Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013"

Transkript

1 Karlbergs förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (24) Handläggare: Telefon: Till Karlbergs förskolor Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut Karlbergs förskolor

2 Sid 2 (24) Sammanfattande analys Karlbergs förskolor har under året haft god kontroll på verksamheten och dess åtaganden och uppnår därmed samtliga åtaganden för I mars månad delades förskoleundersökningen ut till Karlbergs förskolors föräldrar. Svarsfrekvens 2013, var 77,5% i jämförelse med 2012 som var 76%, vilket motsvarar en ökning med 1,5%. Vi kan med glädje konstatera att Karlbergs förskolors resultat, såväl på enhetsnivå som på förskolenivå, ökat under Vi når i år ett NFI (nöjd föräldraindex) på 92 NFI att jämföra med 2012 års NFI som var 74 (78 NFI 2011). Samtliga fyra förskolor höjer sitt NFI enligt följande: Gjutaren höjer sitt NFI från 53 (2012) till 88 (2013) Tempeltrappan höjer sitt NFI från 76 (2012) till 90 (2013) Norrbacken höjer sitt NFI från 77 (2012) till 93 (2013) Sagolandet höjer sitt NFI från 81 (2012) till 96 (2013) Under hösten gick stadens medarbetarenkät ut till alla som arbetar i Stockholms stads verksamhet. På Karlbergs förskolor svarade 78 % av medarbetarna på enkäten och vi nådde ett aktivt medarbetar index (AMI) på 88 (att jämföra med stadsdelens AMI som var 82 och enhetens resultat 2012 som var 84 AMI). Vår analys är att medarbetarnas och ledningens engagemang om att både utveckla verksamheten och samtidigt hålla i fungerande strukturer har betydelse för resultatet. Att organisation bär en tydlig idé om att barn, föräldrar och pedagoger ska ingå i meningsfulla sammanhang och idén om att en välkomnande förskola har sannolikt också påverkat resultatet. Under sommaren valde flera blivande förskoleklassfamiljer att avsluta sina platser hos oss tidigare än vi beräknat. Det bidrog till minskade intäkter under sommaren och ledningsgruppen fick därför arbeta strategiskt med intag av nya barn i syfte att kompensera de minskade sommarintäkterna. I augusti månad hade vi fullt antal barn inskrivna på tre av våra förskolor och på den fjärde förskolan, förskolan Tempeltrappan, hade vi 10 tomma platser. I oktober månad kunde vi skriva in 5 barn dessa platser och de 5 återstående platserna tillsatte vi inte och balanserade denna minskade intäkt genom att hålla en förskollärartjänst vakant. Det är 61 medarbetare (inkl ledning) på Karlbergs förskolor och vi har en fortsatt hög förskollärartäthet. Vi arbetar på olika vis aktivt med att medarbetarna ska trivas och finna organisationen meningsbärande. Personalomsättningen är förhållandevis låg och under året har cirka 12% av medarbetarna lämnat organisationen. Dessa tjänster har tillsatts med nya förskollärare och barnskötare. Två av tjänsterna har tillsatts med medarbetar som valt att komma tillbaka efter några års arbete i andra organisationer. I februari månad råkade förskolan Tempeltrappan ut för ytterligare ett inbrott. Förskolan Tempeltrappan har under åren drabbats av flera inbrott. I februari drabbades vi av ett nytt inbrott där förövarna tog kameror, telefoner, kontanter och nycklar etc. Det vart även skadegörelse av dörrar och inventarier. Efter inbrotten har vi bytt ut samtliga låskolvar, satt in gallerdörr och en ståldörr till kontoret. Under året har vi haft en hel del arbete av våra lokaler och gårdar. På förskolan Gjutaren har en renovering av ventilationssystemet genomförts, på förskolan Norrbacken har förskolans gård gjorts om i samband med ett renoveringsarbete av garagets takbjälkar, på förskolan Tem-

3 Sid 3 (24) peltrappan har det planerats för en renovering och utbyggnad av gården på Norrbackagatan. På förskolan Sagolandet har vi förbättrat ventilationen och ordnat med öppningsbara fönster i natur och kulturavdelningens lokal och i personalrummet. Med anledning av det förtydligade uppdraget i läroplanen för förskollärarna gällande uppföljning, utvärdering och utveckling startade vi i januari 2013 ett separat förskollärarmöte. Mötet äger rum under 1,5h en gång per månad och den pedagogiska dokumentationen ligger till grund för mötet. Förskollärarna har i samband med mötet även läst skolverkets stödmaterial till den reviderade läroplanen "Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan". Vårt Lean-arbete har fortgått och vi har ett utvecklingsarbete med förbättringstavlor i samband med förskolornas veckomöte. Vi har under våren arbeta med en Leanprocess för hela enheten gällande planeringstiden och på förskolan Sagolandet en process som berört området pedagogiska dokumentation. I slutet av november skickade Karlbergs förskolor in ett bidrag till Arla Guldko, ofta kallad matbranschens Oscar. Syftet är att varje år lyfta fram och belöna bra förebilder för att inspirera andra att satsa på matglädje och hållbarhetsarbete. I december fick vi besked om att vi tagit oss till semifinal vilket enligt tävlingsjuryn var en stor bedrift då det var många tävlande förskolor (tävlingen gäller hela Sveriges förskolor). I januari kommer man att välja ut 3 finalister. Karlbergs förskolor vann 2012 år Kvalitetsutmärkelse och vi har därför under året fått vara med i flera olika sammanhang och berätta om vårt utvecklings- och kvalitetsarbete. Det har skett vid olika tillfällen såsom: ett nystartat samarbete med några av Malmö stad förskolor chefsmöte på Norrmalm Norrmalms husfika Stockholms stads traineeprogram för blivande chefer SETT-mässan chefsmöte på Skarpnäcks stadsdelsförvaltning etc. två studiebesök på enheten måndagen den 6 maj som stadsledningskontorets förnyelseavdelning var initiativtagare till frukostseminarium för stadens chefer Kungsholmens förskolechefer Singapores socialminister besök från Norge x 2 ministerbesök från Chile besök från förskolor i Täby Därtill har Norrmalms nya barn och ungdomschef Johanna Hult och vår nya stadsdelsdirektör Johanna Engman besökt verksamheten. Att vi får vara med i dessa sammanhang och prata om vår verksamhet gör att vi får ännu mer kontroll på vad vi gör och vad vi kan förbättra. En idé har också varit att låta några medarbetare delta vid studiebesöken och berätta om verksamheten med hjälp av pedagogiska dokumentationen. Vi tänker att det är viktigt att medarbetarna på olika vis finns med i sammanhang utanför förskolan. Det ger oss input och ny kunskap som vi kan förvärva i vår verksamhet. Vi har sedan en tid tillbaka deltagande i följande externa sammanhang:

4 Sid 4 (24) pedagogiska teoretiska rum magisterutbildning nätverk ABC-utbildning Lean-handledarutbildning NTA-utbildning Under våren 2013 fanns vi med i ytterligare några externa utbildningssammanhang såsom: erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen ytterligare en medarbetare utbildat sig till ABC-handledare (alla barn i centrum) ytterligare en medarbetare utbildat sig till Lean handledare ytterligare medarbetare som deltagit i NTA-utbildning 2012 presenterades Karlbergs förskolor som vinnarna av Stockholms stads kvalitetsutmärkelse i kategorin förskola. Kvalitetsutmärkelsen belönar framgångsrik verksamhetsutveckling i staden. Under det gångna året har vi investerat prispengarna i verksamhetsutveckling. Det har handlat om att vi arbetat med vår värdegrund och välkomnandet tillsammans med Improvisationsteatern, vi har varit på studiebesök på förskolor som arbetat framgångsrikt med att utveckla den pedagogiska miljön, vi har varit på vetenskapens hus och där deltagit i workshop om barn och matematik, vi har varit på utbildning om skapande verksamhet tillsammans med Karin Furness (ateljérista i Skarpnäck) och haft en föreläsning med Harold Göthson. Enhetens uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s inriktningsmål: 1. Stockholm är en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha 27 st 21 st 1600 st VB 2013 KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period

5 Sid 5 (24) Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter 35,14 % 22 % 15 % VB 2013 Nämndmål: Norrmalms livsmiljö är hållbar Den negativa miljöpåverkan från de egna verksamheterna har minskat. Stadsmiljön utvecklas på ett hållbart sätt. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska arbeta enligt miljöhandlingsplanen och rapportera avvikelser i tertialrapporter och verksamhetsberättelse Karlbergs förskolor är en verksamhet där hållbar utveckling är i fokus. Uppfylls helt Förskolorna ska dagligen rapportera rätt antal närvarande barn till köket Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 22 % av de totala inköpen. Maten som serveras ska vara näringsriktig och ekologisk. Alla arbetsgrupper ska i sin pedagogiska verksamhet öka utbudet av återvinningsmaterial. Alla förskolor ska tillsammans med barnen sopsortera. Varje barn ska få utveckla sitt intresse för naturens kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Hållbar utveckling ska vara utgångspunkt för arbetet. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 91 % av föräldrarna att vi lever upp till påståendet: "Mitt barn uppmuntras i att utveckla sin förståelse för naturvetenskapliga genomen". Vid utvärderingen av Självvärdering av stadens indikator gällande natur och naturvetenskap, gav pedagogerna verksamheten följande bedömning: 3,55 att jämföra med 2012 då bedömningen var: 4,25. Vi har därmed sänkt resultatet i jämförelse med Förskolorna Norrbacken, Tempeltrappan och Sagolandet har skattat sig lägre och förskolan Gjutaren på en högre nivå. Analys: Barnen får goda möjligheter att utforska naturen med växter, djur och naturfenomen samt vardagsfenomen och vardagsteknik bland annat genom experimenterande vilket även berikat barnens lek. Några grupper har arbetat med naturvetenskap i sitt projekt och använt

6 Sid 6 (24) våra NTA-lådor. Barnen har erbjudits tillgång till olika verktyg för sitt utforskande. Flertalet barn har förståelse för samspelet mellan människa och miljö samt för enkel teknik. Det som pedagogerna anger som utvecklingsområden är: öka dokumenterandet kring området både under projekttid och i det egna valet ge naturvetenskapliga utmaningar vid det egna valet mer observationer kring barnens egna hypoteser pedagogerna behöver mer kunskap om naturvetenskap och teknik hur vi med hjälp av den pedagogiska dokumentationen berättar och informerar föräldrarna om naturvetenskap och teknik KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.6 Stockholmarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndmål: Brukarna är nöjda med kulturaktiviteterna och uppmuntras till fysisk aktivitet. Barn, ungdomar och äldre är nöjda med utbudet av aktiviteter. Aktiviteterna upplevs som meningsfulla och stimulerande. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel föräldrar som anser att förskolan ger barnen möjligheter till eget kulturskapande och kulturupplevelser. 72,01 % 59,95 % 75 % 2013 Barnen på Karlbergs förskolor ska få möjlighet att utveckla sin motorik i relation till läroplanens områden. Uppfylls helt Barnen ska ges stöd och stimulans i sin motoriska utveckling. Arbetsgrupperna ska med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra barnens motoriska färdigheter. Barnen erbjuds organiserad motorisk aktivitet. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 83% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: Mitt barn uppmuntras till fysiska aktiviteter.

7 Sid 7 (24) Barnen på Karlbergs förskolor ska, ur olika perspektiv, få erfara begreppet kultur. Uppfylls helt Barnen ska vara delaktiga i sin egen kultur och respektera andra kulturer. Vi ska ha goda samtal med familjerna kring barnens flerspråkighet och kulturella identitet. Vårt mångkulturella samhälle ska vara synligt på våra förskolor. Arbetsgrupperna ska med hjälp av pedagogisk dokumentation synliggöra de kulturer och språkperspektiv som finns representerade i gruppen. Barnen ska i sin vardag på förskolan ha varit med om att få möta begreppet kultur genom stadens kulturbegrepp "för med och av" barn. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 81,75% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag är nöjd med de kulturupplevelser som mitt barn erbjuds i förskolan." KF:s inriktningsmål: 2. Kvalitet och valfrihet utvecklas och förbättras KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald Nämndmål: Invånarna på Norrmalm har kunskap om de olika valmöjligheter som erbjuds. Invånarna på Norrmalm har kunskap om olika valmöjligheter och gör välgrundade val. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Förskolorna genomför visningar av förskolorna för föräldrarna inför val av förskola. Karlbergs förskolor åtar sig att ge både nya och gamla familjer information om verksamheten. Ingen Vi ska erbjuda kontinuerliga visningar på våra förskolor. Nya familjer ska få ett bra välkomnande och en god introduktion till våra förskolor.

8 Sid 8 (24) Föräldrarna upplever att de är delaktiga och har inflytande i förskolans verksamhet. Föräldrarna upplever att de är insatta i förskolans åtaganden och arbetssätt. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 96,75% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag har fått information om förskolans mål och arbetssätt." KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % 100 % 100 % tas fram av nämnden 2013 Andel förskollärare av antal anställda 54 % 53 % 42 % 2013 Antal barn per grupp 11,5 barn/avd. 12 barn/avd Antal förskolebarn per anställd (årsarbetare) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 4,91 st 4,84 st 4,9 st 4, ,25 3, Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en välfungerande övergång från förskola till förskoleklass. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskolelärare ökar. Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrarnas kunskap

9 Sid 9 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse er om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan. Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan. Nämndmål: Alla förskolebarn lär och utvecklas i en trygg och pedagogisk miljö. Barnen utvecklar sina språkliga och kommunikativa förmågor. Barnen utvecklar sin förståelse för naturvetenskap, teknik och matematik. Barnen har inflytande och är delaktiga i verksamhetens utformning. Barnen utvecklar sin identitet och sin förståelse för grundläggande demokratiska värden. Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Den pedagogiska miljön på förskolorna anpassas utifrån de behov barn med funktionsnedsättningar har. Förskolorna ska utveckla formerna för samråd och samverkan med föräldrarna. Handlingsplaner upprättas och följs upp för barn med funktionsnedsättningar i förskolan. Medarbetare inom förskolan erbjuds handledning och utbildning kring barn med funktionsnedsättningar Barnen på Karlbergs förskolor får möjlighet till utveckling och lärande i trygga pedagogiskt stimulerande miljöer. Uppfylls helt

10 Sid 10 (24) Förskolan ger barnen förutsättningar att få syn på sitt eget och kamraternas lärande. Föräldrarna är delaktiga i såväl sitt eget barns utveckling och lärande som i förskolans verksamhet som helhet. Barnen erfar delaktighet och inflytande genom att kunna göra egna val i verksamheten. Förskolan synliggör barnens inflytande med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. Barnen använder och prövar sin språkliga och kommunikativa förmåga i sin vardag. Användandet av matematiska begrepp synliggörs i den pedagogiska dokumentationen. Föräldrarna är informerade om syftet med arbete med matematik, språk och naturvetenskap. Barnen får möjlighet till lärande om miljöfrågor och naturvetenskapliga begrepp. Vi praktiserar våra kunskaper gällande NTA Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 88,25% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Den pedagogiska miljön uppmuntrar till utveckling och lärande". Karlbergs förskolor ska samarbeta med barnens blivande förskoleklass. Uppfylls helt Varje barn ska få det stöd det behöver vid övergången till förskoleklass. Varje barn har en överföringsblankett, med tillhörande dokumentation, som överlämnas till skolan. Vi ska följa Norrmalms gemensamma årscykel inför skolstart. Barnen ska ha med sig dokumentation till förskoleklassen som är reflekterad och som visar på dess förändrade lärande. Pedagogerna på Karlbergs förskolor ger flickor och pojkar samma förutsättningar att utveckla sina förmågor och intressen. Uppfylls helt Flickor och pojkar gör val som inte begränsas av könstillhörighet. Barnen använder och prövar material och begrepp i sin vardag som inte är könskodade. Varje arbetsgrupp har i sin arbetslagsdeklaration formulerat sitt genus och jämställdhetsarbete. Allt arbete inkluderar ett genus- och likabehandlingsperspektiv. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 96% av föräldrarna att de är nöjda under påståen-

11 Sid 11 (24) det: "Flickor och pojkar ges lika möjligheter att utvecklas". KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention Nämndmål: Barn och ungdomar har goda uppväxtvillkor Barn och ungdomar som farit illa och/eller befunnit sig i riskzonen har skäliga levnadsförhållanden och utvecklas gynnsamt. Ungdomars tobak, alkohol och cannabisanvändning har minskat. Relationen mellan föräldrar och barn har förstärkts genom att de deltagit i föräldrastödsprogram. Ungdomar får sommarjobb och erbjuds fritidsaktiviteter. Karlbergs förskolor är en välkomnande förskoleverksamhet som skapar delaktighet och inflytande för familjerna. Uppfylls helt Arbetsgrupperna följer Karlbergs förskolors års struktur kring föräldrasamverkan. Föräldrarna upplever att de är välkomna att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten. Föräldrarna är till viss del delaktiga i uppföljning och utvärdering av verksamheten. Föräldrarna ska ges möjlighet att delta i ABC utbildning. Kommentar I 2013 års förskoleundersökning bedömer 91,5% av föräldrarna att de är nöjda under påståendet: "Jag känner mig välkommen att ställa frågor och framföra synpunkter på verksamheten". Nämndmål: Personer som utsatts för våld i nära relationer får stöd. Personer utsatta för våld i nära relation erbjuds ett samordnat individuellt utformat stöd för att förändra sin situation. Medarbetare har kunskap att upptäcka om någon är utsatt och vet vilket stöd som kan erbjudas.

12 Sid 12 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Informationsmaterial tas fram som vänder sig till personer utsatta för relationsvåld. Lokal resursgrupp mot relationsvåld träffas fyra gånger per år Alla medarbetare på Karlbergs förskolor har kunskap om att möta barn som utsatts för relationsvåld. Uppfylls helt Alla medarbetare vet hur arbetsgången ser ut när vi samarbetar med socialtjänsten. Föräldrar upplever att de känner tillit i sin relation till förskolans medarbetare. KF:s mål för verksamhetsområdet: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid Chefer och ledare ställer tydliga krav på sina medarbetare Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete. 19 st 18 st ,09 % 61,54 % 100 % 75 % % % Sjukfrånvaro 6,3 % 6,1 % 4,9 % 4,4 % VB 2013 Nämndmål: Ledarskapet är aktivt och kommunikativt Ledarskapet är engagerat och ger goda förutsättningar till utveckling av verksamheten. Måluppfyllelsen är hög och verksamheten är trygg med prioriteringarna. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. En förståelse och ett engagemang för lean finns vilket bidrar till en gynnsam verksamhetsutveckling.

13 Sid 13 (24) Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla chefer driver verksamhetsutveckling genom lean. Ledningsgruppens ska kommunicera aktivt, trovärdigt och inbjuda till delaktighet Uppfylls helt Ledningen ska ha förmedlat stadens mål och budskap Karlbergs förskolors pedagogiska idé, åtaganden, ramar och förväntningar ska vara kommunicerade med alla nya medarbetare. Ledningen ska följa upp och återkoppla med hjälp av DUP:en och det pedagogiska året. Kommentar Ledarskap innebär att ansvara för att verksamheten uppnår förväntade mål och resultat. Det ledarskap som utövas i staden ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Ledarskapet utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. I 2013 års medarbetarenkät når vi ett ledarskapsindex på 88. I medarbetarenkäten under rubrik ledarskap har medarbetarna gjort följande bedömningar under påståendena: Min chef och jag för en dialog om mål och resultatkrav så att jag förstår hur jag kan bidra. 81% nöjda Jag kan få tag i min chef om jag behöver det. 72% nöjda Min chef ger mig stöd i prioriteringar mellan arbetsuppgifter, när jag behöver det. 68% nöjda Min chef följer upp att det vi bestämt blir gjort. 61% Min chef ställer tydliga krav på mig. 78% Jag får veta av min chef om jag inte skulle göra ett bra arbete.70% Jag tycker att min chef och jag har meningsfulla medarbetarsamtal. 89% Min chef ger mig återkoppling på min arbetsinsats.72% Min chef är tydlig med vilket ansvar och vilka befogenheter jag har.79% När min chef pratar om Vision 2030 förstår jag hur jag kan bidra till ett Stockholm i världsklass. 71% Min chef bemöter mig med respekt.100% Min chef skapar delaktighet på möten. 86% Min chef är en bra förebild för vår verksamhet. 94%

14 Sid 14 (24) Nämndmål: Medarbetarskapet är utvecklingsinriktat och delaktigt Medarbetarna är engagerade och tar ansvar för att både utföra och utveckla sitt arbete. Upplevelsen av delaktighet och inflytande skapar arbetsglädje, engagemang och goda resultat. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period Andel enheter som har en hälsocoach. Andel enheter som har en lean-handledare Andelen medarbetare som väl känner till stadens Vision Medarbetare bidrar med nya idéer till verksamhetsutveckling. 100 % 100 % 100 % VB % 100 % 100 % % % 2013 Aktivitet Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla enheter ska behandla Jämställdhets- och mångfaldsplanens checklistor på APT. Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT. Alla enheter ska upprätta en handlingsplan för att sänka sjukfrånvaron och öka frisknärvaron. Medarbetare ska göras delaktiga genom diskussioner på APT. Samtliga medarbetare ges möjlighet att arbeta med resultatet av medarbetarenkäten. Samtliga medarbetare ska ha en individuell utvecklingsplan som uppdateras

15 Sid 15 (24) Alla medarbetare ska uppleva att de arbetar i en förskoleverksamhet där kunskap, glädje och gemenskap stöttar det pedagogiska uppdraget. Uppfylls helt Vi ska arbeta för en hög frisknärvaro. Sjukfrånvaron ska inte överstiga 4.9%. Kommunikationen är positiv inom organisationen, men även ut mot barn och föräldrar. Medarbetarna ska ta ansvar för att vi når uppställda mål och åtaganden. Genom ömsesidigt ansvarstagande (både ledning och medarbetare) och delaktighet ska både ledning och medarbetare tillsammans arbeta för att sänka upplevelsen av hög arbetsbelastning. Karlbergs förskolors aktivt medskapande index ska vara högre än index för Norrmalms stadsdels förvaltnings. 3. Stadens verksamheter är kostnadseffektiva 3.1 Budgeten är i balans Nämndmål: Alla enheter ska ha en budget i balans. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Karlbergs förskolor ska bedriva en förskoleverksamhet inom givna ekonomiska ramar. Ingen Vi ska ha ett resultat i balans. Vi ska ha god kontroll över budgeten med hjälp av budgetmöten och tertialuppföljningar. Vi ska ha bra rutiner för att månadsvis erbjuda familjer förskoleplats. Vi ska ha en säker prognos.. Uppföljning av driftbudget Tkr Bokslut 2013 Kostnader Personalkostnader Lokaler 6 137

16 Sid 16 (24) Tkr Bokslut 2013 Entreprenader 572 Övrigt Totalt Intäkter Externa intäkter 794 Förvaltningsinterna intäkter Totalt Resultat Föregående års resultat Totalt resultat Resultatöverföring till år Bokslutet i december är 1198 miljoner kronor. Att bokslutet är så högt och högre prognostiserat beror bland annat på följande: Att vi har haft lägre personalkostnader än prognostiserat ( kr) beroende på att vi har haft vakanta tjänster. Att vi har haft lägre personalkostnader gällande timanställda Att vi har fått mer ersättning under bidrag och ersättningar (Sius-anställningar etc) Att vi har haft lägre kostnader på externt inhyrd personal Att vi utökade antalet portioner i vårt kök och levererade betydligt fler portioner än vi prognostiserat i början av året. Det har varit svårt att prognostisera kökets kostnader och intäkter och vi har därför inför 2014 gjort en budget för vårt kök och en budget för förskolan. Syftet är att underlätta uppföljningarna. Att vi har haft lägre livsmedelskostnader

17 Sid 17 (24) Investeringar Medel för lokaländamål Övrigt KF:s mål för verksamhetsområdet: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Nämndmål: Alla verksamheter som nämnden finansierar är effektiva. Förvaltningens verksamheter kännetecknas av hög kvalitet, effektivitet och arbetsglädje. Beställarkompetensen är hög. Alla verksamheter bedrivs på ett effektivt sätt i enlighet med ingångna avtal. En kultur skapas där ständiga förbättringar är en del av arbetet. Befintliga resurser används optimalt och följs upp systematiskt. Samarbetet mellan olika nämnder bidrar till ökad effektivitet i verksamheterna. Indikator utfall utfall VB 2012 Årsmål KF:s årsmål Period På alla enheter arbetar vi löpande med att förbättra rutinerna. 86 % 2013 Karlbergs förskolor ska använda tilldelade resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. Uppfylls helt Medarbetarnas scheman (och planeringstid) ska vara prioriterade utifrån barnens vistelsetider och de arbetspass som är planerade i strukturen. Köket ska producera rätt antal portioner. Vi ska använda våra resurser inom enheten på ett mer kreativt, effektivt och kvalitativt vis. Ledningsgruppen ska ha god kontroll på antal inskrivna barn/månad med utgångspunkt från det planerade barnantalet. Synpunkter och klagomål Karlbergs förskolor arbetar på olika vis för att involvera föräldrarna i verksamheten. Detta för att öka föräldrarnas upplevelse av begriplighet gällande verksamheten och att bjudas in att delta i meningsfulla sammanhang. Tanken är också att vi snabbt ska komma tillrätta med eventuella synpunkter om verksamheten. Nedan beskriver vi några strukturer som gynnar

18 Sid 18 (24) dessa sammanhang mellan föräldrar, pedagoger och ledning. Vår mötesstruktur "Karlbergs förskolors årscykel ur ett föräldrasamverkansperspektiv" där vi bjuder in föräldrarna att vara i dialog med oss en gång per månad samt den dagliga kommunikationen, hjälper oss att snabbt fånga upp olika idéer, dilemman och synpunkter från föräldrarna. Vi är angelägna om att skapa ett klimat där vi inte hamnar i motsättning med varandra (föräldrar mot pedagoger). Inkomna synpunkter följer vi upp i brev, möten, enskilda samtal, i syfte att snabbt rätta till fel och brister. Sedan ett antal år tillbaka skriver respektive förskola varannan vecka ett informationsbrev som skickas till våra familjer. Brevet innehåller pedagogisk dokumentation som berättar i vilka sammanhang barnet/barnen befunnit sig i,ger information om kommande händelser med mera. Följande synpunkter har vi nåtts av från föräldrarna: för stora barngrupper avsaknad av språkgrupper på förskolan Norrbacken har en av hyresgästerna reagerat på gårdens utformning. Det handlar om: att förskolans lekmaterial inte låsts in på kvällen, att gården inte försetts med lekmaterial efter renoveringen av takbjälklaget. hyresgäst reagerat på gråtande barn i samband med inskolning på förskolan Sagolandet föräldrar reagerat på att Norrbackens gård inte ställts iordning efter "gårdsrenoveringen" dålig lukt på förskolan Tempeltrappan (vi har haft problem med att fläktarna inte fungerar vilket har lett till att det lukt från fettavskiljaren sprids i lokalerna) dålig lukt från sopor i lokalen på Tempeltrappan. Soplukten beror på att det varit stopp i sopnedkastet (det har skett vid flera tillfällen och vid ett tillfälle varade stoppet i över 1 vecka trots flera samtal och mejl med hyresvärden) Övrigt Ledarskap och medarbetarskap Förskolechef leder verksamheten i nära samarbete med biträdande förskolechef/pedagogista och förskolornas arbetsplatsledare. Det är ledningsgruppens agerande som gör ledningsidén tydlig i organisationen. Förskolechefens och biträdande förskolechef/pedagogistas ambition är att tillsammans med ledningsgruppen leda Karlbergs förskolor på ett förtroendegivande och förtroendeskapande vis. Det förskolechef och biträdande förskolechef tillsammans med ledningsgruppen som ska verka för att medarbetarna görs delaktiga och känner ansvar för förskolans uppdrag och organisation. Vi har därför arbetat fram en gemensam ledningsidé som lyder: Vi i ledningsgruppen vill stödja en organisation där alla medarbetare och barn skall finna sig väl tillrätta och vilja utvecklas tillsammans. Vi vill agera med förtroende och arbeta för att stödja samsynen mellan förskolorna där inställningen är en gemensam enhet, som bygger på en kollektiv pedagogisk idé där vi upptäcker och lär tillsammans.

19 Sid 19 (24) Förskolechef, biträdande förskolechef, förste kock och arbetsplatsledare träffas varannan tisdag för ledningsgruppsmöte. Nytt för i år är att varje ledningsgruppsmöte startar med ett stående tavelmöte (ett Leanverktyg). Tavelmötet bygger dels på strukturen för det pedagogiska ledningsåret, kalendariet, åtaganden, ekonomisk månadsuppföljning (där antal inskrivna barn är av väsentlighet) men även arbetsplatsledarnas frågor från förskolans egna veckomöte/tavlemöte samt en genomgång av arbetsplatsledarens känsla (ledsen, glad, neutral gubbe) utifrån ett ledarperspektiv. Ledningsgruppens möte fortsätter och vi fördjupar oss i aktuella frågor utifrån ledningsgruppens årscykel, förskolornas frågor etc. Kommunikation är viktig i en organisation. I kommunikation med varandra skapar vi en social verklighet innehållande kunskap, identitet, relationer och betydelse. I kommunikationen med varandra kan vår förståelse och kunskap för olika saker förändras. På Karlbergs förskolor har vi därför sedan en tid tillbaka inrättat olika mötesformer (utvecklingsgrupp, reflektionsmöte, pedagogmöte, Apt, ledningsgrupp, köksmöte etc) där vi tillsammans träffas för att reflektera och ha dialog om verksamhetens innehåll och åtaganden. Våra mötesstrukturer är en medveten ledarhandling för att främja och uppmuntra medarbetarna till ett aktivt medarbetarskap och på så vis göra verksamheten meningsskapande. De olika mötena är ett stöd för ledningen till att implementera nya tankar och uppdrag i förhållande till enhetens eget sammanhang. Mötena ska också bidra till att enheten på ett effektivt sätt kan möta förändringar. Ledningsgruppen har under våren haft tre heldagsmöten (22 januari, 4 juni, samt den 20 augusti). På dessa möten berördes frågor såsom: strukturer för förskollärarnas uppföljning, utvärderings och utvecklingsmöte, hur ledningsgruppen bättre följer upp medarbetarnas planerings- och reflektionstid, strukturer för arbetsplatsledarnas vecko- och tavelmöte, hur vi på bästa vis nyttjar prispengarna från kvalitetsutmärkelsen 2012, resultatet i 2013 års förskoleundersökning, analyserat arbetsgruppernas självvärdering av indikatorn, arbetat fram en koefficient gällande planerings och reflektionstid i förhållande till antal barn på avdelningen. Karlbergsförskolors ledningsgrupp deltog den 14 april i ett pedagogiskt forum tillsammans med Norrmalms andra förskolors ledningsgrupper. Ämnet för denna dag var: Uppföljning och utvärdering med fokus på barns inflytande och barnens möjlighet till reflektion, Hans Dahlin från utbildningsförvaltningen föreläste gällande kvalitetsindikatorn utifrån barns inflytande och barns möjlighet till reflektion. Medarbetarnas engagemang är viktigt för organisationen. Ledningsgruppen menar att det förstärks genom att medarbetarna: känner att det de gör är meningsskapande att vi ser olikhet som tillgång (där vi tar vara på vars och ens kompetenser) känner sig behövda Ledningsgruppen har beslutat att agerandet till varandra ska präglas av intresse och nyfikenhet. Agerandet ska handla om att backa upp varandra snarare än att hänger ut varandra. En medveten ledningsstrategi är att ledningens och arbetsplatsledarnas ledningsgruppens sätt att agera med varandra och medarbetarna ska vara modell för hur övrig kommunikation i organisationen praktiseras. Genom ett förtroendefullt och stödjande ledarskap ska vi både i de personliga mötena och möten i grupp kommunicera och förmedla hur vår verksamhetsidé och åtaganden ligger till grund för verksamheten och utvecklar den. Genom dialog och delaktighet ska medarbetarna ges förutsättningar att bidra till våra mål och åtaganden och verksamhets utveckling. Vår organisation ska i sin struktur stödja och ge utrymme för dialog med hjälp av

20 Sid 20 (24) dess olika mötesforum. Varje APT startar som en variant av tavlemöte fast i en power point modell. Alla medarbetare har tilldelats ett särskilt ansvar för ett eller flera områden. Vi gör en snabb avstämning av de olika ansvarsområdena och ser över ev förbättringar. Därefter redovisas föregående månads frisk och sjuk-närvaro ihop med antal närvarande barn. Vi har kunnat konstatera att det är få dagar som vi har alla barn närvarande på förskolan. Ovan beskrivna idéer och handlingar har haft betydelse för Karlbergs förskolors utveckling ur ett medarbetarperspektiv vilken resultatet i 2013 års medarbetarenkät vittnar om. Karlbergs förskolor uppnår ett jämt och gott AMI Aktivt medskapandeindex (som består av tre delindex; Motivation, Ledarskap och Styrning). Karlbergs förskolor uppnår ett AMI på 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors AMI 2012 som var 84 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett AMI på 82). Karlbergs förskolors motivationsindex är: 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors motivationsindex 2012 som var 83 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett motivationsindex på 82). Karlbergs förskolors ledarskapsindex är: 88 (att jämföra med Karlbergs förskolors ledarskapsindex 2012 som var 83 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett ledarskapsindex på 79). Karlbergs förskolors styrningsindex som är: 89 (att jämföra med Karlbergs förskolors styrningsindex 2012 som var 86 och alla Norrmalms verksamheter som 2013 uppnår ett styrningsindex på 84). För att ytterligare förstärka och tydliggöra medarbetarskapet kommer medarbetaråtagandet att förändras något i 2014 års vp. År 2013 var åtagandet: "Alla medarbetare ska uppleva att de arbetar i en förskoleverksamhet där kunskap, glädje och gemenskap stöttar det pedagogiska uppdraget" och år 2014 har det förtydligas på följande vis: "Alla medarbetare på Karlbergs förskolor ska med kunskap, glädje och gemenskap bidra till att utveckla det pedagogiska uppdraget." Uppföljning rehabilitering och sjukfrånvaro. Karlbergs förskolor har sedan ett par år tillbaka tydliga rutiner för uppföljning av sjukfrånvaron. Uppföljningen sker dels månadsvis i samband med Apt, individuellt och i medarbetarsamtal. I de individuella samtalen diskuteras orsaker till frånvaron, hur arbetet ska ske i syfte att förebygga sjukfrånvaro samt medarbetarens eget initiativ till friskvård. I höstas införde vi nya skriftliga rutiner med tydligare frågeställningar som syftar till att underlätta sjukfrånvarosamtalet och tydligare involvera medarbetaren i arbetet. Planen innehåller punkter såsom: Bakgrund (till sjukfrånvaron) Nuläge (sammanställning av mätningar såsom sjukfrånvaro enligt LISA etc) Målbild (hur ser drömläget ut? på vilket sätt vill vi öka frisknärvaron) Grundorsak till frånvaron (vilka hinder finns?) Möjliga lösningar (saker som kan bidra till ökad frisknärvaro) Plan (aktiviteter, rutiner som kan bidra till ökad frisknärvaro gärna med ansvariga och deadlines)

Nytorgets förskolor. stockholm.se

Nytorgets förskolor. stockholm.se Nytorgets förskolor Sid 2 (29) Sid 3 (29) Sid 4 (29) Sid 5 (29) Sid 6 (29) Sid 7 (29). KF:s inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman KF:s mål för verksamhetsområdet: 1.1 Alla barn i Stockholm

Läs mer

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Karlbergs förskolor

Verksamhetsberättelse VB 2014 för Karlbergs förskolor Karlbergs förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (26) Handläggare Telefon: Till Karlbergs förskolor Verksamhetsberättelse VB 2014 för Karlbergs förskolor Förslag till beslut Karlbergs förskolor Sid 2 (26)

Läs mer

Verksamhetsplan Förskolan 2017

Verksamhetsplan Förskolan 2017 Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Förskolan 2017 Innehåll Verksamhetsplan... 1 Vision... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Förskolans uppdrag... 5 Prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m. 2011-01-01 Giltig t.o.m. 2011-12-31 Mitt i City förskolor Vår verksamhetsidé lyder: På Mitt i City förskolor har varje barn rätt att utvecklas utifrån

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Karlbergs förskolor

Kvalitetsgaranti - Karlbergs förskolor KARLBERGS FÖRSKOLOR Sid 1 (5) Giltig från och med 2015-01-01 Giltig till och med 2015-12-31 - E n m ö t e s p l a t s f ö r b a r n o c h f ö r ä l d r a r d ä r v i s e r o l i khe t s o m tillgång. KARLBERGS

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013

Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Arbetsmarknadsenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Arbetsmarknadsenheten Arbetsmarknadsenheten Verksamhetsberättelse VB 2013 Förslag till beslut

Läs mer

Blackebergs förskolor

Blackebergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Blackebergs förskolor Ing re ss Övergripande bild av verksamheten. Vår verksamhet är till för barn mellan 1-5 år och deras familjer i Blackeberg och Södra Ängby.

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Granbacka förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten I våra förskolor ger vi mycket utrymme för leken som vi anser är en av grunderna till barnens utveckling.

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Bergshamra förskoleenhet Solna stad Beskrivning av förskoleenheten Bergshamra förskoleenhet är en enhet i förändring och utveckling. Med nytt ledarskap arbetar vi

Läs mer

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013

KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TILLHANDAHÅLLARAVDEL NINGEN SID 1 (8) 2012-10-12 KVALITETSINDIKATOR FÖR FÖRSKOLANS VERKSAMHET 2013 Självvärdering av hur förskolan utifrån läroplanen skapar förutsättningar för

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2013/2014 Vi har höga förväntningar på oss själva och barnen. Vi erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET

Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Gemensam verksamhetsidé för Norrköpings förskolor UTBILDNINGSKONTORET Välkommen till Norrköpings kommunala förskola I Norrköpings förskolor är alla välkomna. Alla barn har rätt att möta en likvärdig förskola

Läs mer

KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN. Förskoleverksamhet. Kvalitetsarbetets innehåll SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING.

KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN. Förskoleverksamhet. Kvalitetsarbetets innehåll SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING. SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BILAGA VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. KVALITETSARBETE FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHETEN Förskoleverksamhet Förskoleverksamheten består av 13 förskoleenheter med 58 förskolor och fyra

Läs mer

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012

Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Medarbetarenkät för Stockholms stad 2012 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000 medarbetare på samtliga förvaltningar och bolag och besvarades av 77 procent

Läs mer

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018

Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Arbetsplan för Norrby förskolor 2017/2018 Presentation av Norrby Förskolor Norrby förskolor består av Hästskon och Pettersberg. Hästskon har 11 avdelningar fördelade i två hus. Pettersberg är en storavdelning

Läs mer

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015

Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Handläggare Datum Pia Ihse 13 2014-08-06 0480-45 20 40 Tingbydals förskola Förskolan Smedby Verksamhetsbeskrivning 2014-2015 Öppna förskolan Kroggärdets förskola Smedängens förskola/ nattomsorg Förskolan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Hasselbackens förskola Reviderad dec 2013 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Odenplans förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I

Odenplans förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Odenplans förskolor Ingress Förskolebarns framtidstro vår utmaning Vi ser det som vår utmaning att vara med och forma barnens framtidstro,

Läs mer

Rapport från inspektionen på förskolan Greven den 26/9 5/

Rapport från inspektionen på förskolan Greven den 26/9 5/ ÖSTERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING BARN OCH UNGDOM SID 1 (5) 2007-01-26 Handläggare: Jacky Cohen Telefon: 08/ 508 10 016 Till Östermalms stadsdelsnämnd Rapport från inspektionen på förskolan Greven den 26/9

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2014/2015 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2014/2015 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60

Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 1(17) Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2016/2017 Lilla Grönhög, Grönhögsvägen 58-60 Linköpings kommun linkoping.se 2 Innehåll SAMMANFATTNING... 3 NORMER OCH VÄRDEN (2.1

Läs mer

Förskolan Sjöstjärnan

Förskolan Sjöstjärnan K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Förskolan Sjöstjärnan Förskolan med fokus på sång och musik En verksamhetsidé har tagits fram för förskoleverksamheten i Älvsjö - Förskolebarnens framtidstro vår

Läs mer

Karlbergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Ing re ss

Karlbergs förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I. Ing re ss K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Karlbergs förskolor Ing re ss Förskolan Sagolandet, Förskolan Norrbacken, Förskolan Tempeltrappan, Förskolan Gjutaren, Förskolan Blåklinten En mötesplats för barn

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Klubb Reimersholmes dagverksamhet Handläggare: Lina Hedlund Telefon: Tjänsteutlåtande Dnr: 1272-2013-1.1. Sid 1 (9) 2014-01-14 Till Klubb Reimersholmes dagverksamhet Klubb Reimersholmes dagverksamhet Verksamhetsplan

Läs mer

Mitt i City förskolor

Mitt i City förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Giltig fr.o.m..2010-01-01 Mitt i City förskolor Ingress Varje barn har rätt att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och ständigt uppmuntras och stärkas

Läs mer

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS.

VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Dalens förskolor VI ERBJUDER EN ROLIG, STIMULERANDE OCH LÄRORIK VERKSAMHET DÄR VI SÄTTER BARNET I FOKUS. Dalens förskolor består av fyra förskolor, med sammanlagt

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna:

Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Arbetsplan 2016/2017 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Förvaltningen förskola och skola Förskolorna

Läs mer

Vasaparkens förskolor

Vasaparkens förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Vasaparkens förskolor Ingress Verksamhetsidé "Tron på den egna förmågan ger livslångt lärande" Vårt arbetssätt hämtar inspiration från Reggio Emilias barn och

Läs mer

Tyck till om förskolans kvalitet!

Tyck till om förskolans kvalitet! (6) Logga per kommun Tyck till om förskolans kvalitet! Självskattning ett verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet Dokumentet har sin utgångspunkt i Lpfö 98/0 och har till viss del en koppling till

Läs mer

Lokalt måldokument 2010

Lokalt måldokument 2010 Friarelyckans Förskoleenhet Lokalt måldokument 2010 En förskola för relationer, generationer och lustfyllt lärande ger oanade möjligheter Friarelyckans vision Christina Orrmyr, Rektor Godkänd i Lsg 2010-02-01

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

En förskola för alla där kunskap och människor växer

En förskola för alla där kunskap och människor växer En förskola för alla där kunskap och människor växer Engagemang Kompetens - Arbetsglädje Mål Linköpings kommun: Maximalt lärande - alla barn & elever utmanas i sitt lärande och förväntas nå så långt som

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Rensbackens förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Rensbackens förskola Rensbackens förskola arbetar för att erbjuda en god omsorg och trygghet. Vi tar tillvara både inne- och utemiljön på ett medvetet sätt. Miljön är formad

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen

Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Håll i håll om håll ut! Hur får man vind i seglen så att alla kan navigera? Torghandel 20140507 Attraktiv Förskola - En del av det systematiska kvalitetsarbete i Norra Hisingen Sektor utbildning Norra

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815

Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Kommentarer till kvalitetshjulet 130815 Augusti juni Kartläggning av barngruppen Under året skolas nya barn in och vi får en ny barn- och föräldragrupp. Kartläggningen sker genom inskolningssamtal, föräldrasamtal,

Läs mer

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola

Lokal arbetsplan för Eneryda förskola Utbildningsförvaltningen Lokal arbetsplan för Eneryda förskola 2013-2014 Innehållsförteckning 1 Presentation av förskolan. 3 2 Årets utvecklingsområden. 4 3 Normer och värden 5 4 Utveckling och lärande.

Läs mer

Verksamhetsplan Lugnetskolans förskola

Verksamhetsplan Lugnetskolans förskola Verksamhetsplan Lugnetskolans förskola Inledning Inledning Lugnets förskola en mötesplats för små och stora Lugnets förskola startar hösten 2011 i tillfälliga lokaler i Hammarby Sjöstad i Stockholm. Den

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Väddö fsk.område 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011

Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (7) Anki Lysén 085 912 64 71, 070 608 78 09 anki.lysen@sigtuna.se 2011-04-27 Styrkort för Sätuna förskolor, 2011 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för Karlbergs förskolor

Verksamhetsplan 2015 för Karlbergs förskolor Karlbergs förskolor Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (34) Handläggare Telefon: Till Karlbergs förskolor Verksamhetsplan 2015 för Karlbergs förskolor Förslag till beslut Karlbergs förskolor Sid 2 (34) Sid 3

Läs mer

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen

Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Kvalitetsrapport 2015/2016 Förskolan St: Jörgen Delaktighet, trygghet och lärande Pysslingen Skolors kvalitetsarbete syftar till att säkerställa att varje barn och elev oavsett skola ges möjlighet att

Läs mer

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14

Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Barnomsorgs- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan Arbetsåret 2013/14 Lackarebäcks förskolor Innehåller lokala arbets- och handlingsplaner Arbetsplan för det pedagogiska arbetet Begränsning Med

Läs mer

Kvalitetsgaranti - Johannes förskolor

Kvalitetsgaranti - Johannes förskolor JOHANNES FÖRSKOLOR Sid 1 (7) Giltig från och med 2015-01-01 Giltig till och med 2015-12-31 - erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska metod är att

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut

Socialpsykiatriska utförarenheten. Verksamhetsberättelse VB Förslag till beslut Socialpsykiatriska utförarenheten Tjänsteutlåtande Dnr 1.2.1-002-2014 Sid 1 (8) Handläggare: Lena Hallqvist Telefon: Till Socialpsykiatriska utförarenheten Socialpsykiatriska utförarenheten Verksamhetsberättelse

Läs mer

Tjörn Möjligheternas ö

Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2014 juni 2015 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 150708 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA

Kultur- och utbildningsförvaltningen LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA LOKAL ARBETSPLAN GÄLLANDE 2015/2016 HEDLUNDA FÖRSKOLA Innehållsförteckning Faktauppgifter 3 Normer och värden...4 Utveckling och lärande.5-6 Barns inflytande 7 Förskola och hem.8 Samverkan med förskoleklass...8

Läs mer

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013

Verksamhetsplan. Myggans förskola. Verksamhetsåret 2013 Verksamhetsplan Myggans förskola Verksamhetsåret 2013 Vår verksamhet bygger på Lpfö 98 som är förskolans egen läroplan. Läroplanen innefattar förskolans gemensamma värdegrund och de övergripande mål och

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T

Avdelningen Gula. Handlingsplan för Markhedens Förskola 2013/ Sid 1 (14) V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T 2011-10-17 Sid 1 (14) Handlingsplan för Markhedens Förskola Avdelningen Gula 2013/2014 V A L B O F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (14) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER

Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER Funktionell kvalitet VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE OCH PEDAGOGISKA PROCESSER GENERELL KARAKTÄR FÖRSKOLANS MÅLUPPFYLLELSE MÅL Målen anger inriktningen på förskolans arbete och därmed

Läs mer

V E R K S A M H E T S P L A N 2009 Brunna, Gröna-Lund och Stamvägens förskolor

V E R K S A M H E T S P L A N 2009 Brunna, Gröna-Lund och Stamvägens förskolor Ekerö Kommun Februari 2009 V E R K S A M H E T S P L A N 2009 Brunna, Gröna-Lund och Stamvägens förskolor Uppdraget Enhetens uppdrag är att erbjuda barn i åldrarna 1-5 år förskoleverksamhet. Vi erbjuder

Läs mer

Slutrapport Kort version

Slutrapport Kort version Slutrapport Kort version Medarbetarenkät Medarbetarenkät Ledar 2013 2 (10) Medarbetarenkät för Stockholms stad 2013 Stadens medarbetarenkät genomfördes under september månad. Den omfattade drygt 34 000

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2014-2015 Bo förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förutsättningar för genomförande... 3 Metoder/verktyg som har använts för uppföljning

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Lövåsens förskola 1(7) Lokal arbetsplan Lövåsens förskola 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och

Läs mer

Johannes förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I

Johannes förskolor K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Dnr 1.2.1.-749/2012 Sid 1 (5) Johannes förskolor Ingress Johannes förskolor erbjuder en Reggio Emiliainspirerad verksamhet med fokus på barns läroprocesser. Vår pedagogiska

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna:

Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Arbetsplan 2015/2016 för förskolorna: Eklunda Ekängen Fåraherden Gåsapigan Höskullen Kryddgården I Ur och Skur Lergöken Stallbacken Äventyret Örebro kommun Skolområdet Ängen orebro.se Innehållsförteckning

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA: Svanberga förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Brunnsnäs förskola Upprättad januari 2014 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan NORRGÅRDENS FÖRSKOLA upprättad Januari 2015 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter

Läs mer

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Sankt Pauli förskola 2016-2017 Planering och genomförande: Genomgång av barngruppens sammansättning och behov Läroplanens mål grunden för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Läs mer

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018

Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Kållekärrs förskolor Arbetsplan augusti 2017 juni 2018 Ansvarig rektor/förskolechef Namn Pia Johnsson Datum 2017-09-05 Tjörn Möjligheternas ö Enhetens namn Kållekärrs förskolor Enheten ansvarar för följande

Läs mer

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt!

Kvalitetsdagen för förskolan Vi gör det goda livet möjligt! Kvalitetsdagen för förskolan 20160516 Vi gör det goda livet möjligt! Sundsvalls kommun 97000 invånare 5000 barn i förskolan 85 förskolor 40 förskolechefer, 8 pedagogistor 1000 pedagoger Barn och utbildningsnämnden

Läs mer

Lidingö Specialförskola Arbetsplan

Lidingö Specialförskola Arbetsplan Lidingö Specialförskola Arbetsplan 2017 2018 Förskolans styrdokument Internationella styrdokument: FNs deklaration om mänskliga rättigheter FNs barnkonvention Nationella styrdokument Skollagen 2010:800

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

Verksamhetsplan Karlbergs förskolor

Verksamhetsplan Karlbergs förskolor NORRMALMS STADSDELSNÄMND KARLBE RGS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1.-701/2011 SID 1 (42) 2012-01-16 Handläggare: Lena Kullberg Boman Telefon: 08/508 09 140 Till Telefon 08/508 09 140 SID 2 (42) Inledning

Läs mer

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet.

Det finns flera andra frågor som generellt går att applicera på alla fokusområden 1 i materialet. Malmö stad Projekt kvalitetsarbete - barn och ungdom Analysstöd förskola Måluppfyllelse Materialet är tänkt att användas som utgångspunkt vid de tillfällen då rektor/förskolechef tillsammans med personalen

Läs mer

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra

Förskolan ska präglas av en kultur där vi pratar med varandra och inte om varandra Förskoleenheten Marieberg 1 Likabehandlingsplan Denna plan är upprättad för att förbättra arbetet med att förebygga, upptäcka och åtgärda i de fall diskriminering och kränkningar uppkommer eller fortsätter.

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

KVALITETSUTMÄRKELSEN 2012. Karlbergs förskolor NORRMALMS STADSDELSNÄMND KARLBERGS FÖRSKOLOR

KVALITETSUTMÄRKELSEN 2012. Karlbergs förskolor NORRMALMS STADSDELSNÄMND KARLBERGS FÖRSKOLOR NORRMALMS STADSDELSNÄMND KARLBERGS FÖRSKOLOR Handläggare: förskolechef: Lena Kullberg-Boman & biträdande förskolechef/pedagogista: Karin Benjaminsson TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (37) 2012-05-20 KVALITETSUTMÄRKELSEN

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande

Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (16) Anvisningar Fö rskölans sja lvskattning av utveckling öch la rande Syfte Syftet med förskolans självvärdering är att granska och bedöma den egna verksamheten.

Läs mer

Handlingsplan GEM förskola

Handlingsplan GEM förskola 1 (12) Handlingsplan förskola Dokumenttyp: Handlingsplan Beslutad av: BU-förvaltningens ledningsgrupp (2013-08-29) Gäller för: Förskolorna i Vetlanda kommun Giltig fr.o.m.: 2013-08-29 Dokumentansvarig:

Läs mer

Förskolan Solängen K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Solängen K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (5) Förskolan Solängen Lek, läran de och utve ck ling Älvsjös vision Älvsjö ska ha en förskola i världsklass där lekande, lärande, trygghet och respekt för det enskilda

Läs mer

Lokal Arbetsplan. Blentarps förskoleenhet En hållbar värld börjar i förskolan

Lokal Arbetsplan. Blentarps förskoleenhet En hållbar värld börjar i förskolan Lokal Arbetsplan förskoleenhet 2016-01-19 En hållbar värld börjar i förskolan Sammanfattande analys förskoleenhet Till grund för den lokala arbetsplanen ligger Förskolans läroplan (LpFö 98:10), familjenämndens

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2

Verksamhetsberättelse 2012 Gruppbostäder 2 KUNGSHOLMENS STADSDELSNÄMND GRUPPBOSTÄDER 2 TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1.1-521-2012 SID 1 (9) 2013-02-13 Handläggare: Mathias Englund Telefon:08-508 08 549 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Verksamhetsberättelse

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2015 2016 2 (7) Innehåll Inledning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15. Laxå kommuns förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2014-15 Laxå kommuns förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2015-09-28, 97, dnr BUN 2015057 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken

Systematiskt Kvalitetsarbete. Tufvan, Duvan och Fisken Systematiskt Kvalitetsarbete Tufvan, Duvan och Fisken Styrdokumenten I skollagens fjärde kapitel 3 står det att förskolan skall bedriva systematiskt kvalitetsarbete vilket innebär att kontinuerligt planera,

Läs mer

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15

Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Frilufts Förskolor Stormyrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Läsår Ht-14-Vt-15 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014

Handlingsplan för. Trollgårdens förskola 2013/2014 2012-10-15 Sid 1 (12) Handlingsplan för Trollgårdens förskola 2013/2014 X X X X F Ö R S K O L E O M R Å D E Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (12) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet

Läs mer

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016

Handlingsplan. Storhagens förskola 2015/2016 Handlingsplan Storhagens förskola 2015/2016 1 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I

Förskolan Rödkulla K V A L I T E T S G A R A N T I K V A L I T E T S G A R A N T I Sid 1 (6) Dnr 1,2.1.11-2012 Förskolan Rödkulla Förskolan som utvecklar miljön utifrån barns idéer och tankar Förskolan Rödkulla ligger mitt i Herrängens villaområde med

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö

Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Tjörn Möjligheternas ö Redovisning av kvalitetsarbetet för perioden augusti 2015 juni 2016 Förskola Myggenäs Förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Linda Markus 160630 Tjörn Möjligheternas ö Innehåll 1 Enhetens namn 4

Läs mer