~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21"

Transkript

1 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober Utvärdering av ledningsorganisationen för gymnasieskola och särskola 206 Delegeringsregler för barn- och utbildningsnämnden i - Revidering 207 Behov av utökning av förskaleplatser i Sösdala 208 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott Remissvar - Förfrågan om deltagande som avtals i Kompetenscentrum mot våld i nära relation 210 Svar på motion gällande kontraktsmetoden SMART- antirökprojekt för skolungdom 211 Redovisning av deltagande i konferens skolavveckling eller skolutveckling 212 Detaljplan- Björksäter 1 m fl, i Hässleholm 213 Detaljplan- Vinslöv 129:2 214 Anmälan av nytt ärende 215 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering 216 Information 217 Rapporter 218 enligt delegation

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Bam- och utbildningsnämnden Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänsteman Utses att justera ens plats, tid Barn- och utbildningsförvaltningen , Id Johan Berglund (M), ordförande Lena Svensson (C), 1 :e vice ordförande Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande Jonathan Jönsson (M) Fredrik Bone (Fp) Agneta Karlsson (Mp) Carina Westerlund (S) Andreas Dahlberg (S) Karina Jannerstig (Sd) Richard Bernsheim (M) Pelle Svensson (S) Anders Edwall (C), Gunnel Brännström (Kd),Paul Nordström (Fv) Lena N Andersson (S) Johan Gunnarsson (TCO) , Angela Arnesen (SACO) , Marianne Zackrisson (LO) Förvaltningschef Eva Andersson, Personalsamordnare Stefan Nyhlen 203 Controller Asa Persson , 207, Verksamhetschef förskolan Christer Pettersson 207, Nämndsekreterare Malin Dahl Lena Svensson Barn- och utbildningskontoret Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Ordförande Justerare J o han Berglund C'#?Ac Lena Svensson \

3 'tl''tl''tl''tl''tl' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27) Anslag l Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet, och utbildningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ned Signatur

4 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Barn- och utbildningsnsmnden 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet beslutar följande: att samtliga områden ska arbeta med de brister som framgår av den framtagna övergripande handlingsplanen att respektive område även ska arbeta med de övriga brister som framkommit vid den lokala uppföljningen att förvaltningen får i uppdrag att kontrollera genomförda åtgärder enligt handlingsplanen samt att handlingsplanen sänds över till styrelsen. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en uppföljning på de huvudpunkter där flest brister redovisats. Uppföljningen ska redovisas senast Beskrivning av ärendet Förvaltningen har genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt skrivelse från ledningskontoret. Följande uppföljningsområden har i år gåtts igenom: Organisation - Riskbedömning- Brandskydd - Samverkan. Av det inkomna materialet har en sammanställning gjorts av de huvudpunkter där flest brister redovisats. Det är förutsatt att arbetet ute har bedrivits i samverkan och att skyddsombud deltagit i uppföljningsarbetet.

5 SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnlimnden 203 (Forts.) Handlingar i ärendet Tjänstesluivelse daterad Handlingsplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 132 där man föreslog att barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: att samtliga områden ska arbeta med de brister som framgår av den framtagna övergripande handlingsplaoen. att respektive område även ska arbeta med de övriga brister som framkommit vid den lokala uppföljningen. att förvaltningen får i uppehag att kontrotlera genomförda åtgärder enligt handlingsplanen samt. att handlingsplanen sänds över till styrelsen. Förvaltningschefen får i uppehag att återkomma med en uppföljning på de huvudpunkter där flest brister redovisats. Uppföljningen ska redovisas senast sgång Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sänt till: Kommunstyrelsen

6 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnamnden 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 Budgetuppföljningsrapporten godkänns. Beskrivning av ärendet Fö1valtningen har med riktpunkt den 31 oktober 2013 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut. Sammantaget visar helårsprognosen för 2013 på ett underskott på kronor jämfört med kronor i september. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande: Behovet av olika former av stödinsatser till barn och elever ökar. Prisnivån på både interala prislistor och riksprislistor har ökat vilket ökar kostnaderna för interala ersättningar och bidrag till ft1stående gymnasieskolor. Ökad uppbyggnadstakt för Karl-Oskar skolans grundskola. Nyetablering av fristående förskola i Karl-Oskar skolans regi. Övergripande personalkostnader. Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport daterad Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljningsrapporten godkänns.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 2010/ Barn- och utbildningsnlimnden 205 Utvärdering av ledningsorganisationen för gymnasieskola och särskola beslutar följande: Områdeschefstjänsten inom gymnasieskola omvandlas till en Verksamhetschefstjänst och placeras på förvaltningen. Gymnasiestrategens uppgifter läggs under gymnasiet verksamhetschefs ansvarsområde. Inriktningsbeslut Ny ledningsorganisation för gymnasieskola genomförs med rektorer och biträdande rektorer enligt alternativ tre i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola. om utredningsuppdrag Utredning av gymnasieskolans administration. Komplettering kring kostorganisationen för gymnasieskolan. Snabbutredning av särskolans ledningsorganisation. Innehåll och dimensionering av skolledarresursen inom den nya organisationen i gymnasiet. Beskrivning av ärendet Vid införande av ny ledningsorganisation för Hässleholm gymnasieskola och särskola beslutades att under genomföra en utvärdering av densamma, för att utröna om effekterna av den genomförda omorganisationen fått det önskvärda resultatet. Under 2013 har en konsult utvärderat genomförda förändringar av gymnasieskolans och särskolans ledningsorganisation.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(27) 2010/ (Forts.) Handlingar i ärendet Förvaltningschef Eva Anderssons tjänsteskrivelse daterad Utvärdering daterad Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 123 där man föreslog att: Områdeschefstjänsten inom gymnasieskola omvandlas till en Verksamhetschefstjänst och placeras på förvaltningen. Gymnasiestrategens uppgifter läggs under gymnasiet verksamhetschefs ansvarsområde. Inriktnings beslut Ny ledningsorganisation för gymnasieskola genomförs med rektorer och biträdande rektorer enligt alternativ tre i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola. om utredningsuppdrag Utredning av gymnasieskolans administration. Komplettering kring kostorganisationen för gymnasieskolan. Snabbutredning av särskolans ledningsorganisation. Innehåll och dimensionering av skolledarresursen inom den nya organisationen i gymnasiet. Sänt till: Verksamhetschef gymnasiet

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(27) 2011/ Bam- och utbildningsnämnden 206 Delegeringsregler för barn- och utbildningsnämnden i - Revidering Föreslagna ändringar i nuvarande delegeringsregler fastställs. Beskrivning av ärendet Förslag till nya delegationsregler har tagits fram då det föreligger behov av att re,ridera nämndens delegeringsregler. J 14 och J 15 tillkommer delegat rektor särskolan (R-sär). skolområdeschef gymnasiet (O c gy) ändras till verksamhetschef gymnasiet 0' gy) i delegeringsreglerna. Handlingar i ärendet Reviderad delegationsplan daterad Ärendets tidigare behandling , 183 där man föreslog att föreslagna ändringar i nuvarande delegeringsregler fastställs. Sänt till: First Class dokumentskåp

