ÅRSREDOVISNING PRIMAGRUPPEN 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING PRIMAGRUPPEN 2001"

Transkript

1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING PRIMAGRUPPEN 2001 SID MÅLSÄTTNING VERKSAMHETSUTVECKLING INGÅNGSLÄGE STRUKTUR 1 PROCESS - tillgänglighet 1 - samarbete/samverkan 1 - behandlingsformer/åtgärder 2 - fortbildning 2 - kvalitetsarbete 3 RESULTAT Statistikuppgifter - diagnoser 10 i topp 3 - neurologiska sjukdomar 4 - patientflöde 4 - besök och vårdepisoder 4 - behandling / vårdepisod 4 - patientgenomströmning 4 - väntetider 5 - återbud / uteblivna 5 - patientupplevd hälsa EQ 5D 5 - BSC -perspektiv 5 Bilagor: 1. tjänster,produktionsstatistik 2. Smärtrehabteam 3. besökstatistik /ålder och kön 4. diagnospanorama 5. patientflöde/remissinstanser 6. EQ 5D resultat 7. resultaträkning balansräkning -finansieringsanalys

2 PRIMAGRUPPEN VERKSAMHETSBESKRIVNING 2001 MÅLSÄTTNING - hög kvalite i den sjukgymnastiska behandlingen. - resurser satsas på patienter, som har bäst nytta av sjukgymnastik utifrån medicinskt behov. - acceptabel tillgänglighet - fortsatt utveckling av vårdkedjor och samverkan i form av bl.a. lokala rehabteam - systematisk kvalitetsutveckling - patienternas delaktighet SAMMANFATTNING AV VERKSAMHETEN UNDER ÅRET Antalet besök har ökat med ca 1000 sedan förra året och antalet unika patienter med 230. Under 2001 har behandling för neurologiska diagnoser och nackproblem ökat. Fler patienter har varit i behov av tolk. Smärtrehabteamet har avvecklats och övergott i privat regi. Samverkan med andra aktörer utvecklas ständigt.som ex. kan nämnas Wretaprojektet och att flera vårdcentraler startat lokala rehabteam med sjukgymnastmedverkan. Hälsoenkät EQ-5D används rutinmässigt för utvärdering av patientupplevd hälsa. Dagmarprojekt har pågått under året i samarbete med Hageby VC. Syftet är att få bättre handläggning av rygg nackpatienter, samt öka samverkan med vårdcentralen och försäkringskassan. Tillgängligheten är ett stort problem för oprioriterade patienter, mest kännbart i centrala Norrköping. Intagningstopp har använts på fyra enheter under året. Alltfler patienter söker direkt till sjukgymnast (35 %) UTVECKLING - Primagruppen deltar i Open Access/Bra mottagning för att ändra tidbokningsmetod för bättre tillgänglighet. Startade under hösten 2001 på två enheter. Målsättningen är att metoden ska införas på alla enheter from Rehabiliteringsresurserna är i nuläget organisatoriskt splittrade,vilket ger ett dåligt resursutnyttjande. Förhoppningsvis kommer en bättre organisatorisk samordning inom rehabiliteringsområdet att ske framöver. INGÅNGSLÄGE År 2001 nåddes taket i den rörliga ersättningen vid besök. Bokslutet visar besök. Årets resultat tkr. Det egna kapitalet tkr. Norrköping Eva Lundqvist

3 Verksamhetschef STRUKTUR Primagruppen är en produktionsenhet, som ansvarar för primärvårdens sjukgymnastik i Norrköping, Söderköping och Valdemarsviks kommuner. Den geografiska spridningen är stor och omfattar enheterna Hageby, Skärblacka, Åby/ Kolmården, Vikbolandet, Söderköping och Valdemarsvik. Samtliga enheter är lokaliserade till vårdcentraler.verksamhetschefen har det övergripande ansvaret och för den dagliga verksamheten ansvarar 1:e sjukgymnast på respektive enhet. Primagruppen har kvalitetssamordnare, som ansvarar för kvalitetsarbetet. Antalet anställda uppgår till 33 personer exkl. Smärtrehabteamet, fördelade på 31.5 tjänster.(bil.1) I Primagruppens organisation ingår Smärtrehabteamet sedan Det är en samfinansierad enhet mellan försäkringskassan och primärvården och består av 2 arbetsterapeuter, 1 sjukgymnast och 1 kurator. Psykologresurs finns genom tjänsteköpsavtal. Enheten riktas mot patienter med komplex och långvarig smärtproblematik.verksamheten beskrivs i bil.2 och enhetens statistikuppgifter ingår inte i Primagruppens redovisning.from 2002 upphör verksamheten i landstingets regi. Besöken i Primagruppen fördelas på 66% kvinnor och 34 % män. Vanligast förekommande är åldrarna år. Andelen besök i åldern > 65 år är 23 % och >75 år är 11 %. (bil.3) Innehållet i verksamheten regleras genom avtal med Hälso - och sjukvårdsnämnden. Dokumentation i datajournal sker på samtliga enheter. PROCESS TILLGÄNGLIGHET På samtliga enheter motsvarar öppettiderna vanlig kontorstid ofta från Möjlighet till kvällstider finns. Tidbokning varierar mellan enheterna. Vanligtvis hela dagen i ytterområden medan centrala Norrköping har tidbokning 2 timmar fm och 2 timmar em. Akuta tider finns på samtliga enheter. Ingen enhet har stängt under sommaren. Väntetiden för akuta patienter är enligt målsättningen 1-3 dagar, vilket vi klarat på samtliga enheter. Förturspatienter har däremot väntat längre än 1 vecka. Väntetiden för oprioriterade patienter är enligt målsättning 4 veckor. Trycket är störst i centrala Norrköping där väntetiden under år 2001 pendlat mellan veckor. (se stapeldiagram under Resultat ) SAMARBETE/SAMVERKAN Målsättningen att utveckla samarbetet sker i möten med kollegor inom kommunen och sjukhus och pågår ständigt.gemensamma rutiner och avgränsning av uppgifter revideras fortlöpande för ett optimalt omhändertagande i vårdkedjan. Närsjukvårdskliniken ViN är samarbetspartner för framförallt Primagruppens neurosjukgymnaster.

4 - Verksamhetschefen medverkar i olika samverkansgrupper/styrgrupper dels mellan kommun och landsting (Wreta-projektet) dels mellan primärvård och sjukhuskliniker. Verksamhetschefen ingår även i Primärvårdens centrala Q-råd och i Praktikplatsutskottet. - Primagruppen i Vikbolandet och Skärblacka deltar regelbundet i Hälsorådet. - Samverkan med Försäkringskassan/Vårdcentral genom Lokalt Rehabteam, där sjukgymnast alltid deltar finns på följande VC: Hageby, Sandbyhov, Vikbolandet, Söderköping och Valdemarsvik. - Gemensamma patientärenden/vårdplanering med distriktsköterska och arbetsterapeut förekommer regelbundet i Kolmården,Valdemarsvik och sporadiskt på Kungsgatans VC. - Avd.möte med vårdcentralens läkare 1gång /månad i Valdemarsvik och i Skärblacka BEHANDLINGSFORMER/ÅTGÄRDER Individuell sjukgymnastikbehandling är den vanligaste behandlingsformen. De flesta av patienterna får träning och råd /regim,som kompletterar den individuella behandlingen. Akupunktur och TENS är den överlägset vanligaste smärtbehandlingen. Gruppbehandling består av Basal kroppskännedom och har minskat ytterligare från 199 besök 2000 till 140 besök En av sjukgymnasterna inom området har startat i privat regi. Hembesöken har minskat sedan förra året. Antalet hembesök är ett mått som skiftar kraftigt år från år.en enda patients behov kan vara avgörande. FORTBILDNING 2001 Baskompetens: Mc Kenzie och Akupunktur ingår i basen. Fem sjukgymnaster har under året erbjudits fortbildning inom dessa områden. TENS -kurs har tre sjukgymnaster deltagit i. Fördjupning: Low Force ryggbehandling för en sjukgymnast Inom området basalkroppskännedom har en sjukgymnast fortbildats i Psykosomatisk sjukgymnastik Neurolog-gymnasterna har deltagit i: MS föreläsning Kognitiv Rehabilitering Övrigt: Allmän Medicinskt Centrum har anordnat Stresshanteringsdag (5 st ), Idrottskador (8 ) och Huvudvärk /yrsel (6 ) Forskningsmetodik 5 p. (2 ) Forskningsmetodik 5 p. (1 ) Yrsel /balans 5 p. (1 ) Whiplashföreläsning (1 ) Arbetsmiljöutbildning (1 )

5 Open Access/Bra mott. (4) Juridiskt yrkesansvar (5) Outlock (4) och Power Point (3 ) Kongresser: Sjukgymnastdagar (3) PV dag ( 4) Primagruppens interna fortbildningsprogram har fokuserat på Nervmobilisering och Höft /S1 leden. KVALITETSARBETE 2001 Primagruppen använder, Habo-modellen för att få struktur i kvalitetsarbetet. Kvalitetsplanen läggs från september till augusti, därmed har två olika planer varit aktuella under året.: # utformning av rådgivningsblanketter för akuta nack- respektive ryggbesvär. Syftet med arbetet var att få en bättre struktur på rådgivningen och att samma råd ges oberoende av vilken enhet i Primagruppen som kontaktas. Rådgivningens utformning ligger också väl i linje med aktuellt Dagmar-projekt # dokumentation av behandlingsförslag/ behandlingsriktlinjer för omhändertagande av patienter med axelbesvär respektive ryggbesvär i olika delar av sjukdomsförloppet. Syftet är att få dokumenterade riktlinjer för hur dessa patientgrupper behandlas enligt nuvarande vetenskapliga praxis RESULTAT STATISTIKUPPGIFTER De 10 vanligaste diagnoserna står för 61 % av besöken,vilket är en ökning med 13 % : Myalgi 426 patienter behandlingar Lumbago Ryggvärk UNS Cervikalgi Cervikobrakialt syndrom Frakturer/Postopererade Neurologi Lumbago -ischias Whiplash Impingementsyndrom Kommentar: de vanligaste diagnoserna är ungefär samma som Den största ökningen är patienter med nackproblem (myalgi, cervikalgi och cerv.brach. syndrom). Fullständig diagnoslista (bil.4)

6 Patientgrupper med neurologiska sjukdomar Antalet patienter med neurologiska sjukdomar är i stort sett samma som förgående år.noteras kan dock att antalet behandlingar ökat. Som exempel kan nämnas Strokepatienter. År 2000 var genomsnittet 5 behandlingar /patient. År 2001 är genomsnittet 9 behandlingar /patient. Vi tolkar detta som att patienter skrivs ut snabbare från sjukhuset,de är i behov av mer rehabilitering under längre tid. PATIENTFLÖDE Varifrån kommer våra patienter? ( bil.5) # direkt till sjukgymnast utan läkarkontakt 34.4 % 32.7 % 27.0% 27.2% # utan remiss med läkarkont (bort 2000) # från landstingets VC # från privata läkare # från ViN # från FHV Kommentar: antalet patienter som söker direkt utan läkarkontakt ökar. Totala antalet besök uppgår till varav 232 är hembesök bil.1 Frikortspatienter uppgår till 46 % Vårdepisoder (behandlingsserier) 2001 registrerades påbörjade episoder. Antal behandlingar / vårdepisod: 2001 är genomsnittet 6.04 behandlingar. Patientgenomströmning, dvs de antal unika personer som har fått behandling: Kommentar : personer har under året fått behandling. Av dessa har 575 påbörjat sin behandling 2000 (11.9 %) Av de som påbörjat behandlingen 2001 har 16.2 % (691 pat.) fått mer än en behandlingsserie under de senaste 12 månader Väntetid oprioriterade patienter Veckor / kvartal Hageby Skärblacka Kolmården Vikbolandet Söderköping

7 Kommentar: väntetiden har minskat sedan förra året i centrala Norrköping och har varierat mellan veckor. Orsaken är intagningsstopp vid två tillfällen. Även Skärblacka, Söderköping och Valdemarsvik har haft intagningsstopp i november /december. ÅTERBUD / UTEBLIVNA BESÖK Återbud Uteblivna Hageby Skärblacka Kolmården Vikbolandet Söderköping Valdemarsvik PATIENTUPPLEVD HÄLSA Under året har samtliga patienter skattat sin upplevda hälsa före och efter behandling enligt EQ 5D Hälsoenkät. Exkl. patienter är de under 18 år, patienter med språksvårigheter och de som endast fått en behandling. Enkäten omfattar ett antal frågor kring specifika problem och upplevd total hälsa.resultatet kan sökas ut på gruppnivå och utifrån olika variabler ex. diagnos, ålder,kön. (bil.6) BALANCED SCORE CARD Under år 2002 kommer BSC att implementeras i Primagruppen. Kund /medborgarperspektivt Avtalet med HSN har uppfyllts till 95 %. Undantag är tillgängligheten 90 % av Primagruppens verksamhet presenteras för befolkningen via egen hemsida och www adress. Processperspektiv 100 % av verksamheten har förbättningsplan för väntetider. 100 % rutiner för avvikelserapportering Utvecklingsperspektiv 100 % av verksamheten har mål och planer för kvalitetsarbete och metodutveckling Medarbetarperspektiv 95 % har under året haft PoU-samtal 70 % har individuell kompetensutvecklingsplan.

8

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT 2010 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller för att förebygga en sjukskrivning i de fall där sjukskrivning är det vanligaste tecknade Sveriges Kommuner

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin 2013

Rehabiliteringsgarantin 2013 Rehabiliteringsgarantin 2013 ERFARENHETER OCH RESULTAT Rehabiliteringsgarantin 2013 1 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller förebygga en sjukskrivning tecknade Sveriges Kommuner och

Läs mer

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING

SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING SJUKGYMNASTIKEN I LANDSTINGET DALARNA UPPFÖLJNINGSGRANSKNING 2014-09-21 Rapporten är framtagen för uppdragsgivaren, och täcker enbart avtalade ändamål. All annan distribution och nyttjande sker på uppdragsgivarens

Läs mer

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012

Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Granskning av barn- och ungdomspsykiatrin Revisionsrapport på uppdrag av Landstinget Dalarna Oktober 2012 Författare: Charlotta George Nils Rydmarker Teresa Herlin Helseplan Gamla Brogatan 30 111 20 Stockholm

Läs mer

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning

Uppföljning av samverkan och finansiell samordning 1 (36) Uppföljning av samverkan och finansiell samordning Politikområde Ersättning vid arbetsoförmåga - Återrapportering enligt regleringsbrevet 1 2 (36) Sammanfattning För 2011 har regeringen beslutat

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning

Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Kompetensutveckling och fortbildning i landstingens primärvård - redovisning av en enkätundersökning Svante Pettersson Familjemedicinska institutet Mars 2003 2 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 5

Läs mer

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen

Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Tjänsteskrivelse 2011-03-17 SN 2007.0135 Handläggare: Erica Gunnarsson Slutrapport - Hemrehabilitering i samverkan mellan kommunerna och primärvården i västra länsdelen Mars 2011 Erica Gunnarsson Gunilla

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin

Rehabiliteringsgarantin Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TVÅ FÖRSTA KVARTALEN 2012 Rehabiliteringsgarantin 1 Rehabiliteringsgarantin 2 Förord För att stödja personer att återgå i arbete eller att förebygga sjukskrivning

Läs mer

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA

UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA UTNYTTJA MÖJLIGHETERNA Organiseringen av hemsjukvården vid åtta husläkarmottagningar efter införande av Vårdval Stockholm Lisbeth Hagman Jenny Österman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport

Projekt psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika. Delrapport 0 (16) Psykiatrisk mottagning unga vuxna Arvika Division Psykiatri Diarienummer: LK/140474 Anne-Marie Eriksson, socialpedagog och projektledare Maria Unenge Hallerbäck, barnpsykiater och projekthandledare

Läs mer

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS

Närsjukvårdsteamet. Akutmottagningen UMAS Närsjukvårdsteamet Akutmottagningen UMAS 29 Utvärdering Närsjukvårdsteamet, 29-4-23 Ann Andersson - Biståndshandläggare Åsa Dahlqvist - Arbetsterapeut Eva Hansson - NISSE sjuksköterska Wiveca Norinder

Läs mer

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta

Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Rehabiliteringsgaranti Kunskapsunderlag om psykiska diagnoser och smärta Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm. Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00 Fax 08-452 70 50 info@skl.se www.skl.se Upplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002

ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 ÅRSREDOVISNING ÅR 2002 Närsjukvården i Finspång www.lio.se Närsjukvården i Finspång 2002 1 Presentation Närsjukvården i Finspång består av både öppen och sluten vård i samma organisation. Inom denna finns

Läs mer

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner

Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Kartläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska och andra kvalitetssäkrande funktioner Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN...3 1 Årsredovisning 2005 88 Innehåll Innehåll Sid FÖRVALTNINGSBERÄTTELSEN.....................................................3 Landstingsstyrelsens ordförande har ordet.............................................3

Läs mer

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015

Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 2014-12-08 Avdelningen för vård och omsorg Anna Östbom, Frågor och svar om Rehabiliteringsgarantin 2015 1. Vad är intentionerna med rehabiliteringsgarantin? Det primära målet med rehabiliteringsgarantin

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2011:28 Landstingsstyrelsens förslag till beslut LS 1010-0846 1 (1) Årsredovisningar och revisionsberättelser 2009 för Samordningsförbunden i Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Södertälje och

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT. Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2013-08-14 Beslutsorgan KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid Tisdagen den 20 augusti 2013, kl 08.15 Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl.

Läs mer

Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär

Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär Arbetslivsinriktade åtgärder för sjukskrivna med rygg- och nackbesvär Rygg Nacke och 6 Förord Rygg- och nackbesvär är den vanligaste orsaken till långvarig sjukskrivning och förtidspensionering inte bara

Läs mer

Förutsättningar och. m u I ti d i s c i P I i n ä r a bedömnings team i Sörmland

Förutsättningar och. m u I ti d i s c i P I i n ä r a bedömnings team i Sörmland . '""""""., Projektrapport 2002 Förutsättningar och behov av m u I ti d i s c i P I i n ä r a bedömnings team i Sörmland Projektrapporten utarbetat för RAR -Regionala Arbetsmiljö & Rehabiliteringsgruppen

Läs mer

Årsredovisning 2011 Datum Diarienr 2012-03-16 LS-LED11-725 INLEDNING 3 Landstingsstyrelsens ordförande 3 Landstingsdirektören 5 VIKTIGA HÄNDELSER 6 Nämndorganisation 6 Arvodesaffären 6 Bolagisering Folktandvården

Läs mer

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns.

47 Årsredovisning 2010. Arbetsutskottets förslag till beslut. 1. Årsredovisning 2010 godkänns. 2. Upprättad balanskravsutredning godkänns. Landstingsstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2011-03-22 LS-LED11-173 47 Årsredovisning 2010 Arbetsutskottets förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1.

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa

Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa Tillgänglighetssatsning för barn och unga med psykisk ohälsa uppföljning av landstingens insatser 2012 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer