~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "~ Hässleholms kommun =---=---=---= BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 2013-11-21"

Transkript

1 'tj'tj'o'tj'o' =---=---=---= 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADE ÄRENDEN SAMMANTRÄDE SDAG 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 204 Budgetuppföljning 31 oktober Utvärdering av ledningsorganisationen för gymnasieskola och särskola 206 Delegeringsregler för barn- och utbildningsnämnden i - Revidering 207 Behov av utökning av förskaleplatser i Sösdala 208 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott Remissvar - Förfrågan om deltagande som avtals i Kompetenscentrum mot våld i nära relation 210 Svar på motion gällande kontraktsmetoden SMART- antirökprojekt för skolungdom 211 Redovisning av deltagande i konferens skolavveckling eller skolutveckling 212 Detaljplan- Björksäter 1 m fl, i Hässleholm 213 Detaljplan- Vinslöv 129:2 214 Anmälan av nytt ärende 215 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering 216 Information 217 Rapporter 218 enligt delegation

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Bam- och utbildningsnämnden Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänsteman Utses att justera ens plats, tid Barn- och utbildningsförvaltningen , Id Johan Berglund (M), ordförande Lena Svensson (C), 1 :e vice ordförande Joachim Fors (S), 2:e vice ordförande Jonathan Jönsson (M) Fredrik Bone (Fp) Agneta Karlsson (Mp) Carina Westerlund (S) Andreas Dahlberg (S) Karina Jannerstig (Sd) Richard Bernsheim (M) Pelle Svensson (S) Anders Edwall (C), Gunnel Brännström (Kd),Paul Nordström (Fv) Lena N Andersson (S) Johan Gunnarsson (TCO) , Angela Arnesen (SACO) , Marianne Zackrisson (LO) Förvaltningschef Eva Andersson, Personalsamordnare Stefan Nyhlen 203 Controller Asa Persson , 207, Verksamhetschef förskolan Christer Pettersson 207, Nämndsekreterare Malin Dahl Lena Svensson Barn- och utbildningskontoret Justerade paragrafer Underskrift sekreterare Ordförande Justerare J o han Berglund C'#?Ac Lena Svensson \

3 'tl''tl''tl''tl''tl' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(27) Anslag l Bevis Protokollet är justerat en har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdesdag Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet, och utbildningskontoret Underskrift Datum då anslaget togs ned Signatur

4 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Barn- och utbildningsnsmnden 203 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet beslutar följande: att samtliga områden ska arbeta med de brister som framgår av den framtagna övergripande handlingsplanen att respektive område även ska arbeta med de övriga brister som framkommit vid den lokala uppföljningen att förvaltningen får i uppdrag att kontrollera genomförda åtgärder enligt handlingsplanen samt att handlingsplanen sänds över till styrelsen. Förvaltningschefen får i uppdrag att återkomma med en uppföljning på de huvudpunkter där flest brister redovisats. Uppföljningen ska redovisas senast Beskrivning av ärendet Förvaltningen har genomfört uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt skrivelse från ledningskontoret. Följande uppföljningsområden har i år gåtts igenom: Organisation - Riskbedömning- Brandskydd - Samverkan. Av det inkomna materialet har en sammanställning gjorts av de huvudpunkter där flest brister redovisats. Det är förutsatt att arbetet ute har bedrivits i samverkan och att skyddsombud deltagit i uppföljningsarbetet.

5 SAMMANTR.ÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnlimnden 203 (Forts.) Handlingar i ärendet Tjänstesluivelse daterad Handlingsplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 132 där man föreslog att barn- och utbildningsnämnden beslutar följande: att samtliga områden ska arbeta med de brister som framgår av den framtagna övergripande handlingsplaoen. att respektive område även ska arbeta med de övriga brister som framkommit vid den lokala uppföljningen. att förvaltningen får i uppehag att kontrotlera genomförda åtgärder enligt handlingsplanen samt. att handlingsplanen sänds över till styrelsen. Förvaltningschefen får i uppehag att återkomma med en uppföljning på de huvudpunkter där flest brister redovisats. Uppföljningen ska redovisas senast sgång Joachim Fors (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Sänt till: Kommunstyrelsen

6 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnamnden 204 Budgetuppföljning 31 oktober 2013 Budgetuppföljningsrapporten godkänns. Beskrivning av ärendet Fö1valtningen har med riktpunkt den 31 oktober 2013 upprättat en ekonomisk uppföljningsrapport med prognos till årets slut. Sammantaget visar helårsprognosen för 2013 på ett underskott på kronor jämfört med kronor i september. Underskottet kan i huvudsak kopplas till följande: Behovet av olika former av stödinsatser till barn och elever ökar. Prisnivån på både interala prislistor och riksprislistor har ökat vilket ökar kostnaderna för interala ersättningar och bidrag till ft1stående gymnasieskolor. Ökad uppbyggnadstakt för Karl-Oskar skolans grundskola. Nyetablering av fristående förskola i Karl-Oskar skolans regi. Övergripande personalkostnader. Handlingar i ärendet Uppföljningsrapport daterad Förvaltningens förslag till beslut Budgetuppföljningsrapporten godkänns.

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(27) 2010/ Barn- och utbildningsnlimnden 205 Utvärdering av ledningsorganisationen för gymnasieskola och särskola beslutar följande: Områdeschefstjänsten inom gymnasieskola omvandlas till en Verksamhetschefstjänst och placeras på förvaltningen. Gymnasiestrategens uppgifter läggs under gymnasiet verksamhetschefs ansvarsområde. Inriktningsbeslut Ny ledningsorganisation för gymnasieskola genomförs med rektorer och biträdande rektorer enligt alternativ tre i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola. om utredningsuppdrag Utredning av gymnasieskolans administration. Komplettering kring kostorganisationen för gymnasieskolan. Snabbutredning av särskolans ledningsorganisation. Innehåll och dimensionering av skolledarresursen inom den nya organisationen i gymnasiet. Beskrivning av ärendet Vid införande av ny ledningsorganisation för Hässleholm gymnasieskola och särskola beslutades att under genomföra en utvärdering av densamma, för att utröna om effekterna av den genomförda omorganisationen fått det önskvärda resultatet. Under 2013 har en konsult utvärderat genomförda förändringar av gymnasieskolans och särskolans ledningsorganisation.

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(27) 2010/ (Forts.) Handlingar i ärendet Förvaltningschef Eva Anderssons tjänsteskrivelse daterad Utvärdering daterad Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 123 där man föreslog att: Områdeschefstjänsten inom gymnasieskola omvandlas till en Verksamhetschefstjänst och placeras på förvaltningen. Gymnasiestrategens uppgifter läggs under gymnasiet verksamhetschefs ansvarsområde. Inriktnings beslut Ny ledningsorganisation för gymnasieskola genomförs med rektorer och biträdande rektorer enligt alternativ tre i "Utvärdering av ny ledningsorganisation för gymnasieskola och särskola. om utredningsuppdrag Utredning av gymnasieskolans administration. Komplettering kring kostorganisationen för gymnasieskolan. Snabbutredning av särskolans ledningsorganisation. Innehåll och dimensionering av skolledarresursen inom den nya organisationen i gymnasiet. Sänt till: Verksamhetschef gymnasiet

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(27) 2011/ Bam- och utbildningsnämnden 206 Delegeringsregler för barn- och utbildningsnämnden i - Revidering Föreslagna ändringar i nuvarande delegeringsregler fastställs. Beskrivning av ärendet Förslag till nya delegationsregler har tagits fram då det föreligger behov av att re,ridera nämndens delegeringsregler. J 14 och J 15 tillkommer delegat rektor särskolan (R-sär). skolområdeschef gymnasiet (O c gy) ändras till verksamhetschef gymnasiet 0' gy) i delegeringsreglerna. Handlingar i ärendet Reviderad delegationsplan daterad Ärendets tidigare behandling , 183 där man föreslog att föreslagna ändringar i nuvarande delegeringsregler fastställs. Sänt till: First Class dokumentskåp

10 'O''O''tJ'tJ'tJ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnlimnden 207 Behov av utökning av förskaleplatser i Sösdala Anhållan inges till styrelsen om en begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, Sösdala. Beskrivning av ärendet Grundat i ökning av antalet barn vars vårdnadshavare söker förskaleplats i Sösdalaområdet behövs en utökning av antalet förskolcplatser. Det finns inte möjligheter att inom ramen för befintliga tillgängliga förskolelokaler i närområdet hantera denna utökning. Förvaltningen har efter att undersökt owa möjligheter som förskolebuss, uteförskola, dagbarnvårdare, kommw1al/bolag/privat ägda lokaler konunit fram till tre alternativ. 1. Delar av Lejonskolans D-hus frigörs för förskoleverksamhet under våren Huset saknar godkänd ventilation, vilket på ett permanent sätt kan åtgärdas först till sommaren. 2. En begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, förskolan Smultronstället, under Hänvisning till förskolor i Vinslöv. De extra kostnader som uppstår i form av utökning av personalstyrkan, ökade kostnader för kost etc. finansieras genom en omfördelning mellan ens förskolor i budgeten för Inriktningen är att följa inriktningsbeslutet gällande att bedriva all al förskoleverksamhet i al ägda lokaler förutsatt att det finns att tillgå med tillräcklig kvalite.

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(27) 2013/ Bem- och utbildningsnlimnden 207 (Forts.) Handlingar i ärendet Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons tjänsteskrivelse reviderad Förvaltningens förslag till beslut föreslås besluta enligt följande: Det omedelbara behovet av en utökning av förskolcplatser i Sösdala tillgodoses genom en begränsad utökning av förhyrcia ytor i Tureholmskyrkan (förskolan Smultronstället) enligt förslag 2. Ett inriktningsbeslut fattas kring att på sikt bedriva all al förskoleverksamhet i Sösdalaområdet i alt ägda lokaler. sgång Yrkanden Joachim Fors (S) med instämmande av Fredrik Borre (Fp) yrkar att nämnden anhåller hos styrelsen om en begränsad utökning av förhyrd lokalyta i Tureholmskyrkan, Sösdala. Sänt till: Kommunstyrelsen

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(27) Sammantradesdatum 2013/ Barn- och utbildningsn/jmnden 208 Sammanträdesplan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskott 2014 Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret 2014 fastställs enligt förslag med följande ändring: Arbetsutskottet den 9 januari flyttas till16 januari och nämnden den 23 januari flyttas till den 30 januari. Beskrivning av ärendet Plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet , 141 där man föreslog att barn- och utbildningsnämnden beslutar att plan för barn- och utbildningsnämnden och dess arbetsutskotts sammanträden under kalenderåret 2014 fastställs enligt förslag. Arbetsutskottet 9 januari 6 februari 6 mars 10 april 8 maj 5 juni 7 augusti 4 september 9 oktober 6 november 27 november 23 januari 20 februari 20mars 24 april 22maj 19 juni 21 augusti 18 september 23 oktober 20 november 11 december

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(27) 2013/ Barn- oc/1 utbildningsnsmnden 208 (Forts.) Handlingar i ärendet Sammanträdesplan 2014.

14 :!;!:!;!'0':!;!'0' SJ\MMANTR.ÄDESPROTOKOIL 2013/ (27) Bam- och utbildningsn/jmnden 209 Remissvar- Förfrågan om deltagande som avtals i Kompetenscentrum mot våld i nära relation Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår styrelsen att vi inte deltar som avtals inom Kompetenscen/mm mot våld i nära relation. Beskrivning av ärendet Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Malmö stad utrett möjligheterna om ett, för Skåne, gemensamt kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Förfrågan gäller huruvida, mot en kostnad som motsvarar 2, 70 per invånare, önskar teckna avtal med andra skånska er om att ingå i ett gemensamt kompetenscentrum. Kompetenscentrets syfte är att stärka kompetensen gentemot aktuell målgrupp dvs. mot våld i nära relationer. Priset kommer årligen att revideras utifrån befolkningsunderlag och uppräkning av pris- och lönekompensation. Kompetenscentret beräknas starta från och m ed 1 januari 2014 och förfrågan sträcker sig över två år. Inom avtalet erbjuds kontinuerlig samt skräddarsydd kompetensutbildning, riktad mot personal inom socialtjänst, skola, förskola, fritid samt vård och omsorg. I dc utbildningspaket, som erbjuds avtalserna, ingår basutbildning, påbyggnadsdagar, information/utbildning till större personalgrupper samt utbildning till politiker och ledningsgrupper. Kompetenscentrum kan även, utöver avtalet, anordna utbildningar rilctade till personer som arbetar med våld i nära relationer.

15 ,,,,, SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 2013/ (27) Barn och utbildningsniimnden 209 (Forts.) Förfrågan har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden och ska vara styrelsen tillhanda senast 27 november Handlingar i ärendet Remiss daterad Chef Centrala resurser Sanna Nybergs yttrande daterad Förvaltningens förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att vi inte del.r som avtals inom Kompetmscentmm mot våld i nära 1'elation. sgång Lena Svensson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Sänt till: Kommunstyrelsen

16 l '""" 'O' 'O' 'O' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Bam- och utbildningsnämnden 210 Svar på motion gällande kontraktsmetoden SMARTantirökprojekt för skolungdom föreslår att styrelsen bifaller motionen med tillägget att tobaksfri skoltid införs i. Beskrivning av ärendet Lena Nilsson (S) har i fullmäktige lämnat in en motion om rökfri skoltid förslagsvis genom kontraktsmetoden SMART Motionen har internremitterats till barn- och utbildningsnämnden för utredning och yttrande. Yttrandet ska efter dispens vara styrelsen tillhanda senast den 5 december Handlingar i ärendet Yttrande daterat reviderat Ärendets tidigare behandling där man beslutade att återremittera ärendet. sgång Yrkanden Lena Svensson (C) med instämmande av Carina Westerlund (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013/ (27) Barn- och utbildningsntjmnden 210 (Forts.) Sänt till: Kommunstyrelsen

18 SAMMAN'ffiÄDESPROTOKOll 17(27) Barn- och utbildningsnamnden 211 Redovisning av deltagande i konferens skolavveckling eller skolutveckling tackar för redovisningen. Beskrivning av ärendet Richard Bernsheim (M) och Lena N Andersson (S) återgav till nämnden om konferensen skolavveckling eller skolutveckling som de varit på i Stockholm den 14 oktober Konferensen vände sig till förtroendevalda och förvaltningschefer inom utbildningssektorn.

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 2013/ Bam- och utbildningsnamnden 212 Detaljplan - Björksäter 1 m fl, i Hässleholm godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Björksäter 1 m fl, i Hässleholm, har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Till följd av samråd ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet till senast Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 138 beslut. Arbetsutskottet beslöt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Björksäter 1 m fl under förutsättning att hänsyn vid bostadsbebyggelse tas för att inte försämra bland annat ljusförhållande på förskolan och dess gård. Förvaltningens förslag till beslut godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(27) 2013/ Detaljplan - Vinslöv 129:2 godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd. Beskrivning av ärendet Ett förslag till detaljplan för Vinslöv 129:2 i Vinslöv har tagits fram och är nu ute på samråd med berörda sakägare, myndigheter och organisationer. Samrådets syfte är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Till följd av samråd ges barn- och utbildningsnämnden möjlighet att yttra sig i ärendet till senast Handlingar i ärendet Detaljplan Verksamhetschef förskolan Christer Petterssons yttrande Ärendets tidigare behandling På grund av att ärendet brådskade fattade arbetsutskottet , 137 beslut. Arbetsutskottet beslöt att barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott har inget att erinra mot förslaget till detaljplan för Vinslöv 129:2. Förvaltningens förslag till beslut godkänner av arbetsutskottet vidtagen åtgärd.

21 ,,,,, SAivfMANTRÄDESPROTOKOLL 20(27) Barn- och utbildningsnilmnden 214 Anmälan av nytt ärende Bam- och utbildningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en rapport angående konsekvenserna av införandet av enhetstaxa inom maxtaxan. Beskrivning av ärendet Lena Svensson (C) anmälde vid sammanträde , 203 följande ärende för behandling vid kommande sammanträde: Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram en rapport angående konsekvenserna av införandet av enhetstaxa inom maxtaxan. Sänt till: Föxvaltn.ingschef Eva Andersson

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (27) Barn- och utbildningsnlimnden 215 Anmälan om kränkande behandling och/eller diskriminering tar del av informationen. Beskrivning av ärendet Följande anmälningar har inkommit till barn- och utbildningsnämnden enligt skollagen 6 kap. 10 och diskrimineringslagen (2088:567). Skolomtåde 1 Farstorps skola F-6 Rektor Annil{a Perssons anmälan i skrivelse J)nr: 2013/ Skolområde 6 Ljungdalaskolan Rektor Anna Giiettlers anmälan i skrivelse J)nr:2013/ Rektor Anna Giiettlers anmälan i skrivelse J)nr:2013/ Skolområde 17 Grönängsskolan Rektor Pernilla Bills anmälan i skrivelse [)nr: 2013/ Skolområde 19 Tyringe skola 7-9 Tf Rektor Camilla Zanders anmälan i skrivelse !)nr: 2013/ Tf Rektor Camilla Zanders anmälan i skrivelse J)nr:2013/

23 ,.,.,.,.,. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(27) Sammantradesdatum Barn- och utbildningsnlimnden 215 Rektor Johan Gustafssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor J o han Gustafssons anmälan i skrivelse Dnr:2013/ Skolområde 21 T 4-skolan Rektor Maria Erikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor Maria Erikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/ Rektor Maria E rikssons anmälan i skrivelse Dnr: 2013/

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(27) Bam- och utbildningsnijmnden 216 Information tar del av informationen. Ärendet 1 Svarsskrivelse till förälder angående inlämnat klagomål till skolinspektionen avseende skolsituationen vid Stoby skola. Dru 2013/11S Sammanställning av klagomål/synpunkter lämnade via webbformulär under perioden D nr 2013 l 6S Svarsskt1velse till arbetslaget F-3 Bjämum Dnr 2013/ Svarsskrivelse till förälder angående Kyrkskolan inte flyttat till Linncskolan. Dru 2013/ S Svarsskt.1velse angående inlämnad anmälan till skolinspektionen angående brister på T4 skolan. Dnr 2013/ Svarsskrivelse angående skolledningen för Hästveda skola. Dnr 2013/' om avstängning av elev enligt Skollagen S kap. 14 Dnr 2013/

25 S!.!!.!!.!!"'. SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 24(27) Barn- och utbildningsn/fjmnden 217 Rapporter tar del av informationen. Ärendet 1 Skrivelse från Farstorps föräldraförening angående hur skolskjutssituationen ser ut i Farstorp. Dru 2013/ Skrivelse från arbetslaget F-3 Bjämums skola angående arbetssituationen på skolan. Dru 2013/ Sammanställning utifrån Lärarförbundets verksamhetsbesök på samtliga fritidshem i ht-12/vt-13. Dru 2013/ Skrivelse från Språkläramas riksförbund och Svenska Klassikerförbundet angående att det humanistiska programmet bevaras eller införs i er / skola. Dnr 2013/ skolinspektionens beslut Anmälan av Söderparkskolan i angående kränkande behandling under skoltiden skolinspektionen avskrivet ärendet. D nr 2013/ skolinspektionens beslut Anmälan av lärare i. skolinspektionen avskriver ärendet. Dnr 2013/

26 ,.!!.!!.!!.!! SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(27) Barn- och utbildningsnl!imnden 217 (Forts.) 7 skolinspektionens beslut Anmälan av Tekniska Skola angående bland annat att skolundenrisningen håller låg nivå, att lärarna behandlar eleverna olämpligt och att rektorn inte tar sitt ansvar som rektor. skolinspektionen lämnar anmälan till för utredning och eventuella åtgärder. Dnr 2013/ skolinspektionens beslut Uppföljning av beslut angående anmälan av skolsituationen för elev vid Furut01pskolan. Mot bakgmnd av uppgifterna i redovisningen bedömer skolinspektionen att vidtagit sådana åtgärder att uppföljningen av ärendet kan avslutas. Dnr 2013/ skolinspektionens kvalitetsgranskning rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i gmndskolan. Dnr 2012/

27 SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 26(27) 218 enligt delegation Redovisning av delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll, 218 godkänns. Ärendet enligt delegation har fattats av följande befattningshavare enligt nedan: Eva Andersson, fötvaltningschef P-0 Henriksson, skolskjutssamordnare Hans Olsson, utvecklingsledare Agneta Pettersson, administratör förskolan Rektorer: Annika Persson J an Hemgren Anna Glietder Paul Szab6 Peter Jönsson J o han J chansson J enny Edvardsson Ann-Christin Sjöström Ingrid Landen Karin Thörnkvist Kristina Liljerup Fernilla Bill J o han Gustafsson Maria Eriksson Håkan Atv idsson Per-Erik Karlsson/Rolf Bengtsson Pär Bengtsson Christian Örn

28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(27) Bam- och utbildningsnämnden 218 (Forts.) Christer Pettersson, verksamhetschef förskolan F örskolechefer: Inger Frank Ingrid Rydström Monika Åkesson Margareta Hagberg Helena J onasson Tf Asa Ahlgren BoGarsen Bo Öhrman, kulturskalechef Peter Åkesson, rektor Joakim Ask, rektor Jan-Olof Olofsson, skolområdeschef Anna Sjöclin, rektor/platschef Jörn Engk:vist, rektor Lars Persson, rektor J an Zettergren, rektor Uno Nilsson, rektor/platschef Agneta Aspegren, rektor Lisbet Hällefors, rektor Kjell Nilsson, rektor

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

arbetsutskott 2013-06-04 59 2

arbetsutskott 2013-06-04 59 2 Sammanträdesdatum: Sida: 2013-06-04 1 (12) arbetsutskott Plats och tid Snickaren, Kommunalkontoret, Skillingaryd 4 juni 2013 klockan 13.00 17.30 Beslutande Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD)

Läs mer

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer.

43 Information 1. Skrivelse från samrådsgruppen för handikapporganisationer. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) 2013-12-18 Behandlade ärenden fritidsnämnden 38 Budgetuppföljning 2013-11-30. 39 Fritidsgårdsbidraget 2014. Bilaga 1. 40 Mötesdagar för fritidsnämnden 2014. 41 Förändring av

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00

Strömstad Gymnasium, Fullriggaren 2010-11-04 klockan 08:00 12.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Strömstad Gymnasium, Fullriggaren klockan 08:00 12.00 Pia Tysklind (s) Björn-Ole Adamsson

Läs mer

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning

Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning Nämnden för Gymnasie & Vuxenutbildning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kompetenscentrum Klockan 16.30-19.10 ande Ledamöter Marie Wadström (KD), 1:e vice ordförande Helen Billström (M) Sören Lindgren

Läs mer

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-05-23

1 (1) BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 2013-05-23 !Z~ ~ 1 (1) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN SAMMANTRÄDESDAG 95 Ändring av föredragningslistan 96 Elever med stor frånvaro - Information 97 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 17.25

Kommunkontoret kl 14.00 17.25 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 17.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (C) ledamot Marianne Zackrisson,

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

188 SSA-funktion genom projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm. 189 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten

188 SSA-funktion genom projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm. 189 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten ,.,.,,.,. ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNAMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 188 SSA-funktion genom projektet Framtidens teknikutbildningar i Hässleholm 189 Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten 190

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP)

Protokoll 1. Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina Nordgren (S) Anders Wallgren (M) Ida Lindström (C) Bengt Molander (FP) Plats och tid Timrå kommun 14:00 Protokoll 1 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Mats Wallin (S) Lisbeth Eklund (S) Lars-Erik Byström (S) Karina

Läs mer

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann

Utbildningschef Roland Beijer Ekonomiadmin. chef Annika Hellberg Enhetschef kvalitet och utveckling Eva Lod 92-98 Nämndsekreterare Lotta Lann Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2009-08-18 Plats och tid för sammanträdet ande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 14.20-16.40 Beslutande: Jonas Ahlström (M), ordförande Elisabet Stålarm (M) Patrik Ragnar (M) Suzanne Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-08-13 1 (10) arbetsutskott Plats och tid Nämndrummet, Kommunalkontoret, Skillingaryd 13 augusti 2013 klockan 13.00 17.40 Beslutande Övriga närvarande Roger Ödebrink (S) ordförande

Läs mer

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27

Datum 2012-03-13. Anders Öberg Marie Martinsson Kjell Gunnarsson Jan Arvidsson Gunilla Persson Peter Tillman (v) Ej 20, 22 samt 24 27 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-13 Sida 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Utsikten, Hallsberg, kl 13.00 kl 16.30 Beslutande Ledamöter Siw Lunander (s) Ulf Ström (s) Suzana Madzo (s) Joakim Hedelind

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm.

Solbritt Erlandsson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialkontoret, Löjtnant Granlunds väg 16, 281 52 Hässleholm. Plats och tid Kasern Möller kl 15.00-15.50 Beslutande Ersättare Gunnel Persson (s) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Lars Johnsson (m) 2:e vice ordförande Leif Jannerstig (s) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21

INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 INNEHÅLL Barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2015-05-21 BUN 63 ARBETSMILJÖFRÅGOR... 1 BUN 64 UPPFÖLJNING AV GENOMFÖRD INTERNKONTROLL, APRIL 2015... 2 BUN 65 RIKTLINJER FÖR KOSTEN INOM FÖRSKOLA OCH

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01

ÅSTORPS KOMMUN Medborgarnämnden 2010-03-01 24 Allmän Plats och tid Kommunhuset, Björnekullasalen kl. 19.00-20.25 ande Reino Persson (S) ordförande Friberg, Gun (S) vice ordf. Hellman, Gertrud (M) Eriksson, Lennart (S) Andersson, Lena (C) tjg. ersättare

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Barn- och utbildningsnämnden 2014-02-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet 6 februari 2014 kl. 13.30-18.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande M Anders Lindal MBP FP MP Henry Sandahl Egon Svensson, tjänstgör

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och utbildningsnämnden 2014-01-23 1 [7] Plats och tid Kommunhuset, Skärhamn kl 17.00 19.50 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Inga-Lill Hast (M),

Läs mer

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL UN ARBETSUTSKOTT 2014-12-02 1 (8) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Göran Bengtsson (M) Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62

1 Bokslut per 2014-12-31 BUN 14/63. 2 Justerad ledningsorganisation BUN 15/41. 3 Uppföljning av internkontroll 2014 BUN 14/62 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-11 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 11 februari 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C)

Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg (SD) Anneli Persson (S) Ida Andersson (C) Sida 1/8 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda Lindberg

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Nämnden för Barn, Utbildning och Fritid 2008-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 22 Ekonomisk redovisning 1:a kvartalet 2008 23 Kvalitetsredovisning 2007 24 Handlingsplan

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9)

Gymnasienämnden 2005-03-14 1 (9) Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 15.00-19.15 Beslutande Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande Leif Höglund (s), tjänstgörande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-20

Sammanträdesdatum 2014-10-20 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet vid biblioteket kl 18:00-20.00 Beslutande Övriga Justeringsman Marie-Louise Svensson (M), ordförande Fredrik Ahlén (S), vice ordförande Tomas Johansson (C) Ulf Johansson

Läs mer

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12)

Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Utbildningsnämnden 2014-09-03 1 (12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult onsdagen den 3 september kl.9.00 12.20 Beslutande Bodil Hansen (M), ordförande 67-76 Jan Fagerberg(MP), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C)

Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson (MP) Pär-Ove Lindqvist (M) Anders Persson (C) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kindla, kommunhuset, Lindesberg, kl. 10.00 12.00 ande Övriga deltagande Linda Svahn (S) ordförande Linda Andersson (S) v. ordförande Bengt Evertsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LULEÅ KOMMUN BEVIS/ANSLAG 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16. LULEÅ KOMMUN Fritidsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-02-19 1(7) Plats och tid Fritidsförvaltningens sammanträdesrum Bävern, kl. 14.00-16.30 Beslutande Enligt närvarolista Övriga

Läs mer

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn

20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Sida 1 av 5 Ärendeförteckning 20 20 Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn Östra Göinge kommun Storgatan 4, 280 60 Broby Växel: 044 775 60 00 Plusgiro: 84600-6 Bankgiro: 265-9399 Mail:

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAGSBEVIS Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag M-nämnden 2009-09-15 1 (13) Plats och tid Rosentorpskolan i Vellinge, 17.00-20.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Carina Larsson, ordförande Kristina Fredin Börje Nilsson Christer Tedestål Gun

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare

Underskrifter Sekreterare TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-03-19 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Häggvallskolans matsal kl 17:00 19:40 Utses att justera Maria Jacobsson Justeringens plats och tid Kommunhuset,

Läs mer

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20

Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Plats och tid: Rum 429 Stadshuset Ängelholm, 2014-08-21, kl. 09:00 11.20 Beslutande: Sven-Ingvar Borgquist (M), ordförande Ann Hörnebrant-Sturesson (C) Lars Nyander (S) Wiveca Britzén (M) BrittMarie Hansson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 136 136 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl. 18.00 19.00 Beslutande Karlsson, Gunilla (s) ordförande Iona, Cimpoeru (s) Lucy, Glinka (s) Axelsson, Bodil (fp) Berglund, Tony (s) Andersson, Annika (s) Hassel,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2013-03-05 1 (13) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Förvaltningschefens kontor, Kommunalkontoret, Skillingaryd 5 mars 2013 klockan 13.00 16.50 Roger Ödebrink

Läs mer

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79

Lisa Rosenkvist (C) Gösta Svensson (S) Jonny Dolkov (SD) Marika Bernadt (M) fram till 79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kulturförvaltningen, 24 oktober 0212 kl. 16.00-18.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Margreth

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag NORRTÄLJE Barn- och skolnämnden SAMMANTRADESPROTOKOLL 2012-03-26 Plats och tid Norrtäijesalen, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 14, Norrtälje kl 14:00-16.30 Beslutande Enligt förteckning sid 2 övriga deltagande

Läs mer

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp)

/... f... 1l. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. Ann-Christine Fredriksson (M) Roger Krona (S), 42-46 Benkt-Eric Lindh (Fp) SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 SammantrMesdatum Plats och tid Korsberga skola, kl. 14:00-16:00 Sesllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordfärande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Tjanstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V)

Valnämnd. Jan Eric Knutas (FP) ersätter Alf Olofsson (S) Peter Wesley (KD) ersätter Cecilia Wiklund (V) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Särörummet, Stadshuset Klockan 17-17.45 ande Övriga närvarande Ledamöter Christian Johansson (M), ordförande Inger Offneby (C) Lennart

Läs mer

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25.

Per-Joel Sewelén, verksamhetschef Judit Säwe, sekreterare Peter Kjellin, controller, 24 Christina Westberg, gymnasiesekreterare, 25. Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00-15.05 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Henrik Axelsson, ordförande (S) Peter Joensuu,

Läs mer

Kommunkontoret kl 16.00 16.45

Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Sida 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret kl 16.00 16.45 Beslutande Leif Andersson, ordförande Kristian Pettersson, vice ordförande Luis Miguel Caneo, ledamot Anders Westerlund, ledamot Sven Magnusson,

Läs mer

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10)

Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Omsorgsnämnden 2008-08-27 1 (10) Plats och tid Tingshuset, onsdagen den 27 augusti 2008, kl. 16.30 18.40 Ajournering kl. 17.40-18.05 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-01-15 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: s sammanträdessal, Fäladstorget 1, Lund, kl 08:30-09:10 Ordförande: Johansson Lars (M) Ledamöter: Arnesen Lena (M) Dowler Mathias (C) Adolfsson Maj (KD) Almén Mai

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014

2 Internkontroll 2014; sjukfrånvaro samt arbetsskador/tillbud t.o.m. juni 2014 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-08-27 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 27 augusti 2014, 13.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunhuset, Mästaren kl 16.30-18.05 ande Kenth Wengholm (M) Ordförande Hans Dahm (S) Vice ordförande Ann Ohlsson (Fp) Annika Singleton (KD) Maria Sundqvist (S) Justerande Annica Erikssen

Läs mer

ordförande,4mlt... ~...

ordförande,4mlt... ~... ~ HASSLEHOLMS KOMMUN 1_,. ARBETSUTSKOTI SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (8) Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.35-09.30 ande Urban Widmark (M) ordförande 260-263 Ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden

Sammanträdesprotokoll Humanistiska nämnden Plats och tid hus, kl. 17.00 18.30 Beslutande ledamöter Helena Koch (M), ordförande Elin Insulander Hjelm (S), 2:e v. ordförande, 40-45 Ann-Sofie Nyström (M), 34-39 Ricken Svensson-Nyquist (FP) Ann Larson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Eva Engström Sekreterare Mona Franzén-Lundin Tf kommunchef NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 11 juni 2014 kl. 08:15-14:20. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S) Åke

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-03-23 ' IJ ' ' BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (11) Sammanträde Sammanträdesdatum: Sammanträdestid: Plats: Paragrafer: Beslutande: 2015-03-23 14.30-15.15 Rådhuset, Sammanträdesrum Kyrkheddinge

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Utbildnings- och kulturnämnden 1(15) Plats och tid: Stora sammanträdesrummet, Ale gymnasium, Nödinge kl. 08:30-15.00 Beslutande Monica Samuelsson (s), ordf Åke Andersson (s) och tjänstgörande ersättare Tore Berghamn (fp) Kent Carlsson

Läs mer

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C)

Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik Hansson (C) Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08.30 10.25 Beslutande Ledamöter Per Ödman (M), ordförande Hans Forsberg (M) Fredrik

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Barn- och utbildningsnämnden 2009-12-16 1 (12) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret sammanträdesrum Ängen, kl.13.00-17.00 Karin Skärby (c), ordförande Jörgen Banck (m) Torbjörn Mellgren (s) Jan Gustafsson

Läs mer

41 Gymnasiets organisation för Introduktionsprogrammet - programinriktat individuellt val, vid den preliminära antagningen läsåret 2014-2015

41 Gymnasiets organisation för Introduktionsprogrammet - programinriktat individuellt val, vid den preliminära antagningen läsåret 2014-2015 """ ==--===== 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNAMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 39 Ändring av föredragningslistan 40 Gymnasiets organisation för nationella program vid den preliminära antagningen läsåret 2014-2015 41

Läs mer

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP)

2012-10-09. Tommy Nilsson (SD) Kjell Bornhager (KD) Tony Nilsson (SD) Kerstin Ekstén (MP) Christer Björkegren (KD) Jan Björkman (MP) 1(12) 2012-10-09 Nämndsekreterare Vesna Casitovski Tfn 040-42 Sammanträdesdatum Plats Herrestorpskolan, Vellinge, OBS! Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav

Läs mer

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, måndag 1 september kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 59-68 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 9.00 11.45 Beslutande David Olsson (M), ordförande Carina Schön (S) Dick Pettersson (C) Sören Johansson (KD) Anders Pettersson (S) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 1 (7) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 29 september 2010, klockan 16.00 17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Elisabeth Persson (S), Mikael Peterson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Barn och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) 2010-12-14 Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Beslutande Rådhuset, lokal Bjällerup B, tisdagen den 14 december 2010 klockan 15.00 17.45. Annica Carlstedt (M), ordf Helene

Läs mer

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker

Beslutande Bo Frank (M), ordförande. Åsa Karlsson Björkmarker Plats A-salen Tid Kl. 10.00 11.00 Beslutande Ledamöter Bo Frank (M), ordförande Åsa Karlsson Björkmarker (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Nils Fransson (FP) Gunnar Storbjörk (S) Carin Högstedt (V)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014

Ärendeförteckning. Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet. 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 7 Ärendeförteckning 32 Brukarundersökning inom bostad med särskild service 2014 33 Brukarundersökning inom daglig verksamhet 2014 34 Revidering av kommunstyrelsens

Läs mer

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10

Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 Utbildningsnämnden 2005-10-06 Plats och tid för sammanträdet Angarnsrummet, Tuna torg 1, 2 tr., Vallentuna torsdagen den 6 oktober kl.19.00 21.10 ande Ersättare Elisabeth Rydström (c),ordförande Lars Rundgren

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2007-11-27 1(15) arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, Kommunalkontoret, Skillingaryd, tisdagen 27 november 2007 kl. 13.00 17.10 Beslutande Gert Jonsson (m) ordförande Sune

Läs mer

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35

Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 1 (15) Plats och tid: Kommunkontorets sammanträdesrum, kl 9 12.35 Beslutande: Tomas Johansson (s), ordförande Cariné Ahlfeldt (s) Margareta Gustavsson (s), ersättare för Andreas Bylund (s) Liza Jonsson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11)

Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Barn- och utbildningsnämnden 2008-05-14 1 (11) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa onsdag 14 maj 2008, kl 09.30-11.45 Beslutande: Jörgen Banck (m), ordförande Torbjörn Mellgren (s) Lars Carlsson (fp) Kerstin

Läs mer