Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet"

Transkript

1 Dnr: MBN 2015/90 Ändring av detaljplan för kv Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Hellidsområdet Tidaholms centralort, Tidaholms kommun, Västra Götalands län Planområde PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggkontoret april 2015 Standardförfarande, samråd

2 Innehåll 1 INLEDNING PLANHANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN PLANDATA TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR MARK OCH VEGETATION GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN FORNLÄMNINGAR SERVICE- OCH OFFENTLIG SERVICE BEBYGGELSEOMRÅDE REKREATION GATOR OCH TRAFIK TEKNISK FÖRSÖRJNING MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR ADMINISTRATIVA FRÅGOR DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE ORGANISATORISKA FRÅGOR TIDSPLAN GENOMFÖRANDETID HUVUDMANNASKAP FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR EKONOMISKA FRÅGOR KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

3 1 INLEDNING 1.1 PLANHANDLINGAR Plankarta, med bestämmelser skala 1: 1000 Planbeskrivning med planens genomförande och konsekvenser Illustrationskarta Bilagor Bilaga 1. Behovsbedömning, augusti Bilaga 2. PM Geoteknik , reviderad Fastighetsförteckning finns tillgänglig på miljö-och byggkontoret. Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planens innebörd och syften. Den har ingen rättsverkan. Avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning av planen. Plankarta med bestämmelser är rättsligen bindande. 1.2 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Planens huvudsakliga syfte är att ändra markanvändning från bostadsområde för radhusbebyggelse till område för elva friliggande villor och en förskola med fem avdelningar med plats för cirka 80 inskrivna barn. Angöring till bebyggelseområdet sker via Ö Ringvägen och Humlevägen. 1.3 FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MILJÖBALKEN De åtgärder planen medger bedöms vara förenliga med en ur allmän synpunkt lämplig markanvändning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i miljöbalken (MB) 3 kap 1. Planområdet berörs inte av miljöbalkens (MB) 3 kap Riksintressen enligt 4 kap MB berörs inte Miljökvalitetsnormer 5 kap MB MKN luft Miljökvalitetsnormer för luft är föreskrifter om lägsta godtagbara miljökvalitet i t ex stadsmiljön. Enligt miljökvalitetsmålet Frisk luft ska luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas. Tidaholms kommun är medlem i Luft i Väst. De senaste mätningarna av PM 10 (partiklar) som genomfördes vinterhalvåret 2011/2012 visar att Tidaholms urbana luftmiljö PM 10 ligger under miljökvalitetsmålet, även NO2 (kvävedioxider) klarar miljökvalitetsmålet. Under 2014 genomfördes nya mätningar som visar lägre värden för NO2 än Genomförandet i denna detaljplan bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna för luft. MKN vatten Enligt EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) har miljökvalitetsnormer för vatten fastställts för Sverige. I december år 2009 fastställdes förvaltningsplaner, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för Sveriges fem vattendistrikt. 3 15

4 Tidaholm tillhör Västerhavets och södra Östersjöns vattendistrikt. För denna plan är det Västerhavets vattendistrikt, genom Tidans vattenförekomst, sträckan Tidan-Korsberga- Madängsholm som gäller. Enligt VISS (Vatteninformations System Sverige) har Tidan för nämnd sträcka måttlig ekologisk status och god kemisk status. Kvalitetskravet är att god ekologisk status uppnås 2021, och behålla god kemisk ytvattenstatus även Även i 2 kap 10 PBL finns krav på att miljökvalitetsnormen för vatten ska följas. Det innebär att kommunen regelmässigt måste göra en påverkansbedömning av de vattenförekomster som berörs av ett detaljplaneförslag. I denna detaljplan är det Tidans vattenförekomst som tar emot vatten från planområdet. Dagvattnet kommer att fördröjas genom dagvattendiken/bäddar innan det via öppna vattenfyllda diken når recipienten Tidan. 1.4 PLANDATA Läge, areal och markägoförhållanden Planområdet är beläget ca 1,3 km sydöst om Gamla torget i Tidaholms centralort. I öster och söder gränsar planområdet till villaområden byggda under mitten av 1990-talet och från och 2010-talen. I väster gränsar området till Östra Ringvägen och i norr till en gång- och cykelväg som leder till Hellidsberget och en nedlagd åkermark. Planområdet omfattar cirka 3,5 hektar. Förutom en mindre bostadsfastighet ägs marken av Tidaholms kommun. Gamla torget Planområde Bild 2. Planområdets läge i staden. 1.5 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDE Fördjupad översiktplan Detaljplanens syfte strider inte mot intentionerna i fördjupad översiktsplan för Tidaholms stadsbygd antagen av kommunfullmäktige december Gällande detaljplan För berört område gäller detaljplan för del av Helliden 2:28 m.fl. (S 103), antagen av kommunfullmäktige I gällande detaljplan är tillåten markanvändning radhusbebyggelse med mindre lägenheter i hyresrätt, förskola, naturområde, parkområde för bollspel 4 15

5 och lek samt ett mindre område för handel med kioskverksamhet. Ingen av byggrätterna inom denna del av detaljplanen har utnyttjats. Bild 3. Röd linje visar utdrag ur gällande detaljplan Kommunala beslut Miljö-och byggnadsnämnden gav i 62 miljö- och byggförvaltningen i uppdrag att ändra detaljplanen för Alpklockan, del av kv Blåsippan och del av Helliden 2:28, Södra Helliden Planprocess Detaljplaner med beslut om uppdrag efter 1 januari 2015 handläggs enligt SFS 2014:900 (lag om ändring i plan- och bygglagen 2010:900). Denna detaljplan handläggs med standardförfarande som kan tillämpas om förslag till detaljplan är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande, inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse. Planen får inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Samtliga kriterier uppfylls i denna detaljplan. Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft, se nedanstående tidsprocess. De synpunkter som lämnas under samrådstiden, kompletteras om det behövs med en samrådsredogörelse. Samråd Underrättelse Granskning Gransknings- utlåtande Antagande Behovsbedömning Enligt PBL 2010:900 4 kap 34, andra stycket samt miljöbalken SFS 1988:808 ska detaljplaner som kan antas få betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ett ställningstagande om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 5 15

6 Planförslaget ligger helt inom tidigare planlagt område och bedöms vara förenligt med intentionerna enligt kap 3 och 4 i miljöbalken. Planens genomförande bedöms inte medföra risker för människors hälsa, säkerhet eller miljön. Vidare bedöms planens genomförande inte motverka gällande riktvärden för luft och vatten negativt eller möjligheten att uppnå nationella, regionala eller kommunala mål och strategier. Närheten till Hellidsbergets natur- och rekreationsområde och Svandammarna samt närheten till Hökensåsskolan skapar en bra miljö för såväl barn som bor i området som barn på den nya förskolan. Till bostadsområdet och förskolan finns separerade gång- och cykelvägar med belysning som skapar god tillgänglighet och trygghet i området. Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i yttrande delat miljö- och byggförvaltningens åsikt att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Miljö-och byggnadsnämnden har i beslut bedömt att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan, se bilaga 1. 2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 2.1 MARK OCH VEGETATION Utmed västra delen av planområdet finns en cirka 2,5 meter hög lövskogsklädd kulle, som skiljer bebyggelseområdet från Östra Ringvägen. Kullen har ett naturvärde och kommer att sparas. I övrigt utgörs större delen av planområdet av nedlagd åkermark. Genom planområdet finns ett dräneringsdike som ansluter till en våtmark norr om planområdet. Diket kommer att läggas igen och ersättas av dagvattendiken öster och väster om kvartersmark när området tas i anspråk. Parallellt med Östra Ringvägen finns ett öppet vattenfyllt dike som i enlighet med gällande detaljplan kommer att behållas. Våtmark Skog Villatomt Vattenfyllt dike Dike Åker mark Villor Villor Ortofoto över planområdet 6 15

7 2.2 GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN BGAB Bygg- och Geokonsult har på uppdrag av Tidaholms kommun genomfört en geoteknisk undersökning för planområdet, daterad och reviderad Undersökningen redovisar följande: Marken som är relativt plan utgörs huvudsakligen av före detta åkermark. Jorden består direkt under ytskiktet delvis av finsediment, såsom silt och lera som, direkt eller via skikt av friktionsjord, vilar på vid utförda sonderingar fast botten troligen morän, block eller berg. Ytskiktet består i provpunkterna av sandig torv/torv till ca 0,3 m. Av undersökningen framgår att det inte finns några stabilitetsproblem inom planområdet. Enligt geoteknisk undersökning är underliggande lera överkonsoliderad och det finns ingen risk för sättningar. Jorden bedöms huvudsakligen tillhöra tjälfarlighetsklass 4 (mycket tjälfarlig) och materialgrupp 5A enligt AMA Anläggning. Med dagens byggnadsteknik kan man lätt eliminera dessa risker. Jorden är erosionsbenägen, vilket måste beaktas vid schaktarbeten. Innan fyllning ska schaktbotten besiktigas av geoteknisk sakkunnig person. Grundvattenavläsningar inom planområdet visar att vattenytans nivå ligger relativt högt (mellan 0,30 0,40 m under befintlig mark). Geoteknisk utredning finns i sin helhet med som bilaga till planhandlingarna, se bilaga Geotekniska rekommendationer Observera att den geotekniska undersökningen är översiktlig. I samband med byggnation kan utförligare detaljerade undersökningar behövas. 2.3 FORNLÄMNINGAR Inom planområdet finns enligt fornlämningsregistret inga kända fornlämningar. 2.4 SERVICE- OCH OFFENTLIG SERVICE Planområdet ligger cirka 1,3 km från stadskärnas utbud av handel och offentlig service. Cirka 400 meter norr om planområdet finns en F-9 skola (Hökensåsskolan) och en sporthall (Sparbankshallen). 2.5 BEBYGGELSEOMRÅDE Befintlig bebyggelse Inom planområdet finns ett mindre bostadshus med tillhörande uthus. Helliden 1:2 Alphyddan. Bostadshuset finns upptaget i Kulturhistoriska byggnader och miljöer utförd av Skara länsmuseum Bostadshuset byggdes 1927 och har enligt inventeringen till stora delar behållit 20-talsprägeln med grå spritputsad fasad. Byggnaden som stått tom under ett stort antal år har inte renoverats eller underhållits de senaste decennierna. Byggnaden får ingen skydds- eller varsamhetsbestämmelse i planen. Öster om planområdet ligger ett villaområde som till större delen är uppförd under sent tal och fortfarande är under uppbyggnad. Byggnaderna har en modern utformning i blandade 7 15

8 stilar med funkis i ett och ett halv plan, även takutformningen har en varierad utformning med sadeltak och pulpettak. Så gott som samtliga byggnader är vitmålade. Syftet med södra Hellidens etapp II var att det skulle vara relativ fri och flexibel utformning. Tillåten exploatering är 30 % av tomtytan. Söder om planområdet gäller detaljplan från Området har succesivt växt fram från början av 1990 till Planerad bebyggelse Planen kommer att möjliggöra friliggande villor i en våning (B) till en byggnadshöjd på högst 4,5 meter. Största tillåtna byggnadsarea är 30 % (e2) av tomtytan varav högst 80 kvm får utgöras av komplementbyggnader (garage, carport och förråd). Med hänsyn till områdets höga grundvattennivåer och markens beskaffenhet tillåts endast källarlösa hus (b1). Tomstorleken varierar från 955 kvm till 1555 kvm. Området kommer liksom södra Helliden etapp II att få utvecklas relativt fritt utan styrning av takutformning och färgsättning. Villor Skola Befintliga villor Förskola Det finns ett stort behov av en ny förskola i Tidaholms centralort. Förskolans placering i södra Hellidsområdet bedöms som positiv med hänsyn att försörjning av förskoleplatser som är sämre i denna del av centralorten. För att svara mot efterfrågan på förskoleplatser har kommun beslutat att en förskola med fem avdelningar ska byggas inom planområdet. Inom närområdet finns både småhus och flerfamiljshus. 8 15

9 Förskolans område omfattar knappt kvm och ska ge utrymme till en förskola med en byggnadsyta på cirka kvm och drygt kvm hårdgjorda kommunikationsytor och parkeringsplatser. För barnens lek och utemiljö reserveras cirka kvm, cirka 38 % av den totala tomtytan. Förskolan ska ge plats för mellan 80 till 100 inskrivna förskolebarn. Med hänsyn till barnens utemiljö tillåter planen en exploatering på högst 1250 kvm. Byggnaden ska utföras i en våning, med en tillåten byggnadshöjd på högst 5,5 meter. Källare får inte utföras. Förskolan placeras i västra delen av tomten och östra sidan avsätts för barnens utemiljö Förskolan, lek- och utemiljö Barn och ungas rättigheter ska, i enlighet med barnkonventionen, beaktas i samband med att detaljplaner tas fram. Sedan 2 september 1990 gäller konventionen i Sverige, vilket har betydelse för samhällsplaneringen. Barnkonventionens artikel 31 är av intresse för den fysiska planeringen och uttrycker bland annat barnens rätt till lek och fritid. Enligt 8 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900) ska tomter som bebyggs med lokaler för förskola ha en friyta som är tillräckligt stor för att vara lämplig för lek och utevistelse. Friytan ska finnas på tomten eller i närheten av denna. Med anledning av att det saknas nationella riktlinjer för storlek på friyta för barns lek och utevistelse på förskolor har stadsbyggnadskontoret i Malmö stad tagit fram skriften Utemiljö vid förskolor i Malmö ett planeringsverktyg för planering, urformning och bygglovgranskning, dec Skriften är baserad på forskning om barns lek utomhus och är tänkt att användas som ett verktyg för att avsätta rätt storlek på förskoletomter i samband med planering och bygglovgivning. En rimlig utgångspunkt är minst 30 kvm utelekyta per barn. Det är baserat på en utredning från Malmö stad Förskolor i stadsbyggandet, Dialog PM 2006:2, där de utifrån utvärdering av befintliga förskolor förespråkar 40 kvm utelekyta per barn. De framhåller att en kritisk gräns går vid 30 kvm, med motivering att med mindre yta är det svårt att upprätthålla kvaliteten på grönytor och redskap eftersom slitaget blir alltför högt. Konsekvensen blir att man går över till större mängd hårdgjord yta vilket leder till ytterligare en försämring av 9 15

10 miljön. Enligt 8 kap PBL 9 ska, om det inte finns tillräckliga utrymmen för att ordna både friyta och parkering, i första hand ordnas friyta. I Boverkets nya allmänna råd kring friytor 1 läggs fokus mer på friytans kvalitéer, exempelvis på goda sol-/skuggförhållanden, bra luft- och ljudkvalité, om den är utformad för både flickors och pojkars lek samt om terräng- och vegetationsförhållande är variationsrika mm. Även friytans placering, liksom närhet till allmänna parker är avgörande. Barnens lek och utemiljö kommer enligt planförslaget vara ca kvm vilket innebär en yta på drygt 24 kvm/barn med totalt 100 barn. Lekytans omfattning bedöms därmed inte vara tillräcklig. Sannolikheten att 100 barn är ute och leker samtidigt är liten. Vid ett antagande att 60 barn är ute och leker samtidigt blir lekytan 40 kvm/barn, vilket bedöms som tillräckligt. Utöver förskolegården finns parkmiljön vid Svandammarna och skogen på Hellidsberget. Barnens lekyta kommer att orienteras åt väster. Vid planering av utemiljön kommer hänsyn att tas till att det går anordna både soliga och skuggiga platser. För att säkerställa barnens säkerhet kommer förskolans område att inhägnas. Barnen lek- och utemiljö upptar cirka 40 % av tomtytan Parkering Parkeringsbehovet för förskolans personal och besöksparkering ska anordnas inom förskolans kvartersmark. Parkeringsbehovet för förskolan uppskattas vid maxbelastning till ca 24 bilplatser varav nio för anställda och resterande för hämtning och lämning av barn. Vid entrésidan, utmed Myrvägen planeras för 15 korttidsplatser för på-/avstigning. Kommunikation och parkeringsytor upptar cirka 38 % av tomtytan Varutransporter Varutransporter till, och hämtning av avfall från, förskolan sker via Myrvägen vid förskolans norra del. Genom det skiljs transporterna från besökare till förskolan Tillgänglighet Markplaneringen ska utföras så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan nå målpunkter utan problem. Tillgängligheten inom kvartersmark ska följa gällande byggregler Arbetsplatser Förskolans verksamhet beräknas kräva 16 heltidsarbetande. 2.6 REKREATION Närheten till Hellidsbergets motionsanläggning och Ringleden ger goda förutsättningar att utöva den dagliga motionen. Söder om planområdet finns en lekplats vid Sländvägen. Det finns även planer på att anordna en mindre lekplats öster om planområdet. 1 Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse 10 15

11 2.7 GATOR OCH TRAFIK Gatunät, gång- och cykeltrafik Planområdet angörs från Östra Ringvägen via Humlevägen till Myrvägen. Östra Ringvägen tillhör huvudvägnätet och är en genomfartsled. Kommunen är huvudman och Trafikverket väghållare. Den skyltade hastigheten är 50 km. Ringvägens höga standard inbjuder till höga hastigheter. Ringvägen är 22 meter bred. För att mata trafiken till planområdet ska Myrvägen bereddas till nio meter med tre meter bred gång- och cykelväg som kopplas ihop med befintlig gång- och cykelväg utmed Humlevägen. Från Myrvägen planeras mindre lokalgator till en bredd av sju meter som matar trafiken till villatomterna. Den skyltade hastigheten blir 30 km/tim Kollektiv trafik Närmaste busshållplats ligger utmed Östra Ringvägen i höjd med Hökensåsskolan, cirka 120 m från planområdet. 2.8 TEKNISK FÖRSÖRJNING Vatten och spillvatten Vatten- och spillvattennätet är utbyggt utmed Myrvägen. Nya ledningar kommer att anslutas till befintliga ledningar i Myrvägen Dagvatten Enligt den geotekniska undersökningen består planområdet av tätare jordlager och höga grundvattennivåer, därför är lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) genom perkolation inte lämpligt. Inom planområdet finns ett mindre dräneringsdike som korsar förskolans tomt. Diket kommer att tas bort och ersättas av dagvattendiken öster och väster om kvartersmarken. Dagvatten från villatomterna och förskolans östra del kan avledas till planerade dagvattendiken. Dagvattnet från gatumark och förskolans parkeringsplats kommer att avledas och fördröjas i befintligt dike och våtmark norr om planområdet för att vid behov bräddas innan det når Tidan. Tekniska kontoret håller på att utreda hur dagvatten ska hanteras inför granskning av detaljplanen. Kartan visar ungefärligt hur kommunen planerar att ta hand om dagvattnet

12 2.8.3 Elförsörjning och datakommunikation Elförsörjning till planerad bebyggelse kan anslutas via befintlig transformatorstation söder om kvarteret Blåsippan 1. Utmed östra delen av planområdet och villabebyggelsen i etapp II finns en fiberkabel som eventuellt kan ligga kvar utmed planerat dagvattendike Brandposter Söder om planområdet i korsningen mellan Humlevägen och Myrvägen finns en brandpost Uppvärmning Förskolans uppvärmning kommer förmodligen att ske med geovärme Avfallhantering Avfallhantering ska utformas så att återanvändning och återvinning främjas. 2.9 MILJÖBESKRIVNING/STÖRNINGAR Behovsbedömning Enligt PBL 4 kap 34 samt Miljöbalken SFS 1998:808 ska detaljplaner, vars genomförande kan antas innebära betydande miljöpåverkan, miljöbedömas och en miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas. Behovsbedömningen är den analys som leder fram till ställningstagandet om en miljöbedömning behöver göras eller inte. Behovsbedömning upprättas i samband med framtagandet av planen och finns med som en bilaga, vilken samråds parallellt med planhandlingarna. Miljö- och byggkontoret har som underlag för miljö- och byggnadsnämndens ställningstagande tagit fram en behovsbedömning med checklista, bilaga 1. Förvaltningen har utifrån behovsbedömningen bedömt att detaljplanens genomförande inte får betydande miljöpåverkan. Planen berör inga skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken, eller andra värdefulla regionala och lokala naturvärden. Planen påverkar inte miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten eller luft negativt. Om detaljplanens genomförande kan antas få betydande miljöpåverkan, ska enligt plan- och bygglagen (PBL 4 kap 34 ) miljökonsekvenserna redovisas i omfattning och innehåll som följer av 6 kap 12 och 13 första stycket miljöbalken. Vid kommunens ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning göras och resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggkontoret bedömer utifrån behovsbedömning i bilaga 1, att ett genomförande av planen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i yttrande , framfört att de delar miljö- och byggkontorets bedömning att planens genomförande inte får betydande miljöpåverkan

13 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade vid sammanträde i 62 att genomförandet av planförslaget inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan varför behov av en miljöbedömning inte föreligger Buller Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning när en detaljplan upprättas. Ljudnivåerna ska avspegla omgivningsbuller utomhus. Huvudregeln är att en tillsynsmyndighet inte kan påverka de fastställda bullervärdena vid en senare prövning enligt miljöbalken. Bebyggelsen ligger cirka 80 meter från Östra Ringvägen med en cirka 2,5 meter hög skogsklädd kulle som skiljer vägområdet från bebyggelseområdet. De omgivningsbuller som kan påverka denna detaljplan är trafikbuller från Östra Ringvägen. I övrigt finns inga andra verksamheter som tillför ytterligare buller inom planområdet. Trafiken utmed Ö Ringvägen uppgår enligt Trafikverkets trafikflödesmätning 2013 till fordon/dygn varav 6,5 % utgörs av tung trafik. Närmaste industriområde ligger 700 meter från planområdet. Verksamheterna inom industriområdet är mindre, ej störande verksamheter. Bedömningen är att riktvärden för utomhusmiljön inte kommer att överskridas Radon Radonmätningen har utförts i tre mätpunkter. Mätvärdena uppgår till 2,1 respektive 0 kbq/m 3. Marken klassas som lågradonmark vilket innebär att radonskyddande åtgärder inte behöver vidtas Farligt gods Östra Ringvägen klassificeras som sekundär transportled för farligt gods. Årsdygnstrafiken uppgår enligt Trafikverkets trafikflödesmätning 2013 till fordon per dygn varav andelen tung trafik är 187 fordon (6,5 %). Av andelen tung trafik uppskattas farligt gods transporter till cirka nio transporter/dygn (5 % ). Enligt Räddningstjänsten har det under de senaste sju åren inträffat en trafikolycka i korsningen Östra Ringvägen - Humlevägen mellan två personbilar. Med stöd av statistiken bedöms sannolikheten att det ska inträffa en olycka utmed nämnd sträcka som liten. Riskavstånden kontrolleras i enlighet med länsstyrelsens riskpolicy för markanvändning (2006) i området. Avståndet mellan Ringvägen och bebyggelseområdet är ca 65 m och till förskolans område ca 140 m. Mellan Ringvägen och det nya villaområdet finns en två och en halv meter hög skogbeklädd kulle som kan utgöra ett skydd vid en eventuell olycka. Enligt räddningstjänsten hjälper skogsdungen till att trycka gaserna uppåt och därmed blir det en utspädning med luft som är positivt ur brandsynpunkt. Eftersom skogsdungen ligger på en högre nivå än både vägen och det nya bebyggelseområdet kan den hjälpa till att minimera risken för spridning av giftiga gaser. Persontätheten blir högre under dagtid när förskolans verksamhet är igång. För övrig tid bedöms persontätheten vara låg inom villaområdet. Parallellet utmed Östra Ringvägen finns ett öppet vattenfyllt dike som består av täta jordlager som förhindrar nedträngning i grundvattnet. Vid en eventuell olycka med farligt gods finns ett 13 15

14 flertal möjligheter att lägga ut länsar och fördämningar för att förhindra att farliga kemikalier når Tidans vattendrag ADMINISTRATIVA FRÅGOR Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Planen handläggs med standardförfarande (tidigare enkelt planförfarande). 3 DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE 3.1 ORGANISATORISKA FRÅGOR Planarbetet handläggs som standardförfarande enligt PBL 2010/900 och SFS 2014/900. Miljö-och byggnadsnämnden antar detaljplanen. 3.2 TIDSPLAN För detaljplanen gäller följande preliminära tidsplan: Miljö- och byggnadsnämnden beslut om samråd juni 2015 Samråd aug/sep 2015 Granskning beslut sep/okt 2015 Antagande okt/nov 2015 Tidplanen är beroende av vilka synpunkter som kommer in under samrådet. 3.3 GENOMFÖRANDETID Genomförandetiden är 10 år efter det att detaljplanen vinner laga kraft. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen att gälla, men kan upphävas och ändras utan att fastighetsägarna kan kräva ersättning. 3.4 HUVUDMANNASKAP Tidaholms kommun ansvarar för allmänna platser som gator och GC-vägar. Tidaholms Energi AB ansvarar för elledningar. Tidaholms kommun är huvudman för Östra Ringvägen (väg 193) och Trafikverket är väghållare. Tidaholms kommun är huvudman för allmänna vatten- och spillvattenledningar som ligger i kvartersmark. Ledningarna skyddas med u-område som innebär att kommunen har rätt att på kvartersmark göra åtgärder som underhåll av ledningar, men även att marken ska återställas i ursprungligt skick. 3.5 FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR Fastighetsbildning Fastighetsbildning sker i enlighet med detaljplanen. Tidaholms kommun ansöker om fastighetsbildning för samtliga tomter när detaljplanen vunnit laga kraft. Nytt kvartersnamn för östra delen av området förslås att bli Mosippan. Anledning till nytt kvartersnamn är att kvarteret Blåsippan delas av ett naturområde som i planen ska utgöra dagvattendike

15 3.5.2 Ledningsrätter TEAB:s fiberkabel säkerställs genom ledningsrätt. Även för kommunens ledningar kommer ledningsrätter att säkerställas. 3.6 EKONOMISKA FRÅGOR Planarbetet med utredningar bekostas av miljö- och byggkontoret. Upparbetade kostnader tas ut i tomtpriset, även kostnaderna för fastighetsbildning kommer att tas ut i tomtpriset. På kvartersmark svarar fastighetsägarna för kostnaderna i samband med genomförandet. Eventuell flyttning av befintlig fiberkabel som går parallellt utmed östra planområdesgränsen bekostas av Tidaholms kommun som är exploatör. Plankostnader tas ut i samband med bygglov. 3.7 KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE Ett nollalternativ innebär att planen kan bebyggas enligt gällande detaljplan. Eftersom det idag inte finns någon efterfrågan på radhus är risken stor att området kommer att stå obebyggt ytterligare många år. Kommunen får söka efter oexploaterad mark i andra områden i tätorten. Riskens finns även att byggrätten för handel (kioskverksamhet) utnyttjas vilket innebär att delar av den lövskogsklädda kullen kommer att tas i anspråk. Planalternativet medger möjligheter att stycka av området till elva småhustomter och en tomt för förskola. Inom området finns idag inga ledningsrätter eller andra rättigheter. Vatten- och avloppsledning och elektronisk datakommunikation säkerställs genom ledningsrätter. Socialt sett är planalternativet bra genom att det byggs en förskola samt att fler personer rör sig i området. Ur miljösynpunkt bedöms markingreppen bli små. Störningar kan förekomma under byggtiden och då främst när förskolan byggs. Biltrafiken till område bli störst under den tid förskolan har öppet. 4 MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN Detaljplanen har upprättats i samråd med tekniska förvaltningens chef Kjell Jonsson och trafikingenjör Ofelia Kullerstedt på tekniska kontoret samt Jan Persson på Tidaholms Energi AB. Miljö-och byggkontoret ElsieMarie Sjögren Planförfattare Peter Lann Miljö- och byggchef 15 15

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län

Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Angelika Marielund-Holmqvist, Klara Blommegård 2013-11-26 Vårt Dnr: P 2013-000014 Förslag till detaljplan för fastigheterna Riksgränsen 1:144 och 1:145 samt del av Riksgränsen 1:6 Kiruna

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

Sammanfattning av planförslaget

Sammanfattning av planförslaget Detaljplan i Skäggetorp för GÅSEN 7 och 9 (Skattegården) Planbeskrivning & behovsbedömning Planområde 2014-04-22 Dnr. Sbn 2013-318 GRANSKNINGSHANDLING Sammanfattning av planförslaget Det finns idag ett

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16

STADSKÄRNAN 1:172 MFL PLANBESKRIVNING. Antagandehandling. Uddevalla, Uddevalla kommun. Detaljplan för. Upprättad 2012-02-16 Arkivnr: 1131 Antagen av MSN: 2012-02-16 Laga kraft: 2012-11-07 Detaljplan för STADSKÄRNAN 1:172 MFL Uddevalla, Uddevalla kommun ARB 553 Antagandehandling Upprättad 2012-02-16 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun

Mesta 6:40 m.fl. Planbeskrivning. Mesta 6:40. Planprocessen normalt planförfarande utan program. Detaljplan för. Borsökna Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (17) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-11-19 SBN/2011:74 1.21 Planavdelningen Gustaf Nyman, 016-710 87 05 Samrådshandling Detaljplan för Mesta 6:40 m.fl

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11

KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 19. Tid 2013-12-17, kl. 10.00 Plats

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län

Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län 1(16) Datum Referens 2012-11-30 2012-250 Detaljplan för fastigheten Oderljunga 4:9 m.fl., Oderljunga skola, i Oderljunga, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT Detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. tillhörande detaljplan för. Eldsberga, HALMSTAD. Normalt förfarande. Plan 1027 K PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 8:54 m.fl. Eldsberga, HALMSTAD Normalt förfarande Kommunfullmäktige 2011-06-21 Plan 1027 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning

ANTAGANDEHANDLING Plan- och genomförandebeskrivning Plankarta med bestämmelser Illustrationsplan Samrådsredogörelse Utlåtande Fastighetsförteckning JULARP Norra Rörumsvägen väg 23 Planområde EKERÖD HOLMA LILLA HOLMA ELISETORP Detaljplan för Sjunnerup 2:9 m fl fastigheter, Södra delen Höörs tätort, Höörs kommun, Skåne län Upprättad: 2011-08-25 Bo Johansson

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR DEL AV PAJALA 11:59, PAJALA 11:37, SAMT PAJALA 9:3 Bilservice och handel samt industri Pajala kommun Norrbottens län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1. HANDLINGAR - Plan- och genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun

Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun PLAN OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2013 02 20 GRANSKNINGSHANDLING MB11 0651 KS/KF 2012:342.214 Detaljplan för del av Lomma 26:10 m.fl. i Lomma, Lomma kommun Ortofoto över planområdet HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer