VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VALMANIFEST. För en tryggare stad och en skola i toppklass. Kristdemokraterna Malmö malmo@kristdemokraterna.se"

Transkript

1 VALMANIFEST 2014 För en tryggare stad och en skola i toppklass Kristdemokraterna Malmö

2 Vårt Malmö Malmö är en fantastisk stad med en mångfald som ger energi och skapar förutsättningar. Vi ser hur människor möts, dialoger uppstår, kreativiteten växer, företag etableras och spännande studiemiljöer skapas. Malmö är en stad full av möjligheter. Men Malmö brottas också med motsättningar, otrygghet, brister i boendemiljöer, sociala problem, ungdomsarbetslöshet och utanförskap. Mitt i tillväxten uppstår distans mellan människor och tilliten minskar. Kristdemokraterna i Malmö vill att Malmö är en stad för alla. Vi vill verka för att skapa en stad där avstånden blir mindre människor emellan, där människor möts med respekt och där förtroenden skapas. Vi är övertygade om att kristdemokratins grundtanke om människors lika, unika och okränkbara värde är en viktig byggsten för det framtida Malmö. Vi vill skapa bättre förutsättningar för malmöborna. Vi vill skapa större valfrihet och öka tryggheten. Därför behövs en helhetssyn för hur Malmö ska utformas. Vi kristdemokrater lyfter fram civilsamhället, familjerna och de naturliga gemenskaper som är grunden i samhället och vårt Malmö. Skolan Utvecklingen i Malmös skolor är oroande. År efter år har vi tvingats se resultaten djupdyka i nationella jämförelser. Konsekvenserna av detta kommer att visa sig under många år framåt och utgör ett svek mot både elever och det övriga samhället. Skolan i Malmö mår inte bra. Kristdemokraterna menar att Malmös skolor måste räddas. Vårt mål är att återskapa en utbildningstradition som möjliggör lärande, något som Malmö stads vänsterpolitiker arbetat i decennier för att förstöra. Skolan i Malmö behöver återupprättas som en kunskapsinstitution. Skolan ska bygga på, och förmedla, de värden och dygder som är centrala för ett gott liv och ett gott samhälle. Skolans uppgift är inte bara att utbilda individer som tar ansvar för sin egen försörjning utan också att utbilda medborgare som kan ta ansvar för samhällets gemensamma angelägenheter och förvalta de centrala värdena, en god etik och vårt kulturarv. Förskolan Barnens och familjernas behov ska vara utgångspunkten för förskolan. Respekt för barnets föräldrar, för barnets egen kulturella identitet, egna språk och egna värden är grundläggande. Det är viktigt att familjerna får inflytande över formerna för barnens barnomsorg och förskoleverksamhet. Barngruppernas storlek i förskolan ska begränsas och hållas på en för barnen och verksamheten rimlig nivå. Vi vill också att Malmö ska erbjuda vårdnadsbidrag för att de föräldrar som vill ska ha valfriheten att ta hand om sina barn längre tid i hemmets trygga vrå. Införa ett maxtak för storlek på barngrupper i förskolan. Införa vårdnadsbidrag. Ha en antimobbningsgaranti med ökat skydd och rättigheter för den utsatta. Flytta på mobbaren och inte den mobbade. 1

3 Skolan ska upprätta ett ansvarskontrakt 1 mellan elev, föräldrar och personal. Möjliggöra tydligare samverkan mellan föräldrar, sociala myndigheter, skola och polis med bland annat bekymringssamtal. Arbeta för att varje chef/rektor i skolan ansvarar för max 25 anställda. Fräscha upp, renovera och modernisera skollokaler. Att alla beslut som fattas i kommunen ska tas ur ett barn och ungdomsperspektiv. Att Malmö avancerar till en plats bland de 10 bästa skolkommunerna på 10 år genom Ett tryggare Malmö Trygghet är en personlig känsla. Men samtidigt beror tryggheten på många faktiska förutsättningar som exempelvis boende, ålder och arbetssituation. Det som händer omkring oss påverkar vår trygghet. Det går inte att förneka att det våld som till stora delar kommer av gänguppgörelser i Malmö påverkar invånarnas trygghet. Men samtidigt som det är ytterligt angeläget att hantera våldet måste vi inse att vi inte kan lösa problemen enbart på kort sikt. Vi måste kombinera kortsiktiga insatser med långsiktiga lösningar såsom att stoppa rekrytering till kriminalitet. Det kan uppnås genom att hjälpa ungdomar ur utanförskap och ge tidiga och tydliga signaler om rätt och fel. Kristdemokraterna vill införa bekymringssamtal i Malmö. Det är en metod som bygger på att Polis och sociala myndigheter gemensamt tar kontakt med föräldrarna till minderåriga som rör sig i fel kretsar eller som misstänks ha varit inblandade i brott. Efter kontakt erbjuds samtal med föräldrarna och barnet tillsammans. Samtalen är frivilliga varför ingen polisanmälan behövs och ingen registrering av barnet medförs. De är istället ämnade som ett forum där myndigheter, ungdom och föräldrar kan mötas för att förbättra situationen. Detta har införts med framgång i andra kommuner redan och nu är det Malmös tur. Men det finns också mycket annat som kan göras för att alla malmöbor ska känna sig trygga. Kortsiktiga och enkla åtgärder som mer upplysta gator, torg, parker och stränder ökar tryggheten. En renare stad bidrar till trivsel och trygghet, liksom gång och cykelleder med träd istället för buskar. Kameraövervakning kan bidra till att reducera våldet och bidrar framförallt till att fler brott kan klaras upp. Närpoliser och fler patrullerande poliser skapar trygghet. Kristdemokraterna i Malmö vill stärka polisens närvaro i Malmö både i centrum och ute i de olika stadsdelarna. En närvarande och delaktig poliskår är oerhört viktigt för att skapa trygghet. Öka och utveckla värdegrundsarbetet i skolan. Öka tryggheten på offentliga platser genom en genomtänkt stadsplanering med mer och förbättrad belysning. Tillåta ökad kameraövervakning på utsatta platser. Verka för ökad polistäthet i Malmö. 1 Ansvarskontrakt är en överenskommelse mellan förälder, elev och lärare om vad respektive förbinder sig att ta ansvar för att elevens skolgång ska fungera och att uppsatta mål ska kunna nås. 2

4 Att kommunen ska jobba aktivt med mänskliga rättigheter och mot främlingsfientlighet och diskriminering genom åtgärder för att möta ungdomar i värderingsfrågor. Stärka närpolisstationerna med ökad närvaro, synlighet och tillgänglighet. Att kommunen ska ha en väl utvecklad samverkan med polisen för att skapa trygga miljöer. Att aktivt uppföljningsarbete ska göras inom socialtjänsten för att uppmärksamma personer som återkommande förekommer i ärenden inom barn och ungdomsenheten. Äldreomsorg på äldres villkor Kristdemokraterna vill se ett Malmö där stadsområdena avvecklas och vi får en vård och omsorg som håller samma höga kvalitet oavsett var man bor i vår stad. Vi vill skapa förutsättningar för alternativ inom äldreomsorgen, för att höja kvaliteten och tillgängligheten. Den demografiska utvecklingen i Malmö innebär att vi kommer att få en ökad andel av såväl friska som multisjuka äldre med alla stadier däremellan. Vi kristdemokrater vill därför se mer satsningar på förebyggande insatser så pensionärer kan hålla sig aktiva så länge som möjligt. Vi vill införa gratis kollektivtrafik för personer över 70 under lågtrafik på vardagar och dygnet runt under helger. Vi vill att äldre personer ska få hjälp med datortillgång. Vi vill också investera i utbildning för vårdpersonalen så att de kan möta vårdtagarens behov. Vi vill att de äldre ges möjligheter att njuta av sociala kontakter, kultur i vården, naturupplevelser samt en god måltidsmiljö och bra kvalitet på maten. Detta kan innebära att restaurang kan vara alternativ till hemkörd mat och att dator finns tillgängligt i de olika boendeformerna. Vi vill utveckla stödet till anhörigvårdarna och ge bättre möjlighet till avlösning och växelvård. Vi vill att en äldreombudsman tillsätts i Malmö för att hjälpa till med att tyda och överklaga beslut och domar samt erbjuda andra former av stöd. Införa LOV, lag om valfrihet inom äldreomsorgen samt skapa valfrihet för äldre på områden som berör hemtjänst, matleverans och färdtjänst. Införa gratis kollektivtrafik för personer över 70 under lågtrafik på vardagar och dygnet runt på helger. Att kommunen samarbetar med andra myndigheter och institutioner så att äldre inte hamnar mellan olika myndigheters regelverk och praxis. Att alla som fyllt 75 år ska erbjudas hembesök för att få information om kommunens verksamhet och ges möjlighet att framföra önskemål. Införa förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för personer över 90 år. Inrätta en tjänst Äldre direkt dit man kan vända sig för att snabbt och enkelt få vägledning och hjälp att komma till rätt instans. Att kommunen ska satsa på och kvalitetssäkra äldres mat och måltider. Att kommunen ska ha en tydlig policy och information om stöd till anhörigvårdare, såsom avlastning i hemmet, växelvård och samtalsstöd. Bygga ut trygghetsboenden och seniorbostäder till vettiga hyresnivåer. 3

5 Gemenskap i mångfald Påståendet Haur du sitt Malmö så haur du sitt varden stämmer kanske mer än någonsin. I Malmö bor, i skrivande stund, människor från ca 180 länder och här talas hundratalet språk. Mångfalden i Malmö är stor och skapar möjligheter och dynamik men kan också leda till missförstånd och spänningar. En ömsesidig respekt är ett måste för att Malmö ska kunna bli en stad för alla. Språket är den viktigaste nyckeln till förståelse och delaktighet. SFI är en viktig del i integrationen för nyanlända malmöbor. SFIutbildningen behöver bli mer individanpassad. Vi behöver skapa fler naturliga mötesplatser där olika kulturer kan mötas och integreras i vårt Malmö. Ett av de viktigaste målen för integrationsarbetet måste vara möjligheten att komma in på den svenska arbetsmarknaden. Det är på arbetsplatsen vi bygger viktiga delar av vårt sociala nätverk och skapar delaktighet. SFI bör kunna erbjuda en kombination av arbetslivspraktik och studier redan från början. Bevisen är tydliga på att studier i kombination med praktik är den snabbaste vägen in i det svenska språket. För den nyinvandrade är det viktigt att kunna möta landsmän som har lyckats i det svenska samhället och kan agera goda förebilder. Anordna introduktionsdagar för nyanlända för att de lättare ska förstå den nya miljön. Ge nyanlända i Malmö information om skyldigheter och rättigheter som en del av SFI. Individ och nivåanpassa SFI i större utsträckning. Kombinera SFI med arbetslivspraktik. Skapa fler naturliga mötesplatser där olika kulturer kan mötas. Stabil ekonomi och en företagsvänlig kommun När vi gick till val 2010 sa vi att ett viktigt steg till ett mer enat Malmö är att bryta den administrativa splittring som stadsdelsnämnderna innebar. Vi menade att det inte var acceptabelt med stora skillnader i hur medborgarna bemöts och vilken service de får mellan olika delar av kommunen. Idag har vi fått en ny indelning, istället för 10 stadsdelar har vi idag 5 stadsområden. Problemet med det nya systemet är att vi fortfarande är en delad stad. Kristdemokraterna vill skrota stadsområdesförvaltningarna och istället införa verksamhetsinriktade nämnder. Kristdemokraterna vill konkurrensutsätta kommunala verksamheter och tillåta privata aktörer eller civilsamhället att driva företag eller verksamheter för att skapa valfrihet för Malmös invånare. Vi kristdemokrater vill också sänka partistödet som är orimligt högt i Malmö. För att stärka kommunens ekonomi handlar det om att fler av Malmös invånare kommer i arbete. Förutsättningen för en fungerande välfärd är att det finns företag som skapar arbetstillfällen och skatteintäkter. Företagande fyller också en viktig funktion genom att människor kan få utlopp för sin kreativitet, skapandet är viktigt för vår utveckling som människor. Och arbete är viktigt inte bara utifrån ett ekonomiskt perspektiv det ger också ett viktigt socialt sammanhang och nätverk för många människor. 4

6 Malmö ska vara Sveriges företagsvänligaste kommun och för detta krävs det stora förändringar. Fler existerande företag måste vilja flytta sin verksamhet till Malmö. Idag är en stor anledning att företag lämnar Sverige de höga företagsskatter som finns. Därför måste skatterna sänkas, så att nya arbetstillfällen skapas i vårt Malmö. I Malmö kan mycket mer göras för att stärka företagandet. Kristdemokraterna vill se satsningar på nätverksskapande mötesplatser och på en inkubator som hjälper invånarna att starta företag inom RUT och ROTbranscherna. Dessutom vill Kristdemokraterna att kommunala tjänstegarantier införs för att säkerställa att medborgare och företagare får den service de har rätt till i rätt tid. Exempelvis ska privata bygglov meddelas inom ett fastslaget antal veckor, annars ska ansökningsavgiften återbetalas. Lägga ner stadsområdesförvaltningarna och ersätta dem med nämnder efter verksamhet. Sänka kommunalskatten på sikt. Sänka partistödet. Att orättfärdiga löneskillnader mellan kvinnor och män ej ska förekomma inom kommunens verksamheter lika lön för lika arbete. Internkontrollen ska ha tydliga regelverk som kan granskas via övergripande och öppna kvalitetssystem. Att kommunen ska ha tydliga uppförandekoder för att kunna ställa och följa upp sociala, miljömässiga och ekonomiska etiska krav i all upphandling. Ge privata företag och civilsamhället ökade möjligheter att konkurrera. Utveckla och förbättra kommunens service till kommunens företag. Skapa en företagsinkubator för att stimulera till företagande inom RUT och ROT- branscherna. Införa kommunala tjänstegarantier. Ett system för kvalitetsgranskning av såväl egen regi som entreprenadverksamhet ska införas så att alla utförare får likvärdiga förutsättningar med samma kvalitetskrav. En fungerande bostadsmarknad Bostadsbristen i Malmö blir allt mer akut och påverkar ett flertal områden på ett negativt sätt. Bostadsbyggandet i Malmö måste därför öka och omfatta samtliga behovsområden. Vår stad behöver bostadsrätter i såväl Rosengård som Västra Hamnen, men också hyresrätter i Centrum, Bunkeflo och Husie. Vår stad behöver också mindre hyresrätter till unga vuxna och studenter. Det måste vara lättare att få eget boende. Ett bra boende ger förutsättningar för välmående. Därför vill KD Malmö att MKB vid nybyggnation ska prioritera de mindre bostäderna under de kommande åren som ett direkt svar på det akuta behovet av bostäder åt ungdomar i vår stad. Idag lyxrustar man i Malmö upp områden som har sämre standard och konsekvensen blir oftast höga hyreshöjningar för hyresgästerna. Detta kan leda till att hyresgästerna tvingas flytta ifrån sina hem, då det finns risk att de inte har råd att bo kvar efter hyreshöjningen. Vi kristdemokrater vill istället stoppa denna process och rusta upp husen till en acceptabel men 5

7 lägre standard så att hyresgästerna inte tvingas flytta. Detta gör att det även finns möjlighet att kunna behålla områdets unika kultur, kreativitet och mångfald. Bygga hållbart. Verka för en större beblandad bebyggelse när nya bostadsområden tas fram och motverka segregation i bostadsbyggandet. Att mindre och billigare hyresrätter ska prioriteras vid nybyggnation. Att MKB tillåter omvandlingar till ägarlägenheter och bostadsrätter i fler områden. Att mindre bostäder ska prioriteras vid nybyggnation. Tillsätta en ombudsman för hemlösa i Malmö. Stoppa vräkningar som drabbar barn. Verka för en balanserad upprutning av områden med sämre standard. Hållbar stad Kristdemokraterna vill införa en miljöpedagogik med barns och ungas uppväxtvillkor i fokus. Ett miljömedvetet tänkande måste erövras i varje ny generation och här spelar skolan en avgörande roll. Om vi inte lär våra unga hur man tänker miljövänligt kommer vi inte få en hållbar utveckling. Att Malmö idag är så nedskräpat är inte acceptabelt. Detta löser vi långsiktigt med en god miljöpedagogik men också kortsiktigt genom fler soptunnor runt om i vår stad. Att hela Malmö, oberoende av fastighetsägare, ska källsortera i 810 fraktioner. Att Malmö ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. Att miljöpedagogik införs i Malmös skolor som ett återkommande tema. Se intensifierat arbete mot nedskräpning. Effektiv kollektivtrafik Kristdemokraterna vill ha en kollektivtrafik som fungerar i hela Malmö, samtidigt som miljöpåverkan minimeras. Vi ser därför negativt på satsningar på spårvagnstrafik som innebär omotiverat stora investeringar där enbart vissa delar av staden kommer att kunna täckas in. Istället vill vi se över möjligheterna att bygga trådbusslinjer vilket medför mindre kostnader och därmed möjliggör en bredare utbyggnad. Kristdemokraterna motsätter sig tanken på trängselavgifter i Malmö. Trängselavgifter kommer inte hindra människor från att köra bil i Malmö till förmån för kollektivtrafik. Istället ska kommunen tillhandahålla en kollektivtrafik, som på grund av sin kvalitet, lättillgänglighet och ekonomiska fördelar gör det kollektiva åkandet till det självklara valet. Vi vill också att alla stadens invånare över 70 år åker gratis på stadens bussar under lågtrafik på vardagar och under dygnets alla timmar under helgen. Detta finns redan idag i olika utföranden i städer som Kristianstad, Hässleholm och Helsingborg. Att Malmö stad erbjuder gratis kollektivtrafik för stadens invånare över 70 år under lågtrafik på vardagar och dygnet runt på helger. 6

8 Inte ha spårvagnstrafik i Malmö. Se över möjligheterna att bygga trådbusslinjer för att komplettera stadens busstrafik. Inte ha trängselskatter i Malmö. Ett Malmö tillgängligt för alla Kristdemokraterna vill ha ett Malmö där alla får plats och alla behövs. Vi vill att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas fullt ut. Vi vill också se tydliga satsningar på att underlätta utbildning och arbete för människor med funktionsnedsättningar. Ett Malmö för alla förutsätter också ett förbättrat stöd till människor med missbruksproblematik. Därför vill vi att väntetiderna för missbruksvården minimeras och att utskrivna följs upp av kommunen. Vi vill också se över hur vi på ett effektivare sätt kan samverka med ideella organisationer som arbetar med människor som lider av olika sorters missbruk. Att FN:s riktlinjer för delaktighet och jämlikhet samt konventionen om funktionsnedsättning tillämpas fullt ut. Satsa på åtgärder som underlättar utbildning och arbete för människor med funktionsnedsättningar. Införa tjänstegarantier för LSSverksamheten. Minimera väntetiderna för missbruksvården och stärka kommunens uppföljning av utskrivna. 7

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Tillsammans för Borås

Tillsammans för Borås Tillsammans för Borås Sverigedemokraterna Borås Valmanifest www.boras.sverigedemokraterna.se En trygg och värdig ålderdom En trygg och värdig ålderdom måste vara en självklarhet för alla de äldre som behöver

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark

STIFTELSEN STORA SKÖNDAL. Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal. nya möten på historisk mark Vision för stadsbyggande i Stora Sköndal nya möten på historisk mark 1 STIFTELSEN STOR A SKÖNDAL VISION FÖR STADSBYGGANDE I STOR A SKÖNDAL GULLMARSPLAN GLOBEN Ett nytt område med nya möjligheter Innehåll

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden.

Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi som bor i Gagnef lever alla med drömmar och förhoppningar om framtiden. Vi drömmer om kulturella upplevelser, sköna stunder i skog och mark, och fascinerande möten med människor med olika bakgrund och

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning Inriktningsdokument 2014-05-26 Tillgängligt för alla - rättigheter för personer med funktionsnedsättning KS 2014/0236 Beslutad av kommunfullmäktige den 26 maj 2014. Inriktningen gäller för hela den kommunala

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm

Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Kommunövergripande omvärldsanalys Ängelholm Lärande och familj 1 Globalisering Värderingsförändringar individualisering Klimatförändringar Demografi 5 megatrender med sikte på 2030 Källor: SKL omvärldsanalys,

Läs mer

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program

HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM. Bostadspolitiskt program HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM Bostadspolitiskt program 22 STOCKHOLM EN REGION FÖR ALLA Det goda boendet är en förutsättning för att vi ska må bra och därmed vara ett väl fungerande samhälle. Hyresrätten

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete

Strategisk plan för Sotenäs kommuns folkhälsoarbete Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 SOTENÄS KOMMUN Strategisk plan för s folkhälsoarbete 2016-2019 1. Inledning Folkhälsoarbete är ett långsiktigt arbete för att stärka och utveckla livsvillkor

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016

Bostadspolitik. för tillväxt och rättvisa. Tillväxt kräver rättvisa! Bostadspolitiskt program för Socialdemokraterna i Sundsvall 2012-2016 Bostadspolitik för tillväxt och rättvisa Tillväxt kräver rättvisa! Utvecklingen i en kommun är beroende av en aktiv bostadspolitik så även i Sundsvall Fem förslag för utveckling och rättvisa! 1 2 3 4 5

Läs mer

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne.

Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vem är vi? Vision: På människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Verksamhetsidé: Skåne Stadsmission arbetar på människans uppdrag för ett medmänskligare Skåne. Vi arbetar lyhört och proaktivt med

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås

Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås. - Framtid Vallås Utvecklingsprogram för stadsdelen Vallås - Framtid Vallås Utvecklingsprogrammet beskriver den gemensamma framtidsbilden och viljeinriktningen för Vallås. Programmet har tagits fram i dialog med invånare,

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Följ med oss på resan till framtidens kommun

Följ med oss på resan till framtidens kommun Följ med oss på resan till framtidens kommun Handlingsprogram för Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun Socialdemokraterna i Bengtsfors kommun vill ha ditt förtroende att fortsätta ta ansvar för utveckling

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS

FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS FÖR TORSÅS FRAMÅT. RÖSTA S. Ett bättre Torsås. För alla! FRAMTIDSPARTIET I TORSÅS TORSÅS KAN BÄTTRE. Det spelar roll vem som styr och leder kommunen. Här kan du läsa om några av de politiska prioriteringar

Läs mer

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE!

Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Foto: Åsa Grip SUNDSVALL KAN BÄTTRE! Allians för Sundsvall Sundsvall är en kommun med fantastiska möjligheter och en stor mängd outnyttjad kraft. Vi har barn och unga som kan bli framtidens ledare om de

Läs mer

En god bostad till en rimlig kostnad

En god bostad till en rimlig kostnad Val 2018 En god bostad till en rimlig kostnad Bostadspolitiskt program för Hyresgästföreningarna i Göteborg Vill du veta mer om Hyresgästföreningen? Ring 0771 443 443 eller besök www.hyresgastforeningen.se

Läs mer

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige

Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun Antaget av kommunfullmäktige 2009-09-28 146 Socialpolitiskt program för Norrköpings kommun 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING PROGRAMMET SYFTE OCH RELATION TILL

Läs mer

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll!

Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014. Vardag med möjlighet till gemenskap och innehåll! Ett gott liv i Malmö Socialdemokraternas äldrepolitiska plattform 2011-2014 Allas rätt till välfärd, delaktighet och engagemang i samhällsbygget är grunden för den socialdemokratiska politiken. Det handlar

Läs mer

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg

Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Manliga kandidaterna till kommunfullmäktigelistan för Socialdemokraterna i Sundbyberg Mats Andersson, 1970 Rissne Jag vill ge alla barn och ungdomar en chans att lyckas i livet. Då krävs bra skolor, vettiga

Läs mer

Äldre 2020. Lättläst version

Äldre 2020. Lättläst version Policy Äldre 2020 Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2010 26 Lättläst version Tierps kommun 815 80 TIERP Telefon: 0293-21 80 00 www.tierp.se Lättläst version av Äldre 2020, Tierps kommun Inledning

Läs mer

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona

VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA. framtidspartiet i landskrona VALPROGRAM / 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I LANDSKRONA framtidspartiet i landskrona LANDSKRONA KAN BÄTTRE! VI VILL MER. Foto: Jens Ohlsson Mitt i Öresundsregionen, lika nära landsbygden som storstäderna och

Läs mer

!! En av landets bästa skolkommuner

!! En av landets bästa skolkommuner VALPLATTFORM 2014-2018 En av landets bästa skolkommuner En bra skola som ger våra barn de bästa möjligheterna att vidareutvecklas i livet är en av kommunens viktigaste uppgifter. Därför ska Vallentuna

Läs mer

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010.

Bra boende på äldre dar i Örebro. Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Bra boende på äldre dar i Örebro Socialdemokraterna i Örebros program för fler och bättre bostäder för äldre 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet kan ge dig information om hur vi socialdemokrater

Läs mer

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm

Vaxholm och vägen framåt. Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Vaxholm och vägen framåt Kommunalt handlingsprogram för moderaterna i Vaxholm Demokrati Moderaterna har tagit initiativ till att se över vår politiska organisation i Vaxholm för att se hur vi på bästa

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Intressepolitiskt program

Intressepolitiskt program Intressepolitiskt program HSO Stockholms stad Inledning Om HSO Stockholms stad HSO Stockholms stad är ett samarbetsorgan för anslutna funktionshinderorganisationers lokalföreningar eller länsföreningar

Läs mer

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15

Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 Kristdemokraterna Behandlad av stämman 2013-03- 16, fastställd av ds 2013-06- 15 I ett kristdemokratiskt Dalarna är utgångspunkten alla människors absoluta, lika, unika och okränkbara värde - Ett tryggt

Läs mer

Rådslagsmaterial Minskade klyftor

Rådslagsmaterial Minskade klyftor Rådslagsmaterial Minskade klyftor Socialdemokraterna i Örebro Örebro arbetarekommun har tagit initiativ till ett antal lokala rådslag. Rådslagen syftar till att öka kunskapen och debatten om respektive

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Äldreriksdagen, Sigtuna 13 november, 2013 Vad är Hjälpmedelsinstitutet HI?

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling

Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling Möjligheternas Katrineholm skapar vi tillsammans Vår politik för jobb, välfärd och utveckling 2011 2014 Socialdemokraterna i Katrineholm Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholm i jobb

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kortversion Det kommunpolitiska programmet i sin helhet finns under fliken REFERENSBIBLIOTEK. Inledning Moderaternas kommunpolitiska program ARBETE, VÄLFÄRD OCH TRYGGHET antogs

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Integrationsutskottet

Integrationsutskottet Integrationsutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad öka integrationen mellan olika stadsdelar och därmed minska känslan av utanförskap? Problemformulering Det finns extrema skillnader mellan

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun

Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun Innehåll Framtidens äldreomsorg i Alingsås kommun sid 3 Befolkningsprognos för äldre i Alingsås kommun sid 4 Att bo tryggt sid 5 Stöd för ett gott åldrande sid

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker

Strategisk inriktning Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet. - i Vingåker Strategisk inriktning 2016-2019 Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet - i Vingåker Politisk plattform Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Socialdemokraterna tar gemensamt ansvar för att leda Vingåkers

Läs mer

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD

ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD ETT RÄTT- VISARE KRISTIANSTAD Socialdemokraterna i Kristianstad Socialdemokraternas mål är att vinna valet 2010. Vi vill vinna valet därför att vi är övertygade om att det är vår politik som både klarar

Läs mer

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på?

Föräldraenkät 2012 Kommunal och fristående förskola. Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Fråga 1. Vilken förskola går ditt barn på? Svar; Fråga 2. Vilken avdelning går ditt barn på? Svar; Fråga 3. Trygghet, trivsel och glädje ; I I ditt barn får den trygghet det behöver på förskolan ditt barn

Läs mer

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad

HANDSLAG FÖR ÖREBRO. Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO Bostäder och arbetsplatser för en växande stad HANDSLAG FÖR ÖREBRO ÖrebroBostäders medlemskap i Fastighetsägarna MittNord är inte bara ett banbrytande steg för Örebro utan är också

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE

STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE STOPPA VÄLFÄRDSSVEKET MOT VÅRA ÄLDRE Facebook: facebook.com/kristdemokraterna Instagram: @kristdemokraterna, @buschebba Twitter: @kdriks, @BuschEbba Webbplats: www.kristdemokraterna.se E-post: info@kristdemokraterna.se

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016

Kommittédirektiv. En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion. Dir. 2016:100. Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Kommittédirektiv En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion Dir. 2016:100 Beslut vid regeringssammanträde den 24 november 2016 Sammanfattning En särskild utredare ska se över modellen för hyressättning

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015

Plan för likabehandling och kränkande behandling. Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 Plan för likabehandling och kränkande behandling Viby, Förskolan Läsåret 2014/2015 1. Inledning 1.1 Varför en Likabehandlingsplan och plan för kränkande behandlig? 1.2 Grunduppgifter 1.3 Rälsens policy

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

Jobben först i möjligheternas Skåne

Jobben först i möjligheternas Skåne J O B B P R O G R A M F Ö R S K Å N E Jobben först i möjligheternas Skåne Socialdemokraterna i Region Skåne www.socialdemokratena.se/skane Vi socialdemokrater sätter jobben först. Jobb skapas genom att

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN

LIKABEHANDLINGSPLAN LIKABEHANDLINGSPLAN 2015-2016 VÅR VISION ALLA på vår förskola ska känna sig trygga, sedda, bekräftade, respekterade, bemötas och accepteras för den de är. Föräldrar ska känna tillit och förtroende när

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv

Kommunalt handlingsprogram för Eslöv Kommunalt handlingsprogram för Eslöv 2011 2014 Vi tar ansvar En ekonomi i balans är förutsättningen för att driva en politik för Eslöv. Vi tar ansvar för att den kommunala organisationen ständigt utvecklas,

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Planen mot diskriminering och kränkande behandling

Planen mot diskriminering och kränkande behandling Planen mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ekorren Avdelning Nyckelpigan 2013 Nyckelpigans plan mot diskriminering och kränkande behandling - Ingen får skada mig och jag får inte skada

Läs mer

Kvartetten. Bra för Norrköping

Kvartetten. Bra för Norrköping Kvartetten Bra för Norrköping Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 Överenskommelse för mandatperioden 2015-2018 För mandatperioden 2015-2018 har ocialdemokraterna, Folkpartiet, Centerpartiet och

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-06-09 Ert dnr: Sektionen för socialtjänst Greger Bengtsson Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM Ds 2017:12 Om förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre

Läs mer

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA

ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018. Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA ETT BÄTTRE TROSA. FÖR ALLA. Valprogram i kortversion 2014-2018 Fotograf: Erik Jacobsson FRAMTIDSPARTIET I TROSA I Trosa kommun är det lätt att trivas. Fantastisk natur och läget i Mälardalen ger resurser

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Högtofta Förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Högtofta Förskola Juni 2015 Juni 2016 Ansvarig förskolechef: Åsa Gerthsson-Nilsson 1 Innehåll Inledning... 3 Definition... 3 Skollagen (2010:800)... 3 Lpfö

Läs mer

Högre kvalitet i förskolan

Högre kvalitet i förskolan Stockholm 26 augusti 2010 Högre kvalitet i förskolan Första delen av den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/6 I dag presenterar vi rödgröna partier den första delen av vår regeringsplattform om förskolan

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet.

Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Socialdemokraterna Umeå AK Valprogram Kyrkovalet 2017 Kyrkans uppgift är att i ord och handling gestalta Jesus budskap om kärlek, försoning, frihet och rättfärdighet. Kyrkans grundvärderingar om alla människors

Läs mer