BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (12)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2013-11-22 Sida 1 (12)"

Transkript

1 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 1 (12) Plats och tid Lilla sessionssalen, kl. 13:00-15:00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande 62-64, Lars-Anders Espert (SD) Carl-Olof Landgren (S), tjg ers Sven Sonesson (M), ordf 65, tjg ers 62-64, Rolf Hagmann (-), tjg ers Övriga närvarande Fredrik Jörgensen (C), adj Bo Lindquist (V), adj Åke Holm, Trafikverket, 62 Lars Wästberg, Gertrud Richter, planchef Linda Larsson, planarkitekt Johan Rönnborg, Fanny Jacobsson, 66-67, 71 Erik Karlsson, Eva Blosfeld, 71 Utses att justera Carl-Olof Landgren (S) Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli Paragrafer Underskrifter: Sekreterare Ordförande Justerande Linda Larsson Katja Larsson, Sven Sonesson Carl-Olof Landgren ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Planutskott Sammanträdesdatum Anslaget uppsatt den Anslaget tas ner den Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsens kansli Underskrift _ Malin Lövdahl

2 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 2 (12) 62 Informationsärende - Stambanan Åke Holm från Trafikverket informerar om planerings- och projekteringsprocessen, tilllåtlighetsprövning med mera för utvidgning av Stambanan till fyra spår.

3 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 3 (12) 63 Stambanan - Miljödepartementets remiss KS/2009:253 Miljödepartementet har i skrivelse daterad till Trafikverket bland annat ombett Trafikverket inkomma med en uppdaterad bullerutredning avseende trafikprognos för år Miljödepartementet påpekar också att Burlövs kommun ännu inte har tillstyrkt tillåtligheten. Trafikverket har remitterat Buller- och vibrationsutredning, , till Burlövs kommun för yttrande samt givit kommunen möjlighet att uttala om kommunen kan tillstyrka tillåtligheten. Burlövs kommun har redan i mars 2013 yttrat sig principiellt över ovan nämnda bullerutredning, vilken vid tillfället inte var den slutgiltiga versionen som nu remitterats. Burlövs kommun noterar att de flesta av kommunen då lämnade synpunkter inte har beaktats i utredningen. Planutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avge yttrande till Miljödepartementet, via Trafikverket, enligt kommunledningskontorets förslag.

4 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 4 (12) KS/2012: Förslag till beslut om antagande av VA-plan - utbyggnadsplan för kommunalt vatten och avlopp Kommunstyrelsens planutskott antog den 21 mars 2013 ( 16) en projektbeskrivning för att ta fram en VA-plan. Planen har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Burlövs kommun och VA SYD. En styrgrupp med avdelningschefer från respektive organisation har under arbetets gång informerats om status m.m. och godkänt rapporten för politisk behandling. Svar på remiss har inkommit från VA SYD, , miljö- och byggnämnden, och tekniska nämnden, Svaren tolkas som tillstyrkande. Synpunkterna har endast föranlett förtydligande av området Vallhusen och mindre rättelser. Planutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta VA-plan för Burlövs kommun enligt i ärendet redovisat förslag, att gälla från och med

5 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 5 (12) KS/2012: Förslag till beslut om yttrande över: Granskningshandling - Detaljplan för del av Sjölunda 9 i Hamnen Malmö Burlövs kommun fick den 29 oktober 2013 rubricerat ärende av Malmö stad för yttrande. Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att på en del av fastigheten Sjölunda 9 bygga en anläggning för framställning av biogas och biogödsel. Burlövs kommun har tidigare yttrat sig i tillståndsprövningen som avseende verksamheten. Kommunstyrelsens planutskott beslutar att avge yttrande till Malmö stad enligt upprättat förslag tillsammans med tidigare yttrande daterat Beslutet förklaras omedelbart justerat. Jäv Katja Larsson (s) deltar inte i beslutet på grund av jäv.

6 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 6 (12) 66 Samråd om Detaljplan för Almlunda gård, Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun KS/2013:225 I Kyrkheddinge, Staffanstorps kommun, finns behov av ett utökat antal förskoleplatser. I takt med den planerade utbyggnaden av orten, såsom den föreslås i kommunens översiktsplan, kommer behovet att öka ytterligare. Syftet med planläggningen är att möjliggöra en ny förskola med sex avdelningar i östra delen av Kyrkheddinge, i nära anslutning till befintliga och planerade utbyggnadsområden. Den nya förskolan ska ersätta de befintliga förskolorna i Kyrkheddinge. Detaljplanen har tidigare varit ute på samråd Sedan det förra samrådet har planområdet utökats och en ny trafikutredning har tagits fram. Under det förra samrådet ansåg Burlövs kommun sig inte vara berörda av detaljplanen och avstod därför från att yttra sig. Förvaltningen föreslår att Burlövs kommuns planutskott lämnar yttrande i enlighet med redovisat förslag. Kommunstyrelsens planutskott beslutar att lämna yttrande till Staffanstorps kommun enligt av förvaltningen upprättat förslag. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

7 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 7 (12) KS/2013: Remiss - Godstrafikprogram för Malmö Gatukontoret i Malmö stad har i samarbete med stadsbyggnadskontoret, fastighetskontoret och miljöförvaltningen tagit fram ett förslag till godstrafikprogram för Malmö. Som bilaga till programmet finns ett dokument som kallas för nulägesbeskrivning. Programmet syftar till att beskriva hur arbetet inom godstrafikområdet ska bedrivas inom Malmö stad under de kommande åren. Programmet tar sikte på tiden fram till år Programmet har fyra övergripande inriktningsmål. Godstrafiken i Malmö ska utvecklas så att den: 1. Fungerar väl på stadens villkor 2. Skapar tillväxt i Malmö och Öresundsregionen 3. Medför minimal miljöpåverkan lokalt, regionalt och globalt 4. Bidrar till en trygg och trafiksäker stad För att beskriva hur Malmö stad ska uppnå de olika inriktningsmålen och deras respektive effektmål har fem strategier med ett antal åtgärder kopplade till sig tagits fram. De fem strategierna är: 1. Samverka med externa aktörer för att utveckla godstrafiken i Malmö. 2. Arbeta för en effektiv och säker citylogistik som ger en attraktiv stadsmiljö. 3. Satsa på Norra hamnen och på sikt Glostorps vång som Malmös expansionsområde för logistikverksamheter för godsnoden Öresund. 4. Satsa på förnybara bränslen samt rena, tysta och energisnåla transporter i godstrafiksektorn. 5. Öka den interna kunskapsnivån i Malmö stads förvaltningar kring godstrafikfrågor. Efter att godstrafikprogrammet har antagits kommer en mer detaljerad handlingsplan att tas fram. Kommunstyrelsens planutskott beslutar att till Malmö stad lämna yttrande enligt av förvaltningen upprättat förslag.

8 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 8 (12) KS/2013: Detaljplan för Hjärup 8:16 m. fl - Åkerslundshusen, Staffanstorps kommun Staffanstorps kommun har utarbetat ett samrådsförslag till detaljplan för Hjärup 8:16 m.fl. Åkerslundshusen som översänts till Burlövs kommun för yttrande. Detaljplanen avser att möjliggöra för utbyggnad av 47 nya bostäder. Förvaltningen föreslår att Burlövs kommuns planutskott lämnar yttrande i enlighet med redovisat förslag. Kommunstyrelsens planutskott beslutar att till Staffanstorps kommun avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

9 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 9 (12) KS/2013: Remiss bygglov för nybyggnad av mast med teknikbod, Tågarp 15:1 Miljö- och byggnämnden har översänt bygglovsförfrågan gällande ny mast och teknikbod på Tågarp 15:1 till kommunstyrelsens planutskott för yttrande. Ansökan om bygglov har inkommit från Trafikverket. Förvaltningen föreslår att Burlövs kommuns planutskott lämnar yttrande i enlighet med redovisat förslag. Kommunstyrelsens planutskott beslutar att till miljö- och byggnämnden avge yttrande enligt i ärendet redovisat förslag.

10 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 10 (12) 70 Förskola i Arlöv - framställan om utredningsuppdrag KS/2013:251 Barn- och utbildningsnämnden lämnade, , en framställan till kommunstyrelsen om att planeringsavdelningen skulle få i uppdrag att utreda placeringen av en ny förskola om minst 6 avdelningar i Arlöv. Kommunstyrelsen fattade, , beslut om att lämna uppdraget till kommunledningskontoret tog kommunstyrelsen 21 ett beslut om att upphäva uppdraget till kommunledningskontoret med hänvisning till att en ny förskola skulle placeras på Humlemadskolans område i samband med nybyggnation. Kommunfullmäktige har nu fattat beslut att inte gå vidare med planerna för Humlemadskolan. Därmed försvinner möjligheten att placera en ny förskola på skoltomten. Barn- och utbildningsnämnden, BUN , föreslår att planavdelningen får ett nytt uppdrag att skyndsamt utreda en lämplig placering av en ny förskola om minst 6 avdelningar i Arlöv. Kommunstyrelsens planutskott beslutar att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en placeringsutredning för en ny förskola om minst 6 avdelningar i Arlöv, samt att skyndsamt meddela resultatet till barn- och utbildningsnämnden.

11 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 11 (12) 71 Informationsärenden Trafikplanen Landskapsarkitekt Fanny Jacobsson informerade om trafikplanen. Den ska gå på remiss till tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden, trafikverket och grannkommunerna. En separat parkeringsstrategi ska sedan tas fram som ska innehålla parkeringspolicy och parkeringsnorm. Arkitettävling Kronetorp Projektledare exploatering Eva Blosfeld informerade om att tävlingsprogrammet, efter att delar av framtidsplanen inarbetats i det, antagits av Sveriges Arkitekter och tävlingsjuryn. Eva informerade även om tidplanen. Upphävande av riksintresse för kulturmiljö Planchef Gertrud Richter informerade om riksantikvarieämbetets svar på länsstyrelsens förslag till förändring av riksintresset för kulturmiljö inom kommunen. Efter diskussion föreslogs att kommunen bör bjuda in riksantikvarieämbetet, vilket planeringsavdelningen kommer att undersöka. Kabling av luftledning inom Kronetorpsområdet Planarkitekt Linda Larsson informerade om remiss från E.on avseende kabling av luftledningen som går igenom Kronetorpsområdet. Detaljplaner Planarkitekt Linda Larsson informerade om pågående detaljplanearbete i kommunen: Detaljplan för del av Kronetorp 1:1, Kronetorps gård har varit på samråd men länsstyrelsen har begärt förlängd svarstid till slutet av november. Detaljplan för del av Burlöv 13:1, Mimosavägen har varit på samråd och länsstyrelsen har påpekat att den berör allmänt intresse och därför bör behandlas enligt normalt planförfarande. Planeringsavdelningen kommer att utgå ifrån detta i det vidare planarbetet. Detaljplan för del av Åkarp 7:58 är utställd för andra gången fram till den 15 december.

12 Planutskott Sammanträdesdatum Sida 12 (12) 72 Delgivningsärenden Handlingarna har delgivits kommunstyrelsens planutskott via kallelsen: Framtidsplanen mötestillfällen Tävlingsprogram Kronetorp Domslut för Sydskånes Avfallsaktiebolag

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Planutskott Sammanträdesdatum 2012-05-24 Sida 1 (6) Plats och tid Beslutande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 9.00 10.20 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-06-01 Sida 1 (24) Plats och tid Lilla sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 15.00 18.15 Beslutande Ersättare Katja Larsson (S), ordf. Inger Borgenberg (S), tjg

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2014-03-06. Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunfullmäktige 2014-03-06 Plats: Stora Sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2014-03-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Sammanträdesdatum 2013-11-27 Sida 1 (11) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 12:15 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Lars-Anders Espert(sd) Övriga närvarande Anders

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-15 Sida 1 (25) Plats och tid Stora sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.15 Beslutande Se förteckning sida 2 Ersättare Sven Sonesson (-) Håkan Dahlgren

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2009-04-14 Sida 1 (19) Plats och tid B-rummet, kl. 19:00-21.15 ande Lars-Erik Wollmér(s), ordförande Klas Hult(s) Anita Danielsson(s) Nils Holmqvist(m) Christer Karlberg(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-11-18 Sida 1 (30) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 17.00 19.55 Beslutande Förteckning sida 2 Övriga närvarande Pertti Wannerqvist (S),

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-10-27 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 18.50 Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér

Läs mer

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder

Torsdagen den 27 september 2012, klockan 08:30. Margareta Stensaeus Linder Byggnadsnämnden 2012-09-18 1 Plats och tid Vilundarummet, kommunhuset, plan 8, Dragonvägen 86 Tisdag 18 september 2012, klockan 18:00-20:45 Beslutande Ledamöter: Erik Palmstierna (M) Ludwig Brogård, (C

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 234-246 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 13.30-16.25 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Bengt

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Sida 1 (8) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30-11:35 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lars-Olle Olsson(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-03-18 Sida 1 (18) Plats och tid Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.05 Beslutande Förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2013-01-28 Plats: Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2013-02-04 kl. 18.30 Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-01-07 Sida 1 (15) Plats och tid Beslutande Övriga närvarande Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 13.00 14.00 Katja Larsson (S), ordförande Kent Wollmér

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden 2014-11-17 1 () Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.15 16.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Kjell Ivemyr (S) ordförande Berit Ulander

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS

Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Leif Rülf, HR-direktör ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne 10:00-11:15 Beslutande Pierre Månsson (FP) Peter Johansson (M) Anders Svensson (S) Katarina Honoré (S) Ersättare Ulf Persson (C) tjänstgörande Agneta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50

Sida 2011-03-30 1 (69) Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 2011-03-30 1 (69) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 12.30, 13.30 14.50 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Margareta Nilsson (C) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik

Läs mer

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3

Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05. Enligt särskild förteckning, sidan 2-3. Enligt särskild förteckning, sidan 3 2009-06-29 1 (38) Plats och tid Rådhuset, kl. 18.00-19.50, 20.10-21.05 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-16 189-212 Samhällsbyggnadsnämnden 189-212 2 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Saxebäcksvägen... 6 Begäran om tilläggsanslag för detaljplan, Bostäder vid Sundet m.fl.... 7 Redovisning av utförd

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg

Magnus Dimberg (M) Ledamot Björn Nilsson (S) Ledamot. Magnus Dimberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Hemön, kl. 14.00-17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida Kommunfullmäktige 2012-09-05 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-09-17 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Olof Röstin (M), 100-113 b), 113 d)-117. Ingrid Ekström (SD), ins ers Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-17.00 Ajournering kl 14.30-14.40 och kl 15.25-15.35 Beslutande Ej tjg ersättare Insynsplats Charlotte Wachtmeister (M), ordf,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30)

ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Kommunstyrelsen 2009-03-04 1 (30) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, klockan 13.00-15.00 ande: Anette Åkesson (M) - ordförande Bertil Mattsson (BP) Katarina Angel (FP) Janet Gunnarsson

Läs mer