Kallelse/underrättelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse/underrättelse"

Transkript

1 Sidan 1 av 9 FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR o FRITID Er referens: Vår referens: Sven Trönne Direkttel: Direktfax: E-postadress: Diarienr: Barn- och utbildningsnämnden Kallelse/underrättelse Tid: Tisdagen den 16 februari 2010 kl Plats: Pilängskolans nya matsal, Ringvägen 6, Lomma Gruppmöten: Borgerliga gruppen sammanträder i anvisad lokal, den 16 februari, i Pilängskolans nya matsal, kl S-gruppen sammanträder den 16 februari i anvisade lokal, i Pilängskolans nya matsal, kl Föredragningslista 1. Val av justeringsperson 2. Visning av Pilängskolans nya kök 3. Uppföljning av kvalitetsdeklarationer samt synpunktsoch klagomålshantering (Dnr BUN 2010:63.609) 4. Bokslut 2009 (Dnr BUN 2009: ) 5. Resultatöverföringar (drift och investeringar) 6. Intern kontroll Budgetramar för investeringar och tidplan för investeringsprocessen 2010 (Dnr BUN 2009: ) 8. Interkommunal ersättning, grundskola och fritidshem (Dnr BUN 2010:67.605) 9. Förslag till yttrande över motion angående /skola i Lomma Hamn (Dnr BUN 2009: ) Postadress Kommunhuset LOMMA Besöksadress, Kommunhuset Hamngatan 3 Lomma Telefon, växel Telefax, växel Internet

2 Sidan 2 av Ändring i vidaredelegationsordningen 11. Information från verksamheter 12. Övrigt 13. Anmälan av inkomna skrivelser (i pärm vid sammanträdet) Kommunfullmäktige: Fastställelse av budget innefattande budget för år 2010 samt plan för ekonomin för åren Bemyndigande till kommunstyrelsen dels avseende igångsättande av projekt, dels om upptagande av lån samt tecknande av borgen. Fastställelse av skattesats. Kommunfullmäktige: Fyllnadsval avseende uppdraget som ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Anna Göjeryd (M) Kommunfullmäktige: Fastställelse av reviderad taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Lomma kommun samt bemyndigande om fastställelse av tillämpningsföreskrifter Kommunfullmäktige: Antagande av skolplan för år 2010 Kommunfullmäktige: Framställan från barn- och utbildningsnämnden om disponering av medel avsatta för Lärarlyftet till Förskolelyftet Kommunstyrelsen: Förslag till korrigering av nämndernas budgetram p.g.a sänkt PO-pålägg 2009 Kommunstyrelsen: Beträffande internkontrollplaner för år 2010

3 Sidan 3 av 9 Kommunstyrelsen: Månadsuppföljning januari-oktober med Barn- och utbildningsnämnden i fokus med flera nämnder inklusive investerings- och exploateringsredovisning samt Personalfrågor kommunövergripande perspektiv Kommunstyrelsen: Avskaffande av starttillstånd för vissa investeringsprojekt och av regler för återbesättande av vakant tjänst Kommunstyrelsens arbetsutskott: Fastställelse av tidplan för arbetsutskottets uppföljning år 2010 Kommunstyrelsen: Korrigering av nämndernas budgetar på grund av ytterligare sänkt PO-pålägg 2009 Revisionen: Ändring i fördelning av nämndernas protokoll Tekniska nämnden: Förslag till återställning av lekplats öster om Alfredshälls Miljö- och byggnadsnämnden: Beslut om att avsluta ärende gällande föreläggande, Lomma 33:37, Servicehuset Havsblick yttrande avseende Strandängens yttrande avseende Pilängens yttrande avseende Borgeby yttrande avseende Smultronställets

4 Sidan 4 av 9 yttrande avseende Slåtterängens Skolinspektionen: Anmälan om grundskoleelevs skolsituation i Lomma kommun Lernia College AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för gymnasieskolan Malmö Tekniska Gymnasium i Malmö kommun (Beslut) Humanus Utbildnings Syd AB om utökning av utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Humanus Gymnasium i Lunds Nordens Teknikerinstitut AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn den fristående gymnasieskolan NTI-gymnasiet i Lunds Ljud & Bildskolan LBS AB om utbildningar den fristående gymnasieskolan Ljud & Bildskolan i Malmö kommun (Beslut) ProCivitas i Malmö AB om utökad gymnasieskolan Pro Civitas Privata Gymnasium i Malmö

5 Sidan 5 av 9 Drottning Blankas Gymnasieskola i AB om utökning av rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Drottning Blankas i Malmö JENSEN education college AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan JENSEN Gymnasium i Lund i Lunds Ljud & Bildskolan LBS AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Ljud och Bildskolan Lunds kommun (Beslut) TAU-Learning AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning för den fristående gymnasieskolan TAU Learning Hantverksgymnasium i Malmö i Malmö Cybergymnasiet Malmö AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildning vid den fristående gymnasieskolan Cybergymnasiet Malmö i Malmö Drivkraft Värend AB om utökad gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Malmö i Malmö

6 Sidan 6 av 9 Thoréngruppen AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för gymnasieskolan Yrkesgymnasiet i Malmö Hermods AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Design och Construction College i Malmö Lärande i Östergötland AB om utökad rätt till bidrag och statlig tillsyn för utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Malmö i Malmö kommun Lärande i Östergötland AB om utbildningar vid den fristående gymnasieskolan Realgymnasiet i Lund i Lunds kommun Pluskompetens Utbildning i Sverige AB om rätt till bidrag och statlig tillsyn för den fristående gymnasieskolan Plusgymnasiet i Malmö kommun Skolinspektionen: Inriktning på en gymnasieskolan John Bauergymnasiet i Malmö Skolinspektionen: Inriktning på en gymnasieskolan Framtidsgymnasiet Burlöv i Burlövs

7 Sidan 7 av 9 Skolinspektionen: Inriktning på en gymnasieskolan Rytmus Malmö i Malmö Skolinspektionen: Anmälan angående begränsningar i förskoloverksamheten i Lomma kommun Skolverket: Statsbidrag till lärarfortbildning hösten 2009 (SFS 2007:222) Skolverket: Utvecklingsmedel för jämställdhetsarbete i skolan, december 2009 Skolverket: Statsbidrag för basfärdigheterna läsa, skriva och räkna, ansökan 2010 och uppföljning 2009 Skolverket: Information om nationella slutprov för sfi-it baserade prov vt 2010 Skolverket: Statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning Skolverket: Statsbidrag för utbildning till yrkesförare inom gymnasial vuxenutbildning Länsrätten i Skåne län: Yttrande om tillämpning av plan- och bygglagen Region Skåne: Allergirond i skolan Statistiska Centralbyrån: Statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sveriges Skolledarförbund: Inriktningsdokument i avtalsrörelsen 2010

8 Sidan 8 av 9 Kommunala Handikapprådet: Protokoll Statens Folkhälsoinstitut: Nationella tobaksuppdraget Malmö Stad Oxie stadsdelsförvaltning: Bidragsbelopp - Pilängskolan Malmö Stad Västra Innerstaden stadsdelsförvaltning: Grundbelopp gällande bidrag till skolor Bjärehovskolan Malmö Stad Oxie stadsdelsförvaltning: Bidragsbelopp - Alléskolan Regeringsuppdrag Uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet 14. Anmälan av delegationsbeslut (i pärm vid sammanträdet) Eva Albihn: Attestantlista balanskonton 2009 UKF förvaltningen Eva Albihn: Internbudget 2010 verksamhet 41, /grundskola Eva Albihn: Fördelning av statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder för kommuner som tillämpar maxtaxa i och skolbarnsomsorg Eva Albihn: Korrigering FHD, tillväxtmedel beräknat på tilläggsbelopp till månadslön, dagbarnvårdare samt korrigering av omkostnadsersättning. Delegationsbeslut nr 1-35 från enheter Piläng, Vinstorp, Bjärehov, Karstorp, Alfredshäll, Löddesnäs, Resurs- och Lärcentrum samt Ängstorp.

9 Sidan 9 av Anmälan av synpunkter och förslag in- och utgående skrivelser (i pärm vid sammanträdet) NN: Planering inför sommarsammanslagning NN: Håltimmar NN: Våld, mobbning och kränkande beteende NN: Luciafirande i Karstorps gymnastiksal NN: Bemötande NN: Bemötande NN: Luciafirande i Karstorps gymnastiksal (beröm) NN: Regnskydd till sovande dagisbarn NN: Halvfärdig matsal ínvigd NN: Lättprodukter på NN: Mat till barn och ungdomar i vår kommun NN: Dispens för vistelsetid NN: Information om förskoleklass NN: Dispens för vistelsetid NN: Maten till barn och ungdomar i vår kommun Välkomna! Kristina Kinnman - Starck Ordförande Sven Trönne Nämndsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: 2011-10-04 1 (14) arbetsutskott Plats och tid Beslutande Nämndrummet, Kommunhuset, Skillingaryd 4 oktober 2011 klockan 13.00 15.30 Roger Ödebrink (S) ordförande Gunnel Elg (KD),

Läs mer

ÄRENDEFÖRTECKNING 2003 2014 Barn- och utbildningsnämnden

ÄRENDEFÖRTECKNING 2003 2014 Barn- och utbildningsnämnden ÄRENDEFÖRTECKNING 2003 2014 Barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ÄRENDEN 2014... 2 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ÄRENDEN 2013... 7 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ÄRENDEN 2012... 13

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2013-03-12 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 13:00 15:45 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Erik Söderberg (FP) ordförande Carola Granell (S) vice ordförande Helen Andersson (M) Linda-Maria

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (20) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2011-04-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14:00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-28 Plats och tid Sammanträdesrum Nissan, Danska vägen 51, Gislaved, kl. 13.00-16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 2015-04-13 1 (22) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 13 april 2015 kl 19:00 21:20 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00

Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 2015-05-11 1 (14) Plats och tid ande Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 11 maj 2015 kl 19:00 21:00 Björn Andreasson (M), ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria Boström-Lambrén

Läs mer

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10.

Utbildningsutskottet. Sammanträdesprotokoll 2014-04-07. Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10. Sida 1/14 Plats och tid Lokal Strået, kl 13.30 15.25 Ajournering, kl. 15.05 15.10 Beslutande Övriga deltagare Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annie Carlsson (S) Christer Laurell (C) Torsten Vigre (M)

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20)

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2014-12-15 1(20) 2014-12-15 1(20) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kl. 9.00-12.30 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Linda Strand (S), vice ordförande Ann Ottosson (M), 2:e vice ordförande Lisa Malm (MP)

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (17) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-11-17 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 17 november 2014, kl. 15.00-16.52 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-20 Innehållsförteckning Ärende 83 Ekonomisk månadsrapport... 97 84 Schablonfördelning av medel för nyanlända barn och elever... 98 85 Sammanträdestider 2013... 100 86 Ansökan om godkännande av

Läs mer

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av utskottets protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2011-11-17 315 (327) Plats och tid ande Kommunhuset, Rådrummet, Tierps köping Kl. 08.00 11.00 Jonas Nyberg (S), ordförande Carolina Nylander (S) Åsa Sikberg (M), vice ordförande Sara Sjödal (C) Kenneth

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2010-12-15 1 Plats och Tid Stadshuset, kl. 09:00-12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C), från kl. 10:00, från 129 Anders Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C)

Tina Johansson (M) och Tomas Töreland (S) Barn- och utbildningskontoret måndagen den 16 maj 2011, kl 13.00. Ordförande Inga-Maj Eleholt (C) 1 (10) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 16.30 Beslutande Inga-Maj Eleholt (C), ordförande Ulla Christiansson (M) Johan Björn (M) Tina Johansson (M) Kjell Claesson (M) Anders Martinsson (C)

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 2013-03-13 Sida 1 (21) Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2013-03-13 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna (kryssade) Innehållsförteckning

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-05-06 Sida 1 (19) Plats och tid Lilla sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18.00 20.50 Beslutande Förteckning sidan 2 Övriga närvarande Hans-Åke Mårtensson (S)

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (13) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2010-10-13 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 16.30 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130

oktober 2013, kl. 15.30 1 Inslag från verksamheten, läxhjälp utanför ordinarie skoltid 2 Barnbokslut BUN 13/130 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-10-23 PLATS OCH TID Kommunkontoret, lokal Mellanfryken, onsdag 23 FÖREDRAGNINGSLISTA oktober 2013, kl. 15.30 ÄRENDE DNR Val av justerande Godkännande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Tf. kommunchef Maj-Inger Carlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kl. 15.00-16.15 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Bo-Anders Thornberg (m) ordförande Lars Olsson

Läs mer

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L

S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Sid 1 (10) S AM M AN T R ÄD E S P R O T O K O L L Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Sammanträdesdatum 2009-02-04 Plats Symfonin, Kantorn, Ruddammsgatan 27 Tid Kl. 14.00 17.00 Närvarande Se sidan 2

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande

Plats och tid. Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15. Beslutande 2015-02-16 1 (17) Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen Måndagen den 16 februari 2015 kl. 19:00 22:15 ande Björn Andreasson (M), Ordförande Susanne Andersson (M) Ola Kollén (C), 2:e vice ordförande Maria

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer