Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen"

Transkript

1 Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen

2 Hej du Oxiebo! Under hösten 2008 har Malmö stad, polisen och andra aktörer i stadsdelen genomfört projektet Hej Oxie. Efter att ha bett er som bor och verkar i stadsdelen berätta för oss vad ni tycker om er stadsdel har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som vi hoppas ska leda till att öka trivseln. I din hand håller du nu en översikt av detta åtgärdsprogram, i korta punkter. Hela åtgärdsprogrammet kan du ladda ner från vår webbplats: Du kan också hämta det på medborgarkontoret i Oxie centrum eller kontakta gatukontorets kundservice om du vill få det hemskickat till dig. Du når dem på telefon eller e-post Totalt lämnade ni in synpunkter på vad som kan bli bättre i er stadsdel. Tack för ert engagemang och för att ni ville delta i utvecklingen av er stadsdel! Maria Isling, projektledare Vem ansvarar för vad? Gatukontoret har ansvar för skötsel och utveckling av allmän platsmark, såsom parker, torg, stränder och gator. Gatukontoret ansvarar också för att bygga nya gator och parker. Trafikplanering vad gäller trafiksäkerhet och trafikmiljö är också gatukontorets ansvar. Fritidsförvaltningen har ansvaret för att utveckla och stödja föreningslivet i Malmö. Oxie stadsdelsförvaltning ansvarar för att den kommunala servicen till stadsdelsborna håller god kvalitet. Med kommunal service menas förskola, grundskola, fritidshem, bibliotek, fritid, idrottsplatser, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Kontakta kundservice Du vet väl att du kan rapportera fel, skador osv direkt till gatukontorets kundservice? Dit kan du också vända dig med frågor och synpunkter på Malmös stadsmiljö. Du är välkommen att ringa på telefon eller e-posta på Du kan också lämna din felanmälan eller ställa dina frågor direkt via webben: Stadsfastigheter, som tillhör serviceförvaltningen, ansvarar för och förvaltar byggnader som inrymmer kommunal verksamhet såsom skolor och förskolor. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den översiktliga planeringen av staden, att ta fram detaljplaner för utbyggnadsområden och att godkänna bygglov. Skånetrafiken är en regionövergripande förvaltning inom Region Skåne som utvecklar och sköter kollektivtrafiken i Malmö. Typ av synpunkter För att kunna följa upp och genomföra åtgärder har synpunkterna delats upp på ansvariga förvaltningar. Här ovan kan du läsa om förvaltningarnas ansvar. Mer än 40% av de inkomna synpunkterna rör gatukontorets verksamhet. Synpunkter om trafik var vanligast. Frågorna kring fritid domineras i stor utsträckning av önskemål om en skatepark någonstans i stadsdelen. Många önskemål om att skapa fler mötesplatser har också kommit in. Trygghetsfrågan är också viktig för Oxieborna. Många önskar sig fler poliser i stadsdelen.

3 gatukontoret Gatukontorets ansvarsområde Belysning Just nu pågår en större satsning på ny belysning i Blekeparken. Även belysningen vid Magilekplatsen kommer att förbättras under våren Gator och cykelbanor Många har klagat på det dåliga gatuunderhållet. Under hösten 2008 har gator utmed Stensåkersvägen rustats upp. Under 2009 kommer det att satsas på gatorna på Oxie kullar. Även Bruksstigen, Gamla Svedalastigen och Oxietorpsvägen kommer att ses över. Cykelstråket genom Kristinebergsparken kommer att asfalteras om under Dagvattenbrunnar rensas vart tredje år. Enstaka stopp bör anmälas till gatukontorets kundservice. Klippning av vägslänter görs två gånger om året. Det är inte aktuellt att asfaltera om trottoarerna i Toarp, då de har betydligt högre standard än många andra trottoarer i stadsdelen. Den dåliga vattenavrinningen vid Käglinges södra infart berodde på det nya guppet. Detta är nu justerat och vattenavrinningen ska fungera. Hundar och hundrastgårdar Inom kort kommer tre nya hundrastgårdar att finnas i stadsdelen. Våren 2009 står den första klar i Kristinebergsparken. Under året kommer det att anläggas en norr om p-platsen i Käglinge naturområde. Slutligen planeras en rastplats i det nya område som ska byggas öster om Stensåkersvägen. För att få fler hundlatriner, behöver vi veta var de ska stå. Hör av er till gatukontorets kundservice (se kontaktuppgifter sidan 2). I Toarp kommer vi dock inte att sätta ut hundlatriner, då det där finns en privat vägförening. Samma sak gäller för den privata marken Marktegelvägen/Tegelbruksvägen. Käglinge naturområde En detaljerad skötselplan för naturområdet tas just nu fram. Många vill att området ska bevara sin naturliga karaktär, vilket också är gatukontorets mål. Belysningen vid p-platser och bilvägar in i området kommer att ses över. P-platsen vid Källstorpsvägen kommer att rustas upp. Igenväxta stigar kommer att röjas och dåliga stigar ses över. Ridning kommer inte att tillåtas på de stora grusade stigarna, då detta sliter väldigt mycket. Fler sittplatser och papperskorgar kommer att placeras ut under våren Grodans Hus är inte tillgängligt som allmän festlokal, på grund av skadegörelserisken. Toaletterna i huset kan av samma skäl inte stå öppna för allmänheten. Gatukontoret tar gärna emot fler förslag på organiserade aktiviteter, det är dock inte aktuellt med ett café, då det är små möjligheter att få ett sådant att gå runt. Det planeras för ett utsiktsbord, som visar på olika riktmärken. Gatukontoret välkomnar idén med fågelholkar i området, kontakta ekolog Mats Wirén, telefon Lek och fritid Alla utom tre av Oxies lekplatser är i mycket bra skick. Av dessa tre ska Oxievångsparken Käglinge naturområde

4 gatukontoret byggas om under 2009 och de andra två ligger med i planeringen. På flera av de platser där man föreslagit ny/bättre lekplats, har vi inga ytor/parkmark, t ex i Toarp. Flera har önskat sig en skatepark i stadsdelen. Gatukontoret har inlett diskussion med stadsdelsförvaltningen för att hitta möjligheter att bygga en anläggning någonstans i Oxie. Några har önskat sig boulebanor, vi behöver veta var de bäst placeras - hör av er till gatukontorets kundservice, se sidan 2. Parker, träd och buskar Alla synpunkter på dålig gräsklippning, skymmande buskar etc har lämnats till entreprenören Peab. Häckar från villaträdgårdar som växer ut på trottoarer och gångar är villaägarens ansvar. Almsjukan har gjort att många träd försvunnit i Oxie. Det finns tyvärr inte resurser att omedelbart plantera nya träd överallt. Rödblommiga hästkastanjer och dubbelblommande fågelkörsbär planterades under hösten 2008 på Oxievångsvägen. Under 2009 är det Oshögavägens tur. Önskemål om trädfällning på grund av löv som skräpar ner kommer inte att tillgodoses. Träd är viktiga för sin skönhet, för att de renar luften och är skydd och bostäder åt bl a fåglar och insekter. Parkering Flera boende runt Oxie centrum önskar att bilparkering ska tillåtas på bilvägarna runt centret. Enligt detaljplanen ska parkering ske på tomtmark, och gatukontoret ser i dagsläget ingen anledning att ändra på detta. Vid felparkering (i exempelvis vändzoner) - ring Parkering Malmö, tel Cyklister och gående Gatukontoret kommer att bygga gång- och cykelbana längs Galgebacksvägen mellan Käglingevägen och Tingbackevägen under En ny trafiksäkrad gång- och cykelöverfart kommer att byggas över Galgebacksvägen. Vid Stensåker kommer en cykelbana att byggas på en del av sträckan mellan Toarp och Oxie. I övrigt rekommenderas att gå och cykla via ekobyn, om man ska ta sig mellan Toarp och Oxie. I samband med utbyggnaden av väg 101 kommer en cykelbana att anläggas fram till Arrie. Det är svårt att lösa anslutningen från Lockarps kyrkoväg till cykelbanan på Käglingevägen, p g a bullervall mot den nya bebyggelsen i Kristineberg. Vi kommer att studera frågan djupare. Gatukontoret har tyvärr ingen möjlighet att återskapa en cykelväg mellan Lockarp och Glostorp, då marken inte är i kommunens ägo. Passagen vid järnvägsövergången på Kristinebergsvägen är för smal för att anlägga gångoch cykelbana. Oxie är inte inventerat ur tillgänglighetssynpunkt än. Vi kan dock åtgärda vissa saker omgående om det gäller specifika platser där rullstolsburna behöver kunna ta sig fram. Hör av er till gatukontorets kundservice i så fall. Bilister Generellt gäller att 30 km/h används restriktivt - främst vid skolor. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram nya hastighetsgränser för hela Malmö. Detaljplanearbete pågår för eventuell förnyelse av Tegelbruksvägen, stationsområdet och centrumområdet, varför inga åtgärder på vägen planeras innan det är klart. Det är i dagsläget inte aktuellt att bygga fler fartdämpande åtgärder på Käglingevägen. Dock kommer en översyn av siktförhållandena från dess sidogator att göras. Guppen på Emil Göranssons väg kommer att inventeras då vi fått kritik för att de är för skarpa. Synpunkter om hastigheter, renhållning osv på Krombyvägen har skickats vidare till Vägverket, som förvaltar denna väg, Skyltning En översyn av vägvisningen i hela Oxie kommer att ske på sikt. En ny informationsskylt kommer att sättas upp vid entrén till Oxie under vintern/våren. Utrustning och utsmyckning Önskemål har lämnats om fler bänkar och papperskorgar. Kontakta gatukontorets kundservice med era förslag på var de ska stå. Under hösten 2009 kommer det att planteras vårlökar för att göra stadsdelen vackrare.

5 stadsdelsförvaltningen skånetrafiken Stadsdelsförvaltningens ansvarsområde Förskola Behovet av nya platser är stort p g a stigande födelsetal och ny bebyggelse i stadsdelen. Under 2008 öppnades en ny förskola i Kristinebergsområdet, och ytterligare en öppnar under 2009 i kvarteret Solglimten. Personaltätheten anpassas efter antalet barn. Behovet av ett s k OB-dagis är inte tillräckligt stort för att öppna inom en enskild stadsdel. Vård och omsorg Inom Oxie finns det tillgång till ett stort antal platser i äldre-, demens- och korttidsboende i förhållande till befolkningsunderlaget. Någon utökning av antalet platser är därför inte aktuellt. Det anordnas rollatorkafé två gånger per år i Oxie då man kan få hjälp med service och reparationer. Övrig tid kontaktar man Hjälpmedelscentrum för att få sin rollator servad. Skola Några förslag som kommit in är skolträdgård, ökad trygghet och hantering av mobbing. I Oxie finns en skolträdgård på Blankebäcksskolans gård. Skolorna arbetar mycket aktivt mot mobbing, både förebyggande och i de enskilda fall som kommer till skolans kännedom. Det råder nolltolerans mot mobbing i alla skolor. Biblioteket Det har kommit önskemål om längre öppethållande. Bibliotekets öppettider har anpassats efter en kundundersökning så långt det är möjligt, inom tillgängliga resurser. Fritidsverksamhet Många synpunkter rör behovet av mer fritidssysselsättning för ungdomarna. Det finns en gemensam fritidsgård nära Oxie centrum. Andelen ungdomar i högstadieåldern ökar bland besökarna. Just nu planeras för en ny Mötesplats Oxie där det i anslutning till fritidsgård, bibliotek och medborgarkontor planeras lokaler för dans, musik, utställningar m m. Man kan hyra lokaler i vissa skolor under kvällstid - medborgarkontoret kan ge information. Oxie vårdcentral Region Skåne har ansvaret för vårdcentralerna och de inkomna synpunkterna har vidarebefordrats till primärvården. De svarar följande: Vårdcentralen i Oxie öppnar åter på sin gamla plats den 1 maj Synpunkter på mödravårdscentralen har vidarebefordrats till Region Skåne. Skånetrafikens ansvarsområde Tyvärr utgör inte resor på korta sträckor inom stadsdelen (såsom mellan Kristineberg och Oxie) något hållbart underlag till kollektivtrafik. Här är cykel för många det bästa alternativet. Gångavstånd mellan Oxie station och närmaste busshållplats ligger inom 300 m, vilket ligger inom de rimliga krav som kan ställas. Kollektivtrafiken till Toarp består idag av förbeställd taxi, då befolkningsmängden är för liten för busstrafik. Resor från Oxie till Köpenhamn kommer att bli enklare i framtiden när Citytunneln öppnar. Önskemålet om bussförbindelser till området mot Rönnebäck kommer vi att ta med i vårt underlag för kommande utvecklingsmöjligheter. Järnvägsstationen i Oxie kommer under kommande år att genomgå en omfattande ombyggnad. Att anlägga ytterligare en pågatågsstation vid Kristineberg är inte aktuellt för närvarande.

6 fritidsförvaltningen stadsfastigheter polisen Fritidsförvaltningens ansvarsområde Fotbollsytor Det har framförts önskemål om en konstgräsplan. I Malmö finns idag fem sådana planer och ytterligare fyra ska anläggas under Det finns idag inga planer på att anlägga konstgräsplaner på Oxies idrottsplatser. Det finns heller inga planer på att bygga ytterligare sporthallar i Oxie. Oxievångsbadet Flera vill se en utomhusbassäng i Oxie. I Malmö pågår f n en badutredning, som ska visa på vilka behov det finns i staden. Några synpunkter berör badets öppettider. Oxievångsbadet försöker möta många olika målgruppers behov, och har undersökt efterfrågan och önskemål. Utifrån resultatet har nuvarande verksamheter planerats. Badet kommer att undersöka möjligheten att ha öppet på fredagar till kl 18. Fritidsförvaltningen och Oxievångsskolan kommer att diskutera vilka möjligheter det finns att förbättra parkeringarna. Ridskola Många har lämnat önskemål om ridskola i Oxie. Fritidsnämnden har som mål att fritidsverksamheten så långt som möjligt ska organiseras av kommuninnevånarna själva, helst i föreningar. Fritidsförvaltningen bedriver ingen ridskoleverksamhet. Information om Malmös föreningar och hur man startar en förening finns på www. malmo.se/foreningar och Stadsfastigheters ansvarsområde Bevakning på skolor och förskolor I samråd köper både Stadsfastigheter och Oxie stadsdelsförvaltning vaktbolagstjänster. För detta krävs godkännande av både Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Vid pågående brott på skolor och förskolor uppmanas Oxieborna att alltid kontakta Polisen på larmnummer 112. Utemiljöer kring skolor och förskolor Asfalten på Oxievångsskolans parkeringsplats har noggrant besiktigats, men inga hål har Polisens ansvarsområde Många synpunkter om trafiksituationen i Oxie har kommit in. Från polisens sida vill vi gärna påpeka att föräldraansvaret är av yttersta vikt. Ungdomar som kör moped i området hör i regel hemma där. På närpolisområdet har vi två motorcyklar, och vi hoppas att vi ska kunna påbörja mcutbildning för personalen och därmed kunna åtgärda mopedproblematiken. Det är svårt att få tag i de trimmade mopederna utan mc. Polisen ser det som naturligt att ungdomar träffas i stadsmiljön och vill inte förhindra detta. Däremot är det givetvis polisens sak att ta hand om de ungdomar som begår brott etc. Vi hoppas att Oxieborna ska få se uniformerad polis i större utsträckning. upptäckts. Vegetation längs gångstigen kommer att beskäras under Skolans dåliga belysning berodde på trasiga lampor, som nu bytts ut. Insynen till Blankebäcksskolan har ökats genom beskärning av växtlighet. Stadsfastigheter kommer inte att rusta upp skolgården på Käglinge skola, eftersom där inte pågår någon kommunal verksamhet.

7 stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontorets ansvarsområde Trafik På sikt kan trafikmängderna motivera en förlängning av Kungshögsvägen, men i dagsläget anser vi att ingreppet i landskapet och kostnaderna för byggandet är större än nyttan med den. Gatunamn Några har önskat att Krombyvägen byter namn. Namnbyte till Krumbyvägen kom vi överens med de boende på Krombyvägen att vänta med tills väg 101 kommer att förlängas och troligen dela Krombyvägen i två delar. Klimatsmart stadsdel Idén om att göra Oxie till en klimatsmart stadsdel med hållbarhet i fokus har kommit in. Malmö stad är med i ett samarbete kring landskapsutveckling, som går från Oxie till Ystad. I detta samarbete finns hållbarhetsfrågorna i centrum. Mer information finns på www. soderslatt.com. Föreningar och andra aktörer i Oxie kommer att kunna söka pengar för projekt med landsbygdsutvecklingsprofil. Ytterligare utbyggnad Önskemål om fler områden avsatta för industri har kommit in. Redan i dag finns det områden i Oxie som är avsatta som industriområden i Översiktsplanen, som ännu inte är utnyttjade eller utbyggda. Rekreationsstråk - ridstigar Malmö stad försöker ta hänsyn till de många ryttarna kring Malmö. Vi är medvetna om att många rider i Käglinge rekreationsområde och försöker planera för ryttarna i vårt planarbete. Det pågår stora förändringar i området, det är därför svårt att bestämma exakt läge för nya ridstigar. Exploatering i Glostorp Många framför kritik mot exploatering av odlingslandskapet i Glostorp. Malmö stad vill också bevara och utveckla levande byar och kulturlandskapet inom kommunen. Stadsbyggnadskontoret tar just nu fram ett dokument över hur Malmö ska växa i framtiden. Järnvägstekniskt centrum Flera synpunkter handlar om den planerade tågdepån i Glostorp och det framförs kritik på planerna och på det sätt själva processen drivits på. Skånetrafiken räknar med att antalet Pågatågs-resenärer kommer att ha fyrdubblats till För att täcka detta behov måste det byggas ett antal anläggningar där man gör grundservice på tågen. Det finns en stor brist på mark avsedd för industrianvändning inom Malmö kommun. Andra alternativ för tågdepån har studerats. Läget i Glostorp har många fördelar, genom närheten till Trelleborgsbanan och till kommande till station i Hyllie. De andra studerade lägena har inte varit lika lämpliga som Glostorp. Redan i Översiktsplan för Malmö 2000 är det föreslagna läget avsatt som industri (inkl lager, transportterminaler m m). De planförslag som nu tas fram överensstämmer med översiktsplanen. Väg 101 Den nya dragningen av väg 101 påverkar Krumby i mycket begränsad omfattning. Det som påverkar är däremot Banverkets önskemål om att stänga plankorsningen Krombyvägen/Trelleborgsbanan. Oxie C Ett slutligt planförslag för Oxie C kommer att presenteras och ställas ut under första delen av Flera efterlyser en ansiktslyftning, vilket stadsbyggnadskontoret vill medverka till. Genom att skapa en detaljplan som medger ett tillskott av bostäder och verksamheter skapas förutsättningar för att även befintliga delar ses över. De föreslagna höghusen kommer självklart att förändra landskapsbilden, men kan ge fler möjlighet att bo centralt i stadsdelen. Detaljplaneförslaget medger även exempelvis café och bowlinghall. Buddhistiska templet Flera undrar vad som händer med det buddhistiska templet. När man fått bygglov har man två år på sig att sätta igång bygget och ytterligare tre år att slutföra det. Bygglovet går ut under sommaren 2009.

8 Nu är det dags för åtgärder i Oxie! Under hösten 2008 sökte projektet Hej Oxie upp boende och verksamma i Oxie för att höra hur de uppfattar sin stadsdel. Totalt lämnades synpunkter in, som resulterat i ett åtgärdsprogram. I denna broschyr, som du nu håller i i din Fakta om Oxie hand, presenteras ett sammandrag av detta program. Hela åtgärdsprogrammet hittar du på Du kan också hämta det på medborgarkontoret i Oxie centrum, eller kontakta gatukontorets kundservice om du vill få det hemskickat ( ). Bakom projektet står representanter för bland annat gatu kontoret, stadsdels förvaltningen, polisen och stadsbyggnadskontoret. Oxie är den fjärde 4Oxie är Malmös minsta stadsdel befolkningsmässigt. Här bor invånare av dem bor i Oxie kyrkby. Befolkningen väntas öka till ca invånare vid årsskiftet 2013/14. 4Andelen pensionärer i stadsdelen är låg, eftersom Oxies bebyggelse är av yngre datum. Antalet pensionärer växer dock snabbt. 4Oxie har den näst högsta andelen barn/ungdomar av alla Malmös stadsdelar. Det finns ett rikt föreningsliv i stadsdelen, med många engagerade bland annat inom idrottsrörelsen. 4Med 42 bilar per 100 invånare är Oxie Malmös biltätaste stadsdel. Andelen hushåll med låg inkomst är näst lägst i staden. 4Cirka personer är verksamma i Oxie, där det finns cirka 180 företag. 4Oxie är en stadsdel med relativt få stora trafikleder. Den största vägen är E65 med knappt fordon/dygn. I jämförelse med övriga Malmö är trafikmängderna i Oxie relativt små. 4Enligt en undersökning känner sig nästan alla elever (98%) sig trygga i skolan. stadsdelen som deltar i denna typ av projekt. På webben öppnades en hemsida där alla som ville kunde lämna sina synpunkter på stadsdelen. I oktober anordnades två aktivitetsdagar på medborgarkontoret i Oxie centrum. En av dagarna körde också en minibuss runt i Toarp, Käglinge och Lockarp. Hit bjöds stadsdelens invånare in för att lämna sina synpunkter och diskutera med projektets representanter. Text & form: Gatukontoret, Foton: Gatukontoret, Future ImageBank, Peter Kroon, Kasper Dudzik och Oxie stadsdelsförvaltning

Åtgärdsprogram Hej Oxie! - för dialog med trygghet i fokus. Ett samarbetsprojekt inom ramen för välfärd för alla Malmö, december 2008. Hej oxie!

Åtgärdsprogram Hej Oxie! - för dialog med trygghet i fokus. Ett samarbetsprojekt inom ramen för välfärd för alla Malmö, december 2008. Hej oxie! Åtgärdsprogram Hej Oxie! - för dialog med trygghet i fokus Ett samarbetsprojekt inom ramen för välfärd för alla Malmö, december 2008 Hej oxie! 1 Åtgärdsprogrammet har arbetats fram under hösten 2008. Huvudansvarig

Läs mer

Information till dig som bor i Landskrona

Information till dig som bor i Landskrona Samhällsinformation från Landskrona stad Landskrona stad Information till dig som bor i Landskrona Foto: Karolina Nyberg Den här broschyren är en information till dig som bor i Landskrona. Anledningen

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21

Trygghetsvandring. i området kring Nybyholm och Vasastaden. 30 maj 2011. Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 i området kring Nybyholm och Vasastaden 30 maj 2011 Kommunstyrelseförvaltningen Kommunkansliet 2011-06-21 Innehåll 1 Bakgrund 5 2 Vad är en trygghetsvandring? 6 2.1 Metod... 6 2.2 Trygghetsvandring kring

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING

SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING SAMMANSTÄLLNING AV TRYGGHETSVANDRING och synpunkter från samtal och vandringar med boende, besökare i olika åldrar VISION Trygg omgivning, levande torg och välkomnande entréer För att uppnå märkbara förändringar

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

En god ljudmiljö i Örebro kommun

En god ljudmiljö i Örebro kommun En god ljudmiljö i Örebro kommun Örebro kommuns åtgärdsprogram mot buller enligt förordningen om omgivningsbuller (SFS 2004:675) Bullerseminarium 26 mars 2013 Tidplan 11 maj 2012: Kartläggningen presenterades

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening

För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust Skrivelse till Gatukontoret från Håkanstorp-Johanneslust egnahemsförening 1 (13) Håkanstorp_Johanneslust.doc För ett bättre Håkanstorp och Johanneslust 1 Sammanfattning

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen.

Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen. Karaktärsområde I - Framtida utveckling redovisat för Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie växande robusta byar i backarna utmed järnvägen Käglinge KARAKTÄRSOMRÅDEN Arrie Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge

Läs mer

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011

Stadsdelsanalys av Rosengård. Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Stadsdelsanalys av Rosengård Ali Hamed Ulf Liljankoski 4 november 2011 Inledning Inför arbetet med att inventera och göra en nulägesanalys av Rosengård har vi valt att begränsa vårt område. Det område

Läs mer

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen

Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig! Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Våra löften till dig Vi inom Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar ständigt för att bli bättre. För att bemöta dig och andra linköpingsbor

Läs mer

Åtgärdsprogram Hej Husie

Åtgärdsprogram Hej Husie Åtgärdsprogram Hej Husie - för dialog med trygghet i fokus Ett samarb etsproj ekt inom ram en för välfärd för alla, Malmö september 2009 Åtgärdsprogrammet har arbetats fram under våren/sommaren 2009. Huvudansvarig

Läs mer

Trygghetsvandring tankar på vägen

Trygghetsvandring tankar på vägen Trygghetsvandring tankar på vägen 1 I den här skriften hittar du... Din kunskap behövs!...5 Förmöte...6 Andra mötet vandringen...6 Avslutande möte...8 Att tänka på under vandringen...9 Människan är viktigast...9

Läs mer

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013

Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Dialogmöte Bjärreds centrum 30 september 2013 Klockan 18.30-20.30 i Alfredshällskolans matsal. Cirka 140 deltagare. Anders Nyquist, planeringschef i Lomma kommun, hälsade alla välkomna och inledde kvällens

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan.

Bild: Stiliserad bandragning. Lommabanan. Bild: Stiliserad bandragning Lommabanan. » Lommabanan behöver byggas ut nu Planerna för att bygga ut Lommabanan för persontrafik har funnits länge, och de flesta utredningar som krävs har också genomförts.

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

Vi tror på hela Laholm - alla behövs!

Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Fotograf PeO Persson Vi tror på hela Laholm - alla behövs! Laholmsmoderaterna har de senaste åren genomfört flera tusen dörrknackningar över hela kommunen. Vi har haft många givande och trevliga samtal

Läs mer

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen

2012-05-08. LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen LAHOLMS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-05-08 Minnesanteckningar förda vid information om översiktsplanefrågor och övriga samhällsfrågor i Skoskumgården i Skummeslövsstrand 2012-05-08 kl 18.30-21.00 Närvarande:

Läs mer

Trygghetsvandring på södra Hertsön

Trygghetsvandring på södra Hertsön Trygghetsvandring på södra Hertsön Onsdagen den 18 mars 2009 Upprättat 2009-03-30 Siffrorna på kartan anger plats för åtgärd, se i listan för vad problemet är och vem som är ansvarig. 20 19 21 18 17 16

Läs mer

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum

Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum Uppföljning av trygghetsrond i Trollhättans centrum 2012-10-16 genomfördes en uppföljning av den trygghetsrond som gjordes i Trollhättas centrum den 29 februari samma år. Bakgrund: 29 februari genomfördes

Läs mer

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning

Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning Trygghetsvandringar i Piteå en vägledning "Det är hit man kommer när man kommer hem" Råd & tips Checklista Ansvarig : Folkhälsorådet PiteBRÅ Sammanställd av: Folkhälsostrateg Helena Lindehag 2009 1 Trygga

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23

Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen. Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 Projektplan för GENOMFÖRANDET av centrumplanen Godkänd av kommunstyrelsen den 9 februari 2010 23 1 INLEDNING Såväl kommuninvånarna, fastighetsägarna, näringsidkare som kommunen drar nytta av ett attraktivt

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken

Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandring i Piteå 2011-05-30 Furunäset - Lusthusbacken Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik

V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g. Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik V i by gger fram tiden s Ty resö an sv ar och u tv eck lin g Moderaterna i Tyresö om att bygga och bo vår stadsbyggnadspolitik februari 2014 In ledn in g Moderaterna har en vision som handlar om att utveckla

Läs mer

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan

Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan MINNESANTECKNINGAR 1 [6] 2011-12-02 Referens: Josefin Adolfsson och Sofia Wiberg Tullinge dialogforum- om Botkyrka kommuns nya översiktsplan Dag och tid Torsdag 17 november 2011 kl. 18.30 Plats Närvarande

Läs mer

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan.

Brandbergen tar klivet in i framtiden. En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Brandbergen tar klivet in i framtiden En enkätstudie av ungdomars syn på Brandbergen, gjord på elever i 6-9 på Brandbergsskolan. Undersökningen gjordes i november 2014 av Arvsfondsprojektet Speak app.

Läs mer

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79

Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Tekniska förvaltningen Mark- och exploateringskontoret Byggnation av bostäder i Stångby 1(5) Bygga nya bostäder i Stångby Dnr 15/79 Lunds kommun vill undersöka vilket intresse det finns av att bygga bostäder

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ

Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ Cykeln först! FRAMTIDENS CYKELPOLITIK I MALMÖ FÖRORD Vi står vid ett vägval i en global värld med en pågående urbanisering. Städerna växer och fler slåss om gaturummet. Om städerna ska vara framkomliga

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010

Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Frågor och svar med politiker och Ungdomsrådet i Sjöbo Gydarp, 7 oktober 2010 Representanter från partierna var: Sjöbopartiet: Roger Karlsson och Carina Jönsson Moderaterna: Kent-Ivan Andersson (ordförande

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24

Trafikutredning Åmåsäng 2013-12-16 rev 2014-01-24 2013-12-16 rev 2014-01-24 Dokumenttitel: Trafikutredning Åmåsäng Skapat av: Per Thunmarker Dokumentdatum: 2013-12-16 Dokumenttyp: Word Dokument ID: Trafikutredning 20131216 Ärendenummer: Projektnummer:

Läs mer

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014

Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Handläggare Datum Ann Gustafsson 2014-10-17 0480-45-29-03 Barnpanel i Hagby 16 oktober 2014 Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan barn och Barnpanelen är en arena för möten och dialog mellan

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012

Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 Inventering av skolbarnens transporter hösten 2012 I inventeringsarbetet har tekniska förvaltningen och bildningsförvaltningen bett alla rektorer om hjälp att nå ut till samtliga klasslärare i årskurserna

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ

HANDLINGSPROGRAM 2007-2010 ALLA BEHÖVS I MALMÖ ALLA BEHÖVS I MALMÖ Socialdemokraterna i Malmö vill arbeta för att:» Grundskolan och förskolan ska fungera så att ingen förälder ska behöva välja bort förskolan eller skolan i sin närhet av kvalitetsskäl.»

Läs mer

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1

Tack till alla deltagande för er medverkan och engagerade diskussion under kvällen! Demokratiberedningen. Grupp 1 Dialogkaféet besöktes av 32 ungdomar och demokratiberedningen och kommunfullmäktige representerades av sju politiker. Två tjänstemän från enheten för Processtöd fanns med under kvällen. Fyra bord fylldes

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret

Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende. Henrik Petzäll Trafikkontoret Cykelplanering i Göteborg Cyklisters riskbeteende Henrik Petzäll Trafikkontoret VISION Attraktiv cykelstad för alla Attraktiv cykelstad Tillgång till cykelbanor Trivsamma, trygga, rena & snygga cykelvägar

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid

KALLELSE 2012-04-02. Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00. Sekreterare. Beslutsärenden Sid KALLELSE 2012-04-02 1 (1) Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid: Stadshuset Ängelholm, Rum Röd, 2012-04-02, kl 16:00 Ärenden: Enligt föredragningslistan nedan Christer Örning Ordförande Nermina

Läs mer

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009

Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun. - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Boendetillfredsställelse på Kronan i Luleå kommun - Åtgärder och åtgärdsförslag utifrån enkäteundersökningen 2009 Bakgrund Under sommaren 2009 genomförde stadsbyggnadskontoret en undersökning för att mäta

Läs mer

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014

Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Teckenförklaring Utredning pågår Ska åtgärdas et åtgärdat Struket, ska ej åtgärdas Protokoll trygghetscykling 1 sep 2014 Slinga A, medsols Ledare Karolina Oxfall (Vit markering på kartan). 1 Kungsbron

Läs mer

Röster från kvinnor 30-39 år

Röster från kvinnor 30-39 år OP 2010 Röster från kvinnor 30-39 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Cykelbana mellan Järbo och Sandviken är lika med miljömedvetet! Många flera skulle våga

Läs mer

TÄTORTSPROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN

TÄTORTSPROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN TÄTORTSPROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Tätortsprogram för Eslövs kommun Syftet med tätortsprogrammet är att sammanställa åtgärder för förnyelse/försköning som kan bidra till trivsammare miljö i de olika byarna.

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från barnen och ungdomens frågestund Redovisning från fritidsnämnden Ungdomens frågestund i kommunfullmäktige 2010-04-29 Eleverna från Öxnehagaskolan

Läs mer

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka

Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1 PM 2015:25 Paulina Soliman Jesper Nordlund 2015-05-04 Parkering i kvarteret Biet/Sicklaön 142:2 i Nacka 1. Bakgrund Diligentia planerar att tillföra 39 hyreslägenheter till befintlig bostadsfastighet

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

Ortsutvecklingsmöte i Alafors

Ortsutvecklingsmöte i Alafors MINNESANTECKNINGAR 1(7) Datum och tid, 19:00-21:00 Plats Presidium Sekreterare Inbjudna Medborgarhuset, Alafors Dan Björk, ordförande Thor Eliasson, 1:e vice ordförande Åke Niklasson, 2:e vice ordförande

Läs mer

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE

Trafikutredning - antagandehandling SVARTE November 2008 Denna utredning utfördes 2005/2006 och har uppdaterats under januari-februari respektive oktober-november 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Isbergs gata 15 205 19 Malmö

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i

Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Grupp nr 1 Hur ska vi öka användningen av fossil energi till transporter i Umeå kommun? Lägg ner kollektivtrafiken 7 Öka kollektivtrafiken Bygg bort cykelvägarna 5 Gör det enkelt att cykla Öppna gamla

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only

Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm. Draft Only Lars Cedergrund och Ingegerd Forss Tillgänglighetsprojektet Trafikkontoret Stockholm Politisk målsättning Stockholm ska bli världens mest tillgängliga huvudstad Alla problem för personer med funktionsnedsättning

Läs mer

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet.

I huvudet på en. stockholmare. Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. I huvudet på en stockholmare Frågor & svar från 1500 stockholmare om citykärnan och utvecklingen av Centralstationsområdet. 2 Utvecklingen av en station och området runt omkring både påverkar och berör

Läs mer

Trelleborgs centrum 2010-03-10

Trelleborgs centrum 2010-03-10 TRELLEBORGS KOMMUN Trygghetsvandring Anteckningar Trelleborgs centrum 2010-03-10 1 Innehåll Arrangör... 3 Deltagare... 3 Sträckan som vandrades... 3 Sammanfattning... 3 Synpunkter som kom fram under vandringen....

Läs mer

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö

Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö BYASTÄMMA NORRA STRÖ 1(6) 2013-10-24 Linda Bengtsson 044-137682 linda.bengtsson@kristianstad.se Minnesanteckningar Byastämma i Norra Strö Kommunens representanter: Politiker: Sven Nilsson (C) och Anders

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16

WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Stadsarkitektkontoret WORKSHOP INFÖR PROGRAM FÖR KUNGSBERGA dnr PLAN.2013.16 Ekonomisk karta med det aktuella området markerat 2013-09-02 2(14) Bakgrund till workshopen Stadsarkitektkontoret har av kommunstyrelsens

Läs mer

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet

POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet POLITISK INRIKTNING 2016 Sollentuna kommun Sollentunapartiet 2015-06-11 1 Sollentuna kommuns ekonomiska situation Sollentuna kommun har en välskött ekonomi vilket gör att det med rätt prioriteringar går

Läs mer

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall

Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Sammanställning av samråd med boende i Njurunda den 25 april ÅVS resor Njurunda-Sundsvall Med vilka färdmedel skulle du vilja resa sträckan Njurunda-Sundsvall? Pendeltåg Cykla, pendeltåg, buss Cykel och

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum

Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum Trygghetsvandring kring Hertsöns centrum måndagen den 6 november 2006 Upprättat 2006-11-20 Reviderat 2006-11-29 Reviderat 2007-09-03 Reviderat 2008-06-25 TRYGGHETSVANDRING KRING HERTSÖNS CENTRUM Tid och

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare

Tillfällig installation på Värnhemstorget i Malmö Foto: Erika Jonasson. Stapelbäddsparken i Malmö används inte bara av skateboardåkare De två torgen får olika användningsområden, ett med aktiviteter medan det mindre torget är en öppen yta. Mellan de två torgen placeras två busshållplatser, en i vardera riktning, vid vilka stadsbuss nummer

Läs mer

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN

GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN GÅNG- OCH CYKELPLAN LINDESBERGS KOMMUN Dokumenttitel: Gång- och cykelplan Lindesberg Skapat av: Andreas Asp, VAP Kontaktperson: Frida Nilsson, Bergslagens Miljö och Byggförvaltning Dokumentdatum: 2015-09-28

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Röster från kvinnor 40-49 år

Röster från kvinnor 40-49 år OP 2010 Röster från kvinnor 40-49 år 1. Hur skulle du vilja förbättra miljön i Sandvikens kommuns olika centrum? Ta tillbaka hundskatten så vi slipper gå i hundskit i stadsparken och på trottoarerna. Då

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5)

PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 HÖGANÄS KOMMUN FÖRVALTNING 2013-05-14 0 (5) 2013-05-14 0 (5) PARKERINGS POLICY F Ö R H Ö G A N Ä S K O M M U N ANTAGET I KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-09-19 FÖRVALTNING 1 (5) INLEDNING Höganäs kommun växer och utvecklas, både i yta och befolkningsmässigt.

Läs mer

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet.

Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Tekniska nämnden 2009 10 22 117 338 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 10 08 195 473 Dnr 2009/501.008 Medborgarförslag om trafikåtgärder inom Kronanområdet. Ärendebeskrivning Bo Wennström m fl anför

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande

Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-02-10 Tekniska nämnden Dnr Ten 2009/276 Dnr Kst 2009/117 Detaljplan för Mälarbanan, Barkarby Kallhäll, fastigheterna Barkarby 2:3 m. fl., Järfälla kommun - yttrande Förslag

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten.

Karaktärsområde II - Framtida utveckling redovisat för Hököpinge, Gessie kyrkby och Gessie villastad inbjudande byar mitt på slätten. Karaktärsområde II - Framtida tveckling redovisat för Hököpinge, och Gessie villastad inbjdande byar mitt på slätten Klagshamn Tygelsjö KARAKTÄRSOMRÅDEN Gessie villastad Hököpinge Vellinge 7 Karaktärsområde

Läs mer