Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter

2 Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans rektorsområde Kulladalsskolan Lindeborgsskolans rektorsområde Stadions rektorsområde

3 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Hyllie UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Utbildningsinspektion i Malmö kommun Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska det lokala kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Staddel Hyllie Inspektionens inriktning De principer som lagts fast för styrning av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola innefattar tre nivåer. - Staten anger mål och ramar för verksamheten och är garant för likvärdigheten i systemet. - Huvudmännen ansvarar för att verksamheten organiseras, finansieras och genomförs inom de ramar som riksdag och regering och bl.a. Skolverket som förvaltningsmyndighet lagt fast. - De verksamhetsansvariga, skolledare, lärare och annan personal har att leda och genomföra den dagliga verksamheten med stöd av mål och ramar och under fullt professionellt ansvar. Skolverkets inspektionsutredningar inriktas mot sex områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn och elever får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sex områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Kunskaper, utveckling och lärande Verksamheten: 2. Arbetsmiljö och delaktighet 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 5. Tillgång till utbildning och omsorg 6. Resurser 1

4 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET I utbildningsinspektionens rapporter behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kunskapsbedömningen och betygssättningen, kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning och stödinsatser. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inledande beskrivning av kommunen Malmö kommun har den 1 januari 2005 cirka invånare. Kommunen är indelad i tio stadsdelar vilka uppvisar en stor heterogenitet. 25 procent av befolkningen är födda utomlands och variationen mellan stadsdelarna är 10 procent till 59 procent. 166 länder är representerade. För att ge en bild av välfärden har kommunen sammanställt ett välfärdsindex för år 2004 av 34 nyckeltal/indikatorer nedbrutet på stadsdelsnivå. Exempel på indikatorer är utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, försörjningsstöd, trygghet, men även exempelvis fullständiga betyg i årskurs 9, nationella prov i årskurs 5, skoltrivsel och skolk. Indexvärdet för Malmö totalt är 5,5 av maximalt värde 10. Fyra stadsdelar ligger över detta medelvärde och sex ligger under. Variationen i indexvärde mellan stadsdelarna är 8,6 och 3,3. Kommunfullmäktige är med sina 61 ordinarie ledamöter högsta beslutande organ i Malmö kommun. Kommunstyrelsen, som väljs av fullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under kommunstyrelsen är verksamheten indelad i sex rotlar, var och en med ledning av ett kommunalråd. Till de sex rotlarnas hjälp finns 11 facknämnder. Utbildningsnämnden är den facknämnd som svarar för gymnasieskolan under barn- och ungdomsroteln och för vuxenutbildningen under integrations- och arbetsmarknadsroteln. Kommunen är sedan 1996 indelad i 10 stadsdelar, vilka var och en styrs av en politisk nämnd, stadsdelsfullmäktige, med tillhörande tjänstemannaorganisation, stadsdelsförvaltning. Stadsdelsfullmäktige ansvarar inom sitt geografiska område för obligatoriska skolformer, förskoleklass, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, invandrarfrågor inklusive svenska för invandrare, fritidsverksamhet med vissa undantag, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, stadsdelsbibliotek i den mån detta ingår i 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie området, lokal kultur samt vissa uppgifter rörande fysisk planering och gatuoch parkunderhåll. Olika stadsdelsnämnder har kommunövergripande bevakningsansvar för vissa frågor. Stadsdelarna Husie, Hyllie och Rosengård har bevakningsansvar för förskole- och grundskolefrågor. Stadskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation.sdf-avdelningen arbetar mot de verksamhetsområden som sorterar under stadsdelarna. Avdelningen tar fram kommungemensamma program och mål för stadsdelarnas verksamhetsområden samt ansvarar för uppföljning av desamma. En mall för Kvalitetsredovisning förskola, förskoleklass och obligatoriska skolväsendet i Malmö stad beskriver struktur för skolornas kvalitetsredovisningar. Med dessa och stadsdelens årsredovisning som underlag upprättar Stadskontoret därefter en rapport över Malmö Stads samlade kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass och obligatorisk skola. Stadsdelarna får till största delen sina kommunbidrag genom en särskild resursfördelningsmodell. Ett grundbelopp fördelas för vissa grundkostnader och är lika stort för varje stadsdel. Därutöver fördelas en resurs med hänsyn tagen till antalet invånare i stadsdelen. Tilläggsresurser fördelas utifrån sociala kriterier som beskriver levnadsförhållandena i stadsdelen. En mindre del av resurserna är anslagsfördelad och gäller kommunövergripande verksamhet. När den totala ekonomiska ramen är fastställd kan stadsdelarna disponera pengarna fritt mellan de olika verksamheterna. Inspektionens genomförande Skolverket sände den 1 november 2004 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande Skolverkets utbildningsinspektion i Malmö kommun kommer att slutligt redovisas i ett kommunövergripande beslut samt elva beslut som avser den verksamhet som delegerats till stadsdelsnämnderna respektive utbildningsnämnden. Samtliga beslut riktas till Malmö kommun såsom huvudman och ytterst ansvarig för den delegerade verksamheten. Skolverket vill poängtera att stadsdelsrapporterna, och även skolrapporterna, till sitt innehåll kan se något olika ut och inte avser att ge en heltäckande bild. Det beror dels på att Skolverket som tidigare nämnts fokuserar på de frågor som avviker positivt eller negativt, dels på skolornas och stadsdelarnas olikheter Genomförandet av inspektionen i stadsdel Hyllie, Malmö kommun Inspektörsteamet med ansvar för den övergripande granskningen av stadsdelens genomförande av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan och de delar av den obligatoriska särskolan som stadsdelen ansvarar för, har bestått av undervisningsråden Mats Lundqvist, Arne Huseby, Martin Persson och Ebba Svartz samt experten Anna-Karin Falkenström. Besöken i verksamheterna inleddes den 8 mars 2005 och avslutades den 18 maj

6 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av det ansvariga inspektörsteamet. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen, stadsdelen, grundskolorna och ett urval av stadsdelens förskolor och fritidshem, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöken i verksamheterna. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunens verksamhet som finns inom Skolverkets nationella uppföljningssystem eller annat offentligt material. I stadsdel Hyllie, Malmö kommun, genomfördes intervjuer med representanter för den politiska ledningen och förvaltningsledningen, centrala resursteamet samt med fackliga representanter. Samtliga skolor i stadsdelen besöktes. Intervjuer på skolnivå genomfördes med skolledning, personal, föräldrar och elever. Dessutom besöktes Stensjöns, Lindeborgs och Sofieholms förskolor. Intervjuer genomfördes också med föräldra- och personalrepresentanter från samtliga förskolor samt med ledningen för förskolorna i stadsdel Hyllie. Inledande beskrivning av stadsdel Hyllie Hyllie är en av de södra stadsdelarna i Malmö. Här bor personer (1 jan 2004) vilket är 11 procent av Malmös folkmängd. Hyllie är Malmös tredje största och fjärde invandrartätaste stadsdel, 47 procent av barn och ungdomar i åldern 6-15 år har utländsk bakgrund. Den disponibla medelinkomsten i Hyllie ligger under Malmös medelnivå och välfärdsindex (se inledande beskrivning av kommunen) i stadsdelen ligger på 5,1 vilket är strax under Malmös genomsnitt. Stadsdel Hyllie leds av en stadsdelsnämnd som till sitt förfogande har en förvaltning som samlar all kommunal service i Hyllie i en organisation. Här samsas således grundskola, förskola, fritidshem, kultur och bibliotek, sport och fritid, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt integrations- och arbetsmarknadsinsatser. I Hyllie är förskolor, grundskolor, förskoleklass och fritidshem organiserade i fem rektorsområden. De fem rektorsområdena är Holma, Kroksbäcks, Lindeborgs, Stadions och Kulladals rektorsområde. På Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan finns alla grundskolans årskurser, medan det på Lorensborgsskolan, och Annebergsskolan går elever i årskurs 1 6. Dessa elever fortsätter i grundskolan på Dammfriskolan som ligger i stadsdel Västra Innerstaden. På Kulladalsskolan går eleverna upp till årskurs 5 och sedan vidare till Lindeborgsskolan. På Holmaskolan går eleverna upp till årskurs 6 och sedan vidare till Kroksbäcksskolan. Före och efter skoldagen erbjuds alla barn i åldrarna sex till och med tolv år fritidshem. Vid varje skola finns fritidshem. På Annebergsskolan och Kroksbäcksskolan finns särskoleklasser. Det finns även särskoleelever integrerade på Lindeborgsskolan och Holmaskolan. 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Det finns 19 förskolor finns i stadsdelen. Besök gjordes på Lindeborg, Sofieholm och Stensjöns förskola. Dessutom finns elva enskilda förskolor. I denna stadsdelsrapport sammanfattas verksamheten från de fem rektorsområdenas grundskoleverksamhet under rubriken barn- och ungdomsutbildning. Varje rektorsområde har också en separat rapport. Förskoleverksamheten i stadsdelen behandlas bara i denna rapport. I stadsdelen finns också de fristående grundskolorna Mariaskolan, Europaporten samt Bellevuegårdens skola. Europaporten har inspekterats samtidigt som Malmö kommun men behandlas i en självständig rapport till skolans huvudman. Samtliga grundskolor i stadsdel Hyllie deltar i Försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan Verksamhets- och skolformer Antal barn och elever i stadsdelens verksamheter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg 792 Förskoleklass 259 Grundskola Särskola 61 Bedömning Detta avsnitt inleds med en sammanfattande bedömning av verksamheten i stadsdelen. Det är denna bedömning som ligger till grund för det beslut som fattas i samband med kommunrapporten. Den sammanfattande bedömningen följs av en närmare beskrivning av verksamheten i stadsdelen. Beskrivningen görs per huvudområde och avslutas med en sammanfattning av vad som framkommit vid inspektionen av detta område. Sammanfattande bedömning På alla skolor i stadsdelen pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete som har sin grund i att undervisningen skall utgå från den enskilde elevens förutsättningar. På förskolorna i området sker ett aktivt och engagerat arbete med barnens lärande och utveckling och med värdegrundsfrågorna. Elevernas kunskapsresultat i svenska och engelska har markant förbättrats och stora satsningar på studiehandledning på elevernas eget modersmål har skett på Kroksbäcksskolan. Samverkan mellan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg fungerar mycket väl på fyra av stadsdelens skolor. Rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd fungerar väl på skolorna och undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Rektorerna är förtrogna med verksamheten. Stadsdelen har genom skolornas ledningsorganisationer skapat förutsättningar för rektorerna att fungera som pedagogiska ledare av verksamheten och ansvara för kvalitetsutveckling. Styrningen från stadsdelen är tydlig och har genomslag i skolorna. De flesta skolornas kvalitetsredovisningar följer noga upp måluppfyllelsen av stadsdelens priori- 5

8 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET terade mål. Lärarna har hög kompetens och kompetensutveckling sker kring centrala utvecklingsområden. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: Verksamheterna genomsyras av arbete med värdegrundsfrågorna och inom både förskolan och grundskolan pågår ett arbete för att öka delaktigheten för barn och elever. En samsyn bland personalen behöver dock utvecklas på de flesta skolor angående hur arbetet med värdegrundsuppdraget skall bedrivas. Holmaskolan behöver ytterligare stärka värdegrundsarbetet i syfte att utveckla elevernas normer och värderingar i riktning mot läroplanens mål. Skolorna skall arbeta fram program mot alla former av kränkande behandling och programmen skall även omfatta vuxen- elev perspektivet. De totala kunskapsresultaten i stadsdelen behöver uppmärksammas och förbättras. Andelen elever med fullständigt slutbetyg är mycket låg i Hyllie. Den kraftiga försämringen av resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör analyseras noggrant och relevanta åtgärder bör tas fram. Målen för undervisningen bör göras mer kända för elever och föräldrar och vara mer styrande vid planeringen av undervisningen. Uppföljning av elevernas kunskaper i alla ämnen, i relation till kursplanemålen för årskurs 5, behöver utvecklas. Samverkan mellan skolor behövs i syfte att garantera en rättvis och likvärdig betygssättning. Samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg bör också utvecklas på Kroksbäcksskolan. Skolorna bör fortsätta arbetet med att öka inflytandet för eleverna över undervisningens innehåll och arbetsformer och på två av stadsdelens skolor bör även elevernas formella inflytande över verksamheten öka. Även i arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver en samsyn utvecklas bland personalen på alla nivåer i organisationen. Stadsdelen måste se över vilka avgifter och kostnader som förekommer för elevernas utbildning inom olika verksamheter så att dessa inte strider mot skollagens krav på en avgiftsfri utbildning. Lärarna bör i huvudsak användas med ansvar för undervisning som de har utbildning för. Språkundervisningen, tyska och franska, bör uppmärksammas och förbättras. Förskolan och grundskolan bör utveckla sitt kvalitetsarbete. I förskolan bör arbetet mera medvetet utgå från läroplanen för förskolan. I grundskolan bör uppföljning och utvärderingsarbete kring lokala mål förstärkas och rektorns ansvar för skolans utveckling bör förbättras. Skolorna måste också tydligt visa att eleverna ges den utbildning som de har rätt till. Stadsdelen bör överväga om barngruppernas storlek och sammansättning i förskolan är lämpliga och att barnens miljö på förskolan är säker. Föräldrar med barn i förskolan bör erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar erbjuds inte förskoleverksamhet femton timmar varje vecka. - Rektorn ingår inte i elevvårdskonferensen på alla skolor. 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie - Stadsdelen erbjuder inte elevens val enligt de krav som förordningen ställer. - Alla skolor har inte en egen arbetsplan. - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilt stöd (Stadions rektorsområde). - Studiehandledning på annat modersmål än svenska erbjuds inte till alla elever som är berättigade (Stadions, Holma och Lindeborgsskolans rektorsområde). - Föräldrarna kontaktas inte om deras barn utsätter andra eller själva utsätts för kränkande behandling (Lindeborgsskolans rektorsområde). - Kvalitetsredovisningen uppfyller inte de krav som förordningen ställer (Stadions rektorsområde). 1. Kunskaper, utveckling och lärande Skolplanen i Malmö kommun har som ett av fyra prioriterade mål för barn och ungdom att språkutvecklingen skall stå i centrum i verksamheterna. Denna politiska styrning är tydlig i stadsdel Hyllie och är väl känd av personal ute på skolorna. Malmö kommun har i augusti 2005 presenterat en attitydundersökning som omfattar elever i årskurserna 5, 7 och 9. Frågorna som har ställts i en webbenkät har kopplingar till Malmö kommuns skolplan och en stor del av dem rör värdegrundsområdet. Hyllies elever ger området trygghet, säkerhet och hälsa samt området demokrati och inflytande, värden som ligger över genomsnittet för skolorna i Malmö. Eleverna på Kulladalsskolan har genomgående de högsta värdena och Lindeborgsskolan har genomgående de lägsta värdena i stadsdel Hyllie. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Flertalet föräldrar är nöjda med personalens arbete att skapa en utvecklande miljö för barnen i förskolan. Såväl ledning som personalrepresentanter uttrycker en medvetenhet kring vikten av att verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen och behov, i syfte att bidra till varje enskilt barns utveckling och lärande. Vid besöken på förskolorna såg inspektörsteamet exempel på hur barnen utvecklar sina olika förmågor genom att de erbjuds olika former av skapande verksamhet, lek och andra möjligheter att uttrycka sig. Ledning och personalrepresentanter uppger att arbetet med normer och värden har en framträdande roll i förskoleverksamheten. Personalen betonar idag förskolans värdegrund och det uppdrag som anges i läroplanen för förskolan mer än tidigare. Denna fokusering har bland annat medfört att det idag är lättare att diskutera förhållningssätt i såväl personalgrupp som tillsammans med föräldrar. Personalen ser sig som viktiga förebilder vilket leder till att barnen utvecklar förmågor att visa respekt och hänsyn gentemot både barn och vuxna. Arbetet med värdegrunden har också som syfte att ge barnen redskap så att de kan vara delaktiga i en demokratisk process och ta ansvar utifrån mognad och ålder. Trots det medvetna värdegrundsarbetet uppger personalen att klimatet har hårdnat bland barnen bland annat på grund av barngruppernas sammansättning 7

10 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET och oregelbundna vistelsetider. (Se avsnitt 5. Tillgång till omsorg och utbildning samt avsnitt 6. Resurser) Barn- och ungdomsutbildning Satsningen och prioriteringen av språk har givit goda resultat på de nationella ämnesproven i årskurs 9 i svenska och engelska. Hyllies elever presterar bättre än genomsnittet i Malmö, men sämre än riksgenomsnittet. I ämnet matematik är resultaten för Hyllies elever sämre än både kommun- och riksgenomsnittet på ämnesproven som genomfördes Tabell 1 Andel elever som når de mål som mäts i nationella ämnesprov (våren 2004). Skolår 9 Stadsdel Hyllie Malmö Riket Svenska, läsförståelse 72 % 70 % 87 % Svenska, muntlig förmåga 85 % 80 % 97 % Svenska, skriftlig förmåga 92 % 85 % 92 % Matematik 65 % 68 % 87 % Engelska, muntlig förmåga 88 % 83 % 96 % Engelska, receptiv förmåga 81 % 79 % 91 % Engelska, skriftlig förmåga 89 % 86 % 95 % Även resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 är goda för eleverna i stadsdel Hyllie, en liten förbättring har skett mellan år 2003 och Resultaten för stadsdelen ligger i nivå med genomsnittet i Malmö. På Kroksbäcksskolan och Holmaskolan har det skett en mycket kraftig förbättring av resultaten i svenska och matematik under de senaste åren. Lindeborgsskolan har goda resultat på ämnesproven och på Kulladalsskolan når alla elever målen i svenska på proven både 2003 och Dock har Stadion försämrat sina provresultat med 15 procentenheter mellan 2003 och 2004 och inspektörsteamet gör bedömningen att en noggrann analys av orsakerna till den kraftiga försämringen är nödvändig. Tabell 2 Andel elever som når/på god väg att nå de mål som mäts i nationella ämnesprov (våren 2004): Skolår 5 Stadsdel Hyllie Malmö Svenska 89 % 90 % 88 % 90 % Matematik 88 % 90 % 88 % 88 % Engelska 87 % 92 % 88 % 89 % En mål- och resultatstyrd verksamhet kräver att resultaten följs upp och att utvärderingar kring måluppfyllelsen genomförs. Skolorna följer kunskapsutvecklingen i ämnena svenska, engelska och matematik. I övriga ämnen saknas kännedom om elevernas måluppfyllelse kopplat till kursplanemålen för årskurs 5, såväl på stadsdelsnivå som på rektorsnivå. 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie De kontinuerliga kunskapsuppföljningar som dock görs stannar hos den enskilde läraren eller hos arbetslaget. Med de individuella utvecklingsplanerna (IUP), som alla skolor i stadsdelen arbetar med, skall elevernas kunskapsutveckling synliggöras. Detta utvecklingsarbete har kommit olika långt på skolorna. Betygsstatistiken för slutbetygen i Hyllie visar att andelen behöriga elever till ett nationellt gymnasieprogram är över genomsnittet för Malmö kommun. Dessutom har det skett en kraftig förbättring mellan 2003 och 2004, från 75 procent behöriga elever till 80 procent. Anmärkningsvärt från statistiken är att andelen elever med fullständigt slutbetyg är mycket låg i stadsdel Hyllie. Endast drygt hälften av eleverna har ett fullständigt slutbetyg vilket är klart under genomsnittet i Malmö och nästan 20 procent under riksgenomsnittet. Inspektörsteamet anser att kunskapsresultaten i svenska och engelska är förhållandevis goda men att den totala resultatbilden av samtliga ämnen är låg. Den behöver både uppmärksammas och förbättras. Tabell 3 Resultatmått för elever i skolår 9 Stadsdel Hyllie Malmö Riket Meritvärde , ,8 205,4 206,9 Andel med fullständigt slutbetyg Andel behöriga till nationellt program 57 % 57 % 66 % 64 % 75 % 76 % 75 % 80 % 79 % 79 % 90 % 90 % I Skolverkets databas SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) tas hänsyn till elevernas bakgrund i form av föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas kön och deras kulturella bakgrund. Skolorna i stadsdelen skiljer sig markant åt vid en jämförelse i SALSA och så har det varit under de år som mätningar i SALSA har genomförts. Lindeborgsskolan presterar 17 enheter under modellberäknat värde, vilket betyder att eleverna underpresterar utifrån beräknade förutsättningar. Däremot har eleverna på Kroksbäcksskolan presterat högt över modellberäknat värde de senaste fyra åren. Holmaskolan behöver förbättra sina resultat avseende normer och värden. Bråk och konflikter förekommer på skolan i sådan utsträckning att inspektörsteamet har bedömt att många elever brister i hänsyn och respekt gentemot varandra och de vuxna på skolan. Kulladalsskolan har goda resultat på värdegrundsområdet. Personalen har genomgått kompetensutveckling och en samsyn i arbetet och förhållningssättet till eleverna har utvecklats. Även föräldrarna är delaktiga i arbetet med värdegrundsfrågorna på Kulladalsskolan. Trivselenkäter genomförs på en del av skolorna, men några sammanställningar av dessa på skolnivå har inte inspektörsteamet fått ta del av. Undantaget är Stadion där 96 procent av eleverna anser att de trivs bra på skolan. 9

12 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Sammanfattning Förskolorna arbetar aktivt med att stimulera barnens lärande och utveckling samt med att utveckla deras demokratiska värderingar. Kunskapsresultaten i svenska och engelska för eleverna i stadsdelen är goda med hänsyn tagen till de förutsättningar som finns i området. Det saknas dock kunskap om elevernas måluppfyllelse för andra ämnen än svenska, matematik och engelska beträffande kursplanemålen för årskurs 5. Elevernas resultat i form av fullständiga slutbetyg bör uppmärksammas och förbättras. Den kraftiga försämringen av elevernas resultat på nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör analyseras noggrant och orsakerna klarläggas. Kulladalskolan har goda resultat på värdegrundsområdet. Holmaskolan behöver förbättra sina resultat avseende normer och värden. 2. Arbetsmiljö och delaktighet I stadsdel Hyllie är delaktighet för elever och föräldrar ett prioriterat område. Alla skolor har området med i sina verksamhetsplaner med konkretiseringar av vad skolan kommer att arbeta med för att nå målet om delaktighet. Elevernas inflytande över skolans verksamhet och undervisning är en fråga som diskuteras mycket ute på skolorna. Dessutom sker ett aktivt arbete på förskolor och skolor med att förankra och utveckla de normer och värden som uttrycks i läroplanen. De stora sociala behoven hos eleverna har lett till att en del av skolorna har anställt socialpedagoger för att förstärka skolans värdegrundsarbete och stödja eleverna i deras utveckling. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I den dokumentation och de arbetsplaner för förskolan som inspektörsteamet har tagit del av, lyfts arbetet fram med att på olika sätt utveckla barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker bland annat genom att personalen lyssnar på barnens synpunkter inför planering av aktiviteter och teman samt att barnen ges valmöjligheter i olika situationer. I intervjuerna med föräldrarepresentanterna framkommer att det finns en viss oro för barnens säkerhet beroende på barngruppernas storlek och antal vuxna i barngrupperna. Personalrepresentanterna uppger att det är extra viktigt, på grund av många små barn och stora barngrupper, att vara observant på barnens trygghet och säkerhet. Inspektörsteamet vill påpeka att det är nödvändigt att personalen har möjlighet att ha uppsikt över de barn de har ansvar för under hela vistelsetiden såväl i inne- som utemiljön. Det är därför angeläget att detta uppmärksammas av stadsdel Hyllie och att stadsdelen försäkrar sig om att barnens miljö i förskolan är säker. Genom intervjuer som genomfördes framkommer att personalen på förskolorna arbetar aktivt med att motverka kränkningar. En del av förskolorna har en egen handlingsplan för att motverka alla former av kränkande behandling medan andra förskolor omfattas av rektorsområdets handlingsplan. Det finns också trivselregler för barn och vuxna på en del av förskolorna. Föräldrarepresentanterna uppger att de är mycket nöjda med den samverkan och kontakt som finns mellan förskola och hem. Personalen på förskolorna strävar efter en god samverkan med föräldrarna men uppger att det ibland är 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie svårt att få föräldrarna engagerade. På några förskolor finns fungerande föräldraråd. Barn- och ungdomsutbildning I läroplanen är värdegrundsuppdraget formulerat som att skolan skall hos eleverna förmedla och förankra de grundläggande värden som samhället vilar på. På alla skolorna i Hyllie bedrivs ett aktivt och engagerat arbete med värdegrundsfrågorna. En rad aktiviteter och verksamheter genomförs på skolorna som skall verka förebyggande och stärka respekten mellan eleverna och även mellan elever och personal. Det är inspektörsteamets uppfattning att det förekommer mycket arbete kring värdegrundsfrågor på skolorna och att arbetet enskilt ger goda resultat. Det genomgående temat i elevintervjuerna är att eleverna trivs på skolan och att de har stort förtroende för personalen. Inspektörsteamet har också kunnat konstatera genom intervjuer med olika personalgrupper att det på en del av skolorna saknas en samsyn beträffande vilka normer och vilket förhållningssätt som skall vara gällande och hur värdegrundsarbetet skall bedrivas. Denna brist på samsyn är tydligast på Kroksbäcksskolan och Stadions rektorsområde. Bristen på uppföljning och utvärdering av lokala mål för värdegrundsarbetet gör också att inspektörsteamet har svårt att värdera och bedöma resultaten av värdegrundsabetet på tre av skolorna i stadsdelen. Enligt läroplanen skall rektorn ansvara för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. På de flesta av skolorna i stadsdelen finns program för mobbningsarbetet, men saknas program på flertalet skolor för arbetet mot alla former av kränkande behandling och hur skolorna skall agera om en vuxen kränker en elev. På Lindeborgsskolan tillämpas Farstamodellen vilket bland annat innebär att föräldrar inte kontaktas om deras barn är kränkt eller kränker någon annan elev. Inspektörsteamet bedömer att detta tillvägagångssätt, i den del som rör att föräldrar inte informeras, strider mot läroplanens bestämmelser att fortlöpande hålla föräldrarna informerade om deras barns utveckling i skolan. Skolan har ett uppdrag att ge eleverna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och verksamheten i skolan. Att det finns en organisation för detta är en första förutsättning för att elevers åsikter och uppfattningar skall påverka skolans verksamhet. Hur väl dessa organisationer för elevernas formella inflytande kommer att fungera beror på rektorns styrning och lärarnas engagemang och vilja att ge eleverna inflytande. På alla skolor finns en organisation för att eleverna skall kunna påverka skolans verksamhet. Det finns olika forum såsom klassråd, spårråd, mentorsråd, elevråd och kamratstödjare som skall tillvarata elevernas inflytande över verksamheten. Vid tre av skolorna i stadsdelen har inspektörsteamet uppfattningen att det fungerar relativt väl. Undantagna är Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan där frekvensen av klassråden skiljer sig åt och där innehåll och arbetsformer i klassråden beror på den enskilde lärarens initiativ och engagemang. Skolan skall enligt läroplanen sträva efter att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och att de successivt i takt med stigande ålder och mognad utövar ett större inflytande. De mönster som framträder för inspektörsteamet angående elevernas inflytande är att det skiftar beroende på vilken lärare som 11

14 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET har ansvar för undervisningen och i vilket arbetslag som undervisningen sker. Det framgår i samtal med eleverna att möjligheterna till inflytande mycket är beroende på den enskilde lärarens engagemang och initiativ. Inspektörerna bedömer att arbetet med elevernas inflytande över undervisningen kan förbättras. Alla skolor i stadsdelen genomför utvecklingssamtal en gång per termin. Föräldrarna på skolorna är nöjda med utvecklingssamtalet och den information som de får om sina barns utveckling, socialt och kunskapsmässigt. Dessutom finns det en organisation för föräldrarnas inflytande på fyra av skolorna. Föräldrarna på Lindeborgsskolan menar dock att skolan inte tar tillvara föräldrarnas kompetens i arbetet. De anser att skolan enbart informerar dem och att det inte finns någon ömsesidig dialog mellan parterna. Sammanfattning I förskolorna arbetar personalen medvetet med värdegrundsfrågorna och samverkar väl med föräldrarna. Stadsdelen bör försäkra sig om att barnens miljö på förskolan är säker. Det sker ett aktivt och mycket engagerat arbete med värdegrundsfrågorna som enskilt ger goda resultat. Samsyn i arbetet bland personalen behöver dock utvecklas på flera av skolorna. Brister i uppföljning av värdegrundsarbetet gör att resultaten är svåra att värdera och bedöma på tre av skolorna i stadsdelen. Alla skolor skall också ha program mot alla former av kränkande behandling. Programmet skall även omfatta hur skolan skall agera om en vuxen kränker en elev. På Lindeborgsskolan skall föräldrarna kontaktas om deras barn är kränkt eller kränker någon annan. Alla skolor i stadsdelen bör fortsätta arbetet med att eleverna skall få inflytande över sina studier i takt med stigande ålder och mognad. Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan bör även förbättra elevernas inflytande över skolans arbetsmiljö och verksamhet. 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det finns förskolor inom stadsdel Hyllie som arbetat fram, eller håller på att ta fram, arbetsplaner för respektive förskola. Arbetsplanerna utgår från läroplanen för förskolan och konkretiserar hur arbetet ska utformas för att nå de nationella målen. Inspektörsteamet har sett exempel på arbetsplaner av mycket god kvalitet. Genom de olika intervjuerna och besöken på förskolorna kan inspektörsteamet dock konstatera att det varierar stort mellan de olika förskolorna om läroplanen för förskolan utgör ett självklart styrinstrument i den dagliga verksamheten eller inte. Inspektörssteamet gör därmed bedömningen att stadsdelen bör verka för att det pedagogiska arbetet i stadsdelens samtliga förskolor mera medvetet utgår från de nationella målen för förskolan. Ledningen för förskolan och personalrepresentanterna uppger att de i viss mån kan påverka barngruppernas sammansättning vid placeringarna inför hösten. Däremot är möjligheten mycket liten under övrig tid på året. Detta medför att det blir obalans i barngrupperna när det gäller barnens ålder, kön, behov, vistelsetider etc. vilket enligt ledning och personal inverkar negativt på verksamheten. 12

15 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Hyllie stadsdelsfullmäktige har beslutat att barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar får delta i verksamheten sex timmar per dag två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka. Det innebär att barnen endast deltar i vissa delar av planerade teman och aktiviteter. Möjlighet till kontinuitet och helhet i den pedagogiska verksamheten, i relationerna till barn och vuxna samt i barnens lärande och utveckling försvåras. Med denna organisation utnyttjar inte stadsdelen förskolornas möjlighet att till fullo verka för såväl barnens integration i förskolegrupperna som deras språkutveckling. Flertalet förskolor omfattas av rektorsområdenas rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Individuella utvecklingsplaner används i förskolorna och upplevs som ett stöd för att kartlägga stödbehov. De individuella utvecklingsplanerna fungerar även som åtgärdsprogram. Specialpedagoger finns att tillgå vilka handleder personalen eller till viss del ger stöd till det enskilda barnet. Stadsdelen har dessutom en förskola för barn med grava språkstörningar, upptagningsområdet är Malmö kommun. När barnen placeras på förskolan är de språkligt utredda och diagnostiserade på logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus. Enligt de uppgifter som framkommer under inspektionen är inte modersmålsstödet som erhålls av den centrala modersmålsenheten tillräcklig inom förskolan i stadsdel Hyllie. Förutom de resurser till modersmålsstöd som beviljas av den centrala modersmålsenheten försöker stadsdelen på olika sätt hitta lösningar för att tillgodose barnens behov av modersmålsstöd. Man använder sig till exempel av tvåspråkig personal som finns anställd inom verksamheten och vid nyrekrytering söker stadsdelen tvåspråkig personal. Stadsdelen kommer till hösten att starta två enspråkiga avdelningar för barn i åldern ett till tre år med arabiska som modersmål. Syftet med verksamheten är bland annat att varje barn skall utveckla sitt modersmål för att därefter successivt lära sig det svenska språket. Förskolorna arbetar med olika inriktningar och projekt för att barnen skall utveckla sina emotionella, språkliga, sociala och motoriska förmågor. Inspektörsteamet såg exempel, av mycket god kvalitet, på Bifrost och Reggio Emilia inspirerade arbetssätt. Förskolan arbetar också medvetet utifrån en syn som betonar kulturers lika värde och som ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång. Utvecklingssamtal genomförs kontinuerligt och de individuella utvecklingsplanerna används som underlag vid samtalen. Föräldrarepresentanterna framför i intervjuerna att de överlag är mycket nöjda med utvecklingssamtalen och att de får en tydligare bild av barnens utveckling och lärande genom de individuella utvecklingsplanerna. Dock framkommer i intervjuerna att alla förskolor inte genomför utvecklingssamtal kontinuerligt. Rutiner för övergång mellan förskola och förskoleklass samt samverkan med myndigheter som till exempel socialtjänsten och barnhälsovården finns framtagna i rektorsområdena. Barn- och ungdomsutbildning På alla skolor i stadsdelen pågår ett intensivt och engagerat pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från de nationella styrdokumenten. Skolledare, lärare och övrig personal arbetar med individuella utvecklingsplaner, portfolio, LUS (läs- 13

16 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET utvecklingsscheman), tematisk undervisning, mentorsgrupper och satsningar på elevernas modersmål. Arbetet har utvecklats olika långt på olika skolor och i olika arbetslag. Elever och föräldrar är i olika hög utsträckning delaktiga i detta arbete. Två exempel är värda att lyfta fram. Det ena är dokumentet organisation och pedagogisk grundsyn som utgör grunden för utvecklingsarbetet på Stadions rektorsområde. Det andra är satsningen på att utveckla studiehandledning på elevernas eget modersmål, genom den s.k. studieverkstaden, på Krokbäcksskolan. Ytterligare effekter av det sistnämnda exemplet är att modersmålslärarnas resurser utnyttjats bättre och kontakten med föräldrar med en annan kulturell bakgrund har förbättrats. Många elever i stadsdelen är i behov av stöd för att nå målen i grundskolan. På samtliga skolor finns lokala resursteam med specialistkompetens samt fungerande system för identifikation av elever i behov av särskilt stöd. På en del skolor i stadsdelen har inspektörsteamet genom intervjuer dock kunnat konstatera att det finns en bristande samsyn på hur arbetet skall bedrivas mellan olika personalkategorier och inom en del av de lokala resursteamen. De flesta stödinsatser sker inom klassens eller arbetslagets ram, men för elever i behov av särskilt stöd finns det särskilda undervisningsgrupper att tillgå. I stadsdelen finns det särskilda undervisningsgrupper som beslutas och finansieras av rektorsområdet, exempelvis Lillgården. Dessutom finns särskilda undervisningsgrupper som finansieras av stadsdelen, Sörgården och Svansjöns resursskola. Under inspektionsprocessen har stadsdelsfullmäktige i Hyllie beslutat om att lägga ner Svansjöns resursskola. Inspektörsteamet vill betona att en princip i grundskoleförordningen kring elever i behov av särskilt stöd är att stödet i första hand skall ges inom klassens ram och att stöd i särskild undervisningsgrupp endast får ges om särskilda skäl föreligger. I stadsdel Hyllie finns ett centralt resursteam med två specialpedagoger och två psykologer som arbetar på uppdrag av skolorna. Förväntningarna på det centrala resursteamet från skolorna handlar mycket om att testa elever, medan det centrala resursteamet vill arbeta mer konsultativt. Vid tillfället för inspektionen var behoven av stödinsatser för eleverna ute på skolorna mycket stora liksom efterfrågan på insatser och hjälp från det centrala resursteamet. Inspektörsteamet gör bedömningen att en del av de stödåtgärder som skolorna anser att eleverna behöver, inte i alla delar kan genomföras på grund av att det centrala resursteamet inte hinner med alla uppdrag. Det framkom också vid intervjuerna att det centrala resursteamets uppdrag är otydligt och att det finns brister i samverkan mellan det centrala resursteamet och de lokala resursteamen. Av grundskoleförordningen framgår att rektorn har en central roll i arbetet med att ge elever i behov av särskilt stöd goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Ytterst är det rektorn som fattar beslut om stödåtgärder. I stadsdel Hyllie är det de biträdande rektorerna som är ordförande i elevvårdskonferensen och rektorn deltar inte alls vilket grundskoleförordningen föreskriver. Rektorn är heller inte delaktig i de uppdrag som skickas från skolorna till det centrala resursteamet. Inspektörsteamet har även kunnat konstatera andra brister i skolornas konkreta arbete med elever i behov av särskilt stöd (vilket utförligt beskrivs i skolrapporterna). På en skola upprättas inte åtgärdsprogram för alla elever som har behov av särskilt stöd och på tre av skolorna ges inte alla elever som har rätt till det studiehandledning på modersmålet. 14

17 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Inspektörsteamet bedömer att det saknas en styrning och ledning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd för att försäkra att eleverna erhåller ett adekvat stöd i tillräcklig omfattning. Bland annat behövs en samsyn i arbetet mellan olika personalkategorier och ett ökat samarbete mellan personal och grupper på olika nivåer i organisationen. Rektorn skall också ingå i elevvårdskonferensen. I läroplanen finns ett tydligt uppdrag till skolorna att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Samverkan fungerar bra på fyra av stadsdelens skolor där förskoleklassen är integrerad i verksamheten i skolan, vilket medför en flexibel organisation som kan möta varje barns behov och utvecklingsnivå. Fritidspedagogerna, som ansvarar för verksamheten i skolbarnsomsorgen, ingår i arbetslagen och samverkar med lärarna och får därigenom kunskaper och erfarenheter av eleverna som är värdefulla i arbetet inom skolbarnsomsorgen. Ett bra exempel på en väl fungerande samverkan är ett av arbetslagen på Lindeborgsskolan. Samarbetet uppmärksammar speciellt elever med behov av särskilt stöd i de olika verksamheterna. Dessutom arbetar lärarna i skolbarnomsorgen för att möjliggöra planeringstid för fritidspedagogerna. Emellertid har Kroksbäcksskolans förskoleklass inte någon samverkan med skolverksamheten. I intervjuer med personalen anger de bristande förutsättningar som orsak till att ingen samverkan sker. Inspektörsteamet konstaterar att samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg fungerar bra i stadsdelen, men bör utvecklas på Kroksbäcksskolan. Det finns inget gemensamt arbete i stadsdelen för att garantera en rättvis och likvärdig betygssättning. Inspektörsteamet har konstaterat att man i vissa arbetslag gör betygsbedömningar gemensamt och att man inom vissa ämnesgrupper hjälper varandra i en form av medbedömning. Detta är dock upp till varje lärare eller arbetslag att bestämma. Att skapa rutiner och arbetsformer för att ge förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygssättning är ett viktigt utvecklingsområde för stadsdelen enligt inspektörsteamet. Särskolan Särskolan inom stadsdelen är belägen på Annebergsskolan med 46 elever i både grundsärskola och träningsskola och på Kroksbäcksskolan finns en grundsärskoleenhet årskurs 7 10 med 10 elever. Det finns också fem integrerade elever på Lindeborgsskolan och en elev på Holmaskolan som är inskrivna i särskolan. Inspektörsteamet bedömer att undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Lärarna är behöriga och undervisningen följer särskolans kurs- och timplaner. Föräldrarna har en hög grad av delaktighet i verksamheten och följer sitt barns utveckling genom den individuella utvecklingsplanen (IUP), portfolio och personalens dokumentation. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten i förskolan är av god kvalitet, dock bör stadsdelen verka för att det pedagogiska arbetet mer medvetet utgår från läroplanen för förskolan. Alla föräldrar med barn i förskolan skall erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal. 15

18 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Det pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete i stadsdelens skolor som engagerar skolledningar och personal. Satsningen på studieverkstaden på Kroksbäcksskolan har givit goda resultat. Det finns många elever i stadsdelen som är i behov av stöd. Rutiner för att identifiera och utreda stödbehov fungerar väl. Ledningen inom området bör dock förbättras för att åstadkomma en ökad samsyn och en tydlig systematik i arbetet. Rektorn skall närvara vid elevvårdskonferenser. Det skall upprättas åtgärdsprogram för alla elever som behöver särskilt stöd. Elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål skall få det. Samverkan förskoleklass-skola-skolbarnsomsorg fungerar väl på fyra av skolorna i stadsdelen. Kroksbäcksskolan bör utveckla samarbetet för att barnens mångsidiga utveckling och lärande skall stimuleras. Stadsdelen bör utveckla samverkan mellan skolorna för att skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygssättning i stadsdelen. Särskolans undervisning följer särskolans kurs- och timplaner. Undervisningen håller god kvalitet och föräldrarna får kontinuerlig information om sina barns utveckling. 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete I stadsdel Hyllie ansvarar stadsdelsfullmäktige för barn- och ungdomsverksamheten. Inom stadsdelsfullmäktige finns en barn- och ungdomsberedning som gör besök i verksamheterna och återrapporterar till stadsdelsfullmäktige. Enligt intervjuer med politiker och ansvariga tjänstemän inom förvaltningen fungerar samarbetet och ansvarsfördelningen mellan politiker och förvaltning väl. I stadsdelsförvaltningen är stadsdelschefen tillika skolchef. Den operativa delen av stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet leds av en barn- och ungdomschef. Barn- och ungdomschefen träffar alla skolledarna kontinuerligt och stadsdelschefen träffar ledningsgrupperna på skolorna vid behov. Dessa möten och samtal är den viktigaste delen av stadsdelens kvalitetssäkring av barn- och ungdomsverksamheten. Inspektörsteamet bedömer att denna organisation är väl fungerande. Stadsdel Hyllie har prioriterat mål för verksamheten med utgångspunkt i Malmö kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål. De mål som under inspektionsperioden prioriterades var delaktighet, kompetens, mångfald och jämställdhet. Uppdraget från stadsdelen till varje skola är att konkretisera målen och ta fram egna mål. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det operativa ledarskapet för förskolorna i stadsdelen utövas av biträdande rektorer. En del av de biträdande rektorerna har förskollärarutbildning och de flesta av dem är väl förtrogna med verksamheten och uppger att de har möjlighet att utöva sitt pedagogiska ledarskap. I intervjuerna framkommer emellertid att de biträdande rektorerna i varierande grad framstår som tydliga pedagogiska ledare för förskoleverksamheten. Inspektörsteamet bedömer dock att det finns kompetens för att leda den pedagogiska verksamheten i förskolan. 16

19 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Förskolornas kvalitetsarbete omfattas överlag av rektorsområdenas rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Förskolorna har inga egna kvalitetsredovisningar men måluppfyllelsen redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. Inspektörsteamet konstaterar dock att få mål i stadsdelens verksamhetsplan har en tydlig koppling till läroplanen för förskolan. Likaså är redovisningen av förskolans verksamhet och måluppfyllelse knapphändig i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. Inspektörsteamet bedömer därför att kvalitetsarbetet i förskolan bör utvecklas. Barn- och ungdomsutbildning Varje skolområde leds av en rektor som har övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget inom sitt område. Till sin hjälp har rektorn biträdande rektorer som har ansvar för verksamheten inom sitt spår. På alla skolor får inspektörsteamet intryck av att rektorerna är förtrogna med verksamheterna. Förtrogenheten sker genom rektorns ledningsgrupp och genom informationen som rektorn får från de biträdande rektorerna som arbetar mer operativt med verksamheten. Det är inspektörsteamets uppfattning att stadsdelen genom sin lokala ledningsorganisation på skolorna har skapat förutsättningar för rektorn att fungera som pedagogisk ledare med ansvar för skolans utveckling. På skolorna är verksamheten organiserad i arbetslag. Inspektörsteamet har på en del skolor kunnat konstatera att ledningen av arbetslagen, framförallt i grundskolans senare årskurser, inte fungerar tillfredsställande. Bristande ledning har gjort att lärarna känner sig osäkra på arbetslagets funktion. Vilken lokal organisation som skolan väljer för att klara sitt uppdrag bestämmer skolan själv. Däremot bedömer inspektörsteamet att rektorns pedagogiska ledarskap kan utvecklas på de flesta av skolorna i stadsdelen. Detta skulle med all sannolikhet påverka arbetet i arbetslagen på ett positivt sätt. De av Hyllie prioriterade målen konkretiseras på varje skola i en egen verksamhetsplan. Det är inspektörsteamets uppfattning att styrningen från stadsdelsnivån omfattar en del av de nationella målen för skolan. En rad andra mål i verksamhetsplanerna rör personalfrågor, arbetsmiljöfrågor och barn- och ungdomars fritid. På varje skola är stadsdelens mål kända och personalen upplever olika grad av delaktighet i att konkretisera målen i åtaganden för den egna skolan. Skolornas kvalitetsredovisningar följer upp de av stadsdelen prioriterade målen. Det finns således en tydlig koppling mellan kvalitetsredovisning och skolornas verksamhetsplaner. Inspektörsteamet anser att stadsdelens styrning i denna del är tydlig och effektiv och att uppföljning och utvärderingsarbetet fungerar. Stadions kvalitetsredovisning lever dock inte upp till förordningens krav avseende analys av måluppfyllelsen och åtgärder för högre måluppfyllelse. En lokal arbetsplan skall enligt förarbetena till läroplanen ha en bärande funktion i skolan och vara ett aktivt styrinstrument för verksamheten. I den lokala arbetsplanen skall personal och representanter för elever och föräldrar omvandla de nationellt fastställda målen till verksamhetsmål för skolan. Ansvaret för upprättandet och utvärderingen av arbetsplanen har rektorn. Intervjuer med rektorer och lärare har givit en bild av att styrningen från stadsdelens verksamhetsplan uppfattas som så stark att den begränsar skolan i att göra egna tolkningar och egna prioriteringar av läroplanen. Inspektörsteamets bedömning är att stadsdelens styrning har två sidor, en sida som ovan beskrivits som tydlig 17

20 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET och effektiv och en annan sida som kan begränsa de professionellas frirum att tolka läroplanen med utgångspunkt i de elever som finns på skolan. Det tydligaste exemplet på det sistnämnda är enligt inspektionsteamet att de flesta skolor i stadsdelen saknar lokal arbetsplan. Sammanfattning Kvalitetsarbetet i förskolan bör utvecklas. Ansvarsfördelningen mellan förvaltning och stadsdelsfullmäktige fungerar väl. Politikerna har kännedom om verksamheten. Den lokala ledningsorganisationen på varje rektorsområde fungerar väl. Rektorn är förtrogen med verksamheten och stadsdelen har skapat förutsättningar för rektorn att utveckla skolan. På de flesta av skolorna i stadsdelen kan dock rektorns ansvar för skolans utveckling förbättras. Styrningen från stadsdelsnivå är tydlig och har genomslag i alla skolor. Frirummet för den egna skolan att tolka de nationella målen och att göra egna prioriteringar av verksamheten utifrån de behov som framkommer från eleverna är begränsad i stadsdelen. Detta framkommer tydligt på flera skolor genom avsaknad av lokal arbetsplan. Stadions kvalitetsredovisning lever inte upp till förordningens krav. 5. Tillgång till omsorg och utbildning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Den 1 juni 2005 var totalt barn placerade inom förskoleverksamheten i stadsdel Hyllie. Cirka 28 procent av barnen kommer från andra stadsdelar inom Malmö kommun. Av barnen inom förskoleverksamheten är cirka 17 procent placerade i de enskilda förskolorna inom stadsdelen. Tilldelningen av barnomsorgsplatser sköts centralt för stadsdelen av två sekreterare vid barn- och ungdomsavdelningen i samarbete med ansvariga biträdande rektorer. Förskoleverksamheten är indelad i närområden som bryter stadsdelsgränserna. Informationsutbyte och samarbete sker därför med andra stadsdelar och förskoleplatser förmedlas mellan stadsdelarna. De senaste åren har förskoleverksamheten i stadsdelen byggts ut för att möta det ökade behovet av barnomsorg. Detta har resulterat i att tillgången på förskoleplatser är balanserad i samband med den stora intagningen vid höstterminens start. Däremot uppstår under läsåret en viss förskjutning som leder till att familjer, som önskar plats i sitt närområde, inte kan erbjudas plats utan oskäligt dröjsmål. För att få tillgång till fler platser erbjuds barnen att börja i förskoleklass redan på vårterminen det år barnet fyller sex år. Vidare planerar stadsdel Hyllie att öka antalet barnomsorgsplatser under hösten. Under våren 2005 öppnades även en tillfällig avdelning i stadsdelen. (Se avsnitt 6. Resurser) Ytterligare tre avdelningar kommer att öppnas under hösten för att tillgodose Malmös behov av förskoleplatser. I Skolverkets övergripande rapport avseende utbildningsinspektionen i Malmö kommun beskrivs närmare hur situationen avseende tillgång till barnomsorg i Malmö kommun som helhet har utvecklats de senaste åren. 18

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Nordanstigs kommun Gnarps skola Dnr 53-2005:786 Utbildningsinspektion i Gnarps skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning av

Läs mer

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola

1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Tallkrogens skola Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Tallkrogens skola, förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Inspektionsrapport från Skolverket 2006:24 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Centrum Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Centrum Utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Inspektionsrapport från Skolverket 2006:27 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Kirseberg Stadsdelsrapport Skolrapporter Stadsdel Kirseberg Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Kirseberg

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan

Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Regelbunden tillsyn i Säters kommun Prästgärdsskolan/Kungsgårdsskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Kungsgårdsskolan och Prästgärdsskolan Kungsgårdsskolan förskoleklass och årskurserna 1-6 Prästgärdsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan)

SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR. PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) SURAHAMMARS KOMMUNS UTVECKLINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET (skolplan) Antagen av Barn- och bildningsnämnden 080218 Fastställd av kommunfullmäktige 080915 GRUNDSYN För förskolan och skolan finns värdegrund,

Läs mer

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun

Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:65 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Simrislundsenheten F 6 Simrislundsskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie

Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie Inspektionsrapport från Skolverket 2006:23 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Fosie Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Fosie Utbildningsinspektion i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Osby kommun

Utbildningsinspektion i Osby kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:35 Utbildningsinspektion i Osby kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter F 9-verksamheter Spår A Hasslarödsskolan

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Stockholms kommun Rektorn vid Äppelviksskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Äppelviksskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon:

Läs mer

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen

Normer & värden. En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen Normer & värden En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet 2013 Verksamhetsområde förskoleklass Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Februari 2014 [FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN

Läs mer

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013

Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 2014-01-07 1 (5) Sammanställning och analys av skolinspektionens tillsyn 2013 Förskolan Vid skolinspektionens tillsyn 2013 fick förskolan 4 anmärkningar/förelägganden, detta är lika många i antal som vid

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se Fritidshemmen fritidshemmen Beslut för fritidshem efter tillsyn av fritidshemmen i Upplands-Bro kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun

Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun Återrapportering av Skolinspektionens tillsyn vid Särskolan, Säters kommun 1 Innehåll INLEDNING... 3 UNDERLAG... 3 KUNSKAPER... 3 KUNSKAPSRESULTAT... 3 UPPFÖLJNING OCH KOMMUNIKATION AV RESULTAT... 6 BEDÖMNING

Läs mer

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011

Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 2010-10-19 Lokal arbetsplan för Österåsens skola läsåret 2010/2011 Lust att lära och utvecklas hela livet Den lokala arbetsplanen anger skolans prioriterade utvecklingsmål för läsåret, med åtaganden enskilt

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB

Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Freinetskolan Bild & Form Box 7115 402 32 Göteborg 1 (10) Dnr:40-200-:1773 Freinetskolan Bild & Form Masthugget KB Box 7115 402 32 Göteborg Kvalitetsgranskning av Freinetskolan Bild & Form med huvudman

Läs mer

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun

Rektorernas förutsättningar. pedagogiska ledare. Mjölby kommun www.pwc.se Håkan Lindahl Eleonor Duvander Rektorernas förutsättningar att vara pedagogiska ledare Mjölby kommun Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun

Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:122 Utbildningsinspektion i Halmstads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Andersbergsskolan F 5 Brearedsskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2014 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/13 Inledning

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-23 Älghults Friskola Rektorn vid Älghults Friskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Älghults Friskola i Uppvidinge kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6

Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Utbildningsinspektion i Simrishamns kommun Skolenhet Syd Dnr 53-2006:1435 Utbildningsinspektion i Skolenhet Syd Förskoleklass och grundskola årskurs 1 6 Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun

Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:21 Utbildningsinspektion i Ragunda kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Anders-Olof skolan Hansåkerskolan och

Läs mer

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun

Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:118 Utbildningsinspektion i Karlskrona kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Bilaga Aspöskolan och Rosenfeldtskolan

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskoleklass

Kvalitetsredovisning Förskoleklass Kvalitetsredovisning Förskoleklass Läsåret 2012/2013 Edvinshemsskolan Område Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun 1 Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun

Beslut. Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19. Dnr 43-2009:3888. Kommunbeslut. efter tillsyn i Hällefors kommun Beslut Hällefors kommun 712 83 Hällefors 2010-05-19 Dnr 43-2009:3888 Kommunbeslut efter tillsyn i Hällefors kommun 2 (32) Innehållsförteckning Helhetsbedömning och beslut Allmänt om tillsynen Beskrivning

Läs mer

Utbildningsinspektion i Grums kommun

Utbildningsinspektion i Grums kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2007:3725 Utbildningsinspektion i Grums kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg Särskolan Skolrapporter

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-09-23 Bollnäs kornmun iiifocenter@bolliias.se Rektorn vid Rengsjöskolan F-6 gun-marie.tvve@bollnas.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rengsjöskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan

Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Regelbunden tillsyn i Säter kommun Klockarskolan Dnr 43-2008:693 Regelbunden tillsyn i Klockarskolan Grundskola årskurs 7-9 Inledning Skolinspektionen har granskat verksamheten i Säter kommun under hösten

Läs mer

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet

Välkommen. till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Välkommen till förskoleklassen, grundskolan och fritidshemmet Innehållsförteckning Förskoleklassen Första steget in i skolan 7 Att välja skola 7 En smidig övergång till skolan 7 En typisk dag för en förskoleklassare

Läs mer

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun

Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2007:23 Utbildningsinspektion i Örnsköldsviks kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Alneskolan Arnässkolan

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45

Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-21 45 Inledning Kommunens skolor och förskolor skall erbjuda en bra arbetsmiljö och lärandemiljö för elever och personal. De nationella målen för förskolan och skolan

Läs mer

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem

Riktlinjer. Strategier. No 6. Plan för utveckling av fritidshem Riktlinjer & Strategier No 6 Plan för utveckling av fritidshem Inledning Fritidshemmen i Stockholms stad visar många goda exempel på väl fungerande verksamhet. Det visar kommentarer från nöjda elever,

Läs mer

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar

RESURSSKOLAN. Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar RESURSSKOLAN Beskrivning av Resursskolans uppdrag och ansvar Karlskrona kommun Barn och ungdomsförvaltningen - 2014 RESURSSKOLAN EN DEL AV SÄRSKILT STÖD SÄRSKILD UNDERVISNINGS- GRUPP ENLIGT SKOLLAGEN:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Järfälla kommun Rektorn vid NT-gymnasiet Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av NT-gymnasiet i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL

Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL BESLUT 2004-03-08 1 (3) Lysekils kommun 458 30 LYSEKIL Genomförd utbildningsinspektion i Lysekils kommun Skolverket har genomfört inspektion i Lysekils kommun av förskoleverksamheten och skolbarnsomsorgen,

Läs mer

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter

Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Stöd inför utveckling av samrådsforum i kommunens förskole- och skolenheter Fr o m 2011-07-01 2011-01-28 Sida 1 Innehållsförteckning Elev och föräldrainflytande... 2 Förskolechefs, rektors ansvar... 2

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Grundskolan/förskolan styrs av nationella styrdokument som skollag (2010:800) och läroplaner, vilka är kopplade till respektive skolform. Dessutom styrs verksamheterna av kommunala

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef

Verksamhetsplan 2013. Caroli förskoleområde. SDF Centrum Malmö stad. Kerstin Norlander Förskolechef Verksamhetsplan 2013 Caroli förskoleområde SDF Centrum Malmö stad Kerstin Norlander Förskolechef Caroli förskoleområde Innehållsförteckning 1:1 Organisations översikt..3 1:2 Organisationsplan för Caroli

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011

Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 2011-04-28 1 (7) Dnr: Kvalitetsrapport Avseende läsåret 2010/2011 Södra Bäckby skolor Sofiaskolan Ansvarig: Birgitta Leijon Kvalitetsrapport grundskola och särskola Inledning I den nya skollagen är kravet

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Emmaboda kommun Rektorn vid vuxenutbildningen i Emmaboda Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Emmaboda kommun 2 (9) Tillsyn av kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010

FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER. Kvalitetsgranskning. Undervisningen i särskolan 2009/2010 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH METODER Kvalitetsgranskning Undervisningen i särskolan 2009/2010 2 Av denna PM framgår vilka tre centrala frågor som ska granskas och bedömas i denna kvalitetsgranskning. Dessa frågor

Läs mer

Utbildningspolitisk strategi

Utbildningspolitisk strategi Utbildningspolitisk strategi 2012-2015 för förskola, förskoleklass, skola och fritidshem i Örnsköldsvik Antagen av kommunfullmäktige 2012-05-28 77 Våra huvudmål: Högre måluppfyllelse & Nolltolerans mot

Läs mer

Kvalitetsrapport 2014-2015

Kvalitetsrapport 2014-2015 Datum 2014-06-30 10 Antal sidor Kvalitetsrapport 2014-2015 Kvistbergsskolan Marcus och Anna 0564-477 00 direkt 070-642 16 65 mobil marcus.lech@torsby.se Innehållsförteckning 1. Fokusområde vad har vi uppnått

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse

Sammanfattning Rapport 2010:15. Rektors ledarskap. En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rapport 2010:15 Rektors ledarskap En granskning av hur rektor leder skolans arbete mot ökad måluppfyllelse Sammanfattning Rektor har som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig

Läs mer

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1

Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR. Instruktion för rektor 1 Borås Stads INSTRUKTION FÖR REKTOR Instruktion för rektor 1 Fastställt av: Arbetsgrupp förskola-skola Datum: 21 februari 2014 Dokumentet gäller för: Alla grundskole- och grundsärskoleenheteer För revidering

Läs mer

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27

SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN Antagen av kommunfullmäktige 153 2004-09-27 SKOLPLAN FÖR GÄLLIVARE KOMMUN OCH FÖR BARN- UTBILDNING- OCH KULTURNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE Gällivare kommuns skolplan har som mål att lyfta fram och fokusera

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning

Mål, genomförande, måluppfyllelse och bedömning Kvalitetsredovisning för Snickargårdens förskola läsåret 2009/2010 Inledning Enligt förordning skall varje förskola årligen upprätta en kvalitetsredovisning. Den skall bland annat innehålla en bedömning

Läs mer

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun

Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för uppföljning av elevernas kunskapsutveckling i grundskolan Motala kommun Eleonor Duvander Håkan Lindahl Innehållsförteckning Revisionell bedömning... 1 Bakgrund

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015

Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Välkommen! Nyckelpersonsträff 2 Nätverk Fritidshem 25/3 2015 Förmiddagens ordning 8.30 Introduktion (SAM) - tillbakablick 08.45 Överflygning och nedslag i kapitlen Förutsättningar för arbetet i fritidshem

Läs mer

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd

Förskolans och skolans plan för särskilt stöd 2011-08-10 Sid 1 (5) Förskolans och skolans plan för särskilt stöd Detta dokument är reviderat i juli 2011 och gäller tillsvidare. Rutinerna för arbetet med särskilt stöd kommer under hösten 2011 att noggrannare

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Kvalitetsredovisning Fritidshem

Kvalitetsredovisning Fritidshem Kvalitetsredovisning Fritidshem Läsåret 2012/2013 Edvinshems fritidshem Väster Ansvarig rektor: Jonas Thun Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole och skolenheter

Läs mer

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130

TEGELS FÖRSKOLA. Lokal utvecklingsplan för 2013-2017. Reviderad 150130 TEGELS FÖRSKOLA Lokal utvecklingsplan för 2013-2017 Reviderad 150130 Planen ska revideras årligen i samband med att nya utvecklingsområden framkommer i det systematiska kvalitetsarbetet. Nedanstående är

Läs mer

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan

Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Revisionsrapport Kvalitetsuppföljning och -utveckling, grundskolan Hallsbergs kommun Marie Lindblad Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013

Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Jennika Pettersson 2012-07-24 Kungsgårdens skolas arbetsplan 2012-2013 Kunskapsnämndens mål 2012 under MEDBORGARperspektivet Resultaten för lärande

Läs mer

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB

Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsynsbeslut förskoleverksamhet Kundvalskontoret 2013-10-07 Dnr: UBN/2013:35 Förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Tillsyn av förskolan Råbäcken Måbra Förskolor AB Brister som ska åtgärdas utifrån gällande

Läs mer

Förskoleplan för stockholms stad

Förskoleplan för stockholms stad Förskoleplan för stockholms stad Förskola i världsklass Förskolan lägger en viktig grund för det livslånga lärandet. Den nya förskoleplanen innebär att vi nu tar ytterligare ett viktigt steg mot en förskola

Läs mer

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd

OH-mallen. Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling. Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd OH-mallen Systematiskt kvalitetsarbete - vägen till utveckling Marie Sedvall Bergsten, undervisningsråd Anders Palm, undervisningsråd Skolverket visar vägen Skolverket ska genom sin verksamhet främja att

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11

Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning Särskolan 2012-06-11 Kvalitetsredovisning för Läsår 2011-2012 1. Grundfakta Enhetens namn: Kristinaskolan Brotorpsskolan - Lindeskolan Verksamhetsform: Grundsärskola Grundsärskola

Läs mer

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning

Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares behörighet och användning efter utbildning Styrelsen för Prolympia skola i Norrköping Ultra Education Kaserngatan 12 553 05 JÖNKÖPING 1 (8) Genomförd kvalitetsgranskning i den fristående grundskolan Prolympia skola i Norrköping avseende lärares

Läs mer

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302

Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Kvalitetsrapport 1, sammanfattning av redovisning för Kulturoch utbildningsnämnden 20150302 Vision: En tidsenlig och trygg skola och förskola Grundskolan Arbetsgång Enligt Kultur och utbildningsnämndens

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2006-2007 STRÖMSTADS KOMMUN Barn & Utbildningsförvaltningen Tångens förskola Inlämnad av: Annika Back 1 Innehållsförteckning Inledning Förskolans styrdokument sidan 3 Organisation..

Läs mer

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9

Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 1 Barn- och utbildningssektorn Internkontroll Sätoftaskolan åk 4-9 och grundsärskola åk 7-9 Ansvarig för internkontrollen Martin Persson 2012-02-13 Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 4 Värdegrundsuppdraget...

Läs mer

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR)

DEMOKRATI (NORMER OCH VÄRDERINGAR) Antagen av kommunfullmäktige 2003-10-23, 155 Skolplan 2004-2006 Vision Verksamheten skall medverka i barns lust att lära, lära om, och lära nytt, på ett forskande och undersökande sätt. Barnen skall utvecklas

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun

Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Regelbunden tillsyn i Arboga kommun Program för dagen Vad Skolinspektionen granskar Vad vi har sett i Arboga kommun - styrkor - utvecklingsområden Uppföljning Syfte och mål med tillsynen Bidra till alla

Läs mer

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden

Agenda. Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Agenda Bakgrund om VÅGA VISA Observationer Kundundersökning Självvärdering Vad leder det till? Starka sidor och utvecklingsområden Observatörer Skola Föräldrar och elever Medarbetare Utvärderingssamarbetet

Läs mer

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun

Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Inspektionsrapport från Skolverket 53-2006:3234 Utbildningsinspektion i Mariestads kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Skolområde Norr Högelidsskolan,

Läs mer

Skolplan för Mönsterås kommun

Skolplan för Mönsterås kommun Skolplan för Mönsterås kommun Demokrati Miljö Lärande Antagen av KF 2004-09-27, 86 Barn- och utbildningsförvaltningen Box 33 383 21 Mönsterås www.monsteras.se Inledning Skolplanen är Mönsterås kommuns

Läs mer

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan

Sammanfattning Rapport 2010:9. Undervisningen i svenska i grundsärskolan Sammanfattning Rapport 2010:9 Undervisningen i svenska i grundsärskolan 1 Sammanfattning Skolinspektionens kvalitetsgranskning av undervisningen i särskolan har genomförts i 28 grundsärskolor spridda över

Läs mer

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013

Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Enhetsplan för Nödingeskolan 2012-2013 Gemensamma mål för hela enheten Gemensam för såväl grundskola som förskoleklass och fritidshemmet ligger som grund för våra mål? Skolinspektionens rapport Vilka mål

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Garpenbergs skola period 3 (jan mars), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Rälsen Förskola Norrviken 2012 Enhet Mia Elverö Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Förskolechefens/rektorns namn Ansvarig uppgiftslämnare Mia Elverö 1/12 Inledning

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Insatser till barn i behov av särskilt stöd

Insatser till barn i behov av särskilt stöd Revisionsrapport Insatser till barn i behov av särskilt stöd Lindesbergs kommun Februari 2009 Marie Lindblad 2009-02-17 Marie Lindblad Namnförtydligande Bert Hedberg Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer