Presentation av Malmö stads trafikläromedel från förskola till gymnasium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av Malmö stads trafikläromedel från förskola till gymnasium"

Transkript

1 Presentation av Malmö stads trafikläromedel från förskola till gymnasium

2 Mer information om läromedlen i denna skrift får du av Lotta Cederfeldt på telefonnummer eller via e-post: Samtliga läromedel är gratis för lärare i Malmö stad. Besök oss på webben

3 Inledning FNs konvention om barns rättigheter bygger på fyra grundläggande principer: Förbud mot diskriminering, Barns bästa, Rätten till liv och utveckling samt Rätten att uttrycka sina åsikter. Dessa grundprinciper måste även genom operativa mål appliceras på trafiken och trafikundervisningen. I läroplan LPO 94 nämns trafik bland de ämnesövergripande kunskapsområden som ska integreras i undervisningen i olika ämnen. Yttersta ansvaret för att så sker vilar på rektor. Malmö stad, Gatukontoret presenterar i den här skriften de undervisningsmaterial som tagits fram för att hjälpa lärare i Malmö att uppfylla FN-konventionens och läroplanens direktiv och intentioner.

4 Leka Forska Lära Användningsområde Förskolan 1 5 år Består av Leka Forska Lära är en modell för hur arbetet med barn och trafik kan bedrivas i förskolan, en modell som riktar sig till barn, föräldrar och personal. Syftet är att utifrån mål, konventioner och förskolans läroplan arbeta med trafik så att barnen, genom att undersöka sin närmiljö, ska kunna ge sitt perspektiv på den. få personal och föräldrar medvetna om sitt eget trafikbeteende, sin roll som förebilder för barn, och få dem engagerade i arbetet för en säkrare trafikmiljö för både sig själva och andra. ett häfte med modellen beskriven, där även den pedagogiska strukturen med ett reflekterande arbetssätt beskrivs. Häftet ger förslag på hur man praktiskt kan arbeta kring ämnesområdena Vad är trafik? Barnets väg till och från skolan Synbarhet Närmiljön Sagan om Sulan och Strulan kompletterar modellen och kan tjäna som stöd i form av gemensam utgångspunkt inför arbetet. Sulan och Strulan åskådliggör, på ett roligt och för barnen stimulerande sätt, modellens olika ämnesområden. Bilen, bussen och cykeln är deras vänner och bidrar med sina speciella erfarenheter.

5 Trafikdjuren Användningsområde årskurs F 1 Består av Trafikdjuren ska på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Sagorna ger upphov till funderingar och frågor och bildar underlag för en diskussion. För att få kontunitet är tanken att lärare och elever arbetar med en saga varje månad under läsåret. Några av sagorna är årstidsanpassade. Varje djur som förekommer i häftet ställer upp och hjälper sina vänner barnen, var och en inom sitt specialområde. Djuren finns även som teckningar i helsidesformat. Kring teckningarna kan barnen samla sina egna arbeten i klassrummet. Eleverna påminns om sagan och diskussionen hålls levande. ett häfte med 11 sagor Trafikdjuren Introduktion Kerstin Uggla Vad är trafik? Lotta Giraff Trafikmiljö Zebastian Zebra Gå över gatan Katten Felix Mörker Petra Pingvin Halt underlag Björnen Rune Olycka Snille Snigel Hastighet Torsten Sköldpadda På cykel Snoken Eva I bilen Det stora kalaset Sommarlov Till Trafikdjuren finns en kort lärarhandledning.

6 Trafiksäkra skolan Användningsområde årskurs 1-6 Består av 9 st temahäften Trafiksäkra skolan är attitydpåverkande och behandlar situationer i trafiken med barnens säkerhet som utgångspunkt. Materialet "tvingar" barnen att diskutera, undersöka, analysera och värdera den trafik de dagligen rör sig i. Fakta och attitydpåverkande texter blandas hela tiden med öppna och undersökande frågor, där problemlösning i kombination med gruppens diskussioner mynnar ut i redovisningar, ofta med förslag till förbättringar. Gå över en gata Att se och synas Hastighet Väder, vind och väg Miljö Växa i trafiken Säkra vägar Cykeln Samsas i trafiken T Häftena kan användas oberoende av varandra, är ämnesintegrerade men inte årskursbundna. Ett temadagshäfte kompletterar materialet.

7 Reflex och hjälm två viktiga trafiksäkerhetsattribut Barn måste få möjlighet att på ett så tidigt stadium som möjligt skaffa sig rätta attityder i trafiken. Enligt den lag som trädde i kraft den 1 januari 2005 ska alla barn och ungdomar under 15 år använda hjälm när de cyklar eller blir skjutsade på cykel. Reflexer förekommer i många trafiksituationer. Många barn överskattar övriga trafikanters möjlighet att upptäcka dem i mörker. Användandet av cykelhjälm är i hög grad en attitydfråga och användandet tenderar att avta med åldern bland barn och ungdomar. Tillfälle ges i häftena att diskutera och reflektera. I häftena tar vi upp vikten av att kunna se och synas i trafiken, både som fotgängare och cyklist.

8 Är du säker Användningsområde årskurs 6 9 Består av Är du säker ska skapa motivation genom att spegla ungdomarnas vardag både till innehåll och form. Materialet är attitydpåverkande och tydligt integreringsbart i de "traditionella" ämnena på schemat och behöver därför inte behandlas under rubriken Trafik. Är du säker kan användas som hela block i tematisk undervisning eller som förstärkande komplement till den egna planerade ämnesundervisningen. Metodiskt är materialet inte styrande. Innehållet ska betraktas som tändvätska och ge impulser till vidare diskussioner och fördjupningar i de olika ämnesområdena. 3 häften som innehåller vardera 3 arbetsområden På akuten Högt tempo Baksmälla Tellus mår illa Liten på jorden Våga vara dig själv Future communication Inför körkortet Proffs Arbetsområdena kan behandlas oberoende av varandra och är inte årskursbundna.

9 Moped attityder att diskutera Jag är faktiskt en säker förare eftersom min moped har skivbroms fram och är byggd för höga hastigheter. Den är egentligen en motorcykel. Jag tycker det är fräckt att köra fort genom kurvor för då får man lägga mopeden ned. Det händer att jag gör detta även om sikten är begränsad eftersom mopeden ändå är försäkrad. En kompis till mig krockade med en bil när han körde ut från en cykelväg. Där kommer ju aldrig några bilar på vintern så hur skulle han kunna veta att det kom en just då? Det händer inte något om man kör och ramlar. Jag har gjort det två gånger utan att skada mig. Jag stannar inte alltid vid stopptecken eftersom det gör att jag tappar farten. Citaten är hämtade ur undersökningen Mopedförares olycksbenägenhet av Andreas Åkerblad och Fredrik Nihlgård. Man lär sig trafikreglerna efterhand som man kör. Jag kör inte när jag druckit alkohol för jag vill inte att mitt lämplighetsintyg ska bli uppskjutet.

10 Samspel Användningsområde Gymnasiet Samspel ska locka lärare att välja just trafikfrågor istället för något annat samhällsperspektiv när deras ämnen ska exemplifieras och konkretiseras på den verklighet som finns utanför skolans väggar. Syftet med Samspel är att höja gymnasieungdomarnas värdering av trafiksäkerhet. Materialet tar upp övergripande och varierande frågeställningar kring trafiken i samhället. Fråge ställning arna ligger till grund för ett problembaserat inlärningssätt, där faktainsamling, bearbetning och analys, värdering, handling, sammanställning och presentation samt utvärdering är honnörsord. Består av en pärm med innehållet Arbetssätt Genomförda arbetsprojekt Lärarerfarenheter av genomförda arbetsprojekt Lärarhandledning Pedagogiskt didaktiska slutsatser Elevuppgifter

11 Interaktiva läromedel Förutom material i pappersform erbjuder Trafiksäkra skolan ett flertal interaktiva läromedel på Internet. Samtliga når du via Trafiksäkra skolans webbplats Förutom de interaktiva läromedlen innehåller webbplatsen mycket information för dig som lärare. Uppdateringar görs frekvent med ny information, aktuella händelser, tävlingar och annat. De interaktiva läromedlen spänner över samtliga årskurser och är möjliga för eleverna att använda enskilt eller i grupp.

12 En dag i Trafikdjungeln Användningsområde årskurs F-3 En dag i Trafikdjungeln är den interaktiva delen av området Trafikdjuren, avsedd för skolår F-3. De elva sagorna som tillsammans bildar Trafikdjuren har kompletterats med detta läromedel för att kunna erbjuda ett så varierat och användbart material som möjligt. Syftet är att på ett lättsamt och roligt sätt introducera trafik och trafiksäkerhet för de allra yngsta skolbarnen. Med hjälp av text, bild och ljud ges barnen möjlighet att stifta närmare bekantskap med Trafikdjuren som tar dem med på olika äventyr i trafiken. Äventyren kan genomföras individuellt eller i grupp.

13 Uppdrag: Du i trafiken Användningsområde årskurs 4-9 Trafikwebben Uppdrag: Du i trafiken är som namnet anspelar på ett internetbaserat läromedel i trafikkunskap riktat till elever i årskurserna 4-9. Två teman behandlas - cykel och moped. Huvudsyftet med läromedlet är att få till stånd en attitydförändring till den egna sårbarheten i trafiken. Om ungdomar förstår vikten av efterlevnad av lagar och regler, att visa hänsyn och inte ta risker, kan antalet olyckor och skador minskas. Består av - Ett helt webbaserat läromedel med tre olika sajter: cykel åk. 4-6, cykel åk. 7-9 och moped åk Ett pappersbaserat läromedel med filmer på VHS och DVD, som finns att beställa. I läromedlet ingår en webbaserad faktadel och sju stycken uppdrag som vart och ett innehåller ett antal konkreta uppgifter. När eleverna slutfört sina uppdrag finns möjlighet att skriva ut ett diplom och att delta i en utlottning. I läromedlet ingår också tre stycken kortare filmer. Dessa finns på webben och i den pappersbaserade versionen som VHS och DVD. - För högstadiet finns två filmer med syfte att komma nära några ungdomars upplevelser av verkliga trafikolyckor. - Filmen för mellanstadiet är en drastisk dramatisering av några trafiksituationer i spelfilmsform.

14 ADT - Alkohol Droger Trafik Användningsområde årskurs 6-Gymnasiet Ungdomar är klart överrepresenterade i de alkoholrelaterade olyckor som sker. För unga förare ökar risken att bli dödade i trafiken med otroliga 900 gånger om de har mer än 0,5 promille i blodet. Det är viktigt att ungdomar förstår vad denna siffra innebär. För att göra ungdomar uppmärksamma på farorna och vilka följder en olycka kan få och därigenom förändra deras inställning och beteende, behöver de informeras och utbildas i frågan. Det blir de på ADT-webben. Målet är att få ungdomarna att stanna upp, reflektera och fundera och förhoppningsvis även få dem att tänka en gång extra innan de ger sig ut i trafiken. Genom ett personligt och rättframt tilltal och ett språk som målgruppen själv använder och förstår kommuniceras budskapet utan förskönande omskrivningar.

15 Lpo 94 Läroplanen omfattar det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Den ger skolan bland annat i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Detta krävs för att eleverna skall förstå hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa en hållbar utveckling. I en sådan utveckling spelar ett långsiktigt hållbart transportsystem en stor roll. Eleverna skall få möjlighet att ta initiativ och ansvar. De skall ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig kunskaper. Barnkonventionen Innehållet i FNs konvention om barnets rättigheter ska genomsyra alla beslut som samhället tar. Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. Detta gäller naturligtvis i högsta grad i trafiken som tenderar att bli alltmer komplex. Med läroplan, barnkonventionen och Nollvisionen som styrdokument kan skolan göra en stor insats genom att ge barn den säkerhet och insikt som krävs i dagens intensiva trafiksamhälle. Nollvisionen Nollvisionen är uppbyggd kring tre huvudtankar. En av dem säger att det inte nödvändigtvis är olyckorna som ska tas bort. Det är följderna av olyckan som ska minskas, eftersom vi alla gör misstag i trafiken. Barn handlar ibland irrationellt och överraskande, vilket leder till misstag. Men ingen ska behöva dö eller skadas allvarligt i trafiken på grund av ett misstag. I Nollvisionen tillhör barn och ungdom de prioriterade grupperna vid allt arbete med trafik.

16 Barn idag möts av en helt annan verklighet i trafiken än för bara några decennier sedan. Genom att öka elevernas kunskaper och insikter kan man påverka deras attityder och värderingar - åstadkomma förändringar. Utbildning är ett effektivt sätt att minska riskerna i trafiken. Därför finns Trafiksäkra skolan. Malmö stad, Gatukontoret. Gäller alla material i denna informationsbroschyr. Tryckt i februari 2006.

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel

Stöd till skolans arbete med trafik. Gemensamt underlag och några exempel Stöd till skolans arbete med trafik Gemensamt underlag och några exempel Ett gemensamt stöd till skolans arbete med trafik Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har bildat en samarbetsgrupp

Läs mer

LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare

LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare LÄRAR HANDLEDNING för vetgiriga lärare FÖRORD Sverige ligger långt framme när det gäller trafiksäkerhet. Trots det är läget att ca 500 personer dör i trafikolyckor

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

Teknik gör det osynliga synligt

Teknik gör det osynliga synligt Kvalitetsgranskning Rapport 2014:04 Teknik gör det osynliga synligt Om kvaliteten i grundskolans teknikundervisning Skolinspektionens rapport 2014:04 Diarienummer 2013:1536 Stockholm 2014 Foto: Monica

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9.

Examensarbete 15 högskolepoäng. Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9. Malmö högskola Lärarutbildningen Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Elevers förhållningssätt till nyttan av matematik utanför skolan en jämförelse mellan årskurs 7 och 9 Students' perceptions

Läs mer

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson

LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING. en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola. av Christian Johansson LÄRANDE FÖR HÅLLBAR UTVECKLING en metodhandledning utifrån projektet S-VINDEL på Bergkvara skola av Christian Johansson Kontaktinformation: Christian Johansson E-post: christian.johansson@kalmar.se Charlotte

Läs mer

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER

LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER LÄRARGUIDE INFÖR BESÖK MED SKOLKLASSER PÅ STOCKHOLMS MUSEER INNEHÅLL INLEDNING......................................................3 VARFÖR SKA GRUNDSKOLAN ANVÄNDA STOCKHOLMS MUSEER?.........................3

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen

Stödmaterial. Lgr 11 och webbpublicering. Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Stödmaterial Lgr 11 och webbpublicering Lärare berättar om hur de relaterar ett arbete med webbpublicering utifrån läroplanen Vi på Webbstjärnan har frågat ett antal lärare om hur de ser på kopplingen

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall Del ur Lgr 11: Läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11

Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 LÄRARPROGRAMMET Montessoripedagogiken i kombination med Lgr 11 Louise Åkesson Examensarbete 15 hp Höstterminen 2012 Handledare: Marika Danielsson Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se

Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Själv klart! Det handlar om rättigheter. www.rb.se Självklart! Det handlar om rättigheter Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och

Läs mer

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG

EMPATI. - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG EMPATI - Hur utvecklar barn empati? EVELINA ALA-TAINIO CAMILLA LINDSKOG Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Pedagogik Examensarbete i lärarutbildningen Grundnivå 15 hp Handledare Kamran Namdar

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

STENMOSKOLAN 2010-2011

STENMOSKOLAN 2010-2011 STENMOSKOLAN 2010-2011 PRESENTATION AV STENMOSKOLAN Stenmoskolan hör till Fullersta rektorsområde och är en av fyra skolbyggnader i rektorsområdet. På Stenmo finns ca 200 elever, organiserade i två förskoleklasser

Läs mer

Plan för likabehandling

Plan för likabehandling Utbildningsförvaltningen 2013-08-02 Nälstaskolan Version 13L Plan för likabehandling Läsåret 2013 2014 Nälstaskolans plan mot kränkande behandling för skolan och fritidshemmet. Innehåll Innehåll... 2 Inledning...

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06. Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Kvalitetsgranskning Rapport 2014:06 Särskilt stöd i enskild undervisning och särskild undervisningsgrupp Skolinspektionens rapport 2014:06 Diarienummer 400-2013:3681 Stockholm 2014 Foto: Ryno Quantz Innehåll

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre.

ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. Malmö högskola Lärande och samhälle Natur, miljö, samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng ipad i matematikundervisning En undersökning om lärares syn på ipad i årskurs ett till tre. ipad in math education

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline?

DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? DET DE BERÄTTADE OM internet VAR JU FAKTISKT BRA! En utvärdering av metodmaterialet Ses offline? Innehåll Studie

Läs mer