TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse 1 (26) Tid Onsdagen den 30 april 2014 klockan 09:00 Plats Sessionssalen, Rådhuset Ärenden 63 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 64 Möjligheter med mer resurser i tidiga åldrar 65 Upphandling av Lekmaterial 66 Begäran om anslag för utökning av antalet förskoleplatser i Skegrie 67 Uppdrag till Utbildningsforum att förslå helhetslösning för vägledning i Trelleborg 68 Överenskommelse om idéburet - Offentligt Partnerskap 69 Ansökan från folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet om godkännande som fristående huvudman 70 Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om godkännande som fristående huvudman 71 Ansökan från Move & Walk Sverige AB om godkännande som fristående huvudman 72 Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB om godkännande som fristående huvudman 73 Ansökan från lärande i Sverige om godkännande som fristående huvudman 74 Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad 75 Ansökan från Thoren Inovation School AB om godkännande om fristående huvudman 76 Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som fristående huvudman 77 Ansökan från Hermods Ab om godkännande som fristående huvudman 78 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som fristående huvudman 79 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som fristående huvudman 80 Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som fristående huvudman 81 Förvaltningen informerar Trelleborgs kommun Telefonväxel: E-post: Postadress: Trelleborg Org.nr:

2 2 (26) 82 Sammanställning över ledamöters och ersättares skol- och förskolebesök under mandatperioden Delegationsärende 84 Anmälningsärenden Från och med februari 2014 ska följande två frågor besvaras vid beslut i. 1. Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter? 2. På vilka andra sätt har barn och elevers perspektiv påverkat underlaget? Glöm inte att meddela om du får förhinder till Amela Selimagic, e-post: Lars Mikkelä Ordförande Ledamöter Lars Mikkelä (M) Sven Lindkvist (S) Roland Hansson (KD) Anitha Lata (S) Charlotte Odell Zinn (M) Niklas Jönsson (SD) Dag Håkansson (M) Lars-Erik Nilsson (S) Lars-Ingvar Andersson (C) Vakant (S) Henrik Silfverstolpe (FP) Håkan Lerstorp (SD) Gull-Britt Persson (MP) Mats Hansson (S) Ersättare Jonas Gustafsson (S) Aino Vastagh (M) Chadia Mårtensson (S) Åke Svensson (KD) Veronica Rubin (M) Susanna Winterlin (SD) Andréas Persson (S) Christer Rönnhage (M) Vita Åstrand (S) Christina Björklund (C) Ylva Ekstrand (FP)

3 3 (26) Leif Roos (SD) Britten Morän-Jystrand (MP) Kristina Mähler (S) Deltagande tjänstemän Barbro Melander Jytte Lindborg Magnus Wikström André Hansson Ann Hejde-Spjuth Barbro Ekerlund Calle Karlsson Amela Selimagic

4 4 (26) 63 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista xx och xx föreslås jämte ordförande justera bildningsnämndens protokoll. beslutar att utse xx och xx att jämte ordförande justera protokollet och bestämmer att justering ska ske onsdagen den 7 maj 2014 på bildningsförvaltningen.

5 5 (26) 64 Möjligheter med mer resurser i tidiga åldrar DnrBIN 2013/1602 beslutade den 27 november 2013 att ge förvaltningen i uppdrag - att utreda vilka insatser som kan göras i tidiga åldrar för att stärka de grundläggande kunskaper som ligger till grund för senare kunskapsinhämtning, - att göra en bedömning av vilka effekter dessa insatser får på elevernas resultatutveckling, - att beskriva vilka omfördelningar och andra ekonomiska konsekvenser insatserna medför, - att undersöka möjligheter till extern finansiering(t.ex. EU-fonder), - att vid behov anlita externa resurser i utredningsarbetet, samt - att återkomma till nämnden senast i april Arbetsutskottet fick den 8 april information om utredningsrapporten som företaget IGO-R har genomfört samt information att IGO-R kommer att presentera rapporten på bildningsnämndens sammanträde den 30 april.

6 6 (26) 65 Upphandling av Lekmaterial DnrBIN 2014/579 Trelleborgs kommun (upphandlingsavdelningen) kommer inom kort att upphandla Lek-, bild- och undervisningsmaterial samt barncyklar och barnvagnar. Upphandlingsvärdet är ca 1,6 miljoner kr per år och berör endast bildningsförvaltningen inom kommunen. Bildningsförvaltningen ska i samråd med upphandlingsavdelningen, enligt upphandlingspolicyn för större upphandlingar, ta fram kravspecifikation samt bestämma utvärderingsprincip och ev. utvärderingskriterier. Övrigt som ingår i förfrågningsunderlaget ansvarar upphandlingsavdelningen för. ska endast beakta delar sidan 1 och 3 samt sidorna 9-11 i bilagan FFU (förfrågningsunderlaget). Övriga sidor ansvarar upphandlingsavdelningen för. har beslutat, 102 år 2012, om regler och rutiner för upphandling inom nämndens verksamheter. har den 26 mars 2014 diskuterat upphandlingen och har då beslutat, 56, att följande ska beaktas i upphandlingen, nämligen att behovslistan ska uppdelas så att det är möjligt att fler kan bli avtalsleverantörer, därmed kanske lokala leverantörer. Inköpssamordnaren i förvaltningen och personal från upphandlingsavdelningen har tagit fram ett förslag till kravspecifikation, utvärderingskriterier samt behovslista indelad i tre produktområden. Förvaltningen överlämnar materialet till nämnden för beslut. Absolut sekretess gäller för alla som mottager detta material. Barns och elevers delaktighet Enligt en rutin för att kontrollera om barn och elever har fått möjlighet att vara delaktiga i arbetet med ärenden som behandlas i bildningsnämnden ska två frågor besvaras med egen rubrik i samtliga tjänsteskrivelser till nämnden. Har berörda barn och elever tillfrågats och vilka är deras synpunkter? Behovslistan grundar sig på inköpsstatistik från nuvarande avtalsleverantörer för senaste året. Det innebär att det är de produkter som verksamheterna, framförallt förskolorna och grundskolorna, köpt in mest av (antal och värde) under denna tid, vilket bör innebära att barnen och eleverna har haft önskemål om och uppskattar det som inköpts. På grund av detta har barnen och eleverna därför inte involverats i arbetet med framtagandet av denna behovslista. Bildningsförvaltningen gör dessutom bedömningen att ärendet inte är av en sådan art att barnens/elevernas direkta deltagande i arbetet med framtagande av behovslistan hade varit meningsfullt. På vilka andra sätt har barns och elevers perspektiv påverkat underlaget? Ärendet handlar om upphandling av lek-, bild- och undervisningsmaterial, barncyklar och barnvagnar. Det är bildningsförvaltningens bedömning att barnoch elevperspektivet är tydligt i denna upphandling då inköpen är till barnen och eleverna inom förvaltningens verksamheter.

7 7 (26) Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna kravspecifikationen.

8 8 (26) 66 Begäran om anslag för utökning av antalet förskoleplatser i Skegrie DnrBIN 2014/578 Den sista december 2013 fanns det totalt 53 barn fler i kommunen, i åldrarna 1-5 år, jämfört med vad befolkningsprognosen som gjordes på våren 2013 prognostiserade. Detta motsvarar ett ökat behov av ca tre förskoleavdelningar och en del av det ökade behovet finns i Skegrie. För att Skegrie skola ska klara sig, när antalet elever ökar de närmaste åren, behöver skolan tillgång till ytterligare lokaler. Eftersom förskolorna i Skegrie, enligt befolkningsprognos 2013, skulle klara sig med tio avdelningar de närmaste åren (sex avdelningar i den nybyggda Slättens förskola och fyra avdelningar i paviljong på Ängens förskola) så får skolan tillgång till förskolan Körsbärsgårdens lokaler (två avdelningar), i direkt anslutning till skolan, fr.o.m. höstterminen Enligt bildningsförvaltningens uppgifter, per den 28 mars 2014 (en ögonblicksbild), kommer det att saknas minst en och en halv förskoleavdelning i Skegrie under läsåret För de barn som står i kö till hösten 2014 saknas det 9 förskoleplatser och dessutom står ytterligare 7 barn redan i kö för plats under våren Därutöver finns det ytterligare 29 folkbokförda barn i Skegrie som ännu inte har ställt sig i kö. Bildningsförvaltningen gör bedömningen att ungefär hälften av dessa barn kommer att ställa sig i kö för plats under hösten 2014 och våren När befolkningsprognos 2014 på delområdesnivå blir tillgänglig (i början av april) kommer bildningsförvaltningen att göra en ny analys kring förskoleplatsbehoven i Skegrie de närmaste åren. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att hos kommunfullmäktige begära - anslag om totalt kr till bildningsnämndens investeringsbudget år 2014 för inköp av utrustning och inventarier - anslag om totalt kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2014 med anledning av ökade driftskostnader - anslag om totalt kr till bildningsnämndens driftsbudget år 2015 med anledning av ökade driftskostnader - att tillkommande behov av medel om totalt kr till bildningsnämndens driftsbudget med anledning av ökade driftskostnader tas med i budgetarbetet för år 2016

9 9 (26) 67 Uppdrag till Utbildningsforum att förslå helhetslösning för vägledning i Trelleborg DnrBIN 2013/1601 s Utbildningsforum beslutade den 7 november 2013 att ge förvaltningen i uppdrag att till Utbildningsforums sammanträde i mars 2014 ta fram förslag på ett mätbart effektmål samt att redovisa ett förslag till handlingsplan för studie- och yrkesvägledning. s arbetsutskott fick den 8 april en redovisning av uppdraget. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ställa sig bakom den föreslagna handlingsplanen för studie och yrkesvägledning i Trelleborgs kommun samt att nyckeltal och effektmål ska vara noll (0) avhopp och noll (0) omval.

10 10 (26) 68 Överenskommelse om idéburet- Offentligt Partnerskap DnrBIN 2014/201 I oktober 2008 lades grunden till en nationell överenskommelse mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting samt den idéburna sektorn. I juni 2010 antog företrädare för Region Skåne och den idéburna sektorn den regionala överenskommelsen för Skåne. I maj 2013 har Skånes första lokala överenskommelse mellan idéburen sektor och Trelleborgs kommun arbetats fram och antagits av kommunfullmäktige i Trelleborg. Den lokala överenskommelsen i Trelleborg har fått namnet Trelleborg Tillsammans. Trelleborg Tillsammans har som mål att synliggöra och stärka den idéburna sektorn så att de stora möjligheterna till engagemang som finns idag kan fortsätta att utvecklas och bidra till trelleborgarnas välfärd. Trelleborg tillsammans utgår från sex gemensamma principer för samverkan, öppenhet och insyn, självständighet och oberoende, dialog, långsiktighet, kvalitet samt mångfald. Överenskommelsen om Idéburet - Offentligt Partnerskap har som ambition att vila på de principer och den värdegrund som formulerats i Trelleborg Tillsammans. På arbetsutskottets sammanträde den 8 april presenterades ett förslag till uppdrag för förvaltningen. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till nämnden den 30 april. Arbetsutskottet föreslår bildningsnämnden besluta att ge bildningsförvaltningen i uppdrag att utreda hur en neutral arena för folkhögskolor kan skapas i Trelleborg att beskriva hur folkhögskolor kan bidra till bildningsnivå i Trelleborg att i utredningen med hjälp av central kompetens bedöma juridiska aspekter att i utredningen bedöma konsekvenserna för den egna verksamheten, samt att återkomma till i 2014, med förslag på förändringar.

11 11 (26) 69 Ansökan från folkuniversitetet, Stiftelsen kursverksamheten vid Lunds universitet om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/241 Folkuniversitetet, Stiftelsen Kursverksamheten vid Lunds Universitet har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

12 12 (26) 70 Ansökan från Nordens teknikerinstitut AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/236 Nordens teknikerinstitut AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

13 13 (26) 71 Ansökan från Move & Walk Sverige AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/243 Move & Walk Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasiesärskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen.

14 14 (26) 72 Ansökan från Fria Läroverken i Sverige AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/244 Fria Läroverken i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

15 15 (26) 73 Ansökan från lärande i Sverige om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/254 Lärande i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

16 16 (26) 74 Ansökan från Framtidsgymnasiet i Sverige AB om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad DnrBIN 2014/324 Framtidsgymnasiet i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

17 17 (26) 75 Ansökan från Thoren Inovation School AB om godkännande om fristående huvudman DnrBIN 2014/318 Thoren Innovation School har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

18 18 (26) 76 Ansökan från ThorenGruppen AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/317 ThorenGruppen AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

19 19 (26) 77 Ansökan från Hermods Ab om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/253 Hermods AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

20 20 (26) 78 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/373 ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium Malmö i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

21 21 (26) 79 Ansökan från ProCivitas Privata Gymnasium AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/374 ProCivitas Privata Gymnasium AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för nationellt godkänd idrottsutbildning vid den fristående gymnasieskolan ProCivitas Privata Gymnasium Malmö i Malmö kommun fr.o.m. läsåret 2015/2016. Trelleborgs kommun bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 2 gymnasieförordningen (2010: 2039). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

22 22 (26) 80 Ansökan från Kunskapsskolan i Sverige AB om godkännande som fristående huvudman DnrBIN 2014/372 Kunskapsskolan i Sverige AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som huvudman för en fristående gymnasieskola i Malmö stad fr.o.m. läsåret 2015/2016. Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan i enlighet med 2 kap. 5 skollagen (2010:800). Kommunens yttrande är ett viktigt underlag för Skolinspektionens prövning av ansökan. Syftet är att bedöma om etableringen av en den sökta utbildningen vid den fristående verksamheten skulle medföra påtagliga negativa följder för skolväsendet i kommunen. Den sydvästra delen av Skåne har en tydlig överetablering av gymnasieplatser vilket i en konkurrens om eleverna kommer att innebära ekonomiska följder för såväl enskilda huvudmän som för kommunala huvudmän. Trelleborgs kommun ser ingen anledning till att stödja en utbyggnad av gymnasieskolor i den sydvästra delen av Skåne under rådande situation.

23 23 (26) 81 Förvaltningen informerar DnrBIN 2014/214 Förvaltningschefen och andra tjänstemän kommer att lämna allmän övergripande information i olika aktuella frågor. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att godkänna redogörelsen.

24 24 (26) 82 Sammanställning över ledamöters och ersättares skol- och förskolebesök under mandatperioden DnrBIN 2011/198 beslutade den 15 juni 2011, 127, enligt Femklöverns förslag att nämndens ledamöter och ersättare - när det gäller förskola, grundskola och särskola inte enbart skall vara knutna till en skolenhet, - efter överenskommelse med rektor kan besöka valfri enhet, - kan få ersättning motsvarande sammanträdesersättning för upp till 20 timmar per läsår för besök på skolenheter, - rapporterar gjorda besök till nämndssekreteraren, samt att nämnden vid varje sammanträde får en sammanställning över gjorda besök. Sammanställning kommer att redovisas till nämndens sammanträde enligt rutinen. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga sammanställningen till handlingar.

25 25 (26) 83 Delegationsärende DnrBIN 2014/146 beslutade den 15 juni 2011, 116, om en ny delegationsordning. beslutade den 19 oktober 2011, 182, den 25 januari 2012, 14, och den 27 juni 2012, 110, att revidera delegationsordningen. Delegater har återrapporterat delegationsbeslut i delegationsprotokoll med utgångspunkt från delegationsordningen. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga redovisade delegationsprotokoll till handlingarna.

26 26 (26) 84 Anmälningsärenden DnrBIN 2014/3 Förteckning över anmälningsärenden har upprättats. Bildningsförvaltningen föreslår bildningsnämnden besluta att lägga anmälningsärenden till handlingar.

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (14) Tid Onsdagen den 24 juni 2015 klockan 16:00 Plats Ärenden Malmrossalen, Hamngatan 9, Trelleborg 104 Upprop 105 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista 106

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30

Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 2015-06-08 1 (28) Plats och tid ande Räddningstjänsten konferensrum, Terminalvägen 1 i Höör Måndagen den 8 juni 2015 kl 19:00 22:30 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C),

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden

Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i barn- och utbildningsnämnden Tid och plats för sammanträde Onsdagen den 29 april 2014, kl. 15.00. Frejaskolans konferensrum Gruppmöten Majoriteten

Läs mer

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30

PROTOKOLL. Marie Mill. Datum Utbildningsnämnden 2012-06-20. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-17:30 Beslutande: Malin Ängerå (S, ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

Efternam n * E-postadres s

Efternam n * E-postadres s TRELLEBORG S KOMMU N Medborgarförsia g Kommunstyrelse n Obs! Obligatorisk Förslagsställar Förnam n * TRELLEBORG S KOMMU N Kommunstyrelse n 2014-02 - 0.7 a fäl t markera s me d rö d ra m e Efternam n *

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15

Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Årholmen/Bårholmen2014-10-30, kl. 8:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Öppna sammanträdet börjar kl. 8.15 Ärende 1-28, Ärenden 29-33 ej

Läs mer

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan

Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Bildningsförvaltningen rev TJÄNSTESKRIVELSE 2012-03-12 Dnr 2011/6067 2012-03-13 1(2) Bildningsnämnden Yttrande över medborgarförslag om att införa hemspråksundervisning i förskolan Förslag till beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare

Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00. Sekreterare KALLELSE 2012-03-08 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 1 (2) Plats och tid: Stadshuset, förvaltningschefens rum, 2012-03-08, klockan 09:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Sven-Ingvar

Läs mer

Betänkande från Utbildningsdepartementet - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56). Svar senast den 1 december 2013

Betänkande från Utbildningsdepartementet - Friskolorna i samhället (SOU 2013:56). Svar senast den 1 december 2013 SIGNERAD 2013-11-13 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2013-11-14 Vår referens Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse kerstin.wramell.lundin@malmo.se Betänkande från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal

Emelie Johansson, SACO Birgitta Nimgård, Vision Dorcas Dadzie, Kommunal Malmö stad Stadsområdesnämnd Öster 1 (10) Sammanträdestid 2013-11-27, kl. 17.30 Plats Ledamöter Draken, Agnesfridsvägen 2, Malmö Andreas Konstantinides (S) Sadiye Altundal (V) Montaser Eneim (M) Lirije

Läs mer

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05

PROTOKOLL. Ann Hamrén, Datum Utbildningsnämnden 2012-08-22. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-17:05 Beslutande: Malin Ängerå (S) ordförande Anne Hamrén (S) Leif Persson (S) Stina Michelsson (S) Marie Mill (SRD) Conny Englund (V) Maria

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sid 1 (27) Sammanträdesprotokoll Plats och tid Sammanträdesrum Symfonin, Skolkontoret, Ruddammsg. 27, kl. 13.30-17.00 Paragraf 104-121 Närvarande Se sidan 2 Justeringens plats och tid Skolkontoret, Ruddammsgatan

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD)

2013-08-22. Kjell Bornhager (KD) Christer Björkegren (KD) Kerstin Ekstén (MP) Jan Björkman (MP) Tony Nilsson (SD) Tommy Nilsson (SD) 1(20) 2013-08-22 Nämndsekreterare Josefine Storm Tfn 040-42 5244 Sammanträdesdatum Plats Kolabacken Tid 17:00 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Carina Wutzler (M) (ordföranden) Gustav Schyllert (M) (1:e

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21)

Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Bildningsnämnden 2013-10-24 1 (21) Plats och tid Moberg, kommunhuset, torsdagen den 24 oktober kl. 15.00 18.00 Ajournering kl. 17.40 17.50 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer