Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS? Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS?... 2. Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2 Innehåll Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS?... 2 Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4 UTBILDNINGSINSATSER GÄLLANDE GENREPEDAGOGIK... 4 Uppdrag, aktiviteter och samarbeten under Prioritering 1: Uppdrag gentemot statliga myndigheter... 5 Prioritering 2: Upprätthålla en bred kontaktyta... 5 KOMMUNALA UPPDRAG... 5 NÄTVERK/SEMINARIER FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE... 6 LÄROMEDEL... 7 NÄTVERKET AV GIBBONSKURSLEDARE... 7 SYMPOSIEBOKEN... 8 SAMSPRÅK... 8 NORDISKT MÖTE... 8 ALFARÅDET... 8 EU-SPEAK... 9 Prioritering 3: Utveckla NCs webbplats... 9 Samarbete med USOS/Stockholms universitet KOLLOKVIER Ekonomi Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren Bilaga... 12

3 Inledning Verksamhetsåret 2010 har för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) varit ett år utan större organisations- och personalförändringar, varpå vi har kunnat koncentrera oss på vårt uppdrag att verka vid Stockholms universitet (SU) och Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS): Utdrag ur Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 1 Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt svenskundervisning för invandrare (sfi) och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2010:275) 2 Stockholms universitet ska samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter, stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling. 3 Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk samt sfi och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). Förordning (2010:275) 4 Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt denna förordning ska redovisas särskilt i den redovisning som universitetet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Under våren 2010 diskuterade vi oss fram till följande uttolkning av NCs uppdrag: vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen. Detta innebär bland annat att medarbetarna vid NC: håller sig underrättade om och förmedlar information om nationell och internationell forskning. har kontinuerlig kontakt och utbyte med representanter för alla skolformer. har kontinuerlig kontakt och utbyte med statliga myndigheter, massmedier och aktiva organisationer. arbetar för att beslutsfattare på alla nivåer, såväl statliga som kommunala, utvecklar insikter om villkoren för barns, elevers och vuxna studerandes lärande på ett andraspråk. utgör en resurs för förskole- och skolledare, förskollärare och lärare samt utvecklingspedagoger, arbetslagsledare, handledare med flera om skolutveckling och pedagogisk utveckling kring språkutveckling och lärande på ett andraspråk. deltar i diskussioner och dialoger om hur svensk lärarutbildning kan utvecklas för att förbereda framtidens förskollärare, lärare och skolledare för en skola som gagnar alla barns, elevers och vuxna studerandes språk- och kunskapsutveckling. HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS? De mål som skrevs in i verksamhetsplanen för 2010 valdes utifrån vårt uppdrag (SFS 2007:1475). I verksamhetsberättelsen görs en systematisk genomgång av hur målen nåtts samt uppdrag, aktiviteter och samarbeten som tillkommit under året. 2

4 Medarbetargruppen Vid årets slut ska projektledarnas fortsätta anställningar ha klargjorts. Status: Målet är uppnått. Vid ingången av 2010 kunde NC till sin grupp av fast anställda, projektanställda och långtidsvikarierande medarbetare räkna 13 personer, vars sammanlagda tjänst uppgick till 7,55 (fr.o.m ,25): 1 vikarierande föreståndare, 80% till och med (20% vid USOS) 1 biträdande projektledare, 50% till och med , därefter 20% tills vidare 1 administratör, 100% 1 adjunkt, 100% 1 adjunkt, 50% (50% tjänstledig för nationella provet i sfi, USOS/Skolverket) 2 adjunkter, vardera 20% under (80% forskarutbildning USOS) 1 vikarierande projektledare, 100% till och med projektledare, 100%, till och med (fr.o.m % vid NC och 20% vid USOS) 1 projektledare, 80%, till och med (fr.o.m % vid NC) 1 projektledare, 20% till och med projektledare, 30% till och med och därefter 20% till och med vetenskaplig ledare, 5% Den begränsade anställningstiden för samtliga projektledare skapade otrygghet vad gäller förutsättningarna för NC att fortsatt utföra sitt uppdrag, varpå en dialog togs upp med prefekten om möjligheten att tillsvidareanställa projektledarna. Utifrån prefektens lägesbedömning togs beslut att under andra halvan av 2010 och efterhand omvandla de allmänna visstidsanställningarna till tillsvidareanställningar. MÖTEN OCH GRUPPBILDNING Olika åtgärder genomförs för att stärka och sammanfoga gruppen: Myers-Briggstest med kompletterande uppföljning i grupp, coachning genom personalavdelningens försorg, annan social aktivitet någon gång per halvår. Planeringstid avsätts för NCs inre arbete (UA-tiden). Mötesplanen justeras så att antalet NC-möten reduceras till ett möte/månad. Vid dessa möten deltar alla. Minnesanteckningar: anteckningarna utgår från dagordningens rubriker och enbart den viktigaste informationen tas med så anteckningarna inte blir alltför omfattande, besluten lyfts fram och formuleras särskilt i slutet av minnesanteckningarna. NC-mötena kompletteras med ett Mondoforum som uppdateras varje vecka och ger nödvändig information och kontinuerlig uppdatering av NCs verksamhet. Huvudansvaret för forum har föreståndaren, men ansvaret delas av alla genom att relevant information läggs ut av var och en. Status: Målen är uppnådda och dessutom har under hösten viss justering skett vad det gäller mötesplanen. NC har ett obligatoriskt stormöte varje månad och däremellan hålls s.k. policymöte för alla som arbetar mer än 50%. Övriga veckor ger föreståndaren aktuell information via Mondo. Vid ingången av 2010 hade personalgruppen förändrats till att omfatta 7,55 anställningar fördelade på 13 personer. De två vikarierande projektledarna med koppling till grundskolans tidigare år och med en anställning på 0,5 övergick i en heltid. Föreståndartjänsten minskade till 0,8 på NC och kompletterades med en 0,2-anställning vid USOS detta för att ge en rättvisare fördelning mellan engagemang och uppdrag mellan NC och USOS. Här lämnades ett utrymme för en anställning på 0,2 för ytterligare en projektledare med ansvar för grundskolans tidigare år. Den omstrukturering som NC genomgick under 2009 förändrade karaktären av NCs inre arbete. Färre har sin heltid förlagd till NC, vilket begränsat möjligheten att aktivt delta i möten och planering. I VP 2010 kom vi fram till detta beslut för att verksamheten ska kunna behålla sitt fokus och för att det bland alla medarbetarna ska råda en konsensus om mål och riktning för verksamheten. 3

5 KOMPETENSUTVECKLING I samband med medarbetarsamtalet upprättas en kompetensutvecklingsplan i samråd med föreståndaren, som i sin tur kommunicerar dessa planer med NCs vetenskapliga ledare. Det slutliga förslaget på kompetensutvecklingsplan återkopplas individuellt av föreståndaren. Gemensam kompetensutveckling förankras hos NCs vetenskapliga ledare. Kontinuerlig uppdatering kring forskning av vår vetenskapliga ledare, en gång/halvår. Gruppsamtal med NCs vetenskapliga ledare, en gång/termin. Status: Målen är uppnådda. Den individuella kompetensutvecklingen togs upp vid vårens medarbetarsamtal och följdes upp genom samtal med vår vetenskapliga ledare. Tid avsattes för att fullfölja aktuell akademisk utbildning, liksom aktuell kompetensutveckling för administrativ personal. Den kontinuerliga uppdateringen av aktuell forskning har vår vetenskaplige ledare kommunicerat genom föreläsningar och återkommande kontakter via mejl och samtal. UTBILDNINGSINSATSER GÄLLANDE GENREPEDAGOGIK Att hitta former för att tillmötesgå behovet av utbildningsinsatser både vad det gäller breddning och fördjupning inom personalgruppen. Status: Målet är i huvudsak uppnått. Från det att några av NCs medarbetare sedan tidigare har utbildat sig inom systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och genrepedagogik erbjöds möjligheten för övriga medarbetare att under hösten få del av denna kunskap. Sex av NCs medarbetare deltog då i en 7,5 poängskurs (SSA210, Lärandets språkliga dimensioner) vid ISA, Göteborgs universitet och samtliga fullföljde utbildningen med gott resultat. 4

6 Uppdrag, aktiviteter och samarbeten under 2010 I verksamhetsplanen för 2010 angavs tre prioriterade områden för NCs verksamhet: 1. Uppdrag gentemot statliga myndigheter, kring frågor som berör andraspråksutveckling och flerspråkighet. 2. Upprätthålla en bred kontaktyta så att allmänhet, lärare och andra tjänstemän och beslutsfattare får ökade insikter om andraspråkstalande barns/elevers/vuxnas lärandevillkor. 3. Utveckla NCs webbplats så att den i högre grad bidrar till det nationella uppdraget att samla och sprida kunskap och erfarenheter. Prioritering 1: Uppdrag gentemot statliga myndigheter Slutföra påbörjade och planerade uppdrag gentemot myndigheter kring frågor som berör andraspråksutveckling och flerspråkighet. Status: Målen är uppnådda för De med fetstil markerade målen är av sådan karaktär att de är pågående och/eller återkommande. Samarbete med Skolverket vid utarbetandet av: nya kursplaner för grundskolan, nya ämnesplaner för gymnasiet, nationella prov för grundskolan, gymnasiet och sfi samt TISUS, genom att delta i respektive referensgrupp. Samarbete med Skolinspektionen vid utvärderingen av uppdraget att genomföra en förstärkt granskning av svenskundervisning för invandrare: Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare. Överenskommelse med Skolverket om en Kunskapsöversikt kring flerspråkighet. Arbetet påbörjades under hösten 2010 och ska avslutas 15 februari Samarbete med Utbildningsdepartementet i utarbetandet av Förslag om ett projektinitiativ för mobil sfi -undervisning. Föra dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten: kring frågor rörande kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för flerspråkiga elever/studerande, om insatser för elever inom grundskolan och gymnasiet och studerande inom vuxenutbildningen med olika slag av funktionshinder. Prioritering 2: Upprätthålla en bred kontaktyta Slutföra påbörjade och planerade uppdrag. Dels i syfte att allmänhet, lärare och andra tjänstemän och beslutsfattare får ökade insikter om andraspråkstalande barns/elevers/vuxnas lärandevillkor, dels i syfte att utveckla vårt samarbete med andra parter inom ämnesområdet. Status: Målen är uppnådda där uppdragen är avslutade. Flera uppdrag fortsätter och avslutas under KOMMUNALA UPPDRAG Kommunala uppdrag Status Kompetensutveckling för processtödjande pedagoger i Rosengård, Avslutades våren läsåret 09/10 Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Järfälla Avslutades hösten Språkutvecklande arbetssätt för modersmålslärare, Järfälla Avslutades våren Språkutvecklande arbetssätt; Montessoriskolan Växthuset, Järfälla Avslutades hösten Flerspråkighet i skolan (FLiS) i Södertälje Avslutades och återkopplades våren

7 Flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Kompetensutveckling för skolledare i Linköping Andra utbildningsomgången avslutades våren 2010 och den tredje omgången påbörjades hösten Skolledar- och lärarutbildningen i Sollentuna Avslutades våren Projektet SpråkSam; handledning till arbetsplatser inom ramen för Avslutades våren projektet Kunskap, arbetssätt och bedömning, i Linköping för lärare inom Avslutades våren förberedelseklasser/internationella klasser. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Gibbonskurs för Avslutades hösten gymnasielärare i Linköping. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och grundskolans tidigare år, kompetensutvecklingsuppdrag för Högsbo förskola/skola, Göteborg. Påbörjades hösten 2009 och avslutades våren Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Gislaved Pågick och avslutades hösten Kompetensutveckling om genrepedagogik inom sfi-undervisning i Sigtuna/Märsta Kompetensutveckling om genrepedagogik inom sfi-undervisning i Norrköping I samarbete med Nationella provgruppen för sfi (NP) anordna nio seminariedagar kring bedömning, för sfi-lärare i Stockholm. I samarbete med USOS utveckla en 7,5 hp -kurs för sfi-lärare i Stockholm. Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv, kompetensutveckling för lärare vid Brandbergsskolan, Haninge. Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv, kompetensutveckling för lärare vid Söderhöjdens skola, Järfälla. Processtödjarutbildning i Linköping. Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Pågick under våren och hösten Planerades i samarbete med USOS och påbörjades av institutionen hösten 2010 med planerad fortsättning våren 2011 Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Nyköping Pågick under hösten Kortare föreläsningsinsatser kring bl.a. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (1 2 dagar), runtom i landet (se bilaga). NÄTVERK/SEMINARIER FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE Upprätta ett policydokument kring nätverksträffars och seminariers utformande. Anordna minst en träff per nätverk under läsåret Anordna seminarium för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år. Skapa nätverk för sva-lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen. Skapa nätverk för sfi-lärare som arbetar med distans-sfi och mobilt lärande. Skapa nätverk för skolledare med ansvar för nyanlända årskurs 1-6 (ev. hela grundskolan). Status: Följande mål är uppnådda: Policydokument upprättades vid planeringsdagarna i november. Minst en nätverksträff/befintligt nätverk är genomförd: - Nätverk för kommuner med liten sfi-verksamhet/hässleholm, Avesta och Töreboda - Nätverk för lärare i svenska som andraspråk i gymnasieskolan - Nätverk för lärare inom IVIK - Nätverk för lärare och skolledare inom sfi i norra Sverige 6

8 - Nätverk för lärare som arbetar med asylsökande och nyanlända barn - Nätverk för lärare som arbetar med nyanlända elever årskurs Nätverk för personal i förskolan - Nätverk om studerande inom svenska som andraspråk/sfi med PTSD och andra psykosociala problem - Nätverk/seminarium kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos vuxna invandrare - Nätverk/seminarium om uttal, för lärare i svenska som andraspråk/sfi Nätverk/seminarium för sfi-rektorer/sfi-ansvariga/flyttades till våren Uppstartsseminarium anordnades i september för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år. I samband med seminariet bildades två nätverk: - Nätverk för lärare som är utbildade i svenska som andraspråk i grundskolans tidigare år - Nätverk för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år Uppstartsseminarium anordnades i oktober för sva-lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen. I samband med seminariet bildades: - Nätverk för lärare inom grundläggande vuxenutbildning Mål som inte uppnåtts under 2010 men där planeringen fortsätter under 2011: Skapa nätverk för sfi-lärare som arbetar med distans-sfi och mobilt lärande Skapa nätverk för skolledare med ansvar för nyanlända årskurs 1-6 LÄROMEDEL Av förordningstexten om regeringens uppdrag till Stockholms universitet framgår att SU ska stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik. Under 2010 planerade och genomförde NC ett läromedelsseminarium. Planera och genomföra ett läromedelsseminarium. Skapa förutsättningar för kommande alternativ till utbyte med läromedelsförlag. Status: Målet är uppnått. Ett välbesökt läromedelsseminarium genomfördes i juni, där önskemål framfördes om återkommande seminarium varje år för uppdatering av aktuell forskning och möjligheter till dialog kring de olika utbildningsverksamheternas behov. Syftet med seminariet var att NC i dialog med olika läromedelsförlag, dess förläggare och redaktörer, dels skulle informera och ge teoretisk bakgrund kring flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk, dels få till stånd en ömsesidig dialog kring läromedelsinnehåll i relationen till aktuella kursplaner. Deltagarna skulle ges möjligheter att i workshopar diskutera och ge förslag på hur kommande utbyte kan tänkas se ut och i vilken form ett sådant utbyte är mest utvecklingsbart. NÄTVERKET AV GIBBONSKURSLEDARE En allmän målsättning för NC är att kontinuerligt söka upp och knyta kvalificerade lärare till centret för att ingå i nätverk av kunniga kursledare på nationell nivå. Under genomförde NC två stora uppdrag från Myndigheten för skolutveckling, som innebar att utifrån Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet, driva kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på flera orter. De s. k. Gibbonshandledarna som varit engagerade för dessa uppdrag är verksamma på olika håll i landet och knyts via NC samman genom dessa projekt. De har före, under och efter projekttiden fått handledning och teoretisk fördjupning av NCs medarbetare. Just dessa kursledarna, vilka består av en grupp kvalificerade lärare, är viktiga för NCs framtida verksamhet och det finns en önskan om att utveckla samarbetet med denna grupp. NC undersöker möjligheten att utveckla en kompetensutveckling kring Språkoch kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Fortsätta att erbjuda Gibbonskursledarna möjlighet att regelbundet träffas och utbyta erfarenheter. Söka finansiering för att inom NC arbeta fram ett förslag till projekt om kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv, för att därefter: erbjuda kursledarna att delta i seminarier och utbildningsinsatser på fördjupad nivå, genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med kursledarna. 7

9 Status: Målen är till del uppnådda. Gruppen av Gibbonshandledare har erbjudits kompetensutveckling vid träffar tillsammans med NCmedarbetare under våren och hösten. Vi har inte funnit någon finansiär till projektet om kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Däremot har vi börjat skissa på en sådan utbildning inför SYMPOSIEBOKEN Antologin Symposium Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, ges ut under våren 2010 på Stockholms universitets förlag och kommer att distribueras till samtliga symposiedeltagare. Status: Symposieboken trycktes under våren och skickades ut till samtliga deltagare och medverkande. SAMSPRÅK Nätverket Samspråk bildades 2008 och NC ingår i styrelsen sedan starten. Nätverket är ett samarbete mellan lärosäten och kommuner i syfte att: - samordna expertis och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling (FLESK) från relevanta forsknings- och utbildningsmiljöer för att öka kunskapen om frågor kring lärandets språkliga dimensioner utifrån ett flerspråkighetsperspektiv - verka för spridningen av kunskaper om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling i samhället i allmänhet och inom utbildningsområdet i synnerhet - verka för utveckling av forskningsbaserade utbildningssatsningar anpassade för olika målgrupper i samhället och i synnerhet inom utbildningsväsendet - fungera som en påtryckargrupp och dialogpart i frågor som berör flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling gentemot myndigheter, institutioner och organisationer I nätverket ingår Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, Lärarutbildningen vid Malmö högskola, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, Resurscentrum för Mångfaldens skola i Malmö stad (RMS), Språkforskningsinstitutet vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad samt Utbildningsvetenskapliga institutionen med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet (USOS). Under 2010 har Samspråks styrelse haft fyra möten varav två i Malmö, ett i Göteborg och ett i Stockholm. NORDISKT MÖTE Det årliga nordiska mötet mellan NC, UCC 1 i Danmark och NAFO 2 i Norge hölls den 6-7 maj vid Stockholms universitet. Under dag ett presenterades aktuella skolpolitiska nyheter utifrån våra respektive ansvarsområden, tätt följt av diskussioner och reflektioner kring ämnesområdet. Under dag två var temat nyanlända och då presenterade några av NCs medarbetare vad som är aktuellt inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Mötet avslutades med en diskussion om likheter och olikheter mellan våra nordiska länder vad gäller uppdrag och förutsättningar. Nästa möte ska hållas 2011 i Danmark vid UCC i Köpenhamn. ALFARÅDET NC representeras i Alfarådet av föreståndaren och under året har rådet sammanträtt vid fyra tillfällen i Oslo, Malmö och Köpenhamn års Alfabetiseringskonferens var den första i Alfarådets regi. Konferensen hölls i Danmark den september vid LO-skolan i Helsingör och medarrangör var Ministeriet for flyktninge, invadrere og integration. Temat för konferensen var Alfabetisering i dialog. I konferensutvärderingen uttryckte deltagarna sin uppskattning över en lyckad konferens. Här återges förordet till konferensinformationen på NVL:s webbsida: Vellykket Nordisk alfabetiseringskonferanse Til sammen 160 personer fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island deltok på konferansen der praktikere og forskere møttes til tre flotte dager på et av Nordens flotteste konferanseanlegg. Arrangementet var et samarbeid mellom Ministeriet for flyktninge og ind vandrere i København og Det nordiske alfaråd som er et 1 Professionsinstitut for didaktik vejledning og læring. 2 NAFO= Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 8

