Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet"

Transkript

1 Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggkontoret april 2015 Standardförfarande, samråd

2 Innehåll 1 INLEDNING PLANHANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN PLANDATA TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR MARK OCH VEGETATION GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN FORNLÄMNINGAR SERVICE- OCH OFFENTLIG SERVICE BEBYGGELSEOMRÅDE REKREATION GATOR OCH TRAFIK TEKNISK FÖRSÖRJNING MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR ADMINISTRATIVA FRÅGOR DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN GENOMFÖRANDETID HUVUDMANNASKAP FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

3 1 INLEDNING 1.1 PLANHANDLINGAR Plankarta, med bestämmelser skala 1: 1000 Planbeskrivning med planens genomförande och konsekvenser Illustrationskarta Bilagor Bilaga 1. Behovsbedömning, augusti Bilaga 2. PM Geoteknik , reviderad Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö-och byggkontoret. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planens innebörd och syften. Den har ingen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning av planen. Plankarta med bestämmelser är rättsligen bindande. 1.2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens huvudsakliga syfte är att ändra markanvändning från bostadsområde för radhusbebyggelse till område för elva friliggande villor och en förskola med fem avdelningar med plats för cirka 80 inskrivna barn. Angöring till bebyggelseområdet sker via Ö Ringvägen och Humlevägen. 1.3 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig markanvändning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 kap 1. Planområdet berörs inte av miljöbalkens (MB) 3 kap Riksintressen enligt 4 kap MB berörs inte Miljökvalitetsnormer 5 kap MB MKN luft Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i t ex stadsmiljön. Enligt miljökvalitetsmålet Frisk luft ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 (partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Under 2014 genomfördes nya mätningar som visar lägre värden för NO2 än Genomförandet i denna detaljplan bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft. MKN vatten Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten fastställts för Sverige. I december år 2009 fastställdes förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. 3 15

4 Tidaholm tillhör Västerhavets och södra Östersjöns vattendistrikt. För denna plan är det Västerhavets vattendistrikt, genom Tidans vattenförekomst, sträckan Tidan-Korsberga- Madängsholm som gäller. Enligt VISS (Vatteninformations System Sverige) har Tidan för nämnd sträcka måttlig ekologisk status och god kemisk status. Kvalitetskravet är att god ekologisk status uppnås 2021, och behålla god kemisk ytvattenstatus även Även i 2 kap 10 PBL finns krav på att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas. Det innebär att kommunen regelmässigt måste göra en påverkansbedömning av de vattenförekomster som berörs av ett detaljplaneförslag. I denna detaljplan är det Tidans vattenförekomst som tar emot vatten från planområdet. Dagvattnet kommer att fördröjas genom dagvattendiken/bäddar innan det via öppna vattenfyllda diken når recipienten Tidan. 1.4 PLANDATA Läge, areal och markägoförhållanden Planområdet är beläget ca 1,3 km sydöst om Gamla torget i Tidaholms centralort. I öster och söder gränsar planområdet till villaområden byggda under mitten av 1990-talet och från och 2010-talen. I väster gränsar området till Östra Ringvägen och i norr till en gång- och cykelväg som leder till Hellidsberget och en nedlagd åkermark. Planområdet omfattar cirka 3,5 hektar. Förutom en mindre bostadsfastighet ägs marken av Tidaholms kommun. Gamla torget Planområde Bild 2. Planområdets läge i staden. 1.5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Fördjupad översiktplan Detaljplanens syfte strider inte mot intentionerna i fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antagen av kommunfullmäktige december Gällande detaljplan För berört område gäller detaljplan för del av Helliden 2:28 m.fl. (S 103), antagen av kommunfullmäktige I gällande detaljplan är tillåten markanvändning radhusbebyggelse med mindre lägenheter i hyresrätt, förskola, naturområde, parkområde för bollspel 4 15

5 och lek samt ett mindre område för handel med kioskverksamhet. Ingen av byggrätterna inom denna del av detaljplanen har utnyttjats. Bild 3. Röd linje visar utdrag ur gällande detaljplan Kommunala beslut Miljö-och byggnadsnämnden gav i 62 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Helliden Planprocess Detaljplaner med beslut om uppdrag efter 1 januari 2015 handläggs enligt SFS 2014:900 (lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900). Denna detaljplan handläggs med standardförfarande som kan tillämpas om förslag till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planen får inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtliga kriterier uppfylls i denna detaljplan. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft, se nedanstående tidsprocess. De synpunkter som lämnas under samrådstiden, kompletteras om det behövs med en samrådsredogörelse. Samråd Underrättelse Granskning Gransknings- utlåtande Antagande Behovsbedömning Enligt PBL 2010:900 4 kap 34, andra stycket samt miljöbalken SFS 1988:808 ska detaljplaner som kan antas få betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ett ställningstagande om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 5 15

6 Planförslaget ligger helt inom tidigare planlagt område och bedöms vara förenligt med intentionerna enligt kap 3 och 4 i miljöbalken. Planens genomförande bedöms inte medföra risker för människors hälsa, säkerhet eller miljön. Vidare bedöms planens genomförande inte motverka gällande riktvärden för luft och vatten negativt eller möjligheten att uppnå nationella, regionala eller kommunala mål och strategier. Närheten till Hellidsbergets natur- och rekreationsområde och Svandammarna samt närheten till Hökensåsskolan skapar en bra miljö för såväl barn som bor i området som barn på den nya förskolan. Till bostadsområdet och förskolan finns separerade gång- och cykelvägar med belysning som skapar god tillgänglighet och trygghet i området. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i yttrande delat miljö- och byggförvaltningens åsikt att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Miljö-och byggnadsnämnden har i beslut bedömt att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan, se bilaga 1. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 2.1 MARK OCH VEGETATION Utmed västra delen av planområdet finns en cirka 2,5 meter hög lövskogsklädd kulle, som skiljer bebyggelseområdet från Östra Ringvägen. Kullen har ett naturvärde och kommer att sparas. I övrigt utgörs större delen av planområdet av nedlagd åkermark. Genom planområdet finns ett dräneringsdike som ansluter till en våtmark norr om planområdet. Diket kommer att läggas igen och ersättas av dagvattendiken öster och väster om kvartersmark när området tas i anspråk. Parallellt med Östra Ringvägen finns ett öppet vattenfyllt dike som i enlighet med gällande detaljplan kommer att behållas. Våtmark Skog Villatomt Vattenfyllt dike Dike Åker mark Villor Villor Ortofoto över planområdet 6 15

7 2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN BGAB Bygg- och Geokonsult har på uppdrag av Tidaholms kommun genomfört en geoteknisk undersökning för planområdet, daterad och reviderad Undersökningen redovisar följande: Marken som är relativt plan utgörs huvudsakligen av före detta åkermark. Jorden består direkt under ytskiktet delvis av finsediment, såsom silt och lera som, direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på vid utförda sonderingar fast botten troligen morän, block eller berg. Ytskiktet består i provpunkterna av sandig torv/torv till ca 0,3 m. Av undersökningen framgår att det inte finns några stabilitetsproblem inom planområdet. Enligt geoteknisk undersökning är underliggande lera överkonsoliderad och det finns ingen risk för sättningar. Jorden bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 4 (mycket tjälfarlig) och materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning. Med dagens byggnadsteknik kan man lätt eliminera dessa risker. Jorden är erosionsbenägen, vilket måste beaktas vid schaktarbeten. Innan fyllning ska schaktbotten besiktigas av geoteknisk sakkunnig person. Grundvattenavläsningar inom planområdet visar att vattenytans nivå ligger relativt högt (mellan 0,30 0,40 m under befintlig mark). Geoteknisk utredning finns i sin helhet med som bilaga till planhandlingarna, se bilaga Geotekniska rekommendationer Observera att den geotekniska undersökningen är översiktlig. I samband med byggnation kan utförligare detaljerade undersökningar behövas. 2.3 FORNLÄMNINGAR Inom planområdet finns enligt fornlämningsregistret inga kända fornlämningar. 2.4 SERVICE- OCH OFFENTLIG SERVICE Planområdet ligger cirka 1,3 km från stadskärnas utbud av handel och offentlig service. Cirka 400 meter norr om planområdet finns en F-9 skola (Hökensåsskolan) och en sporthall (Sparbankshallen). 2.5 BEBYGGELSEOMRÅDE Befintlig bebyggelse Inom planområdet finns ett mindre bostadshus med tillhörande uthus. Helliden 1:2 Alphyddan. Bostadshuset finns upptaget i Kulturhistoriska byggnader och miljöer utförd av Skara länsmuseum Bostadshuset byggdes 1927 och har enligt inventeringen till stora delar behållit 20-talsprägeln med grå spritputsad fasad. Byggnaden som stått tom under ett stort antal år har inte renoverats eller underhållits de senaste decennierna. Byggnaden får ingen skydds- eller varsamhetsbestämmelse i planen. Öster om planområdet ligger ett villaområde som till större delen är uppförd under sent tal och fortfarande är under uppbyggnad. Byggnaderna har en modern utformning i blandade 7 15

8 stilar med funkis i ett och ett halv plan, även takutformningen har en varierad utformning med sadeltak och pulpettak. Så gott som samtliga byggnader är vitmålade. Syftet med södra Hellidens etapp II var att det skulle vara relativ fri och flexibel utformning. Tillåten exploatering är 30 % av tomtytan. Söder om planområdet gäller detaljplan från Området har succesivt växt fram från början av 1990 till Planerad bebyggelse Planen kommer att möjliggöra friliggande villor i en våning (B) till en byggnadshöjd på högst 4,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 30 % (e2) av tomtytan varav högst 80 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport och förråd). Med hänsyn till områdets höga grundvattennivåer och markens beskaffenhet tillåts endast källarlösa hus (b1). Tomstorleken varierar från 955 kvm till 1555 kvm. Området kommer liksom södra Helliden etapp II att få utvecklas relativt fritt utan styrning av takutformning och färgsättning. Villor Skola Befintliga villor Förskola Det finns ett stort behov av en ny förskola i Tidaholms centralort. Förskolans placering i södra Hellidsområdet bedöms som positiv med hänsyn att försörjning av förskoleplatser som är sämre i denna del av centralorten. För att svara mot efterfrågan på förskoleplatser har kommun beslutat att en förskola med fem avdelningar ska byggas inom planområdet. Inom närområdet finns både småhus och flerfamiljshus. 8 15

9 Förskolans område omfattar knappt kvm och ska ge utrymme till en förskola med en byggnadsyta på cirka kvm och drygt kvm hårdgjorda kommunikationsytor och parkeringsplatser. För barnens lek och utemiljö reserveras cirka kvm, cirka 38 % av den totala tomtytan. Förskolan ska ge plats för mellan 80 till 100 inskrivna förskolebarn. Med hänsyn till barnens utemiljö tillåter planen en exploatering på högst 1250 kvm. Byggnaden ska utföras i en våning, med en tillåten byggnadshöjd på högst 5,5 meter. Källare får inte utföras. Förskolan placeras i västra delen av tomten och östra sidan avsätts för barnens utemiljö Förskolan, lek- och utemiljö Barn och ungas rättigheter ska, i enlighet med barnkonventionen, beaktas i samband med att detaljplaner tas fram. Sedan 2 september 1990 gäller konventionen i Sverige, vilket har betydelse för samhällsplaneringen. Barnkonventionens artikel 31 är av intresse för den fysiska planeringen och uttrycker bland annat barnens rätt till lek och fritid. Enligt 8 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska tomter som bebyggs med lokaler för förskola ha en friyta som är tillräckligt stor för att vara lämplig för lek och utevistelse. Friytan ska finnas på tomten eller i närheten av denna. Med anledning av att det saknas nationella riktlinjer för storlek på friyta för barns lek och utevistelse på förskolor har stadsbyggnadskontoret i Malmö stad tagit fram skriften Utemiljö vid förskolor i Malmö ett planeringsverktyg för planering, urformning och bygglovgranskning, dec Skriften är baserad på forskning om barns lek utomhus och är tänkt att användas som ett verktyg för att avsätta rätt storlek på förskoletomter i samband med planering och bygglovgivning. En rimlig utgångspunkt är minst 30 kvm utelekyta per barn. Det är baserat på en utredning från Malmö stad Förskolor i stadsbyggandet, Dialog PM 2006:2, där de utifrån utvärdering av befintliga förskolor förespråkar 40 kvm utelekyta per barn. De framhåller att en kritisk gräns går vid 30 kvm, med motivering att med mindre yta är det svårt att upprätthålla kvaliteten på grönytor och redskap eftersom slitaget blir alltför högt. Konsekvensen blir att man går över till större mängd hårdgjord yta vilket leder till ytterligare en försämring av 9 15

10 miljön. Enligt 8 kap PBL 9 ska, om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering, i första hand ordnas friyta. I Boverkets nya allmänna råd kring friytor 1 läggs fokus mer på friytans kvalitéer, exempelvis på goda sol-/skuggförhållanden, bra luft- och ljudkvalité, om den är utformad för både flickors och pojkars lek samt om terräng- och vegetationsförhållande är variationsrika mm. Även friytans placering, liksom närhet till allmänna parker är avgörande. Barnens lek och utemiljö kommer enligt planförslaget vara ca kvm vilket innebär en yta på drygt 24 kvm/barn med totalt 100 barn. Lekytans omfattning bedöms därmed inte vara tillräcklig. Sannolikheten att 100 barn är ute och leker samtidigt är liten. Vid ett antagande att 60 barn är ute och leker samtidigt blir lekytan 40 kvm/barn, vilket bedöms som tillräckligt. Utöver förskolegården finns parkmiljön vid Svandammarna och skogen på Hellidsberget. Barnens lekyta kommer att orienteras åt väster. Vid planering av utemiljön kommer hänsyn att tas till att det går anordna både soliga och skuggiga platser. För att säkerställa barnens säkerhet kommer förskolans område att inhägnas. Barnen lek- och utemiljö upptar cirka 40 % av tomtytan Parkering Parkeringsbehovet för förskolans personal och besöksparkering ska anordnas inom förskolans kvartersmark. Parkeringsbehovet för förskolan uppskattas vid maxbelastning till ca 24 bilplatser varav nio för anställda och resterande för hämtning och lämning av barn. Vid entrésidan, utmed Myrvägen planeras för 15 korttidsplatser för på-/avstigning. Kommunikation och parkeringsytor upptar cirka 38 % av tomtytan Varutransporter Varutransporter till, och hämtning av avfall från, förskolan sker via Myrvägen vid förskolans norra del. Genom det skiljs transporterna från besökare till förskolan Tillgänglighet Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter utan problem. Tillgängligheten inom kvartersmark ska följa gällande byggregler Arbetsplatser Förskolans verksamhet beräknas kräva 16 heltidsarbetande. 2.6 REKREATION Närheten till Hellidsbergets motionsanläggning och Ringleden ger goda förutsättningar att utöva den dagliga motionen. Söder om planområdet finns en lekplats vid Sländvägen. Det finns även planer på att anordna en mindre lekplats öster om planområdet. 1 Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse 10 15

11 2.7 GATOR OCH TRAFIK Gatunät, gång- och cykeltrafik Planområdet angörs från Östra Ringvägen via Humlevägen till Myrvägen. Östra Ringvägen tillhör huvudvägnätet och är en genomfartsled. Kommunen är huvudman och Trafikverket väghållare. Den skyltade hastigheten är 50 km. Ringvägens höga standard inbjuder till höga hastigheter. Ringvägen är 22 meter bred. För att mata trafiken till planområdet ska Myrvägen bereddas till nio meter med tre meter bred gång- och cykelväg som kopplas ihop med befintlig gång- och cykelväg utmed Humlevägen. Från Myrvägen planeras mindre lokalgator till en bredd av sju meter som matar trafiken till villatomterna. Den skyltade hastigheten blir 30 km/tim Kollektiv trafik Närmaste busshållplats ligger utmed Östra Ringvägen i höjd med Hökensåsskolan, cirka 120 m från planområdet. 2.8 TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och spillvatten Vatten- och spillvattennätet är utbyggt utmed Myrvägen. Nya ledningar kommer att anslutas till befintliga ledningar i Myrvägen Dagvatten Enligt den geotekniska undersökningen består planområdet av tätare jordlager och höga grundvattennivåer, därför är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom perkolation inte lämpligt. Inom planområdet finns ett mindre dräneringsdike som korsar förskolans tomt. Diket kommer att tas bort och ersättas av dagvattendiken öster och väster om kvartersmarken. Dagvatten från villatomterna och förskolans östra del kan avledas till planerade dagvattendiken. Dagvattnet från gatumark och förskolans parkeringsplats kommer att avledas och fördröjas i befintligt dike och våtmark norr om planområdet för att vid behov bräddas innan det når Tidan. Tekniska kontoret håller på att utreda hur dagvatten ska hanteras inför granskning av detaljplanen. Kartan visar ungefärligt hur kommunen planerar att ta hand om dagvattnet

12 2.8.3 Elförsörjning och datakommunikation Elförsörjning till planerad bebyggelse kan anslutas via befintlig transformatorstation söder om kvarteret Blåsippan 1. Utmed östra delen av planområdet och villabebyggelsen i etapp II finns en fiberkabel som eventuellt kan ligga kvar utmed planerat dagvattendike Brandposter Söder om planområdet i korsningen mellan Humlevägen och Myrvägen finns en brandpost Uppvärmning Förskolans uppvärmning kommer förmodligen att ske med geovärme Avfallhantering Avfallhantering ska utformas så att återanvändning och återvinning främjas. 2.9 MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap 34 samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. Miljö- och byggkontoret har som underlag för miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande tagit fram en behovsbedömning med checklista, bilaga 1. Förvaltningen har utifrån behovsbedömningen bedömt att detaljplanens genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Planen berör inga skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, eller andra värdefulla regionala och lokala naturvärden. Planen påverkar inte miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten eller luft negativt. Om detaljplanens genomförande kan antas få betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och bygglagen (PBL 4 kap 34 ) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 kap 12 och 13 första stycket miljöbalken. Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån behovsbedömning i bilaga 1, att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrande , framfört att de delar miljö- och byggkontorets bedömning att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan

13 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde i 62 att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför behov av en miljöbedömning inte föreligger Buller Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning när en detaljplan upprättas. Ljudnivåerna ska avspegla omgivningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning enligt miljöbalken. Bebyggelsen ligger cirka 80 meter från Östra Ringvägen med en cirka 2,5 meter hög skogsklädd kulle som skiljer vägområdet från bebyggelseområdet. De omgivningsbuller som kan påverka denna detaljplan är trafikbuller från Östra Ringvägen. I övrigt finns inga andra verksamheter som tillför ytterligare buller inom planområdet. Trafiken utmed Ö Ringvägen uppgår enligt Trafikverkets trafikflödesmätning 2013 till fordon/dygn varav 6,5 % utgörs av tung trafik. Närmaste industriområde ligger 700 meter från planområdet. Verksamheterna inom industriområdet är mindre, ej störande verksamheter. Bedömningen är att riktvärden för utomhusmiljön inte kommer att överskridas Radon Radonmätningen har utförts i tre mätpunkter. Mätvärdena uppgår till 2,1 respektive 0 kbq/m 3. Marken klassas som lågradonmark vilket innebär att radonskyddande åtgärder inte behöver vidtas Farligt gods Östra Ringvägen klassificeras som sekundär transportled för farligt gods. Årsdygnstrafiken uppgår enligt Trafikverkets trafikflödesmätning 2013 till fordon per dygn varav andelen tung trafik är 187 fordon (6,5 %). Av andelen tung trafik uppskattas farligt gods transporter till cirka nio transporter/dygn (5 % ). Enligt Räddningstjänsten har det under de senaste sju åren inträffat en trafikolycka i korsningen Östra Ringvägen - Humlevägen mellan två personbilar. Med stöd av statistiken bedöms sannolikheten att det ska inträffa en olycka utmed nämnd sträcka som liten. Riskavstånden kontrolleras i enlighet med länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning (2006) i området. Avståndet mellan Ringvägen och bebyggelseområdet är ca 65 m och till förskolans område ca 140 m. Mellan Ringvägen och det nya villaområdet finns en två och en halv meter hög skogbeklädd kulle som kan utgöra ett skydd vid en eventuell olycka. Enligt räddningstjänsten hjälper skogsdungen till att trycka gaserna uppåt och därmed blir det en utspädning med luft som är positivt ur brandsynpunkt. Eftersom skogsdungen ligger på en högre nivå än både vägen och det nya bebyggelseområdet kan den hjälpa till att minimera risken för spridning av giftiga gaser. Persontätheten blir högre under dagtid när förskolans verksamhet är igång. För övrig tid bedöms persontätheten vara låg inom villaområdet. Parallellet utmed Östra Ringvägen finns ett öppet vattenfyllt dike som består av täta jordlager som förhindrar nedträngning i grundvattnet. Vid en eventuell olycka med farligt gods finns ett 13 15

14 flertal möjligheter att lägga ut länsar och fördämningar för att förhindra att farliga kemikalier når Tidans vattendrag ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Planen handläggs med standardförfarande (tidigare enkelt planförfarande). 3 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 3.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planarbetet handläggs som standardförfarande enligt PBL 2010/900 och SFS 2014/900. Miljö-och byggnadsnämnden antar detaljplanen. 3.2 TIDSPLAN För detaljplanen gäller följande preliminära tidsplan: Miljö- och byggnadsnämnden beslut om samråd juni 2015 Samråd aug/sep 2015 Granskning beslut sep/okt 2015 Antagande okt/nov 2015 Tidplanen är beroende av vilka synpunkter som kommer in under samrådet. 3.3 GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla, men kan upphävas och ändras utan att fastighetsägarna kan kräva ersättning. 3.4 HUVUDMANNASKAP Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator och GC-vägar. Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Tidaholms kommun är huvudman för Östra Ringvägen (väg 193) och Trafikverket är väghållare. Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar som ligger i kvartersmark. Ledningarna skyddas med u-område som innebär att kommunen har rätt att på kvartersmark göra åtgärder som underhåll av ledningar, men även att marken ska återställas i ursprungligt skick. 3.5 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Fastighetsbildning sker i enlighet med detaljplanen. Tidaholms kommun ansöker om fastighetsbildning för samtliga tomter när detaljplanen vunnit laga kraft. Nytt kvartersnamn för östra delen av området förslås att bli Mosippan. Anledning till nytt kvartersnamn är att kvarteret Blåsippan delas av ett naturområde som i planen ska utgöra dagvattendike

15 3.5.2 Ledningsrätter TEAB:s fiberkabel säkerställs genom ledningsrätt. Även för kommunens ledningar kommer ledningsrätter att säkerställas. 3.6 EKONOMISKA FRÅGOR Planarbetet med utredningar bekostas av miljö- och byggkontoret. Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för fastighetsbildning kommer att tas ut i tomtpriset. På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med genomförandet. Eventuell flyttning av befintlig fiberkabel som går parallellt utmed östra planområdesgränsen bekostas av Tidaholms kommun som är exploatör. Plankostnader tas ut i samband med bygglov. 3.7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Ett nollalternativ innebär att planen kan bebyggas enligt gällande detaljplan. Eftersom det idag inte finns någon efterfrågan på radhus är risken stor att området kommer att stå obebyggt ytterligare många år. Kommunen får söka efter oexploaterad mark i andra områden i tätorten. Riskens finns även att byggrätten för handel (kioskverksamhet) utnyttjas vilket innebär att delar av den lövskogsklädda kullen kommer att tas i anspråk. Planalternativet medger möjligheter att stycka av området till elva småhustomter och en tomt för förskola. Inom området finns idag inga ledningsrätter eller andra rättigheter. Vatten- och avloppsledning och elektronisk datakommunikation säkerställs genom ledningsrätter. Socialt sett är planalternativet bra genom att det byggs en förskola samt att fler personer rör sig i området. Ur miljösynpunkt bedöms markingreppen bli små. Störningar kan förekomma under byggtiden och då främst när förskolan byggs. Biltrafiken till område bli störst under den tid förskolan har öppet. 4 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats i samråd med tekniska förvaltningens chef Kjell Jonsson och trafikingenjör Ofelia Kullerstedt på tekniska kontoret samt Jan Persson på Tidaholms Energi AB. Miljö-och byggkontoret ElsieMarie Sjögren Planförfattare Peter Lann Miljö- och byggchef 15 15

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN-

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-04-17 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling

Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Ändring av detaljplan för del av Bredgård m.m. Strömsund, Strömsunds kommun Granskningshandling Upprättad av miljö- och byggavdelningen Strömsunds kommun 2016-02-25 Reviderad 2016-04-22 2 tillägg till

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351

- MARK OCH PLANERING - 3 JUNI 2015 Dnr 2015/33 DP/ä 225/351 ANTAGANDEHANDLING 1 (9) - MARK OCH PLANERING - SAMRÅDSTID 7 april 2015 28 april 2015 ANTAGANDE 11 maj 2015 LAGA KRAFT 3 juni 2015 ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Diken 1:51 och 1:52 Harbo tätort Heby kommun,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl.

Ändring av detaljplan för Trolleboda 1:149 m.fl. Ändring av detaljplan för del av Trolleboda 1:149 m.fl. Ronneby kommun Blekinge län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Plankarta Planbeskrivning Behovsbedömning Fastighetsförteckning

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING

GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Skogsbo 32:115 och 32:116 Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2014-01-07. Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef /Stadsarkitekt

Läs mer

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN

PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING II DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHET KULLTORP 2:2 (KLOCKAREGÅRDEN) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör

Antagen av kommunfullmäktige Laga kraft Genomförandetiden upphör Laga kraft 2013-10-09 Genomförandetiden upphör 2023-10-09 1(5) Detaljplan för del av Saritslöv 6:17 i Skurup Skurups kommun Planbeskrivning med genomförandebeskrivning Handlingar Planbeskrivning med genomförandebeskrivning

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort

DP#150 DETALJPLAN - ANTAGANDEHANDLING. Götene kommun, augusti för Hönsäter 5:12 samt del av Hönsäter 5:4 Hällekis tätort HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-06-19 Planen antagen MBN 2014-08-12 Laga kraft 2014-09-12 Genomförandetid

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län

Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län Dnr: 16.171 Projektnummer: D7276 Detaljplan för Värby 44:1, del av, i Bara, Svedala kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar: 1 Handling som finns på bygg och miljö Fastighetsförteckning 1 Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Karlsborgs fd. reningsverk (Karlsborg 3:1) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser Denna planbeskrivning

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

Antagen av MBN Laga kraft

Antagen av MBN Laga kraft Antagen av MBN 2008-09-11 Laga kraft 2008-10-15 !"##$%&& ' ()*+,-+. / Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Tillägg till planbestämmelser Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014

DP377. DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun, juni 2014 HANDLINGAR Planbeskrivning med genomförande beskrivning Plankartamed bestämmelser Samrådsredogörelse Bilaga Fastighetsförteckning dat 2014-04-11 DETALJPLAN för Guttorp 1:163 mm (Ledsjövägen) Götene kommun,

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan

Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan LAGAKRAFTBEVIS 2011-08-18 Byggnads- och miljönämnden Dnr: 11BMN28 Handläggare: Sari Svedjeholm Norrtull 14:1 mfl, kv Ärlan Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Detaljplanen antogs av Byggnads-

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken

Planhandling. Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Dnr. MBN 2011-0596 Version Plannr. V4 D2032 Planhandling Detaljplan för Bergsviken Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: Arkitekthuset Monarken Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webbadress

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Upphävandet antagen av SBN laga kraft PLANBESKRIVNING Upphävandet antagen av SBN 2016-12-19 133 laga kraft 2017 01-12 Tillhörande upphävande av del av detaljplan för Ludvika by 2:10 m.fl. i Ludvika Upprättad i augusti 2016, reviderad oktober 2016 Postadress

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2014-04-17 Antagen: 2014-04-28 Laga Kraft:

Läs mer

Planbeskrivning Antagandehandling

Planbeskrivning Antagandehandling KOMMUNSTYRELSENS-FÖRVALTNING PLANSEKTIONEN DIARIENR SBN 2012-1057 Planbeskrivning Antagandehandling Detaljplan för del av kv Rädisan och kv Gräslöken Kommundel Stuvsta PBL 2010:900 Kommunstyrelsens förvaltning,

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning.

1:5. Till planändringen hör plankarta med ändrade planbestämmelser, denna beskrivning samt fastighetsförteckning. BESKRIVNING Sid 1(5) 2013-04-26 Dnr PLAN.2012.3 Tillägg till stadsplan P 86:1 Sigtuna 2:139 och 2:196-2:248 (Vikingavägen) i Gnesta tätort, Gnesta kommun HANDLINGAR 1:1 Stationsvägen Till planändringen

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING Tillhörande ändring av detaljplan för Oskarströms fd stationshus, del av Oskarström 3:153 Bildkälla: Kulturmiljö Halland, Bebyggelseinventeringen i Halland Oskarström, HALMSTADS

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster.

Tillägg till detaljplan P 37-3. Granskningshandling. Planbeskrivning. Dnr BTN15/93. för Björken 1, 2, 3, 10 & 11. Öster. Dnr BTN15/93 Tillägg till detaljplan P 37-3 för Björken 1, 2, 3, 10 & 11 Öster Nyköpings kommun Granskningshandling Planbeskrivning Upprättad 2015-10-06 Reviderad 2015-11-23 Dnr 2/6 Planhandlingar Detaljplanen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Nosshult 1:1 samt del av Vimmerby 3:4, VIMMERBY KOMMUN, KALMAR LÄN 1 Planbeskrivning Inledning En planbeskrivning skall underlätta förståelsen för

Läs mer

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för NÖDINGE-STOMMEN 1:321 Ale kommun, Västra Götalands län Planområdet Enkelt planförfarande 2010-04-09, just 2010-05-12 Diarienummer: MBN 0235/09 PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Planområdets lokalisering

Planområdets lokalisering Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr.2009-00308-214 Arkivnummer: P1588 B Detaljplan för Del av LASTBILEN 4 inom Pershagen/Södra i Södertälje kommun Upprättad 2010-03-31 LAGAKRAFTHANDLING enkelt

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län

S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN i Älmhult, Älmhults kommun, Kronobergs län S INDUSTRIOMR S RINGVÄGEN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, karta i ett blad innehållande detaljplan samt genomförandebeskrivning. PLANENS SYFTE På den för industriändamål

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR

Samrådshandling PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering. Älvsbyns kommun Norrbottens län HANDLINGAR Detaljplan för del av Älvsbyn 25:1, Västermalm Parkering Älvsbyns kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar ingår i samrådsskedet: Plankarta med bestämmelser. Plankartan blir

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214

ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-11-07, rev. 2015-03-25 och 2015-07-03 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Tillägg till byggnadsplan för del av fastigheten Björnö 1:20 Dnr: 13-1876.214 Ks 13-1532.214 TILLÄGG TILL

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/36 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan över Hallsberg från år 1923 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN 2013/36 Innehåll

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling

SAMHÄLLSBYGGNAD. Ändring av detaljplan för. Rälla 1:17 Järnnian. Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING. Antagandehandling SAMHÄLLSBYGGNAD Ändring av detaljplan för Borgholms kommun PLANOMRÅDE PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2016-12-01 Innehåll Förutsättningar 3 Planförslag 4 Plankarta med bestämmelser 6 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun

Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Ändring av detaljplan för Sömmaren 3, Ronneby kommun Blekinge län Läsanvisning Röd text - förslag på ändringar Svart text befintlig text från gamla planbeskrivningen Överstruken text text från gamla planbeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun

ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen Segeltorp, Huddinge kommun MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/13.318 Dp 1-C-0:8 ANTAGANDEHANDLING Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplan för Kronotorparen 8 m.fl. Inom kommundelen

Läs mer

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för nytt resecentrum (Kalix 23:2 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län upprättad 2014-05-20 KS 99-2013 Detaljplan för AGEN 24:11 Slingan Degerfors kommun, Örebro län Upprättad 2014-05-20 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för ORRSKOGEN GRANSKNINGSHANDLING GRANSKNINGSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för ORRSKOGEN Malung-Sälens kommun Dalarnas län Upprättad i maj 2014 av Bygg-Teknik i Malung AB Karl-Erik Sigfrids GRANSKNINGSHANDLING PLANDATA Planhandlingarna är följande:

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län

Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Diarienummer BN 2005/0480 Detaljplan för Horred 6:10 Område utmed södra delen av Loftsgårdsvägen, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2006-11-15, reviderad 2007-02-12 LAGA KRAFT 2007-03-22 1 (7)

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN LID 1:17 M.FL. (LASERSTANS) I GNOSJÖ KOMMUN HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning och behovsbedömning Upprättad 2016-04-11 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning Gävle kommun, Gävleborgslän

Planbeskrivning. Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning Gävle kommun, Gävleborgslän SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE ANTAGEN AV BMN: 2013-02-20 LAGA KRAFT: 2013-03-21 2012-12-06, REVIDERAD 2013-01-17 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna Detaljplan för teknisk anläggning

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Oden 1, Sävstaskolan Vingåker, Vingåkers kommun, Södermanlands län SAMRÅDSHANDLING Upprättad i mars 2008 PLANBESKRIVNING Upprättad i mars 2008 HANDLINGAR

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19

Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 ANTAGANDEHANDLING 1(6) Detaljplan för TALLBACKEN Gällande fastigheterna Öregrund 4:53, del av 8:1, 54:4-10 samt 54:12-19 Östhammars kommun, Uppsala län Upprättad 2009-06-01 Reviderad 2009-11-11 Godkänd

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer