Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS? Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS?... 2. Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2010

2 Innehåll Inledning... 2 HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS?... 2 Medarbetargruppen... 3 MÖTEN OCH GRUPPBILDNING... 3 KOMPETENSUTVECKLING... 4 UTBILDNINGSINSATSER GÄLLANDE GENREPEDAGOGIK... 4 Uppdrag, aktiviteter och samarbeten under Prioritering 1: Uppdrag gentemot statliga myndigheter... 5 Prioritering 2: Upprätthålla en bred kontaktyta... 5 KOMMUNALA UPPDRAG... 5 NÄTVERK/SEMINARIER FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE... 6 LÄROMEDEL... 7 NÄTVERKET AV GIBBONSKURSLEDARE... 7 SYMPOSIEBOKEN... 8 SAMSPRÅK... 8 NORDISKT MÖTE... 8 ALFARÅDET... 8 EU-SPEAK... 9 Prioritering 3: Utveckla NCs webbplats... 9 Samarbete med USOS/Stockholms universitet KOLLOKVIER Ekonomi Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren Bilaga... 12

3 Inledning Verksamhetsåret 2010 har för Nationellt centrum för svenska som andraspråk (NC) varit ett år utan större organisations- och personalförändringar, varpå vi har kunnat koncentrera oss på vårt uppdrag att verka vid Stockholms universitet (SU) och Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot språk och språkutveckling (USOS): Utdrag ur Förordning (2007:1475) om vissa särskilda uppgifter för Stockholms universitet rörande svenska som andraspråk och svenskundervisning för invandrare: 1 Stockholms universitet ska fullgöra vissa särskilda uppgifter av nationellt intresse som rör svenska som andraspråk samt svenskundervisning för invandrare (sfi) och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100) enligt bestämmelserna i denna förordning. Förordning (2010:275) 2 Stockholms universitet ska samla, sammanställa och förmedla kunskaper och erfarenheter, stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik, och stödja och vara ett resurscentrum för nya former av kompetensutveckling. 3 Stockholms universitet får också åta sig att utföra särskilda uppdrag som rör svenska som andraspråk samt sfi och motsvarande utbildning enligt 13 kap. skollagen (1985:1100). Förordning (2010:275) 4 Den verksamhet som Stockholms universitet bedriver enligt denna förordning ska redovisas särskilt i den redovisning som universitetet lämnar till regeringen enligt förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Under våren 2010 diskuterade vi oss fram till följande uttolkning av NCs uppdrag: vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen. Detta innebär bland annat att medarbetarna vid NC: håller sig underrättade om och förmedlar information om nationell och internationell forskning. har kontinuerlig kontakt och utbyte med representanter för alla skolformer. har kontinuerlig kontakt och utbyte med statliga myndigheter, massmedier och aktiva organisationer. arbetar för att beslutsfattare på alla nivåer, såväl statliga som kommunala, utvecklar insikter om villkoren för barns, elevers och vuxna studerandes lärande på ett andraspråk. utgör en resurs för förskole- och skolledare, förskollärare och lärare samt utvecklingspedagoger, arbetslagsledare, handledare med flera om skolutveckling och pedagogisk utveckling kring språkutveckling och lärande på ett andraspråk. deltar i diskussioner och dialoger om hur svensk lärarutbildning kan utvecklas för att förbereda framtidens förskollärare, lärare och skolledare för en skola som gagnar alla barns, elevers och vuxna studerandes språk- och kunskapsutveckling. HAR MÅLEN FÖR 2010 NÅTTS? De mål som skrevs in i verksamhetsplanen för 2010 valdes utifrån vårt uppdrag (SFS 2007:1475). I verksamhetsberättelsen görs en systematisk genomgång av hur målen nåtts samt uppdrag, aktiviteter och samarbeten som tillkommit under året. 2

4 Medarbetargruppen Vid årets slut ska projektledarnas fortsätta anställningar ha klargjorts. Status: Målet är uppnått. Vid ingången av 2010 kunde NC till sin grupp av fast anställda, projektanställda och långtidsvikarierande medarbetare räkna 13 personer, vars sammanlagda tjänst uppgick till 7,55 (fr.o.m ,25): 1 vikarierande föreståndare, 80% till och med (20% vid USOS) 1 biträdande projektledare, 50% till och med , därefter 20% tills vidare 1 administratör, 100% 1 adjunkt, 100% 1 adjunkt, 50% (50% tjänstledig för nationella provet i sfi, USOS/Skolverket) 2 adjunkter, vardera 20% under (80% forskarutbildning USOS) 1 vikarierande projektledare, 100% till och med projektledare, 100%, till och med (fr.o.m % vid NC och 20% vid USOS) 1 projektledare, 80%, till och med (fr.o.m % vid NC) 1 projektledare, 20% till och med projektledare, 30% till och med och därefter 20% till och med vetenskaplig ledare, 5% Den begränsade anställningstiden för samtliga projektledare skapade otrygghet vad gäller förutsättningarna för NC att fortsatt utföra sitt uppdrag, varpå en dialog togs upp med prefekten om möjligheten att tillsvidareanställa projektledarna. Utifrån prefektens lägesbedömning togs beslut att under andra halvan av 2010 och efterhand omvandla de allmänna visstidsanställningarna till tillsvidareanställningar. MÖTEN OCH GRUPPBILDNING Olika åtgärder genomförs för att stärka och sammanfoga gruppen: Myers-Briggstest med kompletterande uppföljning i grupp, coachning genom personalavdelningens försorg, annan social aktivitet någon gång per halvår. Planeringstid avsätts för NCs inre arbete (UA-tiden). Mötesplanen justeras så att antalet NC-möten reduceras till ett möte/månad. Vid dessa möten deltar alla. Minnesanteckningar: anteckningarna utgår från dagordningens rubriker och enbart den viktigaste informationen tas med så anteckningarna inte blir alltför omfattande, besluten lyfts fram och formuleras särskilt i slutet av minnesanteckningarna. NC-mötena kompletteras med ett Mondoforum som uppdateras varje vecka och ger nödvändig information och kontinuerlig uppdatering av NCs verksamhet. Huvudansvaret för forum har föreståndaren, men ansvaret delas av alla genom att relevant information läggs ut av var och en. Status: Målen är uppnådda och dessutom har under hösten viss justering skett vad det gäller mötesplanen. NC har ett obligatoriskt stormöte varje månad och däremellan hålls s.k. policymöte för alla som arbetar mer än 50%. Övriga veckor ger föreståndaren aktuell information via Mondo. Vid ingången av 2010 hade personalgruppen förändrats till att omfatta 7,55 anställningar fördelade på 13 personer. De två vikarierande projektledarna med koppling till grundskolans tidigare år och med en anställning på 0,5 övergick i en heltid. Föreståndartjänsten minskade till 0,8 på NC och kompletterades med en 0,2-anställning vid USOS detta för att ge en rättvisare fördelning mellan engagemang och uppdrag mellan NC och USOS. Här lämnades ett utrymme för en anställning på 0,2 för ytterligare en projektledare med ansvar för grundskolans tidigare år. Den omstrukturering som NC genomgick under 2009 förändrade karaktären av NCs inre arbete. Färre har sin heltid förlagd till NC, vilket begränsat möjligheten att aktivt delta i möten och planering. I VP 2010 kom vi fram till detta beslut för att verksamheten ska kunna behålla sitt fokus och för att det bland alla medarbetarna ska råda en konsensus om mål och riktning för verksamheten. 3

5 KOMPETENSUTVECKLING I samband med medarbetarsamtalet upprättas en kompetensutvecklingsplan i samråd med föreståndaren, som i sin tur kommunicerar dessa planer med NCs vetenskapliga ledare. Det slutliga förslaget på kompetensutvecklingsplan återkopplas individuellt av föreståndaren. Gemensam kompetensutveckling förankras hos NCs vetenskapliga ledare. Kontinuerlig uppdatering kring forskning av vår vetenskapliga ledare, en gång/halvår. Gruppsamtal med NCs vetenskapliga ledare, en gång/termin. Status: Målen är uppnådda. Den individuella kompetensutvecklingen togs upp vid vårens medarbetarsamtal och följdes upp genom samtal med vår vetenskapliga ledare. Tid avsattes för att fullfölja aktuell akademisk utbildning, liksom aktuell kompetensutveckling för administrativ personal. Den kontinuerliga uppdateringen av aktuell forskning har vår vetenskaplige ledare kommunicerat genom föreläsningar och återkommande kontakter via mejl och samtal. UTBILDNINGSINSATSER GÄLLANDE GENREPEDAGOGIK Att hitta former för att tillmötesgå behovet av utbildningsinsatser både vad det gäller breddning och fördjupning inom personalgruppen. Status: Målet är i huvudsak uppnått. Från det att några av NCs medarbetare sedan tidigare har utbildat sig inom systemisk-funktionell lingvistik (SFL) och genrepedagogik erbjöds möjligheten för övriga medarbetare att under hösten få del av denna kunskap. Sex av NCs medarbetare deltog då i en 7,5 poängskurs (SSA210, Lärandets språkliga dimensioner) vid ISA, Göteborgs universitet och samtliga fullföljde utbildningen med gott resultat. 4

6 Uppdrag, aktiviteter och samarbeten under 2010 I verksamhetsplanen för 2010 angavs tre prioriterade områden för NCs verksamhet: 1. Uppdrag gentemot statliga myndigheter, kring frågor som berör andraspråksutveckling och flerspråkighet. 2. Upprätthålla en bred kontaktyta så att allmänhet, lärare och andra tjänstemän och beslutsfattare får ökade insikter om andraspråkstalande barns/elevers/vuxnas lärandevillkor. 3. Utveckla NCs webbplats så att den i högre grad bidrar till det nationella uppdraget att samla och sprida kunskap och erfarenheter. Prioritering 1: Uppdrag gentemot statliga myndigheter Slutföra påbörjade och planerade uppdrag gentemot myndigheter kring frågor som berör andraspråksutveckling och flerspråkighet. Status: Målen är uppnådda för De med fetstil markerade målen är av sådan karaktär att de är pågående och/eller återkommande. Samarbete med Skolverket vid utarbetandet av: nya kursplaner för grundskolan, nya ämnesplaner för gymnasiet, nationella prov för grundskolan, gymnasiet och sfi samt TISUS, genom att delta i respektive referensgrupp. Samarbete med Skolinspektionen vid utvärderingen av uppdraget att genomföra en förstärkt granskning av svenskundervisning för invandrare: Ändamålsenlighet och resultat i svenskundervisningen för invandrare. Överenskommelse med Skolverket om en Kunskapsöversikt kring flerspråkighet. Arbetet påbörjades under hösten 2010 och ska avslutas 15 februari Samarbete med Utbildningsdepartementet i utarbetandet av Förslag om ett projektinitiativ för mobil sfi -undervisning. Föra dialog med Specialpedagogiska skolmyndigheten: kring frågor rörande kartläggning av läs- och skrivsvårigheter/dyslexi för flerspråkiga elever/studerande, om insatser för elever inom grundskolan och gymnasiet och studerande inom vuxenutbildningen med olika slag av funktionshinder. Prioritering 2: Upprätthålla en bred kontaktyta Slutföra påbörjade och planerade uppdrag. Dels i syfte att allmänhet, lärare och andra tjänstemän och beslutsfattare får ökade insikter om andraspråkstalande barns/elevers/vuxnas lärandevillkor, dels i syfte att utveckla vårt samarbete med andra parter inom ämnesområdet. Status: Målen är uppnådda där uppdragen är avslutade. Flera uppdrag fortsätter och avslutas under KOMMUNALA UPPDRAG Kommunala uppdrag Status Kompetensutveckling för processtödjande pedagoger i Rosengård, Avslutades våren läsåret 09/10 Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Järfälla Avslutades hösten Språkutvecklande arbetssätt för modersmålslärare, Järfälla Avslutades våren Språkutvecklande arbetssätt; Montessoriskolan Växthuset, Järfälla Avslutades hösten Flerspråkighet i skolan (FLiS) i Södertälje Avslutades och återkopplades våren

7 Flerspråkiga elevers språk- och kunskapsutveckling. Kompetensutveckling för skolledare i Linköping Andra utbildningsomgången avslutades våren 2010 och den tredje omgången påbörjades hösten Skolledar- och lärarutbildningen i Sollentuna Avslutades våren Projektet SpråkSam; handledning till arbetsplatser inom ramen för Avslutades våren projektet Kunskap, arbetssätt och bedömning, i Linköping för lärare inom Avslutades våren förberedelseklasser/internationella klasser. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, Gibbonskurs för Avslutades hösten gymnasielärare i Linköping. Språkutvecklande arbetssätt i förskolan och grundskolans tidigare år, kompetensutvecklingsuppdrag för Högsbo förskola/skola, Göteborg. Påbörjades hösten 2009 och avslutades våren Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Gislaved Pågick och avslutades hösten Kompetensutveckling om genrepedagogik inom sfi-undervisning i Sigtuna/Märsta Kompetensutveckling om genrepedagogik inom sfi-undervisning i Norrköping I samarbete med Nationella provgruppen för sfi (NP) anordna nio seminariedagar kring bedömning, för sfi-lärare i Stockholm. I samarbete med USOS utveckla en 7,5 hp -kurs för sfi-lärare i Stockholm. Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv, kompetensutveckling för lärare vid Brandbergsskolan, Haninge. Språk och lärande i ett andraspråksperspektiv, kompetensutveckling för lärare vid Söderhöjdens skola, Järfälla. Processtödjarutbildning i Linköping. Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Pågick under våren och hösten Planerades i samarbete med USOS och påbörjades av institutionen hösten 2010 med planerad fortsättning våren 2011 Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Påbörjades hösten 2010 och fortsätter våren Språkutvecklande arbetssätt i förskolan, Nyköping Pågick under hösten Kortare föreläsningsinsatser kring bl.a. språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt (1 2 dagar), runtom i landet (se bilaga). NÄTVERK/SEMINARIER FÖR LÄRARE OCH SKOLLEDARE Upprätta ett policydokument kring nätverksträffars och seminariers utformande. Anordna minst en träff per nätverk under läsåret Anordna seminarium för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år. Skapa nätverk för sva-lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen. Skapa nätverk för sfi-lärare som arbetar med distans-sfi och mobilt lärande. Skapa nätverk för skolledare med ansvar för nyanlända årskurs 1-6 (ev. hela grundskolan). Status: Följande mål är uppnådda: Policydokument upprättades vid planeringsdagarna i november. Minst en nätverksträff/befintligt nätverk är genomförd: - Nätverk för kommuner med liten sfi-verksamhet/hässleholm, Avesta och Töreboda - Nätverk för lärare i svenska som andraspråk i gymnasieskolan - Nätverk för lärare inom IVIK - Nätverk för lärare och skolledare inom sfi i norra Sverige 6

8 - Nätverk för lärare som arbetar med asylsökande och nyanlända barn - Nätverk för lärare som arbetar med nyanlända elever årskurs Nätverk för personal i förskolan - Nätverk om studerande inom svenska som andraspråk/sfi med PTSD och andra psykosociala problem - Nätverk/seminarium kring läs- och skrivsvårigheter/dyslexi hos vuxna invandrare - Nätverk/seminarium om uttal, för lärare i svenska som andraspråk/sfi Nätverk/seminarium för sfi-rektorer/sfi-ansvariga/flyttades till våren Uppstartsseminarium anordnades i september för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år. I samband med seminariet bildades två nätverk: - Nätverk för lärare som är utbildade i svenska som andraspråk i grundskolans tidigare år - Nätverk för lärare som arbetar med flerspråkiga elever i grundskolans tidigare år Uppstartsseminarium anordnades i oktober för sva-lärare inom den grundläggande vuxenutbildningen. I samband med seminariet bildades: - Nätverk för lärare inom grundläggande vuxenutbildning Mål som inte uppnåtts under 2010 men där planeringen fortsätter under 2011: Skapa nätverk för sfi-lärare som arbetar med distans-sfi och mobilt lärande Skapa nätverk för skolledare med ansvar för nyanlända årskurs 1-6 LÄROMEDEL Av förordningstexten om regeringens uppdrag till Stockholms universitet framgår att SU ska stödja och lämna information om utvecklingen av läromedel och användningen av informationsteknik. Under 2010 planerade och genomförde NC ett läromedelsseminarium. Planera och genomföra ett läromedelsseminarium. Skapa förutsättningar för kommande alternativ till utbyte med läromedelsförlag. Status: Målet är uppnått. Ett välbesökt läromedelsseminarium genomfördes i juni, där önskemål framfördes om återkommande seminarium varje år för uppdatering av aktuell forskning och möjligheter till dialog kring de olika utbildningsverksamheternas behov. Syftet med seminariet var att NC i dialog med olika läromedelsförlag, dess förläggare och redaktörer, dels skulle informera och ge teoretisk bakgrund kring flerspråkighet och ämnet svenska som andraspråk, dels få till stånd en ömsesidig dialog kring läromedelsinnehåll i relationen till aktuella kursplaner. Deltagarna skulle ges möjligheter att i workshopar diskutera och ge förslag på hur kommande utbyte kan tänkas se ut och i vilken form ett sådant utbyte är mest utvecklingsbart. NÄTVERKET AV GIBBONSKURSLEDARE En allmän målsättning för NC är att kontinuerligt söka upp och knyta kvalificerade lärare till centret för att ingå i nätverk av kunniga kursledare på nationell nivå. Under genomförde NC två stora uppdrag från Myndigheten för skolutveckling, som innebar att utifrån Pauline Gibbons bok Stärk språket, stärk lärandet, driva kurser i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt på flera orter. De s. k. Gibbonshandledarna som varit engagerade för dessa uppdrag är verksamma på olika håll i landet och knyts via NC samman genom dessa projekt. De har före, under och efter projekttiden fått handledning och teoretisk fördjupning av NCs medarbetare. Just dessa kursledarna, vilka består av en grupp kvalificerade lärare, är viktiga för NCs framtida verksamhet och det finns en önskan om att utveckla samarbetet med denna grupp. NC undersöker möjligheten att utveckla en kompetensutveckling kring Språkoch kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Fortsätta att erbjuda Gibbonskursledarna möjlighet att regelbundet träffas och utbyta erfarenheter. Söka finansiering för att inom NC arbeta fram ett förslag till projekt om kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv, för att därefter: erbjuda kursledarna att delta i seminarier och utbildningsinsatser på fördjupad nivå, genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med kursledarna. 7

9 Status: Målen är till del uppnådda. Gruppen av Gibbonshandledare har erbjudits kompetensutveckling vid träffar tillsammans med NCmedarbetare under våren och hösten. Vi har inte funnit någon finansiär till projektet om kompetensutveckling kring språk- och kunskapsutveckling utifrån ett genrepedagogiskt perspektiv. Däremot har vi börjat skissa på en sådan utbildning inför SYMPOSIEBOKEN Antologin Symposium Genrer och funktionellt språk i teori och praktik, ges ut under våren 2010 på Stockholms universitets förlag och kommer att distribueras till samtliga symposiedeltagare. Status: Symposieboken trycktes under våren och skickades ut till samtliga deltagare och medverkande. SAMSPRÅK Nätverket Samspråk bildades 2008 och NC ingår i styrelsen sedan starten. Nätverket är ett samarbete mellan lärosäten och kommuner i syfte att: - samordna expertis och erfarenheter inom området flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling (FLESK) från relevanta forsknings- och utbildningsmiljöer för att öka kunskapen om frågor kring lärandets språkliga dimensioner utifrån ett flerspråkighetsperspektiv - verka för spridningen av kunskaper om flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling i samhället i allmänhet och inom utbildningsområdet i synnerhet - verka för utveckling av forskningsbaserade utbildningssatsningar anpassade för olika målgrupper i samhället och i synnerhet inom utbildningsväsendet - fungera som en påtryckargrupp och dialogpart i frågor som berör flerspråkigas språk- och kunskapsutveckling gentemot myndigheter, institutioner och organisationer I nätverket ingår Centrum för tvåspråkighetsforskning vid Stockholms universitet, Institutet för svenska som andraspråk vid Göteborgs universitet, Lärarutbildningen vid Malmö högskola, Nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet, Resurscentrum för Mångfaldens skola i Malmö stad (RMS), Språkforskningsinstitutet vid Utbildningsförvaltningen i Stockholm stad samt Utbildningsvetenskapliga institutionen med inriktning mot språk och språkutveckling vid Stockholms universitet (USOS). Under 2010 har Samspråks styrelse haft fyra möten varav två i Malmö, ett i Göteborg och ett i Stockholm. NORDISKT MÖTE Det årliga nordiska mötet mellan NC, UCC 1 i Danmark och NAFO 2 i Norge hölls den 6-7 maj vid Stockholms universitet. Under dag ett presenterades aktuella skolpolitiska nyheter utifrån våra respektive ansvarsområden, tätt följt av diskussioner och reflektioner kring ämnesområdet. Under dag två var temat nyanlända och då presenterade några av NCs medarbetare vad som är aktuellt inom grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Mötet avslutades med en diskussion om likheter och olikheter mellan våra nordiska länder vad gäller uppdrag och förutsättningar. Nästa möte ska hållas 2011 i Danmark vid UCC i Köpenhamn. ALFARÅDET NC representeras i Alfarådet av föreståndaren och under året har rådet sammanträtt vid fyra tillfällen i Oslo, Malmö och Köpenhamn års Alfabetiseringskonferens var den första i Alfarådets regi. Konferensen hölls i Danmark den september vid LO-skolan i Helsingör och medarrangör var Ministeriet for flyktninge, invadrere og integration. Temat för konferensen var Alfabetisering i dialog. I konferensutvärderingen uttryckte deltagarna sin uppskattning över en lyckad konferens. Här återges förordet till konferensinformationen på NVL:s webbsida: Vellykket Nordisk alfabetiseringskonferanse Til sammen 160 personer fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island deltok på konferansen der praktikere og forskere møttes til tre flotte dager på et av Nordens flotteste konferanseanlegg. Arrangementet var et samarbeid mellom Ministeriet for flyktninge og ind vandrere i København og Det nordiske alfaråd som er et 1 Professionsinstitut for didaktik vejledning og læring. 2 NAFO= Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring 8

10 av NVLs expertnettverk. Innholdet på konferansen var en blanding av foredrag og faglige fremlegg fra lærere som arbeider med voksne innvandrere med svært kort eller ingen tidligere skolegang. Alfarådet har under 2010 haft fortsatt samarbete med Nordiska Fängelsenätverket i planeringen av en gemensam nordisk kartläggning av flerspråkiga interner vid nordiska fängelser. Kartläggningen ska bland annat ligga till grund för planeringen av kommande utbildningsinsatser. Se vidare: EU-SPEAK I samarbete med USOS har NC deltagit vid uppstarten av EU-projektet EU-speak i Newcastle den 5-7 november. Projektet är ett Grundtvigprojekt där fem EU-länder med representanter från sju lärosäten och universitet 3 samarbetar kring frågor om hur utbildningsmöjligheterna för lågutbildade och analfabeter inom EU ska förbättras. Projektet fortsätter under 2011 och 2012 med träffar och workshops vid de olika universiteten och lärosätena och avslutas i maj Prioritering 3: Utveckla NCs webbplats Omstrukturera webbplatsen för att tydligare och mer ändamålsenligt samla och sprida kunskaper och erfarenheter samt för att avspegla verksamheten och våra respektive ansvarsområden. Förhandla och komma överens med Kommunikationsenheten om en layoutlösning, som bättre motsvarar NCs speciella verksamhet. Status: Under 2010 genomfördes en omstrukturering av NCs webbplats. NCs medarbetare ska därefter kontinuerligt ge underlag till webbansvarig om aktuell uppdatering inom våra olika verksamhetsområden. Kommunikationsenheten vid Stockholms universitet planerar för en migrering till en nyare version av webbverktyget Polopoly. För NCs del har denna migrering förskjutits ett år till början av Amsterdam University, Institute for Language Learning for L2 Learners, Cologne University, School of Arts and Humanities, Granada University, Department of Spanish Language, Leipzig University, Herder Institute, Newcastle University, School of English Literature, Language and Linguistics, Stockholm University, Department of Language and Language Education, Funen College, Denmark, Adult Education Centre, Workers Educational Association, Newcastle, Community Adult Education 9

11 Samarbete med USOS/Stockholms universitet Att utveckla samarbetsformerna mellan NC och dess moderinstitution USOS är ett fortsatt viktigt och återkommande mål. I USOS verksamhetsplan 2010 finns följande koppling till NC: Delmål: Utveckla samarbetsformerna mellan de olika enheterna (USOS, NC, LS) för att skapa en god arbetsmiljö och ta tillvara kompetenser mellan institutionens olika verksamheter. Målvärde: Antalet gemensamma aktiviteter med USOS sva-lärare och personalen på NC ska öka under 2010 jämfört med Även kunskapsöverföring mellan gruppen för sfi-provet och de övriga verksamheterna ska öka. Målvärde: Ett ändamålsenligt ämnesdidaktiskt och pedagogiskt utbyte mellan USOS lärare och personalen vid NC ska fortsatt och successivt öka, liksom antalet gemensamma aktiviteter för samtlig personal inom USOS och våra respektive enheter. Ansvariga: Prefekten och föreståndaren för NC. (Ur USOS VP 2010) NCs adjunkter/projektledare deltar i gemensamma aktiviteter med USOS övriga medarbetare och med sva-lärarutbildare i synnerhet. NCs adjunkter/projektledare deltar i USOS internseminarier i mån av tid. NCs föreståndare arbetar tillsammans med prefekt och USOS övriga ledning för att fortsatt utveckla kontaktytorna inom institutionen. NCs föreståndare fortsätter dialogen med universitetsledningen i syfte att tydliggöra NCs uppdrag på SU, både beträffande roll och ekonomiska förutsättningar. NC genomför ett uppdrag som ligger på hela universitetet och är nära knutet till universitetets uppgift att samverka med det omgivande samhället. Uppdragets utvecklingsmöjligheter begränsas kraftigt av universitetets OH-kostnader som utökats sedan De utökade kostnaderna har kommit att påverka vår arbetssituation kraftigt. NC fungerar mer och mer som ett utbildningsföretag, där vi hela tiden producerar kompetensutbildning, vilket i förlängningen utarmar vårt uppdrag. För att återkommande kunna erbjuda kompetensutveckling till myndigheter och kommuner måste medarbetarna vid NC återkommande erbjudas vidareutbildning/ kompetensutveckling. Vid institutionens möte med universitetsledningen i början av mars informerade föreståndaren om NCs situation och fick då uppdraget att kontakta biträdande förvaltningschefen för att påbörja en dialog kring NCs uppdrag. Dialogen med biträdande förvaltningschefen påbörjades under våren 2010, då föreståndaren redovisade NCs ekonomiska förutsättningar. Frågan fördes vidare till universitetets budgetberedning vid Utbildningsdepartementet. Tyvärr resulterade detta inte i någon höjning av grundanslaget (se ekonomi). Status: Målen är till del uppnådda. Delmålet som berör medarbetarnas deltagande i USOS aktiviteter är svåra att uppnå då tiden i anställningen för alla medarbetare vid NC inte tillåter tid utanför uppdrag, vilket är ett resultat av de stränga reglerna för OH-kostnader vid SU. Medarbetare deltar vid möten och internseminarier i den mån man är på plats på institutionen och tiden så tillåter. NCs föreståndare ingår i ledningsgruppen och deltar i aktuell planering för institutionen NCs föreståndare har fortsatt kontakt med prefekt och biträdande förvaltningschef i syfte att utveckla och förbättra de ekonomiska förutsättningarna för NC vid SU. KOLLOKVIER I samarbete med Institutionen för nordiska språk har NC under året arrangerat fem kollokvier, varav NC bjudit in till två: - Elevers skrivutveckling i olika genrer i relation till kunskapsmålen i sv/sva i årskurs 3, Carin Rosander - Vad behöver skolledare veta om flerspråkighet? Om kompetensutveckling för skolledare, Aina Bigestans och Lena Sjöqvist 10

12 Ekonomi 2009 års resultat medför ett överskott på ca kronor och detta tillsammans med tidigare plusresultat ger ett totalöverskott på ca kr inför Vid ingången av 2010 uppvisar NC minussiffror på kr. Möjlighet finns att använda tidigare överskott under 2010 men utöver detta behövs ytterligare intäkter på ca kr från nya uppdrag. OH-kostnad för 2010 är kr. Summan är baserad på 2008 års löner på kr. Arbeta för att få ett utökat grundanslag på kr. Status: Målet är inte uppnått. De kontakter som togs med SUs förvaltningsledning under våren 2010 gav inte önskat resultat. Vid budgetredovisningen i oktober hade vårt anslag räknats upp från kr till kr ( kr). Viktiga utvecklingsområden de närmaste åren Skapa förutsättningar att tillgodose efterfrågade utvecklingsområden genom: samtal med Skolverket, samtal med Skolinspektionen. Seminarier kring: bedömning för alla skolformer, alfabetisering, genrepedagogik, nyanlända, ämne och språk, läs och skrivinlärning på andraspråket, yrkesinriktad sfi. Bevaka och följa upp genomförda insatser. Utveckla och sprida framgångsrika kompetensutvecklingsinsatser. Möjlighet att rekrytera ytterligare medarbetare: för grundskolans senare år, för vuxenutbildningen med särskild inriktning mot alfabetisering. Via vår webb visa på slutförda uppdrag genomförande och resultat och även ge exempel på uppdrag för våra olika verksamhetsområden (mål, syfte och innehåll). Status: Dessa våra utvecklingsområden är fortfarande aktuella och bearbetas efter hand när tid och ekonomi så tillåter. 11

13 Bilaga Föreläsningar 2010 Medarbetare Datum Ämne Målgrupp, ort Antal deltagare Ann-Sofie Bjärkeblad Lena Sjöqvist & Anniqa Sandell Ring Inga-Lena Rydén & Ann-Sofie Bjärkeblad Monica Söderström Lareu Monica Söderström Lareu Monica Söderström Lareu 14/1 Språkutveckling genom muntlig interaktion 23/3 Allmänna riktlinjer för nyanlända 2/6 Aktuellt från NC & Mötesplats sfi och samhällsorientering 16/6 Språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum 11/8 Språk och kunskapsutveckling i flerspråkiga klassrum 13/8 Språk- och kunskapsutveckling i & 9/11 flerspråkiga klassrum (cirka) Workshop för sfi Stockholm, SU 20 Lärare, samordnare och rektorer för förberedelseklass/nyanlända elever i Umeå Konferens, Regionförbundet södra Småland, Växjö Lärare i förskolan och grundskolan, f-9, Ängelholms kommun Lärare i grundskolan, åk 1-9, Jönköpings kommun Lärare i grundskolan åk 1-6, Gullinge skolan i Spånga, Stockholms stad Mikael Olofsson 16/8 Genrepedagogik Grundskollärare i alla ämnen, Örebro kommun Mikael Olofsson 31/8 Strategies for implementing genre pedagogy in a new national context Monica Söderström Lareu 9/9 När språket inte gör tanken rättvisa Mikael Olofsson 17/9 Genrepedagogik inom vuxenutbildning Nätverk för forskare och lärarutbildare kring språkinriktad undervisning, Utrecht Lärare i förskolan och grundskolan, f-9, Vetlanda kommun Lärare inom vuxenutbildningen, Oslo Mikael Olofsson 1/10 Bedömning inom IVIK Lärare inom IVIK, Uppsala kommun 30 Ann-Sofie 15/10 Språk- och kunskapsutveckling i Lärarfortbildning, Stockholm 100 Bjärkeblad sfi som fungerar: individ & samhälle, praktik & teori Mikael Olofsson 2/11 Genrepedagogik Lärare inom olika skolformer, Skolforum, Älvsjö 30 Ann-Sofie Bjärkeblad Ann-Christine Westberg 12/11 Språk- och kunskapsutveckling i sfi som fungerar: individ & samhälle, praktik & teori 16-17/11 Andraspråksinlärning, & 3/12 bedömning i förskolan Lärarfortbildning, Malmö 100 Förskollärare och rektorer, Ljusdals kommun

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Rapport 2009:1 R Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Åsö Vuxengymnasium Södermalm

Åsö Vuxengymnasium Södermalm Åsö Vuxengymnasium Södermalm ÅSÖ VUXENGYMNASIUM Blekingegatan 55, Box 17804 118 94 Stockholm, Tel 08-702 74 00 Fax 08-702 74 20, www.asovux.se Rektor Britt-Marie Johansson Tel 702 74 88, E-post britt-marie.johansson@utbildning.stockholm.se

Läs mer

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen

Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen Stärk lärarna Stärk språkutvecklingen En undersökning av spår efter lärares kompetensutveckling i studiecirkeln Stärk språket Stärk lärandet. Anna Norlin Persson Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum

Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Sida 1 (9) Antagen av RUC-styrelsen 2011-02-10 Verksamhetsberättelse 2010, Regionalt utvecklingscentrum Verksamhetsberättelsen beskriver händelser och aktiviteter inom Regionalt utvecklingscentrum, RUC,

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

En stark facklig utbildning och folkbildning

En stark facklig utbildning och folkbildning FACKLIG UTBILDNING 2005 En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det livslånga lärandet 2002 2004 Slutrapport FACKLIG UTBILDNING En stark facklig utbildning och folkbildning en del av det

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14

Område: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Partistyrelsens yttrande Riksstämman 2007 Område 9 Handläggare: Datum: Sidantal: Helena Carlestam 20070903 14 Område: Version Utbildning. Lära för livet 3 Slutlig version: Ja Nej 5 10 Yttrandet svarar

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231

Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Slutrapport KNUT 3 Dnr 2012-005729 Projektnr 32239-3 Avser perioden 20130301 20141231 Nu förstår jag helheten KNUT är ett nationellt skolutvecklingsprojekt som ger stöd till skolor och förskolor i arbetet

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning

Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010. Eskilstuna kommun. Granskning av kompetensförsörjning Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna 2010 Eskilstuna kommun Granskning av kompetensförsörjning Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Svenska för invandrare (SFI)

Svenska för invandrare (SFI) Förstudierapport Svenska för invandrare (SFI) Viktor Prytz Hultsfreds kommuns revisorer Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Syfte... 1 1.2. Avgränsning och metod... 1 2. Svenska för invandrare...2

Läs mer

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Kontaktnät i teknik II

Kontaktnät i teknik II SLUTRAPPORT 2005-05-31 Kontaktnät i teknik II Ett utvecklingsprojekt för aktivt teknikarbete i Norrbottens skolor Innehållsförteckning Bakgrund...2 Genomförande...4 Uppföljning...9 Effekter...9 Måluppföljning...9

Läs mer

U N G D O M S S T Y R E L S E N S

U N G D O M S S T Y R E L S E N S UNGDOMSSTYRELSENS UNGDOMSSTYRELSEN 2012-02-22 1 (83) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt och ekonomisk översikt... 5 1.1 Sammanfattning av verksamheten... 5 1.2 Ekonomisk översikt... 6 2 Samlad resultatredovisning...

Läs mer

karriärvägledning.se.nu

karriärvägledning.se.nu karriärvägledning.se.nu Sammanfattning & goda exempel Utbildningsdepartementet SOU 2001:46 Sammanfattning Sammanfattning av huvudbetänkandet karriärvägledning.se.nu (SOU 2001:45) Samhällets syn på kvalifikation,

Läs mer

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK

Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Redovisning av regeringsuppdrag Länsstyrelsen i Stockholms län 2013-04-26 1 (14) Dnr 2012:518 Delredovisning av regeringsuppdrag inom regeringens strategi för romsk inkludering Dnr A2012/1387/DISK Härmed

Läs mer

SpråkSam- en nyckel till utveckling

SpråkSam- en nyckel till utveckling SpråkSam- en nyckel till utveckling Utvärdering Utvärderare: Pia Juhlin Åstrand Ingrid Skeppstedt Anders Wiberg Stockholm den 7 mars år 2011 1 FÖRORD 3 INLEDNING 4 RESULTATREDOVISNING 7 Språksams utbildning

Läs mer

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar

YA-delegationen arbetar inom ett nytt fält. Yrkesintroduktionsanställningar 2015-04-25 U2014:07/2015/9 Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) U 2014:07 Årlig arbetsredogörelse för Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar

Läs mer

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola

Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola PM: Anders Axelsson Mars 2015 Samverkansinlärning (SI) Ett pilotprojekt i Skåne med syfte att stärka samverkan mellan högskola, gymnasieskola och grundskola UTKAST Förord Frågan om kompetensförsörjning

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

Alfabetiseringsutbildning. i Norden

Alfabetiseringsutbildning. i Norden Alfabetiseringsutbildning i Norden SLUTRAPPORT FRÅN KAN-PROJEKTET: KARTLÄGGNING AV ALFABETISERING I NORDEN NATIONELLT CENTRUM FÖR SFI OCH SVENSKA SOM ANDRASPRÅK (NC) INSTITUTET FÖR SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

Läs mer

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER

FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER SKOLPORTENS NUMRERADE ARTIKELSERIE FÖR UTVECKLINGSARBETE I SKOLAN Läranderonder Att undersöka, analysera och utveckla undervisning FÖRFATTARE: MONIKA STRANDBERG ARTIKEL NUMMER 14/2015 Skolportens numrerade

Läs mer

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården

Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Stöd för systematisk användning av en standardiserad bedömningsmetod i missbrukarvården Nationellt, regionalt och lokalt stöd för systematisk användning av ASI, Addiction Severity Index, ett standardiserat

Läs mer

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román

NR 2010:1. Kunskap och bedömning för utveckling och lärande. En sammanfattande analys av en pågående process. Fil dr Henrik Román B U F : S R A P P O RT S E R I E NR 2010:1 Kunskap och bedömning för utveckling och lärande En sammanfattande analys av en pågående process Fil dr Henrik Román Kunskap och bedömning för utveckling och

Läs mer