Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie"

Transkript

1 Inspektionsrapport från Skolverket 2006:26 Utbildningsinspektion i Malmö kommun stadsdel Hyllie Stadsdelsrapport S kolrapporter

2 Innehåll Stadsdelrapport Skolrapporter Holma rektorsområde Kroksbäcksskolans rektorsområde Kulladalsskolan Lindeborgsskolans rektorsområde Stadions rektorsområde

3 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Hyllie UTBILDNINGSINSPEKTIONENS SYFTE Utbildningsinspektion i Malmö kommun Skolverkets utbildningsinspektion skall bidra till kvalitetsförbättring genom att bedöma hur verksamheterna arbetar i riktning mot de nationella målen för förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning och vuxenutbildning. En väsentlig del i inspektionen är att granska det lokala kvalitetsarbetet och förmågan att utveckla den egna verksamheten. Staddel Hyllie Inspektionens inriktning De principer som lagts fast för styrning av förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg och skola innefattar tre nivåer. - Staten anger mål och ramar för verksamheten och är garant för likvärdigheten i systemet. - Huvudmännen ansvarar för att verksamheten organiseras, finansieras och genomförs inom de ramar som riksdag och regering och bl.a. Skolverket som förvaltningsmyndighet lagt fast. - De verksamhetsansvariga, skolledare, lärare och annan personal har att leda och genomföra den dagliga verksamheten med stöd av mål och ramar och under fullt professionellt ansvar. Skolverkets inspektionsutredningar inriktas mot sex områden. De är särskilt väsentliga för att säkra att alla barn och elever får den omsorg och utbildning som de har rätt till enligt nationella bestämmelser. De sex områdena, som granskats utifrån flera olika aspekter och frågeställningar, är: Resultaten: 1. Kunskaper, utveckling och lärande Verksamheten: 2. Arbetsmiljö och delaktighet 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete Förutsättningarna: 5. Tillgång till utbildning och omsorg 6. Resurser 1

4 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET I utbildningsinspektionens rapporter behandlas i första hand förhållanden som avviker positivt eller negativt från vad som förväntas i fråga om utbildningskvaliteten enligt de nationella bestämmelserna. Några aspekter behandlas dock i alla aktuella verksamheter, nämligen kunskapsbedömningen och betygssättningen, kvalitetsarbetet, rektorsfunktionen, personalens kompetens, läromedel och utrustning, likvärdiga möjligheter vid funktionsnedsättning och stödinsatser. En helhetsbedömning och motiveringar till bedömningarna görs inom varje granskningsområde. Bedömningarna av kvaliteten och av hur väl verksamheten uppfyller statens krav görs utifrån läroplaner och författningar i övrigt. Inspektörernas sakkunskap och erfarenheter av jämförbara verksamheter är också betydelsefulla. Analyserna av den insamlade informationen syftar till att klargöra om de lokala lösningarna och systemen fungerar väl. Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inledande beskrivning av kommunen Malmö kommun har den 1 januari 2005 cirka invånare. Kommunen är indelad i tio stadsdelar vilka uppvisar en stor heterogenitet. 25 procent av befolkningen är födda utomlands och variationen mellan stadsdelarna är 10 procent till 59 procent. 166 länder är representerade. För att ge en bild av välfärden har kommunen sammanställt ett välfärdsindex för år 2004 av 34 nyckeltal/indikatorer nedbrutet på stadsdelsnivå. Exempel på indikatorer är utbildningsnivå, förvärvsfrekvens, försörjningsstöd, trygghet, men även exempelvis fullständiga betyg i årskurs 9, nationella prov i årskurs 5, skoltrivsel och skolk. Indexvärdet för Malmö totalt är 5,5 av maximalt värde 10. Fyra stadsdelar ligger över detta medelvärde och sex ligger under. Variationen i indexvärde mellan stadsdelarna är 8,6 och 3,3. Kommunfullmäktige är med sina 61 ordinarie ledamöter högsta beslutande organ i Malmö kommun. Kommunstyrelsen, som väljs av fullmäktige, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Under kommunstyrelsen är verksamheten indelad i sex rotlar, var och en med ledning av ett kommunalråd. Till de sex rotlarnas hjälp finns 11 facknämnder. Utbildningsnämnden är den facknämnd som svarar för gymnasieskolan under barn- och ungdomsroteln och för vuxenutbildningen under integrations- och arbetsmarknadsroteln. Kommunen är sedan 1996 indelad i 10 stadsdelar, vilka var och en styrs av en politisk nämnd, stadsdelsfullmäktige, med tillhörande tjänstemannaorganisation, stadsdelsförvaltning. Stadsdelsfullmäktige ansvarar inom sitt geografiska område för obligatoriska skolformer, förskoleklass, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, invandrarfrågor inklusive svenska för invandrare, fritidsverksamhet med vissa undantag, socialtjänst, stöd och service till vissa funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård, stadsdelsbibliotek i den mån detta ingår i 2

5 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie området, lokal kultur samt vissa uppgifter rörande fysisk planering och gatuoch parkunderhåll. Olika stadsdelsnämnder har kommunövergripande bevakningsansvar för vissa frågor. Stadsdelarna Husie, Hyllie och Rosengård har bevakningsansvar för förskole- och grundskolefrågor. Stadskontoret är kommunstyrelsens tjänstemannaorganisation.sdf-avdelningen arbetar mot de verksamhetsområden som sorterar under stadsdelarna. Avdelningen tar fram kommungemensamma program och mål för stadsdelarnas verksamhetsområden samt ansvarar för uppföljning av desamma. En mall för Kvalitetsredovisning förskola, förskoleklass och obligatoriska skolväsendet i Malmö stad beskriver struktur för skolornas kvalitetsredovisningar. Med dessa och stadsdelens årsredovisning som underlag upprättar Stadskontoret därefter en rapport över Malmö Stads samlade kvalitetsredovisning för förskola, förskoleklass och obligatorisk skola. Stadsdelarna får till största delen sina kommunbidrag genom en särskild resursfördelningsmodell. Ett grundbelopp fördelas för vissa grundkostnader och är lika stort för varje stadsdel. Därutöver fördelas en resurs med hänsyn tagen till antalet invånare i stadsdelen. Tilläggsresurser fördelas utifrån sociala kriterier som beskriver levnadsförhållandena i stadsdelen. En mindre del av resurserna är anslagsfördelad och gäller kommunövergripande verksamhet. När den totala ekonomiska ramen är fastställd kan stadsdelarna disponera pengarna fritt mellan de olika verksamheterna. Inspektionens genomförande Skolverket sände den 1 november 2004 skriftlig information till kommunen om att verksamheten skulle inspekteras och om inspektionens syfte och genomförande Skolverkets utbildningsinspektion i Malmö kommun kommer att slutligt redovisas i ett kommunövergripande beslut samt elva beslut som avser den verksamhet som delegerats till stadsdelsnämnderna respektive utbildningsnämnden. Samtliga beslut riktas till Malmö kommun såsom huvudman och ytterst ansvarig för den delegerade verksamheten. Skolverket vill poängtera att stadsdelsrapporterna, och även skolrapporterna, till sitt innehåll kan se något olika ut och inte avser att ge en heltäckande bild. Det beror dels på att Skolverket som tidigare nämnts fokuserar på de frågor som avviker positivt eller negativt, dels på skolornas och stadsdelarnas olikheter Genomförandet av inspektionen i stadsdel Hyllie, Malmö kommun Inspektörsteamet med ansvar för den övergripande granskningen av stadsdelens genomförande av förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan och de delar av den obligatoriska särskolan som stadsdelen ansvarar för, har bestått av undervisningsråden Mats Lundqvist, Arne Huseby, Martin Persson och Ebba Svartz samt experten Anna-Karin Falkenström. Besöken i verksamheterna inleddes den 8 mars 2005 och avslutades den 18 maj

6 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Denna skriftliga rapport kompletteras med muntlig återrapportering av det ansvariga inspektörsteamet. Skolverket följer därefter upp eventuella krav på åtgärder som riktas till huvudmannen och vilka effekter i övrigt som utbildningsinspektionen leder till. Tidpunkter för uppföljningen framgår av Skolverkets beslut. Underlag Underlaget till denna rapport består av dels dokument från kommunen, stadsdelen, grundskolorna och ett urval av stadsdelens förskolor och fritidshem, dels den information som samlats in vid observationer, intervjuer och samtal under besöken i verksamheterna. Rapporten grundar sig också på annan information om kommunens verksamhet som finns inom Skolverkets nationella uppföljningssystem eller annat offentligt material. I stadsdel Hyllie, Malmö kommun, genomfördes intervjuer med representanter för den politiska ledningen och förvaltningsledningen, centrala resursteamet samt med fackliga representanter. Samtliga skolor i stadsdelen besöktes. Intervjuer på skolnivå genomfördes med skolledning, personal, föräldrar och elever. Dessutom besöktes Stensjöns, Lindeborgs och Sofieholms förskolor. Intervjuer genomfördes också med föräldra- och personalrepresentanter från samtliga förskolor samt med ledningen för förskolorna i stadsdel Hyllie. Inledande beskrivning av stadsdel Hyllie Hyllie är en av de södra stadsdelarna i Malmö. Här bor personer (1 jan 2004) vilket är 11 procent av Malmös folkmängd. Hyllie är Malmös tredje största och fjärde invandrartätaste stadsdel, 47 procent av barn och ungdomar i åldern 6-15 år har utländsk bakgrund. Den disponibla medelinkomsten i Hyllie ligger under Malmös medelnivå och välfärdsindex (se inledande beskrivning av kommunen) i stadsdelen ligger på 5,1 vilket är strax under Malmös genomsnitt. Stadsdel Hyllie leds av en stadsdelsnämnd som till sitt förfogande har en förvaltning som samlar all kommunal service i Hyllie i en organisation. Här samsas således grundskola, förskola, fritidshem, kultur och bibliotek, sport och fritid, individ- och familjeomsorg, vård och omsorg samt integrations- och arbetsmarknadsinsatser. I Hyllie är förskolor, grundskolor, förskoleklass och fritidshem organiserade i fem rektorsområden. De fem rektorsområdena är Holma, Kroksbäcks, Lindeborgs, Stadions och Kulladals rektorsområde. På Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan finns alla grundskolans årskurser, medan det på Lorensborgsskolan, och Annebergsskolan går elever i årskurs 1 6. Dessa elever fortsätter i grundskolan på Dammfriskolan som ligger i stadsdel Västra Innerstaden. På Kulladalsskolan går eleverna upp till årskurs 5 och sedan vidare till Lindeborgsskolan. På Holmaskolan går eleverna upp till årskurs 6 och sedan vidare till Kroksbäcksskolan. Före och efter skoldagen erbjuds alla barn i åldrarna sex till och med tolv år fritidshem. Vid varje skola finns fritidshem. På Annebergsskolan och Kroksbäcksskolan finns särskoleklasser. Det finns även särskoleelever integrerade på Lindeborgsskolan och Holmaskolan. 4

7 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Det finns 19 förskolor finns i stadsdelen. Besök gjordes på Lindeborg, Sofieholm och Stensjöns förskola. Dessutom finns elva enskilda förskolor. I denna stadsdelsrapport sammanfattas verksamheten från de fem rektorsområdenas grundskoleverksamhet under rubriken barn- och ungdomsutbildning. Varje rektorsområde har också en separat rapport. Förskoleverksamheten i stadsdelen behandlas bara i denna rapport. I stadsdelen finns också de fristående grundskolorna Mariaskolan, Europaporten samt Bellevuegårdens skola. Europaporten har inspekterats samtidigt som Malmö kommun men behandlas i en självständig rapport till skolans huvudman. Samtliga grundskolor i stadsdel Hyllie deltar i Försöksverksamheten med utbildning utan timplan i grundskolan Verksamhets- och skolformer Antal barn och elever i stadsdelens verksamheter Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg 792 Förskoleklass 259 Grundskola Särskola 61 Bedömning Detta avsnitt inleds med en sammanfattande bedömning av verksamheten i stadsdelen. Det är denna bedömning som ligger till grund för det beslut som fattas i samband med kommunrapporten. Den sammanfattande bedömningen följs av en närmare beskrivning av verksamheten i stadsdelen. Beskrivningen görs per huvudområde och avslutas med en sammanfattning av vad som framkommit vid inspektionen av detta område. Sammanfattande bedömning På alla skolor i stadsdelen pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete som har sin grund i att undervisningen skall utgå från den enskilde elevens förutsättningar. På förskolorna i området sker ett aktivt och engagerat arbete med barnens lärande och utveckling och med värdegrundsfrågorna. Elevernas kunskapsresultat i svenska och engelska har markant förbättrats och stora satsningar på studiehandledning på elevernas eget modersmål har skett på Kroksbäcksskolan. Samverkan mellan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg fungerar mycket väl på fyra av stadsdelens skolor. Rutiner för att identifiera elever i behov av särskilt stöd fungerar väl på skolorna och undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Rektorerna är förtrogna med verksamheten. Stadsdelen har genom skolornas ledningsorganisationer skapat förutsättningar för rektorerna att fungera som pedagogiska ledare av verksamheten och ansvara för kvalitetsutveckling. Styrningen från stadsdelen är tydlig och har genomslag i skolorna. De flesta skolornas kvalitetsredovisningar följer noga upp måluppfyllelsen av stadsdelens priori- 5

8 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET terade mål. Lärarna har hög kompetens och kompetensutveckling sker kring centrala utvecklingsområden. Det finns dock behov av förbättringsinsatser inom följande områden: Verksamheterna genomsyras av arbete med värdegrundsfrågorna och inom både förskolan och grundskolan pågår ett arbete för att öka delaktigheten för barn och elever. En samsyn bland personalen behöver dock utvecklas på de flesta skolor angående hur arbetet med värdegrundsuppdraget skall bedrivas. Holmaskolan behöver ytterligare stärka värdegrundsarbetet i syfte att utveckla elevernas normer och värderingar i riktning mot läroplanens mål. Skolorna skall arbeta fram program mot alla former av kränkande behandling och programmen skall även omfatta vuxen- elev perspektivet. De totala kunskapsresultaten i stadsdelen behöver uppmärksammas och förbättras. Andelen elever med fullständigt slutbetyg är mycket låg i Hyllie. Den kraftiga försämringen av resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör analyseras noggrant och relevanta åtgärder bör tas fram. Målen för undervisningen bör göras mer kända för elever och föräldrar och vara mer styrande vid planeringen av undervisningen. Uppföljning av elevernas kunskaper i alla ämnen, i relation till kursplanemålen för årskurs 5, behöver utvecklas. Samverkan mellan skolor behövs i syfte att garantera en rättvis och likvärdig betygssättning. Samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg bör också utvecklas på Kroksbäcksskolan. Skolorna bör fortsätta arbetet med att öka inflytandet för eleverna över undervisningens innehåll och arbetsformer och på två av stadsdelens skolor bör även elevernas formella inflytande över verksamheten öka. Även i arbetet med elever i behov av särskilt stöd behöver en samsyn utvecklas bland personalen på alla nivåer i organisationen. Stadsdelen måste se över vilka avgifter och kostnader som förekommer för elevernas utbildning inom olika verksamheter så att dessa inte strider mot skollagens krav på en avgiftsfri utbildning. Lärarna bör i huvudsak användas med ansvar för undervisning som de har utbildning för. Språkundervisningen, tyska och franska, bör uppmärksammas och förbättras. Förskolan och grundskolan bör utveckla sitt kvalitetsarbete. I förskolan bör arbetet mera medvetet utgå från läroplanen för förskolan. I grundskolan bör uppföljning och utvärderingsarbete kring lokala mål förstärkas och rektorns ansvar för skolans utveckling bör förbättras. Skolorna måste också tydligt visa att eleverna ges den utbildning som de har rätt till. Stadsdelen bör överväga om barngruppernas storlek och sammansättning i förskolan är lämpliga och att barnens miljö på förskolan är säker. Föräldrar med barn i förskolan bör erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal. Det finns också sådana brister i verksamheten att författningarnas krav inte uppfylls. Bristerna inom nedan angivna områden skall snarast åtgärdas. - Barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar erbjuds inte förskoleverksamhet femton timmar varje vecka. - Rektorn ingår inte i elevvårdskonferensen på alla skolor. 6

9 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie - Stadsdelen erbjuder inte elevens val enligt de krav som förordningen ställer. - Alla skolor har inte en egen arbetsplan. - Åtgärdsprogram upprättas inte för alla elever som är i behov av särskilt stöd (Stadions rektorsområde). - Studiehandledning på annat modersmål än svenska erbjuds inte till alla elever som är berättigade (Stadions, Holma och Lindeborgsskolans rektorsområde). - Föräldrarna kontaktas inte om deras barn utsätter andra eller själva utsätts för kränkande behandling (Lindeborgsskolans rektorsområde). - Kvalitetsredovisningen uppfyller inte de krav som förordningen ställer (Stadions rektorsområde). 1. Kunskaper, utveckling och lärande Skolplanen i Malmö kommun har som ett av fyra prioriterade mål för barn och ungdom att språkutvecklingen skall stå i centrum i verksamheterna. Denna politiska styrning är tydlig i stadsdel Hyllie och är väl känd av personal ute på skolorna. Malmö kommun har i augusti 2005 presenterat en attitydundersökning som omfattar elever i årskurserna 5, 7 och 9. Frågorna som har ställts i en webbenkät har kopplingar till Malmö kommuns skolplan och en stor del av dem rör värdegrundsområdet. Hyllies elever ger området trygghet, säkerhet och hälsa samt området demokrati och inflytande, värden som ligger över genomsnittet för skolorna i Malmö. Eleverna på Kulladalsskolan har genomgående de högsta värdena och Lindeborgsskolan har genomgående de lägsta värdena i stadsdel Hyllie. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Flertalet föräldrar är nöjda med personalens arbete att skapa en utvecklande miljö för barnen i förskolan. Såväl ledning som personalrepresentanter uttrycker en medvetenhet kring vikten av att verksamheten skall utgå från barnens erfarenheter, intressen och behov, i syfte att bidra till varje enskilt barns utveckling och lärande. Vid besöken på förskolorna såg inspektörsteamet exempel på hur barnen utvecklar sina olika förmågor genom att de erbjuds olika former av skapande verksamhet, lek och andra möjligheter att uttrycka sig. Ledning och personalrepresentanter uppger att arbetet med normer och värden har en framträdande roll i förskoleverksamheten. Personalen betonar idag förskolans värdegrund och det uppdrag som anges i läroplanen för förskolan mer än tidigare. Denna fokusering har bland annat medfört att det idag är lättare att diskutera förhållningssätt i såväl personalgrupp som tillsammans med föräldrar. Personalen ser sig som viktiga förebilder vilket leder till att barnen utvecklar förmågor att visa respekt och hänsyn gentemot både barn och vuxna. Arbetet med värdegrunden har också som syfte att ge barnen redskap så att de kan vara delaktiga i en demokratisk process och ta ansvar utifrån mognad och ålder. Trots det medvetna värdegrundsarbetet uppger personalen att klimatet har hårdnat bland barnen bland annat på grund av barngruppernas sammansättning 7

10 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET och oregelbundna vistelsetider. (Se avsnitt 5. Tillgång till omsorg och utbildning samt avsnitt 6. Resurser) Barn- och ungdomsutbildning Satsningen och prioriteringen av språk har givit goda resultat på de nationella ämnesproven i årskurs 9 i svenska och engelska. Hyllies elever presterar bättre än genomsnittet i Malmö, men sämre än riksgenomsnittet. I ämnet matematik är resultaten för Hyllies elever sämre än både kommun- och riksgenomsnittet på ämnesproven som genomfördes Tabell 1 Andel elever som når de mål som mäts i nationella ämnesprov (våren 2004). Skolår 9 Stadsdel Hyllie Malmö Riket Svenska, läsförståelse 72 % 70 % 87 % Svenska, muntlig förmåga 85 % 80 % 97 % Svenska, skriftlig förmåga 92 % 85 % 92 % Matematik 65 % 68 % 87 % Engelska, muntlig förmåga 88 % 83 % 96 % Engelska, receptiv förmåga 81 % 79 % 91 % Engelska, skriftlig förmåga 89 % 86 % 95 % Även resultaten på de nationella ämnesproven i årskurs 5 är goda för eleverna i stadsdel Hyllie, en liten förbättring har skett mellan år 2003 och Resultaten för stadsdelen ligger i nivå med genomsnittet i Malmö. På Kroksbäcksskolan och Holmaskolan har det skett en mycket kraftig förbättring av resultaten i svenska och matematik under de senaste åren. Lindeborgsskolan har goda resultat på ämnesproven och på Kulladalsskolan når alla elever målen i svenska på proven både 2003 och Dock har Stadion försämrat sina provresultat med 15 procentenheter mellan 2003 och 2004 och inspektörsteamet gör bedömningen att en noggrann analys av orsakerna till den kraftiga försämringen är nödvändig. Tabell 2 Andel elever som når/på god väg att nå de mål som mäts i nationella ämnesprov (våren 2004): Skolår 5 Stadsdel Hyllie Malmö Svenska 89 % 90 % 88 % 90 % Matematik 88 % 90 % 88 % 88 % Engelska 87 % 92 % 88 % 89 % En mål- och resultatstyrd verksamhet kräver att resultaten följs upp och att utvärderingar kring måluppfyllelsen genomförs. Skolorna följer kunskapsutvecklingen i ämnena svenska, engelska och matematik. I övriga ämnen saknas kännedom om elevernas måluppfyllelse kopplat till kursplanemålen för årskurs 5, såväl på stadsdelsnivå som på rektorsnivå. 8

11 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie De kontinuerliga kunskapsuppföljningar som dock görs stannar hos den enskilde läraren eller hos arbetslaget. Med de individuella utvecklingsplanerna (IUP), som alla skolor i stadsdelen arbetar med, skall elevernas kunskapsutveckling synliggöras. Detta utvecklingsarbete har kommit olika långt på skolorna. Betygsstatistiken för slutbetygen i Hyllie visar att andelen behöriga elever till ett nationellt gymnasieprogram är över genomsnittet för Malmö kommun. Dessutom har det skett en kraftig förbättring mellan 2003 och 2004, från 75 procent behöriga elever till 80 procent. Anmärkningsvärt från statistiken är att andelen elever med fullständigt slutbetyg är mycket låg i stadsdel Hyllie. Endast drygt hälften av eleverna har ett fullständigt slutbetyg vilket är klart under genomsnittet i Malmö och nästan 20 procent under riksgenomsnittet. Inspektörsteamet anser att kunskapsresultaten i svenska och engelska är förhållandevis goda men att den totala resultatbilden av samtliga ämnen är låg. Den behöver både uppmärksammas och förbättras. Tabell 3 Resultatmått för elever i skolår 9 Stadsdel Hyllie Malmö Riket Meritvärde , ,8 205,4 206,9 Andel med fullständigt slutbetyg Andel behöriga till nationellt program 57 % 57 % 66 % 64 % 75 % 76 % 75 % 80 % 79 % 79 % 90 % 90 % I Skolverkets databas SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för Lokala SambandsAnalyser) tas hänsyn till elevernas bakgrund i form av föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas kön och deras kulturella bakgrund. Skolorna i stadsdelen skiljer sig markant åt vid en jämförelse i SALSA och så har det varit under de år som mätningar i SALSA har genomförts. Lindeborgsskolan presterar 17 enheter under modellberäknat värde, vilket betyder att eleverna underpresterar utifrån beräknade förutsättningar. Däremot har eleverna på Kroksbäcksskolan presterat högt över modellberäknat värde de senaste fyra åren. Holmaskolan behöver förbättra sina resultat avseende normer och värden. Bråk och konflikter förekommer på skolan i sådan utsträckning att inspektörsteamet har bedömt att många elever brister i hänsyn och respekt gentemot varandra och de vuxna på skolan. Kulladalsskolan har goda resultat på värdegrundsområdet. Personalen har genomgått kompetensutveckling och en samsyn i arbetet och förhållningssättet till eleverna har utvecklats. Även föräldrarna är delaktiga i arbetet med värdegrundsfrågorna på Kulladalsskolan. Trivselenkäter genomförs på en del av skolorna, men några sammanställningar av dessa på skolnivå har inte inspektörsteamet fått ta del av. Undantaget är Stadion där 96 procent av eleverna anser att de trivs bra på skolan. 9

12 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Sammanfattning Förskolorna arbetar aktivt med att stimulera barnens lärande och utveckling samt med att utveckla deras demokratiska värderingar. Kunskapsresultaten i svenska och engelska för eleverna i stadsdelen är goda med hänsyn tagen till de förutsättningar som finns i området. Det saknas dock kunskap om elevernas måluppfyllelse för andra ämnen än svenska, matematik och engelska beträffande kursplanemålen för årskurs 5. Elevernas resultat i form av fullständiga slutbetyg bör uppmärksammas och förbättras. Den kraftiga försämringen av elevernas resultat på nationella ämnesproven i årskurs 5 på Stadions rektorsområde bör analyseras noggrant och orsakerna klarläggas. Kulladalskolan har goda resultat på värdegrundsområdet. Holmaskolan behöver förbättra sina resultat avseende normer och värden. 2. Arbetsmiljö och delaktighet I stadsdel Hyllie är delaktighet för elever och föräldrar ett prioriterat område. Alla skolor har området med i sina verksamhetsplaner med konkretiseringar av vad skolan kommer att arbeta med för att nå målet om delaktighet. Elevernas inflytande över skolans verksamhet och undervisning är en fråga som diskuteras mycket ute på skolorna. Dessutom sker ett aktivt arbete på förskolor och skolor med att förankra och utveckla de normer och värden som uttrycks i läroplanen. De stora sociala behoven hos eleverna har lett till att en del av skolorna har anställt socialpedagoger för att förstärka skolans värdegrundsarbete och stödja eleverna i deras utveckling. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg I den dokumentation och de arbetsplaner för förskolan som inspektörsteamet har tagit del av, lyfts arbetet fram med att på olika sätt utveckla barnens möjlighet till delaktighet och inflytande i verksamheten. Detta sker bland annat genom att personalen lyssnar på barnens synpunkter inför planering av aktiviteter och teman samt att barnen ges valmöjligheter i olika situationer. I intervjuerna med föräldrarepresentanterna framkommer att det finns en viss oro för barnens säkerhet beroende på barngruppernas storlek och antal vuxna i barngrupperna. Personalrepresentanterna uppger att det är extra viktigt, på grund av många små barn och stora barngrupper, att vara observant på barnens trygghet och säkerhet. Inspektörsteamet vill påpeka att det är nödvändigt att personalen har möjlighet att ha uppsikt över de barn de har ansvar för under hela vistelsetiden såväl i inne- som utemiljön. Det är därför angeläget att detta uppmärksammas av stadsdel Hyllie och att stadsdelen försäkrar sig om att barnens miljö i förskolan är säker. Genom intervjuer som genomfördes framkommer att personalen på förskolorna arbetar aktivt med att motverka kränkningar. En del av förskolorna har en egen handlingsplan för att motverka alla former av kränkande behandling medan andra förskolor omfattas av rektorsområdets handlingsplan. Det finns också trivselregler för barn och vuxna på en del av förskolorna. Föräldrarepresentanterna uppger att de är mycket nöjda med den samverkan och kontakt som finns mellan förskola och hem. Personalen på förskolorna strävar efter en god samverkan med föräldrarna men uppger att det ibland är 10

13 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie svårt att få föräldrarna engagerade. På några förskolor finns fungerande föräldraråd. Barn- och ungdomsutbildning I läroplanen är värdegrundsuppdraget formulerat som att skolan skall hos eleverna förmedla och förankra de grundläggande värden som samhället vilar på. På alla skolorna i Hyllie bedrivs ett aktivt och engagerat arbete med värdegrundsfrågorna. En rad aktiviteter och verksamheter genomförs på skolorna som skall verka förebyggande och stärka respekten mellan eleverna och även mellan elever och personal. Det är inspektörsteamets uppfattning att det förekommer mycket arbete kring värdegrundsfrågor på skolorna och att arbetet enskilt ger goda resultat. Det genomgående temat i elevintervjuerna är att eleverna trivs på skolan och att de har stort förtroende för personalen. Inspektörsteamet har också kunnat konstatera genom intervjuer med olika personalgrupper att det på en del av skolorna saknas en samsyn beträffande vilka normer och vilket förhållningssätt som skall vara gällande och hur värdegrundsarbetet skall bedrivas. Denna brist på samsyn är tydligast på Kroksbäcksskolan och Stadions rektorsområde. Bristen på uppföljning och utvärdering av lokala mål för värdegrundsarbetet gör också att inspektörsteamet har svårt att värdera och bedöma resultaten av värdegrundsabetet på tre av skolorna i stadsdelen. Enligt läroplanen skall rektorn ansvara för att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans handlingsprogram för att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. På de flesta av skolorna i stadsdelen finns program för mobbningsarbetet, men saknas program på flertalet skolor för arbetet mot alla former av kränkande behandling och hur skolorna skall agera om en vuxen kränker en elev. På Lindeborgsskolan tillämpas Farstamodellen vilket bland annat innebär att föräldrar inte kontaktas om deras barn är kränkt eller kränker någon annan elev. Inspektörsteamet bedömer att detta tillvägagångssätt, i den del som rör att föräldrar inte informeras, strider mot läroplanens bestämmelser att fortlöpande hålla föräldrarna informerade om deras barns utveckling i skolan. Skolan har ett uppdrag att ge eleverna möjlighet att påverka sin arbetsmiljö och verksamheten i skolan. Att det finns en organisation för detta är en första förutsättning för att elevers åsikter och uppfattningar skall påverka skolans verksamhet. Hur väl dessa organisationer för elevernas formella inflytande kommer att fungera beror på rektorns styrning och lärarnas engagemang och vilja att ge eleverna inflytande. På alla skolor finns en organisation för att eleverna skall kunna påverka skolans verksamhet. Det finns olika forum såsom klassråd, spårråd, mentorsråd, elevråd och kamratstödjare som skall tillvarata elevernas inflytande över verksamheten. Vid tre av skolorna i stadsdelen har inspektörsteamet uppfattningen att det fungerar relativt väl. Undantagna är Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan där frekvensen av klassråden skiljer sig åt och där innehåll och arbetsformer i klassråden beror på den enskilde lärarens initiativ och engagemang. Skolan skall enligt läroplanen sträva efter att eleverna tar ett personligt ansvar för sina studier och att de successivt i takt med stigande ålder och mognad utövar ett större inflytande. De mönster som framträder för inspektörsteamet angående elevernas inflytande är att det skiftar beroende på vilken lärare som 11

14 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET har ansvar för undervisningen och i vilket arbetslag som undervisningen sker. Det framgår i samtal med eleverna att möjligheterna till inflytande mycket är beroende på den enskilde lärarens engagemang och initiativ. Inspektörerna bedömer att arbetet med elevernas inflytande över undervisningen kan förbättras. Alla skolor i stadsdelen genomför utvecklingssamtal en gång per termin. Föräldrarna på skolorna är nöjda med utvecklingssamtalet och den information som de får om sina barns utveckling, socialt och kunskapsmässigt. Dessutom finns det en organisation för föräldrarnas inflytande på fyra av skolorna. Föräldrarna på Lindeborgsskolan menar dock att skolan inte tar tillvara föräldrarnas kompetens i arbetet. De anser att skolan enbart informerar dem och att det inte finns någon ömsesidig dialog mellan parterna. Sammanfattning I förskolorna arbetar personalen medvetet med värdegrundsfrågorna och samverkar väl med föräldrarna. Stadsdelen bör försäkra sig om att barnens miljö på förskolan är säker. Det sker ett aktivt och mycket engagerat arbete med värdegrundsfrågorna som enskilt ger goda resultat. Samsyn i arbetet bland personalen behöver dock utvecklas på flera av skolorna. Brister i uppföljning av värdegrundsarbetet gör att resultaten är svåra att värdera och bedöma på tre av skolorna i stadsdelen. Alla skolor skall också ha program mot alla former av kränkande behandling. Programmet skall även omfatta hur skolan skall agera om en vuxen kränker en elev. På Lindeborgsskolan skall föräldrarna kontaktas om deras barn är kränkt eller kränker någon annan. Alla skolor i stadsdelen bör fortsätta arbetet med att eleverna skall få inflytande över sina studier i takt med stigande ålder och mognad. Kroksbäcksskolan och Lindeborgsskolan bör även förbättra elevernas inflytande över skolans arbetsmiljö och verksamhet. 3. Pedagogisk verksamhet och undervisning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det finns förskolor inom stadsdel Hyllie som arbetat fram, eller håller på att ta fram, arbetsplaner för respektive förskola. Arbetsplanerna utgår från läroplanen för förskolan och konkretiserar hur arbetet ska utformas för att nå de nationella målen. Inspektörsteamet har sett exempel på arbetsplaner av mycket god kvalitet. Genom de olika intervjuerna och besöken på förskolorna kan inspektörsteamet dock konstatera att det varierar stort mellan de olika förskolorna om läroplanen för förskolan utgör ett självklart styrinstrument i den dagliga verksamheten eller inte. Inspektörssteamet gör därmed bedömningen att stadsdelen bör verka för att det pedagogiska arbetet i stadsdelens samtliga förskolor mera medvetet utgår från de nationella målen för förskolan. Ledningen för förskolan och personalrepresentanterna uppger att de i viss mån kan påverka barngruppernas sammansättning vid placeringarna inför hösten. Däremot är möjligheten mycket liten under övrig tid på året. Detta medför att det blir obalans i barngrupperna när det gäller barnens ålder, kön, behov, vistelsetider etc. vilket enligt ledning och personal inverkar negativt på verksamheten. 12

15 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Hyllie stadsdelsfullmäktige har beslutat att barn till föräldralediga och arbetssökande föräldrar får delta i verksamheten sex timmar per dag två dagar varannan vecka och tre dagar varannan vecka. Det innebär att barnen endast deltar i vissa delar av planerade teman och aktiviteter. Möjlighet till kontinuitet och helhet i den pedagogiska verksamheten, i relationerna till barn och vuxna samt i barnens lärande och utveckling försvåras. Med denna organisation utnyttjar inte stadsdelen förskolornas möjlighet att till fullo verka för såväl barnens integration i förskolegrupperna som deras språkutveckling. Flertalet förskolor omfattas av rektorsområdenas rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Individuella utvecklingsplaner används i förskolorna och upplevs som ett stöd för att kartlägga stödbehov. De individuella utvecklingsplanerna fungerar även som åtgärdsprogram. Specialpedagoger finns att tillgå vilka handleder personalen eller till viss del ger stöd till det enskilda barnet. Stadsdelen har dessutom en förskola för barn med grava språkstörningar, upptagningsområdet är Malmö kommun. När barnen placeras på förskolan är de språkligt utredda och diagnostiserade på logopedmottagningen vid Universitetssjukhuset Malmö allmänna sjukhus. Enligt de uppgifter som framkommer under inspektionen är inte modersmålsstödet som erhålls av den centrala modersmålsenheten tillräcklig inom förskolan i stadsdel Hyllie. Förutom de resurser till modersmålsstöd som beviljas av den centrala modersmålsenheten försöker stadsdelen på olika sätt hitta lösningar för att tillgodose barnens behov av modersmålsstöd. Man använder sig till exempel av tvåspråkig personal som finns anställd inom verksamheten och vid nyrekrytering söker stadsdelen tvåspråkig personal. Stadsdelen kommer till hösten att starta två enspråkiga avdelningar för barn i åldern ett till tre år med arabiska som modersmål. Syftet med verksamheten är bland annat att varje barn skall utveckla sitt modersmål för att därefter successivt lära sig det svenska språket. Förskolorna arbetar med olika inriktningar och projekt för att barnen skall utveckla sina emotionella, språkliga, sociala och motoriska förmågor. Inspektörsteamet såg exempel, av mycket god kvalitet, på Bifrost och Reggio Emilia inspirerade arbetssätt. Förskolan arbetar också medvetet utifrån en syn som betonar kulturers lika värde och som ser språklig och kulturell mångfald som en tillgång. Utvecklingssamtal genomförs kontinuerligt och de individuella utvecklingsplanerna används som underlag vid samtalen. Föräldrarepresentanterna framför i intervjuerna att de överlag är mycket nöjda med utvecklingssamtalen och att de får en tydligare bild av barnens utveckling och lärande genom de individuella utvecklingsplanerna. Dock framkommer i intervjuerna att alla förskolor inte genomför utvecklingssamtal kontinuerligt. Rutiner för övergång mellan förskola och förskoleklass samt samverkan med myndigheter som till exempel socialtjänsten och barnhälsovården finns framtagna i rektorsområdena. Barn- och ungdomsutbildning På alla skolor i stadsdelen pågår ett intensivt och engagerat pedagogiskt utvecklingsarbete som utgår från de nationella styrdokumenten. Skolledare, lärare och övrig personal arbetar med individuella utvecklingsplaner, portfolio, LUS (läs- 13

16 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET utvecklingsscheman), tematisk undervisning, mentorsgrupper och satsningar på elevernas modersmål. Arbetet har utvecklats olika långt på olika skolor och i olika arbetslag. Elever och föräldrar är i olika hög utsträckning delaktiga i detta arbete. Två exempel är värda att lyfta fram. Det ena är dokumentet organisation och pedagogisk grundsyn som utgör grunden för utvecklingsarbetet på Stadions rektorsområde. Det andra är satsningen på att utveckla studiehandledning på elevernas eget modersmål, genom den s.k. studieverkstaden, på Krokbäcksskolan. Ytterligare effekter av det sistnämnda exemplet är att modersmålslärarnas resurser utnyttjats bättre och kontakten med föräldrar med en annan kulturell bakgrund har förbättrats. Många elever i stadsdelen är i behov av stöd för att nå målen i grundskolan. På samtliga skolor finns lokala resursteam med specialistkompetens samt fungerande system för identifikation av elever i behov av särskilt stöd. På en del skolor i stadsdelen har inspektörsteamet genom intervjuer dock kunnat konstatera att det finns en bristande samsyn på hur arbetet skall bedrivas mellan olika personalkategorier och inom en del av de lokala resursteamen. De flesta stödinsatser sker inom klassens eller arbetslagets ram, men för elever i behov av särskilt stöd finns det särskilda undervisningsgrupper att tillgå. I stadsdelen finns det särskilda undervisningsgrupper som beslutas och finansieras av rektorsområdet, exempelvis Lillgården. Dessutom finns särskilda undervisningsgrupper som finansieras av stadsdelen, Sörgården och Svansjöns resursskola. Under inspektionsprocessen har stadsdelsfullmäktige i Hyllie beslutat om att lägga ner Svansjöns resursskola. Inspektörsteamet vill betona att en princip i grundskoleförordningen kring elever i behov av särskilt stöd är att stödet i första hand skall ges inom klassens ram och att stöd i särskild undervisningsgrupp endast får ges om särskilda skäl föreligger. I stadsdel Hyllie finns ett centralt resursteam med två specialpedagoger och två psykologer som arbetar på uppdrag av skolorna. Förväntningarna på det centrala resursteamet från skolorna handlar mycket om att testa elever, medan det centrala resursteamet vill arbeta mer konsultativt. Vid tillfället för inspektionen var behoven av stödinsatser för eleverna ute på skolorna mycket stora liksom efterfrågan på insatser och hjälp från det centrala resursteamet. Inspektörsteamet gör bedömningen att en del av de stödåtgärder som skolorna anser att eleverna behöver, inte i alla delar kan genomföras på grund av att det centrala resursteamet inte hinner med alla uppdrag. Det framkom också vid intervjuerna att det centrala resursteamets uppdrag är otydligt och att det finns brister i samverkan mellan det centrala resursteamet och de lokala resursteamen. Av grundskoleförordningen framgår att rektorn har en central roll i arbetet med att ge elever i behov av särskilt stöd goda förutsättningar för en hög måluppfyllelse. Ytterst är det rektorn som fattar beslut om stödåtgärder. I stadsdel Hyllie är det de biträdande rektorerna som är ordförande i elevvårdskonferensen och rektorn deltar inte alls vilket grundskoleförordningen föreskriver. Rektorn är heller inte delaktig i de uppdrag som skickas från skolorna till det centrala resursteamet. Inspektörsteamet har även kunnat konstatera andra brister i skolornas konkreta arbete med elever i behov av särskilt stöd (vilket utförligt beskrivs i skolrapporterna). På en skola upprättas inte åtgärdsprogram för alla elever som har behov av särskilt stöd och på tre av skolorna ges inte alla elever som har rätt till det studiehandledning på modersmålet. 14

17 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Inspektörsteamet bedömer att det saknas en styrning och ledning i arbetet med elever i behov av särskilt stöd för att försäkra att eleverna erhåller ett adekvat stöd i tillräcklig omfattning. Bland annat behövs en samsyn i arbetet mellan olika personalkategorier och ett ökat samarbete mellan personal och grupper på olika nivåer i organisationen. Rektorn skall också ingå i elevvårdskonferensen. I läroplanen finns ett tydligt uppdrag till skolorna att utveckla samarbetsformer mellan förskoleklass, skola och fritidshem. Samverkan fungerar bra på fyra av stadsdelens skolor där förskoleklassen är integrerad i verksamheten i skolan, vilket medför en flexibel organisation som kan möta varje barns behov och utvecklingsnivå. Fritidspedagogerna, som ansvarar för verksamheten i skolbarnsomsorgen, ingår i arbetslagen och samverkar med lärarna och får därigenom kunskaper och erfarenheter av eleverna som är värdefulla i arbetet inom skolbarnsomsorgen. Ett bra exempel på en väl fungerande samverkan är ett av arbetslagen på Lindeborgsskolan. Samarbetet uppmärksammar speciellt elever med behov av särskilt stöd i de olika verksamheterna. Dessutom arbetar lärarna i skolbarnomsorgen för att möjliggöra planeringstid för fritidspedagogerna. Emellertid har Kroksbäcksskolans förskoleklass inte någon samverkan med skolverksamheten. I intervjuer med personalen anger de bristande förutsättningar som orsak till att ingen samverkan sker. Inspektörsteamet konstaterar att samverkan förskoleklass, skola och skolbarnsomsorg fungerar bra i stadsdelen, men bör utvecklas på Kroksbäcksskolan. Det finns inget gemensamt arbete i stadsdelen för att garantera en rättvis och likvärdig betygssättning. Inspektörsteamet har konstaterat att man i vissa arbetslag gör betygsbedömningar gemensamt och att man inom vissa ämnesgrupper hjälper varandra i en form av medbedömning. Detta är dock upp till varje lärare eller arbetslag att bestämma. Att skapa rutiner och arbetsformer för att ge förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygssättning är ett viktigt utvecklingsområde för stadsdelen enligt inspektörsteamet. Särskolan Särskolan inom stadsdelen är belägen på Annebergsskolan med 46 elever i både grundsärskola och träningsskola och på Kroksbäcksskolan finns en grundsärskoleenhet årskurs 7 10 med 10 elever. Det finns också fem integrerade elever på Lindeborgsskolan och en elev på Holmaskolan som är inskrivna i särskolan. Inspektörsteamet bedömer att undervisningen i särskolan håller god kvalitet. Lärarna är behöriga och undervisningen följer särskolans kurs- och timplaner. Föräldrarna har en hög grad av delaktighet i verksamheten och följer sitt barns utveckling genom den individuella utvecklingsplanen (IUP), portfolio och personalens dokumentation. Sammanfattning Den pedagogiska verksamheten i förskolan är av god kvalitet, dock bör stadsdelen verka för att det pedagogiska arbetet mer medvetet utgår från läroplanen för förskolan. Alla föräldrar med barn i förskolan skall erbjudas kontinuerliga utvecklingssamtal. 15

18 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET Det pågår ett intensivt pedagogiskt utvecklingsarbete i stadsdelens skolor som engagerar skolledningar och personal. Satsningen på studieverkstaden på Kroksbäcksskolan har givit goda resultat. Det finns många elever i stadsdelen som är i behov av stöd. Rutiner för att identifiera och utreda stödbehov fungerar väl. Ledningen inom området bör dock förbättras för att åstadkomma en ökad samsyn och en tydlig systematik i arbetet. Rektorn skall närvara vid elevvårdskonferenser. Det skall upprättas åtgärdsprogram för alla elever som behöver särskilt stöd. Elever som är i behov av studiehandledning på sitt modersmål skall få det. Samverkan förskoleklass-skola-skolbarnsomsorg fungerar väl på fyra av skolorna i stadsdelen. Kroksbäcksskolan bör utveckla samarbetet för att barnens mångsidiga utveckling och lärande skall stimuleras. Stadsdelen bör utveckla samverkan mellan skolorna för att skapa förutsättningar för en rättvis och likvärdig betygssättning i stadsdelen. Särskolans undervisning följer särskolans kurs- och timplaner. Undervisningen håller god kvalitet och föräldrarna får kontinuerlig information om sina barns utveckling. 4. Styrning, ledning och kvalitetsarbete I stadsdel Hyllie ansvarar stadsdelsfullmäktige för barn- och ungdomsverksamheten. Inom stadsdelsfullmäktige finns en barn- och ungdomsberedning som gör besök i verksamheterna och återrapporterar till stadsdelsfullmäktige. Enligt intervjuer med politiker och ansvariga tjänstemän inom förvaltningen fungerar samarbetet och ansvarsfördelningen mellan politiker och förvaltning väl. I stadsdelsförvaltningen är stadsdelschefen tillika skolchef. Den operativa delen av stadsdelens barn- och ungdomsverksamhet leds av en barn- och ungdomschef. Barn- och ungdomschefen träffar alla skolledarna kontinuerligt och stadsdelschefen träffar ledningsgrupperna på skolorna vid behov. Dessa möten och samtal är den viktigaste delen av stadsdelens kvalitetssäkring av barn- och ungdomsverksamheten. Inspektörsteamet bedömer att denna organisation är väl fungerande. Stadsdel Hyllie har prioriterat mål för verksamheten med utgångspunkt i Malmö kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål. De mål som under inspektionsperioden prioriterades var delaktighet, kompetens, mångfald och jämställdhet. Uppdraget från stadsdelen till varje skola är att konkretisera målen och ta fram egna mål. Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Det operativa ledarskapet för förskolorna i stadsdelen utövas av biträdande rektorer. En del av de biträdande rektorerna har förskollärarutbildning och de flesta av dem är väl förtrogna med verksamheten och uppger att de har möjlighet att utöva sitt pedagogiska ledarskap. I intervjuerna framkommer emellertid att de biträdande rektorerna i varierande grad framstår som tydliga pedagogiska ledare för förskoleverksamheten. Inspektörsteamet bedömer dock att det finns kompetens för att leda den pedagogiska verksamheten i förskolan. 16

19 SKOLVERKET Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie Förskolornas kvalitetsarbete omfattas överlag av rektorsområdenas rutiner för uppföljning och utvärdering av verksamheten. Förskolorna har inga egna kvalitetsredovisningar men måluppfyllelsen redovisas i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. Inspektörsteamet konstaterar dock att få mål i stadsdelens verksamhetsplan har en tydlig koppling till läroplanen för förskolan. Likaså är redovisningen av förskolans verksamhet och måluppfyllelse knapphändig i rektorsområdenas kvalitetsredovisningar. Inspektörsteamet bedömer därför att kvalitetsarbetet i förskolan bör utvecklas. Barn- och ungdomsutbildning Varje skolområde leds av en rektor som har övergripande ansvar för verksamhet, personal och budget inom sitt område. Till sin hjälp har rektorn biträdande rektorer som har ansvar för verksamheten inom sitt spår. På alla skolor får inspektörsteamet intryck av att rektorerna är förtrogna med verksamheterna. Förtrogenheten sker genom rektorns ledningsgrupp och genom informationen som rektorn får från de biträdande rektorerna som arbetar mer operativt med verksamheten. Det är inspektörsteamets uppfattning att stadsdelen genom sin lokala ledningsorganisation på skolorna har skapat förutsättningar för rektorn att fungera som pedagogisk ledare med ansvar för skolans utveckling. På skolorna är verksamheten organiserad i arbetslag. Inspektörsteamet har på en del skolor kunnat konstatera att ledningen av arbetslagen, framförallt i grundskolans senare årskurser, inte fungerar tillfredsställande. Bristande ledning har gjort att lärarna känner sig osäkra på arbetslagets funktion. Vilken lokal organisation som skolan väljer för att klara sitt uppdrag bestämmer skolan själv. Däremot bedömer inspektörsteamet att rektorns pedagogiska ledarskap kan utvecklas på de flesta av skolorna i stadsdelen. Detta skulle med all sannolikhet påverka arbetet i arbetslagen på ett positivt sätt. De av Hyllie prioriterade målen konkretiseras på varje skola i en egen verksamhetsplan. Det är inspektörsteamets uppfattning att styrningen från stadsdelsnivån omfattar en del av de nationella målen för skolan. En rad andra mål i verksamhetsplanerna rör personalfrågor, arbetsmiljöfrågor och barn- och ungdomars fritid. På varje skola är stadsdelens mål kända och personalen upplever olika grad av delaktighet i att konkretisera målen i åtaganden för den egna skolan. Skolornas kvalitetsredovisningar följer upp de av stadsdelen prioriterade målen. Det finns således en tydlig koppling mellan kvalitetsredovisning och skolornas verksamhetsplaner. Inspektörsteamet anser att stadsdelens styrning i denna del är tydlig och effektiv och att uppföljning och utvärderingsarbetet fungerar. Stadions kvalitetsredovisning lever dock inte upp till förordningens krav avseende analys av måluppfyllelsen och åtgärder för högre måluppfyllelse. En lokal arbetsplan skall enligt förarbetena till läroplanen ha en bärande funktion i skolan och vara ett aktivt styrinstrument för verksamheten. I den lokala arbetsplanen skall personal och representanter för elever och föräldrar omvandla de nationellt fastställda målen till verksamhetsmål för skolan. Ansvaret för upprättandet och utvärderingen av arbetsplanen har rektorn. Intervjuer med rektorer och lärare har givit en bild av att styrningen från stadsdelens verksamhetsplan uppfattas som så stark att den begränsar skolan i att göra egna tolkningar och egna prioriteringar av läroplanen. Inspektörsteamets bedömning är att stadsdelens styrning har två sidor, en sida som ovan beskrivits som tydlig 17

20 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Hyllie SKOLVERKET och effektiv och en annan sida som kan begränsa de professionellas frirum att tolka läroplanen med utgångspunkt i de elever som finns på skolan. Det tydligaste exemplet på det sistnämnda är enligt inspektionsteamet att de flesta skolor i stadsdelen saknar lokal arbetsplan. Sammanfattning Kvalitetsarbetet i förskolan bör utvecklas. Ansvarsfördelningen mellan förvaltning och stadsdelsfullmäktige fungerar väl. Politikerna har kännedom om verksamheten. Den lokala ledningsorganisationen på varje rektorsområde fungerar väl. Rektorn är förtrogen med verksamheten och stadsdelen har skapat förutsättningar för rektorn att utveckla skolan. På de flesta av skolorna i stadsdelen kan dock rektorns ansvar för skolans utveckling förbättras. Styrningen från stadsdelsnivå är tydlig och har genomslag i alla skolor. Frirummet för den egna skolan att tolka de nationella målen och att göra egna prioriteringar av verksamheten utifrån de behov som framkommer från eleverna är begränsad i stadsdelen. Detta framkommer tydligt på flera skolor genom avsaknad av lokal arbetsplan. Stadions kvalitetsredovisning lever inte upp till förordningens krav. 5. Tillgång till omsorg och utbildning Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Den 1 juni 2005 var totalt barn placerade inom förskoleverksamheten i stadsdel Hyllie. Cirka 28 procent av barnen kommer från andra stadsdelar inom Malmö kommun. Av barnen inom förskoleverksamheten är cirka 17 procent placerade i de enskilda förskolorna inom stadsdelen. Tilldelningen av barnomsorgsplatser sköts centralt för stadsdelen av två sekreterare vid barn- och ungdomsavdelningen i samarbete med ansvariga biträdande rektorer. Förskoleverksamheten är indelad i närområden som bryter stadsdelsgränserna. Informationsutbyte och samarbete sker därför med andra stadsdelar och förskoleplatser förmedlas mellan stadsdelarna. De senaste åren har förskoleverksamheten i stadsdelen byggts ut för att möta det ökade behovet av barnomsorg. Detta har resulterat i att tillgången på förskoleplatser är balanserad i samband med den stora intagningen vid höstterminens start. Däremot uppstår under läsåret en viss förskjutning som leder till att familjer, som önskar plats i sitt närområde, inte kan erbjudas plats utan oskäligt dröjsmål. För att få tillgång till fler platser erbjuds barnen att börja i förskoleklass redan på vårterminen det år barnet fyller sex år. Vidare planerar stadsdel Hyllie att öka antalet barnomsorgsplatser under hösten. Under våren 2005 öppnades även en tillfällig avdelning i stadsdelen. (Se avsnitt 6. Resurser) Ytterligare tre avdelningar kommer att öppnas under hösten för att tillgodose Malmös behov av förskoleplatser. I Skolverkets övergripande rapport avseende utbildningsinspektionen i Malmö kommun beskrivs närmare hur situationen avseende tillgång till barnomsorg i Malmö kommun som helhet har utvecklats de senaste åren. 18

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Inspektionsrapport från Skolverket 2006:28 Utbildningsinspektion i Malmö kommun, stadsdel Limhamn-Bunkeflo Stadsdelsrapport Skolrapporter Utbildningsinspektion i Malmö kommun Stadsdel Limhamn-Bunkeflo

Läs mer

Utbildningsinspektion i Malmö kommun

Utbildningsinspektion i Malmö kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:22 Utbildningsinspektion i Malmö kommun Beslut Kommunrapport Sfi rapport Beslut Malmö kommun 205 80 MALMÖ 2006-03-01 1 (18) Genomförd utbildningsinspektion i Malmö

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo

Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Inspektionsrapport från Skolverket 2005:24 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Kärra-Rödbo Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda

Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Inspektionsrapport från Skolverket 2005:26 Utbildningsinspektion i Göteborgs kommun stadsdelen Torslanda Delbes lut S tads dels rapport S kolrapporter Beslut Göteborgs kommun 404 82 GÖTEBORG 2005-05-11

Läs mer

Utbildningsinspektion

Utbildningsinspektion Inspektionsrapport från Skolverket 2004:13 Utbildningsinspektion i Sjöbo kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-16 1 (3) Sjöbo kommun 275 80 Sjöbo Genomförd utbildningsinspektion i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun

Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:9 Utbildningsinspektion i Knivsta kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-11 1 (3) Knivsta kommun 741 75 Knivsta Genomförd utbildningsinspektion

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:54 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Öst Skolrapporter Område Öst Adolfsbergs rektorsområde Brunnsparksskolan Bårslövs skola Elinebergsskolan Mörarps

Läs mer

Utbildningsinspektion i Ånge kommun

Utbildningsinspektion i Ånge kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2004:20 Utbildningsinspektion i Ånge kommun Beslut Kommunrappor t Skolrappor ter BESLUT 2004-02-19 1 (3) Ånge kommun 841 81 ÅNGE Genomförd utbildningsinspektion i Ånge

Läs mer

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst

Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Inspektionsrapport från Skolverket 2004:58 Utbildningsinspektion i Helsingborgs kommun område Väst Skolrapporter Område Väst Borgmästarskolan, Rönnbäcksskolan Laröds rektorsområde Magnus Stenbocksskolan

Läs mer

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun

Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Innehåll Inledning...1 Underlag...1 Verksamhetens omfattning och organisation vid inspektionen...2 Sammanfattande

Läs mer

Utbildningsinspektion i Borås kommun

Utbildningsinspektion i Borås kommun Inspektionsrapport från Skolverket 2006:120 Utbildningsinspektion i Borås kommun Bes lut Kommunrapport S kolrapporter Innehåll Beslut Kommunrapport Skolrapporter Grundskolor Aplaredskolan och Gånghesterskolan

Läs mer

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37

Regelbunden tillsyn i. Beslut och rapporter. Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Regelbunden tillsyn i kommun Beslut och rapporter Rapport regelbunden tillsyn Dnr 43-2009:37 Innehållsförteckning Kommunbeslut Bilaga 1 Allmänt om tillsynen och beskrivning av kommunen Bilaga 2 Tillsynsprotokoll

Läs mer

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun

Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan 9 521 81 Falköping 1 (22) Genomförd regelbunden tillsyn i Falköpings kommun Inledning Skolinspektionen har genomfört regelbunden tillsyn i Falköpings kommun av förskoleverksamheten,

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010

efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2010 Ordförandens förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2010-12-14 Ärende 1. Informations- och frågestund Beteckning BUN/2010:4 Läggs till handlingarna 2. Meddelanden BUN/2010:5

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun

Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Redovisning av åtgärder med anledning av brister utifrån Skolinspektionens regelbundna tillsyn av Vetlanda kommun Skolinspektionen: beslut 2013-11-27 Dnr: 43-2013:166 Johanna Haraldsson Ordförande Barn-

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25

NORDANSTIGS KOMMUN. Kvalitetsredovisning för förskola och skola. Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 NORDANSTIGS KOMMUN Kvalitetsredovisning för förskola och skola 2008 Kvalitetsredovisningen fastställd i Utbildnings- och kulturnämnden 2009-05-25 2 Sammanfattning av innehåll 2008... 5 1. INLEDNING...

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008

Kvalitetsredovisning 2008 BÅSTADS KOMMUN Barn- och utbildningskontoret 2009-04-20 Kvalitetsredovisning 2008 I enlighet med Förordning om kvalitetsredovisning inom skolväsendet mm 1997:702 med ändringar 2005:609 samt 2006:279 och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden

KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden KVALITETSREDOVISNING 2006 Barn- och utbildningsnämnden Barn, elever och föräldrar Ekonomi Utveckling Verksamhet Medarbetare Galax Balanserat styrkort för Barn- och utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Borgmästarskolan i Helsingborgs stad Granskning genomförd i november 2012 av Inger Nordén och Hans Sandberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten - Borgmästarskolan

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2

BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN. Ärende nr 2 BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Ärende nr 2 Postadress: Barn och ungdomsförvaltningen, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 47 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post: barnochungdomsforvaltningen@karlstad.se

Läs mer

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun

Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan Fruängen i Stockholms kommun Kunskapsskolan i Sverige AB Box 92146 120 08 STOCKHOLM Kunskapsskolan Fruängen Ellen Keys Gata 2-4 129 52 HÄGERSTEN Beslut Rektors ledarskap 1 (13) Kvalitetsgranskning av den fristående grundskolan Kunskapsskolan

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning.

Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. Kvalitetsgranskning Rapport 2009:1 Varannan i mål. Om gymnasieskolors (o)förmåga att få alla elever att fullfölja sin utbildning. www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:1 Diarienummer 2008:350

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten

Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1. Rektors ledarskap. med ansvar för den pedagogiska verksamheten Kvalitetsgranskning Rapport 2012:1 Rektors ledarskap med ansvar för den pedagogiska verksamheten Skolinspektionens rapport 2012:1 Diarienummer 40-2011:2236 Stockholm 2012 Foto: Monica Ryttmarker Kvalitetsgranskning

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING 2003. Barn- och utbildningsnämnden ÄNGELHOLMS KOMMUN

KVALITETSREDOVISNING 2003. Barn- och utbildningsnämnden ÄNGELHOLMS KOMMUN KVALITETSREDOVISNING 2003 Barn- och utbildningsnämnden ÄNGELHOLMS KOMMUN Sammanfattning Årets kvalitetsredovisning från Barn- och Utbildningsnämnden avslutar arbetet som utgår från Ängelholms kommun tidigare

Läs mer