Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förskolan ett omsorgsfullt lärande. i Norrköping"

Transkript

1 Förskolan ett omsorgsfullt lärande oktober 2012 i Norrköping Arrangörer: Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköpings kommun

2 Konferensinformation arrangörer Institutionen för samhälls- och världsfärdsstudier (ISV) vid Linköpings universitet i samarbete med Linköpings kommun och Norrköping kommun. plats Louis De Geer konsert & kongress, Dalsgatan 15, Norrköping. målgrupp All personal inom förskola och förskoleklass, chefer och politiker med ansvar för förskola. arbetsformer Föreläsningar, seminarier/workshops, idéutställningar. idéutställningar Deltagare i konferensen inbjuds att visa upp sina idéer som används eller har använts i förskolan. Du/Ni kanske har någon idé som ni vill prova, här finns alla möjligheter. Det kan vara i form av en skärmutställning, foton, video eller på något annat sätt. Utvärderingar från tidigare konferenser visar att idéutställningarna är ett uppskattat inslag i konferensen och att flera kreativa idéer bör visas, så tag chansen att visa upp vad ni gör på er förskola/ motsv och samtidigt få ett reducerat pris på konferensavgiften. företagsutställningar Intresserade företag har möjlighet att ställa ut sina produkter. Konferenser har blivit en viktig mötesplats för deltagare och representanter från olika företag, som här kan presentera sitt material och skapa nya kontakter. för utställningar För kontakt och anmälan, se hemsida konferensavgift Ordinarie pris t o m : kr exkl moms Ordinarie pris fr o m : kr exkl moms Priser t o m Priser fr o m Antal deltagare Pris (exkl moms) per deltagare Antal deltagare Pris (exkl moms) per deltagare kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Fler än kr Fler än kr I konferensavgiften ingår deltagande i de olika programpunkterna samt lunch och kaffe. Resor, logi eller mingelbuffé ingår ej. För att ovanstående rabatter ska kunna utnyttjas måste anmälan göras till en och samma faktureringsadress. Prisexempel: 25 delt kr = kr exkl moms, 85 delt kr = kr exkl moms. För idéutställare är konferensavgiften kr (exkl moms och mingelbuffé) per person och max två personer per utställning. mingelbuffé Pris för mingelbuffén måndag kväll inkl. film och utställningar på Visualiseringscenter C är 300 kr exkl moms. anmälan Anmälan är bindande. Anmälan och seminarieval görs på hemsidan. Konferensavgiften kommer att faktureras. Sista anmälningsdag är den 31 augusti 2012 till rabatterat pris. Vi har förbokat hotellrum för biennalens deltagare. Bokning sker vid anmälan. avbeställning Avbokning av deltagande i konferensen skall ske till Meetagain, epost tfn Vid avbeställning mottagen efter den 5 september debiteras en avgift på 300 kr i administrativ kostnad. Efter den 3 oktober debiteras 50% av konferensavgiften. Vid utebliven avbokning erläggs 100% av konferensavgiften. kontakt För frågor om program kontakta Anderz Grunnesjö, e-post tfn För frågor om anmälan, fakturering m.m. kontakta Meetagain, epost tfn

3 Program måndag 15 oktober Registrering och kaffe Samling i De Geerhallen Välkommen till Biennalen! Karin Mårdsjö Blume, dekanus, Utbildningsvetenskap, Linköpings universitet Olof Johansson, kommunalråd, Norrköpings kommun Catharina Rosencrantz, ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, Linköpings kommun Lärandet som ett relationellt potentialitetsfält Lärandet som ett relationellt potentialitetsfält När förskolans pedagogiska betydelse förstärks väcks frågor kring hur vi ser på barn, kunskap och lärande i förskolan. För att möta detta nya landskap med dess nya förväntningar, men också för att utmana den situation som vi nu befinner oss i kommer föreläsningen ta sin utgångspunkt i välkomnandets och gästfrihetens pedagogik, som börjar med ett lyssnande. Ett lyssnande som med inspiration från den franske filosofen Gilles Deleuze kan öppna upp för en syn på lärandet som ett relationellt potentialitetsfält. Ett fält öppet för kreativa processer och produktioner. Gunilla Dahlberg är professor i pedagogik med inriktning mot förskoledidaktik vid Stockholms universitet. Hon har varit vetenskaplig ledare för projektet Pedagogik i en föränderlig omvärld och hon arbetar för närvarande med tre forskningsprojekt: transkulturalitet och kommunikation; Barns dialog med naturen; Magiska språket Barn, vuxna och pedagogisk dokumentation som aktiva agenter i pedagogiska praktiker Pedagogisk dokumentation används i Sverige i dag i första hand som ett verktyg för barns lek- och lärandeprocesser. Men det är fortfarande så att det i första hand är de vuxna dokumenterar barnen (liksom lite på distans), och att barnen alltför sällan görs delaktiga i själva dokumentationsarbetet. Att som barn vara delaktig i dokumentationsarbetet kan vara en central aspekt av deras lärandeprocesser kring ett gemensamt valt fenomen som vi tillsammans vill lära oss mer om eller vara fantasifulla och kreativa kring. I den här föreläsningen utgår jag från ett teoretiskt perspektiv som visar hur själva dokumentationsverktyget kan förstås som en aktiv agent i det pedagogiska arbetet tillsammans med barn och vuxna, som förstås också är aktiva och performativa agenter i sina respektive läroprocesser. Målsättningen med ett sådant perspektiv på pedagogisk dokumentation är dels att förstå hur viktigt det är att göra barnen centrala agenter i arbetet med dokumentationen, dels att förstå hur dokumentationen kan förstås som en slags materiell apparat, som precis som andra materialiteter är aktiva tillsammans med barn och vuxna i förskolans vardagsarbete. Hillevi Lenz Taguchi är professor i pedagogik och verksam vid Stockholms Universitet. Hon har på svenska skrivit Varför pedagogisk dokumentation?, In på bara benet: En introduktion till feministisk poststrukturalism, Lyssnandets pedagogik tillsammans med Ann Åberg, samt tillsammans med ett stort antal andra forskare, aktivister och förskollärare givit ut boken En rosa pedagogik. Jämställdhetspedagogiska utmaningar. I sitt internationella arbete är hon verksam inom fältet material feminist and poststructural educational and qualitative research Lunch med utställningsbesök Förskolan ur bitr. utbildningsminister Nyamko Sabunis perspektiv Nyamko Sabuni, Jämställdhetsminister, biträdande utbildningsminister Utbildningsdepartementet Parallella föreläsningar, seminarier, workshops A01 A Kaffe med utställningsbesök Parallella föreläsningar, seminarier, workshops B01 B Norrköpings visualiseringscenter & Mingelbuffé Visualiseringscenter C en mötesplats kring visualisering för forskning, kultur och näringsliv mitt i Norrköpings Industrilandskap. Mingelbuffé, utställningar och film. Särskild anmälan. 3

4 tisdag 16 oktober Parallella föreläsningar, seminarier, workshops C01 C Kaffe med utställningsbesök Parallella föreläsningar, seminarier, workshops D01 D Parallella föreläsningar, seminarier, workshops E01 E Lunch med utställningsbesök Parallella föreläsningar, seminarier, workshops F01 F Kaffe med utställningsbesök Förskolans utmaningar Den svenska förskolan står inför stora utmaningar. Övergången från ett socialt orienterat uppdrag till ett mer kunskapsinriktat uppdrag ställer krav på pedagogiskt nytänkande. Svensk och internationell forskning pekar på att förskolan kan ha stor betydelse för barns lärande och utveckling men att detta är beroende av särskilda kvaliteter i de pedagogiska relationerna. Vad detta innebär för den svenska förskolan och förskolepersonalens pedagogiska praktik diskuteras i föreläsningen. Sven Persson är professor i pedagogik vid Malmö högskola. Han har skrivit flera kunskapsöversikter om villkor för barns lärande i förskolan och har ett särskilt intresse för relationell pedagogik och utbildningsvetenskap i förskolan. Avslutning 4

5 Valbara parallella seminarier Måndagen den 15 oktober A01 HALLÅ, HUR GÖR MAN? Systematiska analyser för uppföljning, utvärdering och utveckling i förskola utifrån den reviderade läroplanen Förskolans uppdrag är att utveckla verksamheten för att stödja och utmana lärandeprocesser utifrån barns erfarenheter och lärande. Det är inte barnen, eller barnens enskilda kunskaper som ska mätas och utvärderas, utan verksamhetens systematiska kvalitetsarbete med de mål som finns för verksamheten. Ett uppdrag som förutsätter kunskaper om vad barn kan, men också att det inte är barns kunskaper som ska bedömas, kategoriseras och jämföras. Presentationen tar upp vad bedömning av arbetslaget, verksamheten och miljön innebär för att stödja förskolans mål i kontrast till skolans uppdrag att bedöma barns lärande och utveckling. Christian Eidevald är fil. dr. i pedagogik och Susanna Anderstaf fil. mag. i pedagogik. Både Christian och Susanna är förskollärare i botten och har sedan flera år arbetat med lärarutbildning. Just nu driver de tillsammans ett forskningsprojekt om hur förskollärare kan arbeta med systematiska analyser av förskolans verksamhet. A02 Förskolans vardagsmöten forum för utveckling! Att synliggöra barns utveckling och lärande kopplat till våra styrdokument, kräver pedagoger som är tydliga med att synliggöra sina mål. Pedagogens förhållningssätt, kunskapssyn och barnsyn speglar vilka lärmiljöer förskolan erbjuder och vilken möjlighet barn har att utvecklas. Att tydligt formulera sin pedagogiska ide alltså pedagogens tanke kring verksamhetens innehåll kopplat till syfte och mål, ger en daglig kvalitetssäkring då vi levandegör vårt uppdrag, samt synliggör denna pedagogiska ide för barn, pedagoger och vårdnadshavare. En direkt koppling mellan pedagogens profession och dess engagemang, samt mellan innehåll och genomförande, skapar goda förutsättningar för barns möjligheter att utveckla sociala och kommunikativa färdigheter i meningsfulla sammanhang! Tina Vamborg och Pia Ghamari arbetar som förskollärare och arbetslagsledare på förskolan Grengatan, Speldosan i Linköping. Vi har i flera år arbetat med att synliggöra vår verksamhet, vår barnsyn, kunskapssyn och hur vi tänker kring våra miljöer. Barns delaktighet och inflytande är central i detta och vår pedagogiska ide väl förankrad. Ur ett systematiskt kvalitetsperspektiv, upplever vi att genom att sätta ord på allt vi gör i förskolan, vara petig med hur vi menar och formulerar oss, lyfter vi förskolan som ett socialt forum för utveckling. A03 Spelens betydelse för barns aritmetiska utveckling I denna föreläsning presenteras effekter av olika numeriska spelinterventioner i förskoleklass för att stödja barns utveckling av grundläggande numeriska färdigheter och tidiga aritmetiska utveckling. Resultaten visar hur olika didaktiska verktyg kan bidra till barns tidiga utveckling och lärande i matematik. Jessica Carlsson är doktorand i Pedagogik med inriktning mot matematikdidaktik vid Linköpings universitet. A04 Lärares tal och barns nyfikenhet? Om arbete med naturvetenskap i förskolan Naturen och naturupplevelser har alltid haft en plats i förskolans verksamhet men hur blir det när förskolan skall arbeta med avgränsade naturvetenskapliga fenomen och sammanhang? Föreläsningen ger en bild av förskolans förändrade uppdrag, exempel från praktikens tolkning samt några framåtsyftande tankar om uppdragets innebörd och behov Susanne Thulin är fil.dr. i pedagogik och arbetar som programansvarig för förskollärarutbildningen och som lärarutbildare vid Högskolan Kristianstad. Hennes forskningsintresse riktar sig mot arbete med naturvetenskap i förskolan. Lärarens tal och barns nyfikenhet? Om arbete med naturvetenskap i förskolan. A05, B03 Ett levande lärande projektinriktat arbetssätt utifrån Reggio Emilia Don t give the child the answer, help the child to construct the answer. Detta citat från Reuven Fuerstein skulle kunna sammanfatta våra tankar kring barn och deras lärande det kompetenta barnet. Genom ett projektinriktat arbetssätt kan barnen, inte bara överta färdiga kunskaper, utan främst skapa sina egna. Barnen föds forskande och utifrån deras nyfikenhet och frågor tar vi på förskolan Kakburken deras tankar vidare och utmanar dem att tänja på tänkandet. Genom pedagogisk dokumentation och kontinuerligt och systematiskt reflekterande kan vi få syn på lärandet och ta det vidare till en plats där alla får bli sina bästa jag. Detta kommer vi att presentera genom att berätta om två tidigare projekt, hur dessa är uppbyggda, organiserade, genomförda och vilket lärande man kan se. Ett levande lärande är när kunskapsbildande sker utifrån barnens egna frågor och utifrån dess omvärld. Detta är vårt arbetssätt och mål. Frågor som bland annat kommer delta och tiden att räcka till? Sofia Hedin & Stina Wilén arbetar som förskollärare på förskolan Kakburken i Ryd Linköping. Sofia arbetar med nätverk i hela området och är pedagogisk coach för samtlig personal. Stina arbetar som ateljerista, inspirerar och handleder personal utifrån sin kunskap. Parallella seminarier måndag: A kl B kl

6 A06 Teori och praktik i relationella fält Med barnet i fokus rör sig SU:s förskollärarutbildning mellan flera plan: förskola-utbildning-forskning. Utifrån idén om Lärandet som ett relationellt fält närmar vi oss de förskoledidaktiska frågorna på bred front och från flera perspektiv genom bl.a. ett utforskande arbetssätt och pedagogisk dokumentation. Vi har även öppnat pedagogiska och teoretiska rum där förskola, förskollärarutbildning och forskning möts och reflekterar kring pågående projekt i förskolan med utgångspunkt från teori och praktik som tätt sammanvävda och varandras förutsättningar. Ingela Elfström, studierektor och doktorand, Annelie Fredricson, adjunkt och doktorand, samt Bodil Halvars-Franzén, universitetslektor. Samtliga med förskollärarbakgrund och verksamma vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.t A07, B07 Kreativitetens betydelse för barns varande och blivande i förskolan Med utgångspunkt i att kreativitet är en förmåga och en färdighet som kan läras, övas och utvecklas, diskuteras tankar om den villkorade och den inramade kreativiteten i förskolans verksamhet. Genom ett antal exempel presenteras kreativitetens betydelse som en förutsättning för barns språkliga, relationella och kunskapsmässiga utveckling, men också som vuxnas och barns individuella och kollektiva egenskaper och uttryck i förskolans vardag. Mirella Forsberg Ahlcrona är förskollärare och lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde och Göteborgs universitet. Hennes forskning handlar om dockan som redskap, förskolans didaktik och förutsättningar för utveckling av kreativa lärprocesser. A08 Systematiskt kvalitetsarbete med barns lärande i fokus. Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. Vi ger er här en inblick i hur vi på våra förskolor bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete med barns lärande i fokus. Med hjälp av våra verktyg Ecers, Lpfö98:10 och Mål och utvecklingsplaner dokumenterar, analyserar och följer vi upp våra mål och höjer på så vis kontinuerligt kvalitén i vår verksamhet. Arbetssättet genomsyras bl.a. av Sonja Sheridan Göran Krok och Margareta Lindewalds tankar. Välkomna på en föreläsning fylld av praktiska tips och idéer! Anja Mistrén är biträdande förskolechef i Södra skolområdet i Linköpings kommun med huvuduppdrag att bedriva utvecklingsarbete kring det nya läroplansområdet uppföljning utvärdering utveckling. Anne-Lie Armerö arbetar på Linköpings universitet som kurs och fältmentor på lärarutbildningen, samt förskollärare på Hjulsbro förskolor. A09, B01 Förskolans personal ur ett etnicitetsperspektiv Under senare decennier har det blivit allt vanligare att förskolor beskrivs som mångkulturella eller flerspråkiga. Gemensamt för dessa benämningar är att de uppmärksammar förskolans barngrupper och deras etniska sammansättning. Förskolans personal och deras etniska bakgrund är däremot ofta en frånvarande aspekt i dessa kategoriseringar och blir sällan föremål för diskussion. Vad kan det bero på och vad vet vi egentligen om förskolans personal och dess etniska sammansättning? Föreläsningen bygger på en intervjustudie med förskolechefer som blivit tillfrågade om hur etnicitet tillskrivs betydelse vid rekrytering och sammansättning av personalteam. Jag kommer att diskutera några av studiens centrala resultat, med särskilt fokus på de förväntningar som riktas mot personal med utländsk bakgrund och vilka konsekvenser detta kan tänkas få för organiseringen av verksamheten och olika arbetsuppgifter. Sabine Gruber är forskare vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet. Hennes forskningsfält är etniska relationer och välfärdsinstitutioner.t A10, B09 Lustfyllt lärande med ipads i förskolan Barn på förskolan är födda in i den digitala världen! För dem är modern teknik fullkomligt naturlig. Med rätt verktyg hamnar lusten att lära, barnens egna drivkrafter, kreativitet och skapande i fokus samtidigt som målen i förskolans läroplan uppnås. Lena Gällhagen är skolutvecklare och IT-pedagog i Nacka kommun och arbetar med pedagogisk utveckling med modern teknik. Lena är i grunden rytmik- och musiklärare. Lena är författare till boken Lär och lek med surfplatta i förskolan. A11 Förskolans förstärkta pedagogiska uppdrag Skolinspektionen kvalitetsgranskar stimulera och utmana barns utveckling och lärande? Skolinspektionen har genomfört en granskning av 42 förskolor om arbetet med det förstärkta pedagogiska läroplansuppdraget och tydligare lärandeområden, hur förskolorna tar sig an det allt viktigare kvalitetsarbetet med bl. a dokumentation och utvärdering, samt hur förskolorna lyckats genomföra förändringarna i uppdragen för förskolechef, förskollärare och arbetslag. Goda exempel och utvecklingsområden. IngBeth Larsson är fil dr i barn- och ungdomspsykiatri, beteendevetare, tidigare lektor vid Linköpings universitet, och numera utredare och projektledare på Skolinspektionen, med förskolan som ett fokusområde. A12 Genustänk i förskolan föreläsning om praktiskt genustänkande i förskolan. Vi vänder oss till dig som vill få en första inblick i genusfrågor. Du är kanske ny i ett arbetslag som redan jobbar genusmedvetet och behöver en grund att stå på, eller så är ni ett helt arbetslag som behöver en introduktion för att komma igång med genusarbetet. Vi vänder oss också till dig som är nyfiken och vill ha kunskap om genus i förskolan. Föreläsningen handlar om bakgrund, viktiga begrepp, förskolans jämställdhetsuppdrag, möjligheter i förskolans miljö, material och praktiska exempel från verksamheter som arbetar genusmedvetet. Vi blandar föreläsning och diskussion. 6 Parallella seminarier måndag: A kl B kl

7 Catharina Gunnarsson, förskollärare och genuspedagog. Catharina och hennes förskola har arbetat med genus sedan 2003 då de var en del av projektet Barns och ungdomars bästa. Handleder personal i förskolan. Gunilla Tegnevik, förskollärare och genuspedagog. Hon har arbetat med genus i förskolan sedan Föreläser och handleder personal i förskolan. Maria Hampusgård, lärare och genuspedagog i Linköpings kommun. Började med genusarbete i förskolan 2005 och föreläser och handleder personal ute i verksamheterna. Samtliga arbetar vi i Linköpings kommun. A13 Vi har nästan blivit för bra. Att tala om förskolan Föreläsningen handlar om hur pedagoger samtalar om förskolan. Vilka fördelar respektive nackdelar är det som pedagogerna lyfter fram? Fokus ligger på föreställningar om barn och barns förmåga, förskoleuppdraget samt yrkesprofessionen. Ingrid Granbom arbetar vid lärarutbildningen på Högskolan Väst disputerade hon med sin avhandling Vi har nästan blivit för bra Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik vid högskolan i Jönköping. A14 Hållbar utveckling i förskolan. Ett kommunnätverk som länk mellan utbildning och forskning En föreläsning som visar hur ett nätverksarbete kan verka som en länk mellan forskning och förskollärares vidareutbildning. Under presentationen berättas konkret hur vi arbetar med förskollärares fortbildning inom hållbar utveckling. En fråga i sammanhanget blir hur forskare, företrädare för kommuner och fristående förskolor kan mötas och samarbeta för att bidra till förskolans verksamhetsutveckling inom hållbar utveckling. Annika Elm Fristorp är fil.lic i didaktik vid Stockholms universitet och verksam vid Högskolan i Gävle. Hon har under många år arbetat med och forskat om barns lärande och meningsskapande inom förskola. Hon arbetar med fortbildning av förskollärare och är projektledare för ett regionalt kommunnätverk. A15 Hva fortelles om meg? Foredraget tar for seg dokumentasjon i barnehager. Det er mange grunner til at det skal dokumenteres i barnehagene, men det kan bli for mye, for hyppig og for ukritisk bruk av dokumentasjon. Det er en utfordring å stadig reflektere over hvordan, hvor mye og når vi kan dokumentere slik at dokumentasjonen gir positive bidrag både til barns værende og blivende fremfor å bli invaderende og definerende. Det er også en utfordring å se dokumentasjon i barnehagen i barn lære om seg selv og verden rundt når de deltar i dokumentasjonsprosesser? Bente Svenning er førskolelærer og cand. polit med hovedfag i barnehagepedagogikk. Hun har i flere år arbeidet med barn og voksne for å utforske barnehagers dokumentasjonsprosesser. Bente Svenning har 20 års erfaring fra barnehagesektoren og arbeider som høgskolelektor i pedagogikk ved Høgskolen i Oslo.. B02 Miljöer för lärande i matematik, naturvetenskap och teknik Vilken betydelse har förskolans miljö för barns lärande i matematik, naturvetenskap och teknik? Med miljö menas här både utemiljön och inomhusmiljön. Föreläsningen bygger på forskning och en aktuell undersökning om olika förskolemiljöer som utmanar och stimulerar till lärande i matematik, naturvetenskap och teknik. Konkreta exempel hämtade från olika förskolor presenteras. Maria Bjerneby Häll är lektor i matematikdidaktik med lång erfarenhet av lärarutbildning och särskilt intresse för matematik i förskolan. Hed Kerstin Larsson är lektor i kemi och undervisar blivande förskollärare i naturvetenskap. Jenny Isberg är lektor i idrottsdidaktik med intresse för kroppens betydelse för små barns lärande. Vi forskar tillsammans vid Högskolan Dalarna. B04 Bilderboksamtal innehåll vill visa vilken potential, såväl språkligt som socialt, som finns i bilderboken och bilderboksamtalet. Syfte, teori och exempel på genomförande av bilderboksamtal kommer att beröras i seminariet. Att jobba med bilderboksamtal stämmer väl överens med en del av innehållet i den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö 98. Mariann Ekström Svensson leg. psykolog Språkpedagogiskt Centrum. Mariann E.S. har arbetat och handlett personal inom förskola och skola sedan Bildens förmåga att beröra både små och stora människor har länge engagerat Mariann E.S. som de sista åren lett till kurser i bilderboksamtal tillsammans med Ann Karlsson. Ann Karlsson är specialpedagog med påbyggnad inom tal, språk och kommunikation på Språkpedagogiskt Centrum i Linköping. Ann har i grunden en förskollärarexamen. Idag arbetar Ann med fortbildning av förskolans personal gällande barns språkutveckling. B05 Design för lärande i förskolan I föreläsningen ges olika exempel på barns meningsskapande och lärande i förskolan. En fråga som diskuteras är hur vi för att kunna möta och erkänna barnen i deras arbete kan förstå hur meningsskapande och lärande sker och hur det tar sig uttryck. Annika Elm Fristorp är fil.lic i didaktik vid Stockholms universitet och verksam som universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle. Hon har under många år arbetat med och forskat om barns meningsskapande och lärande inom förskola. B06 Kärnämnen i förskolan nycklar till livslångt lärande I förskolan läggs grunden till det livslånga lärandet. De förmågor barn utvecklar under sina år där bör få status som kärnämnen. Det är till exempel förmåga att rikta sin uppmärksamhet, koncentrera sig, lyssna, läsa av och bekräfta andra, men även att ta egna initiativ, göra sig förstådd och kommunicera i socialt samspel. Sådana förmågor kallar vi för kärnämnen i förskolan. Under seminariet går vi nära inpå dessa förmågor med Parallella seminarier måndag: A kl B kl

8 hjälp av verkliga exempel, aktuell forskning och teori. Stor vikt läggs vid hur man i förskolan kan arbeta med att stärka utvecklingen av dessa kärnämnen. Barbro Bruce är leg. logoped och medicine dr. i logopedi. Bim Riddersporre är leg. psykolog, leg logoped, fil dr. i psykologi och liksom Barbro universitetslektor i utbildningsvetenskap, vid Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola. De arbetar mycket med fortbildning av medarbetare och chefer i förskolan. B08 Barns lek i förskola där barnen talar olika språk En föreläsning som handlar om hur barn mellan tre och fem år leker och kommunicerar i förskolor där det finns ett stort antal andra språk än svenska representerade. I föreläsningen ges exempel på hur barnen använder andra kommunikativa resurser än det verbala språket i sin lek och interaktion. Linda Häll är doktorand i Pedagogisk arbete vid ISV, Linköpings universitet men har också varit verksam som förskollärare. B10 Barn i regnbågsfamiljer välkomna, sedda och inkluderade? Inom Arvsfondsprojektet, Barn i regnbågsfamiljer, har ett metodmaterial med fokus på regnbågsfamiljer tagits fram, för att inspirera förskolepersonal i deras arbete med att synliggöra och bekräfta alla barns livssituation. På seminariet diskuteras hur bemötande och normer kring familjer, sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck påverkar barn och hur förskolan/skolan kan arbeta för att alla barn, oavsett livssituation ska känna sig delaktiga och bekräftade. Klara Nygren är genusvetare som arbetar med olika utbildningsprojekt på RFSL (Riksförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter). Klara är projektledare för projektet Barn i regnbågsfamiljer och vill skapa metoder för att på ett konkret och inspirerande sätt diskutera normer och angripa föreställningar. B11 Personalbehörighet och legitimation i förskolan hur går man vidare efter kartläggningen Linköpings kommun genomförde under senare delen av 2010 en genomgripande kartläggning för att ta reda på utbildningen hos samtlig pedagogisk personal från förskola till gymnasieskola. Syftet med kartläggningen var att i god tid kunna planera för kompetensutveckling och andra insatser som behövs inför införandet av legitimation och skärpta behörighetskrav i förskola och skola. Linköping är våren 2012 färdiga med en kompetensförsörjningsplan/planering som avser att strukturera och de insatser kommunen behöver vidta. Föreläsningen kommer att fokusera på de åtgärder Linköpings kommun vidtagit och planerar vidta fram till att kravet på lärarlegitimation och förskollärarlegitimation fullt ut träder i kraft den 1 juli Tor Andersson är biträdande barn- och ungdomschef i Linköpings kommun. Han är från början lärare i grund- och gymnasieskola och har arbetat som rektor, undervisningsråd på Skolverket i Stockholm samt som kvalitetscontroller av den pedagogiska verksamheten i Västerås stad. B12 FÖLJA JOHN? Förskolors arbete med att FÖLJA, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande. Något om vad vi vet och behöver veta mer om! På seminariet ges glimtar från tidigare forskning och pågående forskning om förskolors arbete med att följa, dokumentera och analysera barns utveckling och lärande. Ett särskilt fokus ges det arbete som sker i relation till barn i behov av stöd och deras varande och blivande i förskolan. Välkommen till ett seminarium som hoppas berika Ditt arbete! Johanna Lundqvist är doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet där hon forskar om barns möten med förskola, förskoleklass, fritids och skola. Johanna är också adjunkt vid Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås där hon bland annat utbildat inom förskollärarlyftet och förskolechefsoch rektorsprogrammet. Hon är specialpedagog och har en fil mag. i pedagogik, specialpedagogik och ledarskap. B13 Från att erövra kunskap till att skapa kunskap Augusti 2008 började vi ett nytt arbetssätt på vår avdelning. Inspirationen till förändringen fick vi av en annan förskola i Linköping som jobbade stationsinriktat. Vi plockade godbitar från deras tänk och gjorde om det, så att det passade på vår förskola. Vi gjorde tydliga och renodlade rum. En stor ateljé och ett byggrum plus möjligheter till utevistelse när barnen ville! Syftet med förändringen var att barnen skulle få göra egna val under sin dag på förskolan och kunna vistas i mindre grupper med en aktiv vuxen i varje station under större delen av dagen. Efter utbildningsinsatser de senaste åren har vi inspirerats av till exempel Lyssnandets pedagogik (Ann Åberg) och har då genomfört nya förändringar i vårt arbetssätt och i våra miljöer. Vi vill dela med oss av vår resa från traditio- vår roll som pedagoger, barnens och förskolans roll! Åsa Berglund, Jenny Harman och Jessica Iversen är ett av sex arbetslag på förskolan Ellen Key i Linköping som vill dela med sig av sina erfarenheter. B14 Toddlares användning av en interaktiv skrivtavla I denna forskningspresentation från en videostudie på en förskola ges närbilder från exempel på barnens eget utforskande vid en interaktiv tavla. Sara Hvit är doktorand i pedagogik på högskolan i Jönköping. Förskollärare och fil.mag i Lärande. Forskningsintresset riktas mot de yngsta förskolebarnens interaktion i förskolan. 8 Parallella seminarier måndag: A kl B kl

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Rikskonferens i Teknik 2015

Rikskonferens i Teknik 2015 Välkommen till Rikskonferens i Teknik 2015 PROGRAM Tekniken i skolan, TiS 2015 konferensen för förskollärare och lärare i alla skolformer från åk 1 t.o.m. gymnasiet, och för andra med intresse för teknikundervisning....

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Vart är du på väg? Kompetensutveckling

Vart är du på väg? Kompetensutveckling Kompetensutveckling 2011 Vart är du på väg? Det vet varken du eller jag helt säkert. Världen förändras allt snabbare och mänskligheten ställs inför frågor som gårdagens kunskap och kompetens inte kan besvara.

Läs mer

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik

Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik LÄRARUTBILDNINGEN Självständigt arbete, 15 hp Förskollärares beskrivningar av att arbeta med teknik Hur synliggörs och väcks barnens nyfikenhet av teknik? Ansvarig institution: Institutionen för utbildningsvetenskap

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan STÖDMATERIAL Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan pedagogisk dokumentation Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress:

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015

UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 UTBILDNINGSFORUM 13 augusti 2015 VÄLKOMMEN TILL VÅRT TREDJE UTBILDNINGSFORUM! Ängelholms kommun profilerar sig som Kunskapsstaden 2020. Intentionen är att alla led i våra verksamheter ska genomsyras av

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

rapporter om utbildning

rapporter om utbildning Tecken, måltid, samling och en groda i taket Aktionsforskning i förskolan Åsa Ljunggren & Maria Rundquist Visser (red) 2/2013 rapporter om utbildning MALMÖ HÖGSKOLA Fakulteten för lärande och samhälle

Läs mer

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan

Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan 33 Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan Tio förskollärares beskrivningar av att använda pedagogisk dokumentation Eva Hansson Examensarbete 15 hp Inom Pedagogik 91-120 hp Handledare Christian

Läs mer

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 Ny ordförande i Skåne Charlotte Paggetti Ordförande i Skånekretsen Hej, jag heter Charlotte Paggetti och är från våren 2011 sammankallande i OMEP:s

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen. Sektionen för lärande och miljö Specialpedagogprogrammet Digitala verktyg i en inkluderande undervisning? - En studie som belyser konkreta metoder och lärande gällande digitala verktyg i undervisningen.

Läs mer

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg

Program. Nordiska Skolledarkongressen 28 29 mars 2012 Svenska Mässan Göteborg www.skolledarexpo.se Program Tor Andersson Jan Björklund Daniel Berr Micael Dahlén Anna Ekström Andy Hargreaves Anna-Karin Hatt Carl Heath Tommy Iseskog Torkel Klingberg Tomas Kroksmark Eva Larsson Christian

Läs mer

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier

Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj. inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Framtidens lärande - är här och nu! Program 19-20 maj inklusive valbara inspirationsmöten och seminarier Program Torsdag 19 maj 9.00-10.00 Registrering, utställningsbesök 10.00-11.00 Lust att lära Nät-

Läs mer

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen

EXAMENSARBETE. Meningsfullt skapande för barnen EXAMENSARBETE 2009:032 Meningsfullt skapande för barnen - i samspel med medforskande pedagoger Ann-Sofi Niva Birgitta Stenberg Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Varför är din iphone så stor?

Varför är din iphone så stor? Varför är din iphone så stor? En studie om ipad i förskolan Anna Lundholm Ehn och Erika Olsson Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen Examensarbete 15 hp Varför är din iphone så stor? En studie om

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program

lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program lärande 17-18 februari 2015 på Södra berget i Sundsvall Program Välkommen till Mittlärande 2015! Det är med stor glädje vi öppnar dörrarna för andra året av Mittlärande i Sundsvall. Kom och låt dig inspireras

Läs mer

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg

Utbildningskatalog. ht 2014/vt 2015. Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling. För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Utbildningskatalog ht 2014/vt 2015 Kurser och skräddarsydda uppdrag från Social utveckling För dig som arbetar med barn och unga i Göteborg Innehåll Om Social utveckling 5 Nya möjligheter till fortbildning

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer