Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg"

Transkript

1 (MP) (S) (V) Yrkande Kommunstyrelsen Ärende Yrkande angående Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Vi välkomnar förstudien, och ser att inrättandet av ett romskt informations- och kunskapscenter är ett viktigt fortsatt steg i arbetet med att stärka de mänskliga rättigheterna. Därmed anser vi att staden i samverkan med berörda aktörer ska arbeta vidare utifrån den planerings- och tidsplan som föreslås i förstudien. Vi ser dock andra möjliga lösningar gällande centrets organisatoriska hemvist, där en annan möjlighet nu skulle kunna vara Konsument- och medborgarservice. Därför bör vidare utredning av denna del påbörjas i nära samråd Romska rådet och andra berörda intressenter. KOMMUNSTYRELSEN FÖRESLÅS BESLUTA Att påbörja arbetet med inrättandet av ett romsk informations- och kunskapscenter i enlighet med den arbets- och tidsplan som anges i förstudien, Att frågan om finansiering hänskjuts till ordinarie budgetberedning, Att frågan om organisatorisk hemvist fördjupas och att stadsledningskontoret återkommer till kommunstyrelsen i denna fråga.

2 Göteborg den 2 december 2014 Yttrande (FP) (M) (KD) Kommunstyrelsen Ärende Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Mot bakgrund av två uppdrag kopplade till arbetet med den romska befolkningsgruppen i Göteborg har stadsledningskontoret presenterat en gedigen förstudie om förutsättningarna för hur ett romskt informations- och kunskapscenter kan etableras i Göteborgsregionen. Pilotkommunsatsningen som är en grundläggande del i den nationella strategin om romsk inkludering inleddes formellt genom ett regeringsbeslut där Göteborg utsågs till en av fem pilotkommuner. Pilotkommunernas arbete avslutas under Huvudsyftet med den nationella strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha samma rättigheter och lika möjligheter som en representant från majoritetssamhället. Strategin utgår från de mänskliga rättigheterna och har ett speciellt fokus på icke diskriminering. I förstudien lyfts förutsättningarna för ett romskt kompetenscenter i Göteborg i nära samverkan med Västra Götalandsregionen och kranskommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Vi utgår från att stadsledningskontoret återkommer till förslag kring en fortsättning, inklusive finansieringsfrågorna, i samband med underlagen för vinterns kompletteringsbudget eller i samband med budgetunderlagen inför 2016 för att säkerställa det fortsatta arbetet. Då fokus är på grundläggande mänskliga rättigheter med delaktighet och inflytande som ledord vill vi redan nu signalera att centret inte bör ligga under sociala resursnämnden. Genom att placera verksamheterna under sociala resursnämnden framgår det inte med tydlighet att det handlar om en grupp vars grundläggande rättigheter under en lång tid varit begränsad av majoritetssamhället. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att romer i Sverige är en heterogen grupp, samt att EU-migranter och den nationella minoritet inte blandas ihop. EUmigranter behöver mycket stöd, men det stödet ska finnas under sociala resursnämnden och särskiljas från arbetet med romsk inkludering som i många fall handlar om romer som funnits i Sverige i flera hundra år.

3 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 2191/11 Repronummer 333/14 Välfärd och utbildning samt HR Andréa Selvén, Jan Svensson Telefon: , E-post: stadshuset.goteborg.se stadshuset.goteborg.se Återrapportering av uppdrag att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg Förslag till beslut I kommunstyrelsen 1. Uppdraget att skapa stödjande aktiviteter för den romska gruppen i Göteborg (Dnr 0958/10) godkänns och förklaras fullgjort. 2. Uppdraget att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg (Dnr 2191/11) godkänns och förklaras fullgjort. Sammanfattning Föreliggande ärende innefattar att återrapportera två uppdrag kopplade till arbetet med den romska befolkningsgruppen i Göteborg. Dels uppdraget från 2010: att i samarbete med lämpliga förvaltningar tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt personer från romska föreningar i syfte att skapa stödjande aktiviteter för den romska gruppen i Göteborg (Dnr 0958/10) och uppdraget från 2012: att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg. Uppdraget att skapa stödjande aktiviteter utmynnande i att Göteborg utsågs till pilotkommun för romsk inkludering av dåvarande regeringen år I samband med att kommunstyrelsen godkände projektplanen i oktober samma år gavs uppdraget att utreda behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter. Utredningen har bedrivits i form av en förstudie, finansierad av Europeiska Socialfonden (ESF). Behovet av ett romskt informations- och kunskapscenter har visat sig vara mycket stort. Ett sådant center bör ha dubbla uppdrag. Dels ska verksamheten riktas till majoritetssamhällets företrädare i de kommunala förvaltningarna och bolagen för att öka medarbetarnas kunskaper om romers livssituation, historia, kultur och de hinder som föreligger för romers inkludering i majoritetssamhället. Dels ska centret utgöra en form av medborgarkontor för den romska befolkningsgruppen som har stora behov av guidning vid kontakterna med majoritetssamhället. Förstudien visar att ett romskt kompetenscenter i Göteborg bör bedrivas i nära samverkan med Västra Götalandsregionen (VGR) och med kranskommunerna inom Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) och inte enbart inom Göteborgs gränser. 1 (8)

4 Detta utgör ett av skälen till att centret bör etableras successivt, i takt med att samverkansparterna ansluter. Ekonomiska konsekvenser Ett romskt informations- och kunskapscenter bör etableras genom en successiv process men garanteras en grundfinansiering genom Göteborgs Stad. Utredningen anger en initial kostnad om tkr om verksamheten kommer igång under våren Helårsdriften under 2016 beräknas till tkr. Barnperspektivet En verksamhet som verkar för att romer ska ha samma rättigheter och möjligheter som icke-romer förväntas också främja romska barns och ungdomars tillgång till sina mänskliga rättigheter och ligga i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter. Det föreslagna centret har en grund i nationell minoritetslagstiftning och strategin för romsk inkludering vilket stärker ett uttalat fokus på barns rättigheter. I centrets uppdrag föreslås skola och förskola vara prioriterade områden vilket förväntas stärka arbetet för att romska barns rätt till utbildning inklusive rätt till modersmålsundervisning på nationellt minoritetsspråk säkerställs. Rapporter visar att det främst är romska flickor som avbryter grundskolan och arbetet kan förväntas ha positiv påverkan på romska flickors möjligheter till avslutad grundskola, vidareutbildning, arbete och möjligheter att forma sina egna liv. Jämställdhetsperspektivet Jämställdhetsperspektivet är viktigt att beakta både vid formulering av insatser och i rekrytering av personal. Studier visar att av de anmälningar om diskriminering av romer som kommer till DO är ca 70 procent från romska kvinnor. Ett långsiktigt och systematiskt arbete för romers mänskliga rättigheter kan förväntas öka romska kvinnors möjligheter till makt och inflytande över sina liv vilket ligger i linje med de jämställdhetspolitiska målen. Mångfaldsperspektivet De verksamhetsområden, främst inom kommun och landsting, som fokuseras i det föreslagna centrets uppdrag är starkt rättighetsanknutna och avgörande för romers möjligheter till inkludering i samhället. Det är nödvändigt att ha kunskap om den romska gruppens heterogenitet vid formulering av uppdrag och insatser. En likvärdighet i utfall förutsätter kunskap om olikheter utifrån exempelvis kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder, könsidentitet eller uttryck och socioekonomisk bakgrund. En majoritet av de som arbetar vid centret ska enligt förslaget tillhöra den romska gruppen vilket främjar den romska gruppens delaktighet och inflytande och möjliggör att romers erfarenhet och sakkunskap tas tillvara. Romska tjänstepersoner kan även positivt bidra till att uppfylla stadens mål att anställda i staden ska spegla stadens befolkning. Vid rekrytering av personal är det viktigt att beakta gruppens olikheter gällande exempelvis kön, ålder, grupptillhörighet och språk. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2 (8)

5 Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några direkta aspekter kopplade till miljöperspektivet. Omvärldsperspektivet I Malmö finns sedan 2009 ett Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC). Sedan 2012 är RIKC en del av Social resursförvaltning och har gått från att främst fungera som medborgarkontor och utbildningsanordnare till att även på strategisk nivå bidra till det långsiktiga arbetet med romsk inkludering. Medarbetarna vid RIKC både romer och icke-romer har belyst att rollen som tjänsteperson i kommunen ger en tyngd och neutralitet i förhållande till både den romska gruppen och andra anställda i staden. Romskt Kulturcentrum i Stockholm, RKC Stockholm, startade 2002 och fram till 2007 var kulturförvaltningen i Stockholms stad en nära samarbetspartner till föreningen och även arbetsgivare för centrets personal. Utgångspunkten för RKC var att bli fristående från kommunen när verksamheten fått fastare former övertog föreningen arbetsgivaransvaret och gick från att vara del av stadens kulturförvaltning till att som ideell förening bli mottagare av kulturstöd. Ekonomiska problem föranledde att RKC lades ner Kommissionen mot antiziganism har under hösten fört en dialog med ett stort antal romer runtom i landet. Behovet av institutioner som arbetar för romers rättigheter romska rättighetscenter har lyfts som en av de viktigaste frågorna i samtalen. I sammanhanget betonades att den romska delaktigheten måste vara en förutsättning för arbetet. Bilaga: Förstudie Om förutsättningarna för hur ett romskt informations- och kunskapscenter kan etableras i Göteborg Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3 (8)

6 Ärendet Göteborg Stads arbete tillsammans med den romska minoriteten har en lång tradition. Detta ärende inleddes 2010 genom att kommunstyrelsen gav i uppdrag till det dåvarande stadskansliet att i samarbete med lämpliga förvaltningar tillsätta en arbetsgrupp bestående av tjänstemän samt personer från romska föreningar i syfte att skapa stödjande aktiviteter för den romska gruppen i Göteborg (0958/10). Detta uppdrag utgjorde sedermera en av grunderna till att staden 2012 ansökte hos regeringen att bli en av pilotkommunerna för romsk inkludering, som i sin tur bygger på regeringens långsiktiga strategi för en sådan inkludering fastställde kommunstyrelsen projektplanen för arbetet som pilotkommun och gav därvid i uppdrag till stadsledningskontoret att utreda förutsättningarna för att tillskapa ett romskt informations- och kunskapscentrum. Utredningen har genomförts i nära samverkan med det Romska rådet i Göteborg, som en förstudie med finansiellt stöd av Europeiska socialfonden. Bakgrund Arbetet som pilotkommun för romsk inkludering inleddes formellt genom att regeringen utsåg Göteborg till en av fem pilotkommuner i landet under projektperioden Uppdraget som pilotkommun tar, som del av strategin för romsk inkludering - sin utgångspunkt i konventioner om mänskliga rättigheter och är en förstärkning av minoritetspolitiken. Arbetet ska präglas av romsk delaktighet och inflytande och ska bidra till att säkerställa att romer i samma utsträckning och på lika villkor som icke-romer får tillgång till sina mänskliga rättigheter inom kommunens ordinarie verksamhet. Insatserna fokuserar på ett antal identifierade centrala rättighetsområden som är utbildning, social omsorg, boende, hälsa, äldreomsorg, arbete och kultur. Pilotprojektet bedrivs i nära samverkan med utsedda representanter i det Romska rådet och tjänstepersoner samt en politisk referensgrupp i staden. Gruppen resande romer har i detta sammanhang önskat att samråda med staden i eget forum. Frågan om att utreda förutsättningarna för att tillskapa ett sk. romskt informations- och kunskapscenter i Göteborg väcktes i ett tidigt skede av pilotkommunsarbetet och ingick i den ursprungliga projektplanen. Projektet inspirerades av att ett sådant center hade varit etablerat i Malmö sedan 2009, med stöd av Delegationen för romska frågor, men behovet av ett gemensamt kunskapsinhämtande kring företeelsen var uppenbar. Frågan om hur ett motsvarande center skulle kunna gestaltas i Göteborg har i hög grad präglat dialogen. Några studieresor till Malmö företogs av Romska rådet, tjänstepersoner och intresserade politiker från Göteborg, men också från Västra Götalandsregionen. En tidig insikt var att ett motsvarande center i Göteborg, om möjligt, borde vara tillgängligt och använt i ett bredare befolknings- och geografiskt perspektiv än enbart Göteborgs Stad. För att möjliggöra en tillräckligt djuplodande utredning i detta bredare perspektiv ansökte staden om att kunna genomföra utredningen i form av en förstudie med finansiellt stöd av Europeiska socialfonden (ESF). Ansökan om förstudie hos ESF godkändes och har kunnat genomföras under Utredarna utsågs i dialog med Romska rådet och representanter från rådet har bistått i utredningsarbetet, särskilt under intervjudelen. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4 (8)

7 Utdrag ur utredningen Verksamhetsbeskrivning Ett tvådelat uppdrag De nationella strategiska målen för romsk inkludering är en god utgångspunkt för arbetet på ett romskt informations- och kunskapscenter. Arbetet ska bedrivas i linje med konventioner om mänskliga rättigheter och minoritetslagstiftningen. Ett romskt informations- och kunskapscenter föreslås ha ett tvådelat uppdrag som dels omfattar olika kunskapshöjande insatser inom kommunens förvaltningar och övriga verksamhet och dels innebär direkt stöd till den romska gruppen i deras relationer till majoritetssamhället. Det är viktigt att finna balansen mellan dessa två lika viktiga uppdrag. Kartläggningen visar att det finns en ömsesidig misstro mellan romer och representanter för majoritetssamhället och dess institutioner. Diskriminering, antiziganism och okunskap om minoriteten är utbredda problem som spär på denna ömsesidiga misstro. Det finns därför stora behov av kompetensutveckling bland personal som är anställda inom kommun- och landstingssektorn om romers historia, kultur och speciella livsbetingelser. För att åstadkomma önskvärda förändringar inom detta område krävs det ett långsiktigt agerande och organisatorisk stabilitet från den offentliga sektorn. Den delen av centrets verksamhet som riktar sig direkt till de romska befolkningsgrupperna, i form av ett medborgarkontor, kommer att kunna vara behjälplig med att överbrygga många av de hinder som romer möter i sitt dagliga liv i relation till majoritetssamhället. Det handlar om att många romer har svårt att förstå skrivelser från myndigheter, svårtydda blanketter och det moderna samhällets nya informationstekniker. Centret kommer att fokusera på insatser inom de fem rättighetsområden som bearbetats under tiden som pilotkommun, nämligen: skola/utbildning, socialtjänst/boende, hälsofrågor, arbetsmarknad och kultur. Centret ska bidra till att den romska befolkningen i regionen ska ha likvärdiga möjligheter i livet som de som är icke-romer. Det ska fortsätta arbetet som påbörjats inom ramen för pilotverksamheten i Göteborgs Stad och införliva erfarenheter och kompetens från romska institutioner och ESF-projekt riktade till romer som genomförts i regionen. Det gäller dessutom att bygga vidare på det etablerade samarbete som finns mellan de romska grupperna och bidra till att ytterligare stärka dessa kontakter. Att reparera romers tillit till samhället hänger intimt samman med att stänga välfärdsgapet mellan romer och icke-romer. En verksamhet i samverkan med VGR och GR-kommunerna? Redan tidigt i utredningsprocessen etablerades ett strategiskt grepp som handlade om att ett romskt informations- och kunskapscenter även borde omfatta kranskommunerna och Västra Götalandsregionen. Skälen till detta ställningstagande var dels rent pragmatiska. Den romska befolkningen är spridd till i princip alla kranskommuner i GR-regionen och skulle komma att ha intresse av att kunna ha tillgång till centret. Det romska befolkningsunderlaget i varje mindre kommun är med säkerhet otillräckligt för att etablera ett center i var och en av dessa. Avståndsmässigt vore det inget hinder att samlokalisera en verksamhet lokalt i Göteborg. På samma grunder vore det angeläget att Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 5 (8)

8 skapa ett romskt center tillsammans med Västra Götalandsregionen. Rättighetskommittén inom VGR bedriver samråd med de nationella minoriteterna, ger stöd till föreningar och kulturverksamhet på liknande sätt som Göteborgs Stad. Dessutom ansvarar VGR för hälso- och sjukvårdsområdet som i hög grad är ett angeläget kunskapsområde för romsk inkludering. Budgetprocessen inom VGR är inledd för att kunna bli delägare i ett gemensamt romskt kompetenscenter. Etablering av ett romskt kompetenscenter Förstudien har undersökt en rad olika möjliga organisatoriska placeringar av ett framtida informations- och kunskapscenter och slutligen stannat vid att förorda en placering inom Social resursförvaltning i Göteborg. Detta ställningstagande grundar sig på att Social resursnämnd har erfarenhet av att bedriva verksamhet som riktar sig både internt till kommunens övriga verksamheter och dess medarbetare och externt till utsatta grupper av befolkningen. Det är emellertid viktigt att ett romskt informations- och kunskapscenter inte upplevs ha slagsida åt det sociala uppdraget. Det är angeläget att upprätthålla balansen av medborgarservice. En annan aspekt är att Social resursnämnd har fått uppdraget att samordna stadens insatser gentemot de fattiga mobila EU-medborgarna, som i hög grad utgörs av romer från Rumänien och Bulgarien. Ett romskt informations- och kunskapscenter ska ha sitt huvudsakliga uppdrag riktat till de romer som ingår i minoritetserkännandet och är bosatta i Göteborg med omnejd, men det förefaller alltmer naturligt att i viss grad göra centret tillgängligt även för mobila romska EU-medborgare. Både Social resursförvaltning och förvaltningen inom GR har fått ett uppdrag om att utarbeta en handlingsplan riktad till gruppen mobila EU-medborgare. Tidplanen för etableringen och rekryteringen av medarbetare till informations- och kunskapscentret I förstudien förs ett ingående resonemang kring hur etableringen av ett romskt informations- och kunskapscenter bör gestaltas. Förstudien förordar en successivt utökad verksamhet som under 2015 enbart innefattar att anställa en chef för enheten samt en utvecklingsledare med övergripande ansvar. Dessa två personer får sedan uppdraget att tillsammans med övriga ansvariga parter utveckla verksamheten i takt med att nya beslut fattas om etableringsprocessen. En fullt utbyggd verksamhet bedöms kunna bli etablerad först under 2018, beroende på när nya partners ansluter och i vilken takt det går att rekrytera ytterligare medarbetare. En majoritet bland de anställda bör komma att ha romsk kultur- och språkkompetens i syfte att markera den romska delaktigheten och öka centrets legitimitet bland befolkningsgruppen romer. Det kan i praktiken emellertid bli svårt att finna personer med sådan formell kompetens eller yrkeserfarenhet från liknande arbetsuppgifter som efterfrågas. Det är ett av skälen till att etableringen av centret bör ske successivt. Det kan t.o.m. bli tal om att kompetensutveckla lämpliga personer för uppdraget. En rekryteringsbas kan vara de brobyggare som redan finns anställda i kommunen. Ytterligare viktiga aspekter för rekryteringsarbetet är att skapa en rimlig fördelning av kompetenserna så att de olika undergrupperna bland romerna och de olika språkliga varieteterna av romani chib finns representerade bland centrets personal. Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 6 (8)

9 Man brukar i Sverige tala om fem undergrupper bland romerna: resanderomer, svenska romer, finska romer, utomnordiska romer och nyanlända romer. Vilken grupp man tillhör beror på när ens släkt invandrade till Sverige. Kostnadsberäkning och budgetering I förstudien beskrivs förslaget till den successiva etableringen av ett romskt kompetenscenter och förutsättningarna för den grundläggande finansieringen. Man förordar att ett kommande center ges status som ordinarie verksamhet och inte byggs upp som ett tidsbegränsat projekt samt att Göteborgs Stad ansvarar för de initiala kostnaderna för en verksamhet i mindre skala. I takt med att verksamheten vid centret utvecklas och fler parter ansluter finns det dessutom möjlighet att finna kompletterande finansieringskällor i form av EU:s strukturfonder och sektorsprogrammen. Den kostnadskalkyl som redovisas detaljerat i förstudiens bilagor bygger på en start av verksamheten under våren 2015 och landar på en kostnad om tkr. Helårsverksamheten under 2106 beräknas till tkr då ytterligare en medarbetare anställts och lokalkostnader tillkommer. Från 2017 bör tillkommande kostnader fördelas på fler ägarparter. Stadsledningskontoret Lisbeth Nilsson Avdelningschef Klas Forsberg Utvecklingschef Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 7 (8)

10 Sida 1 av 46

11 Sida 2 av 46 Projektledare: Sofia Hultqvist och Bagir Kwiek Rapportförfattare: Sofia Hultqvist Referensgrupp: Diana Nyman (Romska rådet), Ingrid Schiöler (Romska rådet) och Jan Svensson (Göteborgs Stad Stadsledningskontoret) Korrektur: Elin Strand (Elistra Conslting) Intervjuer från projektet Rom san är du rom: Cecilia Köljing (Mogul reportage)

12 Sida 3 av 46 Innehåll Sammanfattning... 5 Uppdrag... 7 Organisation... 7 Metod och datainsamling... 7 Nulägesbeskrivning... 9 Bakgrund... 9 Den romska befolkningen i Göteborgsregionen... 9 Styrdokument Minoritetslagstiftningen Förstärkning av minoriteternas rättigheter Strategi för romsk inkludering under Lokala styrdokument och samråd Projekt och verksamheter Göteborg Stad - pilotkommun för romsk inkludering Romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) i Malmö RKC Stockholm Vi är romer/ Rom san Romano Ilo Öppen förskola på Göteborgs Räddningsmission Agnesbergs Folkhögskola Romska föreningar och nätverk Problem för romer i mötet med offentlig sektor Arbete/försörjning Utbildning Hälsa Bostad Socialtjänst Trygghet i det offentliga rummet Registreringar Verksamhetsbeskrivning Verksamhet/uppdrag... 35

13 Sida 4 av 46 Huvudman/Samarbetsparter/Organisationsform Verksamhetslokaler Garantera romskt inflytande Bemanning/kompetenser Kompetensutveckling Tillgänglighet Jämställdhet Ekologisk hållbarhet Barnperspektiv Budget Tidsplan Avslutning Lista över bilagor... 46

14 Sida 5 av 46 Sammanfattning Behovet av att utreda förutsättningarna för hur ett eventuellt romskt informations- och kunskapscenter i Göteborgsregionen kan etableras är sprunget ur samarbetet mellan romska grupper och Göteborgs Stad. Eftersom romer är en nationell minoritetsgrupp, och i vissa kommuner relativt få personer, finns en fördel med ett samarbete mellan flera kommuner och Västra Götalandsregionen. Utgångspunkten för denna förstudie är att se om det går att skapa strukturer som på lång sikt kan ge romer likvärdiga möjligheter till egen försörjning och att bidra till samhället. År 2000 ratificerade Sverige Europarådets ramkonvention om skydd för nationella minoriteter och den europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk. Romer erkändes som en av Sveriges fem nationella minoriteter kom en ny språklag, och 2010 en skärpt minoritetslagstiftning som ger ett ytterligare skydd för de nationella minoriteternas rätt till sitt språk, sin kultur och inflytande över frågor som rör dem. Parallellt med minoritetslagstiftningen krävde EU-kommissionen att alla medlemsstater skulle anta eller utveckla redan befintliga strategier för romsk inkludering. Det ledde till att regeringen 2012 fattade beslut om en strategi vars övergripande mål är att den rom som fyller 20 år 2032 skall ha likvärdiga möjligheter i livet som den som är icke-rom. I strategin har kommunerna och landstingen en viktig roll för att nå målet. Som en del av strategin utsågs fem pilotkommuner, av vilka Göteborg är en. Pilotverksamhetens syfte är att ta fram metoder för romsk inkludering på kommunal nivå under Pilotprojektet skapar erfarenheter, nätverk och metoder som vi har försökt fånga upp i denna förstudie. Förslaget på verksamhetsbeskrivning bygger på flera delar, intervjuer med romer och tjänstepersoner, besök och samtal med relevanta projekt och verksamheter, nära samarbete med Göteborgs pilotkommunsprojekt och Romska rådet samt skrivna rapporter och litteratur. Det finns långsiktiga verksamheter i Göteborgsregionen av och för romer, vi har bland annat tagit del av erfarenheterna från Agnesbergs Folkhögskola, Förskolan Romano Ilo och Räddningsmissionens förskola för romska mobila EU-medborgare. Vi har även tagit del av erfarenheterna från projektet bakom utställningen Vi är romer samt pratat med romska föreningar. I Malmö finns ett romskt informations- och kunskapscenter (RIKC) som arbetar såväl med att utveckla Malmö stads verksamheter som att direkt stödja den romska befolkningen. I Stockholm fanns ett Romskt kulturcentrum (RKC) åren Fram till 2007 drevs RKC i nära samarbete med Stockholms stads kulturförvaltning och senare tog den ideella föreningen helt över verksamheten. Vid intervjuer och samtal med romer i denna förstudie är det många som vittnar om hur svårt det är att ta sig in i samhället även om viljan finns. De har mötts av diskriminering och strukturer och normer som är svåra att förstå sig på samtidigt som brist på utbildning gör det svårt att få arbete. De beskriver även svårigheten med att ha ett schemalagt jobb utan tillgång till samhällets institutioner, de olika delarna av livet påverkar varandra och för att bryta ett mönster och komma i kapp resten av befolkningen i livsvillkor behövs det förändringar på flera områden samtidigt. Som en av intervjupersonerna uttrycker det:

15 Sida 6 av 46 Det är en helhet. Många kan inte jobba heltid för att de måste ta hand om sina äldre. Barn får vara hemma från skolan för att hjälpa till. Det blir en ond cirkel. Allt hänger samman Enligt förslaget i denna förstudie är syftet med ett center att den romska befolkningen i regionen ska ha likvärdiga möjligheter i livet som den icke-romska. Centret ska arbeta i linje med konventioner om mänskliga rättigheter, minoritetslagstiftningen och den nationella strategin för romsk inkludering. Centret skall arbeta för alla romer enligt definitionen i minoritetserkännandet samt de romer som kommer hit från andra EU-länder idag. Den uttalade målgruppen är romer men samtidigt ska centret visa en öppenhet gentemot personer från samtliga etniska grupper och inte kontrollera etnicitet. Det övergripande målet är ett samhälle för alla. Kartläggningen visar att det finns en ömsesidig misstro mellan romer och offentlig förvaltning. Den visar även att det råder en utbredd trötthet på projekt och kortsiktiga insatser. Människor som lever med få kontakter med det offentliga, eller där det saknas förtroende i relationerna, har svårt att tillägna sig tillfälliga och kortvariga insatser. Vidare visar kartläggningen att det finns ett tydligt behov av långsiktighet och organisatorisk stabilitet. Centrets uppgift är att ge redskap och skapa nya kontakter mellan offentlig förvaltning och romer för att öka förtroendet mellan grupperna. Det är viktigt att centret inte bidrar till att låsa fast romer i ett permanent utanförskap utan arbetar efter principen att centret behövs under en period tills romerna fått en chans att komma ikapp andra grupper när det kommer till de fem prioriterade livsområdena. Regeringens 20-årsmål så som det är formulerat i strategin för romsk inkludering är en god utgångspunkt i arbetet. När det finns ett acceptabelt förtroende mellan offentlig förvaltning och romer och det finns romska personer som arbetar i ordinarie verksamhet kommer centret ha spelat ut sin roll. Det finns en efterfrågan på ökad kunskap, rådgivning och möjlighet att skaffa nya kontakter både från personer som arbetar inom offentlig förvaltning och från romer. Vi föreslår ett tvådelat uppdrag där ena delen av verksamheten främst syftar till att utveckla offentlig verksamhet för att bättre fungera för den romska gruppen och den andra delen är stöd och rådgivning direkt till romska grupper och individer. Ett tvådelat uppdrag inom en och samma verksamhet bidrar till en uppdaterad bild av vilka behov och svårigheter som finns för den romska gruppen vilket kan föras vidare till berörda verksamheter och det blir en arena för medborgardialog. Samtidigt kan de som arbetar med samhällsvägledning få ett stöd i hur systemen fungerar av dem som arbetar med utvecklingsarbete. Mot den här bakgrunden finns det goda skäl att hålla ihop centret inom ramen för en och samma verksamhet. För att personer från hela Göteborgsregionen skall kunna ta sig till centret rekommenderar vi centralt belägna lokaler i Göteborg. Kartläggningen har även visat vikten av att tillräckligt med tid avsätts för att skapa en fungerande verksamhet; att bygga upp den kompetens som behövs, skapa stabila strukturer och en hållbar organisationskultur. Därför föreslås en tidsplan där de första rekryteringarna börjar 2015, centret smygstartar enbart mot Göteborg 2016, öppnar för regionen och fler kommuner 2017 och kan vara i gång i full skala tidigast 2018.

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation

Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Romska flickors och kvinnors hälso- och livssituation Delrapportering av uppdraget att genomföra en fördjupad studie om romska flickors och kvinnors hälsa Dnr A2012/2012/DISK 31 mars 2014 Dnr: 745/2014

Läs mer

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie

RAPPORT 292. Romer i skolan en fördjupad studie RAPPORT 292 2007 Romer i skolan en fördjupad studie Romer i skolan en fördjupad studie Beställningsadress: Fritzes kundserivce 106 47 Stockholm Telefon 08-690 95 76 Telefax 08-690 95 50 E-postadress:skolverket@fritzes.se

Läs mer

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.

Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter. Tredje rapporten i enlighet med artikel 25. Sveriges rapport till Europarådet under ramkonventionen om skydd för nationella minoriteter Tredje rapporten i enlighet med artikel 25.2 2 Förord Att stärka skyddet för de nationella minoriteterna är en

Läs mer

MINORITETSPOLITISKA MÅLET

MINORITETSPOLITISKA MÅLET VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011 2012 VÄGAR TILL DET MINORITETSPOLITISKA MÅLET UPPFÖLJNING AV UNGDOMSSTYRELSENS ARBETE 2011-2012 Förord I februari

Läs mer

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Biblioteken och de nationella minoriteterna Biblioteken och de nationella minoriteterna hur svenska folkbibliotek arbetar för romer, judar, tornedalingar, samer och sverigefinnar. Sara Ahlryd, Lotta Vigur, Joacim Hansson Avdelningen för biblioteks-

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad

Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar och möjligheterna till jämställdhetsarbete inom Kulturförvaltningen i Halmstad 1 Fri tid på lika villkor? En undersökning om flickor, pojkar

Läs mer

Projektledare Baki Hasan

Projektledare Baki Hasan RAPPORT 1(20) 2008-01-30 Handläggare, titel, telefon Maria Essy-Ehsing Östblom 011-15 22 33 Samverkansprojekt mellan Norrköpings samordningsförbund, arbetsmarknadskontoret, flykting- och invandrarkontoret,

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken

I marginalen. -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Kvalitetsgranskning Rapport 2012:2 I marginalen -En granskning av modersmålsundervisning och tvåspråkig undervisning i de nationella minoritetsspråken Skolinspektionens rapport 2012:2 Diarienummer 40-2011:2523

Läs mer

Do ku me n ta ti o n M ED R O MER F Ö R ROMER

Do ku me n ta ti o n M ED R O MER F Ö R ROMER Do ku me n ta ti o n M ED R O MER F Ö R ROMER Na ti o n e l l ko n fere n s fö r ro mska o rg a n i sa ti o n e r, ko mmu n e r o c h a n dra a ktö re r 23 24 oktober 2008, Södertälje. Hotell Scandic Skogshöjden

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv

Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Romers situation i Malmö En rapport om Malmös minoritetspolitik utifrån romernas perspektiv Malmö Stadskontor Avdelning för Integration och arbetsmarknad Emma Söderman i samarbete med Britta Ström Sammanfattning

Läs mer

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner

Barnombudsmannen informerar bi2007:01. Rustad för revision. Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner Barnombudsmannen informerar bi2007:01 Rustad för revision Med barnkonventionen som redskap för revisorer i kommuner, landsting och regioner 2 Rustad för revision Innehåll ISBN 978-91-87448-27-0 Layout:

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering

SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT. Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT FÅTT OCH GJORT 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot diskriminering SLUTRAPPORT Fått och gjort 2011 2014 Nationella minoriteters projekt för jämställdhet och mot

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

Romers rättigheter. rapport

Romers rättigheter. rapport Romers rättigheter rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO R2 2011 ISBN 978-91-979591-0-0 Tabergs Tryckeri, Taberg, 2012 Romers rättigheter Diskriminering, vägar till upprättelse och

Läs mer

Romers rättigheter. Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor

Romers rättigheter. Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor Romers rättigheter Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken kan bidra till en förändring av romers livsvillkor Romers rättigheter Diskriminering, vägar till upprättelse och hur juridiken

Läs mer

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas?

Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna hur kan den tryggas? Redovisning av ett regeringsuppdrag www.hsv.se Rapport 2011:14 R Lärarförsörjningen för de nationella minoriteterna

Läs mer

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE

SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE SAMVERKAN FÖR SKYDDAT BOENDE Nationell rapport från länsstyrelserna om skyddat boende med mera för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld Mars 2004 Länsstyrelsen i

Läs mer

Bra början, men bara en början

Bra början, men bara en början Bra början, men bara en början En utvärderande kommentar om den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Justitiedepartementet (Ju2004/6673/D) Januari 2005 Thomas Hammarberg och Anna Nilsson

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok

Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 1 2 Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok 3 Titel: Inventera tillgängligheten i flerbostadshus en handbok Utgivare: Boverket Upplaga:

Läs mer

En stad för alla Socialt bokslut 2013

En stad för alla Socialt bokslut 2013 En stad för alla 2 Innehåll Medborgaren i fokus...3 1. Varför ett socialt bokslut?... 4 Mål och syfte: synliggöra och lära!...5 Vad innehåller bokslutet?...7 2. Så arbetar vi med social hållbarhet... 9

Läs mer

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering

Alla kan inte göra allt men alla kan göra något. Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Alla kan inte göra allt men alla kan göra något Om regionalt samarbete kring nyanländas invandrares etablering Sveriges Kommuner och Landsting 2008 Formgivning forsbergvonessen Tryckeri Cicero Rapporter

Läs mer

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31

Hållbar utveckling. - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer. En kartläggning av framgångsfaktorer. Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 1 Hållbar utveckling - fem kommuners arbete mot våld i nära relationer En kartläggning av framgångsfaktorer Utredare Elisabeth Johansson 2010-10-31 2 Innehållsförteckning Sammanfattning s 4 Inledning.

Läs mer

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR

Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR UNGA SOM VARKEN ARBETAR ELLER STUDERAR Kommunernas informationsansvar EN GUIDE OM LAGSTIFTNING, EKONOMI OCH INSATSER FÖR

Läs mer