Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen"

Transkript

1 Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen

2 Hej du Oxiebo! Under hösten 2008 har Malmö stad, polisen och andra aktörer i stadsdelen genomfört projektet Hej Oxie. Efter att ha bett er som bor och verkar i stadsdelen berätta för oss vad ni tycker om er stadsdel har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som vi hoppas ska leda till att öka trivseln. I din hand håller du nu en översikt av detta åtgärdsprogram, i korta punkter. Hela åtgärdsprogrammet kan du ladda ner från vår webbplats: Du kan också hämta det på medborgarkontoret i Oxie centrum eller kontakta gatukontorets kundservice om du vill få det hemskickat till dig. Du når dem på telefon eller e-post Totalt lämnade ni in synpunkter på vad som kan bli bättre i er stadsdel. Tack för ert engagemang och för att ni ville delta i utvecklingen av er stadsdel! Maria Isling, projektledare Vem ansvarar för vad? Gatukontoret har ansvar för skötsel och utveckling av allmän platsmark, såsom parker, torg, stränder och gator. Gatukontoret ansvarar också för att bygga nya gator och parker. Trafikplanering vad gäller trafiksäkerhet och trafikmiljö är också gatukontorets ansvar. Fritidsförvaltningen har ansvaret för att utveckla och stödja föreningslivet i Malmö. Oxie stadsdelsförvaltning ansvarar för att den kommunala servicen till stadsdelsborna håller god kvalitet. Med kommunal service menas förskola, grundskola, fritidshem, bibliotek, fritid, idrottsplatser, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Kontakta kundservice Du vet väl att du kan rapportera fel, skador osv direkt till gatukontorets kundservice? Dit kan du också vända dig med frågor och synpunkter på Malmös stadsmiljö. Du är välkommen att ringa på telefon eller e-posta på Du kan också lämna din felanmälan eller ställa dina frågor direkt via webben: Stadsfastigheter, som tillhör serviceförvaltningen, ansvarar för och förvaltar byggnader som inrymmer kommunal verksamhet såsom skolor och förskolor. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den översiktliga planeringen av staden, att ta fram detaljplaner för utbyggnadsområden och att godkänna bygglov. Skånetrafiken är en regionövergripande förvaltning inom Region Skåne som utvecklar och sköter kollektivtrafiken i Malmö. Typ av synpunkter För att kunna följa upp och genomföra åtgärder har synpunkterna delats upp på ansvariga förvaltningar. Här ovan kan du läsa om förvaltningarnas ansvar. Mer än 40% av de inkomna synpunkterna rör gatukontorets verksamhet. Synpunkter om trafik var vanligast. Frågorna kring fritid domineras i stor utsträckning av önskemål om en skatepark någonstans i stadsdelen. Många önskemål om att skapa fler mötesplatser har också kommit in. Trygghetsfrågan är också viktig för Oxieborna. Många önskar sig fler poliser i stadsdelen.

3 gatukontoret Gatukontorets ansvarsområde Belysning Just nu pågår en större satsning på ny belysning i Blekeparken. Även belysningen vid Magilekplatsen kommer att förbättras under våren Gator och cykelbanor Många har klagat på det dåliga gatuunderhållet. Under hösten 2008 har gator utmed Stensåkersvägen rustats upp. Under 2009 kommer det att satsas på gatorna på Oxie kullar. Även Bruksstigen, Gamla Svedalastigen och Oxietorpsvägen kommer att ses över. Cykelstråket genom Kristinebergsparken kommer att asfalteras om under Dagvattenbrunnar rensas vart tredje år. Enstaka stopp bör anmälas till gatukontorets kundservice. Klippning av vägslänter görs två gånger om året. Det är inte aktuellt att asfaltera om trottoarerna i Toarp, då de har betydligt högre standard än många andra trottoarer i stadsdelen. Den dåliga vattenavrinningen vid Käglinges södra infart berodde på det nya guppet. Detta är nu justerat och vattenavrinningen ska fungera. Hundar och hundrastgårdar Inom kort kommer tre nya hundrastgårdar att finnas i stadsdelen. Våren 2009 står den första klar i Kristinebergsparken. Under året kommer det att anläggas en norr om p-platsen i Käglinge naturområde. Slutligen planeras en rastplats i det nya område som ska byggas öster om Stensåkersvägen. För att få fler hundlatriner, behöver vi veta var de ska stå. Hör av er till gatukontorets kundservice (se kontaktuppgifter sidan 2). I Toarp kommer vi dock inte att sätta ut hundlatriner, då det där finns en privat vägförening. Samma sak gäller för den privata marken Marktegelvägen/Tegelbruksvägen. Käglinge naturområde En detaljerad skötselplan för naturområdet tas just nu fram. Många vill att området ska bevara sin naturliga karaktär, vilket också är gatukontorets mål. Belysningen vid p-platser och bilvägar in i området kommer att ses över. P-platsen vid Källstorpsvägen kommer att rustas upp. Igenväxta stigar kommer att röjas och dåliga stigar ses över. Ridning kommer inte att tillåtas på de stora grusade stigarna, då detta sliter väldigt mycket. Fler sittplatser och papperskorgar kommer att placeras ut under våren Grodans Hus är inte tillgängligt som allmän festlokal, på grund av skadegörelserisken. Toaletterna i huset kan av samma skäl inte stå öppna för allmänheten. Gatukontoret tar gärna emot fler förslag på organiserade aktiviteter, det är dock inte aktuellt med ett café, då det är små möjligheter att få ett sådant att gå runt. Det planeras för ett utsiktsbord, som visar på olika riktmärken. Gatukontoret välkomnar idén med fågelholkar i området, kontakta ekolog Mats Wirén, telefon Lek och fritid Alla utom tre av Oxies lekplatser är i mycket bra skick. Av dessa tre ska Oxievångsparken Käglinge naturområde

4 gatukontoret byggas om under 2009 och de andra två ligger med i planeringen. På flera av de platser där man föreslagit ny/bättre lekplats, har vi inga ytor/parkmark, t ex i Toarp. Flera har önskat sig en skatepark i stadsdelen. Gatukontoret har inlett diskussion med stadsdelsförvaltningen för att hitta möjligheter att bygga en anläggning någonstans i Oxie. Några har önskat sig boulebanor, vi behöver veta var de bäst placeras - hör av er till gatukontorets kundservice, se sidan 2. Parker, träd och buskar Alla synpunkter på dålig gräsklippning, skymmande buskar etc har lämnats till entreprenören Peab. Häckar från villaträdgårdar som växer ut på trottoarer och gångar är villaägarens ansvar. Almsjukan har gjort att många träd försvunnit i Oxie. Det finns tyvärr inte resurser att omedelbart plantera nya träd överallt. Rödblommiga hästkastanjer och dubbelblommande fågelkörsbär planterades under hösten 2008 på Oxievångsvägen. Under 2009 är det Oshögavägens tur. Önskemål om trädfällning på grund av löv som skräpar ner kommer inte att tillgodoses. Träd är viktiga för sin skönhet, för att de renar luften och är skydd och bostäder åt bl a fåglar och insekter. Parkering Flera boende runt Oxie centrum önskar att bilparkering ska tillåtas på bilvägarna runt centret. Enligt detaljplanen ska parkering ske på tomtmark, och gatukontoret ser i dagsläget ingen anledning att ändra på detta. Vid felparkering (i exempelvis vändzoner) - ring Parkering Malmö, tel Cyklister och gående Gatukontoret kommer att bygga gång- och cykelbana längs Galgebacksvägen mellan Käglingevägen och Tingbackevägen under En ny trafiksäkrad gång- och cykelöverfart kommer att byggas över Galgebacksvägen. Vid Stensåker kommer en cykelbana att byggas på en del av sträckan mellan Toarp och Oxie. I övrigt rekommenderas att gå och cykla via ekobyn, om man ska ta sig mellan Toarp och Oxie. I samband med utbyggnaden av väg 101 kommer en cykelbana att anläggas fram till Arrie. Det är svårt att lösa anslutningen från Lockarps kyrkoväg till cykelbanan på Käglingevägen, p g a bullervall mot den nya bebyggelsen i Kristineberg. Vi kommer att studera frågan djupare. Gatukontoret har tyvärr ingen möjlighet att återskapa en cykelväg mellan Lockarp och Glostorp, då marken inte är i kommunens ägo. Passagen vid järnvägsövergången på Kristinebergsvägen är för smal för att anlägga gångoch cykelbana. Oxie är inte inventerat ur tillgänglighetssynpunkt än. Vi kan dock åtgärda vissa saker omgående om det gäller specifika platser där rullstolsburna behöver kunna ta sig fram. Hör av er till gatukontorets kundservice i så fall. Bilister Generellt gäller att 30 km/h används restriktivt - främst vid skolor. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram nya hastighetsgränser för hela Malmö. Detaljplanearbete pågår för eventuell förnyelse av Tegelbruksvägen, stationsområdet och centrumområdet, varför inga åtgärder på vägen planeras innan det är klart. Det är i dagsläget inte aktuellt att bygga fler fartdämpande åtgärder på Käglingevägen. Dock kommer en översyn av siktförhållandena från dess sidogator att göras. Guppen på Emil Göranssons väg kommer att inventeras då vi fått kritik för att de är för skarpa. Synpunkter om hastigheter, renhållning osv på Krombyvägen har skickats vidare till Vägverket, som förvaltar denna väg, Skyltning En översyn av vägvisningen i hela Oxie kommer att ske på sikt. En ny informationsskylt kommer att sättas upp vid entrén till Oxie under vintern/våren. Utrustning och utsmyckning Önskemål har lämnats om fler bänkar och papperskorgar. Kontakta gatukontorets kundservice med era förslag på var de ska stå. Under hösten 2009 kommer det att planteras vårlökar för att göra stadsdelen vackrare.

5 stadsdelsförvaltningen skånetrafiken Stadsdelsförvaltningens ansvarsområde Förskola Behovet av nya platser är stort p g a stigande födelsetal och ny bebyggelse i stadsdelen. Under 2008 öppnades en ny förskola i Kristinebergsområdet, och ytterligare en öppnar under 2009 i kvarteret Solglimten. Personaltätheten anpassas efter antalet barn. Behovet av ett s k OB-dagis är inte tillräckligt stort för att öppna inom en enskild stadsdel. Vård och omsorg Inom Oxie finns det tillgång till ett stort antal platser i äldre-, demens- och korttidsboende i förhållande till befolkningsunderlaget. Någon utökning av antalet platser är därför inte aktuellt. Det anordnas rollatorkafé två gånger per år i Oxie då man kan få hjälp med service och reparationer. Övrig tid kontaktar man Hjälpmedelscentrum för att få sin rollator servad. Skola Några förslag som kommit in är skolträdgård, ökad trygghet och hantering av mobbing. I Oxie finns en skolträdgård på Blankebäcksskolans gård. Skolorna arbetar mycket aktivt mot mobbing, både förebyggande och i de enskilda fall som kommer till skolans kännedom. Det råder nolltolerans mot mobbing i alla skolor. Biblioteket Det har kommit önskemål om längre öppethållande. Bibliotekets öppettider har anpassats efter en kundundersökning så långt det är möjligt, inom tillgängliga resurser. Fritidsverksamhet Många synpunkter rör behovet av mer fritidssysselsättning för ungdomarna. Det finns en gemensam fritidsgård nära Oxie centrum. Andelen ungdomar i högstadieåldern ökar bland besökarna. Just nu planeras för en ny Mötesplats Oxie där det i anslutning till fritidsgård, bibliotek och medborgarkontor planeras lokaler för dans, musik, utställningar m m. Man kan hyra lokaler i vissa skolor under kvällstid - medborgarkontoret kan ge information. Oxie vårdcentral Region Skåne har ansvaret för vårdcentralerna och de inkomna synpunkterna har vidarebefordrats till primärvården. De svarar följande: Vårdcentralen i Oxie öppnar åter på sin gamla plats den 1 maj Synpunkter på mödravårdscentralen har vidarebefordrats till Region Skåne. Skånetrafikens ansvarsområde Tyvärr utgör inte resor på korta sträckor inom stadsdelen (såsom mellan Kristineberg och Oxie) något hållbart underlag till kollektivtrafik. Här är cykel för många det bästa alternativet. Gångavstånd mellan Oxie station och närmaste busshållplats ligger inom 300 m, vilket ligger inom de rimliga krav som kan ställas. Kollektivtrafiken till Toarp består idag av förbeställd taxi, då befolkningsmängden är för liten för busstrafik. Resor från Oxie till Köpenhamn kommer att bli enklare i framtiden när Citytunneln öppnar. Önskemålet om bussförbindelser till området mot Rönnebäck kommer vi att ta med i vårt underlag för kommande utvecklingsmöjligheter. Järnvägsstationen i Oxie kommer under kommande år att genomgå en omfattande ombyggnad. Att anlägga ytterligare en pågatågsstation vid Kristineberg är inte aktuellt för närvarande.

6 fritidsförvaltningen stadsfastigheter polisen Fritidsförvaltningens ansvarsområde Fotbollsytor Det har framförts önskemål om en konstgräsplan. I Malmö finns idag fem sådana planer och ytterligare fyra ska anläggas under Det finns idag inga planer på att anlägga konstgräsplaner på Oxies idrottsplatser. Det finns heller inga planer på att bygga ytterligare sporthallar i Oxie. Oxievångsbadet Flera vill se en utomhusbassäng i Oxie. I Malmö pågår f n en badutredning, som ska visa på vilka behov det finns i staden. Några synpunkter berör badets öppettider. Oxievångsbadet försöker möta många olika målgruppers behov, och har undersökt efterfrågan och önskemål. Utifrån resultatet har nuvarande verksamheter planerats. Badet kommer att undersöka möjligheten att ha öppet på fredagar till kl 18. Fritidsförvaltningen och Oxievångsskolan kommer att diskutera vilka möjligheter det finns att förbättra parkeringarna. Ridskola Många har lämnat önskemål om ridskola i Oxie. Fritidsnämnden har som mål att fritidsverksamheten så långt som möjligt ska organiseras av kommuninnevånarna själva, helst i föreningar. Fritidsförvaltningen bedriver ingen ridskoleverksamhet. Information om Malmös föreningar och hur man startar en förening finns på www. malmo.se/foreningar och Stadsfastigheters ansvarsområde Bevakning på skolor och förskolor I samråd köper både Stadsfastigheter och Oxie stadsdelsförvaltning vaktbolagstjänster. För detta krävs godkännande av både Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Vid pågående brott på skolor och förskolor uppmanas Oxieborna att alltid kontakta Polisen på larmnummer 112. Utemiljöer kring skolor och förskolor Asfalten på Oxievångsskolans parkeringsplats har noggrant besiktigats, men inga hål har Polisens ansvarsområde Många synpunkter om trafiksituationen i Oxie har kommit in. Från polisens sida vill vi gärna påpeka att föräldraansvaret är av yttersta vikt. Ungdomar som kör moped i området hör i regel hemma där. På närpolisområdet har vi två motorcyklar, och vi hoppas att vi ska kunna påbörja mcutbildning för personalen och därmed kunna åtgärda mopedproblematiken. Det är svårt att få tag i de trimmade mopederna utan mc. Polisen ser det som naturligt att ungdomar träffas i stadsmiljön och vill inte förhindra detta. Däremot är det givetvis polisens sak att ta hand om de ungdomar som begår brott etc. Vi hoppas att Oxieborna ska få se uniformerad polis i större utsträckning. upptäckts. Vegetation längs gångstigen kommer att beskäras under Skolans dåliga belysning berodde på trasiga lampor, som nu bytts ut. Insynen till Blankebäcksskolan har ökats genom beskärning av växtlighet. Stadsfastigheter kommer inte att rusta upp skolgården på Käglinge skola, eftersom där inte pågår någon kommunal verksamhet.

