Till Miljönämnden Malmö stad Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till Miljönämnden Malmö stad 205 80 Malmö"

Transkript

1 Till Miljönämnden Malmö stad Malmö För kännedom Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) Anders Rubin (S) Rose-Marie Carlsson (S) Stefan Lindhe (M) Södra innerstadens stadsdelsförvaltning Milan Obradovic (S) David Lalloo, Länsstyrelsens miljötillsynsenhet Agneta Ericsson, Skolinspektionen Roine Selind, Lärarförbundets lokalavdelnings ordförande Kontaktperson: Anna Svensson, Om Gullängens förskola Vi skriver till er eftersom våra barn erbjudits plats på Gullängens förskola till hösten. Vi driver opinion kring Gullängen och denna kan sammanfattas i följande punkter: Att säkra att marken på Gullängens förskola inte innehåller skadliga mängder föroreningar och miljögifter. Att säkra förskolebarnens säkerhets- och hälsoskydd, särskilt med avseende på förskolans placering i utkanten av Sofielunds industriområde. Att påbörja omvandling av industriområdet i förskolans närhet för att säkra barnens väg till förskolan samt förskolans närområde. Med denna skrivelse fördjupar vi oss i Miljönämndens roll. Vi har flera frågor angående Miljönämndens agerande i planarbetet med den fastighet, Vändrosten 7, som förskolan ska rymmas i. Se bilaga för en utförligare beskrivning av vår agenda. Vi ber er att svara skriftligt på frågorna nedan. Vi ber er också att återkomma snarast med ert diarienummer på denna skrivelse samt datum på när ni senast kan ha besvarat frågorna nedan. Bakgrund Placeringen av Gullängens förskola ifrågasattes av olika instanser under planarbetet. När prover först togs på det som ska bli Gullängens förskolas lekplats den 1 september 2011 visade fem av sex prover runtom på området att blyhalten låg över Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (bostäder, förskolor etc.). I två av proven fanns även förhöjda halter av PAH-föroreningar. Ett av proven hade blyhalten 120 mg/kg vilket överstiger riktmärket (50 mg/kg) med en faktor av 2,4. Med frågorna nedan försöker vi nå klarhet i på vilka grunder beslut i ärendet fattats, samt hur Miljönämnden agerat och resonerat i frågan.

2 1. Miljönämndens beslut visavi Miljöförvaltningens yttrande. I Miljönämndens beslut den 23 maj 2012 (ärende 544: ) konstaterar Miljöförvaltningens miljöinspektör Torbjörn Håkansson att nedjusteringen av förmodade exponeringstider för att få fram ett platsspecifikt riktvärde (PRV) innebär att de platsspecifika värdena även blir knutna till förskoleverksamheten vilket i sig inte är ett hinder, men nya bedömningar måste göras om verksamheten förändras. I Miljöförvaltningens delegationsyttrande från samma datum, 23 maj 2012, (ärende 531: ) skriver utredare Sara Marklund på delegation av Katarina Pelin att Miljöförvaltningen [anser] även att förskolegården bör kunna samutnyttjas med närboende och besökare till parken, under de tider då förskolan inte är öppen. Hur är dessa två beslut förenliga? 2. Miljönämndens beslut att inte sanera (ärende 544: , 23 maj 2012) a. På vilka grunder avfärdas Miljöfirmans rekommendation (inkom ; diarienummer 544:03318) att sanera marken? b. På vilka grunder justeras Naturvårdsverkets generella riktvärden till platsspecifika riktvärden genom att ändra den förmodade exponeringstiden? c. Antar Miljönämnden att barnen vistas lika länge på varje plats av lekplatsen under sin tid där, när man utgår från ett medelvärde av blyföroreningarna i området? d. Tog Miljöförvaltningen lekplatsens planerade utformning i beaktande då man antog att förskolebarn vistas inom hela området? e. Har Miljöförvaltningen tagit i beräkning att förskolebarn i skolans upptagningsområde i olika grad exponeras för markföroreningar även bortom förskolan och dess lekplats? (Som exempel kan nämnas Enskifteshagen på andra sidan av Sofielunds industriområde, där kommunen anlagt en av stadens uppskattade temalekplatser.) f. Hur spelar Miljönämndens konstaterande att det kan i detta fall inte säkerställas att omgivande mark inte är förorenat in i beslutet att inte sanera de föroreningar som påträffats i gjorda stickprover? g. Hur har Karl-Gustav Möllers rapport Markundersökning i Sofielunds industriområde (Rapport 5/94, ISSN ) tagits i beaktande av Miljöförvaltningen i detta ärende? h. I slutordet till ovan nämnda Markundersökning i Sofielunds industriområde (under Diskussion, sidan 12) konstateras följande: Ett särskilt problem utgöres av avloppsnätet, som delvis varit, och även idag är i dåligt skick på vissa ställen. Nätet är förnyat på vissa sträckningar enligt följande: vid Västanforsgatan [planområdets gata] 1979, Kopparbergsgatan 1983 och Norbergsgatan Detta nämns med tanke på att det kanske kan ha tagit någon tid innan dessa läckage i avloppsnätet upptäckts. Detta kan kanske också ge en fingervisning om vad man kan förvänta sig att finna i marken, från verksamheter som fanns igång, vid tiden för, och innan läckaget upptäcktes, om det är så att avloppsvattnet spritt sig utanför nätet. De sönderfrätta avloppsrören kan under långa perioder, kanske årtalsvis, ha läckt ut sitt innehåll till rörledningsgravarna. De största mängderna har sannolikt transporterats vidare genom dessa. Om dessa gravar befinner sig i kompakta och obrutna lerskikt kan

3 därför föroreningarna ha inskränkt sig till det närmaste jordlagret. Skulle så inte vara fallen kan däremot stora mängder avloppsvatten ha dränerats ut i omrkingliggande markområden. Särskilt vid långvariga torra väderleksförhållande skulle man då kunna anta att t ex ett genombrytande grus/sandlager skulle kunna fungera som ett avloppsrör in i det omgivande marksystemet. Med tanke på denna spridningsrisk är det av största vikt att man vid en framtida undersökning av området får den geologiska bilden av området väl kartlagd. Hur tog Miljönämnden problematiseringen ovan i beaktande då man tog del av den geotekniska undersökning som GeoExperten RS AB genomförde 1 september 2011 (till Miljönämnden , diarienummer 544: /1)? (Där beskrivs jordlagerföljden i planområdet och djupare lager rapporteras vara sandig lermorän respektive sediment bestående av sand och lera ). i. Hur överensstämmer beslutet att inte sanera lekplatsmarken med följande formuleringar i Malmö stads skrift Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd, antagen av Miljönämnden 23 maj 2011? Markprover ska säkerställa att det inte finns föroreningar i marken. Om det finns föroreningar ska dessa tas bort. 3. Miljönämndens delegations skrivelse 18 oktober 2011, en del i Stadsbyggnadskontorets samrådsredogörelse (diarienummer , 14 juni 2012) a) Miljönämndens delegation konstaterar att Föroreningssituationen på Vändrosten har inte redovisats i planunderlaget, det är således inte klargjort att denna del av planen är fri från föroreningar i mark och grundvatten. En undersökning måste göras innan detaljplanen kan accepteras. Är någon sådan undersökning gjord och var finns den i så fall? b) Miljönämndens delegation efterfrågar i skrivelsen en beskrivning av vad befintliga byggnader tidigare använts till för att klargöra om det finns en risk att det förekommer föroreningar i byggnad som kräver åtgärder innan den kan användas för de verksamheter som detaljplanen föreslår. Kan Miljönämnden specificera vilka befintliga byggnader som åsyftas här och om nämnden nöjde sig med den redogörelse som finns i detaljplansbeskrivningen (Dp 5178, diarienummer )? c) Miljönämndens delegation efterfrågar i sin skrivelse också bättre koll på kringliggande verksamhet: En utförligare beskrivning av befintliga verksamheter inom och omkring planområdet bör finnas, samt en bedömning om någon av dessa utgör en risk (buller, utsläpp till luft, transport av farligt gods etc.) för de verksamheter som den föreslagna detaljplanen tillåter och hur den risken i så fall kan åtgärdas. Kan Miljönämnden specificera vad som här menas med inom och omkring planområdet samt hur Miljönämnden bedömde den kompletterande beskrivning som infogades i planbeskrivningen?

4 4. Uppföljning av Miljönnämndens beslut a) Då detaljplanen (Dp 5178, diarienummer ) fastställs den 14 juni 2012 står där följande: En översiktlig Geo- och miljöteknisk utredning har genomförts i parken som avses bli en del av fastigheten Vändrosten 7. Utredningen visar svagt förhöjda värden av bly och vissa PAH-föroreningar, varför marken behöver saneras. Fastighetskontoret kommer att ombesörja att marken är sanerad innan den säljs. Detta fastställs drygt tre veckor efter att Miljönämnden fattat beslut om att inte sanera marken. Till vilka och på vilka sätt har Miljönämnden kommunicerat sitt beslut att inte sanera marken? b) På ett informationsmöte om förskolan för föräldrar, den 28 maj 2013, framkom det att förorenad mark på området grävts upp och använts för att bland annat anlägga klätterkullar på andra delar av området, som en del av anläggningen av förskolans lekplats. Närvarande på mötet var miljöinspektörerna Åsa Thorné och Emelie Nyberin, som noterade detta. Har Miljönämnden nåtts av den informationen och hur har den i så fall agerat på det? 5. Övergripande om hälsoskydd a) Hur planerar Miljönämnden att säkerställa barnens hälsoskydd, nu och i framtiden? b) På informationsmötet den 28 maj 2013 diskuterades möjligheten att i göra regelbundna mätningar av föroreningar i marken. Kommer detta att genomföras? c) Hur säkras i så fall rutiner för detta? Malmö, 19 juni 2013

5 Anja Gatu och Gustav Gatu föräldrar till Carmen Anna Svensson och Peter Nilsson föräldrar till Elvy Lovisa Björck och Erik Lindestad föräldrar till Ingrid Ida Östlund och Anna Bromée föräldrar till Eddie Jakob Simonson och Ellisif Hals föräldrar till Elof Lisa Jonasson och Michael Lindbäck föräldrar till Nina Magnus Skanbäck (och Therése Thunström) föräldrar till Edvin Emma Andersson (och Kim Lundmark) föräldrar till Leonie Johan Sundell förälder till Joni

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2

Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 Övergripande miljökontrollprogram Scharins Industriområde Fas 2 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 1.1. Revisionshistorik 4 1.2. Organisation 5 1.3. Kontaktuppgifter 5 1.4. Bakgrund f d Scharins industriområde

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18

Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SBK 2011/341 Vasallen AB Luleå Miljökonsekvensbeskrivning för detaljplan för del av Centrum; Kajan 18 Antal sidor: 35 Göteborg 2013-01-23

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98

Sammanträdesprotokoll Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-03 1-98 Plats och tid Sammanträdesrum, Drottningsgatan 17, Varberg, kl. 13:30-15:00 Beslutande Inte tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Lilith Svensson (KD),

Läs mer

Extrastämma 2012-02-26

Extrastämma 2012-02-26 1(7) Extrastämma 2012-02-26 1. Mötet öppnades 2. Val av ordförande: Peter Höök 3. Val av sekreterare: Joel Stenberg 4. Val av justerare: Christer Björkman och Johan Edenteg 5. Val av rösträknare: Günter

Läs mer

Frågor och svar i PCB-projektet

Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar i PCB-projektet Frågor och svar från och med februari 2000 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Uppföljning av PCB-Fria fogar. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren

Läs mer

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30

Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid Miljönämnden sammanträder i Åsaka-Velandarummet, entréplan Stadshuset, onsdagen den 21 maj 2014, kl. 16.30 A. Upprop och ersättare B. Dagordningens fastställande C.

Läs mer

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER

2005-09-02 Dp 4637 MYNDIGHETER 2005-09-02 Dp 4637 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2005 tillhörande förslag till preliminär plan 2005 för detaljplan för kvarteret GLASBRUKET och norra delen av kvarteret CEMENTEN i Limhamn i Malmö. Planförslaget har

Läs mer

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP

PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP PM GRANSKNING AV TRAFIKUTREDNING ÅTTEVÄGENOMRÅDET, HJÄRUP SLUTRAPPORT 2014-10-20 Uppdrag: Titel på rapport: Status: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet PM, Granskning av trafikutredning Åttevägenområdet,

Läs mer

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD

STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD STORSTADSSPECIFIKA RIKTVÄRDEN FÖR MALMÖ, GÖTEBORGS OCH STOCKHOLMS STAD Ett samarbetsprojekt mellan fastighetskontoret i Malmö stad, fastighetskontoret i Göteborgs stad, exploateringskontoret i Stockholms

Läs mer

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg

V-Dala miljö och byggförvaltning Maria Hedenberg Plats och tid Månsbo kl 13.30 15:55 Beslutande Övriga deltagande Ann-Christine Andersson (V), ordförande, Fagersta Anita Tärneborg, (S), Avesta Göran Edström, (S), Avesta Peter Green (M), Avesta Birgitt

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2)

BILAGA 1A SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) Koncessioner och kommunikation 2015-03-11 2011/706 SAMRÅDSREDOGÖRELSE Redogörelse för samråd om den tunnelförlagda elförbindelsen Anneberg- Skanstull (City Link etapp 2) 1 Bakgrund Svenska kraftnät har

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE TILL BEREDANDE KOMMUNSTYRELSEN Ordinarie ledamöter kallas till sammanträde med beredande kommunstyrelsen, tisdagen den 24 mars 2015 i anlutning till beslutande kommunstyrelsen i Leja, kommunhuset

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Stöd och service till vissa funktionshindrade

Stöd och service till vissa funktionshindrade S TÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE 2014/15:JO1 Stöd och service till vissa funktionshindrade Fråga om skyldighet att kommunicera uppgifter som i ett ärende hade inhämtats från den dagliga verksamheten

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

DOM 2007-05-28 meddelad i Växjö

DOM 2007-05-28 meddelad i Växjö VÄXJÖ TINGSRÄTT DOM 2007-05-28 meddelad i Växjö Sid 1(15) Mål nr M 3209-06 Rotel 10 KLAGANDE Ytmetall i Sölvesborg AB, Thure Carlssons väg 18, 294 00 Sölvesborg MOTPART Länsstyrelsen i Blekinge län, 371

Läs mer

DOM 2012-09-21 Stockholm

DOM 2012-09-21 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 060207 DOM 2012-09-21 Stockholm Mål nr P 10254-11 Sid 1 (8) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-11-18 i mål P 5083-11, se bilaga A KLAGANDE 1. G

Läs mer

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg

Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader. Centrala Älvstaden i Göteborg Centrala Älvstaden, Göteborgs Stad Centrala Älvstaden i Göteborg Uppdragsnummer 1311521 000 Förorenade områden, kartläggning och översiktlig bedömning av saneringskostnader Centrala Älvstaden i Göteborg

Läs mer

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors.

Justeringspersoner: Bertil Alm och Virpi Lindfors. Samråd med temat: Lokalisering och utformning av ett slutförvar och en inkapslingsanläggning i Forsmark respektive Oskarshamn (Simpevarps- /Laxemarsområdet), samt vilka störningar som kan förväntas uppstå

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby

Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Diarienummer 2008:30 214 www.mjolby.se PLANBESKRIVNING Detaljplan för Viringe industriområde, västra delen, i Mjölby Upprättad av byggnadskontoret

Läs mer

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00

Miljönämndens sammanträde. Pressinformation fredagen 7 mars 2014, kl. 10.00 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA 1(1) Miljöförvaltningen Datum 2014-02-26 Handläggare Barbro Olsson barbro.olsson@landskrona.se Er Referens Vår Referens Miljönämndens ledamöter och ersättare Miljönämndens

Läs mer

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013.

Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Kallelse/underrättelse Malung-Sälens miljönämnd kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 mars 2013. Plats: Lunch och nämnd på Sixten Jernbergs museum, Lima kyrka Studiebesök på Fiskarheden Tid: Studiebesök

Läs mer

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301

Samrådsredogörelse Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 1 (15) Tillväxtkontoret Datum 2014-02-21 Vår beteckning 2010-000133 Detaljplan för Kungsängens-Tibble m.fl. 1:331, (Norrboda-Brunna handels-och verksamhetsområde) nr 1301 Kungsängen Upplands-Bro kommun

Läs mer

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista.

Planförslaget har remitterats och sänts för kännedom till myndigheter m.fl. enligt särskild utsändningslista. Detaljplan för Boberg 3:13 m fl (F.d Växjökolonin) Falkenbergs kommun Samrådsredogörelse Upprättad 2010-10-11 Kommunstyrelsen beslutade 2007-03-13, 100 att lämna planuppdrag för detaljplan enligt redovisad

Läs mer

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser

Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Förorenad mark syns inte men finns om problematiken med förorenad mark och ansvar vid fastighetsöverlåtelser Det finns 80 000 misstänkt förorenade platser i Sverige! Vad händer om jag köper en förorenad

Läs mer

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15

Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Kommunstyrelsen 2012-09-10 1 Plats och tid Messingen, Love Almqvist torg 1 Måndagen den 10 september 2012, klockan 19:30-20:15 Beslutande Ledamöter: Per-Erik Kanström (M), ordförande Antonia Ax:son Johnson

Läs mer