~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21"

Transkript

1 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober Utvärdering av ledningsorganisationen för gymnasieskola och särskola 206 Delegeringsregler för barn- och utbildningsnämnden i - Revidering 207 Behov av utökning av förskaleplatser i Sösdala 208 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott Remissvar - Förfrågan om deltagande som avtals i Kompetenscentrum mot våld i nära relation 210 Svar på motion gällande kontraktsmetoden SMART- antirökprojekt för skolungdom 211 Redovisning av deltagande i konferens skolavveckling eller skolutveckling 212 Detaljplan- Björksäter 1 m fl, i Hässleholm 213 Detaljplan- Vinslöv 129:2 214 Anmälan av nytt ärende 215 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering 216 Information 217 Rapporter 218 enligt delegation

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Bam- och utbildningsnämnden Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänsteman Utses att justera ens plats, tid Barn- och utbildningsförvaltningen , Id Johan Berglund (M), ordförande Lena Svensson (C), 1 :e vice ordförande Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande Jonathan Jönsson (M) Fredrik Bone (Fp) Agneta Karlsson (Mp) Carina Westerlund (S) Andreas Dahlberg (S) Karina Jannerstig (Sd) Richard Bernsheim (M) Pelle Svensson (S) Anders Edwall (C), Gunnel Brännström (Kd),Paul Nordström (Fv) Lena N Andersson (S) Johan Gunnarsson (TCO) , Angela Arnesen (SACO) , Marianne Zackrisson (LO) Förvaltningschef Eva Andersson, Personalsamordnare Stefan Nyhlen 203 Controller Asa Persson , 207, Verksamhetschef förskolan Christer Pettersson 207, Nämndsekreterare Malin Dahl Lena Svensson Barn- och utbildningskontoret Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Ordförande Justerare J o han Berglund C'#?Ac Lena Svensson \

3 'tl''tl''tl''tl''tl' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27) Anslag l Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet, och utbildningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ned Signatur

4 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Barn- och utbildningsnsmnden 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet beslutar följande: att samtliga områden ska arbeta med de brister som framgår av den framtagna övergripande handlingsplanen att respektive område även ska arbeta med de övriga brister som framkommit vid den lokala uppföljningen att förvaltningen får i uppdrag att kontrollera genomförda åtgärder enligt handlingsplanen samt att handlingsplanen sänds över till styrelsen. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en uppföljning på de huvudpunkter där flest brister redovisats. Uppföljningen ska redovisas senast Beskrivning av ärendet Förvaltningen har genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt skrivelse från ledningskontoret. Följande uppföljningsområden har i år gåtts igenom: Organisation - Riskbedömning- Brandskydd - Samverkan. Av det inkomna materialet har en sammanställning gjorts av de huvudpunkter där flest brister redovisats. Det är förutsatt att arbetet ute har bedrivits i samverkan och att skyddsombud deltagit i uppföljningsarbetet.

5 SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnlimnden 203 (Forts.) Handlingar i ärendet Tjänstesluivelse daterad Handlingsplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 132 där man föreslog att barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: att samtliga områden ska arbeta med de brister som framgår av den framtagna övergripande handlingsplaoen. att respektive område även ska arbeta med de övriga brister som framkommit vid den lokala uppföljningen. att förvaltningen får i uppehag att kontrotlera genomförda åtgärder enligt handlingsplanen samt. att handlingsplanen sänds över till styrelsen. Förvaltningschefen får i uppehag att återkomma med en uppföljning på de huvudpunkter där flest brister redovisats. Uppföljningen ska redovisas senast sgång Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sänt till: Kommunstyrelsen

6 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnamnden 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 Budgetuppföljningsrapporten godkänns. Beskrivning av ärendet Fö1valtningen har med riktpunkt den 31 oktober 2013 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut. Sammantaget visar helårsprognosen för 2013 på ett underskott på kronor jämfört med kronor i september. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande: Behovet av olika former av stödinsatser till barn och elever ökar. Prisnivån på både interala prislistor och riksprislistor har ökat vilket ökar kostnaderna för interala ersättningar och bidrag till ft1stående gymnasieskolor. Ökad uppbyggnadstakt för Karl-Oskar skolans grundskola. Nyetablering av fristående förskola i Karl-Oskar skolans regi. Övergripande personalkostnader. Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport daterad Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljningsrapporten godkänns.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 2010/ Barn- och utbildningsnlimnden 205 Utvärdering av ledningsorganisationen för gymnasieskola och särskola beslutar följande: Områdeschefstjänsten inom gymnasieskola omvandlas till en Verksamhetschefstjänst och placeras på förvaltningen. Gymnasiestrategens uppgifter läggs under gymnasiet verksamhetschefs ansvarsområde. Inriktningsbeslut Ny ledningsorganisation för gymnasieskola genomförs med rektorer och biträdande rektorer enligt alternativ tre i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola. om utredningsuppdrag Utredning av gymnasieskolans administration. Komplettering kring kostorganisationen för gymnasieskolan. Snabbutredning av särskolans ledningsorganisation. Innehåll och dimensionering av skolledarresursen inom den nya organisationen i gymnasiet. Beskrivning av ärendet Vid införande av ny ledningsorganisation för Hässleholm gymnasieskola och särskola beslutades att under genomföra en utvärdering av densamma, för att utröna om effekterna av den genomförda omorganisationen fått det önskvärda resultatet. Under 2013 har en konsult utvärderat genomförda förändringar av gymnasieskolans och särskolans ledningsorganisation.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(27) 2010/ (Forts.) Handlingar i ärendet Förvaltningschef Eva Anderssons tjänsteskrivelse daterad Utvärdering daterad Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 123 där man föreslog att: Områdeschefstjänsten inom gymnasieskola omvandlas till en Verksamhetschefstjänst och placeras på förvaltningen. Gymnasiestrategens uppgifter läggs under gymnasiet verksamhetschefs ansvarsområde. Inriktnings beslut Ny ledningsorganisation för gymnasieskola genomförs med rektorer och biträdande rektorer enligt alternativ tre i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola. om utredningsuppdrag Utredning av gymnasieskolans administration. Komplettering kring kostorganisationen för gymnasieskolan. Snabbutredning av särskolans ledningsorganisation. Innehåll och dimensionering av skolledarresursen inom den nya organisationen i gymnasiet. Sänt till: Verksamhetschef gymnasiet

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(27) 2011/ Bam- och utbildningsnämnden 206 Delegeringsregler för barn- och utbildningsnämnden i - Revidering Föreslagna ändringar i nuvarande delegeringsregler fastställs. Beskrivning av ärendet Förslag till nya delegationsregler har tagits fram då det föreligger behov av att re,ridera nämndens delegeringsregler. J 14 och J 15 tillkommer delegat rektor särskolan (R-sär). skolområdeschef gymnasiet (O c gy) ändras till verksamhetschef gymnasiet 0' gy) i delegeringsreglerna. Handlingar i ärendet Reviderad delegationsplan daterad Ärendets tidigare behandling , 183 där man föreslog att föreslagna ändringar i nuvarande delegeringsregler fastställs. Sänt till: First Class dokumentskåp

10 'O''O''tJ'tJ'tJ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnlimnden 207 Behov av utökning av förskaleplatser i Sösdala Anhållan inges till styrelsen om en begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, Sösdala. Beskrivning av ärendet Grundat i ökning av antalet barn vars vårdnadshavare söker förskaleplats i Sösdalaområdet behövs en utökning av antalet förskolcplatser. Det finns inte möjligheter att inom ramen för befintliga tillgängliga förskolelokaler i närområdet hantera denna utökning. Förvaltningen har efter att undersökt owa möjligheter som förskolebuss, uteförskola, dagbarnvårdare, kommw1al/bolag/privat ägda lokaler konunit fram till tre alternativ. 1. Delar av Lejonskolans D-hus frigörs för förskoleverksamhet under våren Huset saknar godkänd ventilation, vilket på ett permanent sätt kan åtgärdas först till sommaren. 2. En begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, förskolan Smultronstället, under Hänvisning till förskolor i Vinslöv. De extra kostnader som uppstår i form av utökning av personalstyrkan, ökade kostnader för kost etc. finansieras genom en omfördelning mellan ens förskolor i budgeten för Inriktningen är att följa inriktningsbeslutet gällande att bedriva all al förskoleverksamhet i al ägda lokaler förutsatt att det finns att tillgå med tillräcklig kvalite.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(27) 2013/ Bem- och utbildningsnlimnden 207 (Forts.) Handlingar i ärendet Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons tjänsteskrivelse reviderad Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta enligt följande: Det omedelbara behovet av en utökning av förskolcplatser i Sösdala tillgodoses genom en begränsad utökning av förhyrcia ytor i Tureholmskyrkan (förskolan Smultronstället) enligt förslag 2. Ett inriktningsbeslut fattas kring att på sikt bedriva all al förskoleverksamhet i Sösdalaområdet i alt ägda lokaler. sgång Yrkanden Joachim Fors (S) med instämmande av Fredrik Borre (Fp) yrkar att nämnden anhåller hos styrelsen om en begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, Sösdala. Sänt till: Kommunstyrelsen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) Sammantradesdatum 2013/ Barn- och utbildningsn/jmnden 208 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 2014 Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret 2014 fastställs enligt förslag med följande ändring: Arbetsutskottet den 9 januari flyttas till16 januari och nämnden den 23 januari flyttas till den 30 januari. Beskrivning av ärendet Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 141 där man föreslog att barn- och utbildningsnämnden beslutar att plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret 2014 fastställs enligt förslag. Arbetsutskottet 9 januari 6 februari 6 mars 10 april 8 maj 5 juni 7 augusti 4 september 9 oktober 6 november 27 november 23 januari 20 februari 20mars 24 april 22maj 19 juni 21 augusti 18 september 23 oktober 20 november 11 december

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(27) 2013/ Barn- oc/1 utbildningsnsmnden 208 (Forts.) Handlingar i ärendet Sammanträdesplan 2014.

14 :!;!:!;!'0':!;!'0' SJ\MMANTR.ÄDESPROTOKOIL 2013/ (27) Bam- och utbildningsn/jmnden 209 Remissvar- Förfrågan om deltagande som avtals i Kompetenscentrum mot våld i nära relation Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår styrelsen att vi inte deltar som avtals inom Kompetenscen/mm mot våld i nära relation. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Malmö stad utrett möjligheterna om ett, för Skåne, gemensamt kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Förfrågan gäller huruvida, mot en kostnad som motsvarar 2, 70 per invånare, önskar teckna avtal med andra skånska er om att ingå i ett gemensamt kompetenscentrum. Kompetenscentrets syfte är att stärka kompetensen gentemot aktuell målgrupp dvs. mot våld i nära relationer. Priset kommer årligen att revideras utifrån befolkningsunderlag och uppräkning av pris- och lönekompensation. Kompetenscentret beräknas starta från och m ed 1 januari 2014 och förfrågan sträcker sig över två år. Inom avtalet erbjuds kontinuerlig samt skräddarsydd kompetensutbildning, riktad mot personal inom socialtjänst, skola, förskola, fritid samt vård och omsorg. I dc utbildningspaket, som erbjuds avtalserna, ingår basutbildning, påbyggnadsdagar, information/utbildning till större personalgrupper samt utbildning till politiker och ledningsgrupper. Kompetenscentrum kan även, utöver avtalet, anordna utbildningar rilctade till personer som arbetar med våld i nära relationer.

15 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2013/ (27) Barn och utbildningsniimnden 209 (Forts.) Förfrågan har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden och ska vara styrelsen tillhanda senast 27 november Handlingar i ärendet Remiss daterad Chef Centrala resurser Sanna Nybergs yttrande daterad Förvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att vi inte del.r som avtals inom Kompetmscentmm mot våld i nära 1'elation. sgång Lena Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sänt till: Kommunstyrelsen

16 l '""" 'O' 'O' 'O' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnämnden 210 Svar på motion gällande kontraktsmetoden SMARTantirökprojekt för skolungdom föreslår att styrelsen bifaller motionen med tillägget att tobaksfri skoltid införs i. Beskrivning av ärendet Lena Nilsson (S) har i fullmäktige lämnat in en motion om rökfri skoltid förslagsvis genom kontraktsmetoden SMART Motionen har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande. Yttrandet ska efter dispens vara styrelsen tillhanda senast den 5 december Handlingar i ärendet Yttrande daterat reviderat Ärendets tidigare behandling där man beslutade att återremittera ärendet. sgång Yrkanden Lena Svensson (C) med instämmande av Carina Westerlund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Barn- och utbildningsntjmnden 210 (Forts.) Sänt till: Kommunstyrelsen

18 SAMMAN'ffiÄDESPROTOKOll 17(27) Barn- och utbildningsnamnden 211 Redovisning av deltagande i konferens skolavveckling eller skolutveckling tackar för redovisningen. Beskrivning av ärendet Richard Bernsheim (M) och Lena N Andersson (S) återgav till nämnden om konferensen skolavveckling eller skolutveckling som de varit på i Stockholm den 14 oktober Konferensen vände sig till förtroendevalda och förvaltningschefer inom utbildningssektorn.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 2013/ Bam- och utbildningsnamnden 212 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Björksäter 1 m fl, i Hässleholm, har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Till följd av samråd ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet till senast Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 138 beslut. Arbetsutskottet beslöt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Björksäter 1 m fl under förutsättning att hänsyn vid bostadsbebyggelse tas för att inte försämra bland annat ljusförhållande på förskolan och dess gård. Förvaltningens förslag till beslut godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 2013/ Detaljplan - Vinslöv 129:2 godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Vinslöv 129:2 i Vinslöv har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Till följd av samråd ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet till senast Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 137 beslut. Arbetsutskottet beslöt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinslöv 129:2. Förvaltningens förslag till beslut godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

21 ,,,,, SAivfMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) Barn- och utbildningsnilmnden 214 Anmälan av nytt ärende Bam- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en rapport angående konsekvenserna av införandet av enhetstaxa inom maxtaxan. Beskrivning av ärendet Lena Svensson (C) anmälde vid sammanträde , 203 följande ärende för behandling vid kommande sammanträde: Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en rapport angående konsekvenserna av införandet av enhetstaxa inom maxtaxan. Sänt till: Föxvaltn.ingschef Eva Andersson

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) Barn- och utbildningsnlimnden 215 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering tar del av informationen. Beskrivning av ärendet Följande anmälningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen (2088:567). Skolomtåde 1 Farstorps skola F-6 Rektor Annil{a Perssons anmälan i skrivelse J)nr: 2013/ Skolområde 6 Ljungdalaskolan Rektor Anna Giiettlers anmälan i skrivelse J)nr:2013/ Rektor Anna Giiettlers anmälan i skrivelse J)nr:2013/ Skolområde 17 Grönängsskolan Rektor Pernilla Bills anmälan i skrivelse [)nr: 2013/ Skolområde 19 Tyringe skola 7-9 Tf Rektor Camilla Zanders anmälan i skrivelse !)nr: 2013/ Tf Rektor Camilla Zanders anmälan i skrivelse J)nr:2013/

23 ,.,.,.,.,. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) Sammantradesdatum Barn- och utbildningsnlimnden 215 Rektor Johan Gustafssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor J o han Gustafssons anmälan i skrivelse Dnr:2013/ Skolområde 21 T 4-skolan Rektor Maria Erikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor Maria Erikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor Maria E rikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) Bam- och utbildningsnijmnden 216 Information tar del av informationen. Ärendet 1 Svarsskrivelse till förälder angående inlämnat klagomål till skolinspektionen avseende skolsituationen vid Stoby skola. Dru 2013/11S Sammanställning av klagomål/synpunkter lämnade via webbformulär under perioden D nr 2013 l 6S Svarsskt1velse till arbetslaget F-3 Bjämum Dnr 2013/ Svarsskrivelse till förälder angående Kyrkskolan inte flyttat till Linncskolan. Dru 2013/ S Svarsskt.1velse angående inlämnad anmälan till skolinspektionen angående brister på T4 skolan. Dnr 2013/ Svarsskrivelse angående skolledningen för Hästveda skola. Dnr 2013/' om avstängning av elev enligt Skollagen S kap. 14 Dnr 2013/

25 S!.!!.!!.!!"'. SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24(27) Barn- och utbildningsn/fjmnden 217 Rapporter tar del av informationen. Ärendet 1 Skrivelse från Farstorps föräldraförening angående hur skolskjutssituationen ser ut i Farstorp. Dru 2013/ Skrivelse från arbetslaget F-3 Bjämums skola angående arbetssituationen på skolan. Dru 2013/ Sammanställning utifrån Lärarförbundets verksamhetsbesök på samtliga fritidshem i ht-12/vt-13. Dru 2013/ Skrivelse från Språkläramas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet angående att det humanistiska programmet bevaras eller införs i er / skola. Dnr 2013/ skolinspektionens beslut Anmälan av Söderparkskolan i angående kränkande behandling under skoltiden skolinspektionen avskrivet ärendet. D nr 2013/ skolinspektionens beslut Anmälan av lärare i. skolinspektionen avskriver ärendet. Dnr 2013/

26 ,.!!.!!.!!.!! SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) Barn- och utbildningsnl!imnden 217 (Forts.) 7 skolinspektionens beslut Anmälan av Tekniska Skola angående bland annat att skolundenrisningen håller låg nivå, att lärarna behandlar eleverna olämpligt och att rektorn inte tar sitt ansvar som rektor. skolinspektionen lämnar anmälan till för utredning och eventuella åtgärder. Dnr 2013/ skolinspektionens beslut Uppföljning av beslut angående anmälan av skolsituationen för elev vid Furut01pskolan. Mot bakgmnd av uppgifterna i redovisningen bedömer skolinspektionen att vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Dnr 2013/ skolinspektionens kvalitetsgranskning rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i gmndskolan. Dnr 2012/

27 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 26(27) 218 enligt delegation Redovisning av delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll, 218 godkänns. Ärendet enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan: Eva Andersson, fötvaltningschef P-0 Henriksson, skolskjutssamordnare Hans Olsson, utvecklingsledare Agneta Pettersson, administratör förskolan Rektorer: Annika Persson J an Hemgren Anna Glietder Paul Szab6 Peter Jönsson J o han J chansson J enny Edvardsson Ann-Christin Sjöström Ingrid Landen Karin Thörnkvist Kristina Liljerup Fernilla Bill J o han Gustafsson Maria Eriksson Håkan Atv idsson Per-Erik Karlsson/Rolf Bengtsson Pär Bengtsson Christian Örn

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) Bam- och utbildningsnämnden 218 (Forts.) Christer Pettersson, verksamhetschef förskolan F örskolechefer: Inger Frank Ingrid Rydström Monika Åkesson Margareta Hagberg Helena J onasson Tf Asa Ahlgren BoGarsen Bo Öhrman, kulturskalechef Peter Åkesson, rektor Joakim Ask, rektor Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef Anna Sjöclin, rektor/platschef Jörn Engk:vist, rektor Lars Persson, rektor J an Zettergren, rektor Uno Nilsson, rektor/platschef Agneta Aspegren, rektor Lisbet Hällefors, rektor Kjell Nilsson, rektor

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Fågelviksgymnasiet, kl 17.30-19.35 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (FP) Lise-Lotte Abrahamsson Gröhn (FP) Tjänstgörande ersättare Annika Singleton

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS

Anna-Karin Hidemyr Ekonom 99-107 Pauline du Puy Personalsekreterare 99-107. Repr. Lärarnas riksförbund ANSLAG/BEVIS Barn- och utbildningsnämnden 2011-12-13 1 (23) Plats och tid Ruders Egendom, Tibro, kl 18.00-21.15 Beslutande Kenth Wengholm (M) Hans Dahm (S) Ann Ohlsson (FP) Ann Hall Gustafsson (C) Annika Singleton

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2013-06-13 Utbildningsnämnden Tid och plats 2013-06-13 Kommunhuset klockan 13.30-16.10. Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner (S) - andre vice ordförande Magnus Kjellberg

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim

Kommunchef Johan Eriksson Enhetschef Folke Lindgren 254 Kommunsekreterare Elisabeth Aidemark. Ersättare: Lena Wallentheim ~ HÄSSLEHOLMS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (23) Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum l, kl. 15.00-15.55 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : 1 av 42 Plats och tid Äppelkriget i kommunhuset, den, kl. 14.00-15.10 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, operativ chef Mats Svensson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006

Ersättare: Övriga deltagande:claes Hultgren, kommunchef Bo Forsberg, sekreterare. Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 22 juni 2006 Kommunstyrelsen 20 juni 2006 1 (21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.00 Ajournering 15.00-15.30, 15.45-15.50 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 16.30 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf Joakim Graning (S) Christina Aspenryd (S) Tony Frunk (S) Mariette Sjölund

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2003-10-07 1. Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 arbetsutskott 2003-10-07 1 Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus, Skillingaryd, kl. 13.00-18.00 Beslutande (c) Gert Jonsson (m) ordförande Thomas Strand (s) 2:e vice ordförande David Isaksson (kd) Kristina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin

PROTOKOLL. Kommunhuset, A-salen. Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista. Leif Palmberg (FP) Siv Sjödin 1 (41) Datum Tid 13.00 15.00 Plats Beslutande Kommunhuset, A-salen Enligt bifogad närvaro-/tjänstgöringslista Övriga närvarande Örjan Abrahamsson förvaltningschef 1-18 Siv Sjödin central rektor tillika

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake

Torsdag den 6 mars 2014 kl. 15.30, kansliet, kommunhuset. Malin Sjöberg. Ordförande Bengt Storbacka. Justerare... Hans-Olof Hake Plats och tid Storåskolan, Storå, kl. 17:00-20:20 ande Se bilaga Övriga deltagande Utses att justera Malin Sjöberg, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Anna Nilsson, nämndsekreterare Ayse Mertoglu,

Läs mer