10 'O''O''tJ'tJ'tJ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnlimnden 207 Behov av utökning av förskaleplatser i Sösdala Anhållan inges till styrelsen om en begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, Sösdala. Beskrivning av ärendet Grundat i ökning av antalet barn vars vårdnadshavare söker förskaleplats i Sösdalaområdet behövs en utökning av antalet förskolcplatser. Det finns inte möjligheter att inom ramen för befintliga tillgängliga förskolelokaler i närområdet hantera denna utökning. Förvaltningen har efter att undersökt owa möjligheter som förskolebuss, uteförskola, dagbarnvårdare, kommw1al/bolag/privat ägda lokaler konunit fram till tre alternativ. 1. Delar av Lejonskolans D-hus frigörs för förskoleverksamhet under våren Huset saknar godkänd ventilation, vilket på ett permanent sätt kan åtgärdas först till sommaren. 2. En begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, förskolan Smultronstället, under Hänvisning till förskolor i Vinslöv. De extra kostnader som uppstår i form av utökning av personalstyrkan, ökade kostnader för kost etc. finansieras genom en omfördelning mellan ens förskolor i budgeten för Inriktningen är att följa inriktningsbeslutet gällande att bedriva all al förskoleverksamhet i al ägda lokaler förutsatt att det finns att tillgå med tillräcklig kvalite.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(27) 2013/ Bem- och utbildningsnlimnden 207 (Forts.) Handlingar i ärendet Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons tjänsteskrivelse reviderad Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta enligt följande: Det omedelbara behovet av en utökning av förskolcplatser i Sösdala tillgodoses genom en begränsad utökning av förhyrcia ytor i Tureholmskyrkan (förskolan Smultronstället) enligt förslag 2. Ett inriktningsbeslut fattas kring att på sikt bedriva all al förskoleverksamhet i Sösdalaområdet i alt ägda lokaler. sgång Yrkanden Joachim Fors (S) med instämmande av Fredrik Borre (Fp) yrkar att nämnden anhåller hos styrelsen om en begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, Sösdala. Sänt till: Kommunstyrelsen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) Sammantradesdatum 2013/ Barn- och utbildningsn/jmnden 208 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 2014 Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret 2014 fastställs enligt förslag med följande ändring: Arbetsutskottet den 9 januari flyttas till16 januari och nämnden den 23 januari flyttas till den 30 januari. Beskrivning av ärendet Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 141 där man föreslog att barn- och utbildningsnämnden beslutar att plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret 2014 fastställs enligt förslag. Arbetsutskottet 9 januari 6 februari 6 mars 10 april 8 maj 5 juni 7 augusti 4 september 9 oktober 6 november 27 november 23 januari 20 februari 20mars 24 april 22maj 19 juni 21 augusti 18 september 23 oktober 20 november 11 december

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(27) 2013/ Barn- oc/1 utbildningsnsmnden 208 (Forts.) Handlingar i ärendet Sammanträdesplan 2014.

14 :!;!:!;!'0':!;!'0' SJ\MMANTR.ÄDESPROTOKOIL 2013/ (27) Bam- och utbildningsn/jmnden 209 Remissvar- Förfrågan om deltagande som avtals i Kompetenscentrum mot våld i nära relation Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår styrelsen att vi inte deltar som avtals inom Kompetenscen/mm mot våld i nära relation. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Malmö stad utrett möjligheterna om ett, för Skåne, gemensamt kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Förfrågan gäller huruvida, mot en kostnad som motsvarar 2, 70 per invånare, önskar teckna avtal med andra skånska er om att ingå i ett gemensamt kompetenscentrum. Kompetenscentrets syfte är att stärka kompetensen gentemot aktuell målgrupp dvs. mot våld i nära relationer. Priset kommer årligen att revideras utifrån befolkningsunderlag och uppräkning av pris- och lönekompensation. Kompetenscentret beräknas starta från och m ed 1 januari 2014 och förfrågan sträcker sig över två år. Inom avtalet erbjuds kontinuerlig samt skräddarsydd kompetensutbildning, riktad mot personal inom socialtjänst, skola, förskola, fritid samt vård och omsorg. I dc utbildningspaket, som erbjuds avtalserna, ingår basutbildning, påbyggnadsdagar, information/utbildning till större personalgrupper samt utbildning till politiker och ledningsgrupper. Kompetenscentrum kan även, utöver avtalet, anordna utbildningar rilctade till personer som arbetar med våld i nära relationer.

15 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2013/ (27) Barn och utbildningsniimnden 209 (Forts.) Förfrågan har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden och ska vara styrelsen tillhanda senast 27 november Handlingar i ärendet Remiss daterad Chef Centrala resurser Sanna Nybergs yttrande daterad Förvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att vi inte del.r som avtals inom Kompetmscentmm mot våld i nära 1'elation. sgång Lena Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sänt till: Kommunstyrelsen

16 l '""" 'O' 'O' 'O' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnämnden 210 Svar på motion gällande kontraktsmetoden SMARTantirökprojekt för skolungdom föreslår att styrelsen bifaller motionen med tillägget att tobaksfri skoltid införs i. Beskrivning av ärendet Lena Nilsson (S) har i fullmäktige lämnat in en motion om rökfri skoltid förslagsvis genom kontraktsmetoden SMART Motionen har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande. Yttrandet ska efter dispens vara styrelsen tillhanda senast den 5 december Handlingar i ärendet Yttrande daterat reviderat Ärendets tidigare behandling där man beslutade att återremittera ärendet. sgång Yrkanden Lena Svensson (C) med instämmande av Carina Westerlund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Barn- och utbildningsntjmnden 210 (Forts.) Sänt till: Kommunstyrelsen

18 SAMMAN'ffiÄDESPROTOKOll 17(27) Barn- och utbildningsnamnden 211 Redovisning av deltagande i konferens skolavveckling eller skolutveckling tackar för redovisningen. Beskrivning av ärendet Richard Bernsheim (M) och Lena N Andersson (S) återgav till nämnden om konferensen skolavveckling eller skolutveckling som de varit på i Stockholm den 14 oktober Konferensen vände sig till förtroendevalda och förvaltningschefer inom utbildningssektorn.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 2013/ Bam- och utbildningsnamnden 212 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Björksäter 1 m fl, i Hässleholm, har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Till följd av samråd ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet till senast Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 138 beslut. Arbetsutskottet beslöt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Björksäter 1 m fl under förutsättning att hänsyn vid bostadsbebyggelse tas för att inte försämra bland annat ljusförhållande på förskolan och dess gård. Förvaltningens förslag till beslut godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 2013/ Detaljplan - Vinslöv 129:2 godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Vinslöv 129:2 i Vinslöv har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Till följd av samråd ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet till senast Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 137 beslut. Arbetsutskottet beslöt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinslöv 129:2. Förvaltningens förslag till beslut godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

21 ,,,,, SAivfMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) Barn- och utbildningsnilmnden 214 Anmälan av nytt ärende Bam- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en rapport angående konsekvenserna av införandet av enhetstaxa inom maxtaxan. Beskrivning av ärendet Lena Svensson (C) anmälde vid sammanträde , 203 följande ärende för behandling vid kommande sammanträde: Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en rapport angående konsekvenserna av införandet av enhetstaxa inom maxtaxan. Sänt till: Föxvaltn.ingschef Eva Andersson

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) Barn- och utbildningsnlimnden 215 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering tar del av informationen. Beskrivning av ärendet Följande anmälningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen (2088:567). Skolomtåde 1 Farstorps skola F-6 Rektor Annil{a Perssons anmälan i skrivelse J)nr: 2013/ Skolområde 6 Ljungdalaskolan Rektor Anna Giiettlers anmälan i skrivelse J)nr:2013/ Rektor Anna Giiettlers anmälan i skrivelse J)nr:2013/ Skolområde 17 Grönängsskolan Rektor Pernilla Bills anmälan i skrivelse [)nr: 2013/ Skolområde 19 Tyringe skola 7-9 Tf Rektor Camilla Zanders anmälan i skrivelse !)nr: 2013/ Tf Rektor Camilla Zanders anmälan i skrivelse J)nr:2013/

23 ,.,.,.,.,. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) Sammantradesdatum Barn- och utbildningsnlimnden 215 Rektor Johan Gustafssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor J o han Gustafssons anmälan i skrivelse Dnr:2013/ Skolområde 21 T 4-skolan Rektor Maria Erikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor Maria Erikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor Maria E rikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) Bam- och utbildningsnijmnden 216 Information tar del av informationen. Ärendet 1 Svarsskrivelse till förälder angående inlämnat klagomål till skolinspektionen avseende skolsituationen vid Stoby skola. Dru 2013/11S Sammanställning av klagomål/synpunkter lämnade via webbformulär under perioden D nr 2013 l 6S Svarsskt1velse till arbetslaget F-3 Bjämum Dnr 2013/ Svarsskrivelse till förälder angående Kyrkskolan inte flyttat till Linncskolan. Dru 2013/ S Svarsskt.1velse angående inlämnad anmälan till skolinspektionen angående brister på T4 skolan. Dnr 2013/ Svarsskrivelse angående skolledningen för Hästveda skola. Dnr 2013/' om avstängning av elev enligt Skollagen S kap. 14 Dnr 2013/

