Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen"

Transkript

1 Hej Oxie! Nu är det dags för åtgärder. - En sammanfattning av åtgärdsplanen

2 Hej du Oxiebo! Under hösten 2008 har Malmö stad, polisen och andra aktörer i stadsdelen genomfört projektet Hej Oxie. Efter att ha bett er som bor och verkar i stadsdelen berätta för oss vad ni tycker om er stadsdel har vi tagit fram ett åtgärdsprogram som vi hoppas ska leda till att öka trivseln. I din hand håller du nu en översikt av detta åtgärdsprogram, i korta punkter. Hela åtgärdsprogrammet kan du ladda ner från vår webbplats: Du kan också hämta det på medborgarkontoret i Oxie centrum eller kontakta gatukontorets kundservice om du vill få det hemskickat till dig. Du når dem på telefon eller e-post Totalt lämnade ni in synpunkter på vad som kan bli bättre i er stadsdel. Tack för ert engagemang och för att ni ville delta i utvecklingen av er stadsdel! Maria Isling, projektledare Vem ansvarar för vad? Gatukontoret har ansvar för skötsel och utveckling av allmän platsmark, såsom parker, torg, stränder och gator. Gatukontoret ansvarar också för att bygga nya gator och parker. Trafikplanering vad gäller trafiksäkerhet och trafikmiljö är också gatukontorets ansvar. Fritidsförvaltningen har ansvaret för att utveckla och stödja föreningslivet i Malmö. Oxie stadsdelsförvaltning ansvarar för att den kommunala servicen till stadsdelsborna håller god kvalitet. Med kommunal service menas förskola, grundskola, fritidshem, bibliotek, fritid, idrottsplatser, individ- och familjeomsorg samt vård och omsorg. Kontakta kundservice Du vet väl att du kan rapportera fel, skador osv direkt till gatukontorets kundservice? Dit kan du också vända dig med frågor och synpunkter på Malmös stadsmiljö. Du är välkommen att ringa på telefon eller e-posta på Du kan också lämna din felanmälan eller ställa dina frågor direkt via webben: Stadsfastigheter, som tillhör serviceförvaltningen, ansvarar för och förvaltar byggnader som inrymmer kommunal verksamhet såsom skolor och förskolor. Stadsbyggnadskontoret ansvarar för den översiktliga planeringen av staden, att ta fram detaljplaner för utbyggnadsområden och att godkänna bygglov. Skånetrafiken är en regionövergripande förvaltning inom Region Skåne som utvecklar och sköter kollektivtrafiken i Malmö. Typ av synpunkter För att kunna följa upp och genomföra åtgärder har synpunkterna delats upp på ansvariga förvaltningar. Här ovan kan du läsa om förvaltningarnas ansvar. Mer än 40% av de inkomna synpunkterna rör gatukontorets verksamhet. Synpunkter om trafik var vanligast. Frågorna kring fritid domineras i stor utsträckning av önskemål om en skatepark någonstans i stadsdelen. Många önskemål om att skapa fler mötesplatser har också kommit in. Trygghetsfrågan är också viktig för Oxieborna. Många önskar sig fler poliser i stadsdelen.

3 gatukontoret Gatukontorets ansvarsområde Belysning Just nu pågår en större satsning på ny belysning i Blekeparken. Även belysningen vid Magilekplatsen kommer att förbättras under våren Gator och cykelbanor Många har klagat på det dåliga gatuunderhållet. Under hösten 2008 har gator utmed Stensåkersvägen rustats upp. Under 2009 kommer det att satsas på gatorna på Oxie kullar. Även Bruksstigen, Gamla Svedalastigen och Oxietorpsvägen kommer att ses över. Cykelstråket genom Kristinebergsparken kommer att asfalteras om under Dagvattenbrunnar rensas vart tredje år. Enstaka stopp bör anmälas till gatukontorets kundservice. Klippning av vägslänter görs två gånger om året. Det är inte aktuellt att asfaltera om trottoarerna i Toarp, då de har betydligt högre standard än många andra trottoarer i stadsdelen. Den dåliga vattenavrinningen vid Käglinges södra infart berodde på det nya guppet. Detta är nu justerat och vattenavrinningen ska fungera. Hundar och hundrastgårdar Inom kort kommer tre nya hundrastgårdar att finnas i stadsdelen. Våren 2009 står den första klar i Kristinebergsparken. Under året kommer det att anläggas en norr om p-platsen i Käglinge naturområde. Slutligen planeras en rastplats i det nya område som ska byggas öster om Stensåkersvägen. För att få fler hundlatriner, behöver vi veta var de ska stå. Hör av er till gatukontorets kundservice (se kontaktuppgifter sidan 2). I Toarp kommer vi dock inte att sätta ut hundlatriner, då det där finns en privat vägförening. Samma sak gäller för den privata marken Marktegelvägen/Tegelbruksvägen. Käglinge naturområde En detaljerad skötselplan för naturområdet tas just nu fram. Många vill att området ska bevara sin naturliga karaktär, vilket också är gatukontorets mål. Belysningen vid p-platser och bilvägar in i området kommer att ses över. P-platsen vid Källstorpsvägen kommer att rustas upp. Igenväxta stigar kommer att röjas och dåliga stigar ses över. Ridning kommer inte att tillåtas på de stora grusade stigarna, då detta sliter väldigt mycket. Fler sittplatser och papperskorgar kommer att placeras ut under våren Grodans Hus är inte tillgängligt som allmän festlokal, på grund av skadegörelserisken. Toaletterna i huset kan av samma skäl inte stå öppna för allmänheten. Gatukontoret tar gärna emot fler förslag på organiserade aktiviteter, det är dock inte aktuellt med ett café, då det är små möjligheter att få ett sådant att gå runt. Det planeras för ett utsiktsbord, som visar på olika riktmärken. Gatukontoret välkomnar idén med fågelholkar i området, kontakta ekolog Mats Wirén, telefon Lek och fritid Alla utom tre av Oxies lekplatser är i mycket bra skick. Av dessa tre ska Oxievångsparken Käglinge naturområde

4 gatukontoret byggas om under 2009 och de andra två ligger med i planeringen. På flera av de platser där man föreslagit ny/bättre lekplats, har vi inga ytor/parkmark, t ex i Toarp. Flera har önskat sig en skatepark i stadsdelen. Gatukontoret har inlett diskussion med stadsdelsförvaltningen för att hitta möjligheter att bygga en anläggning någonstans i Oxie. Några har önskat sig boulebanor, vi behöver veta var de bäst placeras - hör av er till gatukontorets kundservice, se sidan 2. Parker, träd och buskar Alla synpunkter på dålig gräsklippning, skymmande buskar etc har lämnats till entreprenören Peab. Häckar från villaträdgårdar som växer ut på trottoarer och gångar är villaägarens ansvar. Almsjukan har gjort att många träd försvunnit i Oxie. Det finns tyvärr inte resurser att omedelbart plantera nya träd överallt. Rödblommiga hästkastanjer och dubbelblommande fågelkörsbär planterades under hösten 2008 på Oxievångsvägen. Under 2009 är det Oshögavägens tur. Önskemål om trädfällning på grund av löv som skräpar ner kommer inte att tillgodoses. Träd är viktiga för sin skönhet, för att de renar luften och är skydd och bostäder åt bl a fåglar och insekter. Parkering Flera boende runt Oxie centrum önskar att bilparkering ska tillåtas på bilvägarna runt centret. Enligt detaljplanen ska parkering ske på tomtmark, och gatukontoret ser i dagsläget ingen anledning att ändra på detta. Vid felparkering (i exempelvis vändzoner) - ring Parkering Malmö, tel Cyklister och gående Gatukontoret kommer att bygga gång- och cykelbana längs Galgebacksvägen mellan Käglingevägen och Tingbackevägen under En ny trafiksäkrad gång- och cykelöverfart kommer att byggas över Galgebacksvägen. Vid Stensåker kommer en cykelbana att byggas på en del av sträckan mellan Toarp och Oxie. I övrigt rekommenderas att gå och cykla via ekobyn, om man ska ta sig mellan Toarp och Oxie. I samband med utbyggnaden av väg 101 kommer en cykelbana att anläggas fram till Arrie. Det är svårt att lösa anslutningen från Lockarps kyrkoväg till cykelbanan på Käglingevägen, p g a bullervall mot den nya bebyggelsen i Kristineberg. Vi kommer att studera frågan djupare. Gatukontoret har tyvärr ingen möjlighet att återskapa en cykelväg mellan Lockarp och Glostorp, då marken inte är i kommunens ägo. Passagen vid järnvägsövergången på Kristinebergsvägen är för smal för att anlägga gångoch cykelbana. Oxie är inte inventerat ur tillgänglighetssynpunkt än. Vi kan dock åtgärda vissa saker omgående om det gäller specifika platser där rullstolsburna behöver kunna ta sig fram. Hör av er till gatukontorets kundservice i så fall. Bilister Generellt gäller att 30 km/h används restriktivt - främst vid skolor. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram nya hastighetsgränser för hela Malmö. Detaljplanearbete pågår för eventuell förnyelse av Tegelbruksvägen, stationsområdet och centrumområdet, varför inga åtgärder på vägen planeras innan det är klart. Det är i dagsläget inte aktuellt att bygga fler fartdämpande åtgärder på Käglingevägen. Dock kommer en översyn av siktförhållandena från dess sidogator att göras. Guppen på Emil Göranssons väg kommer att inventeras då vi fått kritik för att de är för skarpa. Synpunkter om hastigheter, renhållning osv på Krombyvägen har skickats vidare till Vägverket, som förvaltar denna väg, Skyltning En översyn av vägvisningen i hela Oxie kommer att ske på sikt. En ny informationsskylt kommer att sättas upp vid entrén till Oxie under vintern/våren. Utrustning och utsmyckning Önskemål har lämnats om fler bänkar och papperskorgar. Kontakta gatukontorets kundservice med era förslag på var de ska stå. Under hösten 2009 kommer det att planteras vårlökar för att göra stadsdelen vackrare.

5 stadsdelsförvaltningen skånetrafiken Stadsdelsförvaltningens ansvarsområde Förskola Behovet av nya platser är stort p g a stigande födelsetal och ny bebyggelse i stadsdelen. Under 2008 öppnades en ny förskola i Kristinebergsområdet, och ytterligare en öppnar under 2009 i kvarteret Solglimten. Personaltätheten anpassas efter antalet barn. Behovet av ett s k OB-dagis är inte tillräckligt stort för att öppna inom en enskild stadsdel. Vård och omsorg Inom Oxie finns det tillgång till ett stort antal platser i äldre-, demens- och korttidsboende i förhållande till befolkningsunderlaget. Någon utökning av antalet platser är därför inte aktuellt. Det anordnas rollatorkafé två gånger per år i Oxie då man kan få hjälp med service och reparationer. Övrig tid kontaktar man Hjälpmedelscentrum för att få sin rollator servad. Skola Några förslag som kommit in är skolträdgård, ökad trygghet och hantering av mobbing. I Oxie finns en skolträdgård på Blankebäcksskolans gård. Skolorna arbetar mycket aktivt mot mobbing, både förebyggande och i de enskilda fall som kommer till skolans kännedom. Det råder nolltolerans mot mobbing i alla skolor. Biblioteket Det har kommit önskemål om längre öppethållande. Bibliotekets öppettider har anpassats efter en kundundersökning så långt det är möjligt, inom tillgängliga resurser. Fritidsverksamhet Många synpunkter rör behovet av mer fritidssysselsättning för ungdomarna. Det finns en gemensam fritidsgård nära Oxie centrum. Andelen ungdomar i högstadieåldern ökar bland besökarna. Just nu planeras för en ny Mötesplats Oxie där det i anslutning till fritidsgård, bibliotek och medborgarkontor planeras lokaler för dans, musik, utställningar m m. Man kan hyra lokaler i vissa skolor under kvällstid - medborgarkontoret kan ge information. Oxie vårdcentral Region Skåne har ansvaret för vårdcentralerna och de inkomna synpunkterna har vidarebefordrats till primärvården. De svarar följande: Vårdcentralen i Oxie öppnar åter på sin gamla plats den 1 maj Synpunkter på mödravårdscentralen har vidarebefordrats till Region Skåne. Skånetrafikens ansvarsområde Tyvärr utgör inte resor på korta sträckor inom stadsdelen (såsom mellan Kristineberg och Oxie) något hållbart underlag till kollektivtrafik. Här är cykel för många det bästa alternativet. Gångavstånd mellan Oxie station och närmaste busshållplats ligger inom 300 m, vilket ligger inom de rimliga krav som kan ställas. Kollektivtrafiken till Toarp består idag av förbeställd taxi, då befolkningsmängden är för liten för busstrafik. Resor från Oxie till Köpenhamn kommer att bli enklare i framtiden när Citytunneln öppnar. Önskemålet om bussförbindelser till området mot Rönnebäck kommer vi att ta med i vårt underlag för kommande utvecklingsmöjligheter. Järnvägsstationen i Oxie kommer under kommande år att genomgå en omfattande ombyggnad. Att anlägga ytterligare en pågatågsstation vid Kristineberg är inte aktuellt för närvarande.

6 fritidsförvaltningen stadsfastigheter polisen Fritidsförvaltningens ansvarsområde Fotbollsytor Det har framförts önskemål om en konstgräsplan. I Malmö finns idag fem sådana planer och ytterligare fyra ska anläggas under Det finns idag inga planer på att anlägga konstgräsplaner på Oxies idrottsplatser. Det finns heller inga planer på att bygga ytterligare sporthallar i Oxie. Oxievångsbadet Flera vill se en utomhusbassäng i Oxie. I Malmö pågår f n en badutredning, som ska visa på vilka behov det finns i staden. Några synpunkter berör badets öppettider. Oxievångsbadet försöker möta många olika målgruppers behov, och har undersökt efterfrågan och önskemål. Utifrån resultatet har nuvarande verksamheter planerats. Badet kommer att undersöka möjligheten att ha öppet på fredagar till kl 18. Fritidsförvaltningen och Oxievångsskolan kommer att diskutera vilka möjligheter det finns att förbättra parkeringarna. Ridskola Många har lämnat önskemål om ridskola i Oxie. Fritidsnämnden har som mål att fritidsverksamheten så långt som möjligt ska organiseras av kommuninnevånarna själva, helst i föreningar. Fritidsförvaltningen bedriver ingen ridskoleverksamhet. Information om Malmös föreningar och hur man startar en förening finns på www. malmo.se/foreningar och Stadsfastigheters ansvarsområde Bevakning på skolor och förskolor I samråd köper både Stadsfastigheter och Oxie stadsdelsförvaltning vaktbolagstjänster. För detta krävs godkännande av både Länsstyrelsen och Rikspolisstyrelsen. Vid pågående brott på skolor och förskolor uppmanas Oxieborna att alltid kontakta Polisen på larmnummer 112. Utemiljöer kring skolor och förskolor Asfalten på Oxievångsskolans parkeringsplats har noggrant besiktigats, men inga hål har Polisens ansvarsområde Många synpunkter om trafiksituationen i Oxie har kommit in. Från polisens sida vill vi gärna påpeka att föräldraansvaret är av yttersta vikt. Ungdomar som kör moped i området hör i regel hemma där. På närpolisområdet har vi två motorcyklar, och vi hoppas att vi ska kunna påbörja mcutbildning för personalen och därmed kunna åtgärda mopedproblematiken. Det är svårt att få tag i de trimmade mopederna utan mc. Polisen ser det som naturligt att ungdomar träffas i stadsmiljön och vill inte förhindra detta. Däremot är det givetvis polisens sak att ta hand om de ungdomar som begår brott etc. Vi hoppas att Oxieborna ska få se uniformerad polis i större utsträckning. upptäckts. Vegetation längs gångstigen kommer att beskäras under Skolans dåliga belysning berodde på trasiga lampor, som nu bytts ut. Insynen till Blankebäcksskolan har ökats genom beskärning av växtlighet. Stadsfastigheter kommer inte att rusta upp skolgården på Käglinge skola, eftersom där inte pågår någon kommunal verksamhet.

7 stadsbyggnadskontoret Stadsbyggnadskontorets ansvarsområde Trafik På sikt kan trafikmängderna motivera en förlängning av Kungshögsvägen, men i dagsläget anser vi att ingreppet i landskapet och kostnaderna för byggandet är större än nyttan med den. Gatunamn Några har önskat att Krombyvägen byter namn. Namnbyte till Krumbyvägen kom vi överens med de boende på Krombyvägen att vänta med tills väg 101 kommer att förlängas och troligen dela Krombyvägen i två delar. Klimatsmart stadsdel Idén om att göra Oxie till en klimatsmart stadsdel med hållbarhet i fokus har kommit in. Malmö stad är med i ett samarbete kring landskapsutveckling, som går från Oxie till Ystad. I detta samarbete finns hållbarhetsfrågorna i centrum. Mer information finns på www. soderslatt.com. Föreningar och andra aktörer i Oxie kommer att kunna söka pengar för projekt med landsbygdsutvecklingsprofil. Ytterligare utbyggnad Önskemål om fler områden avsatta för industri har kommit in. Redan i dag finns det områden i Oxie som är avsatta som industriområden i Översiktsplanen, som ännu inte är utnyttjade eller utbyggda. Rekreationsstråk - ridstigar Malmö stad försöker ta hänsyn till de många ryttarna kring Malmö. Vi är medvetna om att många rider i Käglinge rekreationsområde och försöker planera för ryttarna i vårt planarbete. Det pågår stora förändringar i området, det är därför svårt att bestämma exakt läge för nya ridstigar. Exploatering i Glostorp Många framför kritik mot exploatering av odlingslandskapet i Glostorp. Malmö stad vill också bevara och utveckla levande byar och kulturlandskapet inom kommunen. Stadsbyggnadskontoret tar just nu fram ett dokument över hur Malmö ska växa i framtiden. Järnvägstekniskt centrum Flera synpunkter handlar om den planerade tågdepån i Glostorp och det framförs kritik på planerna och på det sätt själva processen drivits på. Skånetrafiken räknar med att antalet Pågatågs-resenärer kommer att ha fyrdubblats till För att täcka detta behov måste det byggas ett antal anläggningar där man gör grundservice på tågen. Det finns en stor brist på mark avsedd för industrianvändning inom Malmö kommun. Andra alternativ för tågdepån har studerats. Läget i Glostorp har många fördelar, genom närheten till Trelleborgsbanan och till kommande till station i Hyllie. De andra studerade lägena har inte varit lika lämpliga som Glostorp. Redan i Översiktsplan för Malmö 2000 är det föreslagna läget avsatt som industri (inkl lager, transportterminaler m m). De planförslag som nu tas fram överensstämmer med översiktsplanen. Väg 101 Den nya dragningen av väg 101 påverkar Krumby i mycket begränsad omfattning. Det som påverkar är däremot Banverkets önskemål om att stänga plankorsningen Krombyvägen/Trelleborgsbanan. Oxie C Ett slutligt planförslag för Oxie C kommer att presenteras och ställas ut under första delen av Flera efterlyser en ansiktslyftning, vilket stadsbyggnadskontoret vill medverka till. Genom att skapa en detaljplan som medger ett tillskott av bostäder och verksamheter skapas förutsättningar för att även befintliga delar ses över. De föreslagna höghusen kommer självklart att förändra landskapsbilden, men kan ge fler möjlighet att bo centralt i stadsdelen. Detaljplaneförslaget medger även exempelvis café och bowlinghall. Buddhistiska templet Flera undrar vad som händer med det buddhistiska templet. När man fått bygglov har man två år på sig att sätta igång bygget och ytterligare tre år att slutföra det. Bygglovet går ut under sommaren 2009.

8 Nu är det dags för åtgärder i Oxie! Under hösten 2008 sökte projektet Hej Oxie upp boende och verksamma i Oxie för att höra hur de uppfattar sin stadsdel. Totalt lämnades synpunkter in, som resulterat i ett åtgärdsprogram. I denna broschyr, som du nu håller i i din Fakta om Oxie hand, presenteras ett sammandrag av detta program. Hela åtgärdsprogrammet hittar du på Du kan också hämta det på medborgarkontoret i Oxie centrum, eller kontakta gatukontorets kundservice om du vill få det hemskickat ( ). Bakom projektet står representanter för bland annat gatu kontoret, stadsdels förvaltningen, polisen och stadsbyggnadskontoret. Oxie är den fjärde 4Oxie är Malmös minsta stadsdel befolkningsmässigt. Här bor invånare av dem bor i Oxie kyrkby. Befolkningen väntas öka till ca invånare vid årsskiftet 2013/14. 4Andelen pensionärer i stadsdelen är låg, eftersom Oxies bebyggelse är av yngre datum. Antalet pensionärer växer dock snabbt. 4Oxie har den näst högsta andelen barn/ungdomar av alla Malmös stadsdelar. Det finns ett rikt föreningsliv i stadsdelen, med många engagerade bland annat inom idrottsrörelsen. 4Med 42 bilar per 100 invånare är Oxie Malmös biltätaste stadsdel. Andelen hushåll med låg inkomst är näst lägst i staden. 4Cirka personer är verksamma i Oxie, där det finns cirka 180 företag. 4Oxie är en stadsdel med relativt få stora trafikleder. Den största vägen är E65 med knappt fordon/dygn. I jämförelse med övriga Malmö är trafikmängderna i Oxie relativt små. 4Enligt en undersökning känner sig nästan alla elever (98%) sig trygga i skolan. stadsdelen som deltar i denna typ av projekt. På webben öppnades en hemsida där alla som ville kunde lämna sina synpunkter på stadsdelen. I oktober anordnades två aktivitetsdagar på medborgarkontoret i Oxie centrum. En av dagarna körde också en minibuss runt i Toarp, Käglinge och Lockarp. Hit bjöds stadsdelens invånare in för att lämna sina synpunkter och diskutera med projektets representanter. Text & form: Gatukontoret, Foton: Gatukontoret, Future ImageBank, Peter Kroon, Kasper Dudzik och Oxie stadsdelsförvaltning

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1

Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO. Nr 3 Oktober 2007. Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO nr 3/2007 1 Stadsdelstidningen LIMHAMN-BUNKEFLO Nr 3 Oktober 2007 Årgång 10 Nyheter och information från Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Vad är bäst för Dalby?

Vad är bäst för Dalby? 1 Arbetsbok 2 Lunds kommun - Fokus Dalby Vad är bäst för Dalby? Dalbyborna har lämnat synpunkter på framtiden! I Arbetsbok 1 har 102 personer svarat via hemsidan och 29 har valt att fylla i den tryckta

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad

GEMLA DIREKT. Innehåll: 1. Europas grönaste stad GEMLA DIREKT Sammanfattning av anteckningar förda vid kommunstyrelsens direktmöte i Gemla skola, måndagen den 26 januari 2015. Cirka 130 personer hade slutit upp till mötet. Innehåll: 1. Europas grönaste

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

Sammanställning av enkät

Sammanställning av enkät Bilaga 5 Sammanställning av enkät Trafikmiljö och Fisksätras framtid En del i arbetet med Fisksätradialogen 12 januari 1 mars 2010 Idéer om trafikmiljön och Fisksätras framtid För att kommunen ska få vägledning

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna.

Föreslagna aktiviteter I tabellen nedan sammanfattas de föreslagna aktiviteterna. Sammanfattning Arbetet med att ta fram lokala miljömål pågår för närvarande i Helsingborgs stad och en målsättning är att involvera olika målgrupper i processen med att ta fram dessa. Syftet med denna

Läs mer

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19

Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Inkomna synpunkter, medborgardialogen, Norr, 2013-11-19 Datum Typ Synpunkt/Fråga Ärendet Är det bara skolfrågor som ska tas upp, med tanke på politikerna som står för inbjudan? Gator och trafik Detta är

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING

HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING HÅLLBAR UTVECKLING: STADEN LÄRARHANDLEDNING INTRODUKTION: HÅLLBAR UTVECKLING Vad innebär hållbar utveckling? Begreppet hållbar utveckling blev känt i och med att FN startade den så kallade Brundtlandskommissionen

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel

HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK. - Tillsammans för en bättre handel HANDELSSTRATEGI ÖRNSKÖLDSVIK - Tillsammans för en bättre handel 2 Det är lördag och staden vibrerar. Här möts gammal och ung; tonåringarna Elsa och Oscar som handlar outfits till kvällens disco och pensionären

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 2 Medborgarpanelen i Eskilstuna Kommunlogga Om trafiken Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun April 2009 2009-11-08 Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsförvaltningen Ivan Andic

Läs mer

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att:

datum 2013-02-21 Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö MYNDIGHETER Länsstyrelsen meddelar i yttrande 2013-01-21 att: datum 2013-02-21 diarienummer 2012-00902 Pp 6041 GODKÄNNANDEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Tillhörande Planprogram för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och

Läs mer

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service.

Det här tycker vi i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra är livskvalité, bra boendemiljö och service. Vad är livskvalité, service och bra boendemiljö i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra? VOMB Här ska in en bild från Veberöd med människor på /gärna unga t.ex från fritidsgården Service? Livskvalitet? Boendemiljö?

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Arbetsutskottet Sammanträdesdatum Sida 2011-02-28 24 Au Dnr 40/2011 212 Planeringsdirektiv fördjupad översiktsplan för Vingåkers centralort Förslag till beslut Förslag

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018

Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Tullingepartiets flerårsplan 2015-2018 Innehållsförteckning 1. Inleding... 4 Från ett mandat till Tullinges största parti Blockpolitiskt oberoende Kommunalpolitik kräver praktiska lösningar Tullinge växer

Läs mer

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet?

Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Fråga 13 Har du övriga synpunkter, kommentarer eller förbättringsförslag kring bibliotekens verksamhet? Redovisning av kommentarer med svar på inkomna synpunkter Detta är en sammanställning av de avslutande

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014

I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 I Nacka får alla utrymme att växa. Framtidens idéer för Nacka Nackamoderaternas kommunala idéprogram för 2014 2 Innehåll: Förord Nacka valfrihetens huvudstad Kommunens ekonomi Ordning och reda i ekonomin

Läs mer

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018

Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Handlingsplan för landsbygdsutveckling 2013-2018 Innehåll 1. Syfte 4 2. Beskrivning av landsbygden 5 Landsbygden och staden 5 Befolkning 5 Fysisk planering 5 Bostäder 6 Arbete 7 Förskola och skola 8 Äldreomsorg

Läs mer

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013

BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 BARNHEARING I JÄRFÄLLA 2013 Elever ställer frågor till Järfällas politiker och tjänstemän Den årliga barnhearingen är en del i Järfällas arbete med att öka elevernas inflytande i skolan och i samhället

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas.

LUP ska alltså peka på identifierade behov. I den mån som det finns förslag till lösning kan sådan kortfattat redovisas. 1 Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Syftet med en lokal utvecklingsplan... 3 3 Processarbetet... 3 3.1 Studie av gällande offentliga planer/program... 5 3.2 Studie av andra dokument... 5 4 Geografisk avgränsning...

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig!

Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Moderaterna i Vellinge kommun Box 5, 236 21 Höllviken webmaster@vellinge.moderat.se Göran/Lars-Ingvar: Välkomna till vårt chat! Vi är beredda att besvara dina frågor och synpunkter - hör av dig! Lotta78:

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna

Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Kommunalt handlingsprogram 2010-2014 Centerpartiet i Solna Fotona i denna folder är tagna av: Anna Andersson s. 4, 5, 6 t.h., 7, 8, 9 t.h., 10 t.v., 10 t.h., 12, 13, 14, 15, 16, 17 t.v., 17 t.h., 22, 24

Läs mer

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011

Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Sammanställning av ungas åsikter Oktober 2011 Anna-Lena Pogulis Frida Lindahl-Åkerström Anett Karlström Bakgrund Kommunfullmäktige har antagit ett strategiskt område; Barn och unga vår framtid. Utifrån

Läs mer