Malmö stad Pilotstad Styrel SLUTRAPPORT AUGUSTI 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Malmö stad Pilotstad Styrel SLUTRAPPORT AUGUSTI 2009"

Transkript

1 Malmö stad Pilotstad Styrel SLUTRAPPORT AUGUSTI

2 1. SAMMANFATTNING 3 2. INLEDNING 4 3. REDOVISNING AV GENOMFÖRT ARBETE 5 4. PRIORITERINGSARBETET 7 4:1 Identifiering av samhällsviktig verksamhet i Malmö Stad kommunala objekt 7 4:2 Identifiering av samhällsviktig verksamhet i Malmö stad icke kommunala objekt 8 4:3 Prioriteringsdiskussioner vatten/avlopp 9 4:4 Prioriteringsdiskussioner näringslivet 10 4:5 Prioriteringsdiskussioner konsekvenser för miljö, liv och hälsa 10 4:6 Storstadsspecifika prioriteringar 11 4:7 Särskilt om prioriteringsarbetet projektgruppens överväganden PLANERINGSPROCESSEN 14 5:1 EAN-kod nyckeln till att identifiera kunden! 14 5:1:1 När EAN inte är en framkomlig väg 14 5:2 Viktning hos E.ON 15 5:3 Tillämpning av GIS 16 5:3:1 GIS som visuellt beslutstödsverktyg och som prioriteringsverktyg (av s.k. Fripassagerare ) 16 5:4 Test av Styrelprocessen 17 5:5 Framtidsscenario SAMVERKAN 18 6:1 En eller flera elleverantörer 18 6:2 Kommunala verksamheter 18 6:3 Icke-kommunala verksamheter 18 6:4 Näringslivet/försäkringsbranschen BEHOV AV KOMPETENS- OCH KUNSKAPSHÖJNING KOSTNADER FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ATT INFÖRA SYSTEMET FÖRSLAG TILL ENKLAST MÖJLIGA PLANERINGSPROCESS 22 BILAGOR 1 Sammanställning Samhällsviktiga kategorier och prioriteringar 3 Beskrivning prioriteringsnivåer INNEHÅLL 2

3 Sammanfattning Malmö stad har under på uppdrag av Energimyndigheten genomfört ett pilotprojekt vars syfte har varit att belysa problematiken kring möjligheten att styra knappa eltillgångar till prioriterade användare utifrån ett tekniskt, juridiskt och samhälleligt perspektiv. De användare som enligt uppdraget ska prioriteras högst är de som har så stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet samt mänskliga fri- och rättigheter, i enlighet med målen för Sveriges säkerhet, att de om möjligt inte bör kopplas bort vid elbrist. Arbetet har bedrivits i projektform av en projektgrupp. En kommunikationsplan har utarbetats som synliggjort dialogen med olika intressenter. Resultatet och utfallet av det lokala pilotförsöket i Malmö, nedan kallat Malmöpiloten, är mycket tillfredsställande. Till grund för prioriteringsarbetet ligger Malmö stads arbete med risk- och sårbarhetsanalyser. Vidare har noggranna prioriteringsdiskussioner förts gällande vatten och avlopp, näringslivs- och försäkringsfrågor samt angående vilka konsekvenser som ett elbortfall kan få för miljö, liv och hälsa. Kraftfulla informations- och kommunikationsåtgärder för alla berörda inkl. allmänheten Riktlinjer och vägledning för hantering av sekretessfrågor i processen hanteras känslig och hemlig information Riktlinjer för hantering av vatten- och avloppsprioriteringar. Frågor rörande vatten och avlopp har visat sig vara betydligt mer komplexa från ett elberoendeperspektiv än vad som förutsattes av projektgruppen Djupare dialoger med företrädare för näringslivet, försäkringsbranschen, myndigheter m.fl. utifrån ett riskfinansieringsperspektiv Klargörande av det offentliga ansvaret i en elbristsituation. Exempel på frågor: När är det fråga om myndighetsutövning? Hur ska frågor som rör huvudmannaskap, ex. privat äldreomsorg, beaktas? Riktlinjer och vägledning för samspelet med berörd länsstyrelse Riktlinjer och vägledning för samspelet med flera lokala elleverantörer Kommunen bör också beakta den politiska förankrings- och beslutsprocessen. Turning Torso. FOTO Omslag och sid 2: Johan Ramberg, istockphoto. Mål för Malmöpiloten har varit att se hur stora skillnaderna blir vid de olika bortkopplingsnivåerna vad gäller antal prioriterade samhällsviktiga objekt och även vilken typ av objekt som blir berörda. Utfallet har också påvisat att Malmöpilotens prioriteringar visat sig hållbara då de allra högst prioriterade samhällsobjekten är elförsörjda även vid en 75 %-ig reduktion. Projektgruppen har utvecklat en prioriterings- och planeringsprocess samt en hållbar metodik för frånkoppling, vilka redovisas nedan. Malmöpiloten redovisar förslag till enklast möjliga planeringsprocess där EAN-koder (European Article Number) ett nummersystem som används världen över för att märka varor, och som även finns på varje elmätare har visat sig vara bästa nyckeln till kundidentifiering. Malmöpiloten föreslår vidare att GIS (Geografiska informationssystem) kan användas som ett komplement till den prövade tabellmetoden för att skapa en överblickbarhet av hur fripassagerare fördelas geografiskt. Den av Styrel föreslagna planeringsprocessen förefaller i huvudsak möjlig, men ett antal förutsättningar bör vara uppfyllda för att man ska kunna införa systemet nationellt: Definition av begreppet samhällsviktiga objekt inkl. riktlinjer och vägledning i hur objekten identifieras och bedöms Riktlinjer och vägledning i val av egna lokala elbristscenarier i den enskilda kommunen exempelvis genom en s.k. förklaringsmodell SAMMANFATTNING 3

4 2. Inledning Energimyndigheten har under perioden fram till hösten 2007 arbetat med att belysa problematiken kring möjligheten att styra knappa eltillgångar till prioriterade användare utifrån ett tekniskt, juridiskt och samhällsperspektiv. Detta har resulterat i två rapporter.. Styrning av el till prioriterade användare vid bristsituationer (ER 31:2004; nov 2004) Prioritering av elanvändare vid elbrist (ER 2007:38; nov 2007) Malmö stad träffade under våren/sommaren -08 överenskommelse med Energimyndigheten att genomföra ett arbete vars mål var att pröva Styrelutredningens förslag. Syftet var att prova det förslag till planeringsprocess som lämnas i Energimyndighetens rapport ER 2007:38 för att ge underlag till Energimyndighetens utveckling av Styrel, enligt regeringsuppdrag. Förutom Malmö deltog tre andra kommuner i arbetet: Ludvika, Skellefteå och Karlskrona. Arbetet med det lokala projektet ska resultera i en rapport som ska belysa följande: Hur fungerar förslaget praktiskt enligt ER 2007:38? Vilka behov av förändringar finns i föreliggande förslag? Vilka ytterligare åtgärder behöver vidtas? genom att berörda länsstyrelser, om möjligt, följer eller deltar i arbetet och lämnar synpunkter Redovisa lägesrapport i december 2008 och slutrapport i augusti I Styrelutredningen redovisas ett förslag till arbetsordning för att undvika elbrist. Malmös projektgrupp har omformulerat den enligt följande: 1. Kommunen handlägger vilka verksamheter den vill prioritera 2. Kommun och elnätsföretag identifierar vilka enskilda kommunala objekt/elanvändare som finns inom dessa verksamheter 3. Länsstyrelsen identifierar de icke-kommunala objekten 4. Elnätsföretagen markerar samtliga prioriterade elanvändare på elnätskartor 5. Kommun och elnätsföretag går tillsammans igenom hur elanvändare är lokaliserade på de utgående linjerna och delar in linjerna i ett antal prioritetsklasser utifrån kommunens rangordning av verksamheternas betydelse för samhällets och elnätets tekniska förutsättningar 6. Resultatet sammanställs i ett tydligt beslutsunderlag till Länsstyrelsen, där också motiv för prioriteringarna redovisas. INLEDNING OCH REDOVISNING AV GENOMFÖRT ARBETE Det lokala pilotprojektet i Malmö, nedan kallad Malmöpiloten, som projektleds och drivs av Malmö stad ska: Genomföras inom Malmö stad Pröva föreslagen planeringsprocess genom deltagande av samtliga relevanta lokala aktörer (kommun, elnätföretag och elintensiv industri) Så långt som möjligt samtidigt pröva regionala aktörers (Länsstyrelsens) medverkan Identifiera oklarheter och problem i planeringsprocessen och hur de kan hanteras Dra slutsatser kring hur enklast möjliga planeringsprocess kan se ut och peka på goda exempel Bedöma kostnader för alla inblandade parter i en planeringsprocess inom det geografiska område där identifierade goda exempel och förenklade rutiner används. Klarlägga behov av kunskap samt inriktning och metodstöd från central och regional nivå Skapa underlag för regionalt pilotprojekt 2009, bl.a. Länsförsök (drivs av Länsstyrelsen) Från och med januari 2009 utökades pilotförsöken med länsförsök i Skåne, Dalarna och Blekinge. Inriktningen av försöksverksamheten i Skåne ska vara på de särskilda problem som kan förekomma i en storstadsregion och de hänsyn som behöver tas beroende på de stora ömsesidiga beroenden som finns mellan kommunerna såväl vad gäller infrastruktur, kommunikationer och näringsliv som arbetskraft, vård och omsorg, etc. De särskilda behov, risker och krav på åtgärder som den tättbebyggda storstaden skapar ska analyseras i samverkan med näraliggande kommuner, t.ex. vad avser möjligheter att tillfälligt flytta människor eller verksamheter. En sammanfattande analys genomförs under länsstyrelsens ledning för att formulera svar på försökets frågeställningar. En viktig del är att hitta förenklingar i samarbetet och enklast möjliga planeringsprocess. Ansvarig för Länsprojektet är Länsstyrelsen i Skåne län. Länsförsöket slutrapporteras i september FOTO: Christopher Hudson istockphoto

5 3. Redovisning av genomfört arbete Arbetet i projektet har bedrivits med målet att ge svar på de problemställningar som redovisats ovan. Malmö lämnade en offert som resulterade i ett avtal, daterat /0624. Med utgångspunkt från offerten, beställningen och kringdiskussioner formades en organisation med Håkan P. Nilsson, Malmö Stad, som Leverantör och Eva Liljegren, Energimyndigheten, som Beställare. En delrapport lämnades i januari Styrgrupp: Håkan P. Nilsson, (Ordförande) Avdelningschef Säkerhets- och Beredskapsavd., Malmö stad Eva Liljegren, Projektledare på Energimyndigheten Gunilla Wiklander-Andersson, Beredskapsdirektör, Länsstyrelsen Skåne Pia Lundberg (Projektledare) PACE AB. Projektgrupp: Pia Lundberg, PACE AB (Ordförande, projektledare) Jan-Peter Stål, Beredskapssamordnare, Stadskontoret, Malmö stad Lennart Andersson, Energisamordnare, Stadsfastigheter, Malmö stad Jan-Olof Jönsson, Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad Magnus Hillberg, Beredskapssamordnare, Miljöförvaltningen, Malmö stad Christer Berglund, Säkerhetsansvarig, VA SYD Mikael Håkansson, Avdelningschef Driftoptimering, E.ON. Elnät Anna Fridh, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Skåne (till den 30 april 2009) Gabriella Westheim, Beredskapshandläggare, Länsstyrelsen Skåne (från den 8 juni 2009) Anna Envall Lundberg, Konsult information/kommunikation, Analysera AB Carl Mattsson, Rådgivare i beredskaps- och säkerhetsfrågor, Global to Local Sweden AB. Referensgrupper: En referensgrupp bestående av företrädare för Länsstyrelsen Skåne, VA SYD, E.ON och miljöförvaltningen i Malmö stad träffades i samband med uppstarten av projektet, när delrapporten presenterades den 27 januari 2009 samt innan slutrapporten lämnades den 18 augusti Projektgruppen har därutöver inbjudit företrädare för näringslivsenheten, IT-service och stadsbyggnadskontoret i Malmö stad för att informera om projektet samt bett om kompletterande uppgifter. Samtal har även förts med näringslivsföreträdare och försäkringsbranschen. Pilot i piloten: För att säkerställa resultaten har en stadsdel valts ut, i vilken projektgruppen initialt testat metodiken. Stadsdelen Kirseberg har utgjort pilot i piloten såväl vad gäller prioriteringsarbetet som själva planeringsprocessen. För att skapa en överblickbarhet av hur fripassagerare fördelas geografiskt har projektgruppen beskrivit hur man i GIS-miljö visuellt skulle kunna bedöma hur intressanta utvalda objekt, s.k. fripassagerare, drabbas vid olika grad av strömavbrott. Delprojekt: Projektgruppen har brutit ned ett antal frågeställningar i delprojekt som bearbetats av mindre arbetsgrupper inom projektgruppen. Dessa delprojekt är: - miljö (vad avser liv och hälsa) - vatten - näringsliv - metod och enkel processbeskrivning. Scenario Malmöpiloten har utgått från ett scenario [1] med elbortfall i 1 respektive 6 dygn och räknat med nivåer för bortkoppling på 30 %, 50 % respektive 75 %. Valet av dygn och nivåer baseras på ett tänkt scenario av islast med ett antal flaskhalsar. (Exempelvis mycket hög total elförbrukning i landet i kombination med flera stoppade kraftverk och/eller begränsad nationell överföringsförmåga av eleffekt på stamnätet). Under arbetets gång har diskussion förts om för Skåne extrema väderförhållanden i form av ex. ihållande regn (snarare än extrem kyla) skulle kunna förvärra utfallet. Projektgruppen har dock valt att hålla kvar vid scenariot med islast. Däremot konstaterar projektgruppen att det, när Styrel implementeras i full skala, är av stor vikt att varje enskild kommun tar hänsyn till lokala och regionala förhållanden som exempelvis topografi, geologi, demografi och befolkningsstruktur. Det bör noteras i sammanhanget att Malmö stad parallellt med Styrelprojektet har drivit ett tvåårigt Fjärrvärmeprojekt som slutfördes vid årsskiftet Resultatet av projektet är glädjande ur ett Styrelperspektiv. Under förutsättning att det går att ha huvudpumparna igång går det att behålla % av värmeöverföringen till fjärrvärmeabonnenterna genom självcirkulation. Värmebehovet är således därmed tillgodosett. Prioriteringsklasser Projektgruppen påbörjade arbetet vid pilotförsöket i stadsdelen Kirseberg med att använda sig av 3 prioriteringsklas- 5

6 ser, men blev snabbt varse att det var alltför trubbigt då det inte gick att prioritera och värdera de samhällsviktiga objekten på ett nyanserat och differentierat sätt. Listan utökades därför till 9 prioriteringsklasser. Se bilaga 2. Sekretess Frågor rörande sekretess har diskuterats såväl i själva Styrelprocessen som i fråga om hur det slutliga beslutsunderlaget ska hanteras av Länsstyrelsen. Som ett led i en ansvarskännande hantering av den information projektgruppen kom att ta del av (insamlad data), gjordes en registerkontroll hos Säpo över alla projektmedarbetare. Alla projektmedarbetare har även undertecknat sekretessförbindelser. Hanteringen av insamlad information om samhällsviktiga objekt har begränsats till de personer som arbetat med informationen. Övriga projektmedlemmar har inte haft tillgång till listorna med prioriterade objekt. Originalet har förvarats på separat media på Malmö Stads säkerhets- och beredskapsavdelning. En kopia av originalet har dessutom förvarats på separat media i kassaskåp under projektets gång. Diskussion har förts om enskilda samhällsviktiga objekt, men projektgruppen har valt att inte nämna dessa vid namn av sekretesskäl. Frågan om offentlighetsprincipen och om en eventuell möjlighet att sekretessbelägga information i allmän handling är central i projektet. Det underlag som kommer att överlämnas från Malmö stad till Länsstyrelsen kommer att förses med sekretessmarkering enligt 15 kap 3 sekretesslagen om att handlingen är hemlig enligt 2:2 och 5:8 sekretesslagen och med uppgift om datum och vilken myndighet som gjort markeringen [2]. Malmöpiloten har efter dialog med Länsstyrelsen utarbetat ett s.k. Beslutsunderlag i enlighet med uppdraget från Energimyndigheten. Innehållet i beslutsunderlaget har, mot bakgrund av de överväganden man gjort betr. sekretess, hållts stramt, men fortfarande uppfyllande kraven på att ange alla elanvändare som ska prioriteras samt motiv därför. I Beslutsunderlaget ingår en beskrivning av Malmö Stads prioriteringsprocess en lista över alla prioriterade objekt, vilken kategori de tillhör, prioriteringsnivå i 1- resp. 6-dygnsperspektivet samt varje objekts sammanlagda poäng (se utförligare beskrivning under planeringsprocessen) förteckning Samhällsviktiga verksamheter kategorier och prioriteringar, bilaga 1 Prioritetsnivåer 1-9 samt F bilaga 2 Projektgruppen betonar behovet av en nationell inriktning i frågan om sekretess. Hantering av information om samhällsviktiga objekt, applicering av GIS (se kapitel 5:3) m.m. bör också övervägas ur sekretessynpunkt. Användning av GIS som ett besluts- och kommunikationsverktyg får inte ske vårdslöst så att det får till följd att hemlig information röjs. Det är således väsentligt att känslig information om objekten inte sprids digitalt utan endast i pappersformat. För elnätsbranschen finns starka restriktioner rörande hantering av all typ av anläggnings- och kunddata i lagar och förordningar, t.ex. Lag om skydd av samhällsviktig verksamhet, Säkerhetsskyddslagen m.fl. Dock kan en GIS-skikts-presentation användas utan skarpa data för att pedagogiskt beskriva principer och samband för elanvändare av typerna prioriterade, oprioriterade och så kallade fripassagerare. Kommunikation/information Behovet av en kommunikationsplan identifierades tidigt och Malmöpiloten beslöt att ta fram en sådan. Kommunikationsplanen synliggör på ett tydligt sätt den dialog som bör ske och har skett mellan olika intressenter, såväl internt i organisationen som externt samt till den prioriterade målgruppen. Därutöver har förslag till en kommunikationsplan för information och kommunikation i det akuta läget tagits fram, d.v.s. i det fall Svenska Kraftnät beordrar bortkoppling och prioriterade verksamheter elförsörjs medan oprioriterade verksamheter blir bortkopplade. För Malmös del har det varit av vikt att denna kopplats till redan etablerad samverkan i krisstöd samt till projektet KIM Kriskommunikation i mångspråkiga Malmö. Politisk förankring Projektet har förankrats inom Malmö stad hos kommunalrådet Anders Rubin som följt projektgruppens arbete och återkopplat till kommunstyrelsen. Återkoppling budget Projektet har i relation till Beställaren ett takpris på 1,4 miljoner kronor t.o.m. maj -09. Därutöver har Malmö ett åtagande på 0,4 miljoner kronor och övriga aktörer som exempelvis Svenska Kraftnät, E.ON och Sysav åtaganden på 0,2 miljoner kronor. Malmö stad har tagit 1,4 miljoner i anspråk. Därutöver har Malmö stad valt att med egna medel förstärka projektet med en kommunikatör. Ytterligare kostnader för nyrekrytering av en extern projektledare har tillkommit. 6

7 4. Prioriteringsarbetet Projektgruppen har i sitt arbete utgått från den definition av samhällsviktig verksamhet som återfinns i Styrelutredningen: De elanvändare ska prioriteras högst, som har så stor betydelse för befolkningens liv, hälsa och samhällets funktionalitet samt grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter, i enlighet med målen för Sveriges säkerhet, att de om möjligt inte bör kopplas bort vid elbrist. Projektgruppen identifierade initialt följande samhällsviktiga verksamheter: ekonomi / betalningssystem, VA / avlopp / dagvatten, livsmedelsförsörjning, blåljusmyndigheter / public safety, sjukvård, vård / omsorg, daghem / förskola / skola, värme, transporter, medier, IT / tele, driftsledning / tjänsteproduktion, elproduktion / eldistribution, näringsverksamhet / produktion. Utgångspunkten för diskussionen om prioriterade objekt har också sitt ursprung i Länsstyrelsens förteckning över regionala och lokala samhällsviktiga verksamheter vid pandemi samt Krisberedskapsmyndighetens definition av samhällsviktig verksamhet. De verksamheter som har hanterats är främst kommunala, regionala och statliga verksamheter, d.v.s. offentliga verksamheter. Dialog har även förts med näringslivsorgan, näringslivsorganisationer och försäkringsbolag. 4:1 Identifiering av samhällsviktig verksamhet Malmö stad kommunala objekt Till grund för prioriteringsarbetet i Malmö stad ligger detaljerade risk- och sårbarhetsanalyser som genomförts i samtliga Malmös förvaltningar, bolag och berörda kommunalförbund totalt 25 verksamheter. Det lagstadgade kravet på att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser är relativt nytt och Malmö stad slutförde arbetet i mars Risk- och sårbarhetsanalyserna ska ge en ökad insikt om sårbarheter och risker, förbättra krisledningsförmågan och resultera i en plan som kan minska sårbarheten. I Malmö utbildades 12 processledare i ett processinriktat metodstöd med tonvikt på analys- och scenarioteknik. Analyserna genomfördes på Malmö stads förvaltningar, bolag och kommunala förbund. I de grupper som genomförde analyserna ingick representanter från ledningsgrupperna, beredskapssamordnare, säkerhetssamordnare, informationsansvarig samt informations- och krisstödsansvarig inom respektive stadsdel/förvaltning. Malmö högskola och LTH deltog i metodutvecklingsarbetet. Under analyserna har det som grupperna ansett vara skyddsvärt [3] för sin verksamhet tagits fram och olika oönskade händelser som kan inträffa har bedömts. Oönskade händelser har bedömts utifrån om konsekvensen varit begränsad, allvarlig eller mycket allvarlig samt hur stor sannolikheten för att händelsen sker beräknas vara (inom 1 år, inom 10 år eller inom 50 år). En bedömning av hanteringsförmågan för den egna verksamheten har också gjorts under analyserna. Till grund för prioriteringsarbetet i Malmö stad ligger detaljerade riskoch sårbarhetsanalyser som genomförts i samtliga Malmös förvaltningar, bolag och förbund totalt 25 verksamheter. Kartan visar Malmös 10 stadsdelsförvaltningar. Illustration: Stadsbyggnadskontoret, Malmö stad. PRIORITERINGSARBETET 7

8 SAMHÄLLSVIKTIGA VERKSAMHETER KATEGORI BESKRIVNING Kommunala verksamheter 1 Kommunal ledning, räddnings tjänst, IT m.m 2 Räddningstjänst, operativa enheter 3 Äldrevård, boende 4 IT/Tele, servrar, noder 5 Hemsjukvård, ledning 6 Hemsjukvård Larmcentral 7 LSS-boende 8 Inst. För barn och unga 9 Ekonomiskt bistånd, ledning 10 Tillagningskök, förskola/hemtjänst, boende 11 Barnomsorg, förskola 12 Skola, låg-/mellanstadium 13 Skola, högstadium/gymnasium 14 Särskilt boende 15 Hamnverksamhet 16 Övrig institutionsvård, öppenvård 17 Övrig ledning/administration, invandrarservice 18 Vinterväghållning 19 Sophantering övrig kommunal verksamhet Icke kommunala verksamheter 20 Försvarsanläggningar 21 Elförsörjning 22 Övrig ledning/administration, Länsstyrelse 23 Sjukvård, ex UMAS, VC, öppenvård 24 Övr. tele/it-kommunikation 25 Media, radio, tryckt media, bild 26 Transporter, infrastrukturella, kundcenter, sjöfart 27 Skydd, ordning och säkerhet, larmcentral, polis, häkte, tull 28 Socialförsäkringar, FK och AF 29 Finansiella tjänster, Skatteverket 30 Fjärrvärmeförsörjning 31 Läkemedel, apotek 32 Vatten och avlopp 33 Livsmedelsförsörjning 34 Postgång Smittskydd 36 Elintensiva företag F Fripassagerare ex bensin, bank, livsmedelsbutik Utgångspunkten i risk- och sårbarhetsanalyserna är att finna det som är skyddsvärt medan fokus i Styrelprocessen är verksamhetens samhällsvikt. Deltagarna i riskoch sårbarhetsanalyserna bjöds därför in till en workshop vars syfte var att komplettera listan av skyddsvärda objekt med samhällsviktiga objekt. Under workshopen genomfördes också en inbördes prioritering av de samhällsviktiga objekten. Denna prioritering har utgjort underlag till prioriteringsprocessen. Deltagarna ombads att leverera följande information om de samhällsviktiga objekten till projektgruppen: fysisk adress förekomst av reservkraft konsekvenser för verksamheten vid utebliven elförsörjning i scenarier med ett alternativt sex dygns utebliven elförsörjning eventuella beroendeförhållanden till annan verksamhet. Risk och sårbarhetsanalyserna ska ge en ökad insikt om sårbarheter och risker, förbättra krisledningsförmågan och resultera i en plan som kan minska sårbarheten. 4:2 Identifiering av samhällsviktig verksamhet i Malmö stad icke kommunala objekt Länsstyrelsen i Skåne län har bistått med att identifiera de icke kommunala objekten. Länsstyrelsen har haft dialog med följande regionala och statliga verk och/eller organisationer: Institutionsstyrelsen, Kriminalvården, Polismyndigheten, Öresundsbron, Region Skåne, Teracom, Försäkringskassan, Banverket, Skånetrafiken, SOS Alarm, Tullverket, Malmö Airport, Vägverket, Skatteverket, Kustbevakningen, Arbetsförmedlingen, Sjöfartsverket, Sveriges Åkeriföretag, Försvarsmakten, Domstolsverket och Åklagarmyndigheten. 8 Kollektivtrafik är ett exempel på samhällsviktig verksamhet. FOTO: Mattias Nordgren.

9 4:3 Prioriteringsdiskussioner vatten/avlopp Prioriteringsdiskussionerna för vatten och avlopp har visat prov på hur sårbart samhället är och vilket beroende av el även en så basal verksamhet som VA har. Resultatet av inventeringen och konsekvenserna av en elbristsituation har varit överraskande och omfattande. Ca 2/3 av VA SYD:s objekt har getts prioritet 1 (20 st. dricksvatten och 70 st. avloppsvatten), d.v.s. 90 av 150 objekt (resterande objekt har getts prioritet 2). En förklaring är att Malmö är en platt stad med relativt många pumpstationer. Malmö stads egen prioriteringslista innefattar endast 39 st. 1:or exklusive VA-sidan i sexdygnsperspektivet. VA-sidans 90 objekt kom således att utgöra 70 % av alla prio 1-objekt. Projektgruppen har diskuterat vilka konsekvenser VA-sidans många prioritet 1-objekt skulle kunna få. Skulle alla E.ON:s fack därmed tas i anspråk i en elbristsituation? Skulle ett scenario med 6 dygns elbortfall komma att innebära evakuering av personer för att kunna tillgodose behoven? VA SYD har gett hög prioritet till spill- och dagvattenpumpstationer under för pilotprojektet givna klimatförutsättningar. I sexdygnsfallet är det mycket viktigt ur hälsosynpunkt att kunna pumpa bort och rena spillvattnet. VA SYD menar också att väderleksförutsättningarna i scenariot är alltför gynnsamma. I scenariot har vi förutsatt en elbristsituation vid mycket kall väderlek. Men vad blir konsekvenserna i ett worst casescenario om all nederbörd exempelvis kommer som ihållande kraftigt regn? VA SYD:s reservkraft är dimensionerad för 72 timmar [4]. Reningsverken har reservkraft och en rimlig rening kan göras så länge det finns tillgång till diesel. Spillvattnet rinner kontinuerligt in till reningsverken och måste hanteras fortlöpande, antingen genom att ledas in för rening i verket eller pumpas ut orenat i havet. Det tar lång tid att återstarta stoppade reningsprocesser, något som måste tas med i beräkningen av konsekvenserna av ett elbortfall. Projektgruppen har ingående diskuterat och övervägt möjligheterna att prioritera om objekten. Går det exempelvis att prioritera dricksvatten som 1:or och avloppsvatten som 2:or eller lägre och dagvatten som ännu lägre prioritet? VA SYD framhåller att konsekvenserna i ett sexdygnsperspektiv skulle innebära kraftiga hälso- och miljörisker som inte är överblickbara. VA SYD tillhandahåller en teknisk tjänst, men omfattas såsom verksamhetsutövare av miljöbalkens bestämmelser [5]. Miljönämnden är tillsynsmyndighet över VA SYD och har till uppgift att se till att VA SYD följer miljöbalkens bestämmelser. Det innebär att det är VA SYD som själva ska ha tillräcklig kunskap om sin verksamhet samt själva göra de bedömningar som behövs för att bedriva verksamhet i enlighet med miljöbalkens bestämmelser. Miljönämndens roll är att bedöma om VA SYD har tillräcklig kunskap samt bedöma om deras bedömningar och sätt att bedriva sin verksamhet följer miljöbalkens bestämmelser. Projektgruppens ståndpunkt är att frågan om avloppspumpar etc. ska inordnas under den normala verksamheten/tillsynen hos VA SYD, med stöd från miljöförvaltningen. Smittskyddsläkaren samt smittskyddskunniga inom Region Skåne bör kunna bistå med kunskap i frågan. VA SYD har framhållit att risk och sårbarhetsanalyser bör göras på varje enskilt objekt, vilket är ett mycket omfattande arbete. Teoretiskt går det att föra ett resonemang om effekterna av elbrist, givet ett visst antal förutsättningar och tänkta följder. Frågan har behandlats i ett delprojekt tillsammans med Miljöförvaltningen. Arbetsgruppen har arbetat fram följande modell för hantering av frågan: 1) Simulering vid stora och/eller känsliga pumpstationer av vad som händer VA SYDs reningsverk i Klagshamn. FOTO: Linda Berglund. vid långvarigt elbortfall, d.v.s. vart avloppsvatten tar vägen och i vilken takt vattennivån stiger (hur lång tid tar det innan ledningar och källare är fyllda och vattnet rinner ut över gatan och begränsar tillgängligheten till fastigheter). En simulering av en handfull objekt genomförs under augusti 2009 resultatet av dessa kommer att vara vägledande i prioriteringsarbetet på en övergripande nivå. Simulering av samtliga 90 objekt får anstå till ett senare tillfälle. 2) Resultatet utvärderas av VA SYD, Miljöförvaltningen och Smittskyddsläkaren. Syftet är att bedöma smittrisken, men även graden av tillgänglighet till fastigheter samt huruvida byggnader kan användas eller inte. 3) Prioriteringar görs därefter av respektive pumpstation. Simuleringsarbetet har förutsatt särskilda resurser som dessvärre inte har gått att få fram i tid före denna rapports skrivning. Alla objekt har därför lagts in i prioriteringslistan i enlighet med VA SYD:s interna prioriteringsdiskussioner. Resultatet blev i Malmö stads fall att alla prioriterade objekt med prioritet 1, trots geografisk spridning och stort antal VA-objekt med högsta prioritet, ändå inte påverkade slutresultatet vad betr. kontinuerlig elförsörjning till de allra högst prioriterade objekten. Projektgruppen menar att genomförande av simuleringsmodellen på stora och/eller känsliga objekt är viktig att pröva. Resultatet skulle kunna vara vägledande för de riktlinjer som tas fram för prioriterings- och rangordningsarbetet i kommunerna. Projektgruppen identifierar också att frågor som rör vatten/ avlopp bör beaktas i särskild ordning vid genomförande av risk- och sårbarhetsanalyser. Frågor som rör vatten och avlopp, hälsa och miljö visar på vikten av att eventuella oklara ansvarsförhållanden identifieras och reds ut så att det tydligt framgår vilken förvaltning alternativt myndighet som bär ansvaret i denna del. Resultatet härav är förhoppningsvis vägledande i alla kommuner. PRIORITERINGSARBETET 9

10 4:4 Prioriteringsdiskussioner näringslivet Malmö stad har aktiva företag (inkl. hobbyföretag totalt ). Merparten av de aktiva företagen (85 %) har mindre än 10 anställda. 235 företag har fler än 100 anställda. 13 arbetsplatser har fler än 500 anställda. Merparten av företagen i Malmö är handels- och tjänsteföretag. Tillverkningsindustrin står för endast %. Identifiering av samhällsviktiga verksamheter kan exempelvis ske genom identifiering och objektsbeskrivning av företag med hjälp av kommunens Näringslivskontor genomgång av företagens SNI-koder (Svensk Näringsgrens Indelning) finns på Näringslivskontoret genomgång av miljöförvaltningens och länsstyrelsens sammanställningar av verksamheter som enligt Miljöbalken respektive Lag om skydd mot olyckor bedriver miljöfarlig respektive farlig verksamhet och därför är skyldig att analysera riskerna Projektgruppen har tillsammans med Miljöförvaltningen gått igenom de företag som är s.k. miljöfarliga verksamheter enligt Miljöbalken, och som därmed kan befaras utgöra en risk för människors hälsa eller miljön vid händelse av elbrist. Endast ett enda miljöfarligt objekt har identifierats i kommunen. Projektgruppen har även kunnat konstatera att det inte finns något företag i Malmö som är en s.k. stor elanvändare som skulle kunna vara aktuell för avtal om bortkoppling, alternativt reduktion. Det finns emellertid stora arbetsgivare i form av exempelvis Region Skåne och kommunen. Ett av Malmöpilotens kommunikationsmål har varit att bredda diskussionerna till att även omfatta näringslivet som en del av en dialog med alla aktörer som är elberoende. Projektgruppen har testat Styrelförslaget på näringslivet i dialog med såväl näringslivskontoret som Sydsvenska Industrioch Handelskammaren. Dialog har även förts med företrädare för försäkringsbranschen. Responsen är allmänt positiv och diskussioner om att prioritera samhällsviktig verksamhet anses vara sympatisk så länge näringslivet lämnas utanför. Med hänvisning till företagandets inneboende natur är det omöjligt att stå bakom någon prioritering som skulle innebära fördelar/nackdelar för ägare, investerare, aktieägare m.fl. Den intressanta frågan om varför det lyser hos konkurrenten men inte hos mig och frågan om ev. fripassagerare behöver belysas och kommuniceras på rätt sätt. Projektgruppen framhåller att det är av stor vikt att alla företag behandlas lika i landet, det är en nationell fråga som kräver dialog och samsyn. [6]. Projektgruppen har också funnit att frågor kring vad som är ersättningsbart och vad som är försäkringsbart samt om det går att kräva ersättning av annan s.k. regressmöjlighet behöver belysas, varför en träff med företrädare för näringslivet och försäkringsbranschen initierades. Vid detta samtal framkom att skador till följd av elavbrott kan ersättas under en eventuell avbrottsförsäkring under förutsättning att det sker plötsligt och oförutsett (men med som regel en karens av minimum 24 timmar). Frågan huruvida dessa kriterier är uppfyllda behöver belysas. Det torde finnas möjligheter att skapa en försäkringsprodukt för företagare som omfattar denna risk. Vidare kan en poollösning liknande den som finns för kärnkraftverk eller miljöansvar för oljeföroreningar till sjöss kunna var tänkbar, alternativt en lösning liknande den som finns för miljöskador som handläggs av det s.k. miljöskadekonsortiet (f.n. under utredning). Frågan om skadestånd p.g.a. fel i myndighetsutövning av ex. länsstyrelser, Svenska Kraftnät m.fl. [7] kan också behöva belysas. Alternativt: Finns det någon möjlighet att väcka anspråk mot staten, t.ex. motsvarande systemet för statens ersättningar till följd av epizooti- eller zoonossjukdomar (utbredd spridning av allvarliga, smittsamma djursjukdomar eller sjukdomar som sprids mellan människor och djur) (SFS 1999:657 och 658). Projektgruppen har även diskuterat frågan om vilka prioriteringar som ska göras för samhällsviktiga verksamheter som läggs ut på entreprenad. Gruppen menar att det måste vara huvudmannaskapet som styr. Som exempel framhålls situationen med privata vårdentreprenörer. Det måste vara kommunens huvudmannaskap och ansvar som avgör om företaget prioriteras, oavsett om vårdgivaren är privat eller kommunal. Samma resonemang gäller för privata förskolor och skolor. 4:5 Prioriteringsdiskussioner - konsekvenser för miljö, liv och hälsa Projektgruppen har funnit att det går att identifiera samhällsviktiga verksamheter genom Länsstyrelsens tillstånds- och tillsynsverksamhet. Livsmedelsproduktion är ett exempel på tillstånds- och tillsynspliktig verksamhet. Länsstyrelsen utövar även tillsyn över s.k. Seveso-anläggningar (klassade enligt EUdirektiv) och fattar beslut om anläggningar där det bedrivs farlig verksamhet. Räddningstjänsten utför tillsyn på verksamheterna. Tillsynen över miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken sköter Malmö stads miljöförvaltning (med undantag för Sysav:s deponi). En fördjupad dialog kring miljöaspekter har skett under våren med Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen samt med representanter från VA SYD, i syfte att gå igenom de sammanlagt 80 objekt som Miljöförvaltningen och Länsstyrelsen utövar tillsyn över. Frågor som tagits upp är om tillsynen beaktar frågor som rör konsekvenser av ett långvarigt elbortfall (6 dygn?) eller om dessa objekt ska hanteras i särskild ordning i ett Styrel-perspektiv? Genomförande av djupa och breda risk- och sårbarhetsanalyser kan ge svar. Projektgruppen konstaterar att frågan torde vara av stort intresse och borde ingå i det tillsynsschema som används av tillsynsmyndigheterna [8]. 10

StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011

StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011 StyrEL i Halland SLUTRAPPORT FRÅN KOMMUNERNA I HALLAND SEPTEMBER 2011 1 Slutrapport Styrel i Halland är framtagen av PACE Competence AB på uppdrag av: Falkenbergs kommun, Patrik Annervi Hamlmstads kommun,

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga

Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad. 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Nr 79 Risk- och sårbarhetsanalys för Borås Stad 16 Augusti 2012 handlingar separat bilaga Version 2 2011-09-30 (rev. 2012-05-07) Antagen av Kommunfullmäktige 2012-xx-xx, FÖRSLAG till Kommunfullmäktige

Läs mer

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme

Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Förslag till resultatmål för samhällets krisberedskap för försörjningen av dricksvatten, livsmedel och värme Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/697/SSK Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2011

Läs mer

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering

Ett första steg mot en nationell riskbedömning. Nationell riskidentifiering Ett första steg mot en nationell riskbedömning Nationell riskidentifiering 2 MSB:s kontaktperson: Johanna Enberg, 010-240 40 55 Publikationsnummer MSB 336-2011 november 2011 ISBN 978-91-7383-180-2 3 Förord

Läs mer

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden

Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Faller en faller då alla? En slutredovisning från KBM:s arbete med samhällskritiska beroenden Titel: Faller

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014

Risk- och sårbarhetsanalys. Skåne län 2014 Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Titel: Risk- och sårbarhetsanalys Skåne län 2014 Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Länsstyrelsen Skåne Jim Kronhamn och Amanda Eldeland Länsstyrelsen

Läs mer

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap

Inriktning för området samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (27) Inriktning för området samhällsskydd och beredskap Det första steget OBS: Detta dokument är en delrapportering av inriktningsarbetet. Dokumentet är del av en öppen, iterativ

Läs mer

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa)

foi:s modell för risk- och sårbarhetsanalys (forsa) foi är ett av europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet. FOI:s kärnverksamhet är forskning samt metod- och

Läs mer

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå

I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå I LUST OCH NÖD Handbok i privat-offentlig samverkan i den finansiella sektorn på lokal nivå 1 I arbetet med att skriva den här handboken har ett antal personer konsulterats som referensgrupp. Ett stort

Läs mer

Finanssektorns krisberedskap

Finanssektorns krisberedskap RAPPORT DEN 17 MARS 2005 DNR 05-1249-601 2005 : 3 Finanssektorns krisberedskap Finanssektorns krisberedskap 1 2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 4 Sveriges krishanteringssystem 4 Finansinspektionens

Läs mer

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument

Krishantering i stormens spår. Huvuddokument Krishantering i stormens spår Huvuddokument 2005-08-31 Dnr: 0257/2005 Titel: Krishantering i stormens spår Utgiven av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) Rapporten kan laddas ner från Krisberedskapsmyndighetens

Läs mer

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan

Riskbild Stockholm. FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan Informationen kan skickas via mail, kan läggas upp på Cursnet och kan delges till andra organisationer. Riskbild Stockholm Nulägesanalys av den finansiella sektorns beroende till infrastrukturen i Stockholmsområdet

Läs mer

Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda

Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda 1 (23) UL-INRI Leif Elofsson 010-2404048 leif.elofsson@msb.se Förstudie: Grundläggande säkerhetsnivåer/acceptabla leveransnivåer för ekonomisk försörjning för enskilda En analys beställd av Samverkansområdet

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö

Uppföljning av det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Malmö stad Folkhälso- och jämställdhetsberedningen 1 (1) Datum 2015-04-14 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2015-350 Beredningsbrev Till Kommunstyrelsen Uppföljning av det fortsatta arbetet

Läs mer

Till Justitiedepartementet

Till Justitiedepartementet Till Justitiedepartementet Regeringen beslutade den 14 augusti 2014 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att beskriva och utvärdera den operativa insatsen och övrigt arbete som hade bedrivits

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material

Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Riskhantering vid miljöfarliga verksamheter Sammanställt material Augusti 2010 Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Socialstyrelsen Webbplats www.miljosamverkansverige.se Grupparbetsplats http://miljoportal.intra.lst.se/miljosamverkansverige

Läs mer

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård

RiR 2004:9. Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård RiR 2004:9 Riktlinjer för prioriteringar inom hälso- och sjukvård ISBN 91 7086 010 6 RiR 2004:9 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2004 Till Regeringen Socialdepartementet Datum 2004-05-14 Dnr 31-2003-0098

Läs mer

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011

Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun. Hösten 2011 Risk- och Sårbarhetsanalys Varbergs kommun Hösten 2011 Rapportförfattare och revideringar Version: Datum: Upprättad av: Granskad/godkänd av: Version 1.0 2011-09-30 Matilda Gustafsson Säkerhetsutvecklare

Läs mer

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning

Risker och förmågor 2013. Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker och förmågor 2013 Redovisning av regeringsuppdrag om nationell risk- och förmågebedömning Risker

Läs mer

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier

Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier 2015-03-06 2014/1936 Handlingsplan för utveckling av beredskap för dammhaverier Redovisning av regeringsuppdrag om dammsäkerhet Innehåll 1 Uppdraget och dess genomförande... 5 1.1 Uppdragsbeskrivning...

Läs mer

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB)

Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) RAPPORT Hälsokonsekvenser i strategisk miljöbedömning (SMB) med Göteborgs åtgärdsprogram för kvävedioxid som testfall Inger Jöborn, Mohammed Belhaj och Karin Sjöberg Martin Almgren 1 Bertil Forsberg 2

Läs mer

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv

ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv ESF Östra Mellansverige 2007-2013: Mervärden i ett regionalt tillväxtperspektiv Slutrapport 2010-10-20 Kan inte kvinnor bidra till tillväxt? Ett projekt är väl ett projekt, med en början och ett slut eller?

Läs mer