Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013"

Transkript

1 Karlbergs förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (24) Handläggare: Telefon: Till Karlbergs förskolor Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Karlbergs förskolor

2 Sid 2 (24) Sammanfattande analys Karlbergs förskolor har under året haft god kontroll på verksamheten och dess åtaganden och uppnår därmed samtliga åtaganden för I mars månad delades förskoleundersökningen ut till Karlbergs förskolors föräldrar. Svarsfrekvens 2013, var 77,5% i jämförelse med 2012 som var 76%, vilket motsvarar en ökning med 1,5%. Vi kan med glädje konstatera att Karlbergs förskolors resultat, såväl på enhetsnivå som på förskolenivå, ökat under Vi når i år ett NFI (nöjd föräldraindex) på 92 NFI att jämföra med 2012 års NFI som var 74 (78 NFI 2011). Samtliga fyra förskolor höjer sitt NFI enligt följande: Gjutaren höjer sitt NFI från 53 (2012) till 88 (2013) Tempeltrappan höjer sitt NFI från 76 (2012) till 90 (2013) Norrbacken höjer sitt NFI från 77 (2012) till 93 (2013) Sagolandet höjer sitt NFI från 81 (2012) till 96 (2013) Under hösten gick stadens medarbetarenkät ut till alla som arbetar i Stockholms stads verksamhet. På Karlbergs förskolor svarade 78 % av medarbetarna på enkäten och vi nådde ett aktivt medarbetar index (AMI) på 88 (att jämföra med stadsdelens AMI som var 82 och enhetens resultat 2012 som var 84 AMI). Vår analys är att medarbetarnas och ledningens engagemang om att både utveckla verksamheten och samtidigt hålla i fungerande strukturer har betydelse för resultatet. Att organisation bär en tydlig idé om att barn, föräldrar och pedagoger ska ingå i meningsfulla sammanhang och idén om att en välkomnande förskola har sannolikt också påverkat resultatet. Under sommaren valde flera blivande förskoleklassfamiljer att avsluta sina platser hos oss tidigare än vi beräknat. Det bidrog till minskade intäkter under sommaren och ledningsgruppen fick därför arbeta strategiskt med intag av nya barn i syfte att kompensera de minskade sommarintäkterna. I augusti månad hade vi fullt antal barn inskrivna på tre av våra förskolor och på den fjärde förskolan, förskolan Tempeltrappan, hade vi 10 tomma platser. I oktober månad kunde vi skriva in 5 barn dessa platser och de 5 återstående platserna tillsatte vi inte och balanserade denna minskade intäkt genom att hålla en förskollärartjänst vakant. Det är 61 medarbetare (inkl ledning) på Karlbergs förskolor och vi har en fortsatt hög förskollärartäthet. Vi arbetar på olika vis aktivt med att medarbetarna ska trivas och finna organisationen meningsbärande. Personalomsättningen är förhållandevis låg och under året har cirka 12% av medarbetarna lämnat organisationen. Dessa tjänster har tillsatts med nya förskollärare och barnskötare. Två av tjänsterna har tillsatts med medarbetar som valt att komma tillbaka efter några års arbete i andra organisationer. I februari månad råkade förskolan Tempeltrappan ut för ytterligare ett inbrott. Förskolan Tempeltrappan har under åren drabbats av flera inbrott. I februari drabbades vi av ett nytt inbrott där förövarna tog kameror, telefoner, kontanter och nycklar etc. Det vart även skadegörelse av dörrar och inventarier. Efter inbrotten har vi bytt ut samtliga låskolvar, satt in gallerdörr och en ståldörr till kontoret. Under året har vi haft en hel del arbete av våra lokaler och gårdar. På förskolan Gjutaren har en renovering av ventilationssystemet genomförts, på förskolan Norrbacken har förskolans gård gjorts om i samband med ett renoveringsarbete av garagets takbjälkar, på förskolan Tem-

3 Sid 3 (24) peltrappan har det planerats för en renovering och utbyggnad av gården på Norrbackagatan. På förskolan Sagolandet har vi förbättrat ventilationen och ordnat med öppningsbara fönster i natur och kulturavdelningens lokal och i personalrummet. Med anledning av det förtydligade uppdraget i läroplanen för förskollärarna gällande uppföljning, utvärdering och utveckling startade vi i januari 2013 ett separat förskollärarmöte. Mötet äger rum under 1,5h en gång per månad och den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för mötet. Förskollärarna har i samband med mötet även läst skolverkets stödmaterial till den reviderade läroplanen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan". Vårt Lean-arbete har fortgått och vi har ett utvecklingsarbete med förbättringstavlor i samband med förskolornas veckomöte. Vi har under våren arbeta med en Leanprocess för hela enheten gällande planeringstiden och på förskolan Sagolandet en process som berört området pedagogiska dokumentation. I slutet av november skickade Karlbergs förskolor in ett bidrag till Arla Guldko, ofta kallad matbranschens Oscar. Syftet är att varje år lyfta fram och belöna bra förebilder för att inspirera andra att satsa på matglädje och hållbarhetsarbete. I december fick vi besked om att vi tagit oss till semifinal vilket enligt tävlingsjuryn var en stor bedrift då det var många tävlande förskolor (tävlingen gäller hela Sveriges förskolor). I januari kommer man att välja ut 3 finalister. Karlbergs förskolor vann 2012 år Kvalitetsutmärkelse och vi har därför under året fått vara med i flera olika sammanhang och berätta om vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. Det har skett vid olika tillfällen såsom: ett nystartat samarbete med några av Malmö stad förskolor chefsmöte på Norrmalm Norrmalms husfika Stockholms stads traineeprogram för blivande chefer SETT-mässan chefsmöte på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning etc. två studiebesök på enheten måndagen den 6 maj som stadsledningskontorets förnyelseavdelning var initiativtagare till frukostseminarium för stadens chefer Kungsholmens förskolechefer Singapores socialminister besök från Norge x 2 ministerbesök från Chile besök från förskolor i Täby Därtill har Norrmalms nya barn och ungdomschef Johanna Hult och vår nya stadsdelsdirektör Johanna Engman besökt verksamheten. Att vi får vara med i dessa sammanhang och prata om vår verksamhet gör att vi får ännu mer kontroll på vad vi gör och vad vi kan förbättra. En idé har också varit att låta några medarbetare delta vid studiebesöken och berätta om verksamheten med hjälp av pedagogiska dokumentationen. Vi tänker att det är viktigt att medarbetarna på olika vis finns med i sammanhang utanför förskolan. Det ger oss input och ny kunskap som vi kan förvärva i vår verksamhet. Vi har sedan en tid tillbaka deltagande i följande externa sammanhang:

4 Sid 4 (24) pedagogiska teoretiska rum magisterutbildning nätverk ABC-utbildning Lean-handledarutbildning NTA-utbildning Under våren 2013 fanns vi med i ytterligare några externa utbildningssammanhang såsom: erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen ytterligare en medarbetare utbildat sig till ABC-handledare (alla barn i centrum) ytterligare en medarbetare utbildat sig till Lean handledare ytterligare medarbetare som deltagit i NTA-utbildning 2012 presenterades Karlbergs förskolor som vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i kategorin förskola. Kvalitetsutmärkelsen belönar framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Under det gångna året har vi investerat prispengarna i verksamhetsutveckling. Det har handlat om att vi arbetat med vår värdegrund och välkomnandet tillsammans med Improvisationsteatern, vi har varit på studiebesök på förskolor som arbetat framgångsrikt med att utveckla den pedagogiska miljön, vi har varit på vetenskapens hus och där deltagit i workshop om barn och matematik, vi har varit på utbildning om skapande verksamhet tillsammans med Karin Furness (ateljérista i Skarpnäck) och haft en föreläsning med Harold Göthson. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 27 st 21 st 1600 st VB 2013 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period

5 Sid 5 (24) Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 35,14 % 22 % 15 % VB 2013 Nämndmål: Norrmalms livsmiljö är hållbar Den negativa miljöpåverkan från de egna verksamheterna har minskat. Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse Karlbergs förskolor är en verksamhet där hållbar utveckling är i fokus. Uppfylls helt Förskolorna ska dagligen rapportera rätt antal närvarande barn till köket Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 22 % av de totala inköpen. Maten som serveras ska vara näringsriktig och ekologisk. Alla arbetsgrupper ska i sin pedagogiska verksamhet öka utbudet av återvinningsmaterial. Alla förskolor ska tillsammans med barnen sopsortera. Varje barn ska få utveckla sitt intresse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för arbetet. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 91 % av föräldrarna att vi lever upp till påståendet: "Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga genomen". Vid utvärderingen av Självvärdering av stadens indikator gällande natur och naturvetenskap, gav pedagogerna verksamheten följande bedömning: 3,55 att jämföra med 2012 då bedömningen var: 4,25. Vi har därmed sänkt resultatet i jämförelse med Förskolorna Norrbacken, Tempeltrappan och Sagolandet har skattat sig lägre och förskolan Gjutaren på en högre nivå. Analys: Barnen får goda möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen samt vardagsfenomen och vardagsteknik bland annat genom experimenterande vilket även berikat barnens lek. Några grupper har arbetat med naturvetenskap i sitt projekt och använt

6 Sid 6 (24) våra NTA-lådor. Barnen har erbjudits tillgång till olika verktyg för sitt utforskande. Flertalet barn har förståelse för samspelet mellan människa och miljö samt för enkel teknik. Det som pedagogerna anger som utvecklingsområden är: öka dokumenterandet kring området både under projekttid och i det egna valet ge naturvetenskapliga utmaningar vid det egna valet mer observationer kring barnens egna hypoteser pedagogerna behöver mer kunskap om naturvetenskap och teknik hur vi med hjälp av den pedagogiska dokumentationen berättar och informerar föräldrarna om naturvetenskap och teknik KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndmål: Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna och uppmuntras till fysisk aktivitet. Barn, ungdomar och äldre är nöjda med utbudet av aktiviteter. Aktiviteterna upplevs som meningsfulla och stimulerande. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel föräldrar som anser att förskolan ger barnen möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser. 72,01 % 59,95 % 75 % 2013 Barnen på Karlbergs förskolor ska få möjlighet att utveckla sin motorik i relation till läroplanens områden. Uppfylls helt Barnen ska ges stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. Arbetsgrupperna ska med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra barnens motoriska färdigheter. Barnen erbjuds organiserad motorisk aktivitet. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 83% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.

7 Sid 7 (24) Barnen på Karlbergs förskolor ska, ur olika perspektiv, få erfara begreppet kultur. Uppfylls helt Barnen ska vara delaktiga i sin egen kultur och respektera andra kulturer. Vi ska ha goda samtal med familjerna kring barnens flerspråkighet och kulturella identitet. Vårt mångkulturella samhälle ska vara synligt på våra förskolor. Arbetsgrupperna ska med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra de kulturer och språkperspektiv som finns representerade i gruppen. Barnen ska i sin vardag på förskolan ha varit med om att få möta begreppet kultur genom stadens kulturbegrepp "för med och av" barn. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 81,75% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan." KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Nämndmål: Invånarna på Norrmalm har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds. Invånarna på Norrmalm har kunskap om olika valmöjligheter och gör välgrundade val. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolorna genomför visningar av förskolorna för föräldrarna inför val av förskola. Karlbergs förskolor åtar sig att ge både nya och gamla familjer information om verksamheten. Ingen Vi ska erbjuda kontinuerliga visningar på våra förskolor. Nya familjer ska få ett bra välkomnande och en god introduktion till våra förskolor.

8 Sid 8 (24) Föräldrarna upplever att de är delaktiga och har inflytande i förskolans verksamhet. Föräldrarna upplever att de är insatta i förskolans åtaganden och arbetssätt. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 96,75% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt." KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % 100 % tas fram av nämnden 2013 Andel förskollärare av antal anställda 54 % 53 % 42 % 2013 Antal barn per grupp 11,5 barn/avd. 12 barn/avd Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 4,91 st 4,84 st 4,9 st 4, ,25 3, Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskap

9 Sid 9 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse er om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan. Nämndmål: Alla förskolebarn lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö. Barnen utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor. Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik. Barnen har inflytande och är delaktiga i verksamhetens utformning. Barnen utvecklar sin identitet och sin förståelse för grundläggande demokratiska värden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättningar har. Förskolorna ska utveckla formerna för samråd och samverkan med föräldrarna. Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan. Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning och utbildning kring barn med funktionsnedsättningar Barnen på Karlbergs förskolor får möjlighet till utveckling och lärande i trygga pedagogiskt stimulerande miljöer. Uppfylls helt

10 Sid 10 (24) Förskolan ger barnen förutsättningar att få syn på sitt eget och kamraternas lärande. Föräldrarna är delaktiga i såväl sitt eget barns utveckling och lärande som i förskolans verksamhet som helhet. Barnen erfar delaktighet och inflytande genom att kunna göra egna val i verksamheten. Förskolan synliggör barnens inflytande med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Barnen använder och prövar sin språkliga och kommunikativa förmåga i sin vardag. Användandet av matematiska begrepp synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Föräldrarna är informerade om syftet med arbete med matematik, språk och naturvetenskap. Barnen får möjlighet till lärande om miljöfrågor och naturvetenskapliga begrepp. Vi praktiserar våra kunskaper gällande NTA Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 88,25% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande". Karlbergs förskolor ska samarbeta med barnens blivande förskoleklass. Uppfylls helt Varje barn ska få det stöd det behöver vid övergången till förskoleklass. Varje barn har en överföringsblankett, med tillhörande dokumentation, som överlämnas till skolan. Vi ska följa Norrmalms gemensamma årscykel inför skolstart. Barnen ska ha med sig dokumentation till förskoleklassen som är reflekterad och som visar på dess förändrade lärande. Pedagogerna på Karlbergs förskolor ger flickor och pojkar samma förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen. Uppfylls helt Flickor och pojkar gör val som inte begränsas av könstillhörighet. Barnen använder och prövar material och begrepp i sin vardag som inte är könskodade. Varje arbetsgrupp har i sin arbetslagsdeklaration formulerat sitt genus och jämställdhetsarbete. Allt arbete inkluderar ett genus- och likabehandlingsperspektiv. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 96% av föräldrarna att de är nöjda under påståen-

11 Sid 11 (24) det: "Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas". KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Nämndmål: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor Barn och ungdomar som farit illa och/eller befunnit sig i riskzonen har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt. Ungdomars tobak, alkohol och cannabisanvändning har minskat. Relationen mellan föräldrar och barn har förstärkts genom att de deltagit i föräldrastödsprogram. Ungdomar får sommarjobb och erbjuds fritidsaktiviteter. Karlbergs förskolor är en välkomnande förskoleverksamhet som skapar delaktighet och inflytande för familjerna. Uppfylls helt Arbetsgrupperna följer Karlbergs förskolors års struktur kring föräldrasamverkan. Föräldrarna upplever att de är välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Föräldrarna är till viss del delaktiga i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Föräldrarna ska ges möjlighet att delta i ABC utbildning. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 91,5% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten". Nämndmål: Personer som utsatts för våld i nära relationer får stöd. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation. Medarbetare har kunskap att upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

12 Sid 12 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Informationsmaterial tas fram som vänder sig till personer utsatta för relationsvåld. Lokal resursgrupp mot relationsvåld träffas fyra gånger per år Alla medarbetare på Karlbergs förskolor har kunskap om att möta barn som utsatts för relationsvåld. Uppfylls helt Alla medarbetare vet hur arbetsgången ser ut när vi samarbetar med socialtjänsten. Föräldrar upplever att de känner tillit i sin relation till förskolans medarbetare. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 19 st 18 st ,09 % 61,54 % 100 % 75 % % % Sjukfrånvaro 6,3 % 6,1 % 4,9 % 4,4 % VB 2013 Nämndmål: Ledarskapet är aktivt och kommunikativt Ledarskapet är engagerat och ger goda förutsättningar till utveckling av verksamheten. Måluppfyllelsen är hög och verksamheten är trygg med prioriteringarna. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. En förståelse och ett engagemang för lean finns vilket bidrar till en gynnsam verksamhetsutveckling.

13 Sid 13 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla chefer driver verksamhetsutveckling genom lean. Ledningsgruppens ska kommunicera aktivt, trovärdigt och inbjuda till delaktighet Uppfylls helt Ledningen ska ha förmedlat stadens mål och budskap Karlbergs förskolors pedagogiska idé, åtaganden, ramar och förväntningar ska vara kommunicerade med alla nya medarbetare. Ledningen ska följa upp och återkoppla med hjälp av DUP:en och det pedagogiska året. Kommentar Ledarskap innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Det ledarskap som utövas i staden ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. I 2013 års medarbetarenkät når vi ett ledarskapsindex på 88. I medarbetarenkäten under rubrik ledarskap har medarbetarna gjort följande bedömningar under påståendena: Min chef och jag för en dialog om mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra. 81% nöjda Jag kan få tag i min chef om jag behöver det. 72% nöjda Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter, när jag behöver det. 68% nöjda Min chef följer upp att det vi bestämt blir gjort. 61% Min chef ställer tydliga krav på mig. 78% Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett bra arbete.70% Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal. 89% Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats.72% Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har.79% När min chef pratar om Vision 2030 förstår jag hur jag kan bidra till ett Stockholm i världsklass. 71% Min chef bemöter mig med respekt.100% Min chef skapar delaktighet på möten. 86% Min chef är en bra förebild för vår verksamhet. 94%

14 Sid 14 (24) Nämndmål: Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel enheter som har en hälsocoach. Andel enheter som har en lean-handledare Andelen medarbetare som väl känner till stadens Vision Medarbetare bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling. 100 % 100 % 100 % VB % 100 % 100 % % % 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska behandla Jämställdhets- och mångfaldsplanens checklistor på APT. Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT. Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT. Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten. Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras

15 Sid 15 (24) Alla medarbetare ska uppleva att de arbetar i en förskoleverksamhet där kunskap, glädje och gemenskap stöttar det pedagogiska uppdraget. Uppfylls helt Vi ska arbeta för en hög frisknärvaro. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4.9%. Kommunikationen är positiv inom organisationen, men även ut mot barn och föräldrar. Medarbetarna ska ta ansvar för att vi når uppställda mål och åtaganden. Genom ömsesidigt ansvarstagande (både ledning och medarbetare) och delaktighet ska både ledning och medarbetare tillsammans arbeta för att sänka upplevelsen av hög arbetsbelastning. Karlbergs förskolors aktivt medskapande index ska vara högre än index för Norrmalms stadsdels förvaltnings. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndmål: Alla enheter ska ha en budget i balans. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Karlbergs förskolor ska bedriva en förskoleverksamhet inom givna ekonomiska ramar. Ingen Vi ska ha ett resultat i balans. Vi ska ha god kontroll över budgeten med hjälp av budgetmöten och tertialuppföljningar. Vi ska ha bra rutiner för att månadsvis erbjuda familjer förskoleplats. Vi ska ha en säker prognos.. Uppföljning av driftbudget Tkr Bokslut 2013 Kostnader Personalkostnader Lokaler 6 137

16 Sid 16 (24) Tkr Bokslut 2013 Entreprenader 572 Övrigt Totalt Intäkter Externa intäkter 794 Förvaltningsinterna intäkter Totalt Resultat Föregående års resultat Totalt resultat Resultatöverföring till år Bokslutet i december är 1198 miljoner kronor. Att bokslutet är så högt och högre prognostiserat beror bland annat på följande: Att vi har haft lägre personalkostnader än prognostiserat ( kr) beroende på att vi har haft vakanta tjänster. Att vi har haft lägre personalkostnader gällande timanställda Att vi har fått mer ersättning under bidrag och ersättningar (Sius-anställningar etc) Att vi har haft lägre kostnader på externt inhyrd personal Att vi utökade antalet portioner i vårt kök och levererade betydligt fler portioner än vi prognostiserat i början av året. Det har varit svårt att prognostisera kökets kostnader och intäkter och vi har därför inför 2014 gjort en budget för vårt kök och en budget för förskolan. Syftet är att underlätta uppföljningarna. Att vi har haft lägre livsmedelskostnader

17 Sid 17 (24) Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Nämndmål: Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva. Förvaltningens verksamheter kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Beställarkompetensen är hög. Alla verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. En kultur skapas där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt. Samarbetet mellan olika nämnder bidrar till ökad effektivitet i verksamheterna. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period På alla enheter arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna. 86 % 2013 Karlbergs förskolor ska använda tilldelade resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Uppfylls helt Medarbetarnas scheman (och planeringstid) ska vara prioriterade utifrån barnens vistelsetider och de arbetspass som är planerade i strukturen. Köket ska producera rätt antal portioner. Vi ska använda våra resurser inom enheten på ett mer kreativt, effektivt och kvalitativt vis. Ledningsgruppen ska ha god kontroll på antal inskrivna barn/månad med utgångspunkt från det planerade barnantalet. Synpunkter och klagomål Karlbergs förskolor arbetar på olika vis för att involvera föräldrarna i verksamheten. Detta för att öka föräldrarnas upplevelse av begriplighet gällande verksamheten och att bjudas in att delta i meningsfulla sammanhang. Tanken är också att vi snabbt ska komma tillrätta med eventuella synpunkter om verksamheten. Nedan beskriver vi några strukturer som gynnar

18 Sid 18 (24) dessa sammanhang mellan föräldrar, pedagoger och ledning. Vår mötesstruktur "Karlbergs förskolors årscykel ur ett föräldrasamverkansperspektiv" där vi bjuder in föräldrarna att vara i dialog med oss en gång per månad samt den dagliga kommunikationen, hjälper oss att snabbt fånga upp olika idéer, dilemman och synpunkter från föräldrarna. Vi är angelägna om att skapa ett klimat där vi inte hamnar i motsättning med varandra (föräldrar mot pedagoger). Inkomna synpunkter följer vi upp i brev, möten, enskilda samtal, i syfte att snabbt rätta till fel och brister. Sedan ett antal år tillbaka skriver respektive förskola varannan vecka ett informationsbrev som skickas till våra familjer. Brevet innehåller pedagogisk dokumentation som berättar i vilka sammanhang barnet/barnen befunnit sig i,ger information om kommande händelser med mera. Följande synpunkter har vi nåtts av från föräldrarna: för stora barngrupper avsaknad av språkgrupper på förskolan Norrbacken har en av hyresgästerna reagerat på gårdens utformning. Det handlar om: att förskolans lekmaterial inte låsts in på kvällen, att gården inte försetts med lekmaterial efter renoveringen av takbjälklaget. hyresgäst reagerat på gråtande barn i samband med inskolning på förskolan Sagolandet föräldrar reagerat på att Norrbackens gård inte ställts iordning efter "gårdsrenoveringen" dålig lukt på förskolan Tempeltrappan (vi har haft problem med att fläktarna inte fungerar vilket har lett till att det lukt från fettavskiljaren sprids i lokalerna) dålig lukt från sopor i lokalen på Tempeltrappan. Soplukten beror på att det varit stopp i sopnedkastet (det har skett vid flera tillfällen och vid ett tillfälle varade stoppet i över 1 vecka trots flera samtal och mejl med hyresvärden) Övrigt Ledarskap och medarbetarskap Förskolechef leder verksamheten i nära samarbete med biträdande förskolechef/pedagogista och förskolornas arbetsplatsledare. Det är ledningsgruppens agerande som gör ledningsidén tydlig i organisationen. Förskolechefens och biträdande förskolechef/pedagogistas ambition är att tillsammans med ledningsgruppen leda Karlbergs förskolor på ett förtroendegivande och förtroendeskapande vis. Det förskolechef och biträdande förskolechef tillsammans med ledningsgruppen som ska verka för att medarbetarna görs delaktiga och känner ansvar för förskolans uppdrag och organisation. Vi har därför arbetat fram en gemensam ledningsidé som lyder: Vi i ledningsgruppen vill stödja en organisation där alla medarbetare och barn skall finna sig väl tillrätta och vilja utvecklas tillsammans. Vi vill agera med förtroende och arbeta för att stödja samsynen mellan förskolorna där inställningen är en gemensam enhet, som bygger på en kollektiv pedagogisk idé där vi upptäcker och lär tillsammans.

19 Sid 19 (24) Förskolechef, biträdande förskolechef, förste kock och arbetsplatsledare träffas varannan tisdag för ledningsgruppsmöte. Nytt för i år är att varje ledningsgruppsmöte startar med ett stående tavelmöte (ett Leanverktyg). Tavelmötet bygger dels på strukturen för det pedagogiska ledningsåret, kalendariet, åtaganden, ekonomisk månadsuppföljning (där antal inskrivna barn är av väsentlighet) men även arbetsplatsledarnas frågor från förskolans egna veckomöte/tavlemöte samt en genomgång av arbetsplatsledarens känsla (ledsen, glad, neutral gubbe) utifrån ett ledarperspektiv. Ledningsgruppens möte fortsätter och vi fördjupar oss i aktuella frågor utifrån ledningsgruppens årscykel, förskolornas frågor etc. Kommunikation är viktig i en organisation. I kommunikation med varandra skapar vi en social verklighet innehållande kunskap, identitet, relationer och betydelse. I kommunikationen med varandra kan vår förståelse och kunskap för olika saker förändras. På Karlbergs förskolor har vi därför sedan en tid tillbaka inrättat olika mötesformer (utvecklingsgrupp, reflektionsmöte, pedagogmöte, Apt, ledningsgrupp, köksmöte etc) där vi tillsammans träffas för att reflektera och ha dialog om verksamhetens innehåll och åtaganden. Våra mötesstrukturer är en medveten ledarhandling för att främja och uppmuntra medarbetarna till ett aktivt medarbetarskap och på så vis göra verksamheten meningsskapande. De olika mötena är ett stöd för ledningen till att implementera nya tankar och uppdrag i förhållande till enhetens eget sammanhang. Mötena ska också bidra till att enheten på ett effektivt sätt kan möta förändringar. Ledningsgruppen har under våren haft tre heldagsmöten (22 januari, 4 juni, samt den 20 augusti). På dessa möten berördes frågor såsom: strukturer för förskollärarnas uppföljning, utvärderings och utvecklingsmöte, hur ledningsgruppen bättre följer upp medarbetarnas planerings- och reflektionstid, strukturer för arbetsplatsledarnas vecko- och tavelmöte, hur vi på bästa vis nyttjar prispengarna från kvalitetsutmärkelsen 2012, resultatet i 2013 års förskoleundersökning, analyserat arbetsgruppernas självvärdering av indikatorn, arbetat fram en koefficient gällande planerings och reflektionstid i förhållande till antal barn på avdelningen. Karlbergsförskolors ledningsgrupp deltog den 14 april i ett pedagogiskt forum tillsammans med Norrmalms andra förskolors ledningsgrupper. Ämnet för denna dag var: Uppföljning och utvärdering med fokus på barns inflytande och barnens möjlighet till reflektion, Hans Dahlin från utbildningsförvaltningen föreläste gällande kvalitetsindikatorn utifrån barns inflytande och barns möjlighet till reflektion. Medarbetarnas engagemang är viktigt för organisationen. Ledningsgruppen menar att det förstärks genom att medarbetarna: känner att det de gör är meningsskapande att vi ser olikhet som tillgång (där vi tar vara på vars och ens kompetenser) känner sig behövda Ledningsgruppen har beslutat att agerandet till varandra ska präglas av intresse och nyfikenhet. Agerandet ska handla om att backa upp varandra snarare än att hänger ut varandra. En medveten ledningsstrategi är att ledningens och arbetsplatsledarnas ledningsgruppens sätt att agera med varandra och medarbetarna ska vara modell för hur övrig kommunikation i organisationen praktiseras. Genom ett förtroendefullt och stödjande ledarskap ska vi både i de personliga mötena och möten i grupp kommunicera och förmedla hur vår verksamhetsidé och åtaganden ligger till grund för verksamheten och utvecklar den. Genom dialog och delaktighet ska medarbetarna ges förutsättningar att bidra till våra mål och åtaganden och verksamhets utveckling. Vår organisation ska i sin struktur stödja och ge utrymme för dialog med hjälp av

20 Sid 20 (24) dess olika mötesforum. Varje APT startar som en variant av tavlemöte fast i en power point modell. Alla medarbetare har tilldelats ett särskilt ansvar för ett eller flera områden. Vi gör en snabb avstämning av de olika ansvarsområdena och ser över ev förbättringar. Därefter redovisas föregående månads frisk och sjuk-närvaro ihop med antal närvarande barn. Vi har kunnat konstatera att det är få dagar som vi har alla barn närvarande på förskolan. Ovan beskrivna idéer och handlingar har haft betydelse för Karlbergs förskolors utveckling ur ett medarbetarperspektiv vilken resultatet i 2013 års medarbetarenkät vittnar om. Karlbergs förskolor uppnår ett jämt och gott AMI Aktivt medskapandeindex (som består av tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning). Karlbergs förskolor uppnår ett AMI på 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors AMI 2012 som var 84 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett AMI på 82). Karlbergs förskolors motivationsindex är: 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors motivationsindex 2012 som var 83 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett motivationsindex på 82). Karlbergs förskolors ledarskapsindex är: 88 (att jämföra med Karlbergs förskolors ledarskapsindex 2012 som var 83 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett ledarskapsindex på 79). Karlbergs förskolors styrningsindex som är: 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors styrningsindex 2012 som var 86 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett styrningsindex på 84). För att ytterligare förstärka och tydliggöra medarbetarskapet kommer medarbetaråtagandet att förändras något i 2014 års vp. År 2013 var åtagandet: "Alla medarbetare ska uppleva att de arbetar i en förskoleverksamhet där kunskap, glädje och gemenskap stöttar det pedagogiska uppdraget" och år 2014 har det förtydligas på följande vis: "Alla medarbetare på Karlbergs förskolor ska med kunskap, glädje och gemenskap bidra till att utveckla det pedagogiska uppdraget." Uppföljning rehabilitering och sjukfrånvaro. Karlbergs förskolor har sedan ett par år tillbaka tydliga rutiner för uppföljning av sjukfrånvaron. Uppföljningen sker dels månadsvis i samband med Apt, individuellt och i medarbetarsamtal. I de individuella samtalen diskuteras orsaker till frånvaron, hur arbetet ska ske i syfte att förebygga sjukfrånvaro samt medarbetarens eget initiativ till friskvård. I höstas införde vi nya skriftliga rutiner med tydligare frågeställningar som syftar till att underlätta sjukfrånvarosamtalet och tydligare involvera medarbetaren i arbetet. Planen innehåller punkter såsom: Bakgrund (till sjukfrånvaron) Nuläge (sammanställning av mätningar såsom sjukfrånvaro enligt LISA etc) Målbild (hur ser drömläget ut? på vilket sätt vill vi öka frisknärvaron) Grundorsak till frånvaron (vilka hinder finns?) Möjliga lösningar (saker som kan bidra till ökad frisknärvaro) Plan (aktiviteter, rutiner som kan bidra till ökad frisknärvaro gärna med ansvariga och deadlines)

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013

Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Sid 2 (59) Handläggare: Maria Cameron Telefon: Till Norrmalms stadsdelsnämnd Norrmalms stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse VB 2013 Stadsdelsnämndens beslut 6 februari 2014: 1. Stadsdelsnämnden godkänner

Läs mer

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030

SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR. Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 SNÖSÄTRA FÖRSKOLOR Jag ska bli som pappa, rörmokare och kompositör. Ester är 24 år 2030 Tävlingsbidrag till Stockholms Stads Kvalitetsutmärkelse 2009 Förskolechef Ann-Sofie Hesselbom tfn 508 20 057 ann-sofie.hesselbom@eav.stockholm.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27

Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Granskningsrapport Qualiscertifiering av Stinsgårdens förskola 2010-10-26/27 Arja Fekete & Jan Lindgren Q-Steps Kvalitetssäkring AB 1 Sammanfattning av rapporten Stinsgårdens förskola är en förskola med

Läs mer

Fotograf: Thomas Bergheim

Fotograf: Thomas Bergheim Fotograf: Thomas Bergheim Kvalitetsredovisning 2006 Barn- och utbildningsförvaltningen Oskarshamns kommun KRISTINEBERGS Förskoleområde Rektor Monica Pettersson Bitr.rektor Lotta Lindgren Kvalitetsamordnare

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kristinebergs förskola Hudiksvall Granskning genomförd i maj 2012 av Johan Österberg och Linda Malmlöf-Gardelin Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Kristinebergs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Inledning Förskolan är en egen skolform som vänder sig till barn mellan 1 och 5 år. Till Västra Söders förskolor är även barn till vårdnadshavare som endast önskar allmän förskola

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014

Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Rapport Sida 1 (18) 2015-03-23 Samlad kvalitetsredovisning av kommunal förskoleverksamhet i Stockholms stad 2014 Kvalitetsredovisningens

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Armbandets och Kättsätters förskolor Norrköping Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Ajerstam och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Armbandets och

Läs mer

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola

Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad. Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola Lärande i fokus för alla barn i en växande och föränderlig stad Stockholms stads förskoleprogram Framtidens förskola 1 Innehåll Framtiden börjar i förskolan 3 Inledning 4 Lärande och utveckling i fokus

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2014-06-19 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad juni 2014 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning 1. Utvecklingsområden 2013

Läs mer

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun

Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Verksamhetsredogörelse avseende förskoleverksamheten i Eslövs kommun Denna verksamhetsredogörelse kommer att användas som ett av flera underlag i tillsynen av er kommun. För Skolinspektionen är det värdefullt

Läs mer

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING...

F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... Innehållsförteckning F Ö R O R D... 3 1. MÅL OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER SEDAN FÖREGÅENDE KVALITETSREDOVISNING... 5 Mål 1... 5 Mål 2... 5 Mål 3... 6 2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE... 7 2.1

Läs mer

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN

UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN 2013-08-09 UPPDATERAD AUGUSTI 2013 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad våren 2013 Antagen av bildningsnämnden 2013-05-30, 50. Innehållsförteckning

Läs mer

Resultatrapport för Assbergs förskola

Resultatrapport för Assbergs förskola Resultatrapporten innehåller en värdering och analys av enhetens resultat kring utveckling och lärande samt resultat från brukarundersökningen. Resultatrapport för Assbergs förskola Upprättad av Christina

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut 2009. Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB. Årsredovisning och bokslut 2009. Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING STADSDELSDIREKTÖRENS STAB TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 101-324/ Sid 1 (61) 2010-01-22 Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: 08-508 12 008 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2010-02-11

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR EGEN REGI/ ÄLDREOMSORG SID 1 (41) 2012-04-17 Verksamhetsbeskrivning till stadens Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2012 Anders Broberg Verksamhetschef

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun

Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012. Österåkers kommun Verksamhetsbeskrivning och verksamhetsplan 2012 Österåkers kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Vårt uppdrag... 3 Vår värdegrund... 3 Våra honnörsord... 3 Självkänsla... 3 Nyfikenhet... 3 Medmänsklighet... 4 Det

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 GSN 2010/21.181 Verksamhetsberättelse för grundskolenämnden Barn och utbildningsförvaltningen/grundskoleavdelningen JANUARI 2010 Innehåll Innehåll 2 Samlad måluppfyllelse 3 Sammanfattning 6 Kommunens vision

Läs mer

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA.

FÖRSKOLECHEFEN SOM LEDARE, ETT KOMPLEXT UPPDRAG - JÄMFÖRANDE STUDIE KOMMUNAL/ FRISTÅENDE FÖRSKOLA. Annsofie Falk Solgården & Tallbacksgårdens förskolor, Sandvikens Kommun Birgitta Kinnunen Pysslingen Förskolor Svampen, Johannelund, Stockholm Fördjupningsarbete i rektorsprogrammet, Block 5 HT 2012/ VT

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Granskning av stadens ledarskap

Granskning av stadens ledarskap TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-15 Dnr: 2015/126-IFN-012 Eva Sahlén - SNSES03 E-post: eva.sahlen@vasteras.se Kopia till Kommunens revisorer Individ- och familjenämnden Granskning

Läs mer

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015

Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola 2014-2015 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Skolområde Syd, Jakobsbergsskogens förskola Karlstad 2013-01-07 Förskolechef Jenni Gunnberg, 054-540 30 37 jenni.gunnberg@karlstad.se Arbetsplan Jakobsbergsskogens förskola

Läs mer

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun

Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun KS 2008/232.182 Mål och Budget 2009 för Huddinge kommun Kommunstyrelsens förvaltning/ledningskontoret Innehåll Inledning 4 Delaktighet 5 Kunskap berikar Huddinge 6 Mål för Huddinge 7 Nöjda invånare 11

Läs mer