arbetet med den sociala och den pedagogiska tillgängligheten alltid behöver fortgå liksom arbetet med den fysiska tillgängligheten. 28 Tufvesson och Tufvesson, 2009a 14 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

15 Tillgänglighetsmodellen består av tre hörnstenar (miljöer), som utgår ifrån förutsättningar för lärande och som tillsammans bildar modellens fyra områden. De bör samspela för att barnet och eleven ska ges goda möjligheter till lärande. De fyra områdena består i sig av ett antal indikatorer. 1. Förutsättningar för lärande 2. Social miljö 3. Pedagogisk miljö 4. Fysisk miljö Rätten till lärande Delaktighet Pedagogiska strategier och stödstrukturer Språk och kommunikation Alternativ och kompletterande kommunikation Tvåspråkighet; svenska och teckenspråk Kunskap och färdigheter Fysisk aktivitet Motivation Rum för lärande Jämställdhet Arbetslag Auditiv miljö Mångfald Elevhälsa (endast skola) Visuell miljö Demokrati Lärsituationer Luftmiljö Lärstilar Läromedel Lärverktyg It i lärandet Hjälpmedel Tabell1. De fyra områdena med indikatorer i tillgänglighetsmodellen. Utemiljö: skol- och förskolegård 1. Förutsättningar för lärandet innehåller indikatorer som är de övergripande förutsättningarna som gör vårt lärande möjligt: Hur utformas undervisning och lärmiljö utifrån allas möjligheter och rätten till en likvärdig utbildning, så att alla barn och elever utvecklas så långt som möjligt? 2. Den sociala miljön innehåller de sociala indikatorerna som behövs för en fungerande samvaro för lärandet: Hur arbetar vi för ett socialt deltagande och utbyte mellan barn, elever och vuxna utifrån allas lika värde? 3. Den pedagogiska miljön innehåller de pedagogiska indikatorerna som behövs i olika former för lärandet: Hur ska undervisningen vara utformad så att alla barn och elever kan tillgodogöra sig den? 4. Den fysiska miljön innehåller de fysiska indikatorerna som behövs för att skapa rum för lärandet: Hur ska skolans fysiska miljö vara utformad och användas för att ge det stöd som alla barn och elever behöver? När de tre hörnen i tillgänglighetsmodellen social, pedagogisk och fysisk miljö samspelar så optimeras barnets och elevens möjligheter till lärande. Utbildningen kan då sägas vara tillgänglig och leda till en positiv kunskapsutveckling. Det är ett samspel mellan hörnstenarna, där vi behöver generalisera samtidigt som vi bejakar individuella förutsättningar. Relationen mellan de SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 15

16 olika områdena i samspelet är föränderlig och kan ha olika inverkan över tid 29. Målet är att alla barn och elever ska erbjudas vara delaktiga i skolans undervisningssituationer och undervisningsmiljöer på sina egna villkor. När man ska planera och organisera utbildningsverksamhet behöver man beakta på vilka nivåer det kan finnas behov av insatser: Organisationsnivå insatser genom prioriteringar i resurstilldelning, flexibel organisation, kompetensutveckling, samverkan och tillgång till specialistkunskap. Gruppnivå insatser genom yttre, materiella förutsättningar som till exempel tillgängliga lokaler, en social miljö som främjar samspel, ett positivt klassrumsklimat, positiva attityder till olikheter, flexibla pedagogiska strategier och anpassning av lärverktyg. Individnivå insatser genom ytterligare specifika stöd för lärandet utifrån barnets eller elevens möjligheter. Verksamheterna kan göra kontinuerliga uppdateringar av vilka behov som finns inom alla nivåer. Uppdateringar kan också göras vid förändring inom verksamheten. Detta för att undvika ett utanförskap på grund av otillgänglig lärmiljö. Ett samspel för ökad tillgänglighet i lärmiljön förutsätter att organisationen inom alla nivåer arbetar för allas delaktighet, allas lika värde och bejakar mångfald. Det handlar om att pedagogiken är tillgänglig genom att det finns alternativa och anpassade pedagogiska strategier, lärstilar och lärverktyg. akustik, visuella intryck, luftkvalitet och inne- och utemiljö är strategiskt utformade och används medvetet, så att de ger det stöd som barn och elever behöver. allt arbete bedrivs utifrån barnens och elevernas möjlighet till lärande där det finns förutsättningar för kommunikation, fysisk aktivitet och motivation. Ett resultat av att arbeta utifrån verksamhetens olika behov är att ingen förskola eller skola kommer att vara den andra lik, men de kommer att innehålla begrepp och indikatorer som är gemsamma för en ändamålsenlig och tillgänglig utbildning. Indikatorerna i tillgänglighetsmodellen bygger på forskningsteorier om samspelet mellan individ, pedagogik och fysisk miljö utifrån specialpedagogik, pedagogik och miljöpsykologi. Indikatorerna bygger också på den beprövande erfarenheten runt elever med funktionsnedsättning som finns inom SPSM, samt nationella riktlinjer, lagar och funktionshinderspolitiska mål. Indikatorerna för en tillgänglig utbildning visar inte bara på den bredd och de överskridande 29 Sambanden mellan faktorerna har sammanställts i en modell, the Human Environment Interaction-model the HEI-modell av R. Küller, SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

17 kunskapsområden som behövs. Indikatorerna visar också på att åtgärder behöver göras på organisations-, grupp- och individnivå för att vi ska uppnå en utbildning för alla. Tillgänglighetsmodellens utveckling Steg 1: Under 2010 utvecklar SPSM en samspelsmodell för tillgänglig utbildning utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Faktorerna i modellen utgår från en generalisering så långt som möjligt när det gäller de pedagogiska konsekvenserna av olika funktionsnedsättningar (det som är bra för väldigt många), innan specifika åtgärder behöver utföras 30. I fokus är att finna de faktorer inom den sociala, pedagogiska och fysiska miljön som är bra för lärandet, för att kunna ge råd och stöd om hur skolan kan bli tillgänglig för alla elever. Figur 2. Tillgänglighetssymbolen symboliserar samspelet mellan de tre hörnen utifrån lärandet. Modellen innefattar interaktionen mellan barn och miljö och bygger på hur barnets emotionella status påverkas av sin omgivning, något som kan variera över tid 31. I lärsituationen finns både positiva och negativa faktorer som kan påverka koncentrationsnivån 32. Modellen har sitt ursprung inom miljöpsykologi. Där är syftet är att öka förståelsen för samspelet mellan människa och miljö. Det handlar om beteende, tankar, känslor och samspel med andra i relation till den omgivande miljön; både den byggda och den sociala 33. Steg 2: 2012 fördjupar och strukturerar SPSM samspelsmodellen för tillgänglig utbildning utifrån regler, lagar och funktionshinderspolitiken tar myndig heten fram ett antal indikatorer för en tillgänglig utbildning, som modellen ligger till grund för. Indikatorerna bygger även på nationella mål inom: FN:s konvention om mänskliga rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter 30 U2009/4876/S 31 Küller, Tufvesson, Johansson och Küller, 2005, sid 17, 23 och ALL 2011/416 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 17

18 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning skollagen arbetsmiljölagen diskrimineringslagen plan- och bygglagen nationell handlingsplan Från patient till medborgare (2010) funktionshinderspolitisk strategi Steg 3: 2013 tar SPSM fram ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan som består av tre delar: Ett kartläggningsmaterial, en mall för handlingsplan och en handledning. Sju statliga specialskolor provar indikatorerna innan myndigheten fastställer dem och utformar de tre dokumenten. Tanken är att stödmaterialet ska kunna användas i skolans systematiska kvalitetsarbete, vara ett komplement till kvalitetssäkringsprogram och ett stöd i skolans värdegrunds- och tillgänglighetsarbete. Tanken är också att stödmaterialet ska kunna användas på flera olika nivåer inom skolans organisation. Steg 4: Under 2013 tar SPSM även fram en version för förskolan av kartläggningsmaterialet och mall för handlingsplan, samt en gemensam handledning för förskolan och skolan. Värderingsverktyget består av 24 indikatorer. Steg 5: 2014 digitaliseras värderingsverktyget och läggs på SPSM:s webbsida. Det lanseras tillsammans med Handikappförbundens elevmaterial DATE i ett tillgänglighetspaket kallat Tillgänglighet får skolan att funka. 18 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

19 Strategiskt tillgänglighetsarbete hur börjar vi? Om allting fungerar för barn och elever i förskolan och skolan tänker vi inte på tillgänglighet. Det är först när målen inte nås som vi blir medvetna om verksamhetens brister. Verksamheten kan undvika att hamna i den situationen genom ett förebyggande och strategiskt tillgänglighetsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet 35, i värdegrundsarbetet 36 och i det pedagogiska samtalet. Verktygets användningsområde Verktyget för att värdera tillgänglig utbildning kan användas som: Del av systematiskt kvalitetsarbete, för att säkerställa att de nationella målen uppnås genom att systematiskt och kontinuerligt följa upp verksamheten, analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och utveckla utbildningen 37. Komplement till olika kvalitetssäkringsprogram, exempelvis Qualis. En del av budgetprocessen. Underlag för kompetensutveckling. Handledning för strategiskt tillgänglighetsarbete: i befintlig miljö och verksamhet vid omorganisation vid ny- och ombyggnation. En del av värdegrundsarbetet. Underlag för att skapa diskussion om verksamhetens arbete med tillgänglig utbildning utifrån vad vi har för kunskap om förutsättningar för lärande, social samvaro, pedagogiska former och rum för lärande. Verktygets indikatorer 1. Förutsättningar för lärande rätten till lärande språk och kommunikation AKK 35 Skolverkets allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete, 12: Skolverkets allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling, 12: SFS 2010:800, 4 kap 3 4 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola 19

20 tvåspråkighet; svenska och teckenspråk kunskaper och värden fysisk aktivitet motivation. 2. Social miljö delaktighet jämställdhet mångfald demokrati. 3. Pedagogisk miljö pedagogiska strategier och stödstrukturer arbetslag elevhälsa (för skola) lärsituationer lärstilar lärverktyg it i lärandet hjälpmedel. 4. Fysisk miljö rum för lärande auditiv miljö visuell miljö luftmiljö utemiljö. Ett verktyg för att värdera tillgänglig utbildning Stödmaterialet för en tillgänglig utbildning består av tre delar: Kartläggning, mall för handlingsplan och handledning. Del 1: Kartläggning (en version för förskola + en version för skola). En självvärdering av den egna verksamheten kan göras med stöd av handledningen. Del 2: Handlingsplan (en version för förskola + en version för skola). Ett underlag för vidare åtgärder. Materialet är tänkt att användas av ledningen tillsammans med arbetsgrupperna i verksamheten. Det handlar om att utveckla verksamhetens tillgänglighetsförmåga, det vill säga att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön i relation till barnens och elevernas 20 SPSM Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Förskola och skola

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA

HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA HANDLEDNING Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning FÖRSKOLA OCH SKOLA Ett helt paket för ökad tillgänglighet Det här är handledningen till Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning förskola och

Läs mer

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning

En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3, handledning Ett verktyg för att värdera tillgänglighet i skolan. En hjälpande hand för en tillgänglig utbildning Stödmaterial del 3,

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning

Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Klart att alla ska med! Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Handledning Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning Förskola och skola www.spsm.se/tillganglighet Isak Lukas Lisa Nesrin Tove Dennis

Läs mer

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan Vägledning för elevhälsan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child?

Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Pedagogisk utredning för elevens skull? Educational assessment in the benefit of the child? Annica Eriksson Lill Persson Examensarbete: 15 hp Sektion: Lärarutbildningen Program: Speciallärarprogrammet/

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer. Arbete med studieoch yrkesvägledning SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD med kommentarer Arbete med studieoch yrkesvägledning Arbete med studie- och yrkesvägledning Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax:

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan

Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2009:6 Skolsituationen för elever med funktions nedsättning i grundskolan www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:6 Diarienummer 2008:431 Stockholm 2009 Foto:

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan?

Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? Formell kompetens en förutsättning för god kvalitet i förskolan? En kvalitativ studie av hur förskolechefer i Östergötlands län uppfattar betydelsen av formell kompetens i förskolan Författare: Carolina

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan 1(21) Barn- och elevhälsoplan 2014-2015 Riktlinjer och rutin för personal inom kommunal förskoleklass, skola, fritids och IM-programmet (enligt bilaga) i Älvkarleby kommun. Reviderades 2014-08-14 2(21)

Läs mer

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring

Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolans kvalitetsarbete ger möjlighet till förändring Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2012 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2013:2853 Stockholm

Läs mer

Samverka för barns bästa

Samverka för barns bästa Samverka för barns bästa en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS)

Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Fyra exempel som inspirerar Plats för vinjett 2012 Utvecklingsprojekt som fått bidrag till särskilda insatser i skolan (SIS) En likvärdig utbildning i praktiken Specialpedagogiska

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen Kvalitetsgranskning Rapport 2014:09 Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD Skolinspektionens rapport 2014:09 Diarienummer 400-2012:524 Stockholm 2014 Foto: Thomas Henrikson Innehåll

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren

Riktlinjer för tillgänglighet. Riv hindren 2015 Riktlinjer för tillgänglighet Riv hindren En guide till delaktighet Riktlinjer för tillgänglighet är ett stöd och en inspiration för alla som strävar efter att göra sin verksamhet, sina lokaler och

Läs mer

Till politiker och utbildningsförvaltning

Till politiker och utbildningsförvaltning Synguiden - är en vägledning vid planeringen av skolgången för elev med synskada i grund- och gymnasieskolan och i den kommunala vuxenutbildningen. - vänder sig till kommunens politiker, resursteam, skolledare,

Läs mer

2014/2015 Skolan LÄR 1

2014/2015 Skolan LÄR 1 2014/2015 Skolan LÄR 1 Beskrivning av verksamheten: LÄR AB LÄR AB bedriver verksamhet vid fyra enheter vilka består av Skolan LÄR, förskolan LÄR Gustavsberg, förskolan LÄR Nacka och förskolan LÄR Östermalm.

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer