Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljönämnden. Protokoll Mn 87/2014. Datum: 2014-11-11 Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II. Närvarande ledamöter"

Transkript

1 Protokoll Mn 87/2014 Miljönämnden Datum: Klockan: 09:00-12:10 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S) Lilla Alkman (KD) Thomas Eriksson (MP) Eva-Britt Sjödahl (S) Klas Göransson (S) Magnus Niklasson (KD) Marita Andersson (C) Tomas Runnquist (M) Eva Hesse Almqvist (M) Karin Pernefalk (M) Lasse Lennart Gustafsson (FP) Tore Mellberg (V) Tjänstgörande ersättare Birgitta Eklund (KD) Christer Karlsson (S) Besart Demaku (M) Ordförande Justerare Tjänstgör för Mirsad Omerbasic (S) Tjänstgör för Lisa Lilja (S) Tjänstgör för Margareta Arvidsson (M) Närvarande ersättare Torbjörn Axelsson (C) Övriga Anna Billgren Anders Ringqvist Johanna Elfving Helena Aronsson Johan Utter Louise Bjärmark Bodin Lennart Wiklund Kayumba van den Brink Maja Englund Sara Björkman Miljöchef Enhetschef Hälsoskydd Enhetschef Miljöskydd Enhetschef Livsmedel Nämndadministratör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör Miljö- och hälsoskyddsinspektör 1

2 Johan Utter, sekreterare Justerat den 19 november Per-Erik Andersson (S), ordförande Karin Pernefalk (M), ersätter Lasse Lennart Gustafsson (FP) som justerare Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 20 november Val av protokollsjusterare Dagens protokoll ska justeras av ordförande och av en utsedd justerare. Justerare: Lasse Lennart Gustafsson (FP) Ersättare: Eva Hesse Almqvist (M) Tid: Tisdagen den 18 november 2014, kl. 08:30 Plats: Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8 A Omedelbar justering: Inga paragrafer Nämndens behandling Under nämndens behandling av ärendet föreslås Karin Pernefalk (M) som ersättare istället för Eva Hesse Almqvist (M). Justerare: Lasse Lennart Gustafsson (FP) Ersättare: Karin Pernefalk (M) Tid: Tisdagen den 18 november 2014, kl. 08:30 Plats: Förvaltningskontor samhällsbyggnad, Stadsbyggnadshus I, Åbylundsgatan 8 A Omedelbar justering: Inga paragrafer 2

3 128 Anmälan av presidieberedning Presidieberedning inför dagens sammanträde ägde rum torsdagen den 30 oktober kl. 09:00-10:30. Miljönämnden tar anmälan av presidieberedning till protokollet. Miljönämnden tar anmälan av presidieberedning till protokollet. 129 Anmälan av delegationsbeslut Ärendenummer: Mn 159/2014 som fattats med stöd av Miljönämndens delegationsordning anmäls till nämnden. Anmälan omfattar delegationsbeslut ur Ecos ur W3D samt tekniska förvaltningens beslut fattade på delegation från Miljönämnden under oktober månad. sunderlag Delegationsbeslut Ecos Delegationsbeslut W3D3 Delegationsbeslut Tekniska förvaltningen Miljönämnden tar anmälan av delegationsbeslut till protokollet. Miljönämnden tar anmälan av delegationsbeslut till protokollet. 130 Förbud vid vite att tillhandahålla oriktigt märkta tobaksvaror i butiken XXXX, XXXX (dnr ) Handläggare: Louise Bjärmark Bodin 3

4 XXXX, org.nr. XXXX, bedriver försäljning av tobak i butiken XXXX, XXXX. Den 26 september 2014 gjorde Miljökontorets personal en kontroll av livsmedelshanteringen i butiken. Vid besöket påträffades oriktigt märkt tobak i kyllådorna till en kyldisk i butiken, varvid polis tillkallades. Enligt gällande bestämmelser ska förpackningar till all typ av tobak som tillhandahålls till konsument ha varningstext på svenska. För cigaretter ska det även finnas en innehållsdeklaration. De tobaksvaror som saknade svensk varningstext togs i beslag av polisen. Att i en näringsverksamhet tillhandahålla konsumenter tobaksvaror som saknar varningstexter eller innehållsdeklaration är en överträdelse mot 11 tobakslagen. Av Folkhälsomyndighetens föreskrifter FoHMFS 2014:9, 7 framgår att varningstexter och innehållsdeklaration ska vara utformad på svenska. sunderlag Miljökontorets tjänsteskrivelse Bilaga lagstöd Miljökontorets förslag till Miljönämnden: 1. Miljönämnden förbjuder XXXX, org.nr. XXXX, i egenskap av verksamhetsutövare, att från och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i butiken XXXX, XXXX som: Saknar svensk varningstext och/eller innehållsdeklaration. Har text eller deklaration som är uppenbart oriktig. 2. Förbudet förenas med ett löpande vite om XXXX kr som XXXX, XXXX ska betala för varje gång som förbudet överträds, räknat från den dag som vederbörande tagit del av beslutet. 1. Miljönämnden förbjuder XXXX, org.nr. XXXX, i egenskap av verksamhetsutövare, att från och med dagen då detta beslut vunnit laga kraft tillhandahålla tobaksvaror till konsumenter i butiken XXXX, XXXX som: Saknar svensk varningstext och/eller innehållsdeklaration. Har text eller deklaration som är uppenbart oriktig. 2. Förbudet förenas med ett löpande vite om XXXX kr som XXXX, XXXX ska betala för varje gång som förbudet överträds, räknat från den dag som vederbörande tagit del av beslutet. 4

5 131 Information om Miljökontorets tillsyn och kontroll enligt Tobakslagen Handläggare: Louise Bjärmark Bodin, Sara Björkman Miljö- och hälsoskyddsinspektör Louise Bjärmark Bodin informerar om Miljökontorets tillsyn och kontroll enligt Tobakslagen (1993:581). En nyligen införd bestämmelse i lagen tillåter kommuner att inom sin tillsyn bedriva så kallade kontrollköp för att kontrollera efterlevnaden av lagens bestämmelser om åldersgräns. Miljökontoret avvaktar utbildning och förtydliganden gällande lagstiftarens intention innan verksamheten med kontrollköp kan införas i den ordinarie tillsynen. I övrigt så samarbetar Miljökontoret med polisen gällande tobakstillsynen. Nämndens behandling Miljönämnden poängterar vikten av att kontrollköp införs i tillsynen så snart som möjligt och önskar att detta ska vara ett prioriterat område. 132 Rapport från kontrollprojekt avseende avdelningskök vid Örebro Universitetssjukhus (dnr ) Handläggare: Louise Bjärmark Bodin Miljökontoret i Örebro genomförde under september 2014 kontrollbesök på 27 avdelningskök på USÖ, totalt finns 28 avdelningskök registrerade hos Miljökontoret. Vid besöken kontrollerades följande områden: Lokaler och utrustning, Råvaror och förpackningsmaterial, Säker hantering och lagring, Hantering och förvaring av avfall, Skadedjur, Rengöring, Temperatur, Personlig hygien, Utbildning, HACCP-baserade förfaranden samt Spårbarhet. Avvikelser kopplade till temperaturmätning vid återupphettning har diskuterats med Vårdhygien, som ansvarar för de centralt framtagna rutinerna på USÖ. Vårdhygien har bekräftat att rutinerna har ändrats. Iakttagelser kopplade till Centralköket på USÖ har följts upp under hösten USÖ har vidtagit åtgärder gällande temperaturmätning vid 5

6 återupphettning varvid de kritiska kontrollpunkter som identifierats nu övervakas. Ytterligare uppföljande kontroller är därför inte aktuellt. sunderlag Miljökontorets rapport Miljönämnden lägger rapporten till handlingarna. Miljönämnden lägger rapporten till handlingarna. 133 Information om PFOS i dricksvatten och om fontänvatten/dagvatten vid Rubberduck Handläggare: Johanna Elfving, Anna Billgen Med anledning av inkomna frågor informeras kortfattat om förekomst av PFOS (perfluoroktansulfonat) i dricksvatten och eventuell miljöpåverkan från konstverket Rubberduck. Enhetschef Johanna Elfving svarar att Rubberduck i dagsläget inte har någon miljöpåverkan eftersom konstverket inte har kontakt med vattnet omkring. Kontroller kommer att göras under våren då fontänen sätts igång. Miljöchef Anna Billgren svarar att Miljökontoret vid genomförda kontroller inte upptäckt någon förekomst av PFOS i dricksvattnet i Örebro. Livsmedelsverket har ålagt Sveriges kommuner att genomföra sådana mätningar då ämnets farliga egenskaper har uppmärksammats på senare tid. PFOS förekommer ofta där man använt t.ex. släckskum vid bränder eller vid övningsområden. 134 Information om vattenprovtagning vid Atle Handläggare: Kayumba van den Brink 6

7 På Miljönämndens begäran informerar Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kayumba van den Brink om vattenprovtagning vid Atle och visar hur deponin vid Atle är uppbyggd samt vilka mätpunkter som används. Atleverket har tillstånd för sin verksamhet där det ställs mycket specifika krav på vilka gränsvärden som gäller för olika ämnen som släpps ut. Atleverket genomför regelbundna kontroller både på vattnets in- och utlopp från verksamheten och gränsvärdena har aldrig överskridits. Gränsvärdena hålls med god marginal. Boende i området har framfört klagomål på vattenkvaliteten i området, men det finns alltså inget i dagsläget som tyder på att några farliga utsläpp görs från Atle. Nämndens behandling Miljönämnden diskuterar ärendet och hur man ska gå vidare. Frågan om en så kallad förrättning om dikningsföretag i området diskuteras. Det bestäms att Miljönämndens presidium tillsvidare ska bereda ärendet vidare med utgångspunkt att en förrättning om dikningsföretag bör göras. 135 Yttrande över ansökan om tillstånd enligt Miljöbalken att bedriva grustäkt på fastigheten Rumboslätten 2:2 i Örebro kommun (dnr ) Handläggare: Lennart Wiklund Sven-Olov Jonssons Åkeri AB har lämnat in en ansökan till Länsstyrelsen i Örebro om tillstånd enligt Miljöbalken att bedriva grustäkt. Länsstyrelsen lämnar Miljönämnden tillfälle till yttrande i ärendet. Miljökontoret bedömer att ansökan strider mot 9 kap 6 f punkt 2 Miljöbalken där det framgår att tillstånd inte får ges till täkt om naturgrusförekomsten är betydelsefull för nuvarande eller framtida dricksvattenförsörjning. I åsen finns två närbelägna enskilda vattentäkter som nyttjar grundvattnet från grävda brunnar. Ängsholmen 2:1 med vattentäkt belägen 200 m söder om grustäkten samt Rumboholm 1:2 och 1:3 med vattentäkt belägen 140 m nordost om grustäkten. 7

8 sunderlag Miljökontorets tjänsteskrivelse Företagets miljökonsekvensbeskrivning, april 2012 Karta Miljökontorets förslag till Miljönämnden: Tillstånd för täkt av grus på Rumboslätten 2:2 avstyrkes då det strider mot miljöbalken 9 kap 6 f punkt 2. Tillstånd för täkt av grus på Rumboslätten 2:2 avstyrkes då det strider mot miljöbalken 9 kap 6 f punkt Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Almby 11:202 och 11:16 Ärendenummer: Mn 148/2014 Handläggare: Maja Englund Stadsbyggnad i Örebro har översänt rubricerat förslag till detaljplan med begäran om yttrande. Planens syfte är att skapa byggrätter för studentbostäder, förskola och en mindre verksamhet. Syftet är också att öppna Vallgatan för trafik. Miljökontoret har granskat förslaget och har sammanfattningsvis följande synpunkter: (yttrandet i sin helhet finns i tjänsteskrivelsen) Buller och vibrationer Buller från trafiken på Universitetsgatan medför att riktvärdena för buller vid fasad kommer att överskridas vid de nya bostäderna samt vid delar av området som är utpekat för förskola. Tillåten nivå för balkong eller uteplats (även förskolans) vid nybyggnation är 55 dba. Om riktvärden för bostäder inte uppfylls krävs en ljuddämpad sida. Riktvärden ska dock även hållas på förskolans friytor, annars finns risk att delar av området där barnen vistas har för höga bullernivåer. Miljönämnden anser därför att planen ska utformas så att alla friytor för förskolan understiger 55 dba, vilket innebär att delar av marken närmast Universitetsgatan ska avsättas för skydd i form av plank eller bullervall. Denna hållning stöds av kommunens miljöprogram och översiktsplan. Då de planerade bostäderna placeras utmed en trafikerad väg bör tilluften till bostäderna även anordnas centralt och inte via fasaden 8

9 utmed gatan. Detta då luftintag via fasaden kan leda till höga bullernivåer inomhus. Mark och friytor Barn behöver ha möjlighet att springa och röra sig över stora områden. Enligt en svensk studie gör stora ytor, minst m2, men helst över m2, att barn rör sig mer. Malmö Stad har tagit fram en metod för att ge förskolegårdarna en lekvärdesfaktor. Där anges att en förskolegård med acceptabel storlek ska ha en friyta på m2/barn och minst m2 friyta totalt. Miljönämnden anser att friytan vid förskolan inte ska understiga 30 m2 per barn samt att den totala friytan bör uppgå till minst 2000 m2. Naturvård/Grönstruktur Miljönämnden anser att planbestämmelserna ska ange att tak med levande växtlighet som takbeläggning ska anläggas vid nybyggnation. Förutom att sådana tak absorberar regnvatten och därmed gör att dagvattenavrinningen minskar, kan de även dämpa buller samt göra mikroklimatet fuktigare och svalare. Detta är egenskaper som i och med klimatförändringen och förtätade stadskärnor blir allt viktigare. Förorenad mark Enligt MIFO-registret finns en förorening på "Almbysmén" som klassas som övrigt, verkstadsindustri utan halogenerade lösningsmedel. Miljökontoret gjorde en inspektion på plats den 16 oktober 2014 och kunde då konstatera att stora delar av gården som används av Almbysmén har fyllts ut av kross och okänt material. Miljönämnden vill därför upplysa om att marken kan vara förorenad på andra ställen än i närheten av verksamheten. Energi Fjärrvärmenät finns i anslutning till planområdet. Finns möjlighet till anslutning förordas detta för uppvärmning av husen. Alternativt bör energiförsörjningen ske genom en förnyelsebar energiform. sunderlag Samrådshandling Miljökontorets tjänsteskrivelse Miljökontorets förslag till Miljönämnden: Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. Planförslaget tillstyrkes under förutsättning att ovanstående synpunkter beaktas. 9

10 137 Avskrivning av 2013 års utestående fordringar Ärendenummer: Mn 153/2014 Handläggare: Mona Hass Enligt god redovisningssed ska en osäker fordran inte tas upp som en tillgång. Avskrivningen innebär att det bokförda värdet skrivs ner, men att kravet mot den enskilde kvarstår. sunderlag Förvaltningskontor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse Förteckning Förvaltningskontorets förslag till Miljönämnden: Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar för 2013, kr, avskrivs. Miljönämndens sammanlagda utestående fordringar för 2013, kr, avskrivs. 138 Rutin för nämndledamöters deltagande i kurser och konferenser m.m. Ärendenummer: Mn 154/2014 Handläggare: Johan Utter För att nämndledamöter eller ersättare ska få ersättning enligt kommunens arvodesbestämmelser vid deltagande i kurser och konferenser eller liknande, krävs att nämnden ger sitt godkännande till utbetalning av dessa ersättningar i varje enskilt fall. I många fall är anmälan till kurser och konferenser även förenat med en anmälningsavgift. I vissa fall kan även dessa avgifter bekostas av nämnden om avgiften anses rimlig och kan hanteras inom befintlig budgetram för nämndens verksamhet. För att uppnå en smidig hantering av dessa frågor föreslås att Miljönämnden delegerar beslut om ersättning enligt kommunens arvodesbestämmelser, beslut om finansiering av anmälningsavgift samt beslut om omfattning av deltagandet till nämndens ordförande. sunderlag Förvaltningskontor samhällsbyggnads tjänsteskrivelse

11 Förvaltningskontorets förslag till Miljönämnden: Miljönämnden delegerar till nämndens ordförande, med vice ordförande som ersättare, att fatta beslut om deltagande i kurser, konferenser eller liknande, i de fall och enligt de bestämmelser som anges i upprättad rutin. Miljönämnden delegerar till nämndens ordförande, med vice ordförande som ersättare, att fatta beslut om deltagande i kurser, konferenser eller liknande, i de fall och enligt de bestämmelser som anges i upprättad rutin. 139 Information om policy för barnets rättigheter i Örebro kommun Handläggare: Anna Billgren Miljönämnden meddelas och tar del av den av kommunfullmäktige antagna policyn för barnets rättigheter i Örebro kommun. Policyn för barnets rättigheter utgår från FN:s konvention för barnets rättigheter, nationella strategin för att stärka barnets rättigheter i Sverige och Örebro kommuns tidigare antagna barnvision. Policyn ska vara ett styrdokument för förtroendevalda, chefer och medarbetare i Örebro kommun. Policyn är ett stöddokument för barn i Örebro och ska även vara vägledande i Örebro kommuns samverkan med andra aktörer. Policyn kommer konkretiseras under år 2015 för att lättare kunna implementeras i kommunens verksamheter. sunderlag Kommunfullmäktige Följebrev till nämnder och bolag Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun

12 140 Ordförande och förvaltningschef informerar Handläggare: Ordförande, Anna Billgren Karin Pernefalk (M) ger en rapport från seminariet om det offentliga rummet kopplat till barn och ungas behov. Seminariet annordnades av Art Kod den 23 oktober. I övrigt tas kortare frågor upp om misstänkt dumpning av däck, ny väg vid Gustavsviks golfbana samt en fråga gällande yttrande över en detaljplan. 12

Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Protokoll. Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Tid: onsdag 13 april 2011 kl 09.00-12.00 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Per-Erik Andersson (S), ordförande Jaana Rokka (V), 2:e vice ordförande Eva-Britt Sjödahl (S) Klas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18

Sammanträdesprotokoll Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Miljö- och räddningsnämnden 2012-03-19 1-18 Plats och tid Sammanträdesrum Neden, stadshus C, kl. 13:00-14:00 ande Lilith Svensson (KD), ordförande Britta Stribén (S), vice ordförande Helene Larsson (M)

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30

Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Hansson-Holmsrummet, plan 5 Stadshuset, onsdagen den 18 juni 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-16 1 Plats och tid Kommunkontoret i Östhammar, kl 08:15 11:50 Beslutande Tomas Bendiksen (S), ordförande Kristina Woxdal Pihl (S) Peggy Holmgren (S), tjänstgörande ersättare Bertil Alm (C) Iver

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2014-01-08 Plats och tid Sammanträdesrum Gripen i Gislaved, kl 13.00-17.00 Beslutande Lars Larsson (c) ordf Björn Björkman (m) Rigo Fredriksson (m) Sven-Göte Bolmenius (m) Ej 8 Mias Fjellander (kd) Erik

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare

Anna Kuylenstierna, miljö- och byggnadschef Ingalis Morfeldt, plan- och byggchef Yvonne Eklund, miljöchef Maria Hedenberg, nämndsekreterare Plats och tid Månsbo kl 13.30 14.15 Beslutande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta 59-60, 63-71 Birgitt Broström

Läs mer

Granskning av livsmedelstillsyn

Granskning av livsmedelstillsyn Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2013 Granskning av livsmedelstillsyn Sundbybergs stad Innehåll 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 2.1 Bakgrund... 3 2.2 Syfte...

Läs mer

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18

JOKKMOKKS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Samhällsbyggarnämnden 2015-03-18 Plats och tid: Sammanträdesrum fogden, kommunhuset Jokkmokk kl. 10.00-12.45 Beslutande ledamöter: Anna-Greta Kvickström (S) ordförande Stefan Andersson (S) ej 29 på grund av jäv Malin Sundberg (S) Tord

Läs mer

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45

Protokoll. Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 1(21) Plats och tid Beslutande Sessionssalen, Järnvägsgatan 12, kl15:00-16:45 Ledamöter Lars Johansson (S) ordf Gert Cordes (C) vice ordf Ann-Charlotte Halvarsson (S) Lars Östh (V) Lisa Dalgren (MP) Lars

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 237/2013. Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 237/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-11-26 Klockan: 14:15 14:40 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Lennart Bondeson (KD) Anders Åhrlin (M) Björn Sundin (S) Fisun

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg Plats och tid Månsbo kl 13.30 15:55 Beslutande Övriga deltagande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1. Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10. VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2015-03-25 1 Plats och tid Kommunhuset Vara, onsdag 25 mars 2015 klockan 8.30 13.00 Ajournering klockan 10.00-10.15 Beslutande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-02-27 1 (45) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 13.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Hans-Erik Aronsson (M) Hans-Peter Nielsen (KD), tjg för Ingemar

Läs mer

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II

Byggnadsnämnden. Protokoll Bn 7/2013. Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Protokoll Bn 7/2013 Byggnadsnämnden Datum: 2013-01-24 Klockan: 09:00 12:20 Plats: Sessionssalen, Stadsbyggnadshus II Närvarande ledamöter Hannah Ljung (C), ordförande Per Lilja (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Miljönämnden 2014-09-04 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna kl. 08.30-12.35 Beslutande M Bengt Ferm C Ragnar Nilsson FP Ing-Britt Spetz MP Kristina Hasselblad S Berndt

Läs mer

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande

Eva-Lena Karlsson (S) Berth Karlsson (S) Gunilla C Johansson (M) ej 201-202 1:e vice ordförande sida 1 Plats och tid Stadshuset, Oskarshamnssalen klockan 9.00 12.00 Beslutande Stefan Windh (S) ordförande Lars Wingerup (S) ledamot Eva-Lena Karlsson (S) ledamot Berth Karlsson (S) ledamot Matti Wahlström

Läs mer

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41

Protokoll. Miljöskyddsnämnden 2010-04-06 28-41 Miljöskyddsnämnden 28-41 OBS! Detta är en version utan personuppgifter och bilagor. För att ta del av protokollet i sin helhet, kontakta miljöskyddskontoret. Miljöskyddsnämndens sammanträde den 6 april

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden 2015-04-22 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, klockan 14.30 16.10 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Tony Frunk (S), ordförande Tommy Claesson (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund.

Se nästa sida. Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 april 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 63-70. Sofie Westerlund. 2014-04-23 1 (18) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 23 april 2014 kl. 09.05 15.25 ajournering kl. 09.40-11.00,12.00-13.00,13.50-14.00 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf.

Läs mer