Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet"

Transkript

1 Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggkontoret april 2015 Standardförfarande, samråd

2 Innehåll 1 INLEDNING PLANHANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN PLANDATA TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR MARK OCH VEGETATION GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN FORNLÄMNINGAR SERVICE- OCH OFFENTLIG SERVICE BEBYGGELSEOMRÅDE REKREATION GATOR OCH TRAFIK TEKNISK FÖRSÖRJNING MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR ADMINISTRATIVA FRÅGOR DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN GENOMFÖRANDETID HUVUDMANNASKAP FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

3 1 INLEDNING 1.1 PLANHANDLINGAR Plankarta, med bestämmelser skala 1: 1000 Planbeskrivning med planens genomförande och konsekvenser Illustrationskarta Bilagor Bilaga 1. Behovsbedömning, augusti Bilaga 2. PM Geoteknik , reviderad Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö-och byggkontoret. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planens innebörd och syften. Den har ingen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning av planen. Plankarta med bestämmelser är rättsligen bindande. 1.2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens huvudsakliga syfte är att ändra markanvändning från bostadsområde för radhusbebyggelse till område för elva friliggande villor och en förskola med fem avdelningar med plats för cirka 80 inskrivna barn. Angöring till bebyggelseområdet sker via Ö Ringvägen och Humlevägen. 1.3 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig markanvändning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 kap 1. Planområdet berörs inte av miljöbalkens (MB) 3 kap Riksintressen enligt 4 kap MB berörs inte Miljökvalitetsnormer 5 kap MB MKN luft Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i t ex stadsmiljön. Enligt miljökvalitetsmålet Frisk luft ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 (partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Under 2014 genomfördes nya mätningar som visar lägre värden för NO2 än Genomförandet i denna detaljplan bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft. MKN vatten Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten fastställts för Sverige. I december år 2009 fastställdes förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. 3 15

4 Tidaholm tillhör Västerhavets och södra Östersjöns vattendistrikt. För denna plan är det Västerhavets vattendistrikt, genom Tidans vattenförekomst, sträckan Tidan-Korsberga- Madängsholm som gäller. Enligt VISS (Vatteninformations System Sverige) har Tidan för nämnd sträcka måttlig ekologisk status och god kemisk status. Kvalitetskravet är att god ekologisk status uppnås 2021, och behålla god kemisk ytvattenstatus även Även i 2 kap 10 PBL finns krav på att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas. Det innebär att kommunen regelmässigt måste göra en påverkansbedömning av de vattenförekomster som berörs av ett detaljplaneförslag. I denna detaljplan är det Tidans vattenförekomst som tar emot vatten från planområdet. Dagvattnet kommer att fördröjas genom dagvattendiken/bäddar innan det via öppna vattenfyllda diken når recipienten Tidan. 1.4 PLANDATA Läge, areal och markägoförhållanden Planområdet är beläget ca 1,3 km sydöst om Gamla torget i Tidaholms centralort. I öster och söder gränsar planområdet till villaområden byggda under mitten av 1990-talet och från och 2010-talen. I väster gränsar området till Östra Ringvägen och i norr till en gång- och cykelväg som leder till Hellidsberget och en nedlagd åkermark. Planområdet omfattar cirka 3,5 hektar. Förutom en mindre bostadsfastighet ägs marken av Tidaholms kommun. Gamla torget Planområde Bild 2. Planområdets läge i staden. 1.5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Fördjupad översiktplan Detaljplanens syfte strider inte mot intentionerna i fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antagen av kommunfullmäktige december Gällande detaljplan För berört område gäller detaljplan för del av Helliden 2:28 m.fl. (S 103), antagen av kommunfullmäktige I gällande detaljplan är tillåten markanvändning radhusbebyggelse med mindre lägenheter i hyresrätt, förskola, naturområde, parkområde för bollspel 4 15

5 och lek samt ett mindre område för handel med kioskverksamhet. Ingen av byggrätterna inom denna del av detaljplanen har utnyttjats. Bild 3. Röd linje visar utdrag ur gällande detaljplan Kommunala beslut Miljö-och byggnadsnämnden gav i 62 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Helliden Planprocess Detaljplaner med beslut om uppdrag efter 1 januari 2015 handläggs enligt SFS 2014:900 (lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900). Denna detaljplan handläggs med standardförfarande som kan tillämpas om förslag till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planen får inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtliga kriterier uppfylls i denna detaljplan. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft, se nedanstående tidsprocess. De synpunkter som lämnas under samrådstiden, kompletteras om det behövs med en samrådsredogörelse. Samråd Underrättelse Granskning Gransknings- utlåtande Antagande Behovsbedömning Enligt PBL 2010:900 4 kap 34, andra stycket samt miljöbalken SFS 1988:808 ska detaljplaner som kan antas få betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ett ställningstagande om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 5 15

6 Planförslaget ligger helt inom tidigare planlagt område och bedöms vara förenligt med intentionerna enligt kap 3 och 4 i miljöbalken. Planens genomförande bedöms inte medföra risker för människors hälsa, säkerhet eller miljön. Vidare bedöms planens genomförande inte motverka gällande riktvärden för luft och vatten negativt eller möjligheten att uppnå nationella, regionala eller kommunala mål och strategier. Närheten till Hellidsbergets natur- och rekreationsområde och Svandammarna samt närheten till Hökensåsskolan skapar en bra miljö för såväl barn som bor i området som barn på den nya förskolan. Till bostadsområdet och förskolan finns separerade gång- och cykelvägar med belysning som skapar god tillgänglighet och trygghet i området. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i yttrande delat miljö- och byggförvaltningens åsikt att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Miljö-och byggnadsnämnden har i beslut bedömt att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan, se bilaga 1. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 2.1 MARK OCH VEGETATION Utmed västra delen av planområdet finns en cirka 2,5 meter hög lövskogsklädd kulle, som skiljer bebyggelseområdet från Östra Ringvägen. Kullen har ett naturvärde och kommer att sparas. I övrigt utgörs större delen av planområdet av nedlagd åkermark. Genom planområdet finns ett dräneringsdike som ansluter till en våtmark norr om planområdet. Diket kommer att läggas igen och ersättas av dagvattendiken öster och väster om kvartersmark när området tas i anspråk. Parallellt med Östra Ringvägen finns ett öppet vattenfyllt dike som i enlighet med gällande detaljplan kommer att behållas. Våtmark Skog Villatomt Vattenfyllt dike Dike Åker mark Villor Villor Ortofoto över planområdet 6 15

7 2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN BGAB Bygg- och Geokonsult har på uppdrag av Tidaholms kommun genomfört en geoteknisk undersökning för planområdet, daterad och reviderad Undersökningen redovisar följande: Marken som är relativt plan utgörs huvudsakligen av före detta åkermark. Jorden består direkt under ytskiktet delvis av finsediment, såsom silt och lera som, direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på vid utförda sonderingar fast botten troligen morän, block eller berg. Ytskiktet består i provpunkterna av sandig torv/torv till ca 0,3 m. Av undersökningen framgår att det inte finns några stabilitetsproblem inom planområdet. Enligt geoteknisk undersökning är underliggande lera överkonsoliderad och det finns ingen risk för sättningar. Jorden bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 4 (mycket tjälfarlig) och materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning. Med dagens byggnadsteknik kan man lätt eliminera dessa risker. Jorden är erosionsbenägen, vilket måste beaktas vid schaktarbeten. Innan fyllning ska schaktbotten besiktigas av geoteknisk sakkunnig person. Grundvattenavläsningar inom planområdet visar att vattenytans nivå ligger relativt högt (mellan 0,30 0,40 m under befintlig mark). Geoteknisk utredning finns i sin helhet med som bilaga till planhandlingarna, se bilaga Geotekniska rekommendationer Observera att den geotekniska undersökningen är översiktlig. I samband med byggnation kan utförligare detaljerade undersökningar behövas. 2.3 FORNLÄMNINGAR Inom planområdet finns enligt fornlämningsregistret inga kända fornlämningar. 2.4 SERVICE- OCH OFFENTLIG SERVICE Planområdet ligger cirka 1,3 km från stadskärnas utbud av handel och offentlig service. Cirka 400 meter norr om planområdet finns en F-9 skola (Hökensåsskolan) och en sporthall (Sparbankshallen). 2.5 BEBYGGELSEOMRÅDE Befintlig bebyggelse Inom planområdet finns ett mindre bostadshus med tillhörande uthus. Helliden 1:2 Alphyddan. Bostadshuset finns upptaget i Kulturhistoriska byggnader och miljöer utförd av Skara länsmuseum Bostadshuset byggdes 1927 och har enligt inventeringen till stora delar behållit 20-talsprägeln med grå spritputsad fasad. Byggnaden som stått tom under ett stort antal år har inte renoverats eller underhållits de senaste decennierna. Byggnaden får ingen skydds- eller varsamhetsbestämmelse i planen. Öster om planområdet ligger ett villaområde som till större delen är uppförd under sent tal och fortfarande är under uppbyggnad. Byggnaderna har en modern utformning i blandade 7 15

8 stilar med funkis i ett och ett halv plan, även takutformningen har en varierad utformning med sadeltak och pulpettak. Så gott som samtliga byggnader är vitmålade. Syftet med södra Hellidens etapp II var att det skulle vara relativ fri och flexibel utformning. Tillåten exploatering är 30 % av tomtytan. Söder om planområdet gäller detaljplan från Området har succesivt växt fram från början av 1990 till Planerad bebyggelse Planen kommer att möjliggöra friliggande villor i en våning (B) till en byggnadshöjd på högst 4,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 30 % (e2) av tomtytan varav högst 80 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport och förråd). Med hänsyn till områdets höga grundvattennivåer och markens beskaffenhet tillåts endast källarlösa hus (b1). Tomstorleken varierar från 955 kvm till 1555 kvm. Området kommer liksom södra Helliden etapp II att få utvecklas relativt fritt utan styrning av takutformning och färgsättning. Villor Skola Befintliga villor Förskola Det finns ett stort behov av en ny förskola i Tidaholms centralort. Förskolans placering i södra Hellidsområdet bedöms som positiv med hänsyn att försörjning av förskoleplatser som är sämre i denna del av centralorten. För att svara mot efterfrågan på förskoleplatser har kommun beslutat att en förskola med fem avdelningar ska byggas inom planområdet. Inom närområdet finns både småhus och flerfamiljshus. 8 15

9 Förskolans område omfattar knappt kvm och ska ge utrymme till en förskola med en byggnadsyta på cirka kvm och drygt kvm hårdgjorda kommunikationsytor och parkeringsplatser. För barnens lek och utemiljö reserveras cirka kvm, cirka 38 % av den totala tomtytan. Förskolan ska ge plats för mellan 80 till 100 inskrivna förskolebarn. Med hänsyn till barnens utemiljö tillåter planen en exploatering på högst 1250 kvm. Byggnaden ska utföras i en våning, med en tillåten byggnadshöjd på högst 5,5 meter. Källare får inte utföras. Förskolan placeras i västra delen av tomten och östra sidan avsätts för barnens utemiljö Förskolan, lek- och utemiljö Barn och ungas rättigheter ska, i enlighet med barnkonventionen, beaktas i samband med att detaljplaner tas fram. Sedan 2 september 1990 gäller konventionen i Sverige, vilket har betydelse för samhällsplaneringen. Barnkonventionens artikel 31 är av intresse för den fysiska planeringen och uttrycker bland annat barnens rätt till lek och fritid. Enligt 8 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska tomter som bebyggs med lokaler för förskola ha en friyta som är tillräckligt stor för att vara lämplig för lek och utevistelse. Friytan ska finnas på tomten eller i närheten av denna. Med anledning av att det saknas nationella riktlinjer för storlek på friyta för barns lek och utevistelse på förskolor har stadsbyggnadskontoret i Malmö stad tagit fram skriften Utemiljö vid förskolor i Malmö ett planeringsverktyg för planering, urformning och bygglovgranskning, dec Skriften är baserad på forskning om barns lek utomhus och är tänkt att användas som ett verktyg för att avsätta rätt storlek på förskoletomter i samband med planering och bygglovgivning. En rimlig utgångspunkt är minst 30 kvm utelekyta per barn. Det är baserat på en utredning från Malmö stad Förskolor i stadsbyggandet, Dialog PM 2006:2, där de utifrån utvärdering av befintliga förskolor förespråkar 40 kvm utelekyta per barn. De framhåller att en kritisk gräns går vid 30 kvm, med motivering att med mindre yta är det svårt att upprätthålla kvaliteten på grönytor och redskap eftersom slitaget blir alltför högt. Konsekvensen blir att man går över till större mängd hårdgjord yta vilket leder till ytterligare en försämring av 9 15

10 miljön. Enligt 8 kap PBL 9 ska, om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering, i första hand ordnas friyta. I Boverkets nya allmänna råd kring friytor 1 läggs fokus mer på friytans kvalitéer, exempelvis på goda sol-/skuggförhållanden, bra luft- och ljudkvalité, om den är utformad för både flickors och pojkars lek samt om terräng- och vegetationsförhållande är variationsrika mm. Även friytans placering, liksom närhet till allmänna parker är avgörande. Barnens lek och utemiljö kommer enligt planförslaget vara ca kvm vilket innebär en yta på drygt 24 kvm/barn med totalt 100 barn. Lekytans omfattning bedöms därmed inte vara tillräcklig. Sannolikheten att 100 barn är ute och leker samtidigt är liten. Vid ett antagande att 60 barn är ute och leker samtidigt blir lekytan 40 kvm/barn, vilket bedöms som tillräckligt. Utöver förskolegården finns parkmiljön vid Svandammarna och skogen på Hellidsberget. Barnens lekyta kommer att orienteras åt väster. Vid planering av utemiljön kommer hänsyn att tas till att det går anordna både soliga och skuggiga platser. För att säkerställa barnens säkerhet kommer förskolans område att inhägnas. Barnen lek- och utemiljö upptar cirka 40 % av tomtytan Parkering Parkeringsbehovet för förskolans personal och besöksparkering ska anordnas inom förskolans kvartersmark. Parkeringsbehovet för förskolan uppskattas vid maxbelastning till ca 24 bilplatser varav nio för anställda och resterande för hämtning och lämning av barn. Vid entrésidan, utmed Myrvägen planeras för 15 korttidsplatser för på-/avstigning. Kommunikation och parkeringsytor upptar cirka 38 % av tomtytan Varutransporter Varutransporter till, och hämtning av avfall från, förskolan sker via Myrvägen vid förskolans norra del. Genom det skiljs transporterna från besökare till förskolan Tillgänglighet Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter utan problem. Tillgängligheten inom kvartersmark ska följa gällande byggregler Arbetsplatser Förskolans verksamhet beräknas kräva 16 heltidsarbetande. 2.6 REKREATION Närheten till Hellidsbergets motionsanläggning och Ringleden ger goda förutsättningar att utöva den dagliga motionen. Söder om planområdet finns en lekplats vid Sländvägen. Det finns även planer på att anordna en mindre lekplats öster om planområdet. 1 Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse 10 15

11 2.7 GATOR OCH TRAFIK Gatunät, gång- och cykeltrafik Planområdet angörs från Östra Ringvägen via Humlevägen till Myrvägen. Östra Ringvägen tillhör huvudvägnätet och är en genomfartsled. Kommunen är huvudman och Trafikverket väghållare. Den skyltade hastigheten är 50 km. Ringvägens höga standard inbjuder till höga hastigheter. Ringvägen är 22 meter bred. För att mata trafiken till planområdet ska Myrvägen bereddas till nio meter med tre meter bred gång- och cykelväg som kopplas ihop med befintlig gång- och cykelväg utmed Humlevägen. Från Myrvägen planeras mindre lokalgator till en bredd av sju meter som matar trafiken till villatomterna. Den skyltade hastigheten blir 30 km/tim Kollektiv trafik Närmaste busshållplats ligger utmed Östra Ringvägen i höjd med Hökensåsskolan, cirka 120 m från planområdet. 2.8 TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och spillvatten Vatten- och spillvattennätet är utbyggt utmed Myrvägen. Nya ledningar kommer att anslutas till befintliga ledningar i Myrvägen Dagvatten Enligt den geotekniska undersökningen består planområdet av tätare jordlager och höga grundvattennivåer, därför är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom perkolation inte lämpligt. Inom planområdet finns ett mindre dräneringsdike som korsar förskolans tomt. Diket kommer att tas bort och ersättas av dagvattendiken öster och väster om kvartersmarken. Dagvatten från villatomterna och förskolans östra del kan avledas till planerade dagvattendiken. Dagvattnet från gatumark och förskolans parkeringsplats kommer att avledas och fördröjas i befintligt dike och våtmark norr om planområdet för att vid behov bräddas innan det når Tidan. Tekniska kontoret håller på att utreda hur dagvatten ska hanteras inför granskning av detaljplanen. Kartan visar ungefärligt hur kommunen planerar att ta hand om dagvattnet

12 2.8.3 Elförsörjning och datakommunikation Elförsörjning till planerad bebyggelse kan anslutas via befintlig transformatorstation söder om kvarteret Blåsippan 1. Utmed östra delen av planområdet och villabebyggelsen i etapp II finns en fiberkabel som eventuellt kan ligga kvar utmed planerat dagvattendike Brandposter Söder om planområdet i korsningen mellan Humlevägen och Myrvägen finns en brandpost Uppvärmning Förskolans uppvärmning kommer förmodligen att ske med geovärme Avfallhantering Avfallhantering ska utformas så att återanvändning och återvinning främjas. 2.9 MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap 34 samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. Miljö- och byggkontoret har som underlag för miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande tagit fram en behovsbedömning med checklista, bilaga 1. Förvaltningen har utifrån behovsbedömningen bedömt att detaljplanens genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Planen berör inga skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, eller andra värdefulla regionala och lokala naturvärden. Planen påverkar inte miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten eller luft negativt. Om detaljplanens genomförande kan antas få betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och bygglagen (PBL 4 kap 34 ) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 kap 12 och 13 första stycket miljöbalken. Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån behovsbedömning i bilaga 1, att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrande , framfört att de delar miljö- och byggkontorets bedömning att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan

13 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde i 62 att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför behov av en miljöbedömning inte föreligger Buller Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning när en detaljplan upprättas. Ljudnivåerna ska avspegla omgivningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning enligt miljöbalken. Bebyggelsen ligger cirka 80 meter från Östra Ringvägen med en cirka 2,5 meter hög skogsklädd kulle som skiljer vägområdet från bebyggelseområdet. De omgivningsbuller som kan påverka denna detaljplan är trafikbuller från Östra Ringvägen. I övrigt finns inga andra verksamheter som tillför ytterligare buller inom planområdet. Trafiken utmed Ö Ringvägen uppgår enligt Trafikverkets trafikflödesmätning 2013 till fordon/dygn varav 6,5 % utgörs av tung trafik. Närmaste industriområde ligger 700 meter från planområdet. Verksamheterna inom industriområdet är mindre, ej störande verksamheter. Bedömningen är att riktvärden för utomhusmiljön inte kommer att överskridas Radon Radonmätningen har utförts i tre mätpunkter. Mätvärdena uppgår till 2,1 respektive 0 kbq/m 3. Marken klassas som lågradonmark vilket innebär att radonskyddande åtgärder inte behöver vidtas Farligt gods Östra Ringvägen klassificeras som sekundär transportled för farligt gods. Årsdygnstrafiken uppgår enligt Trafikverkets trafikflödesmätning 2013 till fordon per dygn varav andelen tung trafik är 187 fordon (6,5 %). Av andelen tung trafik uppskattas farligt gods transporter till cirka nio transporter/dygn (5 % ). Enligt Räddningstjänsten har det under de senaste sju åren inträffat en trafikolycka i korsningen Östra Ringvägen - Humlevägen mellan två personbilar. Med stöd av statistiken bedöms sannolikheten att det ska inträffa en olycka utmed nämnd sträcka som liten. Riskavstånden kontrolleras i enlighet med länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning (2006) i området. Avståndet mellan Ringvägen och bebyggelseområdet är ca 65 m och till förskolans område ca 140 m. Mellan Ringvägen och det nya villaområdet finns en två och en halv meter hög skogbeklädd kulle som kan utgöra ett skydd vid en eventuell olycka. Enligt räddningstjänsten hjälper skogsdungen till att trycka gaserna uppåt och därmed blir det en utspädning med luft som är positivt ur brandsynpunkt. Eftersom skogsdungen ligger på en högre nivå än både vägen och det nya bebyggelseområdet kan den hjälpa till att minimera risken för spridning av giftiga gaser. Persontätheten blir högre under dagtid när förskolans verksamhet är igång. För övrig tid bedöms persontätheten vara låg inom villaområdet. Parallellet utmed Östra Ringvägen finns ett öppet vattenfyllt dike som består av täta jordlager som förhindrar nedträngning i grundvattnet. Vid en eventuell olycka med farligt gods finns ett 13 15

14 flertal möjligheter att lägga ut länsar och fördämningar för att förhindra att farliga kemikalier når Tidans vattendrag ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Planen handläggs med standardförfarande (tidigare enkelt planförfarande). 3 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 3.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planarbetet handläggs som standardförfarande enligt PBL 2010/900 och SFS 2014/900. Miljö-och byggnadsnämnden antar detaljplanen. 3.2 TIDSPLAN För detaljplanen gäller följande preliminära tidsplan: Miljö- och byggnadsnämnden beslut om samråd juni 2015 Samråd aug/sep 2015 Granskning beslut sep/okt 2015 Antagande okt/nov 2015 Tidplanen är beroende av vilka synpunkter som kommer in under samrådet. 3.3 GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla, men kan upphävas och ändras utan att fastighetsägarna kan kräva ersättning. 3.4 HUVUDMANNASKAP Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator och GC-vägar. Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Tidaholms kommun är huvudman för Östra Ringvägen (väg 193) och Trafikverket är väghållare. Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar som ligger i kvartersmark. Ledningarna skyddas med u-område som innebär att kommunen har rätt att på kvartersmark göra åtgärder som underhåll av ledningar, men även att marken ska återställas i ursprungligt skick. 3.5 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Fastighetsbildning sker i enlighet med detaljplanen. Tidaholms kommun ansöker om fastighetsbildning för samtliga tomter när detaljplanen vunnit laga kraft. Nytt kvartersnamn för östra delen av området förslås att bli Mosippan. Anledning till nytt kvartersnamn är att kvarteret Blåsippan delas av ett naturområde som i planen ska utgöra dagvattendike

15 3.5.2 Ledningsrätter TEAB:s fiberkabel säkerställs genom ledningsrätt. Även för kommunens ledningar kommer ledningsrätter att säkerställas. 3.6 EKONOMISKA FRÅGOR Planarbetet med utredningar bekostas av miljö- och byggkontoret. Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för fastighetsbildning kommer att tas ut i tomtpriset. På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med genomförandet. Eventuell flyttning av befintlig fiberkabel som går parallellt utmed östra planområdesgränsen bekostas av Tidaholms kommun som är exploatör. Plankostnader tas ut i samband med bygglov. 3.7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Ett nollalternativ innebär att planen kan bebyggas enligt gällande detaljplan. Eftersom det idag inte finns någon efterfrågan på radhus är risken stor att området kommer att stå obebyggt ytterligare många år. Kommunen får söka efter oexploaterad mark i andra områden i tätorten. Riskens finns även att byggrätten för handel (kioskverksamhet) utnyttjas vilket innebär att delar av den lövskogsklädda kullen kommer att tas i anspråk. Planalternativet medger möjligheter att stycka av området till elva småhustomter och en tomt för förskola. Inom området finns idag inga ledningsrätter eller andra rättigheter. Vatten- och avloppsledning och elektronisk datakommunikation säkerställs genom ledningsrätter. Socialt sett är planalternativet bra genom att det byggs en förskola samt att fler personer rör sig i området. Ur miljösynpunkt bedöms markingreppen bli små. Störningar kan förekomma under byggtiden och då främst när förskolan byggs. Biltrafiken till område bli störst under den tid förskolan har öppet. 4 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats i samråd med tekniska förvaltningens chef Kjell Jonsson och trafikingenjör Ofelia Kullerstedt på tekniska kontoret samt Jan Persson på Tidaholms Energi AB. Miljö-och byggkontoret ElsieMarie Sjögren Planförfattare Peter Lann Miljö- och byggchef 15 15

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna

Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna Diarienr Plan nr KS 2015/240 572 SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan för utvidgning av detaljplan för område inom Övre Tjärna i Borlänge kommun, Dalarnas län Upprättad i mars 2015 Tillägg till planbeskrivning

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder.

Planområde. Flygfoto över fastigheten JANNELUND 10:4, Storgatan 1 från söder. DEGERFORS KOMMUN SAMRÅDSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum Handläggare 2009-03-30 K K Kerstin Jansson Beteckning KS 28-2009 Detaljplan för fastigheten JANNELUND 10:4 Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande.

Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING. 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande. Ändring av detaljplan för del av HALVORSTORP Halvorstorp TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 14P ANTAGANDEHANDLING Enkelt planförfarande STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Plankontoret Upprättad i oktober 2014 ANTAGEN

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB

Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB Ändring av detaljplan för Mårsäng 1:133 i Grebo, Åtvidabergs kommun Upprättad 2005-01-07 av Börje Mathiasson Arkitektkontor AB ANTAGANDEHANDLING Antagen av Bygg- miljö och räddningsnämnden 2005-01-18 2.

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SBN PL 2011/79.318 NBN 2015-220 0126K-16017 ANTAGANDEHANDLING Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Enkelt planförfarande Kartan visar

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6. PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Lena Mattsson 2015-06-10 PBN 2014-2595 018-727 46 40 Ändring genom tillägg till gällande detaljplan för del av kv Rosenberg Fjärdingen 12:5 6.

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se

Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Burlövs kommun Kommunledningskontoret Handläggare: Hanna Tell 040-43 91 43 hanna.tell@burlov.se Datum Diarienummer 2012-03-15 KS/2010:236-214 1 (1) Lagakraftbevis detaljplan nr 234 Detaljplan för Åkarp

Läs mer

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1

PLANKARTA i Gnesta tätort, Gnesta kommun AKTUALITET: FASTIGHETSINDELNING 2013-04-16 KARTSTANDARD ENLIGT HMK-KA 2.2.6.1 Antagandehandling Dnr Plan 2012.3 Tillägg till PLANBESTÄMMELSER Följande gäller inom det särskilt avgränsade området. Underliggande stadsplan P 86-1 gäller jämsides med undantag för de bestämmelser som

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2011-11-14 Detaljplan för Kv. MOTORN m.m.. utmed Kristianstadsvägen i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta, förslag, med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Natur- och byggnadsnämnden

Natur- och byggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR 205-05-05 Rev. 205-05-20 SBN 204-232 (2) HANDLÄGGARE Jose Sterling 08 535 364 2 jose.sterling@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Tillägg till detaljplan för del av Balingsnäs

Läs mer

.'. / C"/' Planbestämmelser . ' :-'" . '.,.. ",~,

.'. / C/' Planbestämmelser . ' :-' . '.,.. ,~, er (':\ /' ---, r /' :( / C"/'./ ':l /- /

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING Antagandehandling

PLANBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/7 PLANBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL. RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 2/7 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun

del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Planbeskrivning Dnr: BN 2014-478 Samrådshandling Ändring genom tillägg inom detaljplaner för del av stadsldelen Ljungdala i Hässleholm, Hässleholms kommun Handlingar Till detaljplanen hör planbeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL ENKELT PLANFÖRFARANDE. Malung-Sälens kommun Dalaranas län PLANBESKRIVNING Detaljplan för GUSTAV BAR & GRILL Beslut om samråd Instans Datum Malung-Sälens kommun Dalaranas län Upprättad i december 2013 av Bygg-Teknik i Malung AB Beslut om särskilt hörande av samrådskrets

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN

planområde 3:82 BLÄSINGE 3:2 5 s BLÄSIN 2009-09-10 Plan- och byggkontoret Länsstyrelsen i Skåne Samhällsbyggnad, Planfunktionen, 205 15 Malmö Berörda sakägare SAMRÅD Detaljplan för ÖSTRA LJUNGBY 3:2 Industriområde vid Östra Ljungby, söder E4

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län

Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven, Arjeplogs kommun, Norrbottens län Tillägg till detaljplan Granskningshandling Standardförfarande Ändring av detaljplan genom tillägg avseende Förslag till detaljplan Kv Bävern och Järven,, Norrbottens län Tillägg till genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser, planbeskrivning. genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Tingsryd 1:51, Öresund 2 och Tingsmåla 2:5 samt Tingsryd 1:66 och Värmeverket 1 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling

Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Planbeskrivning 2014-08-21 BN 1273/2013 Antagandehandling Karlsgatan Planområdet Gräsgatan Karlsgatan Detaljplan kv Krokusen m.fl Örebro kommun Enkelt planförfarande Samrådstid: 19/5 2014 30/6 2014 Handläggare:

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling

Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27. Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen. Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2012.108/211 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Magra, Bostäder vid Furulundsvägen Tillägg till Planbeskrivning 2012-08-27 1 1. Inledning Syfte

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Planområde SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Kv Renen m fl Avesta kommun Dalarnas län. Arkitekterna Krook och Tjäder

PLANBESKRIVNING. Planområde SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Kv Renen m fl Avesta kommun Dalarnas län. Arkitekterna Krook och Tjäder SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kv Renen m fl Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2011-08-17. Eva Westlund Planingenjör Hugo Lindblad Arkitekterna Krook

Läs mer

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande

PLANBESKRIVNING DPL 230. Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande Detaljplan för Burlöv 3:7, 3:121 i Burlövs Egnahem Burlövs kommun, Skåne län Enkelt planförfarande PLANBESKRIVNING Antagen av Tekniska nämnden (TKN 2010:113) Laga kraft 2011-06-10 Genomförandetiden utgår

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

Planbeskrivning antagandehandling

Planbeskrivning antagandehandling DATUM DIARIENR 2014-02-10 SBN 2013-000490 1 (9) Planbeskrivning antagandehandling Tillägg till Detaljplan för Batteriet 6 Flemingsberg Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, feb 2014 SBN 2013-000490

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby

Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 13, Viby Ändring, genom tillägg, av detaljplan nr 357, avseende Vinreceptet 3, Viby Godkänt dokument, 0-05-5, Katarina Kämpe Antagandehandling 0-05-07 Dnr 0/079 KS 03 Innehåll Planbeskrivning 3 Syfte 3 Handlingar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Detaljplan för del av kv Bävern m m

Detaljplan för del av kv Bävern m m Detaljplan för del av kv Bävern m m Upprättad i september 2003 dnr 2002.0354 obj nr 507 073 1(9) Innehållsförteckning PLANBESKRIVNING... 3 HANDLINGAR... 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG... 3 PLANDATA... 3

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15

PLANBESKRIVNING. Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun. Antagandehandling. Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan Kv. Domkraften (del av), Floby Falköpings kommun Antagandehandling Stadsbyggnadsavdelningen 2012-05-15 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer