Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013"

Transkript

1 Karlbergs förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (24) Handläggare: Telefon: Till Karlbergs förskolor Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Karlbergs förskolor

2 Sid 2 (24) Sammanfattande analys Karlbergs förskolor har under året haft god kontroll på verksamheten och dess åtaganden och uppnår därmed samtliga åtaganden för I mars månad delades förskoleundersökningen ut till Karlbergs förskolors föräldrar. Svarsfrekvens 2013, var 77,5% i jämförelse med 2012 som var 76%, vilket motsvarar en ökning med 1,5%. Vi kan med glädje konstatera att Karlbergs förskolors resultat, såväl på enhetsnivå som på förskolenivå, ökat under Vi når i år ett NFI (nöjd föräldraindex) på 92 NFI att jämföra med 2012 års NFI som var 74 (78 NFI 2011). Samtliga fyra förskolor höjer sitt NFI enligt följande: Gjutaren höjer sitt NFI från 53 (2012) till 88 (2013) Tempeltrappan höjer sitt NFI från 76 (2012) till 90 (2013) Norrbacken höjer sitt NFI från 77 (2012) till 93 (2013) Sagolandet höjer sitt NFI från 81 (2012) till 96 (2013) Under hösten gick stadens medarbetarenkät ut till alla som arbetar i Stockholms stads verksamhet. På Karlbergs förskolor svarade 78 % av medarbetarna på enkäten och vi nådde ett aktivt medarbetar index (AMI) på 88 (att jämföra med stadsdelens AMI som var 82 och enhetens resultat 2012 som var 84 AMI). Vår analys är att medarbetarnas och ledningens engagemang om att både utveckla verksamheten och samtidigt hålla i fungerande strukturer har betydelse för resultatet. Att organisation bär en tydlig idé om att barn, föräldrar och pedagoger ska ingå i meningsfulla sammanhang och idén om att en välkomnande förskola har sannolikt också påverkat resultatet. Under sommaren valde flera blivande förskoleklassfamiljer att avsluta sina platser hos oss tidigare än vi beräknat. Det bidrog till minskade intäkter under sommaren och ledningsgruppen fick därför arbeta strategiskt med intag av nya barn i syfte att kompensera de minskade sommarintäkterna. I augusti månad hade vi fullt antal barn inskrivna på tre av våra förskolor och på den fjärde förskolan, förskolan Tempeltrappan, hade vi 10 tomma platser. I oktober månad kunde vi skriva in 5 barn dessa platser och de 5 återstående platserna tillsatte vi inte och balanserade denna minskade intäkt genom att hålla en förskollärartjänst vakant. Det är 61 medarbetare (inkl ledning) på Karlbergs förskolor och vi har en fortsatt hög förskollärartäthet. Vi arbetar på olika vis aktivt med att medarbetarna ska trivas och finna organisationen meningsbärande. Personalomsättningen är förhållandevis låg och under året har cirka 12% av medarbetarna lämnat organisationen. Dessa tjänster har tillsatts med nya förskollärare och barnskötare. Två av tjänsterna har tillsatts med medarbetar som valt att komma tillbaka efter några års arbete i andra organisationer. I februari månad råkade förskolan Tempeltrappan ut för ytterligare ett inbrott. Förskolan Tempeltrappan har under åren drabbats av flera inbrott. I februari drabbades vi av ett nytt inbrott där förövarna tog kameror, telefoner, kontanter och nycklar etc. Det vart även skadegörelse av dörrar och inventarier. Efter inbrotten har vi bytt ut samtliga låskolvar, satt in gallerdörr och en ståldörr till kontoret. Under året har vi haft en hel del arbete av våra lokaler och gårdar. På förskolan Gjutaren har en renovering av ventilationssystemet genomförts, på förskolan Norrbacken har förskolans gård gjorts om i samband med ett renoveringsarbete av garagets takbjälkar, på förskolan Tem-

3 Sid 3 (24) peltrappan har det planerats för en renovering och utbyggnad av gården på Norrbackagatan. På förskolan Sagolandet har vi förbättrat ventilationen och ordnat med öppningsbara fönster i natur och kulturavdelningens lokal och i personalrummet. Med anledning av det förtydligade uppdraget i läroplanen för förskollärarna gällande uppföljning, utvärdering och utveckling startade vi i januari 2013 ett separat förskollärarmöte. Mötet äger rum under 1,5h en gång per månad och den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för mötet. Förskollärarna har i samband med mötet även läst skolverkets stödmaterial till den reviderade läroplanen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan". Vårt Lean-arbete har fortgått och vi har ett utvecklingsarbete med förbättringstavlor i samband med förskolornas veckomöte. Vi har under våren arbeta med en Leanprocess för hela enheten gällande planeringstiden och på förskolan Sagolandet en process som berört området pedagogiska dokumentation. I slutet av november skickade Karlbergs förskolor in ett bidrag till Arla Guldko, ofta kallad matbranschens Oscar. Syftet är att varje år lyfta fram och belöna bra förebilder för att inspirera andra att satsa på matglädje och hållbarhetsarbete. I december fick vi besked om att vi tagit oss till semifinal vilket enligt tävlingsjuryn var en stor bedrift då det var många tävlande förskolor (tävlingen gäller hela Sveriges förskolor). I januari kommer man att välja ut 3 finalister. Karlbergs förskolor vann 2012 år Kvalitetsutmärkelse och vi har därför under året fått vara med i flera olika sammanhang och berätta om vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. Det har skett vid olika tillfällen såsom: ett nystartat samarbete med några av Malmö stad förskolor chefsmöte på Norrmalm Norrmalms husfika Stockholms stads traineeprogram för blivande chefer SETT-mässan chefsmöte på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning etc. två studiebesök på enheten måndagen den 6 maj som stadsledningskontorets förnyelseavdelning var initiativtagare till frukostseminarium för stadens chefer Kungsholmens förskolechefer Singapores socialminister besök från Norge x 2 ministerbesök från Chile besök från förskolor i Täby Därtill har Norrmalms nya barn och ungdomschef Johanna Hult och vår nya stadsdelsdirektör Johanna Engman besökt verksamheten. Att vi får vara med i dessa sammanhang och prata om vår verksamhet gör att vi får ännu mer kontroll på vad vi gör och vad vi kan förbättra. En idé har också varit att låta några medarbetare delta vid studiebesöken och berätta om verksamheten med hjälp av pedagogiska dokumentationen. Vi tänker att det är viktigt att medarbetarna på olika vis finns med i sammanhang utanför förskolan. Det ger oss input och ny kunskap som vi kan förvärva i vår verksamhet. Vi har sedan en tid tillbaka deltagande i följande externa sammanhang:

4 Sid 4 (24) pedagogiska teoretiska rum magisterutbildning nätverk ABC-utbildning Lean-handledarutbildning NTA-utbildning Under våren 2013 fanns vi med i ytterligare några externa utbildningssammanhang såsom: erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen ytterligare en medarbetare utbildat sig till ABC-handledare (alla barn i centrum) ytterligare en medarbetare utbildat sig till Lean handledare ytterligare medarbetare som deltagit i NTA-utbildning 2012 presenterades Karlbergs förskolor som vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i kategorin förskola. Kvalitetsutmärkelsen belönar framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Under det gångna året har vi investerat prispengarna i verksamhetsutveckling. Det har handlat om att vi arbetat med vår värdegrund och välkomnandet tillsammans med Improvisationsteatern, vi har varit på studiebesök på förskolor som arbetat framgångsrikt med att utveckla den pedagogiska miljön, vi har varit på vetenskapens hus och där deltagit i workshop om barn och matematik, vi har varit på utbildning om skapande verksamhet tillsammans med Karin Furness (ateljérista i Skarpnäck) och haft en föreläsning med Harold Göthson. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 27 st 21 st 1600 st VB 2013 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period

5 Sid 5 (24) Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 35,14 % 22 % 15 % VB 2013 Nämndmål: Norrmalms livsmiljö är hållbar Den negativa miljöpåverkan från de egna verksamheterna har minskat. Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse Karlbergs förskolor är en verksamhet där hållbar utveckling är i fokus. Uppfylls helt Förskolorna ska dagligen rapportera rätt antal närvarande barn till köket Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 22 % av de totala inköpen. Maten som serveras ska vara näringsriktig och ekologisk. Alla arbetsgrupper ska i sin pedagogiska verksamhet öka utbudet av återvinningsmaterial. Alla förskolor ska tillsammans med barnen sopsortera. Varje barn ska få utveckla sitt intresse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för arbetet. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 91 % av föräldrarna att vi lever upp till påståendet: "Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga genomen". Vid utvärderingen av Självvärdering av stadens indikator gällande natur och naturvetenskap, gav pedagogerna verksamheten följande bedömning: 3,55 att jämföra med 2012 då bedömningen var: 4,25. Vi har därmed sänkt resultatet i jämförelse med Förskolorna Norrbacken, Tempeltrappan och Sagolandet har skattat sig lägre och förskolan Gjutaren på en högre nivå. Analys: Barnen får goda möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen samt vardagsfenomen och vardagsteknik bland annat genom experimenterande vilket även berikat barnens lek. Några grupper har arbetat med naturvetenskap i sitt projekt och använt

6 Sid 6 (24) våra NTA-lådor. Barnen har erbjudits tillgång till olika verktyg för sitt utforskande. Flertalet barn har förståelse för samspelet mellan människa och miljö samt för enkel teknik. Det som pedagogerna anger som utvecklingsområden är: öka dokumenterandet kring området både under projekttid och i det egna valet ge naturvetenskapliga utmaningar vid det egna valet mer observationer kring barnens egna hypoteser pedagogerna behöver mer kunskap om naturvetenskap och teknik hur vi med hjälp av den pedagogiska dokumentationen berättar och informerar föräldrarna om naturvetenskap och teknik KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndmål: Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna och uppmuntras till fysisk aktivitet. Barn, ungdomar och äldre är nöjda med utbudet av aktiviteter. Aktiviteterna upplevs som meningsfulla och stimulerande. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel föräldrar som anser att förskolan ger barnen möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser. 72,01 % 59,95 % 75 % 2013 Barnen på Karlbergs förskolor ska få möjlighet att utveckla sin motorik i relation till läroplanens områden. Uppfylls helt Barnen ska ges stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. Arbetsgrupperna ska med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra barnens motoriska färdigheter. Barnen erbjuds organiserad motorisk aktivitet. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 83% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.

7 Sid 7 (24) Barnen på Karlbergs förskolor ska, ur olika perspektiv, få erfara begreppet kultur. Uppfylls helt Barnen ska vara delaktiga i sin egen kultur och respektera andra kulturer. Vi ska ha goda samtal med familjerna kring barnens flerspråkighet och kulturella identitet. Vårt mångkulturella samhälle ska vara synligt på våra förskolor. Arbetsgrupperna ska med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra de kulturer och språkperspektiv som finns representerade i gruppen. Barnen ska i sin vardag på förskolan ha varit med om att få möta begreppet kultur genom stadens kulturbegrepp "för med och av" barn. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 81,75% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan." KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Nämndmål: Invånarna på Norrmalm har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds. Invånarna på Norrmalm har kunskap om olika valmöjligheter och gör välgrundade val. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolorna genomför visningar av förskolorna för föräldrarna inför val av förskola. Karlbergs förskolor åtar sig att ge både nya och gamla familjer information om verksamheten. Ingen Vi ska erbjuda kontinuerliga visningar på våra förskolor. Nya familjer ska få ett bra välkomnande och en god introduktion till våra förskolor.

8 Sid 8 (24) Föräldrarna upplever att de är delaktiga och har inflytande i förskolans verksamhet. Föräldrarna upplever att de är insatta i förskolans åtaganden och arbetssätt. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 96,75% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt." KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % 100 % tas fram av nämnden 2013 Andel förskollärare av antal anställda 54 % 53 % 42 % 2013 Antal barn per grupp 11,5 barn/avd. 12 barn/avd Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 4,91 st 4,84 st 4,9 st 4, ,25 3, Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskap

9 Sid 9 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse er om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan. Nämndmål: Alla förskolebarn lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö. Barnen utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor. Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik. Barnen har inflytande och är delaktiga i verksamhetens utformning. Barnen utvecklar sin identitet och sin förståelse för grundläggande demokratiska värden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättningar har. Förskolorna ska utveckla formerna för samråd och samverkan med föräldrarna. Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan. Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning och utbildning kring barn med funktionsnedsättningar Barnen på Karlbergs förskolor får möjlighet till utveckling och lärande i trygga pedagogiskt stimulerande miljöer. Uppfylls helt

10 Sid 10 (24) Förskolan ger barnen förutsättningar att få syn på sitt eget och kamraternas lärande. Föräldrarna är delaktiga i såväl sitt eget barns utveckling och lärande som i förskolans verksamhet som helhet. Barnen erfar delaktighet och inflytande genom att kunna göra egna val i verksamheten. Förskolan synliggör barnens inflytande med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Barnen använder och prövar sin språkliga och kommunikativa förmåga i sin vardag. Användandet av matematiska begrepp synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Föräldrarna är informerade om syftet med arbete med matematik, språk och naturvetenskap. Barnen får möjlighet till lärande om miljöfrågor och naturvetenskapliga begrepp. Vi praktiserar våra kunskaper gällande NTA Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 88,25% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande". Karlbergs förskolor ska samarbeta med barnens blivande förskoleklass. Uppfylls helt Varje barn ska få det stöd det behöver vid övergången till förskoleklass. Varje barn har en överföringsblankett, med tillhörande dokumentation, som överlämnas till skolan. Vi ska följa Norrmalms gemensamma årscykel inför skolstart. Barnen ska ha med sig dokumentation till förskoleklassen som är reflekterad och som visar på dess förändrade lärande. Pedagogerna på Karlbergs förskolor ger flickor och pojkar samma förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen. Uppfylls helt Flickor och pojkar gör val som inte begränsas av könstillhörighet. Barnen använder och prövar material och begrepp i sin vardag som inte är könskodade. Varje arbetsgrupp har i sin arbetslagsdeklaration formulerat sitt genus och jämställdhetsarbete. Allt arbete inkluderar ett genus- och likabehandlingsperspektiv. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 96% av föräldrarna att de är nöjda under påståen-

11 Sid 11 (24) det: "Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas". KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Nämndmål: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor Barn och ungdomar som farit illa och/eller befunnit sig i riskzonen har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt. Ungdomars tobak, alkohol och cannabisanvändning har minskat. Relationen mellan föräldrar och barn har förstärkts genom att de deltagit i föräldrastödsprogram. Ungdomar får sommarjobb och erbjuds fritidsaktiviteter. Karlbergs förskolor är en välkomnande förskoleverksamhet som skapar delaktighet och inflytande för familjerna. Uppfylls helt Arbetsgrupperna följer Karlbergs förskolors års struktur kring föräldrasamverkan. Föräldrarna upplever att de är välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Föräldrarna är till viss del delaktiga i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Föräldrarna ska ges möjlighet att delta i ABC utbildning. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 91,5% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten". Nämndmål: Personer som utsatts för våld i nära relationer får stöd. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation. Medarbetare har kunskap att upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

12 Sid 12 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Informationsmaterial tas fram som vänder sig till personer utsatta för relationsvåld. Lokal resursgrupp mot relationsvåld träffas fyra gånger per år Alla medarbetare på Karlbergs förskolor har kunskap om att möta barn som utsatts för relationsvåld. Uppfylls helt Alla medarbetare vet hur arbetsgången ser ut när vi samarbetar med socialtjänsten. Föräldrar upplever att de känner tillit i sin relation till förskolans medarbetare. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 19 st 18 st ,09 % 61,54 % 100 % 75 % % % Sjukfrånvaro 6,3 % 6,1 % 4,9 % 4,4 % VB 2013 Nämndmål: Ledarskapet är aktivt och kommunikativt Ledarskapet är engagerat och ger goda förutsättningar till utveckling av verksamheten. Måluppfyllelsen är hög och verksamheten är trygg med prioriteringarna. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. En förståelse och ett engagemang för lean finns vilket bidrar till en gynnsam verksamhetsutveckling.

13 Sid 13 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla chefer driver verksamhetsutveckling genom lean. Ledningsgruppens ska kommunicera aktivt, trovärdigt och inbjuda till delaktighet Uppfylls helt Ledningen ska ha förmedlat stadens mål och budskap Karlbergs förskolors pedagogiska idé, åtaganden, ramar och förväntningar ska vara kommunicerade med alla nya medarbetare. Ledningen ska följa upp och återkoppla med hjälp av DUP:en och det pedagogiska året. Kommentar Ledarskap innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Det ledarskap som utövas i staden ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. I 2013 års medarbetarenkät når vi ett ledarskapsindex på 88. I medarbetarenkäten under rubrik ledarskap har medarbetarna gjort följande bedömningar under påståendena: Min chef och jag för en dialog om mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra. 81% nöjda Jag kan få tag i min chef om jag behöver det. 72% nöjda Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter, när jag behöver det. 68% nöjda Min chef följer upp att det vi bestämt blir gjort. 61% Min chef ställer tydliga krav på mig. 78% Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett bra arbete.70% Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal. 89% Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats.72% Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har.79% När min chef pratar om Vision 2030 förstår jag hur jag kan bidra till ett Stockholm i världsklass. 71% Min chef bemöter mig med respekt.100% Min chef skapar delaktighet på möten. 86% Min chef är en bra förebild för vår verksamhet. 94%

14 Sid 14 (24) Nämndmål: Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel enheter som har en hälsocoach. Andel enheter som har en lean-handledare Andelen medarbetare som väl känner till stadens Vision Medarbetare bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling. 100 % 100 % 100 % VB % 100 % 100 % % % 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska behandla Jämställdhets- och mångfaldsplanens checklistor på APT. Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT. Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT. Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten. Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras

15 Sid 15 (24) Alla medarbetare ska uppleva att de arbetar i en förskoleverksamhet där kunskap, glädje och gemenskap stöttar det pedagogiska uppdraget. Uppfylls helt Vi ska arbeta för en hög frisknärvaro. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4.9%. Kommunikationen är positiv inom organisationen, men även ut mot barn och föräldrar. Medarbetarna ska ta ansvar för att vi når uppställda mål och åtaganden. Genom ömsesidigt ansvarstagande (både ledning och medarbetare) och delaktighet ska både ledning och medarbetare tillsammans arbeta för att sänka upplevelsen av hög arbetsbelastning. Karlbergs förskolors aktivt medskapande index ska vara högre än index för Norrmalms stadsdels förvaltnings. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndmål: Alla enheter ska ha en budget i balans. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Karlbergs förskolor ska bedriva en förskoleverksamhet inom givna ekonomiska ramar. Ingen Vi ska ha ett resultat i balans. Vi ska ha god kontroll över budgeten med hjälp av budgetmöten och tertialuppföljningar. Vi ska ha bra rutiner för att månadsvis erbjuda familjer förskoleplats. Vi ska ha en säker prognos.. Uppföljning av driftbudget Tkr Bokslut 2013 Kostnader Personalkostnader Lokaler 6 137

16 Sid 16 (24) Tkr Bokslut 2013 Entreprenader 572 Övrigt Totalt Intäkter Externa intäkter 794 Förvaltningsinterna intäkter Totalt Resultat Föregående års resultat Totalt resultat Resultatöverföring till år Bokslutet i december är 1198 miljoner kronor. Att bokslutet är så högt och högre prognostiserat beror bland annat på följande: Att vi har haft lägre personalkostnader än prognostiserat ( kr) beroende på att vi har haft vakanta tjänster. Att vi har haft lägre personalkostnader gällande timanställda Att vi har fått mer ersättning under bidrag och ersättningar (Sius-anställningar etc) Att vi har haft lägre kostnader på externt inhyrd personal Att vi utökade antalet portioner i vårt kök och levererade betydligt fler portioner än vi prognostiserat i början av året. Det har varit svårt att prognostisera kökets kostnader och intäkter och vi har därför inför 2014 gjort en budget för vårt kök och en budget för förskolan. Syftet är att underlätta uppföljningarna. Att vi har haft lägre livsmedelskostnader

17 Sid 17 (24) Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Nämndmål: Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva. Förvaltningens verksamheter kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Beställarkompetensen är hög. Alla verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. En kultur skapas där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt. Samarbetet mellan olika nämnder bidrar till ökad effektivitet i verksamheterna. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period På alla enheter arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna. 86 % 2013 Karlbergs förskolor ska använda tilldelade resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Uppfylls helt Medarbetarnas scheman (och planeringstid) ska vara prioriterade utifrån barnens vistelsetider och de arbetspass som är planerade i strukturen. Köket ska producera rätt antal portioner. Vi ska använda våra resurser inom enheten på ett mer kreativt, effektivt och kvalitativt vis. Ledningsgruppen ska ha god kontroll på antal inskrivna barn/månad med utgångspunkt från det planerade barnantalet. Synpunkter och klagomål Karlbergs förskolor arbetar på olika vis för att involvera föräldrarna i verksamheten. Detta för att öka föräldrarnas upplevelse av begriplighet gällande verksamheten och att bjudas in att delta i meningsfulla sammanhang. Tanken är också att vi snabbt ska komma tillrätta med eventuella synpunkter om verksamheten. Nedan beskriver vi några strukturer som gynnar

18 Sid 18 (24) dessa sammanhang mellan föräldrar, pedagoger och ledning. Vår mötesstruktur "Karlbergs förskolors årscykel ur ett föräldrasamverkansperspektiv" där vi bjuder in föräldrarna att vara i dialog med oss en gång per månad samt den dagliga kommunikationen, hjälper oss att snabbt fånga upp olika idéer, dilemman och synpunkter från föräldrarna. Vi är angelägna om att skapa ett klimat där vi inte hamnar i motsättning med varandra (föräldrar mot pedagoger). Inkomna synpunkter följer vi upp i brev, möten, enskilda samtal, i syfte att snabbt rätta till fel och brister. Sedan ett antal år tillbaka skriver respektive förskola varannan vecka ett informationsbrev som skickas till våra familjer. Brevet innehåller pedagogisk dokumentation som berättar i vilka sammanhang barnet/barnen befunnit sig i,ger information om kommande händelser med mera. Följande synpunkter har vi nåtts av från föräldrarna: för stora barngrupper avsaknad av språkgrupper på förskolan Norrbacken har en av hyresgästerna reagerat på gårdens utformning. Det handlar om: att förskolans lekmaterial inte låsts in på kvällen, att gården inte försetts med lekmaterial efter renoveringen av takbjälklaget. hyresgäst reagerat på gråtande barn i samband med inskolning på förskolan Sagolandet föräldrar reagerat på att Norrbackens gård inte ställts iordning efter "gårdsrenoveringen" dålig lukt på förskolan Tempeltrappan (vi har haft problem med att fläktarna inte fungerar vilket har lett till att det lukt från fettavskiljaren sprids i lokalerna) dålig lukt från sopor i lokalen på Tempeltrappan. Soplukten beror på att det varit stopp i sopnedkastet (det har skett vid flera tillfällen och vid ett tillfälle varade stoppet i över 1 vecka trots flera samtal och mejl med hyresvärden) Övrigt Ledarskap och medarbetarskap Förskolechef leder verksamheten i nära samarbete med biträdande förskolechef/pedagogista och förskolornas arbetsplatsledare. Det är ledningsgruppens agerande som gör ledningsidén tydlig i organisationen. Förskolechefens och biträdande förskolechef/pedagogistas ambition är att tillsammans med ledningsgruppen leda Karlbergs förskolor på ett förtroendegivande och förtroendeskapande vis. Det förskolechef och biträdande förskolechef tillsammans med ledningsgruppen som ska verka för att medarbetarna görs delaktiga och känner ansvar för förskolans uppdrag och organisation. Vi har därför arbetat fram en gemensam ledningsidé som lyder: Vi i ledningsgruppen vill stödja en organisation där alla medarbetare och barn skall finna sig väl tillrätta och vilja utvecklas tillsammans. Vi vill agera med förtroende och arbeta för att stödja samsynen mellan förskolorna där inställningen är en gemensam enhet, som bygger på en kollektiv pedagogisk idé där vi upptäcker och lär tillsammans.

19 Sid 19 (24) Förskolechef, biträdande förskolechef, förste kock och arbetsplatsledare träffas varannan tisdag för ledningsgruppsmöte. Nytt för i år är att varje ledningsgruppsmöte startar med ett stående tavelmöte (ett Leanverktyg). Tavelmötet bygger dels på strukturen för det pedagogiska ledningsåret, kalendariet, åtaganden, ekonomisk månadsuppföljning (där antal inskrivna barn är av väsentlighet) men även arbetsplatsledarnas frågor från förskolans egna veckomöte/tavlemöte samt en genomgång av arbetsplatsledarens känsla (ledsen, glad, neutral gubbe) utifrån ett ledarperspektiv. Ledningsgruppens möte fortsätter och vi fördjupar oss i aktuella frågor utifrån ledningsgruppens årscykel, förskolornas frågor etc. Kommunikation är viktig i en organisation. I kommunikation med varandra skapar vi en social verklighet innehållande kunskap, identitet, relationer och betydelse. I kommunikationen med varandra kan vår förståelse och kunskap för olika saker förändras. På Karlbergs förskolor har vi därför sedan en tid tillbaka inrättat olika mötesformer (utvecklingsgrupp, reflektionsmöte, pedagogmöte, Apt, ledningsgrupp, köksmöte etc) där vi tillsammans träffas för att reflektera och ha dialog om verksamhetens innehåll och åtaganden. Våra mötesstrukturer är en medveten ledarhandling för att främja och uppmuntra medarbetarna till ett aktivt medarbetarskap och på så vis göra verksamheten meningsskapande. De olika mötena är ett stöd för ledningen till att implementera nya tankar och uppdrag i förhållande till enhetens eget sammanhang. Mötena ska också bidra till att enheten på ett effektivt sätt kan möta förändringar. Ledningsgruppen har under våren haft tre heldagsmöten (22 januari, 4 juni, samt den 20 augusti). På dessa möten berördes frågor såsom: strukturer för förskollärarnas uppföljning, utvärderings och utvecklingsmöte, hur ledningsgruppen bättre följer upp medarbetarnas planerings- och reflektionstid, strukturer för arbetsplatsledarnas vecko- och tavelmöte, hur vi på bästa vis nyttjar prispengarna från kvalitetsutmärkelsen 2012, resultatet i 2013 års förskoleundersökning, analyserat arbetsgruppernas självvärdering av indikatorn, arbetat fram en koefficient gällande planerings och reflektionstid i förhållande till antal barn på avdelningen. Karlbergsförskolors ledningsgrupp deltog den 14 april i ett pedagogiskt forum tillsammans med Norrmalms andra förskolors ledningsgrupper. Ämnet för denna dag var: Uppföljning och utvärdering med fokus på barns inflytande och barnens möjlighet till reflektion, Hans Dahlin från utbildningsförvaltningen föreläste gällande kvalitetsindikatorn utifrån barns inflytande och barns möjlighet till reflektion. Medarbetarnas engagemang är viktigt för organisationen. Ledningsgruppen menar att det förstärks genom att medarbetarna: känner att det de gör är meningsskapande att vi ser olikhet som tillgång (där vi tar vara på vars och ens kompetenser) känner sig behövda Ledningsgruppen har beslutat att agerandet till varandra ska präglas av intresse och nyfikenhet. Agerandet ska handla om att backa upp varandra snarare än att hänger ut varandra. En medveten ledningsstrategi är att ledningens och arbetsplatsledarnas ledningsgruppens sätt att agera med varandra och medarbetarna ska vara modell för hur övrig kommunikation i organisationen praktiseras. Genom ett förtroendefullt och stödjande ledarskap ska vi både i de personliga mötena och möten i grupp kommunicera och förmedla hur vår verksamhetsidé och åtaganden ligger till grund för verksamheten och utvecklar den. Genom dialog och delaktighet ska medarbetarna ges förutsättningar att bidra till våra mål och åtaganden och verksamhets utveckling. Vår organisation ska i sin struktur stödja och ge utrymme för dialog med hjälp av

20 Sid 20 (24) dess olika mötesforum. Varje APT startar som en variant av tavlemöte fast i en power point modell. Alla medarbetare har tilldelats ett särskilt ansvar för ett eller flera områden. Vi gör en snabb avstämning av de olika ansvarsområdena och ser över ev förbättringar. Därefter redovisas föregående månads frisk och sjuk-närvaro ihop med antal närvarande barn. Vi har kunnat konstatera att det är få dagar som vi har alla barn närvarande på förskolan. Ovan beskrivna idéer och handlingar har haft betydelse för Karlbergs förskolors utveckling ur ett medarbetarperspektiv vilken resultatet i 2013 års medarbetarenkät vittnar om. Karlbergs förskolor uppnår ett jämt och gott AMI Aktivt medskapandeindex (som består av tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning). Karlbergs förskolor uppnår ett AMI på 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors AMI 2012 som var 84 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett AMI på 82). Karlbergs förskolors motivationsindex är: 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors motivationsindex 2012 som var 83 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett motivationsindex på 82). Karlbergs förskolors ledarskapsindex är: 88 (att jämföra med Karlbergs förskolors ledarskapsindex 2012 som var 83 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett ledarskapsindex på 79). Karlbergs förskolors styrningsindex som är: 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors styrningsindex 2012 som var 86 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett styrningsindex på 84). För att ytterligare förstärka och tydliggöra medarbetarskapet kommer medarbetaråtagandet att förändras något i 2014 års vp. År 2013 var åtagandet: "Alla medarbetare ska uppleva att de arbetar i en förskoleverksamhet där kunskap, glädje och gemenskap stöttar det pedagogiska uppdraget" och år 2014 har det förtydligas på följande vis: "Alla medarbetare på Karlbergs förskolor ska med kunskap, glädje och gemenskap bidra till att utveckla det pedagogiska uppdraget." Uppföljning rehabilitering och sjukfrånvaro. Karlbergs förskolor har sedan ett par år tillbaka tydliga rutiner för uppföljning av sjukfrånvaron. Uppföljningen sker dels månadsvis i samband med Apt, individuellt och i medarbetarsamtal. I de individuella samtalen diskuteras orsaker till frånvaron, hur arbetet ska ske i syfte att förebygga sjukfrånvaro samt medarbetarens eget initiativ till friskvård. I höstas införde vi nya skriftliga rutiner med tydligare frågeställningar som syftar till att underlätta sjukfrånvarosamtalet och tydligare involvera medarbetaren i arbetet. Planen innehåller punkter såsom: Bakgrund (till sjukfrånvaron) Nuläge (sammanställning av mätningar såsom sjukfrånvaro enligt LISA etc) Målbild (hur ser drömläget ut? på vilket sätt vill vi öka frisknärvaron) Grundorsak till frånvaron (vilka hinder finns?) Möjliga lösningar (saker som kan bidra till ökad frisknärvaro) Plan (aktiviteter, rutiner som kan bidra till ökad frisknärvaro gärna med ansvariga och deadlines)

Verksamhetsplan 2015 för Karlbergs förskolor

Verksamhetsplan 2015 för Karlbergs förskolor Karlbergs förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (34) Handläggare Telefon: Till Karlbergs förskolor Verksamhetsplan 2015 för Karlbergs förskolor Förslag till beslut Karlbergs förskolor Sid 2 (34) Sid 3

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan Karlbergs förskolor

Verksamhetsplan Karlbergs förskolor NORRMALMS STADSDELSNÄMND KARLBE RGS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1.-701/2011 SID 1 (42) 2012-01-16 Handläggare: Lena Kullberg Boman Telefon: 08/508 09 140 Till Telefon 08/508 09 140 SID 2 (42) Inledning

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013

ARBETSPLAN för. Ryttarlidens förskola 2012/2013 ARBETSPLAN för Ryttarlidens förskola 2012/2013 Innehållsförteckning Välkommen till oss på Rýttarliden 1 Avdelningsinformation 2 Vår grundidé 3 Vår profil 4 Att få syn på lärandet genom pedagogisk dokumentation

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Simsnäppan 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Simsnäppan 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet

Verksamhetsplan. Eklanda 2 förskolor. Arbetsåret 2013/14. Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Skolförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Eklanda 2 förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet "Mölndal är den hållbara staden där alla får

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Förskolechef Beskrivning av förskolan

Förskolechef Beskrivning av förskolan Kvalitetsanalys för (Da Vinciskolan) läsåret 2011/12 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad

Så kan du arbeta med medarbetarenkäten. Guide för chefer i Göteborgs Stad Så kan du arbeta med medarbetarenkäten Guide för chefer i Göteborgs Stad Till dig som är chef i Göteborgs Stad Medarbetarenkäten är ett redskap för dig som chef. Resultaten levererar förstås inte hela

Läs mer

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Lindens förskola Lendahls enhet Läsåret 2014/2015 Barn- och ungdomsförvaltningens vision: Lärande Samskapande Styrkebaserad Lust att lära Vi sätter Lärandet i centrum för barn, elever, medarbetare och ledare Vi skapar delaktighet som präglas av att vi

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Källbacken Verksamhet Förskolan Källbacken är Leksands allra senast byggda förskola, vi flyttade in verksamheten från förskolan Mosippan i februari 2013 Förskolan ligger

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING Barn- och utbildningsförvaltningen KVALITETSREDOVISNING LÄSÅRET 2005-2006 Kommun Förskola Uppgiftslämnare : Eskilstuna : Strigeln, Dygnet-runt-öppen-förskola. : Lisbet Ehrstrand Underlag för redovisningen

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2005-2006 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Inledning Denna kvalitetsredovisning innehåller en beskrivning av i vilken mån

Läs mer

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag

En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag En attraktiv skola i framkant som ger mening och berikar alla varje dag Ledningsdeklaration för Östra skolan 2015-2017 Vision Östra skolan kännetecknas av en strävan att utveckla samverkan mellan skola

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Bullerbyns förskola Upprättad 140121 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY

MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY MED GEMENSAM KRAFT LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY Med gemensam kraft SKAPAR vi en BRA arbetsmiljö OCH GER samhällsservice med hög kvalitet. VARFÖR EN LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY? Alla vi som arbetar i koncernen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Fridhems förskola Upprättad 201501 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014

Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Lokal arbetsplan för förskolan i Östra Färs 2014 Elisabeth Hammarqvist-Arlefalk Rektor och Förskolechef Östra Färs enheten består av förskolor och skolor i Vanstad och Lövestad Trygghet, ansvar, empati

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen

Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Verksamhetsplan 2013/2014 Förskolan Rosen Presentation av verksamheten Förskolan Rosen ligger ganska centralt i närheten av Åkerö skola mot byn Övermo, En förskola med barn i åldrarna 1-5 år. Två flyglar

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING UPPSALA KOMMUN VÅRD & BILDNING PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Markera verksamheter som planen avser Förskola Förskoleklass Grundskola Grundsärskola Fritidshem Gymnasium Gymnasiesärskola

Läs mer

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015

Lokal arbetsplan. Pjätteryds naturförskola 2014-2015 Utbildningsförvaltningen Pjätteryds naturförskola Lokal arbetsplan Pjätteryds naturförskola 2014-2015 1 Innehållsförteckning 1. Presentation av grundfakta...3 2. Årets utvecklingsområden 4 3. Normer och

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kärrviolen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kärrviolen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015

Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 november Arbetsplan för Nolbyskolans fritidshem Läsåret 2014/2015 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014

Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 Kvalitetsarbete för förskolan Stallgården period 4 (april-juni), läsåret 2013/2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98

Mål: Ekologi och miljö. Måldokument Lpfö 98 Ekologi och miljö Måldokument Lpfö 98 Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro skall prägla förskolans verksamhet. Förskolan

Läs mer

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13.

Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. 1 Förskolan Kringlan Kvalitet och måluppfyllelse läsåret 2012/13. Innehåll: Inledning 2 Förutsättningar...2 Bedömning av kvalitet och måluppfyllelse 3 Beslutade mål och åtgärder 5 Slutord 7 Bilaga 1: Bedömning

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar.

Mitt mål. Minus 1,6 miljoner. Ekonomi i balans. Hög sjukfrånvaro och personalomsättning. Tilltro från pedagoger och föräldrar. För 11 år sedan Mitt mål Minus 1,6 miljoner Hög sjukfrånvaro och personalomsättning Arga föräldrar Ekonomi i balans Tilltro från pedagoger och föräldrar Höja kvalitén Icke levande dokument Vad är kvalitet

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5

Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Förskolan Björkenäs Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Reg.nr Sida nr Förskola bubjrk710.20 1 av 5 Framtagen av (funktion) Fastställd av (funktion) Signatur Arbetsgrupp Jämställdhet Förskolechef Rubrik

Läs mer

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga.

Vår vision är att ha en förskolemiljö där alla känner sig trygga. Förskolan Hjortens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter: Ansvariga för planen: Förskolechef Joanna Maculewicz Pedagogisk utvecklare Anna Christiansen Förskolans förskollärare

Läs mer

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013

STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor. Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 STORVIKEN MARIEBY- TANDSBYNS förskolor Arbetsplan för systematiskt kvalitetsarbete (ASK) 2012-2013 Förutsättningar Presentation av enheten Förskolorna Backen, Dungen, Storviken, Marieby och Tandsbyn med

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Gimo skolområde Förskolan Diamantens Likabehandlingsplan För arbetet med att främja likabehandling och motverka diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsår 2015 Bakgrund Bestämmelser i diskrimineringslagen

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012

Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Kvalitetsuppföljning för förskolan läsåret 2011 2012 Krubbans föräldrakooperativ Mariann Kjellman 1. Kommentera föregående års prioriterade förbättringsåtgärder A: Utveckla den pedagogiska dokumentationen

Läs mer

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15

Värdegrund IKT. Natur/Kultur. Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA. Arbetsplan 2014/15 Värdegrund IKT Natur/Kultur Språk TREÄLVENS FÖRSKOLA Arbetsplan 2014/15 Årshjul 2014/15 Pedagogiska året Jun/Jul Semesterperiod Aug/Sep 3,2 P-möte: V.36 1/9 Inskolningar Samla kunskap Maj P-möte: V.21

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12

Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 Verksamhetsplan Arbetsåret 2011/12 GÄRDESÄNGENS FÖRSKOLA Arbetsplan Gärdesängens förskola Begränsning Vårt val av problem/ område 1. Barns inflytande med leken i fokus 2. IKT- projekt 3. Pedagogiska samtal

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014

Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 2015-06-14 Till alla vårdnadshavare På Förskolan Vattentornet Projektplan LJUS Förskolan Vattentornet ht 2014 Bakgrund Under året hösten 2013 och våren 2014 arbetade vi med att lära oss förstå hur man

Läs mer

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken

Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Köpings kommun Arbetsplan för Lövsångarens förskola Avdelningen Holken Läsår 2015 2016 Josefin Gardh, Therese Jakobsson, Sukanya Vikman, Frida Uppsäll 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

för Lofsdalens Förskola/Skola

för Lofsdalens Förskola/Skola Lokal arbetsplan/verksam Lokal Arbetsplan hetsplan För för Förskolan Furan Lofsdalens Förskola/Skola 2011-2012 Östra skoldistriktet 2011 12 19 Detta är organisationens Lokala arbetsplan och samtidigt dess

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hedvigslunds förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling I Sverige finns två lagar som har till syfte att skydda barn och elever mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Läs mer

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013

KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 KULLALYCKANS LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR HÖSTEN 2012 OCH VÅREN 2013 För information om likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling gå in på Skolverkets hemsida www.skolverket.se

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Lokal Arbetsplan uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Blentarps förskoleenhet 2015-02-18 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer