TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 75 Avrapporteringar från verksamhetsberedning 76 Begäran om anslag för lokaler i samband med utökning av Borgen 77 Avrapportering kring gemensamma mål för förskola/grunskola och socialtjänst 78 Verksamhetsberättelse för psykologer inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun Patientsäkerhetsberättelse för psykologverksamheten inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun Verksamhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) i Trelleborgs kommun Remiss: Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun 83 Ansökan om att starta fristående förskola 84 Remiss - Ändring av reglemente för arbetsmarknadsnämnden 85 Val av representant till Grön flagg verksamheten 86 Ansökan från Hermods Gymnasium AB om godkännande som ny huvudman för gymnasieskolan Hermods Gymnasium Malmö i Malmö kommun fr.o.m. den 1 januari Ansökan från Hermods Design & Construction College AB om godkännande som ny huvudman för Design & Construction College Malmö i Malmö kommun 88 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun fr.o.m. läsåret Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudmanför nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (25) gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun fr.o.m. läsåret att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 91 Förvaltningen informerar 92 Delegationsärende 93 Anmälningsärenden Från och med februari 2014 ska följande två frågor besvaras vid beslut i. 1. Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter? 2. På vilka andra sätt har barn och elevers perspektiv påverkat underlaget? Glöm inte att meddela om du får förhinder till Amela Selimagic, e-post: Sven Lindkvist Ordförande Ledamöter Sven Lindkvist (S) Lars Mikkelä (M) Lars Hemzelius (SÖS) Gull-Britt Persson (MP) Susana Apostolovska (M) Mathias Andersson (SD) Pernilla Linde (C) Ylva Ekstrand (FP) Anitha Lata (S) Mats Hansson (S) Roland Hansson (M) Ersättare Kristina Mähler (S) Birgitta Sandblom (M) Rolf Andersson (SÖS) Britten Morän - Jystrand (MP) Bertil Tomelius (M) Fredrik Karlsson (SD) Maj-Lis Fredriksson (C) Sverrir Valgeirsson (FP) Kouder Mere (S) Vita Åstrand (S) Fatmir Seremeti (M)

3 3 (25) Deltagande tjänstemän Jytte Lindborg Magnus Wikström Amela Selimagic André Hansson Ann Heide-Spjuth Barbro Ekerlund Calle Karlsson Serene Rosberg

4 4 (25) 73 Upprop Nämndsekreteraren genomför upprop.

5 5 (25) 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista xx (X) och xx (X) föreslås jämte ordförande justera arbetsutskottets protokoll. beslutar att utser xx och xx att jämte ordförande justera protokollet och bestämmer att justering ska ske onsdagen den 6 maj 2015 på bildningsförvaltningen.

6 6 (25) 75 Avrapporteringar från verksamhetsberedning DnrBIN 2015/239 Den 14 april 2015 fick arbetsutskottet information om förslag på nytt arbetsområde för verksamhetsberedningar till hösten 2015 som är att jobba med Skoinspektionens tillsynsrapporter och uppföljningen av rapporterna. Ny tillsynsinspektion kommer Skolinspektinen att påbörja våren Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ge verksamhetsberedningar i uppdrag att hösten 2015 arbeta med uppföljningen av Skolinspektionens tillsynsrapporter.

7 7 (25) 76 Begäran om anslag för lokaler i samband med utökning av Borgen DnrBIN 2015/374 Borgen är en kommunövergripande särskild undervisningsgrupp för undervisning av elever i grundskolan med autismspektrumstörning eller annan liknande problematik. Sedan några år tillbaka föreligger ett identifierat behov att utöka verksamheten, som idag omfattar elever i åk 7-9 med en grupp i lokaler på Kasalagatan och en grupp på Vannhögskolan, för elever i de lägre årskurserna. Bildningsförvaltningens yttrande bifogas med handlingar. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att hos kommunfullmäktige begära - anslag om totalt kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2015 för inköp av utrustning och inventarier - anslag om totalt kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2015 med anledning av ökade driftskostnader - att tillkommande behov av medel om totalt kr till bildningsnämndens driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet för år 2016

8 8 (25) 77 Avrapportering kring gemensamma mål för förskola/ grundskola och socialtjänst DnrBIN 2015/373 Rapport kring gemensamma mål för förskola/grundskola och socialtjänst bifogas med handlingar. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapporten.

9 9 (25) 78 Verksamhetsberättelse för psykologer inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun 2014 DnrBIN 2015/376 Verksamhetsberättelse för psykologer inom bildningsförvaltningen har upprättats och ska lämnas som rapport till bildningsnämnden i egenskap av s.k. vårdgivare. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapporten samt att översända den upprättade verksamhetsberättelsen för psykologer 2014 till kommunstyrelsen för kännedom.

10 10 (25) 79 Patientsäkerhetsberättelse för psykologverksamheten inom bildningsförvaltningen i Trelleborgs kommun 2014 DnrBIN 2015/377 Patientsäkerhetsberättelsen för psykologverksamheten inom bildningsförvaltningen har upprättats och ska lämnas som rapport till bildningsnämnden i egenskap av s.k. vårdgivare. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapporten samt att översända den upprättade patientsäkerhetsberättelsen för psykologverksamheten 2014 till kommunstyrelsen för kännedom.

11 11 (25) 80 Verksamhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) 2014 DnrBIN 2015/378 Verksamhetsberättelse för skolhälsovården 2014 har upprättats och ska lämnas som rapport till bildningsnämnden i egenskap av s.k. vårdgivare. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapporten samt att översända den upprättade verksamhetsberättelsen för den medicinska delen av elevhälsan 2014 till kommunstyrelsen för kännedom.

12 12 (25) 81 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan (skolhälsovården) i Trelleborgs kommun 2014 DnrBIN 2015/379 Patientsäkerhetsberättelse för den medicinska delen av elevhälsan har upprättats och ska lämnas som rapport till bildningsnämnden i egenskap av s.k. vårdgivare. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna rapporten samt att översända den upprättade patientsäkerhetsberättelsen för den medicinska delen av elevhälsan till kommunstyrelsen för kännedom.

13 13 (25) 82 Remiss: Nytt ledningssystem för Trelleborgs kommun DnrBIN 2015/212 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att skicka förslaget till nytt ledningssystem på remiss till kommunens samtliga nämnder. Bildningsförvaltningens yttrande bifogas. Arbetsutskottet beslutar att ställa sig bakom förvaltningens skrivelse samt att översända den till kommunstyrelsen.

14 14 (25) 83 Ansökan om att starta fristående förskola DnrBIN 2015/381 Ansökan om godkännande för att bedriva fristående förskola har inkommit från fyra personer. Verksamheten är tänkt att bedrivas som ett personalkooperativ och en ekonomisk förening. Tre av de sökande har tidigare arbetat på förskolan Kropp och Knopp och alla tre har lång erfarenhet av både kommunal och fristående verksamhet. Den fjärde sökande är lärare mot de tidiga åren i grundskolan, har studerat barn- och ungdomsvetenskap på Malmö högskola men har ingen formell behörighet som förskollärare. Denna sökande har fyra års yrkeserfarenhet som förskollärare. En av ägarna tänker söka förskollärarutbildning på distans. Ytterligare en förskollärare planeras att anställas efter hand som barnantalet ökar och budgeten medger nyanställning. Verksamheten är tänkt att bedrivas på Algatan 27 under förutsättning att övriga myndigheter ger sitt godkännande och bygglov beviljas. Lokalen omfattar 255 kvm. En inhägnad gård omfattande 400 kvm ligger på ett avstånd på 40 m från lokalerna. Förskolan skulle omfatta 2 avdelningar med 14 barn i varje. Det skulle innebära en yta på 9 kvm/barn inne och 14 kvm/ barn ute. Fastighetsägaren har inte lämnat in ansökan om bygglov utan avvaktar bildningsnämndens ställningstagande om de sökande godkänns som huvudmän. Under förutsättning att ansökan beviljas kommer lokalen att anpassas till förskoleverksamhet och bygglovsansökan lämnas. Den pedagogiska verksamheten ska utgå från förskolans läroplan och vara inspirerad av Reggio Emilia. Verksamheten kommer att följa kommunens regler vad gäller kö och taxa. Bildningsförvaltningens yttrande: Utdrag ur 2 kap. 5 skollagen. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola. Godkännande ska lämnas om den enskilde har förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen och utbildningen inte innebär påtagliga negativa följder. Det är den kommun där verksamheten ska bedrivas som ska godkänna den fristående förskolan. Kommunen ska även ge bidrag till och ha tillsyn över verksamheten. Bildningsförvaltningens bedömning är att de sökande har långvarit erfarenhet av att bedriva förskoleverksamhet. De sökande uppfyller inte kravet på att i undervisningen använda förskollärare som har en utbildning som är avsedd för den undervisning som förskolläraren ska bedriva enligt 2kap. 13 skollagen. I övrigt uppfyller de sökande kraven som i dagsläget kan ställas på den pedagogiska verksamheten. Utdrag från belastningsregister har lämnats. Undertecknad har i samtal med de sökande påtalat bristen på förskollärare och de sökande är införstådda med att de måste anställa en legitimerad förskollärare för att få tillstånd att starta en förskola.

15 15 (25) Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att bifalla ansökan att bedriva fristående förskoleverksamhet under förutsättning att en formellt behörig förskollärare anställts vid start av verksamheten. Om verksamheten inte har kommit igång inom ett år ska ny ansökan lämnas till bildningsnämnden.

16 16 (25) 84 Remiss - Ändring av reglemente för arbetsmarknadsnämnden DnrBIN 2015/310 har mottagit remiss från kommunledningskontoret gällande ändring av reglemente för arbetsmarknadsnämnden. Kommunledningskontoret arbetar just nu med att ta fram nya reglementen till nämnderna. Kopplat till detta beslutade arbetsmarknadsnämnden den 12 januari Arbetsmarknadsnämnden godkänner föreliggande reviderad verksamhetsplan för 2015 med tillägget att utfallet av sommarjobb för unga skall återrapporteras till nämnden i samband med oktobersammanträdet, samt att vid kommande reglementes genomgång göra följande tillägg under 4:...åligger nämnden att beställa verksamheten av bildningsnämnden eller annan aktör... Med anledning av denna skrivelse ges bildningsnämnden härmed tillfälle att yttra sig över skrivelsen i arbetsmarknadsnämndens protokoll. För att ärendet skall kunna hanteras innan sommaren vill kommunledningskontoret ha svaret senast den 11 maj 2015 genom W3D3. Bildningsförvaltningens yttrande: anser inte att arbetsmarknadsnämndens reglemente skall förändras när det gäller beställning av SFI. Under de senaste åren har en rad effektiviseringar gjorts inom avdelningen för gymnasie - och vuxenutbildning. Dessa effektiviseringar har lett till att gymnasiet, vuxenutbildningen och SFI växt samman. Idag delar verksamheterna på lärare och samläsningar förekommer flitigt. Det bidrar till en övergripande ekonomisk effektivitet samtidigt som eleverna, i alla kategorierna, får tillgång till utbildningar som annars inte varit möjliga. Hastiga förändringar i underlaget för SFI påverkar hela Söderslättsgymnasiet. I en ny lagstiftning som kommer gälla från och med kommer SFI vara en del av vuxenutbildningen. Detta kommer att knyta ihop verksamheterna ytterligare. har anordnat SFI åt arbetsmarknadsnämnden sedan 2011 och elevernas behov tillgodoses både i den egna verksamheten och vid behov genom andra anordnare i det nätverk som bildningsförvaltningen byggt upp och hela tiden arbetar för att utveckla. Bildningsförvaltningen har skrivit på en avsiktsförklaring när det gäller en regional plattform för yrkes SFI. Avsiktsförklaringen omfattar 20 kommuner i Skåne och syftet är att kommunerna ska hjälpas åt att skapa bättre ekonomiska förutsättningar och kvalité i yrkes SFI. Den regionala plattformen har beviljats medel för att starta upp projektet till hösten Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att yttra sig enligt förvaltningens förslag.

17 17 (25) 85 Val av representant till Grön flagg verksamheten DnrBIN 2015/380 beslutade den 24 april 2013 att en grupp med politiker ska bildas för samordning av Grön Flagg i skolor och förskolor. I samband med att ny nämnd tillträde den 1 januari 2015 är det aktuellt att välja nya representanter. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att välja en representant från kvartetten och en representant från den borgerliga gruppen till Grön flagg verksamheten.

18 18 (25) 86 Ansökan från Hermods Gymnasium AB om godkännande som ny huvudman för gymnasieskolan Hermods Gymnasium Malmö i Malmö kommun fr.o.m. den 1 januari 2016 DnrBIN 2015/288 Hermods Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om god kännande som ny huvudman för gymnasieskolan Hermods Gymnasium Malmö i Malmö kommun fr.o.m. den 1 januari Hermods AB bedriver idag sökt utbildning vid Hermods Gymnasium vid Hermods Gymnasium Malmö i Malmö kommun. Ansökan avser således prövning av godkännande som ny huvud man avseende en redan befintlig verksamhet. Trelleborgs kommun ges nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att yttra sig att den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

19 19 (25) 87 Ansökan från Hermods Design & Construction College AB om godkännande som ny huvudman för Design & Construction College Malmö i Malmö kommun DnrBIN 2015/286 Hermods Design & Construction College AB har hos Skolinspektionen ansökt om god kännande som ny huvudman för gymnasieskolan Design & Construction College Malmö i Malmö kommun fr.o.m. den 1 januari Hermods AB bedriver idag sökt utbildning vid Design & Construction College i Malmö kommun. Ansökan avser således prövning av godkännande som ny huvud man avseende en redan befintlig verksamhet. Trelleborgs kommun nu möjlighet att yttra sig över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Både lägeskommunens och närliggande kommuners yttranden är viktiga underlag för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av det allmänna (kommunal verksamhet). Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att yttra sig att den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

20 20 (25) 88 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2016 DnrBIN 2015/333 ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att yttra sig att den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

21 21 (25) 89 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2016 DnrBIN 2015/327 ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2016/2017. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att yttra sig att den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

22 22 (25) 90 att flytta Alstad skola 4-6 till Väståkra F-9 DnrBIN 2015/425 För att få möjlighet att uppfylla de ökade kraven i styrdokumenten och ge eleverna likvärdiga förutsättningar som i övriga Trelleborg, föreslår bildningsförvaltningen att eleverna i Alstad skola åk 4-6 flyttar till Väståkra åk F-9 från och med läsåret 15/16. Tjänsteskrivelse bifogas med handlingar. För att få möjlighet att uppfylla de ökade kraven i styrdokumenten och ge eleverna likvärdiga förutsättningar som i övriga Trelleborg, föreslår bildningsförvaltningen att bildningsnämnden beslutar att eleverna i Alstad skola åk 4-6 flyttar till Väståkra åk F-9 från och med läsåret 15/16.

23 23 (25) 91 Förvaltningen informerar DnrBIN 2014/214 Förvaltningschefen och andra tjänstemän kommer att lämna allmän övergripande information i olika aktuella frågor.

24 24 (25) 92 Delegationsärende DnrBIN 2015/11 beslutade den 15 juni 2011, 116, om en ny delegationsordning. beslutade den 19 oktober 2011, 182, den 25 januari 2012, 14, och den 27 juni 2012, 110, att revidera delegationsordningen. Delegater har återrapporterat delegationsbeslut i delegationsprotokoll med utgångspunkt från delegationsordningen. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisade delegationsprotokoll till handlingarna.

25 25 (25) 93 Anmälningsärenden DnrBIN 2015/10 Förteckning över anmälningsärenden har upprättats. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden beslutar att lägga anmälningsärenden till handlingar.

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (14) Tid Onsdagen den 24 juni 2015 klockan 16:00 Plats Ärenden Malmrossalen, Hamngatan 9, Trelleborg 104 Upprop 105 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 106

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun

Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 1(10) Riktlinjer för att starta och driva enskild barnomsorg i Östhammars kommun 2014-02-13 2(10) Inledning...3 Vem beslutar om godkännande?...3 Vad krävs för att få ett godkännande?...3 Om

Läs mer

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet

Beslut 2011-01-27. Dnr: 40-2010:43. Beslut. efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut 2011-01-27 Dnr: 40-2010:43 Beslut efter riktad tillsyn i Tomelilla kommun av kommunens tillsyn av enskild verksamhet Beslut Riktad tillsyn av Tomelilla kommun 2011-01-27 1 (2) Dnr 40-2010:43 Tomelilla

Läs mer

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s)

Ajournering kl. 10.00-10.20 47. Raimo Vuojärvi (m), ordförande Jerker Sjögren (kd) Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2007-05-29 Plats och tid för sammanträdet Vargmötet, Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna, tisdagen den 29 maj kl. 08.30 13.20 Ajournering

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10

Kallelse Föredragningslista 2015-03-10 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2015-03-10 Sammanträde Barn och utbildningsnämnden OBS! Plats och tid Rådhussalen, Rådhuset 08:30 torsdagen den 19 mars 2015 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014

Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014 Handlingar till Utbildningsnämndens sammanträde den 21 oktober 2014 Ärende 1 Utbildningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Agneta Blohm 9185, Sara Lauri 9502 Datum Vår beteckning 2014-10-07 Dnr 2014-6068 Rev

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS

Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20. Lars-Åke Gustavsson. Sekreterare.. Paragraf 307-330 Olof Borgmalm BEVIS 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-12-05 10:20-12:20 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Catarina Mellberg Claes Nordevik Kristina Svensson Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi

Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Lagar och förordningar vad gäller elever med svårigheter i skolan - särskilt läs- och skrivsvårigheter/dyslexi Reviderad november 2011 Svenska Dyslexiföreningen Surbrunnsgatan 42 1tr.ö.g 11348 Stockholm

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 73 Utsändningsdag: Torsdagen den 27 december 2013 V 2 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Kommunstyrelsen Tisdag 8 Januari Kommunstyrelsen kallas till sammanträde tisdagen den 8 januari 2013,

Läs mer