10 av NVLs expertnettverk. Innholdet på konferansen var en blanding av foredrag og faglige fremlegg fra lærere som arbeider med voksne innvandrere med svært kort eller ingen tidligere skolegang. Alfarådet har under 2010 haft fortsatt samarbete med Nordiska Fängelsenätverket i planeringen av en gemensam nordisk kartläggning av flerspråkiga interner vid nordiska fängelser. Kartläggningen ska bland annat ligga till grund för planeringen av kommande utbildningsinsatser. Se vidare: EU-SPEAK I samarbete med USOS har NC deltagit vid uppstarten av EU-projektet EU-speak i Newcastle den 5-7 november. Projektet är ett Grundtvigprojekt där fem EU-länder med representanter från sju lärosäten och universitet 3 samarbetar kring frågor om hur utbildningsmöjligheterna för lågutbildade och analfabeter inom EU ska förbättras. Projektet fortsätter under 2011 och 2012 med träffar och workshops vid de olika universiteten och lärosätena och avslutas i maj Prioritering 3: Utveckla NCs webbplats Omstrukturera webbplatsen för att tydligare och mer ändamålsenligt samla och sprida kunskaper och erfarenheter samt för att avspegla verksamheten och våra respektive ansvarsområden. Förhandla och komma överens med Kommunikationsenheten om en layoutlösning, som bättre motsvarar NCs speciella verksamhet. Status: Under 2010 genomfördes en omstrukturering av NCs webbplats. NCs medarbetare ska därefter kontinuerligt ge underlag till webbansvarig om aktuell uppdatering inom våra olika verksamhetsområden. Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet planerar för en migrering till en nyare version av webbverktyget Polopoly. För NCs del har denna migrering förskjutits ett år till början av Amsterdam University, Institute for Language Learning for L2 Learners, Cologne University, School of Arts and Humanities, Granada University, Department of Spanish Language, Leipzig University, Herder Institute, Newcastle University, School of English Literature, Language and Linguistics, Stockholm University, Department of Language and Language Education, Funen College, Denmark, Adult Education Centre, Workers Educational Association, Newcastle, Community Adult Education 9

11 Samarbete med USOS/Stockholms universitet Att utveckla samarbetsformerna mellan NC och dess moderinstitution USOS är ett fortsatt viktigt och återkommande mål. I USOS verksamhetsplan 2010 finns följande koppling till NC: Delmål: Utveckla samarbetsformerna mellan de olika enheterna (USOS, NC, LS) för att skapa en god arbetsmiljö och ta tillvara kompetenser mellan institutionens olika verksamheter. Målvärde: Antalet gemensamma aktiviteter med USOS sva-lärare och personalen på NC ska öka under 2010 jämfört med Även kunskapsöverföring mellan gruppen för sfi-provet och de övriga verksamheterna ska öka. Målvärde: Ett ändamålsenligt ämnesdidaktiskt och pedagogiskt utbyte mellan USOS lärare och personalen vid NC ska fortsatt och successivt öka, liksom antalet gemensamma aktiviteter för samtlig personal inom USOS och våra respektive enheter. Ansvariga: Prefekten och föreståndaren för NC. (Ur USOS VP 2010) NCs adjunkter/projektledare deltar i gemensamma aktiviteter med USOS övriga medarbetare och med sva-lärarutbildare i synnerhet. NCs adjunkter/projektledare deltar i USOS internseminarier i mån av tid. NCs föreståndare arbetar tillsammans med prefekt och USOS övriga ledning för att fortsatt utveckla kontaktytorna inom institutionen. NCs föreståndare fortsätter dialogen med universitetsledningen i syfte att tydliggöra NCs uppdrag på SU, både beträffande roll och ekonomiska förutsättningar. NC genomför ett uppdrag som ligger på hela universitetet och är nära knutet till universitetets uppgift att samverka med det omgivande samhället. Uppdragets utvecklingsmöjligheter begränsas kraftigt av universitetets OH-kostnader som utökats sedan De utökade kostnaderna har kommit att påverka vår arbetssituation kraftigt. NC fungerar mer och mer som ett utbildningsföretag, där vi hela tiden producerar kompetensutbildning, vilket i förlängningen utarmar vårt uppdrag. För att återkommande kunna erbjuda kompetensutveckling till myndigheter och kommuner måste medarbetarna vid NC återkommande erbjudas vidareutbildning/ kompetensutveckling. Vid institutionens möte med universitetsledningen i början av mars informerade föreståndaren om NCs situation och fick då uppdraget att kontakta biträdande förvaltningschefen för att påbörja en dialog kring NCs uppdrag. Dialogen med biträdande förvaltningschefen påbörjades under våren 2010, då föreståndaren redovisade NCs ekonomiska förutsättningar. Frågan fördes vidare till universitetets budgetberedning vid Utbildningsdepartementet. Tyvärr resulterade detta inte i någon höjning av grundanslaget (se ekonomi). Status: Målen är till del uppnådda. Delmålet som berör medarbetarnas deltagande i USOS aktiviteter är svåra att uppnå då tiden i anställningen för alla medarbetare vid NC inte tillåter tid utanför uppdrag, vilket är ett resultat av de stränga reglerna för OH-kostnader vid SU. Medarbetare deltar vid möten och internseminarier i den mån man är på plats på institutionen och tiden så tillåter. NCs föreståndare ingår i ledningsgruppen och deltar i aktuell planering för institutionen NCs föreståndare har fortsatt kontakt med prefekt och biträdande förvaltningschef i syfte att utveckla och förbättra de ekonomiska förutsättningarna för NC vid SU. KOLLOKVIER I samarbete med Institutionen för nordiska språk har NC under året arrangerat fem kollokvier, varav NC bjudit in till två: - Elevers skrivutveckling i olika genrer i relation till kunskapsmålen i sv/sva i årskurs 3, Carin Rosander - Vad behöver skolledare veta om flerspråkighet? Om kompetensutveckling för skolledare, Aina Bigestans och Lena Sjöqvist 10

12 Ekonomi 2009 års resultat medför ett överskott på ca kronor och detta tillsammans med tidigare plusresultat ger ett totalöverskott på ca kr inför Vid ingången av 2010 uppvisar NC minussiffror på kr. Möjlighet finns att använda tidigare överskott under 2010 men utöver detta behövs ytterligare intäkter på ca kr från nya uppdrag. OH-kostnad för 2010 är kr. Summan är baserad på 2008 års löner på kr. Arbeta för att få ett utökat grundanslag på kr. Status: Målet är inte uppnått. De kontakter som togs med SUs förvaltningsledning under våren 2010 gav inte önskat resultat. Vid budgetredovisningen i oktober hade vårt anslag räknats upp från kr till kr ( kr). Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren Skapa förutsättningar att tillgodose efterfrågade utvecklingsområden genom: samtal med Skolverket, samtal med Skolinspektionen. Seminarier kring: bedömning för alla skolformer, alfabetisering, genrepedagogik, nyanlända, ämne och språk, läs och skrivinlärning på andraspråket, yrkesinriktad sfi. Bevaka och följa upp genomförda insatser. Utveckla och sprida framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser. Möjlighet att rekrytera ytterligare medarbetare: för grundskolans senare år, för vuxenutbildningen med särskild inriktning mot alfabetisering. Via vår webb visa på slutförda uppdrag genomförande och resultat och även ge exempel på uppdrag för våra olika verksamhetsområden (mål, syfte och innehåll). Status: Dessa våra utvecklingsområden är fortfarande aktuella och bearbetas efter hand när tid och ekonomi så tillåter. 11

13 Bilaga Föreläsningar 2010 Medarbetare Datum Ämne Målgrupp, ort Antal deltagare Ann-Sofie Bjärkeblad Lena Sjöqvist & Anniqa Sandell Ring Inga-Lena Rydén & Ann-Sofie Bjärkeblad Monica Söderström Lareu Monica Söderström Lareu Monica Söderström Lareu 14/1 Språkutveckling genom muntlig interaktion 23/3 Allmänna riktlinjer för nyanlända 2/6 Aktuellt från NC & Mötesplats sfi och samhällsorientering 16/6 Språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum 11/8 Språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum 13/8 Språk- och kunskapsutveckling i & 9/11 flerspråkiga klassrum (cirka) Workshop för sfi Stockholm, SU 20 Lärare, samordnare och rektorer för förberedelseklass/nyanlända elever i Umeå Konferens, Regionförbundet södra Småland, Växjö Lärare i förskolan och grundskolan, f-9, Ängelholms kommun Lärare i grundskolan, åk 1-9, Jönköpings kommun Lärare i grundskolan åk 1-6, Gullinge skolan i Spånga, Stockholms stad Mikael Olofsson 16/8 Genrepedagogik Grundskollärare i alla ämnen, Örebro kommun Mikael Olofsson 31/8 Strategies for implementing genre pedagogy in a new national context Monica Söderström Lareu 9/9 När språket inte gör tanken rättvisa Mikael Olofsson 17/9 Genrepedagogik inom vuxenutbildning Nätverk för forskare och lärarutbildare kring språkinriktad undervisning, Utrecht Lärare i förskolan och grundskolan, f-9, Vetlanda kommun Lärare inom vuxenutbildningen, Oslo Mikael Olofsson 1/10 Bedömning inom IVIK Lärare inom IVIK, Uppsala kommun 30 Ann-Sofie 15/10 Språk- och kunskapsutveckling i Lärarfortbildning, Stockholm 100 Bjärkeblad sfi som fungerar: individ & samhälle, praktik & teori Mikael Olofsson 2/11 Genrepedagogik Lärare inom olika skolformer, Skolforum, Älvsjö 30 Ann-Sofie Bjärkeblad Ann-Christine Westberg 12/11 Språk- och kunskapsutveckling i sfi som fungerar: individ & samhälle, praktik & teori 16-17/11 Andraspråksinlärning, & 3/12 bedömning i förskolan Lärarfortbildning, Malmö 100 Förskollärare och rektorer, Ljusdals kommun

Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Nationellt centrum för svenska som andraspråk Institutionen för språkdidaktik Nationellt centrum för svenska som andraspråk www.andrasprak.su.se 2012-11-07 Uppdrag från regeringen (SFS 2007:1475) Moderinstitution är Institutionen för språkdidaktik

Läs mer

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Innehåll Uppdraget... 2 Lägesbeskrivning... 3 Personal... 3 Nyrekryteringar... 3 Ekonomi... 3 Prioriteringar under 2012... 4 Prioritering 1... 4 Prioritering 2... 4 Prioritering 3...

Läs mer

Uppdraget... 2. Personal... 3. Inre utvecklingsarbete: Gruppbildning och möten... 3 Kompetensutveckling för personalen... 4

Uppdraget... 2. Personal... 3. Inre utvecklingsarbete: Gruppbildning och möten... 3 Kompetensutveckling för personalen... 4 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Uppdraget... 2 Personal... 3 Inre utvecklingsarbete: Gruppbildning och möten... 3 Kompetensutveckling för personalen... 4 Prioriteringar och uppdrag under 2012... 4

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Verksamhetsplan 2015. Nationellt centrum för svenska som andraspråk Verksamhetsplan 2015 Nationellt centrum för svenska som andraspråk Medarbetarna vid (hädanefter NC) har tillsammans beslutat om denna verksamhetsplan för 2015. Inledningsvis redogörs för NCs uppdrag och

Läs mer

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet

Tid och plats Torsdagen den 26 januari kl Fredagen den 27 januari kl Örebro universitet Örebro kommun arrangerar tillsammans med Örebro universitet två dagar med föreläsningar kring språk och lärande i skolan. Syftet är att ge pedagoger och skolledare kunskap, inspiration och handfasta tips

Läs mer

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund

Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Eva Westergren Holgén Nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - 2012-10-10 Om nyanländas kunskapsutveckling och läroplanens värdegrund - Med betoning

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan

Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Stadens Lilla och Stora Nätverk Flerspråkiga barn i förskolan Bakgrund: Förskolan spelar en viktig roll för våra flerspråkiga barn och deras språkutveckling eftersom den mest intensiva språkinlärningen

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (8) Version 2011-01-25 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC, under 2010. Utgångspunkt

Läs mer

Flerspråkighet en möjlighet!

Flerspråkighet en möjlighet! Flerspråkighet en möjlighet! 35% Sva, modersmål, mottagande av nyanlända Kollegialt lärande Handlingsplan- mål och delmål *** Alla pedagoger och skolledare har god kunskap om sva/modersmål/nyanländas lärande

Läs mer

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt?

Vad är språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt? Fokus på nyanlända Citat från Nationellt centrum för svenska som andraspråk: Andraspråkstalande elevers behov av språkutveckling innebär inte att de ska få allt för enkla uppgifter, utan att de ska få

Läs mer

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016

Alla vinner på väl underbyggda val. Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 Alla vinner på väl underbyggda val Mikaela Zelmerlööw, Agnetha Kronqvist & Jan Lindblom 19 maj 2016 3. Undervisning och samverkan Läraren bör i undervisningen - ge eleverna möjlighet att utveckla en

Läs mer

Regional nätverksträff 151123

Regional nätverksträff 151123 Regional nätverksträff 151123 Aktuellt Information från Skolverket Läslyftet Bedömningsstöd Kunskapskrav åk 1 Utvecklingsmedel till det Regionala nätverket Ge alla elever chansen att lära sig läsa och

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Forsknings- och utvecklingsstiftelse Ämnesområden i fokus är äldreomsorg, äldrevård, hälsofrämjande

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2011 Innehåll Uppdraget... 2 Personal... 3 Medarbetares bortgång... 3 Gruppbildning och möten... 3 Kompetensutveckling för personalen... 4 Prioriteringar och uppdrag under 2011...

Läs mer

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever.

Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) avger härmed yttrande kring de delar av SOU 2016:77 som rör nyanlända elever. 1 (5) 2017-02-24 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Yttrande avseende SOU 2016:77, En gymnasieutbildning för alla åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Bakgrund Nyanlända elever har svårare att nå kunskapskraven i skolan. Endast 64 procent

Läs mer

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF)

Slutrapport. Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering. Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Slutrapport Till Forum för bibliotekschefer, Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF) Arbetsgruppen för Högskolans e-publicering Deltagare: Hans Danelid, Högskolan Dalarna Jörgen Eriksson, Lunds

Läs mer

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21

Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång. Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Utbildningens upplägg, ht 2014. Högskolan Dalarna 2014-08-21 v.42 Kursstart. Ni börjar med att titta på den inspelade kursintroduktionen på Fronter.

Läs mer

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15

MODERSMÅLSENHETEN. Verksamhetsplan 2014-15 Systematiskt kvalitetsarbete i Solnas skolor - Resultatsammanställning - Betygssättning - KVALITETSREDOVISNING (publ) Maj Juni Aug - VERKSAMHETSPLAN (publ) - Utkast 1/gensvar/slutgiltig - Delårsbokslut

Läs mer

Grundläggande litteracitet (alfabetisering) för nyanlända elever i grundskola och gymnasium

Grundläggande litteracitet (alfabetisering) för nyanlända elever i grundskola och gymnasium Göteborg 2013-09- 09 Q Franker/Irène Emanuelsson Göteborgs universitet Grundläggande litteracitet (alfabetisering) för nyanlända elever i grundskola och gymnasium Center för skolutveckling erbjuder i samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Verksamhetsplan Nationellt centrum för svenska som andraspråk Verksamhetsplan 2016 Nationellt centrum för svenska som andraspråk Medarbetarna vid (hädanefter NC) har tillsammans beslutat om denna verksamhetsplan för 2016. Inledningsvis redogörs för NCs uppdrag och

Läs mer

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam

Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam Arbetsplatsen som språkutvecklande miljö SpråkSam 2009-04-15 2011-04-14 C:a 29 000 anställda Stor andel saknar grundutbildning Omsorgen i Stockholms län Majoriteten av de anställda har annat modersmål

Läs mer

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni

Till utbildningsminister Jan Björklund och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Stockholm 2011-05-25 Utbildningsminister Jan Björklund Biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni Registrator vid Utbildningsdepartementet Utbildningsutskottet ordförande Margareta Pålsson Utbildningsutskottet

Läs mer

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet

Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringsbeslut I:5 2013-02-21 U2013/1101/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra integrationsinsatser inom skolväsendet Regeringens beslut Regeringen uppdrar

Läs mer

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam

Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärdering av utbildningen inom SpråkSam Utvärderare: Ingrid Skeppstedt 22 mars 2011 Mål på individnivå De anställda som deltar i utbildningen ska få sådant stöd i sin språk- och kompetensutveckling att

Läs mer

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare

Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare Matematiklyftet Kollegialt lärande för matematiklärare 2012-2016 Helena Karis Emma Wimmerstedt Dagens presentation Bakgrund Uppdrag Syfte/mål Genomförande Utvärdering Matematikdidaktiskt innehåll Lärportalen

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda,

Välkomna. till konferens för samordnare inom nyanländas lärande. Arlanda, Välkomna till konferens för samordnare inom nyanländas lärande Arlanda, 2016-09-02 Skolverkets arbete Regeringsuppdrag: Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

FoU-enhetens Språkutveckliningsprogram

FoU-enhetens Språkutveckliningsprogram FoU-enhetens Språkutveckliningsprogram Leda Lärande 20160907 Kristina Ansaldo Birgitta Thorander The Capital of Scandinavia Mångfalden i svensk skolanågra fakta Ca 25 % av barnen i förskolan har ett annat

Läs mer

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv

Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Nyanlända elevers integrering och lärande centrala faktorer ur ett språkpedagogiskt perspektiv Symposium 2012 Lärarrollen i svenska som andraspråk Om att möta flerspråkiga elever i sin undervisning Nationellt

Läs mer

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium

Lyfta matematiken från förskola till gymnasium LULEÅ KOMM U N PROJEKTBESKRIVNING Version 1 (5) Lyfta matematiken från förskola till gymnasium Bakgrund Att satsa på matematik är särskilt aktuellt och angeläget nu när såväl nationella som internationella

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog

Gunnel Brink Holm Logoped. Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog. Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Gunnel Brink Holm Logoped Christina Wahlstedt Tal/Specialpedagog Anita Ol-Mårs Tal/Specialpedagog Vetlanda kommuns språkutvecklingsplan förskolan - gymnasiet Kugghjulen Nationellt centrum för språk-, läs-

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet

Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet YTTRANDE 2013-10-08 Karin Sandwall Föreståndare Nationellt centrum för svenska som andraspråk Stockholms universitet Utbildningsdepartementet Yttrande över SOU 2013:20, Kommunal vuxenutbildning på grundläggande

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Fastställd av RUC-styrelsen 2011-06-22 Handlingsplan ht 2011-vt 2012 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen baseras på mål i

Läs mer

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan

Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare i förskolan Göteborg, Stockholm och Malmö juni 2017 Ildico Hellman, Malin Gyunda, Teresa Fernández Long Dagens program 09:30 Inledning 09:40 Språk-, läs-

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk 1 Innehåll 1. Institutets uppdrag 2. Institutets verksamhet idag 3. Framtiden 2 Institutets uppdrag Regeringsuppdrag Bedriva forskning inom svenska som andraspråk projekt 7 st. doktorander

Läs mer

Studiehandledning. Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång

Studiehandledning. Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Senast uppdaterad 2015-08-26 1 (5) Studiehandledning Nyanländas lärande mottagande, inkludering och skolframgång Välkomna! Mälardalens högskolas kompetensutvecklingsinsats Nyanländas lärande mottagande,

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska

Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid behov för elever med annat modersmål än svenska Regeringsbeslut I:2 2015-06-04 U2015/3356/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever och vid

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever

Utbildning för nyanlända elever Utbildning för nyanlända elever 2015-12-02 Åsa Strand Kunskapsresultat Behöriga till gymnasieskolan: 85 procent av eleverna födda i Sverige 26 procent av eleverna som kommit till Sverige de senaste fyra

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12

Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 1 Modersmålsundervisningen Verksamhetsberättelse läsåret 2011/12 Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar..2 Återblick 3 Mål och förbättringsåtgärder 5 Slutord.......6 Bilaga 1: Studieresultat grundskolan

Läs mer

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling

Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Kom igång med kriterierna för utmärkelsen Skola för hållbar utveckling Förskolan 1 5 år Efter ett gemensamt beslut om att arbeta för utmärkelsen gör ni en intresseanmälan via Internet: http://www.skolutveckling.se/utvecklingsteman/hallbarutveckling/utmarkelsen/

Läs mer

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket

Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid. Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Gymnasieskolan samt kommunal vuxenutbildning i en nära framtid Magnus Carlsson Undervisningsråd Skolverket Rätt förutsättningar och rätt förväntningar Utgångspunkt i Gy 2011 Exempel på problematik, diskussioner

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Grundsärskolan Växthuset Läsåret 2015/2016 Identifierade utvecklingsområden som verksamheten arbetat med utifrån föregående läsårs analys 2(5) Att arbeta

Läs mer

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet

Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet Strategidokument för Enheten för polisutbildning vid Umeå universitet 2013-2017!"#$%&"'()*#+*,-.//",0.'')#+,'"/.*#/,1#)2.*)*#-3*#.%%#%*422)*.#/)156''.7#-3*# $%8.9:'"02#)8#/8.0/:#+,'"/#,95#-3*#.%%#'"8/';02%#.2.%#'6*)0(.

Läs mer

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut?

Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Specialpedagogik i dagens och morgondagens förskola och skola hur ser den ut? Christer.Jacobson@lnu.se Ulla.Gadler@lnu.se Leif.Nilsson@lnu.se Linnéuniversitetets specialpedagogiska verksamhet Vid Linnéuniversitetet

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

SKOLPLAN 2012 2015 kunskap till 100 procent. Fastställd av kommunfullmäktige 12 december 2011 PLAN

SKOLPLAN 2012 2015 kunskap till 100 procent. Fastställd av kommunfullmäktige 12 december 2011 PLAN SKOLPLAN 2012 2015 kunskap till 100 procent Fastställd av kommunfullmäktige 12 december 2011 PLAN Frågor om skolplanen kan ställas till: Alexandra Anstrell (M), ordförande i grund- och förskolenämnden,

Läs mer

Inledning till presentationen "Nyanlända och argumenterande text. En undersökning av nyanlända och deras lärande"

Inledning till presentationen Nyanlända och argumenterande text. En undersökning av nyanlända och deras lärande Inledning till presentationen "Nyanlända och argumenterande text. En undersökning av nyanlända och deras lärande" Språkforskningsinstitutet tillhör FoU-enheten vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet

Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet VFU enheten 2001-09-03 1 Verksamhetsförlagd utbildning VFU vid Göteborgs universitet Bärande idéer, utgångspunkter Modellen för utformning och

Läs mer

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017

DILE II me. Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 DILE II me Projektet är ett Nordplus Horizontal projekt 2017 Arbetet med planeringen av projektet startade under våren 2017. Ansvarig institution är Högskolan i Halmstad. Projektledare är Lektor Anniqa

Läs mer

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning

Policy. Verksamhetsförlagd utbildning VFU. Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning sid 1 (5) Policy Verksamhetsförlagd utbildning VFU Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning Postadress: Karlstads-Hammarö gymnasieförvaltning, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 45 www.karlstad.se

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SSA125 Svenska som andraspråk, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Swedish as a Second language, Intermediate Course 2, 15 higher education credits Grundnivå / First

Läs mer

Plan för samhällsorientering Skara kommun

Plan för samhällsorientering Skara kommun 1(5) Plan för samhällsorientering Skara kommun Bakgrund Den 1 december 2010 trädde etableringsreformen i kraft. Den syftar till att ge nyanlända bättre förutsättningar för att så snabbt som möjligt lära

Läs mer

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN

2015/16. Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN 2015/16 Läslyftet UNDERLAG ANN-CHRISTIN FORSBERG, ERICA LÖVGREN Läslyftet Bakgrund Läslyftet är en av regeringen beslutad insats (2013) Målet för insatserna är att ge lärare vetenskapligt väl underbyggda

Läs mer

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm

Regeringens beslut. Regeringsbeslut I: U2017/00300/S. Utbildningsdepartementet. Statens skolverk Stockholm Regeringsbeslut I:1 2017-01-26 U2017/00300/S Utbildningsdepartementet Statens skolverk 106 20 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever

Läs mer

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag

Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag 2017-04-06 1 (11) Planera och organisera för Läslyftet i förskolan diskussionsunderlag Postadress: 106 20 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 14 Telefon: 08-527 332 00 vx Fax: 08-24 44 20 skolverket@skolverket.se

Läs mer

VÄLFÄRD SKOLAS SPRÅKSATSNING

VÄLFÄRD SKOLAS SPRÅKSATSNING VÄLFÄRD SKOLAS SPRÅKSATSNING Nätverk och aktiviteter läsåret 2016/2017 Jonatan Lannemar Uppdaterad 2016-06-08 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset,

Läs mer

Nyanlända elevers lärande

Nyanlända elevers lärande Nyanlända elevers lärande Mälardalens högskola 12 november Luisella Galina Hammar Nyanlända elevers skolresultat Under de senaste två åren har andelen nyanlända elever som uppnår behörighet till gymnasieskolans

Läs mer

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se

Nyanlända och den svenska skolan. Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning. luisella.galina.hammar@skolverket.se Nyanlända och den svenska skolan Luisella Galina Hammar Utvecklingsavdelning luisella.galina.hammar@skolverket.se 1 Likvärdig utbildning i svensk grundskola? Elevers möjligheter att uppnå goda studieresultat

Läs mer

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen

Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare. Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Matematiklyftet kollegialt lärande för matematiklärare Grundskolan Gymnasieskolan Vuxenutbildningen Välkommen till Matematiklyftet en fortbildning i didaktik för dig som undervisar i matematik i grundskolan,

Läs mer

Språkutvecklingsprogram

Språkutvecklingsprogram Språkutvecklingsprogram Förskolorna i Vingåkers kommun 2013-02-01 1. Förord Detta språkutvecklingsprogram vänder sig främst till alla våra anställda i Vingåkers förskolor. Programmet kan också användas

Läs mer

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik

Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Katarina Sandberg 2016-11-01 BUN 2016/0859 0480-45 30 03 Barn- och ungdomsnämnden Remissvar - På goda grunder - en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning

Läs mer

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet

Strategiprogram för mångfald och likvärdighet Strategiprogram för mångfald och likvärdighet om välkomnande av nyanlända barn, elever och familjer med annat modersmål än svenska, andraspråksinlärare, flerspråkighet, modersmålsstöd, modersmålsundervisning,

Läs mer

Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever

Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända elever 14 december 2012 Till Utredare Marie-Hélène Ahnborg Utredningssekreterare Fredrik Lind Utbildningsdepartementet Lärarförbundets synpunkter på utbildningsdepartementets utredning om utbildning för nyanlända

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29

Rektorsutbildning. SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsutbildning SKL huvudmän Högberga gård 2015-05-29 Rektorsprogrammet 3 år Obligatoriskt för nytillträdda rektorer men även öppet för biträdande rektorer och förskolechefer Rektorsprogrammet omfattar

Läs mer

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten

== Utbildningsvetenskapliga fakulteten Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG527 Förskolebarns språkutveckling och lärande i matematik, 15 högskolepoäng Young children s language development and learning in mathematics, 15 higher education

Läs mer

Barn och Familj Språkutveckling

Barn och Familj Språkutveckling Barn och Familj Språkutveckling Framtiden kommer av sig själv, framsteget gör det inte. Poul Henningsen Kommunövergripande språkutvecklare - KSU Agneta Bengtsson Helén Lysmo Pia Persson Uppföljning och

Läs mer

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef

Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Ingela Mellbin Förskolechef Verksamhetsplan Amiralens förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Ingela Mellbin Förskolechef Amiralens förskoleområde Innehållsförteckning 1. Organisationsöversikt 2. Lagar och förordningar 3. Förskolechefens

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget

Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Utvecklingspaket 2012-06-13 Examensmålet: Ämnen i relation till examensmålet samverkan i programarbetslaget Introduktion Examensmålet ska ligga till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen

Läs mer

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet.

För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Bilaga 1 Nationella krav Allmänt krav För att bli behörig i ett ämne krävs att sökanden har utbildning i ämnet. Förskollärare Sökandes utbildning ska vara en utbildning med förskollärarinriktning i utbildningslandet.

Läs mer

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning?

Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Kan vi göra vuxenutbildningen tillgänglig för personer med funktionsnedsättning? Statsbidrag till utvecklingsprojekt Kenneth Drougge, statsbidragsavdelningen kenneth.drougge@spsm.se 010-473 5387 En likvärdig

Läs mer

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd

Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd Det pedagogiska ledarskapet och huvudmannens stöd connect-extend-challange h"p://urplay.se/167553 Förutsättningarna och det stöd som ges rektor från förvaltningsledning och styrelse

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp:

2012-10-24. Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning. Arbetsgrupp: 2012-10-24 Förslag på avtal om verksamhetsförlagd utbildning och avtal om handledarutbildning Arbetsgrupp: Anna Isaksson Lena Peltomaa Emma Krantz Sofie Persson Carin Engström-Olofsson Anne-Catrin Lofthus

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Om en skola för alla. - och vägen dit. Josefin Nilsson

Om en skola för alla. - och vägen dit. Josefin Nilsson Om en skola för alla - och vägen dit Josefin Nilsson Om en skola för alla Om en skola för alla Medarbetare på Nationellt centrum för svenska som andraspråk, Stockholms universitet www.andrasprak.su.se

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Statens skolverk; SFS 2015:1047 Utkom från trycket den 29 december 2015 utfärdad den 18 december 2015. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Bilaga 2015-11-04 1 (5) Dnr 2015:00597 Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om utbildning för nyanlända elever Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244)

Läs mer

KURSPLAN Svenska som andraspråk, 31-45hp (ingår i Lärarfortbildningen), 15 högskolepoäng

KURSPLAN Svenska som andraspråk, 31-45hp (ingår i Lärarfortbildningen), 15 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Svenska som andraspråk, 31-45hp (ingår i Lärarfortbildningen), 15 högskolepoäng Swedish as a Second Language, 31-45 Credits, 15 credits Kurskod: USAN11 Fastställd av: VD 2010-05-31 Gäller

Läs mer

INFORMATIONSBLADET. 1. IG-PRÖVNING PERIOD 2 Anmälan till IG-prövning period 2 ska vara inlämnad senast fredag 12 oktober.

INFORMATIONSBLADET. 1. IG-PRÖVNING PERIOD 2 Anmälan till IG-prövning period 2 ska vara inlämnad senast fredag 12 oktober. 1. IG-PRÖVNING PERIOD 2 Anmälan till IG-prövning period 2 ska vara inlämnad senast fredag 12 oktober. 2. FINISTIDNINGEN Redax tar emot ansökningar. Mer info är utdelat i klassfacken i hus F. Dennis och

Läs mer

Läslyftets uppföljande konferens för rektorer, mars 2017 Ildico Hellman och Anna Lindblom. Twitter:#laslyft

Läslyftets uppföljande konferens för rektorer, mars 2017 Ildico Hellman och Anna Lindblom. Twitter:#laslyft Läslyftets uppföljande konferens för rektorer, mars 2017 Ildico Hellman och Anna Lindblom Twitter:#laslyft Program 10.00 Läslyftet tillbakablick och nuläge 13.00 Lunch Erfarenhetsutbyte i mindre grupper

Läs mer

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt

Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt Övningsskoleprojektet, ett samverkansprojekt inför utvidgningen Samverkansgruppen 14 oktober 2015 Cecilia Netje, projektledare Bakgrund 2010 Fältskoleprojektet, rektorssatsning 2012 Övningsskoleprojektet,

Läs mer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer

Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Läslyftets webbinarium 12 januari 2015 Powerpoint-presentationer Erica Jonvallen projektledare Tove Mejer expert Katarina Linnarsson undervisningsråd Läslyftet Erica Jonvallen projektledare 2015-01-12

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp

Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Grundläggande läs- och skrivutveckling för grundlärare i fritidshem, 7,5 hp Education Ba (A), Basic Learning Reading and writing, Teacher Education, Afterschool Centres

Läs mer

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47

RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Juni 2017 RUTINER FÖR UTBILDNING AV NYANLÄNDA ELEVER I HANINGE KOMMUN GFN 2016/268 och GVN 2017/47 Inledning Dessa rutiner är en del av Utbildningsförvaltningens arbete med att skapa en utbildning som

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer