VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se"

Transkript

1 VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö

2 Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar. Vi ser hur människor möts, dialoger uppstår, kreativiteten växer, företag etableras och spännande studiemiljöer skapas. Malmö är en stad full av möjligheter. Men Malmö brottas också med motsättningar, otrygghet, brister i boendemiljöer, sociala problem, ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Mitt i tillväxten uppstår distans mellan människor och tilliten minskar. Kristdemokraterna i Malmö vill att Malmö är en stad för alla. Vi vill verka för att skapa en stad där avstånden blir mindre människor emellan, där människor möts med respekt och där förtroenden skapas. Vi är övertygade om att kristdemokratins grundtanke om människors lika, unika och okränkbara värde är en viktig byggsten för det framtida Malmö. Vi vill skapa bättre förutsättningar för malmöborna. Vi vill skapa större valfrihet och öka tryggheten. Därför behövs en helhetssyn för hur Malmö ska utformas. Vi kristdemokrater lyfter fram civilsamhället, familjerna och de naturliga gemenskaper som är grunden i samhället och vårt Malmö. Skolan Utvecklingen i Malmös skolor är oroande. År efter år har vi tvingats se resultaten djupdyka i nationella jämförelser. Konsekvenserna av detta kommer att visa sig under många år framåt och utgör ett svek mot både elever och det övriga samhället. Skolan i Malmö mår inte bra. Kristdemokraterna menar att Malmös skolor måste räddas. Vårt mål är att återskapa en utbildningstradition som möjliggör lärande, något som Malmö stads vänsterpolitiker arbetat i decennier för att förstöra. Skolan i Malmö behöver återupprättas som en kunskapsinstitution. Skolan ska bygga på, och förmedla, de värden och dygder som är centrala för ett gott liv och ett gott samhälle. Skolans uppgift är inte bara att utbilda individer som tar ansvar för sin egen försörjning utan också att utbilda medborgare som kan ta ansvar för samhällets gemensamma angelägenheter och förvalta de centrala värdena, en god etik och vårt kulturarv. Förskolan Barnens och familjernas behov ska vara utgångspunkten för förskolan. Respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, egna språk och egna värden är grundläggande. Det är viktigt att familjerna får inflytande över formerna för barnens barnomsorg och förskoleverksamhet. Barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. Vi vill också att Malmö ska erbjuda vårdnadsbidrag för att de föräldrar som vill ska ha valfriheten att ta hand om sina barn längre tid i hemmets trygga vrå. Införa ett maxtak för storlek på barngrupper i förskolan. Införa vårdnadsbidrag. Ha en antimobbningsgaranti med ökat skydd och rättigheter för den utsatta. Flytta på mobbaren och inte den mobbade. 1

3 Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt 1 mellan elev, föräldrar och personal. Möjliggöra tydligare samverkan mellan föräldrar, sociala myndigheter, skola och polis med bland annat bekymringssamtal. Arbeta för att varje chef/rektor i skolan ansvarar för max 25 anställda. Fräscha upp, renovera och modernisera skollokaler. Att alla beslut som fattas i kommunen ska tas ur ett barn och ungdomsperspektiv. Att Malmö avancerar till en plats bland de 10 bästa skolkommunerna på 10 år genom Ett tryggare Malmö Trygghet är en personlig känsla. Men samtidigt beror tryggheten på många faktiska förutsättningar som exempelvis boende, ålder och arbetssituation. Det som händer omkring oss påverkar vår trygghet. Det går inte att förneka att det våld som till stora delar kommer av gänguppgörelser i Malmö påverkar invånarnas trygghet. Men samtidigt som det är ytterligt angeläget att hantera våldet måste vi inse att vi inte kan lösa problemen enbart på kort sikt. Vi måste kombinera kortsiktiga insatser med långsiktiga lösningar såsom att stoppa rekrytering till kriminalitet. Det kan uppnås genom att hjälpa ungdomar ur utanförskap och ge tidiga och tydliga signaler om rätt och fel. Kristdemokraterna vill införa bekymringssamtal i Malmö. Det är en metod som bygger på att Polis och sociala myndigheter gemensamt tar kontakt med föräldrarna till minderåriga som rör sig i fel kretsar eller som misstänks ha varit inblandade i brott. Efter kontakt erbjuds samtal med föräldrarna och barnet tillsammans. Samtalen är frivilliga varför ingen polisanmälan behövs och ingen registrering av barnet medförs. De är istället ämnade som ett forum där myndigheter, ungdom och föräldrar kan mötas för att förbättra situationen. Detta har införts med framgång i andra kommuner redan och nu är det Malmös tur. Men det finns också mycket annat som kan göras för att alla malmöbor ska känna sig trygga. Kortsiktiga och enkla åtgärder som mer upplysta gator, torg, parker och stränder ökar tryggheten. En renare stad bidrar till trivsel och trygghet, liksom gång och cykelleder med träd istället för buskar. Kameraövervakning kan bidra till att reducera våldet och bidrar framförallt till att fler brott kan klaras upp. Närpoliser och fler patrullerande poliser skapar trygghet. Kristdemokraterna i Malmö vill stärka polisens närvaro i Malmö både i centrum och ute i de olika stadsdelarna. En närvarande och delaktig poliskår är oerhört viktigt för att skapa trygghet. Öka och utveckla värdegrundsarbetet i skolan. Öka tryggheten på offentliga platser genom en genomtänkt stadsplanering med mer och förbättrad belysning. Tillåta ökad kameraövervakning på utsatta platser. Verka för ökad polistäthet i Malmö. 1 Ansvarskontrakt är en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare om vad respektive förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål ska kunna nås. 2

4 Att kommunen ska jobba aktivt med mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet och diskriminering genom åtgärder för att möta ungdomar i värderingsfrågor. Stärka närpolisstationerna med ökad närvaro, synlighet och tillgänglighet. Att kommunen ska ha en väl utvecklad samverkan med polisen för att skapa trygga miljöer. Att aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn och ungdomsenheten. Äldreomsorg på äldres villkor Kristdemokraterna vill se ett Malmö där stadsområdena avvecklas och vi får en vård och omsorg som håller samma höga kvalitet oavsett var man bor i vår stad. Vi vill skapa förutsättningar för alternativ inom äldreomsorgen, för att höja kvaliteten och tillgängligheten. Den demografiska utvecklingen i Malmö innebär att vi kommer att få en ökad andel av såväl friska som multisjuka äldre med alla stadier däremellan. Vi kristdemokrater vill därför se mer satsningar på förebyggande insatser så pensionärer kan hålla sig aktiva så länge som möjligt. Vi vill införa gratis kollektivtrafik för personer över 70 under lågtrafik på vardagar och dygnet runt under helger. Vi vill att äldre personer ska få hjälp med datortillgång. Vi vill också investera i utbildning för vårdpersonalen så att de kan möta vårdtagarens behov. Vi vill att de äldre ges möjligheter att njuta av sociala kontakter, kultur i vården, naturupplevelser samt en god måltidsmiljö och bra kvalitet på maten. Detta kan innebära att restaurang kan vara alternativ till hemkörd mat och att dator finns tillgängligt i de olika boendeformerna. Vi vill utveckla stödet till anhörigvårdarna och ge bättre möjlighet till avlösning och växelvård. Vi vill att en äldreombudsman tillsätts i Malmö för att hjälpa till med att tyda och överklaga beslut och domar samt erbjuda andra former av stöd. Införa LOV, lag om valfrihet inom äldreomsorgen samt skapa valfrihet för äldre på områden som berör hemtjänst, matleverans och färdtjänst. Införa gratis kollektivtrafik för personer över 70 under lågtrafik på vardagar och dygnet runt på helger. Att kommunen samarbetar med andra myndigheter och institutioner så att äldre inte hamnar mellan olika myndigheters regelverk och praxis. Att alla som fyllt 75 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål. Införa förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för personer över 90 år. Inrätta en tjänst Äldre direkt dit man kan vända sig för att snabbt och enkelt få vägledning och hjälp att komma till rätt instans. Att kommunen ska satsa på och kvalitetssäkra äldres mat och måltider. Att kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning i hemmet, växelvård och samtalsstöd. Bygga ut trygghetsboenden och seniorbostäder till vettiga hyresnivåer. 3

5 Gemenskap i mångfald Påståendet Haur du sitt Malmö så haur du sitt varden stämmer kanske mer än någonsin. I Malmö bor, i skrivande stund, människor från ca 180 länder och här talas hundratalet språk. Mångfalden i Malmö är stor och skapar möjligheter och dynamik men kan också leda till missförstånd och spänningar. En ömsesidig respekt är ett måste för att Malmö ska kunna bli en stad för alla. Språket är den viktigaste nyckeln till förståelse och delaktighet. SFI är en viktig del i integrationen för nyanlända malmöbor. SFIutbildningen behöver bli mer individanpassad. Vi behöver skapa fler naturliga mötesplatser där olika kulturer kan mötas och integreras i vårt Malmö. Ett av de viktigaste målen för integrationsarbetet måste vara möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är på arbetsplatsen vi bygger viktiga delar av vårt sociala nätverk och skapar delaktighet. SFI bör kunna erbjuda en kombination av arbetslivspraktik och studier redan från början. Bevisen är tydliga på att studier i kombination med praktik är den snabbaste vägen in i det svenska språket. För den nyinvandrade är det viktigt att kunna möta landsmän som har lyckats i det svenska samhället och kan agera goda förebilder. Anordna introduktionsdagar för nyanlända för att de lättare ska förstå den nya miljön. Ge nyanlända i Malmö information om skyldigheter och rättigheter som en del av SFI. Individ och nivåanpassa SFI i större utsträckning. Kombinera SFI med arbetslivspraktik. Skapa fler naturliga mötesplatser där olika kulturer kan mötas. Stabil ekonomi och en företagsvänlig kommun När vi gick till val 2010 sa vi att ett viktigt steg till ett mer enat Malmö är att bryta den administrativa splittring som stadsdelsnämnderna innebar. Vi menade att det inte var acceptabelt med stora skillnader i hur medborgarna bemöts och vilken service de får mellan olika delar av kommunen. Idag har vi fått en ny indelning, istället för 10 stadsdelar har vi idag 5 stadsområden. Problemet med det nya systemet är att vi fortfarande är en delad stad. Kristdemokraterna vill skrota stadsområdesförvaltningarna och istället införa verksamhetsinriktade nämnder. Kristdemokraterna vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter och tillåta privata aktörer eller civilsamhället att driva företag eller verksamheter för att skapa valfrihet för Malmös invånare. Vi kristdemokrater vill också sänka partistödet som är orimligt högt i Malmö. För att stärka kommunens ekonomi handlar det om att fler av Malmös invånare kommer i arbete. Förutsättningen för en fungerande välfärd är att det finns företag som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Företagande fyller också en viktig funktion genom att människor kan få utlopp för sin kreativitet, skapandet är viktigt för vår utveckling som människor. Och arbete är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv det ger också ett viktigt socialt sammanhang och nätverk för många människor. 4

6 Malmö ska vara Sveriges företagsvänligaste kommun och för detta krävs det stora förändringar. Fler existerande företag måste vilja flytta sin verksamhet till Malmö. Idag är en stor anledning att företag lämnar Sverige de höga företagsskatter som finns. Därför måste skatterna sänkas, så att nya arbetstillfällen skapas i vårt Malmö. I Malmö kan mycket mer göras för att stärka företagandet. Kristdemokraterna vill se satsningar på nätverksskapande mötesplatser och på en inkubator som hjälper invånarna att starta företag inom RUT och ROTbranscherna. Dessutom vill Kristdemokraterna att kommunala tjänstegarantier införs för att säkerställa att medborgare och företagare får den service de har rätt till i rätt tid. Exempelvis ska privata bygglov meddelas inom ett fastslaget antal veckor, annars ska ansökningsavgiften återbetalas. Lägga ner stadsområdesförvaltningarna och ersätta dem med nämnder efter verksamhet. Sänka kommunalskatten på sikt. Sänka partistödet. Att orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män ej ska förekomma inom kommunens verksamheter lika lön för lika arbete. Internkontrollen ska ha tydliga regelverk som kan granskas via övergripande och öppna kvalitetssystem. Att kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och ekonomiska etiska krav i all upphandling. Ge privata företag och civilsamhället ökade möjligheter att konkurrera. Utveckla och förbättra kommunens service till kommunens företag. Skapa en företagsinkubator för att stimulera till företagande inom RUT och ROT- branscherna. Införa kommunala tjänstegarantier. Ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet ska införas så att alla utförare får likvärdiga förutsättningar med samma kvalitetskrav. En fungerande bostadsmarknad Bostadsbristen i Malmö blir allt mer akut och påverkar ett flertal områden på ett negativt sätt. Bostadsbyggandet i Malmö måste därför öka och omfatta samtliga behovsområden. Vår stad behöver bostadsrätter i såväl Rosengård som Västra Hamnen, men också hyresrätter i Centrum, Bunkeflo och Husie. Vår stad behöver också mindre hyresrätter till unga vuxna och studenter. Det måste vara lättare att få eget boende. Ett bra boende ger förutsättningar för välmående. Därför vill KD Malmö att MKB vid nybyggnation ska prioritera de mindre bostäderna under de kommande åren som ett direkt svar på det akuta behovet av bostäder åt ungdomar i vår stad. Idag lyxrustar man i Malmö upp områden som har sämre standard och konsekvensen blir oftast höga hyreshöjningar för hyresgästerna. Detta kan leda till att hyresgästerna tvingas flytta ifrån sina hem, då det finns risk att de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningen. Vi kristdemokrater vill istället stoppa denna process och rusta upp husen till en acceptabel men 5

7 lägre standard så att hyresgästerna inte tvingas flytta. Detta gör att det även finns möjlighet att kunna behålla områdets unika kultur, kreativitet och mångfald. Bygga hållbart. Verka för en större beblandad bebyggelse när nya bostadsområden tas fram och motverka segregation i bostadsbyggandet. Att mindre och billigare hyresrätter ska prioriteras vid nybyggnation. Att MKB tillåter omvandlingar till ägarlägenheter och bostadsrätter i fler områden. Att mindre bostäder ska prioriteras vid nybyggnation. Tillsätta en ombudsman för hemlösa i Malmö. Stoppa vräkningar som drabbar barn. Verka för en balanserad upprutning av områden med sämre standard. Hållbar stad Kristdemokraterna vill införa en miljöpedagogik med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Ett miljömedvetet tänkande måste erövras i varje ny generation och här spelar skolan en avgörande roll. Om vi inte lär våra unga hur man tänker miljövänligt kommer vi inte få en hållbar utveckling. Att Malmö idag är så nedskräpat är inte acceptabelt. Detta löser vi långsiktigt med en god miljöpedagogik men också kortsiktigt genom fler soptunnor runt om i vår stad. Att hela Malmö, oberoende av fastighetsägare, ska källsortera i 810 fraktioner. Att Malmö ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Att miljöpedagogik införs i Malmös skolor som ett återkommande tema. Se intensifierat arbete mot nedskräpning. Effektiv kollektivtrafik Kristdemokraterna vill ha en kollektivtrafik som fungerar i hela Malmö, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Vi ser därför negativt på satsningar på spårvagnstrafik som innebär omotiverat stora investeringar där enbart vissa delar av staden kommer att kunna täckas in. Istället vill vi se över möjligheterna att bygga trådbusslinjer vilket medför mindre kostnader och därmed möjliggör en bredare utbyggnad. Kristdemokraterna motsätter sig tanken på trängselavgifter i Malmö. Trängselavgifter kommer inte hindra människor från att köra bil i Malmö till förmån för kollektivtrafik. Istället ska kommunen tillhandahålla en kollektivtrafik, som på grund av sin kvalitet, lättillgänglighet och ekonomiska fördelar gör det kollektiva åkandet till det självklara valet. Vi vill också att alla stadens invånare över 70 år åker gratis på stadens bussar under lågtrafik på vardagar och under dygnets alla timmar under helgen. Detta finns redan idag i olika utföranden i städer som Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Att Malmö stad erbjuder gratis kollektivtrafik för stadens invånare över 70 år under lågtrafik på vardagar och dygnet runt på helger. 6

8 Inte ha spårvagnstrafik i Malmö. Se över möjligheterna att bygga trådbusslinjer för att komplettera stadens busstrafik. Inte ha trängselskatter i Malmö. Ett Malmö tillgängligt för alla Kristdemokraterna vill ha ett Malmö där alla får plats och alla behövs. Vi vill att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas fullt ut. Vi vill också se tydliga satsningar på att underlätta utbildning och arbete för människor med funktionsnedsättningar. Ett Malmö för alla förutsätter också ett förbättrat stöd till människor med missbruksproblematik. Därför vill vi att väntetiderna för missbruksvården minimeras och att utskrivna följs upp av kommunen. Vi vill också se över hur vi på ett effektivare sätt kan samverka med ideella organisationer som arbetar med människor som lider av olika sorters missbruk. Att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas fullt ut. Satsa på åtgärder som underlättar utbildning och arbete för människor med funktionsnedsättningar. Införa tjänstegarantier för LSSverksamheten. Minimera väntetiderna för missbruksvården och stärka kommunens uppföljning av utskrivna. 7

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Fyra år av rödgrönt samarbete

Fyra år av rödgrönt samarbete Fyra år av rödgrönt samarbete En rapport om rödgrön politik i Malmö 2007-2010 Arbete och tillväxt Ett av våra viktigaste mål under mandatperioden har varit att öka antalet arbetstillfällen i Malmö och

Läs mer

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun

Mål för mandatperioden 2011 2014. Vård och Omsorg. Eslövs kommun Mål för mandatperioden 2011 2014 Vård och Omsorg Eslövs kommun Verksamhetsidé Vård och Omsorg ska arbeta för att skapa goda levnadsförhållanden för de kommuninvånare som har behov av vård och omsorg, och

Läs mer

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten

Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-05-22 SN 2014.0093 Handläggare: Patrik Jonsson, 22.socialkansliet Socialnämnden Yttrande över motion angående lagen om valfrihetssystem inom hemtjänsten Sammanfattning En motion

Läs mer

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad

Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad PLAN Stadskontoret Plan för LSS-verksamheten i Malmö stad Lättläst Den här planen är skriven på lättläst av Centrum för lättläst. Innehållsförteckning Så ska det vara i Malmö stad... 1 Om LSS och FN-konventionen...

Läs mer

Valprogram 2014 Gävle kommun

Valprogram 2014 Gävle kommun Valprogram 2014 Gävle kommun Bästa kommunen att växa upp i Kristdemokraterna Inledning: Barns och ungas uppväxtvillkor påverkar förutsättningarna för hur vår kommun och samhället i stort skall utvecklas.

Läs mer

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm

Ett starkt Stockholm där alla kan växa. Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Ett starkt Stockholm där alla kan växa Allians för Stockholms femton prioriteringar för framtidens Stockholm Augusti 2010 Fyra år med Allians för Stockholm Vi kan konstatera att Stockholm har blivit bättre

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Förslag till mål och inriktning för budget 2011

Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Yrkande Förslag till mål och inriktning för budget 2011 Byggnadsnämnden Fastighetsnämnden Trafiknämnden Moderata Samlingspartiet Folkpartiet Liberalerna Kristdemokraterna Medborgarnas behov och intressen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för. förskola läsåret 2015/2016. Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. Plan mot diskriminering och kränkande behandling för förskola läsåret 2015/2016 Diskrimineringslagen 2008:567 Skollagen 6 kap. 2011 Ett litet ord som en människa fäster sig vid kan verka i oräknelig tid

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA

VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA VI BYGGER FRAMTIDENS VALLENTUNA Socialdemokraternas kommunalpolitiska handlingsprogram 2014-2018 BARN OCH UNGA ÄR FRAMTIDEN FRAMTIDSPLAN FÖR VALLENTUNA Socialdemokraterna bygger framtidens Vallentuna.

Läs mer

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo

UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo UNGBO - Hur förbättrar vi ungas bostadssituation? Hannah Wadman Projektledare UngBo VAD FÅR BOSTADSBRISTEN FÖR KONSEKVENSER? Individuella Demokratiska Finansiella Samhälleliga Malmö ska husera Sveriges

Läs mer

POLITISK VISION FÖR JORDBRO

POLITISK VISION FÖR JORDBRO POLITISK VISION FÖR JORDBRO Beslutad av kommunfullmäktige 2011-06-13 Tämä tiedote on saatavana suomen kielellä Niniejsza informacja dostępna jest w języku polskim Bu bilgiler Türkçe dillerinde mevcuttur

Läs mer

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar

Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar Innehållsförteckning Program för utveckling av Örebros västra stadsdelar...3 Övergripande mål...3 Huvudmål...3 1. Attraktiva stads- och boendemiljöer...3

Läs mer

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37.

Om du får ett negativt beslut kan du överklaga. För mer information, ring mottagningsgruppen på 011-15 27 37. Hemtjänst i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden erbjuder stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. I vård-

Läs mer

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter:

Måltidspolicy. Fastställt: 2013-10-24 125. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen. Karlskrona kommun och dess bolag. Ersätter: Måltidspolicy Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2013-10-24 125 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen Gäller för: Giltighetstid: Ersätter: Karlskrona kommun och dess bolag tills vidare Kostpolicy

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Till dig som stödjer någon i din omgivning

Till dig som stödjer någon i din omgivning Till dig som stödjer någon i din omgivning En presentation av stödinsatser som kan underlätta både för dig som är anhörig och för den du stödjer Köpings kommun, Vård & Omsorg Vi ger stöd när det behövs

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Bygg bort hemlösheten i Malmö!

Bygg bort hemlösheten i Malmö! Bygg bort hemlösheten i Malmö! En rapport från Nya Moderaterna Malmö Torbjörn Tegnhammar April 2014 Om rapportförfattaren Torbjörn Tegnhammar är moderat politiker i Malmö. Han är 32 år gammal och jobbar

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna

vad är lean? professionalism engagemang inbyggd kvalitet stoppa vid fel minimera slöserierna handbok vad är lean? professionalism engagemang värderingar principer arbetssätt resultat professionalism engagemang lärande inbyggd kvalitet inbyggd kvalitet stoppa vid fel standardisering utjämning normalläge

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län.

Hej. Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län. Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län. Uppsala län växer Jessika Vilhelmsson Ordförande Nya Moderaterna Uppsala län Enköping Åsa Sikberg Ordförande landsbygdsgruppen Nya Moderaterna Uppsala län Gåvastbo i Tierps kommun Hej. Vi vill berätta

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö

Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar. Sociala resursförvaltningen Malmö Verksamheten Ensamkommande barn och ungdomar Sociala resursförvaltningen Malmö Ensamkommande barn Sociala resursförvaltningen Sevdjan Ömer Utslussansvarig Put Boende och Integration Sevdjan.omer@malmo.se

Läs mer

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

2. Vision Årsunda förskola ska vara fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. LIKABEHANDLINGSPLAN ÅRSUNDA FÖRSKOLA 20130101-20131231 Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

Ale vision 2025 Lätt att leva

Ale vision 2025 Lätt att leva Ale vision 2025 Lätt att leva Resan mot Ale 2025 har börjat Varför ska Ale kommun ha en vision? Det var egentligen den första frågan vi ställde oss när vi påbörjade arbetet med Vision 2025. Vi vill att

Läs mer

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA

STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA STADEN TILLGÄNGLIG FÖR ALLA Göteborgs Stads arbete med tillgänglighet Göteborg är Sveriges andra största stad och grundades 1621. Göteborg har Nordens största hamn och en fantastisk skärgård men är även

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Redigeringsläget. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter.

Redigeringsläget. Enter (även kallad Retur) används för att skapa nya stycken/paragrafer. Vanliga radbrytningar skapas med Shift+Enter. Redigeringsläget Innehållet i trycksaken skapas med hjälp av ett lättanvänt mallverktyg. Det finns inbyggda regler för hur du skall utforma innehållet, och du får meddelande om innehåll saknas eller om

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer