Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS? Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS?... 2. Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2 Innehåll Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS?... 2 Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4 UTBILDNINGSINSATSER GÄLLANDE GENREPEDAGOGIK... 4 Uppdrag, aktiviteter och samarbeten under Prioritering 1: Uppdrag gentemot statliga myndigheter... 5 Prioritering 2: Upprätthålla en bred kontaktyta... 5 KOMMUNALA UPPDRAG... 5 NÄTVERK/SEMINARIER FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE... 6 LÄROMEDEL... 7 NÄTVERKET AV GIBBONSKURSLEDARE... 7 SYMPOSIEBOKEN... 8 SAMSPRÅK... 8 NORDISKT MÖTE... 8 ALFARÅDET... 8 EU-SPEAK... 9 Prioritering 3: Utveckla NCs webbplats... 9 Samarbete med USOS/Stockholms universitet KOLLOKVIER Ekonomi Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren Bilaga... 12

3 Inledning Verksamhetsåret 2010 har för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) varit ett år utan större organisations- och personalförändringar, varpå vi har kunnat koncentrera oss på vårt uppdrag att verka vid Stockholms universitet (SU) och Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS): Utdrag ur Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 1 Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt svenskundervisning för invandrare (sfi) och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2010:275) 2 Stockholms universitet ska samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter, stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling. 3 Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk samt sfi och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). Förordning (2010:275) 4 Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt denna förordning ska redovisas särskilt i den redovisning som universitetet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Under våren 2010 diskuterade vi oss fram till följande uttolkning av NCs uppdrag: vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen. Detta innebär bland annat att medarbetarna vid NC: håller sig underrättade om och förmedlar information om nationell och internationell forskning. har kontinuerlig kontakt och utbyte med representanter för alla skolformer. har kontinuerlig kontakt och utbyte med statliga myndigheter, massmedier och aktiva organisationer. arbetar för att beslutsfattare på alla nivåer, såväl statliga som kommunala, utvecklar insikter om villkoren för barns, elevers och vuxna studerandes lärande på ett andraspråk. utgör en resurs för förskole- och skolledare, förskollärare och lärare samt utvecklingspedagoger, arbetslagsledare, handledare med flera om skolutveckling och pedagogisk utveckling kring språkutveckling och lärande på ett andraspråk. deltar i diskussioner och dialoger om hur svensk lärarutbildning kan utvecklas för att förbereda framtidens förskollärare, lärare och skolledare för en skola som gagnar alla barns, elevers och vuxna studerandes språk- och kunskapsutveckling. HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS? De mål som skrevs in i verksamhetsplanen för 2010 valdes utifrån vårt uppdrag (SFS 2007:1475). I verksamhetsberättelsen görs en systematisk genomgång av hur målen nåtts samt uppdrag, aktiviteter och samarbeten som tillkommit under året. 2

4 Medarbetargruppen Vid årets slut ska projektledarnas fortsätta anställningar ha klargjorts. Status: Målet är uppnått. Vid ingången av 2010 kunde NC till sin grupp av fast anställda, projektanställda och långtidsvikarierande medarbetare räkna 13 personer, vars sammanlagda tjänst uppgick till 7,55 (fr.o.m ,25): 1 vikarierande föreståndare, 80% till och med (20% vid USOS) 1 biträdande projektledare, 50% till och med , därefter 20% tills vidare 1 administratör, 100% 1 adjunkt, 100% 1 adjunkt, 50% (50% tjänstledig för nationella provet i sfi, USOS/Skolverket) 2 adjunkter, vardera 20% under (80% forskarutbildning USOS) 1 vikarierande projektledare, 100% till och med projektledare, 100%, till och med (fr.o.m % vid NC och 20% vid USOS) 1 projektledare, 80%, till och med (fr.o.m % vid NC) 1 projektledare, 20% till och med projektledare, 30% till och med och därefter 20% till och med vetenskaplig ledare, 5% Den begränsade anställningstiden för samtliga projektledare skapade otrygghet vad gäller förutsättningarna för NC att fortsatt utföra sitt uppdrag, varpå en dialog togs upp med prefekten om möjligheten att tillsvidareanställa projektledarna. Utifrån prefektens lägesbedömning togs beslut att under andra halvan av 2010 och efterhand omvandla de allmänna visstidsanställningarna till tillsvidareanställningar. MÖTEN OCH GRUPPBILDNING Olika åtgärder genomförs för att stärka och sammanfoga gruppen: Myers-Briggstest med kompletterande uppföljning i grupp, coachning genom personalavdelningens försorg, annan social aktivitet någon gång per halvår. Planeringstid avsätts för NCs inre arbete (UA-tiden). Mötesplanen justeras så att antalet NC-möten reduceras till ett möte/månad. Vid dessa möten deltar alla. Minnesanteckningar: anteckningarna utgår från dagordningens rubriker och enbart den viktigaste informationen tas med så anteckningarna inte blir alltför omfattande, besluten lyfts fram och formuleras särskilt i slutet av minnesanteckningarna. NC-mötena kompletteras med ett Mondoforum som uppdateras varje vecka och ger nödvändig information och kontinuerlig uppdatering av NCs verksamhet. Huvudansvaret för forum har föreståndaren, men ansvaret delas av alla genom att relevant information läggs ut av var och en. Status: Målen är uppnådda och dessutom har under hösten viss justering skett vad det gäller mötesplanen. NC har ett obligatoriskt stormöte varje månad och däremellan hålls s.k. policymöte för alla som arbetar mer än 50%. Övriga veckor ger föreståndaren aktuell information via Mondo. Vid ingången av 2010 hade personalgruppen förändrats till att omfatta 7,55 anställningar fördelade på 13 personer. De två vikarierande projektledarna med koppling till grundskolans tidigare år och med en anställning på 0,5 övergick i en heltid. Föreståndartjänsten minskade till 0,8 på NC och kompletterades med en 0,2-anställning vid USOS detta för att ge en rättvisare fördelning mellan engagemang och uppdrag mellan NC och USOS. Här lämnades ett utrymme för en anställning på 0,2 för ytterligare en projektledare med ansvar för grundskolans tidigare år. Den omstrukturering som NC genomgick under 2009 förändrade karaktären av NCs inre arbete. Färre har sin heltid förlagd till NC, vilket begränsat möjligheten att aktivt delta i möten och planering. I VP 2010 kom vi fram till detta beslut för att verksamheten ska kunna behålla sitt fokus och för att det bland alla medarbetarna ska råda en konsensus om mål och riktning för verksamheten. 3

5 KOMPETENSUTVECKLING I samband med medarbetarsamtalet upprättas en kompetensutvecklingsplan i samråd med föreståndaren, som i sin tur kommunicerar dessa planer med NCs vetenskapliga ledare. Det slutliga förslaget på kompetensutvecklingsplan återkopplas individuellt av föreståndaren. Gemensam kompetensutveckling förankras hos NCs vetenskapliga ledare. Kontinuerlig uppdatering kring forskning av vår vetenskapliga ledare, en gång/halvår. Gruppsamtal med NCs vetenskapliga ledare, en gång/termin. Status: Målen är uppnådda. Den individuella kompetensutvecklingen togs upp vid vårens medarbetarsamtal och följdes upp genom samtal med vår vetenskapliga ledare. Tid avsattes för att fullfölja aktuell akademisk utbildning, liksom aktuell kompetensutveckling för administrativ personal. Den kontinuerliga uppdateringen av aktuell forskning har vår vetenskaplige ledare kommunicerat genom föreläsningar och återkommande kontakter via mejl och samtal. UTBILDNINGSINSATSER GÄLLANDE GENREPEDAGOGIK Att hitta former för att tillmötesgå behovet av utbildningsinsatser både vad det gäller breddning och fördjupning inom personalgruppen. Status: Målet är i huvudsak uppnått. Från det att några av NCs medarbetare sedan tidigare har utbildat sig inom systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och genrepedagogik erbjöds möjligheten för övriga medarbetare att under hösten få del av denna kunskap. Sex av NCs medarbetare deltog då i en 7,5 poängskurs (SSA210, Lärandets språkliga dimensioner) vid ISA, Göteborgs universitet och samtliga fullföljde utbildningen med gott resultat. 4

6 Uppdrag, aktiviteter och samarbeten under 2010 I verksamhetsplanen för 2010 angavs tre prioriterade områden för NCs verksamhet: 1. Uppdrag gentemot statliga myndigheter, kring frågor som berör andraspråksutveckling och flerspråkighet. 2. Upprätthålla en bred kontaktyta så att allmänhet, lärare och andra tjänstemän och beslutsfattare får ökade insikter om andraspråkstalande barns/elevers/vuxnas lärandevillkor. 3. Utveckla NCs webbplats så att den i högre grad bidrar till det nationella uppdraget att samla och sprida kunskap och erfarenheter. Prioritering 1: Uppdrag gentemot statliga myndigheter Slutföra påbörjade och planerade uppdrag gentemot myndigheter kring frågor som berör andraspråksutveckling och flerspråkighet. Status: Målen är uppnådda för De med fetstil markerade målen är av sådan karaktär att de är pågående och/eller återkommande. Samarbete med Skolverket vid utarbetandet av: nya kursplaner för grundskolan, nya ämnesplaner för gymnasiet, nationella prov för grundskolan, gymnasiet och sfi samt TISUS, genom att delta i respektive referensgrupp. Samarbete med Skolinspektionen vid utvärderingen av uppdraget att genomföra en förstärkt granskning av svenskundervisning för invandrare: Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare. Överenskommelse med Skolverket om en Kunskapsöversikt kring flerspråkighet. Arbetet påbörjades under hösten 2010 och ska avslutas 15 februari Samarbete med Utbildningsdepartementet i utarbetandet av Förslag om ett projektinitiativ för mobil sfi -undervisning. Föra dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten: kring frågor rörande kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för flerspråkiga elever/studerande, om insatser för elever inom grundskolan och gymnasiet och studerande inom vuxenutbildningen med olika slag av funktionshinder. Prioritering 2: Upprätthålla en bred kontaktyta Slutföra påbörjade och planerade uppdrag. Dels i syfte att allmänhet, lärare och andra tjänstemän och beslutsfattare får ökade insikter om andraspråkstalande barns/elevers/vuxnas lärandevillkor, dels i syfte att utveckla vårt samarbete med andra parter inom ämnesområdet. Status: Målen är uppnådda där uppdragen är avslutade. Flera uppdrag fortsätter och avslutas under KOMMUNALA UPPDRAG Kommunala uppdrag Status Kompetensutveckling för processtödjande pedagoger i Rosengård, Avslutades våren läsåret 09/10 Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Järfälla Avslutades hösten Språkutvecklande arbetssätt för modersmålslärare, Järfälla Avslutades våren Språkutvecklande arbetssätt; Montessoriskolan Växthuset, Järfälla Avslutades hösten Flerspråkighet i skolan (FLiS) i Södertälje Avslutades och återkopplades våren

7 Flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Kompetensutveckling för skolledare i Linköping Andra utbildningsomgången avslutades våren 2010 och den tredje omgången påbörjades hösten Skolledar- och lärarutbildningen i Sollentuna Avslutades våren Projektet SpråkSam; handledning till arbetsplatser inom ramen för Avslutades våren projektet Kunskap, arbetssätt och bedömning, i Linköping för lärare inom Avslutades våren förberedelseklasser/internationella klasser. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Gibbonskurs för Avslutades hösten gymnasielärare i Linköping. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och grundskolans tidigare år, kompetensutvecklingsuppdrag för Högsbo förskola/skola, Göteborg. Påbörjades hösten 2009 och avslutades våren Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Gislaved Pågick och avslutades hösten Kompetensutveckling om genrepedagogik inom sfi-undervisning i Sigtuna/Märsta Kompetensutveckling om genrepedagogik inom sfi-undervisning i Norrköping I samarbete med Nationella provgruppen för sfi (NP) anordna nio seminariedagar kring bedömning, för sfi-lärare i Stockholm. I samarbete med USOS utveckla en 7,5 hp -kurs för sfi-lärare i Stockholm. Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv, kompetensutveckling för lärare vid Brandbergsskolan, Haninge. Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv, kompetensutveckling för lärare vid Söderhöjdens skola, Järfälla. Processtödjarutbildning i Linköping. Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Pågick under våren och hösten Planerades i samarbete med USOS och påbörjades av institutionen hösten 2010 med planerad fortsättning våren 2011 Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Nyköping Pågick under hösten Kortare föreläsningsinsatser kring bl.a. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (1 2 dagar), runtom i landet (se bilaga). NÄTVERK/SEMINARIER FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE Upprätta ett policydokument kring nätverksträffars och seminariers utformande. Anordna minst en träff per nätverk under läsåret Anordna seminarium för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år. Skapa nätverk för sva-lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen. Skapa nätverk för sfi-lärare som arbetar med distans-sfi och mobilt lärande. Skapa nätverk för skolledare med ansvar för nyanlända årskurs 1-6 (ev. hela grundskolan). Status: Följande mål är uppnådda: Policydokument upprättades vid planeringsdagarna i november. Minst en nätverksträff/befintligt nätverk är genomförd: - Nätverk för kommuner med liten sfi-verksamhet/hässleholm, Avesta och Töreboda - Nätverk för lärare i svenska som andraspråk i gymnasieskolan - Nätverk för lärare inom IVIK - Nätverk för lärare och skolledare inom sfi i norra Sverige 6

8 - Nätverk för lärare som arbetar med asylsökande och nyanlända barn - Nätverk för lärare som arbetar med nyanlända elever årskurs Nätverk för personal i förskolan - Nätverk om studerande inom svenska som andraspråk/sfi med PTSD och andra psykosociala problem - Nätverk/seminarium kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos vuxna invandrare - Nätverk/seminarium om uttal, för lärare i svenska som andraspråk/sfi Nätverk/seminarium för sfi-rektorer/sfi-ansvariga/flyttades till våren Uppstartsseminarium anordnades i september för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år. I samband med seminariet bildades två nätverk: - Nätverk för lärare som är utbildade i svenska som andraspråk i grundskolans tidigare år - Nätverk för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år Uppstartsseminarium anordnades i oktober för sva-lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen. I samband med seminariet bildades: - Nätverk för lärare inom grundläggande vuxenutbildning Mål som inte uppnåtts under 2010 men där planeringen fortsätter under 2011: Skapa nätverk för sfi-lärare som arbetar med distans-sfi och mobilt lärande Skapa nätverk för skolledare med ansvar för nyanlända årskurs 1-6 LÄROMEDEL Av förordningstexten om regeringens uppdrag till Stockholms universitet framgår att SU ska stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik. Under 2010 planerade och genomförde NC ett läromedelsseminarium. Planera och genomföra ett läromedelsseminarium. Skapa förutsättningar för kommande alternativ till utbyte med läromedelsförlag. Status: Målet är uppnått. Ett välbesökt läromedelsseminarium genomfördes i juni, där önskemål framfördes om återkommande seminarium varje år för uppdatering av aktuell forskning och möjligheter till dialog kring de olika utbildningsverksamheternas behov. Syftet med seminariet var att NC i dialog med olika läromedelsförlag, dess förläggare och redaktörer, dels skulle informera och ge teoretisk bakgrund kring flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk, dels få till stånd en ömsesidig dialog kring läromedelsinnehåll i relationen till aktuella kursplaner. Deltagarna skulle ges möjligheter att i workshopar diskutera och ge förslag på hur kommande utbyte kan tänkas se ut och i vilken form ett sådant utbyte är mest utvecklingsbart. NÄTVERKET AV GIBBONSKURSLEDARE En allmän målsättning för NC är att kontinuerligt söka upp och knyta kvalificerade lärare till centret för att ingå i nätverk av kunniga kursledare på nationell nivå. Under genomförde NC två stora uppdrag från Myndigheten för skolutveckling, som innebar att utifrån Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet, driva kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på flera orter. De s. k. Gibbonshandledarna som varit engagerade för dessa uppdrag är verksamma på olika håll i landet och knyts via NC samman genom dessa projekt. De har före, under och efter projekttiden fått handledning och teoretisk fördjupning av NCs medarbetare. Just dessa kursledarna, vilka består av en grupp kvalificerade lärare, är viktiga för NCs framtida verksamhet och det finns en önskan om att utveckla samarbetet med denna grupp. NC undersöker möjligheten att utveckla en kompetensutveckling kring Språkoch kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Fortsätta att erbjuda Gibbonskursledarna möjlighet att regelbundet träffas och utbyta erfarenheter. Söka finansiering för att inom NC arbeta fram ett förslag till projekt om kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv, för att därefter: erbjuda kursledarna att delta i seminarier och utbildningsinsatser på fördjupad nivå, genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med kursledarna. 7

9 Status: Målen är till del uppnådda. Gruppen av Gibbonshandledare har erbjudits kompetensutveckling vid träffar tillsammans med NCmedarbetare under våren och hösten. Vi har inte funnit någon finansiär till projektet om kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Däremot har vi börjat skissa på en sådan utbildning inför SYMPOSIEBOKEN Antologin Symposium Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, ges ut under våren 2010 på Stockholms universitets förlag och kommer att distribueras till samtliga symposiedeltagare. Status: Symposieboken trycktes under våren och skickades ut till samtliga deltagare och medverkande. SAMSPRÅK Nätverket Samspråk bildades 2008 och NC ingår i styrelsen sedan starten. Nätverket är ett samarbete mellan lärosäten och kommuner i syfte att: - samordna expertis och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling (FLESK) från relevanta forsknings- och utbildningsmiljöer för att öka kunskapen om frågor kring lärandets språkliga dimensioner utifrån ett flerspråkighetsperspektiv - verka för spridningen av kunskaper om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling i samhället i allmänhet och inom utbildningsområdet i synnerhet - verka för utveckling av forskningsbaserade utbildningssatsningar anpassade för olika målgrupper i samhället och i synnerhet inom utbildningsväsendet - fungera som en påtryckargrupp och dialogpart i frågor som berör flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling gentemot myndigheter, institutioner och organisationer I nätverket ingår Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, Lärarutbildningen vid Malmö högskola, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, Resurscentrum för Mångfaldens skola i Malmö stad (RMS), Språkforskningsinstitutet vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad samt Utbildningsvetenskapliga institutionen med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet (USOS). Under 2010 har Samspråks styrelse haft fyra möten varav två i Malmö, ett i Göteborg och ett i Stockholm. NORDISKT MÖTE Det årliga nordiska mötet mellan NC, UCC 1 i Danmark och NAFO 2 i Norge hölls den 6-7 maj vid Stockholms universitet. Under dag ett presenterades aktuella skolpolitiska nyheter utifrån våra respektive ansvarsområden, tätt följt av diskussioner och reflektioner kring ämnesområdet. Under dag två var temat nyanlända och då presenterade några av NCs medarbetare vad som är aktuellt inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Mötet avslutades med en diskussion om likheter och olikheter mellan våra nordiska länder vad gäller uppdrag och förutsättningar. Nästa möte ska hållas 2011 i Danmark vid UCC i Köpenhamn. ALFARÅDET NC representeras i Alfarådet av föreståndaren och under året har rådet sammanträtt vid fyra tillfällen i Oslo, Malmö och Köpenhamn års Alfabetiseringskonferens var den första i Alfarådets regi. Konferensen hölls i Danmark den september vid LO-skolan i Helsingör och medarrangör var Ministeriet for flyktninge, invadrere og integration. Temat för konferensen var Alfabetisering i dialog. I konferensutvärderingen uttryckte deltagarna sin uppskattning över en lyckad konferens. Här återges förordet till konferensinformationen på NVL:s webbsida: Vellykket Nordisk alfabetiseringskonferanse Til sammen 160 personer fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island deltok på konferansen der praktikere og forskere møttes til tre flotte dager på et av Nordens flotteste konferanseanlegg. Arrangementet var et samarbeid mellom Ministeriet for flyktninge og ind vandrere i København og Det nordiske alfaråd som er et 1 Professionsinstitut for didaktik vejledning og læring. 2 NAFO= Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 8

10 av NVLs expertnettverk. Innholdet på konferansen var en blanding av foredrag og faglige fremlegg fra lærere som arbeider med voksne innvandrere med svært kort eller ingen tidligere skolegang. Alfarådet har under 2010 haft fortsatt samarbete med Nordiska Fängelsenätverket i planeringen av en gemensam nordisk kartläggning av flerspråkiga interner vid nordiska fängelser. Kartläggningen ska bland annat ligga till grund för planeringen av kommande utbildningsinsatser. Se vidare: EU-SPEAK I samarbete med USOS har NC deltagit vid uppstarten av EU-projektet EU-speak i Newcastle den 5-7 november. Projektet är ett Grundtvigprojekt där fem EU-länder med representanter från sju lärosäten och universitet 3 samarbetar kring frågor om hur utbildningsmöjligheterna för lågutbildade och analfabeter inom EU ska förbättras. Projektet fortsätter under 2011 och 2012 med träffar och workshops vid de olika universiteten och lärosätena och avslutas i maj Prioritering 3: Utveckla NCs webbplats Omstrukturera webbplatsen för att tydligare och mer ändamålsenligt samla och sprida kunskaper och erfarenheter samt för att avspegla verksamheten och våra respektive ansvarsområden. Förhandla och komma överens med Kommunikationsenheten om en layoutlösning, som bättre motsvarar NCs speciella verksamhet. Status: Under 2010 genomfördes en omstrukturering av NCs webbplats. NCs medarbetare ska därefter kontinuerligt ge underlag till webbansvarig om aktuell uppdatering inom våra olika verksamhetsområden. Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet planerar för en migrering till en nyare version av webbverktyget Polopoly. För NCs del har denna migrering förskjutits ett år till början av Amsterdam University, Institute for Language Learning for L2 Learners, Cologne University, School of Arts and Humanities, Granada University, Department of Spanish Language, Leipzig University, Herder Institute, Newcastle University, School of English Literature, Language and Linguistics, Stockholm University, Department of Language and Language Education, Funen College, Denmark, Adult Education Centre, Workers Educational Association, Newcastle, Community Adult Education 9

11 Samarbete med USOS/Stockholms universitet Att utveckla samarbetsformerna mellan NC och dess moderinstitution USOS är ett fortsatt viktigt och återkommande mål. I USOS verksamhetsplan 2010 finns följande koppling till NC: Delmål: Utveckla samarbetsformerna mellan de olika enheterna (USOS, NC, LS) för att skapa en god arbetsmiljö och ta tillvara kompetenser mellan institutionens olika verksamheter. Målvärde: Antalet gemensamma aktiviteter med USOS sva-lärare och personalen på NC ska öka under 2010 jämfört med Även kunskapsöverföring mellan gruppen för sfi-provet och de övriga verksamheterna ska öka. Målvärde: Ett ändamålsenligt ämnesdidaktiskt och pedagogiskt utbyte mellan USOS lärare och personalen vid NC ska fortsatt och successivt öka, liksom antalet gemensamma aktiviteter för samtlig personal inom USOS och våra respektive enheter. Ansvariga: Prefekten och föreståndaren för NC. (Ur USOS VP 2010) NCs adjunkter/projektledare deltar i gemensamma aktiviteter med USOS övriga medarbetare och med sva-lärarutbildare i synnerhet. NCs adjunkter/projektledare deltar i USOS internseminarier i mån av tid. NCs föreståndare arbetar tillsammans med prefekt och USOS övriga ledning för att fortsatt utveckla kontaktytorna inom institutionen. NCs föreståndare fortsätter dialogen med universitetsledningen i syfte att tydliggöra NCs uppdrag på SU, både beträffande roll och ekonomiska förutsättningar. NC genomför ett uppdrag som ligger på hela universitetet och är nära knutet till universitetets uppgift att samverka med det omgivande samhället. Uppdragets utvecklingsmöjligheter begränsas kraftigt av universitetets OH-kostnader som utökats sedan De utökade kostnaderna har kommit att påverka vår arbetssituation kraftigt. NC fungerar mer och mer som ett utbildningsföretag, där vi hela tiden producerar kompetensutbildning, vilket i förlängningen utarmar vårt uppdrag. För att återkommande kunna erbjuda kompetensutveckling till myndigheter och kommuner måste medarbetarna vid NC återkommande erbjudas vidareutbildning/ kompetensutveckling. Vid institutionens möte med universitetsledningen i början av mars informerade föreståndaren om NCs situation och fick då uppdraget att kontakta biträdande förvaltningschefen för att påbörja en dialog kring NCs uppdrag. Dialogen med biträdande förvaltningschefen påbörjades under våren 2010, då föreståndaren redovisade NCs ekonomiska förutsättningar. Frågan fördes vidare till universitetets budgetberedning vid Utbildningsdepartementet. Tyvärr resulterade detta inte i någon höjning av grundanslaget (se ekonomi). Status: Målen är till del uppnådda. Delmålet som berör medarbetarnas deltagande i USOS aktiviteter är svåra att uppnå då tiden i anställningen för alla medarbetare vid NC inte tillåter tid utanför uppdrag, vilket är ett resultat av de stränga reglerna för OH-kostnader vid SU. Medarbetare deltar vid möten och internseminarier i den mån man är på plats på institutionen och tiden så tillåter. NCs föreståndare ingår i ledningsgruppen och deltar i aktuell planering för institutionen NCs föreståndare har fortsatt kontakt med prefekt och biträdande förvaltningschef i syfte att utveckla och förbättra de ekonomiska förutsättningarna för NC vid SU. KOLLOKVIER I samarbete med Institutionen för nordiska språk har NC under året arrangerat fem kollokvier, varav NC bjudit in till två: - Elevers skrivutveckling i olika genrer i relation till kunskapsmålen i sv/sva i årskurs 3, Carin Rosander - Vad behöver skolledare veta om flerspråkighet? Om kompetensutveckling för skolledare, Aina Bigestans och Lena Sjöqvist 10

12 Ekonomi 2009 års resultat medför ett överskott på ca kronor och detta tillsammans med tidigare plusresultat ger ett totalöverskott på ca kr inför Vid ingången av 2010 uppvisar NC minussiffror på kr. Möjlighet finns att använda tidigare överskott under 2010 men utöver detta behövs ytterligare intäkter på ca kr från nya uppdrag. OH-kostnad för 2010 är kr. Summan är baserad på 2008 års löner på kr. Arbeta för att få ett utökat grundanslag på kr. Status: Målet är inte uppnått. De kontakter som togs med SUs förvaltningsledning under våren 2010 gav inte önskat resultat. Vid budgetredovisningen i oktober hade vårt anslag räknats upp från kr till kr ( kr). Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren Skapa förutsättningar att tillgodose efterfrågade utvecklingsområden genom: samtal med Skolverket, samtal med Skolinspektionen. Seminarier kring: bedömning för alla skolformer, alfabetisering, genrepedagogik, nyanlända, ämne och språk, läs och skrivinlärning på andraspråket, yrkesinriktad sfi. Bevaka och följa upp genomförda insatser. Utveckla och sprida framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser. Möjlighet att rekrytera ytterligare medarbetare: för grundskolans senare år, för vuxenutbildningen med särskild inriktning mot alfabetisering. Via vår webb visa på slutförda uppdrag genomförande och resultat och även ge exempel på uppdrag för våra olika verksamhetsområden (mål, syfte och innehåll). Status: Dessa våra utvecklingsområden är fortfarande aktuella och bearbetas efter hand när tid och ekonomi så tillåter. 11

13 Bilaga Föreläsningar 2010 Medarbetare Datum Ämne Målgrupp, ort Antal deltagare Ann-Sofie Bjärkeblad Lena Sjöqvist & Anniqa Sandell Ring Inga-Lena Rydén & Ann-Sofie Bjärkeblad Monica Söderström Lareu Monica Söderström Lareu Monica Söderström Lareu 14/1 Språkutveckling genom muntlig interaktion 23/3 Allmänna riktlinjer för nyanlända 2/6 Aktuellt från NC & Mötesplats sfi och samhällsorientering 16/6 Språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum 11/8 Språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum 13/8 Språk- och kunskapsutveckling i & 9/11 flerspråkiga klassrum (cirka) Workshop för sfi Stockholm, SU 20 Lärare, samordnare och rektorer för förberedelseklass/nyanlända elever i Umeå Konferens, Regionförbundet södra Småland, Växjö Lärare i förskolan och grundskolan, f-9, Ängelholms kommun Lärare i grundskolan, åk 1-9, Jönköpings kommun Lärare i grundskolan åk 1-6, Gullinge skolan i Spånga, Stockholms stad Mikael Olofsson 16/8 Genrepedagogik Grundskollärare i alla ämnen, Örebro kommun Mikael Olofsson 31/8 Strategies for implementing genre pedagogy in a new national context Monica Söderström Lareu 9/9 När språket inte gör tanken rättvisa Mikael Olofsson 17/9 Genrepedagogik inom vuxenutbildning Nätverk för forskare och lärarutbildare kring språkinriktad undervisning, Utrecht Lärare i förskolan och grundskolan, f-9, Vetlanda kommun Lärare inom vuxenutbildningen, Oslo Mikael Olofsson 1/10 Bedömning inom IVIK Lärare inom IVIK, Uppsala kommun 30 Ann-Sofie 15/10 Språk- och kunskapsutveckling i Lärarfortbildning, Stockholm 100 Bjärkeblad sfi som fungerar: individ & samhälle, praktik & teori Mikael Olofsson 2/11 Genrepedagogik Lärare inom olika skolformer, Skolforum, Älvsjö 30 Ann-Sofie Bjärkeblad Ann-Christine Westberg 12/11 Språk- och kunskapsutveckling i sfi som fungerar: individ & samhälle, praktik & teori 16-17/11 Andraspråksinlärning, & 3/12 bedömning i förskolan Lärarfortbildning, Malmö 100 Förskollärare och rektorer, Ljusdals kommun

Verksamhetsplan 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Verksamhetsplan 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk Verksamhetsplan 2015 Nationellt centrum för svenska som andraspråk Medarbetarna vid (hädanefter NC) har tillsammans beslutat om denna verksamhetsplan för 2015. Inledningsvis redogörs för NCs uppdrag och

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Stockholm 2011-05-25 Utbildningsminister Jan Björklund Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Registrator vid Utbildningsdepartementet Utbildningsutskottet ordförande Margareta Pålsson Utbildningsutskottet

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI

Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014. Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI Kvalitetsredovisning läsåret 2013-2014 Kopparhyttan - grundläggande och gymnasial vuxenutbildning samt SFI 1 Innehåll Inledning...3 Enhetens systematiska kvalitetsarbete...3 Styrdokument...3 Skollag och

Läs mer

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram Regeringsbeslut I:3 Utbildningsdepartementet 2015-07-09 U2013/02553/S Statens skolverk 106 20 Stockholm U2013/01285/S U2015/00941/S U2015/00299/S U2015/03844/S Uppdrag om nationella skolutvecklingsprogram

Läs mer

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola

Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Strategi för skolutveckling med hjälp av internationalisering inom Förskola & Grundskola Beslutad 2015-01-29 1 1 Inledning Den internationella kontakten är en viktig del i vårt samhälle, det är kunskapsbyggande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13

Matte i πteå. Piteå kommun 2015-02-13 2015 Matte i πteå Piteå kommun 2015-02-13 Bakgrund Svenska elevers kunskaper i matematik har försämrats under senare år. Försämringen märks i att andelen elever som uppnår det lägsta betyget ökar och

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN

INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN INSTRUKTIONER INFÖR ANSÖKAN TILL VAL VIDAREUTBILDNING AV LÄRARE SOM SAKNAR LÄRAREXAMEN Följande dokument måste bifogas din ansökan Tjänstgöringsintyg - Se mer information i blanketten UNDER PUNKT 4. Intyg

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S

Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Regeringskansliet 1 (10) Redovisning av uppdrag om att utarbeta förslag på kursplaner för nationella minoritetsspråk Dnr U2014/5037/S Härmed redovisas uppdraget att utarbeta förslag på kursplaner för de

Läs mer

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014

Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Delutvärdering Matte i Πteå Moa Nilsson Juli 2014 Projektet Matte i Πteå Syfte Syftet med det treåriga projektet Matte i Πteå är att utveckla och förbättra undervisningen i matematik för att öka alla elevers

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien.

Matte i πteå 2012-2015. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten. SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. 2012-2015 Matte i πteå Matematiklyftet Nationell fortbildning av alla som undervisar i matematik SKL:s mattesatsning Förbättra elevernas resultat i PISA studien. Kommunala insatser utifrån behov i verksamheten.

Läs mer

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006

Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Matematikvisionen Ht 2002- vt 2006 Sammanfattning av Utbildningsförvaltningens satsning på kompetensutveckling av matematiklärare på gymnasiet i projektet Nollvisionen/Matematikvisionen. Nollvisionen MaA

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitten Utbildning med hög kvalitet Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Utbildning med hög kvalitet Alla människors lärande Kunskap ger människor förutsättningar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost

Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost Regionala aktiviteter KNUT- projektet 2010 Energikontor Sydost 1 Regionala aktiviteter i KNUT- projektet 2010 Kalmar, Kronoberg och Blekinge län Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3-4 2.

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever

Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Pedagogisk kartläggning av nyanlända elever Symposium 4 oktober 2012 Anniqa Sandell Ring anniqa.sandell.ring@andrasprak.su.se Arash Hassanpour arash.hassanpour@linkoping.se Innehåll En historisk tillbakablick

Läs mer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer

Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270. Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer Offertförfrågan Universitet och högskolor 2012-03-05 1 (5) Dnr 2011:1270 Förfrågan att lämna offert på fortbildning av förskollärare och förskolechefer (Förskolelyftet II) Skolverket avser med denna förfrågan

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015

Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Barn- och utbildningskontoret Tjänsteutlåtande Sara Penje Sidan 1 av 5 Diariekod: 611 Barn- och ungdomsnämnden Årlig rapport 3, SKL Matematik PISA 2015 Förslag till beslut Barn- och utbildningskontoret

Läs mer

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015

Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola. Uppdaterad 2015 Nationella minoriteter i förskola, förskoleklass och skola Uppdaterad 2015 I denna skrift ges en kort information om nationella minoriteter och deras rättigheter i förskola, förskoleklass och skola. Syftet

Läs mer

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958

Huvudmän inom skolväsendet 2012-12-18 1 (10) Dnr 2012:1958 Huvudmän inom skolväsendet 1 (10) Information om Matematiklyftet I detta dokument finns information om Matematiklyftet samt hur man som huvudman ska gå tillväga om man vill ansöka om statsbidrag för matematikhandledare

Läs mer

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara

Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara 1(1) Utbildning i svenska för invandrare (sfi) Vuxenutbildningen Skara Vad är utbildning i svenska för invandrare (sfi)? Utbildningen i svenska för invandrare är en grundläggande utbildning i svenska språket

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion.

Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen. förskolechefer och annan person med motsvarande ledningsfunktion. Intresseförfrågan Utvecklingsavdelningen 1 (5) Dnr 2014:00448 Förfrågan om att anordna den treåriga befattningsutbildningen Rektorsprogrammet för rektorer, förskolechefer och annan person med motsvarande

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Den skriftliga individuella utvecklingsplanen Innehåll Förord sid. 2 Bakgrund sid. 3 Syfte sid. 4 Begrepp sid. 5 Allmän handling sid. 5 Arbetsgång sid. 6 Handledning till omdömesblankett sid. 8 Omdömesblankett

Läs mer

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05

Utredningen om utsatta barn i skolan U 2009: 05 U 2009: 05 Carl-Anders Ifvarsson, utredare Eva Edström Fors, huvudsekreterare Eva-Lotta Eriksson, sekreterare Somia Frej, sekreterare Karin Månsson, sekreterare, jurist Uppdrag i utredningen kartläggning

Läs mer

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE

Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal Om verksamhetsförlagd utbildning i SKÅNE och BLEKINGE Ramavtal om samverkan mellan kommunerna/gymnasieförbund i Skåne samt Blekinge och Lunds universitet, Högskolan Kristianstad och Malmö högskola

Läs mer

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA

Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Språkutvecklingsplan FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA SPRÅKUTVECKLINGSPLAN FÖRSKOLA, FÖRSKOLEKLASS OCH GRUNDSKOLA Inledning Förskolans, förskoleklassens och grundskolans uppdrag är att lägga grunden

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18

AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AVESTA KOMMUN- ENTREPRENÖRSKAP DANIEL NORDSTRÖM 2014-06-18 AGENDA DANIEL NORDSTRÖM OM NORDSTRÖM EDUCATION FILMVISNING FRÅN HUDIKSVALL VARFÖR SATSA ENTREPRENÖRSKAP I AVESTA KOMMUN? BEVILJAD PROJKETANSÖKAN

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever

Mottagande av nyanlända och. flerspråkiga barn/elever Mottagande av nyanlända och flerspråkiga barn/elever 1 Vision Varje barn och elev med utländsk bakgrund ska ges den kunskap de har rätt till för att nå målen för utbildningen. Mål Öka likvärdigheten mellan

Läs mer

Utbildningar våren 2014

Utbildningar våren 2014 Utbildningar våren 2014 Systematiskt kvalitetsarbete, målstyrning och skolutveckling Lär dig konkurrera med bättre kvalitet DÄRFÖR ÄR KVALITETSARBETE SÅ VIKTIGT! Tänker du strategiskt kring kompetensutveckling

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne

Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Datum Beteckning 2010-10-20 Siv Wilborgsson 0709-719938 Samordning och organisation för en En skola på vetenskaplig grund inom FoU Skåne Under hösten 2009 förde ett antal kommuner en dialog med Malmö högskola

Läs mer

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket

Skolan i Sverige och internationellt. Helén Ängmo, överdirektör Skolverket Skolan i Sverige och internationellt Helén Ängmo, överdirektör Skolverket PISA 2012 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap PISA - Resultatutvecklingen i Sverige 2000-2012 520

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning

Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning SKOLFS 2004:18 Utkom från trycket den 24 augusti 2004 Senaste lydelse av Skolverkets föreskrifter om påbyggnadsutbildningen Barnskötare inom kommunal vuxenutbildning 2004-08-09 Skolverket föreskriver med

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun

Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun Barn- och Elevhälsoarbete i Timrå kommun 1. Elevhälsa och barn- och elevhälsoarbete 2 2. Allmänt om förskolans barnhälsoarbete 4 3. Allmänt om grundskolans och gymnasiets elevhälsoarbete. 5 Detta dokument

Läs mer

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen

Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Projekt Funktionshinder i etableringen Innehåll Kompetensutvecklingsinsatser hösten 2014 Funktionshinder i etableringen Erfarenhetsutbyte och utforskande dialogmöte

Läs mer

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning

Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning 1 (10) Arbetsplatsfo rlagt la rande inom vuxenutbildning Med arbetsplatsförlagt lärande, apl, avses ett lärande i en utbildning som genomförs på en eller flera arbetsplatser utanför skolan. Detta är möjligt

Läs mer

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund

Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten. Kerstin Hagblom Sara Norlund Kvalitet i ansökan Grundtvig och Comenius Fortbildning samt Grundtvig Besök och utbyten Kerstin Hagblom Sara Norlund Kort information om delprogrammen Comenius Fortbildning pedagogisk personal inom för-

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt

Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolan Vallhornsgatan 21 124 61 Bandhagen Kontaktperson Marianne Bloch 08-508 49 210 marianne.bloch@utbildning.stockholm.se Språkutvecklande arbetssätt Snösätraskolans elevunderlag har under åren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013

UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 UPPFÖLJNING AV VERKSAMHETSPLAN 2013 INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET DATUM: 2013-12- 04 AVSÄNDARE: Lena Rogström KONTAKTPERSON: Lena Rogström FORSKNING SOM PÅVERKAR Vi har påbörjat arbetet med att etablera

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015

Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Verksamhetsplan för Koordination Norrort 2015 Koordination Norrort ska vara en regional stödstruktur i frågor som rör mottagande av nyanlända inom norrortskommunerna. Målgrupp för kommunernas samverkan

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se

Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2013-09-19 Dnr: 2013/248-UAN-009 Bitte Henriksson - aa723 E-post: bitte.henriksson@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTERING AV INSATSER PÅ UTTALSOMRÅDET I STOCKHOLM STAD

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTERING AV INSATSER PÅ UTTALSOMRÅDET I STOCKHOLM STAD SLUTRAPPORT FÖR PROJEKTERING AV INSATSER PÅ UTTALSOMRÅDET I STOCKHOLM STAD Okt 2002 mars 2003 En samverkan mellan Integrationsförvaltningen i Stockholm, Institutionen för lingvistik vid Stockholms universitet

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen

Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-08-10 1 (5) Barn- och utbildningsnämnden Karin Holmberg Lundin BUN/2015:306 Barn- och utbildningsnämnden Utredningsuppdrag av Koordinerande enheten inom barn- och

Läs mer

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering

Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering Förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering FRAMTAGET I SAMRÅD MED NATIONELLT FORUM FÖR SKOLANS DIGITALISERING, 2014 Innehåll Nuläge... 2 Vision 2020... 4 Elevernas lärande... 4 Professionens

Läs mer

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan

2011-05-15. Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Dokumentnamn Yttande Datum 2011-05-15 Adress Kommunstyrelsen Diarienummer 1(4) Yttrande angående PwC:s granskning av Aspenskolan Initialt fördes ett samtal mellan PwC och produktionschef Peter Björebo

Läs mer

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi)

Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Kursplan för svenskundervisning för invandrare (sfi) Utbildningens syfte Språk öppnar fönster mot världen. Språket speglar skillnader och likheter mellan människor, deras personlighet, bakgrund och intressen.

Läs mer

Information- Slutrapport kollegialt lärande

Information- Slutrapport kollegialt lärande Bengt Larsson - unbl01 E-post: bengt.larsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2014-08-13 Dnr: 2012/530-BaUN-027 Barn- och ungdomsnämnden Information- Slutrapport kollegialt lärande Ärendebeskrivning

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165

Den nya skollagen. för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet Lättläst LÄTTLÄST VERSION AV SAMMANFATTNINGEN AV REGERINGENS PROPOSITION 2009/10:165 2 Det här är en proposition med förslag till en ny skollag. Det

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010

Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Redovisning av Kvalitetsarbetet för perioden januari 2009-juni 2010 Vuxenutbildningen Ansvarig för redovisningen av kvalitetsarbetet: Anders Jelmbark 1 Redovisning av kvalitetsarbete Enhetens namn: Vuxenutbildningen

Läs mer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer

Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Nätverket Ingenjörsutbildningarna - på uppdrag av de lärosäten som utbildar ingenjörer Bakgrund Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning (NSHU) finansierade under 2007 ett antal högskolenätverk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2007:129 Utkom från trycket den 3 april 2007 utfärdad den 22 mars 2007. Regeringen föreskriver att bilaga 2 till

Läs mer