25 S!.!!.!!.!!"'. SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24(27) Barn- och utbildningsn/fjmnden 217 Rapporter tar del av informationen. Ärendet 1 Skrivelse från Farstorps föräldraförening angående hur skolskjutssituationen ser ut i Farstorp. Dru 2013/ Skrivelse från arbetslaget F-3 Bjämums skola angående arbetssituationen på skolan. Dru 2013/ Sammanställning utifrån Lärarförbundets verksamhetsbesök på samtliga fritidshem i ht-12/vt-13. Dru 2013/ Skrivelse från Språkläramas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet angående att det humanistiska programmet bevaras eller införs i er / skola. Dnr 2013/ skolinspektionens beslut Anmälan av Söderparkskolan i angående kränkande behandling under skoltiden skolinspektionen avskrivet ärendet. D nr 2013/ skolinspektionens beslut Anmälan av lärare i. skolinspektionen avskriver ärendet. Dnr 2013/

26 ,.!!.!!.!!.!! SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) Barn- och utbildningsnl!imnden 217 (Forts.) 7 skolinspektionens beslut Anmälan av Tekniska Skola angående bland annat att skolundenrisningen håller låg nivå, att lärarna behandlar eleverna olämpligt och att rektorn inte tar sitt ansvar som rektor. skolinspektionen lämnar anmälan till för utredning och eventuella åtgärder. Dnr 2013/ skolinspektionens beslut Uppföljning av beslut angående anmälan av skolsituationen för elev vid Furut01pskolan. Mot bakgmnd av uppgifterna i redovisningen bedömer skolinspektionen att vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Dnr 2013/ skolinspektionens kvalitetsgranskning rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i gmndskolan. Dnr 2012/

27 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 26(27) 218 enligt delegation Redovisning av delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll, 218 godkänns. Ärendet enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan: Eva Andersson, fötvaltningschef P-0 Henriksson, skolskjutssamordnare Hans Olsson, utvecklingsledare Agneta Pettersson, administratör förskolan Rektorer: Annika Persson J an Hemgren Anna Glietder Paul Szab6 Peter Jönsson J o han J chansson J enny Edvardsson Ann-Christin Sjöström Ingrid Landen Karin Thörnkvist Kristina Liljerup Fernilla Bill J o han Gustafsson Maria Eriksson Håkan Atv idsson Per-Erik Karlsson/Rolf Bengtsson Pär Bengtsson Christian Örn

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) Bam- och utbildningsnämnden 218 (Forts.) Christer Pettersson, verksamhetschef förskolan F örskolechefer: Inger Frank Ingrid Rydström Monika Åkesson Margareta Hagberg Helena J onasson Tf Asa Ahlgren BoGarsen Bo Öhrman, kulturskalechef Peter Åkesson, rektor Joakim Ask, rektor Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef Anna Sjöclin, rektor/platschef Jörn Engk:vist, rektor Lars Persson, rektor J an Zettergren, rektor Uno Nilsson, rektor/platschef Agneta Aspegren, rektor Lisbet Hällefors, rektor Kjell Nilsson, rektor

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-04-11 'tj'cr'ty'tj'tj r...r:-'~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 74 Ansökan från Lejonskolan AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Kristianstads

Läs mer

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN

vvvvv ~ Hässleholms kommun BEHANDLADEÄRENDEN vvvvv ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 46 Avsägelse av uppdrag som ordförande i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott, representant i Samverkansavtal för gymnasieskolan i Skåne Nordost

Läs mer

BEHANDLADEARENDEN SAMMANTRADESDAG 2012-11-14

BEHANDLADEARENDEN SAMMANTRADESDAG 2012-11-14 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEARENDEN SAMMANTRADESDAG 230 Lednings- och supportorganisationen för förskola och grundskola '11'11'11'11'11 l SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid Beslutande

Läs mer

BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDAG BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDAG BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDAG 2012-01-26 1 Ansvarig för personal i samverkansgrupper och lokalintegrerade grupper i grundsärskolan Ansvarig för mottagande av elev i grundsärskolan 2 Arbetsorganisation

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Omsorgens Hus Klockan 15:00.16:20 ande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Jan Eric Knutas (L), 1:a vice ordförande Maj-Britt Rane

Läs mer

Kommunkontoret kl 09.00 10.55

Kommunkontoret kl 09.00 10.55 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 10.55 Beslutande Leif Andersson, 1:e vice ordförande, tillika mötesordförande (v) Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande (m) Catharina Tann, ledamot (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Behandlade ärenden fritidsnämnden 23 Budgetuppföljning 2013-05-31. 24 Budgetuppföljning 2013-07-31. 25 av budget 2013. 26 Information 1. Organisationsförändring, Tyrs Hov Hässleholmsgården.

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (16) Paragrafer 93-106 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, 19.00-20.45. ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Tommy Cedervall (FP), ordförande

Läs mer

Kommunkontoret

Kommunkontoret Sida 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret 09.00 12.10 Beslutande Leif Andersson, ordförande Ann-Christine Sandell, 2:e vice ordförande Catharina Tann, ledamot Marianne Zackrisson, ledamot Marie Gärdby,

Läs mer

Sammanträdesdag

Sammanträdesdag BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2009-11-19 141 Förskolans arbete med pedagogisk dokumentation Information 142 Budgetuppföljning avseende tiden 2009-01-01 09-30 143 Anhållan om omdisponering

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.15 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka

30 mars klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A, Kungsbacka KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-18.20 Ajournering 16.30-16.47 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Sammanträdesdag

Sammanträdesdag BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2007-03-22 53 Budgetuppföljning avseende tiden 2007-01-01 02-28 54 Kommunrevisionens granskning av särskolan 55 Plan för intern kontroll 2007 56 Anmälan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Sammanträdesdag 2010-08-26

Sammanträdesdag 2010-08-26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2010-08-26 108 Ändring av föredragningslistan 109 Anhållan om ändring av barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är arbetslösa och för barn vars föräldrar

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(10) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23

Utbildningsnämndens protokoll 2015-04-23 Datum: Torsdagen den 23 april 2015 Tid: 16.00-19.05 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 25-31 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerare

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Sammanträdesdag 2005-04-21

Sammanträdesdag 2005-04-21 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2005-04-21 43 Ändring i föredragningslistan 44 Inbjudan till Handikappdag Handikapprådet i Hässleholms kommun 45 Budgetuppföljning avseende tiden 2005-01-01

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2013-10-30. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00. Sida 1/10 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.40 Ajournering: kl 14.55 15.00 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Agnetha Persson (C), vice ordförande Torsten

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Socialkontoret, kl.15.00-16.30

Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2015-01-02 Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e

Läs mer

Socialnämnden (15)

Socialnämnden (15) 1 (15) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-01-13 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:20-11:00 Beslutande Anders Nilsson, ordförande Christer Olsson Britt-Marie Wall Sebastian

Läs mer

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, , kl Hlssleholms SAMMANfRÄDESPROTOKOLL 1(6) Plats och tid Beslutande Ledamöter Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2016-05-18, kl. 15.00-16.45 Lena Wallentheim (S) ordförande Mats Sturesson (Q 1:e vice ordförande

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesdatum 1 (12) Plats och tid Onsjö konferencenter, kl 13.00-17.40 Beslutande Se närvarolista, sidan 2 Övriga deltagande Se närvarolista, sidan 2 Utses att justera Orvar Carlsson Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdag 2006-09-21

Sammanträdesdag 2006-09-21 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN 2006-09-21 108 Budgetuppföljning avseende tiden 2006-01-01 08-31 109 Utvecklingsplan 2007-2010 för Hässleholms Musik- & Kulturskola 110 7-9-skola på Öster

Läs mer

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Gymnasieutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Svalöfs gymnasium, kl 14.30 15.45 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordförande Birgitta Jönsson (S), tjg ers för Charlotte Wachtmeister (M) Christer Laurell (C) Övriga deltagare Lena Hansson,

Läs mer

Hässleholms kommun 1(1)

Hässleholms kommun 1(1) 1(1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BE~~DLADEÄRENDEN SATYIMANTRÄDESDAG 219 Anmälan angående skolsituacionen för en före detta elev vid Teluliska skolan - Yttrande 220 Budgetuppföljning 30 november 2013 221

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.40 Robin Gustavsson (KD) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30

Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 1 Plats och tid Kommunkontoret kl. 14.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Kent Holmer, (S) ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Boel Rosdahl, (S) ledamot Catharina Tann, (S) ledamot Leif Andersson, (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2012-08-29 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd 29 augusti 2012 klockan 14.00 16.30 Roger Ödebrink,

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

Behandlade ärenden fritidsnämnden

Behandlade ärenden fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2014-01-28 Behandlade ärenden fritidsnämnden 1 Uppföljning av verksamhetsmål för 2013. 2 Uppföljning av intern kontroll 2013. 3 Verksamhetsberättelse 2013. Bilaga 1. 4 Verksamhetsmål

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl. 16.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Marie Gärdby, (C) ordförande Kent Holmer, (S) 1:e vice ordförande Viveca Dahlqvist (PF) 2:e vice ordförande Mikael Malm,

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2013-09-19 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.45 Beslutande Inga-Lill Hast (M), ordförande Björn Möller (M) Miia

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.30 Beslutande Lars Ottosson, (pf) ordförande Lina Löfberg, (m) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (s) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Marianne

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2013-03-07 BUN 21 VERKSAMHETSBESÖK... 1 BUN 22 ANMÄLAN AV ÖVRIGA FRÅGOR... 2 BUN 23 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 3 BUN 24 PLAN FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. tf. förvaltningssekreterare. Vänligen observera tid och plats för sammanträdet.

Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde. tf. förvaltningssekreterare. Vänligen observera tid och plats för sammanträdet. Barn- och utbildningsnämnden kallas till sammanträde Tid: Måndag den 17 oktober, klockan 08:30 Plats: Konferensrummet plan 3, Barn- och utbildningsförvaltningen, Residensgatan Vänersborg Mats Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-08.50 Beslutande Ledamöter Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) vice ordförande Tommy Nilsson (S) Tjänstemän Utses att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (17) Plats och tid Finaborummet, Kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 16:10, rast klockan 14:30-15:00 Beslutande S Gunnar Nilsson, ordförande S Sonia Danella Smith tjänstgör för Urban

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Margreth Segerstein (M) Ann-Kristin Johnsson (C) Helena Malje (S) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Patrik Jönsson (SD)

Margreth Segerstein (M) Ann-Kristin Johnsson (C) Helena Malje (S) Marie Svensson (S) Anders Forsare (MP) Patrik Jönsson (SD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Kulturförvaltningen, 2013-03-27, kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35

Birgitta Evensson, Kommunchef, T.o.m 17:30 Robin Karlsson (L), ej tjänstgörande ersättare, Fr.o.m 16:35 1 (10) Plats och tid Silen, 16.00 17.55 Beslutande Övriga närvarande Therése Gustafsson, Ordförande (L) Daniel Markstedt, V Ordförande (S) Bo Eriksson (L) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson (S) Lena

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

Utbildningsnämnden (10)

Utbildningsnämnden (10) Utbildningsnämnden 2013-06-12 1 (10) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 12 juni kl. 9.00 13.30 med ajournering kl 11.22 11.53. Bodil Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Socialkontoret, kl.15.00-15.55 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig

Läs mer

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD)

Gunilla Apler (M) för Heidi Sjöstedt (M) Peder Kirsten (L) för Jessica Larsson (SD) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Teknikgatan 12 Klockan 15-17 ande Övriga närvarande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S), vice ordförande Bo

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Lars-Eric Nilsson Lars Antonsson. Ingrid Noord-Silversten. Lars-Eric Nilsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-11-19 Plats och tid Högskolecentrum, hörsalen kl. 13.15-14.55 Beslutande Övriga deltagare Ingrid Noord-Silversten (S) Kerstin Rosenkvist (S) Sune Gustavsson (OPA) Christina

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämndens. Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl arbetsutskott 2007-01-10 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, Simrishamn, kl. 16.00 17.50 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Lennart

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 84-92 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.40 ande Ej tjänstgörande Ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta der

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

TIBRO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1-10 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum 2009-12-08 Plats och tid Beslutande Kavelbron Event, Tibro Tisdagen den 8 december 2009, kl. 17.30 18.30 Ann Ohlsson (fp)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande

Kommunstyrelsen. Sammanträdesprotokoll 2015-06-15. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, 2015-06-15, kl. 17.30 17.45 Beslutande Sida 1/6 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv,, kl. 17.30 17.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Birgitta Jönsson (S), ordförande Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M), 1:e vice ordförande Teddy Nilsson

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNNJMNJNT= = =NJP Utbildningsnämnden sammanträde 1. Val av ledamöter och ersättare till utbildningsnämndens arbetsutskott 2011-2014 2. Val av representanter till skolkonferens,

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-05-23

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-05-23 !Z~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 95 Ändring av föredragningslistan 96 Elever med stor frånvaro - Information 97 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Tapetsören, kl. 17.00-20.40 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (F) Annika Singleton (KD) Annica Erikssen (S) Maria Sundqvist (S) Rebecka Stjärnås (V)

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll

Utbildningsnämndens protokoll Datum: Torsdagen den 1 oktober 2015 Tid: 16.00 21.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Måndagen den 5 oktober Paragrafer: 60-73 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott

Nämnden för Förskola & Grundskolas arbetsutskott Plats och tid Stadshuset, klockan 8.30-12.00 Beslutande Ledamöter Anders Ekström (M), ordförande Christian Haneson (FP), 1:e vice ordförande Maj-Britt Rane Andersson (S), 2:de vice ordförande Lisa Andersson

Läs mer

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning

Hans Forsberg (M) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet, Stadshuset Klockan 10-12:00 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Ulrika Landergren (FP), vice ordförande Hans

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, lokal fullmäktigesalen, kl. 13.30-16.00 Ajournering 14.50-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 15.00 18.25 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Bengt-Eric Sandström (FP), 1:e vice ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e vice ordförande Ann Larson (M) Esbjörn

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Paragrafer 138-145 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Rune Persson (S), ordförande Cecilia Örnemark (MP) Maria Sjöberg (S) Thomas Thorné

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin Green (C)

Förskola & Grundskola arbetsutskott. Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin Green (C) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Löftadalsrummet Klockan 15:00-17.00 ande Ledamöter Anders Ekström (M) Ordförande Jan Eric Knutas (FP) Maj-Britt Rane-Andersson (S) Karin

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2015-04-07 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Marie Tidedal (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 17.00 18.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S)

Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström (S) - Plats och tid Fagerudd, Enköping, kl 10:00 12:30 Beslutande Tomas Bergström (L), ordföranden Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Anders Kihl (KD) Britt Nilsson (S) Marie Lindström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.35 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice ordförande Robin Gustavsson (KD)

Läs mer

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08

TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-08 TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 6 Plats och tid Torskolans bibliotek torsdagen den 8 mars kl. 17.30-18.45. Beslutande Sören Bondesson (s), ordförande Ann Ludwigsson (s) Sebina Masinovic (s)

Läs mer

Utbildningsnämnden (11) Osby, tisdagen den 13 december 2011 klockan

Utbildningsnämnden (11) Osby, tisdagen den 13 december 2011 klockan Utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (11) Plats och tid Osby, tisdagen den 13 december 2011 klockan 13.00-15.45 ande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S) Pontus Plantman (M) Monica Svensson

Läs mer

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan

Utbildningsnämndens (10) arbetsutskott. Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan Utbildningsnämndens 2011-11-29 1 (10) Plats och tid Osby, tisdagen den 29 november 2011 klockan 13.00-16.20 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordförande Ingmar Bernthsson (S), 94-100 Pontus Plantman (M) Rose-Marie

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid Barn- och utbildningsnämnden, Gröna rummet 14:00-16:05 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och utbildningsnämnden TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-08 1 [8] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 18.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

!:!~!!!!" ~ Hässleholms kommun BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDA G 2012-04-26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

!:!~!!!! ~ Hässleholms kommun BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDA G 2012-04-26 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN !:!~!!!!" ~ BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDE SAMMANTRÄDESDA G 59 Språkförskolekonferens i Hässleholm 60 Ändring av föredragningslistan 61 Anmälan angående skolsituationen för elev vid söderparkskolan

Läs mer