VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se"

Transkript

1 VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö

2 Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar. Vi ser hur människor möts, dialoger uppstår, kreativiteten växer, företag etableras och spännande studiemiljöer skapas. Malmö är en stad full av möjligheter. Men Malmö brottas också med motsättningar, otrygghet, brister i boendemiljöer, sociala problem, ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Mitt i tillväxten uppstår distans mellan människor och tilliten minskar. Kristdemokraterna i Malmö vill att Malmö är en stad för alla. Vi vill verka för att skapa en stad där avstånden blir mindre människor emellan, där människor möts med respekt och där förtroenden skapas. Vi är övertygade om att kristdemokratins grundtanke om människors lika, unika och okränkbara värde är en viktig byggsten för det framtida Malmö. Vi vill skapa bättre förutsättningar för malmöborna. Vi vill skapa större valfrihet och öka tryggheten. Därför behövs en helhetssyn för hur Malmö ska utformas. Vi kristdemokrater lyfter fram civilsamhället, familjerna och de naturliga gemenskaper som är grunden i samhället och vårt Malmö. Skolan Utvecklingen i Malmös skolor är oroande. År efter år har vi tvingats se resultaten djupdyka i nationella jämförelser. Konsekvenserna av detta kommer att visa sig under många år framåt och utgör ett svek mot både elever och det övriga samhället. Skolan i Malmö mår inte bra. Kristdemokraterna menar att Malmös skolor måste räddas. Vårt mål är att återskapa en utbildningstradition som möjliggör lärande, något som Malmö stads vänsterpolitiker arbetat i decennier för att förstöra. Skolan i Malmö behöver återupprättas som en kunskapsinstitution. Skolan ska bygga på, och förmedla, de värden och dygder som är centrala för ett gott liv och ett gott samhälle. Skolans uppgift är inte bara att utbilda individer som tar ansvar för sin egen försörjning utan också att utbilda medborgare som kan ta ansvar för samhällets gemensamma angelägenheter och förvalta de centrala värdena, en god etik och vårt kulturarv. Förskolan Barnens och familjernas behov ska vara utgångspunkten för förskolan. Respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, egna språk och egna värden är grundläggande. Det är viktigt att familjerna får inflytande över formerna för barnens barnomsorg och förskoleverksamhet. Barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. Vi vill också att Malmö ska erbjuda vårdnadsbidrag för att de föräldrar som vill ska ha valfriheten att ta hand om sina barn längre tid i hemmets trygga vrå. Införa ett maxtak för storlek på barngrupper i förskolan. Införa vårdnadsbidrag. Ha en antimobbningsgaranti med ökat skydd och rättigheter för den utsatta. Flytta på mobbaren och inte den mobbade. 1

3 Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt 1 mellan elev, föräldrar och personal. Möjliggöra tydligare samverkan mellan föräldrar, sociala myndigheter, skola och polis med bland annat bekymringssamtal. Arbeta för att varje chef/rektor i skolan ansvarar för max 25 anställda. Fräscha upp, renovera och modernisera skollokaler. Att alla beslut som fattas i kommunen ska tas ur ett barn och ungdomsperspektiv. Att Malmö avancerar till en plats bland de 10 bästa skolkommunerna på 10 år genom Ett tryggare Malmö Trygghet är en personlig känsla. Men samtidigt beror tryggheten på många faktiska förutsättningar som exempelvis boende, ålder och arbetssituation. Det som händer omkring oss påverkar vår trygghet. Det går inte att förneka att det våld som till stora delar kommer av gänguppgörelser i Malmö påverkar invånarnas trygghet. Men samtidigt som det är ytterligt angeläget att hantera våldet måste vi inse att vi inte kan lösa problemen enbart på kort sikt. Vi måste kombinera kortsiktiga insatser med långsiktiga lösningar såsom att stoppa rekrytering till kriminalitet. Det kan uppnås genom att hjälpa ungdomar ur utanförskap och ge tidiga och tydliga signaler om rätt och fel. Kristdemokraterna vill införa bekymringssamtal i Malmö. Det är en metod som bygger på att Polis och sociala myndigheter gemensamt tar kontakt med föräldrarna till minderåriga som rör sig i fel kretsar eller som misstänks ha varit inblandade i brott. Efter kontakt erbjuds samtal med föräldrarna och barnet tillsammans. Samtalen är frivilliga varför ingen polisanmälan behövs och ingen registrering av barnet medförs. De är istället ämnade som ett forum där myndigheter, ungdom och föräldrar kan mötas för att förbättra situationen. Detta har införts med framgång i andra kommuner redan och nu är det Malmös tur. Men det finns också mycket annat som kan göras för att alla malmöbor ska känna sig trygga. Kortsiktiga och enkla åtgärder som mer upplysta gator, torg, parker och stränder ökar tryggheten. En renare stad bidrar till trivsel och trygghet, liksom gång och cykelleder med träd istället för buskar. Kameraövervakning kan bidra till att reducera våldet och bidrar framförallt till att fler brott kan klaras upp. Närpoliser och fler patrullerande poliser skapar trygghet. Kristdemokraterna i Malmö vill stärka polisens närvaro i Malmö både i centrum och ute i de olika stadsdelarna. En närvarande och delaktig poliskår är oerhört viktigt för att skapa trygghet. Öka och utveckla värdegrundsarbetet i skolan. Öka tryggheten på offentliga platser genom en genomtänkt stadsplanering med mer och förbättrad belysning. Tillåta ökad kameraövervakning på utsatta platser. Verka för ökad polistäthet i Malmö. 1 Ansvarskontrakt är en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare om vad respektive förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål ska kunna nås. 2

4 Att kommunen ska jobba aktivt med mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet och diskriminering genom åtgärder för att möta ungdomar i värderingsfrågor. Stärka närpolisstationerna med ökad närvaro, synlighet och tillgänglighet. Att kommunen ska ha en väl utvecklad samverkan med polisen för att skapa trygga miljöer. Att aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn och ungdomsenheten. Äldreomsorg på äldres villkor Kristdemokraterna vill se ett Malmö där stadsområdena avvecklas och vi får en vård och omsorg som håller samma höga kvalitet oavsett var man bor i vår stad. Vi vill skapa förutsättningar för alternativ inom äldreomsorgen, för att höja kvaliteten och tillgängligheten. Den demografiska utvecklingen i Malmö innebär att vi kommer att få en ökad andel av såväl friska som multisjuka äldre med alla stadier däremellan. Vi kristdemokrater vill därför se mer satsningar på förebyggande insatser så pensionärer kan hålla sig aktiva så länge som möjligt. Vi vill införa gratis kollektivtrafik för personer över 70 under lågtrafik på vardagar och dygnet runt under helger. Vi vill att äldre personer ska få hjälp med datortillgång. Vi vill också investera i utbildning för vårdpersonalen så att de kan möta vårdtagarens behov. Vi vill att de äldre ges möjligheter att njuta av sociala kontakter, kultur i vården, naturupplevelser samt en god måltidsmiljö och bra kvalitet på maten. Detta kan innebära att restaurang kan vara alternativ till hemkörd mat och att dator finns tillgängligt i de olika boendeformerna. Vi vill utveckla stödet till anhörigvårdarna och ge bättre möjlighet till avlösning och växelvård. Vi vill att en äldreombudsman tillsätts i Malmö för att hjälpa till med att tyda och överklaga beslut och domar samt erbjuda andra former av stöd. Införa LOV, lag om valfrihet inom äldreomsorgen samt skapa valfrihet för äldre på områden som berör hemtjänst, matleverans och färdtjänst. Införa gratis kollektivtrafik för personer över 70 under lågtrafik på vardagar och dygnet runt på helger. Att kommunen samarbetar med andra myndigheter och institutioner så att äldre inte hamnar mellan olika myndigheters regelverk och praxis. Att alla som fyllt 75 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål. Införa förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för personer över 90 år. Inrätta en tjänst Äldre direkt dit man kan vända sig för att snabbt och enkelt få vägledning och hjälp att komma till rätt instans. Att kommunen ska satsa på och kvalitetssäkra äldres mat och måltider. Att kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning i hemmet, växelvård och samtalsstöd. Bygga ut trygghetsboenden och seniorbostäder till vettiga hyresnivåer. 3

5 Gemenskap i mångfald Påståendet Haur du sitt Malmö så haur du sitt varden stämmer kanske mer än någonsin. I Malmö bor, i skrivande stund, människor från ca 180 länder och här talas hundratalet språk. Mångfalden i Malmö är stor och skapar möjligheter och dynamik men kan också leda till missförstånd och spänningar. En ömsesidig respekt är ett måste för att Malmö ska kunna bli en stad för alla. Språket är den viktigaste nyckeln till förståelse och delaktighet. SFI är en viktig del i integrationen för nyanlända malmöbor. SFIutbildningen behöver bli mer individanpassad. Vi behöver skapa fler naturliga mötesplatser där olika kulturer kan mötas och integreras i vårt Malmö. Ett av de viktigaste målen för integrationsarbetet måste vara möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är på arbetsplatsen vi bygger viktiga delar av vårt sociala nätverk och skapar delaktighet. SFI bör kunna erbjuda en kombination av arbetslivspraktik och studier redan från början. Bevisen är tydliga på att studier i kombination med praktik är den snabbaste vägen in i det svenska språket. För den nyinvandrade är det viktigt att kunna möta landsmän som har lyckats i det svenska samhället och kan agera goda förebilder. Anordna introduktionsdagar för nyanlända för att de lättare ska förstå den nya miljön. Ge nyanlända i Malmö information om skyldigheter och rättigheter som en del av SFI. Individ och nivåanpassa SFI i större utsträckning. Kombinera SFI med arbetslivspraktik. Skapa fler naturliga mötesplatser där olika kulturer kan mötas. Stabil ekonomi och en företagsvänlig kommun När vi gick till val 2010 sa vi att ett viktigt steg till ett mer enat Malmö är att bryta den administrativa splittring som stadsdelsnämnderna innebar. Vi menade att det inte var acceptabelt med stora skillnader i hur medborgarna bemöts och vilken service de får mellan olika delar av kommunen. Idag har vi fått en ny indelning, istället för 10 stadsdelar har vi idag 5 stadsområden. Problemet med det nya systemet är att vi fortfarande är en delad stad. Kristdemokraterna vill skrota stadsområdesförvaltningarna och istället införa verksamhetsinriktade nämnder. Kristdemokraterna vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter och tillåta privata aktörer eller civilsamhället att driva företag eller verksamheter för att skapa valfrihet för Malmös invånare. Vi kristdemokrater vill också sänka partistödet som är orimligt högt i Malmö. För att stärka kommunens ekonomi handlar det om att fler av Malmös invånare kommer i arbete. Förutsättningen för en fungerande välfärd är att det finns företag som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Företagande fyller också en viktig funktion genom att människor kan få utlopp för sin kreativitet, skapandet är viktigt för vår utveckling som människor. Och arbete är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv det ger också ett viktigt socialt sammanhang och nätverk för många människor. 4

6 Malmö ska vara Sveriges företagsvänligaste kommun och för detta krävs det stora förändringar. Fler existerande företag måste vilja flytta sin verksamhet till Malmö. Idag är en stor anledning att företag lämnar Sverige de höga företagsskatter som finns. Därför måste skatterna sänkas, så att nya arbetstillfällen skapas i vårt Malmö. I Malmö kan mycket mer göras för att stärka företagandet. Kristdemokraterna vill se satsningar på nätverksskapande mötesplatser och på en inkubator som hjälper invånarna att starta företag inom RUT och ROTbranscherna. Dessutom vill Kristdemokraterna att kommunala tjänstegarantier införs för att säkerställa att medborgare och företagare får den service de har rätt till i rätt tid. Exempelvis ska privata bygglov meddelas inom ett fastslaget antal veckor, annars ska ansökningsavgiften återbetalas. Lägga ner stadsområdesförvaltningarna och ersätta dem med nämnder efter verksamhet. Sänka kommunalskatten på sikt. Sänka partistödet. Att orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män ej ska förekomma inom kommunens verksamheter lika lön för lika arbete. Internkontrollen ska ha tydliga regelverk som kan granskas via övergripande och öppna kvalitetssystem. Att kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och ekonomiska etiska krav i all upphandling. Ge privata företag och civilsamhället ökade möjligheter att konkurrera. Utveckla och förbättra kommunens service till kommunens företag. Skapa en företagsinkubator för att stimulera till företagande inom RUT och ROT- branscherna. Införa kommunala tjänstegarantier. Ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet ska införas så att alla utförare får likvärdiga förutsättningar med samma kvalitetskrav. En fungerande bostadsmarknad Bostadsbristen i Malmö blir allt mer akut och påverkar ett flertal områden på ett negativt sätt. Bostadsbyggandet i Malmö måste därför öka och omfatta samtliga behovsområden. Vår stad behöver bostadsrätter i såväl Rosengård som Västra Hamnen, men också hyresrätter i Centrum, Bunkeflo och Husie. Vår stad behöver också mindre hyresrätter till unga vuxna och studenter. Det måste vara lättare att få eget boende. Ett bra boende ger förutsättningar för välmående. Därför vill KD Malmö att MKB vid nybyggnation ska prioritera de mindre bostäderna under de kommande åren som ett direkt svar på det akuta behovet av bostäder åt ungdomar i vår stad. Idag lyxrustar man i Malmö upp områden som har sämre standard och konsekvensen blir oftast höga hyreshöjningar för hyresgästerna. Detta kan leda till att hyresgästerna tvingas flytta ifrån sina hem, då det finns risk att de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningen. Vi kristdemokrater vill istället stoppa denna process och rusta upp husen till en acceptabel men 5

7 lägre standard så att hyresgästerna inte tvingas flytta. Detta gör att det även finns möjlighet att kunna behålla områdets unika kultur, kreativitet och mångfald. Bygga hållbart. Verka för en större beblandad bebyggelse när nya bostadsområden tas fram och motverka segregation i bostadsbyggandet. Att mindre och billigare hyresrätter ska prioriteras vid nybyggnation. Att MKB tillåter omvandlingar till ägarlägenheter och bostadsrätter i fler områden. Att mindre bostäder ska prioriteras vid nybyggnation. Tillsätta en ombudsman för hemlösa i Malmö. Stoppa vräkningar som drabbar barn. Verka för en balanserad upprutning av områden med sämre standard. Hållbar stad Kristdemokraterna vill införa en miljöpedagogik med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Ett miljömedvetet tänkande måste erövras i varje ny generation och här spelar skolan en avgörande roll. Om vi inte lär våra unga hur man tänker miljövänligt kommer vi inte få en hållbar utveckling. Att Malmö idag är så nedskräpat är inte acceptabelt. Detta löser vi långsiktigt med en god miljöpedagogik men också kortsiktigt genom fler soptunnor runt om i vår stad. Att hela Malmö, oberoende av fastighetsägare, ska källsortera i 810 fraktioner. Att Malmö ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Att miljöpedagogik införs i Malmös skolor som ett återkommande tema. Se intensifierat arbete mot nedskräpning. Effektiv kollektivtrafik Kristdemokraterna vill ha en kollektivtrafik som fungerar i hela Malmö, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Vi ser därför negativt på satsningar på spårvagnstrafik som innebär omotiverat stora investeringar där enbart vissa delar av staden kommer att kunna täckas in. Istället vill vi se över möjligheterna att bygga trådbusslinjer vilket medför mindre kostnader och därmed möjliggör en bredare utbyggnad. Kristdemokraterna motsätter sig tanken på trängselavgifter i Malmö. Trängselavgifter kommer inte hindra människor från att köra bil i Malmö till förmån för kollektivtrafik. Istället ska kommunen tillhandahålla en kollektivtrafik, som på grund av sin kvalitet, lättillgänglighet och ekonomiska fördelar gör det kollektiva åkandet till det självklara valet. Vi vill också att alla stadens invånare över 70 år åker gratis på stadens bussar under lågtrafik på vardagar och under dygnets alla timmar under helgen. Detta finns redan idag i olika utföranden i städer som Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Att Malmö stad erbjuder gratis kollektivtrafik för stadens invånare över 70 år under lågtrafik på vardagar och dygnet runt på helger. 6

8 Inte ha spårvagnstrafik i Malmö. Se över möjligheterna att bygga trådbusslinjer för att komplettera stadens busstrafik. Inte ha trängselskatter i Malmö. Ett Malmö tillgängligt för alla Kristdemokraterna vill ha ett Malmö där alla får plats och alla behövs. Vi vill att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas fullt ut. Vi vill också se tydliga satsningar på att underlätta utbildning och arbete för människor med funktionsnedsättningar. Ett Malmö för alla förutsätter också ett förbättrat stöd till människor med missbruksproblematik. Därför vill vi att väntetiderna för missbruksvården minimeras och att utskrivna följs upp av kommunen. Vi vill också se över hur vi på ett effektivare sätt kan samverka med ideella organisationer som arbetar med människor som lider av olika sorters missbruk. Att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas fullt ut. Satsa på åtgärder som underlättar utbildning och arbete för människor med funktionsnedsättningar. Införa tjänstegarantier för LSSverksamheten. Minimera väntetiderna för missbruksvården och stärka kommunens uppföljning av utskrivna. 7

Förord. Kristdemokraterna Tyresö

Förord. Kristdemokraterna Tyresö Kommunpolitiskt program för Tyresö mandatperioden 2011-2014 Förord Kristdemokraterna går till val på att göra Sverige Tyresö lite varmare och lite mänskligare. Vårt mål är inte nödvändigtvis att uppnå

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING

MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING MÅL OCH BUDGET 2015-2017 HÅLLBAR UTVECKLING 2 Innehåll 1 Förord... 4 2 Politisk inriktning för kommunens verksamhet under mandatperioden 2015-2018 5 3 Sigtuna kommuns vision 2030... 17 4 Sigtuna kommuns

Läs mer

MÅL OCH BUDGET 2013-2015

MÅL OCH BUDGET 2013-2015 MÅL OCH BUDGET 2013-2015 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUTSSATSER... 3 POLITISK INRIKTNING FÖR KOMMUNENS VERKSAMHET... 5 SIGTUNA KOMMUNS VÄRDEGRUND... 17 HÅLLBAR UTVECKLING... 20 PERSPEKTIVMÅL...

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

www.stockholm.socialdemokraterna.se

www.stockholm.socialdemokraterna.se VI SOCIALDEMOKRATER TROR på framtiden för Stockholmsregionen. Här finns storstadens mångfald, puls och spänning men också skärgård och storslagen natur. Här finns många av Sveriges mest innovativa och

Läs mer

Vårt Kristianstad 2014-03-23

Vårt Kristianstad 2014-03-23 Vårt Kristianstad Kristianstads kommun ligger vackert på den skånska slätten med öppna fält, skog och sandstrand längs Hanöbukten. Vi har en stad med gamla anor och en levnadskultur präglad av utbildning,

Läs mer

Möjligheternas Helsingborg

Möjligheternas Helsingborg Kommunalpolitiskt program 2010 2014 för Socialdemokraterna Möjligheternas Helsingborg Fler händer i vård och omsorg fler vuxna i skolan öka tryggheten satsa mera på välfärden förbättra stödet till folkbildning

Läs mer

Politisk plattform 2015-2018

Politisk plattform 2015-2018 Politisk plattform -18 Samarbete för Haninge SLUTVERSION 14-11-23 2 (24) Politisk plattform -18 Samarbete fo r Haninge Syftet med den politiska plattformen är att fastställa en gemensam politisk inriktning

Läs mer

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja!

Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! Valmanifest 2014 Valfrihet om du själv får välja! u p p l a n d s v ä s b y Valfrihet om du själv får välja! KRISTDEMOKRATERNA UPPLANDS VÄSBY KOMMUNPOLITISKT HANDLINGSPROGRAM 2014 Innehåll INLEDNING...

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

= ===== Majoritetsprogram

= ===== Majoritetsprogram Majoritetsprogram för Lidingö stad 2011-2014 1 Inledning Detta majoritetsprogram mellan Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna ligger till grund för den politik som koalitionen avser att föra under

Läs mer

Moderaterna i Mark Valmanifest

Moderaterna i Mark Valmanifest VALMANIFEST MARK Moderaterna i Mark Valmanifest Möjligheternas Mark 3 Blomstrande näringsliv 4 En växande kommun 6 Bra kommunikationer 7 Barnen är framtiden 8 Förskolan 10 Grundskolan 11 Gymnasie- och

Läs mer

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017

Finansborgarrådets förslag till budget 2015 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 Dnr 111-459/2014 för Stockholms stad Inriktning för 2016 och 2017 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 35 Revisorskollegiet... 55 Val... 57 STADSDELSNÄMNDERNA

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Vi BYGGER MALMÖ HELT.

Vi BYGGER MALMÖ HELT. Vi BYGGER MALMÖ HELT. FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ Malmö är idag en ung, modern och global kunskapsstad. Våra stora investeringar i infrastruktur, miljö och högskola har gett fantastiska resultat. Malmös nutidshistoria

Läs mer

FOKUSFRÅGOR 2014-2018

FOKUSFRÅGOR 2014-2018 FOKUSFRÅGOR 2014-2018 Möjligheternas kommun Politik, näringsliv och kommunikation Sverigedemokraterna anser att tröskeln mellan politiker, ansvariga tjänstemän och företagarna i kommunen ska vara så låg

Läs mer

Världens bästa stad att växa upp i

Världens bästa stad att växa upp i Världens bästa stad att växa upp i Valprogram för Kristdemokraterna i Stockholm 2014 Kristdemokraterna Stockholms stad www.stockholm.kristdemokraterna.se Världens bästa stad att växa upp i Ett Stockholm

Läs mer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer

Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer 2014-10-23 1 Vi bygger Nacka för framtiden Öppenhet och mångfald när Nacka växer Majoritetspartiernas politiska plattform för 2015-2018 2014-10-23 2 Majoritetsprogram 2014-2018 Vi fyra Allianspartier har

Läs mer

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb

En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb En hållbar budget med inriktning på barn, bostäder och jobb Förslag till budget för Växjö kommun 2014 och verksamhetsplan för 2015-2016 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet Innehållsförteckning

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet

Sverigedemokraterna Eskilstuna. Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna Årsplan 2015 Trygghet genom hela livet Sverigedemokraterna Eskilstuna årsplan 2015 2 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest 2010... 6 4

Läs mer

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse

Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Sida 1 av 33 Ansvar, Rättvisa och Förnyelse Mål och Budget 2013, Moderaterna och Kristdemokraterna i Nynäshamn Vår utgångspunkt finner vi i en tro på människan, friheten, ansvarstagandet, marknadsekonomin

Läs mer

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i

Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 3 Politik för samarbete och utveckling... 3 Hållbar tillväxt... 4 Ett starkt näringsliv för fler människor i jobb... 4 Sveriges bästa miljö- och klimatkommun... 6 En

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN

ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN ÅRSPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN Innehåll 1 Inledning... 4 2 Vision... 5 3 Uppföljning av vårt valmanifest för mandatperioden 2014-2018... 6 4 Ekonomiska förutsättningar... 7 5 Sammanfattning över våra satsningar

Läs mer