Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter

2 Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans rektorsområde Kulladalsskolan Lindeborgsskolans rektorsområde Stadions rektorsområde

3 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Hyllie UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Utbildningsinspektion i Malmö kommun Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska det lokala kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Staddel Hyllie Inspektionens inriktning De principer som lagts fast för styrning av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola innefattar tre nivåer. - Staten anger mål och ramar för verksamheten och är garant för likvärdigheten i systemet. - Huvudmännen ansvarar för att verksamheten organiseras, finansieras och genomförs inom de ramar som riksdag och regering och bl.a. Skolverket som förvaltningsmyndighet lagt fast. - De verksamhetsansvariga, skolledare, lärare och annan personal har att leda och genomföra den dagliga verksamheten med stöd av mål och ramar och under fullt professionellt ansvar. Skolverkets inspektionsutredningar inriktas mot sex områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn och elever får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sex områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Kunskaper, utveckling och lärande Verksamheten: 2. Arbetsmiljö och delaktighet 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 5. Tillgång till utbildning och omsorg 6. Resurser 1

4 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET I utbildningsinspektionens rapporter behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kunskapsbedömningen och betygssättningen, kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning och stödinsatser. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inledande beskrivning av kommunen Malmö kommun har den 1 januari 2005 cirka invånare. Kommunen är indelad i tio stadsdelar vilka uppvisar en stor heterogenitet. 25 procent av befolkningen är födda utomlands och variationen mellan stadsdelarna är 10 procent till 59 procent. 166 länder är representerade. För att ge en bild av välfärden har kommunen sammanställt ett välfärdsindex för år 2004 av 34 nyckeltal/indikatorer nedbrutet på stadsdelsnivå. Exempel på indikatorer är utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, försörjningsstöd, trygghet, men även exempelvis fullständiga betyg i årskurs 9, nationella prov i årskurs 5, skoltrivsel och skolk. Indexvärdet för Malmö totalt är 5,5 av maximalt värde 10. Fyra stadsdelar ligger över detta medelvärde och sex ligger under. Variationen i indexvärde mellan stadsdelarna är 8,6 och 3,3. Kommunfullmäktige är med sina 61 ordinarie ledamöter högsta beslutande organ i Malmö kommun. Kommunstyrelsen, som väljs av fullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under kommunstyrelsen är verksamheten indelad i sex rotlar, var och en med ledning av ett kommunalråd. Till de sex rotlarnas hjälp finns 11 facknämnder. Utbildningsnämnden är den facknämnd som svarar för gymnasieskolan under barn- och ungdomsroteln och för vuxenutbildningen under integrations- och arbetsmarknadsroteln. Kommunen är sedan 1996 indelad i 10 stadsdelar, vilka var och en styrs av en politisk nämnd, stadsdelsfullmäktige, med tillhörande tjänstemannaorganisation, stadsdelsförvaltning. Stadsdelsfullmäktige ansvarar inom sitt geografiska område för obligatoriska skolformer, förskoleklass, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, invandrarfrågor inklusive svenska för invandrare, fritidsverksamhet med vissa undantag, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, stadsdelsbibliotek i den mån detta ingår i 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie området, lokal kultur samt vissa uppgifter rörande fysisk planering och gatuoch parkunderhåll. Olika stadsdelsnämnder har kommunövergripande bevakningsansvar för vissa frågor. Stadsdelarna Husie, Hyllie och Rosengård har bevakningsansvar för förskole- och grundskolefrågor. Stadskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation.sdf-avdelningen arbetar mot de verksamhetsområden som sorterar under stadsdelarna. Avdelningen tar fram kommungemensamma program och mål för stadsdelarnas verksamhetsområden samt ansvarar för uppföljning av desamma. En mall för Kvalitetsredovisning förskola, förskoleklass och obligatoriska skolväsendet i Malmö stad beskriver struktur för skolornas kvalitetsredovisningar. Med dessa och stadsdelens årsredovisning som underlag upprättar Stadskontoret därefter en rapport över Malmö Stads samlade kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass och obligatorisk skola. Stadsdelarna får till största delen sina kommunbidrag genom en särskild resursfördelningsmodell. Ett grundbelopp fördelas för vissa grundkostnader och är lika stort för varje stadsdel. Därutöver fördelas en resurs med hänsyn tagen till antalet invånare i stadsdelen. Tilläggsresurser fördelas utifrån sociala kriterier som beskriver levnadsförhållandena i stadsdelen. En mindre del av resurserna är anslagsfördelad och gäller kommunövergripande verksamhet. När den totala ekonomiska ramen är fastställd kan stadsdelarna disponera pengarna fritt mellan de olika verksamheterna. Inspektionens genomförande Skolverket sände den 1 november 2004 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande Skolverkets utbildningsinspektion i Malmö kommun kommer att slutligt redovisas i ett kommunövergripande beslut samt elva beslut som avser den verksamhet som delegerats till stadsdelsnämnderna respektive utbildningsnämnden. Samtliga beslut riktas till Malmö kommun såsom huvudman och ytterst ansvarig för den delegerade verksamheten. Skolverket vill poängtera att stadsdelsrapporterna, och även skolrapporterna, till sitt innehåll kan se något olika ut och inte avser att ge en heltäckande bild. Det beror dels på att Skolverket som tidigare nämnts fokuserar på de frågor som avviker positivt eller negativt, dels på skolornas och stadsdelarnas olikheter Genomförandet av inspektionen i stadsdel Hyllie, Malmö kommun Inspektörsteamet med ansvar för den övergripande granskningen av stadsdelens genomförande av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan och de delar av den obligatoriska särskolan som stadsdelen ansvarar för, har bestått av undervisningsråden Mats Lundqvist, Arne Huseby, Martin Persson och Ebba Svartz samt experten Anna-Karin Falkenström. Besöken i verksamheterna inleddes den 8 mars 2005 och avslutades den 18 maj

6 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av det ansvariga inspektörsteamet. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen, stadsdelen, grundskolorna och ett urval av stadsdelens förskolor och fritidshem, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöken i verksamheterna. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunens verksamhet som finns inom Skolverkets nationella uppföljningssystem eller annat offentligt material. I stadsdel Hyllie, Malmö kommun, genomfördes intervjuer med representanter för den politiska ledningen och förvaltningsledningen, centrala resursteamet samt med fackliga representanter. Samtliga skolor i stadsdelen besöktes. Intervjuer på skolnivå genomfördes med skolledning, personal, föräldrar och elever. Dessutom besöktes Stensjöns, Lindeborgs och Sofieholms förskolor. Intervjuer genomfördes också med föräldra- och personalrepresentanter från samtliga förskolor samt med ledningen för förskolorna i stadsdel Hyllie. Inledande beskrivning av stadsdel Hyllie Hyllie är en av de södra stadsdelarna i Malmö. Här bor personer (1 jan 2004) vilket är 11 procent av Malmös folkmängd. Hyllie är Malmös tredje största och fjärde invandrartätaste stadsdel, 47 procent av barn och ungdomar i åldern 6-15 år har utländsk bakgrund. Den disponibla medelinkomsten i Hyllie ligger under Malmös medelnivå och välfärdsindex (se inledande beskrivning av kommunen) i stadsdelen ligger på 5,1 vilket är strax under Malmös genomsnitt. Stadsdel Hyllie leds av en stadsdelsnämnd som till sitt förfogande har en förvaltning som samlar all kommunal service i Hyllie i en organisation. Här samsas således grundskola, förskola, fritidshem, kultur och bibliotek, sport och fritid, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt integrations- och arbetsmarknadsinsatser. I Hyllie är förskolor, grundskolor, förskoleklass och fritidshem organiserade i fem rektorsområden. De fem rektorsområdena är Holma, Kroksbäcks, Lindeborgs, Stadions och Kulladals rektorsområde. På Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan finns alla grundskolans årskurser, medan det på Lorensborgsskolan, och Annebergsskolan går elever i årskurs 1 6. Dessa elever fortsätter i grundskolan på Dammfriskolan som ligger i stadsdel Västra Innerstaden. På Kulladalsskolan går eleverna upp till årskurs 5 och sedan vidare till Lindeborgsskolan. På Holmaskolan går eleverna upp till årskurs 6 och sedan vidare till Kroksbäcksskolan. Före och efter skoldagen erbjuds alla barn i åldrarna sex till och med tolv år fritidshem. Vid varje skola finns fritidshem. På Annebergsskolan och Kroksbäcksskolan finns särskoleklasser. Det finns även särskoleelever integrerade på Lindeborgsskolan och Holmaskolan. 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Det finns 19 förskolor finns i stadsdelen. Besök gjordes på Lindeborg, Sofieholm och Stensjöns förskola. Dessutom finns elva enskilda förskolor. I denna stadsdelsrapport sammanfattas verksamheten från de fem rektorsområdenas grundskoleverksamhet under rubriken barn- och ungdomsutbildning. Varje rektorsområde har också en separat rapport. Förskoleverksamheten i stadsdelen behandlas bara i denna rapport. I stadsdelen finns också de fristående grundskolorna Mariaskolan, Europaporten samt Bellevuegårdens skola. Europaporten har inspekterats samtidigt som Malmö kommun men behandlas i en självständig rapport till skolans huvudman. Samtliga grundskolor i stadsdel Hyllie deltar i Försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan Verksamhets- och skolformer Antal barn och elever i stadsdelens verksamheter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg 792 Förskoleklass 259 Grundskola Särskola 61 Bedömning Detta avsnitt inleds med en sammanfattande bedömning av verksamheten i stadsdelen. Det är denna bedömning som ligger till grund för det beslut som fattas i samband med kommunrapporten. Den sammanfattande bedömningen följs av en närmare beskrivning av verksamheten i stadsdelen. Beskrivningen görs per huvudområde och avslutas med en sammanfattning av vad som framkommit vid inspektionen av detta område. Sammanfattande bedömning På alla skolor i stadsdelen pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete som har sin grund i att undervisningen skall utgå från den enskilde elevens förutsättningar. På förskolorna i området sker ett aktivt och engagerat arbete med barnens lärande och utveckling och med värdegrundsfrågorna. Elevernas kunskapsresultat i svenska och engelska har markant förbättrats och stora satsningar på studiehandledning på elevernas eget modersmål har skett på Kroksbäcksskolan. Samverkan mellan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg fungerar mycket väl på fyra av stadsdelens skolor. Rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd fungerar väl på skolorna och undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Rektorerna är förtrogna med verksamheten. Stadsdelen har genom skolornas ledningsorganisationer skapat förutsättningar för rektorerna att fungera som pedagogiska ledare av verksamheten och ansvara för kvalitetsutveckling. Styrningen från stadsdelen är tydlig och har genomslag i skolorna. De flesta skolornas kvalitetsredovisningar följer noga upp måluppfyllelsen av stadsdelens priori- 5

8 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET terade mål. Lärarna har hög kompetens och kompetensutveckling sker kring centrala utvecklingsområden. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: Verksamheterna genomsyras av arbete med värdegrundsfrågorna och inom både förskolan och grundskolan pågår ett arbete för att öka delaktigheten för barn och elever. En samsyn bland personalen behöver dock utvecklas på de flesta skolor angående hur arbetet med värdegrundsuppdraget skall bedrivas. Holmaskolan behöver ytterligare stärka värdegrundsarbetet i syfte att utveckla elevernas normer och värderingar i riktning mot läroplanens mål. Skolorna skall arbeta fram program mot alla former av kränkande behandling och programmen skall även omfatta vuxen- elev perspektivet. De totala kunskapsresultaten i stadsdelen behöver uppmärksammas och förbättras. Andelen elever med fullständigt slutbetyg är mycket låg i Hyllie. Den kraftiga försämringen av resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör analyseras noggrant och relevanta åtgärder bör tas fram. Målen för undervisningen bör göras mer kända för elever och föräldrar och vara mer styrande vid planeringen av undervisningen. Uppföljning av elevernas kunskaper i alla ämnen, i relation till kursplanemålen för årskurs 5, behöver utvecklas. Samverkan mellan skolor behövs i syfte att garantera en rättvis och likvärdig betygssättning. Samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg bör också utvecklas på Kroksbäcksskolan. Skolorna bör fortsätta arbetet med att öka inflytandet för eleverna över undervisningens innehåll och arbetsformer och på två av stadsdelens skolor bör även elevernas formella inflytande över verksamheten öka. Även i arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver en samsyn utvecklas bland personalen på alla nivåer i organisationen. Stadsdelen måste se över vilka avgifter och kostnader som förekommer för elevernas utbildning inom olika verksamheter så att dessa inte strider mot skollagens krav på en avgiftsfri utbildning. Lärarna bör i huvudsak användas med ansvar för undervisning som de har utbildning för. Språkundervisningen, tyska och franska, bör uppmärksammas och förbättras. Förskolan och grundskolan bör utveckla sitt kvalitetsarbete. I förskolan bör arbetet mera medvetet utgå från läroplanen för förskolan. I grundskolan bör uppföljning och utvärderingsarbete kring lokala mål förstärkas och rektorns ansvar för skolans utveckling bör förbättras. Skolorna måste också tydligt visa att eleverna ges den utbildning som de har rätt till. Stadsdelen bör överväga om barngruppernas storlek och sammansättning i förskolan är lämpliga och att barnens miljö på förskolan är säker. Föräldrar med barn i förskolan bör erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar erbjuds inte förskoleverksamhet femton timmar varje vecka. - Rektorn ingår inte i elevvårdskonferensen på alla skolor. 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie - Stadsdelen erbjuder inte elevens val enligt de krav som förordningen ställer. - Alla skolor har inte en egen arbetsplan. - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilt stöd (Stadions rektorsområde). - Studiehandledning på annat modersmål än svenska erbjuds inte till alla elever som är berättigade (Stadions, Holma och Lindeborgsskolans rektorsområde). - Föräldrarna kontaktas inte om deras barn utsätter andra eller själva utsätts för kränkande behandling (Lindeborgsskolans rektorsområde). - Kvalitetsredovisningen uppfyller inte de krav som förordningen ställer (Stadions rektorsområde). 1. Kunskaper, utveckling och lärande Skolplanen i Malmö kommun har som ett av fyra prioriterade mål för barn och ungdom att språkutvecklingen skall stå i centrum i verksamheterna. Denna politiska styrning är tydlig i stadsdel Hyllie och är väl känd av personal ute på skolorna. Malmö kommun har i augusti 2005 presenterat en attitydundersökning som omfattar elever i årskurserna 5, 7 och 9. Frågorna som har ställts i en webbenkät har kopplingar till Malmö kommuns skolplan och en stor del av dem rör värdegrundsområdet. Hyllies elever ger området trygghet, säkerhet och hälsa samt området demokrati och inflytande, värden som ligger över genomsnittet för skolorna i Malmö. Eleverna på Kulladalsskolan har genomgående de högsta värdena och Lindeborgsskolan har genomgående de lägsta värdena i stadsdel Hyllie. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Flertalet föräldrar är nöjda med personalens arbete att skapa en utvecklande miljö för barnen i förskolan. Såväl ledning som personalrepresentanter uttrycker en medvetenhet kring vikten av att verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen och behov, i syfte att bidra till varje enskilt barns utveckling och lärande. Vid besöken på förskolorna såg inspektörsteamet exempel på hur barnen utvecklar sina olika förmågor genom att de erbjuds olika former av skapande verksamhet, lek och andra möjligheter att uttrycka sig. Ledning och personalrepresentanter uppger att arbetet med normer och värden har en framträdande roll i förskoleverksamheten. Personalen betonar idag förskolans värdegrund och det uppdrag som anges i läroplanen för förskolan mer än tidigare. Denna fokusering har bland annat medfört att det idag är lättare att diskutera förhållningssätt i såväl personalgrupp som tillsammans med föräldrar. Personalen ser sig som viktiga förebilder vilket leder till att barnen utvecklar förmågor att visa respekt och hänsyn gentemot både barn och vuxna. Arbetet med värdegrunden har också som syfte att ge barnen redskap så att de kan vara delaktiga i en demokratisk process och ta ansvar utifrån mognad och ålder. Trots det medvetna värdegrundsarbetet uppger personalen att klimatet har hårdnat bland barnen bland annat på grund av barngruppernas sammansättning 7

10 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET och oregelbundna vistelsetider. (Se avsnitt 5. Tillgång till omsorg och utbildning samt avsnitt 6. Resurser) Barn- och ungdomsutbildning Satsningen och prioriteringen av språk har givit goda resultat på de nationella ämnesproven i årskurs 9 i svenska och engelska. Hyllies elever presterar bättre än genomsnittet i Malmö, men sämre än riksgenomsnittet. I ämnet matematik är resultaten för Hyllies elever sämre än både kommun- och riksgenomsnittet på ämnesproven som genomfördes Tabell 1 Andel elever som når de mål som mäts i nationella ämnesprov (våren 2004). Skolår 9 Stadsdel Hyllie Malmö Riket Svenska, läsförståelse 72 % 70 % 87 % Svenska, muntlig förmåga 85 % 80 % 97 % Svenska, skriftlig förmåga 92 % 85 % 92 % Matematik 65 % 68 % 87 % Engelska, muntlig förmåga 88 % 83 % 96 % Engelska, receptiv förmåga 81 % 79 % 91 % Engelska, skriftlig förmåga 89 % 86 % 95 % Även resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 är goda för eleverna i stadsdel Hyllie, en liten förbättring har skett mellan år 2003 och Resultaten för stadsdelen ligger i nivå med genomsnittet i Malmö. På Kroksbäcksskolan och Holmaskolan har det skett en mycket kraftig förbättring av resultaten i svenska och matematik under de senaste åren. Lindeborgsskolan har goda resultat på ämnesproven och på Kulladalsskolan når alla elever målen i svenska på proven både 2003 och Dock har Stadion försämrat sina provresultat med 15 procentenheter mellan 2003 och 2004 och inspektörsteamet gör bedömningen att en noggrann analys av orsakerna till den kraftiga försämringen är nödvändig. Tabell 2 Andel elever som når/på god väg att nå de mål som mäts i nationella ämnesprov (våren 2004): Skolår 5 Stadsdel Hyllie Malmö Svenska 89 % 90 % 88 % 90 % Matematik 88 % 90 % 88 % 88 % Engelska 87 % 92 % 88 % 89 % En mål- och resultatstyrd verksamhet kräver att resultaten följs upp och att utvärderingar kring måluppfyllelsen genomförs. Skolorna följer kunskapsutvecklingen i ämnena svenska, engelska och matematik. I övriga ämnen saknas kännedom om elevernas måluppfyllelse kopplat till kursplanemålen för årskurs 5, såväl på stadsdelsnivå som på rektorsnivå. 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie De kontinuerliga kunskapsuppföljningar som dock görs stannar hos den enskilde läraren eller hos arbetslaget. Med de individuella utvecklingsplanerna (IUP), som alla skolor i stadsdelen arbetar med, skall elevernas kunskapsutveckling synliggöras. Detta utvecklingsarbete har kommit olika långt på skolorna. Betygsstatistiken för slutbetygen i Hyllie visar att andelen behöriga elever till ett nationellt gymnasieprogram är över genomsnittet för Malmö kommun. Dessutom har det skett en kraftig förbättring mellan 2003 och 2004, från 75 procent behöriga elever till 80 procent. Anmärkningsvärt från statistiken är att andelen elever med fullständigt slutbetyg är mycket låg i stadsdel Hyllie. Endast drygt hälften av eleverna har ett fullständigt slutbetyg vilket är klart under genomsnittet i Malmö och nästan 20 procent under riksgenomsnittet. Inspektörsteamet anser att kunskapsresultaten i svenska och engelska är förhållandevis goda men att den totala resultatbilden av samtliga ämnen är låg. Den behöver både uppmärksammas och förbättras. Tabell 3 Resultatmått för elever i skolår 9 Stadsdel Hyllie Malmö Riket Meritvärde , ,8 205,4 206,9 Andel med fullständigt slutbetyg Andel behöriga till nationellt program 57 % 57 % 66 % 64 % 75 % 76 % 75 % 80 % 79 % 79 % 90 % 90 % I Skolverkets databas SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) tas hänsyn till elevernas bakgrund i form av föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas kön och deras kulturella bakgrund. Skolorna i stadsdelen skiljer sig markant åt vid en jämförelse i SALSA och så har det varit under de år som mätningar i SALSA har genomförts. Lindeborgsskolan presterar 17 enheter under modellberäknat värde, vilket betyder att eleverna underpresterar utifrån beräknade förutsättningar. Däremot har eleverna på Kroksbäcksskolan presterat högt över modellberäknat värde de senaste fyra åren. Holmaskolan behöver förbättra sina resultat avseende normer och värden. Bråk och konflikter förekommer på skolan i sådan utsträckning att inspektörsteamet har bedömt att många elever brister i hänsyn och respekt gentemot varandra och de vuxna på skolan. Kulladalsskolan har goda resultat på värdegrundsområdet. Personalen har genomgått kompetensutveckling och en samsyn i arbetet och förhållningssättet till eleverna har utvecklats. Även föräldrarna är delaktiga i arbetet med värdegrundsfrågorna på Kulladalsskolan. Trivselenkäter genomförs på en del av skolorna, men några sammanställningar av dessa på skolnivå har inte inspektörsteamet fått ta del av. Undantaget är Stadion där 96 procent av eleverna anser att de trivs bra på skolan. 9

12 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Sammanfattning Förskolorna arbetar aktivt med att stimulera barnens lärande och utveckling samt med att utveckla deras demokratiska värderingar. Kunskapsresultaten i svenska och engelska för eleverna i stadsdelen är goda med hänsyn tagen till de förutsättningar som finns i området. Det saknas dock kunskap om elevernas måluppfyllelse för andra ämnen än svenska, matematik och engelska beträffande kursplanemålen för årskurs 5. Elevernas resultat i form av fullständiga slutbetyg bör uppmärksammas och förbättras. Den kraftiga försämringen av elevernas resultat på nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör analyseras noggrant och orsakerna klarläggas. Kulladalskolan har goda resultat på värdegrundsområdet. Holmaskolan behöver förbättra sina resultat avseende normer och värden. 2. Arbetsmiljö och delaktighet I stadsdel Hyllie är delaktighet för elever och föräldrar ett prioriterat område. Alla skolor har området med i sina verksamhetsplaner med konkretiseringar av vad skolan kommer att arbeta med för att nå målet om delaktighet. Elevernas inflytande över skolans verksamhet och undervisning är en fråga som diskuteras mycket ute på skolorna. Dessutom sker ett aktivt arbete på förskolor och skolor med att förankra och utveckla de normer och värden som uttrycks i läroplanen. De stora sociala behoven hos eleverna har lett till att en del av skolorna har anställt socialpedagoger för att förstärka skolans värdegrundsarbete och stödja eleverna i deras utveckling. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I den dokumentation och de arbetsplaner för förskolan som inspektörsteamet har tagit del av, lyfts arbetet fram med att på olika sätt utveckla barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker bland annat genom att personalen lyssnar på barnens synpunkter inför planering av aktiviteter och teman samt att barnen ges valmöjligheter i olika situationer. I intervjuerna med föräldrarepresentanterna framkommer att det finns en viss oro för barnens säkerhet beroende på barngruppernas storlek och antal vuxna i barngrupperna. Personalrepresentanterna uppger att det är extra viktigt, på grund av många små barn och stora barngrupper, att vara observant på barnens trygghet och säkerhet. Inspektörsteamet vill påpeka att det är nödvändigt att personalen har möjlighet att ha uppsikt över de barn de har ansvar för under hela vistelsetiden såväl i inne- som utemiljön. Det är därför angeläget att detta uppmärksammas av stadsdel Hyllie och att stadsdelen försäkrar sig om att barnens miljö i förskolan är säker. Genom intervjuer som genomfördes framkommer att personalen på förskolorna arbetar aktivt med att motverka kränkningar. En del av förskolorna har en egen handlingsplan för att motverka alla former av kränkande behandling medan andra förskolor omfattas av rektorsområdets handlingsplan. Det finns också trivselregler för barn och vuxna på en del av förskolorna. Föräldrarepresentanterna uppger att de är mycket nöjda med den samverkan och kontakt som finns mellan förskola och hem. Personalen på förskolorna strävar efter en god samverkan med föräldrarna men uppger att det ibland är 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie svårt att få föräldrarna engagerade. På några förskolor finns fungerande föräldraråd. Barn- och ungdomsutbildning I läroplanen är värdegrundsuppdraget formulerat som att skolan skall hos eleverna förmedla och förankra de grundläggande värden som samhället vilar på. På alla skolorna i Hyllie bedrivs ett aktivt och engagerat arbete med värdegrundsfrågorna. En rad aktiviteter och verksamheter genomförs på skolorna som skall verka förebyggande och stärka respekten mellan eleverna och även mellan elever och personal. Det är inspektörsteamets uppfattning att det förekommer mycket arbete kring värdegrundsfrågor på skolorna och att arbetet enskilt ger goda resultat. Det genomgående temat i elevintervjuerna är att eleverna trivs på skolan och att de har stort förtroende för personalen. Inspektörsteamet har också kunnat konstatera genom intervjuer med olika personalgrupper att det på en del av skolorna saknas en samsyn beträffande vilka normer och vilket förhållningssätt som skall vara gällande och hur värdegrundsarbetet skall bedrivas. Denna brist på samsyn är tydligast på Kroksbäcksskolan och Stadions rektorsområde. Bristen på uppföljning och utvärdering av lokala mål för värdegrundsarbetet gör också att inspektörsteamet har svårt att värdera och bedöma resultaten av värdegrundsabetet på tre av skolorna i stadsdelen. Enligt läroplanen skall rektorn ansvara för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. På de flesta av skolorna i stadsdelen finns program för mobbningsarbetet, men saknas program på flertalet skolor för arbetet mot alla former av kränkande behandling och hur skolorna skall agera om en vuxen kränker en elev. På Lindeborgsskolan tillämpas Farstamodellen vilket bland annat innebär att föräldrar inte kontaktas om deras barn är kränkt eller kränker någon annan elev. Inspektörsteamet bedömer att detta tillvägagångssätt, i den del som rör att föräldrar inte informeras, strider mot läroplanens bestämmelser att fortlöpande hålla föräldrarna informerade om deras barns utveckling i skolan. Skolan har ett uppdrag att ge eleverna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och verksamheten i skolan. Att det finns en organisation för detta är en första förutsättning för att elevers åsikter och uppfattningar skall påverka skolans verksamhet. Hur väl dessa organisationer för elevernas formella inflytande kommer att fungera beror på rektorns styrning och lärarnas engagemang och vilja att ge eleverna inflytande. På alla skolor finns en organisation för att eleverna skall kunna påverka skolans verksamhet. Det finns olika forum såsom klassråd, spårråd, mentorsråd, elevråd och kamratstödjare som skall tillvarata elevernas inflytande över verksamheten. Vid tre av skolorna i stadsdelen har inspektörsteamet uppfattningen att det fungerar relativt väl. Undantagna är Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan där frekvensen av klassråden skiljer sig åt och där innehåll och arbetsformer i klassråden beror på den enskilde lärarens initiativ och engagemang. Skolan skall enligt läroplanen sträva efter att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och att de successivt i takt med stigande ålder och mognad utövar ett större inflytande. De mönster som framträder för inspektörsteamet angående elevernas inflytande är att det skiftar beroende på vilken lärare som 11

14 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET har ansvar för undervisningen och i vilket arbetslag som undervisningen sker. Det framgår i samtal med eleverna att möjligheterna till inflytande mycket är beroende på den enskilde lärarens engagemang och initiativ. Inspektörerna bedömer att arbetet med elevernas inflytande över undervisningen kan förbättras. Alla skolor i stadsdelen genomför utvecklingssamtal en gång per termin. Föräldrarna på skolorna är nöjda med utvecklingssamtalet och den information som de får om sina barns utveckling, socialt och kunskapsmässigt. Dessutom finns det en organisation för föräldrarnas inflytande på fyra av skolorna. Föräldrarna på Lindeborgsskolan menar dock att skolan inte tar tillvara föräldrarnas kompetens i arbetet. De anser att skolan enbart informerar dem och att det inte finns någon ömsesidig dialog mellan parterna. Sammanfattning I förskolorna arbetar personalen medvetet med värdegrundsfrågorna och samverkar väl med föräldrarna. Stadsdelen bör försäkra sig om att barnens miljö på förskolan är säker. Det sker ett aktivt och mycket engagerat arbete med värdegrundsfrågorna som enskilt ger goda resultat. Samsyn i arbetet bland personalen behöver dock utvecklas på flera av skolorna. Brister i uppföljning av värdegrundsarbetet gör att resultaten är svåra att värdera och bedöma på tre av skolorna i stadsdelen. Alla skolor skall också ha program mot alla former av kränkande behandling. Programmet skall även omfatta hur skolan skall agera om en vuxen kränker en elev. På Lindeborgsskolan skall föräldrarna kontaktas om deras barn är kränkt eller kränker någon annan. Alla skolor i stadsdelen bör fortsätta arbetet med att eleverna skall få inflytande över sina studier i takt med stigande ålder och mognad. Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan bör även förbättra elevernas inflytande över skolans arbetsmiljö och verksamhet. 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det finns förskolor inom stadsdel Hyllie som arbetat fram, eller håller på att ta fram, arbetsplaner för respektive förskola. Arbetsplanerna utgår från läroplanen för förskolan och konkretiserar hur arbetet ska utformas för att nå de nationella målen. Inspektörsteamet har sett exempel på arbetsplaner av mycket god kvalitet. Genom de olika intervjuerna och besöken på förskolorna kan inspektörsteamet dock konstatera att det varierar stort mellan de olika förskolorna om läroplanen för förskolan utgör ett självklart styrinstrument i den dagliga verksamheten eller inte. Inspektörssteamet gör därmed bedömningen att stadsdelen bör verka för att det pedagogiska arbetet i stadsdelens samtliga förskolor mera medvetet utgår från de nationella målen för förskolan. Ledningen för förskolan och personalrepresentanterna uppger att de i viss mån kan påverka barngruppernas sammansättning vid placeringarna inför hösten. Däremot är möjligheten mycket liten under övrig tid på året. Detta medför att det blir obalans i barngrupperna när det gäller barnens ålder, kön, behov, vistelsetider etc. vilket enligt ledning och personal inverkar negativt på verksamheten. 12

15 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Hyllie stadsdelsfullmäktige har beslutat att barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar får delta i verksamheten sex timmar per dag två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka. Det innebär att barnen endast deltar i vissa delar av planerade teman och aktiviteter. Möjlighet till kontinuitet och helhet i den pedagogiska verksamheten, i relationerna till barn och vuxna samt i barnens lärande och utveckling försvåras. Med denna organisation utnyttjar inte stadsdelen förskolornas möjlighet att till fullo verka för såväl barnens integration i förskolegrupperna som deras språkutveckling. Flertalet förskolor omfattas av rektorsområdenas rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Individuella utvecklingsplaner används i förskolorna och upplevs som ett stöd för att kartlägga stödbehov. De individuella utvecklingsplanerna fungerar även som åtgärdsprogram. Specialpedagoger finns att tillgå vilka handleder personalen eller till viss del ger stöd till det enskilda barnet. Stadsdelen har dessutom en förskola för barn med grava språkstörningar, upptagningsområdet är Malmö kommun. När barnen placeras på förskolan är de språkligt utredda och diagnostiserade på logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus. Enligt de uppgifter som framkommer under inspektionen är inte modersmålsstödet som erhålls av den centrala modersmålsenheten tillräcklig inom förskolan i stadsdel Hyllie. Förutom de resurser till modersmålsstöd som beviljas av den centrala modersmålsenheten försöker stadsdelen på olika sätt hitta lösningar för att tillgodose barnens behov av modersmålsstöd. Man använder sig till exempel av tvåspråkig personal som finns anställd inom verksamheten och vid nyrekrytering söker stadsdelen tvåspråkig personal. Stadsdelen kommer till hösten att starta två enspråkiga avdelningar för barn i åldern ett till tre år med arabiska som modersmål. Syftet med verksamheten är bland annat att varje barn skall utveckla sitt modersmål för att därefter successivt lära sig det svenska språket. Förskolorna arbetar med olika inriktningar och projekt för att barnen skall utveckla sina emotionella, språkliga, sociala och motoriska förmågor. Inspektörsteamet såg exempel, av mycket god kvalitet, på Bifrost och Reggio Emilia inspirerade arbetssätt. Förskolan arbetar också medvetet utifrån en syn som betonar kulturers lika värde och som ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång. Utvecklingssamtal genomförs kontinuerligt och de individuella utvecklingsplanerna används som underlag vid samtalen. Föräldrarepresentanterna framför i intervjuerna att de överlag är mycket nöjda med utvecklingssamtalen och att de får en tydligare bild av barnens utveckling och lärande genom de individuella utvecklingsplanerna. Dock framkommer i intervjuerna att alla förskolor inte genomför utvecklingssamtal kontinuerligt. Rutiner för övergång mellan förskola och förskoleklass samt samverkan med myndigheter som till exempel socialtjänsten och barnhälsovården finns framtagna i rektorsområdena. Barn- och ungdomsutbildning På alla skolor i stadsdelen pågår ett intensivt och engagerat pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från de nationella styrdokumenten. Skolledare, lärare och övrig personal arbetar med individuella utvecklingsplaner, portfolio, LUS (läs- 13

16 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET utvecklingsscheman), tematisk undervisning, mentorsgrupper och satsningar på elevernas modersmål. Arbetet har utvecklats olika långt på olika skolor och i olika arbetslag. Elever och föräldrar är i olika hög utsträckning delaktiga i detta arbete. Två exempel är värda att lyfta fram. Det ena är dokumentet organisation och pedagogisk grundsyn som utgör grunden för utvecklingsarbetet på Stadions rektorsområde. Det andra är satsningen på att utveckla studiehandledning på elevernas eget modersmål, genom den s.k. studieverkstaden, på Krokbäcksskolan. Ytterligare effekter av det sistnämnda exemplet är att modersmålslärarnas resurser utnyttjats bättre och kontakten med föräldrar med en annan kulturell bakgrund har förbättrats. Många elever i stadsdelen är i behov av stöd för att nå målen i grundskolan. På samtliga skolor finns lokala resursteam med specialistkompetens samt fungerande system för identifikation av elever i behov av särskilt stöd. På en del skolor i stadsdelen har inspektörsteamet genom intervjuer dock kunnat konstatera att det finns en bristande samsyn på hur arbetet skall bedrivas mellan olika personalkategorier och inom en del av de lokala resursteamen. De flesta stödinsatser sker inom klassens eller arbetslagets ram, men för elever i behov av särskilt stöd finns det särskilda undervisningsgrupper att tillgå. I stadsdelen finns det särskilda undervisningsgrupper som beslutas och finansieras av rektorsområdet, exempelvis Lillgården. Dessutom finns särskilda undervisningsgrupper som finansieras av stadsdelen, Sörgården och Svansjöns resursskola. Under inspektionsprocessen har stadsdelsfullmäktige i Hyllie beslutat om att lägga ner Svansjöns resursskola. Inspektörsteamet vill betona att en princip i grundskoleförordningen kring elever i behov av särskilt stöd är att stödet i första hand skall ges inom klassens ram och att stöd i särskild undervisningsgrupp endast får ges om särskilda skäl föreligger. I stadsdel Hyllie finns ett centralt resursteam med två specialpedagoger och två psykologer som arbetar på uppdrag av skolorna. Förväntningarna på det centrala resursteamet från skolorna handlar mycket om att testa elever, medan det centrala resursteamet vill arbeta mer konsultativt. Vid tillfället för inspektionen var behoven av stödinsatser för eleverna ute på skolorna mycket stora liksom efterfrågan på insatser och hjälp från det centrala resursteamet. Inspektörsteamet gör bedömningen att en del av de stödåtgärder som skolorna anser att eleverna behöver, inte i alla delar kan genomföras på grund av att det centrala resursteamet inte hinner med alla uppdrag. Det framkom också vid intervjuerna att det centrala resursteamets uppdrag är otydligt och att det finns brister i samverkan mellan det centrala resursteamet och de lokala resursteamen. Av grundskoleförordningen framgår att rektorn har en central roll i arbetet med att ge elever i behov av särskilt stöd goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Ytterst är det rektorn som fattar beslut om stödåtgärder. I stadsdel Hyllie är det de biträdande rektorerna som är ordförande i elevvårdskonferensen och rektorn deltar inte alls vilket grundskoleförordningen föreskriver. Rektorn är heller inte delaktig i de uppdrag som skickas från skolorna till det centrala resursteamet. Inspektörsteamet har även kunnat konstatera andra brister i skolornas konkreta arbete med elever i behov av särskilt stöd (vilket utförligt beskrivs i skolrapporterna). På en skola upprättas inte åtgärdsprogram för alla elever som har behov av särskilt stöd och på tre av skolorna ges inte alla elever som har rätt till det studiehandledning på modersmålet. 14

17 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Inspektörsteamet bedömer att det saknas en styrning och ledning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd för att försäkra att eleverna erhåller ett adekvat stöd i tillräcklig omfattning. Bland annat behövs en samsyn i arbetet mellan olika personalkategorier och ett ökat samarbete mellan personal och grupper på olika nivåer i organisationen. Rektorn skall också ingå i elevvårdskonferensen. I läroplanen finns ett tydligt uppdrag till skolorna att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Samverkan fungerar bra på fyra av stadsdelens skolor där förskoleklassen är integrerad i verksamheten i skolan, vilket medför en flexibel organisation som kan möta varje barns behov och utvecklingsnivå. Fritidspedagogerna, som ansvarar för verksamheten i skolbarnsomsorgen, ingår i arbetslagen och samverkar med lärarna och får därigenom kunskaper och erfarenheter av eleverna som är värdefulla i arbetet inom skolbarnsomsorgen. Ett bra exempel på en väl fungerande samverkan är ett av arbetslagen på Lindeborgsskolan. Samarbetet uppmärksammar speciellt elever med behov av särskilt stöd i de olika verksamheterna. Dessutom arbetar lärarna i skolbarnomsorgen för att möjliggöra planeringstid för fritidspedagogerna. Emellertid har Kroksbäcksskolans förskoleklass inte någon samverkan med skolverksamheten. I intervjuer med personalen anger de bristande förutsättningar som orsak till att ingen samverkan sker. Inspektörsteamet konstaterar att samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg fungerar bra i stadsdelen, men bör utvecklas på Kroksbäcksskolan. Det finns inget gemensamt arbete i stadsdelen för att garantera en rättvis och likvärdig betygssättning. Inspektörsteamet har konstaterat att man i vissa arbetslag gör betygsbedömningar gemensamt och att man inom vissa ämnesgrupper hjälper varandra i en form av medbedömning. Detta är dock upp till varje lärare eller arbetslag att bestämma. Att skapa rutiner och arbetsformer för att ge förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygssättning är ett viktigt utvecklingsområde för stadsdelen enligt inspektörsteamet. Särskolan Särskolan inom stadsdelen är belägen på Annebergsskolan med 46 elever i både grundsärskola och träningsskola och på Kroksbäcksskolan finns en grundsärskoleenhet årskurs 7 10 med 10 elever. Det finns också fem integrerade elever på Lindeborgsskolan och en elev på Holmaskolan som är inskrivna i särskolan. Inspektörsteamet bedömer att undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Lärarna är behöriga och undervisningen följer särskolans kurs- och timplaner. Föräldrarna har en hög grad av delaktighet i verksamheten och följer sitt barns utveckling genom den individuella utvecklingsplanen (IUP), portfolio och personalens dokumentation. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten i förskolan är av god kvalitet, dock bör stadsdelen verka för att det pedagogiska arbetet mer medvetet utgår från läroplanen för förskolan. Alla föräldrar med barn i förskolan skall erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal. 15

18 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Det pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete i stadsdelens skolor som engagerar skolledningar och personal. Satsningen på studieverkstaden på Kroksbäcksskolan har givit goda resultat. Det finns många elever i stadsdelen som är i behov av stöd. Rutiner för att identifiera och utreda stödbehov fungerar väl. Ledningen inom området bör dock förbättras för att åstadkomma en ökad samsyn och en tydlig systematik i arbetet. Rektorn skall närvara vid elevvårdskonferenser. Det skall upprättas åtgärdsprogram för alla elever som behöver särskilt stöd. Elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål skall få det. Samverkan förskoleklass-skola-skolbarnsomsorg fungerar väl på fyra av skolorna i stadsdelen. Kroksbäcksskolan bör utveckla samarbetet för att barnens mångsidiga utveckling och lärande skall stimuleras. Stadsdelen bör utveckla samverkan mellan skolorna för att skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygssättning i stadsdelen. Särskolans undervisning följer särskolans kurs- och timplaner. Undervisningen håller god kvalitet och föräldrarna får kontinuerlig information om sina barns utveckling. 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete I stadsdel Hyllie ansvarar stadsdelsfullmäktige för barn- och ungdomsverksamheten. Inom stadsdelsfullmäktige finns en barn- och ungdomsberedning som gör besök i verksamheterna och återrapporterar till stadsdelsfullmäktige. Enligt intervjuer med politiker och ansvariga tjänstemän inom förvaltningen fungerar samarbetet och ansvarsfördelningen mellan politiker och förvaltning väl. I stadsdelsförvaltningen är stadsdelschefen tillika skolchef. Den operativa delen av stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet leds av en barn- och ungdomschef. Barn- och ungdomschefen träffar alla skolledarna kontinuerligt och stadsdelschefen träffar ledningsgrupperna på skolorna vid behov. Dessa möten och samtal är den viktigaste delen av stadsdelens kvalitetssäkring av barn- och ungdomsverksamheten. Inspektörsteamet bedömer att denna organisation är väl fungerande. Stadsdel Hyllie har prioriterat mål för verksamheten med utgångspunkt i Malmö kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål. De mål som under inspektionsperioden prioriterades var delaktighet, kompetens, mångfald och jämställdhet. Uppdraget från stadsdelen till varje skola är att konkretisera målen och ta fram egna mål. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det operativa ledarskapet för förskolorna i stadsdelen utövas av biträdande rektorer. En del av de biträdande rektorerna har förskollärarutbildning och de flesta av dem är väl förtrogna med verksamheten och uppger att de har möjlighet att utöva sitt pedagogiska ledarskap. I intervjuerna framkommer emellertid att de biträdande rektorerna i varierande grad framstår som tydliga pedagogiska ledare för förskoleverksamheten. Inspektörsteamet bedömer dock att det finns kompetens för att leda den pedagogiska verksamheten i förskolan. 16

19 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Förskolornas kvalitetsarbete omfattas överlag av rektorsområdenas rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Förskolorna har inga egna kvalitetsredovisningar men måluppfyllelsen redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. Inspektörsteamet konstaterar dock att få mål i stadsdelens verksamhetsplan har en tydlig koppling till läroplanen för förskolan. Likaså är redovisningen av förskolans verksamhet och måluppfyllelse knapphändig i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. Inspektörsteamet bedömer därför att kvalitetsarbetet i förskolan bör utvecklas. Barn- och ungdomsutbildning Varje skolområde leds av en rektor som har övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget inom sitt område. Till sin hjälp har rektorn biträdande rektorer som har ansvar för verksamheten inom sitt spår. På alla skolor får inspektörsteamet intryck av att rektorerna är förtrogna med verksamheterna. Förtrogenheten sker genom rektorns ledningsgrupp och genom informationen som rektorn får från de biträdande rektorerna som arbetar mer operativt med verksamheten. Det är inspektörsteamets uppfattning att stadsdelen genom sin lokala ledningsorganisation på skolorna har skapat förutsättningar för rektorn att fungera som pedagogisk ledare med ansvar för skolans utveckling. På skolorna är verksamheten organiserad i arbetslag. Inspektörsteamet har på en del skolor kunnat konstatera att ledningen av arbetslagen, framförallt i grundskolans senare årskurser, inte fungerar tillfredsställande. Bristande ledning har gjort att lärarna känner sig osäkra på arbetslagets funktion. Vilken lokal organisation som skolan väljer för att klara sitt uppdrag bestämmer skolan själv. Däremot bedömer inspektörsteamet att rektorns pedagogiska ledarskap kan utvecklas på de flesta av skolorna i stadsdelen. Detta skulle med all sannolikhet påverka arbetet i arbetslagen på ett positivt sätt. De av Hyllie prioriterade målen konkretiseras på varje skola i en egen verksamhetsplan. Det är inspektörsteamets uppfattning att styrningen från stadsdelsnivån omfattar en del av de nationella målen för skolan. En rad andra mål i verksamhetsplanerna rör personalfrågor, arbetsmiljöfrågor och barn- och ungdomars fritid. På varje skola är stadsdelens mål kända och personalen upplever olika grad av delaktighet i att konkretisera målen i åtaganden för den egna skolan. Skolornas kvalitetsredovisningar följer upp de av stadsdelen prioriterade målen. Det finns således en tydlig koppling mellan kvalitetsredovisning och skolornas verksamhetsplaner. Inspektörsteamet anser att stadsdelens styrning i denna del är tydlig och effektiv och att uppföljning och utvärderingsarbetet fungerar. Stadions kvalitetsredovisning lever dock inte upp till förordningens krav avseende analys av måluppfyllelsen och åtgärder för högre måluppfyllelse. En lokal arbetsplan skall enligt förarbetena till läroplanen ha en bärande funktion i skolan och vara ett aktivt styrinstrument för verksamheten. I den lokala arbetsplanen skall personal och representanter för elever och föräldrar omvandla de nationellt fastställda målen till verksamhetsmål för skolan. Ansvaret för upprättandet och utvärderingen av arbetsplanen har rektorn. Intervjuer med rektorer och lärare har givit en bild av att styrningen från stadsdelens verksamhetsplan uppfattas som så stark att den begränsar skolan i att göra egna tolkningar och egna prioriteringar av läroplanen. Inspektörsteamets bedömning är att stadsdelens styrning har två sidor, en sida som ovan beskrivits som tydlig 17

20 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET och effektiv och en annan sida som kan begränsa de professionellas frirum att tolka läroplanen med utgångspunkt i de elever som finns på skolan. Det tydligaste exemplet på det sistnämnda är enligt inspektionsteamet att de flesta skolor i stadsdelen saknar lokal arbetsplan. Sammanfattning Kvalitetsarbetet i förskolan bör utvecklas. Ansvarsfördelningen mellan förvaltning och stadsdelsfullmäktige fungerar väl. Politikerna har kännedom om verksamheten. Den lokala ledningsorganisationen på varje rektorsområde fungerar väl. Rektorn är förtrogen med verksamheten och stadsdelen har skapat förutsättningar för rektorn att utveckla skolan. På de flesta av skolorna i stadsdelen kan dock rektorns ansvar för skolans utveckling förbättras. Styrningen från stadsdelsnivå är tydlig och har genomslag i alla skolor. Frirummet för den egna skolan att tolka de nationella målen och att göra egna prioriteringar av verksamheten utifrån de behov som framkommer från eleverna är begränsad i stadsdelen. Detta framkommer tydligt på flera skolor genom avsaknad av lokal arbetsplan. Stadions kvalitetsredovisning lever inte upp till förordningens krav. 5. Tillgång till omsorg och utbildning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Den 1 juni 2005 var totalt barn placerade inom förskoleverksamheten i stadsdel Hyllie. Cirka 28 procent av barnen kommer från andra stadsdelar inom Malmö kommun. Av barnen inom förskoleverksamheten är cirka 17 procent placerade i de enskilda förskolorna inom stadsdelen. Tilldelningen av barnomsorgsplatser sköts centralt för stadsdelen av två sekreterare vid barn- och ungdomsavdelningen i samarbete med ansvariga biträdande rektorer. Förskoleverksamheten är indelad i närområden som bryter stadsdelsgränserna. Informationsutbyte och samarbete sker därför med andra stadsdelar och förskoleplatser förmedlas mellan stadsdelarna. De senaste åren har förskoleverksamheten i stadsdelen byggts ut för att möta det ökade behovet av barnomsorg. Detta har resulterat i att tillgången på förskoleplatser är balanserad i samband med den stora intagningen vid höstterminens start. Däremot uppstår under läsåret en viss förskjutning som leder till att familjer, som önskar plats i sitt närområde, inte kan erbjudas plats utan oskäligt dröjsmål. För att få tillgång till fler platser erbjuds barnen att börja i förskoleklass redan på vårterminen det år barnet fyller sex år. Vidare planerar stadsdel Hyllie att öka antalet barnomsorgsplatser under hösten. Under våren 2005 öppnades även en tillfällig avdelning i stadsdelen. (Se avsnitt 6. Resurser) Ytterligare tre avdelningar kommer att öppnas under hösten för att tillgodose Malmös behov av förskoleplatser. I Skolverkets övergripande rapport avseende utbildningsinspektionen i Malmö kommun beskrivs närmare hur situationen avseende tillgång till barnomsorg i Malmö kommun som helhet har utvecklats de senaste åren. 18

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Soldalaskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Klagshamnsskolan och Strandskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige Tillsyn i Klagshamnsskolan/Strandskolan 2010-07-01 1 (4) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter

Läs mer

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Forshaga kommun Grossbolsskolan Dnr 53-2005:3228 Utbildningsinspektion i Grossbolsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Säters kommun

Regelbunden tillsyn i Säters kommun Regelbunden tillsyn i Säters kommun Statens skolinspektion Granskning av kvalitet inom skolväsendet, förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen. Tillsyn över det offentliga skolväsendet, den allmänna förskoleverksamheten

Läs mer

Skolbeslut för Grundskola

Skolbeslut för Grundskola Beslut Videdalsskolan och Risebergaskolan 2010-05-04 Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för Grundskola efter tillsyn av Videdalsskolan och Risebergaskolan i Husie stadsdel, Malmö kommun Skolbeslut Tillsyn i Videdalsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Lilla Edets kommun Nygårdsskolan Dnr 53-2005:1523 Utbildningsinspektion i Nygårdsskolan, grundskola F 3 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3

Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Utbildningsinspektion i Larvs skola, grundskola F 6 och Tråvads skola, grundskola F 3 Innehåll Utbildningsinspektion i Vara kommun Larvs och Tråvads skolor Dnr 53-2005:1524 Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Bromölla kommun Edenryds och Gualövs skolor Dnr 53-2006:1437 Utbildningsinspektion i Edenryds och Gualövs skolor Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola

Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Änggårdsskolan Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Änggårdsskolan förskoleklass, grundskola årskurs 1 6 och obligatorisk särskola Innehåll Inledning...1 Underlag...1

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola

Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Regelbunden tillsyn i Ludvika kommun Vasaskeppets skola Dnr 43-2008:438 Regelbunden tillsyn i Vasaskeppets skola Förskoleklass Grundskola 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ludvika

Läs mer

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Alingsås kommun Noltorpsskolan Dnr 53-2005:1533 Utbildningsinspektion i Noltorpsskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan

Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Utbildningsinspektion i Östersunds kommun Odenslundsskolan Dnr 53-2006:3324 Utbildningsinspektion i Odenslundsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola

Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Rinkaby och Viby skola Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i Rinkaby och Viby skola Rinkaby skola Förskoleklass, Grundskola årskurserna 1 5 Viby skola Förskoleklass,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9

Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Regelbunden tillsyn i Båstads kommun Förslövs skola årskurs 7 9 Dnr 53-2008:999 Regelbunden tillsyn i Förslövs skola årskurs 7 9 Grundskola årskurs 7 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan

Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Regelbunden tillsyn i Kungsbacka kommun Hålabäcksskolan Dnr 43-2009:399 Regelbunden tillsyn i Hålabäcksskolan Grundskola årskurserna 6 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Kungsbacka

Läs mer

Innehåll. Inledning. Underlag

Innehåll. Inledning. Underlag Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Hägerstensåsens och Hägerstenshamnens skolor Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Hägerstensåsens skola, förskoleklass och grundskola årskurserna 1 6 samt Hägerstenshamnens

Läs mer

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan

Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Utbildningsinspektion i Uddevalla kommun Sandersdalsskolan Dnr 53-2006:3406 Utbildningsinspektion Sandersdalsskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Blåklintskolan Mjölby kommun Datum 2009-10-23 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola

Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Torna Hällestad skola Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i Torna Hällestad skola Förskoleklass Grundskola, årskurserna 1 3 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Götene kommun Lundabyn Dnr 53-2006:3231 Utbildningsinspektion i Lundabyn, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning

Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola. Inledning Utbildningsinspektion i Jönköpings kommun Kålgårdens skola Dnr 53-2007:3295 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Kålgårdens skola Grundskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan

Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Regelbunden tillsyn i Lunds kommun International School of Lund Katedralskolan Dnr 43-2008:490 Regelbunden tillsyn i grundskolan International School of Lund - Katedralskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Herrgärdsskolan Dnr 43-2008:0138 Regelbunden tillsyn i Herrgärdsskolan Förskoleklass Grundskola årskurs 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Linköpings kommun Rappestad/Västerlösa skolor Dnr 53-2005:1310 Utbildningsinspektion i Rappestad/Västerlösa skolor förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan

Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Båtsmansskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Båtsmansskolan Grundskola årskurserna 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Båtsmansskolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Diö skola

Utbildningsinspektion i Diö skola Utbildningsinspektion i Älmhults kommun Diö skola Dnr 53-2007:1822 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Diö skola Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av Diö skola...2

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652

Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :1652 Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan i Mjölby kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:1652 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Bjälbotullskolan Mjölby kommun Datum 2009-09-16 Dnr 43-2009:1652

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Rosengård

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Rosengård Inspektionsrapport från Skolverket 2006:29 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Rosengård Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Apelgårdsskolan Kryddgårdsskolan

Läs mer

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn

Beslut för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn Götene kommun för förskolorna och annan pedagogisk verksamhet för förskolebarn i Götene kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5

Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Herrängens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Herrängens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun

Dnr :563. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Vikskolan i Upplands Väsby kommun Beslut Tillsyn i Vikskolan 1 (3) Magnetica Education AB Box 5017 194 05 Upplands Väsby Tillsyn i Vikskolan Fristående

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Oxie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Oxie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:31 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Oxie Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Blankebäcksskolan Kungshögs rektorsområde

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola

Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Regelbunden tillsyn i Söderköpings kommun Sankt Anna skola Dnr 43-2008:657 Regelbunden tillsyn i Sankt Anna skola Förskoleklass Grundskola 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Söderköpings

Läs mer

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun

Beslut. 2011-06-30 Dnr 43-2010:5177. Beslut. efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun Dnr 43-2010:5177 Beslut efter tillsyn av Skarpängsskolan i Täby kommun 1 (4) Dnr 43-2010:5177 Täby kommun 183 80 Täby Rektorn vid Skarpängsskolan Ljungmyrsvägen 20-24 187 46 Täby Tillsyn i Skarpängsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola

Regelbunden tillsyn i Stenhamreskolan och Tallåsens skola Regelbunden tillsyn i Ljusdals kommun och Dnr 43-2009:372 Regelbunden tillsyn i och Tallåsens skola Förskoleklass Grundskola 1-6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ljusdals kommun och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Stenungsunds kommun Jörlandaskolan Dnr 53 2005:1527 Utbildningsinspektion i Jörlandaskolan, grundskola F 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Högbyskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Högbyskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola

Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Tjärnö skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Tjärnö skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Strömstads

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket

V Ä L K O M M E N. Bengt Thorngren Skolverket ? V Ä L K O M M E N Bengt Thorngren Skolverket Varför har allmänna råden revideras? o Råden har anpassats till nu gällande skollag och läroplan o Ge stöd i tillämpningen av bestämmelserna o Belysa utvecklingsområden

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sågtorpsskolan Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sågtorpsskolan, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5

Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Utbildningsinspektion i Munkedals kommun Bruksskolan Dnr 53-2005:1528 Utbildningsinspektion i Bruksskolan, grundskola F 5 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande bedömning...2

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9

Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Utbildningsinspektion i Staffanstorps kommun Hagalidskolan Dnr 53-2006:3275 Utbildningsinspektion i Hagalidskolan, grundskola årskurs 6 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2 Sammanfattande

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Skanör Falsterbo Montessoriskola, Vellinge kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2008:697 Beslut Skanör Falsterbo Montessoriskola

Läs mer

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007

Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Skolplan för Tierps kommun 2004-2007 Fastställd av kommunfullmäktige 2004-02-24 I skolplanen innefattas all verksamhet i förskola, förskoleklass, grundskola, särskola, gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidshem

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan

Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan Regelbunden tillsyn i Nybyggeskolan årskurs 7-9 årskurs 7-10 Inledning Regelbunden tillsyn i Västerås kommun Nybyggeskolan Dnr 43-2008:0138 Skolinspektionen har granskat verksamheten i Västerås kommun

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Inspektionsrapport från Skolverket 2006:27 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Stadsdelsrapport Skolrapporter Stadsdel Kirseberg Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Kirseberg

Läs mer

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6

Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 Utbildningsinspektion i Herrgårdsskolan, grundskola F 6 UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6

Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Utbildningsinspektion i Sigtuna kommun S:t Pers skola Dnr 53-2005:3132 Utbildningsinspektion i S:t Pers skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1-6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan

Utbildningsinspektion i grundskolorna Halltorps-, Hagby-, Påryds- och Tvärskogsskolan Utbildningsinspektion i grundskolorna UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan

Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Regelbunden tillsyn i Landskrona kommun Västervångskolan Dnr 53-2008:1776 Regelbunden tillsyn i Västervångskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan

Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Utbildningsinspektion i Härryda kommun Landvetterskolan Dnr 53-2006:3403 Utbildningsinspektion i Landvetterskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Näsby skola

Utbildningsinspektion i Näsby skola Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Näsby skola Dnr 53 2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Näsby skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och

Läs mer

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun

Beslut Dnr :3755. Beslut. efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 Dnr 43-2009:3755 Beslut efter tillsyn av grundskolan Mellanhedsskolan i stadsdel Västra Innerstaden i Malmö kommun Beslut 2011-08-12 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Västra Innerstaden Stadsdelsfullmäktige

Läs mer

Utbildningsinspektion i Johansfors skola

Utbildningsinspektion i Johansfors skola Utbildningsinspektion i Emmaboda kommun Johansfors skola Dnr 53-2007:578 Utbildningsinspektion i Johansfors skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 6 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Danderyds kommun Långängsskolan och Stocksundskolan Dnr 53-2006:3380 Utbildningsinspektion i Långängsskolan, förskoleklass, årskurs 1 4 och Stocksundsskolan, förskoleklass, årskurs

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Beslut Bergsjö Centralskola Skolvägen 9 820 70 Bergsjö 2010-11-04 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Bergsjö Centralskola i Nordanstigs kommun 2010-11-05 Skolbeslut Tillsyn i Bergsjö Centralskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut 2011-02-18 Dnr 43-2010:2373 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn i Lundbyskolan i Örebro kommun Skolbeslut Tillsyn i Lundbyskolan Örebro kommun 2011-02-18 2 (11) Dnr 43-2010:2373 Rektor vid

Läs mer

Utbildningsinspektion i Hammars skola

Utbildningsinspektion i Hammars skola Utbildningsinspektion i Kristianstad kommun Hammars skola Dnr 53-2006:3213 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Hammars skola Grundskola årskurserna 1-5 Inledning Skolverket har granskat verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2010-10-26 Dnr 43 2009:4144 Beslut för grundskola efter tillsyn av Norrbyskolan i Piteå kommun 2010-10-26 Skolbeslut Tillsyn i Norrbyskolan Datum: 2010-10-26 1 (3) Dnr 43 2009:4144 Rektor Göran

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola

Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Regelbunden tillsyn i Lunds kommun Lunds Montessorigrundskola Dnr: 44-2009:1675 Regelbunden tillsyn i den fristående grundskolan Lunds Montessorigrundskola Förskoleklass Grundskolan årskurserna 1 9 Inledning

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175

Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun. Delbeslut. Rapport regelbunden tillsyn Dnr :175 Regelbunden tillsyn i Dansäter skola i Motala kommun Delbeslut Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:175 Delbeslut Regelbunden tillsyn i Dansäter skola Motala kommun Datum 2009-06-18 Dnr 43-2009:175

Läs mer

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro

Beslut Dnr :4175. Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut 2011-03-17 Dnr 44-2010:4175 Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan Hannaskolan i Örebro Beslut Tillsyn i Hannaskolan 2011-03-17 2 (7) Dnr 44-2010:4175 Stiftelsen Hannaskolan Tillsyn

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet

Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Regelbunden tillsyn i Ekerö kommun Individuella gymnasiet Dnr 43-2009:675 Regelbunden tillsyn i Individuella gymnasiet Gymnasieskola Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Ekerö kommun

Läs mer

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan

Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Bilaga 7. Författningsstöd till Undervisningen i fysik i grundskolan Skollagen 2 kap. Den kommunala organisationen för skolan 2 För ledningen av utbildningen i skolorna skall det finnas rektorer. Rektorn

Läs mer

Utbildningsinspektion i Rödabergsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Rödabergsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Rödabergsskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Rödabergsskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Sigfridsborgs skola Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Sigfridsborgs skola, förskoleklass och årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3

Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1 3 1 Utbildningsinspektion i Nacka kommun Ektorp och Borgvalla skolor Dnr 53-2006:3385 Utbildningsinspektion i Ektorp skola, förskoleklass och årskurs 1 6 och Borgvallaskolan, förskoleklass och årskurs 1

Läs mer

Arbetsplan tillsammans når vi målen -

Arbetsplan tillsammans når vi målen - 1 Arbetsplan 0910 Gribbylunds kommunala F-9 skola - tillsammans når vi målen - Vår gemensamma värdegrund handlar om Jämlikhet, Trygghet, Ansvar och Hänsyn. Dessa ord har mångskiftande betydelse beroende

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Södra Innerstaden

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Södra Innerstaden Inspektionsrapport från Skolverket 2006:32 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Södra Innerstaden Stadsdelsrapport S kolrapporter Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Möllevångsskolan Nya Stenkulaskolan

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2013-05-08 Jönköpings kommun Rektorn vid Rosenlundsskolan F-6 Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Rosenlundsskolan F-6 i Jönköpings kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005

Kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass, grundskola, skolbarnsomsorg och särskola 2005 Avdelningen förskola-skola Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning Handläggare: Katarina Höök Tfn: 508 14 021 Tjänsteutlåtande Sid 1 (6) 2006-05-30 Enskede-Årsta stadsdelsnämnd Kvalitetsredovisning för förskola,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2006:24 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Centrum Utbildningsinspektion

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola

Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Regelbunden tillsyn i Vellinge kommun Skanörs skola Dnr 43-2008:437 Regelbunden tillsyn i Skanörs skola Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Vellinge

Läs mer

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Tranås kommun Rektorsområde 5 Dnr 53-2008:198 Förskoleklass Utbildningsinspektion i Fröafallsskolan Grundskola årskurserna 1 5 Obligatorisk särskola årskurserna 1 5 Inledning Skolverket

Läs mer

för Rens förskolor Bollnäs kommun

för Rens förskolor Bollnäs kommun för Bollnäs kommun 2015-08-01 1 Helhetssyn synen på barns utveckling och lärande Återkommande diskuterar och reflekterar kring vad en helhetssyn på barns utveckling och lärande, utifrån läroplanen, innebär

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Bergaskolan

Regelbunden tillsyn i Bergaskolan Regelbunden tillsyn i Smedjebackens kommun Bergaskolan Dnr 43-2008:694 Regelbunden tillsyn i Bergaskolan årskurs 5-9 Grundsärskola årskurs 1-10 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Smedjebackens

Läs mer

Utbildningsinspektion i Krusboda skola

Utbildningsinspektion i Krusboda skola Utbildningsinspektion i Tyresö kommun Krusboda skola Dnr 53-2006:3383 Utbildningsinspektion i Krusboda skola Förskoleklass Grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Sollentuna kommun bun@sollentuna.se Rektorn vid Djupdalsskolan, RH-enhet, Leskulla.carell@sollentuna.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Djupdalsskolan, RH-enhet, i Sollentuna kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning

Utbildningsinspektion i Parkskolan. Inledning Utbildningsinspektion i Norrköpings kommun Parkskolan Dnr 53-2007:1393 Utbildningsinspektion i Parkskolan Förskoleklass Grundskola årskurserna 1 3 Inledning Skolverket har granskat verksamheten i och besökt

Läs mer

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9

Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Utbildningsinspektion i Gotlands kommun Klinteskolan Dnr 53-2007:3378 Utbildningsinspektion i Klinteskolan, förskoleklass och grundskola årskurs 1 9 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av skolan...2

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-08-13 Löa skola margareta@bergslagen.com Rektorn vid Löa skola richard.linder@loaskola.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Löa skola i Lindesbergs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun

Dnr : Beslut. efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut efter tillsyn av den fristående grundskolan och grundsärskolan Mikaelgården i Södertälje kommun Beslut Föreningen Mikaelgårdens Läkepedagogiska Institut Mikaelgården 153 91 JÄRNA 1 (3) Tillsyn i

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola

Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Regelbunden tillsyn i Strömstads kommun Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Dnr 43-2008:801 Regelbunden tillsyn i Valemyrsskolan, Koster skola och Mellegårdens skola Förskoleklass Grundskola

Läs mer

Skolbeslut för grundskola

Skolbeslut för grundskola Skolbeslut Rektorn vid Tygelsjöskolan Limhamn-Bunkeflo stadsdelsfullmäktige 2010-06-24 1 (3) Dnr 43-2009:3755 Skolbeslut för grundskola efter tillsyn av Tygelsjöskolan i stadsdel Limhamn-Bunkeflo, Malmö

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Husie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Husie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:25 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Husie Stadsdelsrapport Skolrapporter Stadsdel Husie Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Husie UTBILDNINGSINSPEKTIONENS

Läs mer