7 stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontorets ansvarsområde Trafik På sikt kan trafikmängderna motivera en förlängning av Kungshögsvägen, men i dagsläget anser vi att ingreppet i landskapet och kostnaderna för byggandet är större än nyttan med den. Gatunamn Några har önskat att Krombyvägen byter namn. Namnbyte till Krumbyvägen kom vi överens med de boende på Krombyvägen att vänta med tills väg 101 kommer att förlängas och troligen dela Krombyvägen i två delar. Klimatsmart stadsdel Idén om att göra Oxie till en klimatsmart stadsdel med hållbarhet i fokus har kommit in. Malmö stad är med i ett samarbete kring landskapsutveckling, som går från Oxie till Ystad. I detta samarbete finns hållbarhetsfrågorna i centrum. Mer information finns på www. soderslatt.com. Föreningar och andra aktörer i Oxie kommer att kunna söka pengar för projekt med landsbygdsutvecklingsprofil. Ytterligare utbyggnad Önskemål om fler områden avsatta för industri har kommit in. Redan i dag finns det områden i Oxie som är avsatta som industriområden i Översiktsplanen, som ännu inte är utnyttjade eller utbyggda. Rekreationsstråk - ridstigar Malmö stad försöker ta hänsyn till de många ryttarna kring Malmö. Vi är medvetna om att många rider i Käglinge rekreationsområde och försöker planera för ryttarna i vårt planarbete. Det pågår stora förändringar i området, det är därför svårt att bestämma exakt läge för nya ridstigar. Exploatering i Glostorp Många framför kritik mot exploatering av odlingslandskapet i Glostorp. Malmö stad vill också bevara och utveckla levande byar och kulturlandskapet inom kommunen. Stadsbyggnadskontoret tar just nu fram ett dokument över hur Malmö ska växa i framtiden. Järnvägstekniskt centrum Flera synpunkter handlar om den planerade tågdepån i Glostorp och det framförs kritik på planerna och på det sätt själva processen drivits på. Skånetrafiken räknar med att antalet Pågatågs-resenärer kommer att ha fyrdubblats till För att täcka detta behov måste det byggas ett antal anläggningar där man gör grundservice på tågen. Det finns en stor brist på mark avsedd för industrianvändning inom Malmö kommun. Andra alternativ för tågdepån har studerats. Läget i Glostorp har många fördelar, genom närheten till Trelleborgsbanan och till kommande till station i Hyllie. De andra studerade lägena har inte varit lika lämpliga som Glostorp. Redan i Översiktsplan för Malmö 2000 är det föreslagna läget avsatt som industri (inkl lager, transportterminaler m m). De planförslag som nu tas fram överensstämmer med översiktsplanen. Väg 101 Den nya dragningen av väg 101 påverkar Krumby i mycket begränsad omfattning. Det som påverkar är däremot Banverkets önskemål om att stänga plankorsningen Krombyvägen/Trelleborgsbanan. Oxie C Ett slutligt planförslag för Oxie C kommer att presenteras och ställas ut under första delen av Flera efterlyser en ansiktslyftning, vilket stadsbyggnadskontoret vill medverka till. Genom att skapa en detaljplan som medger ett tillskott av bostäder och verksamheter skapas förutsättningar för att även befintliga delar ses över. De föreslagna höghusen kommer självklart att förändra landskapsbilden, men kan ge fler möjlighet att bo centralt i stadsdelen. Detaljplaneförslaget medger även exempelvis café och bowlinghall. Buddhistiska templet Flera undrar vad som händer med det buddhistiska templet. När man fått bygglov har man två år på sig att sätta igång bygget och ytterligare tre år att slutföra det. Bygglovet går ut under sommaren 2009.

8 Nu är det dags för åtgärder i Oxie! Under hösten 2008 sökte projektet Hej Oxie upp boende och verksamma i Oxie för att höra hur de uppfattar sin stadsdel. Totalt lämnades synpunkter in, som resulterat i ett åtgärdsprogram. I denna broschyr, som du nu håller i i din Fakta om Oxie hand, presenteras ett sammandrag av detta program. Hela åtgärdsprogrammet hittar du på Du kan också hämta det på medborgarkontoret i Oxie centrum, eller kontakta gatukontorets kundservice om du vill få det hemskickat ( ). Bakom projektet står representanter för bland annat gatu kontoret, stadsdels förvaltningen, polisen och stadsbyggnadskontoret. Oxie är den fjärde 4Oxie är Malmös minsta stadsdel befolkningsmässigt. Här bor invånare av dem bor i Oxie kyrkby. Befolkningen väntas öka till ca invånare vid årsskiftet 2013/14. 4Andelen pensionärer i stadsdelen är låg, eftersom Oxies bebyggelse är av yngre datum. Antalet pensionärer växer dock snabbt. 4Oxie har den näst högsta andelen barn/ungdomar av alla Malmös stadsdelar. Det finns ett rikt föreningsliv i stadsdelen, med många engagerade bland annat inom idrottsrörelsen. 4Med 42 bilar per 100 invånare är Oxie Malmös biltätaste stadsdel. Andelen hushåll med låg inkomst är näst lägst i staden. 4Cirka personer är verksamma i Oxie, där det finns cirka 180 företag. 4Oxie är en stadsdel med relativt få stora trafikleder. Den största vägen är E65 med knappt fordon/dygn. I jämförelse med övriga Malmö är trafikmängderna i Oxie relativt små. 4Enligt en undersökning känner sig nästan alla elever (98%) sig trygga i skolan. stadsdelen som deltar i denna typ av projekt. På webben öppnades en hemsida där alla som ville kunde lämna sina synpunkter på stadsdelen. I oktober anordnades två aktivitetsdagar på medborgarkontoret i Oxie centrum. En av dagarna körde också en minibuss runt i Toarp, Käglinge och Lockarp. Hit bjöds stadsdelens invånare in för att lämna sina synpunkter och diskutera med projektets representanter. Text & form: Gatukontoret, Foton: Gatukontoret, Future ImageBank, Peter Kroon, Kasper Dudzik och Oxie stadsdelsförvaltning

Åtgärdsprogram Hej Oxie! - för dialog med trygghet i fokus. Ett samarbetsprojekt inom ramen för välfärd för alla Malmö, december 2008. Hej oxie!

Åtgärdsprogram Hej Oxie! - för dialog med trygghet i fokus. Ett samarbetsprojekt inom ramen för välfärd för alla Malmö, december 2008. Hej oxie! Åtgärdsprogram Hej Oxie! - för dialog med trygghet i fokus Ett samarbetsprojekt inom ramen för välfärd för alla Malmö, december 2008 Hej oxie! 1 Åtgärdsprogrammet har arbetats fram under hösten 2008. Huvudansvarig

Läs mer

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad

falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Följ med på resan! Ett viktigt steg mot en större stad falun.se/resecentrum Samhällsinformation Resecentrum Falun Ett viktigt steg mot en större stad Följ med på resan! Nu bygger vi framtidens Falun En satsning för dig och morgondagens falubor! I en modern

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 LÄTT SVENSKA Innehåll Sätt ner foten för ett tryggt, jämställt och mer demokratiskt samhälle... 3 Din kunskap behövs!... 4 Förmöte... 5 Andra mötet vandringen... 5 Avslutande

Läs mer

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö

Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Trygghetsvandring - för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för att se hur invånarna

Läs mer

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage

Planens syfte. Trafiksäkerhet. Planerade åtgärder. Bymiljöväg. Cykelpassage Gång- och cykelplan för Ockelbo kommun... 2 Förklaringar.... 2 Planens syfte Gång- och cykelplanen ska användas som underlag för kommande översikts- och detaljplaneläggning samt infrastrukturplanering.

Läs mer

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000

Infrastruktur. Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 Befintligt vägnät SKALA 1:50 000 0m 1000m 2000m 3000m 43 Infrastruktur Vägnätet Att ha tillgång till bil är nästan en förutsättning för att kunna leva i Säve stationssamhälle idag eftersom bussen inte

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble

Trafikverkets synpunkter. Trafikverkets synpunkter. Boende i Vibble Sammanställning av inkomna synpunkter över förslag till vägplan för Väg 140/627 ny cirkulationsplats samt förlängning av gång- och cykelväg mot Nygårds Visby. TRV 2010/50466 Detta är en webbanpassad version

Läs mer

Inkomna synpunkter till Trafikplanen

Inkomna synpunkter till Trafikplanen Inkomna synpunkter till Trafikplanen Mitt förslag är en fortsättning av gång och cykelvägen längs med Stenskogsvägen ända ut till Backagården Jag bor med min familj i Yxnaholma vi och många med oss skulle

Läs mer

Sammanställning från workshop 2013-10-05

Sammanställning från workshop 2013-10-05 2013-11-08 1 (5) Sammanställning från workshop 2013-10-05 Sammanfattning Inom ramen för arbetet med att ta fram ett planprogram för området kring Älta centrum genomfördes en tretimmars workshop den 5 oktober

Läs mer

Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007

Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007 Trygghetsvandring i Bohus den 29 november 2007 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp,

Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen Gubbängen Dp, STADSBYGGNADSKONTORET GRANSKNINGSUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN Martin Larsheim SID 1 (5) Tfn 08-508 27 284 2013-11-05 Granskningsutlåtande Detaljplan för område vid Cirkelvägen, del av Gubbängen 1:1, i stadsdelen

Läs mer

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö!

Brottsförebyggande rådet. Trygghetsvandring. För en tryggare och vackrare utemiljö! Brottsförebyggande rådet Trygghetsvandring För en tryggare och vackrare utemiljö! Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare kommun men också för

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Onsdagen den 1 oktober 2014 Upprättat Reviderat

Onsdagen den 1 oktober 2014 Upprättat Reviderat Trygghetsvandring på Hertsön Onsdagen den 1 oktober 2014 Upprättat 2014-10-22 Reviderat 2014-12-05 Vad är det här för dokument? En trygghetsvandring är när en grupp människor promenerar en förbestämd slinga,

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Bättre fysisk skolmiljö genom mer

Läs mer

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten

Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Sammanställning av synpunkter från väggfrågor 1 års jubileum på Hjärtpunkten Hängde uppe 17 mars 23 mars Mötesplatser Behövs bättre mötesplatser (inomhus/utomhus)? För vem och var någonstans? Nåt ställe

Läs mer

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr

Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr Inledning Stadsbyggnadskontoret har påbörjat detaljplanearbete för ungefär 130 bostäder på två platser längs gatorna Västerled, Nyängsvägen och Koltrastvägen i stadsdelarna Abrahamsberg, Stora Mossen och

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen utanför Tensta konsthall till en levande

Läs mer

Förbättringsvandring i Smedby 18/9

Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Handläggare Malin Vikman Sofie Nyström Datum 12 2013-09-25 Förbättringsvandring i Smedby 18/9 Drygt 40 Smedbybor hade samlats utanför ICA i Smedby för att delta på kvällens förbättringsvandring. Det var

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER

DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER 1 (5) DOKUMENTATION KOMMUNDELSDIALOG I LANDVETTER Vad tycker du är viktigt för utvecklingen i Landvetter? Positivt och viktigt att det ska bli en idrottshall. Det är viktigt med polisiär närvaro för att

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

Bennets väg 17D. Malmö, Öster, Törnrosen

Bennets väg 17D. Malmö, Öster, Törnrosen Bennets väg 17D Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till

Läs mer

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015

Trygghetsvandring. Simlångsdalen den 5 maj 2015 Trygghetsvandring Simlångsdalen den 5 maj 2015 Tre olika grupper bestående av boende och tjänstemän vandrade i tre förutbestämda områden i Simlångsdalen och noterade iakttagelser, förslag på åtgärder samt

Läs mer

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen

2.8 TRAFIK. Smörhagen. Kornhagen. Kornhagen. Fjällbackavägen. Centrum. Fjällbackavägen. Kommande infart till norra samhället via Kornhagen-Smörhagen 32 (68) Fördjupad översiktsplan, Hamburgsund & Hamburgö 2.8 TRAFIK Vägar Huvudvägnätet i området består av Vägverkets väg 900 som är en genomfart söder ut, väg 905 från färjan mot Hökebacken samt vägarna

Läs mer

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen

Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Grön Trafik hållbara transporter i Östersund Fokus: Minska koldioxidutsläppen Agenda 21-vision, och klimatmål i miljöledningssystem Mål: Koldioxidutsläppen ska minska med 15 % mellan 1998-2005 i kommunförvaltningen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne

Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne Hållbar Mobilitet Skåne /Länsstyrelsen i Skåne 16 april 2008 Hässleholm Ninnie Gustafsson Hållbart resande i Samhällsplaneringen www.huddinge.se/hrisamhallsplaneringen Hållbart Resande i Samhällsplaneringen

Läs mer

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf.

Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Nils Tunving Ytterstad Telefon: 08-508 269 29 nils.tunving@expl.stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2008-08-21 Detaljplan för kv Sandhamn vid Ågesta Broväg/Edagränd i Farsta. Remiss. Farsta sdf. Förslag

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen

Avsiktsförklaring trafiksäkerhetsåtgärder på del av Huddingevägen GATU- OCH TRAFIKAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 3 mars 2015 KS-2015/375.351 1 (2) HANDLÄGGARE Annika Löfmark 08-535 365 52 annika.lofmark@huddinge.se Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Checklista för arbete med jämställdhet i fördjupad översiktsplan

Checklista för arbete med jämställdhet i fördjupad översiktsplan Checklista för arbete med jämställdhet i fördjupad översiktsplan Syfte med en fördjupad översiktsplan är att: Klarlägga hur ett avgränsat område bör utveckla, som underlag för exploatering och bevarande

Läs mer

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad

Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad Förtätning - folkhälsa Carl Welin Stadsbyggnadskontoret Malmö stad carl.welin@malmo.se Regional motor för grön tillväxt och sysselsättning UTMANINGAR befolkningstillväxt social balans plats för samhällsservice

Läs mer

Bennets väg 6A. Malmö, Öster, Törnrosen

Bennets väg 6A. Malmö, Öster, Törnrosen Bennets väg 6A Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN

TRAFIKANALYS FÖR VÄG UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN TRAFIKANALYS FÖR VÄG 176 - UDDEVALLAVÄGEN STRÖMSTADS KOMMUN 2011-02-21 UNITED BY OUR DIFFERENCE ARBETSGRUPP Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf Ida Lennartsson uppdragsansvarig/trafik layout Beställare

Läs mer

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län.

Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Detaljplan för Fjugesta 5:2 m.fl, Lekebergs kommun, Örebro län. Sammanfattning av planförslaget Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för nybyggnation i de södra delarna av Fjugesta. Planen ger förutsättningar

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta

1 141 förslag för ett ännu bättre Tensta & nu då? Jag tycker att skolorna i Tensta är bra... Tensta centrum saknar ett bra café och en bra restaurang... Tensta är absolut inte det ghetto som media och omvärlden vill framställa... Gör parkeringen

Läs mer

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010

Utbyggnad av E22. och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 Utbyggnad av E22 mellan Linderöd och Vä. Öppet hus: Linderöd 8 nov 2010 Tollarp 10 nov 2010 Linderöd 15 nov 2010 Tollarp 16 nov 2010 2 2010-11-08 3 2010-11-08 Vägen föreslås gå söder om Linderöd och norr

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27

Det här är Trekanten. Sofie Nyström 13 2013-09-27 Handläggare Datum Sofie Nyström 13 2013-09-27 Det här är Trekanten Trekanten ligger mellan Kalmar och Nybro och det är ungefär 15 kilometer till båda städerna. Namnet Trekanten kommer från den trekantsyta

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn

Nr Beskriv vilken åtgärd som ska vidtas. Vidtas ingen åtgärd ska detta motiveras. Ansvarig förvaltning/ avdelning/ namn Gångstråket används frekvent av fotgängare mellan parkeringsplatsen och centrumhandeln. Rådhuset har flera gången fått fönstren krossade.gångstråket upplevs som mörkt och otryggt. Platsen nyttjas som toalett.

Läs mer

Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84. Utlåtande. Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun

Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84. Utlåtande. Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun Antagandehandling 2015-02-10 Dnr: 2014:84 Utlåtande Detaljplan för förskola på del av Hisingstorp 1:2 m.fl. Hisingstorp Jönköpings kommun 1 Hur samrådet har bedrivits Samråd Ett planförslag har upprättats

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen

Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun. Upprättat i augusti Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen Nya vägsträckningen I den slutliga utformningen av Nordkroksvägen flyttas plankorsningen närmare stationshuset Program för detaljplan för NYA NORDKROKSVÄGEN i Vargön, Vänersborgs kommun

Läs mer

Hårds väg 2C. Malmö, Öster, Törnrosen

Hårds väg 2C. Malmö, Öster, Törnrosen Hårds väg 2C Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014

Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Ansökan till Gröna Skolgårdar Malmö 2013/2014 Serviceförvaltningen, Utvecklingsavdelningen Har er förskole/skolgård brist på gröna och inspirerande miljöer? Behöver ni en mera inspirerande utomhusmiljö

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Hårds väg 12C. Malmö, Öster, Törnrosen

Hårds väg 12C. Malmö, Öster, Törnrosen Hårds väg 12C Malmö, Öster, Törnrosen Med 23 000 lägenheter är MKB Malmös största hyresvärd. Det innebär att MKB har ett särskilt ansvar för bostadsmarknaden i Malmö och för att aktivt medverka till stadens

Läs mer

Utveckling och komplettering av gröna stråk

Utveckling och komplettering av gröna stråk Utveckling och komplettering av gröna stråk Förbindelser och kopplingar mellan olika områden är viktiga liksom möjligheten att lätt kunna nå olika områden till fots och med cykel. Tyvärr finns ofta barriärer

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN KS/2008/192 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR Gården 1 m fl, i Höganäs HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN SAMRÅDSHANDLING 2012-09-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD... 3 OM DETALJPLAN... 3 HANDLINGAR... 3 INLEDNING...

Läs mer

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser

Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Policy för allmänna kommunala aktivitetsplatser och lekplatser Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-28 95, diarienummer KS 2010/269. Bakgrund I Vaggeryds kommun finns idag 19 allmänna lekplatser som förvaltas

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning.

Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Stadsmiljöenkät 202 Markera med ett kryss i den ruta under siffrorna som du tycker stämmer bäst överens med din uppfattning. Om du råkar kryssa i fel ruta, stryk över och kryssa i rätt ruta. Frågorna i

Läs mer

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2

Lättläst handikapplan för Staffanstorps kommun 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDIKAPPLAN FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 3 FN:s standardregler 3 Staffanstorps Kommunstyrelsen 3 Kontrollera 4 MER KUNSKAP 5 VÅRD OCH BEHANDLING OLIKA SLAGS TRÄNING 7 STÖD OCH SERVICE

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan?

36 svar. Sammanfattning. Om förvaltningen. Vilket område bor du på? Hur nöjd är du med hantering av felanmälan? Markus Svensson 36 svar Redigera detta formulär Visa alla svar Publicera analyser Sammanfattning Vilket område bor du på? Olsbjärsvägen 13 36 % Gråhallsvägen jämna nummer 15 42 % Gråhallsvägen ojämna nummer

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan

Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan Lilla Essingen, Småparker Åtgärdsplan 1 Innehåll Inledning 1 De olika parkområdena: Hörnet vid Luxgatan 2 Disponentparken 2 Västra Naturkvarteret 3 Östra Naturkvarteret 4 Parktorg Essinge Brogata 5 Strålparken

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader

Gång- och cykelvägsplan. 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07. BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader 2015-2030 Ekerö kommuns gång- och cykelvägsplan Remissversion 2014-05-07 BILAGA 1 Prioriteringar och kostnader Bilaga 1 Kostnader I denna bilaga anges de ungefärliga uppskattade kostnaderna för utbyggander

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad

Nya hastigheter. i östra Mölndal. Rätt fart för en attraktiv stad Nya hastigheter i östra Mölndal Rätt fart för en attraktiv stad Mölndal skyltar om 2007 beslutade riksdagen att hastigheten på Sveriges vägar nu kunde sättas i steg om 10 km/tim. Syftet var att öka trafiksäkerheten,

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef

Exploateringskontoret Avdelningen för Projektutveckling. Handläggare Karl Gylje Förslag till beslut. Krister Schultz Förvaltningschef Dnr Sida 1 (7) 2014-06-11 Handläggare Karl Gylje 08-508 264 82 Till Exploateringsnämnden 2014-08-28 Markanvisning för skol- och idrottsändamål inom fastigheten Medaljongen 3, Långbro 13:1 och Solberga

Läs mer

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning

Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Vinter i Täby Information om snöröjning och sandning Innehållsförteckning TILLSAMMANS KAN VI HJÄLPAS ÅT 4 VEM ANSVARAR FÖR VAD? PRIORITERING AV PÅBÖRJAD SNÖPLOGNING SÅ KAN DU HJÄLPA TILL 5 6 7 7 7 8 SNÖ

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Kundenkät gatumark hösten 2013

Kundenkät gatumark hösten 2013 Kundenkät gatumark hösten 2013 En kundenkät med totalt 13 frågor skickats under hösten 2013 ut till 500 slumpvis utvalda kommuninvånare. Syftet är att få en överblick av hur nöjda invånarna kunderna är

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Åtgärdsprogram Hej Husie

Åtgärdsprogram Hej Husie Åtgärdsprogram Hej Husie - för dialog med trygghet i fokus Ett samarb etsproj ekt inom ram en för välfärd för alla, Malmö september 2009 Åtgärdsprogrammet har arbetats fram under våren/sommaren 2009. Huvudansvarig

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Våra löften till dig Vi inom arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor på bästa sätt. Det handlar om den service som vi så ofta tar för given.

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014

Cykelbokslut 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Cykelbokslut 2014 Berättelse om cykelstaden Umeå 2014 Kommunerna kan göra skillnad. Vissa städer är bättre än andra. Malmö och Umeå har investerat mer och är i dag stora cykelstäder. Dagens industri 2014-06-02

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda

Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda Sektorn för administrativt stöd Emelie Ivarson Kommunstyrelsen Datum 2016-12-07 2015KS360 006 Dnr Kommundelsdialog om vision och utveckling av Rävlanda, Landvetter, Mölnlycke, Hällingsjö, Hindås och Härryda

Läs mer

Sveriges bästa cykelstad

Sveriges bästa cykelstad Miljöpartiets förslag för hur Uppsala kan bli Sveriges bästa cykelstad Att fler cyklar är bra för både människor och miljön. För en bråkdel av vad det kostar att bygga nya bilvägar kan satsningar på cykeltrafiken

Läs mer

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder

Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder Ortsutveckling: Arbetsgrupp: Trafik, boende, estetik och miljö Tema: Trafik Analys av förutsättningar för utveckling med mål och förslag till åtgärder 1. Förutsättningar för utveckling Väghållningsansvar

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012

Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Kommentarer till Nyköpings parkenkät 2012 Under sommaren 2012 gjordes en enkätundersökning bland Nyköpings befolkning angående stadens parker. Totalt fick man in 188 svar. Detta dokument är ett tillägg

Läs mer

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter

Anmäl ditt. Hyllie Allé. intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Anmäl ditt Hyllie Allé intresse nu! Kvadratsmarta hyresrätter Välkommen till Hyllie I Hyllie skapas en ny levande stadsdel med färgstark arkitektur, spännande torg och all slags service. Samtidigt finns

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Prata framtidens Sävar med oss!

Prata framtidens Sävar med oss! Prata framtidens Sävar med oss! Fördjupad översiktsplan för Sävar Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar. Översiktsplanen ska visa hur Sävar kan komma att se ut och utvecklas i framtiden.

Läs mer

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora

Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Referens: Josefin Adolfsson Dialogforum i Grödinge- om Vårsta centrum och Bremora Dag och tid Måndag 19 mars kl. 19-21 Plats Malmsjö skola Närvarande Ledamöter i dialogforum Boende

Läs mer